Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy"

Transkrypt

1 MINIS r E R GOSPODARKI \ DDR-II-4300-A^/^/14 Warszawa, 2014 r. Komisja Wspolna Rz^du i Samorzqdu Terytorialnego >'2^ /i^pisn/ / < Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P. poz. 979) w zal^czeniu przekazuj? projekt zalozen projektu ustawy o zmianie ustawy o udostqpnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (pozycja w wykazie prac legislacyjnych ZD 100), z uprzejm^, prosbq. 0 opini? projektowanych rozwi^zan. Jednoczesnie informuj?, ze projekt podlegal uzgodnieniom mi^dzyresortowym 1 konsultacjom pubiicznym na przelomie maja i czerwca 2014 r. Konferencja uzgodnieniowa projektu odbyla si? w dniu 22 lipca 2014 r. rft/v \V, Piclrfwicz PF-LNOMOCNiK W.m\) D O SPIWLW!!i-;l<!-:(UiLA(Ml COSPODAKCZV'CH sr:i\!-;i:.'rah/' S'I~ANU Minister i,-,o 'j<j-.i)< "wrki tel '2^j I'nwi " IM i~ w-'i} SCP/32g56/ :

2 MINISTER GOSPODARKI Polslta Projekt zatozen projektu ustawy o zmianie ustawy 0 udostf pnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (ZD 100) Ministerstwo Gospodarki 9 pazdziernika 2014 r.

3 Spis tresci I. Cel projektowanej regulacji 3 //. Obowiqzujqce rozwiqzania prawne 5 ///. Istota proponowanych rozwiqzan i zakres przewidywanej regulacji 6 1. Wprowadzenie uprawnienia do przekazywania informacji o niektorych zobowiqzaniach publicznoprawnych 6 a) Umozliwienie organom publicznym, przekazywania do biur informacji o wymagalnych zobowiqzaniach publicznoprawnych 6 b) Umozliwienie przekazywania do biur informacji pozytywnych 9 2. Ujawnianie informacji o zobowiqzaniach przedawnionych i zobowiqzaniach konsumentow 9 3. Udost^pnianie informacji o bezskutecznych egzekucjach do biur informacji gospodarczej // 4. Obowiqzek przekazywania danych pomi^dzy rejestrami i wniosekjednolity Ustawowe okreslenie typowych sytuacji prawnych i faktycznych uzasadniajqcych mozuwosc dokonania wpisu oraz obligujqcych biuro, wierzyciela albo dtuznika do aktualizacji bqdi wykreslenia wpisu 14 a) Podstawy dokonania wpisu informacji gospodarczej 16 b) Zakwalifikowanie nierzetelnego wpisu jako czynu nieuczciwej konkurencji Ochrona dluznika przed nieprawdziwym wpisem Dopuszczenie osob Jlzycznych do przekazywania informacji gospodarczych do biur bez tytulu wykonawczego Opracowywanie przez biura informacji gospodarczej tzw. modeli predykcyjnych dotyczqcych przedsi^biorcow Wykonywanie obowiqzkow informacyjnych na zlecenie wierzyciela Posredniczenie na rzecz klientdw w dostqpie do rejestrow publicznych Prowadzenie przez biura programow certyfikacyjnych i wydawanie dokumentow napodstawie informacji zawartych w bazie biura informacji gospodarczej Nadzor ministra wlasciwego do spraw gospodarki nad dzialalnosciq biur informacji gospodarczej Przeglqd przepisow ustawy pod kqtem eliminacji wqtpliwo ci interpretacyjnych i wprowadzenie niezbqdnych uzupelnien Okres vacatio legis 26 Zat^cznik. Schemat post^powania ze zgtoszeniem wpisu do biura informacji gospodarczej...28

4 /. Cel projektowanej regulacjl Obecnie kwestie zwi^zane z informacj^ gospodarcz^ i funkcjonowaniem biur informacji gospodarczej reguluje ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostqpnianiu informacji gospodarczych iwymianie danych gospodarczych^, w dalszej cz^sci prqjektu zaiozen zwana ustaw^". Wprowadzony w przedmiotowym akcie system wymiany informacji gospodarczej jest jednym z elementow szerszego wachlarza instytucji prawnych reguluj^cych rynek informacji 0 wiarygodnosci platniczej uczestnikow obrotu gospodarczego, nie tylko przedsi^biorcow, ale takze konsumentow. Doswiadczenia zebrane w okresie prawie czterech lat obowi^zywania regulacji, jak rowniez dynamicznie zmieniaj^ca si? sytuacja na rynku gospodarczym i finansowym, ujawniiy potrzeb? dokonania dalej id^cych zmian ustawowych, modyfikuj^cych przyj^ty model wymiany informacji 0 wiarygodnosci ptatniczej. Maj^c na uwadze powyzsze, Ministerstwo Gospodarki dokonato oceny fiinkcjonowania przedmiotowej ustawy. Przeprowadzono ankiety, analizy przepisow i rozwi^an funkcjonuj^cych w innych krajach oraz konsultacje obejmuj^ce ramy prawne udost?pniania i wymiany informacji 0 wiarygodnosci ptatniczej uczestnikow obrotu gospodarczego. Prace analityczne obj?ly szerokie spektrum zagadnien zwi^anych z informacjami o spehiianiu zobowi^an pieni?znych, czyli wiarygodnosci platniczej. Konsultacje prowadzone byly z wieloma podmiotami, takimi jak: organizacje przedsi^biorcow, organizacje ochrony praw konsumentow, przedsi^biorcy czy organy publiczne i administracji rz^dowej. W ramach konsultacji przygotowany zostat kompleksowy dokument pt. System informacji o wiarygodnosci platniczej w obrocie gospodarczym. Zielona Ksiqga? Wynikiem oceny funkcjonowania ustawy jest ustalenie celow, ktore powinna realizowac zmieniona regulacja. Nalez^do nich: - ulatwienie dost?pu do kompleksowej informacji o wiarygodnosci platniczej matym i srednim przedsi^biorcom, - zmniejszenie kosztow dost?pu do komplementamej informacji o wiarygodnosci ptatniczej, - wzmocnienie ochrony dtuznikow przed nieshisznym wpisem do rejestru, - umozliwienie budowania pelniejszych (kompletnych, aktualnych, wiarygodnych) baz danych o zobowi^zaniach pozwalaj^cych lepiej weryfikowac potencjalnych kontrahentow i wzrost pewnosci platniczej. Systemy wymiany informacji o zobowi^aniach fmansowych shiz^ zmniejszeniu ryzyka kredytowania kontrahenta, ktory potencjalnie moze miec problemy z wyplacalnosci^. Nie jest mozliwe stworzenie systemu, ktory zapewni, ze kontrahent zawsze wywi^ze si? ze swoich zobowi^an. Systemy te opieraj^ si? przede wszystkim na sprawdzaniu historii platniczej potencjalnego kontrahenta i w ten sposob pozwalaj^ na ocen? jego reputacji. Transakcje z kontrahentem o dobrej reputacji s^mniej ryzykowne. ' Dz. U. Nr 81, poz. 530, z pozn. zm. ^ wiarygodn%20p%c5%82atniczej% pdf

5 Bezpieczenstwo obrotu gospodarczego ma istotne znaczenie dla konkurencyjnosci gospodarki. Niewysoki poziom bezpieczenstwa skutkuje ograniczaniem kontaktow gospodarczych do partnerow znanych i sprawdzonych, nie zawsze maj^cych najbardziej konkurencyjn^ ofert?. Przedsi?biorcy d^^ do ograniczania niepotrzebnego ryzyka, zwlaszcza w okresie niepewnosci na rynku. Ograniczone zaufanie i mniejsza gotowosc do nawi^ywania kontaktow z nowymi partnerami przekladaj^ si? na wyzsze koszty transakcyjne, bowiem skiania do si^gania po dodatkowe zabezpieczenia prawne i finansowe. W przypadku mniejszych transakcji konstruowanie mechanizmow zabezpieczen jest zwykle zbyt kosztowe, aby transakcja byta w ogole opiacalna. Dlatego tez celem proponowanych zmian jest stworzenie w miar? powszechnego, niedrogiego w uzytkowaniu i sprawnego systemu wymiany informacji o wiarygodnosci ptatniczej. Taki system b^dzie stanowil skuteczny mechanizm obnizania ryzyka dziatalnosci gospodarczej. St^d kluczowe hqds^ uregulowania dotycz^ce podstaw wpisu, weryfikacji jego wiarygodnosci i rozszerzenia podstaw usuni^cia informacji z rejestrow. Nie mniej istotna - z punktu widzenia wzmocnienia bezpieczenstwa obrotu, a w konsekwencji podniesienia konkurencyjnosci gospodarki - jest kompletnosc informacji. Oznacza to dost?p nie tylko do informacji o niewywi^zywaniu si? ze zobowi^an (negatywnej), aletakze informacji pozytywnej, czyli o prawidtowym wywi^ywaniu si? ze zobowi^an. Potwierdzenie wlasnej rzetelnosci moze podniesc atrakcyjnosc oferty, aw konsekwencji przyniesc wymieme korzysci gospodarcze. Optymalny system powinien zapewniac sprawnosc obstugi rejestrow po stosunkowo niskich kosztach. Obecnie brak jest pelnej i faktycznej wspotpracy w zakresie przekazywania danych pomi?dzy biurami, pomimo zapewnienia takiej mozliwosci w ustawie. Przez biura - z uwagi na brak podstaw prawnych - nie s^^rowniez przekazywane informacje zgromadzone w rejestrach publicznych. W ramach systemu musz^_ funkcjonowac skuteczne mechanizmy ochrony praw dtuznikow. System powinien bye zarazem wystarczaj^co atrakcyjny i skuteczny, tak aby stanowil prawdziwe wsparcie w odzyskiwaniu naleznosci - dla wierzycieli, oraz w ocenie wiarygodnosci platniczej - dla potencjalnych kontrahentow. Obecnie na rynku dziataj^^ cztery biura informacji gospodarczej, CO sprawia, ze w istocie mamy do czynienia z kilkoma rownolegle istniej^cymi systemami, a uzyskanie petnej informacji wymaga skorzystania z uslug kilku podmiotow. Celowe jest zatem zapewnienie wymiany informacji gospodarczych mi?dzy biurami. W celu poprawienia efektywnosci obecnego systemu wymiany informacji o wiarygodnosci piatniczej proponuje si? wprowadzenie zmian ustawowych, wskazanych w dalszej cz?sci niniejszych zalozeh.

6 //. Obowiqzujqce rozwiqzania prawne. Zgodnie z obowi^uj^c^_ ustawy z 2010 r. biuro informacji gospodarczej jest posrednikiem w udost?pnianiu informacji gospodarczych. Posrednictwo to polega na przyjmowaniu informacji gospodarczych od wierzycieli, przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy informacj? gospodarcz^^ stanowi^: 1) dane identyfikuj^ce przedsi?biorc?, osob? prawn^ jednostk? organizacyjn^ nieposiadaj^c^ osobowosci prawnej lub osob? fizyczn^ 2) dane o zobowi^aniu pieni?znym (zarowno tzw. dane negatywne, jak i dane pozytywne); 3) dane o poshizeniu si? podrobionym lub cudzym dokumentem. Podmiotem uprawnionym do przekazywania danych do rejestrow biur informacji gospodarczych jest wierzyciel. Wierzycielem, zgodnie z przepisem art. 2 ust. 2 pkt 4 ustawy, ustawy jest: 1) osoba fizyczna, ktorej wierzytelnosc zostata stwierdzona tytuiem wykonawczym; 2) osoba fizyczna wykonuj^ca dziaialnosc gospodarcz^ (nawet jezeli wierzytelnosc nie zostaia stwierdzona tytuiem wykonawczym); 3) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj^ca osobowosci prawnej, ktorej w zwi^ku z wykonywan^ dzialalnosci^ gospodarcz^ lub stosunkiem prawnym przyshiguje wierzytelnosc oraz 4) podmioty uprawnione zgodnie z przepisami dotycz^cymi alimentow i wspierania rodziny. Informacje do biur, na odr?bnych zasadach, mog^ przekazywac tez, na podstawie przepisow art. 9 i 13 ustawy, Biuro Informacji Kredytowej oraz instytucje dysponuj^ce danymi o wiarygodnosci platniczej z panstw czlonkowskich Unii Europejskiej oraz innych panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wierzyciel ponosi odpowiedzialnosc za spelnienie warunkow przekazywania informacji gospodarczych okreslonych w przepisach art. 14 i 15 ustawy. Wierzyciel jest uprawniony do przekazania informacji do biura jezeli: 1) zobowi^anie wynika z okreslonego stosunku prawnego; 2) zobowi^anie jest wymagalne od co najmniej 60 dni; 3) l^czna kwota wymagalnych zobowi^zan wynosi co najmniej 200 zlotych - w przypadku konsumentow, albo 500 zlotych - w przypadku przedsi?biorc6w i innych podmiotow; 4) uplyn^l CO najmniej miesi^c od wyslania przez wierzyciela wezwania do zaplaty zawieraj^cego ostrzezenie o zamiarze przekazania danych do biura. Wierzyciel, ktory przekazuje do biura nieprawdziw^^ informacj? podlega, na podstawie przepisu art. 48 ustawy, grzywnie do 30 tysi?cy zlotych. Biuro, ktore ujawnia nieprawdziw^ lub nieaktualn^ informacj? gospodarcz^^ rowniez podlega grzywnie do 30 tysi?cy zlotych, na podstawie przepisu art. 51 ustawy. Ustawa przewiduje tez, w art. 16, uproszczon^ procedur? przekazywania informacji gospodarczych przez podmioty (osoby fizyczne i prawne), ktore uzyskaly tytul wykonawczy wobec zobowi^ania.

7 W takim przypadku nie obowi^zuj^^ kwoty minimalne zobowi^ania dhaznika, a okres mi?dzy wyslaniem ostrzezenia o zamiarze przekazania danych do biura a wpisem wynosi 14 dni, a nie miesi^c. Ustawa przewiduje szczegolowe zasady aktualizacji i usuwania informacji gospodarczych. Informacje gospodarcze usuwane s^przez biuro b^dz aktualizowane na wniosek wierzyciela. Biuro usuwa informacje gospodarcze w przypadkach okreslonych w art. 31 ustawy, tj.: 1) na wniosek wierzyciela; 2) przed zaprzestaniem wykonywania dzialalnosci gospodarczej przez biuro; 3) przekazane przez wierzyciela, z ktorym wygasla albo zostala rozwi^ana umowa; 4) przekazane przez wierzyciela, ktory po ich przekazaniu do biura zostal wykreslony z wlasciwego rejestru albo ewidencji lub zaprzestal wykonywania dzialalnosci gospodarczej; 5) dotycz^ce posluzenia si? podrobionym lub cudzym dokumentem - po uplywie 10 lat licz^c od kohca roku, w ktorym biuro otrzymato te informacje; 6) na podstawie uzasadnionej informacji o nieistnieniu zobowi^zania; 7) na podstawie uzasadnionej informacji o wygasni?ciu zobowi^zania, jezeli dane dotycz^ dtuznika b?d^cego konsumentem; 8) po uplywie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, nie pozniej niz po uplywie 10 lat od dnia ich przekazania przez wierzyciela. Dluznik, ktorego dotyczy informacja gospodarcza ma prawo dost?pu do swoich danych, jak tez prawo z^dania ich sprostowania b^dz aktualizacji. Sprostowanie b^dz aktualizacja dokonywane s% zgodnie z przepisami art. 30 ustawy, na z^danie dhiznika skierowane do wierzyciela. ///. Istota proponowanych rozwiqzan i zakres przewidywanej regulacji. 1. Wprowadzenie uprawnienia do przekazywania informacji a niektorych zobowiqzaniach publicznoprawnych a) Umozliwienie organom publicznym, przekazywania do biur informacji o wymagalnych zobowiqzaniach publicznoprawnych Propozycia legislacyjna: Proponuje si?, aby organy publiczne, w tym podatkowe (urz?dy skarbowe oraz organy gmin w zakresie podatkow i oplat lokalnych) i oddzialy ZUS oraz KRUS, mogly przekazywac do biur informacje o wymagalnych zobowi^aniach publicznoprawnych dotycz^cych oplat administracyjnych i podatkow. W tym celu konieczne b?dzie odpowiednie dostosowanie przepisow o tajemnicy skarbowej. Decyzja o przekazaniu informacji do biura b?dzie nalezec wyl^cznie do organu.

8 Zaktada si?, ze do biur b?d^ mogly bye przekazywane informacje na temat nast?puj^cych zobowi^an publicznoprawnych: 1) podatek od nieruchomosci, 2) podatek od srodkow transportowych, 3) oplata adiacencka, 4) optaty telekomunikacyjne, 5) oplaty zwi^zane z odpadami, 6) oplaty z zakresu prawa geologicznego i gomiczego, 7) naleznosci podatkowe i celne pobierane przez urz?dy skarbowe i organy Stuzby Celnej, 8) kary administracyjne, 9) naleznosci wobec ZUS i KRUS. Zakres przekazywanych danych b?dzie obejmowat: 1) nazw? wierzyciela, 2) wysokosc zobowi^ania i jego tytul, 3) dane dtuznika. Minimalna wysokosc zobowi^zan publicznoprawnych uprawniaj^ca organ do dopisania informacji do biura, b?dzie analogiczna jak przy zobowi^aniach prywatnych (200 zt w przypadku zobowi^an nie zwi^anych z dziatalnosci^ gospodarcz^ dluznika i 500 zl. w przypadku przedsi?biorc6w). Uzasadnienie Obecne rozwi^ania nie daj^ jednoznacznej podstawy do przekazywania tego rodzaju zobowi^an do biur. Tymczasem, maj^ one istotn^ wartosc do oceny wiarygodnosci ptatniczej podmiotu. W zwi^ku z tym, ze podstawow^_funkcj^,biur informacji gospodarczej powinno bye umozliwienie dokonania weryfikacji wiarygodnosci platniczej potencjalnego kontrahenta, zasadnym jest poszerzenie zrodel danych przekazywanych do biur. Rozwi^zanie to umozliwi dokonywanie pogt?bionej oceny wiarygodnosci platniczej potencjalnego kontrahenta. Zobowi^ania publicznoprawne przedsi?biorc6w i obywateli maj^ rozny charakter. Mog^ to bye zarowno zobowi^ania stricte podatkowe, jak rowniez oplaty administracyjnoprawne (np. za wywoz odpadow), oplaty egzekucyjne, a takze kary (np.: kary administracyjne). Dane o zobowi^aniach wobec organow publicznych b?d^ mogly bye przekazywane do biur informacji gospodarczych przez te organy z wlasnych zbiorow danych. Ustawa nie wprowadzi zadnego nowego rejestru gromadz^cego kolejne informacje o obywatelach. Jedynym celem jest dopuszczenie zamieszczania takich danych w biurach. Przez proponowane rozwi^ania biura nie stan^ si? rejestrami publicznymi. Nalezy podkreslic, ze ustawa o udost?pnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych nie jest ustawy, ustrojow^ dla organow administracji, a jedynie wprowadzi mozliwosc przekazywania informacji gospodarczych przez organy publiczne. Kazdorazowo, lub w

9 odniesieniu do grupy dhaznikow, decyzj? podejmie wtasciwy organ, bior^c pod uwag? m.in. nakaz rownego traktowania adresatow swoich dzialan. Kazda osoba fizyczna b?dzie mogta, tak jak dotychczas, bezptatnie raz na pol roku, sprawdzic, jakie dane na jej temat udost?pniane przez biuro oraz komu zostaty one udost?pnione. Proponowane rozwi^zanie nie ogranicza wolnosci i praw obywateli, nie naklada takze obowi^zku ujawniania przez obywateli informacji o sobie. W zwi^ku z tym postanowienia projektu w petni odzwierciedlaj^ standardy okreslone w art. 51 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Projektowana regulacja, przewiduj^ca, iz informacje o kazdym dluzniku naleznosci publicznoprawnych, b?d% mogly zostac przekazane do biura informacji gospodarczej, nie narusza takze konstytucyjnej zasady rownosci. Nalezy podkreslic, ze Trybunat Konstytucyjny wielokrotnie przedstawiat stanowisko, zgodnie z ktorym zasada rownosci wobec prawa, wyrazona w art. 32 ust. 1 Konstytucji nie ma charakteru absolutnego^ Rownosc w rozumieniu konstytucyjnym nie ma charakteru abstrakcyjnego i absolutnego, funkcjonuje zawsze w pewnym kontekscie sytuacyjnym i musi odnosic si? do nakazow (zakazow) lub uprawnien przynaleznych okreslonym jednostkom (ich grupom) w porownaniu ze statusem innych jednostek (grup). Postulat rownosci nie moze bye utozsamiany z nakazem identycznosci praw wszystkich jednostek nie tylko z tego wzgl^du, ze kazda regulacja prawna w istocie wprowadza zroznicowanie mi^dzy podmiotami. Trybunat Konstytucyjny, w swym ustalonym orzecznictwie, za istot? rownosci w rozumieniu art. 32 ust. 1 Konstytucji uwaza rowne traktowanie adresatow norm, ktorzy charakteryzuj^^ si? w rownym stopniu okreslon^^ cech^ prawnie relewantn^. W grupie tych osob niedopuszczalne jest roznicowanie, czy to dyskryminuj^ce, czy faworyzuj^ce. Zasada rownosci daje si? zatem wyrazic w formule, w mysl ktorej nie wolno tworzyc takiego prawa, ktore roznicowaloby sytuacj? prawn^ podmiotow, ktorych sytuacja faktyczna jest taka sama."* Do rejestrow biur informacji gospodarczych b?d%mogty trafic informacje o podmiotach, ktore nie realizuj^^ ci^z^cych na nich obowi^kach ustawowych. Ujawnienie takich informacji shizy dostarczeniu zainteresowanym niezwykle waznej informacji o jego zachowaniach platniczych. Jest to zatem informacja wzmacniaj^ca pewnosc obrotu handlowego, bowiem ulatwia ocen? ryzyka kontraktowania. Jednoczesnie nalezy podkreslic, iz samo przekazanie informacji gospodarczej do biura obwarowane jest spelnieniem szeregu warunkow, maj^cych na celu rowniez ochron? slusznych interesow dtuznika. Kwota zobowi^ania musi wynosic przynajmniej ustawowe minimum, zalegtosc na rzecz organu publicznego musi zostac stwierdzona odpowiednim aktem formalnym (np. decyzj^^ administracyjn^, wierzyciel ma obowi^ek wystania dtuznikowi ostrzezenia o zamiarze wpisu, dtuznik b?dzie miat mozliwosc wniesienia sprzeciwu. Nowe rozwi^anie stuzy waznemu interesowi publicznemu (wzmocnienie bezpieczenstwa obrotu gospodarczego) i prywatnemu (polepszenie mozliwosci oceny ryzyka kontraktowego), a jednoczesnie - dzi?ki rozbudowanym zabezpieczeniom przed niestusznym wpisem - jest zgodne z konstytucyjny^ zasady proporcjonalnosci. ^ Wyrok TK z dnia 19 czerwca 2012 r. Sygn. akt P 41/10. " Wyrok TK z 7 czerwca 2004 r. Sygn. P 4/03, OTK ZU nr 6/A/2004, wyrok TK z dnia 5 pazdziemika 2005 r. Sygn. SK 39/05.

10 b) Umozliwienie przekazywania do biur informacji pozytywnych Propozycia legislacvina: Przepisy okresl^ ogolny tryb i zakres przekazywanych informacji oraz wysokosc maksymalnej oplaty pobieranej przez organy za ich przekazanie. Koszt przekazania informacji pozytywnej do biura poniesie wnioskuj^cy, b?dzie on mogl takze samodzielnie przedstawic takie zaswiadczenie w biurze. Uzasadnienie Rozwi^zanie ma na celu uzupelnienie obowi^zuj^cych regulacji w zakresie przekazywania do biur tzw. informacji pozytywnych na temat zobowi^ah publicznoprawnych. Gromadzenie takich danych w biurach pozwoli na budowanie bardziej kompleksowych baz danych. Proponowane rozwi^zanie bazuje na funkcjonuj^cej obecnie praktyce, zgodnie z ktor^ przedsi?biorcy i obywatele przedstawiaj^ zaswiadczenia o niezaleganiu w zaplacie podatkow oraz skladek na ubezpieczenie spoleczne. Zaswiadczenia takie wystawiane s^^ na wniosek zainteresowanych. 2. Ujawnianie informacji o zobowiqzaniac/t przedawnionych i zobowiqzaniach konsumentow Propozycia legislacvina: Proponuje si? zroznicowanie sposobu i trybu przyjmowania i ujawniania informacji 0 zobowi^aniach prywatnoprawnych dotycz^cych przedsi?biorc6w i konsumentow. 1) Zobowiazania przedawnione Proponuje si? nie roznicowac informacji na informacje o zobowi^aniach przedawnionych 1 nieprzedawnionych, i co do zasady pozostawic obecn^ regulacj?. Natomiast regulacja powinna zostac uzupelniona o mozliwosc specjalnego oznaczania zobowi^zan, ktore dluznik-przedsi?biorca kwestionuje powoluj^c si? na zarzut przedawnienia. Dhiznik b?dzie miec mozliwosc zgloszenia moderowanego komentarza do wpisu do rejestru. Wierzyciel powinien miec mozliwosc wskazania terminu przedawnienia z listy zamieszczonej w formularzu zgloszeniowym. Wierzyciel powinien dokonywac wskazania z dochowaniem nalezytej starannosci, niemniej jednak ustawa nie wprowadzi odpowiedzialnosci kamej za nieumyslne bl?dne wskazanie terminu przedawnienia. Uzasadnienie Zobowi^zanie przedawnione jest zobowi^zaniem istniej^cym, jednak najcz?sciej brak jest mozliwosci jego przymusowego wyegzekwowania na drodze s^dowej. Obecnie przepisy nie reguluj^ szczegolowo kwestii post?powania biura w przypadku zgloszenia zobowi^ania przedawnionego. Nalezy zauwazyc, ze w przeciwienstwie do zobowi^ah prywatnoprawnych, zobowi^ania publicznoprawne wraz z uplywem terminu przedawnienia wygasaj^, (przestaj^ istniec). Przepisy Kodeksu cywilnego w art i 2 stanowi^ ze, z zastrzezeniem wyj^tkow ustawowych, roszczenia maj^tkowe ulegaj^^ przedawnieniu. Po uplywie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przyshiguje roszczenie, moze uchylic si? od jego zaspokojenia, chyba, ze nie skorzysta z zarzutu przedawnienia. Skutkiem uplywu terminu przedawnienia jest

11 przeksztalcenie zobowi^zania w tzw. zobowi^anie niezupelne (naturalne). S^d bierze pod uwag? przedawnienie na zarzut strony, nie moze zas uwzgl?dniac przedawnienia z urz?du. Informacja o ci^^cych na dluzniku zobowiqzaniach przedawnionych ma istotne znaczenie gospodarcze, pozwala na ocen? zachowan platniczych dluznika. Dlatego tez zasadne jest takie uregulowanie kwestii zobowi^an przedawnionych, aby w bazach biur widoczna byla historia platnicza dluznika, obejmuj^ca rowniez informacje o zobowi^aniach przedawnionych przy jednoczesnym uwzgl?dnieniu sytuacji, kiedy taka informacja powinna bye usuni?ta z bazy biura w celu ochrony slusznych interesow dluznika. Poniewaz biura zobowi^ane s^ do dzialania z zachowaniem nalezytej starannosci maj^ wi?c obowi^ek zablokowac mozliwosc ujawnienia informacji, co do ktorych jest oczywiste, ze s^ bezzasadne. W zwi^ku z tym proponuje si? zachowanie obecnych zasad przekazywania informacji o zobowiqzaniach przedawnionych przedsi?biorc6w. Dzi?ki wskazaniu przez wierzyciela terminu przedawnienia, dluznik b?dzie mogl latwiej przedstawic swoje stanowisko w kwestii poprawnosci wpisu. Zaklada si?, iz dzi?ki zamieszczeniu w formularzach zgloszenia (wnioskach) otwartej listy typowych terminow przedawnieii, nast^i spadek liczby kwestionowanych wpisow w rejestrach biur. Wierzyciel podejmujqc decyzj? o przekazaniu informacji gospodarczej do biura b?dzie dokonywac dodatkowej analizy sytuacji prawnej swojej wierzytelnosci, natomiast dluznik b?dzie mogl dokladnej ocenic zasadnosc ewentualnego kwestionowania wpisu. Podstawowy katalog ogolnych terminow przedawnienia zostanie takze zamieszczony na stronie intemetowej Ministerstwa Gospodarki. 2) Zobowiazania konsumentow Proponuje si? wprowadzenie w ustawie nowych zasad przekazywania do biur i publikowania informacji gospodarczych o zobowi^aniach konsumentow. Ustawa wprowadzi nast?pujqce rozwi^ania: - informacje gospodarcze o zobowi^aniach konsumentow b?dq mogly bye przekazane do biura przed uplywem maksymalnie 10 lat od dnia wymagalnosci roszczenia, - informacje gospodarcze o konsumentach b?dq^ usuwane przez biuro po maksymalnie 10 latach od dnia ich wymagalnosci, przy utrzymaniu pozostalych ogolnych zasad usuwania informacji gospodarczych (obecny art. 31 ustawy, z odpowiednim zastrzezeniem w pkt 8), - w przypadku zobowiqzari okresowych, wierzyciel b?dzie mial obowi^ek aktualizacji ich wysokosci, pod rygorem usuni?cia calosci" informacji przez biuro po uplywie powyzszego okresu, - biuro b?dzie miec obowi^ek usuwania informacji gospodarczych dotyczqcych konsumentow na podstawie prawomocnego wyroku sqdowego oddalajqcego powodztwo na skutek skutecznego podniesienia zarzutu przedawnienia. 10

12 Uzasadnienie W przypadku zobowi^an konsumentow stosowanie analogicznych rozwi^ah, jak w przypadku profesjonalistow (przedsi?biorc6w), budzi powazne w^tpliwosci, na ktore zwracaj^ uwag? organy oraz organizacje zajmuj^ce si? ochron^ shisznych interesow konsumentow. Nalezy podkreslic, ze konsumenci praktycznie nie maj^ mozliwosci obrony przed udost?pnianiem przez biura informacji gospodarczych dotycz^cych zobowi^ah sprzed wielu lat, najprawdopodobniej przedawnionych. Osoby takie rzadko bowiem dysponuj^ dowodami zaplaty rachunkow sprzed kilkunastu lat. Przedsi?biorcy prowadz^ roznego rodzaju ewidencje (przede wszystkim podatkowe), rozliczaj^ transakcje przy pomocy profesjonalnych ksi?gowych oraz rachunkow bankowych itp. Sq^ oni stalymi uczestnikami obrotu gospodarczego, prowadz^^ swoje firmy przez wiele lat i ich przeszle tzw. zachowania platnicze maj^ istotne znaczenie dla dokonywania oceny ich wiarygodnosci przez potencjalnych kontrahentow. W zwi^zku z tym informacje o zobowi^aniach przedawnionych przedsi?biorc6w maj^^ duze znaczenie rynkowe, istotne dla oceny zarowno dtuznika, ktory nie zaplacil, jak rowniez wierzyciela, ktorym dopuscil do przedawnienia roszczenia. W zwi^zku z tym ustawa wprowadzi zasad?, ze informacje gospodarcze na temat zobowi^zah konsumentow biuro b?dzie zobowi^ane usun^c po uplywie 10 lat od dnia ich wymagalnosci. Dotyczy to rowniez informacji gospodarczych dotycz^cych roszczen stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem s^du, innego organu powotanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem s^du polubownego, ugod^zawart^ przed s^dem albo przed s^dem polubownym. Nie b?dzie miec znaczenia data przekazania tych danych do biura oraz to, czy dotycz^^ one roszczen przedawnionych. 3. Udost^pnianie informacji o bezskutecznych egzekucjach do biur informacji gospodarczej Propozycja legislacyjna: Proponuje si? udost?pnienie za posrednictwem biur informacji gospodarczej informacji o bezskutecznych (tj. takich zobowi^zah, wobec ktorych post?powanie egzekucyjne zostalo umorzone) egzekucjach dluznik6w-przedsi?biorc6w. Informacje takie b?d^ udost?pniane z zasobow informacji posiadanych przez kancelarie komomicze. Kwestia rozliczen kosztow udost?pnienia informacji biurom przez kancelarie komomicze zostanie pozostawiona umowie cywilnej pomi?dzy zainteresowanymi podmiotami. W konsekwencji tej zmiany, w ustawie wprowadzona zostanie nowa definicja informacji gospodarczej. B?dzie poszerzona o informacje dotycz^ce bezskutecznych egzekucji. Do rejestrow biur b?d^ mogly bye przekazane takze informacje o bezskutecznych egzekucjach wobec podmiotow, ktore w chwili przekazania nie figuruj^^w bazach biur jako dhiznicy. W celu wl^czenia informacji o bezskutecznych egzekucjach, na bazie danych posiadanych przez kancelarie komomicze powinien bye stworzony rejestr zawierajqcy informacje o umorzonych post?powaniach egzekucyjnych z uwagi na ich bezskutecznosc. W zwi^zku z tym konieczna b?dzie 11

13 zmiana ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komomikach s^dowych i egzekucji^ oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post?powaniu egzekucyjnym w administracji^. Uzasadnienie: Informacja o bezskutecznej egzekucji jest jedn^ z najbardziej istotnych negatywnych informacji gospodarczych, swiadczy bowiem nie tylko o niewywi^aniu si? ze zobowiazania, ale takze 0 niemoznosci przymusowego jej wyegzekwowania. St^d celowe jest wl^czenie takiej informacji w system informacji gospodarczych. 4. Obowiqzek przekazywania danych pomi^dzy rejestrami i wniosekjednolity Propozycja legislacvina: Proponuje si? wprowadzenie obowi^ku wzajemnego przekazywania danych o poszczegolnych zobowi^aniach mi?dzy biurami oraz udzielania zbiorczej informacji gospodarczej z kilku baz na podstawie jednego wniosku (tzw. wniosku jednolitego). Biura b?d^^ mialy ustawowy obowi^ek posredniczenia przy przekazywaniu danych na wniosek dowolnego klienta. Proponuje si?, aby przepisy uprawnialy klienta biura (zarowno osob? fizyczn^ i osob? prawn^ do zlozenia wniosku o ujawnienie informacji gospodarczych na temat konkretnego podmiotu do dowolnego, wybranego przez klienta, biura. Wniosek powinien wskazywac biura, z ktorych klient chce pozyskac informacje, przy czym nie b?dzie mozliwe zlozenie wniosku w biurze, z ktorego danych klient nie zamierza uzyskac. Biuro, jesli klient zlozy takie zlecenie, uzyska informacje takze z pozostalych wskazanych rejestrow i udzieli informacji l^cznej, obejmuj^cej dane wlasne oraz dane innych wskazanych biur. Ustawa okresli zakres danych identyfikacyjnych podmiotu, o ktorego dane zainteresowany wyst?puje w drodze wniosku jednolitego: - w przypadku danych konsumenta: imi?, nazwisko, numer PESEL lub inny numer potwierdzaj^cy tozsamosc, - w przypadku pozostalych podmiotow: firma (nazwa) oraz numer NIP. Biuro nie b?dzie moglo odmowic przyj?cia wniosku jednolitego zawieraj^cego te dane, aniwymagac od skladaj^cego innych danych identyfikacyjnych podmiotu, ktorego dotyczy wniosek. Zlozenie wniosku jednolitego w zakresie informacji gospodarczych dotycz^cych konsumenta, b?dzie wymagalo posiadania upowaznienia tego konsumenta na zasadach ogolnych. Dane wyst?puj^cego z wnioskiem jednolitym nie b?d^dost?pne dla pozostalych biur. Dane udost?pniane na podstawie jednolitego vraiosku b?d^^ mogly dotyczyc jedynie danych standardowych (tj. w nieprzetworzonej postaci) o konkretnym podmiocie okreslonych przepisach ustawy, tj. nie b?d^ obejmowac danych przetworzonych. Biuro przekaze informacje o danym podmiocie do biura udost?pniaj^cego niezwlocznie, nie pozniej niz w ci^u 24 godzin, w trybie ^ Dz.U nr 133 poz. 882, ze zm. Dz.U nr 24 poz. 151, ze zm. 12

14 teletransmisji. Maksymalny Iqczny czas na uzyskanie przez zainteresowanego informacji na podstawie jednolitego wniosku ustawa okresli na 48 godzin, w przypadku zlozenia i odbioru informacji osobiscie w siedzibie biura albo drogq_ elektronicznq. Biura b?dq^ mogly samodzielnie okreslic w regulaminach inne, fakultatywne, tryby realizacji wniosku jednolitego, np. korespondencyjnie. Wniosek jednolity powinien dotyczyc takze dost?pu konsumentow do danych na swqj temat (konsument zachowa prawo do bezplatnego dost?pu do swoich danych raz na 6 miesi?cy). Gdy konsument uzyskal juz w ostatnich 6 miesiqcach darmowy dost?p z jednego z biur - inne biuro, do ktorego trafil wniosek, powinno udost?pnic swoje dane oraz dane biur, z ktorych nie pobrano danych nieodplatnie. Biuro b?dzie obowiqzane przeslac informacje gospodarcze aktualne w chwili ich przekazania. Ustawa wyznaczy odpowiedni okres vacatio legis dla zawarcia takich umow, tj. 6 miesi?cy odwejscia w zycie nowych przepisow. Analogiczne rozwiqzanie zostanie wprowadzone wprzepisach merytorycznych ustawy dla nowopowstajqcych biur. Ustawa nalozy na wszystkie biura obowi^ek zawarcia stosownych umow w terminie 6 miesi?cy od dnia uprawomocnienia decyzji zatwierdzajqcej regulamin zarzqdzania danymi nowopowstalego biura. Koszt uzyskania dost?pu nie moze przekraczac dla klienta Iqcznie kwoty 30 zl za informacje gospodarcze z jednego biura (iloczyn kwoty do 30 zl i liczby biur, z ktorych informacje stanowiq przedmiot wniosku jednolitego). Uzasadnienie Jednym z najwazniejszych wynikow przeglqdu ustawy jest potrzeba wprowadzenia mozliwosci uzyskania, relatywnie niewielkim kosztem, informacji o zobowiqzaniach dluznika zgloszonych dokilku rejestrow. Informacje gospodarcze powinny bye funkcjonalnie polqczone wjeden system oceny wiarygodnosci platniczej osoby. W obecnym stanie prawnym biura informacji gospodarczej i Biuro Informacji Kredytowej mogq wymieniac si? wzajemnie danymi, jednak wymian? takq prowadzi jedynie jedno biuro. Istnienie (aktualnie) czterech biur informacji gospodarczej i odr?bnego rejestru kredytowego stanowi utrudnienie dla dokonywania oceny wiarygodnosc platniczej kontrahenta. Obecnie przedsi?biorca zainteresowany uzyskaniem takich informacji musi zawrzec cztery odr?bne umowy z kazdym biurem, a do bazy kredytowej praktycznie nie ma dost?pu (tylko jedno biuro oferuje takq ushig?). Opisany powyzej system ma na celu ustanowienie wzgl?dnie taniego i prostego sposobu uzyskiwania kompleksowej informacji o wiarygodnosci platniczej pojedynczego przedsi?biorcy, opartej o dane wi?cej niz jednego biura. Koszt uzyskania dost?pu nie moze przekraczac dla klienta Iqcznie kwoty 30 zl za informacje gospodarcze z jednego biura (iloczyn kwoty do 30 zl i liczby biur, z ktorych informacje stanowiq przedmiot wniosku jednolitego). Proponowany koszt 30 zl za dost?p do danych z jednego biura wynika z analizy obecnie obowiqzujqcych cennikow biur dla podmiotow detalicznych". Obecnie^ '

15 biura, jako zasad?, pobierajy od swoich klientow miesi?czne abonamenty (plus jednorazowa aktywacja), ktore pozwalajy^ na sprawdzenie w rejestrze okreslonej liczby podmiotow. Optata za sprawdzenie oscyluje w okolicach 30 zt za jeden podmiot (np. KBIG S.A. 10 sprawdzen za 290 zt, RD ERIF BIG S.A zt jako samodzielna ustuga, BIG Infomonitor S.A. - sprawdzenie 8 podmiotow za 250 zt czy 20 za 600 zt miesi?cznie, KRD BIG S.A. od 5 sprawdzen za 350 zt do 50 za 990 zt), przy czym abonament obejmuje rowniez inne czynnosci biura, co obniza koszt pojedynczej czynnosci sprawdzenia jednego podmiotu. Regulacja nie b?dzie narzucac biurom systemu wzajemnych rozliczen zwiyzanych z przekazywaniem danych w ramach realizacji wniosku jednolitego. Szczegotowe rozwiqzania b?dq zawarte w umowach pomi?dzy biurami informacji gospodarczej. 5. Ustawowe okreslenie typowych sytuacji prawnych i faktycznych uzasadniajqcych mozliwosc dokonania wpisu oraz obligujqcych biuro, wierzyciela albo dluznika do aktualizacji bqdi wykreslenia wpisu Propozycia legislacyjna: Ustawa wprowadzi generalnq zasad?, iz wyst^ienie okolicznosci prawnych lub faktycznych, rzutujqcych na zobowiqzanie b?dqce przedmiotem informacji gospodarczej wpisanej do biura, uprawnia albo obliguje biuro, wierzyciela lub dtuznika do aktualizacji albo wykreslenia wpisu. Proponuje si?, aby przyktadowy, otwarty katalog takich mozliwych sytuacji prawnych i faktycznych zostat zawarty w obwieszczeniu ministra wtasciwego do spraw gospodarki. Zaktada si?, ze katalog ten zostanie zamieszczony zgodnie z ponizszq tabelq: Okoliczno Dziatanie wierzyciela Dztalanie biura Dzialanie dtuinika Wymagalnosc zobowiqzania Kwestionowanie istnienia cz?sci lub catosci zobowi^ania Brak terminowej zapiaty za faktur^ Zaplata calosci lub czf sci naleznosci Uznanie albo odmowa uznania dlugu Wyrok sqdowy (prawomocny albo Zgloszenie, podanie daty wymagalnosci zobowiqzania oraz okresu przedawnienia konsumenta Obowiqzkowe dopisanie tej informacji Przyj?cie Przyjfcie Mozliwosc dopisania tej informacji, w razie nie dopisania przez wierzyciela Zgloszenie Przyj^cie - Obowi^owe dopisanie tej informacji i aktualizacja danych Zgloszenie Obowiqzkowe dopisanie tej informacji Przyj^cie Przyjfcie Przyjfcie Mozliwosc dopisania tej informacji, w razie nie dopisania przez wierzyciela 14

16 OkolicznoSd Dziatanie wien^ciela Dziatanie biura Dziatanie dtninika nieprawomocny) Informacja o tocz^cym si? procesie Obowi^owe dopisanie tej informacji Przyj?cie Nakaz zaplaty i sprzeciw Zgtoszenie Przyjfcie Wzajemne potr^cenie naleznosci Obowiqzkowa aktualizacja informacji Przyj?cie Odnowienie dlugu Zgloszenie Przyj?cie - Przedawnienia roszczen Uplyw 10 lat od daty wymagalnosci zobowi^ania konsumenta Oswiadczenie o nienalezytym wykonaniu zobowi^nia wzajemnego Obowi^ek dopisania informacji, ze wierzytelnosc jest przedawniona Usuni?cie wpisu (obowi^zkowa aktualizacja informacji) Zgloszenie Usuni?cie wpisu Przyj?cie Nieskuteczna egzekucja Zgtoszenie Przyj?cie - Zabezpieczenie wierzytelnosci Ugoda Cesja wierzytelnosci Inne tytuly egzekucyjne, w szczegolnosci bankowy tytul egzekucyjny, akt notarialny, w ktorym dluznik poddat si? egzekucji czy ugoda zawarta przed s^dem. Mozliwosc dopisania tej informacji, w razie nie dopisania przez wierzyciela Mozliwosc z^dania usuni?cia wpisu Zgloszenie Przyj?cie Mozliwosc dopisania tej informacji, w razie nie dopisania przez Obowi^ek aktualizacji Przyj?cie wierzyciela informacji Obowi^ek aktualizacji informacji Obowi^owe dopisanie tej informacji Przyj?cie Przyj?cie Powyzsze sytuacje odnosz^ si? zarowno do informacji gospodarczych pozytywnych, jak rowniez negatywnych. Uzasadnienie Przepisy ustawy okreslaj^ prawa i obowi^ki dtuznika i wierzyciela zwi^ane z poszczegolnymi etapami procesu wpisu informacji gospodarczej oraz nakladaj^ na strony okreslone sankcje za ich naruszenie. W tym celu zostan^ przeformulowane i doprecyzowane obecne art ustawy. Zamieszczenie w obwieszczeniu ministra wlasciwego do spraw gospodarki przykladowego katalogu typowych sytuacji prawnych i faktycznych, ktore powinny znalezc swoje odzwierciedlenie w rejestrze biur informacji gospodarczej pomoze zarowno wierzycielom i dluznikom, jak rowniez 15

17 samym biurom w ocenie aktualnosci i kompletnosci poszczegolnych wpisow. Zakiada si?, ze do katalogu tego b?d^ odwolywac si? wewn?trzne regulacje biur, jak rowniez umowy z klientami.. Rozwi^zanie takie umozliwi zamieszczanie w rejestrze biura mozliwie petnej informacji o statusie dopisanego zobowi^zania, co utatwi stronom ocen? stanu t^cz^cycii je stosunkow prawnych oraz wiarygodnosci i przydatnosci danej informacji gospodarczej. a) Podstawy dokonania wpisu informacji gospodarczej Propozycia legislacvina: Podstawowym zdarzeniem uprawniaj^cym do dokonania wpisu do biura b?dzie nadal wymagalnosc zobowi^ania od co najmniej 30 dni. Nadto, proponuje si? okreslenie zdarzen prawnych i faktycznych, ktorych wyst^ienie moze bye podstaw^, dokonania wpisu informacji gospodarczej do biura. Proponowane zdarzenia wymieniono w pkt 5 niniejszych zalozen. Zdarzenia okreslone na liscie zamieszczonej w obwieszczeniu ministra wtasciwego do spraw gospodarki zawieraj^ zarowno mozliwe podstawy wpisu, jak tez stanowi^ informacje, ktore wierzyciel powinien przekazac w momencie dokonywania wpisu. Natomiast przepisy ustawy okreslq^ wprost, co stanowi integraln^^ cz?sc wpisu, czyli ktore obligatoryjne elementy wpisu b^d\ podlegaiy obowi^kowi aktualizacji przez wierzyciela lub przez biuro. Dhiznik z kolei b?dzie miec prawo, powotuj^c si? natak^ klauzul?, z^dac aktualizacji albo usuni?cia wpisu zarowno przez biuro, jak rowniez wierzyciela. Uzasadnienie Biura informacji gospodarczej s^ instytucjami umozliwiaj^cymi ocen? wiarygodnosci potencjalnego kontrahenta, a zatem przekazuj^cymi informacje o biez^cych problemach ptatniczych tego kontrahenta. Wprowadzenie regulacji, zgodnie z ktor^. podstawy wpisu do rejestru moglaby bye wyi^cznie wierzytelnosc stwierdzona prawomocnym wyrokiem albo uznana przez dluznika jest niecelowe. W przypadku oczekiwania z wpisem informacji gospodarczej na wyrok sqdowy stwierdzaj^cy zobowi^anie, system ten moglby przestac funkejonowac. Poz^dana jest taka regulacja, ktora utatwi dokonywanie wpisow poprzez wskazanie konkretnych, typowych sytuacji, ktore wplywaj^na status prawny wierzytelnosci. b) Zakwalifikowanie nierzetelnego wpisu jako czynu nieuczciwej konkurencji Propozycia legislacvina: W celu wzmocnienia realizacji obowi^zkow aktualizacyjnych proponuje si? wi^czenie zachowan wierzycieli niedokonuj^cych aktualizacji lub usuni?cia informacji gospodarczych wsytuacjach wskazanych w ustawie do kategorii czynow nieuczciwej konkurencji. B?d^ one podlegaly odpowiedzialnosci kamej i cywilnej zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktora obejmie zarowno wierzycieli przedsi?biorc6w, jak i osoby fizyczne nieb?dq^cych przedsi?biorcami. Wprowadzona zostanie odpowiedzialnosc cywilna za naruszenie obowi^zkow Przepisy rozdziahi III oraz art. 26 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz z pozn. zm.). 16

18 ustawowych, w tym za zaniechanie powinnosci zgtoszenia wniosku o archiwizacj? lub aktualizacj? informacji gospodarczej. Uzasadnienie Obecna ustawa zawiera katalog osmiu przypadkow, w ktorych biuro ma obowi^ek usuwania informacji gospodarczych. Wedtug obowi^zuj^cej regulacji biuro zawsze ma obowi^ek usun^c informacj? na wniosek wierzyciela, w okreslonych w ustawie pi?ciu sytuacjach formalnych orazwdwoch przypadkach powzi^cia uzasadnionej informacji o wygasni^ciu lub nieistnieniu zobowi^ania. Te dwie ostatnie sytuacje wymagaj^ dokonania przez biuro oceny informacji pod k^tem uznania jej za nieistniej^c^, lub wygasi^. Biura, w celu eliminacji ryzyka zwi^anego z podejmowaniem rozstrzygni^c uznaniowych, zamieszczaj^ w swoich regulaminach wykazy dokumentow, ktore uprawdopodabniaj^^nieistnienie lub wygasni?cie zobowi^ania. Zgodnie z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsi?biorca, ktorego interes zostat zagrozony lub naruszony, moze, w drodze procesu cywilnego, m.in. z^dac zaniechania lub usuni^cia skutkow niedozwolonych dziatan, ziozenia oswiadczenia odpowiedniej tresci i w odpowiedniej formic, naprawienia wyrz^dzonej szkody, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, zas^dzenia odpowiedniej sumy pieni^znej na okreslony eel spoteczny. Z kolei odpowiedzialnosci kamej podlega rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzaj^cych w bt^d wiadomosci o przedsi?biorstwie, m.in. o sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsi^biorstwa, w celu szkodzenia przedsi?biorcy, Propozycje te przyczyni^ si? do zwi?kszenia pewnosci, ze ujawniane informacje gospodarcze s^aktualne i wiarygodne. 6. Ochrona dluznika przed nieprawddwym wpisem Propozycia legislacyjna: Proponuje si? wprowadzenie instytucji sprzeciwu dhiznika wobec wpisu, uzupetnionej 0 szczegolowe post?powanie reklamacyjne w sytuacji przekazania przez wierzyciela informacji kwestionowanej przez diuznika. Proponuje si? nast?puj%ce rozwi^ania (zob. zai^cznik): 1) wierzyciel b?dzie mogl przekazac do biura informacj? gospodarcz^^ o zobowi^aniu wymagalnym od co najmniej 30 dni, pozostate warunki przekazania informacji pozostan^ niezmienione, 2) w wezwaniu do zapiaty wierzyciel b?dzie miat obowi^ek zawrzec klauzul? informuj^c^ dhiznika o mozliwosci zgtoszenia do wierzyciela sprzeciwu wobec informacji, ktor^ wierzyciel zamierza przekazac do biura, 3) jezeli dtuznik nie zgiosi, w formie pisemnej^, sprzeciwu w terminie 21 dni od otrzymania wezwania, to wierzyciel przekazuje informacj? do biura - taka informacja powinna bye ' Oswiadczenie dhiznika powinno bye ztozone w formie odpowiadaj^cej wymaganej formie wezwania wierzyciela, tj. na pismie albo drog^ elektroniczn% przy uzyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. 17

19 uznana jako niekwestionowana przez dtuznika; do zachowania tego terminu wystarczy nadanie przesyiki zawieraj^cej sprzeciw, 4) wierzyciel, ktory otrzyma sprzeciw dluznika b^dzie mogl: a) nie dokonywac wpisu, uznaj^c sprzeciw b) pomimo wniesionego sprzeciwu dokonac wpisu wraz z obligatoryjn^ informacj^^ 0 sprzeciwie zgtoszonym przez dluznika oraz przekazaniem do biura tresci sprzeciwu i kopii ewentualnych dokumentow przedstawionych przez dtuznika, 5) informacja wpisana do rejestru, pomimo wniesionego sprzeciwu, nie b?dzie ujawniana dopoki biuro ostatecznie nie wyjasni sprawy, 6) okres, w ktorym biuro powinno wyjasnic spraw? i ocenic dostarczone przez strony dokumenty wyniesie 30 dni roboczych od dnia otrzymania od wierzyciela informacji gospodarczej wraz ze sprzeciwem dtuznika, w tym czasie informacja nie b?dzie ujawniana. W przypadku kwestionowania prawdziwosci informacji gospodarczej przez dtuznika, zarowno przed wpisem, jak i po jego dokonaniu, biuro b^dzie miato obowi^ek zawiesic publikowanie tej informacji na okres do 30 dni i w tym czasie przeprowadzic pisemne post^powanie reklamacyjne mi^dzy stronami. Jezeli w jego toku biuro uzyska uzasadnion^ informacja o nieistnieniu albo wygasni?ciu zobowi^ania, obowi^zane b^dzie do - odpowiednio - odmowy publikacji albo usuni?cia informacji. Przyktadowe mozliwe zarzuty dtuznika wraz z list^ dokumentow, ktore uzasadni^ jego stanowisko, zawarte b?d^ w obwieszczeniu, o ktorym mowa wpkt 5 niniejszych zatozeh. Biuro w toku post^powania reklamacyjnego nie b?dzie rozstrzygac merytorycznie sporu mi^dzy dtuznikiem a wierzycielem, lecz dokona oceny przedstawionych przez strony dokumentow i odmowi wpisu jedynie w przypadkach ewidentnie nieuprawnionycti czy nieudokumentowanycli oswiadczen stron. W przypadku publikacji wpisu poprzedzonej post^powaniem reklamacyjnym, biuro b?dzie zobowi^ane do publikacji tresci sprzeciwu w formie komentarza, a dtuznik b?dzie obowi^zany do aktualizacji tresci komentarza. Wszystkie komentarze biuro b?dzie mogto moderowac, tak aby zagwarantowac, ze nie b?d^ publikowane komentarze naruszaj^ce prywatnosc osoby fizycznej, tajemnicq przedsi?biorcy lub godz^ce w dobre obyczaje. Ponadto nie b?d^^ mogty bye publikowane komentarze zawieraj^ce znamiona podzegania do ich popetnienia lub pomocnictwa w ich popetnieniu. Na dtuznika oczywiscie bezpodstawnie kwestionuj^cego informacj? gospodarcz^ natozone zostan^^ sankcje kame w trybie przepisow o post^powaniu w sprawach o wykroczenia. Oskarzycielem positkowym w takim przypadku b^dzie mogt wierzyciel lub biuro informacji gospodarczej (zarowno kazdy osobno, jak i l^cznie). Uzasadnienie Obecna ustawa nie zapewnia dtuznikom wystarczaj^co skutecznych instrumentow ochrony przed wpisaniem do rejestru informacji nieprawdziwych b^dz w^tpliwych. Obecnie ustawa obliguje biuro do nieprzyj^cia informacji gospodarczej niespetniaj^cej przestanek ustawowych, jednak biura realizuj^^ ten obowi^ek jedynie od strony formalnej, nie weryfikuj^c merytorycznej podstawy 18

20 dokonania wpisu. Obowi^uj^ca regulacja wprawdzie ustanawia odpowiedzialnosc kam^ wierzyciela i biura, nie przewiduje jednak przepisow uprawniaj^cych dtuznika do aktywnej ochrony swoich interesow przed dokonaniem nieshisznego wpisu. W razie braku mozliwosci wyjasnienia sprawy z wierzycieletn, dhiznik nie ma praktycznie zadnej mozliwosci obrony przed dokonaniem wpisu. Dopiero po dokonaniu wpisu moze interweniowac w biurze i probowac uzasadnic, ze informacja dotyczy zobowi^ania nieistniej^cego lub wygastego. Biura wprawdzie samodzielnie wdrozyty, w zatwierdzanych przez Ministra Gospodarki regulaminach zarz^dzania danymi, pewne procedury, ktore przyznaj^ dtuznikowi mozliwosci kwestionowania wpisu. Nie majq^ one jednak charakteru gwarancji ustawowych. Nalezy zauwazyc, ze S^d Najwyzszy"' podkreslit istotn^ rol? biura informacji gospodarczej jako podmiotu obowi^zanego, wpewnym stopniu, do czuwania nad tresci^ wpisow w rejestrze. Wprzywoknym orzeczeniu wskazano, iz uzyskanie uzasadnionej wiadomosci o zmniejszeniu wysokosci zobowi^ania stanowi o obowi^ku rozpatrzenia, po stronie profesjonalnego podmiotu gromadz^cego, przechowuj^cego i udost^pniaj^cego informacje gospodarcze, czy nie zachodzi potrzeba uaktualnienia informacji co do wysokosci zobowi^zania. Taka powinnosc wynika z ci^^cej na podmiocie profesjonalnym nalezytej starannosci okreslonej w art Kodeksu cywilnego, wedtug ktorego starannosc podmiotu prowadz^cego dziatalnosc gospodarcz^ okresla si? z zachowaniem zawodowego charakteru tej dzia}alnosci. W tym kontekscie S^d Najwyzszy stwierdzii obowi^ek samego biura informacji gospodarczej, nawet bez wniosku wierzyciela, do dokonania aktualizacji wpisu w rejestrze. Nalezy oczekiwac, zew ramach ci^^cej na biurze starannosci zawodowej wyst^i do wierzyciela, maj^c wiedz? od dhiznika, przynajmniej z odpowiednim zapytaniem. Biuro informacji gospodarczej nie moze tylko posredniczyc w przekazywaniu informacji uzyskiwanych od swoich klientow - wierzycieli, ale musi czuwac nad rzetelnosci^ swojej dziajalnosci, jako - w pewnej mierze - instytucja zaufania publicznego, na co wskazuj^ jej funkcje, rygory utworzenia i nadzor nad dziatalnosci^ ministra wiasciwego do spraw gospodarki. W obecnym stanie prawnym przepisy nie przewiduj^. procedury, w ktorej przedsi?biorca-dluznik, ktorego dotyczy informacja miaiby skuteczne uprawnienie wobec biura lub przedsi^biorcywierzyciela do wymuszenia zmiany informacji. Jedynie wtedy, gdy zachodzi ktoras z wyraznie wskazanych w ustawie sytuacji, przedsi^biorca-dtuznik moze poinformowac biuro i z^dac usuni^cia informacji gospodarczej z wtasnej inicjatywy biura. Proponowane rozwi^zanie zapobiegnie niestusznym wpisom oraz zapewni mozliwosc aktywnego i skutecznego udziahi dhiznika w procedurze dokonywania wpisu informacji gospodarczej na jego temat. 7. Dopuszczenie osob flzycznych do przekazywania informacji gospodarczych do biur bez tytulu wykonawczego Propozycia legislacvina: Proponuje si? modyfikacj? defmicji wierzyciela, w ten sposob aby obj?ia rowniez osoby fizyczne nieposiadaj^ce tytuhi wykonawczego wobec wierzytelnosci. Zasady przekazywania informacji gospodarczych przez wierzycieli-osoby fizyczne b?d^ zatem takie same jak dotycz^ce pozostatych ' Por. wyrok SN z dnia 26 pazdziemika 2011 r. Ill CSK 16/11. 19

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa OCENA SKUTKOW REGULACJI 1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa Zakres oddzialywania projektu ustawy obejmuje nast~puj~ce podmioty: ubezpieczonych w powszechnym systemie ubezpieczeil

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r.

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r. INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r. Informacja stanowi wykonanie art. 212 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 483 sprost.:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI. z dnia... 2014 r.

ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI. z dnia... 2014 r. ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI z dnia... 2014 r. w sprawie przekazania rozpoznawania wniosk6w o nadanie klauzuli wykonalnosci decyzjom wydanym przez Rad((, Komisjft Europejsk~b Europejski Bank

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. 57-320 Polanica-Zdroj, ul Spacerowa 2 Tel. 74/865 17 80, Fax 74/869 01 61 www.mzk-polamca.pl, e-mail: mzk@mzk-polanica.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Kérjük a tisztelt Felügyeletet, hogy döntése meghozatala során a mellékelt dokumentumokat szíveskedjen figyelembevenni.

Kérjük a tisztelt Felügyeletet, hogy döntése meghozatala során a mellékelt dokumentumokat szíveskedjen figyelembevenni. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Tárgy: Hiv. szám; Hiánypótlás 41686/2011 Tisztelt Felügyelet! Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. (székhelye: 1122 Budapest,

Bardziej szczegółowo

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013 Outsourcing w Polsce Warszawa 2013 Spis treści Kilka słów o outsourcingu w Polsce... 3 Gdy wyciekną dane osobowe... 5 O outsourcingu pracowniczym... 8 Regulowany outsourcing w instytucjach finansowych...

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOBRYCH PRAKTYK

ZASADY DOBRYCH PRAKTYK ZASADY DOBRYCH PRAKTYK PRZEDSIĘBIORSTW ZRZESZONYCH W KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE czerwiec, 2012 rok Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Związek Pracodawców, powstała 27

Bardziej szczegółowo

CZARNA LISTA BARIER dla rozwoju przedsiębiorczości 2013

CZARNA LISTA BARIER dla rozwoju przedsiębiorczości 2013 CZARNA LISTA BARIER dla rozwoju przedsiębiorczości 2013 Warszawa, maj 2013 CZARNA LISTA BARIER dla rozwoju przedsiębiorczości 2013 Warszawa, maj 2013 Spis treści WSTĘP 3 1. BARIERY ogólnogospodarcze UTRUDNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamcnhofa vv Bialymstoku 15-274 Bialystok, ill. Wsszyngtona 17; tcl. {85)7450595, fax (85) 7450595 Bialystok, 2015-03-02 Wszyscy uczestnicy postqpowania

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorca a konsument

przedsiębiorca a konsument przedsiębiorca a konsument Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści By przedsiębiorca był syty i konsument cały... 3 Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną... 4 Klauzule abuzywne w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

zawężenie kręgu osób mających do nich dostęp. Centralne Biuro Antykorupcyjne

zawężenie kręgu osób mających do nich dostęp. Centralne Biuro Antykorupcyjne Raport z ponownych konsultacji do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw przeprowadzonych na etapie akceptacji projektu po uzgodnieniach międzyresortowych

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES ZWI^ZEKBANKOW POLSKICH KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES lull I nil RPW/5839/2015 P Oata:2O15-01-29 Warszawa, 27 stycznia 2015 r. ZAL. 2 9-01- 2015 NR. Pani Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich w

Bardziej szczegółowo

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI www.kpwig.gov.pl KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI Stan prawny na dzień 31 marca 2006 roku. Maciej Kurzajewski

Bardziej szczegółowo

Korzysci, szanse i zagroienia wynfkajaee z jednolitego systemu ochrony patentowej dla jednostek naukowych

Korzysci, szanse i zagroienia wynfkajaee z jednolitego systemu ochrony patentowej dla jednostek naukowych Dr hab, prof. UW Krystyna Szczepanowska - Kozlowska Katedra Prawa Wla8no~ciIntelektualnej i D6br Niematerialnych Wydzial Prawa Uniwersytet Warszawski Warszawa, 25 czerwca 2012 r, Korzysci, szanse i zagroienia

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1. U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik WARSZAWA 2008 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

MIiR Uwaga uzgodniona na konferencji. 2. Uwagi częściowo uwzględnione.

MIiR Uwaga uzgodniona na konferencji. 2. Uwagi częściowo uwzględnione. Raport z konsultacji po konferencji uzgodnieniowej do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (KRMC) Lp. Jednostka redakcyjna Zgłoszone uwagi

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Nr ewid. 183/2012/P/12/192/KNO KNO-4101-08-00/2012 Informacja o wynikach kontroli Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

ii. art. i29b ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Oz.U. z.' --,.

ii. art. i29b ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Oz.U. z.' --,. OOLNOSLJ\SKI WOJEWOOZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROClAWIU I. art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks post~powania administracyjnego (Oz. U. z 2013 r. poz. 267), umarza post~powanie administracyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ

RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ Warszawa, 01 kwietnia 2015 r. RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ Projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej został

Bardziej szczegółowo

31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej. I. Potrzeba regulacji.

31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej. I. Potrzeba regulacji. 31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej I. Potrzeba regulacji. Dziesięcioletni okres stosowania ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU

RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU Warszawa, grudzieñ 2012 r. Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści Wykaz skrótów... 4 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Zasady swiadczenia ustug asysty technicznej dla oprogramowania Oracle Obowi~zuj~ od 15 marca 2013 r.

Zasady swiadczenia ustug asysty technicznej dla oprogramowania Oracle Obowi~zuj~ od 15 marca 2013 r. Zala.cznik Zasady swiadczenia ustug asysty technicznej dla oprogramowania Oracle Obowi~zuj~ od 15 marca 2013 r. NFORMACJE 00 LNE o ile nie podano inaczej. niniejsze Zasady swiadczenia uslug asysty technicznej

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 grudnia 2013 roku. DECYZJA nr RPZ 52/2013

Poznań, dnia 31 grudnia 2013 roku. DECYZJA nr RPZ 52/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. 61 852 15 17, 852-77-50, Fax 61 851 86 44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/21/13/MT/ Poznań,

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r.

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. U C H W A L A NrVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia sprawozdania z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowku za 2012 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo