CZĘŚĆ III WZORY FORMULARZY I TABEL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ III WZORY FORMULARZY I TABEL"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ III WZORY FORMULARZY I TABEL

2 Wdrożenie w GK PSE S.A. systemu do planowania finansowego i raportowania zarządczego w środowisku SAP. Spis treści ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY... 3 ZAŁĄCZNIK NR 2 TABELA CENOWA... 6 ZAŁĄCZNIK NR3 WYKAZ WYKONANYCH PRAC... 7 ZAŁĄCZNIK NR 4 OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU OSOBAMI ZAŁĄCZNIK NR 5 OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU OSOBAMI ZAŁĄCZNIK NR 6 WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWAĆ ZAMÓWIENIE ORAZ ZAKRES PRAC ZAŁĄCZNIK NR 7 GWARANCJA BANKOWA/ GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA NA WADIUM ZAŁĄCZNIK NR 8 NIEODWOŁALNA I BEZWARUNKOWA GWARANCJA BANKOWA/UBEZPIECZENIOWA ZABEZPIECZAJĄCA NALEŻYTE WYKONANIE UMOWY str. 2

3 Wdrożenie w GK PSE S.A. systemu do planowania finansowego i raportowania zarządczego w środowisku SAP. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Numer postępowania: BP/ /2013/MSA I. Ofertę dla FORMULARZ OFERTY POLSKICH SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH S.A. UL. WARSZAWSKA 165, KONSTANCIN - JEZIORNA składa Pełna nazwa wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie*) Adres Nr telefonu Nr faxu Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym w trakcie postępowania *) Jeśli dotyczy My niżej podpisani oferujemy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, z warunkami załączonego Wzoru Umowy, z przepisami i unormowaniami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej stosowanymi do wykonania przedmiotu zamówienia: Wdrożenie w GK PSE S.A. systemu do planowania finansowego i raportowania zarządczego w środowisku SAP. za cenę netto... zł, Podatek VAT będzie doliczany zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. str. 3

4 II. III. IV. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i Wzorem Umowy oraz nie wnosimy do nich zastrzeżeń. Potwierdzamy, że akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ. V. Zrealizujemy przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ i załączonym Wzorem Umowy, w tym w szczególności będziemy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa. VI. Zobowiązujemy się świadczyć usługi zgodnie z SIWZ. VII. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania przez Zamawiającego naszej oferty: a. do podpisania Umowy na warunkach określonych we Wzorze Umowy zawartym w Części IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, b. wnieść lub ustanowić zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej podanej w ofercie. VIII. Udzielamy zamawiającemu gwarancji zgodnie z 11 Umowy. IX. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, oraz nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. X. Oświadczamy, że następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane:... W przypadku informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa wykonawca powinien wyraźnie oznaczyć, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nie powinny być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć tylko takie informacje, które objęte są zakresem podanym w definicji zawartej w art. 11 ust 8 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający ma prawo do wnioskowania o podanie przez wykonawcę uzasadnienia dla zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym wskazania wartości gospodarczej danej informacji oraz środków podjętych przez wykonawcę w celu zachowania ich w poufności. Wyjaśnienia takie będą podlegać wnikliwej ocenie. 1 Jeżeli wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. 1 Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa.

5 Wdrożenie w GK PSE S.A. systemu do planowania finansowego i raportowania zarządczego w środowisku SAP. Do oferty załączamy następujące dokumenty: ( ).. miejscowość i data... imię, nazwisko, stanowisko, podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej do reprezentacji wykonawcy Adres:... Data:... Załączniki do oferty ) : 1) 2) 3) (...) ) właściwe wpisać str. 5

6 Tabela cenowa produktów wdrożenia Załącznik nr 2 TABELA CENOWA Kod Cena netto Lp. Nazwa produktu produktu [PLN] I. Zadanie 1 3. II. Zadanie 2 Ogółem wartość produktów Zadanie 1. III. Zadanie 3 Ogółem wartość produktów Zadanie 2. IV. Zadanie 4 Ogółem wartość produktów Zadanie 3. V. Zadanie 5 Ogółem wartość produktów Zadanie 4. Ogółem wartość produktów Zadanie 5 VI. Ogółem wartość produktów realizowanych w Zadaniach od 1 do 5 Suma poszczególnych pozycji wyszczególniona w pkt VI ww. Tabeli musi stanowić cenę za realizację przedmiotu zamówienia określoną w Formularzu oferty pkt I. str. 6

7 Załącznik nr3 WYKAZ WYKONANYCH PRAC WYKAZ WYKONANYCH PRAC 1A Wykaz zamówień, zrealizowanych przez Wykonawcę, odpowiadających warunkom określonym w pkt 6.1)a) oraz 9.9 Części I SIWZ 1 Wykaz usług 1, których przedmiotem było zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie informatycznego systemu do wspomagania podejmowania decyzji lub systemu raportowania zarządczego o wartości netto min ,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) w przedsiębiorstwie sieciowym tj. w przedsiębiorstwie statutowo utrzymującym i zarządzającym infrastrukturą sieci: elektroenergetycznej, gazowniczej, telekomunikacyjnej, przesyłu i dystrybucji paliw płynnych, ciepłowniczej lub wodociągowej na terenie Polski lub krajów unii europejskiej Wartość usługi netto Data wykonania Rodzaj odbiorcy Nazwa zamówienia/ (bez dostaw sprzętu i Nazwa i adres podmiotu zamawiającego; L.p. (miesiąc/rok) / /przedsiębiorstwa nazwa systemu licencji osoby mogącej udzielić informacji o realizacji nazwa firmy, która oprogramowania) 2 sieciowego 3 zamówienia wykonała zamówienie Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wymienionych prac. Dotyczy tylko zamówień, których wartość w przeliczeniu na złoty wynosiła minimum ,00 zł - Należy wpisać rodzaj przedsiębiorstwa sieciowego tj. elektroenergetyka przesył, elektroenergetyka dystrybucja, elektroenergetyka wytwarzanie, gazownictwo - przesył, gazownictwo dystrybucja, gazownictwo wydobycie, telekomunikacja, przesył i dystrybucja paliw płynnych, przedsiębiorstwo ciepłownicze, przedsiębiorstwo wodociągowe. Zamawiający nie dopuszcza wykazania spełnienia przez jedno zamówienie więcej niż jednego warunku określonego w ppkt 6.1)a) i ppkt 6.1)b) Części I SIWZ. str. 7

8 1B Wykaz zamówień, zrealizowanych przez Wykonawcę, odpowiadających warunkom określonym w pkt 6.1)b) oraz 9.9 Części I SIWZ 1 Załącznik nr3 WYKAZ WYKONANYCH PRAC Wykaz usług 1, których przedmiotem było zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie informatycznego systemu do wspomagania podejmowania decyzji lub systemu raportowania zarządczego o wartości netto min ,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) w przedsiębiorstwach innych niż w przedsiębiorstwie sieciowym (opisane w pkt 6.a)) na terenie Polski lub krajów unii europejskiej. Wartość usługi Data wykonania Nazwa zamówienia/ netto (bez dostaw L.p. (miesiąc/rok) / Rodzaj odbiorcy/ Nazwa i adres podmiotu zamawiającego; nazwa systemu sprzętu i licencji nazwa firmy, która przedsiębiorstwa 3 osoby mogącej udzielić informacji o realizacji oprogramowania) 2 zamówienia wykonała zamówienie Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wymienionych prac. Dotyczy tylko zamówień, których wartość w przeliczeniu na złoty wynosiła minimum ,00 zł - Należy wpisać rodzaj przedsiębiorstwa np. bankowość, przetwórstwo spożywcze, przedsiębiorstwo z branży informatycznej, itp.. Zamawiający nie dopuszcza wykazania spełnienia przez jedno zamówienie więcej niż jednego warunku określonego w ppkt 6.1)a) i ppkt 6.1)b) Części I SIWZ. str. 8

9 2A Wykaz zrealizowanych zamówień odpowiadających warunkom określonym w pkt 6.2)a) oraz 9.9 Części I SIWZ 1 Załącznik nr3 WYKAZ WYKONANYCH PRAC Wykaz usług 1, których przedmiotem było zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie informatycznego systemu do wspomagania planowania rzeczowego, finansowego i budżetowania o wartości netto min ,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) w przedsiębiorstwie sieciowym tj. w przedsiębiorstwie statutowo utrzymującym i zarządzającym infrastrukturą sieci: elektroenergetycznej, gazowniczej, telekomunikacyjnej, przesyłu i dystrybucji paliw płynnych, ciepłowniczej lub wodociągowej na terenie Polski lub krajów unii europejskiej Wartość usługi Data wykonania Rodzaj odbiorcy/ Nazwa zamówienia/ netto (bez dostaw Nazwa i adres podmiotu zamawiającego; L.p. (miesiąc/rok) / przedsiębiorstwa nazwa systemu sprzętu i licencji osoby mogącej udzielić informacji o realizacji nazwa firmy, która oprogramowania) 2 sieciowego 3 zamówienia wykonała zamówienie Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wymienionych prac. Dotyczy tylko zamówień, których wartość w przeliczeniu na złoty wynosiła minimum ,00 zł - Należy wpisać rodzaj przedsiębiorstwa sieciowego tj. elektroenergetyka przesył, elektroenergetyka dystrybucja, elektroenergetyka wytwarzanie, gazownictwo - przesył, gazownictwo dystrybucja, gazownictwo wydobycie, telekomunikacja, przesył i dystrybucja paliw płynnych, przedsiębiorstwo ciepłownicze, przedsiębiorstwo wodociągowe. Zamawiający nie dopuszcza wykazania spełnienia przez jedno zamówienie więcej niż jednego warunku określonego w ppkt 6.2)a) i ppkt 6.2)b) Części I SIWZ. str. 9

10 2B Wykaz zamówień, zrealizowanych przez Wykonawcę, odpowiadających warunkom określonym w pkt 6.2)b) oraz 9.9 Części I SIWZ 1 Załącznik nr3 WYKAZ WYKONANYCH PRAC Wykaz usług 1, których przedmiotem było zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie informatycznego systemu do wspomagania podejmowania decyzji lub systemu raportowania zarządczego o wartości netto min ,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) w przedsiębiorstwach innych niż w przedsiębiorstwie sieciowym (opisane w pkt 6.a)) na terenie Polski lub krajów unii europejskiej. Wartość usług Data wykonania Nazwa zamówienia/ netto (bez dostaw L.p. (miesiąc/rok) / Rodzaj odbiorcy/ Nazwa i adres podmiotu zamawiającego; nazwa systemu sprzętu i licencji nazwa firmy, która przedsiębiorstwa 3 osoby mogącej udzielić informacji o realizacji oprogramowania) 2 zamówienia wykonała zamówienie Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wymienionych prac. Dotyczy tylko zamówień, których wartość w przeliczeniu na złoty wynosiła minimum ,00 zł - Należy wpisać rodzaj przedsiębiorstwa np. bankowość, przetwórstwo spożywcze, przedsiębiorstwo z branży informatycznej, itp.. Zamawiający nie dopuszcza wykazania spełnienia przez jedno zamówienie więcej niż jednego warunku określonego w ppkt 6.1)a) i ppkt 6.1)b) Części I SIWZ. str. 10

11 Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU OSOBAMI OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU OSOBAMI odpowiadających warunkom określonym w pkt 6. oraz 9.10 Części I SIWZ* Oświadczamy, że dysponujemy co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, która w ciągu ostatnich 5 latach pełniła funkcję kierownika projektu, w co najmniej 3 projektach związanych z wdrożeniem systemów informatycznych o parametrach wymienionych w pkt 6. Części I SIWZ projektem w przedsiębiorstwie sieciowym wymienionym w ppkt 6.1)a) i ppkt 6.2)a) Części I SIWZ. Osoba ta posiada co najmniej: 1) jeden z niżej wymienionych certyfikatów w dziedzinie zarządzania projektami 1 : a) Prince 2, co najmniej na poziomie Foundation, b) PMI co najmniej na poziomie Project Management Professional, c) IPMA, co najmniej na poziomie Certified Project Manager lub równoważnym; lub 2) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami 1... miejscowość i data... imię, nazwisko, stanowisko, podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej do reprezentacji wykonawcy 1 Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty certyfikaty lub świadectwo potwierdzające posiadane kwalifikacje dla osoby spełniającej wymaganie określone powyżej. str. 11

12 Załącznik nr 5 OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU OSOBAMI OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU OSOBAMI odpowiadających warunkom określonym w pkt 6.3. oraz 9.11 Części I SIWZ* Oświadczamy, że dysponujemy co najmniej 5 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i każda z nich w ostatnich 5 latach uczestniczyła w realizacji co najmniej 3 projektów związanych z wdrożeniem systemów informatycznych o parametrach wymienionych w pkt 6. Części I SIWZ oraz każda z tych osób indywidualnie uczestniczyła w realizacji co najmniej jednego projektu zrealizowanego zgodnie w wymaganiami określonymi w pkt 6. Części I SIWZ. Osoby te posiadają wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie: 1) modelowania procesów biznesowych w systemach informatycznych w zakresie systemu planowania i budżetowania - min. 1 osoba, 2) modelowania procesów biznesowych w systemach informatycznych w zakresie systemu do wspomagania podejmowania decyzji lub systemu lub systemu raportowania zarządczego - min. 1 osoba, 3) projektowania systemów informatycznych (architektura systemu) i była odpowiedzialna w realizowanych projektach za zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego - min. 1 osoba, 4) znajomości systemu SAP ECC lub jego wcześniejszych wersji i procesów ETL w zakresie możliwości zasilania danymi systemu raportowania zarządczego oraz wymiany danych z systemem planowania i budżetowania - min. 1 osoba, 5) wdrażania i utrzymywania systemów bazodanowych, osoba ta posiada doświadczenie z zakresu wdrażania i utrzymywania systemów bazodanowych potwierdzone min. 1 uzyskanym certyfikatem 1 lub min. 1 ukończonym z wynikiem pozytywnym szkoleniem - min. 1 osoba w zakresie, 1 Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty certyfikaty potwierdzające posiadane kwalifikacje dla osoby spełniającej wymaganie określone w pkt 5 powyżej. Zamawiający nie dopuszcza wykazanie spełnienia przez jedną osobę więcej niż jednego warunku określonego w pkt 6.3. Części I SIWZ.. miejscowość i data... imię, nazwisko, stanowisko, podpis i pieczęć osoby str. 12

13 Załącznik nr 6 WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWAĆ ZAMÓWIENIE ORAZ ZAKRES PRAC Lp. Nazwa podwykonawcy Dane teleadresowe Status (wykonawca / podwykonawca)* Wyszczególnienie zakresu prac, który zostanie powierzony podwykonawcom nr produktów Uwagi * właściwe wpisać str. 13

14 Załącznik nr 7 Gwarancja bankowa/ gwarancja ubezpieczeniowa na Wadium, dnia 20. Gwarancja bankowa/ gwarancja ubezpieczeniowa nr... na Wadium Zostaliśmy poinformowanie, że w związku z ogłoszeniem przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, Konstancin Jeziorna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS , NIP , o kapitale zakładowym ,00 zł, w całości wpłaconym, (zwaną dalej Zamawiającym ) w dniu... w... o zamówieniu niepublicznym na..., w którym wysokość wadium wynosi... zł (słownie...zł) (zwanego dalej Przetargiem )... (zwany dalej Wykonawca ) ma zamiar złożyć ofertę (zwaną dalej Ofertą ). My,... z siedzibą w zarejestrowany w dniu w Sądzie Rejonowym dla miasta Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, działając na zlecenie Wykonawcy zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia na rzecz Zamawiającego każdej kwoty do wysokości:... zł (słownie... zł) w terminie 10 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego pierwszego pisemnego żądania zapłaty, oraz pisemnego oświadczenia, że Wykonawca: 1) nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A. tj. będąc poinformowany o wyborze jego Oferty w okresie jej ważności: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w Ofercie lub b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c) nie zawarł umowy w sprawie zamówienia, ponieważ stało się to niemożliwe z przyczyn leżących po Jego stronie, lub 2) w odpowiedzi na wezwanie do przedłożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz uzupełnienia certyfikatów lub świadectw potwierdzających jakość lub parametry przedmiotu zamówienia, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń a także pełnomocnictw oraz nie udowodnił, że ich niezłożenie wynikało z przyczyn nieleżących po jego stronie. W oświadczeniu Zamawiający wskazać powinien, która z okoliczności uzasadniająca zapłatę sumy gwarancyjnej wystąpiła. str. 14

15 Żądanie zapłaty oraz oświadczenie powinny zostać złożone w siedzibie naszego Oddziału w......(zwanego dalej Oddziałem") Żądanie zapłaty oraz oświadczenie muszą być nam przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. W celu identyfikacji Bank potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. Niniejsza gwarancja jest ważna do dnia Oznacza to, że żądanie zapłaty oraz oświadczenie muszą być nam doręczone przed tym dniem. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku: 1) gdyby żądanie zapłaty oraz oświadczenie nie zostały nam doręczone w terminie ważności gwarancji, 2) zwolnienia nas przez Zamawiającego ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji, przed upływem terminu jej ważności, 3) gdy nasze świadczenia z tytułu niniejszej gwarancji osiągną kwotę gwarancji, 4) zwrócenia nam niniejszej gwarancji w terminie jej ważności. Niniejsza gwarancja powinna być nam zwrócona przez Zamawiającego niezwłocznie: 1) jeżeli upłynął termin jej ważności, 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 3) Zamawiający unieważnił postępowanie i upłynął termin wnoszenia środków odwoławczych. Obowiązek zwrotu gwarancji nie dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń a także pełnomocnictw oraz nie udowodnił, że ich niezłożenie wynikało z przyczyn nieleżących po jego stronie. Niniejsza gwarancja powinna być nam zwrócona przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy: - który wycofał Ofertę przed upływem terminu składania ofert, - który został wykluczony z postępowania, - którego Oferta została odrzucona. Zobowiązanie z tytułu niniejszej gwarancji wygasa z upływem terminu jej ważności, mimo niezwrócenia jej nam. Niniejsza gwarancja jest nieprzenośna i nieodwołalna. Gwarancja wchodzi w życie z dniem... Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane według prawa polskiego przez sąd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla siedziby Zamawiającego. str. 15

16 Załącznik nr 8 NIEODWOŁALNA I BEZWARUNKOWA GWARANCJA BANKOWA/UBEZPIECZENIOWA ZABEZPIECZAJĄCA NALEŻYTE WYKONANIE UMOWY...., dnia. 20. NIEODWOŁALNA I BEZWARUNKOWA GWARANCJA BANKOWA/UBEZPIECZENIOWA NR ZABEZPIECZAJĄCA NALEŻYTE WYKONANIE UMOWY W związku z faktem, iż nasz Klient. siedzibą w adres:.., REGON:., wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla.. wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS.., zwany dalej WYKONAWCĄ, zawarł w dniu r. z firmą Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (uprzednio działająca pod firmą Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.) z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, Konstancin Jeziorna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS , NIP , o kapitale zakładowym ,00 zł, w całości wpłaconym, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, Umowę nr na (dalej zwaną Umową), która przewiduje, że na Państwa rzecz zostanie ustanowione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości. zł, my,.., z siedzibą w, REGON:., wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla.. wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS..zwany dalej BANKIEM/UBEZPIECZYCIELEM, niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo gwarantujemy zapłacić każdą kwotę, do łącznej wysokości nie przekraczającej:.. zł ( s ł o w n i e :.. ) w terminie 10 dni od dnia otrzymania od ZAMAWIAJĄCEGO pierwszego pisemnego żądania zapłaty stwierdzającego, że WYKONAWCA: - nie wykonał lub nienależycie wykonał przedmiot Umowy, lub - nie usunął lub niewłaściwie usunął wady lub usterki powstałe w okresie rękojmi za wady. Kwota gwarancji ulega zmniejszeniu w dniu roku o 70%, tj. do kwoty zł (słownie:.. złotych), która stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu nie usunięcia lub niewłaściwego usunięcia wad lub usterek, powstałych w okresie rękojmi za wady. str. 16

17 Niniejsza gwarancja wchodzi w życie w dniu. i wygasa automatycznie i całkowicie w dniu. roku o godzinie, jeżeli żądanie z tytułu niniejszej gwarancji nie dotrze do Banku/Ubezpieczyciela do tego dnia. Gwarancja wygasa także w przypadku zwrotu niniejszego dokumentu do Ubezpieczyciela przed terminem jej wygaśnięcia. Banku/ Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane według prawa polskiego przez sąd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. str. 17

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego na Wyposażenie pól 110 kv stacji Mościska i Mory w zabezpieczenie odcinkowe Konstancin - Jeziorna, marzec

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Tekst jednolity SIWZ, załącznik do pisma z dnia 16.04.2014 znak 993200/271/IN-210 /14 znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Dostarczenie i konfiguracja środowiska narzędziowego oraz zamodelowanie i wdrożenie Systemu do Monitorowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego na Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A. w zakresie tłumaczeń na wewnętrzne potrzeby Spółki Konstancin

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP Dostawa sprzętu teleinformatycznego i licencji oprogramowania oraz budowa systemów informacyjnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ III SIWZ WZORY FORMULARZY CZĘŚĆ III SIWZ WZORY FORMULARZY środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. Strona 1 z 6 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI III: Wzór nr 1 Części III SIWZ FORMULARZ OFERTY... 3 Wzór nr 2 Części III SIWZ...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, zwane dalej Zamawiającym, zapraszają Wykonawców do udziału

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo