WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY. Pakiet Informacyjny ECTS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY. Pakiet Informacyjny ECTS"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY Pakiet Informacyjny ECTS BIOLOGIA specjalność: bioinformatyka 3 - letnie studia licencjackie stacjonarne (studia I stopnia) OPOLE 2008

2 Informator, na podstawie materiałów przygotowanych przez Prowadzących poszczególne przedmioty, opracował dr Paweł Kojs Katedra Biosystematyki UO Składam podziękowania wszystkim, którzy współuczestniczyli w tworzeniu niniejszego Pakietu Informacyjnego ECTS Data ostatniej aktualizacji: Najnowsze informacje na stronie:

3 WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Opole, ul. Oleska 48 Opole, ul. Oleska 48, pok. 108, tel DyŜury: DZIEKAN prof. dr hab. inŝ. Andrzej Gawdzik wtorek (przy ul. Dmowskiego 7/9, pokój nr 151) czwartek PRODZIEKAN ds. dydaktyki studiów dziennych dr hab. inŝ. Maria Ząbkowska-Wacławek, prof. U.O. Opole, ul. Oleska 48, pok. 108 A, tel. tel DyŜury: wtorek czwartek PRODZIEKAN ds. dydaktyki studiów zaocznych dr inŝ. Dariusz Suszanowicz Opole, ul. Oleska 48, pok. 108 A, tel DyŜury: czwartek piątek

4 DZIEKANAT WYDZIAŁU ul. Oleska 48, pokój 126, tel. tel. (077) , (077) , fax (077) Godziny przyjmowania stron : od wtorku do piątku w soboty Kierownik dziekanatu - mgr Monika Mamczura-DuŜyńska ul. Oleska 48, pokój 124, tel. (077) Sprawy studentów dziennych i zaocznych prowadzą: mgr Agnieszka Kowalczyk tel mgr Anna Lubczyńska tel

5 Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2008/2009 będzie kształcił studentów na kierunkach: licencjackich (studia I stopnia) Biologia (specjalności: biologia podstawowa, bioinformatyka): w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym Ochrona Środowiska: w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym Biotechnologia: w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym InŜynieria Środowiska: w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym Edukacja Techniczno Informatyczna: w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym magisterskich uzupełniających (studia II stopnia) Ochrona środowiska: w systemie niestacjonarnym Biotechnologia: w systemie niestacjonarnym InŜynieria Środowiska: w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym Koordynatorzy kierunkowi: - Biologia dr Anna Kocorek ( - Ochrona Środowiska - dr Urszula Karwaczyńska - Biotechnologia dr Teresa Farbiszewska - InŜynieria Środowiska (3,5 letnie, studia licencjackie z tytułem zawodowym inŝ.) - dr Daniel Janecki - InŜynieria Środowiska, specjalność PPT studia uzupełniające - mgr Zofia Siwerska - Edukacja Techniczno Informatyczna - dr Janina Pierańska

6 STRUKTURA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO - TECHNICZNEGO I. KATEDRA BIOSYSTEMATYKI Kierownik Katedry - prof. dr hab. Jerzy Lis ZAKŁAD BIOLOGII ROŚLIN dr hab. Wiesław Włoch, prof. UO - kierownik Zakładu PRACOWNIA GEOBOTANIKI I OCHRONY SZATY ROŚLINNEJ 1. dr Arkadiusz Nowak 2. dr Sylwia Nowak 3. dr Krzysztof Spałek 4. dr Grzegorz Leśniański PRACOWNIA SYSTEMATYKI ROŚLIN I GRZYBÓW 1. dr hab. Sławomir Sokół PRACOWNIA ANATOMII I MORFOGENEZY ROŚLIN 1. dr hab. Wiesław Włoch, prof. UO 2. dr Paweł Kojs PRACOWNIA PALEOBOTANIKI 1. dr hab. Andrzej Obidowicz dr Edward Ślesak - umowa zlecenie ZAKŁAD ZOOLOGII BEZKRĘGOWCÓW dr hab. Barbara Lis, prof. UO - kierownik Zakładu 1. prof. dr hab. Tadeusz Zatwarnicki 2. dr Joanna Czaja 3. dr Anna Kocorek 4. dr Tomasz Blaik 5. mgr Ewa Kaleta - technik PRACOWNIA ZOOLOGII KRĘGOWCÓW 1. dr Grzegorz Kłys - p. o. kierownika pracowni 2. dr Grzegorz Hebda 3. dr Sławomir Mitrus ZAKŁAD PALEOBIOLOGII dr hab. Adam Bodzioch, prof. UO - kierownik Zakładu 1. dr Elena Yazykova 2. dr Dorota Konietzko-Meier 3. mgr Krzysztof KsiąŜkiewicz CENTRUM STUDIÓW NAD BIORÓśNORODNOŚCIĄ (na prawach Zakładu) prof. dr hab. Jerzy Lis - kierownik Centrum 1. dr Dariusz Ziaja 2. mgr Miłosz Mazur - koordynator 3. mgr Monika Biskupek - technik STACJA TERENOWA - ŁADZA 1. dr Grzegorz Kłys - opiekun stacji SEKRETARIAT 1. mgr Magdalena Kościuk - technik

7 II. III. IV. KATEDRA OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI Kierownik Katedry - prof. dr hab. inŝ. Czesława Rosik Dulewska 1. Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gleb Pracownia Ochrony Agrocenoz 2. Zakład Gospodarki Odpadami i Ściekami Pracownia Gospodarki Odpadami Pracownia Gospodarki Wodno-Ściekowej Pracownia Hydrologii Pracownia Spektrometrii i Chromatografii 3. Zakład Monitoringu i Zagospodarowania Przestrzennego Pracownia Zagospodarowania Przestrzennego Pracownia Edukacji Ekologicznej Pracownia Monitoringu KATEDRA BIOTECHNOLOGII I BIOLOGII MOLEKULARNEJ Kierownik Katedry prof. zw. dr hab. Adam Latała 1. Zakład Biotechnologii Pracownia Procesów Biodegradacyjnych Pracownia Bioreaktorów Pracownia Mikrobiologii Ogólnej i Przemysłowej Pracownia Genetyki Biochemicznej Pracownia Biochemii Pracownia Enzymologii Pracownia Biotechnologicznych Podstaw śywienia Człowieka Pracownia PodłoŜy i Hodowli Szczepów 2. Zakład Biologii Komórki 3. Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody 4. Zakład Badań Fizykochemicznych Pracownia Technologii Informacyjnej Pracownia Biofizyki i Fizyki Środowiska Pracownia Chemii Środowiska KATEDRA INśYNIERII PROCESOWEJ Kierownik Katedry prof. dr hab. inŝ. Andrzej Gawdzik 1. Zakład Reaktorów i Technik Separacji 2. Zakład Procesów Jednostkowych 3. Zakład Procesów Cieplnych Pracownia Maszynoznawstwa Warsztaty 4. Zakład Sozotechniki i Sterowania Środowiskiem 5. Zakład Procesów Mechanicznych 6. Pracownia Informatyki i Analizy Numerycznej V. KATEDRA INśYNIERII ROLNICZEJ I ŚRODOWISKA Kierownik Katedry prof. dr hab. Krystian Ledwoń Laboratorium Fizyki Atmosfery i Hydrologii Stosowanej Pracownia Rewitalizacji Wód i Gleby Pracownia Budownictwa Ogólnego i Hydrotechnicznego VI. KATEDRA TECHNOLOGII Kierownik Katedry prof. dr hab. InŜ. Viktor Vlasenko 1. Zakład Projektowania Technicznego i Informatycznego Pracownia Systemów Informacyjnych i Telekomunikacyjnych Pracownia Projektowania Technicznego i Informatycznego Pracownia Przetwarzania Cyfrowego Obrazów Mikroskopowych 2. Zakład Techniki Pracownia Mechaniki i InŜynierii Wytwarzania Pracownia Technik Multimedialnych i Technologii Internetowych Pracownia Dydaktyki Techniki i Informatyki

8 BIOLOGIA specjalność: Bioinformatyka STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STUDIA LICENCJACKIE) I. Ogólna charakterystyka studiów. Studia pierwszego stopnia (licencjackie) trwają 3 lata (6 semestrów) i umoŝliwiają po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego LICENCJATA. II. Sylwetka absolwenta. Absolwent studiów licencjackich będzie wyposaŝony w wiedzę obejmującą główne dyscypliny biologiczne, ale opartą na szerokich podstawach nauk ścisłych (ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej informatyki i najnowszych metod numerycznych stosowanych w naukach biologicznych). Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy laboratoryjnej i samodzielnej pracy naukowo-badawczej. Uzyskane kompetencje merytoryczne umoŝliwią mu podjęcie pracy zawodowej w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, w przemyśle, administracji, placówkach ochrony środowiska i ochrony przyrody, rolnictwie oraz szkolnictwie. Absolwent specjalności Bioinformatyka będzie dodatkowo posiadał takie umiejętności, jak komputerowa analiza DNA i białek, projektowanie i modelowanie związków biologicznie czynnych, czy modelowanie i analiza procesów biologicznych zachodzących zarówno w organizmach Ŝywych, jak i w środowisku ich Ŝycia. Te dodatkowe umiejętności mają mu pozwolić na podjęcie pracy równieŝ w specjalistycznych laboratoriach farmaceutycznych, biochemicznych, firmach bioinformatycznych i biotechnologicznych, oraz w innych placówkach, gdzie wykorzystuje się metody komputerowe do analizy róŝnego typu procesów biologicznych. W czasie przebiegu studiów student musi zaliczyć wszystkie przedmioty kanonu obowiązkowego. Od czwartego semestru dodatkowo dokonuje wyboru przedmiotów z oferty kursów stałych i zmiennych, które poszerzają zakres kanonu przedmiotów obowiązkowych. Tutorzy: 1. Dr Sławomir Mitrus 2. Dr Dariusz Ziaja

9 Szczegółowa propozycja realizacji planu studiów dla kierunku BIOLOGIA, specjalność BIOINFORMATYKA (studia licencjackie stacjonarne) na rok akademicki 2008/ B-D3-B ZL W - wykład S - seminarium L - laboratorium K - konwersatorium T - zajęcia terenowe E - egzamin ZO - zaliczenie na ocenę - zaliczenie bez oceny * Przedmiot humanistyczny realizowany w 2 semestrach (II, III) do wyboru wg listy: Filozofia przyrody 30 W/zo, 6.5.B-FP Historia nauk przyrodniczych 30 W/zo, 6.5.B-HNP Historia naturalna Ziemi 30 W/zo, 6.5.B-HNZ Miejsce religii w świecie 30 W/zo, 6.5.B-MRS A - zgodnie z zasadami Studium Języków Obcych; realizacja języków obcych od II do V semestru; po zaliczeniu 120 godzin i po zdaniu egzaminu przydziela się jednorazowo 5 punktów ECTS w semestrze V. B - zgodnie z zasadami Studium Wychowania Fizycznego i Sportu; realizacja od II do IV semestru Za przygotowanie pracy dyplomowej student otrzymuje 10 p. ECTS w sem. VI ** Praktyka terenowa lub laboratoryjna po IV semestrze, 4 tygodnie w miesiącach od lipca do września *** Seminarium dyplomowe realizowane w 2 semestrach (V, VI), do wyboru w poszczególnych zakładach (30 S / zl - 1 punkt ECTS + 30 S/ zo - 10 punktów ECTS). SEMESTR I Przedmiot Liczba godzin Punkty Kod W S L K T Razem ECTS Botanika (E) 30/E - 45/zo - 30/zo B-BOT Chemia nieorganiczna i fizyczna (E) 15/E - 30/zo 15/zo B-CNF Fizyka z elementami biofizyki (E) 15/E - 30/zo B-FEB Matematyka i statystyka (ZO) 15/zo /zo B-MS UŜytkowe programy komputerowe i /zo B-UPK techniki internetowe (ZO) Bazy danych I (ZO) 15/zo /zo B-BD1 Biologia komórki (E) 15/E - 30/zo B-BK Razem przedmioty kanonu SEMESTR II Przedmiot Liczba godzin Punkty Kod W S L K T Razem ECTS Chemia organiczna (E) 15/E - 30/zo 15/zo B-CO Zoologia (E) 45/E - 60/zo - 45/zo B-Z Podstawy i techniki programowania 15/zo - 30/zo B-PTP (ZO) Bazy danych II (ZO) 15/zo - 30/zo B-BD2 * Przedmiot humanistyczny 1 (ZO) 30/zo B-PH1 Razem przedmioty kanonu Inne przedmioty obowiązkowe (Ipo): Język obcy (ZO) A JO WF (ZL) B 0208 WF-1

10 SEMESTR III Przedmiot Liczba godzin Punkty Kod W S L K T Razem ECTS Biochemia (E) 30/E - 45/zo B-BCH Mikrobiologia (E) 15/E - 30/zo B-M Ekologia ogólna (E) 15/E /zo 15/zo B-EO Chemia białek (ZO) 15/zo - 15/zo B-CB Analiza i przetwarzanie obrazu /zo B-APOM mikroskopowego (ZO) *Przedmiot humanistyczny 2 (ZO) 30/zo B-PH2 Razem przedmioty kanonu Inne przedmioty obowiązkowe (Ipo): Język obcy (ZO) + (E) - poziom B2 A JO WF (ZL) B 0208 WF WF-2 Kursy stałe do wyboru: od 120 do 135 godzin w zaleŝności od wyboru Biofizyka komórki roślinnej i zwierzęcej 15/zo - 30/zo B-BKRZ (ZO) Biologia strukturalna błon 15/zo - 30/zo BSB (biologicznych i modelowych) (ZO) Biostatystyka i biometria (ZO) 15/zo - 30/zo B-BB Zastosowanie komputerów w pomiarach 15/zo - 30/zo B-ZKP (ZO) Kursy zmienne ~30 2 Student musi uzyskać z kursów stałych i zmiennych minimum 6 punktów ECTS SEMESTR IV Przedmiot Liczba godzin Punkty Kod W S L K T Razem ECTS Genetyka ogólna (E) 30/E - 30/zo B-GO Ochrona przyrody (E) 15/E /zo 15/zo B-OP Ochrona środowiska (E) 15/E /zo 15/zo B-OS Anatomia człowieka z histologią (ZO) 15/zo - 30/zo B-AC Podstawy modelowania molekularnego 15/zo - 30/zo B-PMMB biocząsteczek (ZO) Razem przedmioty kanonu Inne przedmioty obowiązkowe (Ipo): Język obcy (ZO) + (E) - poziom B2 A JO WF (ZL) 60/zl B 0208-WF-2 **Praktyka terenowa lub laboratoryjna 4 tyg PLT (ZL); lipiec wrzesień Kursy stałe do wyboru: od 120 do 135 godzin w zaleŝności od wyboru Chemia kwantowa cząsteczek i 15/zo /zo B-CKCM makrocząsteczek (ZO) Wstęp do metod numerycznych (ZO) 15/zo - 30/zo B-WMN Biologia plazmidów (ZO) 15/zo - 30/zo B-BP Cyfrowe przetwarzanie obrazów 15/zo - 30/zo B-CPOB biologicznych (ZO) Kursy zmienne ~30 2 Student musi uzyskać z kursów stałych i zmiennych minimum 6 punktów ECTS

11 SEMESTR V Przedmiot Liczba godzin Punkty Kod W S L K T Razem ECTS Fizjologia zwierząt (E) 15/E - 30/zo B-FZ Fizjologia roślin (E) 15/E - 30/zo B-FR Immunologia (E) 15/zo B-Im Komputerowa analiza struktur DNA i 15/zo - 30/zo B-KAS białek (ZO) ***Seminarium dyplomowe 1 (ZL) - 30/zl B-SD1 Przedmiot specjalizacyjny (ZO) 30/zo - 15/zo 15/zo B-WS Razem przedmioty kanonu Inne przedmioty obowiązkowe (Ipo): Język obcy (ZO) + (E) - poziom B2 0/E 120/zo A JO Kursy stałe do wyboru: od 120 do 135 godzin w zaleŝności od wyboru 15/zo - 30/zo B-BBD Bioinformatyczne bazy danych (ZO) Transkryptomika (ZO) 15/zo /zo B-T Fizyczne podstawy modelowania 15/zo - 30/zo B-FPMB molekularnego biocząsteczek (ZO) Grafika komputerowa (ZO) /zo B-GK Kursy zmienne ~30 2 Student musi uzyskać z kursów stałych i zmiennych minimum 6 punktów ECTS SEMESTR VI Przedmiot Liczba godzin Punkty Kod W S L K T Razem ECTS Ewolucjonizm (E) 30/E /zo B-Ewol Biotechnologia (E) 15/E - 30/zo B-B Genomika i proteomika (E) 15/E - 15/zo B-GP Ewolucja molekularna (ZO) 15/zo - 15/zo B-EwM Projektowanie związków biologicznie 15/zo - 30/zo B-PZBC czynnych (ZO) ***Seminarium dyplomowe 2 (ZO) - 30/zo B-SD2 Razem przedmioty kanonu Kursy stałe do wyboru: od 120 do 135 godzin w zaleŝności od wyboru Biofizyka zmysłów (ZO) 15/zo - 30/zo B-BZ 15/zo /zo B-BSn Biosensory (ZO) Metody rejestracji i przetwarzania sygnałów biologicznych (ZO) Graficzne języki komputerowe w planowaniu i kontroli eksperymentu (ZO) 15/zo - 30/zo B-MRPS 15/zo - 30/zo B-GJK Kursy zmienne ~30 2 Student musi uzyskać z kursów stałych i zmiennych minimum 6 punktów ECTS INNE PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE (Ipo): 1. Przysposobienie biblioteczne [0103-PB]- 2/zl godziny jednorazowo w semestrze 1 2. Szkolenie BHP [0105-BHP] - 4/zl godziny jednorazowo w semestrze 1 3. Szkolenie z ergonomii - 3/zl godziny jednorazowo w semestrze 3 4. Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej [6.5-OWI] 2/zl godziny jednorazowo w semestrze 5

12 KANON BIOINFORMATYKI (STANDARD) W kanonie bioinformatyki (Kn) znajdują się 32 przedmioty obowiązkowe, które student musi zaliczyć w terminie przewidzianym siatką studiów. Wszystkie one kończą się egzaminem lub zaliczeniem na ocenę. Student zobowiązany jest równieŝ do uzyskania zaliczeń z Seminarium dyplomowego 1 i Seminarium dyplomowego 2, które realizowane są w semestrach V i VI. Kod Przedmiot Liczba Forma godzin zaliczenia Punkty ECTS 6.5.B-BOT Botanika 105 E(I) B-CNF Chemia nieorganiczna i fizyczna 60 E(I) B-FEB Fizyka z elementami biofizyki 45 E(I) B-MS Matematyka i statystyka 45 ZO(I) B-UPK UŜytkowe programy komputerowe i techniki internetowe 30 ZO(I) B-BD1 Bazy danych I 45 ZO(I) B-BK Biologia komórki 45 E(I) B-CO Chemia organiczna 60 E(II) B-Z Zoologia 150 E(II) B-PTP Podstawy i techniki programowania 45 ZO(II) B-BD2 Bazy danych II 45 ZO(II) B-PH1 Przedmiot humanistyczny 1 (do wyboru) 30 ZO(II) B-BCH Biochemia 75 E(III) B-M Mikrobiologia 45 E(III) B-EO Ekologia ogólna 45 E(III) B-CB Chemia białek 30 ZO(III) B-APOM Analiza i przetwarzanie obrazu mikroskopowego 15 ZO(III) B-PH2 Przedmiot humanistyczny 2 (do wyboru) 30 ZO(III) B-GO Genetyka ogólna 60 E(IV) B-OP Ochrona przyrody 45 E(IV) B-OS Ochrona środowiska 45 E(IV) B-AC Anatomia człowieka z histologią 45 ZO(IV) B-PMMB Podstawy modelowania molekularnego biocząsteczek 45 ZO(IV) B-FZ Fizjologia zwierząt 45 E(V) B-FR Fizjologia roślin 45 E(V) B-Im Immunologia 15 ZO(V) B-KAS Komputerowa analiza struktur DNA i białek 45 ZO(V) B-Ewol Ewolucjonizm 45 E(VI) B-B Biotechnologia 45 E(VI) B-GP Genomika i proteomika 30 E(VI) B-EwM Ewolucja molekularna 30 ZO(VI) B-PZBC Projektowanie związków biologicznie czynnych 45 ZO(VI) 2 E - egzamin, np. E(I) - egzamin w semestrze I; ZO - zaliczenie na ocenę, np. ZO(I) - zaliczenie na ocenę w semestrze I

13 Oprócz przedmiotów zawartych w powyŝszej tabeli, studenta w okresie studiów obowiązuje zaliczenie następujących przedmiotów, tzw. innych przedmiotów obowiązkowych (Ipo): Kod 0103-PB 0105-BHP 0208-WF WF-2 Przedmiot Liczba godzin Semestr Forma zaliczenia Przysposobienie biblioteczne 2 I ZL - Szkolenie BHP 4 I ZL - Wychowanie fizyczne JO Język obcy 120 II IV (do wyboru) II V (do wyboru) 6.5-OWI Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej 2 V ZL PLT Praktyka terenowa lub laboratoryjna 4 tyg. IV ZL - E egzamin, ZO - zaliczenie na ocenę, ZL - zaliczenie bez oceny Punkty ECTS ZL - ZO + E 5 Szkolenie z ergonomii 3 III ZL - Przysposobienie biblioteczne, w wymiarze 2 godzin dydaktycznych, będzie realizowane na pierwszym roku studiów. Zajęcia te będą przeprowadzane w Bibliotece Wydziału Matematyczno - Fizycznego przy ulicy oleskiej 48 przez mgr Iwonę Ostowską. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w wymiarze 4 godzin dydaktycznych dla wszystkich studentów Wydziału, będzie realizowane w I semestrze w terminie określonym przez Dziekana. Ukończenie szkolenia potwierdza się wpisem do indeksu (strona nr 77), a jego uzyskanie jest warunkiem zaliczenia pierwszego roku studiów. Wychowanie fizyczne obejmuje 60 godzin ćwiczeń do realizacji w trakcie dwóch semestrów (2 x 30 godzin) - w terminie do wyboru - od semestru II do semestru IV. Zajęcia z wychowania fizycznego organizuje Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (Plac Staszica 1, tel , Zapisy na zajęcia przyjmowane są w styczniu i maju kaŝdego roku w sekretariacie Studium. Zajęcia są zróŝnicowane, student ma prawo wyboru rodzaju zajęć, których oferta, sposób realizacji oraz warunki uczestnictwa są dostępne w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Język obcy jest realizowany w Studium Języków Obcych (ul. Oleska 48, tel ). Student uzyskuje jednorazowo 5 punktów ECTS w semestrze V, po spełnieniu wymogów stawianych przez SJO. Student dysponuje 120 godzinami zajęć z wybranego języka obcego (1 blok językowy) - w terminie do wyboru od semestru II do semestru V. Student ma do wyboru lektoraty z języka: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego i portugalskiego. Szkolenie z ergonomii w wymiarze 3 godzin lekcyjnych prowadzone będzie przez dr Romanę Chmara- Pawlińską, w terminie ustalonym wcześniej i wskazanym w rozkładzie zajęć. Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, w wymiarze 2 godzin dydaktycznych realizowane będzie w semestrze V. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji. Po zakończeniu semestru IV studentów obowiązuje 4 - tygodniowa wakacyjna praktyka terenowa lub laboratoryjna (opiekun praktyk studenckich - dr ElŜbieta Dudek). Uwaga! Przysposobienie obronne Zgodnie z Ustawą Nr 1363 z dnia o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, studenci i studentki, którzy ukończyli pierwszy rok studiów wyŝszych mogą odbyć na swój wniosek przysposobienie obronne w semestrze IV. Przysposobienie obronne jest nieobowiązkowym przedmiotem nauki, prowadzonym w systemie samokształcenia oraz konsultacji i kończy się egzaminem (Art.166 a).

14 KURSY STAŁE (Ks) Począwszy od semestru 3 proponuje się studentowi kursy stałe (Ks). KaŜdemu kursowi przypisywana jest odpowiednia liczba punktów ECTS. Student wybiera przedmioty spośród kursów stałych według własnych zainteresowań. Jednocześnie musi kierować się zasadą zdobycia łącznie minimum 30 punktów w semestrze. Aby dany kurs został zaakceptowany po wyborze, musi zostać wybrany przez grupę minimum 15 osób. Kod Przedmiot Liczba godzin Semestr Forma zaliczenia Punkty ECTS 6.5.B-BKRZ Biofizyka komórki roślinnej i zwierzęcej 45 III ZO B-BSB Biologia strukturalna błon (biologicznych i 45 III ZO 2 modelowych) 6.5.B-BB Biostatystyka i biometria 45 III ZO B-ZKP Zastosowanie komputerów w pomiarach 45 III ZO B-CKCM Chemia kwantowa cząsteczek i 45 IV ZO 2 makrocząsteczek 6.5.B-WMN Wstęp do metod numerycznych 45 IV ZO B-BP Biologia plazmidów 45 IV ZO B-CPOB Cyfrowe przetwarzanie obrazów biologicznych 45 IV ZO B-BBD Bioinformatyczne bazy danych 45 V ZO B-T Transkryptomika 45 V ZO B-FPMB Fizyczne podstawy modelowania 45 V ZO 2 molekularnego biocząsteczek 6.5.B-GK Grafika komputerowa 45 V ZO B-BZ Biofizyka zmysłów 45 VI ZO B-BSn Biosensory 45 VI ZO B-MRPS Metody rejestracji i przetwarzania sygnałów 45 VI ZO 2 biologicznych 6.5.B-GJK Graficzne języki komputerowe w planowaniu i kontroli eksperymentu 45 VI ZO 2

15 SYLLABUSY A. KANON BIOLOGII specjalność: bioinformatyka (Kn) Semestr I 1. Numer kursu: 6.5.B-BOT 2. BOTANIKA 3. 30W + 45L+30T 4. Prowadzący: dr hab. W. Włoch, prof. UO, dr hab. A. Obidowicz, dr hab. S. Sokół, dr G. Leśniański, dr P. Kojs, dr S. Nowak, dr. A. Nowak 5. Termin: I semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład - egzamin, laboratorium - zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Budowa mikroskopu. Komórka roślinna (cytoplazma, związki nieorganiczne, organelle). Budowa tkanek roślin (tkanki twórcze, parenchymy, tkanki okrywające, pierwotne i wtórne, tkanki wzmacniające Ŝywe i martwe, tkanki przewodzące - floem i ksylem, tkanki wzmacniające). Budowa organów roślin (korzeń, łodyga, liść, kwiat, owoc). Budowa plech. Przekształcenia organów. Przegląd systematyczny grzybów i roślin: Eumycota: Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina. Cyanophyta. Chrysophyta, Phaeophyta, Rhodophyta, Chlorophyta, Ascomycotina lichenizata, Bryophytina, Lycophytina, Pteryphytina Magnoliopsida, Liliopsida. Szweykowski J., Szweykowska A.: Botanika. T. I. Morfologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa , Strasburger E.: Botanika, PWRiL, Warszawa 1972, Gorczyński T.: Ćwiczenia z botaniki, PWN, Warszawa 1979, Polakowski B. (red.): Botanika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Numer kursu: 6.5 B-CNF 2. CHEMIA NIEORGANICZNA I FIZYCZNA 3. 15W + 30L + 15K 4. Prowadzący: dr inŝ. R. Słota, dr Gabriela Dyrda, dr inŝ. Zygmunt Flisak, mgr Krzysztof Bisz, mgr Tomasz DuŜak 5. Termin: I semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład - egzamin, laboratorium i konwersatorium - zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Elementy teorii budowy atomu. Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne. Budowa materii, atomy, pierwiastki i związki chemiczne. Jądro atomowe i powłoki elektronowe. Podstawy kwantowej teorii budowy atomu, liczby kwantowe, pojęcie orbitalu. Energia elektronów w atomie, jonizacja, stopień utlenienia. Konfiguracje elektronowe. Układ okresowy pierwiastków, prawo okresowości, nieperiodyczność. Podstawy termodynamiki chemicznej. Parametry stanu układu, funkcje stanu oraz ich znaczenie (H, G, S). Entalpia reakcji chemicznej. Prawo Hessa. Elementy teorii wiązania chemicznego. Wiązanie jonowe i typowe związki jonowe. Elektroujemność. Polaryzacja wiązania i jej znaczenie. Wiązanie kowalencyjne i typowe związki kowalencyjne. Oddziaływania van der Waalsa. Wiązanie wodorowe. Wiązanie w metalach. Wiązanie koordynacyjne. Budowa związków kompleksowych, teoria pola ligandów, wybrane właściwości kompleksów, znaczenie kompleksów metali w układach biologicznych. Gazy i prawa gazowe. Gaz doskonały i gazy rzeczywiste. Ciecze i roztwory. Charakterystyka stanu ciekłego. Równowagi fazowe. Krystalizacja, destylacja, ekstrakcja. Elektrolity. Równowaga chemiczna w roztworach elektrolitów. Dysocjacja elektrolityczna. Podstawy teorii kwasów i zasad. Hydroliza. Roztwory buforowe. Koloidy. Podstawy chemii ciała stałego. Stan krystaliczny i szklisty. Ciekłe kryształy. Podstawy kinetyki chemicznej. Mechanizm elementarnej reakcji chemicznej. Szybkość reakcji. Kataliza. Zjawiska powierzchniowe. Adsorpcja, napięcie powierzchniowe. Systematyka wybranych pierwiastków i związków nieorganicznych. Ogólna charakterystyka pierwiastków, ich znaczenie w przyrodzie i technice. Podstawowe związki chemiczne fluorowców, tlenu, wodoru. Kwasy tlenowe. Gazy szlachetne. Problemy ekologiczne odpady przemysłowe a środowisko naturalne. Rodzaje odpadów i ich utylizacja. Efekt cieplarniany, dziura ozonowa. Zajęcia konwersatoryjne słuŝą lepszemu zrozumieniu i utrwaleniu wiadomości przekazywanych na wykładach, ich tematyka pokrywa się z tematami poszczególnych wykładów. Podstawy stechiometrii i obliczeń chemicznych. Nomenklatura związków nieorganicznych. Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków. Wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe. Budowa ciała stałego. Termochemia (prawo Hessa). Równowagi w gazach i cieczach. Szybkość reakcji chemicznej. Elementy systematyki chemicznej, ogólna charakterystyka pierwiastków chemicznych (grupy główne, blok d). Podstawowe związki chemiczne fluorowców, tlenu i wodoru, kwasy tlenowe. Gazy szlachetne. Regulamin pracowni, przepisy BHP. Elementy techniki laboratoryjnej, których opanowanie jest konieczne do efektywnej i bezpiecznej pracy w laboratoriach chemii nieorganicznej: poznanie podstawowego wyposaŝenia laboratorium chemicznego, wdroŝenie do sprawnego posługiwania się sprzętem laboratoryjnym; wyodrębnianie substancji, rozdzielanie mieszanin, oczyszczanie związków chemicznych i ich charakteryzowanie, synteza prostych związków nieorganicznych, badanie przebiegu reakcji chemicznych. Roztwory: sprawdzanie współmierności kolby miarowej i pipety, sporządzanie roztworów substancji krystalicznych i cieczy w wodzie. Miareczkowanie kwasowozasadowe: nastawianie miana kwasu solnego na boraks, nastawianie miana wodorotlenku sodu na kwas solny. Równowaga chemiczna wpływ stęŝenia, temperatury, mieszania na szybkość reakcji. Kataliza w układach homo- i heterogenicznych. Hydroliza soli: badanie odczynu roztworu soli, hydroliza z wydzieleniem osadu, wpływ temperatury na stopień hydrolizy.

16 Pajdowski L.: Chemia ogólna, PWN, Warszawa Jones L., Atkins P.: Chemia ogólna, PWN, Warszawa Bielański A.: Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa Trzebiatowski W.: Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa Atkins P.W.: Chemia fizyczna, PWN, Warszawa Mercik A., Mercik S.: Słownik pierwiastków chemicznych, Wyd. R.A.F. SCRIBA, Racibórz A.A. Domański, Laboratorium chemii ogólnej nie tylko dla chemików, Wyd. III, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, Numer kursu: 6.5 B-FEB 2. FIZYKA Z ELEMENTAMI BIOFIZYKI 3. 15W + 30L 4. Prowadzący: prof. dr hab. M. Podolak, dr K. KsiąŜek, dr H. Pięta, mgr G. Engel, mgr M. Witkowski 5. Termin: I semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład - egzamin, laboratorium - zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Wektory. Układy odniesienia. Prawa mechaniki. Podstawowe oddziaływania w przyrodzie. Praca, energia, moc. Zasady zachowania. Ruch drgający. Rezonans. Ruch falowy. Elementy budowy materii. Promieniowanie elektromagnetyczne. Elementy optyki. Mikroskopia elektryczna i elektronowa. Spektroskopia. Fluorescencja i fluorymetria. Dualizm korpuskularno - falowy. Kalorymetria. Hydrodynamika. Lepkość cieczy. Elektryczność. Biopotencjały i metody ich pomiarów. Promieniowanie jonizujące i jego oddziaływanie z materią. Metody NMR i EPR. Zastosowanie tych metod do badań biofizycznych. Jaworski B. i inni: Kurs fizyki, t. 1-3, PWN, Warszawa 1981, Bolton W.: Zarys fizyki, PWN, Warszawa 1982, Skorko M.: Fizyka, PWN, Warszawa 1979, Resnick S., Halliday D.: Fizyka, t. 1-2, PWN, 1995, Przestalski S.: Fizyka z elementami biofizyki i agrofizyki, PWN, Warszawa Numer kursu: 6.5 B-MS 2. MATEMATYKA i STATYSTYKA 3. 15W + 30K 4. Prowadzący: dr P. Urbaniec, dr K. Gajewska-Kurdziel 5. Termin: I semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład i konwersatorium - zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Elementy logiki matematycznej, elementy algebry zbiorów, waŝniejsze podzbiory zbioru liczb rzeczywistych. Ciągi liczbowe i ich własności, granica ciągu liczbowego. Szeregi liczbowe, zbieŝność szeregów, kryteria zbieŝności szeregów liczbowych. Macierze, działania na macierzach. Wyznaczniki macierzy kwadratowej. Własności wyznaczników. Wyznaczanie macierzy odwrotnej do danej. Układy równań liniowych i metody ich rozwiązywania (wzory Cramera i metoda eliminacji Gaussa). Przegląd najwaŝniejszych funkcji, przykłady funkcji wielu zmiennych. Granica funkcji jednej zmiennej, pochodna funkcji i jej zastosowania. Rachunek róŝniczkowy funkcji wielu zmiennych-pochodna cząstkowa, pochodna kierunkowa, róŝniczka zupełna funkcji wielu zmiennych. Całka nieoznaczona funkcji jednej zmiennej. Własności całek nieoznaczonych. Metody wyznaczania całki nieoznaczonej całkowanie przez podstawianie, całkowanie przez części, całkowanie funkcji wymiernych. Przykłady całek funkcji niewymiernych. Całka Reimanna i jej sens geometryczny, własności całki Reimanna. Całka niewłaściwa I-go i II-go rodzaju, kryteria zbieŝności całek niewłaściwych. Całkowe kryterium zbieŝności szeregów. Całki wielokrotne definicja, sens geometryczny. Zastosowania całek wielokrotnych. Równania róŝniczkowe, najwaŝniejsze typy równań róŝniczkowych i metody ich rozwiązywania (równania o zmiennych rozdzielonych, uzmienniania stałej, równania jednorodne, równania liniowe) Elementy rachunku prawdopodobieństwa przestrzeń zdarzeń elementarnych, zdarzenie losowe, aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo warunkowe, całkowite, wzór Bayesa, niezaleŝność zdarzeń, schemat Bernoulliego. Zmienna losowa, rozkład zmiennej losowej (rozkład dyskretny, rozkład ciągły), funkcja gęstości prawdopodobieństwa. Elementy statystyki. Średnia arytmetyczna, geometryczna i harmoniczna, mediana i wartość modalna. Wariancja, odchylenie standardowe i współczynnik zmienności. Błąd standardowy i przedział ufności. Testowanie hipotez o róŝnicach między średnimi i związkach między zmiennymi. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: posługiwania się metodami matematycznymi w biologii; opisu matematycznego zjawisk oraz procesów fizycznych i chemicznych w przyrodzie, znajomość podstawowych zagadnień statystycznych. McQuarrie D.A.: Matematyka dla przyrodników i inŝynierów, t.1-3, PWN śakowski W.: Matematyka, t.1-3 WNT Laszuk J.: Matematyka, Wydawnictwa Szkoły Głównej Handlowej

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY. Pakiet Informacyjny ECTS

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY. Pakiet Informacyjny ECTS WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY Pakiet Informacyjny ECTS BIOLOGIA specjalność: bioinformatyka 3 - letnie studia licencjackie stacjonarne (studia I stopnia) OPOLE 2009 Informator, na podstawie materiałów

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Biotechnologia w ochronie środowiska Biotechnology in Environmental Protection Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Maria Wędzony Zespół dydaktyczny: Prof.

Bardziej szczegółowo

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza biologia, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł. Biologia molekularna i podstawy

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza biologia, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł. Biologia molekularna i podstawy W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza biologia, studia pierwszego stopnia 2015/16 BI1s_001 Matematyka 1 2 BI1s_002

Bardziej szczegółowo

Przyroda UwB. I rok studiów

Przyroda UwB. I rok studiów Przyroda UwB I rok studiów 1. Matematyka (PP) 15 15 30 2 Z 2. Ergonomia i BHP (PO) 10 10 1 Z 3. Język obcy (PO) 30 30 2 Z 4. Chemia ogólna (PP) 30 30 60 4 E 5. Biologia komórki (PP) 15 15 30 2 E 6. Różnorodność

Bardziej szczegółowo

Egzamin końcowy Średnia arytmetyczna przedmiotów wchodzących w skład modułu informacje dodatkowe

Egzamin końcowy Średnia arytmetyczna przedmiotów wchodzących w skład modułu informacje dodatkowe Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Technologia Chemiczna poziom I Sylabus modułu: Podstawy chemii 002 Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): - 1. Informacje ogólne koordynator

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat akademicki). II. SYLWETKA

Bardziej szczegółowo

Przedmiot CHEMIA Kierunek: Transport (studia stacjonarne) I rok TEMATY WYKŁADÓW 15 godzin Warunek zaliczenia wykłady: TEMATY LABORATORIÓW 15 godzin

Przedmiot CHEMIA Kierunek: Transport (studia stacjonarne) I rok TEMATY WYKŁADÓW 15 godzin Warunek zaliczenia wykłady: TEMATY LABORATORIÓW 15 godzin Program zajęć: Przedmiot CHEMIA Kierunek: Transport (studia stacjonarne) I rok Wykładowca: dr Jolanta Piekut, mgr Marta Matusiewicz Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie z oceną TEMATY WYKŁADÓW 15 godzin 1.

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Ochrona Przyrody Protection of Nature Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Małgorzata Kłyś Zespół dydaktyczny dr Anna Chrzan, dr Małgorzata Kłyś Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, pierwszy Sylabus modułu: Chemia ogólna (1BT_05)

Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, pierwszy Sylabus modułu: Chemia ogólna (1BT_05) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, pierwszy Sylabus modułu: Chemia ogólna (1BT_05) 1. Informacje ogólne koordynator modułu/wariantu rok akademicki 2014/2015

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Botanika ogólna - opis przedmiotu

Botanika ogólna - opis przedmiotu Botanika ogólna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Botanika ogólna Kod przedmiotu 13.9-WB-BiolP-BtOg-L-S14_pNadGenZSLYC Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: chemia poziom pierwszy Sylabus modułu: Podstawy Chemii B 0310-CH-S1-010

Kierunek i poziom studiów: chemia poziom pierwszy Sylabus modułu: Podstawy Chemii B 0310-CH-S1-010 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: chemia poziom pierwszy Sylabus modułu: Podstawy Chemii B 0310-CH-S1-010 1. Informacje ogólne koordynator modułu Prof. dr hab. Teresa Kowalska

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW I.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku astronomia UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata. II.SYLWETKA ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki Program studiów na kierunku matematyka (studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, stacjonarne) dotyczy osób zarekrutowanych w roku 2013/14 i w latach następnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia Egzamin po semestrze Kierunek: FIZYKA TECHNICZNA wybór specjalności po semestrze czas trwania: 7 semestrów profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia 01/015-1

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Ochrona Środowiska I Protection of Environment Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Małgorzata Kłyś Zespół dydaktyczny dr Anna Chrzan, dr Małgorzata Kłyś Opis kursu (cele

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Zespół dydaktyczny

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Zespół dydaktyczny KARTA KURSU Ochrona środowiska, studia I stopnia studia stacjonarne Nazwa Nazwa w j. ang. Ochrona przyrody Protection of nature Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator IB: dr Małgorzata Kłyś IG: dr Piotr Lewik

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Biotechnologia, rok I Rok akademicki 2016/2017

Kierunek: Biotechnologia, rok I Rok akademicki 2016/2017 Kierunek: Biotechnologia, rok I Metody uczenia się i studiowania Bt I 0 1 15 1 Biologia ogólna Bt I 0 1 30 45 6 x Chemia ogólna i nieorganiczna Bt I 0 1 30 30 30 6 x Chemia organiczna Bt I 0 2 30 15 30

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia Sylwetka absolwenta Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku astronomia powinien: posiadać rozszerzoną wiedzę w dziedzinie astronomii,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW Ι.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia indywidualne pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat

Bardziej szczegółowo

Studiapierwszego stopnia

Studiapierwszego stopnia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2014/15. Zawierają spis przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Metody analizy białek - opis przedmiotu

Metody analizy białek - opis przedmiotu Metody analizy białek - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metody analizy białek Kod przedmiotu 13.9-WB-BMD-MAB-L-S14_pNadGenPEBES Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biologia /

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Bionanotechnologie

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Bionanotechnologie Nazwa modułu: Genetyka molekularna Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA MATEMATYKA STOSOANA PLAN STUDIÓ STACJONARNYCH PIERSZEGO STOPNIA semestr: 1. w grupach 14.4- -060 prowadzenie do psychologii 15 15 30 2 S-PP/OH 11.1- -810 stęp do logiki i teorii mnogości 30 30 60 1 8 P1

Bardziej szczegółowo

Podstawy chemii. dr hab. Wacław Makowski. Wykład 1: Wprowadzenie

Podstawy chemii. dr hab. Wacław Makowski. Wykład 1: Wprowadzenie Podstawy chemii dr hab. Wacław Makowski Wykład 1: Wprowadzenie Wspomnienia ze szkoły Elementarz (powtórka z gimnazjum) Układ okresowy Dalsze wtajemniczenia (liceum) Program zajęć Podręczniki Wydział Chemii

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyroda 2. Opis: Studium

Bardziej szczegółowo

kod w SID Wydział Geograficzno - Biologiczny

kod w SID Wydział Geograficzno - Biologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 (Po korekcie zatwierdzonej na posiedzeniu Rady ydziału w dniu 29.06.2011 r.) data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Mikrobiologia Microbiology Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr Tomasz Bator Zespół dydaktyczny dr Tomasz Bator dr Magdalena Greczek-Stachura Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Są to dzienne, bezpłatne wyższe studia zawodowe. Program studiów wypełnia aktualne standardy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE ROCZNYM Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna ROK I E/- Organizacja pracy i zarządzanie 30 30 1 Matematyka 1 20 20 40 6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1. Umiejscowienie studiów w obszarze nauki Studia podyplomowe, realizowane są jako kierunek kształcenia obejmujący wybrane

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Semestr. Forma zal./ punkty ECTS. Liczba godz. w sem. Wykłady obowiązkowe

PLAN STUDIÓW. Semestr. Forma zal./ punkty ECTS. Liczba godz. w sem. Wykłady obowiązkowe BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne I stopnia, 7 semestrów, 210 pkt. (cykl kształcenia rozpoczynający się w 2014 r.) ROK I - ROK AKADEMICKI 2014/15 Lp. Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna Semestr I Organizacja pracy i zarządzanie 30 30-1 Matematyka 1 20 20 40-6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 127/05/2013 Senatu UR z dnia 23 maja 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW OCHRONA ŚRODOWISKA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Systematyka strunowców I Taonomy of Chordates Kod Punktacja ECTS* 2 Zespół dydaktyczny Dr Łukasz Binkowski Koordynator Dr Marek Guzik Dr Lucjan Schimscheiner Dr Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Punktacja ECTS* Dr Marek Guzik

KARTA KURSU. Punktacja ECTS* Dr Marek Guzik KARTA KURSU Nazwa Ćwiczenia terenowe z zoologii Nazwa w j. ang. Kod Punktacja ECTS* Koordynator Dr Marek Guzik Zespół dydaktyczny Dr Łukasz Binkowski Dr Marek Guzik Dr Lucjan Schimscheiner Dr Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program właściwy dla standardowej ścieżki kształcenia na kierunku astronomia. Semestr I. 60 120 14 Egzamin. 45 75 9 Egzamin 75 2.

Szczegółowy program właściwy dla standardowej ścieżki kształcenia na kierunku astronomia. Semestr I. 60 120 14 Egzamin. 45 75 9 Egzamin 75 2. B3. Program studiów liczba punktów konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego) określonej dla rozpatrywanego programu kształcenia - 180 łączna liczba punktów, którą student musi uzyskać na

Bardziej szczegółowo

GODZINY Wychowanie fizyczne

GODZINY Wychowanie fizyczne YDZIAŁ HODOI I BIOOGII ZIERZĄT UNIERSYTET TECHNOOGICZNO - PRZYRODNICZY POZIOM STUDIÓ: FORMA STUDIÓ: SPECJANOŚ: PAN STUDIÓ NR I STUDIA PIERSZEGO STOPNIA (3,5-ETNIE INŻYNIERSKIE) OCHRONA ŚRODOISKA. OCHRONA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Ochrony Środowiska Kierunek: Ochrona środowiska Studia stacjonarne PLAN STUDIÓW (obowiązujący od roku 2014/2015) Specjalności:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo żywności, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo żywności, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł W0 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W0 W W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo, studia pierwszego stopnia 205/6 BZs_00 Chemia organiczna z elementami ogólnej

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Analiza matematyczna 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia środowiskowa - opis przedmiotu

Mikrobiologia środowiskowa - opis przedmiotu Mikrobiologia środowiskowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikrobiologia środowiskowa Kod przedmiotu 13.4-WB-OSOD-MŚr-W-S14_pNadGenMVRC0 Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych

Bardziej szczegółowo

Drobnoustroje w ochronie środowiska SYLABUS A. Informacje ogólne

Drobnoustroje w ochronie środowiska SYLABUS A. Informacje ogólne Drobnoustroje w ochronie środowiska A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW I.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia indywidualne pierwszego stopnia na kierunku astronomia UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Mathematics

KARTA KURSU. Mathematics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka Mathematics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Maria Robaszewska Zespół dydaktyczny dr Maria Robaszewska Opis kursu (cele kształcenia) Celem kursu jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Relacyjne Bazy Danych Relational Databases Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Kod przedmiotu: ZIP.GD5.03 Rodzaj przedmiotu: Przedmiot Specjalnościowy na kierunku ZIP dla specjalności

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna I Mathematical analysis I Kierunek: Kod przedmiotu: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia eksperymentalna i środowiskowa

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia eksperymentalna i środowiskowa KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia eksperymentalna i środowiskowa Nazwa Nazwa w j. ang. Wybrane problemy biologii molekularnej kwasy nukleinowe Selected problems of molecular biology

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka w ochronie Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kod przedmiotu: ZiIP.D1F.15.27. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Poziom studiów: Studia II

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie

Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SIS408 Ochrona środowiska w transporcie Wersja przedmiotu 2013/14 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP Kod przedmiotu Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE** KIERUNEK: specjalność/i: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Biologia I Biology I Kierunek: Inżynieria Środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: Semestr: II podstawowy, moduł 3 I stopnia Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJOWEGO SZKOŁY w projekcie Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, poziom pierwszy Sylabus modułu: Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska (1BT_27)

Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, poziom pierwszy Sylabus modułu: Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska (1BT_27) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, poziom pierwszy Sylabus modułu: Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska (1BT_27) 1. Informacje ogólne koordynator

Bardziej szczegółowo

Biologia. Opis kierunku

Biologia. Opis kierunku Opis kierunku jest to gałąź nauki zajmująca się badaniem Ŝycia. Nauka ta skupia się na charakterystyce, klasyfikacji oraz zachowaniu organizmów Ŝywych, jak równieŝ sposobie powstawania nowych gatunków

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl dr Robert Milewski

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl dr Robert Milewski Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Przedmiot wybieralny Typ przedmiotu. Informacje ogólne. Nazwa. Kod przedmiotu WB-BTP-PW15-W-S14_pNadGen498OU. Wydział

Przedmiot wybieralny Typ przedmiotu. Informacje ogólne. Nazwa. Kod przedmiotu WB-BTP-PW15-W-S14_pNadGen498OU. Wydział Przedmiot wybieralny 15... opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot wybieralny 15... Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-PW15-W-S14_pNadGen498OU Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biotechnologia

Bardziej szczegółowo

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Ekologia i ekofizjologia 0310-CH-S1-043

Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Ekologia i ekofizjologia 0310-CH-S1-043 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: CHEMIA, pierwszy poziom Sylabus modułu: Moduł A związany ze specjalnością Kod modułu: 0310-CH-S1-025 Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Projektowanie molekularne i bioinformatyka

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Projektowanie molekularne i bioinformatyka STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE specjalność Projektowanie molekularne i bioinformatyka 1. CELE KSZTAŁCENIA Projektowanie leków, prace projektowe związane z inżynierią

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/v semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Matematyka I Wszystkie specjalności Data wydruku: 21.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane

Bardziej szczegółowo

Studia w systemie 3+2 Propozycja zespołu Komisji ds. Studenckich i Programów Studiów

Studia w systemie 3+2 Propozycja zespołu Komisji ds. Studenckich i Programów Studiów Studia w systemie 3+2 Propozycja zespołu Komisji ds. Studenckich i Programów Studiów Polecenie Rektora nakłada na Wydział obowiązek przygotowania programu studiów w systemie 3-letnich studiów licencjackich

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA. Studia stacjonarne

FILOZOFIA. Studia stacjonarne FILOZOFIA Studia stacjonarne I stopnia Studia filozoficzne I stopnia na kierunku filozofia prowadzone są w ramach dwóch specjalności: Filozofia teoretyczna Kognitywistyka Studia na każdej specjalności

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 WY + 30

Bardziej szczegółowo

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA Statistics. Inżynieria Środowiska. II stopień ogólnoakademicki

STATYSTYKA Statistics. Inżynieria Środowiska. II stopień ogólnoakademicki Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Załącznik do Uchwały RWCh Nr 36/2015 z dnia 18.11.2015 r. Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Tekst jednolity obejmuje

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. X - obszar kształcenia odpowiadający naukom ścisłym Forma studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. X - obszar kształcenia odpowiadający naukom ścisłym Forma studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Chemii Kierunek studiów: Chemia Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA

12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekologia i ochrona środowiska 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/IV. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo