Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Adres pocztowy: ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Białystok Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: Krzysztof Szarkowski, Monika Kropiewnicka, Urszula Wenclik Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) I.2) Rodzaj zamawiającego: Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający 1 / 13

2 Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu: Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Projektu Podlaski System Informacyjny e-zdrowie II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla projektu pn. Podlaski System Informacyjny e-zdrowie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i realizowanego na podstawie Decyzji nr UDA-RPPD /11-00 z dnia 8 listopada 2011r., obejmujące: 1) dostawę i wdrożenie systemu Platforma Regionalna w UMWP, oraz udzielenie gwarancji jakości oraz licencji na korzystanie z tego systemu na rzecz podmiotów leczniczych, powiatów i Województwa Podlaskiego, 2) dostawy i wdrożenia systemów lokalnych typu ERP, typu BI z Hurtownią Danych, typu HIS, typu EOD, typu EDM i Lokalnej warstwy integracyjnej oraz udzielenia gwarancji jakości oraz licencji na korzystanie z tych systemów na rzecz podmiotów leczniczych. Dostawa i wdrożenie systemu Platforma Regionalna zostanie przeprowadzona w organach tworzących podmioty lecznicze tj. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i 10 starostwach powiatowych oraz w 25 podmiotach leczniczych, przy czym w: 1) 16 podmiotach leczniczych - dostawa i wdrożenie systemu Platforma Regionalna będzie połączona z dostawą i wdrożeniem systemów lokalnych typu ERP, typu BI z Hurtownią Danych, typu HIS, typu EOD, typu EDM i Lokalnej warstwy integracyjnej, 2) 4 podmiotach leczniczych - dostawa i wdrożenie systemu Platforma Regionalna będzie połączona z dostawą i wdrożeniem systemów lokalnych typu BI z Hurtownią Danych, typu HIS, typu EOD, typu EDM i Lokalnej warstwy integracyjnej, a działające w tych podmiotach leczniczych systemy typu ERP zostaną poddane przez Wykonawcę integracji z Platformą Regionalną, 3) 2 podmiotach leczniczych - dostawa i wdrożenie systemu Platforma Regionalna będzie połączona z dostawą i wdrożeniem systemów lokalnych typu BI z Hurtownią Danych, typu ERP, typu EOD, typu EDM i Lokalnej warstwy integracyjnej, a działające w tych podmiotach leczniczych systemy typu HIS zostaną poddane przez Wykonawcę integracji z Platformą Regionalną, 4) 3 podmiotach leczniczych - dostawa i wdrożenie systemu Platforma Regionalna będzie połączona z dostawą i wdrożeniem systemów lokalnych typu BI z Hurtownią Danych, typu EOD, typu EDM i Lokalnej warstwy integracyjnej, a działające w tych podmiotach leczniczych systemy typu HIS i typu ERP zostaną poddane przez Wykonawcę integracji z Platformą Regionalną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ, zwanym dalej OPZ. II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) 2 / 13

3 Sekcja IV: Procedura IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Dialog konkurencyjny Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej IV.2)Informacje administracyjne IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) BO-II IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: Pierwotne ogłoszenie przesłane przez enotices TED esender Login: ENOTICES_umwp00 Dane referencyjne ogłoszenia: rok i numer dokumentu IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S z dnia: 10/04/2013 (dd/mm/rrrr) IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/04/2013 (dd/mm/rrrr) 3 / 13

4 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Ogłoszenie dotyczy: Procedury niepełnej Sprostowania Informacji dodatkowych VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne Zamówienia nie udzielono Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania : VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą Oba przypadki VI.3.2) W ogłoszeniu pierwotnym W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Miejsce, w którym znajduje się Zamiast: zmieniany tekst: Przedmiotem zamówienia jest II.1.5) dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla projektu pn. Podlaski System Informacyjny e-zdrowie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i realizowanego na podstawie Decyzji nr UDA- RPPD /11-00 z dnia 8 listopada 2011r., obejmujące: 1) dostawę i wdrożenie systemu Platforma Regionalna w UMWP, oraz udzielenie gwarancji jakości oraz licencji na korzystanie z tego systemu na rzecz podmiotów leczniczych, powiatów i Województwa Podlaskiego, 2) dostawy i wdrożenia systemów lokalnych typu ERP, typu BI z Hurtownią Danych, typu HIS, Powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla projektu pn. Podlaski System Informacyjny e- Zdrowie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i realizowanego na podstawie Decyzji nr UDA- RPPD /11-00 z dnia 8 listopada 2011r., obejmujące: 1) dostawę i wdrożenie systemu Platforma Regionalna w UMWP, oraz udzielenie gwarancji jakości oraz licencji na korzystanie z tego systemu na rzecz podmiotów leczniczych, powiatów i Województwa Podlaskiego, 2) dostawy i wdrożenia systemów lokalnych typu ERP, typu BI z Hurtownią Danych, typu HIS, typu EOD, typu EDM i Lokalnej 4 / 13

5 typu EOD, typu EDM i Lokalnej warstwy integracyjnej oraz udzielenia warstwy integracyjnej oraz udzieleniagwarancji jakości oraz licencji na gwarancji jakości oraz licencji na korzystanie z tych systemów na korzystanie z tych systemów na rzecz podmiotów leczniczych. rzecz podmiotów leczniczych. Dostawa i wdrożenie systemu Dostawa i wdrożenie systemu Platforma Regionalna zostanie Platforma Regionalna zostanie przeprowadzona w organach przeprowadzona w organach tworzących podmioty lecznicze tworzących podmioty lecznicze tj. w Urzędzie Marszałkowskim tj. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i 10 Województwa Podlaskiego i 10 starostwach powiatowych oraz w 25 starostwach powiatowych oraz w 25 podmiotach leczniczych, przy czym podmiotach leczniczych, przy czym w: w: 1) 15 podmiotach leczniczych 1) 16 podmiotach leczniczych - dostawa i wdrożenie systemu - dostawa i wdrożenie systemu Platforma Regionalna będzie Platforma Regionalna będzie połączona z dostawą i wdrożeniem połączona z dostawą i wdrożeniem systemów lokalnych typu ERP, typu systemów lokalnych typu ERP, typu BI z Hurtownią Danych, typu HIS, BI z Hurtownią Danych, typu HIS, typu EOD, typu EDM i Lokalnej typu EOD, typu EDM i Lokalnej warstwy integracyjnej, warstwy integracyjnej, 2) 4 podmiotach leczniczych - 2) 4 podmiotach leczniczych - dostawa i wdrożenie systemu dostawa i wdrożenie systemu Platforma Regionalna będzie Platforma Regionalna będzie połączona z dostawą i wdrożeniem połączona z dostawą i wdrożeniem systemów lokalnych typu BI z systemów lokalnych typu BI z Hurtownią Danych, typu HIS, typu Hurtownią Danych, typu HIS, typu EOD, typu EDM i Lokalnej warstwy EOD, typu EDM i Lokalnej warstwy integracyjnej, a działające w tych integracyjnej, a działające w tych podmiotach leczniczych systemy podmiotach leczniczych systemy typu ERP zostaną poddane przez typu ERP zostaną poddane przez Wykonawcę integracji z Platformą Wykonawcę integracji z Platformą Regionalną, Regionalną, 3) 2 podmiotach leczniczych - 3) 2 podmiotach leczniczych - dostawa i wdrożenie systemu dostawa i wdrożenie systemu Platforma Regionalna będzie Platforma Regionalna będzie połączona z dostawą i wdrożeniem połączona z dostawą i wdrożeniem systemów lokalnych typu BI z systemów lokalnych typu BI z Hurtownią Danych, typu ERP, typu Hurtownią Danych, typu ERP, typu EOD, typu EDM i Lokalnej warstwy EOD, typu EDM i Lokalnej warstwy integracyjnej, a działające w tych integracyjnej, a działające w tych podmiotach leczniczych systemy podmiotach leczniczych systemy typu HIS zostaną poddane przez typu HIS zostaną poddane przez Wykonawcę integracji z Platformą Wykonawcę integracji z Platformą Regionalną, Regionalną, 4) 4 podmiotach leczniczych - 4) 3 podmiotach leczniczych - dostawa i wdrożenie systemu dostawa i wdrożenie systemu Platforma Regionalna będzie Platforma Regionalna będzie połączona z dostawą i wdrożeniem połączona z dostawą i wdrożeniem systemów lokalnych typu BI z systemów lokalnych typu BI z Hurtownią Danych, typu EOD, Hurtownią Danych, typu EOD, typu EDM i Lokalnej warstwy typu EDM i Lokalnej warstwy integracyjnej, a działające w tych integracyjnej, a działające w tych podmiotach leczniczych systemy podmiotach leczniczych systemy typu HIS i typu ERP zostaną typu HIS i typu ERP zostaną poddane przez Wykonawcę poddane przez Wykonawcę integracji z Platformą Regionalną. integracji z Platformą Regionalną. 5 / 13

6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ, zwanym dalej OPZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ, zwanym dalej OPZ. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2.3) Zamiast: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów: 1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu czynności, który zostanie im powierzony oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia wynikającego z art. 44 ustawy oraz gdy wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał: 1) przynajmniej 1 zamówienie obejmujące dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie zintegrowanych gotowych systemów typu HIS i ERP, dla podmiotu leczniczego z minimalną liczbą łóżek 300, o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych brutto, przy czym: Powinno być: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów: 1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu czynności, który zostanie im powierzony oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia wynikającego z art. 44 ustawy oraz gdy wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał: 1) przynajmniej 1 zamówienie obejmujące dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie zintegrowanych gotowych systemów typu HIS i ERP, dla podmiotu leczniczego z minimalną liczbą łóżek 300, o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych brutto, przy czym: 6 / 13

7 za gotowy system typu HIS Zamawiający uzna system, który składa się z co najmniej z następujących obszarów funkcjonalnych: obsługa ruchu chorych izba przyjęć, obsługa ruchu chorych oddział, obsługa przychodni rejestracja, obsługa przychodni gabinet lekarski, obsługa dokumentacji medycznej, obsługa statystyki medycznej, obsługa apteki, obsługa apteczek oddziałowych, obsługa rozliczeń z NFZ - lecznictwo otwarte i zamknięte, oraz jest systemem klasy COTS, za gotowy system typu ERP Zamawiający uzna system, który składa się co najmniej z następujących obszarów: obsługa finansowo księgowa, obsługa kasy, obsługa fakturowania, obsługa ewidencji kosztów, obsługa kadrowo-płacowa, obsługa środków trwałych, oraz jest systemem klasy COTS. 2) przynajmniej 1 zamówienie obejmujące dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie systemu klasy Business Intelligence (BI), korzystającego z Hurtowni Danych zawierającej kostki OLAP (ang. OnLine Analitical Processing) zawierającego łącznie co najmniej 1 GB danych dla co najmniej 10 równoległych użytkowników, o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych brutto, za system klasy BI Zamawiający uzna system, który składa się co najmniej z następujących obszarów funkcjonalnych: możliwość wizualizacji danych aktualnych, historycznych oraz trendu, dynamiczną analizę danych za pomocą graficznego interfejsu w przeglądarce internetowej, za gotowy system typu HIS Zamawiający uzna system, który składa się z co najmniej z następujących obszarów funkcjonalnych: obsługa ruchu chorych izba przyjęć, obsługa ruchu chorych oddział, obsługa przychodni rejestracja, obsługa przychodni gabinet lekarski, obsługa dokumentacji medycznej, obsługa statystyki medycznej, obsługa apteki, obsługa apteczek oddziałowych, obsługa rozliczeń świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, za gotowy system typu ERP Zamawiający uzna system, który składa się co najmniej z następujących obszarów: obsługa finansowo księgowa, obsługa kasy, obsługa fakturowania, obsługa ewidencji kosztów, obsługa kadrowo-płacowa, obsługa środków trwałych. 2) przynajmniej 1 zamówienie obejmujące dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie systemu klasy Business Intelligence (BI), korzystającego z Hurtowni Danych zawierającej kostki OLAP (ang. OnLine Analitical Processing) zawierającego łącznie co najmniej 1 GB danych dla co najmniej 10 równoległych użytkowników, o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych brutto, za system klasy BI Zamawiający uzna system, który składa się co najmniej z następujących obszarów funkcjonalnych: możliwość wizualizacji danych aktualnych, historycznych oraz trendu, dynamiczną analizę danych za pomocą graficznego interfejsu w przeglądarce internetowej, możliwość wizualizacji mierników operacyjnych oraz trendów, 7 / 13

8 możliwość wizualizacji mierników możliwość tworzenia raportów operacyjnych oraz trendów, inaczej niż w sposób ściśle możliwość tworzenia raportów programistyczny, inaczej niż w sposób ściśle kolekcjonowanie danych z programistyczny, systemów transakcyjnych w czasie kolekcjonowanie danych z rzeczywistym lub w trybie nocnego systemów transakcyjnych w czasie przetwarzania danych, rzeczywistym lub w trybie nocnego export danych do formatu HTML, przetwarzania danych, Excel, CSV i/lub PDF. export danych do formatu HTML, 3) przynajmniej 1 zamówienie Excel, CSV i/lub PDF. obejmujące dostawę, instalację, 3) przynajmniej 1 zamówienie konfigurację i wdrożenie systemu obejmujące dostawę, instalację, portalowego działającego w sieci konfigurację i wdrożenie systemu Internet, który może działać dla portalowego działającego w sieci co najmniej 1500 równoległych Internet, który może działać dla użytkowników, o wartości nie co najmniej 1500 równoległych mniejszej niż ,00 złotych użytkowników, o wartości nie brutto, mniejszej niż ,00 złotych za system portalowy Zamawiający brutto, uzna system, który składa się co za system portalowy Zamawiający najmniej z następujących obszarów uzna system, który składa się co funkcjonalnych: najmniej z następujących obszarów bezpieczne logowanie do strefy funkcjonalnych: użytkownika, bezpieczne logowanie do strefy udostępnianie zalogowanym użytkownika, użytkownikom ich dokumentów do udostępnianie zalogowanym odczytu, użytkownikom ich dokumentów do kolekcjonowanie dokumentacji odczytu, udostępnianej przez portal z innych kolekcjonowanie dokumentacji systemów w czasie rzeczywistym, udostępnianej przez portal z innych powiadamianie użytkowników systemów w czasie rzeczywistym, em o zdarzeniach powiadamianie użytkowników zachodzących w systemie takich jak em o zdarzeniach pojawienie się nowego dokumentu zachodzących w systemie takich jak dotyczącego danego użytkownika, pojawienie się nowego dokumentu narzędzie dla administratora dotyczącego danego użytkownika, systemu umożliwiające narzędzie dla administratora monitorowanie bieżącego działania systemu umożliwiające portalu, monitorowanie bieżącego działania system działający z poziomem portalu, dostępności co najmniej 99% w skali system działający z poziomem roku. dostępności co najmniej 99% w skali 4) przynajmniej 1 zamówienie roku. obejmujące dostawę, instalację, 4) przynajmniej 1 zamówienie konfigurację i wdrożenie systemu obejmujące dostawę, instalację, Magistrala Usług, która udostępnia konfigurację i wdrożenie systemu co najmniej 3 usługi typu Web Magistrala Usług, która udostępnia Service działające w czasie co najmniej 3 usługi typu Web rzeczywistym z poziomem Service działające w czasie dostępności co najmniej 99% w skali rzeczywistym z poziomem roku, o wartości nie mniejszej niż dostępności co najmniej 99% w skali ,00 złotych brutto. roku, o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych brutto. 8 / 13

9 2. Dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym: 1) co najmniej 1 osobą - Kierownik Programu pełniącą rolę kierownika wdrożenia całego Systemu, posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika przy wdrożeniu kompleksowego systemu informatycznego w co najmniej 3 jednostkach o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych brutto, posiadającą certyfikat z zakresu zarządzania programami (np. MSP lub 2) co najmniej 1 osobą - Kierownik Projektu - pełniącą rolę kierownika wdrożenia na poziomie regionalnym, posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika wdrożenia przy co najmniej 3 wdrożeniach systemu Portalowego lub systemu typu BI wraz z Hurtownią Danych, każde o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych brutto, posiadającą certyfikat z zarządzania projektami (np. PRINCE Practitioner lub 3) co najmniej 1 osobą - Kierownik Projektu - pełniącą rolę kierownika wdrożenia na poziomie lokalnym, posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu przy wdrożeniu systemu typu HIS lub ERP o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych brutto dla podmiotu leczniczego z minimalną liczbą łóżek 150, posiadającą certyfikat z zarządzania projektami (np. PRINCE Foundation lub 4) co najmniej 1 osobą Specjalista ds. Integracji - pełniącą rolę specjalisty wdrożenia integracji, posiadającą doświadczenie w pełnieniu roli specjalisty ds. integracji przy wdrożeniu integracji systemów typu HIS i ERP o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych brutto dla podmiotu leczniczego z minimalną liczbą łóżek 150, 5) co najmniej 1 osobą - Specjalista ds. Architektury Systemów Informatycznych pełniącą rolę specjalisty ds. Architektury 2. Dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym: 1) co najmniej 1 osobą - Kierownik Programu pełniącą rolę kierownika wdrożenia całego Systemu, posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika przy wdrożeniu kompleksowego systemu informatycznego w co najmniej 3 jednostkach o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych brutto, posiadającą certyfikat z zakresu zarządzania programami (np. MSP, PRINCE2 Practitioner lub 2) co najmniej 1 osobą - Kierownik Projektu - pełniącą rolę kierownika wdrożenia na poziomie regionalnym, posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika wdrożenia przy co najmniej 3 wdrożeniach systemu Portalowego lub systemu typu BI wraz z Hurtownią Danych, każde o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych brutto, posiadającą certyfikat z zarządzania projektami (np. PRINCE Practitioner lub 3) co najmniej 1 osobą - Kierownik Projektu - pełniącą rolę kierownika wdrożenia na poziomie lokalnym, posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu przy wdrożeniu systemu typu HIS lub ERP o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych brutto dla podmiotu leczniczego z minimalną liczbą łóżek 150, posiadającą certyfikat z zarządzania projektami (np. PRINCE Foundation lub 4) co najmniej 1 osobą Specjalista ds. Integracji - pełniącą rolę specjalisty wdrożenia integracji, posiadającą doświadczenie w pełnieniu roli specjalisty ds. integracji przy wdrożeniu integracji systemów typu HIS i ERP o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych brutto dla podmiotu leczniczego z minimalną liczbą łóżek 150, 5) co najmniej 1 osobą - Specjalista ds. Architektury Systemów Informatycznych pełniącą rolę specjalisty ds. Architektury Systemów Informatycznych, 9 / 13

10 Systemów Informatycznych, posiadającą doświadczenie we wdrożeniu systemu rozproszonego tj. w co najmniej 3 lokalizacjach o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych brutto, zawierającego w swym zakresie wdrożenie Systemu Magistrala z wykorzystaniem korporacyjnej magistrali usług, która udostępnia co najmniej 3 usługi typu Web Service działające w czasie rzeczywistym z poziomem dostępności co najmniej 99% w skali roku, 6) co najmniej 1 osobą - Specjalista ds. BI/HD pełniącą rolę specjalisty ds. systemów Business Intelligence / Hurtownie Danych, posiadającą najmniej 1 projektu obejmującego zakresem dostawę licencji i usługi wdrożenia systemów klasy BI/HD, zawierające łącznie co najmniej 1 GB danych dla co najmniej 10 równoległych użytkowników, o wartości co najmniej ,00 złotych brutto, 7) co najmniej 1 osobą - Specjalista ds. EDM pełniącą rolę specjalisty ds. systemów EDM, posiadającą najmniej 1 projektu obejmującego zakresem dostawę licencji i usługi wdrożenia systemów klasy EDM dla co najmniej 300 użytkowników oraz 2 projektów obejmujących zakresem dostawę licencji i usługi wdrożenia systemów klasy EDM dla co najmniej 200 użytkowników, 8) co najmniej 1 osobą - Specjalista ds. Systemów Portalowych - pełniącą rolę specjalisty ds. Systemów Portalowych, posiadającą doświadczenie we wdrożeniu Systemu Portalowego działającego w sieci Internet, który może działać dla co najmniej 1800 równoległych użytkowników o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych brutto, działającego w czasie rzeczywistym z poziomem dostępności co najmniej 99% w skali roku, 9) co najmniej 4 osobami - Wdrożeniowiec systemu ERP - pełniącymi rolę wdrożeniowców ERP, posiadającymi doświadczenie w pełnieniu funkcji wdrożeniowca posiadającą doświadczenie we wdrożeniu systemu rozproszonego tj. w co najmniej 3 lokalizacjach o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych brutto, zawierającego w swym zakresie wdrożenie Systemu Magistrala z wykorzystaniem korporacyjnej magistrali usług, która udostępnia co najmniej 3 usługi typu Web Service działające w czasie rzeczywistym z poziomem dostępności co najmniej 99% w skali roku, 6) co najmniej 1 osobą - Specjalista ds. BI/HD pełniącą rolę specjalisty ds. systemów Business Intelligence / Hurtownie Danych, posiadającą najmniej 1 projektu obejmującego zakresem dostawę licencji i usługi wdrożenia systemów klasy BI/HD, zawierające łącznie co najmniej 1 GB danych dla co najmniej 10 równoległych użytkowników, o wartości co najmniej ,00 złotych brutto, 7) co najmniej 1 osobą - Specjalista ds. EDM pełniącą rolę specjalisty ds. systemów EDM, posiadającą najmniej 1 projektu obejmującego zakresem dostawę licencji i usługi wdrożenia systemów klasy EDM dla co najmniej 300 użytkowników oraz 2 projektów obejmujących zakresem dostawę licencji i usługi wdrożenia systemów klasy EDM dla co najmniej 200 użytkowników, 8) co najmniej 1 osobą - Specjalista ds. Systemów Portalowych - pełniącą rolę specjalisty ds. Systemów Portalowych, posiadającą doświadczenie we wdrożeniu Systemu Portalowego działającego w sieci Internet, który może działać dla co najmniej 1800 równoległych użytkowników o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych brutto, działającego w czasie rzeczywistym z poziomem dostępności co najmniej 99% w skali roku, 9) co najmniej 4 osobami - Wdrożeniowiec systemu ERP - pełniącymi rolę wdrożeniowców ERP, posiadającymi doświadczenie w pełnieniu funkcji wdrożeniowca we wdrożeniu systemu typu 10 / 13

11 we wdrożeniu systemu typu ERP o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych brutto, 10) co najmniej 4 osobami - Wdrożeniowiec systemu HIS - pełniącymi rolę wdrożeniowców HIS, posiadającymi doświadczenie w pełnieniu funkcji wdrożeniowca we wdrożeniu systemu typu HIS o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych brutto dla podmiotu leczniczego z minimalną liczbą łóżek 150, 11) co najmniej 1 osobą - Specjalista ds. EOD pełniącą rolę specjalisty lub wdrożeniowca ds. systemów EOD, posiadającą doświadczenie w realizacji co najmniej 2 projektów obejmujących zakresem dostawę licencji i usługi wdrożenia systemu klasy EOD o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych brutto, 12) co najmniej 1 osobą - Specjalista ds. analizy systemowej pełniącą rolę specjalisty ds. analizy systemowej, posiadającą najmniej 2 projektów obejmujących zakresem dostawę licencji i usługi wdrożenia systemów IT o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych brutto z ukończonym specjalistycznym szkoleniem analitycznym z zakresu UML, 13) co najmniej 4 osobami - Programista pełniącymi role programistów posiadających najmniej 2 projektów obejmujących zakresem wytworzenie i wdrożenie systemów IT o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych brutto z ukończonym specjalistycznym szkoleniem dokumentującą znajomość języka.net, JEE lub równoważnego oraz znajomością metodyki iteracyjnego tworzenia oprogramowania (np. RUP lub równoważną), 14) co najmniej 2 osobami - Specjalista ds. testów pełniącymi rolę specjalisty ds. testów posiadającymi doświadczenie w testowaniu wdrożonych rozwiązań IT o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych brutto z ukończonym specjalistycznym szkoleniem dokumentującym ERP o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych brutto, 10) co najmniej 4 osobami - Wdrożeniowiec systemu HIS - pełniącymi rolę wdrożeniowców HIS, posiadającymi doświadczenie w pełnieniu funkcji wdrożeniowca we wdrożeniu systemu typu HIS o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych brutto dla podmiotu leczniczego z minimalną liczbą łóżek 150, 11) co najmniej 1 osobą - Specjalista ds. EOD pełniącą rolę specjalisty lub wdrożeniowca ds. systemów EOD, posiadającą doświadczenie w realizacji co najmniej 2 projektów obejmujących zakresem dostawę licencji i usługi wdrożenia systemu klasy EOD o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych brutto, 12) co najmniej 1 osobą - Specjalista ds. analizy systemowej pełniącą rolę specjalisty ds. analizy systemowej, posiadającą najmniej 2 projektów obejmujących zakresem dostawę licencji i usługi wdrożenia systemów IT o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych brutto z ukończonym specjalistycznym szkoleniem analitycznym z zakresu UML, 13) co najmniej 4 osobami - Programista pełniącymi role programistów posiadających najmniej 2 projektów obejmujących zakresem wytworzenie i wdrożenie systemów IT o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych brutto z ukończonym specjalistycznym szkoleniem dokumentującą znajomość języka.net, JEE lub równoważnego oraz znajomością metodyki iteracyjnego tworzenia oprogramowania (np. RUP lub równoważną), 14) co najmniej 2 osobami - Specjalista ds. testów pełniącymi rolę specjalisty ds. testów posiadającymi doświadczenie w testowaniu wdrożonych rozwiązań IT o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych brutto z ukończonym specjalistycznym szkoleniem dokumentującym 11 / 13

12 znajomość metodyki ISTQB na znajomość metodyki ISTQB na poziomie podstawowym lub metodykipoziomie podstawowym lub metodyki równoważnej, równoważnej, 15) co najmniej 1 osobą - 15) co najmniej 1 osobą - Specjalista ds. bezpieczeństwa Specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego pełniącą teleinformatycznego pełniącą rolę specjalisty ds. bezpieczeństwa rolę specjalisty ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego, posiadającą teleinformatycznego, posiadającą doświadczenie w pełnieniu doświadczenie w pełnieniu analogicznej roli przy co najmniej analogicznej roli przy co najmniej 3 projektach IT o wartości nie 3 projektach IT o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych mniejszej niż ,00 złotych brutto, posiadającą certyfikat brutto, posiadającą certyfikat związany z bezpieczeństwem związany z bezpieczeństwem teleinformatycznym (np. CompTIA teleinformatycznym (np. CompTIA Security+, Certyfikat Certified Security+, Certyfikat Certified Information Systems Security Information Systems Security Professional, Certified Information Professional, Certified Information Security Manager, Certified Security Manager, Certified Information Systems Auditor lub Information Systems Auditor lub 16) co najmniej 1 osobą - Specjalista ds. sieci teleinformatycznej pełniącą rolę specjalisty ds. sieci teleinformatycznej posiadającą doświadczenie w pełnieniu analogicznej roli przy co najmniej 2 projektach IT o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych brutto zawierających w zakresie wdrożenie rozwiązań klasy LDAP dla co najmniej 1500 użytkowników każde. Zamawiający dopuszcza łączenie roli Kierownika Projektu (ppkt 1-3) z jedną z pozostałych merytorycznych ról projektowych (ppkt 4-16). Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia pozostałych merytorycznych ról projektowych (ppkt 4-16). 16) co najmniej 1 osobą - Specjalista ds. sieci teleinformatycznej pełniącą rolę specjalisty ds. sieci teleinformatycznej posiadającą doświadczenie w pełnieniu analogicznej roli przy co najmniej 2 projektach IT o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych brutto zawierających w zakresie wdrożenie rozwiązań klasy LDAP dla co najmniej 1500 użytkowników każde. Zamawiający dopuszcza łączenie roli Kierownika Projektu (ppkt 1-3) z jedną z pozostałych merytorycznych ról projektowych (ppkt 4-16). Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia pozostałych merytorycznych ról projektowych (ppkt 4-16). Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1) Zamiast: Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów, kryteria określone poniżej 1. cena oferty brutto. Waga dodatkowe lata gwarancji. Waga 20 Powinno być: Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów, kryteria określone poniżej 1. cena oferty brutto. Waga termin dostarczenia specyfikacji wymiany danych. Waga termin przedstawienie prototypu systemu Platformy Regionalnej. Waga dodatkowe lata asysty powdrożeniowej. Waga 5 VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu 12 / 13

13 Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: IV.3.4) Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: IV.3.8) Zamiast: 20/05/2013 Godzina: 10:00 (dd/mm/rrrr) Zamiast: 20/05/2013 Godzina: 11:00 (dd/mm/rrrr) Powinno być: 04/06/2013 Godzina: 10:00 (dd/mm/rrrr) Powinno być: 04/06/2013 Godzina: 11:00 (dd/mm/rrrr) VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania: VI.4) Inne dodatkowe informacje: VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 08/05/2013 (dd/mm/rrrr) - ID: / 13

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo