POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA THE TRANSPORT OF THE 21 st CENTURY MATERIA Y KONFERENCYJNE CONFERENCE PROCEEDINGS BIA OWIE A wrze nia 2010

2 Redakcja naukowa Miros³aw Siergiejczyk Teksty wydrukowanych materia³ów zamieszczono w postaci edytorskiej nades³anej przez Autorów Opracowanie techniczne Andrzej Szmigiel Copyright by Wydzia³ Transportu Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010 Utwór w ca³oœci ani we fragmentach nie mo e byæ powielany ani rozpowszechniany za pomoc¹ urz¹dzeñ elektronicznych, mechanicznych, kopiuj¹cych, nagrywaj¹cych i innych, w tym nie mo e byæ umieszczany ani rozpowszechniany w internecie bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich ISBN Druk i oprawa: Drukarnia Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej, tel Oficyna Wydawnicza PW, ul. Polna 50, Warszawa. Wydanie I. Zamówienie nr 362/2010

3 THE TRANSPORT OF THE 21 st CENTURY Konferencja zorganizowana pod patronatem JM REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ KOMITETU TRANSPORTU PAN oraz Honorowym patronatem MARSZA KA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

4

5 5

6 MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA THE TRANSPORT OF THE 21 st CENTURY PARTNER WSPIERAJ CY Polska Agencja eglugi Powietrznej

7 SPONSORZY Sposor przejazdu poci giem specjalnym PESA S.A. Bydgoszcz

8 Recenzenci Reviewers Tomasz Ambroziak Zbigniew Burciu Andrzej Chudzikiewicz Miros awa D browa Bajon Iwona Grabarek Jan Gronowicz Stanis aw Guzowski Marek Idzior Zofia Jó wiak Jerzy Kisilowski W adys aw Koc Jerzy Leszczy ski Andrzej Lewi ski Zbigniew Lozia Jerzy Madej Jerzy Manerowski Jerzy Mikulski Tadeusz Niedziela Zbigniew Pietrzykowski Miros aw Siergiejczyk Zbigniew Smalko Janusz Szpytko Grzegorz Szyszka Kazimierz Towpik Adam Weintrit Wies aw Zab ocki Krzysztof Zboi ski Józef urek Lech Bukowski W odzimierz Choroma ski Krzysztof Chwesiuk Jerzy Girtler Lucjan Grochowski Stanis aw Gucma Jerzy Hajduk Marianna Jacyna Piotr Kawalec Lech Kobyli ski Gerard Krawczyk Bogus aw Liberadzki Marek Litwin Miros aw Luft Marek Malarski Jerzy Merkisz Miros aw Nader Tomasz Nowakowski Andrzej Rudnicki Jacek Skorupski Bogdan Sowi ski El bieta Szychta Tadeusz Tatara Wojciech Wawrzy ski Andrzej Wilk Wojciech Zamojski Antoni ochowski Andrzej urkowski

9 Spis referatów Teresa Abramowicz-Gerigk - Kompleksowa analiza bezpiecze stwa systemu statek - port w aspekcie operacji manewrowych promów Comprehensive safety analysis of ship - port system with respect to ferry manoeuvring operations Tomasz Ambroziak, Roland Jachimowski - Aspekt przydzia u odbiorców w problemie integracji hierarchicznego systemu dystrybucji Aspect of recipients allocation in problem of hierarchical distribution network integration Tomasz Ambroziak, Ilona Jacyna - Projektowanie regularnych hierarchicznych sieci logistycznych Organization modeling logistics centers in the hierarchical logistic network of regular structure Tomasz Ambroziak, Konrad Lewczuk - Problematyka buforowanie przep ywu materia ów w aspekcie harmonogramowania procesu transportu wewn trznego Problems of material flow buffering in aspect of internal transport process scheduling I.B. Arefyev, A.A. K awdijew - Technologia modelowania w z ów transportowych Technology of shaping transport buns Krzysztof Banaszek - Nawigacja obszarowa oraz osi gi systemów GNSS/EGNOS jako podstawa do poprawy pozycjonowania, separacji oraz wzrostu pojemno ci lotniska Performance based navigation and GNSS/EGNOS system capabilities enabler for better positioning and separation of aircraft and airport capacity improvements Ryszard Barcik, Marcin Jakubiec - Zarz dzanie kosztami w transporcie Management of costs in transportation Arkadiusz Barczak - Wnioskowanie abdukcyjne w procesie planowania strategii zrównowa onego rozwoju Abductive inference in the process of the planning of the strategy of sustainable development Tadeusz Basiewicz, Andrzej Go aszewski, Kazimierz Towpik -Nawierzchnia kolejowa z kompozytem t uczniowym Railway superstructure with reinforced ballast Marcin Bednarek, Tadeusz D browski, Les aw B dkowski -Diagnozowanie bezpieczno ciowe systemu kierowca samochód Safety diagnosing of the driver-vehicle system Sylwia B czkowska - G ówne przyczyny wypadków w transporcie towarów niebezpiecznych w latach Main reasons of cases in transport of dangerous goods in last years

10 Andrzej Bia o, Pawe Gradowski - Rola jednostki notyfikowanej w procesie homologacji urz dze srk The role notified body in process of homologation control-command devices Andrzej Bia o, Pawe Gradowski, Marta Gryglas - Wp yw nowoczesnych urz dze srk na wzrost przepustowo ci linii kolejowych Influence of modern devices control-command on development of capacity railway lines Ye. Blokhin, A. Pshin ko, S. Myamlin - Comparison of motor-rail cars dynamic characteristics Magdalena Bluszcz, Marianna Jacyna - Koncepcja modelu obs ugi logistycznej miasta Concept of city logistics service Stanis aw Bogdanowicz - Metoda ustalania wspó czynnika dynamicznego wykorzystania adowno ci pojazdu The method of determining the dynamic vehicle capacity utilization ratio Piotr Bojar, Maciej Woropay, ukasz Mu lewski - Propozycja budowy metody oceny niepo danych dzia a ludzi usytuowanych w systemie antropotechnicznym i jego otoczeniu Proposal of a metod to evaluate of the undesirable action of the people inside anthropotechnical system and his souranding Piotr Bojarczak, Piotr Lesiak - Zastosowanie sieci neuronowych w wizyjnej automatycznej identyfikacji uszkodze podk adów kolejowych Application of neural networks into automatic visual diagnostic of railway wooden sleepers Adam Bugaj, Krzysztof Grochowski - Wst pna analiza mo liwo ci wspomagania dy urnego ruchu w prowadzeniu dokumentacji Introductory analyze of capability of computer aided train dispatcher documentation Zbigniew Burciu - Podstawy analizy systemowej akcji ratowniczej Basis of sar action system analysis W odzimierz Choroma ski, Jerzy Kowara - Koncepcja struktury sieci torowej dla pojazdów PRT The track concept of Personal Rapid Transit system W odzimierz Choroma ski, Jerzy Kowara - Wybrane zagadnienia komputerowego wspomagania prac projektowych pojazdów transportu PRT The selected problems of computer aided design of PRT (Personal Rapid Transit) vehicles W odzimierz Choroma ski, Jerzy Madej - Innowacyjny uk ad biegowy wagonika kolejki PRT dla torowych rozjazdów pasywnych Innovative running gear of the prt railway wagons for rail network with passive turnouts

11 Marcin Chrzanowicz - Wp yw napi cia zasilaj cego i rodzaju ród a wiat a na parametry wi zki wietlnej projektorów samochodowych Input voltage effects and type of light source on light beam parameters into car projectors Krzysztof Chwesiuk - Zintegrowany system informatyczny zarz dzania w logistyce Integrated computer system of management in logistics Bartosz Czechyra, Bartosz Firlik, Andrzej Chudzikiewicz - Za o enia i podstawowe wymagania systemu monitorowania stanu technicznego lekkiego pojazdu szynowego Assumptions and basic requirements for technical state monitoring system of a light rail vehicle Grzegorz Dobrzy ski - Badania symulacyjne i eksperymentalne wózka inwalidzkiego z opcj jazdy po schodach jako elementu systemów transportu osób niepe nosprawnych Simulation and laboratory studies of a mechatronic wheelchair with the function of overcoming physical obstruction Miros aw Dusza, Krzysztof Zboi ski - Stateczno ruchu modelu pojazdu szynowego w aspekcie istnienia rozwi za wielokrotnych Railway vehicle model stability analysis in the context of multiple solutions existence Janusz Dyduch, Maksymilian Szczygielski - Modelowanie systemu kontroli niezaj to ci torów Modelling of track occupancy system Ireneusz Fechner, Marcin Hajdul, Stanis aw Krzy aniak - Koncepcja jednolitego planu rozwoju regionalnego jako szansa na wzrost przewozów intermodalnych w Polsce Concept of uniform regional development plan as a chance to increase of intermodal transport in Poland Janusz Fija kowski - Wybrane problemy projektowania obiektów i procesów w systemach logistycznych Some designing problems of logistics objects and processes Krzysztof Fiok - Koncepcja r cznie nap dzanego wózka inwalidzkiego zwi kszaj cego mobilno osób niepe nosprawnych Improving mobility of disabled people concept of a manual wheelchair Krzysztof Firl g - Realizacja specjalizowanych sterowników ruchu drogowego Realization of specialized traffic controllers Bartosz Firlik, Bartosz Czechyra - Za o enia i podstawy symulacyjne systemu monitorowania stanu technicznego toru tramwajowego Technical state monitoring system for light rail track assumptions and simulation basics

12 Marcin Folty ski, Izabela Jele - Stymulacja rozwoju lokalnych planów dzia ania w obszarze miejskiej dystrybucji towarów Stimulation of development of local action plans in the area of urban distribution of goods Zdzis aw Frankowicz - Systemowe podej cie do ustalenia struktury rodka transportu, jako z o onego systemu technicznego przemieszczaj cego si w ekosferze System approach to the structure of means of transport as comprehensive technical system relocating in ecosphere Ma gorzata Gajewska, S awomir Gajewski, Andrzej Marczak, Marcin Sokó - Analiza wymaga jako ciowych dla us ug przesy ania danych w systemie RSMAD Analysis of quality of service requirements for data transmission in the RSMAD system Daniel Gajewski, Andrzej Szarata - Wahania ruchu na ulicach Warszawy Fluctuation of the traffic volume in Warsaw S awomir Gajewski, Ma gorzata Gajewska, Ryszard Katulski, Andrzej Marczak, Marcin Sokó, Janusz Staniszewski - Radiowy system monitorowania i akwizycji danych z urz dze fotoradarowych cechy i za o enia funkcjonalne systemu Radio System for Monitoring and Acquisition of Data from traffic enforcement cameras features and assumptions of the system Wies aw Galor, Anna Galor - Projektowanie urz dze odbojowych jako element zarz dzania bezpiecze stwem nawigacji The design of fenders as element of navigational safety managing Janusz Gardulski, Jan Adamczyk, Jan Targosz - Wyznaczanie stochastycznego wymuszenia kinematycznego samochodu przez rzeczywisty profil drogi Andrzej G gorowski - Symulacyjne badania sztywno ci zawieszenia siedziska w aspekcie oceny drga oddzia uj cych na operatora pojazdu Simulation study on stiffness of suspension seat in the aspect of the vibration assessment affecting on a vehicle driver Miros aw Gerigk - Model ryzyka utraty statku w warunkach niepewno ci A risk model for assessing the ship sinkability in uncertain conditions Adrian Gill, Adam Kadzi ski - Klasyfikacje rodków redukcji ryzyka zagro e w warstwowych modelach systemów bezpiecze stwa w transporcie Classifications of the risk reduction measures in the layered safety systems in transport Stanis aw Gondek - Czy tramwaj szybki skróci czas podró owania? Did the high speed tram reduce the journey time? Iwona Grabarek - Znaczenie czynników ergonomicznych w projektowaniu kabin pojazdu PRT The importance of ergonomic factors in prt vehicle desinging

13 Iwona Grabarek, Sylwia B czkowska - Analiza czynników warunkuj cych ergonomiczne warunki pracy i bezpiecze stwo podczas transportu towarów niebezpiecznych Analysis of factors determining ergonomic conditions of driver s workplace and the safety transport of dangerous goods Marcin Grabowski, Sylwester G ady - Metoda przydzia u lotów do stanowisk odprawy biletowo-baga owej w porcie lotniczym Alignment of flights to airport s check-in desks method Pawe Gradowski, Marta Gryglas - Potencjalne korzy ci z zastosowania ERTMS Potential benefit with ERTMS Lucjan Grochowski - Integracja programowalnych us ug logistycznych w WEB Integration of logistics programmable services in the WEB Lucjan Gucma, Maciej Gucma, Andrzej B k - System pilotowo dokingowy nowe narz dzie zabezpieczenia operacji morskich Pilot Docking System new tool for safe maritime operation Stanis aw Gucma - Poziom ufno ci przy projektowaniu dróg wodnych terminali LNG Confidence level in designing waterways to LNG terminals Sambor Guze, Leszek Smolarek - Markowski model bezpiecze stwa nawigacyjnego statku na akwenie otwartym Markov model of the ship s navigational safety on the open water area Marek Guzek, Rafa S. Jurecki, Zbigniew Lozia, Wies aw Pieni ek, Tomasz L. Sta czyk - Badania reakcji kierowców w sytuacjach przedwypadkowych. Badania na torze i w symulatorze jazdy samochodem Research studies on driver s reactions in preaccident situations. Test track and driving simulator environment Marek Guzek - Niepewno rekonstrukcji ruchu samochodu na podstawie zapisów urz dze typu ADR/EDR Uncertainty of car motion reconstruction based on records of ADR/EDR type of devices Jerzy Hajduk - Bezpiecze stwo transportu kontenerów na statkach morskich Safety of container s carriage at sea Ewa H cia - Zarz dzanie programami i projektami europejskimi w zakresie transport The european programmes and projects management in transport field ,..,..,..,.. - P Teresa Idzikowska, Krzysztof Banaszek - Rola i znaczenie normalizacji w bezpiecze stwie transportu The role and importance of standardisation in transport safety

14 Roland Jachimowski, Micha K odawski, Konrad Lewczuk, Jolanta ak - System logistyczny Polski na tle wybranych krajów europejskich Logistics system of poland in comparison with logistic systems of selected european countries Jacek Jachowski, Przemys aw Krata - Wykorzystanie p etwowych stabilizatorów ko ysa bocznych statku w biernym trybie pracy Application of active fin roll stabilizers in passive mode of work Ilona Jacyna, Dariusz Pyza - Problematyka doboru wska ników oceny infrastruktury transportowej w aspekcie komodalno ci Selection of infrastructure evaluation criteria in aspect of co-modality ,.. - O Kazimierz Jamroz - Analiza kategorii strat w wypadkach drogowych Analysis of categories of road accident loss Jacek Januszewski - Przysz o ciowe wykorzystanie nawigacyjnych systemów satelitarnych w transporcie Future Satellite Navigation Systems transport markets and applications Joanna Jasi ska, Andrzej widerski, Witold Pokora - Neuronowy model szacowania ryzyka w realizacji us ugi transportowej Neural model of risk estimation in the transport service realization Marcin Jasi ski, Robert Gumi ski, J drzej M czak, Przemys aw Szulim, Adam Ga zia - Redukcja drga od pod o a z wykorzystaniem aktywnej podpory konstrukcji Reduction of vibrations from the ground using the active construction column Violetta Jendryczka - Zarz dzanie bezpiecze stwem eglugi przy wykorzystaniu probabilistycznych metod oceny bezpiecze stwa ze szczególnym uwzgl dnieniem metodyki FSA Safety management of navigation upon probabilistic safety methods utilization with special regard FSA methodology Peter Jesty, Marek Litwin - Mo liwo budowy polskiej krajowej architektury ITS w wietle architektury europejskiej ITS architecture for Poland in light of the european its framework architecture a proposition Zofia Jó wiak - adunki ponadnormatywne w transporcie lotniczym Oversize loads in the air transport Marta Kad ubek - Wybrane prognozy rozwoju sektora zarobkowego transportu samochodowego adunków w Polsce Chosen prognosis of car transportation development in Poland

15 Ewa Kardas-Cinal Symulacyjne badania pojazdu szynowego: efekt stanu toru na komfort jazdy Simulation study of railway-vehicle motion: the effect of track condition on ride comfort Marek Karkula - Analiza wybranych procesów transportowych obs ugi magazynu metodami symulacyjnymi Analysis of selected warehouse transport processes using simulation methods Juliusz Karolak, Andrzej Kochan - Wykorzystanie panelu dotykowego dla poprawy ergonomii obs ugi stanowiska kontroli dyspozytorskiej The use of touchscreen for improvement of train dispatching system operation ergonomy Grzegorz Karo, Bogus aw azarz - Wybrane zagadnienia budowy modelu ruchu Selected questions of transport modelling Zbigniew Kasprzyk, Miros aw Siergiejczyk - Metodologia szacowania obs ugiwalno ci i niezawodno ci systemu telematyki autostradowej w celu opracowania jego strategii eksploatacji The methodology of maintainability and reliability prediction of the telematic highway system in the aim of the study of his exploitation strategy Ryszard J. Katulski, Jacek Stefa ski, Jaros aw Sadowski, S awomir J. Ambroziak - Globalny system monitoringu transportu kontenerowego Global monitoring system for container transportation Piotr Kawalec, Sylwia Sobieszuk-Durka - Wspomagana komputerowo specyfikacja i weryfikacja algorytmów sterownia obszarowego Computer supported specification and verification of area control algorithms Artur Kinowski - Metoda wyceny us ug nawigacji powietrznej przy wykorzystaniu rachunku kosztów dzia a The cost assessment of air navigation services by means of activity-based costing Micha K odawski, Marianna Jacyna - Wp yw uk adu strefy komisjonowania na d ugo drogi kompletowania Order picking area layout impact on length of order picking road Tomasz Kniaziewicz, Leszek Piaseczny - Modelowanie emisji gazów spalinowych w transporcie morskim Modelling of exhaust gas emisiion in maritime transportation Lech Kobyli ski, Jacek Nowicki, Zbigniew Burciu - System zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez uszkodzone zbiornikowce System of preventing marine environment pollution from damaged tankers W adys aw Koc, Cezary Specht - Wybrane problemy wyznaczania przebiegu trasy kolejowej z wykorzystaniem rozwi za sieciowych GPS Selected problems of determining the course of railway routes by the use the GPS network solutions

16 Jaros aw Korzeb - Zastosowanie analizy falkowej w ocenie propagacji drga w strefach oddzia ywania infrastruktury transportowej Application of wavelet analysis in evaluation of vibrations propagation in transport infrastructure impact zones Mariusz Kostrzewski - Symulacyjne badania geometrii magazynu Warehouse geometry simulation study Izabela Kotowska - Zdolno przepustowa, jako element konkurencyjno ci portu morskiego Cargo handling capacity as an element of sea port competitiveness Maciej Koz owski, Krzysztof Tomczuk - ECO samochód, wyznaczanie podstawowych parametrów elektrycznych ECO car, determination of basic electrical parameters Marzena Kramarz - Strategie przedsi biorstw transportowych w sieciach logistycznych Strategies of transport enterprises in logistic networks Przemys aw Krata - Ewaluacja próby ko ysa bocznych, jako metody wyznaczania wysoko ci metacentrycznej statku Evaluation of free rolling test as a method of ship s metacentric height estimation Gerard Krawczyk, Micha Rozwa ka - Priorytety w sterowaniu ruchem zbiorowej komunikacji autobusowej Priorities in the collective control of the bus communication network Jacek Krawczyk - Projektowanie z wykorzystaniem modeli na przyk adzie modernizowanej lokomotywy SU-45 Designing with using the models on example of the modernized locomotive type SU Stanis aw Krawiec, Ireneusz Celi ski - Sterowanie obszarowe - przyk ady rozwi za w aspekcie modelowania ruchu drogowego w miastach Area traffic control- some examples in road traffic modeling aspects in town Tomasz Krukowicz - Wyznaczanie programów przej mi dzyfazowych przy wykorzystaniu ró nych funkcji celu Determination of interstage programs using different objective functions Ryszard Krystek, Lech Michalski, Joanna ukowska - Niezale no bada przyczyn i okoliczno ci katastrof w transporcie Independence of transport safety investigations Karolina Krzykowska, Miros aw Siergiejczyk - Naziemny system detekcji pasów startowych i dróg ko owania - ASDE a bezpiecze stwo w ruchu lotniczym Airport surface detection equipment to safety in air traffic

17 Jacek Kukulski - Obliczenia symulacyjne dla ró nych obci e statycznych wzmocnionej nawierzchni kolejowej A finite element analysis a select static loading for strenghening track structure Jan Kulczyk, Emilia Skupie - Uwarunkowania transportu kontenerów na Odrze Determinants for containers transport in Odra river Piotr Kurowski, Adam Martowicz, Tadeusz Uhl, Grzegorz Lasko - Analiza wp ywu nierówno ci toru na odpowied dynamiczn pojazdu szynowego z zastosowaniem symulacji metod wielobry ow The analysis of influence of rail roughness on dynamic response of rail vehicle supported by multibody simulations Jerzy Kwa nikowski, Adrian Gill, Grzegorz Gramza - Szacowanie stopnia strat w otoczeniu systemu transportowego spowodowanych zdarzeniami niepo danymi w ruchu kolejowym Estimating of degree of loss in the environment of transport system due to undesirable events in rail traffic Jerzy Kwa nikowski, Grzegorz Gramza - Znaczenie transportu kolejowego w systemie logistycznym Polski The importance of rail transport in the Polish logistics system Anna Lenart - Outsourcing IT wyzwaniem dla transportu IT outsourcing as a challenge for transport Piotr Lewandowski - Realizacja zamierze inwestycyjnych w infrastrukturze transportu w aspekcie bezpiecze stwa drogowego w województwie zachodniopomorskim The realization of road-investments in the aspect of the road safety in the west pomeranian province Andrzej Lewi ski, Lucyna Bester - Zastosowanie bezprzewodowych systemów transmisji do poprawy bezpiecze stwa na przejazdach kolejowych Application of wireless transmission systems for improving safety at railway crossings Piotr Lizakowski - Bezpiecze stwo wyprzedzania statków na akwenach ograniczonych Safety of ships overtaking manoeuvers in restricted areas Zbigniew Lozia - Wywracanie si samochodu dwuosiowego na bok (przypadek ruchu na równej poziomej nawierzchni drogi) Rollover of the biaxial vehicle (untripped case) Zbigniew Lozia, Adam Cup, Izabella Mitraszewska, Tomasz Pi tka, Dariusz Wi ckowski - Wymagania minimalne dla symulatorów wysokiej klasy stosowanych w szkoleniu kierowców Minimum requirements for "top-of-the-range simulators" used for drivers training

18 Witold Luty - Prawno-techniczne aspekty oceny przyczepno ci nawierzchni drogi w miejscu zdarzenia drogowego Legal and technical aspects of road surface frictional resistance evaluation in place of traffic accident Zbigniew ukasik, Waldemar Nowakowski - Aktywne testowanie systemów sterowania ruchem kolejowym Active tests for computer railway control systems Arkadiusz ukaszewicz - Manewry cz owiek za burt na wspó czesnych statkach morskich Man over board maneuvers on board modern chips Micha Maciejewski, Marek Maciejewski - Mikrosymualacja ruchu drogowego dla obszaru miejskiego z zastosowaniem systemu VISSIM Microsimulation of traffic flow for an urban area with an application of VISSIM system Mariusz Maciejewski, Wies aw Zab ocki - Metoda tworzenia funkcji i równa zale no ciowych w systemach srk Method of creating the interlocking function and equations in atc systems Marek Malarski - Modelowa ocena przepustowo ci pasa erskiej portu lotniczego po integracji Polski z Uni Europejsk Model investigation of airport landside capacity after integration of Poland with European Union Zygmunt Marciniak - Hybrydowe uk ady nap dowe lokomotyw spalinowych Hybrid power transmision systems of diesel locomotives Zygmunt Marciniak - Projekty modernizacyjne spalinowych lokomotyw liniowych i manewrowych wykonanych w Instytucie Pojazdów Szynowych Modernization projects of line and shunting diesel locomotives efected at Rail Vehicle Institute Zygmunt Marciniak, W odzimierz Stawecki, Ireneusz Pielecha, Jacek Pielecha - Ekologiczne aspekty spalinowych pojazdów szynowych eksploatowanych na krajowych liniach kolejowych Ecological aspects of diesel rail vehicles exploited on polish rail lines Magdalena Mazurkiewicz - Metody oceny niezawodno ci psychofizycznej koordynatora akcji SAR pracuj cego w stresie Human reliability assessment methods of the sar action coordinator working in stress situations Krzysztof Mendrok, Piotr Czop, Tadeusz Uhl - Identyfikacja nierówno ci toru metod odwracanych modeli parametrycznych Rail irregularities identification with use of inverted parametric models

19 Jerzy Merkisz, Leszek Piaseczny - Statyczne warunki u ytkowania okr towych silników nap du g ównego Steady-state operating conditions of marine master engines Jerzy Merkisz, Ireneusz Pielecha, Jacek Pielecha, Maciej Szukalski - Wp yw warunków pracy silników pojazdów bojowych na emisj sk adników szkodliwych spalin i zu ycie paliwa The influence of the operating conditions of combat vehicle engines on exhaust emissions and fuel economy Jerzy Merkisz, Jacek Pielecha, Pawe Fu - Badania emisji spalin w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego aktualne mo liwo ci badawcze On road emissions in real conditions possibility of research Jerzy Merkisz, Jacek Pielecha, Jaros aw Markowski, Jacek M dry - Wp yw do adowania silnika o zap onie iskrowym na emisj zwi zków szkodliwych spalin z pojazdu w warunkach rzeczywistej eksploatacji The influence of supercharging the SI engine on toxic exhaust compounds under road operating conditions of the vehicle Agnieszka Merkisz-Guranowska - Istota modelowania struktury sieci recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji Modeling of end-of-life vehicles recycling network structure Kamil Michalski, Bogdan Sowi ski - Metoda oceny efektywno ci monitorowania stanów pojazdu szynowego typu wagon Method of efficiency evaluation of rail vehicle state monitoring Ryszard Michalski - Modelowanie bezpiecze stwa pojazdów samochodowych Modelling of motor vehicles safety Edward Michlowicz - Metoda TPM, jako element Lean Management w transporcie wewn trznym TPM method as an element of a Lean Management in internal transport Jerzy Mikulski, Jakub M y czak - Wspó praca nap dów zwrotnicowych ze zwrotnicami rozjazdów du ych pr dko ci Cooperation of point machines with high speed switch points Andrzej Miszkiewicz - Analiza dok adno ci wyznaczenia pozycji przez wybrane odbiorniki GPS w funkcji liczby ledzonych satelitów Analysis of the positionig accuracy of chosen GPS receivers in the function of the number of satellites tracked Jaros aw Moczarski - Klasyfikacja stanów technicznych systemów srk w praktyce eksploatacyjnej Classification signaling systems technical state in exploitational practice

20 Krzysztof Modelewski - Konieczno i obowi zek wdro enia polityki bezpiecze stwa informacji w systemach ITS Necessity and obligation for information security management systems implementation in Intelligent Transport Systems Jakub Montewka, Przemys aw Krata, Pentti Kujala - Wybrane problemy modelowania ryzyka w ruchu morskim Selected problems of maritime traffic risk modelling Grzegorz Motrycz, Piotr Stryjek - Problemy oceny stateczno ci i kierowalno ci transporterów opancerzonych w podwójnej zmianie pasa ruchu Problems of evaluation of parameters of wheeled armored vehicles the method a severe lane-change manoeuvre ukasz Mu lewski, Piotr Bojar, Maciej Woropay - Kryteria oceny jako ci dzia ania systemów transportowych Criteria of the operation quality transport systems Miros aw Nader, Irena Jakowlewa - Model przep ywu materia ów w zak adzie recyklingu samochodów osobowych Model of the flow of materials at the plant of the car recycling Natalia Naumova - Rola i znaczenie Sankt-Petersburskiego w z a transportowego w mi dzynarodowej wymianie towarowej The role and significance of St.-Petersburg transport node in the international good movement system Alena Novák Sedlá ková, Andrej Novák - Economic regulation of airport charges in Europe after directive 2009/12/EC Gabriel Nowacki, Monika Uci ska - Problemy interopracyjno ci europejskiej us ugi op aty elektronicznej Interoperability problems of european electronic tolling service Tomasz Nowakowski, Stanis aw Kwa niowski, Mateusz Zaj c - Problemy logistyczne wywozu surowców skalnych z rejonu Dolnego l ska a idea komodalno ci Logistics problems of rock yield carriage in Lower Silesia region in face of co-modality Józef Okulewicz - Komputerowe wspomaganie projektowania uk adu transportu indukcyjnego Computer aid of an inductive transport system development Micha Opala, Andrzej Chudzikiewicz, Józef Dro dziel, Bogdan Sowi ski - Symulacyjna ocena monitorowania stanów pojazdu szynowego typu wagon Simulation assessment of the monitoring of the states in the wagon-type railway vehicle

21 Sergey Oparin, Ekaterina Esipova, Julia Gurova - B Likelihood estimation of efficiency of investments into transport building taking into account uncertainty and risk the method of integrated convolutions of numerical sequences Ma gorzata Orczyk, Franciszek Tomaszewski - Modelowanie ha asu drogowego wokó autostrady A2 na odcinku Komorniki Krzesiny Modeling of road noise at Motorway A2 on section Komorniki-Krzesiny Leszek Or owski, Marek Matyjewski - Realizacja bezpiecze stwa biernego w samochodach osobowo-terenowych Implementation of passive safety in all-terrain vehicles Lev Palchik, Dmitry Shvalov - Problems of energy saving by traffic operation Jacek Pa, Janusz Dyduch, Tadeusz D browski - Ocena bezpiecze stwa eksploatacji transportowych systemów bezpiecze stwa u ytkowanych na rozleg ym obszarze kolejowym The evaluation of security of utilisaton of security transport systems used on a vast railway area Ma gorzata Pawlak, Leszek Piaseczny - Mezoskalowe modele ruchu statków morskich dla szacowania emisji spalin Mesoscale models of marine vessels movement for exhausts emission estimation Krzysztof Pie kowski, Piotr Tomczuk, Krzysztof Stypu kowski - Wst p do oceny o wietlenia przystanków tramwajowych Introduction into assessment of tram stop illumination Zbigniew Pietrzykowski - Nawigacyjne systemy wspomagania decyzji w transporcie morskim Navigational decision support systems in maritime transport Pshin ko A.N., Bodnar B.Y., Raspopov A.S. - Professional training of railway transport personnel of Ukraine in accordance with the European standards Stanis aw Radkowski, Jaros aw Se ko, Jacek Dyba a, Szymon Gontarz, Krzysztof Szczurowski - Koncepcja modelowo wspartego monitoringu stanu technicznego konstrukcji wielkogabarytowej The concept of model-based monitoring of a large-scale structure s condition Bogusz Radziemski, Krzysztof Getko, Danuta Jasi ska-choroma ska, Jakub Wierciak, Ksawery Szykiedans - Opracowanie koncepcji wspó pracy systemu pionizacji i wspomagania ruchu z PRT Compatibility between walking support device and PRT Alexander Raspopov, Vitaly Artyomov, Sergey Rusu - The simulation of vibrations of railway beam bridges in the object-oriented environment Delphi Andrzej Ratkiewicz - Metody uzupe niania strefy kompletacji w procesie komisjonowania The methods of picking area replenishment for order-picking process

AN ANALYSIS OF REVERSE AND GREEN LOGISTICS: THEORETICAL ASPECTS

AN ANALYSIS OF REVERSE AND GREEN LOGISTICS: THEORETICAL ASPECTS Leonas Povilas Lingaitis 1, Darius Bazaras 2 Vilnius Gediminas Technical University 1 Faculty of the Transport Engineering leonasl@ti.vtu.lt 2 Department of Business Technology dbazaras@vv.vtu.lt AN ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

Olga Dębicka, Karol Kreft, Dagmara Wach Internet technologies in transport management... 29 Technologie internetowe w zarządzaniu transportem

Olga Dębicka, Karol Kreft, Dagmara Wach Internet technologies in transport management... 29 Technologie internetowe w zarządzaniu transportem Spis treści Contents Jerzy Merkisz, Wł adysł aw Kozak, Jarosł aw Markowski, Maciej Bajerlein The influence of air dissolved in diesel fuel on the toxic exhaust gas elements emission... 5 Wpływ powietrza

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE

OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE PLENARY SESSION/SESJA PLENARNA Chairman/Przewodniczy: Jerzy MIKULSKI 10.00 OPENING THE CONFERENCE/OTWARCIE KONFERENCJI

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE

OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE 11.00-12.00 OPENING THE CONFERENCE/OTWARCIE KONFERENCJI 12.00-12.30 COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA 12.30-14.50 PLENARY

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE

TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 778 PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 22 TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE UWARUNKOWANIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU SZCZECIN 2013 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 10, 2012 / 10 PAŹDZIERNIKA 2012 KATOWICE AIRPORT, PYRZOWICE

OCTOBER 10, 2012 / 10 PAŹDZIERNIKA 2012 KATOWICE AIRPORT, PYRZOWICE OCTOBER 10, 2012 / 10 PAŹDZIERNIKA 2012 KATOWICE AIRPORT, PYRZOWICE 9.30 DEPARTURE OF THE BUS FROM KATOWICE TO AIRPORT/ODJAZD AUTOBUSU Z KATOWIC NA LOTNISKO 10.00 REGISTRATION/REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 11.00-11.15

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL prof. dr hab. in. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesaw CEMPEL Politechnika Poznaska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR:

Bardziej szczegółowo

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Andrejko Dariusz, Kania Mariusz, atka Anna, Rydzak Leszek MOTROL, 2011, 13, 7 13 WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Dariusz Andrejko*,

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika - Science and Technology Mariusz WAŻNY, Konrad WOJTOWICZ Analiza systemu eksploatacji wojskowego statku powietrznego w aspekcie jego modernizacji The analysis of

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems...4 Stanisław LEGUTKO

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM

MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 97 Transport 2013 Marek Karkula AGH Akademia Górniczo-Hutnicza MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM R kopis dostarczono, kwiecie

Bardziej szczegółowo

Streszczenia. S owa kluczowe platforma wiertnicza, FPSO, system ewakuacyjny, rodki ratunkowe

Streszczenia. S owa kluczowe platforma wiertnicza, FPSO, system ewakuacyjny, rodki ratunkowe Streszczenia TERESA ABARAMOWICZ-GERIGK, ZBIGNIEW BURCIU Systemy ewakuacyjne morskich instalacji wiertniczych i produkcyjnych problemy operacyjne Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria z. 4/1, 2011 W artykule

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI - Contents

SPIS TRE CI - Contents WSPÓ CZESNE WYZWANIA TRANSPORTU W LOGISTYCE SPIS TRE CI - Contents T o m a s z A m b r o z i a k, K o n r a d L e w c z u k Wybrane aspekty harmonogramowania procesu magazynowego...5 Some aspects of scheduling

Bardziej szczegółowo

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja Szczecin, 18-20 września 2013 Konferencje naukowe XV edycja Krajowej

Bardziej szczegółowo

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner Politechnika l ska, Wydzia Transportu METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo

Wenke GAO, Zhisheng ZHANG, Yifan ZHOU, Rujiao WANG, Lei JIANG. Pavel FUCHS, Jaroslav ZAJICEK

Wenke GAO, Zhisheng ZHANG, Yifan ZHOU, Rujiao WANG, Lei JIANG. Pavel FUCHS, Jaroslav ZAJICEK Spi s tr e ś c i Co n t e n t s Science and Technology Abstracts... III Wenke GAO, Zhisheng ZHANG, Yifan ZHOU, Rujiao WANG, Lei JIANG Optimal combinatorial replacement policy under a given maintenance

Bardziej szczegółowo

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska @Dobre praktyki EDI Best Practice Polska ECR Efektywna Obs³uga Konsumenta Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition Spis treœci Contents Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BEZPIECZE STWA I OBSŁUGI AUTOSTRADY MORSKIEJ

SYSTEMY BEZPIECZE STWA I OBSŁUGI AUTOSTRADY MORSKIEJ PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 70 Transport 2009 Teresa ABRAMOWICZ-GERIGK, Zbigniew BURCIU Akademia Morska w Gdyni Wydział Nawigacyjny 81-345 Gdynia, Al. Jana Pawła II 3 tagerigk@am.gdynia.pl,

Bardziej szczegółowo

Structural reliability analysis using fuzzy sets theory Analiza niezawodnościowa konstrukcji z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych...

Structural reliability analysis using fuzzy sets theory Analiza niezawodnościowa konstrukcji z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych... Spi s tr e ś c i Co n t e n t s Science and Technology Abstracts... II Andrzej Komorek, Paweł Przybyłek Examination of the influence of cross-impact load on bend strength properties of composite materials,

Bardziej szczegółowo

Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego

Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego prof. dr hab. in. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie dr in. Roman BARCZEWSKI Politechnika Pozna ska prof. dr hab. in. Walter BARTELMUS Politechnika Wroc awska prof. dr hab. in. Wojciech BATKO AGH w Krakowie prof.

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE

AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 42 AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE APE' 15 XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Katedrę Elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

MOTROL MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA MOTORIZATION AND POWER INDUSTRY IN AGRICULTURE

MOTROL MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA MOTORIZATION AND POWER INDUSTRY IN AGRICULTURE MOTROL MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA MOTORIZATION AND POWER INDUSTRY IN AGRICULTURE COMMISSION OF MOTORIZATION AND POWER INDUSTRY IN AGRICULTURE POLISH ACADEMY OF SCIENCES BRANCH IN LUBLIN LUBLIN

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE SCIENTIFIC JOURNALS. Akademia Morska w Szczecinie. Maritime University of Szczecin

ZESZYTY NAUKOWE SCIENTIFIC JOURNALS. Akademia Morska w Szczecinie. Maritime University of Szczecin Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie ZESZYTY NAUKOWE Akademia Morska w Szczecinie SCIENTIFIC JOURNALS Maritime University of Szczecin Szczecin 2009 Redaktor Naczelny dr hab. inż. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia LOGISTYKA 2012 SPIS TREŚCI nr 1 6 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Śródlądowy transport wodny w Polsce w świetle europejskiej polityki transportowej / Krystyna Wojewódzka-Król 15 Współczesne

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo, Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego

Szanowni Pañstwo, Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego Szanowni Pañstwo, mam ogromn¹ przyjemnoœæ zaprezentowaæ Pañstwu folder ilustruj¹cy efekty projektów realizowanych w ramach instrumentów finansowych Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo