Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013"

Transkrypt

1 Katowice, dnia r. Zamawiający: Secus Asset Management S.A. ul. Paderewskiego 32c Katowice Tel Fax Adres Strona internetowa: Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013 W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B w procesach tworzenia produktów finansowych i ubezpieczeniowych Wnioskodawcy oraz zarządzania nimi dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B Spółka Secus Asset Management S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie Platformy. 1. Informacje o Zamawiającym. Secus Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32c, kod Katowice, NIP: , zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy zł opłacony całości. 2. Informacje ogólne. 1. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007, Nr 223 poz z późń. zm.). 2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. Postępowanie prowadzone na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA- POIG /13-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 3. Podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym nie mogą uczestniczyć w postępowaniu. 4. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało na stronie internetowej Zamawiającego: oraz w siedzibie Zamawiającego w miescu publicznie dostępnym. 1 S t r o n a

2 3. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wytworzeniu i wdrożeniu systemu B2B Wdrożenie systemu B2B w procesach tworzenia produktów finansowych i ubezpieczeniowych Wnioskodawcy oraz zarządzania nimi dostępnego dla Zamawiającego, jak i jego Partnerów bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej lub w postaci usług aplikacyjnych, opartego na 9 modułach automatyzujących 10 procesów biznesowych występujących w samej Spółce, jaki i w relacjach Spółki z Partnerami, tj. Moduły procesowe odpowiadające automatyzowanym procesom biznesowym oraz Moduły administracyjne zapewniające wsparcie technologiczne dla działania modułów procesowych. Celem projektu jest stworzenie systemu B2B w postaci Platformy Secus (nazwa robocza), automatyzującej procesy biznesowe między Spółką i jej Partnerami. System stworzony zostanie w sposób umożliwiający przystępowanie do niego kolejnych partnerów biznesowych w przyszłości, a także w sposób pozwalający na rozbudowę Platformy o nowe funkcjonalności zgodnie z zapotrzebowaniem rynkowym i wewnętrznymi potrzebami Spółki. Zakładanym efektem realizacji projektu będzie możliwość zintegrowania wszystkich działań, procesów i dokumentacji funkcjonujących w relacjach z Partnerami w ramach jednego spójnego systemu informatycznego tworzonej Platformy. 2. Podmioty zainteresowane złożeniem oferty proszone są o kontakt mailowy z osobą wskazaną w pkt. 4 niniejszego zapytania w celu uzyskania dostępu do dokumentu: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 4. Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Pan Piotr Słysz, tel , adres dostępny w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17: Warunki wymagane od Wykonawców. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki dotyczące: 1. Posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek, o którym mowa w zakresie posiadana wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem: przynajmniej jednego systemu służącego do zarządzania informacjami w firmie z ukierunkowaniem na zarządzanie wiedzą; przynajmniej trzech systemów portalowych opartych na silniku CMS, przy czym przynajmniej jeden z nich powinien posiadać część ogólnodostępną, jak i strefę zamkniętą dostępną dla wybranych użytkowników wymagającą zastosowania mechanizmów autoryzacji; przynajmniej jednego systemu opartego o relacyjną bazę danych, posiadającego mechanizm pozwalający na zasilanie bazy danych danymi ze źródeł zewnętrznych oraz posiadającego moduł analityczno-raportowy; przynajmniej dwóch projektów multiplatformowych, w których występowała architektura oparta o aplikacje mobilne (minimum iphone, Android) zasilana z CMS dostępnego przez strony WWW 2 S t r o n a

3 przynajmniej jednego systemu, w której następowała integracja danych z wieloma podmiotami dostarczającymi informacje (i lub usługi); przynajmniej jeden system obiegu dokumentów bazujący na procesach wewnętrznych organizacji, obsługujący procesy związane z relacjami z klientami/pracownikami (CRM, ERM). Wykonawcy mają obowiązek udokumentować swoje doświadczenie, załączając dokumenty poświadczające należyte wykonanie zamówienia. 2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek w zakresie dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się dysponowaniem zespołu złożonego w szczególności z następujących specjalistów: Kierownik Projektu jedna osoba spełniająca poniższe wymagania: a) posiada wyższe wykształcenie kierunkowe (Informatyczne i kierunki pokrewne); b) posiada aktualny certyfikat potwierdzający przygotowanie do kompleksowego zarządzania projektami PRINCE 2 Foundation; c) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży IT; d) brała udział w co najmniej trzech projektach, których zakres obejmował zaprojektowanie i wdrożenie Platformy Komunikacyjnej udostępniającej usługi elektroniczne ( e-usługi), oraz wdrożenie Platformy Zarządzania Treścią CMS. e) brała udział w co najmniej jednym projekcie, w którym zaprojektowano i wdrożono system informatyczny o wartości co najmniej ,00 zł brutto. Analityk Biznesowy jedna osoba spełniająca poniższe warunki: a) posiada wykształcenie wyższe; b) posiada minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie analizy potrzeb i interpretacji wymagań użytkowników oraz w zakresie opracowania specyfikacji wymagań na system informatyczny; c) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie analizowania procesów biznesowych i wykonywania dokumentów analitycznych w narzędziu UML; d) brał udział w przynajmniej jednym projekcie informatycznym w którym zaprojektowano i wdrożono system informatyczny o wartości co najmniej ,00 zł brutto. Starszy Programista jedna osoba spełniająca poniższe wymagania: a) posiada wykształcenie wyższe; b) posiada minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie projektowania i wytwarzania systemów informatycznych; c) posiada doświadczenie w kierowaniu zespołem programistycznym; d) brała udział w przynajmniej jednym projekcie informatycznym w którym zaprojektowano i wdrożono system informatyczny o wartości co najmniej ,00 zł brutto. 3 S t r o n a

4 Zespół Programistów - Wykonawca powinien zapewnić Zespół Programistów składający się przynajmniej z 3 osób posiadających doświadczenie w zakresie wytwarzania systemów informatycznych. Powyższych funkcji nie można łączyć jedna osoba nie może pełnić kilku funkcji. 6. Termin realizacji zamówienia. Termin wykonania zamówienia do roku (w podziale na 4 etapy kwartalne). 7. Kryteria oceny ofert. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: Lp. Kryterium Maksymalna liczba punktów Całkowita cena netto. Ocena będzie dokonywana na podstawie poniższego wzoru: pkt. gdzie: Cn najniższa cena brutto oferty spośród ofert Co cena brutto ocenianej oferty 2. Udokumentowane doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych podobnych funkcjonalnie do ofertowanego systemu. Ocena będzie dokonywana zgodnie z wymogami określonymi w przedmiotowym zapytaniu, a w szczególności z wymaganiami jak w pkt pkt. Kompetencje oraz doświadczenie zespołu. 3. W ocenie Zamawiającego brane pod uwagę będą kompetencje i doświadczenie zespołu realizującego powyższy projekt zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w pkt pkt. Okres gwarancyjno-serwisowy. 4. Zamawiający dokona przydziału punktacji według tego kryterium pod warunkiem, że Wykonawca zapewni dodatkowe usługi serwisowe w okresie przekraczającym okres rękojmi na funkcjonowanie systemu informatycznego, o którym mowa w pkt 8.5. W przypadku, gdy okres gwarancyjno-serwisowy wynosi: 10 pkt. - do 12 miesięcy ponad okres rękojmi 2 pkt. - do 24 miesięcy ponad okres rękojmi 5 pkt. - powyżej 24 miesięcy ponad okres rękojmi 10 pkt. 4 Strona

5 Maksymalna możliwa do uzyskania liczba ocena może wynieść 100 punktów. 1. W ciągu 7 dni po złożeniu ofert Zamawiający ma prawo składać zapytania do Wykonawców faxem lub mailem dotyczące doświadczenia Wykonawcy oraz dokumentacji, informacji i założeń przyjętych do przygotowania ofert. Wykonawcy zobowiązani są do udzielenia odpowiedzi w ciągu 2 dni od nadania zapytania przez Zamawiającego. Brak odpowiedzi w przewidzianym terminie powoduje odrzucenie oferty. 2. Zamawiający po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami, w celu podjęcia ostatecznej decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty, może złożyć dodatkowe zapytanie do składającego ofertę celem uszczegółowienia. 8. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Treść oferty musi być zgodna ze wszystkimi ogólnymi warunkami oraz wymaganiami technicznymi określonymi w zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego. 3. Oferta powinna zawierać: formularz oferty; koncepcję realizacji projektu; wykaz wiedzy i doświadczenia; wykaz osób uczestniczących w projekcie; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub świadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4. Wszelkie prawa autorskie wytworzonego dedykowanego oprogramowania przejdą na Zamawiającego. 5. Wykonawca udzieli 12 -miesięcznej rękojmi na wytworzone dedykowane oprogramowanie. 6. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 7. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 8. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa w obrocie prawnym, zgodnie z postanowieniami wynikającymi z mocy prawa. 9. Przesłane do Secus Asset Management S.A. oferty nie podlegają zwrotowi. 10. Koszty przygotowania oferty obciążają Wykonawcę. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. 12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 5 S t r o n a

6 9. Miejsce i termin złożenia oferty. 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres Zamawiającego: Secus Asset Management S.A. ul. Paderewskiego 32c Katowice poczty elektronicznej: adres skrzynki mailowej: w postaci skanu oryginalnej oferty podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa w obrocie prawnym, zgodnie z postanowieniami wynikającymi z mocy prawa za jednoczesnym potwierdzeniem przesłania oryginału oferty na adres Zamawiającego: Secus Asset Management S.A. ul. Paderewskiego 32c Katowice 2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od dnia roku do dnia roku do godziny 16: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 10. Czynności formalne po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. Po wyborze Oferenta Zamawiający prześle wzór umowy oraz wskaże termin i miejsce spotkania w celu szczegółowych uzgodnień i podpisania umowy z Wykonawcą. Załączniki: 1. Wzór formularza oferty Załącznik nr 1 2. Wykaz wiedzy i doświadczenia Załącznik nr 2 3. Wykaz osób uczestniczących w projekcie Załącznik nr 3 6 S t r o n a

7 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ZO/ /2013 Formularz oferty (wzór) Wykonawca/nazwa firmy:... Adres firmy: Numer telefonu:, Numer Fax:. .. OFERTA Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania oprogramowania dla Zamawiającego Secus Asset Management S.A., w zakresie wytworzenia i wdrożenia oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu pn. Wdrożenie systemu B2B w procesach tworzenia produktów finansowych i ubezpieczeniowych Wnioskodawcy oraz zarządzania nimi współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B na warunkach szczegółowo określonych w zapytaniu ofertowym: 1. Oferuję cenę całkowitą za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości. zł brutto, słownie:.. złotych brutto, w tym uwzględniony podatek VAT. 2. Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z terminami i warunkami realizacji usługi postawionymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i akceptujemy je w całości. 4. Oświadczam, że firma jest płatnikiem podatku VAT. 5. Numer NIP Oferenta:.. 6. Numer REGON Oferenta:.. 7. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonania przedmiotowych usług objętych zapytaniem ofertowym. 8. Niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert. Upełnomocniony przedstawiciel.. (podpis i pieczęć) 7 Strona

8 Data 8 S t r o n a

9 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ZO/ / Nazwa (firma) wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia WYKAZ WIEDZY I DOŚWIADCZENIA Przedmiot zamówienia Odbiorca Data wykonania Wartość brutto Upełnomocniony przedstawiciel.. (podpis i pieczęć) Data 9 Strona

10 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr ZO/ / Nazwa (firma) wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA Funkcja Nazwisko i imię Doświadczenie zawodowe Upełnomocniony przedstawiciel.. (podpis i pieczęć) Data 10 S t r o n a

Zapytanie ofertowe Nr ZO/1/01/2015

Zapytanie ofertowe Nr ZO/1/01/2015 Toruń, dn. 23.01.2015 r. Zamawiający: Telekomunikacja Gminna S.A. ul. Żeglarska 10/14 87-100 Toruń tel. +48 608 499 171 Adres e-mail: projekt@opus-klaster.pl Strona internetowa: www.opus-klaster.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 dot. wypracowania, dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, zwane dalej Zamawiającym, zapraszają Wykonawców do udziału

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap)

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Kraków, 26.02.2014r. Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Zakup dokonywany jest w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29;

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska etap 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zamawiający: Filharmonia im. Witolda

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna NIP: 526 27 48 966 Adres do korespondencji: PSE S.A. Departament

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235819-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015 r.

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015 r. Koniecpol, dn. 20.01.2015 r. Zamawiający: F.H.U. OKO Krzysztof Jęczmyk ul. Słowackiego 53, 42-230 Koniecpol tel (34) 355-16-0 tel/fax (34) 355-16-09 email: biuro@budowlanyoko.pl Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTARCZENIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KOKPIT DLA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTARCZENIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KOKPIT DLA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTARCZENIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KOKPIT DLA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Warszawa, 17.09.2009 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Tekst jednolity SIWZ, załącznik do pisma z dnia 16.04.2014 znak 993200/271/IN-210 /14 znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego GOZ-353-1-5/13 Warszawa, dnia 13 sierpnia 013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP W związku z zamieszczeniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo