BIULETYN STATYSTYCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN STATYSTYCZNY"

Transkrypt

1 STYCZEŃ - PŹDZERNK WOJEWÓDZK URZĄD STTYSTYCZNY W KTOWCCH <5» RS 7337 i~,r o ULETYN STTYSTYCZNY 34 b 4 i a 8000 MESĘCZNK LSTOPD - 992

2 UWG OGÓLNE. Dane prezentowane w iuletynie Statystycznym dotyczą, w zasadzie, całej gospodarki narodowej, tj.: wszystkich podmiotów gospodarczych zaliczanych do sektora publicznego (własność państwowa, własność komunalna, własność mieszana z przewagą kapitału publicznego) oraz sektora prywatnego (własność prywatna krajowa - m.in. spółdzielnie, organizacje społeczne, polityczne i związków zawodowych, zakłady osób fizycznych, spółki, fundacje; własność zagraniczna - m.in. zagraniczne przedsiębiorstwa drobnej wytwórczości, spółki zagraniczne lub z przewagą kapitału zagranicznego; własność mieszana z przewagą kapitału prywatnego). 2. Dane w zakresie przychodów ze sprzedaży, produkcji i usług, zatrudnienia i wynagrodzeń obejmują podmioty gospodarcze, w których liczba pracujących według stanu w dniu 30 listopada poprzedniego roku jest większa niż 5 osób - dane zbiorcze wszystkich jednostek sporządzających miesięczny meldunek uzupełnione o szacunek zbiorowości jednostek nie objętych badaniem. 3. Pozostałe dane charakteryzują tylko te podmioty, które złożyły sprawozdania. 4. lekroć w iuletynie jest mowa o 6 działach gospodarki narodowej, dotyczy to: przemysłu, budownictwa, transportu, łączności, handlu oraz gospodrki komunalnej. 5. Dane według działów i gałęzi gospodarki narodowej opracowano metodą przedsiębiorstw. 6. Dane opracowano zgodnie z każdorazowym stanem organizacyjnym jednostek gospodarki narodowej. 7. W tablicach - o ile nie zaznaczono inaczej - dane Dodano w cenach bieżących. 8. Niektóre dane mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianie w następnych wydaniach iuletynu Statystycznego. 9. Sumy niektórych danych miesięcznych i kwartalnych mogą nie być zgodne z danymi narastającymi. WYSZCZEGÓLNENE Liczba dni: Procent upływu czasu: DN KLENDRZOWE ROOCZE ,29 83,33 84,5 83,58

3 OGÓLN OCEN SYTUCJ Październik b r. podobnie jak miesiąc poprzedni okazał się stosunkowo dobrym miesiącem dla przemysłu, ale niezbyt korzystnym dla koniunktury cenowej - gwałtowny wzrost cen żywności we wrześniu wywołał najwyższą od stycznia podwyżką cen towarów i usług konsumpcyjnych, a poziom tego wzrostu wg szacunków utrzymywał się w październiku b r. Wynagrodzenie realne w podstawowych działach gospodarki nieco obniżyło sią w stosunku do miesiąca poprzedniego, a stopa bezrobocia utrzymywała się na poziomie września b r. Przemysł. Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług, liczone w cenach stałych, w październiku podobnie jak i we wrześniu wzrosły w stosunku do miesiąca poprzedniego, jak też analogicznego okresu roku poprzedniego. W porównaniu z rokiem ubiegłym lepsze wyniki w październiku b r. odnotowano we wszystkich gałęziach przemysłu (najlepiej wypadł przemysł skórzany) z wyjątkiem: węglowego, maszynowego, precyzyjnego, środków transportu, papierniczego, spożywczego i poligraficznego. Wyższą niż w październiku 9 r. o prawie 5% produkcję przemysłową (w cenach stałych) osiągnięto przy krótszym o dzień roboczy czasie pracy, co oznacza, że wydajność na zatrudnionego była wyższa niż przed rokiem. Dynamika wydajności była w październiku b r. najwyższa w bieżącym roku i systematycznie rośnie. W ciągu 0 miesięcy b r. produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) przy krótszym o dzień roboczy czasie pracy była niższa niż przed rokiem, ale w ciągu br. widoczne jest wyraźne wyrównywanie dysproporcji - tendencja rosnąca dynamiki produkcji (po kwartale produkcja niższa o 5%, po półroczu niższa o 2%, po 0 miesiącach niższa o 7%). udownictwo. W porównaniu z wrześniem b r. produkcja budowlano-montażowa (liczona w cenach bieżących) była większa o prawie 0%, natomiast w stosunku do października ub. roku

4 4 Ogólna ocena sytuacji wyższa aż o 24%. W ciągu 0 miesięcy b r. produkcja budowlanomontażowa była o 28% większa od ubiegłorocznej. W październiku br. oddano wprawdzie więcej mieszkań niż przed miesiącem, ale od początku roku e fekty mi es zkan iowe były o 0% gorsze niż przed rokiem. Niepokojący jest również fakt stosunkowo niewielkiej ilości rozpoczynanych mieszkań. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych. Po wysokim wzroście cen we wrześniu b r. (o 5,3%) spowodowanym gwałtownym wzrostem cen żywności szacuje się, że ceny w październiku br. wzrosną o 4,3% w stosunku do miesiąca poprzedniego. Od początku półrocza b r. wzrost cen detalicznych jest nieco szybszy niż w analogicznych miesiącach ub. roku (począwszy od lipcaj w roku ubiegłym ceny rosły os 0,%, 0,6%, 4,3% w bieżącym roku rosły odpowiednio os,4%, 2,7%, 5,3%). Wynagrodzenia. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto w podstawowych działach gospodarki wyniosło w październiku br tys. zł i było o ponad 3% wyższe niż we wrześniu b r.,i ponad 30% wyższe niż przed rokiem. Tempo wzrostu wynagrodzeń wyraźnie osłabło w porównaniu z kwietniem i lipcem b r. t j. miesiącami wypłat tradycyjnych premii i nagród kwartalnych. Płaca realna w październiku br. wg szacunku może być niższa o około %. Według stanu na koniec października b r. w Rejonowych iurach Pracy zarejestrowanych było 50,5 tys. bezrobotnych i w porównaniu do końca września b r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o około 70 osób. Nadal wśród bezrobotnych przeważają kobiety (około 68% ogółu bezrobotnych). Z ogólnej populacji bezrobotnych - 80% stanowiły osoby dotychczas pracujące, prawie co 5 osoba zwolniona była z przyczyn zakładu pracy i co 2 nie posiadała prawa do zasiłku. Rejonowe iura Pracy nadal dysponowały zbyt małą (w stosunku do potrzeb) ofertą miejsc pracy (na koniec października b r. co 49-ty bezrobotny mógł liczyć na uzyskanie pracy za pośrednictwem biur pracy). Od szeregu miesięcy rejonami koncentrującymi największą liczbę bezrobotnych są Rejonowe iura Pracy w Sosnowcu, Gliwicach, Tychach, Katowi cach.

5 Ogólna ocena sytuacji 5 Sytuacja finansowa podmiotów gospodarczych po 9 miesiącach tego roku nie uległa istotnym zmianom. yła jednak znacznie gorsza niż w analogicznym okresie u b. roku, W okresie trzech kwartałów br. podmioty gospodarcze uzyskały dodatni wynik finansowy brutto, który był jednak mniejszy o 85% niż przed rokiem, ale o 6% większy niż uzyskany w półroczu b r. Od początku b r. podmioty gospodarcze osiągnęły ujemny wynik finansowy netto (strata netto), przy czym obserwuje się znaczną dysproporcję w osiąganiu tego wyniku pomiędzy sektorem publicznym (w którym odnotowano stratę netto), a sektorem prywatnym (który osiągnął zysk netto). Obniżający się od początku roku wskaźnik rentowność i(w porównaniu z okresem styczeń-wrzesień ub. roku był niższy o 5,6 p k t ) utrzymywał się przez ostatnie dwa miesiące na stałym poziomie 0,8%. W dalszym ciągu na każde 000 zł przychodów ogółem podmioty gospodarcze osiągnęły stratę, która w okresie styczeńwrzesień br. wyniosła minus 36 zł. W korzystniejszej sytuacji nadal były podmioty gospodarcze sektora prywatnego, które osiągnęły w okresie trzech kwartałów tego roku zł zysku netto, w przeciwieństwie do podmiotów sektora publicznego, które poniosły stratę netto w wysokości 44 zł. Od początku b r. utrzymuje się niekorzystna relacja zobowiązań do należności i roszczeń. Na koniec trzeciego kwartału b r. zobowiązania przekroczyły należności i roszczenia o około 3%, podczas gdy w analogicznym okresie ub. roku zobowiązania stanowiły około 88% należności i roszczeń. W strukturze majątku obrotowego największy udział miały należności i roszczenia-około 60% i zapasy około 28%.

6 JEDNOSTK GOSPODRCZE Liczba jednostek osób prawnych wzrosła w październiku b r. o 54, co oznacza przyrost o około,%. Zarejestrowano w tym okresie 74 nowe podmioty, zlikwidowano W październiku powstało 95 spółek prawa handlowego. Spośród nich około 59% stanowiły spółki prywatne kapitału krajowego, zaś blisko 35% spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Wskazuje to na znacznie niższy niż w poprzednich miesiącach przyrost liczby spółek prywatnych oraz równie wysoki przyrost liczby spółek jointventures. Nowe spółki prywatne najczęściej deklarowały prowadzenie działalności handlowej lub budowlanej (po około 29%), rzadziej przemysłowej (7,9%) czy transportowej (0,7%). Czwarta ich część wybrała na swoją siedzibę Katowice, zaś z miast gdzie w październiku utworzono więcej niż dwie tego typu spółki należy wymienić Sosnowiec, Gliwice, Pszczynę, Rudę Śląską i Tychy. W końcu października funkcjonowało w naszym województwie 65 spółek z udziałem zagranicznym, t j. o 5,7% więcej niż w końcu września i prawie dwa razy więcej niż w końcu 99 r. Dynamiczny przyrost liczby jednostek w tej grupie świadczy o zainteresowaniu obcego kapitału inwestowaniem w działalność gospodarczą na terenie województwa katowickiego. W omawianym miesiącu aż w 72% spółek joint-ventures kapitał ten pochodził z Republiki Federalnej Niemiec. iorąc pod uwagę prowadzony przez omawiane spółki rodzaj działalności najwyższą dynamikę odnotowano w dziale "Handel" - wzrost o,2% w porównaniu ze stanem w końcu września. W omawianym okresie w sektorze publicznym odnotowano dalszy wzrost liczby jednostek stanowiących własność komunalną. Jedną z przyczyn tego zjawiska była komunalizacja lokalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej, realizowana bądź poprzez protokólarne przekazanie majątku gminie, bądź poprzez przekształcenie w jednoosobową spółkę mienia komunanego.wojewoda katowicki - czyli dotychczasowy organ założycielski, przekazał właściwym gminom majątek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

7 Jednostki gospodarcze 7 w Jaworznie oraz Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Górniczej. Z kolei: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Górn iczej, Miejskie Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej w Tychach, - ytomskie Przedsiębiorstwo Remontowo-udowlane w ytomiu oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowskich Górach, przekształcono na mocy uchwał rad miejskich w jednoosobowe spółki z o.o. mienia komunalnego. Kontynuowano proces przejmowania majątku państwowych gospodarstw rolnych przez gencję Własności Rolnej Skarbu Państwa. W miejsce zlikwidowanego Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Czerwionce-Leszczynach utworzono drugie w naszym województwie Gospodarstwo Rolne Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Nadal utrzymywał się obserwowany od sierpnia spadek tempa procesów prywatyzacyjnych. Liczba przedsiębiorstw prywatyzowanych kapitałowo była w końcu października taka sama jak trzy miesiące wcześniej. Odnotowano nieliczne fakty prywatyzacji likwidacyjnej z mocy ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, którą w październiku wybrały dwa przedsiębiorstwa państwowe, t j.: - Centrum nformatyki adań Ekonomicznych Hutnictwa w Katowicach, na bazie którego utworzono Centrum Usług nformatycznych "CEH" S.. oraz - Sosnowieckie Przedsiębiorstwo udownictwa Przemysłowego w Sosnowcu, gdzie powstało Sosnowieckie Przedsiębiorstwo udowlane " PRZEMYSŁÓWK" S p. z o.o. W obu przypadkach brak jednak odpowiednich decyzji organów założycielskich.

8 8 Dednostki gospodarcze Efektem restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowych w październiku b r. są trzy nowe jednostki w tej grupie: Mikołowskie Zakłady Papiernicze w Mikołowie i Śląskie Zakłady Papiernicze w Tychach, utworzone w wyniku likwidacji przez podział dotychczasowych Śląskich Zakładów Papierniczych w Tychach oraz Zakład Garbarski "WOLROM" w Wolbromiu, utworzony w wyniku analogicznego podziału Krakowskich Zakładów Garbarskich w Krakowie. Ogólna liczba przedsiębiorstw państwowych zmniejszyła się w omawianym okresie o 4, głównie na skutek komunalizacji kilku j ednostek. Warto również zwrócić uwagę na restrukturyzację spółdzielczości. Przykładem jest podział Spółdzielczego iura Turystycznego "TURYST" Spółdzielni Pracy w Warszawie, na skutek którego utworzono m.in. Spółdzielnię Turystyczną "TURYST" w Katowicach, w miejsce dotychczasowych oddziałów w Katowicach i Opou. PRZEDSĘORSTW PŃSTWOWE SPÓŁK JONT-VENTURES W 992 r. Stan w Końcu miesiąca V P r zedsię b io r stw a państwowe V V V Spółki joint-ventures jn-ce

9 ZTRUDNENE. WYNGRODZEN. RYNEK PRCY Przeciętne zatrudnienie w 6 podstawowych działach gospodarki narodowej (w dużych i średnich podmiotach gospodarczych) w okresie styczeń-październik br. zmniejszyło się 0 3,2% w stosunku do analogicznego okresu ub.roku. Nadal utrzymuje się największy spadek liczby zatrudnionych w transporcie o 6,5% i przemyśle o 5,6%. Wzrost liczby zatrudnionych podobnie jak w okresach poprzednich wystąpił w handlu o 9,6% i budownictwie o 5,%. Strukturę sektorową pracujących w 6 podstawowych działach gospodarki narodowej według stanu na koniec października b r. charakteryzował 75% udział sektora publicznego i 25% udział sektora prywatnego. Największy udział sektora publicznego odnotowano w przemyśle (88%), w gospodarce komunalnej (95%) transporcie (76%), a sektora prywatnego w handlu (85%), kulturze fizycznej (75%), pozostałych branżach usług niematerialnych (95%). W październiku br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 6 podstawowych działach gospodarki narodowej wyniosło 4005 tys. zł i było o 3,6% wyższe niż we wrześniu b r. W okresie styczeń - październik b r. płaca brutto wyniosła 3504 tys.zł, przy czym w sektorze publicznym wyniosła 375 tys.zł, natomiast w sektorze prywatnym 2779 tys. zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto (tj. po odliczeniu podatku dochodowego) w 6 podstawowych działach gospodarki narodowej w październiku b r. wyniosło 3299 tys.zł, a w okresie styczeń-październik b r tys.zł. Wynagrodzenia te były odpowiednio wyższe w porównaniu z analogicznym okresem ub.roku o 35,4% i 32,8%. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne netto bez wypłat nagród i premii z zysku wyniosło w okresie 0 miesięcy b r tys.zł i było o 37,3% wyższe niż w analogicznym okresie ub.roku.

10 0 Zatrudnienie. Wynagrodzenia. Rynek pracy Od początku br. w poszczególnych działach poziomy jak i wzrosty przeciętnych wynagrodzeń netto bez wypłat nagród i premii z zysku w porównaniu z analogicznym okresem ub.roku były zróżnicowane: - w przemyśle tys.zł (wzrost o 35,6%) - w budownictwie tys.zł (wzrost o 34,0%) - w transporcie tys.zł (wzrost o 42,5%) - w handlu tys.zł (wzrost o 29,0%) W końcu października b r. w Rejonowych iurach Pracy zarejestrowanych było 50,5 tys. bezrobotnych. W porównaniu z końcem października ub. roku liczba bezrobotnych wzrosła o 4,3 tys. osób, tj. o 37,8%, natomiast w porównaniu z końcem września br. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 67 osób. Wśród ogólnej liczby bezrobotnych przeważały kobiety - 67,9% ogółu bezrobotnych. ezrobotni zarejestrowani w biurach pracy w końcu października br. stanowili 8,8% cywilnej ludności czynnej zawodowo. Osoby poprzednio pracujące stanowiły 80,4% bezrobotnych zarejestrowanych w końcu października b r. Co czwarta spośród tych osób utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W ogólnej liczbie bezrobotnych, zwolnieni w zwolnieniach grupowych stanowili 2,4%. Osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku stanowiły w końcu października b r. 50,8% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Liczba ofert pracy zgłoszonych w październiku b r. do biur pracy była nieco większa niż we wrześniu b r. i wyniosła 5,4 tys. (we wrześniu b r. 5,0tys.), przy czym 88,4% stanowiły oferty dla pracowników na stanowiska robotnicze. W końcu października b r. biura pracy dysponowały ofertami pracy dla 3, tys. osób. Na jedną ofertę pracy przypadało 49 bezrobotnych. W październiku b r. 37 zakładów pracy (w tym 29 z sektora publicznego) zadeklarowało zwolnienie,2 tys. pracowników (z sektora publicznego, tys. osób).

11 Zatrudnienie. Wynagrodzenia. Rynek pracy Rejonowe iura Pracy skierowały w październiku b r. 236 osób (w tym 934 kobiety) do przyuczenia lub przekwalifikowania. Skierowanie do prac interwencyjnych otrzymało 747 bezrobotnych, w tym 43 kobiet. Na koniec października b r. 448 bezrobotnych zatrudnionych było przy pracach interwencyjnych (w tym 962 kobiety). i Na koniec października b r. najwięcej bezrobotnych zarejestrowanych było w Rejonowych iurach Pracy w: Sosnowcu (4, tys.), Gliwicach (3,2 tys.), Tychach (0, tys. ), Katowicach (9,2 tys.) i Dąbrowie Górniczej (8,9 tys.) W tych 5 biurach pracy zarejestrowanych było 36,9% ogółu bezrobotnych. Natomiast najwięcej bezrobotnych w stosunku do ofert pracy było w Żorach (323), ędzinie (628), Olkuszu (242), Rudzie Śląskiej J (. : * -i (24) i Jaworznie (93). PRZYROST (SPDEK) LCZY EZROOTNYCH DO STNU Z POPRZEDNEGO MESĄC 2-0 V V V V V V V V V V e

12 SYTUCJ FNNSOW Sytuacja finansowa podmiotów gospodarczych w okresie trzech kwartałów b r. była znacznie gorsza niż w analogicznym okresie ub. roku, a w stosunku do poprzednich okresów b r. nie uległa istotnym zmianom. W okresie styczeń-wrzesień b r. podmioty gospodarcze uzyskały dodatni wynik finansowy brutto, który wyniósł ''('^ ' 464 mld zł i był on mniejszy o 85% niż przed rokiem oraz o 203 mld zł większy niż odnotowany w półroczu b r. (o 6,%). Na wynik ten złożyły się: i Ogółem Sektor publiczny prywatny zysk brutto w mld zł strata brutto w mld zł Udział podmiotów sektora publicznego w osiągnięciu dodatniego wyniku finansowego brutto wyniósł 56,8%, a sektora prywatnego 43,2%. Osiągnięty zysk brutto był o 20,9% mn iej szy niż przed rokiem, a strata brutto 3-krotnie większa. Podobnie jak w poprzednich okresach b r. w przemyśle odnotowano ujemny wynik finansowy brutto, tj. stratę brutto w wysokości 807 mld zł. Natomiast w handlu uzyskano dodatni wynik finansowy brutto, t j. 84 mld zł zysku brutto - o,2% więcej niż przed rokiem. Na koniec września b r. 66,6% podmiotów gospodarczych uzyskało dodatni wynik finansowy brutto (zysk brutto), a 33,4% ujemny (stratę brutto). Obowiązkowe zmniejszenia wyniku finansowego brutto (m. in. podatek dochodowy i od wzrostu wynagrodzeń oraz dywidenda

13 Sytuacja finansowa 3 od funduszu założycielskiego) przewyższały ponad 5-krotnie uzyskany wynik finansowy brutto i wyniosły 7997 mld zł oraz były o 23,4% mniejsze niż w analogicznym okresie u b. roku. Stopień obciążenia wyniku finansowego brutto od początku b r. znacznie zwiększał się i wynosił on: w kwartale b r. 35,6%, w półroczu br, 44,8% oraz w okresie - br. 546,%. W strukturze tych obciążeń największy udział miał podatek dochodowy i dywidenda, przy czym od początku br. udział podatku dochodowego rośnie, a dywidendy maleje, co ilustruje następujące zestawienie: - Okres Udział w obowiązkowych zmniejszeniach wyniku finansowego brutto: podatku dochodowego dywidendy - 38,7 44,6 "V 43, 42,7!-x 46,6 38,7 Na podmioty sektora publicznego przypadało 95,7% obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego brutto, a tylko 4,3% na podmioty sektora prywatnego. W podmiotach rentownych na 000 zł zysku brutto przypadało 582 zł obowiązkowych zmniejszeń tego zysku, a w podmiotach nierentownych na 000 zł straty brutto przypadało 268 zł obowiązkowych zwiększeń tej straty. Wynik finansowy netto będący od początku b r. stratą netto w omawianym okresie b r. wyniósł minus 6532 mld zł (w okresie 3 kwartałów ub. roku strata netto wyniosła 694 mld zł). W sektorze publicznym odnotowano stratę netto (-688 mld zł), a w sektorze prywatnym zysk netto (286 mld zł). Zysk netto w podmiotach rentownych wyniósł 427 mld zł, a strata netto podmiotów nierentownych 0660 mld zł. Wynik finansowy netto w podstawowych działach gospodarki narodowej przedstawiał się następuj ąco: - w przemyśle - w budownictwie mld zł 234 mld zł

14 4 Sytuacja finansowa - w transporcie - 05 mld zł - w handlu 889 mld zł - w gospodarce komunalnej 44 mld zł Wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności określający udział kosztu uzyskania przychodu w przychodzie ogółem od początku b r. nieznacznie zwiększał się, a za 3 kwartały b r. wyniósł 98,4% i był on o 5,3 pkt wyższy niż przed rokiem. W sektorze publicznym i prywatnym nie różnił się istotnie i wynosił on odpowiednio 98,6% oraz 97,5%. W przemyśle koszt uzyskania przychodu był większy od przychodu ogółem o 0,2%, a w budownictwie stanowił on 93,0% tego przychodu. Natomiast wskaźnik poziomu kosztów sprzedaży własnej produkcji i usług określający udział kosztu uzyskania przychodu ze sprzedaży własnej produkcji i usług w przychodzie z tej sprzedaży wynosił 0,4%. Wskaźnik ten był najwyższy w transporcie (02,9%), gospodarce komunalnej (02,4%) oraz gospodarce mieszkaniowej i niematerialnych usługach komunalnych (7,7%). Obniżająca się w br. rentowność brutto przez dwa ostatnie miesiące b r. utrzymywała się na stałym poziomie i wynosiła 0,8% (w kwartale b r.,6% i w półroczu br.,%). W porównaniu z okresem styczeń-wrzesień ub. roku była ona o 5,6 pkt niższa. Rentowność brutto podmiotów gospodarczych sektora publicznego wyniosła 0,5% (o, pkt mniej niż w kwartale b r.), a sektora prywatnego 2,4% (o 0,7 pkt więcej niż w kwartale b r.). W przemyśle wskaźnik rentowności brutto wyniósł minus,6% - o 7 pkt mniej niż w analogicznym okresie ub. roku, a spośród gałęzi przymysłu najniższy był w przemyśle ceramiki szlachetnej (-34,2%) oraz węglowym (-,9%). Korzystniejszą sytuację odnotowano w budownictwie, handlu i gospodarce komunalnej, gdzie wskaźnik rentowności brutto wyniósł odpowiednio 7,2%, 4,8% i 6,8%. Utrzymująca się od ponad roku ujemna zyskowność w zł na 000 zł przychodów ogółem od dwóch miesięcy b r. nieznacznie poprawiła się. W okresie trzech kwartałów b r. wyniosła ona minus

15 Sytuacja finansowa 5 36 zł(w kwartale br.minus 33 zł, a w półroczu br.minus 37 zł). Podmioty gospodarcze sektora publicznego z 000 zł przychodów ogółem poniosły stratę netto w wysokości 44 zł (39 zł straty netto w kwartale b r.), a sektora prywatnego osiągnęły zł zysku netto (o 7 zł więcej niż w kwartale br.).w poszczególnych działach gospodarki narodowej zyskowność była zróżnicowana: ujemna (strata netto) w przemyśle (-69 zł) i transporcie (-52 zł) oraz dadatnia (zysk brutto) w budownictwie (9 zł), handlu (22 zł) i gospodarce komunalnej (24 zł). Utrzymująca się od początku b r. niekorzystna relacja zobowiązań do należności i roszczeń od marca b r. wykazywała tendencję rosnącą. Na koniec września b r. zobowiązania przekroczyły należności i roszczenia o 2,6%, podczas gdy przed rokiem zobowiązania stanowiły 87,6% należności i roszczeń, w kwartale br. 05,8%, a w półroczu br. 0,0%. Relacja ta w sektorze publicznym wyniosła,%, a w sektorze prywatnym 28,4%.W podstawowych działach gospodarki narodowej przedstawiała się następująco: - przemysł 34,7% - budownictwo 76,2% - transport 79,5% - hande 77,9% - gospodarka komunalna 69,9% Zadłużenie podmiotów z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 6335 mld zł (o 56,8% więcej niż przed rokiem), a zobowiązania wobec budżetu 8002 mld zł (prawie 3-krotnie więcej niż przed rokiem). Około 70% zobowiązań ogółem przypadało na zobowiązania podmiotów z przemysłu, w tym 97% to zobowiązania sektora publicznego. Wartość majątku obrotowego podmiotów gospodarczych na koniec września b r. wynosiła mld zł i największy udział w strukturze tego majątku miały należności i roszczenia - 60,2% oraz zapasy - 27,7%.

16 6 Sytuacja finansowa Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych rentownych i nierentownych w podstawowych działach gospodarki narodowej w okresie styczeń-wrzesień b r. ilustruje poniższe zestawienie: Wskaźniki finansowe WYSZCZEGÓLNENE poziomu kosztów z całokształtu działalności zyskowność w zł na 000 zł przychodu ogółem relacja zobowiązań do należności podmioty gospodarcze rentowne nierentowne rentowne nierentowne rentowne nierentowne rentowne nierentowne OGÓŁEM... 92,5,5 8,7-3, ,8 92, sektor publiczny 92, 2,4 9,3-4, ,5 95,8 sektor prywatny 94,8 04,8 5,6-5, ,0 47,6 w tym: Przemysł... 9,5 2,5 9,6-4, ,4 98,9 sektor publiczny 9,3 2,6 9,8-4, ,5 20,6 sektor prywatny 94,3 08,5 6,4-9, ,9 20,2 udownictwo... 90,6 4,2 0,5-6, ,3 2,2 sektor publiczny 90,8 6, 0,4-8, ,6 7,6 sektor prywatny 90,4 07,2 0,7-7, ,4 39,2 Transport... 89,7 2/7,9 -, ,4 2,4 sektor publiczny 89,2 3,9 2,5-2, , 6,2 sektor prywatny 9,9 06,2 9,2-6, ,0 64,6 Handel... 95, 02,9 6,4-6, ,2 83,4 sektor publiczny 94,3 02,2 7,7-20, ,5 205,7 sektor prywatny 97,6 03, 2,6-3, ,5 75,2

17 Sytuacja finansowa 7 PODMOTY GOSPODRCZE RENTOW NE NERENTOW NE Podmioty nierentowne WSKŹNK POZOMU KOSZTÓW Z CŁOKSZTŁTU DZŁLNOŚC W OKRESE STYCZEŃ-WRZESEŃ 992 R. SU Przemysł 20 W '/> 60 Transport 80 Handel N Gospodarka Komunalna i

18 PRODUKCJ MTERLN W październiku b r. podmioty gospodarcze 6 podstawowych działów gospodarki narodowej uzyskały przychody ze sprzedaży produkowanych wyrobów ł usług w wysokości 7,7 bln zł i w porównaniu z wrześniem b r. przychody te wzrosły o 5,5%. Wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do września b r. wystąpił ws - przemyśle - 4,8% - budownictwie - 7,7% - transporcie - 4,9% - gospodarce komunalnej - 2,5% W okresie 0 miesięcy br. przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w bieżących cenach realizacji wyniosły 54,4 bln zł i były o 2,5% wyższe niż w analogicznym okresie u b.r. Udział sektora publicznego w ogólnych przychodach 6 działów gospodarki narodowej w okresie styczeń-październik br. wyniósł 83,4%, a prywatnego 6,6%. Największy udział sektora publicznego nadal utrzymuje się w: przemyśle - 90,3%, transporcie 74% i gospodarce komunalnej - 96,%, a sektora prywatnego w: handlu - 86,0%, pozostałych gałęziach produkcji materialnej - 89,5% oraz pozostałych gałęziach usług niematerialnych - 95,8%. Podmioty gospodarcze zaliczone do działu przemysł w październiku b r. uzyskały przychody ze sprzedaży wyrobów i usług (w cenach bieżących) w wysokości 4,5 bln zł i w porównaniu z wrześniem br. wzrosły one o 4,8%. Eliminując wzrost cen produkowanych wyrobów i świadczonych usług, przychody ze sprzedaży w przemyśle w cenach stałych w październiku b r. w porównaniu z miesiącem poprzednim wzrosły o,2%, natomiast w stosunku do analogicznego miesiąca ub.r.wartość przychodów była wyższa o 4,6% w rzeczywistym czasie pracy, a w porównywalnym czasie pracy o 9,%. Wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu z u b. rokiem w cenach stałych wystąpił w wielu grupach gałęzi

19 Produkcja materialna 9 przemysłu i był zróżnicowany: w przemyśle metalurgicznym o 20,7%, elektromaszynowym o 3,9%, chemicznym o 7,7%, mineralnym o 7,8%, drzewno-papierniczym o 26,% i lekkim o 30,8%. W okresie styczeń-październik br. przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w przemyśle (w cenach bieżących) wyniosły 24,7 bin zł i były wyższe o 20,0% niż w analogicznym okresie ub.r. W cenach stałych były one niższe niż przed rokiem o 7,4%, przy czym zaobserwowano rosnącą dynamiką przychodów na przestrzeni br., której towarzyszy rosnąca dynamika wydajności. W ciągu 0 miesięcy b r. produkcja wielu podstawowych wyrobów przemysłowych była generalnie niższa niż przed rokiem z wyjątkiem koksu {wzrost o 6,4%), cynku (wzrost o 3,8%), ołowiu (wzrost o 3,0%), nawozów azotowych (wzrost o 68,2%). W październiku b r. przychody ze sprzedaży wyrobów i usług (w cenach bieżących) w budownictwie wyniosły,9 bin zł i były wyższe o 7,7% w stosunku do września b r. zarówno w rzeczywistym jak i porównywalnym czasie pracy. W porównaniu z ub. rokiem przychody wzrosły o 36,2% (jest to trzeci z kolei miesiąc, w którym zaznaczył się wzrost produkcji sprzedanej). Od początku roku przychody w budownictwie wyniosły 8 bin zł i w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku były wyższe o 35,6% w rzeczywistym czasie pracy, natomiast w porównywalnym czasie pracy o 35,0%. W październiku br. oddano do użytku w województwie katowickim 246 mieszkań (2,9% mieszkań przekazanych do użytku w kraju). Mieszkania przekazane do użytku w październiku b r. stanowiły zaledwie 30,9% poziomu ubiegłorocznego. Spółdzielnie mieszkaniowe przekazały 0 mieszkań, t j. o prawie 80% mniej niż przed rokiem. W okresie styczeń - październik b r. przekazano do użytku 6,2 tys. mieszkań, t j. o 0% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku (6,7% mieszkań oddanych do użytku w kraju). Powierzchnia

20 20 Produkcja materialna 2 użytkowa tych mieszkań wynosiła 463,7 tys. m i była o 6,6% mniejsza niż przed rokiem. Najwięcej mieszkań oddały do użytku spółdzielnie mieszkaniowe - 4,2 tys. mieszkań t j. o 8,9% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku. Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania przekazanego do użytku w omawianym 2 okresie b r. wynosiła 74,7 m, przy czym mieszkania spółdzielczego p o 59,6 m, a mieszkania prywatnego 20,3 m. Podmioty gospodarcze transportu samochodowego dysponujące taborem o ładowności 74,7 tys. t (stan na koniec miesiąca) przewiozły w październiku br. 2,6 min ton ładunków t j. o 7,5% mniej niż w październiku u b. roku. W okresie 0 miesięcy br. transportem samochodowym publicznym i specjalizowanym przewieziono o 30% mniej ładunków niż w analogicznym okresie ub. roku. Z przewozów transportem samochodowym publicznym skorzystało w październiku b r. 5,6 min pasażerów t j. o 2,3% mniej niż przed rokiem. W okresie styczeń-październik b r. przewieziono 57,2 min pasażerów t j. o 3,5% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku. Transportem kolejowym Śląskiej DOKP w październiku br. przewieziono 0,8 min ton ładunków t j. 2,8% mniej niż przed rokiem i o 9,0% więcej niż we wrześniu br. Przewieziony węgiel stanowił ok. 80% wszystkich ładunków i przewieziono go mniej o 2,8% niż przed rokiem, natomiast o 8,9% więcej niż we wrześniu br. W okresie styczeń-październik b r. trasportem kolejowym przewieziono 97,9 min ton ładunków t j. o 0,4% mniej niż przed rokiem. Przewozy węgla (77,2 min ton) były również mniejsze - o 0,9%.

21 Produkcja materialna 2 DYNMK SPRZEDZY. WYROOW USŁUG W PRZEMYŚLE W 992 R. (ceny stałej % w PORÓWNYWLNYM CZSE PRCY V M M Poprzedni miesiąc=00 V V V tn-ce nalogiczny m-c ub.r.=00 MESZKN ODDNE DO UŻYTKU

22 CENY W kraju,ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu br. były wyższe niż w sierpniu b r. o 5,3%. Wskaźniki cen w podstawowych grupach towarów i usług konsumpcyjnych kształtowały się następująco: Ceny towarów i usług konsumpcyjnych MESĄCE napój e towary ogółem żywność alkoho- nieżyw- usługi owe nośc iowe Miesiąc poprzedni* 00 V V. 0,4 00, 9 0, 0,8 02,7 02,8 0,5 02,5 05,3 09,9 0,0 03, 0,7 03,2 0,6 Grudzień 99= , 33,6 28,5 26,0 ] 48, nalogiczny miesiąc 99==00 V... 4,3 38,4 3,0 34,7 59, V... 44,3 46,3 30,7 34,9 58,... 46,5 52,4 30,2 35,9 55, We wrześniu br. nastąpiło dalsze przyspieszenie tempa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych spowodowane głównie znacznymi podwyżkami cen żywności. Średnie miesięczne tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniosło w b r. 3,3%.

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU ROK 2007 Warszawa, 29 stycznia 2008 r. 2 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju Spis treści strona Wstęp... 1 Dynamika

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU I KWARTAŁ 2007 R. Warszawa, 24 kwietnia 2007 r. Spis treści strona Wstęp... 1 Podstawowe wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. PRZEWODNICZĄCY Janusz Witkowski. REDAKTOR GŁÓWNY Halina Dmochowska

KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. PRZEWODNICZĄCY Janusz Witkowski. REDAKTOR GŁÓWNY Halina Dmochowska KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO PRZEWODNICZĄCY Janusz Witkowski REDAKTOR GŁÓWNY Halina Dmochowska CZŁONKOWIE Ewa Adach-Stankiewicz, Wojciech Adamczewski, Renata Bielak, Maria Jeznach,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2006 rok Spis treści 1. Uwagi metodologiczne... 4

Bardziej szczegółowo

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 Załącznik nr 1 do Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 2016. URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach działania 2.1 ZPORR Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU Warszawa 2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU 2013 Spis treści Najważniejsze informacje i wnioski o spółkach objętych analizą 3

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16)

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16) RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16) Szanowni Państwo, W strukturze budownictwa mieszkaniowego wzrasta udział sektora deweloperskiego. Pomimo narastających zasobów na rynku obserwuje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MŚP SUBREGIONU ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY RAPORT Z BADAŃ METODĄ DESK-RESEARCH

ANALIZA MŚP SUBREGIONU ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY RAPORT Z BADAŃ METODĄ DESK-RESEARCH ANALIZA MŚP SUBREGIONU ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY RAPORT Z BADAŃ METODĄ DESK-RESEARCH Magdalena Faracik-Nowak 1 SPIS TREŚCI BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. WSTĘP 3 1. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

informacja statystyczna

informacja statystyczna nformacja statystyczna SYTUCJ S P OŁ EC Z NO - GOSPODRCZ EJ W WOJEWÓDZTWE Wojewódzk Urząd Statystyczny w Katowcach opracowanr -08-4 RYNEK PRCY W WOJ. KTOWCKM R. 00 t y s. stan u kcrtcu mesąca BEZROBOTN

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2008 Nr 2 (38) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Stan i perspektywy polskiej gospodarki... 3 Jerzy Borowski

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R.

PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R. INFORMACJE I OPRACOWANIA WARSZAWA STATYSTYCZNE 2007 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH I SKRÓTÓW UŻYWANYCH

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2009 Nr 2 (42) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Polska gospodarka wobec zawirowań globalnych... 3 Jan Dziewulski

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014

Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014 Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005- Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na I kw.

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na I kw. Narodowy Bank Polski Instytut Ekonomiczny Biuro Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 11

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 2. Wnioski 3. Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4. Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7

Spis treści. Wstęp 2. Wnioski 3. Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4. Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7 Spis treści Wstęp 2 Wnioski 3 Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4 Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7 Wpływ sytuacji gospodarczej na regionalny rynek pracy 19 1 Wstęp Druga część opracowania

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R Ó W NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE

M I N I S T R Ó W NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE R A D A M I N I S T R Ó W U S T A W A B U D Ż E T O W A NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE Warszawa, wrzesień 2014 SPIS TREŚCI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W I KW. 2015 R.... 2 II. PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Tychy na tle wybranych powiatów w latach 2002-2012 Analiza danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego

Tychy na tle wybranych powiatów w latach 2002-2012 Analiza danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego Analiza statystyczna: Tychy na tle wybranych powiatów w latach 2002-2012 Analiza danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego Analiza realizowana na zlecenie: Urząd Miasta Tychy 43 100 Tychy Al.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOMICZNYCH Warszawa, sierpień 2004 r. 2 Spis treści WSTĘP- cel i zakres pracy... 3 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU Spis treści Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna WSTĘP... 5 1. Podsumowanie wyników finansowych...

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2013 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2013 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2013 R. Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2014 2 Opracowanie publikacji Główny Urząd Statystyczny Departament Handlu i Usług zespół Wydziału Handlu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT. szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego

Podatek VAT. szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Podatek VAT szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Podatek VAT szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Warszawa 2014 y.indd 1 Dialog spoleczny.indd

Bardziej szczegółowo

B. Problemy i poglądy. C. Konsultacje dla banków

B. Problemy i poglądy. C. Konsultacje dla banków 3/4 (24/25) 2004 czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium programowo-redakcyjne: prof. dr hab. Władysław Baka redaktor naczelny, Kazimierz Beca,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo