POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA THE TRANSPORT OF THE 21 st CENTURY MATERIA Y KONFERENCYJNE CONFERENCE PROCEEDINGS BIA OWIE A wrze nia 2010

2 Redakcja naukowa Miros³aw Siergiejczyk Teksty wydrukowanych materia³ów zamieszczono w postaci edytorskiej nades³anej przez Autorów Opracowanie techniczne Andrzej Szmigiel Copyright by Wydzia³ Transportu Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010 Utwór w ca³oœci ani we fragmentach nie mo e byæ powielany ani rozpowszechniany za pomoc¹ urz¹dzeñ elektronicznych, mechanicznych, kopiuj¹cych, nagrywaj¹cych i innych, w tym nie mo e byæ umieszczany ani rozpowszechniany w internecie bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich ISBN Druk i oprawa: Drukarnia Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej, tel Oficyna Wydawnicza PW, ul. Polna 50, Warszawa. Wydanie I. Zamówienie nr 362/2010

3 THE TRANSPORT OF THE 21 st CENTURY Konferencja zorganizowana pod patronatem JM REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ KOMITETU TRANSPORTU PAN oraz Honorowym patronatem MARSZA KA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

4

5 5

6 MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA THE TRANSPORT OF THE 21 st CENTURY PARTNER WSPIERAJ CY Polska Agencja eglugi Powietrznej

7 SPONSORZY Sposor przejazdu poci giem specjalnym PESA S.A. Bydgoszcz

8 Recenzenci Reviewers Tomasz Ambroziak Zbigniew Burciu Andrzej Chudzikiewicz Miros awa D browa Bajon Iwona Grabarek Jan Gronowicz Stanis aw Guzowski Marek Idzior Zofia Jó wiak Jerzy Kisilowski W adys aw Koc Jerzy Leszczy ski Andrzej Lewi ski Zbigniew Lozia Jerzy Madej Jerzy Manerowski Jerzy Mikulski Tadeusz Niedziela Zbigniew Pietrzykowski Miros aw Siergiejczyk Zbigniew Smalko Janusz Szpytko Grzegorz Szyszka Kazimierz Towpik Adam Weintrit Wies aw Zab ocki Krzysztof Zboi ski Józef urek Lech Bukowski W odzimierz Choroma ski Krzysztof Chwesiuk Jerzy Girtler Lucjan Grochowski Stanis aw Gucma Jerzy Hajduk Marianna Jacyna Piotr Kawalec Lech Kobyli ski Gerard Krawczyk Bogus aw Liberadzki Marek Litwin Miros aw Luft Marek Malarski Jerzy Merkisz Miros aw Nader Tomasz Nowakowski Andrzej Rudnicki Jacek Skorupski Bogdan Sowi ski El bieta Szychta Tadeusz Tatara Wojciech Wawrzy ski Andrzej Wilk Wojciech Zamojski Antoni ochowski Andrzej urkowski

9 Spis referatów Teresa Abramowicz-Gerigk - Kompleksowa analiza bezpiecze stwa systemu statek - port w aspekcie operacji manewrowych promów Comprehensive safety analysis of ship - port system with respect to ferry manoeuvring operations Tomasz Ambroziak, Roland Jachimowski - Aspekt przydzia u odbiorców w problemie integracji hierarchicznego systemu dystrybucji Aspect of recipients allocation in problem of hierarchical distribution network integration Tomasz Ambroziak, Ilona Jacyna - Projektowanie regularnych hierarchicznych sieci logistycznych Organization modeling logistics centers in the hierarchical logistic network of regular structure Tomasz Ambroziak, Konrad Lewczuk - Problematyka buforowanie przep ywu materia ów w aspekcie harmonogramowania procesu transportu wewn trznego Problems of material flow buffering in aspect of internal transport process scheduling I.B. Arefyev, A.A. K awdijew - Technologia modelowania w z ów transportowych Technology of shaping transport buns Krzysztof Banaszek - Nawigacja obszarowa oraz osi gi systemów GNSS/EGNOS jako podstawa do poprawy pozycjonowania, separacji oraz wzrostu pojemno ci lotniska Performance based navigation and GNSS/EGNOS system capabilities enabler for better positioning and separation of aircraft and airport capacity improvements Ryszard Barcik, Marcin Jakubiec - Zarz dzanie kosztami w transporcie Management of costs in transportation Arkadiusz Barczak - Wnioskowanie abdukcyjne w procesie planowania strategii zrównowa onego rozwoju Abductive inference in the process of the planning of the strategy of sustainable development Tadeusz Basiewicz, Andrzej Go aszewski, Kazimierz Towpik -Nawierzchnia kolejowa z kompozytem t uczniowym Railway superstructure with reinforced ballast Marcin Bednarek, Tadeusz D browski, Les aw B dkowski -Diagnozowanie bezpieczno ciowe systemu kierowca samochód Safety diagnosing of the driver-vehicle system Sylwia B czkowska - G ówne przyczyny wypadków w transporcie towarów niebezpiecznych w latach Main reasons of cases in transport of dangerous goods in last years

10 Andrzej Bia o, Pawe Gradowski - Rola jednostki notyfikowanej w procesie homologacji urz dze srk The role notified body in process of homologation control-command devices Andrzej Bia o, Pawe Gradowski, Marta Gryglas - Wp yw nowoczesnych urz dze srk na wzrost przepustowo ci linii kolejowych Influence of modern devices control-command on development of capacity railway lines Ye. Blokhin, A. Pshin ko, S. Myamlin - Comparison of motor-rail cars dynamic characteristics Magdalena Bluszcz, Marianna Jacyna - Koncepcja modelu obs ugi logistycznej miasta Concept of city logistics service Stanis aw Bogdanowicz - Metoda ustalania wspó czynnika dynamicznego wykorzystania adowno ci pojazdu The method of determining the dynamic vehicle capacity utilization ratio Piotr Bojar, Maciej Woropay, ukasz Mu lewski - Propozycja budowy metody oceny niepo danych dzia a ludzi usytuowanych w systemie antropotechnicznym i jego otoczeniu Proposal of a metod to evaluate of the undesirable action of the people inside anthropotechnical system and his souranding Piotr Bojarczak, Piotr Lesiak - Zastosowanie sieci neuronowych w wizyjnej automatycznej identyfikacji uszkodze podk adów kolejowych Application of neural networks into automatic visual diagnostic of railway wooden sleepers Adam Bugaj, Krzysztof Grochowski - Wst pna analiza mo liwo ci wspomagania dy urnego ruchu w prowadzeniu dokumentacji Introductory analyze of capability of computer aided train dispatcher documentation Zbigniew Burciu - Podstawy analizy systemowej akcji ratowniczej Basis of sar action system analysis W odzimierz Choroma ski, Jerzy Kowara - Koncepcja struktury sieci torowej dla pojazdów PRT The track concept of Personal Rapid Transit system W odzimierz Choroma ski, Jerzy Kowara - Wybrane zagadnienia komputerowego wspomagania prac projektowych pojazdów transportu PRT The selected problems of computer aided design of PRT (Personal Rapid Transit) vehicles W odzimierz Choroma ski, Jerzy Madej - Innowacyjny uk ad biegowy wagonika kolejki PRT dla torowych rozjazdów pasywnych Innovative running gear of the prt railway wagons for rail network with passive turnouts

11 Marcin Chrzanowicz - Wp yw napi cia zasilaj cego i rodzaju ród a wiat a na parametry wi zki wietlnej projektorów samochodowych Input voltage effects and type of light source on light beam parameters into car projectors Krzysztof Chwesiuk - Zintegrowany system informatyczny zarz dzania w logistyce Integrated computer system of management in logistics Bartosz Czechyra, Bartosz Firlik, Andrzej Chudzikiewicz - Za o enia i podstawowe wymagania systemu monitorowania stanu technicznego lekkiego pojazdu szynowego Assumptions and basic requirements for technical state monitoring system of a light rail vehicle Grzegorz Dobrzy ski - Badania symulacyjne i eksperymentalne wózka inwalidzkiego z opcj jazdy po schodach jako elementu systemów transportu osób niepe nosprawnych Simulation and laboratory studies of a mechatronic wheelchair with the function of overcoming physical obstruction Miros aw Dusza, Krzysztof Zboi ski - Stateczno ruchu modelu pojazdu szynowego w aspekcie istnienia rozwi za wielokrotnych Railway vehicle model stability analysis in the context of multiple solutions existence Janusz Dyduch, Maksymilian Szczygielski - Modelowanie systemu kontroli niezaj to ci torów Modelling of track occupancy system Ireneusz Fechner, Marcin Hajdul, Stanis aw Krzy aniak - Koncepcja jednolitego planu rozwoju regionalnego jako szansa na wzrost przewozów intermodalnych w Polsce Concept of uniform regional development plan as a chance to increase of intermodal transport in Poland Janusz Fija kowski - Wybrane problemy projektowania obiektów i procesów w systemach logistycznych Some designing problems of logistics objects and processes Krzysztof Fiok - Koncepcja r cznie nap dzanego wózka inwalidzkiego zwi kszaj cego mobilno osób niepe nosprawnych Improving mobility of disabled people concept of a manual wheelchair Krzysztof Firl g - Realizacja specjalizowanych sterowników ruchu drogowego Realization of specialized traffic controllers Bartosz Firlik, Bartosz Czechyra - Za o enia i podstawy symulacyjne systemu monitorowania stanu technicznego toru tramwajowego Technical state monitoring system for light rail track assumptions and simulation basics

12 Marcin Folty ski, Izabela Jele - Stymulacja rozwoju lokalnych planów dzia ania w obszarze miejskiej dystrybucji towarów Stimulation of development of local action plans in the area of urban distribution of goods Zdzis aw Frankowicz - Systemowe podej cie do ustalenia struktury rodka transportu, jako z o onego systemu technicznego przemieszczaj cego si w ekosferze System approach to the structure of means of transport as comprehensive technical system relocating in ecosphere Ma gorzata Gajewska, S awomir Gajewski, Andrzej Marczak, Marcin Sokó - Analiza wymaga jako ciowych dla us ug przesy ania danych w systemie RSMAD Analysis of quality of service requirements for data transmission in the RSMAD system Daniel Gajewski, Andrzej Szarata - Wahania ruchu na ulicach Warszawy Fluctuation of the traffic volume in Warsaw S awomir Gajewski, Ma gorzata Gajewska, Ryszard Katulski, Andrzej Marczak, Marcin Sokó, Janusz Staniszewski - Radiowy system monitorowania i akwizycji danych z urz dze fotoradarowych cechy i za o enia funkcjonalne systemu Radio System for Monitoring and Acquisition of Data from traffic enforcement cameras features and assumptions of the system Wies aw Galor, Anna Galor - Projektowanie urz dze odbojowych jako element zarz dzania bezpiecze stwem nawigacji The design of fenders as element of navigational safety managing Janusz Gardulski, Jan Adamczyk, Jan Targosz - Wyznaczanie stochastycznego wymuszenia kinematycznego samochodu przez rzeczywisty profil drogi Andrzej G gorowski - Symulacyjne badania sztywno ci zawieszenia siedziska w aspekcie oceny drga oddzia uj cych na operatora pojazdu Simulation study on stiffness of suspension seat in the aspect of the vibration assessment affecting on a vehicle driver Miros aw Gerigk - Model ryzyka utraty statku w warunkach niepewno ci A risk model for assessing the ship sinkability in uncertain conditions Adrian Gill, Adam Kadzi ski - Klasyfikacje rodków redukcji ryzyka zagro e w warstwowych modelach systemów bezpiecze stwa w transporcie Classifications of the risk reduction measures in the layered safety systems in transport Stanis aw Gondek - Czy tramwaj szybki skróci czas podró owania? Did the high speed tram reduce the journey time? Iwona Grabarek - Znaczenie czynników ergonomicznych w projektowaniu kabin pojazdu PRT The importance of ergonomic factors in prt vehicle desinging

13 Iwona Grabarek, Sylwia B czkowska - Analiza czynników warunkuj cych ergonomiczne warunki pracy i bezpiecze stwo podczas transportu towarów niebezpiecznych Analysis of factors determining ergonomic conditions of driver s workplace and the safety transport of dangerous goods Marcin Grabowski, Sylwester G ady - Metoda przydzia u lotów do stanowisk odprawy biletowo-baga owej w porcie lotniczym Alignment of flights to airport s check-in desks method Pawe Gradowski, Marta Gryglas - Potencjalne korzy ci z zastosowania ERTMS Potential benefit with ERTMS Lucjan Grochowski - Integracja programowalnych us ug logistycznych w WEB Integration of logistics programmable services in the WEB Lucjan Gucma, Maciej Gucma, Andrzej B k - System pilotowo dokingowy nowe narz dzie zabezpieczenia operacji morskich Pilot Docking System new tool for safe maritime operation Stanis aw Gucma - Poziom ufno ci przy projektowaniu dróg wodnych terminali LNG Confidence level in designing waterways to LNG terminals Sambor Guze, Leszek Smolarek - Markowski model bezpiecze stwa nawigacyjnego statku na akwenie otwartym Markov model of the ship s navigational safety on the open water area Marek Guzek, Rafa S. Jurecki, Zbigniew Lozia, Wies aw Pieni ek, Tomasz L. Sta czyk - Badania reakcji kierowców w sytuacjach przedwypadkowych. Badania na torze i w symulatorze jazdy samochodem Research studies on driver s reactions in preaccident situations. Test track and driving simulator environment Marek Guzek - Niepewno rekonstrukcji ruchu samochodu na podstawie zapisów urz dze typu ADR/EDR Uncertainty of car motion reconstruction based on records of ADR/EDR type of devices Jerzy Hajduk - Bezpiecze stwo transportu kontenerów na statkach morskich Safety of container s carriage at sea Ewa H cia - Zarz dzanie programami i projektami europejskimi w zakresie transport The european programmes and projects management in transport field ,..,..,..,.. - P Teresa Idzikowska, Krzysztof Banaszek - Rola i znaczenie normalizacji w bezpiecze stwie transportu The role and importance of standardisation in transport safety

14 Roland Jachimowski, Micha K odawski, Konrad Lewczuk, Jolanta ak - System logistyczny Polski na tle wybranych krajów europejskich Logistics system of poland in comparison with logistic systems of selected european countries Jacek Jachowski, Przemys aw Krata - Wykorzystanie p etwowych stabilizatorów ko ysa bocznych statku w biernym trybie pracy Application of active fin roll stabilizers in passive mode of work Ilona Jacyna, Dariusz Pyza - Problematyka doboru wska ników oceny infrastruktury transportowej w aspekcie komodalno ci Selection of infrastructure evaluation criteria in aspect of co-modality ,.. - O Kazimierz Jamroz - Analiza kategorii strat w wypadkach drogowych Analysis of categories of road accident loss Jacek Januszewski - Przysz o ciowe wykorzystanie nawigacyjnych systemów satelitarnych w transporcie Future Satellite Navigation Systems transport markets and applications Joanna Jasi ska, Andrzej widerski, Witold Pokora - Neuronowy model szacowania ryzyka w realizacji us ugi transportowej Neural model of risk estimation in the transport service realization Marcin Jasi ski, Robert Gumi ski, J drzej M czak, Przemys aw Szulim, Adam Ga zia - Redukcja drga od pod o a z wykorzystaniem aktywnej podpory konstrukcji Reduction of vibrations from the ground using the active construction column Violetta Jendryczka - Zarz dzanie bezpiecze stwem eglugi przy wykorzystaniu probabilistycznych metod oceny bezpiecze stwa ze szczególnym uwzgl dnieniem metodyki FSA Safety management of navigation upon probabilistic safety methods utilization with special regard FSA methodology Peter Jesty, Marek Litwin - Mo liwo budowy polskiej krajowej architektury ITS w wietle architektury europejskiej ITS architecture for Poland in light of the european its framework architecture a proposition Zofia Jó wiak - adunki ponadnormatywne w transporcie lotniczym Oversize loads in the air transport Marta Kad ubek - Wybrane prognozy rozwoju sektora zarobkowego transportu samochodowego adunków w Polsce Chosen prognosis of car transportation development in Poland

15 Ewa Kardas-Cinal Symulacyjne badania pojazdu szynowego: efekt stanu toru na komfort jazdy Simulation study of railway-vehicle motion: the effect of track condition on ride comfort Marek Karkula - Analiza wybranych procesów transportowych obs ugi magazynu metodami symulacyjnymi Analysis of selected warehouse transport processes using simulation methods Juliusz Karolak, Andrzej Kochan - Wykorzystanie panelu dotykowego dla poprawy ergonomii obs ugi stanowiska kontroli dyspozytorskiej The use of touchscreen for improvement of train dispatching system operation ergonomy Grzegorz Karo, Bogus aw azarz - Wybrane zagadnienia budowy modelu ruchu Selected questions of transport modelling Zbigniew Kasprzyk, Miros aw Siergiejczyk - Metodologia szacowania obs ugiwalno ci i niezawodno ci systemu telematyki autostradowej w celu opracowania jego strategii eksploatacji The methodology of maintainability and reliability prediction of the telematic highway system in the aim of the study of his exploitation strategy Ryszard J. Katulski, Jacek Stefa ski, Jaros aw Sadowski, S awomir J. Ambroziak - Globalny system monitoringu transportu kontenerowego Global monitoring system for container transportation Piotr Kawalec, Sylwia Sobieszuk-Durka - Wspomagana komputerowo specyfikacja i weryfikacja algorytmów sterownia obszarowego Computer supported specification and verification of area control algorithms Artur Kinowski - Metoda wyceny us ug nawigacji powietrznej przy wykorzystaniu rachunku kosztów dzia a The cost assessment of air navigation services by means of activity-based costing Micha K odawski, Marianna Jacyna - Wp yw uk adu strefy komisjonowania na d ugo drogi kompletowania Order picking area layout impact on length of order picking road Tomasz Kniaziewicz, Leszek Piaseczny - Modelowanie emisji gazów spalinowych w transporcie morskim Modelling of exhaust gas emisiion in maritime transportation Lech Kobyli ski, Jacek Nowicki, Zbigniew Burciu - System zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez uszkodzone zbiornikowce System of preventing marine environment pollution from damaged tankers W adys aw Koc, Cezary Specht - Wybrane problemy wyznaczania przebiegu trasy kolejowej z wykorzystaniem rozwi za sieciowych GPS Selected problems of determining the course of railway routes by the use the GPS network solutions

16 Jaros aw Korzeb - Zastosowanie analizy falkowej w ocenie propagacji drga w strefach oddzia ywania infrastruktury transportowej Application of wavelet analysis in evaluation of vibrations propagation in transport infrastructure impact zones Mariusz Kostrzewski - Symulacyjne badania geometrii magazynu Warehouse geometry simulation study Izabela Kotowska - Zdolno przepustowa, jako element konkurencyjno ci portu morskiego Cargo handling capacity as an element of sea port competitiveness Maciej Koz owski, Krzysztof Tomczuk - ECO samochód, wyznaczanie podstawowych parametrów elektrycznych ECO car, determination of basic electrical parameters Marzena Kramarz - Strategie przedsi biorstw transportowych w sieciach logistycznych Strategies of transport enterprises in logistic networks Przemys aw Krata - Ewaluacja próby ko ysa bocznych, jako metody wyznaczania wysoko ci metacentrycznej statku Evaluation of free rolling test as a method of ship s metacentric height estimation Gerard Krawczyk, Micha Rozwa ka - Priorytety w sterowaniu ruchem zbiorowej komunikacji autobusowej Priorities in the collective control of the bus communication network Jacek Krawczyk - Projektowanie z wykorzystaniem modeli na przyk adzie modernizowanej lokomotywy SU-45 Designing with using the models on example of the modernized locomotive type SU Stanis aw Krawiec, Ireneusz Celi ski - Sterowanie obszarowe - przyk ady rozwi za w aspekcie modelowania ruchu drogowego w miastach Area traffic control- some examples in road traffic modeling aspects in town Tomasz Krukowicz - Wyznaczanie programów przej mi dzyfazowych przy wykorzystaniu ró nych funkcji celu Determination of interstage programs using different objective functions Ryszard Krystek, Lech Michalski, Joanna ukowska - Niezale no bada przyczyn i okoliczno ci katastrof w transporcie Independence of transport safety investigations Karolina Krzykowska, Miros aw Siergiejczyk - Naziemny system detekcji pasów startowych i dróg ko owania - ASDE a bezpiecze stwo w ruchu lotniczym Airport surface detection equipment to safety in air traffic

17 Jacek Kukulski - Obliczenia symulacyjne dla ró nych obci e statycznych wzmocnionej nawierzchni kolejowej A finite element analysis a select static loading for strenghening track structure Jan Kulczyk, Emilia Skupie - Uwarunkowania transportu kontenerów na Odrze Determinants for containers transport in Odra river Piotr Kurowski, Adam Martowicz, Tadeusz Uhl, Grzegorz Lasko - Analiza wp ywu nierówno ci toru na odpowied dynamiczn pojazdu szynowego z zastosowaniem symulacji metod wielobry ow The analysis of influence of rail roughness on dynamic response of rail vehicle supported by multibody simulations Jerzy Kwa nikowski, Adrian Gill, Grzegorz Gramza - Szacowanie stopnia strat w otoczeniu systemu transportowego spowodowanych zdarzeniami niepo danymi w ruchu kolejowym Estimating of degree of loss in the environment of transport system due to undesirable events in rail traffic Jerzy Kwa nikowski, Grzegorz Gramza - Znaczenie transportu kolejowego w systemie logistycznym Polski The importance of rail transport in the Polish logistics system Anna Lenart - Outsourcing IT wyzwaniem dla transportu IT outsourcing as a challenge for transport Piotr Lewandowski - Realizacja zamierze inwestycyjnych w infrastrukturze transportu w aspekcie bezpiecze stwa drogowego w województwie zachodniopomorskim The realization of road-investments in the aspect of the road safety in the west pomeranian province Andrzej Lewi ski, Lucyna Bester - Zastosowanie bezprzewodowych systemów transmisji do poprawy bezpiecze stwa na przejazdach kolejowych Application of wireless transmission systems for improving safety at railway crossings Piotr Lizakowski - Bezpiecze stwo wyprzedzania statków na akwenach ograniczonych Safety of ships overtaking manoeuvers in restricted areas Zbigniew Lozia - Wywracanie si samochodu dwuosiowego na bok (przypadek ruchu na równej poziomej nawierzchni drogi) Rollover of the biaxial vehicle (untripped case) Zbigniew Lozia, Adam Cup, Izabella Mitraszewska, Tomasz Pi tka, Dariusz Wi ckowski - Wymagania minimalne dla symulatorów wysokiej klasy stosowanych w szkoleniu kierowców Minimum requirements for "top-of-the-range simulators" used for drivers training

18 Witold Luty - Prawno-techniczne aspekty oceny przyczepno ci nawierzchni drogi w miejscu zdarzenia drogowego Legal and technical aspects of road surface frictional resistance evaluation in place of traffic accident Zbigniew ukasik, Waldemar Nowakowski - Aktywne testowanie systemów sterowania ruchem kolejowym Active tests for computer railway control systems Arkadiusz ukaszewicz - Manewry cz owiek za burt na wspó czesnych statkach morskich Man over board maneuvers on board modern chips Micha Maciejewski, Marek Maciejewski - Mikrosymualacja ruchu drogowego dla obszaru miejskiego z zastosowaniem systemu VISSIM Microsimulation of traffic flow for an urban area with an application of VISSIM system Mariusz Maciejewski, Wies aw Zab ocki - Metoda tworzenia funkcji i równa zale no ciowych w systemach srk Method of creating the interlocking function and equations in atc systems Marek Malarski - Modelowa ocena przepustowo ci pasa erskiej portu lotniczego po integracji Polski z Uni Europejsk Model investigation of airport landside capacity after integration of Poland with European Union Zygmunt Marciniak - Hybrydowe uk ady nap dowe lokomotyw spalinowych Hybrid power transmision systems of diesel locomotives Zygmunt Marciniak - Projekty modernizacyjne spalinowych lokomotyw liniowych i manewrowych wykonanych w Instytucie Pojazdów Szynowych Modernization projects of line and shunting diesel locomotives efected at Rail Vehicle Institute Zygmunt Marciniak, W odzimierz Stawecki, Ireneusz Pielecha, Jacek Pielecha - Ekologiczne aspekty spalinowych pojazdów szynowych eksploatowanych na krajowych liniach kolejowych Ecological aspects of diesel rail vehicles exploited on polish rail lines Magdalena Mazurkiewicz - Metody oceny niezawodno ci psychofizycznej koordynatora akcji SAR pracuj cego w stresie Human reliability assessment methods of the sar action coordinator working in stress situations Krzysztof Mendrok, Piotr Czop, Tadeusz Uhl - Identyfikacja nierówno ci toru metod odwracanych modeli parametrycznych Rail irregularities identification with use of inverted parametric models

19 Jerzy Merkisz, Leszek Piaseczny - Statyczne warunki u ytkowania okr towych silników nap du g ównego Steady-state operating conditions of marine master engines Jerzy Merkisz, Ireneusz Pielecha, Jacek Pielecha, Maciej Szukalski - Wp yw warunków pracy silników pojazdów bojowych na emisj sk adników szkodliwych spalin i zu ycie paliwa The influence of the operating conditions of combat vehicle engines on exhaust emissions and fuel economy Jerzy Merkisz, Jacek Pielecha, Pawe Fu - Badania emisji spalin w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego aktualne mo liwo ci badawcze On road emissions in real conditions possibility of research Jerzy Merkisz, Jacek Pielecha, Jaros aw Markowski, Jacek M dry - Wp yw do adowania silnika o zap onie iskrowym na emisj zwi zków szkodliwych spalin z pojazdu w warunkach rzeczywistej eksploatacji The influence of supercharging the SI engine on toxic exhaust compounds under road operating conditions of the vehicle Agnieszka Merkisz-Guranowska - Istota modelowania struktury sieci recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji Modeling of end-of-life vehicles recycling network structure Kamil Michalski, Bogdan Sowi ski - Metoda oceny efektywno ci monitorowania stanów pojazdu szynowego typu wagon Method of efficiency evaluation of rail vehicle state monitoring Ryszard Michalski - Modelowanie bezpiecze stwa pojazdów samochodowych Modelling of motor vehicles safety Edward Michlowicz - Metoda TPM, jako element Lean Management w transporcie wewn trznym TPM method as an element of a Lean Management in internal transport Jerzy Mikulski, Jakub M y czak - Wspó praca nap dów zwrotnicowych ze zwrotnicami rozjazdów du ych pr dko ci Cooperation of point machines with high speed switch points Andrzej Miszkiewicz - Analiza dok adno ci wyznaczenia pozycji przez wybrane odbiorniki GPS w funkcji liczby ledzonych satelitów Analysis of the positionig accuracy of chosen GPS receivers in the function of the number of satellites tracked Jaros aw Moczarski - Klasyfikacja stanów technicznych systemów srk w praktyce eksploatacyjnej Classification signaling systems technical state in exploitational practice

20 Krzysztof Modelewski - Konieczno i obowi zek wdro enia polityki bezpiecze stwa informacji w systemach ITS Necessity and obligation for information security management systems implementation in Intelligent Transport Systems Jakub Montewka, Przemys aw Krata, Pentti Kujala - Wybrane problemy modelowania ryzyka w ruchu morskim Selected problems of maritime traffic risk modelling Grzegorz Motrycz, Piotr Stryjek - Problemy oceny stateczno ci i kierowalno ci transporterów opancerzonych w podwójnej zmianie pasa ruchu Problems of evaluation of parameters of wheeled armored vehicles the method a severe lane-change manoeuvre ukasz Mu lewski, Piotr Bojar, Maciej Woropay - Kryteria oceny jako ci dzia ania systemów transportowych Criteria of the operation quality transport systems Miros aw Nader, Irena Jakowlewa - Model przep ywu materia ów w zak adzie recyklingu samochodów osobowych Model of the flow of materials at the plant of the car recycling Natalia Naumova - Rola i znaczenie Sankt-Petersburskiego w z a transportowego w mi dzynarodowej wymianie towarowej The role and significance of St.-Petersburg transport node in the international good movement system Alena Novák Sedlá ková, Andrej Novák - Economic regulation of airport charges in Europe after directive 2009/12/EC Gabriel Nowacki, Monika Uci ska - Problemy interopracyjno ci europejskiej us ugi op aty elektronicznej Interoperability problems of european electronic tolling service Tomasz Nowakowski, Stanis aw Kwa niowski, Mateusz Zaj c - Problemy logistyczne wywozu surowców skalnych z rejonu Dolnego l ska a idea komodalno ci Logistics problems of rock yield carriage in Lower Silesia region in face of co-modality Józef Okulewicz - Komputerowe wspomaganie projektowania uk adu transportu indukcyjnego Computer aid of an inductive transport system development Micha Opala, Andrzej Chudzikiewicz, Józef Dro dziel, Bogdan Sowi ski - Symulacyjna ocena monitorowania stanów pojazdu szynowego typu wagon Simulation assessment of the monitoring of the states in the wagon-type railway vehicle

21 Sergey Oparin, Ekaterina Esipova, Julia Gurova - B Likelihood estimation of efficiency of investments into transport building taking into account uncertainty and risk the method of integrated convolutions of numerical sequences Ma gorzata Orczyk, Franciszek Tomaszewski - Modelowanie ha asu drogowego wokó autostrady A2 na odcinku Komorniki Krzesiny Modeling of road noise at Motorway A2 on section Komorniki-Krzesiny Leszek Or owski, Marek Matyjewski - Realizacja bezpiecze stwa biernego w samochodach osobowo-terenowych Implementation of passive safety in all-terrain vehicles Lev Palchik, Dmitry Shvalov - Problems of energy saving by traffic operation Jacek Pa, Janusz Dyduch, Tadeusz D browski - Ocena bezpiecze stwa eksploatacji transportowych systemów bezpiecze stwa u ytkowanych na rozleg ym obszarze kolejowym The evaluation of security of utilisaton of security transport systems used on a vast railway area Ma gorzata Pawlak, Leszek Piaseczny - Mezoskalowe modele ruchu statków morskich dla szacowania emisji spalin Mesoscale models of marine vessels movement for exhausts emission estimation Krzysztof Pie kowski, Piotr Tomczuk, Krzysztof Stypu kowski - Wst p do oceny o wietlenia przystanków tramwajowych Introduction into assessment of tram stop illumination Zbigniew Pietrzykowski - Nawigacyjne systemy wspomagania decyzji w transporcie morskim Navigational decision support systems in maritime transport Pshin ko A.N., Bodnar B.Y., Raspopov A.S. - Professional training of railway transport personnel of Ukraine in accordance with the European standards Stanis aw Radkowski, Jaros aw Se ko, Jacek Dyba a, Szymon Gontarz, Krzysztof Szczurowski - Koncepcja modelowo wspartego monitoringu stanu technicznego konstrukcji wielkogabarytowej The concept of model-based monitoring of a large-scale structure s condition Bogusz Radziemski, Krzysztof Getko, Danuta Jasi ska-choroma ska, Jakub Wierciak, Ksawery Szykiedans - Opracowanie koncepcji wspó pracy systemu pionizacji i wspomagania ruchu z PRT Compatibility between walking support device and PRT Alexander Raspopov, Vitaly Artyomov, Sergey Rusu - The simulation of vibrations of railway beam bridges in the object-oriented environment Delphi Andrzej Ratkiewicz - Metody uzupe niania strefy kompletacji w procesie komisjonowania The methods of picking area replenishment for order-picking process

SPIS TREŚCI. Zespół autorski... 13. Słowo wstępne... 15. 1. Wprowadzenie... 23. 2. Bezpieczeństwo transportu drogowego... 49

SPIS TREŚCI. Zespół autorski... 13. Słowo wstępne... 15. 1. Wprowadzenie... 23. 2. Bezpieczeństwo transportu drogowego... 49 SPIS TREŚCI Zespół autorski... 13 Słowo wstępne... 15 1. Wprowadzenie... 23 1.1. Niebezpieczeństwo transportu... 24 1.2. Projekt Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu... 31 1.3. Niezależność

Bardziej szczegółowo

Egzamin dyplomowy. (TiL studia I stopnia)

Egzamin dyplomowy. (TiL studia I stopnia) Egzamin dyplomowy na kierunku TRANSPORT (TiL studia I stopnia) pytania od roku akademickiego 2012/2013 Blok I: 1. Przedstaw definicję i klasyfikację hydrotechnicznych budowli morskich 2. Przedstaw definicję

Bardziej szczegółowo

Zakład Sterowania Ruchem

Zakład Sterowania Ruchem Zakład Sterowania Ruchem Zespół Sterowania Ruchem Drogowym Monografie, książki i ich rozdziały Suda J.: Rozwój systemów informacji pasażerskiej w pojazdach transportu publicznego.w książce: Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

NAWIGACJA OBSZAROWA ORAZ OSIĄGI SYSTEMÓW GNSS/EGNOS JAKO PODSTAWA DO POPRAWY POZYCJONOWANIA, SEPARACJI ORAZ WZROSTU POJEMNOŚCI LOTNISKA

NAWIGACJA OBSZAROWA ORAZ OSIĄGI SYSTEMÓW GNSS/EGNOS JAKO PODSTAWA DO POPRAWY POZYCJONOWANIA, SEPARACJI ORAZ WZROSTU POJEMNOŚCI LOTNISKA Krzysztof Banaszek Polska Agencja Żeglugi Powietrznej NAWIGACJA OBSZAROWA ORAZ OSIĄGI SYSTEMÓW GNSS/EGNOS JAKO PODSTAWA DO POPRAWY POZYCJONOWANIA, SEPARACJI ORAZ WZROSTU POJEMNOŚCI LOTNISKA Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Transport - studia I stopnia

Transport - studia I stopnia Transport - studia I stopnia Organizacja i logistyka transportu Absolwent tej specjalności jest wyposażony w kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w charakterze: inżyniera transportu, w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT 1 Czestochowa University of Technology Faculty of Management DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT MODELLING DESIGNING ASSESSMENT OF THE CONDITION MONOGRAPH SCIENTIFIC EDITOR Adam

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA BUDOWY METODY OCENY NIEPOŻĄDANYCH DZIAŁAŃ LUDZI USYTUOWANYCH W SYSTEMIE ANTROPOTECHNICZNYM I JEGO OTOCZENIU

PROPOZYCJA BUDOWY METODY OCENY NIEPOŻĄDANYCH DZIAŁAŃ LUDZI USYTUOWANYCH W SYSTEMIE ANTROPOTECHNICZNYM I JEGO OTOCZENIU Piotr Bojar Maciej Woropay Łukasz Muślewski Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy PROPOZYCJA BUDOWY METODY OCENY POŻĄDANYCH DZIAŁAŃ LUDZI USYTUOWANYCH W SYSTEMIE ANTROPOTECHNICZNYM I JEGO

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNOŚĆ SYSTEMÓW TECHNICZNYCH

NIEZAWODNOŚĆ SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NIEZAWODNOŚĆ SYSTEMÓW TECHNICZNYCH PROGRAM RAMOWY 8 00 - Śniadanie 9 00-13 00 - Spotkania z Autorami referatów 14 00 - Obiad 15 00-18 00 - Obrady 18 15 - Kolacja 19 00-21 00 - Obrady Hotel Meta ul. Skośna

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

RACJONALIZACJA PROCESU EKSPLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH

RACJONALIZACJA PROCESU EKSPLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH RACE NAUKOWE OLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. Transport 6 olitechnika Warszawska, RACJONALIZACJA ROCESU EKSLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA RZEJAZDACH KOLEJOWYCH dostarczono: Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Czwartek 2006 10 12 Politechnika Śląska Katowice ul. Krasińskiego 8, Sesja 1. Otwarcie konferencji Sala 167

Czwartek 2006 10 12 Politechnika Śląska Katowice ul. Krasińskiego 8, Sesja 1. Otwarcie konferencji Sala 167 Politechnika Śląska, Wydział Transportu Katedra Systemów Informatycznych Transportu Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych Katedra Logistyki i Transportu Przemysłowego VI Konferencja Naukowa TiBT 06 Telematyka

Bardziej szczegółowo

10. PROBLEMY ROZWOJU TRANSPORTU W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRAWNYCH WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 505 10.1. Ocena regulacji prawnych Wspólnot Europejskich 505

10. PROBLEMY ROZWOJU TRANSPORTU W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRAWNYCH WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 505 10.1. Ocena regulacji prawnych Wspólnot Europejskich 505 Spis treści WSTĘP 11 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII 17 1.1. Proces produkcyjny i jego elementy 17 1.2. Pojęcia technologii oraz procesu technologicznego 19 1.3. Rola czynników

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE FAZ ZNI ANIA I L DOWANIA SAMOLOTU BOEING 767-300ER PRZY U YCIU SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH

MODELOWANIE FAZ ZNI ANIA I L DOWANIA SAMOLOTU BOEING 767-300ER PRZY U YCIU SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 102 Transport 2014 Aleksandra Stycunów, Jerzy Manerowski Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu MODELOWANIE FAZ ZNI ANIA I

Bardziej szczegółowo

EMISJA SPALIN Z WOZÓW BOJOWYCH ROSOMAK W WARUNKACH POLIGONOWYCH

EMISJA SPALIN Z WOZÓW BOJOWYCH ROSOMAK W WARUNKACH POLIGONOWYCH ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 1 (184) 211 Jerzy Merkisz Ireneusz Pielecha Jacek Pielecha Politechnika Poznań ska Maciej Szukalski Wyż sza Szkoł a Oficerska Wojsk Lą dowych EMISJA

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak. Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz

Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak. Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz Stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz Obszar zainteresowań naukowych / tematyka badań Modelowanie procesów i systemów transportowych

Bardziej szczegółowo

Zakład Logistyki i Systemów Transportowych

Zakład Logistyki i Systemów Transportowych Zakład Logistyki i Systemów Transportowych Monografie, książki i ich rozdziały Żak J., Modelowanie procesów transportowych metodą faz procesu. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej - Transport, z. 99,

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2003 r. ZARZĄDZENIE Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zwolnień z pilotażu obowiązkowego na wodach administrowanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Tadeusz Pindór Mariusz Trela PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Tadeusz Pindór, dr hab. inż. Akademia Górniczo-Hutnicza Mariusz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis ilustracji. Spis tabel. Podziękowania

Spis treści. Spis ilustracji. Spis tabel. Podziękowania Spis treści Spis ilustracji Spis tabel Podziękowania Wstęp XI XV XVII XIX 1. Rola magazynu 1 Wprowadzenie 1 Rodzaje operacji magazynowych 3 Dlaczego składujemy towar? 9 Lokalizacja magazynu 12 Dość magazynów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności - dokumentacja przedprojektowa

Studium wykonalności - dokumentacja przedprojektowa Modernizacja linii kolejowej E 65-Południe odcinek Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Umowa nr FS 2006/PL/16/C/PA/002-01 01 Studium wykonalności - dokumentacja przedprojektowa

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Wpływ implementacji systemów GNSS na lotniskach regionalnych i lokalnych na rozwój rynku samolotów GA i System Transportu Małymi Samolotami.

Wpływ implementacji systemów GNSS na lotniskach regionalnych i lokalnych na rozwój rynku samolotów GA i System Transportu Małymi Samolotami. Wpływ implementacji systemów GNSS na lotniskach regionalnych i lokalnych na rozwój rynku samolotów GA i System Transportu Małymi Samolotami. Jarosław Paszyn Samoloty.pl System Transportu Małymi Samolotami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego

Urząd Transportu Kolejowego Urząd Transportu Kolejowego Instrukcja kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej cel i zakres projektu Urząd Transportu Kolejowego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Plan oferowanych przedmiotów do wyboru (wersja z 20 I) Wydział Ekonomiczny UG - 2 SS2 EK

Plan oferowanych przedmiotów do wyboru (wersja z 20 I) Wydział Ekonomiczny UG - 2 SS2 EK Pn, 08:00-09:30 Aspects of Economic Growth and Economic Development Brodzicki (Dr Tomasz) 1 IB SS2, 2 IB SS2,, 3 IB SS1, 3 Pn, 11:30-13:00 Grupa: Business Case Study B410 Mańkowski (Prof. dr h Cezary),

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Rodzaj przedmiotu: Kod przedmiotu: Rok: IV Semestr: 7 Forma studiów: Rodzaj zajęć i liczba godzin 45 w semestrze: Wykład 30 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego www.wm.uz.zgora.pl Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Dziekan Wydziału Mechanicznego UZ Dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Instytut

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Wprowadzenie 9 Część I Pierwiastki doktryny racjonalizacji w transporcie i logistyce 1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT Spis treści Wstęp.............................................................. 9 Część I. Rynek usług IT Andrzej Chluski: Technologiczne aspekty rozwoju usług telemedycznych 13 Iwona Chomiak-Orsa: Rozwój

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

PASAśERSKIEGO W KONTEKŚCIE POSTANOWIEŃ PRAWA. Lądek Zdrój, 18-19 marca 2010 r.

PASAśERSKIEGO W KONTEKŚCIE POSTANOWIEŃ PRAWA. Lądek Zdrój, 18-19 marca 2010 r. SEMINARIUM PERSPEKTYWY ROZWOJU KOLEJOWEGO TRANSPORTU PASAśERSKIEGO W KONTEKŚCIE POSTANOWIEŃ PRAWA EUROPEJSKIEGO ORAZ PRAWA KRAJOWEGO WSTĘP DO DYSKUSJI O LIBERALIZACJI RYNKU KOLEJOWEGO Wiesław Jarosiewicz

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Zakres tematyczny prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych ZAKŁAD GOSPODARKI MORSKIEJ I POLITYKI TRANSPORTOWEJ dr hab. Henryk Salmonowicz prof. ndzw. AM 1. Przedsiębiorstwo portowe i żeglugowe. 2. Wybrane zagadnienia z organizacji i ekonomiki transportu międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska

Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska LVI TECHNICZNE DNI DROGOWE 13-15 listopada 2013 r. Centrum Konferencyjne Falenty, Raszyn k. Warszawy Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska Mirosław Musiel Departament Środowiska GDDKiA Każda realizacja

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze transportu

Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze transportu Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze transportu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej Ma spełniać potrzeby społeczeństwa Ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im.stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

Akademia Górniczo-Hutnicza. im.stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademia Górniczo-Hutnicza im.stanisława Staszica w Krakowie Wydział InŜynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Mechaniki i Wibroakustyki 30-059 KRAKÓW, Al.Mickiewicza 30, tel. (012) 617 30 64, fax (012)

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1).

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). 45 min Inwentyka Procesy innowacyjne dr hab. inż. M. Sikorski 1 Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). Data wykładu:............. Razem slajdów: 14 Inwentyka procesy

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów turystyka

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali oraz budżetu państwa Nowoczesne w ramach Programu technologie Operacyjnego - Program

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10 PN-EN ISO 9001:2009/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 9001:2008/AC:2009, IDT ISO 9001:2008/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Joanna Makocka NCBR kim jesteśmy? agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego agencja powołana w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym POLSKA PRZED DM 20.08.2013 r. ODNOWIE DO PRZEWOZU GAZÓW SKROPLONYCH STOPIEŃ PODSTAWOWY in Liquified Gas Tanker Familiarization świadectwa przeszkolenia na zbiornikowce do przewozu: gazów skroplonych stopień

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

B. TRANSPORT SAMOCHODOWY Przewozy ładunków transportem samochodowym (2006)

B. TRANSPORT SAMOCHODOWY Przewozy ładunków transportem samochodowym (2006) Spis treści PRZEDMOWA UWAGI METODYCZNE TRANSPORT - WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2006 R Podstawowe informacje o transporcie (1990, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006) I. TRANSPORT OGÓŁEM Przychody,

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Sylabus

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Sylabus Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Sylabus Formularz opisu (formularz sylabusa) dotyczy studiów I i II stopnia A. Informacje ogólne (wypełnia koordynator z wyjątkiem pól Kod, Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2.

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2. strategiczny 2 Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie. szkolenia kadry e instytucji, budowa regionalnych

Bardziej szczegółowo

Pilarki przenośne budowa i eksploatacja

Pilarki przenośne budowa i eksploatacja Pilarki przenośne budowa i eksploatacja Spis treści Przedmowa do wydania drugiego Przedmowa do wydania pierwszego Część l BUDOWA PILAREK - autorzy: Jerzy Więsik, Krzysztof Wójcik 1. Wstęp 1.1. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena pracy Level: 6 Credit: Umiejętności Wiedza 1 Stawia pytania odnośnie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

POSTĘP TECHNOLOGICZNY A STRUKTURA CZASU PRACY, KOSZTY I EFEKTYWNOŚĆ NAKŁADÓW W TRANSPORCIE WARZYW

POSTĘP TECHNOLOGICZNY A STRUKTURA CZASU PRACY, KOSZTY I EFEKTYWNOŚĆ NAKŁADÓW W TRANSPORCIE WARZYW InŜynieria Rolnicza 11/2006 Stanisław Kokoszka, Sylwester Tabor Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie POSTĘP TECHNOLOGICZNY A STRUKTURA CZASU PRACY, KOSZTY I EFEKTYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. o przyjęciu i wprowadzeniu do stosowania zmian w Regulaminie Przewozu Przesyłek Towarowych (RPT) PKP CARGO S.A. 1. Zarząd PKP CARGO S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Przedmiot: Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Nr ćwiczenia: 2 Temat: Problem transportowy Cel ćwiczenia: Nabycie umiejętności formułowania zagadnienia transportowego

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

DB Schenker Rail Polska

DB Schenker Rail Polska DB Schenker Rail Polska Bariery rozwoju transportu kolejowego w Polsce DB Schenker Rail Polska Zbigniew Pucek Członek Zarządu ds. Bocznic i Kolei Przemysłowych Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa : Ełk, 13 listopada 2012 Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012 Studia Ecologiae et Bioethicae 10/4, 157-160 2012 Studia

Bardziej szczegółowo

ERGONOMIA Cz. 1. Podstawy

ERGONOMIA Cz. 1. Podstawy ERGONOMIA Cz. 1 Podstawy PODSTAWY ERGONOMII Definicje Ergonomia zajmuje się związkami zachodzącymi pomiędzy człowiekiem a jego zajęciem, sprzętem i otoczeniem (materialnym) w najszerszym znaczeniu, włączając

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac/projektów dyplomowych inżynierskich

Realizacja prac/projektów dyplomowych inżynierskich Realizacja prac/projektów dyplomowych inżynierskich Realizacja tematu jest podstawą zaliczenia przedmiotu "Projekt dyplomowy inżynierski" w semestrze 7 i zgodnie z ustawą może stanowić podstawę uzyskania

Bardziej szczegółowo

Warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej

Warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej Warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej Uwarunkowania transportu żeglugi śródlądowej na drogach wodnych w Polsce i poza granicami kraju Problemy polityki transportowej na Odrze

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do udziału w XIII edycji konferencji z cyklu składowanie i archiwizacja, która tym razem jest poświęcona Backupowi online.

Zapraszam do udziału w XIII edycji konferencji z cyklu składowanie i archiwizacja, która tym razem jest poświęcona Backupowi online. Ochronainformacji.pl zaprasza na XIII edycję konferencji z cyklu Składowanie i archiwizacja backup online dokumentów elektronicznych Data: 3 grudnia 2009 r. Miejsce: Warszawa Backup, chociaż jest czynnością

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie, wyd, 2 Honczarenko Jerzy WNT 2010

Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie, wyd, 2 Honczarenko Jerzy WNT 2010 Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie, wyd, 2 Honczarenko Jerzy WNT 2010 Wstęp 1. Rozwój robotyki 1.1. Rys historyczny rozwoju robotyki 1.2. Dane statystyczne ilustrujące rozwój robotyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Tytuł: Kierunki racjonalizacji systemów i procesów logistycznych. Autorzy: Ryszard Miler, Adam Mytlewski, Bohdan Pac Opis: Rozwój gospodarczy, rentowność przedsięwzięć biznesowych, tworzenie wartości dodanej

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Granty na Granty II edycja

Granty na Granty II edycja Dzień informacyjny Transportu Drogowego Warszawa, 24.01.2007 Granty na Granty II edycja Mikołaj Pyczak Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo