SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE WYWIAD PRZYPADKI KLINICZNE. Nowy model Interlab Easy G26 niezastąpiony w Twoim laboratorium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE WYWIAD PRZYPADKI KLINICZNE. Nowy model Interlab Easy G26 niezastąpiony w Twoim laboratorium"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI Nowy model Interlab Easy G26 niezastąpiony w Twoim laboratorium 4 Ponad 2800 wystawców z 61 krajów, prezentujących tysiące najnowszych produktów i technologii, czyli Arab Health DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE Białka oligoklonalne w PMR 6 Ewaluacja analizatora Interlab G26 (8 10 lutego 2010 r.) przeprowadzona w Centralnym Szpitalu Gonesse we Francji Ewaluacja analizatora Interlab G26 (luty 2011 r.) w Zakładzie Biochemii Szpitala Tameside w Wielkiej Brytanii WYWIAD Najnowszy aparat Interlab G26 usprawnia pracę w laboratorium 10 PRZYPADKI KLINICZNE Od przypadku do przypadku 11 Wydawca: PZ Cormay SA ul. Wiosenna Łomianki tel.: faks: Redakcja: Redaktor naczelna Monika Dziachan PZ Cormay SA Redakcja i korekta Agape Współpraca: Dr Beata Stefańczyk Przygotowanie i produkcja: Agape. Agencja doradcza i wydawnicza ul. Rękodzielnicza 11, Warszawa tel./faks: Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania publikowanych tekstów Numer zamknięto 29 marca 2011 r. 2 Cała prawda w jednej kropli Biuletyn Informacyjny PZ CORMAY

3 NA WSTĘPIE Waga testów ycie p³ynie coraz szybciej, korzystamy z coraz szybszych testów, coraz bardziej precyzyjnych metod analizy, z us³ug ekspresowych. Wszystko po to, eby zaoszczêdziæ czas i daæ najdok³adniejsz¹ odpowiedÿ. Czy w dzisiejszych czasach jest jeszcze miejsce dla Elektroforezy? Od wielu lat jesteœmy producentem zestawów eli do elektroforezy metod¹ manualn¹. W ostatnim czasie obserwujemy jednak znacz¹cy spadek wykonywanych testów. Rodzi siê wiêc szereg pytañ: Czy test ten zosta³ zast¹piony innym badaniem? A mo e z powodu ma³ej specyficznoœci i niewielkiego znaczenia diagnostycznego rezygnujemy z jego wykonywania? Jakie zatem badanie nale y wykonaæ, gdy otrzymujemy nieprawid³owy poziom bia³ka ca³kowitego we krwi? Co mo e potwierdziæ przyczynê utraty bia³ka z moczem? Czy mo na znaleÿæ lepsz¹ metodê diagnostyczn¹ do rozpoznania szpiczaka mnogiego oraz innych stanów wp³ywaj¹cych na zaburzenia wytwarzania bia³ek? Jak rozpoznaæ gammmapatie monoklonalne? Czy elektroforeza bia³ek nie jest nieocenionym narzêdziem w diagnostyce przewlek³ych stanów zapalnych w¹troby, stawów? Czy nie jest pomocna w diagnostyce zaka enia gruÿlicy, malarii? Co wiêc spowodowa³o zmniejszenie zainteresowania elektroforez¹? W odpowiedzi s³yszymy najczêœciej: lekarze nie zlecaj¹ badañ. W celu optymalizacji kosztów pracy i obni enia ceny wykonania oznaczenia, próbki pacjentów s¹ zbierane i mro one, co wyd³u a czas potrzebny do uzyskania wyniku. Elektroforeza manualna nie daje mo liwoœci oceny bia³ek monoklonalnych, co w efekcie ogranicza wartoœæ diagnostyczn¹. Wniosek nasuwa siê sam elektroforeza automatyczna. To narzêdzie pozwala odkryæ pe³ne mo liwoœci wynikaj¹ce z techniki elektroforetycznej, natomiast automatyzacja ca³ego procesu czyni prace szybk¹ i przyjemn¹. Odkryjmy elektroforezê na nowo, korzystajmy z jej pe³nych mo liwoœci. yczê mi³ej lektury. Ewa Stawicka Dyrektor Sprzeda y Krajowej yczenia Radosnych Œwi¹t Wielkanocnych wype³nionych nadziej¹ budz¹cej siê do ycia wiosny i wiar¹ w sens ycia. Pogody w sercu i radoœci p³yn¹cej z faktu Zmartwychwstania Pañskiego oraz smacznego Œwiêconego w gronie najbli szych osób yczy Zarz¹d i pracownicy PZ Cormay S.A. Nr 1 (21), wiosna 2011 Cała prawda w jednej kropli 3

4 AKTUALNOŚCI Wywiad z Beatą Stefańczyk, Product Managerem ds. Elektroforezy i Parazytologii w PZ CORMAY S.A. Nowy model Interlab Easy G26 niezastąpiony w Twoim laboratorium Co nowego w ofercie elektroforetycznej? Beata Stefañczyk: Rozpoczynamy aktywn¹ promocjê nowego modelu aparatu do elektroforezy automatycznej w³oskiej firmy Interlab: Easy G26 z automatycznym podajnikiem próbek. Czym wyró nia siê aparat G26 spoœród konkurencji? B.S.: Jest to jedyny w pe³ni automatyczny analizator do elektroforezy elowej na rynku. Zapewnia pe³n¹ automatyzacjê na etapie pobierania materia³u badanego z próbek pierwotnych, rozdzia³u, inkubacji, barwienia, suszenia i odczytu densytometrycznego a wszystko na jednej platformie. Czy pe³na automatyzacja tego urz¹dzenia wp³ywa na zwiêkszenie efektywnoœci pracy laboratorium? B.S.: Podajnik posiada trzy statywy, ka dy po 13 próbek, co pozwala na szybkie wyko- Easy G26 to jedyny w pełni automatyczny analizator do elektroforezy żelowej na rynku nanie du ej iloœci badañ w ci¹gu jednej godziny a 117 próbek! OdpowiedŸ nasuwa siê sama. Jak odbywa siê identyfikacja próbek? B.S.: Identyfikacja próbek w standardowych probówkach odbywa siê oczywiœcie przy u yciu kodów kreskowych. Budowa statywów umo liwia pobieranie materia³u badanego równie z probówek typu Eppendorf, co jest wa ne w przypadku bardzo ma³ych objêtoœci próbek, np. od noworodków. Co mo emy zaproponowaæ Klientom, aby usprawniæ rozcieñczanie próbek w procesie immunofiksacji? B.S.: Mamy do zaproponowania idealne rozwi¹zanie. W Easy G26 podajnik próbek wykorzystywany jest nie tylko do rutynowej analizy elektroforezy bia³ek w surowicy, moczu czy PMR, ale tak e do immunofiksacji. Zatem rozcieñczanie próbek odbywa siê w nowym modelu automatycznie, bez ingerencji operatora. BEATA STEFAÑCZYK SYLWETKA 31 lat, dr n. farm., z zawodu Diagnosta Laboratoryjny, Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego, Oddziału Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalizacja w dziedzinie chromatografii w ramach Studiów Doktoranckich w Samodzielnej Pracowni Chromatografii Planarnej UM w Lublinie. Od 3 lat zdobywa doświadczenie zawodowe w branży diagnostycznej jako Product Manager. Od października 2010 r. Product Manager ds. Elektroforezy w PZ CORMAY S.A. Co, Pani zdaniem, jest g³ówn¹ zalet¹ aparatu? B.S.: Oczywiœcie poza pe³n¹ automatyzacj¹ analizatora oraz mo liwoœci¹ pobierania materia³u z próbek pierwotnych wa ny do podkreœlenia jest fakt, e z jego pomoc¹ mo na jednoczeœnie wykonywaæ dwa ró ne badania np. elektroforezê bia³ek, a po 20 minutach, rozpocz¹æ np. immunofiksacjê, czy inny rodzaj testu. A co w zakresie testów? B.S.: Dotychczas istnia³a mo liwoœæ wykonywania tylko 13 lub 26 proteinogramów, obecnie rozszerzono ten proces do 39 œcie ek na jednym elu. W przypadku immunofiksacji istnia³a mo liwoœæ wykonywania próbek dwu lub czterech pacjentów na jednym elu, obecnie jest mo liwoœæ wykonywania a szeœæ immunofiksacji na jednym elu. Kolejna nowoœæ to mo liwoœæ wykonywania α-1 antytrypsyny (A1AT) metod¹ izoelektroogniskowania. Dziêkujê za rozmowê. Rozmawia³a: Monika Dziachan 4 Cała prawda w jednej kropli Biuletyn Informacyjny PZ CORMAY

5 Arab Health to połączenie targów oraz zespołu konferencji poświęconych poszczególnym działom medycyny i farmacji. Sekcja diagnostyki laboratoryjnej wyodrębniona została pod nazwą Medlab. AKTUALNOŚCI Ponad 2800 wystawców z 61 krajów, prezentujących tysiące najnowszych produktów i technologii, czyli Arab Health 2011 Jak zwykle w drugiej po³owie stycznia, PZ CORMAY S.A. wzi¹³ udzia³ w najwiêkszych medycznych targach na Bliskim Wschodzie 36. edycji Arab Health. Podczas trzech dni targowych zaprezentowane zosta³y najnowsze odczynniki biochemiczne m.in. do oznaczania microalbuminy czy kwasu walproinowego. Odby³ siê te premierowy pokaz szwajcarskiego analizatora hematologicznego z automatycznym podajnikiem próbek Mythic 22 AL. Aparat wzbudzi³ du e zainteresowanie zarówno obecnych, jak i potencjalnych klientów mówi Pawe³ Mirosz, Export Manager PZ CORMAY S.A. Przeprowadzone rozmowy wskaza³y nam nowe kierunki rozwoju naszej dzia³alnoœci dystrybucyjnej w Afryce. Nasze wyst¹pienie na targach by³o zdecydowanie udane. Pokazaliœmy si³ê dwóch marek- Cormay i Orphee, potwierdziliœmy pozycjê nowej grupy na rynku, przede wszystkim w obrêbie krajów arabskich dodaje Pawe³ Mirosz. W najbli szym czasie bêdzie mo na nas spotkaæ na chiñskich targach CMEF w Shenzen, wystawie Clinical Lab Expo w Atlancie (USA) oraz tradycyjnie w Düsseldorfie na miêdzynarodowym spotkaniu najlepszych z bran y MEDICA Serdecznie zapraszamy. Rozwijamy się prężnie PZ Cormay S.A. to prężnie rozwijająca się firma, zarówno pod względem naukowo-badawczym, jak i sprzedażowym. W ostatnim czasie lista oferowanych odczynników biochemicznych poszerzyła się o 12 parametrów (tabela). Sukces ten zawdzięczamy wymianie doświadczeń z partnerami europejskimi oraz zaangażowaniu w rozwój młodych naukowców. To głównie dzięki silnemu zespołowi naukowo-badawczemu mamy się dziś czym pochwalić. Rozszerzenie oferty produktowej i kolejny silny zespół, tym razem sprzedażowy, znajdują odzwierciedlenie w zdobytych krajach (mapa). Najnowsze parametry microalbumina bilirubina całkowita (metoda wanadowa) bilirubina bezpośrednia (metoda wanadowa) kwas walproinowy kreatynina enzymatyczna triglicerydy (monoreagent) karbamazepina digoksyna digitoksyna gentamycyna fenobarbital teofilina Najnowsze rynki Finlandia Szwecja Arabia Saudyjska Wybrzeże Kości Słoniowej Chorwacja Kirgistan Gruzja Bośnia Serbia Kenia Sri Lanka Palestyna Nr 1 (21), wiosna 2011 Cała prawda w jednej kropli 5

6 DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE Białka oligoklonalne w PMR Badanie białka oligoklonalnego w PMR charakteryzuje się niską swoistością, czyli może wskazywać na szereg zakażeń różnego pochodzenia. Rzetelne przeprowadzenie badania może jednak pomóc zdiagnozować wiele groźnych chorób, przy jednoczesnym oszczędzeniu badanym dodatkowego stresu. dr Beata Stefańczyk Pod tak ogólnie przyjêt¹ nazw¹ oznaczanie bia³ek oligoklonalnych w PMR kryje siê badanie frakcji immunoglobulin klasy IgG w p³ynie mózgowo-rdzeniowym. Ocena pr¹ ków oligoklonalnych, mimo e sprawia technicznie wiêksz¹ trudnoœæ, ma zdecydowan¹ przewagê zarówno pod wzglêdem czu³oœci, jak i specyficznoœci w wykrywaniu intratekalnej syntezy IgG nad ocen¹ wspó³czynnika IgG, czy indexu IgG. Badanie to charakteryzuje siê nisk¹ swoistoœci¹, co oznacza, e wynik pozytywny wykrycia pasm oligoklonalnych w PMR mo e œwiadczyæ o kilku jednostkach chorobowych centralnego uk³adu nerwowego, takich jak podostre stwardniaj¹ce zapalenie mózgu (SSPE) wy- wo³ane zmutowanym wirusem odry, wrodzone zaka enia cytomegali¹ (CMV), ró yczk¹ (RUBV) czy toksoplazmoz¹ itp. Obecnoœæ pr¹ ków oligoklonalnych mo e wskazywaæ równie na kolagenozê CNS, guza mózgu, zespó³ paraneoplastyczny, a tak e jest stwierdzana w niektórych chorobach wrodzonych, jak ataksja-teleangiektazja (u 20 proc. pacjentów) czy adrenoleukodystrofia (100 proc. pacjentów). Do najczêstszych powodów wykonywania tego typu badania zalicza siê podejrzenie stwardnienia rozsianego (SM). U 75 proc. chorych na SM obserwuje siê zwiêkszenie stê eñ IgG, IgA, IgM mniej wyraÿne w czasie remisji i kortykoterapii, natomiast u ponad 95 proc. chorych obserwuje siê obecnoœæ pr¹ ków oligoklonalnych. Z uwagi na brak swoistoœci badania, jego interpretacja powinna byæ przeprowadzona w œcis³ym zwi¹zku z obrazem klinicznym choroby u pacjenta. Powinno siê te przeprowadzaæ ka dorazowo badanie szczelnoœci bariery krew-mózg, oceniaj¹c wspó³czynnik albuminowy oraz porównywaæ wzór pr¹ ków w p³ynie i surowicy krwi danego pacjenta. stration za tzw. z³oty standard w oznaczaniu IgG, pochodz¹cego z wewn¹trzoponowej syntezy. Izoelektroogniskowanie nale y do najczulszych metod oznaczania pasm oligoklonalnych w PMR i surowicy. Czu³oœæ testu wynosi 0,04 mg/dl; analizie jakoœciowej, któr¹ nale y przeprowadzaæ w niezagêszczonym PMR; poprowadzeniu dwóch równoleg³ych œcie ek w analizie jakoœciowej aby jednoczeœnie badaæ p³yn mózgowo-rdzeniowy i surowicê; ustaleniu identycznego poziomu stê enia PMR i IgG w surowicy; zalecanej kontroli ka dego elu; analizie jakoœciowej wyniku, która powinna byæ przeprowadzona w oparciu o uznane wzorce w zakresie od 1 do 5 (poni szy schemat). B³êdne rozpoznanie SM prowadzi do dodatkowego stresu chorego i niepotrzebnego leczenia drogimi lekami. Bior¹c pod uwagê fakt, e materia³ do badañ PMR jest pobierany od pacjentów przez nak³ucie lêdÿwiowe, Ocena prążków oligoklonalnych: 1 para prawidłowy PMR/prawidłowa surowica; 2 para wewnątrzoponowa synteza IgG/brak pasm oligoklonalnych w surowicy charakterystyczna zmiana w stwardnieniu rozsianym; 3 para wewnątrzoponowa synteza IgG/dodatkowe pasmo w PMR i surowicy; zmiany charakterystyczne zapalenia mózgu w chorobach systemowych, np. w sarkaidozie; 4 para identyczne oligoklonalne pasma w surowicy i PMR; charakterystyczny obraz dla zapaleń obwodowych/systemowych, np. w syndromie Guillain-Barre a; 5 para monoklonalne pasma w PMR i surowicy; charakterystyczne dla gammapatii monoklonalnej. ZALECENIA DOTYCZ CE PRZEBIEGU BADANIA W celu zwiêkszenia swoistoœci diagnostyki i zminimalizowania liczby fa³szywych rozpoznañ SM, Miêdzynarodowa Komisja Neurologów pod przewodnictwem Profesora Marka S. Freedmana opracowa³a szereg zaleceñ, dotycz¹cych analizy p³ynu mózgowo-rdzeniowego. Zosta³y one opublikowane w artukule Recommended Standard of Cerebrospinal Fluid Analysis in the Diagnosis of Multiple Sclerosis. A Consensus Statement (Archives of Neurology 2005, nr. 62, str ). Standardowa procedura analizy PMR w oznaczeniu SM powinna opieraæ siê na: jakoœciowej ocenie intratekalnej syntezy immunoglobulin (pr¹ ków oligoklonalnych), przeprowadzonej metod¹ izoelektroogniskowania wraz z immunoblottingiem. Technika ta jest referencyjna i zosta- ³a uznana przez Food and Drug Admini- Type 1: Normal pattern Type 2: Intrathecal Ig G synthesis (ex: Multiple Sclerosis) Type 3: Intrathecale Ig G synthesis in systemic disease Type 4: Systemic Inflammation (mirror pattern with oligoclonal pattern) Type 5: Monoclonal gammopathy (mirror pattern with oligoclonal bands) analiza PMR powinna byæ przeprowadzona rzetelnie i jednoznacznie. Mamy nadziejê, e neurolodzy bêd¹ wymagaæ, aby badania PMR pozostawa³y na najwy szym poziomie, zgodnie z zalecanymi standardami. 6 Cała prawda w jednej kropli Biuletyn Informacyjny PZ CORMAY

7 DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE Ewaluacja analizatora Interlab G26 (8 10 lutego 2010 r.) przeprowadzona w Centralnym Szpitalu Gonesse we Francji Celem ewaluacji była ocena działania, łatwości obsługi oraz stopnia automatyzacji nowego systemu Interlab o nazwie Interlab G26. Była to ocena wstępna, wykonana w celu weryfikacji czułości i swoistości diagnostycznej proponowanego zestawu, wykonana jako uzupełnienie oceny działania Interlab G26. Podczas oceny wykonano nastêpuj¹ce oznaczenia: immunofiksacjê bia³ek w surowicy; rozdzia³ bia³ek w niezagêszczonym moczu metod¹ HR (High resolution o wysokiej rozdzielczoœci); immunofiksacjê bia³ka Bence- Jonesa; zasadowe hemoglobiny. BIA KA W SUROWICY (INTERLAB G26 W PORÓWNANIU Z SEBIA CAPILLARYS 2) Wykonano równolegle oznaczenia 26 wybranych próbek: w systemie Interlab G26 i Sebia Capillarys 2. W Sebia Capillarys 2 próbki œwie e oznaczono w sposób rutynowy. Te same próbki zamro ono i oznaczono 9 marca 2010 roku po rozmro eniu. Wszystkie próbki rozpatrywano pod k¹tem obecnoœci immunoglobulin monoklonalnych. W ocenie wzrokowej, dwie w¹tpliwe próbki (ID i ID ) oznaczone w systemie Capillarys 2, by³y wyraÿnie ujemne w oznaczeniu przy pomocy elu w systemie Interlab G26. Immunotypowanie wykonane w systemie Capillarys 2 potwierdzi³o wynik ujemny dla obu powy szych próbek. Białka w surowicy (Interlab G26 w porównaniu z Sebia Capillarys 2) Nr 1 (21), wiosna 2011 Cała prawda w jednej kropli 7

8 DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE Elektroforeza elowa w próbce ID wykonana w systemie Interlab G26 wykaza³a obecnoœæ komponentu monoklonalnego, zwi¹zanego z istotn¹ hipogammaglobulinemi¹. Pr¹ ek nie by³ widoczny na wykresie ani w metodzie immunotypowania w systemie Capillarys 2. Immunofiksacja wykonana w systemie Interlab G26 potwierdzi³a obecnoœæ immunoglobuliny monoklonalnej typu IgG Kappa. Wniosek: Wynik ujemny oznaczenia bia³ek w surowicy w próbkach w¹tpliwych (ID i ID ) w systemie Sebia Capillarys 2, lecz nie przy pomocy elu w systemie Interlab G26, zosta³ potwierdzony metod¹ immunotypowania w systemie Sebia Capillarys 2. Wynik oznaczenia bia³ek w surowicy w próbce w¹tpliwej (ID ) przy pomocy elu w systemie Interlab G26, lecz nie na wykresie Sebia Capillarys 2, potwierdzono jako dodatni metod¹ immunofik- sacji wykonanej w systemie Interlab Easy G26 i jako ujemny metod¹ immunotypowania w systemie Sebia Capillarys 2. Interpretacja wyników w systemie Interlab G26 okaza³a siê ³atwiejsza i bardziej wiarygodna ni w systemie Sebia Capillarys 2, w którym odsetek wyników fa³szywie dodatnich i fa³szywie ujemnych by³ wy szy. IMMUNOFIKSACJA W SYSTEMIE INTERLAB G26 W PORÓWNANIU Z IMMUNOTYPOWANIEM (SEBIA CAPILLARYS 2) Po pierwszym skriningu bia³ek w surowicy wybrane próbki oznaczono metod¹ immunofiksacji i immunotypowania. W 8 z 15 próbek oznaczonych metod¹ immunofiksacji w systemie Interlab G26 wykryto komponenty monoklonalne, których nie stwierdzono w oznaczeniu metod¹ immunofiksacji w systemie Sebia Capillarys 2. W poni - szej tabeli dodatkowe pr¹ ki wykryte w oznaczeniu metod¹ immunofiksacji w systemie Interlab G26 oznaczone s¹ kolorem czerwonym. Badanie umożliwiło weryfikację przydatności systemu Interlab G26 w laboratorium szpitalnym w celu wykonania elektroforezy białek w surowicy i moczu oraz elektroforezy hemoglobiny. Wyniki badania były satysfakcjonujące IMMUNOFIKSACJA BIA EK BENCE-JONESA (INTERLAB G26 W PORÓWNANIU Z HYDRASYS) Oceny zestawu do oznaczeñ bia³ek HR proponowanego przez Interlab dokonano poprzez oznaczenie 13 próbek moczu, z czego w 4 próbkach bia³ko Bence-Jonesa oznaczono metod¹ immunofiksacji, mimo e w innych próbkach równie wystêpowa³o du- e prawdopodobieñstwo uzyskania wyniku dodatniego. W ocenie uzyskano 100 proc. zgodnoœci miêdzy obiema metodami. ZASADOWE HEMOGLOBINY W INTERLAB G26 W PORÓWNANIU Z HEMOGLOBIN W SEBIA CAPILLARY 2 W celu oceny zestawów do oznaczeñ hemoglobiny dokonano porównania kilku próbek, jednak z powodu rzadkiego stosowania w pracy rutynowej w systemie Interlab mo - na by³o prawid³owo wykonaæ oznaczenia tylko w trzech próbkach (trzy pierwsze próbki w tabeli). Osi¹gniêto 100 proc. korelacji z systemem Sebia Capillarys 2. Próbki oznaczone kolorem czerwonym oznaczono pomimo tego, e próbki poddane analizie nie by³y przygotowane zgodnie z procedur¹ Interlab. Wartoœci procentowe nie wykaza³y ca³kowitej korelacji z powodu przygotowania próbek niezgodnie z procedur¹ Interlab. Wniosek: Badanie umo liwi³o weryfikacjê przydatnoœci systemu Interlab G26 w laboratorium szpitalnym w celu wykonania elektroforezy bia³ek w surowicy i moczu oraz elektroforezy hemoglobiny. Wyniki badania by³y satysfakcjonuj¹ce. W najbli szym czasie planujemy przeprowadzenie szczegó³owych badañ. Immunofiksacja białek Bence-Jonesa (Interlab G26 w porównaniu z Hydrasys) Immunofiksacja w systemie Interlab G26 w porównaniu z Immunotypowaniem (Sebia Capillarys 2) Zasadowe hemoglobiny w Interlab G26 w porównaniu z hemoglobiną w Sebia Capillary 2 8 Cała prawda w jednej kropli Biuletyn Informacyjny PZ CORMAY

9 DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE Ewaluacja analizatora Interlab G26 (luty 2011 r.) w Zakładzie Biochemii Szpitala Tameside w Wielkiej Brytanii Ewaluacja analizatora G-26 została przeprowadzona w Zakładzie Biochemii Szpitala Tameside w Wielkiej Brytanii. Zakład biochemii wykonuje średnio 1500 elektroforez białek surowicy i 500 oznaczeń białka Bence-Jonesa w moczu rocznie. Liczba tych ostatnich wzrasta wraz ze zleceniami wykonania dalszych oznaczeń przesiewowych moczu oraz w surowicy. Daje to około 25 próbek dziennie. Interlab G26 to system do elektroforezy, działający bez nadzoru operatora ( walk away ), z możliwością wykonania 26 oznaczeń w surowicy w czasie poniżej godziny, co sprawia, że wydajność w obecnych i przyszłych warunkach jest wystarczająca. Geoff Lavelle (Dept. Manager) Obecnie Zak³ad Biochemii w Szpitalu Tameside pracuje przy pomocy urz¹dzeñ Helena SAS 1 i SAS 2. Wymiana na system Interlab G26 spowoduje obni- enie kosztów obs³ugi przez czas trwania umowy i pozwoli na dalsze oszczêdnoœci. Podczas ewaluacji dokonano: badania precyzji; badania dok³adnoœci; zapoznania siê z zewnêtrzn¹ ocen¹ jakoœci; korelacji pacjentów, liniowoœci i zakresu wykrywalnoœci; zapoznania siê z interferencjami spowodowanymi m. in. hemoliz¹, lipemi¹, ó³taczk¹ i zastosowaniem innych metod; zapoznania siê z zakresami referencyjnymi i zakresami pomiaru; zamkniêcia i akceptacji ze strony szefów wydzia³ów. ROZDZIA BIA EK SUROWICY Z UWZGLÊDNIENIEM WIELU PR KÓW Do próbki surowicy dodano trzy znane immunoglobuliny o stê eniach: IgM 16 g/l; IgG 18 g/l i IgA 29 g/l. Próbki wymieszano w równych porcjach, wiêc iloœæ poszczególnych immunoglobulin zmniejszy³aby siê o 33 proc. i wynosi³aby odpowiednio: IgM 5,3 g/l; IgG 6,0 g/l i IgA 9,7 g/l. Zeskanowane wyniki z urz¹dzenia Interlab G26 zosta³y okreœlone w nastêpuj¹cy sposób: IgM = 5,37 g/l [przewidywane 5,3 g/l] IgG = 6,03 g/l [przewidywane 6,0 g/l] IgA = 9,86 g/l [przewidywane 9,7 g/l] Dodatkowo zosta³y wyró nione trzy wyraÿne pr¹ ki z nierozcieñczonej mieszaniny oraz z próbki rozcieñczonej PBS w stosunku 1:5. Immunofiksacja nierozcieñczonej próbki oraz próbki rozcieñczonej w stosunku 1:5 potwierdzi³a obecnoœæ trzech wyraÿnych pr¹ ków, jak przewidziano z IgG Lambda, IgA Kappa i IgM Kappa. Nie odnotowano efektu prozonowego przy wy szym stê eniu, a system wykaza³ siê wiêksz¹ przejrzystoœci¹ dla ró nych paraprotein przy próbkach rozcieñczonych. Ponadto mo na wyraÿnie odró niæ dwa pr¹ ki w przedziale Kappa, przy braku interferencji ze strony obecnych IgM. WYKRYWANIE AÑCUCHÓW LEKKICH W ELEKTROFOREZIE BIA EK W MOCZU W celu wykrycia niskiego i wysokiego poziomu ³añcuchów lekkich wykorzystano próbkê moczu o stê eniu 1,80 g/l z ³añcuchem lekkim Lambda i œladow¹ iloœci¹ albuminy. Wykorzystano cztery próbki o stê eniu bia³ka w moczu na poziomie 0,009 g/l; 0,018 g/l; 0,90 g/l i 1,80 g/l. System do elektroforezy bia³ka w moczu wyraÿnie zidentyfikowa³ pr¹ ek Kappa ze stê- eniem oko³o 0,85 g/l (obni one z 0,90 g/l z powodu œladów innych bia³ek, np. albuminy). System nie wykry³ niskiego poziomu bia³ka wynosz¹cego oko³o 0,018 g/l. Interlab G26 podaje, e wymagane jest stê enie do 2,0 g/l, jednak niniejsze badanie nie mia- ³o na celu ustalenia, czy system wykrywa paraproteiny na poziomie 2,0 g/l, lecz czy wykrywa bia³ko Bence-Jonesa na poziomie 0,02 g/l. Immunofiksacjê jako badanie pierwszego rzutu wykonano dla próbek moczu o wy - szym stê eniu. System wykry³ ³añcuchy lekkie Lambda. Uwaga: Najwa niejsz¹ obserwacj¹ by³o wykrycie obecnoœci s³abego pr¹ ka lekkiego ³añcucha kappa przy stê eniu 0,02 g/l. Potwierdza to wykrycie na poziomie oko- ³o 0,02 g/l. DALSZA OCENA Elektroforeza bia³ek w moczu i surowicy zosta³a wykonana podwójnie. Dla porównania wykonano równie oznaczenia w systemach Helena SAS-1 i SAS-2. We wszystkich przypadkach zarówno uk³ad pr¹ ków paraprotein, jak i oznaczenia iloœciowe by³y zgodne. Immunofiksacja zosta³a potwierdzona przez obecnie stosowany system Helena SAS. PODSUMOWANIE Urz¹dzenie zosta³o poddane ocenie i zaakceptowane do u ytku Tameside Hospital NHS Foundation Trust od dnia 24 lutego 2011 roku. Nr 1 (21), wiosna 2011 Cała prawda w jednej kropli 9

10 WYWIAD Aparat Interlab G26 usprawnia pracę w laboratorium Rozmowa z mgr Adaminą Borowską z Pracowni Biochemii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Na co dzieñ pracuj¹ Pañstwo z aparatem do elektroforezy Interlab G26. Jakie rodzaje badañ siê na nim wykonuje? Adamina Borowska: Wykonujemy g³ównie badania elektroforetyczne proteinogramy z rozdzia³em na piêæ frakcji, bo takie potrzeby zg³aszaj¹ lekarze w naszym instytucie. Z jak¹ czêstotliwoœci¹ wykonywane s¹ badania? A.B.: Proteinogramy wykonujemy codziennie. Du ym u³atwieniem jest mo liwoœæ wyboru 13 lub 26 badañ nastawianych w jednym cyklu. Badania na wiêkszym, 26 pozycyjnym elu wykonujemy co najmniej dwa razy w tygodniu. Czy analizator wp³yn¹³ na system i tempo Pañstwa pracy? A.B.: Wykorzystanie analizatora jest du ym u³atwieniem. Po przygotowaniu próbki, np. na proteinogram i zaprogramowaniu aparat sam w krótkim czasie wykonuje testy. Nie wymaga dodatkowych czynnoœci i bezpoœredniego nadzoru, a zakoñczenie badania jest sygnalizowane dÿwiêkowo. Podczas automatycznego rozdzia³u na G26 mo emy przygotowywaæ lub nadzorowaæ oznaczenia na innych aparatach, skróci³ siê równie czas samego oznaczenia. Dziêki automatyzacji znacznie wzros³a efektywnoœæ naszej pracy. Jak ocenia Pani sposób aplikacji próbki? A.B.: Wielorazowe aplikatory sprawuj¹ siê bardzo dobrze. Jesteœmy zadowoleni z ich precyzji, nie zaobserwowano zjawiska przenoszenia materia³u miedzy próbkami. Zalecany przez producenta proces wielokrotnego mycia jest wystarczaj¹cy. Dla pewnoœci raz w miesi¹cu pozostawiamy aplikator w roztworze detergentu na kilka godzin, nastêpnie op³ukujemy wod¹ dejonizowan¹ i osuszamy. Taka konserwacja aplikatorów nigdy nas nie zawiod³a. Czy ma Pani jakieœ rady dla innych u ytkowników aparatu? Aparat Interlab G26 sam identyfikuje numer analizy (pacjenta) i łączy wyniki z danymi osobowymi pacjenta, przypisując go do odpowiedniego oddziału i zlecającego A.B.: Wpiêcie analizatora do sieci informatycznej jest kolejnym du ym u³atwieniem. Znacznie zwiêkszy³o to szybkoœæ dostarczania wyniku lekarzowi. Wykonuj¹c proteinogram musimy tylko wpisaæ wartoœci stê enia bia³ka, oznaczanego na innym analizatorze. Aparat Interlab G26 sam identyfikuje numer analizy (pacjenta) i ³¹czy wyniki z danymi osobowymi pacjenta, przypisuj¹c go do odpowiedniego oddzia³u i zlecaj¹cego. Wyniki s¹ drukowane w laboratorium, ale bezpoœrednio po ich zatwierdzeniu przez diagnostê s¹ odsy³ane drog¹ elektroniczn¹ na oddzia³. Wówczas niemal natychmiast po wykonaniu analizy wszystkie parametry s¹ dostêpne dla lekarza prowadz¹cego. Badania proteinogramów rzadko s¹ wykonywane w trybie cito, ale w razie potrzeby wynik mo e trafiæ do lekarza po maksymalnie 1,5 godziny od pobrania. W praktyce, przy wiêkszej iloœci badañ trwa to nieco d³u- ej, jednak nie wiêcej ni 24 godziny. Pobrana dziœ próbka daje nam wynik najpóÿniej nastêpnego dnia rano. Czy zarz¹dzanie aparatem Interlab G26 z poziomu komputera jest przyjazne dla u ytkownika? A.B.: Oprogramowanie Elfolab, wspiera analizator Interlab G26. Jest intuicyjne i ³atwe w obs³udze. Ma czytelne oznakowanie w formie ikon. Oczywiœcie, jak ka da nowoœæ, wymaga, eby siê z nim oswoiæ, ale to naprawdê nic trudnego. Dziêkujê za rozmowê. Rozmawia³a: Joanna Ró alska 10 Cała prawda w jednej kropli Biuletyn Informacyjny PZ CORMAY

11 PRZYPADKI KLINICZNE Od przypadku do przypadku Każdy z Państwa może zaangażować się w tworzenie tego działu. Jeżeli spotkali się Państwo z interesującym, nietypowym przypadkiem chętnie go opublikujemy. Mamy nadzieję, że te przypadki będą edukacyjnym narzędziem w doskonaleniu Państwa umiejętności diagnostycznych. Przejściowa gammapatia monoklonalna u pacjenta z japońską gorączką tsutsugamushi. Gammapatia monoklonalna objawia się nadmierną ilością poszczególnych klas gammaglobulin monoklonalnych (prążek paraprotein) we krwi. Wykrycie prążka paraprotein w elektroforezie białek surowicy (SPE) może spowodować konieczność wykonania dalszych inwazyjnych badań, takich jak pobranie szpiku kostnego czy trepanobiopsja, w celu ostatecznego potwierdzenia rozpoznania. Przedstawiamy poniżej opis przypadku pacjenta, u którego prążek paraprotein w elektroforezie zanikł po wyleczeniu schorzenia pierwotnego. Pacjent: Mężczyzna, 70 lat, kierowca minibusa, dotychczas cieszył się dobrym zdrowiem. W czerwcu 2009 roku wystąpiła u niego gorączka trawiąca, obfita potliwość, ból w prawej górnej części ciała oraz biegunka. Stwierdzono upośledzenie czynności wątroby i nerek. Wyniki badań: bilirubina 49 μmol/l, fosfataza alkaliczna 275 IU/l, transaminaza alaninowa 138 IU/l. kreatynina 218 μmol/l. Poziom białka całkowitego w osoczu wynosił 57 g/l, a albuminy 19 g/l. Immunoglobiny oznaczone w badaniu immunoturbidymetrycznym wykazały IgG, IgA i IgM odpowiednio na poziomie: 14,0 g/l, 2,7 g/l i 4,4 g/l. Poziom białka C-reaktywnego wzrósł do 62,4 mg/l, a poziom haptoglobiny był mniejszy niż 0,20 g/l. Badania w kierunku wirusowego zapalenia wątroby dały wynik ujemny. W wyniku oceny hematologicznej stwierdzono trombocytopenię, podwyższony czas częściowej tromboplastyny po aktywacji i przesunięcie granulocytów obojętnochłonnych wlewo. Elektroforeza białek w surowicy (SPE) i elektroforeza IFE wykonana w systemie Interlab Microgel (Interlab, Włochy) wykazała wąski, dobrze odgraniczony prążek paraprotein IgG lambda, wynoszący 6,1 g/l w obszarze środkowego gamma (Ryc. 1). Nie zaobserwowano jednak objawów immunoparezy. Ilościowej oceny paraproteiny dokonano metodą elektroforezy białek w surowicy oraz densytometrii. Ocena ilościowa paraproteiny wobec podwyższonego poziomu immunoglobulin poliklonalnych była trudna. Omówienie: Elektroforeza białek w moczu nie wykazała obecności białka Bence-Jonesa. U pacjenta rozpoznano ostrą japońską gorączkę tsutsugamushi z niewydolnością wielonarządową i encefalopatią. Po podaniu doksycykliny stan ogólny pacjenta oraz parametry krwi stopniowo uległy poprawie. Ryc. 1. Wzór SPE i IFE w aktywnej fazie zakażenia Po czterech miesiącach powtórzono elektroforezę białek w surowicy. Nie wykryto prążka paraprotein w badaniu SPE i IFE (Ryc. 2). Poziom białka całkowitego i albumin w osoczu wynosił odpowiednio 85 g/l i 42 g/l. Białko C-reaktywne spadło do poziomu 6,6 mg/l. Sprawdzono zgodność danych pacjenta z oznakowaniem probówek, aby wykluczyć możliwość pomyłki. Powtórzono oznaczenie SPE w kilku próbkach archiwalnych pobranych od pacjenta w czasie hospitalizacji i po wypisie. Wyniki potwierdziły obecność prążka paraproteiny IgG lambda w dniu przyjęcia do szpitala oraz brak prążka 4 miesiące później. Prążek paraprotein zniknął i stan ogólny pacjenta poprawił się po podaniu antybiotyków. Wskazuje to na fakt, że przyczyną wystąpienia prążka paraprotein mogła być właśnie infekcja. Pojawienie się nowych prążków paraprotein zachęciło klinicystów do rozpoczęcia zaawansowanych badań w poszukiwaniu pierwotnych chorób hematologicznych. Jak wykazały odnotowane przypadki przejściowych gammapatii, związanych z czynnikami zakaźnymi, wykonanie inwazyjnych i drogich badań można w pewnych przypadkach odłożyć lub całkowicie ich uniknąć dzięki obserwacji znikania prążków paraprotein po ostrym epizodzie zakaźnym. Zrozumienie klinicznego przebiegu i przyczyn gammapatii w tych sytuacjach umożliwia podjęcie właściwych decyzji klinicznych i opracowanie optymalnego planu leczenia. Jeffrey Sung-Shing Kwok* Robert Chi-Keung Cheung* Kai Ming Chow* Michael Ho-Ming Chan* *Wydział Patologii Chemii Uniwersytetu Chińskiego w Hong-Kongu i Wydział Medycyny i Lecznictwa Szpitala Prince of Wales, Hong-Kong SAR, Chiny Nr 1 (21), wiosna 2011 Cała prawda w jednej kropli 11

12 Oznaczenie nigdy nie było takie proste Zalety Easy G26: Pełna automatyzacja od momentu podania próbek pierwotnych do wydruku wyniku Żele agarozowe praca na żelach agarozowych będących Złotym Standardem Bogate menu od oznaczania białek w surowicy do izoelektroogniskowania wszystko na jednej platformie. Wysoka wydajność wiele możliwych konfiguracji, do 117 SPE/h Elastyczność możliwość dostosowania do specjalnych procedur i zadań Kompaktowość mały analizator (o wymiarach 85 x 80 x 53cm) PEŁNA PLATFORMA AUTOMATYCZNA

Seminarium 1: 08. 10. 2015

Seminarium 1: 08. 10. 2015 Seminarium 1: 08. 10. 2015 Białka organizmu ok. 15 000 g białka osocza ok. 600 g (4%) Codzienna degradacja ok. 25 g białek osocza w lizosomach, niezależnie od wieku cząsteczki, ale zależnie od poprawności

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia weterynaryjna

Epidemiologia weterynaryjna Jarosław Kaba Epidemiologia weterynaryjna Testy diagnostyczne I i II i III Zadania 04, 05, 06 Warszawa 2009 Testy diagnostyczne Wzory Parametry testów diagnostycznych Rzeczywisty stan zdrowia chore zdrowe

Bardziej szczegółowo

Laboratorium analityczne ZAPRASZA. do skorzystania

Laboratorium analityczne ZAPRASZA. do skorzystania Laboratorium analityczne ZAPRASZA do skorzystania z promocyjnych PAKIETÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH Pakiet I Pakiet II Pakiet III Pakiet IV Pakiet V Pakiet VI Pakiet VII Pakiet VIII Pakiet IX Pakiet X "CUKRZYCA"

Bardziej szczegółowo

nazwa...typ,... rok produkcji..., producent...,

nazwa...typ,... rok produkcji..., producent..., APARAT DO WYKONYWANIA BADAŃ IMMUNODIAGNOSTYCZNYCH - Zadanie 1 Znak sprawy: Z/50/PN/10 Aparat do wykonywania badań immunodiagnistycznych 1 szt. 1. Aparat rok produkcji nie wcześniej niŝ 2008, wieloparametrowy,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Dziennik Ustaw Nr 241 15978 Poz. 2097 2097 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeênia

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i monitorowanie cukrzycy i chorób nerek

Diagnostyka i monitorowanie cukrzycy i chorób nerek Diagnostyka i monitorowanie cukrzycy i chorób nerek Business Development Manager Konferencja naukowo-szkoleniowa Ryn Badania laboratoryjne w chorobach nerek Wyzwaniem dla współczesnej medycyny jest badanie

Bardziej szczegółowo

BADANIE PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO

BADANIE PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO BADANIE PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO 1. Pobranie płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) Podstawowym sposobem uzyskania próbki do badania płynu mózgowo rdzeniowego jest punkcja lędźwiowa. Nakłucie lędźwiowe przeprowadza

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń krwi Paweł Zwierzewicz

Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń krwi Paweł Zwierzewicz Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń krwi Paweł Zwierzewicz Diagnostyka mikrobiologiczna sepsy oferta firmy biomerieux Automatyczne analizatory do posiewów krwi Automatyczne analizatory do identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych. Koło o ISPE AMG 2007

Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych. Koło o ISPE AMG 2007 Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych Michał Burdyński Koło o ISPE AMG 2007 Na początek trochę faktów Roczny wzrost przemysłu u opakowań farmaceutycznych szacuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie Hevylite polega na rozpoznaniu epitopów pomiędzy stałymi regionami ciężkich i lekkich łańcuchów. lg oznacza lgg, A lub M.

Oznaczenie Hevylite polega na rozpoznaniu epitopów pomiędzy stałymi regionami ciężkich i lekkich łańcuchów. lg oznacza lgg, A lub M. Unikatowy test do dokładnego oznaczania kompletnych cząsteczek immunoglobulin. Hevylite umożliwia lepsze monitorowanie pacjentów ze szpiczakiem mnogim. Łańcuch lekki κ Łańcuch lekki λ docelowy epitop dla

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz } Pacjent w badaniu klinicznym a NFZ } Kalkulacja kosztów } Współpraca z zespołem badawczym jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Dz. U. 2009 nr 213. Data publikacji: 16 grudnia 2009 r.poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw)

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej Pani/a opinii na temat prawdopodobieństwa wystąpienia przedstawionych zjawisk w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy zastosowania ww produktów w mikrobiologii klinicznej

Dotyczy zastosowania ww produktów w mikrobiologii klinicznej Warszawa,14.11.2013 WAŻNE: Notatka bezpieczeństwa Dotyczy produktów: ZYM B (Nr kat.70493), API Listeria (Nr kat.10300), API NH (Nr kat.10400) nr serii: patrz załącznik 1 Dotyczy zastosowania ww produktów

Bardziej szczegółowo

Laboratoryjnej Genetyki Medycznej. Diagnostyka przedurodzeniowa. Koszt kursu: 335zł koszt dla wszystkich uczestników

Laboratoryjnej Genetyki Medycznej. Diagnostyka przedurodzeniowa. Koszt kursu: 335zł koszt dla wszystkich uczestników Oddział Kształcenia Podyplomowego Uprzejmie informuje, iż planowany jest kurs z zakresu: Laboratoryjnej Genetyki Medycznej w terminie 15-17 listopada 2010 r. Diagnostyka przedurodzeniowa Koszt kursu: 335zł

Bardziej szczegółowo

Dobór niespokrewnionych dawców szpiku w 2011 roku

Dobór niespokrewnionych dawców szpiku w 2011 roku Dobór niespokrewnionych dawców szpiku w 2011 roku W grudniu 2010 r. Poltransplant przeprowadzi³ konkurs ofert, a nastêpnie w styczniu 2011 r. podpisa³ umowy o ³acznej wartoœci 5 mln z³ na realizacjê doboru

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII PAÑSTWA ZADANIE DO CIÊCIA FOLIA W ÓKNA CHEMICZNE W ÓKNA SZKLANE MEDYCYNA PRZEMYS SPO YWCZY RZEMIOS O PRZEMYS SAMOCHODOWY TKACTWO OSTRZA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA DOUSTNEGO STANÓW NADMIARU ŻELAZA W ORGANIZMIE

KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA DOUSTNEGO STANÓW NADMIARU ŻELAZA W ORGANIZMIE Opis świadczenia KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA DOUSTNEGO STANÓW NADMIARU ŻELAZA W ORGANIZMIE 1. Charakterystyka świadczenia 1.1 nazwa świadczenia Kwalifikacja i weryfikacja leczenia doustnego stanów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 104

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 104 Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 104 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Podstawy prawne: 1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-V.431.3.2015 Warszawa 19.05.2015r. Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI

LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 41/2009 Prezesa NFZ z dnia 15 września 2009 roku Nazwa programu: LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK ICD-10 N 18 przewlekła niewydolność

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Gliwice, 31 lipiec 2009 r. KAW-09135/4/09 Pani Katarzyna Kobierska Naczelnik Biura Rozwoju Miasta w miejscu Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Koszty obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Badania kosztów chorób (COI Costof illnessstudies) Ekonomiczny ciężar choroby;

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Programu Pakiet dietetyczny badania z konsultacją dietetyczną i zaleceniami

REGULAMIN Programu Pakiet dietetyczny badania z konsultacją dietetyczną i zaleceniami REGULAMIN Programu Pakiet dietetyczny badania z konsultacją dietetyczną i zaleceniami DANE NABYWCY Imię i Nazwisko:...... PESEL:... Data ur.:... Dokument tożsamości:... Seria i numer:...... Adres zamieszkania:...

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl OFERTA. NIP:..

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl OFERTA. NIP:.. Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia... / pieczątka Wykonawcy / Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl OFERTA Ja/My niżej podpisany/i.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia października 2012 r.

Rzeszów, dnia października 2012 r. Rzeszów, dnia października 2012 r. Pan Artur Bożek Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim LRZ-4101-06-03/2012 P/12/105 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SŁUŻĄCEGO DO ŚWIADCZENIA E-USŁUGI

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SŁUŻĄCEGO DO ŚWIADCZENIA E-USŁUGI Wrocław, 11.09. 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SŁUŻĄCEGO DO ŚWIADCZENIA E-USŁUGI 1. ZAMAWIAJĄCY: AMJ Alicja Januszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.14.2014 Łódź, dnia 01 lipca 2014 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań laboratoryjnych Przeciętny czas oczekiwania na wynik Cennik

Wykaz badań laboratoryjnych Przeciętny czas oczekiwania na wynik Cennik BIOCHEMIA/IMMUNOCHEMIA ACTH (Hormon adenokortykotropowy) 38,00 zł ALAT (Aminotransferaza alaninowa) 5.00 zł ALBUMINY 20,00 zł AMYLAZA (Diastaza) 6,00 zł OSOCZE/ MOCZ ANTY TPO (P.ciała przeciw peroksydazie

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FOLDERU. 2. Folder powinien zawierać logo: a) Miasta Słupska 1. b) Pozytywnie Otwarci

PROJEKT FOLDERU. 2. Folder powinien zawierać logo: a) Miasta Słupska 1. b) Pozytywnie Otwarci Załącznik nr 1 do Umowy Nr../ZiSS/2014 z dnia... PROJEKT FOLDERU 1. Folder powinien zawierać informacje o finansowaniu folderu ze środków pozyskanych przez Miasto Słupsk w ramach konkursu Pozytywnie Otwarci.

Bardziej szczegółowo

Copyright 2014 ALTERIS SA

Copyright 2014 ALTERIS SA Warszawa 12.06.2014 Nowoczesny Obieg Leków w Szpitalu Korzyści wynikające z wdrożenia systemu Unit Dose Mgr farm. Magdalena Zygmunt Mateusz Nejman Alteris S.A. Alteris SA Alteris spółka założona w 2004

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie w rękach światowych ekspertów

Twoje zdrowie w rękach światowych ekspertów ubezpieczenia Twoje zdrowie w rękach światowych ekspertów Medycyna bez granic Best Doctors W poważnej chorobie najważniejsze jest, aby być pod opieką najlepszych lekarzy i mieć dostęp do zaplecza medycznego

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego... 13. Od Autora... 15. Rozdzia³ 1

SPIS TREŒCI. Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego... 13. Od Autora... 15. Rozdzia³ 1 SPIS TREŒCI Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego........................... 13 Od Autora........................................... 15 Rozdzia³ 1 ROLA I ZNACZENIE FARMAKOEKONOMIKI

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU BADAŃ PRENATALNYCH

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU BADAŃ PRENATALNYCH Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 66/2007/DSOZ ZASADY REALIZACJI PROGRAMU BADAŃ PRENATALNYCH 1. Opis problemu zdrowotnego W ostatnich latach wzrasta systematycznie średni wiek kobiet rodzących. Szacuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej

Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej W roku 2013 na podstawie raportów nap³ywaj¹cych z 18 oœrodków transplantacyjnych (CIC), posiadaj¹cych pozwolenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E. Monitor Polski Nr 76 6194 Poz. 746

Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E. Monitor Polski Nr 76 6194 Poz. 746 Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E Polskie Normy opublikowane do 30.06.2011 Wykaz norm z dyrektywy znajduje si równie na www.pkn.pl Na podstawie publikacji w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych Rehabilitacja Rehabilitacja to kompleksowe post powanie, które ma na celu przywrócenie pe nej lub mo liwej do osi gni cia sprawno ci zycznej i psychicznej, zdolno ci do pracy i zarobkowania oraz zdolno

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia lipca 2010 r. R/10/003 LBY-4110-01-01/2010 Pani Izabella Lewandowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO I MATEMATYCZNEGO

WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO I MATEMATYCZNEGO Nr ćwiczenia: 101 Prowadzący: Data 21.10.2009 Sprawozdanie z laboratorium Imię i nazwisko: Wydział: Joanna Skotarczyk Informatyki i Zarządzania Semestr: III Grupa: I5.1 Nr lab.: 1 Przygotowanie: Wykonanie:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U R E G U L A M I N P R Z E T A R G U na sprzedaż wartości niematerialnych Hotel System Management Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie, ul. Gabrieli Zapolskiej 38, 30-126 Kraków sygn.akt VIII

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w 2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany: a. z zakresu danej kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA

REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Nowa Ja, zwany dalej Programem, jest Klub Sportowy Centrum Sp. z o.o. al. Róż 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP: 629-241- 26-51

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz - wizyta wstępna

Kwestionariusz - wizyta wstępna Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 Tel: (22) 542-13-72, E-mail: beki@pzh.gov.pl Badanie Epidemiologii Krztuśca Kwestionariusz - wizyta wstępna 1.1. Data wizyty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo