Herb Bogoria. Bogoria I: W polu czerwonym dwa żeleźce srebrne w słup, osadami ku sobie. W klejnocie nad hełmem w koronie paw z rozpostartym ogonem.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Herb Bogoria. Bogoria I: W polu czerwonym dwa żeleźce srebrne w słup, osadami ku sobie. W klejnocie nad hełmem w koronie paw z rozpostartym ogonem."

Transkrypt

1 Herb Bogoria Bogoria I: W polu czerwonym dwa żeleźce srebrne w słup, osadami ku sobie. W klejnocie nad hełmem w koronie paw z rozpostartym ogonem.

2 Bogoria II: W polu zielonym dwa żeleźce srebrne od strzał, z sobą złączone. Nad hełmem w koronie trzy pióra strusie.

3 Wizerunek pieczętny z 1326 roku, zapis z 1408 roku, w wyniku unii horodelskiej w 1413 przeniesiony na Litwę. nazwisk: Balczewski, Bogdanowicz, Bogoria, Bogorya, Bohomolec, Bosiacki, Braczkowski, Bruczkowski, Buczkowski, Chechelski, Chechłowski, Cienkiewicz, Corski, Gościeradowski, Górski, Gwiazdowski, Horbaczewski, Kampka, Kolanowski, Korzeniecki, Kurzeniecki, Kurzeniewski, Kwaskowski, Łowmiański, Maciejowicz, Mokrjewicz, Mokronoski, Mokronowski, Ochowski, Phoski, Podleski, Podlewski, Podłęski, Pohoski, Porębski, Rakoza, Rakusa, Rakuza, Rostropowicz, Skolnicki, Skotnicki, Staszkowski, Suszczewski, Światkiewicz, Świątkiewicz, Trojanowicz, Tur, Wissigier, Wissygier, Wołłowicz, Wołłszowicz, Wołowicz, Wystynga, Zabacki, Zakrzewski, Zubacki Legenda herbowa: Herb w Polsce naszej urodził, z tej okazji. Bolesław śmiały, trzema tylko tysiącami, swojej, kawalerii uzbrojony, na daleko większą zgraję Połowców pod Snowskiem natarł, i na głowę nieprzyjaciół poraził: w tej potyczce pułkownik między innymi pierwszymi jeden, Bogorii nazwany, z wielkim serca męstwem Połowców siekąc, i swoich do zwycięstwa zapalając, kilka ran i postrzałów na ciele wyniósł z tej batalii. Powracającego tak z placu Bogorią postrzegłszy Bolesław, i owe postrzały z piersi sam mu ręką Królewską wyjął, i jak były złamane, tak jemu i jego potomkom, na wieczny zaszczyt nadał. Miał to być pierwszy tego herbu autor Michał Bogorii, któregom imię czytał na przywileje klasztory Świętokrzyskiego pod Sandomierzem, w roku a trochę przedtem, na listach klasztory Trzemeszyńskiego, kędy że mu tytuł hrabi przydano, stąd dorozumiewa się Paprocki, że musi ten dom dawniejsze mieć swoje początki. Pieczętujący się: Balczewski, Bogdanowicz, Bogoria, Bogorya, Bohomolec, Bosiacki, Braczkowski, Bruczkowski, Buczkowski, Chechelski, Chechłowski, Cienkiewicz, Corski, Gościeradowski, Górski, Gwiazdowski, Horbaczewski, Kampka, Kolanowski, Korzeniecki, Kurzeniecki, Kurzeniewski, Kwaskowski, Łowmiański, Maciejowicz, Mokrjewicz, Mokronoski, Mokronowski, Ochowski, Phoski, Podleski, Podlewski, Podłęski, Pohoski, Porębski, Rakoza, Rakusa, Rakuza, Rostropowicz, Skolnicki, Skotnicki, Staszkowski, Suszczewski, Światkiewicz, Świątkiewicz, Trojanowicz, Tur, Wissigier, Wissygier, Wołłowicz, Wołłszowicz, Wołowicz, Wystynga, Zabacki, Zakrzewski, Zubacki Wzmianki: "Bohomolec herbu Bogoria (t. 2 s ) Bohomolec herbu Bogoria. I o tych ciż genealogistowie nie pisali. Hrehory Bohomolec Władysława IV. Samuel Jana Kazimierza, Jan i Dymitr Jana III, z Witebskiem województwem podpisali elekcje." "Gwiazdowski herbu Bogoria (t. 4 s. 337) Gwiazdowski herbu Bogoria, w Wielkopolsce. Wacław Gwiazdowski, ten z Jadwigą Mielińską herbu Wczele, zostawił synów Wacława, Aleksandra i Piotra kanonika Poznańskiego, był potem scholastykiem Gnieźnieńskim, kustoszem Płockim, kanonikiem Krakowskim 1617." "Staszkowski herbu Bogoria (t. 8 s ) Staszkowski herbu Bogoria, w Krakowskiem województwie. Jakub Staszkowski kanonik Krakowski, którego nagrobek opowiada w katedrze Krakowskiej. Hieronim kuchmistrz koronny na liście Zygmunta I. u Nakiel. w Miechow. fol i 630. pod Tarnowskim hetmanem generał artylerii koronnej. Stanisław z Minocką herbu Nowina zostawił synów sześciu, Hieronima męża znacznego, od którego z Oborskiej został się syn, drugą po Oborskiej pojął Niewiarowską herbu Półkozic. Stanisława, który pod Połockiem chorągiew nosił Hetmańską, ci obadwa bracia niezwyczajnej byli siły, z której wiele rzeczy do podziwienia innym dokazywali. Jana, ten [str. 512] szesnaście lat w Niemczech, to na naukach, to na rycerskim chlebie przepędził. Krzysztofa, Jakuba i Jędrzeja, ten był podwojewodzym Krakowskim, a z Mazowieckiej miał synów i córki te: Barbara Stanisławowi Niewiarowskiemu, i Zofia Hektorowi Gabowskiemu w Brzozowy na Podgórzu, zaślubione. Baran.

4 Siostry zaś tych sześciu braci te były, Mazowecka, Sokołowa, Kmicina, i Zofia; u Reściusza lib. i. Epist. 23. znajdziesz kilka listów do Stanisława Staszkowskiego pisanych, kędy chwali w nim dowcipu ostrość, pamięci biegłość, wymowy gładkość, i statek w wierze katolickiej." "Maciejowicz herbu Bogoria (t. 6 s. 303) Maciejowicz herbu Bogoria w księstwie Litewskim. Jędrzej Maciejowicz pisarz ziemski Wileński, z sejmu naznaczony do korektury statutu Litewskiego. Const. f. 194." Wszyscy nasi autorzy zgadzają się, że te ręce urodziły się tutaj, w Polska w konkretnej sytuacji. Boleslaw the Brave, armed with only 3,000 of his cavalry, attacked a much larger band of Polovtsy near Snowskie and struck down the leader of the foe: in this fray one colonel from among the others, named Bogorya, mowed down Polovtsy with great courage of heart, and, heartening his forces to victory in his battalion, bore several wounds and arrows in his body. Bolesława Chrobrego, uzbrojony jedynie swojej jazdy, zaatakował większe pasmo Polovtsy pobliżu Snowskie i powalony lider wrogiem: w tym Fray jeden pułkownik spośród innych, o nazwie Bogorya, kosić dół Polovtsy z wielką odwagą serca i otuchy swoje siły do zwycięstwa w jego batalion, urodziła kilka ran i strzały w jego ciele. Boleslaw, returning from the site, saw Bogorya, and extracted those arrows from his chest with his own royal hands; and Boleslaw conferred them, broken as they were, on him and his descendants as an eternal honor. Bolesław, wracając z miejsca, zobaczył Bogorya i wyodrębnione te strzały z piersi z własnych rąk królewskich i Bolesław przyznanych im, jak zostały one podzielone na niego i jego potomków jako wieczny honor. This first owner of the arms was supposedly Michal Bogorya, whose name I read in a decree granting privileges to Holy Cross monastery near Sendomierz in 1069, and a little before that in the papers of Trzemeszno monastery, when he was given the title of count, from which Paprocki concludes that this house must have had its earliest origins from that point. Ten pierwszy właściciel broni był rzekomo Michał Bogorya, którego nazwiska odczytywane dekretu przyznającego uprawnienia do klasztoru Świętego Krzyża w pobliżu Sendomierz w roku 1069, a nieco wcześniej, że w dokumentach klasztoru Trzemeszno, gdy dano mu tytuł hrabiowski, Paprocki, z których wynika, że ten dom musiał mieć najwcześniejszych początków od tego miejsca. In praising the Bogorya family Długosz says that they were always Humani, et tractabiles (humane and reasonable), and that was evident in the first ancestors of this house and the way they endeared themselves to their lords' hearts. W chwaląc rodziny Bogorya Długosz mówi, że zawsze byli Humani, et tractabiles (humanitarne i rozsądne), i to było widać w pierwszym przodkowie tego domu oraz sposób ich pokochac się do serc swoich panów. Mikolaj Bogorya, voivode of Sendornierz under and highly esteemed by the Polish king Kazimierz the Just, was held in no less regard by the king's sons: sharing with God his substance, he bequeathed the Miechow convent the villages Jaxyce and Rzeplice; it is unknown by what law the villages later ceased to be part of this foundation. Nakielski, Miechow. Mikołaj Bogorya, wojewoda Sendornierz mocy i wysoko oceniany przez króla polskiego Kazimierza Sprawiedliwego, odbyło się w nie mniejszym zakresie przez jego synów: dzielenie się z Bogiem, jego istoty, on pozostawił klasztoru Miechowskiego wsi Jaxyce i Rzeplice; nie wiadomo jakie prawo gminy później przestała być częścią tej fundacji. nakielski, Miechowa. fol. fol. 69 et i 101. Regarding this Mikolaj there is more in Miechowita swiadczy lib. W odniesieniu do tego Mikołaj jest więcej w Miechowita swiadczy lib cap. cap Paprocki o herb. Zioło o Paprocki. fol. fol Starowolski in Vitis Episc. Starowolski w Vitis Episc. Cracov. I add this from the accounts of years: that he added to Koprzywnica monastery several of his villages as an eternal bequest, and by this his example he encouraged others of his house to similar generosity; and that in 1185 they made God and the Koprzywnica church heirs of their fortune. Kraków. Mogę dodać od rachunków lat: że dodał do klasztoru Koprzywnica kilka jego wsi, jak wiecznego zapisu, a tym swoim przykładem zachęcał innych do jego domu, by podobne hojność i że w 1185 r. stanowiły one Boga i spadkobierców Koprzywnica Kościół ich majątek. Mikolaj was Zawichowski (Zawichost?) castellan in Mikołaj był Zawichowski (Zawichost?) Kasztelana w 1311 roku. On this see Kromer lib. Na tej patrz lib Kromera

5 Jaroslaw Bogorya was 28th archbishop of Gniezno. Jarosław Bogorya był 28-ga arcybiskupa gnieźnieńskiego. In his youth his parents sent him to study in Bologna, and in several years he advanced in knowledge so much that the whole academy chose him to be rector. W młodości jego rodzice wysłali go na studia w Bolonii, w kilka lat naprzód w wiedzy na tyle, że cała akademia wybrała go do rektora. He administered the academy with great credit, and with no less generosity of heart; for when the Bologna magistrate sentenced to the sword a certain English student convicted of some illegal excess, Bogorya defended the integrity of the academy's right by moving it to another place, returning it to Bologna only after he had received satisfaction on the score of the student's killing, on which see Damalewicz in Vitis Archiep. On podawać akademii z wielką kredytowej, z nie mniejszym zapałem serca, bo gdy sędzia Bolonia skazany na miecz niektórych angielski student skazany niektóre nielegalne przekroczenia, Bogorya bronił integralności akademia prawa poprzez przeniesienie go w inne miejsce, powrót do Bolonii dopiero wtedy, gdy otrzymał satysfakcji Wynik ucznia zabijania, w którym patrz Damalewicz w Vitis Archiep. Gnesn. But Paprocki o herb. Gnesn. Ale zioło o Paprocki. fol. fol. 182 has more to say on this subject. 182 ma więcej do powiedzenia na ten temat. Jaroslow ordered the English student executed for adultery he'd committed with the husband's consent; but he regretted it so much that he established a chapel for the dead man's soul at the behest of Pope John XXII. Jaroslow sortowane angielski uczeń wykonał za cudzołóstwo hed popełnione zgody męża, ale żałował, że tak bardzo, że założył kaplicę dla zmarłych duszy człowieka na polecenie papieża Jana XXII. No more can one prove Damalewicz's surmise in that same work that his Bogorya, on a pilgrimage from Bologna to Avignon, was named archbishop of Gniezno there by Pope Clement Vl: for Długosz clearly says that in 1343 the Gniezno chapter, at the instance of King Kazimierz, chose him for that office unanimously on 14 February at the time he was only Archdeacon of Krakow and Gniezno canon. This much is certain, that Jaroslow carried out his pastoral functions with extraordinary prudence, for he visited not only his own diocese but also those of other bishops of his metropolis. Nie więcej można udowodnić domyślać Damalewicz w tej samej pracy, że jego Bogorya na pielgrzymkę z Bolonii do Avignon, został mianowany arcybiskupem gnieźnieńskim tam przez papieża Klemensa Vl: za Długosz wyraźnie mówi, że w 1343 Rozdział Gniezno, na przykład króla Kazimierz, wybrał go na ten urząd jednogłośnie na 14 lutego w tym czasie był tylko archidiakona krakowskiego i Canon Gnieźnie. Jedno jest pewne, że Jaroslow przeprowadzone jego zadań duszpasterskich z niezwykłą rozwagą, bo odwiedził nie tylko jego diecezji ale także innych biskupów swojej metropolii. With King Kazimierz he settled successfully in 1361 the controversies that had been growing greater and greater for several years between Bodzenta, bishop of Krakow, and the landowners of Krakow and Sendomierz provinces concerning tithes, ecclesiastical jurisdiction, exemption of clerics from lay courts, and the funding of new rectories. Z króla Kazimierza osiadł z powodzeniem w 1361 roku kontrowersji, które były coraz większe i większe od kilku lat między BODZENTA, biskupa krakowskiego, i właścicieli Krakowa i województwa Sendomierz dotyczące dziesięcin jurysdykcji kościelnej, zwolnienie duchownych od świeckich sądów, a finansowania nowej plebanii. Lublin and Sieciechow, districts has been desolated by the pagans' continual raids, and so he exempted them from paying tithes for thirty years. Damalewicz, Kromer. Through King Kazimierz he frustrated the designs of the Roman Emperor Charles IV to separate the Wroclaw bishops from the Gniezno metropolis, but later united his granddaughter in matrimony with this Charles in Krakow, and Kazimierz showed his gratitude for this by leaving several bequests to his cathedral in his will. Lublin i Sieciechów, powiatów zostały opuszczone przez ciągłe pogan "naloty, a więc zwolnione z płacenia im dziesięcinę od trzydziestu lat. Damalewicz, Kromer. Przez króla Kazimierza był sfrustrowany wzorów cesarz rzymski Charles IV odrębnych biskupów z Wrocławia metropolii gnieźnieńskiej, ale później Wielka wnuczka w małżeństwie z tego Karola w Krakowie, Kazimierz pokazał swoją wdzięczność za ten pozostawiając kilka zapisów do swojej katedry w testamencie. But after Kazimierz's death, when the coronation approached of the successor to the Polish throne, Louis, the King of Hungary, Jaroslow, by agreement with the viovodes of Great Poland, wanted to crown him nowhere else than in Gniezno: but he finally acceded to the royal will and celebrated the ceremony in Krakow, inasmuch as Louis wished to follow the example of Wladyslaw Lokietek and Kazimierz, who had been inaugurated there. Ale po śmierci Kazimierza, kiedy podszedł do koronacji następcy tronu polskiego, Ludwik król Węgier, Jaroslow, w porozumieniu z viovodes Wielkiej Polska, pragnęli ukoronować go nigdzie indziej niż w Gnieźnie, ale w końcu przystąpiły do Royal i będzie obchodził uroczystości w Krakowie, jako Louis chcieli naśladować przykład Władysława Łokietka i Kazimierza, który został zainaugurowany istnieje. He cut off the Mazovian prince Ziemowit from the community of the faithful with ecclesiastical punishments because the latter had looked the other way - and may even have ordered it - as Piotrasz with his people plundered church properties: Ziemowit repaid the harm he'd done by leaving two villages to Gniezno cathedral in perpetuity. On odcięte od księcia mazowieckiego Ziemowita wspólnoty wiernych z kościelnych kar, ponieważ ten wyglądał inaczej - a może nawet zamówić go -

6 jako Piotrasz ze swoim ludem zagrabione właściwości Kościoła: Ziemowit zwrócona zaszkodzić zrobił przez pozostawiając dwie wsie katedry w Gnieźnie w sposób ciągły. For damage done the church Jaroslaw took from Tomislaw z Przespolewa the village Kowalewo and attached it to the church. Za szkody wyrządzone w kościele Jarosław wziął z Tomisław z Przespolewa wsi Kowalewo oraz załączone do kościoła. In addition he endowed Znin and the hamlet of Kamien, and he managed the kowicz demesne, which at that time he had been so devastated that it produced barely a grzywna of income for the treasury, so that by that time it brought in 800 grzywna annually. Ponadto obdarzył Żnin i wiosce Kamień, i udało mu majątek kowicz, które w tym czasie był tak zdewastowany, że wyprodukowany zaledwie grzywna dochodów skarbu państwa, aby w tym czasie przyniósł w 800 roku grzywna. In addition, having preceded King Kazimierz the hamlet of Przedecz and Zarow with its lake, he took for them Spicimierz castle and village, Wolszczyce, and Kotamino; and again for Chroszlin he took Krolewce and Tarnkow, he took from the king Cienia and Michalow in Kalisz province. Ponadto, mając poprzedzone króla Kazimierza wiosce Przedecz i Żarów z jeziora, wziął je Spicimierz zamku i wsi, Wolszczyce i Kotamino i ponownie Chroszlin wziął Krolewce i Tarnkow wziął od króla Cienia i Michałowa w prowincji Kaliszu. Thus administering his church's income, he worked for the greater glory of God: for this purpose he tore down ancient, mouldering wooden houses of God and erected ones of his own funding in Gniezno, Kurzelow, Opatow, and Skotniki, his ancestral estates. Tak więc podawanie swojego kościoła przychodów, pracował dla większej chwały Boga w tym celu on wyburzony starożytnych, rozsypującej drewniane domy Boże i wznosił te własnych funduszy w Gnieźnie, Kurzelów, Opatów, i Skotniki, jego posiadłości przodków. In Uniejow he invested and endowed canons at the church of the Virgin Mary; he also endowed the parsonage at the church of St. Mikolaj, and in 1370 ceded it to the Benedictine Fathers, adding the village Biedrzykow. W Uniejowie inwestuje i obdarzony kanoników przy kościele Najświętszej Maryi Panny, musi on także wyposażony plebania przy kościele św Mikołaja, w 1370 oddał go do ojców Benedyktynów, dodając Biedrzykow wsi. Having restored the ruined collegiate-church in Kalisz, he added to it the villages of Tyniec and Dobczyce. Po przywrócić utracony kolegiata kościół w Kaliszu, dodał do niej wsie Tyniec i Dobczycach. He provided for tithes for other churches, eg, in Budyowsice, in Pabianice, St. Stanislaw in Krakow, at the St. George castle, and did the same for the Krzepice church and thus for the town of Krzepice, which no longer belonged to his archdiocese, but Bodzenta, the Krakow bishop, looked the other way. On przewidziane dziesięcinę do innych kościołów, np. w Budyowsice, w Pabianicach, św Stanisława w Krakowie, na zamku George St, i zrobił to samo dla Kościoła Krzepice, a tym samym dla miasta Krzepice, które nie należały do jego archidiecezji, ale BODZENTA, biskupa krakowskiego, spojrzał w drugą stronę. Here I will not mention how many parishes he provided with ecclesiastical equipment. Tu nie wspomnę, jak wielu parafiach on wyposażony w urządzenia kościelne. In Gniezno, Kalisz, Wielun, and Łęczyca he established episcopal courts. W Gnieźnie, Kaliszu, Wieluniu i Łęczycy założył sądów biskupich. He introduced regular canons for the Kalisz parish of St. Mikolaj in 1358 at King Kazimierz's request. On wprowadził kanoników regularnych w parafii św Mikołaja w Kaliszu w 1358 roku na wniosek króla Kazimierza. He consecrated four Płock bishops - Janislaw Wronski, and the Gulczewskis, Mikolaj, Stanishlaw and Dobieslaw - as well as Poznan bishop Jan, and Krystyn, the first archbishop of Halicz, although Miechowita incorrectly credits Jakob Swinka with this. Poświęcił cztery Płock biskupów - Janisław Wroński i Gulczewskis, Mikołaj, Stanishlaw i Dobiesław - jak Poznań biskupa Jana, i Krystyn, pierwszy arcybiskup halicki, chociaż Miechowita nieprawidłowo kredytów Jakob świnka z tym. Proceeding to the last years of pastoral labors of his 100 years, when he began to weaken visibly, he intended to resign his archepiscopate to his subordinate, Mikolaj z Koszutowa, Gniezno pastor, and he would have done so; but when Mikolaj, without consent of the chapter and even of the king, sought the appointment in Avignon from Pope Gregory, Jan Paszkowicz, the Gniezno chanter (kantor), was sent to the Pope by the chapter expressly to frustrate his designs, and did so. Przystępując do ostatnich latach mozolnej pracy duszpasterskiej jego 100 lat, kiedy zaczął się osłabiać w sposób widoczny, zamierza zrzec się archepiscopate jego podwładnego, Mikołaj z Koszutowa, proboszcz gnieźnieńskiej i to zrobiłby to, ale gdy Mikołaj, bez zgody rozdziału, a nawet króla, miała wizytę w Awinionie od papieża Grzegorza, Jan Paszkowicz, chanter Gniezno (Kantor), został wysłany do papieża rozdziale wyraźnie udaremnić jego konstrukcji, i tak zrobił. But shortly thereafter Bogorya resigned his cathedral to Jan z Strzeice, named Suchywilk, his nephew, with the permission of all concerned, and kept only two demesnes for himself. Ale wkrótce potem Bogorya zrezygnował z katedry Jan z Strzeice nazwie Suchywilk, jego siostrzeniec, za zgodą wszystkich zainteresowanych, a przechowywane tylko dwa demesnes dla siebie. Wanting then to live more peacefully in God, he lived for two years in Lad monastery, then moved to Kalisz, where he died in 1376, after 34 years as an archbishop. Chcąc potem żyć spokojnie w Bogu, mieszkał od dwóch lat klasztoru w Lądzie, a następnie przeniósł się do Kalisza, gdzie zmarł w 1376, po 34 roku jako arcybiskup. He ordered that after his death he should be buried in Gniezno in a

7 chapel he had erected: but he should be brought not through the doors but through a hole made in the wall; he wanted his body carried to his grave that way because, as he said about himself, he did not enter the office of archbishop by the route prescribed by church canons; which voluntary confession about himself Spondanus particularly praises. Rozkazał, aby po jego śmierci powinien być pochowany w Gnieźnie w kaplicy wznieśli ale powinien on być wniesione nie przez drzwi, ale przez otwór w ścianie, chciał ciało przeniesione do grobu w ten sposób, ponieważ, jak powiedział o sobie, nie wchodzi w urzędzie arcybiskupa drogą wyznaczonym przez kanoników kościoła, który dobrowolnie spowiedzi o sobie Spondanu szczególnie chwali. A headstone was erected for him in 1562 by Jan Kokalewski, Gniezno chancellor, with the memorial commendation of his virtues: you will find it in Paprocki. Nagrobek wzniesiono go w 1562 roku przez Jana Kokalewski kanclerz Gniezno, z pochwałą pamiątkę jego cnót znajdziesz go w Paprocki. I came to see it in MS. Ja przyszedłem, aby zobaczyć go w MS. Coll. Coll. Caliss. Caliss. SJ extrakt ex libro Benefic. with the seal of the Gniezno chapter, in which I read that this Jaroslow endowed the Kazimierz church in the archdiocese with new income in 1375, at the behest of Piotr, Lubusz bishop. SJ extrakt ex libro Benefic. Pieczęcią rozdziale Gniezno, w którym czytałem, że Jaroslow obdarzył Kościół Kazimierz w archidiecezji nowych dochodów w 1375 r., na rozkaz Piotra, biskupa lubuskiego. The following wrote about him: Spondan. Po napisał o nim: Spondan. Ann. Ann. Eccles. Eccles. anno 1376 num. Anno 1376 num Bzovius anno 1374 num. Anno Bzovius 1374 num Długosz Długosz Paprocki o herb. Zioło o Paprocki. fol. fol Damale. Damale. in Archiep. w Archiep. Gnes. Gnes. Nakiel. Nakieł. fol. fol Szczygiel. Szczygieł. in Tinec. w Tinec. fol. fol Cichoc. Cichoc. Alloc. Alloc. Osec. OSEC. lib. lib. 8 cap. 8 cap ARMS ARMS Buczkowski Buczkowski Gniazdowski Gniazdowski Porebny Porebny Skotnicki Skotnicki Gorski Górski Staszkowski Staszkowski Kolanowski Kolanowski Maciejowicz Maciejowicz Magnuski Magnuski Mokranowski Mokranowski Tarnowski Tarnowski Tur Tur Wolowicz Wołowicz Zakrzewski Zakrzewski Podleski Podleski But not all use the Bogorya arms in the form described earlier. Ale nie używają broni Bogorya w formie opisanej wcześniej. In the first place, the house of Porebny places a cross formed as a written letter X between the two broken arrows. W pierwszej kolejności, dom Porebny miejsc krzyż utworzony jako napisane litery X pomiędzy dwoma strzałami w podziale. The Gorski and Tur families bear both arrows joined as if one; on the helm there are three ostrich feathers, two on the sides red, the third white. Górskiego i rodziny Tur ponoszą obie strzałki dołączył jakby jeden, na czele znajdują się trzy strusie pióra, dwa po bokach czerwony, trzeci biały. Others in Lithuania add a cross across the middle of the two arrows joined as one, as I saw in Krzysztof Bialozor's panegyric Upomniki. Inne na Litwie dodać krzyża w środkowej dwie strzałki dołączył jako jedno, jak zobaczyłem w Upomniki panegiryk Krzysztof Bialozor's. Copyright 1987 William F. Hoffman. Copyright 1987 William F. Hoffman. Used by permission. Used by permission. This article originally appeared in Polish Genealogical Society Newsletter (Vol. X, No. 2, Fall 1987), the newsletter of the Polish Genealogical Society of America. Ten artykuł pierwotnie ukazał się w języku polskim Towarzystwo Genealogiczne Newsletter (tom X, nr 2, jesień 1987), biuletyn Polskie Towarzystwo Genealogiczne Ameryki.

Ostromecko cztery pory roku

Ostromecko cztery pory roku Ostromecko cztery pory roku stromecko O cztery pory roku Ostromecko four seasons of the year Szanowni Państwo Rewaloryzacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Ostromecku stała się dla Bydgoszczy ogromnym wyzwaniem.

Bardziej szczegółowo

(Established 1915) BIULETYN PARAFIALNY /PARISH BULLETIN 11. 29. 2009

(Established 1915) BIULETYN PARAFIALNY /PARISH BULLETIN 11. 29. 2009 Saint Louis Polish R. C. Parish (Established 1915) BIULETYN PARAFIALNY /PARISH BULLETIN 11. 29. 2009 CZCZĄC WŁASNĄ PRZESZŁOŚĆ, WZRASTAMY KU PRZYSZŁOŚCI HONORING OUR PAST AND GROWING TOWARDS OUR FUTURE

Bardziej szczegółowo

POMOCY MALTAŃSKIEJ. Powódź w Polsce Zniszczony przez powódź obraz z głównego ołtarza w kościele w wiosce Wola Rogowska

POMOCY MALTAŃSKIEJ. Powódź w Polsce Zniszczony przez powódź obraz z głównego ołtarza w kościele w wiosce Wola Rogowska B I U L E T Y N ZWIĄZKU POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU SZPITALNIKÓW ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO, ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM I POMOCY MALTAŃSKIEJ fot. K. Jarnuszkiewicz Powódź

Bardziej szczegółowo

POMOCY MALTAŃSKIEJ. Nysa - Piotr Kimla, assisted by Maciej Skrętowicz, presenting first-aid in sign language during Nysa Days.

POMOCY MALTAŃSKIEJ. Nysa - Piotr Kimla, assisted by Maciej Skrętowicz, presenting first-aid in sign language during Nysa Days. B I U L E T Y N ZWIĄZKU POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU SZPITALNIKÓW ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO, ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM I POMOCY MALTAŃSKIEJ Nysa - Piotr Kimla, w ramach

Bardziej szczegółowo

Œladami ydowskich miasteczek

Œladami ydowskich miasteczek WYDANIE www.chmielnik.com OKOLICZNOŒCIOWE IV Spotkania z Kultur¹ ydowsk¹ Œladami ydowskich miasteczek Piñczów-Dzia³oszyce-Szyd³ów-Chmielnik 16-18.06.2006 rok Synagoga w Piñczowie przed II Wojn¹ Synagoga

Bardziej szczegółowo

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting TARNÓW W MALARSTWIE Tarnów w malarstwie Tarnów in painting Tarnów w malarstwie Słowo wstępne Początkowo album ten miał być dodatkiem do całkiem innego przedsięwzięcia, ale w trakcie gromadzenia materiałów,

Bardziej szczegółowo

Muzeum Narodowe w Gdańsku i Fundación FUSARA Składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania wystawy /

Muzeum Narodowe w Gdańsku i Fundación FUSARA Składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania wystawy / m u z E u m N A r O D O W E W G D A ń S K u, 2 0 1 1 WYSTAWA / EXHIBITION 13 listopada 2011 12 lutego 2012 / 13 November 2011 12 February 2012 Oddział Sztuki Dawnej / Classical Art Department ul. Toruńska

Bardziej szczegółowo

#53. Eternal Youth a Little Closer? Wieczna młodość o. 2B News. Wiadomości 2B. Kop do zwyciestwa! Dig for Victory!

#53. Eternal Youth a Little Closer? Wieczna młodość o. 2B News. Wiadomości 2B. Kop do zwyciestwa! Dig for Victory! c z a s o p i s m o b e z p ł a t n e #53 / f r e e WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK / SEPEMBER-OCTOBER Paszport, pieniążek, aparat i niewiele więcej! s.6 Wiadomości 2B s.4 Kop do zwyciestwa! s.10 Wieczna młodość

Bardziej szczegółowo

POMOCY MALTAŃSKIEJ. fot. Grzegorz Gałązka

POMOCY MALTAŃSKIEJ. fot. Grzegorz Gałązka B I U L E T Y N ZWIĄZKU POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU SZPITALNIKÓW ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO, ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM I POMOCY MALTAŃSKIEJ fot. Grzegorz Gałązka 13

Bardziej szczegółowo

ST. STANISLAUS KOSTKA ROMAN CATHOLIC PARISH MASS INTENTIONS/INTENCJE MSZALNE

ST. STANISLAUS KOSTKA ROMAN CATHOLIC PARISH MASS INTENTIONS/INTENCJE MSZALNE 2 SEPTEMBER 26, 2010 ST. STANISLAUS KOSTKA ROMAN CATHOLIC PARISH Parafia jest prowadzona przez Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo Our parish is staffed by the Vincentian Fathers Rev. Marek Sobczak

Bardziej szczegółowo

PIOTR ZAREMBA JAKO ONOMASTA PIOTR ZAREMBA AS AN ONOMASTIC EXPERT

PIOTR ZAREMBA JAKO ONOMASTA PIOTR ZAREMBA AS AN ONOMASTIC EXPERT PIOTR ZAREMBA JAKO ONOMASTA PIOTR ZAREMBA AS AN ONOMASTIC EXPERT Beata Afeltowicz dr nauk humanistycznych Uniwersytet Szczeciński Wydział Filologiczny, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Zakład Współczesnego

Bardziej szczegółowo

Foundation. Amerykańskie Centrum Kultury Polskiej. The American Center of Polish Culture

Foundation. Amerykańskie Centrum Kultury Polskiej. The American Center of Polish Culture Fundacja Kościuszkowska Amerykańskie Centrum Kultury Polskiej Kosciuszko Foundation The American Center of Polish Culture the Założona w 1925 roku Fundacja Kościuszkowska ma na celu pogłębianie więzi między

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki Cover design

Projekt okładki Cover design Nr 29/2011 ISSN 0860-2395 PISMO STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Journal of the Association of Monument Conservators WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE CONSERVATION

Bardziej szczegółowo

A Crash Course in Polish: Words You Can Use

A Crash Course in Polish: Words You Can Use A Crash Course in Polish: Words You Can Use William F. Hoffman, 737 Hartfield Dr., North Aurora IL 60542-8917 E-mail: WFHoffman@prodigy.net [Notes for a talk given at PGSA s Fall Conference, October 4,

Bardziej szczegółowo

www.stferdinandchurch.com

www.stferdinandchurch.com www.stferdinandchurch.com At some point, Christ will question me: What have you done with my people? Are they holier because of your ministry? Are they more generous, more loving toward others? In short,

Bardziej szczegółowo

The Nativity of St. John the Baptist June 24, 2012

The Nativity of St. John the Baptist June 24, 2012 Rectory, Parish Office: 5345 W. Roscoe St., Chicago, Illinois 60641 Tel. 773 725 2300, Fax. 773 725 6042, www.stladislauschurch.org Church: 3343 N. Long Ave. Chicago, Illinois 60641 School: 3330 N. Lockwood

Bardziej szczegółowo

Eighteenth Sunday in Ordinary Time

Eighteenth Sunday in Ordinary Time Eighteenth Sunday in Ordinary Time August 9, 2015 Rev. Thaddeus Dzieszko Pastor - Ext. 20 Rev. Robert Fraczek Associate Pastor - Ext. 33 Rev. Mariusz Manka Associate Pastor Ex. 36 Rev. James Heyd Resident

Bardziej szczegółowo

HAPPY EASTER WESOŁEGO ALLELUJA! Editorial Board, Forum Board, Polish-American Cultural Center

HAPPY EASTER WESOŁEGO ALLELUJA! Editorial Board, Forum Board, Polish-American Cultural Center 6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216-883-2828 e-mail: forumpacc@yahoo.com www.polishcenterofcleveland.org April 2014, No. 4/141 Kwiecień 2014, Nr 4/141 POLISH-AMERICAN WESOŁEGO ALLELUJA! Niech te

Bardziej szczegółowo

Z historii History 19

Z historii History 19 Z historii History 19 Jabłonna pałac, Łuk Triumfalny, M. Pusek, ok. 1897 r., repr. Kraj w obrazach. Wydawca: Konstanty Woźniak, 1897, fot. ze zbiorów Jacka Szczepańskiego Jabłonna palace, Triumphant Arch

Bardziej szczegółowo

Anna Góra-Klauzinska Anna Benicewicz-Miazga

Anna Góra-Klauzinska Anna Benicewicz-Miazga Anna Góra-Klauzinska Anna Benicewicz-Miazga Zamek Krzyżtopór Historia 1 2 Neighbourhood Krzyztopor Castle Zamek Krzyżtopór Sąsiedztwo 3 The night veiled the Koprzywianka valley, basking the land with monlight.

Bardziej szczegółowo

Poles who rescued Jews w czasie Zag ady Recalling Forgotten pami ci

Poles who rescued Jews w czasie Zag ady Recalling Forgotten pami ci Poles who rescued Jews Polacy ratujàcy ydówduring the Holocaust w czasie Zag ady Recalling Forgotten Przywracanie History pami ci Chancellery Kancelaria of the President Prezydenta of the Republic Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Parish Rectory and Office Rev. Marek Janowski, S.J., Pastor Rev. Damian Mazurkiewicz, S.J., Associate Pastor

Parish Rectory and Office Rev. Marek Janowski, S.J., Pastor Rev. Damian Mazurkiewicz, S.J., Associate Pastor 1914 2014 Rectory, Parish Office: 5345 W. Roscoe St., Chicago, Illinois 60641 Tel. 773 725 2300, Fax. 773 725 6042, www.stladislauschurch.org Church: 3343 N. Long Ave. Chicago, Illinois 60641 Email: stladislauschurch@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Autor: Ks. Wojciech Cichosz. Tytuł: Zarys dziejów wychowania katolickiego w Polsce

Autor: Ks. Wojciech Cichosz. Tytuł: Zarys dziejów wychowania katolickiego w Polsce Autor: Ks. Wojciech Cichosz Tytuł: Zarys dziejów wychowania katolickiego w Polsce Źródło: w: Państwo a wychowanie. Idee mity stereotypy, red. Ks. A. Dymer, T. Sikorski, Centrum Edukacyjne Archidiecezji

Bardziej szczegółowo

Gdzie są rzeźby z Fawley Court? »6-7. Londyn na barykadach Gdy w Millbank Tower pękały szyby, w parlamencie trwała sesja pytań do premiera.

Gdzie są rzeźby z Fawley Court? »6-7. Londyn na barykadach Gdy w Millbank Tower pękały szyby, w parlamencie trwała sesja pytań do premiera. london 20 november 3 december 2010 18 (154) Free issn 1752-0339 takie czasy»8 Londyn na barykadach Gdy w Millbank Tower pękały szyby, w parlamencie trwała sesja pytań do premiera. Na sali nie było Camerona,

Bardziej szczegółowo

6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216-883-2828 e-mail: forumpacc@yahoo.com www.polishcenterofcleveland.org POLISH-AMERICAN NAGRODA GOOD JOE

6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216-883-2828 e-mail: forumpacc@yahoo.com www.polishcenterofcleveland.org POLISH-AMERICAN NAGRODA GOOD JOE 6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216-883-2828 e-mail: forumpacc@yahoo.com www.polishcenterofcleveland.org March 2012, No. 3/117 Marzec 2012, Nr 3/117 POLISH-AMERICAN GOOD JOE George Sobieraj, PACC

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Usakiewicz Not Just For Kicks Do zakopania jeden krok Poland Second Prize

Krzysztof Usakiewicz Not Just For Kicks Do zakopania jeden krok Poland Second Prize Krzysztof Usakiewicz Not Just For Kicks Do zakopania jeden krok Poland Second Prize Not Just For Kicks The match-up between Makabi and Inter did not attract many spectators. The weather was likely the

Bardziej szczegółowo

WORD LIST Polish LANGUAGE CHARACTERISTICS

WORD LIST Polish LANGUAGE CHARACTERISTICS WORD LIST Polish This list contains Polish words with their English translations. The words included here are those that you are likely to find in genealogical sources. If the word you are looking for

Bardziej szczegółowo

www.stferdinandchurch.com

www.stferdinandchurch.com www.stferdinandchurch.com Page Two Holy Trinity Sunday June 15, 2014 Mass Intentions MONDAY June 16, 2014 8:00 Mass in English 12:00 PM (Noon) Mass in English 7:00 PM Mass in Polish TUESDAY June 17, 2014

Bardziej szczegółowo

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska.

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska. magazyn ludzi biznesu Wydanie specjalne 2014 ISSN 2300-0333 Ewa Ewart Musi być istotna historia do opowiedzenia Czesław Czapliński Nie czatuję z aparatem Janina Ochojska Jestem ciekawa świata Jacek Pałkiewicz

Bardziej szczegółowo