Efekt CNN: wpływ mediów na interwencje zbrojne Stanów Zjednoczonych w Afganistanie, na Haiti i w Liberii.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efekt CNN: wpływ mediów na interwencje zbrojne Stanów Zjednoczonych w Afganistanie, na Haiti i w Liberii."

Transkrypt

1 FEPS WORKING PAPERS 8/2008 Efekt CNN: wpływ mediów na interwencje zbrojne Stanów Zjednoczonych w Afganistanie, na Haiti i w Liberii. Wojciech Rodak Streszczenie: Efekt CNN jest stosunkowo nowym terminem w naukach społecznych określający wpływ przekazu medialnego (a szczególnie telewizji i prasy) na podejmowane przez rządzących decyzje polityczne. PoniŜsza praca skupia się na fenomenie wpływu mediów (analizowana jest tylko prasa) na decyzje rządu Stanów Zjednoczonych o wysłaniu wojsk (interwencji humanitarnej) w rejony konfliktów: na Haiti w 2004 roku, do Liberii w 2003 roku, a takŝe do Afganistanu w 2001 roku. Metodologia badania została oparta na modelu interakcji polityka-media autorstwa Piersa Robinsona. Slowa kluczowe: Efekt CNN, media, interwencje humanitarne, Stany Zjednoczone, Piers Robinson, Haiti, Afganistan, Liberia. Foundation for European Study

2 Wstęp Od początku lat dziewięćdziesiątych wielu politologów badało procesy decyzyjne poprzedzające zbrojne interwencje humanitarne państw Zachodu. Powstało wiele teorii mających wyjaśnić motywacje, którymi kierowały się demokracje zachodnie, wysyłając swoje wojska by wygasić jakiś konflikt lub dostarczyć pomoc humanitarną w odległym od swych granic zakątku świata. Jednym z nowych terminów, który wtedy pojawił się w debacie naukowej był Efekt CNN (CNN Effect). W niniejszej pracy uŝywana jest definicja tego pojęcia nakreślona przez Piersa Robinsona. Mianem tym określał on wpływ przekazu medialnego (telewizji informacyjnych i gazet) opisującego kryzys humanitarny, na politykę państw Zachodu względem tego kryzysu 1. Podstawę metodologii mego badania będzie tworzył model interakcji politykamedia (policy media interaction model) autorstwa Piersa Robinsona 2. PosłuŜy mi on do zbadania wpływu mediów na proces decyzyjny w przypadkach trzech interwencji zbrojnych przeprowadzonych przez Stany Zjednoczone za pierwszej kadencji George a W. Busha: w Afganistanie w 2001 roku, w Liberii w 2003 roku i na Haiti w 2004 roku. W tym miejscu naleŝy wspomnieć, Ŝe Robinson odradzał w swojej ksiąŝce badanie pierwszej z tych interwencji. Wskazywał, Ŝe była ona odpowiedzią Amerykanów na naruszenie ich bezpieczeństwa narodowego, a nie misją humanitarną w obronie afgańskich ofiar reŝimu Talibów. Niemniej jednak taka analiza moŝe ukazać nowe moŝliwości zastosowania modelu interakcji polityka-media i poszerzyć naszą wiedzę o następstwach zamachów z 11 września. Model przewiduje dwie przeciwne sytuacje. W pierwszej z nich (wpływ mediów) mamy do czynienia z efektem CNN, czyli przypadkiem, w którym decydenci/rządzący są niezdecydowani (policy uncertainty), jakie działania w obliczu kryzysu humanitarnego naleŝy podjąć. RóŜne organy tworzące zagregowanego decydenta prezentują rozbieŝne pomysły na rozwiązanie sytuacji kryzysowej. JednakŜe silna krytyka ich obojętności i wzbudzanie empatii z ofiarami u opinii publicznej przez media powodują, Ŝe decydenci postanawiają interweniować. Rządzący ulegają w ten sposób presji mediów i podejmują działania chociaŝby dla podreperowania swoich public relations. 1 P. Robinson, The CNN Effect: the myth of news, foreign policy and intervention, Routledge, London and New York 2003, str P. Robinson, The policy media interaction model: measuring media power during humanitarian crisis, Journal of Peace Research, vol. 37, nr 5, str

3 Natomiast w drugiej sytuacji (brak wpływu mediów) cały aparat decyzyjny ma zdecydowaną (policy certainty), jedną linie politycznego postępowania wobec kryzysu. Rządzący na częstych konferencjach prasowych starają się narzucić mediom swój punkt widzenia. Przekaz medialny moŝe być wtedy podobny do oficjalnej linii rządu lub przychylnie odnosić się do działań rządzących. W takich sytuacjach nie następuje na ogół Ŝadna interwencja lub, jeśli następuje, to nie jest ona wynikiem wpływu mediów, ale konsensu decydentów. Oczywiście są to tylko dwa skrajne wyniki analizy. MoŜliwe są takŝe sytuacje pośrednie, w których Efekt CNN jest silny lub słaby (strong/weak CNN Effect) 3. Oto jak będzie wyglądał schemat badania kaŝdego z przypadków. Pierwszym etapem jest znalezienie ośrodka decyzyjnego, czyli państwa-promotora, od którego wyszła inicjatywa podjęcia interwencji humanitarnej w ramach ONZ. W poniŝszych analizach państwem-ośrodkiem decyzyjnym będą zawsze Stany Zjednoczone. Drugi etap polega na wyznaczeniu odcinka czasu, w którym będziemy analizować przekaz medialny i wypowiedzi polityków. Będzie to na ogół czas pomiędzy pierwszymi doniesieniami prasowymi o danym kryzysie humanitarnym lub konflikcie (lub o nasileniu się walk w długotrwałej wojnie; na przykład w Liberii w 2004 roku), a podjęciem konkretnej decyzji (interweniujemy lub nie) przez decydentów politycznych. Etap trzeci to zbadanie wypowiedzi polityków/decydentów i przekazu medialnego (media framing) w danym odcinku czasu. Badając zdecydowani/niezdecydowanie linii politycznej ośrodka decyzyjnego musimy przeanalizować konferencje prasowe jego głównych części składowych. Na przykład w USA są to konferencje Białego Domu, Departamentu Stanu i Departamentu Obrony. Jeśli pomiędzy nimi byłaby róŝnica zdań lub brak jakiejkolwiek linii postępowania w obliczu kryzysu to nazwalibyśmy to polityką niezdecydowania. Jeśli natomiast oba urzędy mówiłyby jednym głosem i przedstawiały tą samą, konkretną linie postępowania to wtedy mielibyśmy do czynienia z polityką zdecydowaną. Znacznie bardziej skomplikowane jest analizowanie przekazu medialnego. Po pierwsze naleŝy wybrać dwie gazety, których wpływ jest największy w państwie gdzie 3 Więcej o metodologii badania w P. Robinson, The CNN Effect, str

4 znajduje się ośrodek decyzyjny 4. PoniewaŜ w poniŝszych analizach krajemdecydentem będą zawsze USA, badanymi tu gazetami będą Washington Post i New York Times 5. W wybranych gazetach szukamy wszelkich artykułów poświęconych danemu konfliktowi w danym okresie czasu. Dzielimy je na dwie grupy. Pierwsza to ta, gdzie będą artykuły w których treści przewaŝa opis losu cywilnych ofiar konfliktu, i druga, w której znajdą się publikacje dotyczące polityki kraju-decydenta (w przypadku naszego badania zawsze będą to Stany Zjednoczone) i ONZ wobec danego kryzysu humanitarnego. Obie grupy publikacji analizujemy jakościowo, a następnie ilościowo. W pierwszej grupie, analiza jakościowa będzie polegała na przeczytaniu tekstów i określeniu czy ich autorzy empatyzują (empathy framing) z ofiarami wojny czy nie (distance framing). By to udowodnić, naleŝy przytoczyć słówa-deskryptory lub fragmenty artykułów wskazujących na empatię dziennikarzy z ofiarami wojny (na przykład masowe morderstwa, brak schronienia i gwałt ) lub dystans (na przykład opis bezczeszczenia zwłok policjanta przez rozwścieczony tłum) wobec nich. W drugiej grupie analiza jakościowa (co do metody) wygląda podobnie. Z tym, Ŝe, po pierwsze, szukamy innych deskryptorów. W tym wypadku będą to słowa opisujące krytyczny (critical framing) lub przychylny (support framing) stosunek dziennikarzy do polityki Zachodu bądź państwa-decydenta wobec danego konfliktu/kryzysu humanitarnego. Na przykład mogą to być - w wypadku krytyki - niechętni uŝyciu siły (reluctance to use force), bezczynność (inaction), nic nie robiąc (doing nothing). W przypadku sympatyzowania z danym sposobem postępowania mogą to być słowa kontynuuje (continue), powinien odpowiedzieć pozytywnie (should respond positively) i aktywnie dyskutowano (actively discussing). W drugim etapie badania, grupy publikacji badamy ilościowo by zweryfikować wnioski płynące z analizy jakościowej. Grupę dotyczącą ludności cywilnej analizujemy poszukując w niej słów, które pozwoliłyby nam usytuować jej przekaz na osi dystansempatia. Jeśli w artykułach opisujących ofiary kryzysu humanitarnego jest więcej słów budujących empatie opinii publicznej (jak np. uchodźca, ludzie, kobiety, 4 Robinson nie podaje kryteriów wyboru gazet, ale moŝna się ich domyślać. Przyjęto więc, Ŝe badane będą dwa dzienniki ogólnokrajowe o największym nakładzie i prestiŝu (nie będą to tabloidy) z krajudecydenta. 5 Niestety, materiał badawczy tej pracy jest ograniczony tylko do gazet, poniewaŝ archiwa amerykańskich stacji telewizyjnych CNN i CBS (analizowane w pracach Robinsona) nie są dostępne z terenu Polski. 4

5 dzieci ) niŝ określeń budujących dystans (jak np. Muzułmanin, Bośniak, męŝczyzna, Ŝołnierz ) to przekaz taki uwaŝamy za empatyczny. Jeśli jest na odwrót, czyli słowa wzmacniające nasz dystans wobec ofiar przewaŝają, to przekaz jest neutralny lub zdystansowany. Przekaz dotyczący polityki Zachodu wobec kryzysu analizujemy podobnie. Jeśli więcej jest słów wyraŝających poraŝkę (jak np. poraŝka, wycofanie, koniec ) niŝ zwycięstwo (jak np. sukces, ochraniać, kontynuować ) to oznacza, Ŝe przekaz był krytyczny wobec państwa decydenta. W przeciwnej sytuacji, czyli przy przewadze słów mówiących o zwycięstwie, treść medialną moŝemy uznać za przychylną lub neutralną. Podsumowując, moŝemy otrzymać dwa główne rodzaje wyników. Warianty te moŝna opisać następująco: - (media) permanentna krytyka i empatia z ofiarami kryzysu + (rządzący) niezdecydowanie decydentów + (reakcja) interwencja = wpływ mediów. - (rządzący) zdecydowani decydenci + (media) zmiana stanowiska mediów/mieszany przekaz + (reakcja) brak interwencji = brak wpływu mediów. Przypadek 1: interwencja w Liberii W połowie czerwca 2003 roku partyzanci z LURD i MODEL oblegali stolicę Liberii, Monrowie. Miasto, w którym znajdowało się kilkaset tysięcy głodujących uchodźców, bronione było przez wojska prezydenta Charlesa Taylora. Jego armia była słaba, a przeciwnicy zdeterminowani by go obalić. Co gorsza, obie rebelianckie ugrupowania odmawiały negocjacji z Taylorem. Dlatego teŝ Kofi Annan, widząc, Ŝe w Liberii moŝe dojść do jeszcze większego rozlewu krwi niŝ dotychczas, zaapelował do Stanów Zjednoczonych o pomoc w rozwiązaniu tej sytuacji. Presję na administrację Busha zwiększyły ponaglenia i prośby o interwencję humanitarną ze strony Francji, Anglii i ECOWAS. Zdania wewnątrz amerykańskiej administracji były podzielone: Donald Rumsfeld (Sekretarz Obrony) był jej przeciwny, Colin Powell był za, a prezydent Bush nie przyjmował zdecydowanego stanowiska (choć pod koniec czerwca dawał do zrozumienia, Ŝe jest jej przeciwny). Zatem jej stanowisko moŝemy określić jako niezdecydowane/ wahające się. 5

6 Analizę prasy rozpoczęto 25 czerwca 2003 roku (LURD łamie zawieszenie broni i wznawia ofensywę w kierunku stolicy Liberii), a zakończono 10 lipca 2003 roku (dzień później Powell ogłosił, Ŝe USA odegrają w Liberii waŝną rolę ). W tym okresie Washington Post i New York Times opublikowały łącznie 28 artykułów na temat wojny w Liberii, z czego 22 opisywały politykę Zachodu, a 6 los uchodźców. Czy przekaz gazet był empatyczny? Analiza jakościowa 6 artykułów o uchodźcach pozwala na stwierdzenie, Ŝe przekaz był empatyczny. Lista deskryptorów wskazujących na empatię reporterów z uchodźcami umieszczono w Tabeli I. Pragniemy zwrócić uwagę, Ŝe Robinson za deskryptory empatii uwaŝał jedynie określenia ludzkich tragedii, masowych morderstw i gwałtów dokonywanych na cywilach przez Ŝołnierzy lub bojówkarzy 6. Jednak w przypadku Liberii naleŝy dodać jeszcze deskryptory mówiące o szczególnych więziach historycznych łączących ten kraj ze Stanami Zjednoczonymi. Tabela I. Przekaz empatyczny Deskryptory - Shells and rockets pounded crowded neighborhoods in Liberia's capital - wounding hundreds of people and leaving thousands of others cowering - Liberians seeking shelter - bleeding victims - missing limbs -kill -200 wounded people brought in by midday overflowed the wards and lay sprawled, moaning and bleeding in slippery hallways. - scores of wounded - cholera and starvation rampant among the refugees - humanitarian nightmare - rebel forces drove them from their homes and camps last month - war that has driven Liberians to seek refuge wherever they can - There are no reliable food rations to distribute - Malnutrition - Liberians, whose nation was founded for freed American slaves, nurture a profound 6 P. Robinson, The policy..., str

7 enthusiasm for all things American, from the billboards picturing a paternalistic Uncle Sam to the electrical outlets -- U.S.-style 110-volt plugs, on a continent wired for treacherous place, with nightly reports of rapes and robberies across the city - sprawling city that was named after the American president James Monroe, stands what looks very much like a replica of the White House - city settled 150 years ago by freed American slaves - hundreds of people chased from their homes - health conditions so poor - The health care infrastructure has crumbled -he has tried to perform surgery without the most basic medical supplies -- no gauze, no pain killers, no antibiotics. - mortars start flying again - tired of suffering - gang-raped - explosions got closer and closer - The deaths were nothing new - babies starve to death. - Liberia was founded more than 150 years ago by black Americans, and until recently, all through the cold war years, it was among Washington's staunchest African allies. Oto próbka tekstu na temat sytuacji w Monrowii autorstwa jednego z reporterów NYT : Masońska Świątynia w Monrowii. Jej wysokie filary są wyrazem aspiracji miasta załoŝonego przed 150 laty przez wyzwolonych amerykańskich niewolników, szukających swojego własnego kawałka Afryki. Teraz jest w niej brudno i mroczno. W niegodnych człowieka warunkach wegetują tysiące ludzi, których walki o stolice pomiędzy rebeliantami a siłami Taylora, zmusiły w tym tygodniu do opuszczenia swoich domów. Chusty i foliowe płachty zasłaniają otwory okienne zatrzymując deszcz. Zaniedbany trawnik przed budynkiem słuŝy jednocześnie za pralnie i łazienkę. W tych warunkach sanitarnych łatwo o choroby i epidemie. Wiele dzieci cięŝko oddycha, wymiotuje i dostaje biegunki. Pobliska klinika, prowadzona przez francuską organizację humanitarną Lekarze bez granic, wypełnia się chorymi na cholerę. 7 7 S.Sengputa, Liberia War Chokes the Life of Monrovia, NY Times,

8 Reporterzy WP przedstawiali sytuację humanitarną w stolicy Liberii podobnie. Wyniki naszej interpretacji muszą być potwierdzone systematycznym testem pozwalającym ostatecznie orzec czy przekaz jest empatyczny czy teŝ neutralny/zdystansowany. Empatię przekazu reporterów, w tym przypadku, będziemy mierzyć licząc słowa (1) uchodźcy(refugees), (2) ludzie(people), (3) kobiety(women/woman) i dzieci(childern/child). Piers Robinson, który wybrał dokładnie te same słowa do pomiaru empatii, uzasadnia ich uŝycie jako deskryptorów faktem, Ŝe zachęcają one czytelnika do utoŝsamiania się z losem uchodźców. Według angielskiego uczonego jest tak, poniewaŝ właśnie wybrane wyrazy podkreślają: - status uchodźców jako ofiar (1) - przypominają czytelnikom, Ŝe wszyscy jesteśmy ludźmi i cierpimy tak samo (2) - mają silny związek ze niewinnością i wraŝliwością (3)(Robinson podkreśla, Ŝe włączenie wyrazu kobieta jest dyskusyjne) 8. Neutralność/zdystansowanie przekazu będziemy mierzyć licząc słowa (1) rebelianci (rebels), (2) Liberyjczyk/Liberyjka/Liberyjczycy (Liberian/Liberians), (3) męŝczyźni (men) i Ŝołnierze (soldier). Słowa te wybrano, poniewaŝ: - są to określenia dotyczące ludzi posiadających władzę i broń, często sprawców zbrodni opisywanych w artykułach, a więc nie budzących sympatii czytelników(1,3), - defilują one populację Monrowii jako na inną, obcych, nie z naszego narodu (2). Tabela II. Przekaz medialny dotyczący ludności Liberii Przekaz empatyczny Deskryptor Częstotliwość Refugee 9 People 13 Women 10 Children 4 Razem 36 8 P. Robinson, The policy..., str

9 Tabela III. Przekaz medialny dotyczący ludności Liberii Przekaz neutralny/dystansujący Deskryptor Częstotliwość Rebel/Rebels 22 Liberians 13 Men 4 Soldier/army 0 Razem 39 Wyniki analizy ilościowej nie potwierdzają wniosków z badania jakościowego, poniewaŝ deskryptorów dystansujących jest więcej niŝ skłaniających do empatii. Jednak róŝnica pomiędzy ich sumami jest minimalna, bo wynosi tylko trzy słowa. Robinson nie podaje jak rozstrzygnąć taką sytuację, gdyŝ w jego artykułach róŝnica skłaniająca go do potwierdzenia wyniku jakościowego wynosił co najmniej 5 deskryptorów, natomiast maksymalnie Są jednak dwa argumenty za tym by uznać przekaz mediów za skłaniający do empatyzowania z Liberyjczykami. Po pierwsze, samo słowo uchodźca (refugee) nie mogło być naduŝywane przez dziennikarza, bo zbyt duŝa ilość powtórzeń zaszkodziłaby jego stylowi. Dlatego teŝ wymiennie z określeniem uchodźca uŝywali oni synonimów tego słowa. Były to np. ofiary (victims), szukający schronienia (seeking shelter), wyrugowani ludzie (displaced people), wypędzeni z domów (chased out of their homes), wypędzeni ludzie (uprooted population). Tak więc samo dodanie tych słów zniwelowałoby róŝnicę pomiędzy powyŝszymi dwoma typami deskryptorów, jednak nie rozstrzygnęło by nadal, który sposób przekazu przewaŝa. Po drugie, w sytuacji w której test ilościowy nie dał nam jednoznacznej odpowiedzi (3 słowa róŝnicy) musimy przyjąć wynik analizy jakościowej za właściwy. Podsumowując, przekaz dzienników dotyczący ludności Liberii, a właściwie mieszkańców i uchodźców znajdujących się w Monrowii, uznajemy za empatyczny. 9 Ibid., str. 629, patrz równieŝ na str

10 Czy gazety krytykowały politykę Zachodu? Analiza jakościowa 22 artykułów pozwala na uznanie przekazu gazetowego za krytyczny (wszystkie deskryptory są opisane w Tabeli IV). Do takiego twierdzenia skłania szereg argumentów. Po pierwsze, jeśli przekaz dotyczący uchodźców jest empatyczny, to kaŝde wyraŝenie określające niechęć, rozwaŝania bądź niepewność Busha i jego administracji jest krytyką. Z jednej strony amerykańskie dzienniki pisały o wegetujących uchodźcach lub podawały liczbę ofiar wojny, a z drugiej opisywały bezduszność zachodniej dyplomacji, która w obliczu tragedii zwlekała z podjęciem decyzji o wysłaniu pomocy humanitarnej. Dlatego teŝ, przeciętny amerykański czytelnik mógł postrzegać brak działań przywództwa swego kraju jako krytykę. Po drugie, w badanych gazetach często pojawiały się krytyczne opinie na temat polityki Busha w Afryce. Na przykład pisano, Ŝe: - administracja boi się interweniować by nie zrobić powtórki z Somalii 10, - Afryka nigdy nie była waŝna strategicznie dla USA 11, - USA koncentrują się na wspieraniu krajów Afryki Zachodniej łamiących prawa człowieka ale posiadających ropę 12, - Bush, podczas swojego objazdu Afryki, ominie kraje w których są największe problemy 13, - Bush jest niechętny interwencjom humanitarnym 14, - przeciągający się konflikt w Liberii moŝe spowodować rozsypanie się kruchego pokoju w Sierra Leone i WybrzeŜu Kości Słoniowej 15. Ponownie, cała ta krytyka moŝe być postrzegana jako silniejsza, gdy weźmie się pod uwagę kontekst w jakim występuje, czyli empatię z ginącymi Liberyjczykami. Po trzecie, co najmniej dwanaście razy dziennikarze przypominali w swoich artykułach o specjalnych więziach łączących USA i Liberię (załoŝyli ją wyzwoleni amerykańscy niewolnicy w połowie XIX wieku). Wskazywali równieŝ na fakt, Ŝe Liberia przez długie lata pozostawała wiernym sojusznikiem Stanów w Afryce 16. Dlatego taŝ 10 E. Schmitt, R. W. Stevenson, U.S. is considering troops in Liberia,to monitor truce, NY Times, S. Sengputa, M. Lacey, Poor and War-Weary, Africa Turns Eyes to Bush for Help, NY Times, Ibid. 13 Ibid. 14 Bush Exploring U.S. Peacekeeping Options in Liberia., Washington Post, E. Schmitt, R. W. Stevenson, U.S. is considering Na przykład: S. Sengputa, U.N leader calls for peacekeeping force in Liberia, possibly Led by U.S, NY Times,

11 negatywnie mogło być postrzegane zachowanie władz USA wobec kraju historycznie z nimi skoligaconego i, co waŝniejsze, do niedawna wiernego sojusznika 17. Tabela IV. Przekaz krytyczny Deskryptory - reluctant party - doing nothing - U.S. leadership is required and expected - Washington's failure - failing - cry out for more effective intervention - resist - gave no sign that he was willing to send American troops to stop the fighting - not made a decision - problems will probably grow worse - declared that it had not ruled out sending in American troops - reluctance at the Pentagon -There are some people pushing back on the record - remains haunted by the attempt to bring peace to Somalia - Pentagon officials have voiced their distaste - skeptical about using the military for peacekeeping operations - the brittle stability in nearby countries like Ivory Coast and Sierra Leone could fall apart - no troops had been alerted for possible action - remained silent on the subject. - not yet decided to dispatch American troops -''While Africa may be important,'' he said, ''it doesn't fit into the national strategic interests, as far as I can see them.'' - Africa has always been on the bottom of the list as far as America's priorities - Mr. Bush will avoid the continent's worst trouble spots - Washington's increased focus on the oil-rich -- and human-rights-poor -- states of West Africa - The U.S. has a moral obligation - participants did not agree on whether to send U.S. troops - the administration is not ruling out the possibility of sending U.S. troops 17 S. Sengputa, U.N leader calls... 11

12 - resisted an appeal - mission in a country that is not central to U.S. national security interests - the United States has a special responsibility to restore stability to Liberia - decided to put off discussion - had not made a decision on U.S. participation - Pentagon is reluctant - said that he would not have sent U.S. troops to stop the genocide - We can't be all things to all people in the world - we don't need anything more to do to keep us entertained Do analizy ilościowej wybrano następujące deskryptory poraŝki: (1) niechętny (reluctant), opór/przeciwstawianie się (resist), (2) nie podjęto Ŝadnych decyzji (no decisions has been made). Wybrano te słowa jako najlepiej wyraŝające krytykę amerykańskiej polityki, poniewaŝ, w kontekście empatii dzienników z uchodźcami i ciągłym przypominaniu o ofiarach wojny: - opisują one silny opór administracji amerykańskiej by pomóc Liberyjczykom (1), - podkreślają brak jakiejkolwiek decyzji co do interwencji impas biurokratyczny w obliczu cierpień uchodźców (2). Jako mierniki przekazu neutralnego wybrano słowa: (3) zdeterminowany by pomóc (determined to help), (3) uczestniczyć (participate) i (4) podjęto decyzję (decision has been made). Z kolei te słowa wytypowano, poniewaŝ w sytuacji empatii dzienników z ludźmi oblęŝonymi w Monrowii: - opisują determinacje administracji USA i chęć jej uczestnictwa w interwencji w Liberii (3), - wskazują, Ŝe administracja podjęła jakieś konkretne decyzje, co do interwencji (4). Oto wyniki analizy: Tabela V. Przekaz medialny dotyczący polityki Zachodu Przekaz krytyczny (poraŝka polityki) Deskryptor Częstotliwość Reluctant 3 Resist 2 12

13 No decision has been made 3 Razem 8 Tabela VI. Przekaz medialny dotyczący polityki Zachodu Przekaz neutralny/podkreślający sukces Deskryptor Częstotliwość Determined to help 2 Participate 3 Decision has been made 0 Razem 5 Analiza ilościowa potwierdziła wynik analizy jakościowej. Przekaz mediów na temat polityki, a właściwie procesu decyzyjnego, administracji Busha był krytyczny. Przynajmniej tak mógł postrzegać tą dyplomatyczną debatę czytelnik tych dwóch gazet. Podsumowując, w przypadku amerykańskiej decyzji o podjęciu interwencji w Liberii, moŝemy mówić o wystąpieniu słabego Efektu CNN. Twierdzimy tak, poniewaŝ ta sytuacja decyzyjna spełniła wszelkie kryteria modelu Robinsona, a więc: - podsystemy organu decyzyjnego (administracji Busha) nie były zgodne co do linii postępowania w obliczu kryzysu, - badane media empatyzowały z uchodźcami i miały krytyczny stosunek do polityki prezydenckiej administracji w sytuacji kryzysu Liberyjskiego; jednakŝe konflikt wywołał słabe zainteresowanie mediów (tylko 1,75 artykułu dziennie) stąd teŝ uznajemy efekt CNN za słaby 18, - Amerykanie, koniec końców, współuczestniczyli w misji ONZ w Liberii (interwencja nastąpiła). 18 Piers Robinson uznawał Efekt CNN za silny, gdy średnia dzienna liczba artykułów poświęconych jakiemuś kryzysowi była wysoka w obu badanych gazetach. Na przykład, w przypadku interwencji sił ONZ (pod przywództwem Stanów Zjednoczonych) dwóch kryzysach, obrony GoraŜdŜe (lipiec 1995 r.) i po zbombardowaniu sarajewskiego rynku przez Serbów (luty 1994 r.), średnia ta sięgała, odpowiednio, 10 i 8,62 artykułów. Dane za: P. Robinson, The CNN Effect..., str. 78,

14 Przypadek 2: interwencja na Haiti. Od 2000 roku Haiti było pogrąŝone w politycznym kryzysie. Obie elekcje przeprowadzone tamtego roku (prezydencką wygrał Jean Aristide, a parlamentarną jego partia Lavalas) nie zostały uznane zarówno przez Zjednoczenie dla Demokracji (haitańską opozycję anty-aristidowską) jak i społeczność międzynarodową. Pomimo presji z zagranicy prezydent Haiti nie chciał powtórzyć wyborów. Dlatego teŝ zablokowano międzynarodową pomoc finansową dla tego kraju (inicjatorem były Stany Zjednoczone), która stanowiła gros tamtejszego budŝetu. Bez niej instytucje tego państwa nie mogły poprawnie funkcjonować. To z kolei przyczyniło się do wzrostu niezadowolenia z rządów prezydenta Aristide a. Demonstracje anty-prezydenckie nasiliły się w styczniu 2004 roku. Natomiast 5 lutego w Gonaives, grupa określająca siebie jako Front Wyzwolenia Gonaives rozpoczęła powstanie mające doprowadzić do ustąpienia dotychczasowego prezydenta. Administracja amerykańska dość szybko zabrała głos w sprawie tego kryzysu. Bush mówił, Ŝe USA chcą uspokoić sytuację na wyspie (Amerykanie w ciągu ostatnich 100 lat interweniowali tam juŝ dwukrotnie w 1915 i 1994 roku), a do interwencji zbrojnej zachęcała ich Francja, Kanada i CARICOM 19. Wewnątrz administracji nie było róŝnicy zdań co środków, którymi naleŝy rozwiązać haitański kryzys najpierw chciała mediować pomiędzy obiema stronami konfliktu (Aristide vs. Zjednoczenie Dla Demokracji), a następnie (do negocjacji nie doszło) postanowiła zaangaŝować się zbrojnie. Zatem amerykańską linie postępowania naleŝy uznać za pewną i zdecydowaną 20. Prasę analizowano w okresie od 6 lutego (pierwsze doniesienia prasowe o zamieszkach na Haiti) do 28 lutego 2004 roku (następnego dnia Bush ogłosił decyzję o wysłaniu wojsk na Haiti). Znaleziono łącznie 52 artykuły dotyczące konfliktu - spośród wybranych publikacji 30 dotyczyło walk i sytuacji mieszkańców kraju a 22 opisywały politykę Zachodu wobec kryzysu haitańskiego. 19 Caribbean Community and Common Market (CARICOM) organizacja powstała w 1973 roku. Zrzesza 20 państw regionu Karaibów (przewaŝnie byłych kolonii brytyjskich). Niemal wszystkie kraje członkowskie organizacji naleŝą do strefy wolnego handlu. Haiti naleŝy do tej organizacji od 2002 roku. Więcej na stronie internetowej organizacji 20 Więcej o niejasnych powiązaniach inicjatorów powstania na Haiti w: W. Bogdanach, J. Norgberg, Mixed U.S signals helped tint Haiti toward chaos, NY Times,

15 Czy przekaz gazet był empatyczny? Analiza jakościowa 30 artykułów pozwala na stwierdzenie, Ŝe przekaz obu dzienników nie był empatyczny, a raczej neutralny 21. Publikacje dotyczące kryzysu w Haiti nie budziły empatii z mieszkańcami tego kraju poniewaŝ: - większość artykułów opisywała walki pomiędzy policją i pro-aristideowskimi bojówkami a rebeliantami. Na ogół reporterzy uzupełniali je o wywiady z przywódcami obu walczących stron; - spora część publikacji zawierała wywiady z prezydentem Aristidem i opisy najnowszej historii Haiti; - historiom jednostek, takich jak matka samotnie wychowująca ośmioro dzieci lub wiejski działacz społeczny, poświęconych było tylko 8 z 30 artykułów. Nawet w artykuły dotyczące walk na ulicach haitańskich miast rzadko były wplecione historie jednostek tragicznie doświadczonych przez konflikt. Amerykańscy dziennikarze woleli opisywać Haitańczyków jako naród, który boryka się z ogromnym bezrobociem, jest prześladowany przez wszechwładne bojówki (pro i anty prezydenckie) i gangi, jest niedoŝywiony (a 80% mieszkańców kraju Ŝyje w skrajnej biedzie), ma utrudniony dostęp do wody pitnej, nie moŝe poradzić sobie z AIDS. A właśnie koncentrowanie się na duŝych grupach zmniejsza empatię ludzie, którzy nie mają twarzy stają się statystykami pozbawionymi indywidualnego rysu (z którym ktokolwiek mógłby się utoŝsamiać); - amerykańscy korespondenci w Haiti, w odróŝnieniu od dziennikarzy działających w Liberii, nie byli w oblęŝonym mieście. Mogli wszędzie dotrzeć by obserwować walki pomiędzy głównymi aktorami konfliktu zwolennikami Aristide a i rebeliantami. Dlatego ich artykuły skupiały się na tych faktach, na walce dwóch uzbrojonych obozów. Nie musieli zajmować się tylko i wyłącznie tragiczną sytuacją humanitarną ludności cywilnej, tak jak robili to reporterzy zamknięci w oblęŝonej Monrowii. Dlatego teŝ ich artykuły nie były aŝ tak bardzo przepełnione empatią, jak te omawiane w poprzednim rozdziale 22 ; - w przypadku Liberii opisywana ludność cywilna składała się głownie z bezbronnych uchodźców, którzy Ŝyli w fatalnych warunkach sanitarnych i mogli spodziewać się złego od obu stron wojny domowej. W Haiti było inaczej. Tu opisywaną przez 21 Przy czym dziennik z Waszyngtonu miał więcej artykułów empatycznych (5 z 13) niŝ New York Times (3 z 17). 22 Dla porównania patrz str

16 dziennikarzy ludność cywilną stanowili przede wszystkim mieszkańcy miast, którzy Ŝyli w lepszych niŝ Liberyjczycy warunkach (bądź co bądź we własnych domach), niebezpieczeństwo groziło im tylko ze strony pro-aristideowskich gangów i policji (często w artykułach pojawiają się wypowiedzi ich ofiar). Jednak najistotniejszą róŝnicę stanowi fakt, Ŝe często haitańska ludność cywilna była przedstawiana w złym świetle szabrowała, czynnie uczestniczyła w walkach, a nawet bezcześciła zwłoki. - wreszcie, Ŝeby przeciętny czytelnik gazet lepiej uzmysłowił sobie rozmiar walk i empatyzowały z Haitańczykami dobrze jest, i to jest dość kontrowersyjne, by liczba ofiar była duŝa. PoniŜej 100 osób, a taka była liczba ofiar na wyspie w lutym 2004 roku, to w porównaniu do innych wojen w Trzecim Świcie nieduŝo 23. Na przykład w Liberii zginęło około ćwierć miliona ludzi (a jest to państwo z populacją mniejszą niŝhaiti). A oto próbki relacji reporterów obu gazet. Washington Post : We wtorek bojówki wspierające prezydenta Aristide a wznieśli solidne umocnienia obronne w drugim co do wielkości mieście Haiti by powstrzymać rozprzestrzenianie się powstania. Zwolennicy Aristide a wznieśli płonące barykady z wraków samochodów, kamieni i złomu przy wjeździe do Cap-Haitien, poniewaŝ dzień wcześniej dowiedzieli się, Ŝe rebelianci zdobyli posterunek policji na północnych przedmieściach miasta tak przynajmniej informuje stacja radiowa z tego regionu Powstańcy chcący obalić Aristide a zaatakowali i spalili trzy posterunki policji na północy kraju, wliczając w to posterunek z chwilowo przez nich opanowanym mieście Dondon. W odwecie, grupy zwolenników Aristide a podpaliły kilka restauracji, kolektur gier losowych i domów naleŝących do członków opozycji w Dondon i St. Raphael 24. A oto fragment z New York Timesa : Setki ludzi kłębiło się w porcie wrzucając worki ze skradzionym ryŝem na jakikolwiek środek transportu taczki, rowery lub wózki dla dzieci. Nie mam pracy, więc nie mam co jeść powiedział trzydziestoletni męŝczyzna przedstawiający się jako Masidor uginając się pod cięŝarem dwóch worków z ryŝem jakie zdołał ukraść w porcie Widziałem, Ŝe wszyscy je biorą to teŝ wziąłem trochę. Teraz niczego się nie boję, bo umiera się tylko raz lutego szacowano, Ŝe zginęło ok. 70 osób. Dane za T. Smith, L. Polgreen, Haitian leader warns of exodus and appeals for help, NY Times, Aristide supporters fighting back, Washington Post,

17 Mieszkańcy miasta zaatakowali takŝe posterunek policji zabierając wszystko co nie było przybite łóŝka, telewizory, radia, segregatory 25. A oto przykład niekorzystnego, jednoznacznie dystansującego, ukazania postępowania haitańskiej ludności cywilnej: W sobotę oddziały policji powiększone o świeŝe posiłki toczyły krwawą walkę z uzbrojonymi męŝczyznami próbując odebrać im kontrolę nad czwartym co do wielkości miastem Haiti, Gonaives. Dwa dni wcześniej miasto zostało zajęte przez rebeliantów zwalczających władzę Aristide a. Co najmniej trzech policjantów zostało zabitych a tłum zbezcześcił ich zwłoki. Jedno ciało było ciągnięte po ulicy, podczas gdy jeden z męŝczyzn masakrował je maczetą. Następnie jakaś kobieta odcięła maczetą ucho jednemu z zabitych oficerów 26. Wyniki analizy jakościowej potwierdziła analiza ilościowa przekaz był neutralny/dystansujący. Empatię mierzono licząc te same słowa, których uŝyto w badaniu ilościowym przy rozpatrywaniu interwencji w Liberii, czyli uchodźcy (refugees) 27, kobiety (women), dzieci (children) i ludzie (people) 28. RównieŜ mierząc dystans/neutralność przekazu liczono dwa słowa, uŝyte w analizie przypadku Liberii, czyli rebelianci (rebels/rebel) i męŝczyźni (men). Słowo Liberyjczycy (Liberians) zastąpiono słowem Haitańczycy (Haitians), a słowo Ŝołnierze (soldiers) słowem bojówkarze (militiamen) 29. Pierwsze zostało zastąpione z przyczyn, których nie trzeba szeroko wyjaśniać, a drugie, poniewaŝ na Haiti nie walczyły regularne armie tylko rebelianci z bojówkarzami. Słowo bojówkarz dobrze zastępuje słowo Ŝołnierz, gdyŝ teŝ określa męŝczyznę z bronią, który bynajmniej empatii amerykańskich czytelników nie wzbudza. Tabela VII. Przekaz medialny dotyczący ludności Haiti Przekaz empatyczny Deskryptor Częstotliwość People L.Polgreen, Insurgents take Haiti s 2 nd city as crisis grows, NY Times, Haitian police station storm rebel-held city, Washington Post, Słowo uchodźcy odnosi się tutaj do określenia boat people ludzi płynących na prowizorycznych łódkach w kierunku amerykańskich wód terytorialnych. Ich liczba rośnie ilekroć w Haiti wybuchają walki. 28 Więcej tym dlaczego dobrano te słowa patrz str Więcej o tym dlaczego wybrano te słowa do mierzenia dystansu patrz str

18 Women 7 Children 17 Refugees 5 Razem 144 Tabela VIII. Przekaz medialny dotyczący ludności Haiti Przekaz neutralny/dystansujący Deskryptor Częstotliwość Rebel/Rebels 74 Haitians 26 Men 58 Militamen 5 Razem 163 Wyniki analizy nie pozostawiają Ŝadnej wątpliwości. Przekaz dotyczący Haitańczyków i opisu walk był neutralny/dystansujący. Czy gazety krytykowały politykę Zachodu? Analiza jakościowa 22 artykułów, w których poruszana jest kwestia polityki Zachodu wobec kryzysu haitańskiego (w niemal stu procentach dotyczyły polityki USA) pozwala na stwierdzenie, Ŝe zdecydowanie przewaŝały pośród nich teksty krytyczne (lista deskryptorów znajduje się w Tabeli IX). Na początek opiszemy kontekst krytyki prasowej, który jest w wypadku tego przekazu niezwykle istotny. Prasowe raporty dotyczące Haitańczyków i konfliktu przetaczającego się przez ich kraj był neutralny, a momentami nawet dystansujący. Relacjonujący te wydarzenia dziennikarze tworzyli pewien obraz Haiti jako chaotycznego, dzikiego i ekstremalnie biednego kraju. Opis ten pozostawałby dystansujący gdyby nie fakt, Ŝe wyspa ta znajduje się kilkaset mil od USA, o czym ci dziennikarze w kaŝdym niemal artykule przypominali. Reporterzy prezentowali Haiti jako krainę anarchii i cierpienia jednocześnie wskazując, Ŝe Ameryka jest współodpowiedzialna za tą sytuację, gdyŝ nie robi nic by ją zmienić 30. W tym kontekście krytykowali administrację Busha za: 30 C. Marquis, Aristide s foes rule out plan to share power, NY Times,

19 - zwlekanie z interwencją. Niemal kaŝdy artykuł opisujący działania dyplomatyczne Colina Powella zawierał krytykę powolności tych poczynań. Dziennikarze obu gazet zawsze wskazywali, Ŝe podczas gdy amerykańscy dyplomaci bezskutecznie próbują doprowadzić do kompromisu pomiędzy Aristidem a opozycją na Haiti giną kolejni ludzie 31, - niechęć do wysłania wojsk, których nawet niewielki kontyngent mógłby uspokoić sytuację na wyspie 32, - chęć usunięcia demokratycznie wybranego prezydenta Haiti, który mimo bieŝącej sytuacji pozostawał najpopularniejszym politykiem w tym kraju 33, - odwieczną niechęć do pomocy Haiti wśród członków Partii Republikańskiej, mającej wówczas większość w Kongresie. Co więcej, wytykali Bushowi, Ŝe gdy kandydował na prezydenta to skrytykował interwencję wojsk amerykańskich na Haiti w 1994 roku jako chybiony projekt 34, - pomoc i moralne wsparcie udzielane przez amerykańską administrację (juŝ za prezydentury Busha) haitańskiej opozycji i jednoczesne odcinanie wszelkiej pomocy demokratycznie wybranemu prezydentowi Haiti 35. Co więcej, reporterzy piszą wręcz, Ŝe rząd Stanów Zjednoczonych świadomie podminowywał pozycję Aristide a, pozbawiając go poŝyczek od których uzaleŝnione było istnienie jego państwa jako instytucji słuŝącej ludziom 36, - lekcewaŝenie kwestii haitańskich boat people 37. Warto zaznaczyć równieŝ, Ŝe wiele artykułów opisujących politykę USA i Zachodu wobec kryzysu na wyspie zawierał mocne sugestie dla rządzących. Na przykład: Jeśli ta historia ma mieć szczęśliwe zakończenie to te narody muszą działać teraz, z Waszyngtonem na czele 38. Podsumowując, dziennikarze New York Times i Washington Post byli bardzo krytycznie nastawieni do braku działania ze strony administracji USA oraz państw 31 J. Dobbins, A way out for Haiti, NY Times, C. Marquis, U.S declines to use force to put down haitian strife, NY Times, oraz T. Kidder, Why Aristide should stay, NYT, C. Marquis, U.S officials hint AT support for haitian leader s ouster, oraz T. Kidder, Why Ibid. 35 J. Dobbins, A way T. Kidder, Why C. Marquis, Florida senators urge action on Haiti, fearing tide of refugees, NY Times, oraz R.L. Swarns, Advocates for immigrants scorn Bush policy on haitian refugees, NY Times, Haiti erupts, NY Times,

20 zachodnich w obliczu kryzysu Haitańskiego. Co więcej, nie wahali się oni, na swój sposób, apelować do rządzących by interweniowali. Tabela IX. Przekaz krytyczny Deskryptory - That diplomatic move came after weeks of reluctance by the Bush administration to become involved in resolving the latest violence in the Western Hemisphere's poorest nation. - The Bush administration scrambled yesterday to find a fresh path to peace in Haiti and intensified planning for a potential humanitarian crisis as Haiti's political opposition signaled its continued intention to reject a U.S.-backed power-sharing agreement. - Rep. John Conyers Jr. (D-Mich.) called on the Bush administration to take military action to prevent Haiti's takeover by rebels, whose leaders include criminal suspects with a limited political agenda. - In Washington, U.S. officials said there was no plan to intervene militarily to stop the rebels - Some analysts and advocates say a military force strong enough to deter armed rebels should be dispatched right away - The return of Mr. Aristide was a high point for pro-democracy advocates in Haiti and for his supporters in Washington who, like the Congressional Black Caucus, praised the Clinton administration for upholding democratic principle in a country of little strategic importance. But many Republicans, including some who are now in the current administration, disdained the intervention. Mr. Bush, as a presidential candidate, called it a misguided exercise in nation-building. - Most analysts agree that it is extremely unlikely that the Bush administration will send military forces to Haiti unless the violence grows worse or a refugee exodus appears likely. - the administration (...) had no appetite for sending forces to Haiti. - There is, frankly, no enthusiasm right now for sending in military or police forces to put down the violence that we are seeing. - American policy on Haiti in the last 10 years has gone from one extreme to another. The Clinton administration strongly supported the ousted president, Jean-Bertrand Aristide, sending 20,000 troops in 1994 to restore him to power. The current administration then cut off all American assistance to the Aristide government while giving advice and moral support to Mr. Aristide's opponents. Entrenched in their own economic and political divisions, Haitians tend to regard politics as an all-or-nothing, life-and-death struggle. The more support one side or the other has received from its partisans in Washington, the less inclined it has been to compromise. 20

POMOC ROZWOJOWA. Kryzysy humanitarne w 2013 roku POMOC HUMANITARNA / PROBLEMY GLOBALNE / KRYZYSY NA ŚWIECIE / UCHODŹCY I IMIGRANCI / PRAWA CZŁOWIEKA

POMOC ROZWOJOWA. Kryzysy humanitarne w 2013 roku POMOC HUMANITARNA / PROBLEMY GLOBALNE / KRYZYSY NA ŚWIECIE / UCHODŹCY I IMIGRANCI / PRAWA CZŁOWIEKA POMOC ROZWOJOWA POMOC HUMANITARNA / PROBLEMY GLOBALNE / KRYZYSY NA ŚWIECIE / UCHODŹCY I IMIGRANCI / PRAWA CZŁOWIEKA Kryzysy humanitarne w 2013 roku Od redakcji / 03 Syria: jeden z największych kryzysów

Bardziej szczegółowo

Krakowskie Studia Międzynarodowe

Krakowskie Studia Międzynarodowe Krakowskie Studia Międzynarodowe STANY ZJEDNOCZONE A ŚWIAT WSPÓŁCZESNY NUMER SPECJALNY pod redakcją ANDRZEJA BRYKA numer 2(1) Kraków 2004 L U \m 'W Krakowskie Studia Międzynarodowe STANY ZJEDNOCZONE A

Bardziej szczegółowo

How. Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and THE. Jak urządzić świat na nowo? Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla

How. Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and THE. Jak urządzić świat na nowo? Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla How TO Rearrange THE World Jak urządzić świat na nowo? Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and the Challenges for Humanity Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla o globalnym ŁADZIE i WYZWANIACH

Bardziej szczegółowo

Spis treści ZACHODNIM PODWÓRZU VENTURE CAPITAL PRZEBUDZENIE POLARNEGO. www.deal.skninwestor.com / deal@skninwestor.com.

Spis treści ZACHODNIM PODWÓRZU VENTURE CAPITAL PRZEBUDZENIE POLARNEGO. www.deal.skninwestor.com / deal@skninwestor.com. www.deal.skninwestor.com / deal@skninwestor.com Deal Marzec 2010 Spis treści Obligacje Islamskie świat, którego nie znałeś s t r on a 38 The today s world seen by the eyes of Michael Reagan s t r on a

Bardziej szczegółowo

NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO. Strategiczne doświadczenia Polski w NATO i UE II 2012 / Szczyt NATO w Chicago. Nuklearne rozbrojenie i nieproliferacja

NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO. Strategiczne doświadczenia Polski w NATO i UE II 2012 / Szczyt NATO w Chicago. Nuklearne rozbrojenie i nieproliferacja Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego II 2012 / ISSN 1896-4923 22 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W numerze: Strategiczne doświadczenia Polski w NATO i UE Szczyt NATO w Chicago Nuklearne rozbrojenie

Bardziej szczegółowo

Krakowskie Studia Międzynarodowe

Krakowskie Studia Międzynarodowe Krakowskie Studia Międzynarodowe SPIS T R E Ś C I 7 Od Redakcji 9 Aaron P. Daviet: America, Democracy, and the Role of Elections 13 Radosław Rybkowski: Wielkie wybieranie 19 Anna M. Ludwikowska, Rett R.

Bardziej szczegółowo

s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.8 s.10 s.12 s.14 s.17 s.20 s.22 s.25 s.29

s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.8 s.10 s.12 s.14 s.17 s.20 s.22 s.25 s.29 1 2 SPISTREŚCI Spis treści Od redakcji AKTUALNOŚCI Central Banks on the Offensive? Monetary mistification ZARZĄDZANIE Czy zysk musi być celem firmy? POLITYKA Słonie i osły czyli o różnicach i podobieństwach

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

DWA TYPY ZARZĄDZANIA REPUTACJĄ 1

DWA TYPY ZARZĄDZANIA REPUTACJĄ 1 Peter M. SANDMAN Konsultant w dziedzinie komunikacji ryzykalnej DWA TYPY ZARZĄDZANIA REPUTACJĄ 1 Two Kinds of Reputation Management Wprowadzenie zamiast streszczenia Czy w kaŝdym przypadku sprawdza się

Bardziej szczegółowo

Marketing polityczny pytania i kontrowersje

Marketing polityczny pytania i kontrowersje Olgierd Annusewicz Marketing polityczny pytania i kontrowersje Główne zagadnienia podejmowane w angielskiej i amerykańskiej literaturze przedmiotu W Polsce marketing polityczny znany jest od około 15 lat

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA FORMACJA SPECJALNA GROM IM. CICHOCIEMNYCH SPADOCHRONIARZY ARMII KRAJOWEJ JAKO INSTRUMENT POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZE

WOJSKOWA FORMACJA SPECJALNA GROM IM. CICHOCIEMNYCH SPADOCHRONIARZY ARMII KRAJOWEJ JAKO INSTRUMENT POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZE Marcin Lasoń WOJSKOWA FORMACJA SPECJALNA GROM IM. CICHOCIEMNYCH SPADOCHRONIARZY ARMII KRAJOWEJ JAKO INSTRUMENT POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wstęp W jednym z wywiadów

Bardziej szczegółowo

Raport psz.pl: Surowce - przekleństwo Afryki

Raport psz.pl: Surowce - przekleństwo Afryki Raport psz.pl: Surowce - przekleństwo Afryki Bardzo częste jest patrzenie na afrykańskie konflikty przez pryzmat motywów religijnych, politycznych czy etnicznych. Mówi się wtedy o kolonialnej przeszłości

Bardziej szczegółowo

Nr 2(12) / 2015 SSN: 2084 5960 JOURNAL. kwartalnik finansowy

Nr 2(12) / 2015 SSN: 2084 5960 JOURNAL. kwartalnik finansowy Nr 2(12) / 2015 SSN: 2084 5960 JOURNAL kwartalnik finansowy DZIAŁ 2 DZIAŁ SPISTREŚCI 3 4 5 8 10 12 14 15 19 22 24 26 28 30 32 33 36 Spis treści Od redakcji Wydarzenia EEMEA in Focus Poland s Golden Age.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 3 z 77

Spis treści. Strona 3 z 77 Strona 1 z 77 Koncepcja kampanii informacyjnej dotyczącej energetyki jądrowej: (stan na grudzień 2009 r.) BEZPIECZEŃSTWO, KTÓRE SIĘ OPŁACA Strona 2 z 77 Strona 3 z 77 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

POPIERAJMY GÓRNIKÓW KOPALNI BUDRYK

POPIERAJMY GÓRNIKÓW KOPALNI BUDRYK Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie! Pracownicza Demokracja ŚWIAT PRZECIW WOJNIE Nie chcemy być okupantem Nie chcemy być tarczą Styczeń 2008 Nr 104 (156) Cena: 2 zł Ochrona zdrowia, kolej, nauczyciele

Bardziej szczegółowo

POMOC ROZWOJOWA. Susze i głód POMOC HUMANITARNA / PROBLEMY GLOBALNE / KRYZYSY NA ŚWIECIE / UCHODŹCY I IMIGRANCI / PRAWA CZŁOWIEKA

POMOC ROZWOJOWA. Susze i głód POMOC HUMANITARNA / PROBLEMY GLOBALNE / KRYZYSY NA ŚWIECIE / UCHODŹCY I IMIGRANCI / PRAWA CZŁOWIEKA POMOC ROZWOJOWA POMOC HUMANITARNA / PROBLEMY GLOBALNE / KRYZYSY NA ŚWIECIE / UCHODŹCY I IMIGRANCI / PRAWA CZŁOWIEKA Susze i głód Przegląd wydarzeń / 04 DOSSIER: SUSZE I GŁÓD Głód - paradoks współczesnego

Bardziej szczegółowo

Za wolność waszą i naszą

Za wolność waszą i naszą Czy Polacy gotują dla królowej? Prawdziwa historia firmy cateringowej prowadzonej przez byłą Miss Polski s. www.goniec.com nr 3 (36), sierpnia 6 Dzień Wojska Polskiego 5. VIII Za wolność waszą i naszą

Bardziej szczegółowo

IZ Policy Papers. Europa w strategii Baracka Obamy (2009-2012) Jadwiga Kiwerska NR 10(I) INSTYTUT ZACHODNI WEST-INSTITUT INSTITUTE FOR WESTERN AFFAIRS

IZ Policy Papers. Europa w strategii Baracka Obamy (2009-2012) Jadwiga Kiwerska NR 10(I) INSTYTUT ZACHODNI WEST-INSTITUT INSTITUTE FOR WESTERN AFFAIRS NR 10(I) IZ Policy Papers INSTYTUT ZACHODNI WEST-INSTITUT INSTITUTE FOR WESTERN AFFAIRS Europa w strategii Baracka Obamy (2009-2012) Jadwiga Kiwerska Jednym z najważniejszych zadań, jakie stanęło przed

Bardziej szczegółowo

NAJBARDZIEJ WPŁYWOWE THINK TANKS W USA

NAJBARDZIEJ WPŁYWOWE THINK TANKS W USA Teka Kom. Politol. i Stos. Międzynar. OL PAN, 2009, 4, 77 99 NAJBARDZIEJ WPŁYWOWE THINK TANKS W USA Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Plac Litewski 3, 20 080 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Konflikty i kryzysy to zjawiska stale towarzyszące człowiekowi na przestrzeni wieków, ale narastający asymetryczny rozwój świata zdaje się je

Konflikty i kryzysy to zjawiska stale towarzyszące człowiekowi na przestrzeni wieków, ale narastający asymetryczny rozwój świata zdaje się je Konflikty i kryzysy to zjawiska stale towarzyszące człowiekowi na przestrzeni wieków, ale narastający asymetryczny rozwój świata zdaje się je potęgować. Współcześnie zwraca uwagę ich skala i różnorodność.

Bardziej szczegółowo

NOWE SFERY BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

NOWE SFERY BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO Nowe sfery bezpieczeństwa międzynarodowego 121 Joanna Kwiecień Szymon Chojnowski NOWE SFERY BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO Wprowadzenie Poniższe opracowanie przedstawia problematykę komunikowania i mediów

Bardziej szczegółowo

Była już Moskwa - nie chcemy Waszyngtonu

Była już Moskwa - nie chcemy Waszyngtonu Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie! Pracownicza Demokracja Wrzesień 2008 Nr 110 (163) Cena: 2 zł Ludzie ponad zyskami s. 2 Nacjonalizacja w USA s.3 Szpitale na sprzedaż s.3 Nowy imperializm s. 5-7

Bardziej szczegółowo

Polska fala emigracji poakcesyjnej jako jeden ze skutków wstąpienia do Unii Europejskiej

Polska fala emigracji poakcesyjnej jako jeden ze skutków wstąpienia do Unii Europejskiej Sylwia Gawrońska * Polska fala emigracji poakcesyjnej jako jeden ze skutków wstąpienia do Unii Europejskiej Od setek tysięcy lat rodzaj ludzki wędruje po całym świecie uciekając przed zagroŝeniami bądź

Bardziej szczegółowo

[ Wejdź na perceptus.pl ]

[ Wejdź na perceptus.pl ] Bezpieczeństwo bez dodatkowych kosztów Szukasz najlepszego programu antywirusowego? [ Znajdź program najlepiej dopasowany do Twoich wymagań ] [ Przeczytaj opinię innych użytkowników ] [ Dowiedz się o najnowszych

Bardziej szczegółowo

ASYMETRIA I HYBRYDOWOŚĆ

ASYMETRIA I HYBRYDOWOŚĆ BiuRO BezpieczeństwA NARODOWEGO POLSKIE TOWARZYSTWO STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH O/KIELCE INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO ASYMETRIA I HYBRYDOWOŚĆ STARE ARMIE WOBEC NOWYCH KONFLIKTÓW

Bardziej szczegółowo

ISSN 1896-4923. Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego I 2014 / 15 LAT W NATO BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

ISSN 1896-4923. Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego I 2014 / 15 LAT W NATO BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ISSN 1896-4923 I 2014 / 29 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 15 LAT W NATO BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 29 styczeń marzec 2014 r. Warszawa 2014 Szef Biura Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

It Always seems impossible until it s done. Porady, analizy i komentarze na temat szeroko rozumianej komunikacji 1/2014

It Always seems impossible until it s done. Porady, analizy i komentarze na temat szeroko rozumianej komunikacji 1/2014 Porady, analizy i komentarze na temat szeroko rozumianej komunikacji 1/2014 It Always seems impossible until it s done Dwa złote spinacze dla publiconu Nowy model Public Affairs Zmierzch postpolityki 08

Bardziej szczegółowo

Where are we now? Raporty i analizy

Where are we now? Raporty i analizy Where are we now? Raporty i analizy Reports and Analyses 6 /2014 www.csm.org.pl Reports and Analyses Niniejszy raport powstał w ramach projektu Where are we now, współfinansowanego ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ PRACA DYPLOMOWA

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ PRACA DYPLOMOWA WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO PRACA DYPLOMOWA Wpływ konfliktów zbrojnych na stabilność krajów strefy euro na tle wybranych krajów

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO AZJI I PACYFIKU. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej AZJA-PACYFIK ROCZNIK TOM XIII (2010) Birma

TOWARZYSTWO AZJI I PACYFIKU. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej AZJA-PACYFIK ROCZNIK TOM XIII (2010) Birma TOWARZYSTWO AZJI I PACYFIKU Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej AZJA-PACYFIK ROCZNIK TOM XIII (2010) Birma RADA PROGRAMOWA Krzysztof Gawlikowski (przewodniczący), Piotr Balcerowicz, Bogusława Drelich-Skulska,

Bardziej szczegółowo