Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy"

Transkrypt

1 MINIS r E R GOSPODARKI \ DDR-II-4300-A^/^/14 Warszawa, 2014 r. Komisja Wspolna Rz^du i Samorzqdu Terytorialnego >'2^ /i^pisn/ / < Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P. poz. 979) w zal^czeniu przekazuj? projekt zalozen projektu ustawy o zmianie ustawy o udostqpnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (pozycja w wykazie prac legislacyjnych ZD 100), z uprzejm^, prosbq. 0 opini? projektowanych rozwi^zan. Jednoczesnie informuj?, ze projekt podlegal uzgodnieniom mi^dzyresortowym 1 konsultacjom pubiicznym na przelomie maja i czerwca 2014 r. Konferencja uzgodnieniowa projektu odbyla si? w dniu 22 lipca 2014 r. rft/v \V, Piclrfwicz PF-LNOMOCNiK W.m\) D O SPIWLW!!i-;l<!-:(UiLA(Ml COSPODAKCZV'CH sr:i\!-;i:.'rah/' S'I~ANU Minister i,-,o 'j<j-.i)< "wrki tel '2^j I'nwi " IM i~ w-'i} SCP/32g56/ :

2 MINISTER GOSPODARKI Polslta Projekt zatozen projektu ustawy o zmianie ustawy 0 udostf pnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (ZD 100) Ministerstwo Gospodarki 9 pazdziernika 2014 r.

3 Spis tresci I. Cel projektowanej regulacji 3 //. Obowiqzujqce rozwiqzania prawne 5 ///. Istota proponowanych rozwiqzan i zakres przewidywanej regulacji 6 1. Wprowadzenie uprawnienia do przekazywania informacji o niektorych zobowiqzaniach publicznoprawnych 6 a) Umozliwienie organom publicznym, przekazywania do biur informacji o wymagalnych zobowiqzaniach publicznoprawnych 6 b) Umozliwienie przekazywania do biur informacji pozytywnych 9 2. Ujawnianie informacji o zobowiqzaniach przedawnionych i zobowiqzaniach konsumentow 9 3. Udost^pnianie informacji o bezskutecznych egzekucjach do biur informacji gospodarczej // 4. Obowiqzek przekazywania danych pomi^dzy rejestrami i wniosekjednolity Ustawowe okreslenie typowych sytuacji prawnych i faktycznych uzasadniajqcych mozuwosc dokonania wpisu oraz obligujqcych biuro, wierzyciela albo dtuznika do aktualizacji bqdi wykreslenia wpisu 14 a) Podstawy dokonania wpisu informacji gospodarczej 16 b) Zakwalifikowanie nierzetelnego wpisu jako czynu nieuczciwej konkurencji Ochrona dluznika przed nieprawdziwym wpisem Dopuszczenie osob Jlzycznych do przekazywania informacji gospodarczych do biur bez tytulu wykonawczego Opracowywanie przez biura informacji gospodarczej tzw. modeli predykcyjnych dotyczqcych przedsi^biorcow Wykonywanie obowiqzkow informacyjnych na zlecenie wierzyciela Posredniczenie na rzecz klientdw w dostqpie do rejestrow publicznych Prowadzenie przez biura programow certyfikacyjnych i wydawanie dokumentow napodstawie informacji zawartych w bazie biura informacji gospodarczej Nadzor ministra wlasciwego do spraw gospodarki nad dzialalnosciq biur informacji gospodarczej Przeglqd przepisow ustawy pod kqtem eliminacji wqtpliwo ci interpretacyjnych i wprowadzenie niezbqdnych uzupelnien Okres vacatio legis 26 Zat^cznik. Schemat post^powania ze zgtoszeniem wpisu do biura informacji gospodarczej...28

4 /. Cel projektowanej regulacjl Obecnie kwestie zwi^zane z informacj^ gospodarcz^ i funkcjonowaniem biur informacji gospodarczej reguluje ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostqpnianiu informacji gospodarczych iwymianie danych gospodarczych^, w dalszej cz^sci prqjektu zaiozen zwana ustaw^". Wprowadzony w przedmiotowym akcie system wymiany informacji gospodarczej jest jednym z elementow szerszego wachlarza instytucji prawnych reguluj^cych rynek informacji 0 wiarygodnosci platniczej uczestnikow obrotu gospodarczego, nie tylko przedsi^biorcow, ale takze konsumentow. Doswiadczenia zebrane w okresie prawie czterech lat obowi^zywania regulacji, jak rowniez dynamicznie zmieniaj^ca si? sytuacja na rynku gospodarczym i finansowym, ujawniiy potrzeb? dokonania dalej id^cych zmian ustawowych, modyfikuj^cych przyj^ty model wymiany informacji 0 wiarygodnosci ptatniczej. Maj^c na uwadze powyzsze, Ministerstwo Gospodarki dokonato oceny fiinkcjonowania przedmiotowej ustawy. Przeprowadzono ankiety, analizy przepisow i rozwi^an funkcjonuj^cych w innych krajach oraz konsultacje obejmuj^ce ramy prawne udost?pniania i wymiany informacji 0 wiarygodnosci ptatniczej uczestnikow obrotu gospodarczego. Prace analityczne obj?ly szerokie spektrum zagadnien zwi^anych z informacjami o spehiianiu zobowi^an pieni?znych, czyli wiarygodnosci platniczej. Konsultacje prowadzone byly z wieloma podmiotami, takimi jak: organizacje przedsi^biorcow, organizacje ochrony praw konsumentow, przedsi^biorcy czy organy publiczne i administracji rz^dowej. W ramach konsultacji przygotowany zostat kompleksowy dokument pt. System informacji o wiarygodnosci platniczej w obrocie gospodarczym. Zielona Ksiqga? Wynikiem oceny funkcjonowania ustawy jest ustalenie celow, ktore powinna realizowac zmieniona regulacja. Nalez^do nich: - ulatwienie dost?pu do kompleksowej informacji o wiarygodnosci platniczej matym i srednim przedsi^biorcom, - zmniejszenie kosztow dost?pu do komplementamej informacji o wiarygodnosci ptatniczej, - wzmocnienie ochrony dtuznikow przed nieshisznym wpisem do rejestru, - umozliwienie budowania pelniejszych (kompletnych, aktualnych, wiarygodnych) baz danych o zobowi^zaniach pozwalaj^cych lepiej weryfikowac potencjalnych kontrahentow i wzrost pewnosci platniczej. Systemy wymiany informacji o zobowi^aniach fmansowych shiz^ zmniejszeniu ryzyka kredytowania kontrahenta, ktory potencjalnie moze miec problemy z wyplacalnosci^. Nie jest mozliwe stworzenie systemu, ktory zapewni, ze kontrahent zawsze wywi^ze si? ze swoich zobowi^an. Systemy te opieraj^ si? przede wszystkim na sprawdzaniu historii platniczej potencjalnego kontrahenta i w ten sposob pozwalaj^ na ocen? jego reputacji. Transakcje z kontrahentem o dobrej reputacji s^mniej ryzykowne. ' Dz. U. Nr 81, poz. 530, z pozn. zm. ^ wiarygodn%20p%c5%82atniczej% pdf

5 Bezpieczenstwo obrotu gospodarczego ma istotne znaczenie dla konkurencyjnosci gospodarki. Niewysoki poziom bezpieczenstwa skutkuje ograniczaniem kontaktow gospodarczych do partnerow znanych i sprawdzonych, nie zawsze maj^cych najbardziej konkurencyjn^ ofert?. Przedsi?biorcy d^^ do ograniczania niepotrzebnego ryzyka, zwlaszcza w okresie niepewnosci na rynku. Ograniczone zaufanie i mniejsza gotowosc do nawi^ywania kontaktow z nowymi partnerami przekladaj^ si? na wyzsze koszty transakcyjne, bowiem skiania do si^gania po dodatkowe zabezpieczenia prawne i finansowe. W przypadku mniejszych transakcji konstruowanie mechanizmow zabezpieczen jest zwykle zbyt kosztowe, aby transakcja byta w ogole opiacalna. Dlatego tez celem proponowanych zmian jest stworzenie w miar? powszechnego, niedrogiego w uzytkowaniu i sprawnego systemu wymiany informacji o wiarygodnosci ptatniczej. Taki system b^dzie stanowil skuteczny mechanizm obnizania ryzyka dziatalnosci gospodarczej. St^d kluczowe hqds^ uregulowania dotycz^ce podstaw wpisu, weryfikacji jego wiarygodnosci i rozszerzenia podstaw usuni^cia informacji z rejestrow. Nie mniej istotna - z punktu widzenia wzmocnienia bezpieczenstwa obrotu, a w konsekwencji podniesienia konkurencyjnosci gospodarki - jest kompletnosc informacji. Oznacza to dost?p nie tylko do informacji o niewywi^zywaniu si? ze zobowi^an (negatywnej), aletakze informacji pozytywnej, czyli o prawidtowym wywi^ywaniu si? ze zobowi^an. Potwierdzenie wlasnej rzetelnosci moze podniesc atrakcyjnosc oferty, aw konsekwencji przyniesc wymieme korzysci gospodarcze. Optymalny system powinien zapewniac sprawnosc obstugi rejestrow po stosunkowo niskich kosztach. Obecnie brak jest pelnej i faktycznej wspotpracy w zakresie przekazywania danych pomi?dzy biurami, pomimo zapewnienia takiej mozliwosci w ustawie. Przez biura - z uwagi na brak podstaw prawnych - nie s^^rowniez przekazywane informacje zgromadzone w rejestrach publicznych. W ramach systemu musz^_ funkcjonowac skuteczne mechanizmy ochrony praw dtuznikow. System powinien bye zarazem wystarczaj^co atrakcyjny i skuteczny, tak aby stanowil prawdziwe wsparcie w odzyskiwaniu naleznosci - dla wierzycieli, oraz w ocenie wiarygodnosci platniczej - dla potencjalnych kontrahentow. Obecnie na rynku dziataj^^ cztery biura informacji gospodarczej, CO sprawia, ze w istocie mamy do czynienia z kilkoma rownolegle istniej^cymi systemami, a uzyskanie petnej informacji wymaga skorzystania z uslug kilku podmiotow. Celowe jest zatem zapewnienie wymiany informacji gospodarczych mi?dzy biurami. W celu poprawienia efektywnosci obecnego systemu wymiany informacji o wiarygodnosci piatniczej proponuje si? wprowadzenie zmian ustawowych, wskazanych w dalszej cz?sci niniejszych zalozeh.

6 //. Obowiqzujqce rozwiqzania prawne. Zgodnie z obowi^uj^c^_ ustawy z 2010 r. biuro informacji gospodarczej jest posrednikiem w udost?pnianiu informacji gospodarczych. Posrednictwo to polega na przyjmowaniu informacji gospodarczych od wierzycieli, przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy informacj? gospodarcz^^ stanowi^: 1) dane identyfikuj^ce przedsi?biorc?, osob? prawn^ jednostk? organizacyjn^ nieposiadaj^c^ osobowosci prawnej lub osob? fizyczn^ 2) dane o zobowi^aniu pieni?znym (zarowno tzw. dane negatywne, jak i dane pozytywne); 3) dane o poshizeniu si? podrobionym lub cudzym dokumentem. Podmiotem uprawnionym do przekazywania danych do rejestrow biur informacji gospodarczych jest wierzyciel. Wierzycielem, zgodnie z przepisem art. 2 ust. 2 pkt 4 ustawy, ustawy jest: 1) osoba fizyczna, ktorej wierzytelnosc zostata stwierdzona tytuiem wykonawczym; 2) osoba fizyczna wykonuj^ca dziaialnosc gospodarcz^ (nawet jezeli wierzytelnosc nie zostaia stwierdzona tytuiem wykonawczym); 3) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj^ca osobowosci prawnej, ktorej w zwi^ku z wykonywan^ dzialalnosci^ gospodarcz^ lub stosunkiem prawnym przyshiguje wierzytelnosc oraz 4) podmioty uprawnione zgodnie z przepisami dotycz^cymi alimentow i wspierania rodziny. Informacje do biur, na odr?bnych zasadach, mog^ przekazywac tez, na podstawie przepisow art. 9 i 13 ustawy, Biuro Informacji Kredytowej oraz instytucje dysponuj^ce danymi o wiarygodnosci platniczej z panstw czlonkowskich Unii Europejskiej oraz innych panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wierzyciel ponosi odpowiedzialnosc za spelnienie warunkow przekazywania informacji gospodarczych okreslonych w przepisach art. 14 i 15 ustawy. Wierzyciel jest uprawniony do przekazania informacji do biura jezeli: 1) zobowi^anie wynika z okreslonego stosunku prawnego; 2) zobowi^anie jest wymagalne od co najmniej 60 dni; 3) l^czna kwota wymagalnych zobowi^zan wynosi co najmniej 200 zlotych - w przypadku konsumentow, albo 500 zlotych - w przypadku przedsi?biorc6w i innych podmiotow; 4) uplyn^l CO najmniej miesi^c od wyslania przez wierzyciela wezwania do zaplaty zawieraj^cego ostrzezenie o zamiarze przekazania danych do biura. Wierzyciel, ktory przekazuje do biura nieprawdziw^^ informacj? podlega, na podstawie przepisu art. 48 ustawy, grzywnie do 30 tysi?cy zlotych. Biuro, ktore ujawnia nieprawdziw^ lub nieaktualn^ informacj? gospodarcz^^ rowniez podlega grzywnie do 30 tysi?cy zlotych, na podstawie przepisu art. 51 ustawy. Ustawa przewiduje tez, w art. 16, uproszczon^ procedur? przekazywania informacji gospodarczych przez podmioty (osoby fizyczne i prawne), ktore uzyskaly tytul wykonawczy wobec zobowi^ania.

7 W takim przypadku nie obowi^zuj^^ kwoty minimalne zobowi^ania dhaznika, a okres mi?dzy wyslaniem ostrzezenia o zamiarze przekazania danych do biura a wpisem wynosi 14 dni, a nie miesi^c. Ustawa przewiduje szczegolowe zasady aktualizacji i usuwania informacji gospodarczych. Informacje gospodarcze usuwane s^przez biuro b^dz aktualizowane na wniosek wierzyciela. Biuro usuwa informacje gospodarcze w przypadkach okreslonych w art. 31 ustawy, tj.: 1) na wniosek wierzyciela; 2) przed zaprzestaniem wykonywania dzialalnosci gospodarczej przez biuro; 3) przekazane przez wierzyciela, z ktorym wygasla albo zostala rozwi^ana umowa; 4) przekazane przez wierzyciela, ktory po ich przekazaniu do biura zostal wykreslony z wlasciwego rejestru albo ewidencji lub zaprzestal wykonywania dzialalnosci gospodarczej; 5) dotycz^ce posluzenia si? podrobionym lub cudzym dokumentem - po uplywie 10 lat licz^c od kohca roku, w ktorym biuro otrzymato te informacje; 6) na podstawie uzasadnionej informacji o nieistnieniu zobowi^zania; 7) na podstawie uzasadnionej informacji o wygasni?ciu zobowi^zania, jezeli dane dotycz^ dtuznika b?d^cego konsumentem; 8) po uplywie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, nie pozniej niz po uplywie 10 lat od dnia ich przekazania przez wierzyciela. Dluznik, ktorego dotyczy informacja gospodarcza ma prawo dost?pu do swoich danych, jak tez prawo z^dania ich sprostowania b^dz aktualizacji. Sprostowanie b^dz aktualizacja dokonywane s% zgodnie z przepisami art. 30 ustawy, na z^danie dhiznika skierowane do wierzyciela. ///. Istota proponowanych rozwiqzan i zakres przewidywanej regulacji. 1. Wprowadzenie uprawnienia do przekazywania informacji a niektorych zobowiqzaniach publicznoprawnych a) Umozliwienie organom publicznym, przekazywania do biur informacji o wymagalnych zobowiqzaniach publicznoprawnych Propozycia legislacyjna: Proponuje si?, aby organy publiczne, w tym podatkowe (urz?dy skarbowe oraz organy gmin w zakresie podatkow i oplat lokalnych) i oddzialy ZUS oraz KRUS, mogly przekazywac do biur informacje o wymagalnych zobowi^aniach publicznoprawnych dotycz^cych oplat administracyjnych i podatkow. W tym celu konieczne b?dzie odpowiednie dostosowanie przepisow o tajemnicy skarbowej. Decyzja o przekazaniu informacji do biura b?dzie nalezec wyl^cznie do organu.

8 Zaktada si?, ze do biur b?d^ mogly bye przekazywane informacje na temat nast?puj^cych zobowi^an publicznoprawnych: 1) podatek od nieruchomosci, 2) podatek od srodkow transportowych, 3) oplata adiacencka, 4) optaty telekomunikacyjne, 5) oplaty zwi^zane z odpadami, 6) oplaty z zakresu prawa geologicznego i gomiczego, 7) naleznosci podatkowe i celne pobierane przez urz?dy skarbowe i organy Stuzby Celnej, 8) kary administracyjne, 9) naleznosci wobec ZUS i KRUS. Zakres przekazywanych danych b?dzie obejmowat: 1) nazw? wierzyciela, 2) wysokosc zobowi^ania i jego tytul, 3) dane dtuznika. Minimalna wysokosc zobowi^zan publicznoprawnych uprawniaj^ca organ do dopisania informacji do biura, b?dzie analogiczna jak przy zobowi^aniach prywatnych (200 zt w przypadku zobowi^an nie zwi^anych z dziatalnosci^ gospodarcz^ dluznika i 500 zl. w przypadku przedsi?biorc6w). Uzasadnienie Obecne rozwi^ania nie daj^ jednoznacznej podstawy do przekazywania tego rodzaju zobowi^an do biur. Tymczasem, maj^ one istotn^ wartosc do oceny wiarygodnosci ptatniczej podmiotu. W zwi^ku z tym, ze podstawow^_funkcj^,biur informacji gospodarczej powinno bye umozliwienie dokonania weryfikacji wiarygodnosci platniczej potencjalnego kontrahenta, zasadnym jest poszerzenie zrodel danych przekazywanych do biur. Rozwi^zanie to umozliwi dokonywanie pogt?bionej oceny wiarygodnosci platniczej potencjalnego kontrahenta. Zobowi^ania publicznoprawne przedsi?biorc6w i obywateli maj^ rozny charakter. Mog^ to bye zarowno zobowi^ania stricte podatkowe, jak rowniez oplaty administracyjnoprawne (np. za wywoz odpadow), oplaty egzekucyjne, a takze kary (np.: kary administracyjne). Dane o zobowi^aniach wobec organow publicznych b?d^ mogly bye przekazywane do biur informacji gospodarczych przez te organy z wlasnych zbiorow danych. Ustawa nie wprowadzi zadnego nowego rejestru gromadz^cego kolejne informacje o obywatelach. Jedynym celem jest dopuszczenie zamieszczania takich danych w biurach. Przez proponowane rozwi^ania biura nie stan^ si? rejestrami publicznymi. Nalezy podkreslic, ze ustawa o udost?pnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych nie jest ustawy, ustrojow^ dla organow administracji, a jedynie wprowadzi mozliwosc przekazywania informacji gospodarczych przez organy publiczne. Kazdorazowo, lub w

9 odniesieniu do grupy dhaznikow, decyzj? podejmie wtasciwy organ, bior^c pod uwag? m.in. nakaz rownego traktowania adresatow swoich dzialan. Kazda osoba fizyczna b?dzie mogta, tak jak dotychczas, bezptatnie raz na pol roku, sprawdzic, jakie dane na jej temat udost?pniane przez biuro oraz komu zostaty one udost?pnione. Proponowane rozwi^zanie nie ogranicza wolnosci i praw obywateli, nie naklada takze obowi^zku ujawniania przez obywateli informacji o sobie. W zwi^ku z tym postanowienia projektu w petni odzwierciedlaj^ standardy okreslone w art. 51 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Projektowana regulacja, przewiduj^ca, iz informacje o kazdym dluzniku naleznosci publicznoprawnych, b?d% mogly zostac przekazane do biura informacji gospodarczej, nie narusza takze konstytucyjnej zasady rownosci. Nalezy podkreslic, ze Trybunat Konstytucyjny wielokrotnie przedstawiat stanowisko, zgodnie z ktorym zasada rownosci wobec prawa, wyrazona w art. 32 ust. 1 Konstytucji nie ma charakteru absolutnego^ Rownosc w rozumieniu konstytucyjnym nie ma charakteru abstrakcyjnego i absolutnego, funkcjonuje zawsze w pewnym kontekscie sytuacyjnym i musi odnosic si? do nakazow (zakazow) lub uprawnien przynaleznych okreslonym jednostkom (ich grupom) w porownaniu ze statusem innych jednostek (grup). Postulat rownosci nie moze bye utozsamiany z nakazem identycznosci praw wszystkich jednostek nie tylko z tego wzgl^du, ze kazda regulacja prawna w istocie wprowadza zroznicowanie mi^dzy podmiotami. Trybunat Konstytucyjny, w swym ustalonym orzecznictwie, za istot? rownosci w rozumieniu art. 32 ust. 1 Konstytucji uwaza rowne traktowanie adresatow norm, ktorzy charakteryzuj^^ si? w rownym stopniu okreslon^^ cech^ prawnie relewantn^. W grupie tych osob niedopuszczalne jest roznicowanie, czy to dyskryminuj^ce, czy faworyzuj^ce. Zasada rownosci daje si? zatem wyrazic w formule, w mysl ktorej nie wolno tworzyc takiego prawa, ktore roznicowaloby sytuacj? prawn^ podmiotow, ktorych sytuacja faktyczna jest taka sama."* Do rejestrow biur informacji gospodarczych b?d%mogty trafic informacje o podmiotach, ktore nie realizuj^^ ci^z^cych na nich obowi^kach ustawowych. Ujawnienie takich informacji shizy dostarczeniu zainteresowanym niezwykle waznej informacji o jego zachowaniach platniczych. Jest to zatem informacja wzmacniaj^ca pewnosc obrotu handlowego, bowiem ulatwia ocen? ryzyka kontraktowania. Jednoczesnie nalezy podkreslic, iz samo przekazanie informacji gospodarczej do biura obwarowane jest spelnieniem szeregu warunkow, maj^cych na celu rowniez ochron? slusznych interesow dtuznika. Kwota zobowi^ania musi wynosic przynajmniej ustawowe minimum, zalegtosc na rzecz organu publicznego musi zostac stwierdzona odpowiednim aktem formalnym (np. decyzj^^ administracyjn^, wierzyciel ma obowi^ek wystania dtuznikowi ostrzezenia o zamiarze wpisu, dtuznik b?dzie miat mozliwosc wniesienia sprzeciwu. Nowe rozwi^anie stuzy waznemu interesowi publicznemu (wzmocnienie bezpieczenstwa obrotu gospodarczego) i prywatnemu (polepszenie mozliwosci oceny ryzyka kontraktowego), a jednoczesnie - dzi?ki rozbudowanym zabezpieczeniom przed niestusznym wpisem - jest zgodne z konstytucyjny^ zasady proporcjonalnosci. ^ Wyrok TK z dnia 19 czerwca 2012 r. Sygn. akt P 41/10. " Wyrok TK z 7 czerwca 2004 r. Sygn. P 4/03, OTK ZU nr 6/A/2004, wyrok TK z dnia 5 pazdziemika 2005 r. Sygn. SK 39/05.

10 b) Umozliwienie przekazywania do biur informacji pozytywnych Propozycia legislacvina: Przepisy okresl^ ogolny tryb i zakres przekazywanych informacji oraz wysokosc maksymalnej oplaty pobieranej przez organy za ich przekazanie. Koszt przekazania informacji pozytywnej do biura poniesie wnioskuj^cy, b?dzie on mogl takze samodzielnie przedstawic takie zaswiadczenie w biurze. Uzasadnienie Rozwi^zanie ma na celu uzupelnienie obowi^zuj^cych regulacji w zakresie przekazywania do biur tzw. informacji pozytywnych na temat zobowi^ah publicznoprawnych. Gromadzenie takich danych w biurach pozwoli na budowanie bardziej kompleksowych baz danych. Proponowane rozwi^zanie bazuje na funkcjonuj^cej obecnie praktyce, zgodnie z ktor^ przedsi?biorcy i obywatele przedstawiaj^ zaswiadczenia o niezaleganiu w zaplacie podatkow oraz skladek na ubezpieczenie spoleczne. Zaswiadczenia takie wystawiane s^^ na wniosek zainteresowanych. 2. Ujawnianie informacji o zobowiqzaniac/t przedawnionych i zobowiqzaniach konsumentow Propozycia legislacvina: Proponuje si? zroznicowanie sposobu i trybu przyjmowania i ujawniania informacji 0 zobowi^aniach prywatnoprawnych dotycz^cych przedsi?biorc6w i konsumentow. 1) Zobowiazania przedawnione Proponuje si? nie roznicowac informacji na informacje o zobowi^aniach przedawnionych 1 nieprzedawnionych, i co do zasady pozostawic obecn^ regulacj?. Natomiast regulacja powinna zostac uzupelniona o mozliwosc specjalnego oznaczania zobowi^zan, ktore dluznik-przedsi?biorca kwestionuje powoluj^c si? na zarzut przedawnienia. Dhiznik b?dzie miec mozliwosc zgloszenia moderowanego komentarza do wpisu do rejestru. Wierzyciel powinien miec mozliwosc wskazania terminu przedawnienia z listy zamieszczonej w formularzu zgloszeniowym. Wierzyciel powinien dokonywac wskazania z dochowaniem nalezytej starannosci, niemniej jednak ustawa nie wprowadzi odpowiedzialnosci kamej za nieumyslne bl?dne wskazanie terminu przedawnienia. Uzasadnienie Zobowi^zanie przedawnione jest zobowi^zaniem istniej^cym, jednak najcz?sciej brak jest mozliwosci jego przymusowego wyegzekwowania na drodze s^dowej. Obecnie przepisy nie reguluj^ szczegolowo kwestii post?powania biura w przypadku zgloszenia zobowi^ania przedawnionego. Nalezy zauwazyc, ze w przeciwienstwie do zobowi^ah prywatnoprawnych, zobowi^ania publicznoprawne wraz z uplywem terminu przedawnienia wygasaj^, (przestaj^ istniec). Przepisy Kodeksu cywilnego w art i 2 stanowi^ ze, z zastrzezeniem wyj^tkow ustawowych, roszczenia maj^tkowe ulegaj^^ przedawnieniu. Po uplywie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przyshiguje roszczenie, moze uchylic si? od jego zaspokojenia, chyba, ze nie skorzysta z zarzutu przedawnienia. Skutkiem uplywu terminu przedawnienia jest

11 przeksztalcenie zobowi^zania w tzw. zobowi^anie niezupelne (naturalne). S^d bierze pod uwag? przedawnienie na zarzut strony, nie moze zas uwzgl?dniac przedawnienia z urz?du. Informacja o ci^^cych na dluzniku zobowiqzaniach przedawnionych ma istotne znaczenie gospodarcze, pozwala na ocen? zachowan platniczych dluznika. Dlatego tez zasadne jest takie uregulowanie kwestii zobowi^an przedawnionych, aby w bazach biur widoczna byla historia platnicza dluznika, obejmuj^ca rowniez informacje o zobowi^aniach przedawnionych przy jednoczesnym uwzgl?dnieniu sytuacji, kiedy taka informacja powinna bye usuni?ta z bazy biura w celu ochrony slusznych interesow dluznika. Poniewaz biura zobowi^ane s^ do dzialania z zachowaniem nalezytej starannosci maj^ wi?c obowi^ek zablokowac mozliwosc ujawnienia informacji, co do ktorych jest oczywiste, ze s^ bezzasadne. W zwi^ku z tym proponuje si? zachowanie obecnych zasad przekazywania informacji o zobowiqzaniach przedawnionych przedsi?biorc6w. Dzi?ki wskazaniu przez wierzyciela terminu przedawnienia, dluznik b?dzie mogl latwiej przedstawic swoje stanowisko w kwestii poprawnosci wpisu. Zaklada si?, iz dzi?ki zamieszczeniu w formularzach zgloszenia (wnioskach) otwartej listy typowych terminow przedawnieii, nast^i spadek liczby kwestionowanych wpisow w rejestrach biur. Wierzyciel podejmujqc decyzj? o przekazaniu informacji gospodarczej do biura b?dzie dokonywac dodatkowej analizy sytuacji prawnej swojej wierzytelnosci, natomiast dluznik b?dzie mogl dokladnej ocenic zasadnosc ewentualnego kwestionowania wpisu. Podstawowy katalog ogolnych terminow przedawnienia zostanie takze zamieszczony na stronie intemetowej Ministerstwa Gospodarki. 2) Zobowiazania konsumentow Proponuje si? wprowadzenie w ustawie nowych zasad przekazywania do biur i publikowania informacji gospodarczych o zobowi^aniach konsumentow. Ustawa wprowadzi nast?pujqce rozwi^ania: - informacje gospodarcze o zobowi^aniach konsumentow b?dq mogly bye przekazane do biura przed uplywem maksymalnie 10 lat od dnia wymagalnosci roszczenia, - informacje gospodarcze o konsumentach b?dq^ usuwane przez biuro po maksymalnie 10 latach od dnia ich wymagalnosci, przy utrzymaniu pozostalych ogolnych zasad usuwania informacji gospodarczych (obecny art. 31 ustawy, z odpowiednim zastrzezeniem w pkt 8), - w przypadku zobowiqzari okresowych, wierzyciel b?dzie mial obowi^ek aktualizacji ich wysokosci, pod rygorem usuni?cia calosci" informacji przez biuro po uplywie powyzszego okresu, - biuro b?dzie miec obowi^ek usuwania informacji gospodarczych dotyczqcych konsumentow na podstawie prawomocnego wyroku sqdowego oddalajqcego powodztwo na skutek skutecznego podniesienia zarzutu przedawnienia. 10

12 Uzasadnienie W przypadku zobowi^an konsumentow stosowanie analogicznych rozwi^ah, jak w przypadku profesjonalistow (przedsi?biorc6w), budzi powazne w^tpliwosci, na ktore zwracaj^ uwag? organy oraz organizacje zajmuj^ce si? ochron^ shisznych interesow konsumentow. Nalezy podkreslic, ze konsumenci praktycznie nie maj^ mozliwosci obrony przed udost?pnianiem przez biura informacji gospodarczych dotycz^cych zobowi^ah sprzed wielu lat, najprawdopodobniej przedawnionych. Osoby takie rzadko bowiem dysponuj^ dowodami zaplaty rachunkow sprzed kilkunastu lat. Przedsi?biorcy prowadz^ roznego rodzaju ewidencje (przede wszystkim podatkowe), rozliczaj^ transakcje przy pomocy profesjonalnych ksi?gowych oraz rachunkow bankowych itp. Sq^ oni stalymi uczestnikami obrotu gospodarczego, prowadz^^ swoje firmy przez wiele lat i ich przeszle tzw. zachowania platnicze maj^ istotne znaczenie dla dokonywania oceny ich wiarygodnosci przez potencjalnych kontrahentow. W zwi^zku z tym informacje o zobowi^aniach przedawnionych przedsi?biorc6w maj^^ duze znaczenie rynkowe, istotne dla oceny zarowno dtuznika, ktory nie zaplacil, jak rowniez wierzyciela, ktorym dopuscil do przedawnienia roszczenia. W zwi^zku z tym ustawa wprowadzi zasad?, ze informacje gospodarcze na temat zobowi^zah konsumentow biuro b?dzie zobowi^ane usun^c po uplywie 10 lat od dnia ich wymagalnosci. Dotyczy to rowniez informacji gospodarczych dotycz^cych roszczen stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem s^du, innego organu powotanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem s^du polubownego, ugod^zawart^ przed s^dem albo przed s^dem polubownym. Nie b?dzie miec znaczenia data przekazania tych danych do biura oraz to, czy dotycz^^ one roszczen przedawnionych. 3. Udost^pnianie informacji o bezskutecznych egzekucjach do biur informacji gospodarczej Propozycja legislacyjna: Proponuje si? udost?pnienie za posrednictwem biur informacji gospodarczej informacji o bezskutecznych (tj. takich zobowi^zah, wobec ktorych post?powanie egzekucyjne zostalo umorzone) egzekucjach dluznik6w-przedsi?biorc6w. Informacje takie b?d^ udost?pniane z zasobow informacji posiadanych przez kancelarie komomicze. Kwestia rozliczen kosztow udost?pnienia informacji biurom przez kancelarie komomicze zostanie pozostawiona umowie cywilnej pomi?dzy zainteresowanymi podmiotami. W konsekwencji tej zmiany, w ustawie wprowadzona zostanie nowa definicja informacji gospodarczej. B?dzie poszerzona o informacje dotycz^ce bezskutecznych egzekucji. Do rejestrow biur b?d^ mogly bye przekazane takze informacje o bezskutecznych egzekucjach wobec podmiotow, ktore w chwili przekazania nie figuruj^^w bazach biur jako dhiznicy. W celu wl^czenia informacji o bezskutecznych egzekucjach, na bazie danych posiadanych przez kancelarie komomicze powinien bye stworzony rejestr zawierajqcy informacje o umorzonych post?powaniach egzekucyjnych z uwagi na ich bezskutecznosc. W zwi^zku z tym konieczna b?dzie 11

13 zmiana ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komomikach s^dowych i egzekucji^ oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post?powaniu egzekucyjnym w administracji^. Uzasadnienie: Informacja o bezskutecznej egzekucji jest jedn^ z najbardziej istotnych negatywnych informacji gospodarczych, swiadczy bowiem nie tylko o niewywi^aniu si? ze zobowiazania, ale takze 0 niemoznosci przymusowego jej wyegzekwowania. St^d celowe jest wl^czenie takiej informacji w system informacji gospodarczych. 4. Obowiqzek przekazywania danych pomi^dzy rejestrami i wniosekjednolity Propozycja legislacvina: Proponuje si? wprowadzenie obowi^ku wzajemnego przekazywania danych o poszczegolnych zobowi^aniach mi?dzy biurami oraz udzielania zbiorczej informacji gospodarczej z kilku baz na podstawie jednego wniosku (tzw. wniosku jednolitego). Biura b?d^^ mialy ustawowy obowi^ek posredniczenia przy przekazywaniu danych na wniosek dowolnego klienta. Proponuje si?, aby przepisy uprawnialy klienta biura (zarowno osob? fizyczn^ i osob? prawn^ do zlozenia wniosku o ujawnienie informacji gospodarczych na temat konkretnego podmiotu do dowolnego, wybranego przez klienta, biura. Wniosek powinien wskazywac biura, z ktorych klient chce pozyskac informacje, przy czym nie b?dzie mozliwe zlozenie wniosku w biurze, z ktorego danych klient nie zamierza uzyskac. Biuro, jesli klient zlozy takie zlecenie, uzyska informacje takze z pozostalych wskazanych rejestrow i udzieli informacji l^cznej, obejmuj^cej dane wlasne oraz dane innych wskazanych biur. Ustawa okresli zakres danych identyfikacyjnych podmiotu, o ktorego dane zainteresowany wyst?puje w drodze wniosku jednolitego: - w przypadku danych konsumenta: imi?, nazwisko, numer PESEL lub inny numer potwierdzaj^cy tozsamosc, - w przypadku pozostalych podmiotow: firma (nazwa) oraz numer NIP. Biuro nie b?dzie moglo odmowic przyj?cia wniosku jednolitego zawieraj^cego te dane, aniwymagac od skladaj^cego innych danych identyfikacyjnych podmiotu, ktorego dotyczy wniosek. Zlozenie wniosku jednolitego w zakresie informacji gospodarczych dotycz^cych konsumenta, b?dzie wymagalo posiadania upowaznienia tego konsumenta na zasadach ogolnych. Dane wyst?puj^cego z wnioskiem jednolitym nie b?d^dost?pne dla pozostalych biur. Dane udost?pniane na podstawie jednolitego vraiosku b?d^^ mogly dotyczyc jedynie danych standardowych (tj. w nieprzetworzonej postaci) o konkretnym podmiocie okreslonych przepisach ustawy, tj. nie b?d^ obejmowac danych przetworzonych. Biuro przekaze informacje o danym podmiocie do biura udost?pniaj^cego niezwlocznie, nie pozniej niz w ci^u 24 godzin, w trybie ^ Dz.U nr 133 poz. 882, ze zm. Dz.U nr 24 poz. 151, ze zm. 12

14 teletransmisji. Maksymalny Iqczny czas na uzyskanie przez zainteresowanego informacji na podstawie jednolitego wniosku ustawa okresli na 48 godzin, w przypadku zlozenia i odbioru informacji osobiscie w siedzibie biura albo drogq_ elektronicznq. Biura b?dq^ mogly samodzielnie okreslic w regulaminach inne, fakultatywne, tryby realizacji wniosku jednolitego, np. korespondencyjnie. Wniosek jednolity powinien dotyczyc takze dost?pu konsumentow do danych na swqj temat (konsument zachowa prawo do bezplatnego dost?pu do swoich danych raz na 6 miesi?cy). Gdy konsument uzyskal juz w ostatnich 6 miesiqcach darmowy dost?p z jednego z biur - inne biuro, do ktorego trafil wniosek, powinno udost?pnic swoje dane oraz dane biur, z ktorych nie pobrano danych nieodplatnie. Biuro b?dzie obowiqzane przeslac informacje gospodarcze aktualne w chwili ich przekazania. Ustawa wyznaczy odpowiedni okres vacatio legis dla zawarcia takich umow, tj. 6 miesi?cy odwejscia w zycie nowych przepisow. Analogiczne rozwiqzanie zostanie wprowadzone wprzepisach merytorycznych ustawy dla nowopowstajqcych biur. Ustawa nalozy na wszystkie biura obowi^ek zawarcia stosownych umow w terminie 6 miesi?cy od dnia uprawomocnienia decyzji zatwierdzajqcej regulamin zarzqdzania danymi nowopowstalego biura. Koszt uzyskania dost?pu nie moze przekraczac dla klienta Iqcznie kwoty 30 zl za informacje gospodarcze z jednego biura (iloczyn kwoty do 30 zl i liczby biur, z ktorych informacje stanowiq przedmiot wniosku jednolitego). Uzasadnienie Jednym z najwazniejszych wynikow przeglqdu ustawy jest potrzeba wprowadzenia mozliwosci uzyskania, relatywnie niewielkim kosztem, informacji o zobowiqzaniach dluznika zgloszonych dokilku rejestrow. Informacje gospodarcze powinny bye funkcjonalnie polqczone wjeden system oceny wiarygodnosci platniczej osoby. W obecnym stanie prawnym biura informacji gospodarczej i Biuro Informacji Kredytowej mogq wymieniac si? wzajemnie danymi, jednak wymian? takq prowadzi jedynie jedno biuro. Istnienie (aktualnie) czterech biur informacji gospodarczej i odr?bnego rejestru kredytowego stanowi utrudnienie dla dokonywania oceny wiarygodnosc platniczej kontrahenta. Obecnie przedsi?biorca zainteresowany uzyskaniem takich informacji musi zawrzec cztery odr?bne umowy z kazdym biurem, a do bazy kredytowej praktycznie nie ma dost?pu (tylko jedno biuro oferuje takq ushig?). Opisany powyzej system ma na celu ustanowienie wzgl?dnie taniego i prostego sposobu uzyskiwania kompleksowej informacji o wiarygodnosci platniczej pojedynczego przedsi?biorcy, opartej o dane wi?cej niz jednego biura. Koszt uzyskania dost?pu nie moze przekraczac dla klienta Iqcznie kwoty 30 zl za informacje gospodarcze z jednego biura (iloczyn kwoty do 30 zl i liczby biur, z ktorych informacje stanowiq przedmiot wniosku jednolitego). Proponowany koszt 30 zl za dost?p do danych z jednego biura wynika z analizy obecnie obowiqzujqcych cennikow biur dla podmiotow detalicznych". Obecnie^ '

15 biura, jako zasad?, pobierajy od swoich klientow miesi?czne abonamenty (plus jednorazowa aktywacja), ktore pozwalajy^ na sprawdzenie w rejestrze okreslonej liczby podmiotow. Optata za sprawdzenie oscyluje w okolicach 30 zt za jeden podmiot (np. KBIG S.A. 10 sprawdzen za 290 zt, RD ERIF BIG S.A zt jako samodzielna ustuga, BIG Infomonitor S.A. - sprawdzenie 8 podmiotow za 250 zt czy 20 za 600 zt miesi?cznie, KRD BIG S.A. od 5 sprawdzen za 350 zt do 50 za 990 zt), przy czym abonament obejmuje rowniez inne czynnosci biura, co obniza koszt pojedynczej czynnosci sprawdzenia jednego podmiotu. Regulacja nie b?dzie narzucac biurom systemu wzajemnych rozliczen zwiyzanych z przekazywaniem danych w ramach realizacji wniosku jednolitego. Szczegotowe rozwiqzania b?dq zawarte w umowach pomi?dzy biurami informacji gospodarczej. 5. Ustawowe okreslenie typowych sytuacji prawnych i faktycznych uzasadniajqcych mozliwosc dokonania wpisu oraz obligujqcych biuro, wierzyciela albo dluznika do aktualizacji bqdi wykreslenia wpisu Propozycia legislacyjna: Ustawa wprowadzi generalnq zasad?, iz wyst^ienie okolicznosci prawnych lub faktycznych, rzutujqcych na zobowiqzanie b?dqce przedmiotem informacji gospodarczej wpisanej do biura, uprawnia albo obliguje biuro, wierzyciela lub dtuznika do aktualizacji albo wykreslenia wpisu. Proponuje si?, aby przyktadowy, otwarty katalog takich mozliwych sytuacji prawnych i faktycznych zostat zawarty w obwieszczeniu ministra wtasciwego do spraw gospodarki. Zaktada si?, ze katalog ten zostanie zamieszczony zgodnie z ponizszq tabelq: Okoliczno Dziatanie wierzyciela Dztalanie biura Dzialanie dtuinika Wymagalnosc zobowiqzania Kwestionowanie istnienia cz?sci lub catosci zobowi^ania Brak terminowej zapiaty za faktur^ Zaplata calosci lub czf sci naleznosci Uznanie albo odmowa uznania dlugu Wyrok sqdowy (prawomocny albo Zgloszenie, podanie daty wymagalnosci zobowiqzania oraz okresu przedawnienia konsumenta Obowiqzkowe dopisanie tej informacji Przyj?cie Przyjfcie Mozliwosc dopisania tej informacji, w razie nie dopisania przez wierzyciela Zgloszenie Przyj^cie - Obowi^owe dopisanie tej informacji i aktualizacja danych Zgloszenie Obowiqzkowe dopisanie tej informacji Przyj^cie Przyjfcie Przyjfcie Mozliwosc dopisania tej informacji, w razie nie dopisania przez wierzyciela 14

16 OkolicznoSd Dziatanie wien^ciela Dziatanie biura Dziatanie dtninika nieprawomocny) Informacja o tocz^cym si? procesie Obowi^owe dopisanie tej informacji Przyj?cie Nakaz zaplaty i sprzeciw Zgtoszenie Przyjfcie Wzajemne potr^cenie naleznosci Obowiqzkowa aktualizacja informacji Przyj?cie Odnowienie dlugu Zgloszenie Przyj?cie - Przedawnienia roszczen Uplyw 10 lat od daty wymagalnosci zobowi^ania konsumenta Oswiadczenie o nienalezytym wykonaniu zobowi^nia wzajemnego Obowi^ek dopisania informacji, ze wierzytelnosc jest przedawniona Usuni?cie wpisu (obowi^zkowa aktualizacja informacji) Zgloszenie Usuni?cie wpisu Przyj?cie Nieskuteczna egzekucja Zgtoszenie Przyj?cie - Zabezpieczenie wierzytelnosci Ugoda Cesja wierzytelnosci Inne tytuly egzekucyjne, w szczegolnosci bankowy tytul egzekucyjny, akt notarialny, w ktorym dluznik poddat si? egzekucji czy ugoda zawarta przed s^dem. Mozliwosc dopisania tej informacji, w razie nie dopisania przez wierzyciela Mozliwosc z^dania usuni?cia wpisu Zgloszenie Przyj?cie Mozliwosc dopisania tej informacji, w razie nie dopisania przez Obowi^ek aktualizacji Przyj?cie wierzyciela informacji Obowi^ek aktualizacji informacji Obowi^owe dopisanie tej informacji Przyj?cie Przyj?cie Powyzsze sytuacje odnosz^ si? zarowno do informacji gospodarczych pozytywnych, jak rowniez negatywnych. Uzasadnienie Przepisy ustawy okreslaj^ prawa i obowi^ki dtuznika i wierzyciela zwi^ane z poszczegolnymi etapami procesu wpisu informacji gospodarczej oraz nakladaj^ na strony okreslone sankcje za ich naruszenie. W tym celu zostan^ przeformulowane i doprecyzowane obecne art ustawy. Zamieszczenie w obwieszczeniu ministra wlasciwego do spraw gospodarki przykladowego katalogu typowych sytuacji prawnych i faktycznych, ktore powinny znalezc swoje odzwierciedlenie w rejestrze biur informacji gospodarczej pomoze zarowno wierzycielom i dluznikom, jak rowniez 15

17 samym biurom w ocenie aktualnosci i kompletnosci poszczegolnych wpisow. Zakiada si?, ze do katalogu tego b?d^ odwolywac si? wewn?trzne regulacje biur, jak rowniez umowy z klientami.. Rozwi^zanie takie umozliwi zamieszczanie w rejestrze biura mozliwie petnej informacji o statusie dopisanego zobowi^zania, co utatwi stronom ocen? stanu t^cz^cycii je stosunkow prawnych oraz wiarygodnosci i przydatnosci danej informacji gospodarczej. a) Podstawy dokonania wpisu informacji gospodarczej Propozycia legislacvina: Podstawowym zdarzeniem uprawniaj^cym do dokonania wpisu do biura b?dzie nadal wymagalnosc zobowi^ania od co najmniej 30 dni. Nadto, proponuje si? okreslenie zdarzen prawnych i faktycznych, ktorych wyst^ienie moze bye podstaw^, dokonania wpisu informacji gospodarczej do biura. Proponowane zdarzenia wymieniono w pkt 5 niniejszych zalozen. Zdarzenia okreslone na liscie zamieszczonej w obwieszczeniu ministra wtasciwego do spraw gospodarki zawieraj^ zarowno mozliwe podstawy wpisu, jak tez stanowi^ informacje, ktore wierzyciel powinien przekazac w momencie dokonywania wpisu. Natomiast przepisy ustawy okreslq^ wprost, co stanowi integraln^^ cz?sc wpisu, czyli ktore obligatoryjne elementy wpisu b^d\ podlegaiy obowi^kowi aktualizacji przez wierzyciela lub przez biuro. Dhiznik z kolei b?dzie miec prawo, powotuj^c si? natak^ klauzul?, z^dac aktualizacji albo usuni?cia wpisu zarowno przez biuro, jak rowniez wierzyciela. Uzasadnienie Biura informacji gospodarczej s^ instytucjami umozliwiaj^cymi ocen? wiarygodnosci potencjalnego kontrahenta, a zatem przekazuj^cymi informacje o biez^cych problemach ptatniczych tego kontrahenta. Wprowadzenie regulacji, zgodnie z ktor^. podstawy wpisu do rejestru moglaby bye wyi^cznie wierzytelnosc stwierdzona prawomocnym wyrokiem albo uznana przez dluznika jest niecelowe. W przypadku oczekiwania z wpisem informacji gospodarczej na wyrok sqdowy stwierdzaj^cy zobowi^anie, system ten moglby przestac funkejonowac. Poz^dana jest taka regulacja, ktora utatwi dokonywanie wpisow poprzez wskazanie konkretnych, typowych sytuacji, ktore wplywaj^na status prawny wierzytelnosci. b) Zakwalifikowanie nierzetelnego wpisu jako czynu nieuczciwej konkurencji Propozycia legislacvina: W celu wzmocnienia realizacji obowi^zkow aktualizacyjnych proponuje si? wi^czenie zachowan wierzycieli niedokonuj^cych aktualizacji lub usuni?cia informacji gospodarczych wsytuacjach wskazanych w ustawie do kategorii czynow nieuczciwej konkurencji. B?d^ one podlegaly odpowiedzialnosci kamej i cywilnej zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktora obejmie zarowno wierzycieli przedsi?biorc6w, jak i osoby fizyczne nieb?dq^cych przedsi?biorcami. Wprowadzona zostanie odpowiedzialnosc cywilna za naruszenie obowi^zkow Przepisy rozdziahi III oraz art. 26 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz z pozn. zm.). 16

18 ustawowych, w tym za zaniechanie powinnosci zgtoszenia wniosku o archiwizacj? lub aktualizacj? informacji gospodarczej. Uzasadnienie Obecna ustawa zawiera katalog osmiu przypadkow, w ktorych biuro ma obowi^ek usuwania informacji gospodarczych. Wedtug obowi^zuj^cej regulacji biuro zawsze ma obowi^ek usun^c informacj? na wniosek wierzyciela, w okreslonych w ustawie pi?ciu sytuacjach formalnych orazwdwoch przypadkach powzi^cia uzasadnionej informacji o wygasni^ciu lub nieistnieniu zobowi^ania. Te dwie ostatnie sytuacje wymagaj^ dokonania przez biuro oceny informacji pod k^tem uznania jej za nieistniej^c^, lub wygasi^. Biura, w celu eliminacji ryzyka zwi^anego z podejmowaniem rozstrzygni^c uznaniowych, zamieszczaj^ w swoich regulaminach wykazy dokumentow, ktore uprawdopodabniaj^^nieistnienie lub wygasni?cie zobowi^ania. Zgodnie z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsi?biorca, ktorego interes zostat zagrozony lub naruszony, moze, w drodze procesu cywilnego, m.in. z^dac zaniechania lub usuni^cia skutkow niedozwolonych dziatan, ziozenia oswiadczenia odpowiedniej tresci i w odpowiedniej formic, naprawienia wyrz^dzonej szkody, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, zas^dzenia odpowiedniej sumy pieni^znej na okreslony eel spoteczny. Z kolei odpowiedzialnosci kamej podlega rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzaj^cych w bt^d wiadomosci o przedsi?biorstwie, m.in. o sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsi^biorstwa, w celu szkodzenia przedsi?biorcy, Propozycje te przyczyni^ si? do zwi?kszenia pewnosci, ze ujawniane informacje gospodarcze s^aktualne i wiarygodne. 6. Ochrona dluznika przed nieprawddwym wpisem Propozycia legislacyjna: Proponuje si? wprowadzenie instytucji sprzeciwu dhiznika wobec wpisu, uzupetnionej 0 szczegolowe post?powanie reklamacyjne w sytuacji przekazania przez wierzyciela informacji kwestionowanej przez diuznika. Proponuje si? nast?puj%ce rozwi^ania (zob. zai^cznik): 1) wierzyciel b?dzie mogl przekazac do biura informacj? gospodarcz^^ o zobowi^aniu wymagalnym od co najmniej 30 dni, pozostate warunki przekazania informacji pozostan^ niezmienione, 2) w wezwaniu do zapiaty wierzyciel b?dzie miat obowi^ek zawrzec klauzul? informuj^c^ dhiznika o mozliwosci zgtoszenia do wierzyciela sprzeciwu wobec informacji, ktor^ wierzyciel zamierza przekazac do biura, 3) jezeli dtuznik nie zgiosi, w formie pisemnej^, sprzeciwu w terminie 21 dni od otrzymania wezwania, to wierzyciel przekazuje informacj? do biura - taka informacja powinna bye ' Oswiadczenie dhiznika powinno bye ztozone w formie odpowiadaj^cej wymaganej formie wezwania wierzyciela, tj. na pismie albo drog^ elektroniczn% przy uzyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. 17

19 uznana jako niekwestionowana przez dtuznika; do zachowania tego terminu wystarczy nadanie przesyiki zawieraj^cej sprzeciw, 4) wierzyciel, ktory otrzyma sprzeciw dluznika b^dzie mogl: a) nie dokonywac wpisu, uznaj^c sprzeciw b) pomimo wniesionego sprzeciwu dokonac wpisu wraz z obligatoryjn^ informacj^^ 0 sprzeciwie zgtoszonym przez dluznika oraz przekazaniem do biura tresci sprzeciwu i kopii ewentualnych dokumentow przedstawionych przez dtuznika, 5) informacja wpisana do rejestru, pomimo wniesionego sprzeciwu, nie b?dzie ujawniana dopoki biuro ostatecznie nie wyjasni sprawy, 6) okres, w ktorym biuro powinno wyjasnic spraw? i ocenic dostarczone przez strony dokumenty wyniesie 30 dni roboczych od dnia otrzymania od wierzyciela informacji gospodarczej wraz ze sprzeciwem dtuznika, w tym czasie informacja nie b?dzie ujawniana. W przypadku kwestionowania prawdziwosci informacji gospodarczej przez dtuznika, zarowno przed wpisem, jak i po jego dokonaniu, biuro b^dzie miato obowi^ek zawiesic publikowanie tej informacji na okres do 30 dni i w tym czasie przeprowadzic pisemne post^powanie reklamacyjne mi^dzy stronami. Jezeli w jego toku biuro uzyska uzasadnion^ informacja o nieistnieniu albo wygasni?ciu zobowi^ania, obowi^zane b^dzie do - odpowiednio - odmowy publikacji albo usuni?cia informacji. Przyktadowe mozliwe zarzuty dtuznika wraz z list^ dokumentow, ktore uzasadni^ jego stanowisko, zawarte b?d^ w obwieszczeniu, o ktorym mowa wpkt 5 niniejszych zatozeh. Biuro w toku post^powania reklamacyjnego nie b?dzie rozstrzygac merytorycznie sporu mi^dzy dtuznikiem a wierzycielem, lecz dokona oceny przedstawionych przez strony dokumentow i odmowi wpisu jedynie w przypadkach ewidentnie nieuprawnionycti czy nieudokumentowanycli oswiadczen stron. W przypadku publikacji wpisu poprzedzonej post^powaniem reklamacyjnym, biuro b?dzie zobowi^ane do publikacji tresci sprzeciwu w formie komentarza, a dtuznik b?dzie obowi^zany do aktualizacji tresci komentarza. Wszystkie komentarze biuro b?dzie mogto moderowac, tak aby zagwarantowac, ze nie b?d^ publikowane komentarze naruszaj^ce prywatnosc osoby fizycznej, tajemnicq przedsi?biorcy lub godz^ce w dobre obyczaje. Ponadto nie b?d^^ mogty bye publikowane komentarze zawieraj^ce znamiona podzegania do ich popetnienia lub pomocnictwa w ich popetnieniu. Na dtuznika oczywiscie bezpodstawnie kwestionuj^cego informacj? gospodarcz^ natozone zostan^^ sankcje kame w trybie przepisow o post^powaniu w sprawach o wykroczenia. Oskarzycielem positkowym w takim przypadku b^dzie mogt wierzyciel lub biuro informacji gospodarczej (zarowno kazdy osobno, jak i l^cznie). Uzasadnienie Obecna ustawa nie zapewnia dtuznikom wystarczaj^co skutecznych instrumentow ochrony przed wpisaniem do rejestru informacji nieprawdziwych b^dz w^tpliwych. Obecnie ustawa obliguje biuro do nieprzyj^cia informacji gospodarczej niespetniaj^cej przestanek ustawowych, jednak biura realizuj^^ ten obowi^ek jedynie od strony formalnej, nie weryfikuj^c merytorycznej podstawy 18

20 dokonania wpisu. Obowi^uj^ca regulacja wprawdzie ustanawia odpowiedzialnosc kam^ wierzyciela i biura, nie przewiduje jednak przepisow uprawniaj^cych dtuznika do aktywnej ochrony swoich interesow przed dokonaniem nieshisznego wpisu. W razie braku mozliwosci wyjasnienia sprawy z wierzycieletn, dhiznik nie ma praktycznie zadnej mozliwosci obrony przed dokonaniem wpisu. Dopiero po dokonaniu wpisu moze interweniowac w biurze i probowac uzasadnic, ze informacja dotyczy zobowi^ania nieistniej^cego lub wygastego. Biura wprawdzie samodzielnie wdrozyty, w zatwierdzanych przez Ministra Gospodarki regulaminach zarz^dzania danymi, pewne procedury, ktore przyznaj^ dtuznikowi mozliwosci kwestionowania wpisu. Nie majq^ one jednak charakteru gwarancji ustawowych. Nalezy zauwazyc, ze S^d Najwyzszy"' podkreslit istotn^ rol? biura informacji gospodarczej jako podmiotu obowi^zanego, wpewnym stopniu, do czuwania nad tresci^ wpisow w rejestrze. Wprzywoknym orzeczeniu wskazano, iz uzyskanie uzasadnionej wiadomosci o zmniejszeniu wysokosci zobowi^ania stanowi o obowi^ku rozpatrzenia, po stronie profesjonalnego podmiotu gromadz^cego, przechowuj^cego i udost^pniaj^cego informacje gospodarcze, czy nie zachodzi potrzeba uaktualnienia informacji co do wysokosci zobowi^zania. Taka powinnosc wynika z ci^^cej na podmiocie profesjonalnym nalezytej starannosci okreslonej w art Kodeksu cywilnego, wedtug ktorego starannosc podmiotu prowadz^cego dziatalnosc gospodarcz^ okresla si? z zachowaniem zawodowego charakteru tej dzia}alnosci. W tym kontekscie S^d Najwyzszy stwierdzii obowi^ek samego biura informacji gospodarczej, nawet bez wniosku wierzyciela, do dokonania aktualizacji wpisu w rejestrze. Nalezy oczekiwac, zew ramach ci^^cej na biurze starannosci zawodowej wyst^i do wierzyciela, maj^c wiedz? od dhiznika, przynajmniej z odpowiednim zapytaniem. Biuro informacji gospodarczej nie moze tylko posredniczyc w przekazywaniu informacji uzyskiwanych od swoich klientow - wierzycieli, ale musi czuwac nad rzetelnosci^ swojej dziajalnosci, jako - w pewnej mierze - instytucja zaufania publicznego, na co wskazuj^ jej funkcje, rygory utworzenia i nadzor nad dziatalnosci^ ministra wiasciwego do spraw gospodarki. W obecnym stanie prawnym przepisy nie przewiduj^. procedury, w ktorej przedsi?biorca-dluznik, ktorego dotyczy informacja miaiby skuteczne uprawnienie wobec biura lub przedsi^biorcywierzyciela do wymuszenia zmiany informacji. Jedynie wtedy, gdy zachodzi ktoras z wyraznie wskazanych w ustawie sytuacji, przedsi^biorca-dtuznik moze poinformowac biuro i z^dac usuni^cia informacji gospodarczej z wtasnej inicjatywy biura. Proponowane rozwi^zanie zapobiegnie niestusznym wpisom oraz zapewni mozliwosc aktywnego i skutecznego udziahi dhiznika w procedurze dokonywania wpisu informacji gospodarczej na jego temat. 7. Dopuszczenie osob flzycznych do przekazywania informacji gospodarczych do biur bez tytulu wykonawczego Propozycia legislacvina: Proponuje si? modyfikacj? defmicji wierzyciela, w ten sposob aby obj?ia rowniez osoby fizyczne nieposiadaj^ce tytuhi wykonawczego wobec wierzytelnosci. Zasady przekazywania informacji gospodarczych przez wierzycieli-osoby fizyczne b?d^ zatem takie same jak dotycz^ce pozostatych ' Por. wyrok SN z dnia 26 pazdziemika 2011 r. Ill CSK 16/11. 19

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. j T A i i ^ i WWW/*. f^kaiovvf BKJ^iC^iS'T^^ KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3 Informacja dotycz^ca zawiadamraniatanstwowej Komisji Wyborczej

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/83456/2015 P Data:2015-10-13 PL-LS.8300.5.2015 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty UNIA europejska europejski FUNDUS2 Projekt wsp6ff1nansowany ze irodk6w Europejskiego Funduszu RozwoJu GMINA BARCIANY NR SPRAWY: RGKiI.271.3.2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Barciany,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec. Page 1 of7 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.htm Lubliniec: Przedmiotem zamowienia publicznego jest

Bardziej szczegółowo

Niemcy. Posta nowienie

Niemcy. Posta nowienie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie ul. A. Felinskiego 2B 01-513 Warszawa Warszawa, dnia ö5^10.2010r. tel. 022 561 80 00 e-mail: is1401(5)mz.mofnet.qov.pl 1401/LN-III/051-395/10/KW C TibH & Co. KG Niemcy

Bardziej szczegółowo

POSTANO WIENIE. postanawia. uchylic w calosci postanowienie organu pierwszej instancji i przekazac sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.

POSTANO WIENIE. postanawia. uchylic w calosci postanowienie organu pierwszej instancji i przekazac sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ten organ. Dyrektor Izby Skarbowej Siedice, dnia //5i^.02.2010 r. w Warszawie ul. Felinskiego 2 b 01-513 Warszawa 1401/PPS/4407-110/09/BG POSTANO WIENIE Na podstawie art. 216, art. 233 2 w zwi^zku z art. 239 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241. Lipinki Luzyckie: Wybor banku udzielaj~cego dlugoterminowego kredytu w kwocie 700 000,- PLN Numer ogloszenia: 176755-2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -uslugi Zamieszczanie ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Warszawajl^/' lipca 2014 r. DB-ll-sp-020-1(17)/13/14. Pan Rafal Trzaskowski. Minister Administracji i Cyfryzacji

MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Warszawajl^/' lipca 2014 r. DB-ll-sp-020-1(17)/13/14. Pan Rafal Trzaskowski. Minister Administracji i Cyfryzacji RPW/49759/2014 P Data:2014-07-02 MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Warszawajl^/' lipca 2014 r. DB-ll-sp-020-1(17)/13/14 Pan Rafal Trzaskowski Minister Administracji i Cyfryzacji Wsp6lprzewodnicz icy Komisji

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/76473/2ei5 P Data.-2015-09-22 MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia JlA wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.3.2015.JK Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego r1 A/*> Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r.

Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r. Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: Programu Wspolpracy Gminy Doruchow z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 6 marca 2014 r. KL/140/44/256/JKr/MP/2014. Pani Magdalena Mtochowska Podsekretarz Stanu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Warszawa, 6 marca 2014 r. KL/140/44/256/JKr/MP/2014. Pani Magdalena Mtochowska Podsekretarz Stanu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Konfederacja Lewlatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Warszawa, 6 marca 2014 r. tel.(+48) 22 55 99 900 fax (+48) 22 55 99 910 lewlatan@konfederacjalewiatan.pl www.konfederacjalewiatan.pl KL/140/44/256/JKr/MP/2014

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA RPW/4680/2015 P Data:2015-01-19 Warszawa stycznia 2015 r. MINISTER OBRONY NARODOWE J Nr 102/2/15/DP/IZ MINISIERSTWO mwi KANCELARIA 16. ity 2015 H

Bardziej szczegółowo

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki". konkursow~.

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki. konkursow~. L,S l) DRUK NR..... Uchwala nr Rady Miasta Marki z dnia w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budzetu gminy, 0 kt6rych mowa wart. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. 1) udzielam pozwolenia na pol^czenie poprzez wl^czenie z dniem 1 pazdziernika 2014 r.:

DECYZJA. 1) udzielam pozwolenia na pol^czenie poprzez wl^czenie z dniem 1 pazdziernika 2014 r.: MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYZSZEGO DKN.ZNU.6013.98.2014.3.KT Warszawa, dnia 4^ listopada 2014 r. DECYZJA Na podstawie art. 25 oraz art. 25a ust. 2, w zwi^zku z art. 30 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl.

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl. Warszawa, dnia ^ty cznia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSOW PODSEKRETARZ STANU Wojciech Kowalczyk RPW/726/2014 P Data:2014-01-07 FNl/0301/R-SKOK/Z-PP/A/l 1/JCL/ H^-^O/loK^ Pan Jacek Protas

Bardziej szczegółowo

Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych

Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogioszenia: obowi$.zkowe. Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzialalnosci Powiatowego Rzecznika Konsumentow w Pszczynie za rok 2012

Sprawozdanie z dzialalnosci Powiatowego Rzecznika Konsumentow w Pszczynie za rok 2012 Sprawozdanie z dzialalnosci Powiatowego Rzecznika Konsumentow w Pszczynie za rok 2012 Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentow ( Oz. U. Nr 50,

Bardziej szczegółowo

Oswiadczenie. o NIE DNIE

Oswiadczenie. o NIE DNIE ZalC\cznik nr IeV Oswiadczenie dotycz~ce kwalifikowalnosci podatku VAT skjadane w zwi~zku z aplikowaniem do programu PO pc. 1 W zwiqzku z aplikowaniem w programie PO PC mmejszym oswiadczarn, ze... (nazwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ" Postanowienia wstqpne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ Postanowienia wstqpne Za^cznik nr 1 do Zarza,dzenia Prezesa Zarza,du nr 3/2013 REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ" 1 Postanowienia wstqpne 1. Regulamin korzystania

Bardziej szczegółowo

Zarz^dzenie Nr 112/2014 Wojta Gminy Pacanow z dnia 7 sierpnia 2014 roku

Zarz^dzenie Nr 112/2014 Wojta Gminy Pacanow z dnia 7 sierpnia 2014 roku Zarz^dzenie Nr 112/2014 Wojta Gminy Pacanow z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia terminu skiadania wnioskow na dofinansowanie zakupu podr^cznikow dla uczniow szkol podstawowych i gimnazjow prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargu. IV publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz praw wlasnosci nieruchomosci

Regulamin Przetargu. IV publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz praw wlasnosci nieruchomosci Regulamin Przetargu IV publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz praw wlasnosci nieruchomosci stanowi^cej lokal uzytkowy nr 2 pol. w Czersku przy ul. Kosciuszki 15 na dzialce nr 380, zapisanej

Bardziej szczegółowo

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej"

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: Zakup energii elektrycznej Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej" Dotyczy Postfpowania 0 udzielenie zamowienia pub/icznego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Cel projektowanej regulacji. wiarygodn%20p%c5%82atniczej% pdf

UZASADNIENIE. I. Cel projektowanej regulacji. wiarygodn%20p%c5%82atniczej% pdf I. Cel projektowanej regulacji. UZASADNIENIE Obecnie kwestie związane z informacją gospodarczą i funkcjonowaniem biur informacji gospodarczej reguluje ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O SWIADCZENIE USLUG

UMOWA O SWIADCZENIE USLUG *?o t UMOWA O SWIADCZENIE USLUG podpisana w Krakowie w dniu 11 lutego 2013 r., pomi^dzy: Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Krakow, zarejestrowanym w Sa^dzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

ZA8ADY. I. Zasady odst~pienia od egzekwowania najiczonych odsetek.

ZA8ADY. I. Zasady odst~pienia od egzekwowania najiczonych odsetek. ZA8ADY odst~pienia od egzekwowania naliczonych odsetek od naleinosci przystuguj~cych dla 8M "Zatoka" w Braniewie oraz odraczania terminow platnosci, rozkladania na raty i umarzania naleznosci podstawowych

Bardziej szczegółowo

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPOJNOSCI Tuchow, dn. 13.10.2 Ldz. JRP/1289/JS/P/K2/10/2011/1857 Zainteresowani

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Toszka. Zapytanie cenowe. 1. Opis przedmiotu zamowienia: dostawa artykul6w biurowyeh na potrzeby

Burmistrz Toszka. Zapytanie cenowe. 1. Opis przedmiotu zamowienia: dostawa artykul6w biurowyeh na potrzeby Burmistrz Toszka ORG.2600.9.2015.MM Toszek, dnia 09.02.2015 r. Urz"d Miejski wtoszku uj. Boiealawl Chrobngo 2 M-I8OT_k lei.: (321233 4217 fax: (321233 41 41 NIP GMINY: 96911i05695 RICON GMINY: 27625'1'771

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Źródło: Raport BIG, wrzesień 2014 r. Nieterminowe płatności a prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA. ZPOW-803-9/15 ^v^.,,, 2015 -OS- 23 i

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA. ZPOW-803-9/15 ^v^.,,, 2015 -OS- 23 i Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-9/15 ^v^.,,, 2015 -OS- 23 i Nr sprawy: Informacja dotycz^ca zawiadamania Pafist^^ Wyborczej przez partie polityczne o zamiarze skorzystania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia VL stycznia 2016 P R E Z E S GP-1773/2015. Pan Jaroslaw Gowin Wicepremier RP Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego

Warszawa, dnia VL stycznia 2016 P R E Z E S GP-1773/2015. Pan Jaroslaw Gowin Wicepremier RP Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego V POI.SKA AKADF.MIA NAUK Warszawa, dnia VL stycznia 2016 P R E Z E S GP-1773/2015 Pan Jaroslaw Gowin Wicepremier RP Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego 2016-01-25 RPW/4360/2016 P odpowiadaj^c na pismo

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XVII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU. z dnia 27 pazdziemika 20 U r.

UCHWALA NR XVII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU. z dnia 27 pazdziemika 20 U r. UCHWALA NR XVII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU z dnia 27 pazdziemika 20 U r. w sprawie zmiany nazwy Dziennego Osrodka Opiekunczego dla Malych Dzieci w Z>'wcu i nadania statutu Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu Zarzadzenie nr 33/2013 Rektora Panstwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu z dnia 15 kwietnia 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi RPW/9095/2015 P Data:2015-01-29 Warszawa, stycznia2015 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi DP-WPL/0201/l/2015/lip&- UNP: 2015-05299 Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rz^dowej

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURYIROZWOJU

MINISTER INFRASTRUKTURYIROZWOJU RPW/15676/2014 P Data:2014-03-04 MINISTER INFRASTRUKTURYIROZWOJU Warszawaf^^lutego 2014 i DB-2bk-020-1(7)/13/14 NK: 0>b'«/fil Pan Rafat Trzaskowski Minister Administracji i Cyfryzacji Wsp6tprzewodnicz

Bardziej szczegółowo

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r.

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. w sprawie : uchwalenia rocznego programu wspolpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarza/lowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Zarz^dzenie nr 23/2009 Wojta Gminy Secemin z dnia 30 czerwca 2009 r.

Zarz^dzenie nr 23/2009 Wojta Gminy Secemin z dnia 30 czerwca 2009 r. Zarz^dzenie nr 23/2009 Wojta Gminy Secemin z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Sluzby Przygotowawczej Pracownikow Urzedu Dzialaj^c na podstawie art 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r.

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r. Korespondencja w sprawie wystpienia Odpowied Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wystpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. PREZES URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy projekt zostal przygotowany na podstawie zatozefi przyj^tych przez Rad?

Przedmiotowy projekt zostal przygotowany na podstawie zatozefi przyj^tych przez Rad? M I M i 5 T E R GOSPODARKI RPW/72569/20;7p Data:2014-09-26 Polslta DHU-V-0210-1-14-ET/14 Warszawa, dnia 1S" wrzesnia 2014 r. Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH. Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014

KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH. Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014 KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014 E-SĄD ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE Zobowiązanie stosunek cywilnoprawny

Bardziej szczegółowo

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym recupero.pl Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin giełdy wierzytelności, zwany dalej Regulaminem, został ustalony przez GREDAN Spółkę z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie,

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie, http://bzpo. portal. uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=.. Adres strony intemetowej, na ktorej Zamawiaja.cy udostqpnia Specyfikacje. Istotnych Warunkow Zamowienia: www.bip.ugwaganiec.pl Waganiec:

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN "GW'''K''; Sp61ka Akr.yin~ \\1 (',nrlir.;,ch i - 1. PAl. 2007 Wptyn?10 do DE dnia~' 10 iq)~ nrj?j1 PREZES Wplyn~lo Znak ak6w, dnia 27 wrzesnia 2007r. URZF;DU REGULACJI ENERGETYKI OCC/I72-ZT0I764/W/OKR/2007/WS

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE O SPRZEDA2Y ZB^DNEGO MIENIA. STANOWIA.CEGO WtASIMOSd GMINY

OGtOSZENIE O SPRZEDA2Y ZB^DNEGO MIENIA. STANOWIA.CEGO WtASIMOSd GMINY OGtOSZENIE O SPRZEDA2Y ZB^DNEGO MIENIA RUCHOMEGO STANOWIA.CEGO WtASIMOSd GMINY OSTR6WEK 1. Wojt Gminy Ostrowek ogfasza przetarg pisemny na sprzedaz zb^dnego mienia ruchomego stanowiqcego wtasnosc Gminy

Bardziej szczegółowo

ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ 64-700 CZARNKOW, ul. Kosciuszki 96 tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71 NIP 763-17-48-697 REGON 000308525

ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ 64-700 CZARNKOW, ul. Kosciuszki 96 tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71 NIP 763-17-48-697 REGON 000308525 ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ 64-700 CZARNKOW, ul. Kosciuszki 96 tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71 NIP 763-17-48-697 REGON 000308525 Czarnkow, dnia 09.06. 2014r ZAWIADOMIENIE Dotyczy poste_powania

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o rencie socjalnej.

- o zmianie ustawy o rencie socjalnej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 4316 Warszawa, 28 kwietnia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO w sprawie okreslenia zasad udostf pniania sal konferencyjnych w budynku Urz?du Marszatkowskiego Wojewodztwa Lubuskiego w Zielonej Gorze. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Rady Pedagogicznej Miejskiego Zespolu Szkol Nr 1 w Krosnie. z dnia 27 lutego 2014 roku. w sprawie zmian w Statucie Gimnazjum Nr 2 w Krosnie

Rady Pedagogicznej Miejskiego Zespolu Szkol Nr 1 w Krosnie. z dnia 27 lutego 2014 roku. w sprawie zmian w Statucie Gimnazjum Nr 2 w Krosnie Mieiski Zespoi Szkol Nr 1 w KROSNIE ul. J. i S. Magurow 1 Regon- 180056280; NIP: 6842406272 tel./13/43 38-409 Krosno 214 50 Uchwala ucnwaia nr nr 5/2014 3/^ui4 Rady Pedagogicznej Miejskiego Zespolu Szkol

Bardziej szczegółowo

PL-Tuchow: Pojazdy pogotowia technicznego 2010/S 243-371518 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU. Dostawy

PL-Tuchow: Pojazdy pogotowia technicznego 2010/S 243-371518 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU. Dostawy 15/12/2010 Pahstwa czlonkowskie -Zamowienie publiczne na 1/9 dostawy - Ogloszenie o zambwieniu - Procedure otwarta NiniejszeogloszeniewwitrynieTED:http://ted.europa.eu/udl?url«TED:NOTICE:371518-2010:TEXT:PL:HTML

Bardziej szczegółowo

Region:;.lny Osrodek d Spoieczr / 'pel Pani/Pan Dyrektor Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej. wszyscy

Region:;.lny Osrodek d Spoieczr / 'pel Pani/Pan Dyrektor Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej. wszyscy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOLECZNEJ id. Non'ogrodzka 1/3/5. 00-5/3 H'ars:awa. lei. i 48 22 66 10 277. fax I 48 22 66 10 276 w\v\v.mpips.eov.pl :E-mail:sekretarial.dps(a)mpips.eov.pi

Bardziej szczegółowo

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WE WROCLAWIU. NK/0711-186/12/MCZ/ ~3~t. Urzedy Skarbowe woi. dolnoslaskiel!o

DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WE WROCLAWIU. NK/0711-186/12/MCZ/ ~3~t. Urzedy Skarbowe woi. dolnoslaskiel!o Wroclaw, dnia A4maja 2012 r. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WE WROCLAWIU NK/0711-186/12/MCZ/ ~3~t Urzedy Skarbowe woi. dolnoslaskiel!o Izba Skarbowa we Wroclawiu przesyla w zalaczeniu, w nawiazaniu do pisma DepartamentuAdministracji

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL. 1. Komisja Konkursowa zostala powolana Zarz^dzeniem Nr 41/2015 Burmistr/a Opoczna z dnia 9 marca 2015 roku >v skladzic:

PROTOKOL. 1. Komisja Konkursowa zostala powolana Zarz^dzeniem Nr 41/2015 Burmistr/a Opoczna z dnia 9 marca 2015 roku >v skladzic: PROTOKOL z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 23 i 24 marca 2015 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje z zakresu dzialaii na rzecz osob niepeinosprawnych. a w szczegolnosci

Bardziej szczegółowo

MINISTER ZDROWIA. Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12. Pani. Ewa Kopacz Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

MINISTER ZDROWIA. Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12. Pani. Ewa Kopacz Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej MINISTER ZDROWIA Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12 Pani BIURO POSELSKIE POStA NA SEJM RP Tomasza Szymariskiego 86-300 GRUDZiADZ, ul. D*uga 1/1 1 ^-ml$x>j

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr 7/2015. Rady Nadzorczej Spoldzielni Budowlano - Mieszkaniowej TORWAR" z dnia 30.03.2015 r.

Uchwala nr 7/2015. Rady Nadzorczej Spoldzielni Budowlano - Mieszkaniowej TORWAR z dnia 30.03.2015 r. Uchwala nr 7/2015 Rady Nadzorczej Spoldzielni Budowlano - Mieszkaniowej TORWAR" z dnia 30.03.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulammu rozliczania kosztow inwestycji oraz ustalania czlonkowskiego kosztu

Bardziej szczegółowo

Zdaniem Komisji, wprowadzenie tych zasad utatwi kontrol? i ujednolid kryteria oceny prawidlowosci prowadzenia repertorium.

Zdaniem Komisji, wprowadzenie tych zasad utatwi kontrol? i ujednolid kryteria oceny prawidlowosci prowadzenia repertorium. ODPOWk-L/.iAlJvOSC; Zy'^A-VODOWEJ pm' MINIS'! ie/i' ;,;>.la\y!i;i)liwosa Al U]azdow..ki:^ 11, 00--&50 Warszawa Watszawa, dnia^i^^gtudnia 2012; r. KOZ/O-'f^/ 2012 KANCELARIA wp*. dnia 1 7. 12. 2012 9 Szanowne

Bardziej szczegółowo

: a.qcc.j«7 ;;2~ /e ~ -'~a / k«

: a.qcc.j«7 ;;2~ /e ~ -'~a / k« RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANS6w Warszawa, dnia 1/ czerwca 2008 r. APlI0602/3IMFN/OSIMB7-SS93 SEKRETARIAT MARSZALKA SEJMU RP WPl. YNElO 1 3. 06. 2008 Pan Bronislaw Komorowski Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

-31- OCENA SKUTKOW REGULACJI

-31- OCENA SKUTKOW REGULACJI -31- OCENA SKUTKOW REGULACJI Podmioty, na ktore oddzialuje akt normatywny: Ustawa oddzialuje na: 1) banki prowadz(}ce dzialalnosc maklersk(}; 2) domy mak1erskie; 3) zagraniczne firmy inwestycyjne; 4) towarzystwa

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE wojta, zast^pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarz^dzaj^cej i czlonka organu zarzqdzaj^cego gminnq osob^ prawn^ oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/4/2015

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/4/2015 Gminny Osrodek Kultury Promocji, Informacji Turystycznej ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/4/2015 Istebna, dnia 03 lipca 2015 r. Na Obsluge gastronomicznq XXI Festynu Istebniaiiskiego - w ramach

Bardziej szczegółowo

N ()L\&-/l,{52-ti6/(r-{J\ Zarz~dzeDle r r.-.':1. Y... {vj Burmistrz Lomianek z dnia..,1... ~...

N ()L\&-/l,{52-ti6/(r-{J\ Zarz~dzeDle r r.-.':1. Y... {vj Burmistrz Lomianek z dnia..,1... ~... N ()L\&-/l,{52-ti6/(r-{J\ Zarz~dzeDle r r.-.':1. Y...... {vj Burmistrz Lomianek z dnia..,1.... ~....... w sprawie zasad post~powania dotycz~cego ubiegania si~ 0 zwolnienie lub obnizenie oplaty stalej w

Bardziej szczegółowo

UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdnia $.**&* *>... 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Spolki Lubuskie Centrum Szkolenia i Promocji,,AGAWA" sp. z o.o. w Przelazach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZADU,,MOSTOSTAL-EXPORT" SPOLKA AKCYJNA. Rozdzial I Przepisy ogolne

REGULAMIN ZARZADU,,MOSTOSTAL-EXPORT SPOLKA AKCYJNA. Rozdzial I Przepisy ogolne Tekstjednolity z uwzgl^dnieniem zmian wprowadzonych Uchwafa^Nr 118/2001 Rady Nadzorczej z dnia 22 maja 2001 r. i zmiany do Regulaminu Zarzajiu b?da_ce konsekwencja. zmian w Statucie uchwalonych w dniu

Bardziej szczegółowo

Nazwa organu wlasciwego prowadzqcego post^powanie swiadczeii rodzinnych: Zatqcznik nr 15

Nazwa organu wlasciwego prowadzqcego post^powanie swiadczeii rodzinnych: Zatqcznik nr 15 Nazwa organu wlasciwego prowadzqcego post^powanie swiadczeii rodzinnych: w sprawie Zatqcznik nr 15 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTULU URODZENIA Sl^ DZIECKA Cz^sc I 1. Dane

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji RPW/13366/2014 P Data-.2014-02-24 Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Warszawa,dn. 19.02.2014 r. KIGEiT/319/02/2014 Sz. P. Rafa} Trzaskowski Minister Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/7B474/2015 P Data:2015-09-22 MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dniaza wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.1.2015.MP Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Stosownie do postanowien 38

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE OSWIADCZENIE MAJATKOWE czlonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego powiatowa. osoba.

Bardziej szczegółowo

w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia.

w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia. Zarzadzenie or S96;4;08' ';..T.~ Burmistrza Miasta Swiebodzice z dnia.27.2.7.2o/"'l«'o> w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

1. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Osrodek Kultury, ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze, woj. slaskie, tel. 32 278 08

1. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Osrodek Kultury, ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze, woj. slaskie, tel. 32 278 08 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=.. Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja_cy udost^pnia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia: www.mok.art.pl (wybrac: O NAS,

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 107/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu sktadania

Bardziej szczegółowo

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia RPW/26597/2014 P Data:2014-04-07 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia ^ kwietnia 2014 r DF-I-4020-3(13)-LC/2014 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

wojt GMINY KWILCZ woj, wielkopolskie

wojt GMINY KWILCZ woj, wielkopolskie wojt GMINY KWILCZ woj, wielkopolskie Zatqcznik do Zarz^dzenia Nr 5 /2014 Wojta Gminy Kwilcz z dnia 24 st^cznia 2014r. OGLOSZENIE Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku

Bardziej szczegółowo

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r.

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy sluzbowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: S^d Rejonowy w Wotominie, ul. gen. Ignacego Prqdzyhskiego 3A/127, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: S^d Rejonowy w Wotominie, ul. gen. Ignacego Prqdzyhskiego 3A/127, 05- Wolomin: Wielobranzowe prace w zakresie rewitalizacji elementow matej architektury i komunikacji zewn^trznej - wejsc do budynku cz. A i B Sqdu Rejonowego w Wolominie zlokalizowanego przy ul. Prqdzyriskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa zawarta w dniu.roku w Szczecinie pomiędzy: Unizeto Technologies Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Królowej Korony Polskiej 21, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost^pnla Specyflkacj^ Istotnych Warunkow Zamowienla:

Internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost^pnla Specyflkacj^ Istotnych Warunkow Zamowienla: ,, Page 1 of 5 MieiskiOsrodek Pomocy Spoteczne) ^ ul Warszawska 40, 87-500 RYPIN tel 0-54 280-96-50, 280-96-00 Internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost^pnla Specyflkacj^ Istotnych Warunkow Zamowienla:

Bardziej szczegółowo

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka Jan Pawei 11 RADA GMTNY SECEMTN 29-145 SECEMIN wo], swi^tokrzyskie Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKIIROZWI4ZYWANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA NR, ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia &m.s$s&!&q/&&t 2015 roku w sprawie sposobu dokonywania oceny projektow programow specjalnych samorza^dow powiatow wojewodztwa lubuskiego skladanych w ramach,,zasad

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Uchwala Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwala Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. z dnia 27 maja 2015 r. Uchwala Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie okreslenia organizacji potwierdzania efektow uczenia si^ osobom ubiegaj^cym sig o przyj^cie na studia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 pazdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikow i platnikow. Rozdzial 1 Przepisy ogolne

USTAWA. z dnia 13 pazdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikow i platnikow. Rozdzial 1 Przepisy ogolne Dziennik Ustaw Poz. 1314 Art. 1. 1) Ustawa okresla: 1) zasady ewidencji: a) podatnikow, b) platnikow podatkow, USTAWA z dnia 13 pazdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikow i platnikow

Bardziej szczegółowo

UCHWALA ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 5 wrzesnia 2012 roku

UCHWALA ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 5 wrzesnia 2012 roku UCHWALA ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 5 wrzesnia 2012 roku w sprawie: okreslenia wytycznych do opracowania materialow planistycznych przyjmowanych do projektu budzetu Powiatu Bydgoskiego na 2013 rok

Bardziej szczegółowo

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r.

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. WÓJT GMINY NOWOSOLNA ul. Rynek Nowosolna 1 92.703Lódz 35 lei (0-42)6~8-41-08. fax 648-41-19 Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. Pan Michal Nowacki Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna Niniejszym

Bardziej szczegółowo

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

WYSTAPIENIE POKONTROLNE II WOJEWODA POMORSKI SO-III.431.17.2015.KS Gdansk, dnia'l^lipca 2015roku Pan Miroslaw Murzydlo Wojt Grainy Subkowy WYSTAPIENIE POKONTROLNE z kontroli przeprowadzonej w trybie zwyklym w Urzedzie Gminy Subkowy,

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr 4911XLVII/2012 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 czerwca 2012 r.

Uchwala nr 4911XLVII/2012 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 czerwca 2012 r. Uchwala nr 4911XLVII/2012 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zarzqdzania prawami wlasnosci przemyslowej oraz zasad komercjalizacji wynik6w badafl

Bardziej szczegółowo