Herb Bogoria. Bogoria I: W polu czerwonym dwa żeleźce srebrne w słup, osadami ku sobie. W klejnocie nad hełmem w koronie paw z rozpostartym ogonem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Herb Bogoria. Bogoria I: W polu czerwonym dwa żeleźce srebrne w słup, osadami ku sobie. W klejnocie nad hełmem w koronie paw z rozpostartym ogonem."

Transkrypt

1 Herb Bogoria Bogoria I: W polu czerwonym dwa żeleźce srebrne w słup, osadami ku sobie. W klejnocie nad hełmem w koronie paw z rozpostartym ogonem.

2 Bogoria II: W polu zielonym dwa żeleźce srebrne od strzał, z sobą złączone. Nad hełmem w koronie trzy pióra strusie.

3 Wizerunek pieczętny z 1326 roku, zapis z 1408 roku, w wyniku unii horodelskiej w 1413 przeniesiony na Litwę. nazwisk: Balczewski, Bogdanowicz, Bogoria, Bogorya, Bohomolec, Bosiacki, Braczkowski, Bruczkowski, Buczkowski, Chechelski, Chechłowski, Cienkiewicz, Corski, Gościeradowski, Górski, Gwiazdowski, Horbaczewski, Kampka, Kolanowski, Korzeniecki, Kurzeniecki, Kurzeniewski, Kwaskowski, Łowmiański, Maciejowicz, Mokrjewicz, Mokronoski, Mokronowski, Ochowski, Phoski, Podleski, Podlewski, Podłęski, Pohoski, Porębski, Rakoza, Rakusa, Rakuza, Rostropowicz, Skolnicki, Skotnicki, Staszkowski, Suszczewski, Światkiewicz, Świątkiewicz, Trojanowicz, Tur, Wissigier, Wissygier, Wołłowicz, Wołłszowicz, Wołowicz, Wystynga, Zabacki, Zakrzewski, Zubacki Legenda herbowa: Herb w Polsce naszej urodził, z tej okazji. Bolesław śmiały, trzema tylko tysiącami, swojej, kawalerii uzbrojony, na daleko większą zgraję Połowców pod Snowskiem natarł, i na głowę nieprzyjaciół poraził: w tej potyczce pułkownik między innymi pierwszymi jeden, Bogorii nazwany, z wielkim serca męstwem Połowców siekąc, i swoich do zwycięstwa zapalając, kilka ran i postrzałów na ciele wyniósł z tej batalii. Powracającego tak z placu Bogorią postrzegłszy Bolesław, i owe postrzały z piersi sam mu ręką Królewską wyjął, i jak były złamane, tak jemu i jego potomkom, na wieczny zaszczyt nadał. Miał to być pierwszy tego herbu autor Michał Bogorii, któregom imię czytał na przywileje klasztory Świętokrzyskiego pod Sandomierzem, w roku a trochę przedtem, na listach klasztory Trzemeszyńskiego, kędy że mu tytuł hrabi przydano, stąd dorozumiewa się Paprocki, że musi ten dom dawniejsze mieć swoje początki. Pieczętujący się: Balczewski, Bogdanowicz, Bogoria, Bogorya, Bohomolec, Bosiacki, Braczkowski, Bruczkowski, Buczkowski, Chechelski, Chechłowski, Cienkiewicz, Corski, Gościeradowski, Górski, Gwiazdowski, Horbaczewski, Kampka, Kolanowski, Korzeniecki, Kurzeniecki, Kurzeniewski, Kwaskowski, Łowmiański, Maciejowicz, Mokrjewicz, Mokronoski, Mokronowski, Ochowski, Phoski, Podleski, Podlewski, Podłęski, Pohoski, Porębski, Rakoza, Rakusa, Rakuza, Rostropowicz, Skolnicki, Skotnicki, Staszkowski, Suszczewski, Światkiewicz, Świątkiewicz, Trojanowicz, Tur, Wissigier, Wissygier, Wołłowicz, Wołłszowicz, Wołowicz, Wystynga, Zabacki, Zakrzewski, Zubacki Wzmianki: "Bohomolec herbu Bogoria (t. 2 s ) Bohomolec herbu Bogoria. I o tych ciż genealogistowie nie pisali. Hrehory Bohomolec Władysława IV. Samuel Jana Kazimierza, Jan i Dymitr Jana III, z Witebskiem województwem podpisali elekcje." "Gwiazdowski herbu Bogoria (t. 4 s. 337) Gwiazdowski herbu Bogoria, w Wielkopolsce. Wacław Gwiazdowski, ten z Jadwigą Mielińską herbu Wczele, zostawił synów Wacława, Aleksandra i Piotra kanonika Poznańskiego, był potem scholastykiem Gnieźnieńskim, kustoszem Płockim, kanonikiem Krakowskim 1617." "Staszkowski herbu Bogoria (t. 8 s ) Staszkowski herbu Bogoria, w Krakowskiem województwie. Jakub Staszkowski kanonik Krakowski, którego nagrobek opowiada w katedrze Krakowskiej. Hieronim kuchmistrz koronny na liście Zygmunta I. u Nakiel. w Miechow. fol i 630. pod Tarnowskim hetmanem generał artylerii koronnej. Stanisław z Minocką herbu Nowina zostawił synów sześciu, Hieronima męża znacznego, od którego z Oborskiej został się syn, drugą po Oborskiej pojął Niewiarowską herbu Półkozic. Stanisława, który pod Połockiem chorągiew nosił Hetmańską, ci obadwa bracia niezwyczajnej byli siły, z której wiele rzeczy do podziwienia innym dokazywali. Jana, ten [str. 512] szesnaście lat w Niemczech, to na naukach, to na rycerskim chlebie przepędził. Krzysztofa, Jakuba i Jędrzeja, ten był podwojewodzym Krakowskim, a z Mazowieckiej miał synów i córki te: Barbara Stanisławowi Niewiarowskiemu, i Zofia Hektorowi Gabowskiemu w Brzozowy na Podgórzu, zaślubione. Baran.

4 Siostry zaś tych sześciu braci te były, Mazowecka, Sokołowa, Kmicina, i Zofia; u Reściusza lib. i. Epist. 23. znajdziesz kilka listów do Stanisława Staszkowskiego pisanych, kędy chwali w nim dowcipu ostrość, pamięci biegłość, wymowy gładkość, i statek w wierze katolickiej." "Maciejowicz herbu Bogoria (t. 6 s. 303) Maciejowicz herbu Bogoria w księstwie Litewskim. Jędrzej Maciejowicz pisarz ziemski Wileński, z sejmu naznaczony do korektury statutu Litewskiego. Const. f. 194." Wszyscy nasi autorzy zgadzają się, że te ręce urodziły się tutaj, w Polska w konkretnej sytuacji. Boleslaw the Brave, armed with only 3,000 of his cavalry, attacked a much larger band of Polovtsy near Snowskie and struck down the leader of the foe: in this fray one colonel from among the others, named Bogorya, mowed down Polovtsy with great courage of heart, and, heartening his forces to victory in his battalion, bore several wounds and arrows in his body. Bolesława Chrobrego, uzbrojony jedynie swojej jazdy, zaatakował większe pasmo Polovtsy pobliżu Snowskie i powalony lider wrogiem: w tym Fray jeden pułkownik spośród innych, o nazwie Bogorya, kosić dół Polovtsy z wielką odwagą serca i otuchy swoje siły do zwycięstwa w jego batalion, urodziła kilka ran i strzały w jego ciele. Boleslaw, returning from the site, saw Bogorya, and extracted those arrows from his chest with his own royal hands; and Boleslaw conferred them, broken as they were, on him and his descendants as an eternal honor. Bolesław, wracając z miejsca, zobaczył Bogorya i wyodrębnione te strzały z piersi z własnych rąk królewskich i Bolesław przyznanych im, jak zostały one podzielone na niego i jego potomków jako wieczny honor. This first owner of the arms was supposedly Michal Bogorya, whose name I read in a decree granting privileges to Holy Cross monastery near Sendomierz in 1069, and a little before that in the papers of Trzemeszno monastery, when he was given the title of count, from which Paprocki concludes that this house must have had its earliest origins from that point. Ten pierwszy właściciel broni był rzekomo Michał Bogorya, którego nazwiska odczytywane dekretu przyznającego uprawnienia do klasztoru Świętego Krzyża w pobliżu Sendomierz w roku 1069, a nieco wcześniej, że w dokumentach klasztoru Trzemeszno, gdy dano mu tytuł hrabiowski, Paprocki, z których wynika, że ten dom musiał mieć najwcześniejszych początków od tego miejsca. In praising the Bogorya family Długosz says that they were always Humani, et tractabiles (humane and reasonable), and that was evident in the first ancestors of this house and the way they endeared themselves to their lords' hearts. W chwaląc rodziny Bogorya Długosz mówi, że zawsze byli Humani, et tractabiles (humanitarne i rozsądne), i to było widać w pierwszym przodkowie tego domu oraz sposób ich pokochac się do serc swoich panów. Mikolaj Bogorya, voivode of Sendornierz under and highly esteemed by the Polish king Kazimierz the Just, was held in no less regard by the king's sons: sharing with God his substance, he bequeathed the Miechow convent the villages Jaxyce and Rzeplice; it is unknown by what law the villages later ceased to be part of this foundation. Nakielski, Miechow. Mikołaj Bogorya, wojewoda Sendornierz mocy i wysoko oceniany przez króla polskiego Kazimierza Sprawiedliwego, odbyło się w nie mniejszym zakresie przez jego synów: dzielenie się z Bogiem, jego istoty, on pozostawił klasztoru Miechowskiego wsi Jaxyce i Rzeplice; nie wiadomo jakie prawo gminy później przestała być częścią tej fundacji. nakielski, Miechowa. fol. fol. 69 et i 101. Regarding this Mikolaj there is more in Miechowita swiadczy lib. W odniesieniu do tego Mikołaj jest więcej w Miechowita swiadczy lib cap. cap Paprocki o herb. Zioło o Paprocki. fol. fol Starowolski in Vitis Episc. Starowolski w Vitis Episc. Cracov. I add this from the accounts of years: that he added to Koprzywnica monastery several of his villages as an eternal bequest, and by this his example he encouraged others of his house to similar generosity; and that in 1185 they made God and the Koprzywnica church heirs of their fortune. Kraków. Mogę dodać od rachunków lat: że dodał do klasztoru Koprzywnica kilka jego wsi, jak wiecznego zapisu, a tym swoim przykładem zachęcał innych do jego domu, by podobne hojność i że w 1185 r. stanowiły one Boga i spadkobierców Koprzywnica Kościół ich majątek. Mikolaj was Zawichowski (Zawichost?) castellan in Mikołaj był Zawichowski (Zawichost?) Kasztelana w 1311 roku. On this see Kromer lib. Na tej patrz lib Kromera

5 Jaroslaw Bogorya was 28th archbishop of Gniezno. Jarosław Bogorya był 28-ga arcybiskupa gnieźnieńskiego. In his youth his parents sent him to study in Bologna, and in several years he advanced in knowledge so much that the whole academy chose him to be rector. W młodości jego rodzice wysłali go na studia w Bolonii, w kilka lat naprzód w wiedzy na tyle, że cała akademia wybrała go do rektora. He administered the academy with great credit, and with no less generosity of heart; for when the Bologna magistrate sentenced to the sword a certain English student convicted of some illegal excess, Bogorya defended the integrity of the academy's right by moving it to another place, returning it to Bologna only after he had received satisfaction on the score of the student's killing, on which see Damalewicz in Vitis Archiep. On podawać akademii z wielką kredytowej, z nie mniejszym zapałem serca, bo gdy sędzia Bolonia skazany na miecz niektórych angielski student skazany niektóre nielegalne przekroczenia, Bogorya bronił integralności akademia prawa poprzez przeniesienie go w inne miejsce, powrót do Bolonii dopiero wtedy, gdy otrzymał satysfakcji Wynik ucznia zabijania, w którym patrz Damalewicz w Vitis Archiep. Gnesn. But Paprocki o herb. Gnesn. Ale zioło o Paprocki. fol. fol. 182 has more to say on this subject. 182 ma więcej do powiedzenia na ten temat. Jaroslow ordered the English student executed for adultery he'd committed with the husband's consent; but he regretted it so much that he established a chapel for the dead man's soul at the behest of Pope John XXII. Jaroslow sortowane angielski uczeń wykonał za cudzołóstwo hed popełnione zgody męża, ale żałował, że tak bardzo, że założył kaplicę dla zmarłych duszy człowieka na polecenie papieża Jana XXII. No more can one prove Damalewicz's surmise in that same work that his Bogorya, on a pilgrimage from Bologna to Avignon, was named archbishop of Gniezno there by Pope Clement Vl: for Długosz clearly says that in 1343 the Gniezno chapter, at the instance of King Kazimierz, chose him for that office unanimously on 14 February at the time he was only Archdeacon of Krakow and Gniezno canon. This much is certain, that Jaroslow carried out his pastoral functions with extraordinary prudence, for he visited not only his own diocese but also those of other bishops of his metropolis. Nie więcej można udowodnić domyślać Damalewicz w tej samej pracy, że jego Bogorya na pielgrzymkę z Bolonii do Avignon, został mianowany arcybiskupem gnieźnieńskim tam przez papieża Klemensa Vl: za Długosz wyraźnie mówi, że w 1343 Rozdział Gniezno, na przykład króla Kazimierz, wybrał go na ten urząd jednogłośnie na 14 lutego w tym czasie był tylko archidiakona krakowskiego i Canon Gnieźnie. Jedno jest pewne, że Jaroslow przeprowadzone jego zadań duszpasterskich z niezwykłą rozwagą, bo odwiedził nie tylko jego diecezji ale także innych biskupów swojej metropolii. With King Kazimierz he settled successfully in 1361 the controversies that had been growing greater and greater for several years between Bodzenta, bishop of Krakow, and the landowners of Krakow and Sendomierz provinces concerning tithes, ecclesiastical jurisdiction, exemption of clerics from lay courts, and the funding of new rectories. Z króla Kazimierza osiadł z powodzeniem w 1361 roku kontrowersji, które były coraz większe i większe od kilku lat między BODZENTA, biskupa krakowskiego, i właścicieli Krakowa i województwa Sendomierz dotyczące dziesięcin jurysdykcji kościelnej, zwolnienie duchownych od świeckich sądów, a finansowania nowej plebanii. Lublin and Sieciechow, districts has been desolated by the pagans' continual raids, and so he exempted them from paying tithes for thirty years. Damalewicz, Kromer. Through King Kazimierz he frustrated the designs of the Roman Emperor Charles IV to separate the Wroclaw bishops from the Gniezno metropolis, but later united his granddaughter in matrimony with this Charles in Krakow, and Kazimierz showed his gratitude for this by leaving several bequests to his cathedral in his will. Lublin i Sieciechów, powiatów zostały opuszczone przez ciągłe pogan "naloty, a więc zwolnione z płacenia im dziesięcinę od trzydziestu lat. Damalewicz, Kromer. Przez króla Kazimierza był sfrustrowany wzorów cesarz rzymski Charles IV odrębnych biskupów z Wrocławia metropolii gnieźnieńskiej, ale później Wielka wnuczka w małżeństwie z tego Karola w Krakowie, Kazimierz pokazał swoją wdzięczność za ten pozostawiając kilka zapisów do swojej katedry w testamencie. But after Kazimierz's death, when the coronation approached of the successor to the Polish throne, Louis, the King of Hungary, Jaroslow, by agreement with the viovodes of Great Poland, wanted to crown him nowhere else than in Gniezno: but he finally acceded to the royal will and celebrated the ceremony in Krakow, inasmuch as Louis wished to follow the example of Wladyslaw Lokietek and Kazimierz, who had been inaugurated there. Ale po śmierci Kazimierza, kiedy podszedł do koronacji następcy tronu polskiego, Ludwik król Węgier, Jaroslow, w porozumieniu z viovodes Wielkiej Polska, pragnęli ukoronować go nigdzie indziej niż w Gnieźnie, ale w końcu przystąpiły do Royal i będzie obchodził uroczystości w Krakowie, jako Louis chcieli naśladować przykład Władysława Łokietka i Kazimierza, który został zainaugurowany istnieje. He cut off the Mazovian prince Ziemowit from the community of the faithful with ecclesiastical punishments because the latter had looked the other way - and may even have ordered it - as Piotrasz with his people plundered church properties: Ziemowit repaid the harm he'd done by leaving two villages to Gniezno cathedral in perpetuity. On odcięte od księcia mazowieckiego Ziemowita wspólnoty wiernych z kościelnych kar, ponieważ ten wyglądał inaczej - a może nawet zamówić go -

6 jako Piotrasz ze swoim ludem zagrabione właściwości Kościoła: Ziemowit zwrócona zaszkodzić zrobił przez pozostawiając dwie wsie katedry w Gnieźnie w sposób ciągły. For damage done the church Jaroslaw took from Tomislaw z Przespolewa the village Kowalewo and attached it to the church. Za szkody wyrządzone w kościele Jarosław wziął z Tomisław z Przespolewa wsi Kowalewo oraz załączone do kościoła. In addition he endowed Znin and the hamlet of Kamien, and he managed the kowicz demesne, which at that time he had been so devastated that it produced barely a grzywna of income for the treasury, so that by that time it brought in 800 grzywna annually. Ponadto obdarzył Żnin i wiosce Kamień, i udało mu majątek kowicz, które w tym czasie był tak zdewastowany, że wyprodukowany zaledwie grzywna dochodów skarbu państwa, aby w tym czasie przyniósł w 800 roku grzywna. In addition, having preceded King Kazimierz the hamlet of Przedecz and Zarow with its lake, he took for them Spicimierz castle and village, Wolszczyce, and Kotamino; and again for Chroszlin he took Krolewce and Tarnkow, he took from the king Cienia and Michalow in Kalisz province. Ponadto, mając poprzedzone króla Kazimierza wiosce Przedecz i Żarów z jeziora, wziął je Spicimierz zamku i wsi, Wolszczyce i Kotamino i ponownie Chroszlin wziął Krolewce i Tarnkow wziął od króla Cienia i Michałowa w prowincji Kaliszu. Thus administering his church's income, he worked for the greater glory of God: for this purpose he tore down ancient, mouldering wooden houses of God and erected ones of his own funding in Gniezno, Kurzelow, Opatow, and Skotniki, his ancestral estates. Tak więc podawanie swojego kościoła przychodów, pracował dla większej chwały Boga w tym celu on wyburzony starożytnych, rozsypującej drewniane domy Boże i wznosił te własnych funduszy w Gnieźnie, Kurzelów, Opatów, i Skotniki, jego posiadłości przodków. In Uniejow he invested and endowed canons at the church of the Virgin Mary; he also endowed the parsonage at the church of St. Mikolaj, and in 1370 ceded it to the Benedictine Fathers, adding the village Biedrzykow. W Uniejowie inwestuje i obdarzony kanoników przy kościele Najświętszej Maryi Panny, musi on także wyposażony plebania przy kościele św Mikołaja, w 1370 oddał go do ojców Benedyktynów, dodając Biedrzykow wsi. Having restored the ruined collegiate-church in Kalisz, he added to it the villages of Tyniec and Dobczyce. Po przywrócić utracony kolegiata kościół w Kaliszu, dodał do niej wsie Tyniec i Dobczycach. He provided for tithes for other churches, eg, in Budyowsice, in Pabianice, St. Stanislaw in Krakow, at the St. George castle, and did the same for the Krzepice church and thus for the town of Krzepice, which no longer belonged to his archdiocese, but Bodzenta, the Krakow bishop, looked the other way. On przewidziane dziesięcinę do innych kościołów, np. w Budyowsice, w Pabianicach, św Stanisława w Krakowie, na zamku George St, i zrobił to samo dla Kościoła Krzepice, a tym samym dla miasta Krzepice, które nie należały do jego archidiecezji, ale BODZENTA, biskupa krakowskiego, spojrzał w drugą stronę. Here I will not mention how many parishes he provided with ecclesiastical equipment. Tu nie wspomnę, jak wielu parafiach on wyposażony w urządzenia kościelne. In Gniezno, Kalisz, Wielun, and Łęczyca he established episcopal courts. W Gnieźnie, Kaliszu, Wieluniu i Łęczycy założył sądów biskupich. He introduced regular canons for the Kalisz parish of St. Mikolaj in 1358 at King Kazimierz's request. On wprowadził kanoników regularnych w parafii św Mikołaja w Kaliszu w 1358 roku na wniosek króla Kazimierza. He consecrated four Płock bishops - Janislaw Wronski, and the Gulczewskis, Mikolaj, Stanishlaw and Dobieslaw - as well as Poznan bishop Jan, and Krystyn, the first archbishop of Halicz, although Miechowita incorrectly credits Jakob Swinka with this. Poświęcił cztery Płock biskupów - Janisław Wroński i Gulczewskis, Mikołaj, Stanishlaw i Dobiesław - jak Poznań biskupa Jana, i Krystyn, pierwszy arcybiskup halicki, chociaż Miechowita nieprawidłowo kredytów Jakob świnka z tym. Proceeding to the last years of pastoral labors of his 100 years, when he began to weaken visibly, he intended to resign his archepiscopate to his subordinate, Mikolaj z Koszutowa, Gniezno pastor, and he would have done so; but when Mikolaj, without consent of the chapter and even of the king, sought the appointment in Avignon from Pope Gregory, Jan Paszkowicz, the Gniezno chanter (kantor), was sent to the Pope by the chapter expressly to frustrate his designs, and did so. Przystępując do ostatnich latach mozolnej pracy duszpasterskiej jego 100 lat, kiedy zaczął się osłabiać w sposób widoczny, zamierza zrzec się archepiscopate jego podwładnego, Mikołaj z Koszutowa, proboszcz gnieźnieńskiej i to zrobiłby to, ale gdy Mikołaj, bez zgody rozdziału, a nawet króla, miała wizytę w Awinionie od papieża Grzegorza, Jan Paszkowicz, chanter Gniezno (Kantor), został wysłany do papieża rozdziale wyraźnie udaremnić jego konstrukcji, i tak zrobił. But shortly thereafter Bogorya resigned his cathedral to Jan z Strzeice, named Suchywilk, his nephew, with the permission of all concerned, and kept only two demesnes for himself. Ale wkrótce potem Bogorya zrezygnował z katedry Jan z Strzeice nazwie Suchywilk, jego siostrzeniec, za zgodą wszystkich zainteresowanych, a przechowywane tylko dwa demesnes dla siebie. Wanting then to live more peacefully in God, he lived for two years in Lad monastery, then moved to Kalisz, where he died in 1376, after 34 years as an archbishop. Chcąc potem żyć spokojnie w Bogu, mieszkał od dwóch lat klasztoru w Lądzie, a następnie przeniósł się do Kalisza, gdzie zmarł w 1376, po 34 roku jako arcybiskup. He ordered that after his death he should be buried in Gniezno in a

7 chapel he had erected: but he should be brought not through the doors but through a hole made in the wall; he wanted his body carried to his grave that way because, as he said about himself, he did not enter the office of archbishop by the route prescribed by church canons; which voluntary confession about himself Spondanus particularly praises. Rozkazał, aby po jego śmierci powinien być pochowany w Gnieźnie w kaplicy wznieśli ale powinien on być wniesione nie przez drzwi, ale przez otwór w ścianie, chciał ciało przeniesione do grobu w ten sposób, ponieważ, jak powiedział o sobie, nie wchodzi w urzędzie arcybiskupa drogą wyznaczonym przez kanoników kościoła, który dobrowolnie spowiedzi o sobie Spondanu szczególnie chwali. A headstone was erected for him in 1562 by Jan Kokalewski, Gniezno chancellor, with the memorial commendation of his virtues: you will find it in Paprocki. Nagrobek wzniesiono go w 1562 roku przez Jana Kokalewski kanclerz Gniezno, z pochwałą pamiątkę jego cnót znajdziesz go w Paprocki. I came to see it in MS. Ja przyszedłem, aby zobaczyć go w MS. Coll. Coll. Caliss. Caliss. SJ extrakt ex libro Benefic. with the seal of the Gniezno chapter, in which I read that this Jaroslow endowed the Kazimierz church in the archdiocese with new income in 1375, at the behest of Piotr, Lubusz bishop. SJ extrakt ex libro Benefic. Pieczęcią rozdziale Gniezno, w którym czytałem, że Jaroslow obdarzył Kościół Kazimierz w archidiecezji nowych dochodów w 1375 r., na rozkaz Piotra, biskupa lubuskiego. The following wrote about him: Spondan. Po napisał o nim: Spondan. Ann. Ann. Eccles. Eccles. anno 1376 num. Anno 1376 num Bzovius anno 1374 num. Anno Bzovius 1374 num Długosz Długosz Paprocki o herb. Zioło o Paprocki. fol. fol Damale. Damale. in Archiep. w Archiep. Gnes. Gnes. Nakiel. Nakieł. fol. fol Szczygiel. Szczygieł. in Tinec. w Tinec. fol. fol Cichoc. Cichoc. Alloc. Alloc. Osec. OSEC. lib. lib. 8 cap. 8 cap ARMS ARMS Buczkowski Buczkowski Gniazdowski Gniazdowski Porebny Porebny Skotnicki Skotnicki Gorski Górski Staszkowski Staszkowski Kolanowski Kolanowski Maciejowicz Maciejowicz Magnuski Magnuski Mokranowski Mokranowski Tarnowski Tarnowski Tur Tur Wolowicz Wołowicz Zakrzewski Zakrzewski Podleski Podleski But not all use the Bogorya arms in the form described earlier. Ale nie używają broni Bogorya w formie opisanej wcześniej. In the first place, the house of Porebny places a cross formed as a written letter X between the two broken arrows. W pierwszej kolejności, dom Porebny miejsc krzyż utworzony jako napisane litery X pomiędzy dwoma strzałami w podziale. The Gorski and Tur families bear both arrows joined as if one; on the helm there are three ostrich feathers, two on the sides red, the third white. Górskiego i rodziny Tur ponoszą obie strzałki dołączył jakby jeden, na czele znajdują się trzy strusie pióra, dwa po bokach czerwony, trzeci biały. Others in Lithuania add a cross across the middle of the two arrows joined as one, as I saw in Krzysztof Bialozor's panegyric Upomniki. Inne na Litwie dodać krzyża w środkowej dwie strzałki dołączył jako jedno, jak zobaczyłem w Upomniki panegiryk Krzysztof Bialozor's. Copyright 1987 William F. Hoffman. Copyright 1987 William F. Hoffman. Used by permission. Used by permission. This article originally appeared in Polish Genealogical Society Newsletter (Vol. X, No. 2, Fall 1987), the newsletter of the Polish Genealogical Society of America. Ten artykuł pierwotnie ukazał się w języku polskim Towarzystwo Genealogiczne Newsletter (tom X, nr 2, jesień 1987), biuletyn Polskie Towarzystwo Genealogiczne Ameryki.

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski.

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski. 1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski 2 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski Copyright bywojciech Malinowski & Grafika, fotografie i projekt okładki: Wojciech Malinowski ISBN 978-83-62480-48-7

Bardziej szczegółowo

1.How do you rate the English language skills of Polish students?

1.How do you rate the English language skills of Polish students? PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIET DLA OPIEKUNÓW PORTUGALSKICH PODCZAS STAŻU LEONARDO DA VINCI - MAJ 2013 1.How do you rate the English language skills of Polish students? -bad 0 -insufficient 0 -sufficient 0

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

Sem. Stanislaus SZYMANOWSKI. Kl. Stanisław SZYMANOWSKI

Sem. Stanislaus SZYMANOWSKI. Kl. Stanisław SZYMANOWSKI Kl. Stanisław SZYMANOWSKI dzięki uprzejmości anpate Urodził się 4 października 1919 roku w Pasierbach koło Gostynia jako trzecie w kolejności z czworga dzieci Walentego i Marii Szymanowskich. Miał trzech

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl Copyright for Polish edition by Bartosz Goździeniak Data: 4.06.2013 Tytuł: Pytanie o czynność wykonywaną w czasie teraźniejszym Autor: Bartosz Goździeniak e-mail: bgozdzieniak@gmail.com Darmowy artykuł,

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

ELF. system: pokój młodzieżowy / teenagers room MEBLE MŁODZIEŻOWE / YOUTH ROOM FURNITURE ELF

ELF. system: pokój młodzieżowy / teenagers room MEBLE MŁODZIEŻOWE / YOUTH ROOM FURNITURE ELF 144 Nowoczesny system mebli młodzieżowych jest nie tylko funkcjonalny, ale także dzięki wzornictwu niezwykły. Sprawdza się nawet w najmniejszych pomieszczeniach. Poszczególne bryły mebli mają kształty

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie Język angielski Gry i zabawy Podróże dalekie i bliskie Tytuł oryginału: 365 gier i zabaw dla całej rodziny. Język angielski Autorzy oryginału: Natalia Kertyczak, Ewa Mikołajska, Radosław Mikołajski, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.]

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.] Ambassador Feinstein s Remarks at the Singer Jewish Cultural Festival, August 28, 2011 Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. in a row.] [Good evening. It is a great pleasure

Bardziej szczegółowo

Angielskie idiomy zestaw 2 BEZPŁATNY FRAGMENT

Angielskie idiomy zestaw 2 BEZPŁATNY FRAGMENT English Mobile Flashcards Angielskie idiomy zestaw 2 BEZPŁATNY FRAGMENT Ewelina Zinkiewicz, Sławomir Zdunek FOCUS ENGLISH SCHOOL s.c. Ewelina Zinkiewicz, Sławomir Zdunek 10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci IP/8/899 Bruksela, dnia 9 grudnia 8 r. UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci Od dnia stycznia 9 r. UE będzie miała nowy program Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji W usłudze Neostrada TP czy Net24 (Netia) router otrzymuje jeden publiczny adres IP, który zapewnia globalną osiągalność routera z dowolnego miejsca w Internecie. Niestety adres ten ulega losowej wymianie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2016 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2016 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych,

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 57 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ Zadanie 11. (0 10) Uczestniczyłeś(-aś) w międzynarodowej wymianie w Londynie. Napisz list do kolegi

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

St. Valentine s Day. Kilka faktów o Walentynkach. Początki Walentynek

St. Valentine s Day. Kilka faktów o Walentynkach. Początki Walentynek St. Valentine s Day Walentynki to święto wszystkich zakochanych w tradycji angloamerykańskiej przypadające na 14 dzień lutego. Na zajęciach wszyscy uczniowie obejrzeli film o rówieśnikach z Anglii przygotowujących

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

27 października 2015r. NEWS FROM IH KATOWICE. In this Newsletter: English Vocabulary box: Halloween

27 października 2015r. NEWS FROM IH KATOWICE. In this Newsletter: English Vocabulary box: Halloween 27 października 2015r. NEWS FROM IH KATOWICE In this Newsletter: English Vocabulary box: Halloween Co się wydarzyło? Relacja z Halloween Kids' Club Nowa tablica nauczycieli Wirtualny Sekretariat Super

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego NAUKA PRZEZ ZABAWĘ Strategia nauczania: Planowe, Zorganizowane Lub zainicjowane przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

BILL NO. 129. 3rd Session, 61st General Assembly Nova Scotia 60 Elizabeth II, 2011

BILL NO. 129. 3rd Session, 61st General Assembly Nova Scotia 60 Elizabeth II, 2011 BILL NO. 129 Private Bill 3rd Session, 61st General Assembly Nova Scotia 60 Elizabeth II, 2011 An Act to Amend Chapter 236 of the Acts of 1912, Ustawa zmieniająca rozdział 236 Ustaw z 1912 r.: The Honourable

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ ĆWICZENIOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

MATERIAŁ ĆWICZENIOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Materiał ćwiczeniowy zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia diagnozy. Materiał ćwiczeniowy chroniony jest prawem autorskim. Materiału nie należy powielać ani udostępniać w żadnej innej

Bardziej szczegółowo

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document.

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. The booklets are all produced using MS Publisher, so that is necessary on the computer being used. This document

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TWORZENIA KRZYśÓWEK

INSTRUKCJA TWORZENIA KRZYśÓWEK INSTRUKCJA TWORZENIA KRZYśÓWEK KrzyŜówka została tworzona w programie MsOffice. Polecam równieŝ program OpenOffice. W całym dokumencie obowiązuje standard: krzyŝówka wraz z pytaniami powinna (musi!!) mieścić

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ

STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych in Poznan. Stereotypical Book of Local Stories

Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych in Poznan. Stereotypical Book of Local Stories Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych in Poznan Stereotypical Book of Local Stories Breaking stereotypes for a more active European citizenship 2014-2016 The Legend of the foundation of Poznan I n ancient

Bardziej szczegółowo

LEKCJA OTWARTA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LEKCJA OTWARTA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEKCJA OTWARTA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Temat: Halloween- doskonalenie umiejętności słuchania i czytania. Data: 30.10.2009 Czas :45 minut Prowadzący: Inga Dąbrowska Klasa:IV technikum hotelarskiego ( 4 godziny

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących stron tytułowych rozpraw doktorskich, oświadczeń doktorantów o autorskim charakterze

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dagmara Szonert-Rzepecka PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Łódź - 2005 Redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Skład i łamanie tekstu: Barbara Lebioda Projekt okładki: Barbara Świętochowska Copyright

Bardziej szczegółowo

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO 1 2 When you plug in or unplug the cable, be sure to insert pressing the hook of the connection cable. If you want to input the program to your robot, you should first connect the Card reader with the

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań 36 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.2. Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Podłączyć do gniazda Przykręcić nakrętkę radełkowaną Sposób montażu akcesoriów Wszystkie trzy akcesoria (tj. lusterko, haczyk i magnes) są mocowane do kamery ten sam sposób, co poniżej. Sposób montażu:

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Lubasz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu.

Lubasz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu. Lubasz W kościele katolickim sanktuaria to miejsca święte, gdzie w sposób szczególny Bóg udziela swojej łaski. Takim miejscem, które pragniemy Państwu przedstawić jest Sanktuarium Matki Bożej Królowej

Bardziej szczegółowo

Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only

Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only 1 Spis treści Radosław Więckowski Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only 2 Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja czasownika

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo