SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE WYWIAD PRZYPADKI KLINICZNE. Nowy model Interlab Easy G26 niezastąpiony w Twoim laboratorium

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE WYWIAD PRZYPADKI KLINICZNE. Nowy model Interlab Easy G26 niezastąpiony w Twoim laboratorium"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI Nowy model Interlab Easy G26 niezastąpiony w Twoim laboratorium 4 Ponad 2800 wystawców z 61 krajów, prezentujących tysiące najnowszych produktów i technologii, czyli Arab Health DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE Białka oligoklonalne w PMR 6 Ewaluacja analizatora Interlab G26 (8 10 lutego 2010 r.) przeprowadzona w Centralnym Szpitalu Gonesse we Francji Ewaluacja analizatora Interlab G26 (luty 2011 r.) w Zakładzie Biochemii Szpitala Tameside w Wielkiej Brytanii WYWIAD Najnowszy aparat Interlab G26 usprawnia pracę w laboratorium 10 PRZYPADKI KLINICZNE Od przypadku do przypadku 11 Wydawca: PZ Cormay SA ul. Wiosenna Łomianki tel.: faks: Redakcja: Redaktor naczelna Monika Dziachan PZ Cormay SA Redakcja i korekta Agape Współpraca: Dr Beata Stefańczyk Przygotowanie i produkcja: Agape. Agencja doradcza i wydawnicza ul. Rękodzielnicza 11, Warszawa tel./faks: Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania publikowanych tekstów Numer zamknięto 29 marca 2011 r. 2 Cała prawda w jednej kropli Biuletyn Informacyjny PZ CORMAY

3 NA WSTĘPIE Waga testów ycie p³ynie coraz szybciej, korzystamy z coraz szybszych testów, coraz bardziej precyzyjnych metod analizy, z us³ug ekspresowych. Wszystko po to, eby zaoszczêdziæ czas i daæ najdok³adniejsz¹ odpowiedÿ. Czy w dzisiejszych czasach jest jeszcze miejsce dla Elektroforezy? Od wielu lat jesteœmy producentem zestawów eli do elektroforezy metod¹ manualn¹. W ostatnim czasie obserwujemy jednak znacz¹cy spadek wykonywanych testów. Rodzi siê wiêc szereg pytañ: Czy test ten zosta³ zast¹piony innym badaniem? A mo e z powodu ma³ej specyficznoœci i niewielkiego znaczenia diagnostycznego rezygnujemy z jego wykonywania? Jakie zatem badanie nale y wykonaæ, gdy otrzymujemy nieprawid³owy poziom bia³ka ca³kowitego we krwi? Co mo e potwierdziæ przyczynê utraty bia³ka z moczem? Czy mo na znaleÿæ lepsz¹ metodê diagnostyczn¹ do rozpoznania szpiczaka mnogiego oraz innych stanów wp³ywaj¹cych na zaburzenia wytwarzania bia³ek? Jak rozpoznaæ gammmapatie monoklonalne? Czy elektroforeza bia³ek nie jest nieocenionym narzêdziem w diagnostyce przewlek³ych stanów zapalnych w¹troby, stawów? Czy nie jest pomocna w diagnostyce zaka enia gruÿlicy, malarii? Co wiêc spowodowa³o zmniejszenie zainteresowania elektroforez¹? W odpowiedzi s³yszymy najczêœciej: lekarze nie zlecaj¹ badañ. W celu optymalizacji kosztów pracy i obni enia ceny wykonania oznaczenia, próbki pacjentów s¹ zbierane i mro one, co wyd³u a czas potrzebny do uzyskania wyniku. Elektroforeza manualna nie daje mo liwoœci oceny bia³ek monoklonalnych, co w efekcie ogranicza wartoœæ diagnostyczn¹. Wniosek nasuwa siê sam elektroforeza automatyczna. To narzêdzie pozwala odkryæ pe³ne mo liwoœci wynikaj¹ce z techniki elektroforetycznej, natomiast automatyzacja ca³ego procesu czyni prace szybk¹ i przyjemn¹. Odkryjmy elektroforezê na nowo, korzystajmy z jej pe³nych mo liwoœci. yczê mi³ej lektury. Ewa Stawicka Dyrektor Sprzeda y Krajowej yczenia Radosnych Œwi¹t Wielkanocnych wype³nionych nadziej¹ budz¹cej siê do ycia wiosny i wiar¹ w sens ycia. Pogody w sercu i radoœci p³yn¹cej z faktu Zmartwychwstania Pañskiego oraz smacznego Œwiêconego w gronie najbli szych osób yczy Zarz¹d i pracownicy PZ Cormay S.A. Nr 1 (21), wiosna 2011 Cała prawda w jednej kropli 3

4 AKTUALNOŚCI Wywiad z Beatą Stefańczyk, Product Managerem ds. Elektroforezy i Parazytologii w PZ CORMAY S.A. Nowy model Interlab Easy G26 niezastąpiony w Twoim laboratorium Co nowego w ofercie elektroforetycznej? Beata Stefañczyk: Rozpoczynamy aktywn¹ promocjê nowego modelu aparatu do elektroforezy automatycznej w³oskiej firmy Interlab: Easy G26 z automatycznym podajnikiem próbek. Czym wyró nia siê aparat G26 spoœród konkurencji? B.S.: Jest to jedyny w pe³ni automatyczny analizator do elektroforezy elowej na rynku. Zapewnia pe³n¹ automatyzacjê na etapie pobierania materia³u badanego z próbek pierwotnych, rozdzia³u, inkubacji, barwienia, suszenia i odczytu densytometrycznego a wszystko na jednej platformie. Czy pe³na automatyzacja tego urz¹dzenia wp³ywa na zwiêkszenie efektywnoœci pracy laboratorium? B.S.: Podajnik posiada trzy statywy, ka dy po 13 próbek, co pozwala na szybkie wyko- Easy G26 to jedyny w pełni automatyczny analizator do elektroforezy żelowej na rynku nanie du ej iloœci badañ w ci¹gu jednej godziny a 117 próbek! OdpowiedŸ nasuwa siê sama. Jak odbywa siê identyfikacja próbek? B.S.: Identyfikacja próbek w standardowych probówkach odbywa siê oczywiœcie przy u yciu kodów kreskowych. Budowa statywów umo liwia pobieranie materia³u badanego równie z probówek typu Eppendorf, co jest wa ne w przypadku bardzo ma³ych objêtoœci próbek, np. od noworodków. Co mo emy zaproponowaæ Klientom, aby usprawniæ rozcieñczanie próbek w procesie immunofiksacji? B.S.: Mamy do zaproponowania idealne rozwi¹zanie. W Easy G26 podajnik próbek wykorzystywany jest nie tylko do rutynowej analizy elektroforezy bia³ek w surowicy, moczu czy PMR, ale tak e do immunofiksacji. Zatem rozcieñczanie próbek odbywa siê w nowym modelu automatycznie, bez ingerencji operatora. BEATA STEFAÑCZYK SYLWETKA 31 lat, dr n. farm., z zawodu Diagnosta Laboratoryjny, Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego, Oddziału Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalizacja w dziedzinie chromatografii w ramach Studiów Doktoranckich w Samodzielnej Pracowni Chromatografii Planarnej UM w Lublinie. Od 3 lat zdobywa doświadczenie zawodowe w branży diagnostycznej jako Product Manager. Od października 2010 r. Product Manager ds. Elektroforezy w PZ CORMAY S.A. Co, Pani zdaniem, jest g³ówn¹ zalet¹ aparatu? B.S.: Oczywiœcie poza pe³n¹ automatyzacj¹ analizatora oraz mo liwoœci¹ pobierania materia³u z próbek pierwotnych wa ny do podkreœlenia jest fakt, e z jego pomoc¹ mo na jednoczeœnie wykonywaæ dwa ró ne badania np. elektroforezê bia³ek, a po 20 minutach, rozpocz¹æ np. immunofiksacjê, czy inny rodzaj testu. A co w zakresie testów? B.S.: Dotychczas istnia³a mo liwoœæ wykonywania tylko 13 lub 26 proteinogramów, obecnie rozszerzono ten proces do 39 œcie ek na jednym elu. W przypadku immunofiksacji istnia³a mo liwoœæ wykonywania próbek dwu lub czterech pacjentów na jednym elu, obecnie jest mo liwoœæ wykonywania a szeœæ immunofiksacji na jednym elu. Kolejna nowoœæ to mo liwoœæ wykonywania α-1 antytrypsyny (A1AT) metod¹ izoelektroogniskowania. Dziêkujê za rozmowê. Rozmawia³a: Monika Dziachan 4 Cała prawda w jednej kropli Biuletyn Informacyjny PZ CORMAY

5 Arab Health to połączenie targów oraz zespołu konferencji poświęconych poszczególnym działom medycyny i farmacji. Sekcja diagnostyki laboratoryjnej wyodrębniona została pod nazwą Medlab. AKTUALNOŚCI Ponad 2800 wystawców z 61 krajów, prezentujących tysiące najnowszych produktów i technologii, czyli Arab Health 2011 Jak zwykle w drugiej po³owie stycznia, PZ CORMAY S.A. wzi¹³ udzia³ w najwiêkszych medycznych targach na Bliskim Wschodzie 36. edycji Arab Health. Podczas trzech dni targowych zaprezentowane zosta³y najnowsze odczynniki biochemiczne m.in. do oznaczania microalbuminy czy kwasu walproinowego. Odby³ siê te premierowy pokaz szwajcarskiego analizatora hematologicznego z automatycznym podajnikiem próbek Mythic 22 AL. Aparat wzbudzi³ du e zainteresowanie zarówno obecnych, jak i potencjalnych klientów mówi Pawe³ Mirosz, Export Manager PZ CORMAY S.A. Przeprowadzone rozmowy wskaza³y nam nowe kierunki rozwoju naszej dzia³alnoœci dystrybucyjnej w Afryce. Nasze wyst¹pienie na targach by³o zdecydowanie udane. Pokazaliœmy si³ê dwóch marek- Cormay i Orphee, potwierdziliœmy pozycjê nowej grupy na rynku, przede wszystkim w obrêbie krajów arabskich dodaje Pawe³ Mirosz. W najbli szym czasie bêdzie mo na nas spotkaæ na chiñskich targach CMEF w Shenzen, wystawie Clinical Lab Expo w Atlancie (USA) oraz tradycyjnie w Düsseldorfie na miêdzynarodowym spotkaniu najlepszych z bran y MEDICA Serdecznie zapraszamy. Rozwijamy się prężnie PZ Cormay S.A. to prężnie rozwijająca się firma, zarówno pod względem naukowo-badawczym, jak i sprzedażowym. W ostatnim czasie lista oferowanych odczynników biochemicznych poszerzyła się o 12 parametrów (tabela). Sukces ten zawdzięczamy wymianie doświadczeń z partnerami europejskimi oraz zaangażowaniu w rozwój młodych naukowców. To głównie dzięki silnemu zespołowi naukowo-badawczemu mamy się dziś czym pochwalić. Rozszerzenie oferty produktowej i kolejny silny zespół, tym razem sprzedażowy, znajdują odzwierciedlenie w zdobytych krajach (mapa). Najnowsze parametry microalbumina bilirubina całkowita (metoda wanadowa) bilirubina bezpośrednia (metoda wanadowa) kwas walproinowy kreatynina enzymatyczna triglicerydy (monoreagent) karbamazepina digoksyna digitoksyna gentamycyna fenobarbital teofilina Najnowsze rynki Finlandia Szwecja Arabia Saudyjska Wybrzeże Kości Słoniowej Chorwacja Kirgistan Gruzja Bośnia Serbia Kenia Sri Lanka Palestyna Nr 1 (21), wiosna 2011 Cała prawda w jednej kropli 5

6 DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE Białka oligoklonalne w PMR Badanie białka oligoklonalnego w PMR charakteryzuje się niską swoistością, czyli może wskazywać na szereg zakażeń różnego pochodzenia. Rzetelne przeprowadzenie badania może jednak pomóc zdiagnozować wiele groźnych chorób, przy jednoczesnym oszczędzeniu badanym dodatkowego stresu. dr Beata Stefańczyk Pod tak ogólnie przyjêt¹ nazw¹ oznaczanie bia³ek oligoklonalnych w PMR kryje siê badanie frakcji immunoglobulin klasy IgG w p³ynie mózgowo-rdzeniowym. Ocena pr¹ ków oligoklonalnych, mimo e sprawia technicznie wiêksz¹ trudnoœæ, ma zdecydowan¹ przewagê zarówno pod wzglêdem czu³oœci, jak i specyficznoœci w wykrywaniu intratekalnej syntezy IgG nad ocen¹ wspó³czynnika IgG, czy indexu IgG. Badanie to charakteryzuje siê nisk¹ swoistoœci¹, co oznacza, e wynik pozytywny wykrycia pasm oligoklonalnych w PMR mo e œwiadczyæ o kilku jednostkach chorobowych centralnego uk³adu nerwowego, takich jak podostre stwardniaj¹ce zapalenie mózgu (SSPE) wy- wo³ane zmutowanym wirusem odry, wrodzone zaka enia cytomegali¹ (CMV), ró yczk¹ (RUBV) czy toksoplazmoz¹ itp. Obecnoœæ pr¹ ków oligoklonalnych mo e wskazywaæ równie na kolagenozê CNS, guza mózgu, zespó³ paraneoplastyczny, a tak e jest stwierdzana w niektórych chorobach wrodzonych, jak ataksja-teleangiektazja (u 20 proc. pacjentów) czy adrenoleukodystrofia (100 proc. pacjentów). Do najczêstszych powodów wykonywania tego typu badania zalicza siê podejrzenie stwardnienia rozsianego (SM). U 75 proc. chorych na SM obserwuje siê zwiêkszenie stê eñ IgG, IgA, IgM mniej wyraÿne w czasie remisji i kortykoterapii, natomiast u ponad 95 proc. chorych obserwuje siê obecnoœæ pr¹ ków oligoklonalnych. Z uwagi na brak swoistoœci badania, jego interpretacja powinna byæ przeprowadzona w œcis³ym zwi¹zku z obrazem klinicznym choroby u pacjenta. Powinno siê te przeprowadzaæ ka dorazowo badanie szczelnoœci bariery krew-mózg, oceniaj¹c wspó³czynnik albuminowy oraz porównywaæ wzór pr¹ ków w p³ynie i surowicy krwi danego pacjenta. stration za tzw. z³oty standard w oznaczaniu IgG, pochodz¹cego z wewn¹trzoponowej syntezy. Izoelektroogniskowanie nale y do najczulszych metod oznaczania pasm oligoklonalnych w PMR i surowicy. Czu³oœæ testu wynosi 0,04 mg/dl; analizie jakoœciowej, któr¹ nale y przeprowadzaæ w niezagêszczonym PMR; poprowadzeniu dwóch równoleg³ych œcie ek w analizie jakoœciowej aby jednoczeœnie badaæ p³yn mózgowo-rdzeniowy i surowicê; ustaleniu identycznego poziomu stê enia PMR i IgG w surowicy; zalecanej kontroli ka dego elu; analizie jakoœciowej wyniku, która powinna byæ przeprowadzona w oparciu o uznane wzorce w zakresie od 1 do 5 (poni szy schemat). B³êdne rozpoznanie SM prowadzi do dodatkowego stresu chorego i niepotrzebnego leczenia drogimi lekami. Bior¹c pod uwagê fakt, e materia³ do badañ PMR jest pobierany od pacjentów przez nak³ucie lêdÿwiowe, Ocena prążków oligoklonalnych: 1 para prawidłowy PMR/prawidłowa surowica; 2 para wewnątrzoponowa synteza IgG/brak pasm oligoklonalnych w surowicy charakterystyczna zmiana w stwardnieniu rozsianym; 3 para wewnątrzoponowa synteza IgG/dodatkowe pasmo w PMR i surowicy; zmiany charakterystyczne zapalenia mózgu w chorobach systemowych, np. w sarkaidozie; 4 para identyczne oligoklonalne pasma w surowicy i PMR; charakterystyczny obraz dla zapaleń obwodowych/systemowych, np. w syndromie Guillain-Barre a; 5 para monoklonalne pasma w PMR i surowicy; charakterystyczne dla gammapatii monoklonalnej. ZALECENIA DOTYCZ CE PRZEBIEGU BADANIA W celu zwiêkszenia swoistoœci diagnostyki i zminimalizowania liczby fa³szywych rozpoznañ SM, Miêdzynarodowa Komisja Neurologów pod przewodnictwem Profesora Marka S. Freedmana opracowa³a szereg zaleceñ, dotycz¹cych analizy p³ynu mózgowo-rdzeniowego. Zosta³y one opublikowane w artukule Recommended Standard of Cerebrospinal Fluid Analysis in the Diagnosis of Multiple Sclerosis. A Consensus Statement (Archives of Neurology 2005, nr. 62, str ). Standardowa procedura analizy PMR w oznaczeniu SM powinna opieraæ siê na: jakoœciowej ocenie intratekalnej syntezy immunoglobulin (pr¹ ków oligoklonalnych), przeprowadzonej metod¹ izoelektroogniskowania wraz z immunoblottingiem. Technika ta jest referencyjna i zosta- ³a uznana przez Food and Drug Admini- Type 1: Normal pattern Type 2: Intrathecal Ig G synthesis (ex: Multiple Sclerosis) Type 3: Intrathecale Ig G synthesis in systemic disease Type 4: Systemic Inflammation (mirror pattern with oligoclonal pattern) Type 5: Monoclonal gammopathy (mirror pattern with oligoclonal bands) analiza PMR powinna byæ przeprowadzona rzetelnie i jednoznacznie. Mamy nadziejê, e neurolodzy bêd¹ wymagaæ, aby badania PMR pozostawa³y na najwy szym poziomie, zgodnie z zalecanymi standardami. 6 Cała prawda w jednej kropli Biuletyn Informacyjny PZ CORMAY

7 DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE Ewaluacja analizatora Interlab G26 (8 10 lutego 2010 r.) przeprowadzona w Centralnym Szpitalu Gonesse we Francji Celem ewaluacji była ocena działania, łatwości obsługi oraz stopnia automatyzacji nowego systemu Interlab o nazwie Interlab G26. Była to ocena wstępna, wykonana w celu weryfikacji czułości i swoistości diagnostycznej proponowanego zestawu, wykonana jako uzupełnienie oceny działania Interlab G26. Podczas oceny wykonano nastêpuj¹ce oznaczenia: immunofiksacjê bia³ek w surowicy; rozdzia³ bia³ek w niezagêszczonym moczu metod¹ HR (High resolution o wysokiej rozdzielczoœci); immunofiksacjê bia³ka Bence- Jonesa; zasadowe hemoglobiny. BIA KA W SUROWICY (INTERLAB G26 W PORÓWNANIU Z SEBIA CAPILLARYS 2) Wykonano równolegle oznaczenia 26 wybranych próbek: w systemie Interlab G26 i Sebia Capillarys 2. W Sebia Capillarys 2 próbki œwie e oznaczono w sposób rutynowy. Te same próbki zamro ono i oznaczono 9 marca 2010 roku po rozmro eniu. Wszystkie próbki rozpatrywano pod k¹tem obecnoœci immunoglobulin monoklonalnych. W ocenie wzrokowej, dwie w¹tpliwe próbki (ID i ID ) oznaczone w systemie Capillarys 2, by³y wyraÿnie ujemne w oznaczeniu przy pomocy elu w systemie Interlab G26. Immunotypowanie wykonane w systemie Capillarys 2 potwierdzi³o wynik ujemny dla obu powy szych próbek. Białka w surowicy (Interlab G26 w porównaniu z Sebia Capillarys 2) Nr 1 (21), wiosna 2011 Cała prawda w jednej kropli 7

8 DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE Elektroforeza elowa w próbce ID wykonana w systemie Interlab G26 wykaza³a obecnoœæ komponentu monoklonalnego, zwi¹zanego z istotn¹ hipogammaglobulinemi¹. Pr¹ ek nie by³ widoczny na wykresie ani w metodzie immunotypowania w systemie Capillarys 2. Immunofiksacja wykonana w systemie Interlab G26 potwierdzi³a obecnoœæ immunoglobuliny monoklonalnej typu IgG Kappa. Wniosek: Wynik ujemny oznaczenia bia³ek w surowicy w próbkach w¹tpliwych (ID i ID ) w systemie Sebia Capillarys 2, lecz nie przy pomocy elu w systemie Interlab G26, zosta³ potwierdzony metod¹ immunotypowania w systemie Sebia Capillarys 2. Wynik oznaczenia bia³ek w surowicy w próbce w¹tpliwej (ID ) przy pomocy elu w systemie Interlab G26, lecz nie na wykresie Sebia Capillarys 2, potwierdzono jako dodatni metod¹ immunofik- sacji wykonanej w systemie Interlab Easy G26 i jako ujemny metod¹ immunotypowania w systemie Sebia Capillarys 2. Interpretacja wyników w systemie Interlab G26 okaza³a siê ³atwiejsza i bardziej wiarygodna ni w systemie Sebia Capillarys 2, w którym odsetek wyników fa³szywie dodatnich i fa³szywie ujemnych by³ wy szy. IMMUNOFIKSACJA W SYSTEMIE INTERLAB G26 W PORÓWNANIU Z IMMUNOTYPOWANIEM (SEBIA CAPILLARYS 2) Po pierwszym skriningu bia³ek w surowicy wybrane próbki oznaczono metod¹ immunofiksacji i immunotypowania. W 8 z 15 próbek oznaczonych metod¹ immunofiksacji w systemie Interlab G26 wykryto komponenty monoklonalne, których nie stwierdzono w oznaczeniu metod¹ immunofiksacji w systemie Sebia Capillarys 2. W poni - szej tabeli dodatkowe pr¹ ki wykryte w oznaczeniu metod¹ immunofiksacji w systemie Interlab G26 oznaczone s¹ kolorem czerwonym. Badanie umożliwiło weryfikację przydatności systemu Interlab G26 w laboratorium szpitalnym w celu wykonania elektroforezy białek w surowicy i moczu oraz elektroforezy hemoglobiny. Wyniki badania były satysfakcjonujące IMMUNOFIKSACJA BIA EK BENCE-JONESA (INTERLAB G26 W PORÓWNANIU Z HYDRASYS) Oceny zestawu do oznaczeñ bia³ek HR proponowanego przez Interlab dokonano poprzez oznaczenie 13 próbek moczu, z czego w 4 próbkach bia³ko Bence-Jonesa oznaczono metod¹ immunofiksacji, mimo e w innych próbkach równie wystêpowa³o du- e prawdopodobieñstwo uzyskania wyniku dodatniego. W ocenie uzyskano 100 proc. zgodnoœci miêdzy obiema metodami. ZASADOWE HEMOGLOBINY W INTERLAB G26 W PORÓWNANIU Z HEMOGLOBIN W SEBIA CAPILLARY 2 W celu oceny zestawów do oznaczeñ hemoglobiny dokonano porównania kilku próbek, jednak z powodu rzadkiego stosowania w pracy rutynowej w systemie Interlab mo - na by³o prawid³owo wykonaæ oznaczenia tylko w trzech próbkach (trzy pierwsze próbki w tabeli). Osi¹gniêto 100 proc. korelacji z systemem Sebia Capillarys 2. Próbki oznaczone kolorem czerwonym oznaczono pomimo tego, e próbki poddane analizie nie by³y przygotowane zgodnie z procedur¹ Interlab. Wartoœci procentowe nie wykaza³y ca³kowitej korelacji z powodu przygotowania próbek niezgodnie z procedur¹ Interlab. Wniosek: Badanie umo liwi³o weryfikacjê przydatnoœci systemu Interlab G26 w laboratorium szpitalnym w celu wykonania elektroforezy bia³ek w surowicy i moczu oraz elektroforezy hemoglobiny. Wyniki badania by³y satysfakcjonuj¹ce. W najbli szym czasie planujemy przeprowadzenie szczegó³owych badañ. Immunofiksacja białek Bence-Jonesa (Interlab G26 w porównaniu z Hydrasys) Immunofiksacja w systemie Interlab G26 w porównaniu z Immunotypowaniem (Sebia Capillarys 2) Zasadowe hemoglobiny w Interlab G26 w porównaniu z hemoglobiną w Sebia Capillary 2 8 Cała prawda w jednej kropli Biuletyn Informacyjny PZ CORMAY

9 DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE Ewaluacja analizatora Interlab G26 (luty 2011 r.) w Zakładzie Biochemii Szpitala Tameside w Wielkiej Brytanii Ewaluacja analizatora G-26 została przeprowadzona w Zakładzie Biochemii Szpitala Tameside w Wielkiej Brytanii. Zakład biochemii wykonuje średnio 1500 elektroforez białek surowicy i 500 oznaczeń białka Bence-Jonesa w moczu rocznie. Liczba tych ostatnich wzrasta wraz ze zleceniami wykonania dalszych oznaczeń przesiewowych moczu oraz w surowicy. Daje to około 25 próbek dziennie. Interlab G26 to system do elektroforezy, działający bez nadzoru operatora ( walk away ), z możliwością wykonania 26 oznaczeń w surowicy w czasie poniżej godziny, co sprawia, że wydajność w obecnych i przyszłych warunkach jest wystarczająca. Geoff Lavelle (Dept. Manager) Obecnie Zak³ad Biochemii w Szpitalu Tameside pracuje przy pomocy urz¹dzeñ Helena SAS 1 i SAS 2. Wymiana na system Interlab G26 spowoduje obni- enie kosztów obs³ugi przez czas trwania umowy i pozwoli na dalsze oszczêdnoœci. Podczas ewaluacji dokonano: badania precyzji; badania dok³adnoœci; zapoznania siê z zewnêtrzn¹ ocen¹ jakoœci; korelacji pacjentów, liniowoœci i zakresu wykrywalnoœci; zapoznania siê z interferencjami spowodowanymi m. in. hemoliz¹, lipemi¹, ó³taczk¹ i zastosowaniem innych metod; zapoznania siê z zakresami referencyjnymi i zakresami pomiaru; zamkniêcia i akceptacji ze strony szefów wydzia³ów. ROZDZIA BIA EK SUROWICY Z UWZGLÊDNIENIEM WIELU PR KÓW Do próbki surowicy dodano trzy znane immunoglobuliny o stê eniach: IgM 16 g/l; IgG 18 g/l i IgA 29 g/l. Próbki wymieszano w równych porcjach, wiêc iloœæ poszczególnych immunoglobulin zmniejszy³aby siê o 33 proc. i wynosi³aby odpowiednio: IgM 5,3 g/l; IgG 6,0 g/l i IgA 9,7 g/l. Zeskanowane wyniki z urz¹dzenia Interlab G26 zosta³y okreœlone w nastêpuj¹cy sposób: IgM = 5,37 g/l [przewidywane 5,3 g/l] IgG = 6,03 g/l [przewidywane 6,0 g/l] IgA = 9,86 g/l [przewidywane 9,7 g/l] Dodatkowo zosta³y wyró nione trzy wyraÿne pr¹ ki z nierozcieñczonej mieszaniny oraz z próbki rozcieñczonej PBS w stosunku 1:5. Immunofiksacja nierozcieñczonej próbki oraz próbki rozcieñczonej w stosunku 1:5 potwierdzi³a obecnoœæ trzech wyraÿnych pr¹ ków, jak przewidziano z IgG Lambda, IgA Kappa i IgM Kappa. Nie odnotowano efektu prozonowego przy wy szym stê eniu, a system wykaza³ siê wiêksz¹ przejrzystoœci¹ dla ró nych paraprotein przy próbkach rozcieñczonych. Ponadto mo na wyraÿnie odró niæ dwa pr¹ ki w przedziale Kappa, przy braku interferencji ze strony obecnych IgM. WYKRYWANIE AÑCUCHÓW LEKKICH W ELEKTROFOREZIE BIA EK W MOCZU W celu wykrycia niskiego i wysokiego poziomu ³añcuchów lekkich wykorzystano próbkê moczu o stê eniu 1,80 g/l z ³añcuchem lekkim Lambda i œladow¹ iloœci¹ albuminy. Wykorzystano cztery próbki o stê eniu bia³ka w moczu na poziomie 0,009 g/l; 0,018 g/l; 0,90 g/l i 1,80 g/l. System do elektroforezy bia³ka w moczu wyraÿnie zidentyfikowa³ pr¹ ek Kappa ze stê- eniem oko³o 0,85 g/l (obni one z 0,90 g/l z powodu œladów innych bia³ek, np. albuminy). System nie wykry³ niskiego poziomu bia³ka wynosz¹cego oko³o 0,018 g/l. Interlab G26 podaje, e wymagane jest stê enie do 2,0 g/l, jednak niniejsze badanie nie mia- ³o na celu ustalenia, czy system wykrywa paraproteiny na poziomie 2,0 g/l, lecz czy wykrywa bia³ko Bence-Jonesa na poziomie 0,02 g/l. Immunofiksacjê jako badanie pierwszego rzutu wykonano dla próbek moczu o wy - szym stê eniu. System wykry³ ³añcuchy lekkie Lambda. Uwaga: Najwa niejsz¹ obserwacj¹ by³o wykrycie obecnoœci s³abego pr¹ ka lekkiego ³añcucha kappa przy stê eniu 0,02 g/l. Potwierdza to wykrycie na poziomie oko- ³o 0,02 g/l. DALSZA OCENA Elektroforeza bia³ek w moczu i surowicy zosta³a wykonana podwójnie. Dla porównania wykonano równie oznaczenia w systemach Helena SAS-1 i SAS-2. We wszystkich przypadkach zarówno uk³ad pr¹ ków paraprotein, jak i oznaczenia iloœciowe by³y zgodne. Immunofiksacja zosta³a potwierdzona przez obecnie stosowany system Helena SAS. PODSUMOWANIE Urz¹dzenie zosta³o poddane ocenie i zaakceptowane do u ytku Tameside Hospital NHS Foundation Trust od dnia 24 lutego 2011 roku. Nr 1 (21), wiosna 2011 Cała prawda w jednej kropli 9

10 WYWIAD Aparat Interlab G26 usprawnia pracę w laboratorium Rozmowa z mgr Adaminą Borowską z Pracowni Biochemii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Na co dzieñ pracuj¹ Pañstwo z aparatem do elektroforezy Interlab G26. Jakie rodzaje badañ siê na nim wykonuje? Adamina Borowska: Wykonujemy g³ównie badania elektroforetyczne proteinogramy z rozdzia³em na piêæ frakcji, bo takie potrzeby zg³aszaj¹ lekarze w naszym instytucie. Z jak¹ czêstotliwoœci¹ wykonywane s¹ badania? A.B.: Proteinogramy wykonujemy codziennie. Du ym u³atwieniem jest mo liwoœæ wyboru 13 lub 26 badañ nastawianych w jednym cyklu. Badania na wiêkszym, 26 pozycyjnym elu wykonujemy co najmniej dwa razy w tygodniu. Czy analizator wp³yn¹³ na system i tempo Pañstwa pracy? A.B.: Wykorzystanie analizatora jest du ym u³atwieniem. Po przygotowaniu próbki, np. na proteinogram i zaprogramowaniu aparat sam w krótkim czasie wykonuje testy. Nie wymaga dodatkowych czynnoœci i bezpoœredniego nadzoru, a zakoñczenie badania jest sygnalizowane dÿwiêkowo. Podczas automatycznego rozdzia³u na G26 mo emy przygotowywaæ lub nadzorowaæ oznaczenia na innych aparatach, skróci³ siê równie czas samego oznaczenia. Dziêki automatyzacji znacznie wzros³a efektywnoœæ naszej pracy. Jak ocenia Pani sposób aplikacji próbki? A.B.: Wielorazowe aplikatory sprawuj¹ siê bardzo dobrze. Jesteœmy zadowoleni z ich precyzji, nie zaobserwowano zjawiska przenoszenia materia³u miedzy próbkami. Zalecany przez producenta proces wielokrotnego mycia jest wystarczaj¹cy. Dla pewnoœci raz w miesi¹cu pozostawiamy aplikator w roztworze detergentu na kilka godzin, nastêpnie op³ukujemy wod¹ dejonizowan¹ i osuszamy. Taka konserwacja aplikatorów nigdy nas nie zawiod³a. Czy ma Pani jakieœ rady dla innych u ytkowników aparatu? Aparat Interlab G26 sam identyfikuje numer analizy (pacjenta) i łączy wyniki z danymi osobowymi pacjenta, przypisując go do odpowiedniego oddziału i zlecającego A.B.: Wpiêcie analizatora do sieci informatycznej jest kolejnym du ym u³atwieniem. Znacznie zwiêkszy³o to szybkoœæ dostarczania wyniku lekarzowi. Wykonuj¹c proteinogram musimy tylko wpisaæ wartoœci stê enia bia³ka, oznaczanego na innym analizatorze. Aparat Interlab G26 sam identyfikuje numer analizy (pacjenta) i ³¹czy wyniki z danymi osobowymi pacjenta, przypisuj¹c go do odpowiedniego oddzia³u i zlecaj¹cego. Wyniki s¹ drukowane w laboratorium, ale bezpoœrednio po ich zatwierdzeniu przez diagnostê s¹ odsy³ane drog¹ elektroniczn¹ na oddzia³. Wówczas niemal natychmiast po wykonaniu analizy wszystkie parametry s¹ dostêpne dla lekarza prowadz¹cego. Badania proteinogramów rzadko s¹ wykonywane w trybie cito, ale w razie potrzeby wynik mo e trafiæ do lekarza po maksymalnie 1,5 godziny od pobrania. W praktyce, przy wiêkszej iloœci badañ trwa to nieco d³u- ej, jednak nie wiêcej ni 24 godziny. Pobrana dziœ próbka daje nam wynik najpóÿniej nastêpnego dnia rano. Czy zarz¹dzanie aparatem Interlab G26 z poziomu komputera jest przyjazne dla u ytkownika? A.B.: Oprogramowanie Elfolab, wspiera analizator Interlab G26. Jest intuicyjne i ³atwe w obs³udze. Ma czytelne oznakowanie w formie ikon. Oczywiœcie, jak ka da nowoœæ, wymaga, eby siê z nim oswoiæ, ale to naprawdê nic trudnego. Dziêkujê za rozmowê. Rozmawia³a: Joanna Ró alska 10 Cała prawda w jednej kropli Biuletyn Informacyjny PZ CORMAY

11 PRZYPADKI KLINICZNE Od przypadku do przypadku Każdy z Państwa może zaangażować się w tworzenie tego działu. Jeżeli spotkali się Państwo z interesującym, nietypowym przypadkiem chętnie go opublikujemy. Mamy nadzieję, że te przypadki będą edukacyjnym narzędziem w doskonaleniu Państwa umiejętności diagnostycznych. Przejściowa gammapatia monoklonalna u pacjenta z japońską gorączką tsutsugamushi. Gammapatia monoklonalna objawia się nadmierną ilością poszczególnych klas gammaglobulin monoklonalnych (prążek paraprotein) we krwi. Wykrycie prążka paraprotein w elektroforezie białek surowicy (SPE) może spowodować konieczność wykonania dalszych inwazyjnych badań, takich jak pobranie szpiku kostnego czy trepanobiopsja, w celu ostatecznego potwierdzenia rozpoznania. Przedstawiamy poniżej opis przypadku pacjenta, u którego prążek paraprotein w elektroforezie zanikł po wyleczeniu schorzenia pierwotnego. Pacjent: Mężczyzna, 70 lat, kierowca minibusa, dotychczas cieszył się dobrym zdrowiem. W czerwcu 2009 roku wystąpiła u niego gorączka trawiąca, obfita potliwość, ból w prawej górnej części ciała oraz biegunka. Stwierdzono upośledzenie czynności wątroby i nerek. Wyniki badań: bilirubina 49 μmol/l, fosfataza alkaliczna 275 IU/l, transaminaza alaninowa 138 IU/l. kreatynina 218 μmol/l. Poziom białka całkowitego w osoczu wynosił 57 g/l, a albuminy 19 g/l. Immunoglobiny oznaczone w badaniu immunoturbidymetrycznym wykazały IgG, IgA i IgM odpowiednio na poziomie: 14,0 g/l, 2,7 g/l i 4,4 g/l. Poziom białka C-reaktywnego wzrósł do 62,4 mg/l, a poziom haptoglobiny był mniejszy niż 0,20 g/l. Badania w kierunku wirusowego zapalenia wątroby dały wynik ujemny. W wyniku oceny hematologicznej stwierdzono trombocytopenię, podwyższony czas częściowej tromboplastyny po aktywacji i przesunięcie granulocytów obojętnochłonnych wlewo. Elektroforeza białek w surowicy (SPE) i elektroforeza IFE wykonana w systemie Interlab Microgel (Interlab, Włochy) wykazała wąski, dobrze odgraniczony prążek paraprotein IgG lambda, wynoszący 6,1 g/l w obszarze środkowego gamma (Ryc. 1). Nie zaobserwowano jednak objawów immunoparezy. Ilościowej oceny paraproteiny dokonano metodą elektroforezy białek w surowicy oraz densytometrii. Ocena ilościowa paraproteiny wobec podwyższonego poziomu immunoglobulin poliklonalnych była trudna. Omówienie: Elektroforeza białek w moczu nie wykazała obecności białka Bence-Jonesa. U pacjenta rozpoznano ostrą japońską gorączkę tsutsugamushi z niewydolnością wielonarządową i encefalopatią. Po podaniu doksycykliny stan ogólny pacjenta oraz parametry krwi stopniowo uległy poprawie. Ryc. 1. Wzór SPE i IFE w aktywnej fazie zakażenia Po czterech miesiącach powtórzono elektroforezę białek w surowicy. Nie wykryto prążka paraprotein w badaniu SPE i IFE (Ryc. 2). Poziom białka całkowitego i albumin w osoczu wynosił odpowiednio 85 g/l i 42 g/l. Białko C-reaktywne spadło do poziomu 6,6 mg/l. Sprawdzono zgodność danych pacjenta z oznakowaniem probówek, aby wykluczyć możliwość pomyłki. Powtórzono oznaczenie SPE w kilku próbkach archiwalnych pobranych od pacjenta w czasie hospitalizacji i po wypisie. Wyniki potwierdziły obecność prążka paraproteiny IgG lambda w dniu przyjęcia do szpitala oraz brak prążka 4 miesiące później. Prążek paraprotein zniknął i stan ogólny pacjenta poprawił się po podaniu antybiotyków. Wskazuje to na fakt, że przyczyną wystąpienia prążka paraprotein mogła być właśnie infekcja. Pojawienie się nowych prążków paraprotein zachęciło klinicystów do rozpoczęcia zaawansowanych badań w poszukiwaniu pierwotnych chorób hematologicznych. Jak wykazały odnotowane przypadki przejściowych gammapatii, związanych z czynnikami zakaźnymi, wykonanie inwazyjnych i drogich badań można w pewnych przypadkach odłożyć lub całkowicie ich uniknąć dzięki obserwacji znikania prążków paraprotein po ostrym epizodzie zakaźnym. Zrozumienie klinicznego przebiegu i przyczyn gammapatii w tych sytuacjach umożliwia podjęcie właściwych decyzji klinicznych i opracowanie optymalnego planu leczenia. Jeffrey Sung-Shing Kwok* Robert Chi-Keung Cheung* Kai Ming Chow* Michael Ho-Ming Chan* *Wydział Patologii Chemii Uniwersytetu Chińskiego w Hong-Kongu i Wydział Medycyny i Lecznictwa Szpitala Prince of Wales, Hong-Kong SAR, Chiny Nr 1 (21), wiosna 2011 Cała prawda w jednej kropli 11

12 Oznaczenie nigdy nie było takie proste Zalety Easy G26: Pełna automatyzacja od momentu podania próbek pierwotnych do wydruku wyniku Żele agarozowe praca na żelach agarozowych będących Złotym Standardem Bogate menu od oznaczania białek w surowicy do izoelektroogniskowania wszystko na jednej platformie. Wysoka wydajność wiele możliwych konfiguracji, do 117 SPE/h Elastyczność możliwość dostosowania do specjalnych procedur i zadań Kompaktowość mały analizator (o wymiarach 85 x 80 x 53cm) PEŁNA PLATFORMA AUTOMATYCZNA

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych Diagnosta Laboratoryjny GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH GAZETA BEZP ATNA...a Diagnoœci yczliwi, solidni i solidarni, jak Polacy w oczach Zachodu:

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (16)/2009. Magazyn informacyjny PZ Cormay S.A.

Nr 1 (16)/2009. Magazyn informacyjny PZ Cormay S.A. Nr ()/9 Magazyn informacyjny PZ Cormay S.A. TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 Twoje laboratorium Drodzy i uważni Czytelnicy, Z przyjemnością przekazuję w Państwa ręce kolejny numer naszego biuletynu, po raz

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350

Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350 Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350 43 VI DNI HIGIENY W dniach 23-25 wrzeœnia goœci³o w Krynicy Zdroju ponad 250 specjalistów w zakresie zaka eñ (epidemiologów, farmaceutów, lekarzy i pielêgniarek epidemiologicznych)

Bardziej szczegółowo

Postêpy Immunopatologii w Diagnostyce Klinicznej

Postêpy Immunopatologii w Diagnostyce Klinicznej , 97-104 97 Postêpy Immunopatologii w Diagnostyce Klinicznej II Ogólnopolska Konferencja, Poznañ 13-14 IX 1996 W dniach 13-14 wrzeœnia 1996 roku odby³a siê w Poznaniu, w Katedrze Patomorfologii Klinicznej

Bardziej szczegółowo

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Fetal Medicine Foundation, London 2004 Badanie ultrasonograficzne miêdzy 11 + 0 13 + 6 tygodniem ci¹ y Kypros H. Nicolaides, Piotr Wêgrzyn

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Ocena przydatnoœci diagnostycznej oznaczeñ amylazy, lipazy i elastazy trzustkowej (E1) u chorych z ostrym zapaleniem trzustki

Ocena przydatnoœci diagnostycznej oznaczeñ amylazy, lipazy i elastazy trzustkowej (E1) u chorych z ostrym zapaleniem trzustki PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS Beata Kuœnierz-Cabala Anna Gurda-Duda 2 Józefa Panek Bogdan Solnica Paulina Dumnicka 4 Jan Kulig 2 Ocena przydatnoœci diagnostycznej oznaczeñ amylazy, lipazy i elastazy

Bardziej szczegółowo

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Wiadomoœci Krzysztof Oleksowicz Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Inter Cars S.A. dzisiaj Konkurujmy po europejsku. Przez 45 lat socjalizmu przyzwyczailiśmy się

Bardziej szczegółowo

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI O poradniku www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XIX Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (222-223) Czerwiec-Lipiec

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Diagnosta Laboratoryjny Rok 6, numer 2 (17) sierpieñ 2008 GAZETA BEZP ATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Str.2 Pó³metek wakacji Zadania i cele diagnostyki mikrobiologicznej M i n ¹ ³

Bardziej szczegółowo

Rynek e-commerce poprawia wyniki w logistyce kryzysu nie widaæ!

Rynek e-commerce poprawia wyniki w logistyce kryzysu nie widaæ! 1 PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE OGŁOSZENIA piątek 7 grudnia 2012 Nr 19 (37) Rynek e-commerce poprawia wyniki w logistyce kryzysu nie widaæ! Spowolnienie gospodarcze nie os³abi- ³o rozwoju

Bardziej szczegółowo

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo,

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo, INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1 Tomasz Berdyga, Pelnomocnik Dyrektora ds. Centrum Telekonsultacji Szanowni Pañstwo, dzisiejszy egzemplarz BIBLIOTEKI INFOTELA bêdzie trochê inny od poprzednich. Nie

Bardziej szczegółowo

epitop ukryty wolne lekkie łańcuchy lambda

epitop ukryty wolne lekkie łańcuchy lambda Serum Free Light Chain Assays Co to jest Freelite? Poliklonalne oznaczenia wolnych łaƒcuchów lekkich w surowicy Badania kliniczne wskazują na korzyści, płynące z oznaczania wolnych lekkich łańcuchów (ang.

Bardziej szczegółowo

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie ISSN 1731-9749 Nr 16, kwiecieñ 2008 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-8448 nakład: 1000 egz. LabForum

ISSN 1644-8448 nakład: 1000 egz. LabForum Nr 38 ISSN 1644-8448 nakład: 1000 egz. LabForum Aktualności Szanowni Państwo! Początek roku to okres szczególnie wytężonej pracy. Nie zawsze wystarcza czasu, aby dokładnie śledzić wszystkie najnowsze doniesienia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Logistyczne wyzwania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Logistyczne wyzwania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1 PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 27 września 2013 Nr 13 (51) Logistyczne wyzwania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych Znalezienie pracowników dobrych jakoœciowo, o wysokiej

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Twoje cia³o Twoje zdrowie - Bezpieczni od HIV/AIDS Informator powsta³ dziêki finansowemu wsparciu Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zapobieganie zaka

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej ISSN 1689-6858 W numerze: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Hipergammaglobulinemie... Autoimmunologiczne choroby wątroby Co to jest Celiakia? Alergia... Trombofilia... GFR... Rezonans... Zakład Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

LabForum. Roche Diagnostics w nowym tysiàcleciu

LabForum. Roche Diagnostics w nowym tysiàcleciu LabForum Roche Diagnostics w nowym tysiàcleciu Nr 5 LabForum grudzieƒ 2000 2001 Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. Warszawa, 1.12.2000 r. Szanowni Paƒstwo, spotykamy si po raz ostatni w tym tysiàcleciu.

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

TWOJE LABORATORIUM NO 01

TWOJE LABORATORIUM NO 01 TWOJE LABORATORIUM NO 01 31/WIOSNA 2015 Badanie ogólne moczu Trudności diagnostyczne podczas wykonywania i interpretacji wyników badania ogólnego moczu Ocena bezobjawowej mikroskopowej hematurii u osób

Bardziej szczegółowo