KAPITAł. LUDZKI EUROPEJSKI * * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOk FUNDUSZ SPOŁECZNY **

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KAPITAł. LUDZKI EUROPEJSKI * * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOk FUNDUSZ SPOŁECZNY **"

Transkrypt

1 Człowiek najlepsza inwestycja UNIA EUROPEJSKA ** * KAPITAł. LUDZKI EUROPEJSKI * * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOk FUNDUSZ SPOŁECZNY ** ZAPYTANIE OFERTOWE (POWYŻEJ EURO) NR WNT/POKLJ1.1/2012 I. Nazwa i adres Zamawiającego: GroMar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Tuszyńska 98, Łódź NIP: Regon: Tel./fax Adres do kontaktów: promar.eu II. Tryb udzielenia zamówienia 1. Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 3. Zamówienie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki ). Ill. Tytuł projektu, realizowanego w ramach Ill osi priorytetowej Po KL IV. Nazwa osi priorytetowej i działania w ramach których realizowany jest projekt Oś priorytetowa Ill: Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia projekty konkursowe V. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprawozdawczości w projekcie Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.4, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonanie prac związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia określone zostaw we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV pod nr: kod CPV: usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych kod CPV: kalkulacja kosztów, monitoring kosztów kod CPV: zarządzanie dokumentami Czas trwania projektu: Miejsce realizacji projektu: cała Polska Wartość projektu: ,82 zł. Projekt partnerski: tak Liczba uczestników projektu: ok ul. Tuszyńska 98, ŁÓdź Tel Fax NIP: Reaon: KRS: Nr KAPITAŁ ZAKŁADOWY: PLN

2 I Człowiek najlepsza inwestycja KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI * NARODOWA SIRATEGIA SPÓJNOSCI FUNDUSZ SPOŁECZNY UNIA EUROPEJSKA Realizacja usługi polega na: 1. Opracowywaniu i przygotowywaniu wniosków o płatność (wnioski częściowe i końcowy w ramach projektu) zgodnie z aktualnym harmonogramem płatności i umową o dofinansowanie; 2. Analizie ilościowej i jakościowej wydatków rozliczanych w projekcie (na podstawie wniosków o płatność i dokumentacji finansowej); 3. Analizie zgodności ponoszonych wydatków z założeniami Projektu; 4. Informowaniu Zamawiającego o odstępstwach od planowanych osiągnięć wskaźników monitorowanych w procesie sprawozdawczości (na podstawie wniosków o płatność); 5. Przygotowywaniu załączników nr 1 i 2 do wniosków o płatność (stanowiących integralną część wniosku); 6. Ocenie zgodności nakładki PEFS z załącznikiem nr 2 oraz zgodności dokumentacji finansowej z dokumentacją ujmowaną w rozliczeniu wydatków; 7. Przygotowaniu korekty wniosków o płatność na wniosek Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej II stopnia; 8. Kontaktach roboczych z Instytucją Pośredniczącą II stopnia w zakresie wniosków o płatność (w szczególności dotyczących korekty, zmian, analiz i zatwierdzania wniosków o płatność); 9. Informowaniu Zamawiającego o nieprawidłowościach w projekcie wykrytych podczas procesu sprawozdawczości i rozliczania; 10. Przygotowaniu opisu dokumentacji finansowej otrzymanej od Zamawiającego, zgodnie z wymogami PO KL; 11. Bieżącej kontroli nad postępem rzeczowym i finansowym realizacji projektu i informowaniu o konieczności wprowadzenia niezbędnych zmian we wniosku o dofinansowanie Projektu; 12. Weryfikacji historii rachunku projektu Lidera i Partnera uwzględniającej zgodność ponoszonych wydatków z posiadanymi dokumentami finansowymi; 13. Monitorowaniu płatności w projekcie; 14. Bieżącej współpracy z działem księgowym Zamawiającego celem ustaleń, otrzymania niezbędnej dokumentacji; 15. Przekazaniu Zamawiającemu opinii, dokumentów, informacji związanych z realizacją projektu. VI. Termin wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres realizacji projektu, poczynając od dnia podpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą do października 2014 r., przy czym wykonanie przedmiotu zamówienia obejmować będzie opracowanie końcowego wniosku o płatność oraz ewentualnych korekt. VII. Zamówienia częściowe, wariantowe 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Ofertę należy złożyć uwzględniając caly zakres zamówienia określony w opisie przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. VIII. Warunki udziału w postępowaniu 1. Do postępowania dopuszczeni zostaną Oferenci, którzy spełnią wszystkie warunki udziału określone w niniejszym punkcie. ul. Tuszyńska 98, Łódź Tel Fax NIP: Re~on: KRS: Nr KAPITAŁ ZAKŁADOWY: PLN

3 Człowiek najlepsza inwestycja KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI * * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚ( FUNDUSZ SPOŁECZNY ~ ** UNIA EUROPEJSKA 2. Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Oferent spełnia poniższe warunki udziału w postępowaniu. 3. Oferent obowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia osobiście lub do wyznaczenia pracownika zdolnego do wykonania zamówienia w sposób należyty i staranny, posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, tj.: a) min. wykształcenie wyższe; b) min. 3 - letnie doświadczenie w realizacji czynności będących przedmiotem zamówienia; c) doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia w min. B projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, w tym 2 projektach partnerskich; d) doświadczenie w wykonaniu/wykonywaniu z należytą starannością usług sprawozdawczości w przynajmniej jednym projekcie, realizowanym w ramach PO KL, o wartości równej bądź przekraczającej 2,5 mln złotych; e) doświadczenie w realizacji 1 projektu ogólnopolskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej; f) certyfikację ukończenia akredytowanych szkoleń z zakresu zarządzania projektami (np. PRINCE 2 poziom min. Foundation, PMI, IPMA lub równoważny); g) ukończenie szkoleń merytorycznych z zakresu EFS i/lub z rozliczania projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach ; IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VIII. ust. 3, Oferent obowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: a) CV osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 7 niniejszego Zapytania ofertowego; b) Kserokopia, poświadczona za zgodność z oryginałem, referencji od 2 różnych firm potwierdzających wykonanie lub wykonywanie usług stanowiących przedmiot zamówienia z należytą starannością; c) Kserokopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Oferenta, certyfikatu ukończenia akredytowanych szkoleń z zakresu zarządzania projektami (PRINCE 2, PMI, IPMA lub równoważne); d) Kserokopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Oferenta, dokumentów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu merytorycznym z zakresu EFS i/lub rozliczania projektów. X. Sposób przygotowania oferty: 1. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty: a) formularz cenowy złożony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego; b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) oświadczenie o aktualności danych, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego; ul. Tuszyńska 98, Łódź Tel Faz NIP: Reaon: KRS: Nr KAPITAŁ ZAKŁADOWY: PLN

4 I UNIA Człowiek najlepsza inwestycja KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY ** EUROPEJSKA ** * d) kserokopia lub oryginał pełnomocnictwa do reprezentacji Oferenta w zakresie składania ofert na niniejsze Zapytanie ofertowe jeśli dotyczy; e) oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego; f) oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego; g) oświadczenie o niekaralności, stanowiące Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego; h) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiące Załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania ofertowego; i) dokumenty określone w pkt. IX. niniejszego Zapytania ofertowego. 2. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, techniką komputerową lub wypisana odręcznie w sposób czytelny nieścieralnym atramentem lub długopisem. 3. Wszystkie strony oferty muszą zostać zaparafowane przez Oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentacji. 4. Zaleca się, by oferta została trwale zespolona. Xl. Miejsce oraz termin składania ofert 1. Oferty należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres siedziby Zamawiającego:, Łódź, ul. Tuszyńska Zamawiający zaleca, by składana oferta zamknięta była w kopercie. Opis koperty powinien zawierać nazwę i dane adresowe Oferenta, dane adresowe Zamawiającego oraz wskazanie numeru Zapytania ofertowego na które składana jest oferta. 3. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz. 16: Za datę przekazania oferty rozumie się datę wpływu przesyłki/osobistego dostarczenia do Zamawiającego. 5. Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana. XII. Opis sposobu oceny ofert 1. Oferta oceniana będzie pod kątem: 1) Kryteriów formalnych, tj.: a) kompletności dokumentów wymienionych w pkt. X. ust.1; b) zgodności załączników z wzorami załączonymi do niniejszego Zapytania ofertowego; c) poprawności poświadczenia kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem (poświadczenie za zgodność z oryginałem wraz z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta, ze wskazaniem daty oraz z pieczęcią firmową jeśli dotyczy); d) uzupełnień dat! miejscowości w wyznaczonych miejscach; e) kompletności podpisów i pieczęci (jeśli dotyczy) osoby reprezentującej Oferenta w wyznaczonych miejscach oraz parafek na każdej stronie oferty; f) wypełnienia oferty w języku polskim, techniką komputerową lub odręcznie w sposób czyte ny nieścieralnym atramentem lub długopisem. 2) Kryteriów dostępu, tj.: a) spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VIII niniejszego Zapytania ofertowego weryfikacja zgodnie z zasadą spełriia nie spełnia. ul Tuszyńska gs, Łódź Tel Faz NIP: ~eaon: KRS: Nr KAPITAŁ ZAKŁADOWY: PLN

5 I UNIA Człowiek najlepsza inwestycja KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI * * NARODOWA SItATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY ~ EUROPEJSKA 3) Kryteriów wyboru, tj.: a) łącznej ceny netto oferty w PLN weryfikacja na podstawie Załącznika nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Przyznana wartość punktowa (max. 70 pkt), zostanie wyliczona na podstawie założeń: ilość pkt ocenianej oferty = najniższa cena wśród cen ocenianych ofert cena ocenianej oferty x 70 pkt b) doświadczenia i kwalifikacji osoby wykonującej przedmiot zamówienia, zgodnie z dołączonymi do oferty dokumentami wskazanymi w pkt. IX. (max. 30 pkt.). Punktacja wyliczona zostanie w oparciu o wytyczne dotyczące poszczególnych kryteriów:. doświadczenie w realizacji czynności będących przedmiotem zamówienia, liczone na dzień złożenia oferty max. 8 pkt. (doświadczenie 3 letnie 5 pkt.; doświadczenie 4- letnie lub wyższe 8 pkt.);. doświadczenie w realizacji usługi sprawozdawczości w projektach max. 15 pkt. (doświadczenie w obsłudze 8 projektów 5 pkt.; doświadczenie w obsłudze 9-10 projektów 10 pkt; liczba projektów 11 lub więcej 15 pkt.);. ukończone kursy/ szkolenia merytoryczne z zakresu EFS i/lub rozliczania projektów max. 4 pkt. (ukończony 1 kurs/ szkolenie 1 pkt.; ukończone 2 lub więcej kursów/ szkoleń 4 pkt.).. wykształcenie max. 3 pkt (wykształcenie wyższe 1 pkt.; ukończone studia wyższe i/lub podyplomowe z zakresu funduszy strukturalnych/funduszy UE 3 pkt). 2. Ocenie wskazanej w ust. 1 pkt 2) poddane zostaną jedynie oferty, które spełnią kryteria formalne. 3. Ocenie wskazanej w ust. 1 pkt 3) poddane zostaną jedynie oferty, które spełnią kryteria formalne i dostępu. 4. Przyznane punkty będą zsumowane i będą stanowiły podstawę do wyboru Wykonawcy. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Oferent to 100 pkt. 5. Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria. 6. Zamawiającemu przysługuje możliwość wezwania Oferenta do wyjaśnień w sprawie przedłożonej przez niego oferty. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość podjęcia negocjacji z Oferentem/Oferentami, których oferty uzyskają w toku oceny największą liczbę punktów, ale których cena przekroczy kwoty przeznaczone przez Zamawiającego na wykonanie usługi sprawozdawczości. 8. Oferty oceniane będą przez powołaną przez Zamawiającego Komisję oceny ofert, składającej się z Przewodniczącego i Członka Komisji. 9. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. 10. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 11. Z tytułu niewybrania lub odrzucenia oferty, Oferentowi nie przysługują roszczenia przeciw Zamawiającemu. 12. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku stwierdzenia niespełnienia przez dokumentację ofertową kryteriów formalnych określonych w pkt. XII. ust. 1 pkt. 1) oraz kryteriów dostępu określonych w pkt. XII. ust. 1 pkt. 2). 13. Oferentom nie przysługuje odwołanie od decyzji Komisji oceny ofert. 14. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert. ul. Tuszyńska 98, Łódź Tel Fax nfo gromar.eu NIP; Reoon: KRS: Nr KAP!TAŁ ZAKLĄDOWY: PLN

6 Człowiek najlepsza inwestycja UNIA EUROPEJSKA * KAPITAt. LUDZKI EUROPEJSKI * * NARODOWA STRATEGIA SP~JNOŚC FUNDUSZ SPOŁECZNY 15. Zamawiający poinformuje Oferentów, którzy złożyli ofertę o wynikach wyboru ofert drogą elektroniczną na adres podany w ofercie, najpóźniej do dnia r. 16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Zapytania ofertowego lub unieważnienia go bez podania przyczyny w każdym momencie. Załączniki: Załącznik nr 1 Formularz cenowy; Załącznik nr 2 Oświadczenie o aktualności danych; Załącznik nr 3 Oświadczenie; Załącznik nr 4 Oświadczenie; Załącznik nr 5 Oświadczenie o niekaralności; Załącznik nr 6 Oświadczenie O braku powiązań; Załącznik nr 7 CV. Zatwierdzam, Prezes Zarządu M4~in tisars15~ M. )9 ZaĆ 1 LJ&- ~ /1ą1~ ~~ wwtą grcmw.eu n GroMar Sp. zoo., ui.tuszyiiska 98, 93-3O5Ł~ REGON: NIP: Rat: fax: GroMar Sp. Z o.o. ul. Tuszyńska 98, 93~305 Łódź Te~ Fa< info gromar.eu NIP: Recon: KRS: Nr KAPITAŁ ZAKŁADOWY: PLN

Człowiek najlepsza inwestycja KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY ** **

Człowiek najlepsza inwestycja KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY ** ** Człowiek najlepsza inwestycja ~ UNIA EUROPEJSKA? KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY ** ** ZAPYTANIE OFERTOWE (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR WNT/POKLJ1/2012 I. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 03/A-POKL

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 03/A-POKL Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 03/A-POKL na usługę realizacji szkoleń i doradztwa szkoleniowego dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 03-POKL

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 03-POKL Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 03-POKL na usługę realizacji szkoleń i doradztwa szkoleniowego dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37 200 Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1 Centrum Komputerowe ZETO S.A. ul. Narutowicza 136 90-146 Łódź Łódź, dn. 14.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1 OPRACOWANIE GRAFICZNE MATERIAŁÓW PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH I ICH AKTUALIZACJA ORAZ WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013 na zakup, instalację i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających system zarządzania w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii ul. G.Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk NIP 584-020-35-93 REGON P-000001620 Nr postępowania: ZP/400/018/U/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 11.02.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 na opracowanie metodyki zarządzania projektami w Uczelni na potrzeby wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

Siedlce, 22 maja 2012. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ. ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce

Siedlce, 22 maja 2012. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ. ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ Siedlce, 22 maja 2012 ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce Zaproszenie Nr K.WPSPnM/ZK612-5(1)/2012 do złożenia oferty na realizację usług szkoleniowych jako kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH Zatwierdzam Warszawa, styczeń 2014 1 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r.

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. _ Postępowanie nr 07/WKS2/9.1.2 Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. dotyczące zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych w ramach projektu Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu I. ZAMAWIAJĄCY Krajowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/POKL/H57/13-15 z dn. 28.01.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/POKL/H57/13-15 z dn. 28.01.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/POKL/H57/13-15 z dn. 28.01.2015r. DOTYCZY: usługi zaprojektowania, instalacji i konfiguracji Internetowego Portalu Informacyjno Społecznościowego o roboczej nazwie ipis.org w ramach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo