WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY. Pakiet Informacyjny ECTS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY. Pakiet Informacyjny ECTS"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY Pakiet Informacyjny ECTS BIOLOGIA specjalność: bioinformatyka 3 - letnie studia licencjackie stacjonarne (studia I stopnia) OPOLE 2008

2 Informator, na podstawie materiałów przygotowanych przez Prowadzących poszczególne przedmioty, opracował dr Paweł Kojs Katedra Biosystematyki UO Składam podziękowania wszystkim, którzy współuczestniczyli w tworzeniu niniejszego Pakietu Informacyjnego ECTS Data ostatniej aktualizacji: Najnowsze informacje na stronie:

3 WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Opole, ul. Oleska 48 Opole, ul. Oleska 48, pok. 108, tel DyŜury: DZIEKAN prof. dr hab. inŝ. Andrzej Gawdzik wtorek (przy ul. Dmowskiego 7/9, pokój nr 151) czwartek PRODZIEKAN ds. dydaktyki studiów dziennych dr hab. inŝ. Maria Ząbkowska-Wacławek, prof. U.O. Opole, ul. Oleska 48, pok. 108 A, tel. tel DyŜury: wtorek czwartek PRODZIEKAN ds. dydaktyki studiów zaocznych dr inŝ. Dariusz Suszanowicz Opole, ul. Oleska 48, pok. 108 A, tel DyŜury: czwartek piątek

4 DZIEKANAT WYDZIAŁU ul. Oleska 48, pokój 126, tel. tel. (077) , (077) , fax (077) Godziny przyjmowania stron : od wtorku do piątku w soboty Kierownik dziekanatu - mgr Monika Mamczura-DuŜyńska ul. Oleska 48, pokój 124, tel. (077) Sprawy studentów dziennych i zaocznych prowadzą: mgr Agnieszka Kowalczyk tel mgr Anna Lubczyńska tel

5 Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2008/2009 będzie kształcił studentów na kierunkach: licencjackich (studia I stopnia) Biologia (specjalności: biologia podstawowa, bioinformatyka): w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym Ochrona Środowiska: w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym Biotechnologia: w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym InŜynieria Środowiska: w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym Edukacja Techniczno Informatyczna: w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym magisterskich uzupełniających (studia II stopnia) Ochrona środowiska: w systemie niestacjonarnym Biotechnologia: w systemie niestacjonarnym InŜynieria Środowiska: w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym Koordynatorzy kierunkowi: - Biologia dr Anna Kocorek ( - Ochrona Środowiska - dr Urszula Karwaczyńska - Biotechnologia dr Teresa Farbiszewska - InŜynieria Środowiska (3,5 letnie, studia licencjackie z tytułem zawodowym inŝ.) - dr Daniel Janecki - InŜynieria Środowiska, specjalność PPT studia uzupełniające - mgr Zofia Siwerska - Edukacja Techniczno Informatyczna - dr Janina Pierańska

6 STRUKTURA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO - TECHNICZNEGO I. KATEDRA BIOSYSTEMATYKI Kierownik Katedry - prof. dr hab. Jerzy Lis ZAKŁAD BIOLOGII ROŚLIN dr hab. Wiesław Włoch, prof. UO - kierownik Zakładu PRACOWNIA GEOBOTANIKI I OCHRONY SZATY ROŚLINNEJ 1. dr Arkadiusz Nowak 2. dr Sylwia Nowak 3. dr Krzysztof Spałek 4. dr Grzegorz Leśniański PRACOWNIA SYSTEMATYKI ROŚLIN I GRZYBÓW 1. dr hab. Sławomir Sokół PRACOWNIA ANATOMII I MORFOGENEZY ROŚLIN 1. dr hab. Wiesław Włoch, prof. UO 2. dr Paweł Kojs PRACOWNIA PALEOBOTANIKI 1. dr hab. Andrzej Obidowicz dr Edward Ślesak - umowa zlecenie ZAKŁAD ZOOLOGII BEZKRĘGOWCÓW dr hab. Barbara Lis, prof. UO - kierownik Zakładu 1. prof. dr hab. Tadeusz Zatwarnicki 2. dr Joanna Czaja 3. dr Anna Kocorek 4. dr Tomasz Blaik 5. mgr Ewa Kaleta - technik PRACOWNIA ZOOLOGII KRĘGOWCÓW 1. dr Grzegorz Kłys - p. o. kierownika pracowni 2. dr Grzegorz Hebda 3. dr Sławomir Mitrus ZAKŁAD PALEOBIOLOGII dr hab. Adam Bodzioch, prof. UO - kierownik Zakładu 1. dr Elena Yazykova 2. dr Dorota Konietzko-Meier 3. mgr Krzysztof KsiąŜkiewicz CENTRUM STUDIÓW NAD BIORÓśNORODNOŚCIĄ (na prawach Zakładu) prof. dr hab. Jerzy Lis - kierownik Centrum 1. dr Dariusz Ziaja 2. mgr Miłosz Mazur - koordynator 3. mgr Monika Biskupek - technik STACJA TERENOWA - ŁADZA 1. dr Grzegorz Kłys - opiekun stacji SEKRETARIAT 1. mgr Magdalena Kościuk - technik

7 II. III. IV. KATEDRA OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI Kierownik Katedry - prof. dr hab. inŝ. Czesława Rosik Dulewska 1. Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gleb Pracownia Ochrony Agrocenoz 2. Zakład Gospodarki Odpadami i Ściekami Pracownia Gospodarki Odpadami Pracownia Gospodarki Wodno-Ściekowej Pracownia Hydrologii Pracownia Spektrometrii i Chromatografii 3. Zakład Monitoringu i Zagospodarowania Przestrzennego Pracownia Zagospodarowania Przestrzennego Pracownia Edukacji Ekologicznej Pracownia Monitoringu KATEDRA BIOTECHNOLOGII I BIOLOGII MOLEKULARNEJ Kierownik Katedry prof. zw. dr hab. Adam Latała 1. Zakład Biotechnologii Pracownia Procesów Biodegradacyjnych Pracownia Bioreaktorów Pracownia Mikrobiologii Ogólnej i Przemysłowej Pracownia Genetyki Biochemicznej Pracownia Biochemii Pracownia Enzymologii Pracownia Biotechnologicznych Podstaw śywienia Człowieka Pracownia PodłoŜy i Hodowli Szczepów 2. Zakład Biologii Komórki 3. Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody 4. Zakład Badań Fizykochemicznych Pracownia Technologii Informacyjnej Pracownia Biofizyki i Fizyki Środowiska Pracownia Chemii Środowiska KATEDRA INśYNIERII PROCESOWEJ Kierownik Katedry prof. dr hab. inŝ. Andrzej Gawdzik 1. Zakład Reaktorów i Technik Separacji 2. Zakład Procesów Jednostkowych 3. Zakład Procesów Cieplnych Pracownia Maszynoznawstwa Warsztaty 4. Zakład Sozotechniki i Sterowania Środowiskiem 5. Zakład Procesów Mechanicznych 6. Pracownia Informatyki i Analizy Numerycznej V. KATEDRA INśYNIERII ROLNICZEJ I ŚRODOWISKA Kierownik Katedry prof. dr hab. Krystian Ledwoń Laboratorium Fizyki Atmosfery i Hydrologii Stosowanej Pracownia Rewitalizacji Wód i Gleby Pracownia Budownictwa Ogólnego i Hydrotechnicznego VI. KATEDRA TECHNOLOGII Kierownik Katedry prof. dr hab. InŜ. Viktor Vlasenko 1. Zakład Projektowania Technicznego i Informatycznego Pracownia Systemów Informacyjnych i Telekomunikacyjnych Pracownia Projektowania Technicznego i Informatycznego Pracownia Przetwarzania Cyfrowego Obrazów Mikroskopowych 2. Zakład Techniki Pracownia Mechaniki i InŜynierii Wytwarzania Pracownia Technik Multimedialnych i Technologii Internetowych Pracownia Dydaktyki Techniki i Informatyki

8 BIOLOGIA specjalność: Bioinformatyka STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STUDIA LICENCJACKIE) I. Ogólna charakterystyka studiów. Studia pierwszego stopnia (licencjackie) trwają 3 lata (6 semestrów) i umoŝliwiają po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego LICENCJATA. II. Sylwetka absolwenta. Absolwent studiów licencjackich będzie wyposaŝony w wiedzę obejmującą główne dyscypliny biologiczne, ale opartą na szerokich podstawach nauk ścisłych (ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej informatyki i najnowszych metod numerycznych stosowanych w naukach biologicznych). Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy laboratoryjnej i samodzielnej pracy naukowo-badawczej. Uzyskane kompetencje merytoryczne umoŝliwią mu podjęcie pracy zawodowej w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, w przemyśle, administracji, placówkach ochrony środowiska i ochrony przyrody, rolnictwie oraz szkolnictwie. Absolwent specjalności Bioinformatyka będzie dodatkowo posiadał takie umiejętności, jak komputerowa analiza DNA i białek, projektowanie i modelowanie związków biologicznie czynnych, czy modelowanie i analiza procesów biologicznych zachodzących zarówno w organizmach Ŝywych, jak i w środowisku ich Ŝycia. Te dodatkowe umiejętności mają mu pozwolić na podjęcie pracy równieŝ w specjalistycznych laboratoriach farmaceutycznych, biochemicznych, firmach bioinformatycznych i biotechnologicznych, oraz w innych placówkach, gdzie wykorzystuje się metody komputerowe do analizy róŝnego typu procesów biologicznych. W czasie przebiegu studiów student musi zaliczyć wszystkie przedmioty kanonu obowiązkowego. Od czwartego semestru dodatkowo dokonuje wyboru przedmiotów z oferty kursów stałych i zmiennych, które poszerzają zakres kanonu przedmiotów obowiązkowych. Tutorzy: 1. Dr Sławomir Mitrus 2. Dr Dariusz Ziaja

9 Szczegółowa propozycja realizacji planu studiów dla kierunku BIOLOGIA, specjalność BIOINFORMATYKA (studia licencjackie stacjonarne) na rok akademicki 2008/ B-D3-B ZL W - wykład S - seminarium L - laboratorium K - konwersatorium T - zajęcia terenowe E - egzamin ZO - zaliczenie na ocenę - zaliczenie bez oceny * Przedmiot humanistyczny realizowany w 2 semestrach (II, III) do wyboru wg listy: Filozofia przyrody 30 W/zo, 6.5.B-FP Historia nauk przyrodniczych 30 W/zo, 6.5.B-HNP Historia naturalna Ziemi 30 W/zo, 6.5.B-HNZ Miejsce religii w świecie 30 W/zo, 6.5.B-MRS A - zgodnie z zasadami Studium Języków Obcych; realizacja języków obcych od II do V semestru; po zaliczeniu 120 godzin i po zdaniu egzaminu przydziela się jednorazowo 5 punktów ECTS w semestrze V. B - zgodnie z zasadami Studium Wychowania Fizycznego i Sportu; realizacja od II do IV semestru Za przygotowanie pracy dyplomowej student otrzymuje 10 p. ECTS w sem. VI ** Praktyka terenowa lub laboratoryjna po IV semestrze, 4 tygodnie w miesiącach od lipca do września *** Seminarium dyplomowe realizowane w 2 semestrach (V, VI), do wyboru w poszczególnych zakładach (30 S / zl - 1 punkt ECTS + 30 S/ zo - 10 punktów ECTS). SEMESTR I Przedmiot Liczba godzin Punkty Kod W S L K T Razem ECTS Botanika (E) 30/E - 45/zo - 30/zo B-BOT Chemia nieorganiczna i fizyczna (E) 15/E - 30/zo 15/zo B-CNF Fizyka z elementami biofizyki (E) 15/E - 30/zo B-FEB Matematyka i statystyka (ZO) 15/zo /zo B-MS UŜytkowe programy komputerowe i /zo B-UPK techniki internetowe (ZO) Bazy danych I (ZO) 15/zo /zo B-BD1 Biologia komórki (E) 15/E - 30/zo B-BK Razem przedmioty kanonu SEMESTR II Przedmiot Liczba godzin Punkty Kod W S L K T Razem ECTS Chemia organiczna (E) 15/E - 30/zo 15/zo B-CO Zoologia (E) 45/E - 60/zo - 45/zo B-Z Podstawy i techniki programowania 15/zo - 30/zo B-PTP (ZO) Bazy danych II (ZO) 15/zo - 30/zo B-BD2 * Przedmiot humanistyczny 1 (ZO) 30/zo B-PH1 Razem przedmioty kanonu Inne przedmioty obowiązkowe (Ipo): Język obcy (ZO) A JO WF (ZL) B 0208 WF-1

10 SEMESTR III Przedmiot Liczba godzin Punkty Kod W S L K T Razem ECTS Biochemia (E) 30/E - 45/zo B-BCH Mikrobiologia (E) 15/E - 30/zo B-M Ekologia ogólna (E) 15/E /zo 15/zo B-EO Chemia białek (ZO) 15/zo - 15/zo B-CB Analiza i przetwarzanie obrazu /zo B-APOM mikroskopowego (ZO) *Przedmiot humanistyczny 2 (ZO) 30/zo B-PH2 Razem przedmioty kanonu Inne przedmioty obowiązkowe (Ipo): Język obcy (ZO) + (E) - poziom B2 A JO WF (ZL) B 0208 WF WF-2 Kursy stałe do wyboru: od 120 do 135 godzin w zaleŝności od wyboru Biofizyka komórki roślinnej i zwierzęcej 15/zo - 30/zo B-BKRZ (ZO) Biologia strukturalna błon 15/zo - 30/zo BSB (biologicznych i modelowych) (ZO) Biostatystyka i biometria (ZO) 15/zo - 30/zo B-BB Zastosowanie komputerów w pomiarach 15/zo - 30/zo B-ZKP (ZO) Kursy zmienne ~30 2 Student musi uzyskać z kursów stałych i zmiennych minimum 6 punktów ECTS SEMESTR IV Przedmiot Liczba godzin Punkty Kod W S L K T Razem ECTS Genetyka ogólna (E) 30/E - 30/zo B-GO Ochrona przyrody (E) 15/E /zo 15/zo B-OP Ochrona środowiska (E) 15/E /zo 15/zo B-OS Anatomia człowieka z histologią (ZO) 15/zo - 30/zo B-AC Podstawy modelowania molekularnego 15/zo - 30/zo B-PMMB biocząsteczek (ZO) Razem przedmioty kanonu Inne przedmioty obowiązkowe (Ipo): Język obcy (ZO) + (E) - poziom B2 A JO WF (ZL) 60/zl B 0208-WF-2 **Praktyka terenowa lub laboratoryjna 4 tyg PLT (ZL); lipiec wrzesień Kursy stałe do wyboru: od 120 do 135 godzin w zaleŝności od wyboru Chemia kwantowa cząsteczek i 15/zo /zo B-CKCM makrocząsteczek (ZO) Wstęp do metod numerycznych (ZO) 15/zo - 30/zo B-WMN Biologia plazmidów (ZO) 15/zo - 30/zo B-BP Cyfrowe przetwarzanie obrazów 15/zo - 30/zo B-CPOB biologicznych (ZO) Kursy zmienne ~30 2 Student musi uzyskać z kursów stałych i zmiennych minimum 6 punktów ECTS

11 SEMESTR V Przedmiot Liczba godzin Punkty Kod W S L K T Razem ECTS Fizjologia zwierząt (E) 15/E - 30/zo B-FZ Fizjologia roślin (E) 15/E - 30/zo B-FR Immunologia (E) 15/zo B-Im Komputerowa analiza struktur DNA i 15/zo - 30/zo B-KAS białek (ZO) ***Seminarium dyplomowe 1 (ZL) - 30/zl B-SD1 Przedmiot specjalizacyjny (ZO) 30/zo - 15/zo 15/zo B-WS Razem przedmioty kanonu Inne przedmioty obowiązkowe (Ipo): Język obcy (ZO) + (E) - poziom B2 0/E 120/zo A JO Kursy stałe do wyboru: od 120 do 135 godzin w zaleŝności od wyboru 15/zo - 30/zo B-BBD Bioinformatyczne bazy danych (ZO) Transkryptomika (ZO) 15/zo /zo B-T Fizyczne podstawy modelowania 15/zo - 30/zo B-FPMB molekularnego biocząsteczek (ZO) Grafika komputerowa (ZO) /zo B-GK Kursy zmienne ~30 2 Student musi uzyskać z kursów stałych i zmiennych minimum 6 punktów ECTS SEMESTR VI Przedmiot Liczba godzin Punkty Kod W S L K T Razem ECTS Ewolucjonizm (E) 30/E /zo B-Ewol Biotechnologia (E) 15/E - 30/zo B-B Genomika i proteomika (E) 15/E - 15/zo B-GP Ewolucja molekularna (ZO) 15/zo - 15/zo B-EwM Projektowanie związków biologicznie 15/zo - 30/zo B-PZBC czynnych (ZO) ***Seminarium dyplomowe 2 (ZO) - 30/zo B-SD2 Razem przedmioty kanonu Kursy stałe do wyboru: od 120 do 135 godzin w zaleŝności od wyboru Biofizyka zmysłów (ZO) 15/zo - 30/zo B-BZ 15/zo /zo B-BSn Biosensory (ZO) Metody rejestracji i przetwarzania sygnałów biologicznych (ZO) Graficzne języki komputerowe w planowaniu i kontroli eksperymentu (ZO) 15/zo - 30/zo B-MRPS 15/zo - 30/zo B-GJK Kursy zmienne ~30 2 Student musi uzyskać z kursów stałych i zmiennych minimum 6 punktów ECTS INNE PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE (Ipo): 1. Przysposobienie biblioteczne [0103-PB]- 2/zl godziny jednorazowo w semestrze 1 2. Szkolenie BHP [0105-BHP] - 4/zl godziny jednorazowo w semestrze 1 3. Szkolenie z ergonomii - 3/zl godziny jednorazowo w semestrze 3 4. Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej [6.5-OWI] 2/zl godziny jednorazowo w semestrze 5

12 KANON BIOINFORMATYKI (STANDARD) W kanonie bioinformatyki (Kn) znajdują się 32 przedmioty obowiązkowe, które student musi zaliczyć w terminie przewidzianym siatką studiów. Wszystkie one kończą się egzaminem lub zaliczeniem na ocenę. Student zobowiązany jest równieŝ do uzyskania zaliczeń z Seminarium dyplomowego 1 i Seminarium dyplomowego 2, które realizowane są w semestrach V i VI. Kod Przedmiot Liczba Forma godzin zaliczenia Punkty ECTS 6.5.B-BOT Botanika 105 E(I) B-CNF Chemia nieorganiczna i fizyczna 60 E(I) B-FEB Fizyka z elementami biofizyki 45 E(I) B-MS Matematyka i statystyka 45 ZO(I) B-UPK UŜytkowe programy komputerowe i techniki internetowe 30 ZO(I) B-BD1 Bazy danych I 45 ZO(I) B-BK Biologia komórki 45 E(I) B-CO Chemia organiczna 60 E(II) B-Z Zoologia 150 E(II) B-PTP Podstawy i techniki programowania 45 ZO(II) B-BD2 Bazy danych II 45 ZO(II) B-PH1 Przedmiot humanistyczny 1 (do wyboru) 30 ZO(II) B-BCH Biochemia 75 E(III) B-M Mikrobiologia 45 E(III) B-EO Ekologia ogólna 45 E(III) B-CB Chemia białek 30 ZO(III) B-APOM Analiza i przetwarzanie obrazu mikroskopowego 15 ZO(III) B-PH2 Przedmiot humanistyczny 2 (do wyboru) 30 ZO(III) B-GO Genetyka ogólna 60 E(IV) B-OP Ochrona przyrody 45 E(IV) B-OS Ochrona środowiska 45 E(IV) B-AC Anatomia człowieka z histologią 45 ZO(IV) B-PMMB Podstawy modelowania molekularnego biocząsteczek 45 ZO(IV) B-FZ Fizjologia zwierząt 45 E(V) B-FR Fizjologia roślin 45 E(V) B-Im Immunologia 15 ZO(V) B-KAS Komputerowa analiza struktur DNA i białek 45 ZO(V) B-Ewol Ewolucjonizm 45 E(VI) B-B Biotechnologia 45 E(VI) B-GP Genomika i proteomika 30 E(VI) B-EwM Ewolucja molekularna 30 ZO(VI) B-PZBC Projektowanie związków biologicznie czynnych 45 ZO(VI) 2 E - egzamin, np. E(I) - egzamin w semestrze I; ZO - zaliczenie na ocenę, np. ZO(I) - zaliczenie na ocenę w semestrze I

13 Oprócz przedmiotów zawartych w powyŝszej tabeli, studenta w okresie studiów obowiązuje zaliczenie następujących przedmiotów, tzw. innych przedmiotów obowiązkowych (Ipo): Kod 0103-PB 0105-BHP 0208-WF WF-2 Przedmiot Liczba godzin Semestr Forma zaliczenia Przysposobienie biblioteczne 2 I ZL - Szkolenie BHP 4 I ZL - Wychowanie fizyczne JO Język obcy 120 II IV (do wyboru) II V (do wyboru) 6.5-OWI Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej 2 V ZL PLT Praktyka terenowa lub laboratoryjna 4 tyg. IV ZL - E egzamin, ZO - zaliczenie na ocenę, ZL - zaliczenie bez oceny Punkty ECTS ZL - ZO + E 5 Szkolenie z ergonomii 3 III ZL - Przysposobienie biblioteczne, w wymiarze 2 godzin dydaktycznych, będzie realizowane na pierwszym roku studiów. Zajęcia te będą przeprowadzane w Bibliotece Wydziału Matematyczno - Fizycznego przy ulicy oleskiej 48 przez mgr Iwonę Ostowską. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w wymiarze 4 godzin dydaktycznych dla wszystkich studentów Wydziału, będzie realizowane w I semestrze w terminie określonym przez Dziekana. Ukończenie szkolenia potwierdza się wpisem do indeksu (strona nr 77), a jego uzyskanie jest warunkiem zaliczenia pierwszego roku studiów. Wychowanie fizyczne obejmuje 60 godzin ćwiczeń do realizacji w trakcie dwóch semestrów (2 x 30 godzin) - w terminie do wyboru - od semestru II do semestru IV. Zajęcia z wychowania fizycznego organizuje Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (Plac Staszica 1, tel , Zapisy na zajęcia przyjmowane są w styczniu i maju kaŝdego roku w sekretariacie Studium. Zajęcia są zróŝnicowane, student ma prawo wyboru rodzaju zajęć, których oferta, sposób realizacji oraz warunki uczestnictwa są dostępne w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Język obcy jest realizowany w Studium Języków Obcych (ul. Oleska 48, tel ). Student uzyskuje jednorazowo 5 punktów ECTS w semestrze V, po spełnieniu wymogów stawianych przez SJO. Student dysponuje 120 godzinami zajęć z wybranego języka obcego (1 blok językowy) - w terminie do wyboru od semestru II do semestru V. Student ma do wyboru lektoraty z języka: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego i portugalskiego. Szkolenie z ergonomii w wymiarze 3 godzin lekcyjnych prowadzone będzie przez dr Romanę Chmara- Pawlińską, w terminie ustalonym wcześniej i wskazanym w rozkładzie zajęć. Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, w wymiarze 2 godzin dydaktycznych realizowane będzie w semestrze V. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji. Po zakończeniu semestru IV studentów obowiązuje 4 - tygodniowa wakacyjna praktyka terenowa lub laboratoryjna (opiekun praktyk studenckich - dr ElŜbieta Dudek). Uwaga! Przysposobienie obronne Zgodnie z Ustawą Nr 1363 z dnia o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, studenci i studentki, którzy ukończyli pierwszy rok studiów wyŝszych mogą odbyć na swój wniosek przysposobienie obronne w semestrze IV. Przysposobienie obronne jest nieobowiązkowym przedmiotem nauki, prowadzonym w systemie samokształcenia oraz konsultacji i kończy się egzaminem (Art.166 a).

14 KURSY STAŁE (Ks) Począwszy od semestru 3 proponuje się studentowi kursy stałe (Ks). KaŜdemu kursowi przypisywana jest odpowiednia liczba punktów ECTS. Student wybiera przedmioty spośród kursów stałych według własnych zainteresowań. Jednocześnie musi kierować się zasadą zdobycia łącznie minimum 30 punktów w semestrze. Aby dany kurs został zaakceptowany po wyborze, musi zostać wybrany przez grupę minimum 15 osób. Kod Przedmiot Liczba godzin Semestr Forma zaliczenia Punkty ECTS 6.5.B-BKRZ Biofizyka komórki roślinnej i zwierzęcej 45 III ZO B-BSB Biologia strukturalna błon (biologicznych i 45 III ZO 2 modelowych) 6.5.B-BB Biostatystyka i biometria 45 III ZO B-ZKP Zastosowanie komputerów w pomiarach 45 III ZO B-CKCM Chemia kwantowa cząsteczek i 45 IV ZO 2 makrocząsteczek 6.5.B-WMN Wstęp do metod numerycznych 45 IV ZO B-BP Biologia plazmidów 45 IV ZO B-CPOB Cyfrowe przetwarzanie obrazów biologicznych 45 IV ZO B-BBD Bioinformatyczne bazy danych 45 V ZO B-T Transkryptomika 45 V ZO B-FPMB Fizyczne podstawy modelowania 45 V ZO 2 molekularnego biocząsteczek 6.5.B-GK Grafika komputerowa 45 V ZO B-BZ Biofizyka zmysłów 45 VI ZO B-BSn Biosensory 45 VI ZO B-MRPS Metody rejestracji i przetwarzania sygnałów 45 VI ZO 2 biologicznych 6.5.B-GJK Graficzne języki komputerowe w planowaniu i kontroli eksperymentu 45 VI ZO 2

15 SYLLABUSY A. KANON BIOLOGII specjalność: bioinformatyka (Kn) Semestr I 1. Numer kursu: 6.5.B-BOT 2. BOTANIKA 3. 30W + 45L+30T 4. Prowadzący: dr hab. W. Włoch, prof. UO, dr hab. A. Obidowicz, dr hab. S. Sokół, dr G. Leśniański, dr P. Kojs, dr S. Nowak, dr. A. Nowak 5. Termin: I semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład - egzamin, laboratorium - zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Budowa mikroskopu. Komórka roślinna (cytoplazma, związki nieorganiczne, organelle). Budowa tkanek roślin (tkanki twórcze, parenchymy, tkanki okrywające, pierwotne i wtórne, tkanki wzmacniające Ŝywe i martwe, tkanki przewodzące - floem i ksylem, tkanki wzmacniające). Budowa organów roślin (korzeń, łodyga, liść, kwiat, owoc). Budowa plech. Przekształcenia organów. Przegląd systematyczny grzybów i roślin: Eumycota: Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina. Cyanophyta. Chrysophyta, Phaeophyta, Rhodophyta, Chlorophyta, Ascomycotina lichenizata, Bryophytina, Lycophytina, Pteryphytina Magnoliopsida, Liliopsida. Szweykowski J., Szweykowska A.: Botanika. T. I. Morfologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa , Strasburger E.: Botanika, PWRiL, Warszawa 1972, Gorczyński T.: Ćwiczenia z botaniki, PWN, Warszawa 1979, Polakowski B. (red.): Botanika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Numer kursu: 6.5 B-CNF 2. CHEMIA NIEORGANICZNA I FIZYCZNA 3. 15W + 30L + 15K 4. Prowadzący: dr inŝ. R. Słota, dr Gabriela Dyrda, dr inŝ. Zygmunt Flisak, mgr Krzysztof Bisz, mgr Tomasz DuŜak 5. Termin: I semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład - egzamin, laboratorium i konwersatorium - zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Elementy teorii budowy atomu. Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne. Budowa materii, atomy, pierwiastki i związki chemiczne. Jądro atomowe i powłoki elektronowe. Podstawy kwantowej teorii budowy atomu, liczby kwantowe, pojęcie orbitalu. Energia elektronów w atomie, jonizacja, stopień utlenienia. Konfiguracje elektronowe. Układ okresowy pierwiastków, prawo okresowości, nieperiodyczność. Podstawy termodynamiki chemicznej. Parametry stanu układu, funkcje stanu oraz ich znaczenie (H, G, S). Entalpia reakcji chemicznej. Prawo Hessa. Elementy teorii wiązania chemicznego. Wiązanie jonowe i typowe związki jonowe. Elektroujemność. Polaryzacja wiązania i jej znaczenie. Wiązanie kowalencyjne i typowe związki kowalencyjne. Oddziaływania van der Waalsa. Wiązanie wodorowe. Wiązanie w metalach. Wiązanie koordynacyjne. Budowa związków kompleksowych, teoria pola ligandów, wybrane właściwości kompleksów, znaczenie kompleksów metali w układach biologicznych. Gazy i prawa gazowe. Gaz doskonały i gazy rzeczywiste. Ciecze i roztwory. Charakterystyka stanu ciekłego. Równowagi fazowe. Krystalizacja, destylacja, ekstrakcja. Elektrolity. Równowaga chemiczna w roztworach elektrolitów. Dysocjacja elektrolityczna. Podstawy teorii kwasów i zasad. Hydroliza. Roztwory buforowe. Koloidy. Podstawy chemii ciała stałego. Stan krystaliczny i szklisty. Ciekłe kryształy. Podstawy kinetyki chemicznej. Mechanizm elementarnej reakcji chemicznej. Szybkość reakcji. Kataliza. Zjawiska powierzchniowe. Adsorpcja, napięcie powierzchniowe. Systematyka wybranych pierwiastków i związków nieorganicznych. Ogólna charakterystyka pierwiastków, ich znaczenie w przyrodzie i technice. Podstawowe związki chemiczne fluorowców, tlenu, wodoru. Kwasy tlenowe. Gazy szlachetne. Problemy ekologiczne odpady przemysłowe a środowisko naturalne. Rodzaje odpadów i ich utylizacja. Efekt cieplarniany, dziura ozonowa. Zajęcia konwersatoryjne słuŝą lepszemu zrozumieniu i utrwaleniu wiadomości przekazywanych na wykładach, ich tematyka pokrywa się z tematami poszczególnych wykładów. Podstawy stechiometrii i obliczeń chemicznych. Nomenklatura związków nieorganicznych. Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków. Wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe. Budowa ciała stałego. Termochemia (prawo Hessa). Równowagi w gazach i cieczach. Szybkość reakcji chemicznej. Elementy systematyki chemicznej, ogólna charakterystyka pierwiastków chemicznych (grupy główne, blok d). Podstawowe związki chemiczne fluorowców, tlenu i wodoru, kwasy tlenowe. Gazy szlachetne. Regulamin pracowni, przepisy BHP. Elementy techniki laboratoryjnej, których opanowanie jest konieczne do efektywnej i bezpiecznej pracy w laboratoriach chemii nieorganicznej: poznanie podstawowego wyposaŝenia laboratorium chemicznego, wdroŝenie do sprawnego posługiwania się sprzętem laboratoryjnym; wyodrębnianie substancji, rozdzielanie mieszanin, oczyszczanie związków chemicznych i ich charakteryzowanie, synteza prostych związków nieorganicznych, badanie przebiegu reakcji chemicznych. Roztwory: sprawdzanie współmierności kolby miarowej i pipety, sporządzanie roztworów substancji krystalicznych i cieczy w wodzie. Miareczkowanie kwasowozasadowe: nastawianie miana kwasu solnego na boraks, nastawianie miana wodorotlenku sodu na kwas solny. Równowaga chemiczna wpływ stęŝenia, temperatury, mieszania na szybkość reakcji. Kataliza w układach homo- i heterogenicznych. Hydroliza soli: badanie odczynu roztworu soli, hydroliza z wydzieleniem osadu, wpływ temperatury na stopień hydrolizy.

16 Pajdowski L.: Chemia ogólna, PWN, Warszawa Jones L., Atkins P.: Chemia ogólna, PWN, Warszawa Bielański A.: Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa Trzebiatowski W.: Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa Atkins P.W.: Chemia fizyczna, PWN, Warszawa Mercik A., Mercik S.: Słownik pierwiastków chemicznych, Wyd. R.A.F. SCRIBA, Racibórz A.A. Domański, Laboratorium chemii ogólnej nie tylko dla chemików, Wyd. III, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, Numer kursu: 6.5 B-FEB 2. FIZYKA Z ELEMENTAMI BIOFIZYKI 3. 15W + 30L 4. Prowadzący: prof. dr hab. M. Podolak, dr K. KsiąŜek, dr H. Pięta, mgr G. Engel, mgr M. Witkowski 5. Termin: I semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład - egzamin, laboratorium - zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Wektory. Układy odniesienia. Prawa mechaniki. Podstawowe oddziaływania w przyrodzie. Praca, energia, moc. Zasady zachowania. Ruch drgający. Rezonans. Ruch falowy. Elementy budowy materii. Promieniowanie elektromagnetyczne. Elementy optyki. Mikroskopia elektryczna i elektronowa. Spektroskopia. Fluorescencja i fluorymetria. Dualizm korpuskularno - falowy. Kalorymetria. Hydrodynamika. Lepkość cieczy. Elektryczność. Biopotencjały i metody ich pomiarów. Promieniowanie jonizujące i jego oddziaływanie z materią. Metody NMR i EPR. Zastosowanie tych metod do badań biofizycznych. Jaworski B. i inni: Kurs fizyki, t. 1-3, PWN, Warszawa 1981, Bolton W.: Zarys fizyki, PWN, Warszawa 1982, Skorko M.: Fizyka, PWN, Warszawa 1979, Resnick S., Halliday D.: Fizyka, t. 1-2, PWN, 1995, Przestalski S.: Fizyka z elementami biofizyki i agrofizyki, PWN, Warszawa Numer kursu: 6.5 B-MS 2. MATEMATYKA i STATYSTYKA 3. 15W + 30K 4. Prowadzący: dr P. Urbaniec, dr K. Gajewska-Kurdziel 5. Termin: I semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład i konwersatorium - zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Elementy logiki matematycznej, elementy algebry zbiorów, waŝniejsze podzbiory zbioru liczb rzeczywistych. Ciągi liczbowe i ich własności, granica ciągu liczbowego. Szeregi liczbowe, zbieŝność szeregów, kryteria zbieŝności szeregów liczbowych. Macierze, działania na macierzach. Wyznaczniki macierzy kwadratowej. Własności wyznaczników. Wyznaczanie macierzy odwrotnej do danej. Układy równań liniowych i metody ich rozwiązywania (wzory Cramera i metoda eliminacji Gaussa). Przegląd najwaŝniejszych funkcji, przykłady funkcji wielu zmiennych. Granica funkcji jednej zmiennej, pochodna funkcji i jej zastosowania. Rachunek róŝniczkowy funkcji wielu zmiennych-pochodna cząstkowa, pochodna kierunkowa, róŝniczka zupełna funkcji wielu zmiennych. Całka nieoznaczona funkcji jednej zmiennej. Własności całek nieoznaczonych. Metody wyznaczania całki nieoznaczonej całkowanie przez podstawianie, całkowanie przez części, całkowanie funkcji wymiernych. Przykłady całek funkcji niewymiernych. Całka Reimanna i jej sens geometryczny, własności całki Reimanna. Całka niewłaściwa I-go i II-go rodzaju, kryteria zbieŝności całek niewłaściwych. Całkowe kryterium zbieŝności szeregów. Całki wielokrotne definicja, sens geometryczny. Zastosowania całek wielokrotnych. Równania róŝniczkowe, najwaŝniejsze typy równań róŝniczkowych i metody ich rozwiązywania (równania o zmiennych rozdzielonych, uzmienniania stałej, równania jednorodne, równania liniowe) Elementy rachunku prawdopodobieństwa przestrzeń zdarzeń elementarnych, zdarzenie losowe, aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo warunkowe, całkowite, wzór Bayesa, niezaleŝność zdarzeń, schemat Bernoulliego. Zmienna losowa, rozkład zmiennej losowej (rozkład dyskretny, rozkład ciągły), funkcja gęstości prawdopodobieństwa. Elementy statystyki. Średnia arytmetyczna, geometryczna i harmoniczna, mediana i wartość modalna. Wariancja, odchylenie standardowe i współczynnik zmienności. Błąd standardowy i przedział ufności. Testowanie hipotez o róŝnicach między średnimi i związkach między zmiennymi. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: posługiwania się metodami matematycznymi w biologii; opisu matematycznego zjawisk oraz procesów fizycznych i chemicznych w przyrodzie, znajomość podstawowych zagadnień statystycznych. McQuarrie D.A.: Matematyka dla przyrodników i inŝynierów, t.1-3, PWN śakowski W.: Matematyka, t.1-3 WNT Laszuk J.: Matematyka, Wydawnictwa Szkoły Głównej Handlowej

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Chemia ogólna i nieorganiczna. SYLABUS A. Informacje ogólne Opis

Chemia ogólna i nieorganiczna. SYLABUS A. Informacje ogólne Opis Chemia ogólna i nieorganiczna Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia ROK I i II Przedmiot Rok pierwszy Rok drugi I semestr II III semestr IV godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS j. angielski 60 2 60

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Biotechnologia w ochronie środowiska Biotechnology in Environmental Protection Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Maria Wędzony Zespół dydaktyczny: Prof.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY. Pakiet Informacyjny ECTS

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY. Pakiet Informacyjny ECTS WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY Pakiet Informacyjny ECTS BIOLOGIA specjalność: bioinformatyka 3 - letnie studia licencjackie stacjonarne (studia I stopnia) OPOLE 2009 Informator, na podstawie materiałów

Bardziej szczegółowo

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza biologia, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł. Biologia molekularna i podstawy

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza biologia, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł. Biologia molekularna i podstawy W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza biologia, studia pierwszego stopnia 2015/16 BI1s_001 Matematyka 1 2 BI1s_002

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w. poziom 6

P l a n s t u d i ó w. poziom 6 Wydział prowadzący kierunek studiów: P l a n s t u d i ó w Biologii i Ochrony Środowiska Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia ROK I i II Przedmiot Rok pierwszy Rok drugi I semestr II III semestr IV godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS j. angielski 60 2 60

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat akademicki). II. SYLWETKA

Bardziej szczegółowo

Przyroda UwB. I rok studiów

Przyroda UwB. I rok studiów Przyroda UwB I rok studiów 1. Matematyka (PP) 15 15 30 2 Z 2. Ergonomia i BHP (PO) 10 10 1 Z 3. Język obcy (PO) 30 30 2 Z 4. Chemia ogólna (PP) 30 30 60 4 E 5. Biologia komórki (PP) 15 15 30 2 E 6. Różnorodność

Bardziej szczegółowo

Egzamin końcowy Średnia arytmetyczna przedmiotów wchodzących w skład modułu informacje dodatkowe

Egzamin końcowy Średnia arytmetyczna przedmiotów wchodzących w skład modułu informacje dodatkowe Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Technologia Chemiczna poziom I Sylabus modułu: Podstawy chemii 002 Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): - 1. Informacje ogólne koordynator

Bardziej szczegółowo

Przedmiot CHEMIA Kierunek: Transport (studia stacjonarne) I rok TEMATY WYKŁADÓW 15 godzin Warunek zaliczenia wykłady: TEMATY LABORATORIÓW 15 godzin

Przedmiot CHEMIA Kierunek: Transport (studia stacjonarne) I rok TEMATY WYKŁADÓW 15 godzin Warunek zaliczenia wykłady: TEMATY LABORATORIÓW 15 godzin Program zajęć: Przedmiot CHEMIA Kierunek: Transport (studia stacjonarne) I rok Wykładowca: dr Jolanta Piekut, mgr Marta Matusiewicz Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie z oceną TEMATY WYKŁADÓW 15 godzin 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH

INFORMATOR O STUDIACH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII INFORMATOR O STUDIACH BIOLOGICZNYCH I BIOTECHNOLOGICZNYCH Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów () Lublin 0 [Fragment plan

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Ochrona Przyrody Protection of Nature Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Małgorzata Kłyś Zespół dydaktyczny dr Anna Chrzan, dr Małgorzata Kłyś Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, pierwszy Sylabus modułu: Chemia ogólna (1BT_05)

Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, pierwszy Sylabus modułu: Chemia ogólna (1BT_05) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, pierwszy Sylabus modułu: Chemia ogólna (1BT_05) 1. Informacje ogólne koordynator modułu/wariantu rok akademicki 2014/2015

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW I.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku astronomia UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata. II.SYLWETKA ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

Botanika ogólna - opis przedmiotu

Botanika ogólna - opis przedmiotu Botanika ogólna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Botanika ogólna Kod przedmiotu 13.9-WB-BiolP-BtOg-L-S14_pNadGenZSLYC Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

III Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III Specjalności realizowane od III roku studiów. I rok

III Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III Specjalności realizowane od III roku studiów. I rok III... Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III.... Specjalności realizowane od III roku studiów Ćwiczenia: K konwersatoria, L lektoraty, T ćwicz. terenowe; pozostałe laboratoria. KP

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: chemia poziom pierwszy Sylabus modułu: Podstawy Chemii B 0310-CH-S1-010

Kierunek i poziom studiów: chemia poziom pierwszy Sylabus modułu: Podstawy Chemii B 0310-CH-S1-010 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: chemia poziom pierwszy Sylabus modułu: Podstawy Chemii B 0310-CH-S1-010 1. Informacje ogólne koordynator modułu Prof. dr hab. Teresa Kowalska

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka

Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka Sylwetka absolwenta Absolwent studiów magisterskich na kierunku fizyka powinien: posiadać rozszerzoną w stosunku do poziomu licencjata - wiedzę w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Fizjologia roślin - opis przedmiotu

Fizjologia roślin - opis przedmiotu Fizjologia roślin - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizjologia roślin Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-FR-W-S14_pNadGenR7QSC Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biotechnologia Profil

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

BIOSTATYSTYKA. Liczba godzin. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej

BIOSTATYSTYKA. Liczba godzin. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Zespół dydaktyczny

KARTA KURSU. Zespół dydaktyczny Ochrona Środowiska, stopień I studia stacjonarne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Ekologia ogólna General ecology Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr hab. inż. Tomasz Zielonka Zespół dydaktyczny dr.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia Egzamin po semestrze Kierunek: FIZYKA TECHNICZNA wybór specjalności po semestrze czas trwania: 7 semestrów profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia 01/015-1

Bardziej szczegółowo

Matlab - zastosowania Matlab - applications. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Matlab - zastosowania Matlab - applications. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Matlab - zastosowania Matlab - applications A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

III Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III Specjalności realizowane od III roku studiów. I rok

III Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III Specjalności realizowane od III roku studiów. I rok III... Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III.... Specjalności realizowane od III roku studiów Ćwiczenia: K konwersatoria, L lektoraty, T ćwicz. terenowe; pozostałe laboratoria. KP

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym Zał. nr do ZW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 for Economists Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Ochrona Środowiska I Protection of Environment Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Małgorzata Kłyś Zespół dydaktyczny dr Anna Chrzan, dr Małgorzata Kłyś Opis kursu (cele

Bardziej szczegółowo

Katedra Technologii Wody i Ścieków prof. dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur. prof. dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur

Katedra Technologii Wody i Ścieków prof. dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur. prof. dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego Chemia Chemistry

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Biotechnologia, rok I Rok akademicki 2016/2017

Kierunek: Biotechnologia, rok I Rok akademicki 2016/2017 Kierunek: Biotechnologia, rok I Metody uczenia się i studiowania Bt I 0 1 15 1 Biologia ogólna Bt I 0 1 30 45 6 x Chemia ogólna i nieorganiczna Bt I 0 1 30 30 30 6 x Chemia organiczna Bt I 0 2 30 15 30

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim STATYSTYKA MATEMATYCZNA Nazwa w języku angielskim Mathematical Statistics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Zespół dydaktyczny

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Zespół dydaktyczny KARTA KURSU Ochrona środowiska, studia I stopnia studia stacjonarne Nazwa Nazwa w j. ang. Ochrona przyrody Protection of nature Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator IB: dr Małgorzata Kłyś IG: dr Piotr Lewik

Bardziej szczegółowo

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW Ι.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia indywidualne pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki z semestru 1

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki z semestru 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 WY + 30

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki Program studiów na kierunku matematyka (studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, stacjonarne) dotyczy osób zarekrutowanych w roku 2013/14 i w latach następnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia Sylwetka absolwenta Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku astronomia powinien: posiadać rozszerzoną wiedzę w dziedzinie astronomii,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Zdrowie Publiczne ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Zdrowie Publiczne ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email):

Bardziej szczegółowo

Metody analizy białek - opis przedmiotu

Metody analizy białek - opis przedmiotu Metody analizy białek - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metody analizy białek Kod przedmiotu 13.9-WB-BMD-MAB-L-S14_pNadGenPEBES Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biologia /

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3

Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3 Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3 Matryca efektów kształcenia określa relacje między efektami kształcenia zdefiniowanymi dla programu kształcenia (efektami kierunkowymi) i efektami kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA, STACJONARNE. Podstawowych Problemów Techniki. Optyka okularowa. Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała z dnia Obowiązuje od

PLAN STUDIÓW I STOPNIA, STACJONARNE. Podstawowych Problemów Techniki. Optyka okularowa. Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała z dnia Obowiązuje od PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 Studia WYDZIAŁ KIERUNEK SPECJALNOŚĆ I STOPNIA, STACJONARNE typ i system Podstawowych Problemów Techniki Fizyka Techniczna Optyka okularowa Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE Nazwa w języku angielskim ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Automatyka

Bardziej szczegółowo

Studiapierwszego stopnia

Studiapierwszego stopnia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2014/15. Zawierają spis przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Bionanotechnologie

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Bionanotechnologie Nazwa modułu: Genetyka molekularna Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Przyroda UwB. I rok studiów

Przyroda UwB. I rok studiów Zatwierdzony na Radzie Wydziału 13.06.2013, zmiana 10.07.2014 r., 14.05.2015 Przyroda UwB I rok studiów Semestr zimowy 1. 0200-PS1-1MAT Matematyka (PP) 15 15 30 2 Z 2. 0200-PS1-1BHP Ergonomia i BHP (PO)

Bardziej szczegółowo

Podstawy biologii - opis przedmiotu

Podstawy biologii - opis przedmiotu Podstawy biologii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy biologii Kod przedmiotu 13.1-WB-BTP-Pbiol-L-S14_pNadGenUAT4O Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biotechnologia Profil

Bardziej szczegółowo

Karta modułu/przedmiotu

Karta modułu/przedmiotu Karta modułu/przedmiotu Informacje ogólne o module/przedmiocie 1. Kierunek studiów: Analityka Medyczna 2. Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie 3. Forma studiów: stacjonarne 4. Rok: II 5. Semestr:

Bardziej szczegółowo

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU BIOLOGIA, studia I stopnia rok akademicki 2016/2017. Rodzaj zajęć dydaktycznych wykład konwersatoria ćwiczenia O/F

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU BIOLOGIA, studia I stopnia rok akademicki 2016/2017. Rodzaj zajęć dydaktycznych wykład konwersatoria ćwiczenia O/F PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU BILGIA, studia I stopnia rok akademicki 01/017 ŚCIEŻKA BILGIA RGANIZMÓW II RK STUDIÓW Semestr III: Lp. Nazwa modułu kształcenia 1. Chemia organiczna /F. Genetyka. Biologia komórki.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA MATEMATYKA STOSOANA PLAN STUDIÓ STACJONARNYCH PIERSZEGO STOPNIA semestr: 1. w grupach 14.4- -060 prowadzenie do psychologii 15 15 30 2 S-PP/OH 11.1- -810 stęp do logiki i teorii mnogości 30 30 60 1 8 P1

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów BIOLOGIA o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Podstawy chemii. dr hab. Wacław Makowski. Wykład 1: Wprowadzenie

Podstawy chemii. dr hab. Wacław Makowski. Wykład 1: Wprowadzenie Podstawy chemii dr hab. Wacław Makowski Wykład 1: Wprowadzenie Wspomnienia ze szkoły Elementarz (powtórka z gimnazjum) Układ okresowy Dalsze wtajemniczenia (liceum) Program zajęć Podręczniki Wydział Chemii

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W KATEDRZE MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

OPIS PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W KATEDRZE MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ OPIS PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W KATEDRZE MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE Mikrobiologia Rola mikrobiologii. Świat mikroorganizmów: wirusy, bakterie, archebakterie,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE. I - III rok studiów

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE. I - III rok studiów UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE 2006/2007 III rok 2007/2008 - IV rok 2008/2009 - V rok Zatwierdzony przez Radę Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego dnia 26.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Biologia organizmów:

Biologia organizmów: Biologia organizmów: strategiczna ścieżka rozwoju Koordynatorzy: prof. dr hab. Teresa Szklarzewicz dr hab. Małgorzata Duda dr hab. Szymon Zubek Zasady rekrutacji na ścieżkę Biologia organizmów (100 miejsc):

Bardziej szczegółowo

Matematyka I i II - opis przedmiotu

Matematyka I i II - opis przedmiotu Matematyka I i II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka I i II Kod przedmiotu Matematyka 02WBUD_pNadGenB11OM Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 05/06 Semestr Język angielski I 30 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

Chemia ogólna i analityczna Inorganic and Analitical Chemistry

Chemia ogólna i analityczna Inorganic and Analitical Chemistry KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Chemia ogólna i analityczna Inorganic and Analitical Chemistry Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr Iwona Stawoska Zespół dydaktyczny dr Agnieszka Kania dr Iwona Stawoska

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Semestr. Forma zal./ punkty ECTS. Liczba godz. w sem. Wykłady obowiązkowe

PLAN STUDIÓW. Semestr. Forma zal./ punkty ECTS. Liczba godz. w sem. Wykłady obowiązkowe BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne I stopnia, 7 semestrów, 210 pkt. (cykl kształcenia rozpoczynający się w 2014 r.) ROK I - ROK AKADEMICKI 2014/15 Lp. Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Mikrobiologia Microbiology Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr Tomasz Bator Zespół dydaktyczny dr Tomasz Bator dr Magdalena Greczek-Stachura Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Głównym celem studiów podyplomowych Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jest przekazanie słuchaczom

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyroda 2. Opis: Studium

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Chemia ogólna i nieorganiczna Wszystkie specjalności Data wydruku: 21.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 N 0 4 4-0_1 Rok: II Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

kod w SID Wydział Geograficzno - Biologiczny

kod w SID Wydział Geograficzno - Biologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 (Po korekcie zatwierdzonej na posiedzeniu Rady ydziału w dniu 29.06.2011 r.) data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) dr Robert Milewski

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) dr Robert Milewski Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (obowiązuje od roku akad. 2007/2008; ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program właściwy dla standardowej ścieżki kształcenia na kierunku astronomia. Semestr I. 60 120 14 Egzamin. 45 75 9 Egzamin 75 2.

Szczegółowy program właściwy dla standardowej ścieżki kształcenia na kierunku astronomia. Semestr I. 60 120 14 Egzamin. 45 75 9 Egzamin 75 2. B3. Program studiów liczba punktów konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego) określonej dla rozpatrywanego programu kształcenia - 180 łączna liczba punktów, którą student musi uzyskać na

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i ) Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I 1. 2. 3. 4. 5. 6. w. w. w. w. w. w. aud. lab. ogólne 112 1 2

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Cytologia i genetyka Cytology and Genetics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator prof. dr hab. Zbigniew Miszalski Zespół dydaktyczny dr

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia Przedmiot: Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok: Semestr: Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 27/16 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 12 kwietnia 2016r. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i ) Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I 1. 2. 3. 4. 5. 6. w. w. w. w. w. w. aud. lab. ogólne 270 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Są to dzienne, bezpłatne wyższe studia zawodowe. Program studiów wypełnia aktualne standardy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Bardziej szczegółowo

1,2 1,2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Brak

1,2 1,2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Brak Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ Podstawowych Problemów Techniki KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Podstawy Chemii Ogólnej Nazwa w języku angielskim General Chemistry Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Chemia organiczna - opis przedmiotu

Chemia organiczna - opis przedmiotu Chemia organiczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chemia organiczna Kod przedmiotu 13.3-WB-OSP-ChOrg-W-S14_pNadGen6S4HZ Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE ROCZNYM Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna ROK I E/- Organizacja pracy i zarządzanie 30 30 1 Matematyka 1 20 20 40 6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 127/05/2013 Senatu UR z dnia 23 maja 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW OCHRONA ŚRODOWISKA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium magisterskie Master's seminar Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr hab. Andrzej Rzepka prof. UP Zespół dydaktyczny Prof. dr hab. Andrzej Skoczowski Prof. dr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna Semestr I Organizacja pracy i zarządzanie 30 30-1 Matematyka 1 20 20 40-6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Matematyka 1 Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma:

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: Elektroradiologia

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: Elektroradiologia A Lp Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: Elektroradiologia Kod modułu Nazwa modułu/przedmiotu E/Z 1 0305-1FM-12-01 Podstawy fizyki: Mechanika E 60 30 30 5 30 30 5

Bardziej szczegółowo

GODZINY Wychowanie fizyczne

GODZINY Wychowanie fizyczne YDZIAŁ HODOI I BIOOGII ZIERZĄT UNIERSYTET TECHNOOGICZNO - PRZYRODNICZY POZIOM STUDIÓ: FORMA STUDIÓ: SPECJANOŚ: PAN STUDIÓ NR I STUDIA PIERSZEGO STOPNIA (3,5-ETNIE INŻYNIERSKIE) OCHRONA ŚRODOISKA. OCHRONA

Bardziej szczegółowo