metodyki PRINCE 2 dla 14 osób - 1 grupa szkoleniowa. c) Przeprowadzenia symulacji The Challenge of Egypt dla 20 osób w tym 2 grupy szkoleniowe.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "metodyki PRINCE 2 dla 14 osób - 1 grupa szkoleniowa. c) Przeprowadzenia symulacji The Challenge of Egypt dla 20 osób w tym 2 grupy szkoleniowe."

Transkrypt

1 Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Elbląg: Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń oraz świadczenie usługi cateringowej podczas szkoleń w ramach projektu pt. Nowoczesne standardy zarządzania w Twojej Firmie - wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników MMSP w woj. warmińsko - mazurskim realizowanego przez Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Elblągu Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń oraz świadczenie usługi cateringowej podczas szkoleń w ramach projektu pt. Nowoczesne standardy zarządzania w Twojej Firmie - wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników MMSP w woj. warmińsko - mazurskim realizowanego przez Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Elblągu. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń oraz świadczenie usługi cateringowej podczas szkoleń w ramach projektu pt. Nowoczesne standardy zarządzania w Twojej Firmie - wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników MMSP w woj. warmińsko - mazurskim realizowanego przez Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Elblągu w zakresie: a) Realizacji certyfikowanych szkoleń, egzaminów wg metodyki AGILE dla 19 osób - 2 grupy szkoleniowe. b) Realizacji certyfikowanych szkoleń, egzaminów wg metodyki PRINCE 2 dla 14 osób - 1 grupa szkoleniowa. c) Przeprowadzenia symulacji The Challenge of Egypt dla 20 osób w tym 2 grupy szkoleniowe. d) Realizacji certyfikowanych szkoleń, egzaminu, symulacji wg metodyki ITIL dla 23 osób - 2 grupy szkoleniowe. e) Zapewnienia usługi cateringowej podczas szkoleń, symulacji w tym bufetu kawowego i obiadu w formie ciepłego posiłku. 1) Szczegółowy opis usługi określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ. 2) Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w okresie trwania umowy; 3) Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z dokumentami programowymi dotyczącymi Europejskiego Funduszu Społecznego znajdującymi się na stronie w zakładce Dokumenty.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , II.1.7) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. II.1.8) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w zakresie I część zamówienia - Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń w ramach projektu pt. Nowoczesne standardy zarządzania w Twojej Firmie - wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników MMSP w woj. warmińsko - mazurskim realizowanego przez Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Elblągu. 2. Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu wynosi:

2 Strona ,00 PLN (słownie: pięćtysięcy złotych 00/100); 3. Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w zakresie I część zamówienia Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaŝe, Ŝe posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj., co najmniej dwie usługi o wartości nie mniejszej niŝ ,00zł kaŝda, polegające na świadczeniu usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń z egzaminem z zakresu zarządzania, przynajmniej wg jednej z wymienionych metodyk typu Agile, PRINCE2, ITIL. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w zakresie I część zamówienia Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaŝe się dysponowaniem osobami posiadającymi wymagane kwalifikacje i doświadczenia niezbędne do wykonywania usługi, tj. a) Trener dla szkoleń z zakresu metodyki AGILE - co najmniej 1 osoba dla szkoleń, przy zachowaniu wymienionych wymagań: - posiada status akredytowanego trenera i - lub egzaminatora z zakresu metodyki AGILE, - doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, zdobyte poprzez przeprowadzenie, jako wykładowca lub trener minimum 2 certyfikowanych szkoleń z metodyki AGILE, - przeprowadzenie minimum 2 egzaminów z metodyki AGILE b) Trener dla szkoleń z zakresu metodyki PRINCE2 - co najmniej 1 osoba dla szkoleń, przy zachowaniu wymienionych wymagań: - posiada status akredytowanego trenera i-lub egzaminatora z zakresu metodyki PRINCE 2 - doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, zdobyte poprzez przeprowadzenie, jako wykładowca lub trener minimum 2 certyfikowanych szkoleń z metodyki PRINCE 2, - przeprowadzenie minimum 2 egzaminów z metodyki PRINCE 2 c) Trener do przeprowadzenia symulacji The Challenge of Egypt - co najmniej 1 osoba dla symulacji, przy zachowaniu wymienionych wymagań: - posiada uprawnienia do prowadzenia symulacji wydany przez GamingWorks BV lub organizację uprawnioną, - doświadczenie w prowadzeniu symulacji, zdobyte poprzez przeprowadzenie, jako wykładowca lub trener minimum 2 symulacji The Challenge of Egypt. d) Trener dla szkoleń z zakresu metodyki ITIL - co najmniej 1 osoba dla szkoleń, przy zachowaniu wymienionych wymagań: - posiada status akredytowanego trenera i - lub egzaminatora z zakresu metodyki ITIL, - posiada uprawnienia do prowadzenia symulacji wydany przez GamingWorks BV lub organizację uprawnioną, - doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, zdobyte poprzez przeprowadzenie, jako wykładowca lub trener minimum 2 certyfikowanych szkoleń z metodyki ITIL, - doświadczenie w prowadzeniu symulacji, zdobyte poprzez przeprowadzenie, jako wykładowca lub trener minimum 2 symulacji The Challenge of Egypt. - przeprowadzenie minimum 2 egzaminów z metodyki ITIL III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleŝy przedłoŝyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

3 Strona 3 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŝe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŝności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) Formularz oferty wypełniony według załączonego wzoru- ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 2) Pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa - jeŝeli oferta jest podpisana w imieniu Wykonawcy przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo, 3) Pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŝsza cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje moŝliwość dokonania zmian zawartej umowy: z powodu: działania siły wyŝszej, wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności oraz okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. konieczności zmiany zakresu i terminu realizacji przedmiotu Umowy, w tym poszczególnych jej elementów, o ile zmiana taka jest niezbędna w celu prawidłowej realizacji projektu pt. Nowoczesne standardy zarządzania w Twojej Firmie - wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników MMSP w woj. warmińsko - mazurski realizowanego przez Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Elblągu rozbieŝności lub niejasności w rozumieniu pojęć uŝytych w Umowie, których nie moŝna usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umoŝliwiać usunięcie rozbieŝności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony Umowy - w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian, konieczności zmiany terminu wykonania Umowy lub terminów płatności, spowodowanej wstrzymaniem/przerwaniem wykonania Projektu z przyczyn zaleŝnych od Zamawiającego lub będących następstwem zaistnienia Siły wyŝszej, lub będących następstwem zmiany harmonogramu wpływu środków od instytucji finansujących Umowę oraz zmiany okresu kwalifikowalności wydatków związanych z realizacją projektu pt. Nowoczesne standardy zarządzania w Twojej Firmie - wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników MMSP w woj. warmińsko - mazurskim realizowanego przez Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Elblągu w ramach którego realizowana jest przedmiotowa Umowa w zakresie dostosowania

4 Strona 4 Umowy do tych zmian konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a innym niŝ Wykonawca podmiotem, w tym instytucjami finansującymi i nadzorującymi realizację projektu pt. Nowoczesne standardy zarządzania w Twojej Firmie - wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników MMSP w woj. warmińsko - mazurskim realizowanego przez Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Elblągu w ramach którego realizowana jest Umowa, rozbieŝności lub niespójności w treści Umowy (wraz z załącznikami oraz dokumentami stanowiącymi jej integralną część), a zmiana będzie umoŝliwiać usunięcie rozbieŝności lub niespójności - w zakresie niezbędnym do usunięcia tych rozbieŝności lub niespójności. zmiana osób wykonujących zamówienie w stosunku do osób przedstawionych przez Wykonawcę w Wykazie osób załączonym do oferty pod warunkiem pisemnej zgody Zamawiającego. zmiany harmonogramu zajęć zmiany ilość uczestników szkoleń / symulacji / egzaminów, zmiana nr konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych ustawowa zmiana stawki podatku VAT. gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, np., gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron raŝącą stratą w rozumieniu art. 357 ze znaczkiem 1 Kodeksu Cywilnego, zmiana wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w momencie zawarcia umowy Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyraŝona na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaŝności takiej zmiany. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŝna uzyskać pod adresem: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, Elbląg. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 12:00, miejsce: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, Elbląg, pok. nr 215. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. Nowoczesne standardy zarządzania w Twojej Firmie - wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników MMSP w woj. warmińsko - mazurskim, nr umowy UDA-POKL , Współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.. IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŝnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak ZAŁĄCZNIK I- INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń w ramach projektu pt. Nowoczesne standardy zarządzania w Twojej Firmie - wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników MMSP w woj. warmińsko - mazurskim realizowanego przez Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Elblągu. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń w zakresie: a) szkoleń wg metodyki AGILE dla 19 osób - 2 grupy szkoleniowe: - szkolenie Agile Project Management Foundation, - egzamin certyfikujący Agile Project Management Foundation, - szkolenie Agile Project Management Practitioner, - egzamin certyfikujący Agile Project Management Practitioner. b) szkoleń wg metodyki PRINCE 2 dla 14 osób - 1 grupa szkoleniowa: - szkolenie Metodyka zarządzania projektami PRINCE2 Foundation, - egzamin certyfikujący PRINCE2 Foundation, - szkolenie Metodyka zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner, - egzamin certyfikujący PRINCE2 Practitioner. c) symulacji The Challenge of Egypt dla 20 osób - 2 grupy szkoleniowe. d) szkoleń wg metodyki ITIL dla 23 osób - 2 grupy szkoleniowe: - Szkolenie ITIL Foundation, - Egzamin certyfikujący ITIL Foundation, - Symulacja Apollo 13-an ITSM case experience. 2) W ramach realizacji wymienionych szkoleń wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: a) wysokiego poziomu merytorycznego szkoleń poprzez zapewnienie wykładowców z odpowiednimi kwalifikacjami i biegłą znajomością tematyki programu szkolenia, b) kaŝdemu uczestnikowi szkolenia materiałów szkoleniowych/ dokumentów zawierających między innymi: podręczniki, wydruk materiałów wykorzystywanych w trakcie szkolenia, testy egzaminacyjne, dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty oraz artykuły biurowe c) sal wykładowych na terenie miasta Elbląg z urządzeniami niezbędnymi do przeprowadzenia szkolenia (tj. m.in. flipchart, projektor multimedialny, ekran i rzutnik itp.), d) zapewnienie zdawalności egzaminu przez uczestników szkolenia a tym samym wydania im odpowiednich certyfikatów na poziomie minimum 80% dla kaŝdej grupy szkoleniowej. e) przeprowadzenia pre i post testów na rozpoczęcie i zakończenie szkolenia badające poziom wiedzy uczestników szkoleń. f) udokumentowania kaŝdego szkolenia, symulacji czy egzaminu. 3) Szczegółowy opis usługi określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia - Część I stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ. 4) Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w okresie trwania umowy; 5) Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z dokumentami programowymi dotyczącymi Europejskiego Funduszu Społecznego znajdującymi się na stronie w zakładce /Dokumenty/.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ,

5 Strona 5 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: najniŝsza cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Świadczenie usługi cateringowej podczas szkoleń w ramach projektu pt. Nowoczesne standardy zarządzania w Twojej Firmie - wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników MMSP w woj. warmińsko - mazurskim realizowanego przez Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Elblągu. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi cateringowej podczas szkoleń w zakresie zapewnienia: a) bufetu kawowego, b) obiadu w formie ciepłego posiłku: c) transportu, tj. dostarczenie artykułów wraz z obsługą kelnerską do miejsca wskazanego przez zamawiającego. d) obsługi technicznej w zakresie przygotowaniu i dostarczeniu posiłków, przygotowaniu stołów do serwowania posiłków (wyposaŝenie w stosowną do zamówienia zastawę stołową i kompleksowy sprzęt gastronomiczny, obrusy, dekoracje), podaniu posiłków, usunięciu resztek pokonsumpcyjnych po zakończeniu usługi i ich wywiezienie. e) obsługi kelnerskiej w trakcie trwania usługi cateringowej. 2) Szczegółowy opis usługi określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia - Część II stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ. 3) Świadczenie usług cateringowych będzie odbywało się sukcesywnie w ramach organizowanych przez Zamawiającego szkoleń, symulacji w okresie obowiązywania umowy.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: najniŝsza cena.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie szkoleń z zakresu ITIL i metodyk

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń z zakresu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Powstańców 34, 40-954 Katowice,

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Powstańców 34, 40-954 Katowice, 1 z 6 2011-08-30 12:56 Katowice: Kontrakt Doradztwo w zakresie opracowania zasad współpracy z Partnerami w zakresie eksploatacji projektu SEKAP2 zgodnie z zasadami biblioteki ITIL wraz z opracowaniem umów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl Kluczbork: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pod

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OR.272.2.2015.EL Mielec, dnia 2 marca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl 1 z 6 2014-09-11 13:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl Warszawa: Świadczenie usług ochrony osób i mienia - II części Numer

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Szczecińska 99, Cz. XI - Polska Filharmonia Sinfonia Baltica, ul. Lutosłwskiego 1.

Szczecińska 99, Cz. XI - Polska Filharmonia Sinfonia Baltica, ul. Lutosłwskiego 1. 1 z 7 2014-08-28 08:35 Słupsk: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków : Cz. V - Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdmikp.bydgoszcz.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdmikp.bydgoszcz.pl Bydgoszcz: KONSERWACJA I CZYSZCZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-03-19 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012; data zamieszczenia: 21.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012; data zamieszczenia: 21.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipn.gov.pl Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-07-12 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: wymianę okien i drzwi balkonowych drewnianych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?co=zampub Zamość: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Warszawa: Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl Sulików: Przebudowa drogi w Sulikowie Łącznik ul. Dworcowa - Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: stworzenie i obsługa techniczna nowej strony internetowej Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie modernizacji serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4264461,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4264461, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.gniezno.pl Gniezno: USŁUGA PRANIA ODZIEŻY, BIELIZNY SZPITALNEJ, OPERACYJNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ

Bardziej szczegółowo

inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz

inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz Kościerzyna: Udzielenie kredytu termomodernizacyjnego wraz z premią w wysokości 1.343.000 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz budynku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Kraśnik: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku bursy szkolnej oraz dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań p.poż. - etap I Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Obsługa kadrowo - płacowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo