BIULETYN STATYSTYCZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN STATYSTYCZNY"

Transkrypt

1 STYCZEŃ - PŹDZERNK WOJEWÓDZK URZĄD STTYSTYCZNY W KTOWCCH <5» RS 7337 i~,r o ULETYN STTYSTYCZNY 34 b 4 i a 8000 MESĘCZNK LSTOPD - 992

2 UWG OGÓLNE. Dane prezentowane w iuletynie Statystycznym dotyczą, w zasadzie, całej gospodarki narodowej, tj.: wszystkich podmiotów gospodarczych zaliczanych do sektora publicznego (własność państwowa, własność komunalna, własność mieszana z przewagą kapitału publicznego) oraz sektora prywatnego (własność prywatna krajowa - m.in. spółdzielnie, organizacje społeczne, polityczne i związków zawodowych, zakłady osób fizycznych, spółki, fundacje; własność zagraniczna - m.in. zagraniczne przedsiębiorstwa drobnej wytwórczości, spółki zagraniczne lub z przewagą kapitału zagranicznego; własność mieszana z przewagą kapitału prywatnego). 2. Dane w zakresie przychodów ze sprzedaży, produkcji i usług, zatrudnienia i wynagrodzeń obejmują podmioty gospodarcze, w których liczba pracujących według stanu w dniu 30 listopada poprzedniego roku jest większa niż 5 osób - dane zbiorcze wszystkich jednostek sporządzających miesięczny meldunek uzupełnione o szacunek zbiorowości jednostek nie objętych badaniem. 3. Pozostałe dane charakteryzują tylko te podmioty, które złożyły sprawozdania. 4. lekroć w iuletynie jest mowa o 6 działach gospodarki narodowej, dotyczy to: przemysłu, budownictwa, transportu, łączności, handlu oraz gospodrki komunalnej. 5. Dane według działów i gałęzi gospodarki narodowej opracowano metodą przedsiębiorstw. 6. Dane opracowano zgodnie z każdorazowym stanem organizacyjnym jednostek gospodarki narodowej. 7. W tablicach - o ile nie zaznaczono inaczej - dane Dodano w cenach bieżących. 8. Niektóre dane mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianie w następnych wydaniach iuletynu Statystycznego. 9. Sumy niektórych danych miesięcznych i kwartalnych mogą nie być zgodne z danymi narastającymi. WYSZCZEGÓLNENE Liczba dni: Procent upływu czasu: DN KLENDRZOWE ROOCZE ,29 83,33 84,5 83,58

3 OGÓLN OCEN SYTUCJ Październik b r. podobnie jak miesiąc poprzedni okazał się stosunkowo dobrym miesiącem dla przemysłu, ale niezbyt korzystnym dla koniunktury cenowej - gwałtowny wzrost cen żywności we wrześniu wywołał najwyższą od stycznia podwyżką cen towarów i usług konsumpcyjnych, a poziom tego wzrostu wg szacunków utrzymywał się w październiku b r. Wynagrodzenie realne w podstawowych działach gospodarki nieco obniżyło sią w stosunku do miesiąca poprzedniego, a stopa bezrobocia utrzymywała się na poziomie września b r. Przemysł. Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług, liczone w cenach stałych, w październiku podobnie jak i we wrześniu wzrosły w stosunku do miesiąca poprzedniego, jak też analogicznego okresu roku poprzedniego. W porównaniu z rokiem ubiegłym lepsze wyniki w październiku b r. odnotowano we wszystkich gałęziach przemysłu (najlepiej wypadł przemysł skórzany) z wyjątkiem: węglowego, maszynowego, precyzyjnego, środków transportu, papierniczego, spożywczego i poligraficznego. Wyższą niż w październiku 9 r. o prawie 5% produkcję przemysłową (w cenach stałych) osiągnięto przy krótszym o dzień roboczy czasie pracy, co oznacza, że wydajność na zatrudnionego była wyższa niż przed rokiem. Dynamika wydajności była w październiku b r. najwyższa w bieżącym roku i systematycznie rośnie. W ciągu 0 miesięcy b r. produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) przy krótszym o dzień roboczy czasie pracy była niższa niż przed rokiem, ale w ciągu br. widoczne jest wyraźne wyrównywanie dysproporcji - tendencja rosnąca dynamiki produkcji (po kwartale produkcja niższa o 5%, po półroczu niższa o 2%, po 0 miesiącach niższa o 7%). udownictwo. W porównaniu z wrześniem b r. produkcja budowlano-montażowa (liczona w cenach bieżących) była większa o prawie 0%, natomiast w stosunku do października ub. roku

4 4 Ogólna ocena sytuacji wyższa aż o 24%. W ciągu 0 miesięcy b r. produkcja budowlanomontażowa była o 28% większa od ubiegłorocznej. W październiku br. oddano wprawdzie więcej mieszkań niż przed miesiącem, ale od początku roku e fekty mi es zkan iowe były o 0% gorsze niż przed rokiem. Niepokojący jest również fakt stosunkowo niewielkiej ilości rozpoczynanych mieszkań. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych. Po wysokim wzroście cen we wrześniu b r. (o 5,3%) spowodowanym gwałtownym wzrostem cen żywności szacuje się, że ceny w październiku br. wzrosną o 4,3% w stosunku do miesiąca poprzedniego. Od początku półrocza b r. wzrost cen detalicznych jest nieco szybszy niż w analogicznych miesiącach ub. roku (począwszy od lipcaj w roku ubiegłym ceny rosły os 0,%, 0,6%, 4,3% w bieżącym roku rosły odpowiednio os,4%, 2,7%, 5,3%). Wynagrodzenia. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto w podstawowych działach gospodarki wyniosło w październiku br tys. zł i było o ponad 3% wyższe niż we wrześniu b r.,i ponad 30% wyższe niż przed rokiem. Tempo wzrostu wynagrodzeń wyraźnie osłabło w porównaniu z kwietniem i lipcem b r. t j. miesiącami wypłat tradycyjnych premii i nagród kwartalnych. Płaca realna w październiku br. wg szacunku może być niższa o około %. Według stanu na koniec października b r. w Rejonowych iurach Pracy zarejestrowanych było 50,5 tys. bezrobotnych i w porównaniu do końca września b r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o około 70 osób. Nadal wśród bezrobotnych przeważają kobiety (około 68% ogółu bezrobotnych). Z ogólnej populacji bezrobotnych - 80% stanowiły osoby dotychczas pracujące, prawie co 5 osoba zwolniona była z przyczyn zakładu pracy i co 2 nie posiadała prawa do zasiłku. Rejonowe iura Pracy nadal dysponowały zbyt małą (w stosunku do potrzeb) ofertą miejsc pracy (na koniec października b r. co 49-ty bezrobotny mógł liczyć na uzyskanie pracy za pośrednictwem biur pracy). Od szeregu miesięcy rejonami koncentrującymi największą liczbę bezrobotnych są Rejonowe iura Pracy w Sosnowcu, Gliwicach, Tychach, Katowi cach.

5 Ogólna ocena sytuacji 5 Sytuacja finansowa podmiotów gospodarczych po 9 miesiącach tego roku nie uległa istotnym zmianom. yła jednak znacznie gorsza niż w analogicznym okresie u b. roku, W okresie trzech kwartałów br. podmioty gospodarcze uzyskały dodatni wynik finansowy brutto, który był jednak mniejszy o 85% niż przed rokiem, ale o 6% większy niż uzyskany w półroczu b r. Od początku b r. podmioty gospodarcze osiągnęły ujemny wynik finansowy netto (strata netto), przy czym obserwuje się znaczną dysproporcję w osiąganiu tego wyniku pomiędzy sektorem publicznym (w którym odnotowano stratę netto), a sektorem prywatnym (który osiągnął zysk netto). Obniżający się od początku roku wskaźnik rentowność i(w porównaniu z okresem styczeń-wrzesień ub. roku był niższy o 5,6 p k t ) utrzymywał się przez ostatnie dwa miesiące na stałym poziomie 0,8%. W dalszym ciągu na każde 000 zł przychodów ogółem podmioty gospodarcze osiągnęły stratę, która w okresie styczeńwrzesień br. wyniosła minus 36 zł. W korzystniejszej sytuacji nadal były podmioty gospodarcze sektora prywatnego, które osiągnęły w okresie trzech kwartałów tego roku zł zysku netto, w przeciwieństwie do podmiotów sektora publicznego, które poniosły stratę netto w wysokości 44 zł. Od początku b r. utrzymuje się niekorzystna relacja zobowiązań do należności i roszczeń. Na koniec trzeciego kwartału b r. zobowiązania przekroczyły należności i roszczenia o około 3%, podczas gdy w analogicznym okresie ub. roku zobowiązania stanowiły około 88% należności i roszczeń. W strukturze majątku obrotowego największy udział miały należności i roszczenia-około 60% i zapasy około 28%.

6 JEDNOSTK GOSPODRCZE Liczba jednostek osób prawnych wzrosła w październiku b r. o 54, co oznacza przyrost o około,%. Zarejestrowano w tym okresie 74 nowe podmioty, zlikwidowano W październiku powstało 95 spółek prawa handlowego. Spośród nich około 59% stanowiły spółki prywatne kapitału krajowego, zaś blisko 35% spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Wskazuje to na znacznie niższy niż w poprzednich miesiącach przyrost liczby spółek prywatnych oraz równie wysoki przyrost liczby spółek jointventures. Nowe spółki prywatne najczęściej deklarowały prowadzenie działalności handlowej lub budowlanej (po około 29%), rzadziej przemysłowej (7,9%) czy transportowej (0,7%). Czwarta ich część wybrała na swoją siedzibę Katowice, zaś z miast gdzie w październiku utworzono więcej niż dwie tego typu spółki należy wymienić Sosnowiec, Gliwice, Pszczynę, Rudę Śląską i Tychy. W końcu października funkcjonowało w naszym województwie 65 spółek z udziałem zagranicznym, t j. o 5,7% więcej niż w końcu września i prawie dwa razy więcej niż w końcu 99 r. Dynamiczny przyrost liczby jednostek w tej grupie świadczy o zainteresowaniu obcego kapitału inwestowaniem w działalność gospodarczą na terenie województwa katowickiego. W omawianym miesiącu aż w 72% spółek joint-ventures kapitał ten pochodził z Republiki Federalnej Niemiec. iorąc pod uwagę prowadzony przez omawiane spółki rodzaj działalności najwyższą dynamikę odnotowano w dziale "Handel" - wzrost o,2% w porównaniu ze stanem w końcu września. W omawianym okresie w sektorze publicznym odnotowano dalszy wzrost liczby jednostek stanowiących własność komunalną. Jedną z przyczyn tego zjawiska była komunalizacja lokalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej, realizowana bądź poprzez protokólarne przekazanie majątku gminie, bądź poprzez przekształcenie w jednoosobową spółkę mienia komunanego.wojewoda katowicki - czyli dotychczasowy organ założycielski, przekazał właściwym gminom majątek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

7 Jednostki gospodarcze 7 w Jaworznie oraz Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Górniczej. Z kolei: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Górn iczej, Miejskie Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej w Tychach, - ytomskie Przedsiębiorstwo Remontowo-udowlane w ytomiu oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowskich Górach, przekształcono na mocy uchwał rad miejskich w jednoosobowe spółki z o.o. mienia komunalnego. Kontynuowano proces przejmowania majątku państwowych gospodarstw rolnych przez gencję Własności Rolnej Skarbu Państwa. W miejsce zlikwidowanego Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Czerwionce-Leszczynach utworzono drugie w naszym województwie Gospodarstwo Rolne Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Nadal utrzymywał się obserwowany od sierpnia spadek tempa procesów prywatyzacyjnych. Liczba przedsiębiorstw prywatyzowanych kapitałowo była w końcu października taka sama jak trzy miesiące wcześniej. Odnotowano nieliczne fakty prywatyzacji likwidacyjnej z mocy ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, którą w październiku wybrały dwa przedsiębiorstwa państwowe, t j.: - Centrum nformatyki adań Ekonomicznych Hutnictwa w Katowicach, na bazie którego utworzono Centrum Usług nformatycznych "CEH" S.. oraz - Sosnowieckie Przedsiębiorstwo udownictwa Przemysłowego w Sosnowcu, gdzie powstało Sosnowieckie Przedsiębiorstwo udowlane " PRZEMYSŁÓWK" S p. z o.o. W obu przypadkach brak jednak odpowiednich decyzji organów założycielskich.

8 8 Dednostki gospodarcze Efektem restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowych w październiku b r. są trzy nowe jednostki w tej grupie: Mikołowskie Zakłady Papiernicze w Mikołowie i Śląskie Zakłady Papiernicze w Tychach, utworzone w wyniku likwidacji przez podział dotychczasowych Śląskich Zakładów Papierniczych w Tychach oraz Zakład Garbarski "WOLROM" w Wolbromiu, utworzony w wyniku analogicznego podziału Krakowskich Zakładów Garbarskich w Krakowie. Ogólna liczba przedsiębiorstw państwowych zmniejszyła się w omawianym okresie o 4, głównie na skutek komunalizacji kilku j ednostek. Warto również zwrócić uwagę na restrukturyzację spółdzielczości. Przykładem jest podział Spółdzielczego iura Turystycznego "TURYST" Spółdzielni Pracy w Warszawie, na skutek którego utworzono m.in. Spółdzielnię Turystyczną "TURYST" w Katowicach, w miejsce dotychczasowych oddziałów w Katowicach i Opou. PRZEDSĘORSTW PŃSTWOWE SPÓŁK JONT-VENTURES W 992 r. Stan w Końcu miesiąca V P r zedsię b io r stw a państwowe V V V Spółki joint-ventures jn-ce

9 ZTRUDNENE. WYNGRODZEN. RYNEK PRCY Przeciętne zatrudnienie w 6 podstawowych działach gospodarki narodowej (w dużych i średnich podmiotach gospodarczych) w okresie styczeń-październik br. zmniejszyło się 0 3,2% w stosunku do analogicznego okresu ub.roku. Nadal utrzymuje się największy spadek liczby zatrudnionych w transporcie o 6,5% i przemyśle o 5,6%. Wzrost liczby zatrudnionych podobnie jak w okresach poprzednich wystąpił w handlu o 9,6% i budownictwie o 5,%. Strukturę sektorową pracujących w 6 podstawowych działach gospodarki narodowej według stanu na koniec października b r. charakteryzował 75% udział sektora publicznego i 25% udział sektora prywatnego. Największy udział sektora publicznego odnotowano w przemyśle (88%), w gospodarce komunalnej (95%) transporcie (76%), a sektora prywatnego w handlu (85%), kulturze fizycznej (75%), pozostałych branżach usług niematerialnych (95%). W październiku br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 6 podstawowych działach gospodarki narodowej wyniosło 4005 tys. zł i było o 3,6% wyższe niż we wrześniu b r. W okresie styczeń - październik b r. płaca brutto wyniosła 3504 tys.zł, przy czym w sektorze publicznym wyniosła 375 tys.zł, natomiast w sektorze prywatnym 2779 tys. zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto (tj. po odliczeniu podatku dochodowego) w 6 podstawowych działach gospodarki narodowej w październiku b r. wyniosło 3299 tys.zł, a w okresie styczeń-październik b r tys.zł. Wynagrodzenia te były odpowiednio wyższe w porównaniu z analogicznym okresem ub.roku o 35,4% i 32,8%. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne netto bez wypłat nagród i premii z zysku wyniosło w okresie 0 miesięcy b r tys.zł i było o 37,3% wyższe niż w analogicznym okresie ub.roku.

10 0 Zatrudnienie. Wynagrodzenia. Rynek pracy Od początku br. w poszczególnych działach poziomy jak i wzrosty przeciętnych wynagrodzeń netto bez wypłat nagród i premii z zysku w porównaniu z analogicznym okresem ub.roku były zróżnicowane: - w przemyśle tys.zł (wzrost o 35,6%) - w budownictwie tys.zł (wzrost o 34,0%) - w transporcie tys.zł (wzrost o 42,5%) - w handlu tys.zł (wzrost o 29,0%) W końcu października b r. w Rejonowych iurach Pracy zarejestrowanych było 50,5 tys. bezrobotnych. W porównaniu z końcem października ub. roku liczba bezrobotnych wzrosła o 4,3 tys. osób, tj. o 37,8%, natomiast w porównaniu z końcem września br. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 67 osób. Wśród ogólnej liczby bezrobotnych przeważały kobiety - 67,9% ogółu bezrobotnych. ezrobotni zarejestrowani w biurach pracy w końcu października br. stanowili 8,8% cywilnej ludności czynnej zawodowo. Osoby poprzednio pracujące stanowiły 80,4% bezrobotnych zarejestrowanych w końcu października b r. Co czwarta spośród tych osób utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W ogólnej liczbie bezrobotnych, zwolnieni w zwolnieniach grupowych stanowili 2,4%. Osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku stanowiły w końcu października b r. 50,8% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Liczba ofert pracy zgłoszonych w październiku b r. do biur pracy była nieco większa niż we wrześniu b r. i wyniosła 5,4 tys. (we wrześniu b r. 5,0tys.), przy czym 88,4% stanowiły oferty dla pracowników na stanowiska robotnicze. W końcu października b r. biura pracy dysponowały ofertami pracy dla 3, tys. osób. Na jedną ofertę pracy przypadało 49 bezrobotnych. W październiku b r. 37 zakładów pracy (w tym 29 z sektora publicznego) zadeklarowało zwolnienie,2 tys. pracowników (z sektora publicznego, tys. osób).

11 Zatrudnienie. Wynagrodzenia. Rynek pracy Rejonowe iura Pracy skierowały w październiku b r. 236 osób (w tym 934 kobiety) do przyuczenia lub przekwalifikowania. Skierowanie do prac interwencyjnych otrzymało 747 bezrobotnych, w tym 43 kobiet. Na koniec października b r. 448 bezrobotnych zatrudnionych było przy pracach interwencyjnych (w tym 962 kobiety). i Na koniec października b r. najwięcej bezrobotnych zarejestrowanych było w Rejonowych iurach Pracy w: Sosnowcu (4, tys.), Gliwicach (3,2 tys.), Tychach (0, tys. ), Katowicach (9,2 tys.) i Dąbrowie Górniczej (8,9 tys.) W tych 5 biurach pracy zarejestrowanych było 36,9% ogółu bezrobotnych. Natomiast najwięcej bezrobotnych w stosunku do ofert pracy było w Żorach (323), ędzinie (628), Olkuszu (242), Rudzie Śląskiej J (. : * -i (24) i Jaworznie (93). PRZYROST (SPDEK) LCZY EZROOTNYCH DO STNU Z POPRZEDNEGO MESĄC 2-0 V V V V V V V V V V e

12 SYTUCJ FNNSOW Sytuacja finansowa podmiotów gospodarczych w okresie trzech kwartałów b r. była znacznie gorsza niż w analogicznym okresie ub. roku, a w stosunku do poprzednich okresów b r. nie uległa istotnym zmianom. W okresie styczeń-wrzesień b r. podmioty gospodarcze uzyskały dodatni wynik finansowy brutto, który wyniósł ''('^ ' 464 mld zł i był on mniejszy o 85% niż przed rokiem oraz o 203 mld zł większy niż odnotowany w półroczu b r. (o 6,%). Na wynik ten złożyły się: i Ogółem Sektor publiczny prywatny zysk brutto w mld zł strata brutto w mld zł Udział podmiotów sektora publicznego w osiągnięciu dodatniego wyniku finansowego brutto wyniósł 56,8%, a sektora prywatnego 43,2%. Osiągnięty zysk brutto był o 20,9% mn iej szy niż przed rokiem, a strata brutto 3-krotnie większa. Podobnie jak w poprzednich okresach b r. w przemyśle odnotowano ujemny wynik finansowy brutto, tj. stratę brutto w wysokości 807 mld zł. Natomiast w handlu uzyskano dodatni wynik finansowy brutto, t j. 84 mld zł zysku brutto - o,2% więcej niż przed rokiem. Na koniec września b r. 66,6% podmiotów gospodarczych uzyskało dodatni wynik finansowy brutto (zysk brutto), a 33,4% ujemny (stratę brutto). Obowiązkowe zmniejszenia wyniku finansowego brutto (m. in. podatek dochodowy i od wzrostu wynagrodzeń oraz dywidenda

13 Sytuacja finansowa 3 od funduszu założycielskiego) przewyższały ponad 5-krotnie uzyskany wynik finansowy brutto i wyniosły 7997 mld zł oraz były o 23,4% mniejsze niż w analogicznym okresie u b. roku. Stopień obciążenia wyniku finansowego brutto od początku b r. znacznie zwiększał się i wynosił on: w kwartale b r. 35,6%, w półroczu br, 44,8% oraz w okresie - br. 546,%. W strukturze tych obciążeń największy udział miał podatek dochodowy i dywidenda, przy czym od początku br. udział podatku dochodowego rośnie, a dywidendy maleje, co ilustruje następujące zestawienie: - Okres Udział w obowiązkowych zmniejszeniach wyniku finansowego brutto: podatku dochodowego dywidendy - 38,7 44,6 "V 43, 42,7!-x 46,6 38,7 Na podmioty sektora publicznego przypadało 95,7% obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego brutto, a tylko 4,3% na podmioty sektora prywatnego. W podmiotach rentownych na 000 zł zysku brutto przypadało 582 zł obowiązkowych zmniejszeń tego zysku, a w podmiotach nierentownych na 000 zł straty brutto przypadało 268 zł obowiązkowych zwiększeń tej straty. Wynik finansowy netto będący od początku b r. stratą netto w omawianym okresie b r. wyniósł minus 6532 mld zł (w okresie 3 kwartałów ub. roku strata netto wyniosła 694 mld zł). W sektorze publicznym odnotowano stratę netto (-688 mld zł), a w sektorze prywatnym zysk netto (286 mld zł). Zysk netto w podmiotach rentownych wyniósł 427 mld zł, a strata netto podmiotów nierentownych 0660 mld zł. Wynik finansowy netto w podstawowych działach gospodarki narodowej przedstawiał się następuj ąco: - w przemyśle - w budownictwie mld zł 234 mld zł

14 4 Sytuacja finansowa - w transporcie - 05 mld zł - w handlu 889 mld zł - w gospodarce komunalnej 44 mld zł Wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności określający udział kosztu uzyskania przychodu w przychodzie ogółem od początku b r. nieznacznie zwiększał się, a za 3 kwartały b r. wyniósł 98,4% i był on o 5,3 pkt wyższy niż przed rokiem. W sektorze publicznym i prywatnym nie różnił się istotnie i wynosił on odpowiednio 98,6% oraz 97,5%. W przemyśle koszt uzyskania przychodu był większy od przychodu ogółem o 0,2%, a w budownictwie stanowił on 93,0% tego przychodu. Natomiast wskaźnik poziomu kosztów sprzedaży własnej produkcji i usług określający udział kosztu uzyskania przychodu ze sprzedaży własnej produkcji i usług w przychodzie z tej sprzedaży wynosił 0,4%. Wskaźnik ten był najwyższy w transporcie (02,9%), gospodarce komunalnej (02,4%) oraz gospodarce mieszkaniowej i niematerialnych usługach komunalnych (7,7%). Obniżająca się w br. rentowność brutto przez dwa ostatnie miesiące b r. utrzymywała się na stałym poziomie i wynosiła 0,8% (w kwartale b r.,6% i w półroczu br.,%). W porównaniu z okresem styczeń-wrzesień ub. roku była ona o 5,6 pkt niższa. Rentowność brutto podmiotów gospodarczych sektora publicznego wyniosła 0,5% (o, pkt mniej niż w kwartale b r.), a sektora prywatnego 2,4% (o 0,7 pkt więcej niż w kwartale b r.). W przemyśle wskaźnik rentowności brutto wyniósł minus,6% - o 7 pkt mniej niż w analogicznym okresie ub. roku, a spośród gałęzi przymysłu najniższy był w przemyśle ceramiki szlachetnej (-34,2%) oraz węglowym (-,9%). Korzystniejszą sytuację odnotowano w budownictwie, handlu i gospodarce komunalnej, gdzie wskaźnik rentowności brutto wyniósł odpowiednio 7,2%, 4,8% i 6,8%. Utrzymująca się od ponad roku ujemna zyskowność w zł na 000 zł przychodów ogółem od dwóch miesięcy b r. nieznacznie poprawiła się. W okresie trzech kwartałów b r. wyniosła ona minus

15 Sytuacja finansowa 5 36 zł(w kwartale br.minus 33 zł, a w półroczu br.minus 37 zł). Podmioty gospodarcze sektora publicznego z 000 zł przychodów ogółem poniosły stratę netto w wysokości 44 zł (39 zł straty netto w kwartale b r.), a sektora prywatnego osiągnęły zł zysku netto (o 7 zł więcej niż w kwartale br.).w poszczególnych działach gospodarki narodowej zyskowność była zróżnicowana: ujemna (strata netto) w przemyśle (-69 zł) i transporcie (-52 zł) oraz dadatnia (zysk brutto) w budownictwie (9 zł), handlu (22 zł) i gospodarce komunalnej (24 zł). Utrzymująca się od początku b r. niekorzystna relacja zobowiązań do należności i roszczeń od marca b r. wykazywała tendencję rosnącą. Na koniec września b r. zobowiązania przekroczyły należności i roszczenia o 2,6%, podczas gdy przed rokiem zobowiązania stanowiły 87,6% należności i roszczeń, w kwartale br. 05,8%, a w półroczu br. 0,0%. Relacja ta w sektorze publicznym wyniosła,%, a w sektorze prywatnym 28,4%.W podstawowych działach gospodarki narodowej przedstawiała się następująco: - przemysł 34,7% - budownictwo 76,2% - transport 79,5% - hande 77,9% - gospodarka komunalna 69,9% Zadłużenie podmiotów z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 6335 mld zł (o 56,8% więcej niż przed rokiem), a zobowiązania wobec budżetu 8002 mld zł (prawie 3-krotnie więcej niż przed rokiem). Około 70% zobowiązań ogółem przypadało na zobowiązania podmiotów z przemysłu, w tym 97% to zobowiązania sektora publicznego. Wartość majątku obrotowego podmiotów gospodarczych na koniec września b r. wynosiła mld zł i największy udział w strukturze tego majątku miały należności i roszczenia - 60,2% oraz zapasy - 27,7%.

16 6 Sytuacja finansowa Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych rentownych i nierentownych w podstawowych działach gospodarki narodowej w okresie styczeń-wrzesień b r. ilustruje poniższe zestawienie: Wskaźniki finansowe WYSZCZEGÓLNENE poziomu kosztów z całokształtu działalności zyskowność w zł na 000 zł przychodu ogółem relacja zobowiązań do należności podmioty gospodarcze rentowne nierentowne rentowne nierentowne rentowne nierentowne rentowne nierentowne OGÓŁEM... 92,5,5 8,7-3, ,8 92, sektor publiczny 92, 2,4 9,3-4, ,5 95,8 sektor prywatny 94,8 04,8 5,6-5, ,0 47,6 w tym: Przemysł... 9,5 2,5 9,6-4, ,4 98,9 sektor publiczny 9,3 2,6 9,8-4, ,5 20,6 sektor prywatny 94,3 08,5 6,4-9, ,9 20,2 udownictwo... 90,6 4,2 0,5-6, ,3 2,2 sektor publiczny 90,8 6, 0,4-8, ,6 7,6 sektor prywatny 90,4 07,2 0,7-7, ,4 39,2 Transport... 89,7 2/7,9 -, ,4 2,4 sektor publiczny 89,2 3,9 2,5-2, , 6,2 sektor prywatny 9,9 06,2 9,2-6, ,0 64,6 Handel... 95, 02,9 6,4-6, ,2 83,4 sektor publiczny 94,3 02,2 7,7-20, ,5 205,7 sektor prywatny 97,6 03, 2,6-3, ,5 75,2

17 Sytuacja finansowa 7 PODMOTY GOSPODRCZE RENTOW NE NERENTOW NE Podmioty nierentowne WSKŹNK POZOMU KOSZTÓW Z CŁOKSZTŁTU DZŁLNOŚC W OKRESE STYCZEŃ-WRZESEŃ 992 R. SU Przemysł 20 W '/> 60 Transport 80 Handel N Gospodarka Komunalna i

18 PRODUKCJ MTERLN W październiku b r. podmioty gospodarcze 6 podstawowych działów gospodarki narodowej uzyskały przychody ze sprzedaży produkowanych wyrobów ł usług w wysokości 7,7 bln zł i w porównaniu z wrześniem b r. przychody te wzrosły o 5,5%. Wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do września b r. wystąpił ws - przemyśle - 4,8% - budownictwie - 7,7% - transporcie - 4,9% - gospodarce komunalnej - 2,5% W okresie 0 miesięcy br. przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w bieżących cenach realizacji wyniosły 54,4 bln zł i były o 2,5% wyższe niż w analogicznym okresie u b.r. Udział sektora publicznego w ogólnych przychodach 6 działów gospodarki narodowej w okresie styczeń-październik br. wyniósł 83,4%, a prywatnego 6,6%. Największy udział sektora publicznego nadal utrzymuje się w: przemyśle - 90,3%, transporcie 74% i gospodarce komunalnej - 96,%, a sektora prywatnego w: handlu - 86,0%, pozostałych gałęziach produkcji materialnej - 89,5% oraz pozostałych gałęziach usług niematerialnych - 95,8%. Podmioty gospodarcze zaliczone do działu przemysł w październiku b r. uzyskały przychody ze sprzedaży wyrobów i usług (w cenach bieżących) w wysokości 4,5 bln zł i w porównaniu z wrześniem br. wzrosły one o 4,8%. Eliminując wzrost cen produkowanych wyrobów i świadczonych usług, przychody ze sprzedaży w przemyśle w cenach stałych w październiku b r. w porównaniu z miesiącem poprzednim wzrosły o,2%, natomiast w stosunku do analogicznego miesiąca ub.r.wartość przychodów była wyższa o 4,6% w rzeczywistym czasie pracy, a w porównywalnym czasie pracy o 9,%. Wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu z u b. rokiem w cenach stałych wystąpił w wielu grupach gałęzi

19 Produkcja materialna 9 przemysłu i był zróżnicowany: w przemyśle metalurgicznym o 20,7%, elektromaszynowym o 3,9%, chemicznym o 7,7%, mineralnym o 7,8%, drzewno-papierniczym o 26,% i lekkim o 30,8%. W okresie styczeń-październik br. przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w przemyśle (w cenach bieżących) wyniosły 24,7 bin zł i były wyższe o 20,0% niż w analogicznym okresie ub.r. W cenach stałych były one niższe niż przed rokiem o 7,4%, przy czym zaobserwowano rosnącą dynamiką przychodów na przestrzeni br., której towarzyszy rosnąca dynamika wydajności. W ciągu 0 miesięcy b r. produkcja wielu podstawowych wyrobów przemysłowych była generalnie niższa niż przed rokiem z wyjątkiem koksu {wzrost o 6,4%), cynku (wzrost o 3,8%), ołowiu (wzrost o 3,0%), nawozów azotowych (wzrost o 68,2%). W październiku b r. przychody ze sprzedaży wyrobów i usług (w cenach bieżących) w budownictwie wyniosły,9 bin zł i były wyższe o 7,7% w stosunku do września b r. zarówno w rzeczywistym jak i porównywalnym czasie pracy. W porównaniu z ub. rokiem przychody wzrosły o 36,2% (jest to trzeci z kolei miesiąc, w którym zaznaczył się wzrost produkcji sprzedanej). Od początku roku przychody w budownictwie wyniosły 8 bin zł i w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku były wyższe o 35,6% w rzeczywistym czasie pracy, natomiast w porównywalnym czasie pracy o 35,0%. W październiku br. oddano do użytku w województwie katowickim 246 mieszkań (2,9% mieszkań przekazanych do użytku w kraju). Mieszkania przekazane do użytku w październiku b r. stanowiły zaledwie 30,9% poziomu ubiegłorocznego. Spółdzielnie mieszkaniowe przekazały 0 mieszkań, t j. o prawie 80% mniej niż przed rokiem. W okresie styczeń - październik b r. przekazano do użytku 6,2 tys. mieszkań, t j. o 0% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku (6,7% mieszkań oddanych do użytku w kraju). Powierzchnia

20 20 Produkcja materialna 2 użytkowa tych mieszkań wynosiła 463,7 tys. m i była o 6,6% mniejsza niż przed rokiem. Najwięcej mieszkań oddały do użytku spółdzielnie mieszkaniowe - 4,2 tys. mieszkań t j. o 8,9% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku. Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania przekazanego do użytku w omawianym 2 okresie b r. wynosiła 74,7 m, przy czym mieszkania spółdzielczego p o 59,6 m, a mieszkania prywatnego 20,3 m. Podmioty gospodarcze transportu samochodowego dysponujące taborem o ładowności 74,7 tys. t (stan na koniec miesiąca) przewiozły w październiku br. 2,6 min ton ładunków t j. o 7,5% mniej niż w październiku u b. roku. W okresie 0 miesięcy br. transportem samochodowym publicznym i specjalizowanym przewieziono o 30% mniej ładunków niż w analogicznym okresie ub. roku. Z przewozów transportem samochodowym publicznym skorzystało w październiku b r. 5,6 min pasażerów t j. o 2,3% mniej niż przed rokiem. W okresie styczeń-październik b r. przewieziono 57,2 min pasażerów t j. o 3,5% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku. Transportem kolejowym Śląskiej DOKP w październiku br. przewieziono 0,8 min ton ładunków t j. 2,8% mniej niż przed rokiem i o 9,0% więcej niż we wrześniu br. Przewieziony węgiel stanowił ok. 80% wszystkich ładunków i przewieziono go mniej o 2,8% niż przed rokiem, natomiast o 8,9% więcej niż we wrześniu br. W okresie styczeń-październik b r. trasportem kolejowym przewieziono 97,9 min ton ładunków t j. o 0,4% mniej niż przed rokiem. Przewozy węgla (77,2 min ton) były również mniejsze - o 0,9%.

21 Produkcja materialna 2 DYNMK SPRZEDZY. WYROOW USŁUG W PRZEMYŚLE W 992 R. (ceny stałej % w PORÓWNYWLNYM CZSE PRCY V M M Poprzedni miesiąc=00 V V V tn-ce nalogiczny m-c ub.r.=00 MESZKN ODDNE DO UŻYTKU

22 CENY W kraju,ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu br. były wyższe niż w sierpniu b r. o 5,3%. Wskaźniki cen w podstawowych grupach towarów i usług konsumpcyjnych kształtowały się następująco: Ceny towarów i usług konsumpcyjnych MESĄCE napój e towary ogółem żywność alkoho- nieżyw- usługi owe nośc iowe Miesiąc poprzedni* 00 V V. 0,4 00, 9 0, 0,8 02,7 02,8 0,5 02,5 05,3 09,9 0,0 03, 0,7 03,2 0,6 Grudzień 99= , 33,6 28,5 26,0 ] 48, nalogiczny miesiąc 99==00 V... 4,3 38,4 3,0 34,7 59, V... 44,3 46,3 30,7 34,9 58,... 46,5 52,4 30,2 35,9 55, We wrześniu br. nastąpiło dalsze przyspieszenie tempa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych spowodowane głównie znacznymi podwyżkami cen żywności. Średnie miesięczne tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniosło w b r. 3,3%.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Warszawa, 2009.01.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Wyszczególnienie XII 2008 I-XII 2008 XII 2007= XI 2008= I-XII 2007= O G Ó Ł E M 103,3 99,9 104,2 Żywność, napoje bezalkoholowe

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Warszawa, 2013.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.08.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

cen towarów i usług konsumpcyjnych

cen towarów i usług konsumpcyjnych Warszawa, 2014.03.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.06.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.10.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.07.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Warszawa, 2015.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,3%. Największy

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Warszawa, 2014.06.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.01.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.04.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.09.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Warszawa, 2011.12.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7%. W

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.11.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O ZMIANACH DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNYCH LUDNOŚCI I WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM W LATACH 1 9 7 0-1 9 0 0

I N F O R M A C J A O ZMIANACH DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNYCH LUDNOŚCI I WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM W LATACH 1 9 7 0-1 9 0 0 WOJEWÓDZKI URZĄD S TA TYSTYCZNY I N F O R M A C J A O ZMIANACH DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNYCH LUDNOŚCI I WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM W LATACH 1 9 7 0-1 9 0 0 ( na podstawie spisów powszechnych)

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r. Warszawa, 2012.04.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,5%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r. Warszawa, 2014.04.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie CENY W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2014 R.

Urząd Statystyczny w Olsztynie CENY W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2014 R. Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2015-07-24 Kontakt: e-mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524-36-66, fax (89) 524-36-67 Internet: http://olsztyn.stat.gov.pl CENY W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 2016 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 2016 r. Sierpień 216 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 216 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 216 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych w układzie gmin - stan na dzień r.

Liczba bezrobotnych w układzie gmin - stan na dzień r. OGÓŁEM 60 i więcej z liczby ogółem - bezrobotni* z tego w wieku 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Powiat będziński: 7 468 788 1 978 1 856 1 440 1 012 394 4 327 Będzin 3 163 294 827 822 617 432 171 1 819 Bobrowniki 493

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 12 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH 1 Badanie budżetów gospodarstw domowych spełnia ważną rolę w analizach poziomu życia ludności. Jest podstawowym źródłem informacji o dochodach, wydatkach,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 2 ANALITYKA: Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu Przegląd realnego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY STYCZEŃ - LSTOPAD WOJEWÓDZK URZĄD STATYSTYCZNY w K atow icach J* i i" w 3288 278 722 7600 3304 2208 792.7650 3320 2238 7262 7700 : _?7fia 733? 7*7r n BULETYN STATYSTYCZNY /W Z 8000 3432 2448 7752 800 3448

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 12 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, 25 października 2002 r. Wstęp Raport poświęcony

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 31 maja 2013 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2012 roku. 1) W 2012 r. procesem prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, lipiec 2014 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: http://bialystok.stat.gov.pl Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Wyniki wstępne Szczecin, kwiecień 2006 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/szczec e-mail: A.Brzezinska@stat.gov.pl Kontakt: Wydział Udostepniania Informacji tel: 091 433 86

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

* * * BUD ETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 R.

* * * BUD ETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 R. Bydgoszcz, paÿdziernik 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY BUD ETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 R. www.stat.gov.pl/bydgosz OPRACOWANIA SYGNALNE Badanie budżetów gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha.

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha. UWAGI ANALITYCZNE UDZIAŁ DOCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W DOCHODACH OGÓŁEM GOSPODARSTW DOMOWYCH W Powszechnym Spisie Rolnym w woj. dolnośląskim spisano 140,7 tys. gospodarstw domowych z użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Program badań. statystycznych. statystyki publicznej. na rok 2007

Program badań. statystycznych. statystyki publicznej. na rok 2007 Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 Biblioteka Śląska Katowice Katowice 60 449 2 Miejska i Powiatowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Sejmik Województwa Śląskiego Załącznik 1 Rysunki i tabele 2015 Spis rysunków i tabel 1. RYSUNEK 01 Gęstość zaludnienia w powiatach 2. RYSUNEK 02 Struktura

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU W województwie świętokrzyskim handel w dalszym ciągu pozostaje tą działalnością gospodarczą, w którą najczęściej angażują się mieszkańcy. W

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA Dochód rozporządzalny Dochód do dyspozycji Wydatki Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne Pozostałe wydatki Spożycie

PODSTAWOWE POJĘCIA Dochód rozporządzalny Dochód do dyspozycji Wydatki Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne Pozostałe wydatki Spożycie Badanie budżetów gospodarstw domowych pełni ważną rolę w analizach poziomu życia ludności (również na poziomie województwa); jest jedynym źródłem informacji o dochodach, wydatkach, spożyciu ilościowym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Materiał na konferencję prasową w dniu 23 października 2009 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Analiza zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych

Bardziej szczegółowo

V. WARUNKI MIESZKANIOWE

V. WARUNKI MIESZKANIOWE V. WARUNKI MIESZKANIOWE 1. WIELKOŚĆ I ZALUDNIENIE MIESZKAŃ Przeciętna powierzchnia mieszkania w województwie łódzkim według danych spisu 2002 r. wyniosła 64,1 m 2 ; z tego w miastach - 56,2 m 2, a na wsi

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 26.5.215 r. Wstęp Notatka informacyjna Sytuacja gospodarstw domowych w 214 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych W 214 r. sytuacja materialna gospodarstw

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 28.09.2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA Warunki życia mieszkańców Poznania URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA Oddział Statystyki, Analiz i Sprawzodawczości

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr Patrycjusz

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec grudnia 2012r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W minionym roku

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice

Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, lipiec 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Warunków Życia. Sytuacja gospodarstw domowych w 2009 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Warunków Życia. Sytuacja gospodarstw domowych w 2009 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych Materiał na konferencję prasową w dniu 26 maja 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Warunków Życia Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Sytuacja gospodarstw domowych w 2009 r. w świetle wyników

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo