AUTOREFERAT. Trzyletnia Szkoła Trenerska AWF Gdańsk. 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUTOREFERAT. Trzyletnia Szkoła Trenerska AWF Gdańsk. 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych:"

Transkrypt

1 AUTOREFERAT Częstochowa dn Imię i nazwisko: Jacek Wąsik 2. Posiadane dyplomy, świadectwa i certyfikaty Edukacja: Studia Podyplomowe Odnowa biologiczna w sportach walki AWF Warszawa ZWWF w Białej Podlaskiej Doktor nauk fizycznych, specjalność biofizyka na podstawie rozprawy Efekty grawitacyjne w osmotycznym i dyfuzyjnym transporcie membranowym roztworów nieelektrolitów Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Trzyletnia Szkoła Trenerska AWF Gdańsk Magister Fizyki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uprawnienia i kwalifikacje zawodowe: - Trener klasy mistrzowskiej taekwon-do - Trener II klasy w kickboxingu - Instruktor pływania 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: 2010 nadal Adiunkt Zakład Praktyki Wychowania Fizycznego Instytut Wychowania Fizycznego i Turystyki Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Adiunkt Zakład Fizyki Środowiska Instytut Fizyki Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Asystent Zakład Fizyki Środowiska Instytut Fizyki Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie Funkcje społeczne: Członek Komisji Naukowej Europejskiej Federacji Taekwon-do Wiceprezes Polskiego Związku Taekwon-do Członek Zarządu Polskiego Związku Taekwon-do 1

2 4. Wskazanie osiągnięcia naukowego wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm.): a) tytuł osiągnięcia naukowego Wskazane osiągnięcie obejmuje 8 artykułów w czasopismach na wspólny temat: Wpływ wybranych parametrów kinetycznych na efektywność acyklicznych uderzeń na przykładzie taekwon-do b) autor/autorzy, tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa 1. Wąsik J. The structure and influence of different flying high front kick techniques on the achieved height on the example of taekwon-do athletes, 2012, Archives of Budo 8(1): [IF = 1,189] 2. Wąsik J. Kinematics and kinetics of taekwon-do side kick, 2011, Journal of Human Kinetics 30:13-20 [IF = 0,400] 3. Wąsik J. Kinematic analysis of the side kick in taekwon-do, 2011, Acta of Bioengineering and Biomechanics 13(4):71-75 [IF = 0,432] 4. Wąsik J. The structure of the roundhouse kick on the exampleof a European Champion of taekwon-do, 2010, Archives of Budo, 6(4): [IF = 0,488] 5. Wasik J. Structure of movement of a turning technique used in the event of special techniques in Taekwon-do ITF, 2009, Archives of Budo, 5: [IF 5-year = 0,938 ] 6. Wąsik J. Chosen aspects of physics in martial arts, 2009, Archives of Budo, 5: [IF 5-year = 0,938 ] 7. Wąsik J. The physical parameters that describe Taekwon-do s the rising kick, 2006, Archives of Budo, 2: [IF 5-year = 0,938 ] 8. Wąsik J. (2006) Performance of the twimyo nopi ap chagi test, Archives of Budo, 2: [IF 5-year = 0,938] Wszystkie przedstawione prace znajdują się na tzw. Liście Filadelfijskiej i są indywidualnym wkładem autora. 2

3 c) Omówienie celu naukowego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz omówienie ich ewentualnego wykorzystania Wprowadzenie do tematyki Współcześnie sztuki walki rozwijają się w różnych kierunkach. Jednak w każdym z tych kierunków środkiem do osiągnięcia celu są między innymi rzuty, bloki i uderzenia. Jednym z zamiarów trenujących jest skuteczność w swoich działaniach. Dlatego też biomechaniczna identyfikacja ruchów stanowi ważny element wielu badań. Szczegółowa analiza ludzkich dokonań pokazuje, że drobne elementy kiedyś w ogóle nie brane pod uwagę, mogą poprawiać efektywność ruchu. Współczesne doświadczenia wskazują, że wybitne rezultaty sportowe osiągają trenerzy i zawodnicy, którzy są fachowo przygotowani do rywalizacji. W związku z tym, od sportowców obecnie wymaga się nie tylko coraz większej sprawności fizycznej, ale także intelektualnej. Praktycy taekwon-do mają zazwyczaj duży arsenał kopnięć. Jednak część badań biomechanicznych koncentruje się na technice górnych części ciała. Stull i Barham (1990) porównywali osiągane wartości prędkości oraz osiągane wartości siły zawodników shotokan karate, kempo, kung-fu, taekwon-do podczas wykonywania uderzenia prostego ręką. Pieter i współpracownicy (1987) wyznaczyli prędkości i siły uderzenia prostego ręką oraz kopnięć: bocznego i okrężnego. Zasugerowali, że są potrzebne badania ilościowe dla lepszego zrozumienia tych technik. Wąsik (2008) zwrócił uwagę na moment uzyskania prędkości maksymalnej pięści i jego wpływ na efekt końcowy uderzenia. Rybicki i współpracownicy (2008) ustalili, że czas sportowego uderzenia prostego zawodników taekwon-do wynosi 30 ms 50 ms. Oczywiście większość badań biomechanicznych dotyczyło kopnięć. Np. Ahn (1985) badał kinetyczne i kinematyczne zmienne oraz momenty sił mięśni dynamicznego i pchającego kopnięcia frontalnego. Hwang (1987) przeanalizował dynamiczne kopnięcie frontalne w kilku aspektach: a) zbadał układ momentów mięśni biodra, kolana i kostki, b) wskazał kolejność działań dominującej grupy mięśni, c) określił rodzaje skurczów mięśni, d) podał zakresy segmentów ruchu względem stosowanych efektywnych momentów mięśniowych. Sørensen i współpracownicy (1996) badali wysokie kopnięcie przednie i stwierdzili, że spowolnienie uda wynika z ruchu zależnego od ruchu początkowego 3

4 w kończynie dolnej, a nie aktywności hamowania. Opóźnienie uda jest bezpośrednim wynikiem przyspieszenia podudzia. Badania obrotów w kopnięciach podejmowało kilku badaczy (Pedzich i wsp., 2006; Chen, Chenfu, 2006), rozważając jak obrót wpływa na kinetykę kopnięć. Hwang (1985) opisał kopnięcie zahaczające za pomocą modelu ułożenia tułowia. Na tej podstawie rekomendował trenerom i zawodnikom poprawność wykonania tego rodzaju kopnięć. Wohlin (1989) analizował obrotowe kopnięcie zahaczające wykonywane przez amerykańskich zawodników w taekwon-do. Autor był zainteresowany zmianą kątów, kinematyką i kinetyką ciała podczas ruchu. Poza tym, analizował ruchy obrotowe głowy, ramion i bioder w stosunku do siebie oraz sekwencje kinematyki uda, nogi i stopy, przy zbliżaniu się do celu. Kopnięcie obrotowe boczne (dwit chagi) było badane przez Serina i Lieu (1991). Autorzy poinformowali, że kopnięcia obrotowe powodują większą prędkość stopy niż kopnięcia bez obrotu. Potwierdziły to badania przeprowadzone przez Pieter i Pieter (1995) oraz Pedzicha i wsp. (2006). Kopnięcie okrężne (wg. terminologii taekwon-do: dollyo chagi) należy do najczęściej opisywanych w literaturze (Kong i wsp., 2000; Kim i wsp., 2010; Esteval i wsp., 2011a; Esteval i wsp., 2011b). Pearson (1997) wykonał badania kinematyki tego kopnięcia. Określił on znaczenie kolejnych ruchów na wydajność kopnięcia. Stwierdzono, że średni czas trwania kopnięcia okrężnego to 0,35 sekund dla mężczyzn i 0,30 sekund dla kobiet należących do najlepszych zawodników taekwon-do z Singapuru (Boey, Xie, 2002). Nie stwierdzono jednakże związku pomiędzy najkrótszą trajektorią, a maksymalną prędkością. Badania wykazują, że kopnięcia te osiągają prędkości rzędu 9,94 m/s 16,26 m/s (Pieter, Pieter, 1995) i siłę rzędu 1304 N N (Falco i wsp., 2009). Lee i wsp. (2001) analizowali przyspieszenie środka masy, zmiany kątów w segmentach ciała, jak również zmiany pędu podczas wykonywania kopnięcia okrężnego. W bazie SportDiscus można odnaleźć ponad 8000 artykułów dotyczących sztuk walki (Vieten, 2008) przy czym dotyczących biomechaniki zaledwie 2 %, dla porównania artykułów dotyczących biomechaniki biegu jest około 20 %. Prezentowany dorobek naukowy uzupełnia lukę w opracowaniach dotyczących biomechaniki sportów walki. 4

5 Cel pracy Celem badań były poszukiwania wiedzy o parametrach determinujących efektywność uderzeń. W opisanych poniżej badaniach, które zmierzają do opisania struktury ruchu wybranych technik taekwon-do, identyfikacji parametrów wpływających na efektywność uderzeń oraz opracowanie reguł wpływających na poprawę skuteczności wybranych uderzeń, postawiono następujące pytania badawcze: 1. Jak wybrane parametry kinetyczne wpływają na efektywność wybranych technik taekwon-do? 2. Jakie warianty wykonania technik powinny dominować w procesie treningu? 3. Jak najefektywniej wykonać wybrane techniki taekwon-do? Metodyka badań Badaniom łącznie poddano 14 zawodników taekwon-do ITF (International Taekwondo Federation). W skład tej grupy wchodzili zawodnicy o wysokim poziomie mistrzostwa sportowego (w ramach tej sztuki), między innymi Mistrzowie Europy i Mistrzowie Polski oraz inni o stażu co najmniej 4 lata. Wszyscy trenowali regularnie 3-5 razy w tygodniu. Pomiar wykonano w laboratorium w warunkach jednakowych dla wszystkich badanych. W trakcie badań zawodnicy stojąc w tej samej pozycji startowej (według terminologii taekwon-do: Niunja So Palmok Degi Maki) wykonywali trzykrotnie wybrany ruch taekwon-do. Do badań użyto systemu do kompleksowej analizy ruchu włoskiej firmy BTS Spa o nazwie Smart-D. Składał się on z sześciu kamer odbijających emitowane promieniowanie podczerwone, które w czasie rzeczywistym odczytywały położenie markerów umieszczonych na ciele zawodnika. Dzięki temu można było zarejestrować obraz ruchu badanego ciała oraz poddać ocenie uzyskane parametry kinematyczne. Ruchy rejestrowano z dokładnością 0,3 mm 0,45 mm. Zapisu dokonano z częstotliwością 120 Hz. Dla zarejestrowania siły nacisku na podłoże wykorzystano platformę piezoelektryczną Kistler 9812C. Do badań technik z wyskoku dodatkowo użyto tak zwanej maszyny do technik specjalnych (Wąsik 2009), czyli urządzenia używanego podczas rywalizacji sportowej w taekwon-do ITF do zaliczenia próby. Uzyskane dane, dotyczące przemieszczenia i prędkości charakterystycznych punktów na ciele zawodnika poddano analizie, określając wskaźniki opisujące strukturę przestrzenno- 5

6 czasową uderzenia. Przyjmując dotychczasowe kryteria analiz biomechanicznych techniki sportowej (Hay, 1993), a szczególnie pomiaru technik stosowanych w taekwon-do (Wąsik, 2006; Wąsik, 2007) uwzględniono w tych badaniach kolejne fazy ruchu (opisane w pracach dotyczących poszczególnych technik) od rozpoczęcia do całkowitego zakończenia uderzenia. Dla wszystkich wyznaczonych wskaźników obliczono wartość średnią i odchylenie standardowe oraz wyznaczono korelację pomiędzy charakterystycznymi parametrami ruchu. Współczynniki korelacji zweryfikowano na poziomie istotności p<0,05. Do określenia różnic między wartościami średnimi użyto t-testu na poziomie istotności p<0,01. Normalność rozkładu sprawdzono testem Kołmogorowa Smirnowa. Wszystkie obliczenia wykonano przy użyciu MS Excel Omówienie wyników Badania wykazały, że na wysokość skoku zawodników podczas wykonywania kopnięcia dosiężnego (wg terminologii taekwon-do: twimyo nopi ap chagi) wpływają następujące elementy: wysokość środka ciężkości (SC) w momencie odbicia, wysokość lotu SC oraz wysokość zależna od długości kończyny dolnej i kąta zawartego pomiędzy prostą prostopadłą do deski a nogą. Na wysokość lotu wpływa również prędkość rozbiegu i kąt odbicia. Zależność prędkości w kierunku poziomym wygenerowanej podczas rozbiegu i prędkości pionowej (wyniesienia) uzyskanej podczas odbicia określa kąt odbicia (Hay 1993). Im szybszy rozbieg tym krótszy kontakt z podłożem ma stopa podczas odbicia, ale niestety również mniejsza prędkość pionowa osiągana przez zawodnika. Zatem zawodnik musi dobrać optymalną dla siebie prędkość podczas rozbiegu, aby zapanować nad odbiciem, w celu osiągnięcia maksymalnej wysokości (McNeill 1990). Przy wykonaniach kopnięcia dosiężnego wariantem tradycyjnym i (nowym) wariantem naturalnym zauważyć można istotne statystycznie różnice (p<0,01) w uzyskiwanych wartościach parametrów kinetycznych. Na podstawie obliczonych współczynników korelacji pomiędzy maksymalną siłą nacisku na podłoże i maksymalnym wyniesieniem środka masy można stwierdzić, że parametry te silnie korelują ze sobą - wersja tradycyjna r=0,70 (p<0,05), wersja naturalna r=0,63 (p<0,05). Wyniki regresji liniowej pokazują, że dla uzyskania podobnych wartości wysokości środka ciężkości dla wersji tradycyjnej przypadają większe wartości siły nacisku na podłoże oraz większe nachylenie linii trendu a=2,61, niż w wersji naturalnej a=1,23. Wynika z tego, że zaproponowana nowa 6

7 technika różniąca się wzorcem ruchu od tradycyjnej jest efektywniejsza. Daje ona mniejsze wartości obciążenia stawów nogi odbijającej (obniżają prawdopodobieństwo ewentualnych kontuzji) przy uzyskiwaniu większych wartości osiąganych wysokości środka ciężkości. Pieter i Pieter (1995) uzyskali wartości prędkości kopnięcia bocznego dla elity amerykańskich zawodników taekwon-do w granicach 5,20 m/s 6,87 m/s. Sterkowicz i Madejski (1999) podają, że prędkość kopnięcia bocznego u wybranych zawodników hapkido wyniosła 6,63 m/s i 8,46 m/s. W tych badaniach najlepsi zawodnicy uzyskiwali prędkość rzędu 7,95 m/s. Wilk i współpracownicy (1982) podali, że karatecy wykonywali to kopnięcie z prędkością między 9,9 m/s 14,4 m/s. Chociaż nie znaleziono potwierdzenia tych wyników u innych badaczy, to jednak zaznacza się pewna różnica w uzyskiwanych prędkościach między zawodnikami karate i taekwon-do. Sądzę, że różnice te wynikają głównie z innego sposobu realizacji kopnięć w tych stylach. Dokonane pomiary siły absolutnej kopnięcia bocznego pokazały, że zawodnicy taekwon-do uzyskują wartości od 390 N do 461 N (Pieter, Pieter, 1995). Z badań tych wynika również, że siła kopnięcia bocznego silnie zależy od masy ciała zawodnika. Nie wiemy jednak w jaki sposób dobierali oni dystans względem celu podczas wykonywania tych kopnięć. Większa masa wpływa nie tylko na wzrost wartości siły, ale również powoduje zwiększenie energii kinetycznej (Pieter et. al. 1987). Wiedza ta jest niezwykle istotna podczas uderzeń w nieruchome obiekty (np. podczas łamania desek). W tym wypadku czas wykonania i wysoki poziom produkcji średniej energii nie są tak ważne, jak maksymalna siła w momencie kontaktu z celem (Stull, Barham, 1990). Prawidłowo dobrany dystans ma wpływ na osiąganą siłę kopnięcia (Falco i wsp. 2009). Uzyskana w tych badaniach średnia prędkość maksymalna podczas wykonywania kopnięcia bocznego osiągana była przy długości nogi równej ok. 82 % wartości maksymalnej. Długość ta może być traktowana jako wartość optymalna w tej technice kopnięcia dla uzyskania maksymalnej dynamiki uderzenia. Wykorzystanie zatem w pełni kinetyki uderzenia możliwe jest tylko wtedy gdy atakowany obiekt znajduje się w tej optymalnej dla 2 m v tego uderzenia odległości. Zgodnie z zależnością F możemy szacować, 2s że w momencie gdy prędkość stopy osiągnie wartość maksymalną, będzie również największa siła uderzenia. Tak oszacowana siła uderzenia przy średniej prędkości maksymalnej i średnim ciężarze ciała zawodnika (o ile założymy, że cała masa zawodnika 7

8 bierze udział w ruchu) wynosiłaby F 1020 N. Przy tak oszacowanej sile uderzenia, pomyłka o 10 % w odległości do atakowanego celu spowodowałaby zmniejszenie siły uderzenia do wartości F 512 N. Zatem precyzyjny pomiar dystansu i moment trafienia w cel to bardzo ważna informacja dla uzyskania maksymalnej siły, jak również doboru optymalnej siły ciosu zależnej od zaistniałej sytuacji. Z zależności pomiędzy maksymalną prędkością stopy i maksymalną prędkością kolana podczas wykonania kopnięcia bocznego wynika, że większa prędkość kolana wyraźnie wpływa na wzrost osiąganej prędkości stopy (r=0.72). Oznacza to, że podczas doskonalenia techniki tego kopnięcia w celu zwiększenia prędkości stopy, należy zwrócić uwagę na prędkość kolana, która ma być zgodna z ruchem stopy. Krótki czas kopnięcia bocznego, zależy od maksymalnej prędkości osiąganej przez kolano (r=-0,59) i stopę w fazie wznoszenia (r=-0,86). Na czas całego kopnięcia składa się czas między postawą startową, a przekrokiem oraz czasu wznoszenia nogi. Stwierdzono, że kopnięcie okrężne jest najczęściej stosowaną techniką w walce (Lee, 1983; Nien et. al. 2004; Roh, Watkinson 2002). Conkel a i współpracownicy (1988) wyznaczyli prędkość kopnięcia okrężnego dla elity zawodników taekwon-do, która wyniosła 14,60 m/s. Serina i Lieu (1991) uzyskali wartość 15,9 m/s, a Pearson (1997) 13,4 m/s. We wszystkich tych przypadkach zawodnicy kopali w worek bokserski. Wiemy, że wzór ruchu używanego podczas uderzenia w powietrze różni się od ruchu używanego w fizyczny cel (Nistico, 1982). W badaniach w których zawodnicy wykonywali kopnięcia bez fizycznego celu. W taki sposób dokonano również pomiaru kopnięć zawodników karate, którzy uzyskiwali prędkości w granicach 9,5 m/s - 11,0 m/s (Wilk i wsp., 1982). W moich badaniach, wyznaczona średnia prędkość maksymalna kopnięcia okrężnego wyniosła 9,75 ± 2,54 m/s. Wykonując to kopnięcie w pierwszym etapie następuje śrubowe skręcenie tułowia, które ma nadać nodze energii. W drugim etapie następuje prostowanie w stawie kolanowym do momentu trafienia w cel. Można powiedzieć, że od szybkości odbicia stopy i szybkości ruchu rotacyjnego rąk zależy dynamika kopnięcia. Zamach rękoma ma na celu: przekazanie momentu siły i nadanie rotacji ciału oraz zwiększenie siły odbicia stopy. Interesującą informacją jest to, że noga zmierzająca do celu nie uzyskuje maksymalnej prędkości wznoszącej w momencie dochodzenia do wyprostu kończyny, lecz w fazie odbicia. 8

9 Ze względu na mnogość kopnięć w taekwon-do, tradycyjne uderzenie pięścią nie należy do najczęściej badanych. Z tych badań wynika, że pięść uderzająca do około 20 % cyklu pracy kończyny górnej ma średnią prędkość bliską zero. Miedzy 20 % - 50 % zmienna ta maleje. Związane to jest ze zmianą kierunku przemieszczania ręki, która w tym czasie wykonuje charakterystyczny dla tego uderzenia tzw. ruch wsteczny. Po przekroczeniu 50 % długości kończyny górnej prędkość ta gwałtownie wzrasta, by przy 86 % długości całkowitej ramienia uzyskać wartość maksymalną, średnio 6,18 ± 0,53 m/s. Potem następuje gwałtowny spadek prędkości, związany z hamowaniem pięści. Należy zaznaczyć, że w większości przedstawione zagadnienia w opublikowanych pracach są autorskimi i niespotykanymi dotychczas biomechanicznymi opracowywanymi dotyczącym wybranych acyklicznych uderzeń. Wyniki tych badań pozwalają rekomendować technikę wykonywania wybranych uderzeń taekwon-do. Takie informacje mogą pomóc we wczesnych etapach nabywania umiejętności. Kompetentnym szkoleniowcom pomogą w tworzeniu ćwiczeń i programów szkolenia w oparciu o ilościowo określone czynniki. Dzięki czemu wzmocni to proces uczenia się zawodników. Piśmiennictwo 1. Ahn, B. H. (1985). Kinematic and kinetic analysis of taekwondo kicking motions. Unpublished Master s Thesis, Purdue University. 2. Boey, L.W., Xie, W. (2002). Experimental investigation of turning kick performance of Singapore National Taekwondo players. In: Proceedings of the 20 th International Symposium on Biomechanics in Sport. Caceres, Spain, Chen L.L, Chenfu H. (2006) Biomechanical analysis of back kicks attack movement in taekwondo. Proceedings of the XXIV ISBS Symposium, Salzburg Austria, Conkel, B.S., Braucht, J., Wilson, w., Pieter, W, Taaffe, D, Fleck, S.J. (1998) Isokinetic torque, kick velocity and force in Taekwondo. Medicine and Science in Sports and Exercise, 20(2), S5. 5. Estevan I., Falco C. and Jandacka D. (2011a) Mechanical analysis of the roundhouse kick according to the stance position. A pilot study Portuguese Journal of Sport Sciences 11(2): Estevan I., Octavio l., Falco C., Molina-Garcia J., Castillo I. (2011b) Impact force and time analysis influenced by execution distance in a roundhouse kick to the head in taekwondo, Journal of Strength and Conditioning Research 25(10): Falco C., Alvarez O., Castillo I., Estevan I., Martos J., Mugarra F., Iradi A. (2009). Influence of the distance in a roundhouse kick s execution time and impact force in Taekwondo. Journal of Biomechanics 42: Hwang, I. S. (1985). Biomechanical analysis of dwihuryo-chagi in taekwondo. In A Collection of Research Papers in the 1st World Taekwondo Seminar (pp ). Seoul: Kukkiwon. 9. Hay J.G. (1993). The biomechanics of sport techniques. 4 th edition. Prentice Hall. Englewood Cliffs NJ. 9

10 10. Hwang, I. S. (1987). Analysis of the kicking leg in taekwondo, In: J. Terauds, B. Gowitzke and L. Holt (eds.). Biomechanics in sports III, IV. Proceedings of ISBS, Del Mar, CA: Academic Publishers, Kim, J.W., Kwon, M.S., Yenuga, S.S., Kwon, Y.H. (2010). The effects of target distance on pivot hip, trunk, pelvis, and kicking leg kinematics in Taekwondo round house kick. Sports Biomechanics, 9, Kong, P.; Luk, T.; Hong, Y. (2000). Difference Between Taekwondo Roundhouse kick executed by the front and back leg A biomechanical study. ISBS. Hong Kong, p Lee, S.K. (1983) Frequency analysis of the Taekwondo techniques used in a tournament. Journal of Taekwondo, 46: Lee, S. H., Jung, C. J., Sin, S. H., Lee, D. W. (2001) An analysis of the angular momentum of dolyeo chagi in taekwondo. International Journal of Applied Sport Science 13(1): McNeill R. A. (1990) Optimum take-off techniques for high and long jumps. Philosophical transcations of the Royal Society of London, series B, 329: Nien Y.N., Chuang L.R., Chung P.H. (2004). The design of force and action time measuring device for martial arts. International Sport Engineering Assotiation 2, Nistico V.P. (1982) A kinematic investigation of two performance conditions of the karate counter-punch technique. Unpublished master s thesis, University of Oregon, Eugene, OR. 18. Pearson, J.N. (1997) Kinematics and Kinetics ofthe Taekwon-Do Turning Kick. Unpublished Bachelor Degree Dissertation, University of Otago. Dunedin, New Zealand. 19. Pedzich, W., Mastalerz, A., Urbanik, C., (2006). The comparison of the dynamics of selected leg strokes in Taekwondo WTF. Acta of Bioengineering and Biomechanics 8 (1), Pieter F., Pieter W., Heijmans (1987) Movement analysis of taekwondo technique, Asian Journal Physical Education 10: Pieter, F., Pieter, W. (1995). Speed and force of selected taekwondo techniques. Biology of Sport 12(4): Roh J.O, Watkinson E.J (2002) Video analysis of blows to the head and face at the 1999 World Taekwondo Championship. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 42 (3), Rybicki T., Wąsik J., Bednarczyk G. (2008) An attempt of application MEN s device for measurment of dynamics of chosen techniques in taekwon-do martial art. [w:] Juras G., Słomka K., Current research in Motor Control III , AWF Katowice 24. Serina, E. R., Lieu, D. K. (1991). Thoracic injury potential of basic competition taekwondo kicks. Journal of Biomechanics, 24(10): Sørensen, H., Zacho, M., Simonsen, E. B., Dyhre-Poulsen, P., Klausen,K. (1996) Dynamics of the martial arts high front kick. Journal of Sports Sciences 14(6): Sterkowicz S., Madejski E. (1999) ABC Hapkido. FHU Kasper, Kraków 27. Stull R.A., J.N,Barham (1990) An analysis of work and power produced by different styles in the karate reverse punch in front stance. In; Biomechanics in Sports VI, Proceedings of the 6 th International Symposium on Biomechanics in Sports, International Society of Biomechanics in Sports and Department of Health and Human Development, E.Kreighbaum and A. McNeill (eds.) Montana State University, Bozeman, Vieten M.M. (2008) Application of biomechanics in martial arts training [in] Routledge handbook of biomechanics and human movement science Hong Y., Bartlett R. Routledge, New York, Wąsik J. (2006) Performance of the twimyo nopi ap chagi test. Archives of Budo 2: Wąsik J. (2007) Kinematic the flaying frontal rising kick Journal of Physics Conference Serial Wąsik J., Juras G., Sobota G. (2008) Kinetics of traditional taekwon-do punch on example of Europen Champion. [w:] Juras G., Słomka K., Current research in Motor Control III , AWF Katowice 32. Wilk S, McNair R, Feld M (1982) Strikes. American Journal of Physics 51(9):

11 5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych Krótka analiza bibliometryczna: - 15 artykułów z tzw. listy filadelfijskiej, - 18 artykuły w innych czasopismach naukowych, - 8 rozdziałów w monografiach, - 2 recenzowane książki w języku polski, - 1 recenzowana książka w języku angielskim. Łączny Impact Factor=12,556 Wskaźnik cytowań (Baza Web of Knowledge): Suma cytowań: 39; h-index: 4 Łączna liczba punktów MNiSW wynosi 298 pkt 100 % artykułów z tzw. Impact Factor zakwalifikowanych jako Sport Science opublikował jako jedyny autor. W początkowym okresie działalności naukowej zajmował się problemami naukowymi z zakresu biofizyki i fizyki medycznej, a w szczególności zagadnieniami transportu membranowego. Jednak w związku z brakiem aparatury i rozpadem zespołu postanowił wrócić do swojej pierwotnej pasji, która od początku działalności naukowej go intrygowała tj. do zastosowania biomechaniki i fizyki w sportach walki. Na podstawie autorskiego pomysłu, wykonał specjalistyczny stojak do rozgrywania konkurencji technik specjalnych w taekwon-do ITF. Urządzenie to posiada specjalnie zaprojektowaną deskę reagującą na graniczną wartość siły uderzenia oraz system fotokomórek przekazujący wynik na wyświetlacz cyfrowy. Zyskało ono rekomendacje Europejskiej Federacji Taekwon-do, Polskiego Związku Taekwon-do i innych organizacji w świecie. Urządzenie to posłużyło do rozegrania konkurencji technik specjalnych w Mistrzostwach Świata w 2003 i 2005, w Mistrzostwach Europy w 2007, 2008, 2010, 2011 oraz w Mistrzostwach Polski od i wielu innych turniejach. Obecnie uruchomiono procedurę zgłoszenia go do Komisji ds. Innowacji i Wynalazczości w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, w celu objęcia go ochroną patentową. Własne poszukiwania i badania zainspirowały go do podjęcia współpracy z AWF Katowice i Uniwersytetem Rzeszowskim, gdzie mógł przeprowadzić badania zawodników taekwon-do przy użyciu nowoczesnej aparatury do trójwymiarowej analizy ruchu (BTS Smart). 11

12 12

Biomechanika ruchu - metody pomiarowe Kod przedmiotu

Biomechanika ruchu - metody pomiarowe Kod przedmiotu Biomechanika ruchu - metody pomiarowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Biomechanika ruchu - metody pomiarowe Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-BR-MP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Analiza chodu pacjentów po rekonstrukcji ACL

Analiza chodu pacjentów po rekonstrukcji ACL Analiza chodu pacjentów po rekonstrukcji ACL - problemy badawcze i wstępne wyniki badań Sławomir Winiarski Katedra Biomechaniki Zespół Biofizyki 1 Więzadło Krzyżowe Przednie (ACL) 1. Fakty Pierwsza wzmianka

Bardziej szczegółowo

TESTY SPRAWNOŚCIOWE DLA KANDYDATÓW DO GIMNAZJUM - TAEKWONDO

TESTY SPRAWNOŚCIOWE DLA KANDYDATÓW DO GIMNAZJUM - TAEKWONDO TESTY SPRAWNOŚCIOWE DLA KANDYDATÓW DO GIMNAZJUM - TAEKWONDO I. WPROWADZENIE Taekwondo (nazywane w Polsce taekwondo olimpijskie - WTF) zadebiutowało w 24 Igrzyskach Olimpijskich w Seulu w turnieju pokazowym

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS PIERWSZYCH. Gimnastyka. Semestr I Przewrót w tył o prostych nogach do rozkroku.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS PIERWSZYCH. Gimnastyka. Semestr I Przewrót w tył o prostych nogach do rozkroku. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS PIERWSZYCH Gimnastyka Przewrót w tył o prostych nogach do rozkroku. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej. Uczeń wykonuje

Bardziej szczegółowo

2. Posiada umiejętność wykonania pomiarów antropomotorycznych przedmiotu. Program przedmiotu. Treści kształcenia

2. Posiada umiejętność wykonania pomiarów antropomotorycznych przedmiotu. Program przedmiotu. Treści kształcenia Politechnika Opolska Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Wychowanie fizyczne Profil kształcenia Ogólnoakademicki Poziom studiów Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

*dr, Zakład Biomechaniki z Pracownią Biokinetyki AWF w Krakowie, **Trener I kl. Łucznictwa

*dr, Zakład Biomechaniki z Pracownią Biokinetyki AWF w Krakowie, **Trener I kl. Łucznictwa Wiesław Chwała* Józef Baściuk** *dr, Zakład Biomechaniki z Pracownią Biokinetyki AWF w Krakowie, **Trener I kl. Łucznictwa Asymetria aktywności bioelektrycznej mięśni pleców podczas oddawania strzałów

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 155 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 155 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 155 SECTIO D 2005 Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław Katedra Biomechaniki, Katedra Gimnastyki, University School

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas sportowych w dyscyplinie. piłka siatkowa i piłka nożna. w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6

Regulamin rekrutacji do klas sportowych w dyscyplinie. piłka siatkowa i piłka nożna. w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 Regulamin rekrutacji do klas sportowych w dyscyplinie piłka siatkowa i piłka nożna w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 I Podstawa prawna 1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA I PIŁKA SIATKOWA W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KOZACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA I PIŁKA SIATKOWA W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KOZACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 9/2014/2015 DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA I PIŁKA SIATKOWA W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KOZACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Warunki kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Kryteria naboru do klasy sportowej piłka nożna GOSSM OLSZTYN / GOSSM ELBLĄG PRÓBY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ I SPECJALNEJ

Kryteria naboru do klasy sportowej piłka nożna GOSSM OLSZTYN / GOSSM ELBLĄG PRÓBY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ I SPECJALNEJ Kryteria naboru do klasy sportowej piłka nożna GOSSM OLSZTYN / GOSSM ELBLĄG PRÓBY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ I SPECJALNEJ 1. Bieg na dystansie 30 m Miejsce: boisko piłkarskie ze sztuczną trawą. Sposób wykonania:

Bardziej szczegółowo

Tenis charakterystyka dyscypliny i urazowość. Krzysztof Guzowski, PT, MSc

Tenis charakterystyka dyscypliny i urazowość. Krzysztof Guzowski, PT, MSc Tenis charakterystyka dyscypliny i urazowość Krzysztof Guzowski, PT, MSc Popularność tenisa zawodowego i amatorskiego w Polsce zawodnicy PZT (Polski Związek Tenisowy)- 2300 licencji, amatorzy ATP (Amatorski

Bardziej szczegółowo

Marcin Siewierski Zakład Teorii Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Marcin Siewierski Zakład Teorii Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D. (red.) Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, AWF. T.2, Warszawa 2005: 54-57. Marcin Siewierski Zakład Teorii Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

2. Wprowadzenie do zagadnień obliczania zmian położenia środka ciężkości ciała oraz odzyskiwania energii podczas chodu fizjologicznego

2. Wprowadzenie do zagadnień obliczania zmian położenia środka ciężkości ciała oraz odzyskiwania energii podczas chodu fizjologicznego SPIS TREŚCI Wykaz stosowanych. skrótów Streszczenie. 1 Wstęp 2. Wprowadzenie do zagadnień obliczania zmian położenia środka ciężkości ciała oraz odzyskiwania energii podczas chodu fizjologicznego. i. sportowego..

Bardziej szczegółowo

Witajcie na kolejnym spotkaniu,

Witajcie na kolejnym spotkaniu, warsztat trenera Równowaga Jarosław Jakubowski Witajcie na kolejnym spotkaniu, podczas którego doskonalić będziemy nasz warsztat trenerski. Do przygotowania tego i kolejnego artykułu zaprosiłem do udziału

Bardziej szczegółowo

Tym razem w naszym cyklu spotkań z byłymi zawodowcami

Tym razem w naszym cyklu spotkań z byłymi zawodowcami Trenuje z nami bokser Maciej Zegan, mistrz Europy WBO Interkontynentalny w wadze lekkiej, mistrz świata WBF, wielokrotny międzynarodowy mistrz Polski, mistrz Polski juniorów i seniorów. Tym razem w naszym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DYNAMIKI I KINEMATYKI CHODU PRAWIDŁOWEGO

ANALIZA DYNAMIKI I KINEMATYKI CHODU PRAWIDŁOWEGO Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 1/2007 191 Aleksandra ŚNIEŻEK, Studenckie Koło Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice Arkadiusz MĘŻYK, Robert MICHNIK, Katedra

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie treningu plajometrycznego w piłce nożnej

Zastosowanie treningu plajometrycznego w piłce nożnej Zastosowanie treningu plajometrycznego w piłce nożnej Prezentacja wykonana na potrzeby Szkoły Trenerów PZPN Autor Piotr Kwiatkowski Plajometryka - definicje Plajometryka jest rodzajem (ćwiczenia) treningu

Bardziej szczegółowo

Fizyczna analiza technik karate, część 1. Przyspieszenie, prędkość, energia.

Fizyczna analiza technik karate, część 1. Przyspieszenie, prędkość, energia. Fizyczna analiza technik karate, część 1. Przyspieszenie, prędkość, energia. Krzysztof Kaczor Czechowicki Klub Karate 'Keiko' www.klubkeiko.republika.pl e-mail: klubkeiko@poczta.onet.pl 1. Wstęp. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Raport Pomiaru Sprawności Fizycznej Kadr Makroregionalnych PZPC. Międzynarodowym Testem Sprawności Fizycznej

Raport Pomiaru Sprawności Fizycznej Kadr Makroregionalnych PZPC. Międzynarodowym Testem Sprawności Fizycznej Raport Pomiaru Sprawności Fizycznej Kadr Makroregionalnych PZPC Międzynarodowym Testem Sprawności Fizycznej W dniach 06.09.2014-11.09.2014r podczas konsultacji Kadr Makroregionalnych Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie motoryczne do jazdy na nartach. mgr Jakub Saniewski

Przygotowanie motoryczne do jazdy na nartach. mgr Jakub Saniewski Przygotowanie motoryczne do jazdy na nartach. mgr Jakub Saniewski Cechy motoryczne człowieka Szybkość: polega na przemieszczaniu fragmentów ciała, lub też całego ciała w jak najkrótszym czasie, a zatem

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU Uniwersytet Rzeszowski WYDZIAŁ KIERUNEK Matematyczno-Przyrodniczy Fizyka techniczna SPECJALNOŚĆ RODZAJ STUDIÓW stacjonarne, studia pierwszego stopnia KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU WG PLANU

Bardziej szczegółowo

Tam, gdzie jest walka, tam musi być i siła tym

Tam, gdzie jest walka, tam musi być i siła tym warsztat trenera Jarosław Jakubowski Tam, gdzie jest walka, tam musi być i siła tym razem to nowożytne i proste przysłowie niech będzie odzwierciedleniem meczu piłkarskiego. Zapraszam na drugie spotkanie

Bardziej szczegółowo

Test powtórzeniowy nr 1

Test powtórzeniowy nr 1 Test powtórzeniowy nr 1 Grupa A... imię i nazwisko ucznia...... data klasa W zadaniach 1. 19. wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. Informacja do zadań 1. 5. Na wykresie przedstawiono zależność

Bardziej szczegółowo

09R POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM ROZSZERZONY (dynamika ruchu prostoliniowego)

09R POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM ROZSZERZONY (dynamika ruchu prostoliniowego) Włodzimierz Wolczyński 09R POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM ROZSZERZONY (dynamika ruchu prostoliniowego) Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KOMPUTEROWEGO SYSTEMU POMIAROWEGO PRZY OCENIE CHODU DZIECI

ZASTOSOWANIE KOMPUTEROWEGO SYSTEMU POMIAROWEGO PRZY OCENIE CHODU DZIECI MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 155-16, Gliwice 29 ZASTOSOWANIE KOMPUTEROWEGO SYSTEMU POMIAROWEGO PRZY OCENIE CHODU DZIECI PAWEŁ JURECZKO*, TOMASZ ŁOSIEŃ**, AGNIESZKA GŁOWACKA-KWIECIEŃ*,

Bardziej szczegółowo

PASY TRENINGOWE. Trening synchroniczno-rywalizacyjny

PASY TRENINGOWE. Trening synchroniczno-rywalizacyjny warsztat trenera PASY TRENINGOWE Trening synchroniczno-rywalizacyjny Trudno jest stworzyć koncepcję treningu, która swoją innowacyjnością budziłaby zachwyt i odsuwała w cień inne pomysły czy inicjatywy.

Bardziej szczegółowo

Test powtórzeniowy nr 1

Test powtórzeniowy nr 1 Test powtórzeniowy nr 1 Grupa B... imię i nazwisko ucznia...... data klasa W zadaniach 1. 19. wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. Informacja do zadań 1. 5. Wykres przedstawia zależność

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE DŁUGOŚCIĄ KROKÓW W SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU. PRZYGOTOWALI Hubert Makaruk i Marcin Starzak

STEROWANIE DŁUGOŚCIĄ KROKÓW W SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU. PRZYGOTOWALI Hubert Makaruk i Marcin Starzak STEROWANIE DŁUGOŚCIĄ KROKÓW W SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU PRZYGOTOWALI Hubert Makaruk i Marcin Starzak BIOMECHANICZNE DETERMINANTY WYNIK W SKOKACH PŁASKICH prędkość końcowa uzyskana w ostatniej fazie rozbiegu

Bardziej szczegółowo

O 2 O 1. Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego

O 2 O 1. Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego msg M 7-1 - Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Zagadnienia: prawa dynamiki Newtona, moment sił, moment bezwładności, dynamiczne równania ruchu wahadła fizycznego,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Taekwon-do ITF

Podstawy Taekwon-do ITF Podstawy Niniejsze opracowanie dedykuję mojemu nauczycielowi Witoldowi Brzozowskiemu z podziękowaniami za poświęcony czas, naukę i dobre rady. Podstawy Taekwon-do ITF foto. Arkadiusz Sosnowski czyli niezbędny

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej 1. Wielkości dynamiczne w ruchu postępowym. a. Masa ciała jest: - wielkością skalarną, której wielkość jest niezmienna

Bardziej szczegółowo

Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej Informacja dla kandydatów do klas mundurowej i sportowej. Test sprawności fizycznej odbędzie się dn. 11.06.2014r. godz. 10.00 w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH Dr inż. Artur JAWORSKI, Dr inż. Hubert KUSZEWSKI, Dr inż. Adam USTRZYCKI W artykule przedstawiono wyniki analizy symulacyjnej

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Fizyka 1. Podręcznik dla gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

WZÓR. KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki 1)

WZÓR. KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki 1) Załącznik nr 2 WZÓR KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki 1) Zespół Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki NAZWA JEDNOSTKI...... I. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

źle METODYKA ERGONOMICZNEGO WYKONYWANIA ĆWICZEŃ SIŁOWYCH

źle METODYKA ERGONOMICZNEGO WYKONYWANIA ĆWICZEŃ SIŁOWYCH Podnoszenie jest bezpieczne wówczas, gdy rzut środka ciężkości układu, osoba podnosząca i obiekt podnoszony mieści się wewnątrz powierzchni ograniczonej stopami (czworobok podparcia). Stopy powinny być

Bardziej szczegółowo

Test powtórzeniowy nr 1

Test powtórzeniowy nr 1 Test powtórzeniowy nr 1 Grupa C... imię i nazwisko ucznia...... data klasa W zadaniach 1. 19. wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. Informacja do zadań 1. 5. Wykres przedstawia zależność

Bardziej szczegółowo

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE STATYSTYKA WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE ESTYMACJA oszacowanie z pewną dokładnością wartości opisującej rozkład badanej cechy statystycznej. WERYFIKACJA HIPOTEZ sprawdzanie słuszności przypuszczeń dotyczących

Bardziej szczegółowo

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w ocenie międzynarodowej

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w ocenie międzynarodowej A. Jeleński, Sz. Plasota open access Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w ocenie międzynarodowej Andrzej Jeleński, Szymon Plasota Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych ul. Wólczyńska

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Pływacki ul. Marymoncka Warszawa 1

Polski Związek Pływacki ul. Marymoncka Warszawa 1 Zestaw prób sprawności fizycznej obowiązujących przy naborze do I klasy gimnazjum Szkół Mistrzostwa Sportowego, Szkół Sportowych oraz oddziałów sportowych w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym w pływaniu

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Biomechanika z elementami ergonomii. Pierwszy

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Biomechanika z elementami ergonomii. Pierwszy YL AB U MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Biomechanika z elementami ergonomii

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004 MIŁOSZ STĘPIŃSKI JUSTYNA DĘBICKA PORÓWNANIE CZASU REAKCJI KOŃCZYNĄ DOLNĄ I GÓRNĄ PIŁKARZY NOŻNYCH I OSÓB

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Kinematyka"

Ćwiczenie: Kinematyka Ćwiczenie: "Kinematyka" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: 1. Ruch punktu

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Pływacki ul. Marymoncka Warszawa 1

Polski Związek Pływacki ul. Marymoncka Warszawa 1 Zestaw prób sprawności fizycznej obowiązujących przy naborze do I klasy gimnazjum Szkół Mistrzostwa Sportowego, Szkół Sportowych oraz oddziałów sportowych w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym w pływaniu

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Mikołaj Plackowski niedziela, 17 października :48 - Zmieniony niedziela, 17 października :55

Wpisany przez Mikołaj Plackowski niedziela, 17 października :48 - Zmieniony niedziela, 17 października :55 Trening siłowy już od wielu lat nie jest zarezerwowany tylko dla kulturystów i zawodników sportów siłowych. Każdy biegający amator czy zawodowiec może naprawdę sporo zyskać uzupełniając swój plan treningowy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO RESOVIA RZESZÓW. Testy sprawnościowe do. Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego.

SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO RESOVIA RZESZÓW. Testy sprawnościowe do. Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego. Testy sprawnościowe do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Resovia Rzeszów 1. Próba szybkości 30 metrów. Wykonanie: Start z pozycji wysokiej na sygnał. Kandydat ma dwie próby, zaliczany jest wynik

Bardziej szczegółowo

Obiektywne metody diagnostyki narządu ruchu w fizjoterapii

Obiektywne metody diagnostyki narządu ruchu w fizjoterapii Obiektywne metody diagnostyki narządu ruchu w fizjoterapii 1 semestr 14 godzin wykładów i 28 godzin ćwiczeń Studia drugiego stopnia (magisterskie) stacjonarne Fizjoterapia I rok /2 semestr Cele nauczania

Bardziej szczegółowo

P u b l i c z n e G i m n a z j u m n r 1

P u b l i c z n e G i m n a z j u m n r 1 Załącznik nr 3. ODDZIAŁ SPORTOWY o profilu PŁYWANIE Do oddziału sportowego o profilu pływackim zapraszamy uczniów, którzy potrafią pływać i chcą tą umiejętność rozwijać i doskonalić. Zajęcia wychowania

Bardziej szczegółowo

Jak biegać, żeby się nie zmęczyć?

Jak biegać, żeby się nie zmęczyć? Jak biegać, żeby się nie zmęczyć? Festiwal Nauki, 25 września 2011 Krzysztof Pawłowski Centrum Fizyki Teoretycznej PAN PLAN Różnica między chodzeniem, a bieganiem Zmiany energii w bieganiu Istotne siły

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZJAWISK PRZEMIESZCZANIA WSTRZĄSOWEGO

BADANIE ZJAWISK PRZEMIESZCZANIA WSTRZĄSOWEGO BADANIE ZJAWISK PRZEMIESZCZANIA WSTRZĄSOWEGO 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie kinematyki i dynamiki ruchu w procesie przemieszczania wstrząsowego oraz wyznaczenie charakterystyki użytkowej

Bardziej szczegółowo

Urządzenia siłowe dla dzieci www.eresmedical.com.pl

Urządzenia siłowe dla dzieci www.eresmedical.com.pl Urządzenia siłowe dla dzieci Lekarze, psycholodzy i technicy stworzyli rewolucyjną, kompletną koncepcję urządzeń fitness dla dzieci, której prosta i interesująca forma motywuje do ruchu i zabawy. Linia

Bardziej szczegółowo

Czasopisma polskie gromadzone w 2009 r.

Czasopisma polskie gromadzone w 2009 r. Czasopisma polskie gromadzone w 2009 r. L.p. TYTUŁ ISSN 1. Acta Bio Optica et Informatica Medica 1234 5563 2. Acta Neuropsychologica 1730 7503 3. Acta of Bioengineering and Biomechanics 1509 409X 4. Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

W YMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS DRUGICH. Gimnastyka. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej.

W YMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS DRUGICH. Gimnastyka. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej. W YMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS DRUGICH Gimnastyka Stanie na rękach. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej. Uczeń wykonuje stanie na rękach przy drabinkach

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące testu sprawnościowego dla kandydatów do klasy sportowej w Zespole Szkół nr 1 w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania dotyczące testu sprawnościowego dla kandydatów do klasy sportowej w Zespole Szkół nr 1 w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania dotyczące testu sprawnościowego dla kandydatów do klasy sportowej w Zespole Szkół nr 1 w roku szkolnym 2016/2017 Przed przystąpieniem do egzaminu kandydat zobowiązany jest: złożyć zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Bieg po kopercie. Pomiar Wykonuje się dwie próby - liczy się czas lepszy. Czas mierzy się z dokładności do 0,1 sekundy.

Rysunek 1. Bieg po kopercie. Pomiar Wykonuje się dwie próby - liczy się czas lepszy. Czas mierzy się z dokładności do 0,1 sekundy. Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji na rok 2011/12 SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCEGO SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONAGIMNAZJALNYCH NR 2 W BRZESKU NA ROK

Bardziej szczegółowo

( x) Równanie regresji liniowej ma postać. By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : Gdzie:

( x) Równanie regresji liniowej ma postać. By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : Gdzie: ma postać y = ax + b Równanie regresji liniowej By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : xy b = a = b lub x Gdzie: xy = też a = x = ( b ) i to dane empiryczne, a ilość

Bardziej szczegółowo

w sprawie zakresu oraz szczegółowych warunków, trybu przeprowadzania oraz zasad oceniania sprawności fizycznej policjantów

w sprawie zakresu oraz szczegółowych warunków, trybu przeprowadzania oraz zasad oceniania sprawności fizycznej policjantów ZARZĄDZENIE Nr 418 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu oraz szczegółowych warunków, trybu przeprowadzania oraz zasad oceniania sprawności fizycznej policjantów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Walka sportowa taekwon-do

Walka sportowa taekwon-do Walka sportowa taekwon-do Podstawy rywalizacji i treningu Jacek Wąsik Częstochowa 2013 recenzent Zbigniew Bujak Fotografia na okładce: Jerzy Jedut Zdjęcia: Jacek Wąsik, Łukasz Grygiel Korekta: Anna Chwał

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Wybrane zespołowe gry sportowe z elementami gier osób niepełnosprawnych

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Wybrane zespołowe gry sportowe z elementami gier osób niepełnosprawnych SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Wybrane zespołowe gry sportowe z elementami gier osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA I. Test sprawności ogólnej: 1. Skok w dal z miejsca. a) wykonanie Ustawienie w miejscu oznaczonym linią, stopy

Bardziej szczegółowo

ZESTAW POWTÓRKOWY (1) KINEMATYKA POWTÓRKI PRZED EGZAMINEM ZADANIA WYKONUJ SAMODZIELNIE!

ZESTAW POWTÓRKOWY (1) KINEMATYKA POWTÓRKI PRZED EGZAMINEM ZADANIA WYKONUJ SAMODZIELNIE! Imię i nazwisko: Kl. Termin oddania: Liczba uzyskanych punktów: /50 Ocena: ZESTAW POWTÓRKOWY (1) KINEMATYKA POWTÓRKI PRZED EGZAMINEM ZADANIA WYKONUJ SAMODZIELNIE! 1. /(0-2) Przelicz jednostki szybkości:

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Pływacki ul. Marymoncka Warszawa 1

Polski Związek Pływacki ul. Marymoncka Warszawa 1 Zestaw prób sprawności fizycznej obowiązujących przy naborze do I klasy liceum Szkół Mistrzostwa Sportowego, Szkół Sportowych oraz oddziałów sportowych w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej

Bardziej szczegółowo

1. Po upływie jakiego czasu ciało drgające ruchem harmonicznym o okresie T = 8 s przebędzie drogę równą: a) całej amplitudzie b) czterem amplitudom?

1. Po upływie jakiego czasu ciało drgające ruchem harmonicznym o okresie T = 8 s przebędzie drogę równą: a) całej amplitudzie b) czterem amplitudom? 1. Po upływie jakiego czasu ciało drgające ruchem harmonicznym o okresie T = 8 s przebędzie drogę równą: a) całej amplitudzie b) czterem amplitudom? 2. Ciało wykonujące drgania harmoniczne o amplitudzie

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE TOPSPINA FORHAND. materiały szkoleniowe w opracowaniu Marka Chrabąszcza trenera klasy mistrzowskiej w tenisie stołowym

NAUCZANIE TOPSPINA FORHAND. materiały szkoleniowe w opracowaniu Marka Chrabąszcza trenera klasy mistrzowskiej w tenisie stołowym NAUCZANIE TOPSPINA FORHAND materiały szkoleniowe w opracowaniu Marka Chrabąszcza trenera klasy mistrzowskiej w tenisie stołowym Topspin forhand (topspin FH) należy obecnie do najważniejszych technik w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA NABORU DO ZSMS w POZNANIU HOKEJ NA TRAWIE 1. TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OGÓLNEJ 2. TEST PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW TECHNIKI HOKEJOWEJ.

KRYTERIA NABORU DO ZSMS w POZNANIU HOKEJ NA TRAWIE 1. TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OGÓLNEJ 2. TEST PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW TECHNIKI HOKEJOWEJ. KRYTERIA NABORU DO ZSMS w POZNANIU HOKEJ NA TRAWIE Nabór do ZSMS w Poznaniu - hokej na trawie składa się z dwóch etapów: 1. TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OGÓLNEJ 2. TEST PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW TECHNIKI HOKEJOWEJ.

Bardziej szczegółowo

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych?

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych? Bibliograf, historyk i filolog klasyczny. Współtworzy bibliograficzne bazy własne Biblioteki Głównej GUMed, przygotowuje zestawienia bibliometryczne na potrzeby pracowników i jednostek Uczelni. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

MODEL MATEMATYCZNY DO ANALIZY CHODU DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO*'

MODEL MATEMATYCZNY DO ANALIZY CHODU DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO*' Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 1/2007 15 Agnieszka GŁOWACKA, Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice MODEL MATEMATYCZNY DO ANALIZY CHODU DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO*'

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego UCHWAŁA 30 czerwiec 2011 r. Uchwała określa minimalne wymagania do wszczęcia przewodu doktorskiego i przewodu habilitacyjnego jakimi powinny kierować się Komisje Rady Naukowej IPPT PAN przy ocenie składanych

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA KLAS PIERWSZYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Rok szkolny 2012/2013

DIAGNOZA KLAS PIERWSZYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Rok szkolny 2012/2013 DIAGNOZA KLAS PIERWSZYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Rok szkolny 2012/2013 W roku szkolnym 2012/2013 do klas pierwszych uczęszcza 143 uczniów. Podczas zajęć z wychowania fizycznego przeprowadzono diagnozę,

Bardziej szczegółowo

International Journal of Reciprocal Symmetry and Theoretical Physics

International Journal of Reciprocal Symmetry and Theoretical Physics Ankieta czasopisma ICI Journals Master List 2014 Wygenerowano: 2016-12-30, 10:21:40 International Journal of Reciprocal Symmetry and Theoretical Physics p-issn: Prefix Numeru DOI: Czy czasopismo posiada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Punktacja publikacji naukowych

Punktacja publikacji naukowych Punktacja publikacji naukowych Uwagi ogólne Przedstawiona punktacja dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. Informacje przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Zadania Komisji Rekrutacyjnej: 1/ Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodnicząca komisji.

Zadania Komisji Rekrutacyjnej: 1/ Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodnicząca komisji. Regulamin rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie i piłka ręczna w Szkole Podstawowej im Mikołaja Kopernika w Chełmcu na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

PRZYRZĄD DO BADANIA RUCHU JEDNOSTAJNEGO l JEDNOSTANIE ZMIENNEGO V 5-143

PRZYRZĄD DO BADANIA RUCHU JEDNOSTAJNEGO l JEDNOSTANIE ZMIENNEGO V 5-143 Przyrząd do badania ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego V 5-43 PRZYRZĄD DO BADANIA RUCHU JEDNOSTAJNEGO l JEDNOSTANIE ZMIENNEGO V 5-43 Oprac. FzA, IF US, 2007 Rys. Przyrząd stanowi równia pochyła,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LABORATORIUM FIZYCZNE

WYDZIAŁ LABORATORIUM FIZYCZNE 1 W S E i Z W WARSZAWIE WYDZIAŁ LABORATORIUM FIZYCZNE Ćwiczenie Nr 3 Temat: WYZNACZNIE WSPÓŁCZYNNIKA LEPKOŚCI METODĄ STOKESA Warszawa 2009 2 1. Podstawy fizyczne Zarówno przy przepływach płynów (ciecze

Bardziej szczegółowo

Związki cech somatycznych z wybranymi zdolnościami motorycznymi chłopców w wieku lat

Związki cech somatycznych z wybranymi zdolnościami motorycznymi chłopców w wieku lat PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Seria: Kultura Fizyczna 00, z. VIII Inga Kordel Związki cech somatycznych z wybranymi zdolnościami motorycznymi chłopców w wieku 1 lat Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Wektory, układ współrzędnych

Wektory, układ współrzędnych Wektory, układ współrzędnych Wielkości występujące w przyrodzie możemy podzielić na: Skalarne, to jest takie wielkości, które potrafimy opisać przy pomocy jednej liczby (skalara), np. masa, czy temperatura.

Bardziej szczegółowo

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ XI LOMS O PROFILU PIŁKI SIATKOWEJ

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ XI LOMS O PROFILU PIŁKI SIATKOWEJ PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ XI LOMS O PROFILU PIŁKI SIATKOWEJ Kryteria doboru: 1. Stan zdrowia 2. Typ budowy ciała (leptosomatyczny) 3. Testy sprawności motorycznej 4. Ocena

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 STOPIEŃ SZKOLNY 12. 11. 2013 R. 1. Test konkursowy zawiera 23 zadania. Są to zadania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TESTU. Test sprawdza bieżące wiadomości i umiejętności z zakresu kinematyki i dynamiki w klasie I LO.

KONCEPCJA TESTU. Test sprawdza bieżące wiadomości i umiejętności z zakresu kinematyki i dynamiki w klasie I LO. JOLANTA SUCHAŃSKA. CEL POMIARU: KONCEPCJA TESTU Test sprawdza bieżące wiadomości i umiejętności z zakresu kinematyki i dynamiki w klasie I LO. 2. RODZAJ TESTU: Jest to test sprawdzający, wielostopniowy,

Bardziej szczegółowo

www.diers.de Pomiar siły mięśni Analiza stóp i chodu Analiza kręgosłupa i postawy NEW Dynamic Spine & Posture Analysis BIOMEDICAL SOLUTIONS

www.diers.de Pomiar siły mięśni Analiza stóp i chodu Analiza kręgosłupa i postawy NEW Dynamic Spine & Posture Analysis BIOMEDICAL SOLUTIONS www.diers.de Pomiar siły mięśni Analiza stóp i chodu Analiza kręgosłupa i postawy NEW Dynamic Spine & Posture Analysis BIOMEDICAL SOLUTIONS SPINE & SURFACE TOPOGRAPHY Analiza kręgosłupa i postawy najnowszej

Bardziej szczegółowo

Kołowrót -11pkt. 1. Zadanie 22. Wahadło balistyczne (10 pkt)

Kołowrót -11pkt. 1. Zadanie 22. Wahadło balistyczne (10 pkt) Kołowrót -11pkt. Kołowrót w kształcie walca, którego masa wynosi 10 kg, zamocowany jest nad studnią (rys.). Na kołowrocie nawinięta jest nieważka i nierozciągliwa linka, której górny koniec przymocowany

Bardziej szczegółowo

www.winiarski.awf.wroc.pl 1

www.winiarski.awf.wroc.pl 1 WPŁYW POZYCJI KOLARZA NA OBRAZ MIOGRAFICZNY GŁÓWNYCH GRUP MIĘŚNIOWYCH KOŃCZYNY DOLNEJ WYKORZYSTYWANYCH PODCZAS JAZDY Maciej Kusiak Sławomir Winiarski Cel badania Cel: Stworzenie profili aktywności mięśniowej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ĆWICZEŃ I NORM SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

WYKAZ ĆWICZEŃ I NORM SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH Dziennik Ustaw Nr 27 2250 Poz. 138 Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. (poz. 138) WYKAZ ĆWICZEŃ I NORM SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

KONCENTRYCZNY TRENING SIŁOWY METODĄ 5-15 KURS TRENERÓW I KLASY WARSZAWA 2008 SŁAWOMIR DYZERT

KONCENTRYCZNY TRENING SIŁOWY METODĄ 5-15 KURS TRENERÓW I KLASY WARSZAWA 2008 SŁAWOMIR DYZERT KONCENTRYCZNY TRENING SIŁOWY METODĄ -1 KURS TRENERÓW I KLASY WARSZAWA 28 SŁAWOMIR DYZERT SIŁA Z fizjologiczno- biomechanicznego punktu widzenia siła człowieka jest to zdolność do pokonywania oporu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Wszystkie akcje, w których piłka skierowana jest w stronę przeciwnika, z wyjątkiem zagrywki i bloku, uważane są za atak.

Wszystkie akcje, w których piłka skierowana jest w stronę przeciwnika, z wyjątkiem zagrywki i bloku, uważane są za atak. 70 Biomechanika sportu Wszystkie akcje, w których piłka skierowana jest w stronę przeciwnika, z wyjątkiem zagrywki i bloku, uważane są za atak. Piotr Tabor, Andrzej Mastalerz, Dagmara Iwańska Biomechaniczne

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy podstawowy X polski X angielski inny

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy podstawowy X polski X angielski inny Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Nazwa modułu/przedmiotu Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Sylabus Część A - Opis

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki wykład 4

Podstawy fizyki wykład 4 Podstawy fizyki wykład 4 Dr Piotr Sitarek Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska Dynamika Obroty wielkości liniowe a kątowe energia kinetyczna w ruchu obrotowym moment bezwładności moment siły II zasada

Bardziej szczegółowo

6 pkt 5 pkt 4 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt 0 pkt. 6 pkt 5 pkt 4 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt 0 pkt

6 pkt 5 pkt 4 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt 0 pkt. 6 pkt 5 pkt 4 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt 0 pkt TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO I KLASY XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO PIŁKA NOŻNA WKS ZAWISZA BYDGOSZCZ S.A. I. Obowiązkowe dla kandydatów do klas sportowych - podczas postępowania

Bardziej szczegółowo

T U R N I E J M I K O Ł A J K O W Y W A K R O B A T Y C E S P O R T O W E J

T U R N I E J M I K O Ł A J K O W Y W A K R O B A T Y C E S P O R T O W E J T U R N I E J M I K O Ł A J K O W Y W A K R O B A T Y C E S P O R T O W E J 7.12.2013, ZIELONA GÓRA INFORMATOR O PROGRAMACH STARTOWYCH Strona 1 z 14 SPIS TREŚCI I. KLASA PIERWSZY KROK 3 Ćwiczenia wolne

Bardziej szczegółowo

SIŁA 2015-04-15. Rodzaje skurczów mięśni: SKURCZ IZOTONICZNY ZDOLNOŚĆ KONDYCYJNA

SIŁA 2015-04-15. Rodzaje skurczów mięśni: SKURCZ IZOTONICZNY ZDOLNOŚĆ KONDYCYJNA SIŁA ZDOLNOŚĆ KONDYCYJNA Rodzaje skurczów mięśni: skurcz izotoniczny wiąże się ze zmianą długości mięśnia przy stałym poziomie napięcia mięśniowego. Występuje gdy mięsień może się skracać, ale nie generuje

Bardziej szczegółowo

Szkolenia. Przygotowanie fizyczne zawodnika

Szkolenia. Przygotowanie fizyczne zawodnika Szkolenia Przygotowanie fizyczne zawodnika Przygotowanie fizyczne zawodnika szkolenie (Budowa kompleksowego programu treningowego) Istotą szkolenia jest umiejętność łączenia różnych elementów wpływających

Bardziej szczegółowo

Obszerne ruchy miednicy w dwóch p³aszczyznach, czo³owej i poprzecznej, stanowi¹ kluczowy element techniki chodu sportowego.

Obszerne ruchy miednicy w dwóch p³aszczyznach, czo³owej i poprzecznej, stanowi¹ kluczowy element techniki chodu sportowego. 40 Biomechanika sportu Obszerne ruchy miednicy w dwóch p³aszczyznach, czo³owej i poprzecznej, stanowi¹ kluczowy element techniki chodu sportowego. Tadeusz Ruchlewicz, Robert Staszkiewicz, Wies³aw Chwa³a

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji.

Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji. Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji. W statystyce stopień zależności między cechami można wyrazić wg następującej skali: Skala Guillforda Przedział Zależność Współczynnik [0,00±0,20)

Bardziej szczegółowo

TRENING SIŁY MIĘŚNIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY. Andrzej Szwarc Pomorski Związek Piłki Nożnej w Gdańsku

TRENING SIŁY MIĘŚNIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY. Andrzej Szwarc Pomorski Związek Piłki Nożnej w Gdańsku TRENING SIŁY MIĘŚNIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY Andrzej Szwarc Pomorski Związek Piłki Nożnej w Gdańsku Czy powinniśmy kształtować siłę mięśniową u dzieci i młodzieży? SYSTEM ORGANIZACJI SZKOLENIA NAZWA UEFA

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi Wydział: EAIiE kierunek: AiR, rok II Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi Grupa laboratoryjna: A Czwartek 13:15 Paweł Górka

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANIE DYMORFICZNE CECH MORFOLOGICZNYCH KANDYDATÓW NA STUDIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WSP W CZĘSTOCHOWIE W ROKU AKADEMICKIM 1996/1997

ZRÓŻNICOWANIE DYMORFICZNE CECH MORFOLOGICZNYCH KANDYDATÓW NA STUDIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WSP W CZĘSTOCHOWIE W ROKU AKADEMICKIM 1996/1997 S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Janusz Wojtyna, Joanna Rodziewicz-Gruhn Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa ZRÓŻNICOWANIE DYMORFICZNE CECH MORFOLOGICZNYCH KANDYDATÓW NA STUDIA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie REGULAMIN NABORU DO KLASY SPORTOWEJ w Publicznym Gminnym Gimnazjum NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Do klasy pierwszej gimnazjum o specjalności piłka nożna przyjmuje się absolwentów szkół podstawowych. 2. Wstępne

Bardziej szczegółowo