WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY. Pakiet Informacyjny ECTS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY. Pakiet Informacyjny ECTS"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY Pakiet Informacyjny ECTS BIOLOGIA specjalność: bioinformatyka 3 - letnie studia licencjackie stacjonarne (studia I stopnia) OPOLE 2008

2 Informator, na podstawie materiałów przygotowanych przez Prowadzących poszczególne przedmioty, opracował dr Paweł Kojs Katedra Biosystematyki UO Składam podziękowania wszystkim, którzy współuczestniczyli w tworzeniu niniejszego Pakietu Informacyjnego ECTS Data ostatniej aktualizacji: Najnowsze informacje na stronie:

3 WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Opole, ul. Oleska 48 Opole, ul. Oleska 48, pok. 108, tel DyŜury: DZIEKAN prof. dr hab. inŝ. Andrzej Gawdzik wtorek (przy ul. Dmowskiego 7/9, pokój nr 151) czwartek PRODZIEKAN ds. dydaktyki studiów dziennych dr hab. inŝ. Maria Ząbkowska-Wacławek, prof. U.O. Opole, ul. Oleska 48, pok. 108 A, tel. tel DyŜury: wtorek czwartek PRODZIEKAN ds. dydaktyki studiów zaocznych dr inŝ. Dariusz Suszanowicz Opole, ul. Oleska 48, pok. 108 A, tel DyŜury: czwartek piątek

4 DZIEKANAT WYDZIAŁU ul. Oleska 48, pokój 126, tel. tel. (077) , (077) , fax (077) Godziny przyjmowania stron : od wtorku do piątku w soboty Kierownik dziekanatu - mgr Monika Mamczura-DuŜyńska ul. Oleska 48, pokój 124, tel. (077) Sprawy studentów dziennych i zaocznych prowadzą: mgr Agnieszka Kowalczyk tel mgr Anna Lubczyńska tel

5 Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2008/2009 będzie kształcił studentów na kierunkach: licencjackich (studia I stopnia) Biologia (specjalności: biologia podstawowa, bioinformatyka): w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym Ochrona Środowiska: w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym Biotechnologia: w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym InŜynieria Środowiska: w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym Edukacja Techniczno Informatyczna: w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym magisterskich uzupełniających (studia II stopnia) Ochrona środowiska: w systemie niestacjonarnym Biotechnologia: w systemie niestacjonarnym InŜynieria Środowiska: w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym Koordynatorzy kierunkowi: - Biologia dr Anna Kocorek ( - Ochrona Środowiska - dr Urszula Karwaczyńska - Biotechnologia dr Teresa Farbiszewska - InŜynieria Środowiska (3,5 letnie, studia licencjackie z tytułem zawodowym inŝ.) - dr Daniel Janecki - InŜynieria Środowiska, specjalność PPT studia uzupełniające - mgr Zofia Siwerska - Edukacja Techniczno Informatyczna - dr Janina Pierańska

6 STRUKTURA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO - TECHNICZNEGO I. KATEDRA BIOSYSTEMATYKI Kierownik Katedry - prof. dr hab. Jerzy Lis ZAKŁAD BIOLOGII ROŚLIN dr hab. Wiesław Włoch, prof. UO - kierownik Zakładu PRACOWNIA GEOBOTANIKI I OCHRONY SZATY ROŚLINNEJ 1. dr Arkadiusz Nowak 2. dr Sylwia Nowak 3. dr Krzysztof Spałek 4. dr Grzegorz Leśniański PRACOWNIA SYSTEMATYKI ROŚLIN I GRZYBÓW 1. dr hab. Sławomir Sokół PRACOWNIA ANATOMII I MORFOGENEZY ROŚLIN 1. dr hab. Wiesław Włoch, prof. UO 2. dr Paweł Kojs PRACOWNIA PALEOBOTANIKI 1. dr hab. Andrzej Obidowicz dr Edward Ślesak - umowa zlecenie ZAKŁAD ZOOLOGII BEZKRĘGOWCÓW dr hab. Barbara Lis, prof. UO - kierownik Zakładu 1. prof. dr hab. Tadeusz Zatwarnicki 2. dr Joanna Czaja 3. dr Anna Kocorek 4. dr Tomasz Blaik 5. mgr Ewa Kaleta - technik PRACOWNIA ZOOLOGII KRĘGOWCÓW 1. dr Grzegorz Kłys - p. o. kierownika pracowni 2. dr Grzegorz Hebda 3. dr Sławomir Mitrus ZAKŁAD PALEOBIOLOGII dr hab. Adam Bodzioch, prof. UO - kierownik Zakładu 1. dr Elena Yazykova 2. dr Dorota Konietzko-Meier 3. mgr Krzysztof KsiąŜkiewicz CENTRUM STUDIÓW NAD BIORÓśNORODNOŚCIĄ (na prawach Zakładu) prof. dr hab. Jerzy Lis - kierownik Centrum 1. dr Dariusz Ziaja 2. mgr Miłosz Mazur - koordynator 3. mgr Monika Biskupek - technik STACJA TERENOWA - ŁADZA 1. dr Grzegorz Kłys - opiekun stacji SEKRETARIAT 1. mgr Magdalena Kościuk - technik

7 II. III. IV. KATEDRA OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI Kierownik Katedry - prof. dr hab. inŝ. Czesława Rosik Dulewska 1. Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gleb Pracownia Ochrony Agrocenoz 2. Zakład Gospodarki Odpadami i Ściekami Pracownia Gospodarki Odpadami Pracownia Gospodarki Wodno-Ściekowej Pracownia Hydrologii Pracownia Spektrometrii i Chromatografii 3. Zakład Monitoringu i Zagospodarowania Przestrzennego Pracownia Zagospodarowania Przestrzennego Pracownia Edukacji Ekologicznej Pracownia Monitoringu KATEDRA BIOTECHNOLOGII I BIOLOGII MOLEKULARNEJ Kierownik Katedry prof. zw. dr hab. Adam Latała 1. Zakład Biotechnologii Pracownia Procesów Biodegradacyjnych Pracownia Bioreaktorów Pracownia Mikrobiologii Ogólnej i Przemysłowej Pracownia Genetyki Biochemicznej Pracownia Biochemii Pracownia Enzymologii Pracownia Biotechnologicznych Podstaw śywienia Człowieka Pracownia PodłoŜy i Hodowli Szczepów 2. Zakład Biologii Komórki 3. Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody 4. Zakład Badań Fizykochemicznych Pracownia Technologii Informacyjnej Pracownia Biofizyki i Fizyki Środowiska Pracownia Chemii Środowiska KATEDRA INśYNIERII PROCESOWEJ Kierownik Katedry prof. dr hab. inŝ. Andrzej Gawdzik 1. Zakład Reaktorów i Technik Separacji 2. Zakład Procesów Jednostkowych 3. Zakład Procesów Cieplnych Pracownia Maszynoznawstwa Warsztaty 4. Zakład Sozotechniki i Sterowania Środowiskiem 5. Zakład Procesów Mechanicznych 6. Pracownia Informatyki i Analizy Numerycznej V. KATEDRA INśYNIERII ROLNICZEJ I ŚRODOWISKA Kierownik Katedry prof. dr hab. Krystian Ledwoń Laboratorium Fizyki Atmosfery i Hydrologii Stosowanej Pracownia Rewitalizacji Wód i Gleby Pracownia Budownictwa Ogólnego i Hydrotechnicznego VI. KATEDRA TECHNOLOGII Kierownik Katedry prof. dr hab. InŜ. Viktor Vlasenko 1. Zakład Projektowania Technicznego i Informatycznego Pracownia Systemów Informacyjnych i Telekomunikacyjnych Pracownia Projektowania Technicznego i Informatycznego Pracownia Przetwarzania Cyfrowego Obrazów Mikroskopowych 2. Zakład Techniki Pracownia Mechaniki i InŜynierii Wytwarzania Pracownia Technik Multimedialnych i Technologii Internetowych Pracownia Dydaktyki Techniki i Informatyki

8 BIOLOGIA specjalność: Bioinformatyka STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STUDIA LICENCJACKIE) I. Ogólna charakterystyka studiów. Studia pierwszego stopnia (licencjackie) trwają 3 lata (6 semestrów) i umoŝliwiają po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego LICENCJATA. II. Sylwetka absolwenta. Absolwent studiów licencjackich będzie wyposaŝony w wiedzę obejmującą główne dyscypliny biologiczne, ale opartą na szerokich podstawach nauk ścisłych (ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej informatyki i najnowszych metod numerycznych stosowanych w naukach biologicznych). Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy laboratoryjnej i samodzielnej pracy naukowo-badawczej. Uzyskane kompetencje merytoryczne umoŝliwią mu podjęcie pracy zawodowej w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, w przemyśle, administracji, placówkach ochrony środowiska i ochrony przyrody, rolnictwie oraz szkolnictwie. Absolwent specjalności Bioinformatyka będzie dodatkowo posiadał takie umiejętności, jak komputerowa analiza DNA i białek, projektowanie i modelowanie związków biologicznie czynnych, czy modelowanie i analiza procesów biologicznych zachodzących zarówno w organizmach Ŝywych, jak i w środowisku ich Ŝycia. Te dodatkowe umiejętności mają mu pozwolić na podjęcie pracy równieŝ w specjalistycznych laboratoriach farmaceutycznych, biochemicznych, firmach bioinformatycznych i biotechnologicznych, oraz w innych placówkach, gdzie wykorzystuje się metody komputerowe do analizy róŝnego typu procesów biologicznych. W czasie przebiegu studiów student musi zaliczyć wszystkie przedmioty kanonu obowiązkowego. Od czwartego semestru dodatkowo dokonuje wyboru przedmiotów z oferty kursów stałych i zmiennych, które poszerzają zakres kanonu przedmiotów obowiązkowych. Tutorzy: 1. Dr Sławomir Mitrus 2. Dr Dariusz Ziaja

9 Szczegółowa propozycja realizacji planu studiów dla kierunku BIOLOGIA, specjalność BIOINFORMATYKA (studia licencjackie stacjonarne) na rok akademicki 2008/ B-D3-B ZL W - wykład S - seminarium L - laboratorium K - konwersatorium T - zajęcia terenowe E - egzamin ZO - zaliczenie na ocenę - zaliczenie bez oceny * Przedmiot humanistyczny realizowany w 2 semestrach (II, III) do wyboru wg listy: Filozofia przyrody 30 W/zo, 6.5.B-FP Historia nauk przyrodniczych 30 W/zo, 6.5.B-HNP Historia naturalna Ziemi 30 W/zo, 6.5.B-HNZ Miejsce religii w świecie 30 W/zo, 6.5.B-MRS A - zgodnie z zasadami Studium Języków Obcych; realizacja języków obcych od II do V semestru; po zaliczeniu 120 godzin i po zdaniu egzaminu przydziela się jednorazowo 5 punktów ECTS w semestrze V. B - zgodnie z zasadami Studium Wychowania Fizycznego i Sportu; realizacja od II do IV semestru Za przygotowanie pracy dyplomowej student otrzymuje 10 p. ECTS w sem. VI ** Praktyka terenowa lub laboratoryjna po IV semestrze, 4 tygodnie w miesiącach od lipca do września *** Seminarium dyplomowe realizowane w 2 semestrach (V, VI), do wyboru w poszczególnych zakładach (30 S / zl - 1 punkt ECTS + 30 S/ zo - 10 punktów ECTS). SEMESTR I Przedmiot Liczba godzin Punkty Kod W S L K T Razem ECTS Botanika (E) 30/E - 45/zo - 30/zo B-BOT Chemia nieorganiczna i fizyczna (E) 15/E - 30/zo 15/zo B-CNF Fizyka z elementami biofizyki (E) 15/E - 30/zo B-FEB Matematyka i statystyka (ZO) 15/zo /zo B-MS UŜytkowe programy komputerowe i /zo B-UPK techniki internetowe (ZO) Bazy danych I (ZO) 15/zo /zo B-BD1 Biologia komórki (E) 15/E - 30/zo B-BK Razem przedmioty kanonu SEMESTR II Przedmiot Liczba godzin Punkty Kod W S L K T Razem ECTS Chemia organiczna (E) 15/E - 30/zo 15/zo B-CO Zoologia (E) 45/E - 60/zo - 45/zo B-Z Podstawy i techniki programowania 15/zo - 30/zo B-PTP (ZO) Bazy danych II (ZO) 15/zo - 30/zo B-BD2 * Przedmiot humanistyczny 1 (ZO) 30/zo B-PH1 Razem przedmioty kanonu Inne przedmioty obowiązkowe (Ipo): Język obcy (ZO) A JO WF (ZL) B 0208 WF-1

10 SEMESTR III Przedmiot Liczba godzin Punkty Kod W S L K T Razem ECTS Biochemia (E) 30/E - 45/zo B-BCH Mikrobiologia (E) 15/E - 30/zo B-M Ekologia ogólna (E) 15/E /zo 15/zo B-EO Chemia białek (ZO) 15/zo - 15/zo B-CB Analiza i przetwarzanie obrazu /zo B-APOM mikroskopowego (ZO) *Przedmiot humanistyczny 2 (ZO) 30/zo B-PH2 Razem przedmioty kanonu Inne przedmioty obowiązkowe (Ipo): Język obcy (ZO) + (E) - poziom B2 A JO WF (ZL) B 0208 WF WF-2 Kursy stałe do wyboru: od 120 do 135 godzin w zaleŝności od wyboru Biofizyka komórki roślinnej i zwierzęcej 15/zo - 30/zo B-BKRZ (ZO) Biologia strukturalna błon 15/zo - 30/zo BSB (biologicznych i modelowych) (ZO) Biostatystyka i biometria (ZO) 15/zo - 30/zo B-BB Zastosowanie komputerów w pomiarach 15/zo - 30/zo B-ZKP (ZO) Kursy zmienne ~30 2 Student musi uzyskać z kursów stałych i zmiennych minimum 6 punktów ECTS SEMESTR IV Przedmiot Liczba godzin Punkty Kod W S L K T Razem ECTS Genetyka ogólna (E) 30/E - 30/zo B-GO Ochrona przyrody (E) 15/E /zo 15/zo B-OP Ochrona środowiska (E) 15/E /zo 15/zo B-OS Anatomia człowieka z histologią (ZO) 15/zo - 30/zo B-AC Podstawy modelowania molekularnego 15/zo - 30/zo B-PMMB biocząsteczek (ZO) Razem przedmioty kanonu Inne przedmioty obowiązkowe (Ipo): Język obcy (ZO) + (E) - poziom B2 A JO WF (ZL) 60/zl B 0208-WF-2 **Praktyka terenowa lub laboratoryjna 4 tyg PLT (ZL); lipiec wrzesień Kursy stałe do wyboru: od 120 do 135 godzin w zaleŝności od wyboru Chemia kwantowa cząsteczek i 15/zo /zo B-CKCM makrocząsteczek (ZO) Wstęp do metod numerycznych (ZO) 15/zo - 30/zo B-WMN Biologia plazmidów (ZO) 15/zo - 30/zo B-BP Cyfrowe przetwarzanie obrazów 15/zo - 30/zo B-CPOB biologicznych (ZO) Kursy zmienne ~30 2 Student musi uzyskać z kursów stałych i zmiennych minimum 6 punktów ECTS

11 SEMESTR V Przedmiot Liczba godzin Punkty Kod W S L K T Razem ECTS Fizjologia zwierząt (E) 15/E - 30/zo B-FZ Fizjologia roślin (E) 15/E - 30/zo B-FR Immunologia (E) 15/zo B-Im Komputerowa analiza struktur DNA i 15/zo - 30/zo B-KAS białek (ZO) ***Seminarium dyplomowe 1 (ZL) - 30/zl B-SD1 Przedmiot specjalizacyjny (ZO) 30/zo - 15/zo 15/zo B-WS Razem przedmioty kanonu Inne przedmioty obowiązkowe (Ipo): Język obcy (ZO) + (E) - poziom B2 0/E 120/zo A JO Kursy stałe do wyboru: od 120 do 135 godzin w zaleŝności od wyboru 15/zo - 30/zo B-BBD Bioinformatyczne bazy danych (ZO) Transkryptomika (ZO) 15/zo /zo B-T Fizyczne podstawy modelowania 15/zo - 30/zo B-FPMB molekularnego biocząsteczek (ZO) Grafika komputerowa (ZO) /zo B-GK Kursy zmienne ~30 2 Student musi uzyskać z kursów stałych i zmiennych minimum 6 punktów ECTS SEMESTR VI Przedmiot Liczba godzin Punkty Kod W S L K T Razem ECTS Ewolucjonizm (E) 30/E /zo B-Ewol Biotechnologia (E) 15/E - 30/zo B-B Genomika i proteomika (E) 15/E - 15/zo B-GP Ewolucja molekularna (ZO) 15/zo - 15/zo B-EwM Projektowanie związków biologicznie 15/zo - 30/zo B-PZBC czynnych (ZO) ***Seminarium dyplomowe 2 (ZO) - 30/zo B-SD2 Razem przedmioty kanonu Kursy stałe do wyboru: od 120 do 135 godzin w zaleŝności od wyboru Biofizyka zmysłów (ZO) 15/zo - 30/zo B-BZ 15/zo /zo B-BSn Biosensory (ZO) Metody rejestracji i przetwarzania sygnałów biologicznych (ZO) Graficzne języki komputerowe w planowaniu i kontroli eksperymentu (ZO) 15/zo - 30/zo B-MRPS 15/zo - 30/zo B-GJK Kursy zmienne ~30 2 Student musi uzyskać z kursów stałych i zmiennych minimum 6 punktów ECTS INNE PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE (Ipo): 1. Przysposobienie biblioteczne [0103-PB]- 2/zl godziny jednorazowo w semestrze 1 2. Szkolenie BHP [0105-BHP] - 4/zl godziny jednorazowo w semestrze 1 3. Szkolenie z ergonomii - 3/zl godziny jednorazowo w semestrze 3 4. Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej [6.5-OWI] 2/zl godziny jednorazowo w semestrze 5

12 KANON BIOINFORMATYKI (STANDARD) W kanonie bioinformatyki (Kn) znajdują się 32 przedmioty obowiązkowe, które student musi zaliczyć w terminie przewidzianym siatką studiów. Wszystkie one kończą się egzaminem lub zaliczeniem na ocenę. Student zobowiązany jest równieŝ do uzyskania zaliczeń z Seminarium dyplomowego 1 i Seminarium dyplomowego 2, które realizowane są w semestrach V i VI. Kod Przedmiot Liczba Forma godzin zaliczenia Punkty ECTS 6.5.B-BOT Botanika 105 E(I) B-CNF Chemia nieorganiczna i fizyczna 60 E(I) B-FEB Fizyka z elementami biofizyki 45 E(I) B-MS Matematyka i statystyka 45 ZO(I) B-UPK UŜytkowe programy komputerowe i techniki internetowe 30 ZO(I) B-BD1 Bazy danych I 45 ZO(I) B-BK Biologia komórki 45 E(I) B-CO Chemia organiczna 60 E(II) B-Z Zoologia 150 E(II) B-PTP Podstawy i techniki programowania 45 ZO(II) B-BD2 Bazy danych II 45 ZO(II) B-PH1 Przedmiot humanistyczny 1 (do wyboru) 30 ZO(II) B-BCH Biochemia 75 E(III) B-M Mikrobiologia 45 E(III) B-EO Ekologia ogólna 45 E(III) B-CB Chemia białek 30 ZO(III) B-APOM Analiza i przetwarzanie obrazu mikroskopowego 15 ZO(III) B-PH2 Przedmiot humanistyczny 2 (do wyboru) 30 ZO(III) B-GO Genetyka ogólna 60 E(IV) B-OP Ochrona przyrody 45 E(IV) B-OS Ochrona środowiska 45 E(IV) B-AC Anatomia człowieka z histologią 45 ZO(IV) B-PMMB Podstawy modelowania molekularnego biocząsteczek 45 ZO(IV) B-FZ Fizjologia zwierząt 45 E(V) B-FR Fizjologia roślin 45 E(V) B-Im Immunologia 15 ZO(V) B-KAS Komputerowa analiza struktur DNA i białek 45 ZO(V) B-Ewol Ewolucjonizm 45 E(VI) B-B Biotechnologia 45 E(VI) B-GP Genomika i proteomika 30 E(VI) B-EwM Ewolucja molekularna 30 ZO(VI) B-PZBC Projektowanie związków biologicznie czynnych 45 ZO(VI) 2 E - egzamin, np. E(I) - egzamin w semestrze I; ZO - zaliczenie na ocenę, np. ZO(I) - zaliczenie na ocenę w semestrze I

13 Oprócz przedmiotów zawartych w powyŝszej tabeli, studenta w okresie studiów obowiązuje zaliczenie następujących przedmiotów, tzw. innych przedmiotów obowiązkowych (Ipo): Kod 0103-PB 0105-BHP 0208-WF WF-2 Przedmiot Liczba godzin Semestr Forma zaliczenia Przysposobienie biblioteczne 2 I ZL - Szkolenie BHP 4 I ZL - Wychowanie fizyczne JO Język obcy 120 II IV (do wyboru) II V (do wyboru) 6.5-OWI Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej 2 V ZL PLT Praktyka terenowa lub laboratoryjna 4 tyg. IV ZL - E egzamin, ZO - zaliczenie na ocenę, ZL - zaliczenie bez oceny Punkty ECTS ZL - ZO + E 5 Szkolenie z ergonomii 3 III ZL - Przysposobienie biblioteczne, w wymiarze 2 godzin dydaktycznych, będzie realizowane na pierwszym roku studiów. Zajęcia te będą przeprowadzane w Bibliotece Wydziału Matematyczno - Fizycznego przy ulicy oleskiej 48 przez mgr Iwonę Ostowską. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w wymiarze 4 godzin dydaktycznych dla wszystkich studentów Wydziału, będzie realizowane w I semestrze w terminie określonym przez Dziekana. Ukończenie szkolenia potwierdza się wpisem do indeksu (strona nr 77), a jego uzyskanie jest warunkiem zaliczenia pierwszego roku studiów. Wychowanie fizyczne obejmuje 60 godzin ćwiczeń do realizacji w trakcie dwóch semestrów (2 x 30 godzin) - w terminie do wyboru - od semestru II do semestru IV. Zajęcia z wychowania fizycznego organizuje Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (Plac Staszica 1, tel , Zapisy na zajęcia przyjmowane są w styczniu i maju kaŝdego roku w sekretariacie Studium. Zajęcia są zróŝnicowane, student ma prawo wyboru rodzaju zajęć, których oferta, sposób realizacji oraz warunki uczestnictwa są dostępne w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Język obcy jest realizowany w Studium Języków Obcych (ul. Oleska 48, tel ). Student uzyskuje jednorazowo 5 punktów ECTS w semestrze V, po spełnieniu wymogów stawianych przez SJO. Student dysponuje 120 godzinami zajęć z wybranego języka obcego (1 blok językowy) - w terminie do wyboru od semestru II do semestru V. Student ma do wyboru lektoraty z języka: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego i portugalskiego. Szkolenie z ergonomii w wymiarze 3 godzin lekcyjnych prowadzone będzie przez dr Romanę Chmara- Pawlińską, w terminie ustalonym wcześniej i wskazanym w rozkładzie zajęć. Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, w wymiarze 2 godzin dydaktycznych realizowane będzie w semestrze V. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji. Po zakończeniu semestru IV studentów obowiązuje 4 - tygodniowa wakacyjna praktyka terenowa lub laboratoryjna (opiekun praktyk studenckich - dr ElŜbieta Dudek). Uwaga! Przysposobienie obronne Zgodnie z Ustawą Nr 1363 z dnia o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, studenci i studentki, którzy ukończyli pierwszy rok studiów wyŝszych mogą odbyć na swój wniosek przysposobienie obronne w semestrze IV. Przysposobienie obronne jest nieobowiązkowym przedmiotem nauki, prowadzonym w systemie samokształcenia oraz konsultacji i kończy się egzaminem (Art.166 a).

14 KURSY STAŁE (Ks) Począwszy od semestru 3 proponuje się studentowi kursy stałe (Ks). KaŜdemu kursowi przypisywana jest odpowiednia liczba punktów ECTS. Student wybiera przedmioty spośród kursów stałych według własnych zainteresowań. Jednocześnie musi kierować się zasadą zdobycia łącznie minimum 30 punktów w semestrze. Aby dany kurs został zaakceptowany po wyborze, musi zostać wybrany przez grupę minimum 15 osób. Kod Przedmiot Liczba godzin Semestr Forma zaliczenia Punkty ECTS 6.5.B-BKRZ Biofizyka komórki roślinnej i zwierzęcej 45 III ZO B-BSB Biologia strukturalna błon (biologicznych i 45 III ZO 2 modelowych) 6.5.B-BB Biostatystyka i biometria 45 III ZO B-ZKP Zastosowanie komputerów w pomiarach 45 III ZO B-CKCM Chemia kwantowa cząsteczek i 45 IV ZO 2 makrocząsteczek 6.5.B-WMN Wstęp do metod numerycznych 45 IV ZO B-BP Biologia plazmidów 45 IV ZO B-CPOB Cyfrowe przetwarzanie obrazów biologicznych 45 IV ZO B-BBD Bioinformatyczne bazy danych 45 V ZO B-T Transkryptomika 45 V ZO B-FPMB Fizyczne podstawy modelowania 45 V ZO 2 molekularnego biocząsteczek 6.5.B-GK Grafika komputerowa 45 V ZO B-BZ Biofizyka zmysłów 45 VI ZO B-BSn Biosensory 45 VI ZO B-MRPS Metody rejestracji i przetwarzania sygnałów 45 VI ZO 2 biologicznych 6.5.B-GJK Graficzne języki komputerowe w planowaniu i kontroli eksperymentu 45 VI ZO 2

15 SYLLABUSY A. KANON BIOLOGII specjalność: bioinformatyka (Kn) Semestr I 1. Numer kursu: 6.5.B-BOT 2. BOTANIKA 3. 30W + 45L+30T 4. Prowadzący: dr hab. W. Włoch, prof. UO, dr hab. A. Obidowicz, dr hab. S. Sokół, dr G. Leśniański, dr P. Kojs, dr S. Nowak, dr. A. Nowak 5. Termin: I semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład - egzamin, laboratorium - zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Budowa mikroskopu. Komórka roślinna (cytoplazma, związki nieorganiczne, organelle). Budowa tkanek roślin (tkanki twórcze, parenchymy, tkanki okrywające, pierwotne i wtórne, tkanki wzmacniające Ŝywe i martwe, tkanki przewodzące - floem i ksylem, tkanki wzmacniające). Budowa organów roślin (korzeń, łodyga, liść, kwiat, owoc). Budowa plech. Przekształcenia organów. Przegląd systematyczny grzybów i roślin: Eumycota: Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina. Cyanophyta. Chrysophyta, Phaeophyta, Rhodophyta, Chlorophyta, Ascomycotina lichenizata, Bryophytina, Lycophytina, Pteryphytina Magnoliopsida, Liliopsida. Szweykowski J., Szweykowska A.: Botanika. T. I. Morfologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa , Strasburger E.: Botanika, PWRiL, Warszawa 1972, Gorczyński T.: Ćwiczenia z botaniki, PWN, Warszawa 1979, Polakowski B. (red.): Botanika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Numer kursu: 6.5 B-CNF 2. CHEMIA NIEORGANICZNA I FIZYCZNA 3. 15W + 30L + 15K 4. Prowadzący: dr inŝ. R. Słota, dr Gabriela Dyrda, dr inŝ. Zygmunt Flisak, mgr Krzysztof Bisz, mgr Tomasz DuŜak 5. Termin: I semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład - egzamin, laboratorium i konwersatorium - zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Elementy teorii budowy atomu. Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne. Budowa materii, atomy, pierwiastki i związki chemiczne. Jądro atomowe i powłoki elektronowe. Podstawy kwantowej teorii budowy atomu, liczby kwantowe, pojęcie orbitalu. Energia elektronów w atomie, jonizacja, stopień utlenienia. Konfiguracje elektronowe. Układ okresowy pierwiastków, prawo okresowości, nieperiodyczność. Podstawy termodynamiki chemicznej. Parametry stanu układu, funkcje stanu oraz ich znaczenie (H, G, S). Entalpia reakcji chemicznej. Prawo Hessa. Elementy teorii wiązania chemicznego. Wiązanie jonowe i typowe związki jonowe. Elektroujemność. Polaryzacja wiązania i jej znaczenie. Wiązanie kowalencyjne i typowe związki kowalencyjne. Oddziaływania van der Waalsa. Wiązanie wodorowe. Wiązanie w metalach. Wiązanie koordynacyjne. Budowa związków kompleksowych, teoria pola ligandów, wybrane właściwości kompleksów, znaczenie kompleksów metali w układach biologicznych. Gazy i prawa gazowe. Gaz doskonały i gazy rzeczywiste. Ciecze i roztwory. Charakterystyka stanu ciekłego. Równowagi fazowe. Krystalizacja, destylacja, ekstrakcja. Elektrolity. Równowaga chemiczna w roztworach elektrolitów. Dysocjacja elektrolityczna. Podstawy teorii kwasów i zasad. Hydroliza. Roztwory buforowe. Koloidy. Podstawy chemii ciała stałego. Stan krystaliczny i szklisty. Ciekłe kryształy. Podstawy kinetyki chemicznej. Mechanizm elementarnej reakcji chemicznej. Szybkość reakcji. Kataliza. Zjawiska powierzchniowe. Adsorpcja, napięcie powierzchniowe. Systematyka wybranych pierwiastków i związków nieorganicznych. Ogólna charakterystyka pierwiastków, ich znaczenie w przyrodzie i technice. Podstawowe związki chemiczne fluorowców, tlenu, wodoru. Kwasy tlenowe. Gazy szlachetne. Problemy ekologiczne odpady przemysłowe a środowisko naturalne. Rodzaje odpadów i ich utylizacja. Efekt cieplarniany, dziura ozonowa. Zajęcia konwersatoryjne słuŝą lepszemu zrozumieniu i utrwaleniu wiadomości przekazywanych na wykładach, ich tematyka pokrywa się z tematami poszczególnych wykładów. Podstawy stechiometrii i obliczeń chemicznych. Nomenklatura związków nieorganicznych. Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków. Wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe. Budowa ciała stałego. Termochemia (prawo Hessa). Równowagi w gazach i cieczach. Szybkość reakcji chemicznej. Elementy systematyki chemicznej, ogólna charakterystyka pierwiastków chemicznych (grupy główne, blok d). Podstawowe związki chemiczne fluorowców, tlenu i wodoru, kwasy tlenowe. Gazy szlachetne. Regulamin pracowni, przepisy BHP. Elementy techniki laboratoryjnej, których opanowanie jest konieczne do efektywnej i bezpiecznej pracy w laboratoriach chemii nieorganicznej: poznanie podstawowego wyposaŝenia laboratorium chemicznego, wdroŝenie do sprawnego posługiwania się sprzętem laboratoryjnym; wyodrębnianie substancji, rozdzielanie mieszanin, oczyszczanie związków chemicznych i ich charakteryzowanie, synteza prostych związków nieorganicznych, badanie przebiegu reakcji chemicznych. Roztwory: sprawdzanie współmierności kolby miarowej i pipety, sporządzanie roztworów substancji krystalicznych i cieczy w wodzie. Miareczkowanie kwasowozasadowe: nastawianie miana kwasu solnego na boraks, nastawianie miana wodorotlenku sodu na kwas solny. Równowaga chemiczna wpływ stęŝenia, temperatury, mieszania na szybkość reakcji. Kataliza w układach homo- i heterogenicznych. Hydroliza soli: badanie odczynu roztworu soli, hydroliza z wydzieleniem osadu, wpływ temperatury na stopień hydrolizy.

16 Pajdowski L.: Chemia ogólna, PWN, Warszawa Jones L., Atkins P.: Chemia ogólna, PWN, Warszawa Bielański A.: Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa Trzebiatowski W.: Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa Atkins P.W.: Chemia fizyczna, PWN, Warszawa Mercik A., Mercik S.: Słownik pierwiastków chemicznych, Wyd. R.A.F. SCRIBA, Racibórz A.A. Domański, Laboratorium chemii ogólnej nie tylko dla chemików, Wyd. III, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, Numer kursu: 6.5 B-FEB 2. FIZYKA Z ELEMENTAMI BIOFIZYKI 3. 15W + 30L 4. Prowadzący: prof. dr hab. M. Podolak, dr K. KsiąŜek, dr H. Pięta, mgr G. Engel, mgr M. Witkowski 5. Termin: I semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład - egzamin, laboratorium - zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Wektory. Układy odniesienia. Prawa mechaniki. Podstawowe oddziaływania w przyrodzie. Praca, energia, moc. Zasady zachowania. Ruch drgający. Rezonans. Ruch falowy. Elementy budowy materii. Promieniowanie elektromagnetyczne. Elementy optyki. Mikroskopia elektryczna i elektronowa. Spektroskopia. Fluorescencja i fluorymetria. Dualizm korpuskularno - falowy. Kalorymetria. Hydrodynamika. Lepkość cieczy. Elektryczność. Biopotencjały i metody ich pomiarów. Promieniowanie jonizujące i jego oddziaływanie z materią. Metody NMR i EPR. Zastosowanie tych metod do badań biofizycznych. Jaworski B. i inni: Kurs fizyki, t. 1-3, PWN, Warszawa 1981, Bolton W.: Zarys fizyki, PWN, Warszawa 1982, Skorko M.: Fizyka, PWN, Warszawa 1979, Resnick S., Halliday D.: Fizyka, t. 1-2, PWN, 1995, Przestalski S.: Fizyka z elementami biofizyki i agrofizyki, PWN, Warszawa Numer kursu: 6.5 B-MS 2. MATEMATYKA i STATYSTYKA 3. 15W + 30K 4. Prowadzący: dr P. Urbaniec, dr K. Gajewska-Kurdziel 5. Termin: I semestr 7. Warunki zaliczenia: wykład i konwersatorium - zaliczenie na ocenę 8. Treść zajęć: Elementy logiki matematycznej, elementy algebry zbiorów, waŝniejsze podzbiory zbioru liczb rzeczywistych. Ciągi liczbowe i ich własności, granica ciągu liczbowego. Szeregi liczbowe, zbieŝność szeregów, kryteria zbieŝności szeregów liczbowych. Macierze, działania na macierzach. Wyznaczniki macierzy kwadratowej. Własności wyznaczników. Wyznaczanie macierzy odwrotnej do danej. Układy równań liniowych i metody ich rozwiązywania (wzory Cramera i metoda eliminacji Gaussa). Przegląd najwaŝniejszych funkcji, przykłady funkcji wielu zmiennych. Granica funkcji jednej zmiennej, pochodna funkcji i jej zastosowania. Rachunek róŝniczkowy funkcji wielu zmiennych-pochodna cząstkowa, pochodna kierunkowa, róŝniczka zupełna funkcji wielu zmiennych. Całka nieoznaczona funkcji jednej zmiennej. Własności całek nieoznaczonych. Metody wyznaczania całki nieoznaczonej całkowanie przez podstawianie, całkowanie przez części, całkowanie funkcji wymiernych. Przykłady całek funkcji niewymiernych. Całka Reimanna i jej sens geometryczny, własności całki Reimanna. Całka niewłaściwa I-go i II-go rodzaju, kryteria zbieŝności całek niewłaściwych. Całkowe kryterium zbieŝności szeregów. Całki wielokrotne definicja, sens geometryczny. Zastosowania całek wielokrotnych. Równania róŝniczkowe, najwaŝniejsze typy równań róŝniczkowych i metody ich rozwiązywania (równania o zmiennych rozdzielonych, uzmienniania stałej, równania jednorodne, równania liniowe) Elementy rachunku prawdopodobieństwa przestrzeń zdarzeń elementarnych, zdarzenie losowe, aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo warunkowe, całkowite, wzór Bayesa, niezaleŝność zdarzeń, schemat Bernoulliego. Zmienna losowa, rozkład zmiennej losowej (rozkład dyskretny, rozkład ciągły), funkcja gęstości prawdopodobieństwa. Elementy statystyki. Średnia arytmetyczna, geometryczna i harmoniczna, mediana i wartość modalna. Wariancja, odchylenie standardowe i współczynnik zmienności. Błąd standardowy i przedział ufności. Testowanie hipotez o róŝnicach między średnimi i związkach między zmiennymi. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: posługiwania się metodami matematycznymi w biologii; opisu matematycznego zjawisk oraz procesów fizycznych i chemicznych w przyrodzie, znajomość podstawowych zagadnień statystycznych. McQuarrie D.A.: Matematyka dla przyrodników i inŝynierów, t.1-3, PWN śakowski W.: Matematyka, t.1-3 WNT Laszuk J.: Matematyka, Wydawnictwa Szkoły Głównej Handlowej

MAKROKIERUNEK Bioinformatyka

MAKROKIERUNEK Bioinformatyka MAKROKIERUNEK Studia współtworzą: Wydział Biologii Wydział Chemii Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed Autorzy projektu: Prof. UG dr hab. Wiesław Miklaszewski Prof. UG dr hab. Piotr Mucha Prof.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA SEMESTR I PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE: Tytuł przedmiotu: JĘZYK OBCY Pracownicy Studium Języków Obcych Katedra, zakład: Studium

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW specjalność Biofizyka molekularna Studia pierwszego stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII Pakiet Informacyjny ECTS Kierunek Mikrobiologia Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013 1 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2011/2012 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia chemiczna

Kierunek: Technologia chemiczna Instytut Chemii Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski ul. Szkolna 9 40-006 Katowice tel. (0048) 32-359-1545 e-mail: ich@us.edu.pl www: http://www.chemia.us.edu.pl Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

2009/2010. Ochrona środowiska

2009/2010. Ochrona środowiska 2009/2010 Ochrona środowiska Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Zielonogórski 2009/2010 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH PAKIET INFORMACYJNY kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 14919-10-B ECTS: 3 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A AKREDYTACJA, CERTYFIKACJA I AUDYT JAKOŚCI ACCREDITATION, CERTIFICATION AND QUALITY AUDIT TREŚCI WYKŁADÓW

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne. Liczba punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS III 30 2 IV 30 2 V 30 2 VI 30 E 4

Ćwiczenia laboratoryjne. Liczba punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS III 30 2 IV 30 2 V 30 2 VI 30 E 4 Pozycja planu: A.1.1 Nazwa przedmiotu Poziom studiów Forma studiów Jednostka prowadząca kierunek studiów Kierunek Specjalność Przedmiot/y wprowadzający/e Wymagania wstępne Język wykładowy JĘZYK OBCY DO

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka I stopnia Profil ogólnoakademicki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kielce, 2013 W Y D Z I A Ł M A T E M AT

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW: BUDOWNICTWO PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW. 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op.

SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW: BUDOWNICTWO PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW. 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op. INSTYTUT POLITECHNICZNY 38-404 KROSNO; ul. WYSPIAŃSKIEGO 20; Tel. 013 437 55 70 ZAKŁAD BUDOWNICTWA 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op.pl SYLABUSY PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011. z dnia 14 lutego 2011 r.

Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011. z dnia 14 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 do Protokółu posiedzenia Rady Wydziału Fizyki UW z dnia 14 lutego 2011 r. Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wniosku o otwarcie Studiów II

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program kształcenia

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program kształcenia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Oddział Medycyny Laboratoryjnej Kierunek studiów: ANALITYKA MEDYCZNA Program 2014/2015 2 SPIS TREŚCI I. WYKAZ OBOWIĄZKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI Grupa treści podstawowych: Matematyka w zastosowaniach inżynierskich 043 Mikroekonomia 048 Makroekonomia 040 Prawo gospodarcze 063 Chemia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI KATALOG PRZEDMIOTÓW

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI KATALOG PRZEDMIOTÓW UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn KATALOG PRZEDMIOTÓW Rok akademicki 2010/2011 Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia I-go stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2009

Program nauczania 2009 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2009 Kierunek - informatyka Specjalność:informatyka morska studia inżynierskie (niestacjonarne) Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na kierunku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok

Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Nazwa kursu BHP i ergonomia Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Elektronika i Telekomunikacja / I rok Punkty ECTS 1 Rodzaj kursu

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA. 16.1 WYCHOWANIE FIZYCZNE 16.1 02 00 A/03 03, 04, 60 C 0 Zaliczenie

BIOTECHNOLOGIA. 16.1 WYCHOWANIE FIZYCZNE 16.1 02 00 A/03 03, 04, 60 C 0 Zaliczenie BIOTECHNOLOGIA 08.1 FILOZOFIA PRZYRODY 08.1 02 00 A/01 01, 30 W, 30 C 3 Zaliczenie Prowadz cy zaj cia: dr Marek Bieniasz ABSTRAKT Przyroda jako przedmiot refleksji moralnej. Przyroda w kulturach chrze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska Autorka programu: mgr Janina Grzegorek wieloletnia nauczyciela biologii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie, dydaktyk na Wydziale Biologii UW, przewodnicząca Regionu Centralnego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie Kierunek: Zarządzanie 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI SEMESTR 1 Grupa treści podstawowych: Matematyka 035 Mikroekonomia 039 Podstawy zarządzania 050 Elementy prawa 016 Podstawowe

Bardziej szczegółowo