8J-, u. , YO, 'B['~' aty~t,i'" l' 'g' 'r' an'lę~[, II'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "8J-, u. , YO, 'B['~' aty~t,i'" l' 'g' 'r' an'lę~[, II'"

Transkrypt

1 Cena numeru,7 Cena' prenumeraty w Łodzh MlesJQc~nie, Ol ŁąCl1nie z Gońcem Z prze poł\)zt., MiesłęczRie t,ącxnl1ł 2'.. Gońc.łm 2Bo.000 POla todxi, 7.70f) KontQ POC1;tow; 1\6Sy. Oszczęd. GO&94. -_ , Nałe:t:vto~ć pocztowa I Ł' opłacona ry QZ altem....' I P. istnienia Redakcja I A~mD 'W ŁODZi Al. KO.ścluszki 41. TELEFON 28. <'l:idalttor pl:'zyjlj1llje od 6-6 pp Arlyk1lł6w i Ulltów IIlnoałmowyoh.nie poraieszclu się. DZIENNIK P LITYCZNY SPO ŁECZNV i LITERACKI Wtorek, dnia 23 października 1,923 r. ' _- l, YO, NiJsłarsly baoknołłwlała,',.',l'osi~da'lće:?'1:l/l;ii:k6t~~!=-'!~1ę:jiiii!!'illl!~ę;~~~. stało z tynt kforyhy w Berlinie czy w laldm ~~ym Ił iem'ieckim mieśoie ośmielił s'ię powie dziec pod adresem niemców "niemieckie Sw'l~ tlie". Takjeg o śmiałka niemiecka publicztlo'sć, wszystko.h~ dno -czyby to byli nac1onaliscl, czy komuniści, rozerwałaby w kawałki. Nie potrzeba zresztą wymyślac niemcom, 'spr'6~. bu'jcie tylko na ulicach Berlina rozmawiac zbyt I',głośno po p'olsku la. na skutek niebęaziecie zbyt j długo czekali.'.., W Polsce wolno xaźdemu.,mnie'}s?'~;s \ sciowcowi" orwić z nas i naszego, rządu, a: to; ł uchodzi za 'dobry,.witzr". za słowa prawny rkt6rą, winniśmy wysłuchac, za n~'pomnienie. czy na'ganę.. ' ; Polak: jest źbvt oobroduszny, spokoju,y i wyrozumiały. Możliwe. że to niewola PQ1;O~ stawiła na nim jeszcze takie p'ip"tno. Jakaż to ironja ienas 'nazywają nael()~ nalistarni. ~ ~ "'11' My i nac'jonalizml '.'_" ;W,.IC ubfegłegc~) Ił Tygodnia \A.tf3damlKi3I1'~I,~złb:ltfĆ;iJ~h9~~(fflj "... :"w' "I,'.. ';.. ".'. ".:'.' '.,.'..'. }..,t~';~ą'b. #,~~... iić"'.'.,l.'~.,.''!ołfy..' ~:.,~.~~Q...".~, ;iq.,,"'~ IIImrt _.III~_'a Eck... d.~fałuł~ipł.łr~ir.:.,'.>~~.. ' ",",ll~$",t(r\j~dźo.ie>dónlemteoera.noij.;;;; - _.., ',','. i.y ; ~~ięk~i~i~kzi~szt4,.tyłk() 'iue"$$l:~~~:t \''. ;Fc,JOfliitliznfu.w. Po1sce.'.~. 'B['~' aty~t,i'" l' 'g' 'r' an'lę~[, II' rn 8J-, u...'...,., f~ia~:~s~~,e~~ a w::,,,:~ 'CzY. (historję. z pl:zytx>mfnaciesobie przeddw66h lat~.st:eroko.o 'c~~eitił}~~'!.'li. wana w gaze~ach) jak to w jednej z pierw$~ol rzęd. rest'autacji berlińskich pub licz z księcięm' Pan,~wie '. otto SteJgerł;'ReinhoJd, Steigert, Adolf Nfppe, Teodor HohenząllernemsynemWilhelma II na' BlumbsFg.. wirni.pó. iś.ć. n.a pierwszy ogień.. '.. napadła,'.na oficerow francuskich.którzy, j " '. " wstali podczas :grania. przez o~kiestrę h Wsobotniero'"N,'eues WienerJoutn.alu" cja była widownią' podobnej{o incydentu, niemieckiego. Oficerowie 'francuscy Ina.l~uje się,.,na.stępująca,depes:zaz Mona~ Miejscowy hakatysta niejaki TeodorBlum~ wówczas straszliwie Doturbowani, rzucan(ł\;tilk chjum~,.,', b,~l'~ głośno wvll1yślał na polski rząd, polskie nich b<>wiem stołkami i krzesełkami.: I,.,,:, Wydalenie ' D:::nl' Eliasberi!a z BaWarji. społeczeij.stwo i "Polnische Wirts ch aft". Haka'. Tak zostali ukarani'w państwie niemie~.' "Wfi:utek 'rozporządzenia ~eneraln.ego tystę40raźnie ukarał rękoczynem znajdujący. ckieln ci którzy znajdowali się cele111kontrólo KOlllis~rzawM.onachjqm,aresltowa,ny ZO:l Się PQd6)Yczas na sali kapitan P.' '. ~ańiakrok,ów rządu niemieckiego, ci kf6rzy st~, litera,;t'a1eks'andgrelia.sber~wrąz z " "Oto dwa fakty'w zestawieniu z depe::: już objęli "straż' nad Renem" alada chwila m~ 'małżonką. Pani Eliashe17gowa z powodu ~. ; szą z Monach,ium.,.. gli wkroczyć wgłąb kraju. Ale niemiecki rt~ br~y ''Pewne'jdziewG'2ynld" kt6rą nazwała W.. Niemczech' 'żona zilfl;ne~o literata ' c:1onalizm, niemiecka duma i buta n.,boche'\zasądzonąi1zostala przez sąd apela.~,niem.iecki:ego (prawdoponobllie inn',e"i narodo~ niezawahala się ani na chwilę'ljrzed.. ci.iny na pięć miesięcy więzienia. wosci) za to Że. nazwala ; małą 'dziewczynkę fi niem tych którzy obrazill uczucia! i Dr. Eliasber~- z powo.du c.horoby serca "boche"(po~al'dliwa nazwa nien1c >:w,. 'i~ldej '. styczne Ni~mców. I żostal' znowu,z aresztu wy1'u~z~zolly. Po o~ uży~aj~ Franquii) zośt,ała$~1izana, llą 5 mi~s,fę My i. nacionalizmf ubyciu kary małżonkowie zostaną wydalen~. ~YWl(iZłenia a. następnie- ~~oje,malżonkowie. Ha!haJliaJ' Śni,iejcł:e sie. "W~~~~! z Bawarjł. (Aleksander Eliasber~jest zna~ dostali rozkaz wyj'azdu' z ~~:aju. Słyszycie czy.' głos,r:i~żęli~ł~szeliscieinowy ęe:rtną~ nym.'uułuaczem z języka rosyjskiego, on ~-telnicył' Zanazw:atrie m'ałe-:r dziewczynki "bo tu9kiewiczów.,:ljttow/prtfh.b~'4ro' to', bowiem przetłumaczył utwory naj~, che" tj:.'mrue)\vięcej,',nielllcivsj.(oh, 'taka"stłro~ ezytali~?ie~rtyk~lłvdt.~)3~l1renś~"~f1~,",,.: :większych rosyjskich pisarzy~,.lak DostoJe~ wa k~r~;.? tt~i~"w kr~j~ ~~katy.ścr>v,p,upłicz~ Fre:~e,:E~.e.s~ej-:',ąttykitr~:"".,Di!~::ttffaiłlt~\'\'\f~:') wsj,ci, Gorkij" Czechow i in.) ~,ych ~l~j~~~c?b.:~ym.yślęj~,n.a.\:r~~dpois~i, : i n:ę~t~l, ~~y.. ~~n~chnaą.l.q1:alts.ty:7~yc1i~,~1"t:~,.'"poni~ef'dwafakty. O pierwszym z nich ura~a.ląspołeczeństwu.pplskiem'uc())d "noiskich g1ch.nam~rganow,)m:nfelszośf1:' ' ",.".,> uoniósł już wczorajszy "Goniec Wieczorny" świń!!"...,ł~:\~i.t~.,~',:" Racię n1af~.pano~~e Stei$zerci, Nipp,o~ W oo.botę wieczorem w restaurac'ji t1ticiniemcy~kt6rzyrz :glodue111i~rowaii ze.' wie BIuł:flęel"go~ie i in~1i"ś~i~:j~c:is'i~,~'r'i,:?oht fabrykanci niemieccy 'Otto Stei~ert, Rein swej G'lcZYzlnv i:bóso,vlekli'sie'd6 n~sif.f1i)kra skiei Ros):>oda&t" bo dzl~kl nlel, mogh.kasztem hoi<iste'jgert i Adolf Njppe podochoceni trun'.1tl,ci niemcy"którży na. ~.gl'up ~ie: dobrodusz~ skarbu. pal1stwa zarabiaćmiliardv. które.. w: k,a.tni spiewalina głos "Deutschland.. D.eut~ nosei :,polsl~ich świń" n'a'pomoby ok~pa~tó'~ obcych wahlt~l.ch wvwo'źą ", "z'a~ran~cę i lokujł: ~hlanaiiber alles" pfzeplatając pieśl).i wy~ a teraz na kredytach tak hoiniei!l nrzyzna'wa::l w tamteiszvch bankach... lcrzyknikami pod adresem polskich' świń" llych przez pop~zednie rządy polskie dorobi1'i Polska gospodarkg /":..'. " tua, których Niemcy zbudowali Łódź "ci Niem się ma iątku~ teraz urą~aiq; na$ i naszcltiu Czytaliście n10żc w. ~,Myśli NiepodY~ jedyni ŻYWIciele polskiego robotnika". rządowi. ~łe.i" iak to zakłady Possel~ p~;d Wile~lk~ 121:,6 M'~zQrą).Yl.P91uQ;p.j~ ~a ~a I:.e.~taur~ '..._-,-,-...Czy nld~e~ie. s:~bje. wyobrazić ~oby liiię re naieżą, się właściwie rządov~ 1Jolskiem'tl. \ "~o

2

3 cywunvliaą. (Aiest~~. M~Y4ł~W1dti ~ KQJl~ st:andnat POlA1ÓS{ śuuere na lwe~u, Pogoto:;: :wie.wojskowe ~rzew1oz1o ofi;arę do st;pitala Pl'zycZyna katastrofy 'nie I~ narazie ustalo1l4... PODWYŻSZENIE TARYFY POCZTOWO TELEGRAFICZNEJ. *) Z dniem 1 listopada taryfa'pocztowo telegraficzna zostaje podwyższona. Podwyżl\:i wynosić będą od proc. List krajo~ wy opłacany będzie znaczkiem.za. 10,000. De~ pesz"- w kraju po dziesięć tysięcy za wyraz. ~ r O WYtSZ.Ą UOZELNIĘ W LODZl r "!Ił} Do Ł(Jd~i wyjech41 d~~"'~at UWK O. p. prof. Bykowski Jaxa,. ktol'y t,.~ odbęd.~~e lu'zędową konferencję w kurator.mm z udziat~m,!przedstawicieli wtadz szko~nych. wojew6'dztw~ itd.. Dziś odbędzie się konferencja, w któ~ ':1- wezidt:l.-ddzial procz przedstawicieiu władz. czfo:n kowie komjtetu zalozenia wyżf<ze.i uczelni w ~. L R CHŁOPI ROSYJSCY. PRZECIW. KOMUNISTOM..' LWÓW '22 10, (A W) Korespondent "Ga zety LwowskieJ" donosi z Rosji, iż kampan ja wyborcza do rad wiejskich na terenie i~ pu.bliki sowieckie.f skończy" się pora~ką komu njst6v, Z pośród 6302 członków rad "riejskich 'jest 'zaledwie 11,4 proc. kolnunistów..!lii.i &III '''I '. liił ler'ulszelro I.. ijlo.jenne mię s nją' ariinem.. "Reicbswt.'hra". wkroczyła do Sak:sonji,' DREZNO 22 10, (A W) Wciągu dnia kiemna czele.,, przybyły tutaj wszystkie transporty Reich~ BEHLIN 22.,10,.(PAT) Pisma OOn0814. swehry, wszelkich',rodzai broni, nie wyłączając, :te W poniedziałek rano vi"krocxyłv do Lip. artylerji ciężkiej, Większość wojsk pozosta~ ska oddziały pruskiej R,eiehswehrv.dotonez ła w Lipsku, mniejsza część ppzostala prze~ kawaier,ii. artylertii piech(jty. Cześć oddzla~ transprtowaną do Chenlnitz, Plauen i' Meis~ łówwojskowychzostarue skierowaną do Chesen. Przy.wkroczeniu do miasta doszło do sta.r mru:itz i Plauen. cia. W jednym z do~ów rozp?częto,strzelani::.' BERLIN 2210~ '(A W) Dowiadujemy się, n~ w kierunku oddziałów WOJS~, ktol'e ~dpo;:: z'e źródeł autentycznych. te rząd sasld o1!ło- yvledzlalv salwą. Jest znaczna hczba zabitych.sił odezwę, z, której twi~rd.zą.,ze wk:roczenkl rannych....,_. Reichswehry do Baksonji nie jest niczem~ BERLIN 22 10, (AW) Ministerstwo zasadnionet,. Odezwa' rtut.dslej stw1erdza6., Reichswehry o~łasza kpmunikat.o ruchu wojsk że rząd saski jest ~t6w z~u~h()~ 'Wiernośe _w Saksonii. Wó.iska te posuwają. się w trzech swym zobowi~zani!om,' oraz za.wiera apel 'do grupach, z trzema ~eneralami i 1 'pułkowni~ ludf:ności o zachowaniu. spokoju. CLEVELAND--OHIO, Jen.. Ha~' ler był przyjety serdecznie na U1:oczystej audien c..ii przez Prezydenta CooHdge'a. ))Otem nruz sekretarza marynarki i Jenerała Pershini2:"ti'.. Ci?-lo dyplomatv~zne wydajo n8 jf..go cześć ohhtj. NIEWIAROGODNE~. A JEDNAK w W ashin~tonie : w apar'tamentach 'Poselstwa PRA WDZIWE. Wróblewskich. J ener.al złoży} wieniec. przywic GDA~SK, (.AW) C(-'n~ poszeze1;~]'- Z;OllY z Polski na grobie Nieznanego.zoluierza nych artykulów są IWstepujaCt l : Obiad zwvkb~ amerykańskiego, drugi na g-roll\e Washint.rtonh 55milial'd6w, :filiżanka kawy ~ j po! mil:i~,~cla. trzeci u stóp pomnika,kośrduszr i~ Dekor'1>wal chleb ki1bwy 6 i <!fjół mi1:ralrda, mlra butów 3--() sztandar Anlerykańsk i ego Cz.erwon~go K1.'Z',1zą. bi~jolj.o:w.,.iaz9a' tramwa.iem 3-f) m ilja1"dów. pa- Polonj& Restitntą. W zeszły wtorek 'W.\rj%hal,...,.,' do 1 m;:jardill, pudelkozapałek lnlljenerał Haller na konweueje l\ll1eryłdlflslóe~(1 3-,-6 miljal'd6w'. ~B!l6\'NSDY 'PROSZĄ. PRZ: n.. ;[tfinter\yen(.j', ~..... '{AW\ relegacj~ r )b: (. :nik ow ko. c.. "...,'W~'W",reUreielJtującazwlazkt i chxześcijanskie, uli;: ta się cw;~ do kotlfj,g,a:t;'zageneralne~o!rzeciv'po~ m0 l~.ej'l przed!lad~jąc muf)jlośbe.a,bv:tnterwen -i('\~ wial w sprawie 11re~nibwania: ".l)( :borów ro!lqtr.l k6w kolejowych w o-bwodzie w..'. Na czele de;'p~.-'~': -)'\ '~danskiego. Ro,ltgenbuck.!f~j,O~ll II. II1II łuzj czne rz ęc~. en. J, w merj'~e, Uroązyste przyjęc::ie u p,rezydenta 'Coolid.ge'a, Braterstw'o polsko - amerył\:ańskie.. dpąrj,l~ranciscqw ~f?pooniu,.olj:1k., ~t,~~'i:ti~~l~~?"'ó~~~$~ StoW:~l'~~~Z,;Węte ( nq,!.~~.~l~.,l1' 1#1i~~j',)V'Ap1er~ę~.,.,...,.,.,,,~l'L przyłłoe,znjt:ęh,',~~,.~'~i~~~~9~j:a~~łę"~v~~!'~~ii. sza, 'p;tzedstttw 1 meli. ;wi;ę,lik,~cl;i..,~~~1t,~?~ql' c,fi sm ery ka;tisę,~e~ro ". IJę~l1<1.tjffi'i.'wj~Jii~A.';~,~.~, nik6w wojskowych i (r~w~iu:vel'l,~'~ ~';todze.. ~fi;n; Haller POdejrnowa:n v'!:>yl "na~:~,źd~r~noi;~o~l~ l.lrzev delegacjepolak6w ia~ery ka;,nlów~ 'któ'te skladaly mu kwiłatv i darv. Tak WycllOditWD. ':fak i Amervkanie bardzo entu~i11,stvcznie odno- ~z~ si~ dl() ~nerala. ' ',' Pod:róż odhvwa1en. Halter ze 'ŚWHll w :-p,.,r, awdziwe" in,7fo\!rrn S1JIe~jalnym wap'ouie. prooznaczonvm ~la nie~ro "".,..'.. prze'z rznn. St~nó\v Zj.edn., ' 'w" "kt ' ' VilasW. Wh,ale'Y, ko,mendant wiscousin ł,\.'11'.. zarg6noweg{) '... MQmentll.''' :,~e~ą~bł~t~~hfu~f~~~ ~ ~~ --~------~_~.~U~M... sk.iego De:pla.rtrone1'lt.'1 f\'"'', T (\fóe o1,tz.'j't:fial polecenie od glównego ad5utanta La:m:l.lelła:rro~" 100, aby miejs.cc:we placówki ~ie n~got(jwa ~y się g.o OWlac~ przyję.eia Joo.~. p~, skiego..,' ' W sz"y'stkie 'pisma za.:r6wlio l50lskie :fajf 1 amerykanę;lrle zaimują sięą aorliwie oeóbą. ie'd.etp,.' la, RaJi\3ra. zamieszeza:ia. :iefro rodobizny. ()~ odez.wy, :.~,awolu.iące do godnego 'Pr~~ do<. stojn~go gościa. 'Jen. BaUer 'Przybył :rownlez na mna9'.e nie Ą:p1eryltańsk1e.goLegjoull. który ~ezył podczas woin:v światowej ~Jlaf:r.ón~h Sp.r~Yln1.(ł rzonych. WIzyta jen. Hallera ma dalej zn~ i 's:ttle;t;. '~teni:;:... :ii::b~s4;~rtita«)t ::.:>'1;;': ::"~)/ ""i( ':, ",~, 1-,',. :'~' ((~'~,';.,,'(,,'1,::,,>,\,':,i<;, '.,' ',,' "'~".:,"/1':.,'~ ansk~, :~~g,;~:.,ml~~w:aj:t\~rq.rk:łlętal;i'./.' '. " If.OTd,wYmQ2;łi)llkie~~Gen~ Haller jęst,~\.,.,... obcym.. ooywatelem, które~ole~da. ame:t":yk~ ska. od2ri.aczy!aw powyższy sno~,óh.gen nahi~.. ra~ jadąqego' doteatl,'u. W kt'órym,odbytsi!~" zjazd' cdonków Leg'ji ',amę'i:tyk$ńf..kiej. eskort.owa ty szwadron kawalerii OJ bate:da artvletil'pr1:'t jęcie geu... Hallera mlaiło eliarakter b'u:rzlhv~ mani:festae:u ną eoość' Polsk;i., sce niema kwest:ii żydowskiej. Taltmówi Ró~.. Z'. ostatnie] la chwi.łi. PRASA PARYSKA O PRZERWIE., r:nanproowski". :z::::::;:!!!!. p ARY2, 22. (PAT.) Prasa parys}ta, no:a... aiobrzmienietego a:rtykvt'h: "... kreśl a naogól, żeseparatvatyez'!\'v ruch. w Nad' '. N~z'wanóJ:praooWnik mi~l rozmowę' "'oin SOCJA~IŚCI GROŻĄWYSTĄP1FN1EMZ..,.,bo'W$k~ip';oSil"łPo., 0. udzieled.ie 'iuterw]';,:;" '" GABINETUSTRESEMANNA. '. renji jest snrawą 'POlityki wewnetrznei Nieulioo. ~,' "'*'. '.'.....' '... (A W). Z.. Journal des Deb1łJts W stwierdza, że {)glo-,::cq dq jego stanowiskla w spra.wie żydowskie'i ' ",ijserlin.. 22 lo~. n~uniennem szenie republiki nadl'eńskie:i w AkwtZgrani, W PolSce.' ".' 'jest, i~ftn;1 'wczorajszyi1lzjeżdzie soc'jaldemo przez D.eckersa i jeg-q zwolenników jest ierln,yn1 '_ W sprawie żydowskid? _ zapyful.te :'1ttacj~;~ew1'b'rano dotychc~as zarz~dt1,or;:: 'll. li>mowski. _ CZY w Polsce i~tnieje ob~enł~ i~ntlljłilęego się W kierunku. obywatelskim. z licmycll powodów ehaosu pt)~lądó-'w W Na;~wi "kwestia z:vdowska'1 OZY żydzi n5ekorz.ysta:ią. ae I NatQ~st.PQwotano zarząd, którego człon renji oraz pr'a,g1lien~emmi~,zk~ń(36~;"w1 ' kamisą, 'PtzechYIlicy koalicjj wysunjęto 'tak~ ;}j;\vszysi:kich praw Ób:V'WlaItelskich. jakie im 'Si~ 1.'a że iutzj:~ździe żądanl~zniesienia stanu wy,jąt~ ił,lezą?uważam" ww Polscelrlema wcale kw~stii kowego,grofąc wpt:zechv1)yj111raz~ei wystąpie i,,:t.ydowsklej!. 'niemzarz;~d:u Rzes~y. '.. '..,'., l: 'A'o,;nu:ti:lerus' clausus'''il.. ObJawy tę' swiadczą, lz dla ~ahlnetu '" '~. Dmow~kiOdpowiada na to:' Stresemanna'wyłania;ąsięnowe trudnqśc,vt",....;:... ::M6:t-pa.niekochany,. 'bf1cziebard7..ożle.. zwiazku~ ujawniaiącąsięw louie nartii so~ ~11.każd,: obvwll,t'll ~zi,e d\rktowalsye,zd/j. cjaldemokratyczuej 'opo:iiycji przeciwko stnno. m~rządowl. Zresztą.. lstn1eie Ul' tj Selm l se wisku S~esemat11.la. 'nat, które mogą zatwierdzić lub"odrzucić ltaz 1'\7 'Projekt rza.dowy. ' TRkI8i miala bvc ro~owa., Zapytany urz.ez,.,ga~. WRTSZ:" P. R'1mnn Dm:owski~' czy rozult>watałesc a.utentvt~zn.sł.. od'powiedzial: '. -- Wspołpra.cownik.. Mr)ment.l1'" nie wl ~zial mnie. Widzialtylko oo\ojówkę. kt{';ra jego b:ffet, wizvtowv i oświad1z, ł/'\. '. ~a.ki jest 8Jis.t.em, zydowskjch ia:azet. :rnuzwr óci~a. Je 11.: Dmowski nie 'Pl'zy:ilnł.ie. ~.I. 4'- WypROSILI,POŻYCZKE. li L c:}a z nolożen i akt6re,~st~p'yt i~jepe~; NÓWY'JORK2210,.(PAT) WAmery: ce,.lak, wiadomohawili. b J kanclerz Rzesz)' Cunoi wiceprezydent związ.kuprzelnvsłow~ :w '.' '.,.. i ców niemieckich Froh\vein.. oraz przedstawi~. s.... u..,.'..:,.. 'k.'.\..' h Ć lu ciel bankó\vniem,ieckich. 'w ceiu,uz.yskal1i9całef:!o~~z'e~e~u ;wskaz.owe, lnal~cyc n: fl e pozvczki dla l'jiel'niec~ "'" edhl!ł nroiektu a~ uzupełn1enlewz~lęd~le. ~n~dyfl~owame. pot mervkańskiego, nożvczkęlldzf'eli konsorciu1l1 szqze~ó1nv~h POZYC.1i Wydatków 1 dochodo,!. bankó'h'l' amerykańskich w formie udziałów W s~azo\v kt.te zosta}v ~prowa.dzone w. iyclt~ owi budźeto'wetn.u' I \v proiektowanyln niemieckim' banku wrutl~ w CląS:U dnlav?:czorajsze~. " towym...,.,. ~;;.;;..."" 3

4 .. ).,ROZWc) f H _ \,.- ~ '3 '~"117ff'l"njka 1()23 r Nr. ~ 4... _... ~.. ;IjsI tl Id ~ '1 E l IqjN A RGtrłi.SIE. ZnAkomity publicysta. "Kuiieta: War::. szawskie1-!o'" pan B. K.,. pisze dosłownie w arty~lc,,skttlt'b ~ urzęd.nik". "'7- f-zamiast 'grozie strajkiem, - PO:: wieg'zkc fobie: cilwytamy 'byka za ro~i, u~ derz~my -:.&0...'t...., 1'*~m. z&niem Jest to aosyc ryzy:: hwny" ekspery,ment i nie mozemy się 'dziwić, :li ~CZ~y państwowi po f~łębszym. zastano,y;icniu wyłl'alimniej niebezpieczną drogę... :. A. PO' aru~e, choćby nawet wypełnic co 00 joty 'Program pana B. K. i byk; może w. po czuciu,' :zasf\.d ehrześci.i ań skich, nie reagował, by Da ~ zaczepkę, ~ak mą to wę zwyczaju, to }')ozqstaje jeszo!t0 Towarzystwo Opieki "nad,;wierzętaroi, które w zadnyril razie chyba, nie powinno. ł:lopuści~, do. tak bolesnego trak" lowania roq.qwitego męża naszej poczoiwej lcrisu1i...,.a. jfdyoysianowny a.utor postawił się ~ ;,po}o:ieniu" te~o byka, to chociaż niema to ~ów, i jest d<>brze wych<)'\'vą.lly wrzeszczał by nape",-no, j1lk BryI w 'Sejmie; na widok bi~,&i~upit Teodorowieza., T. WI ndomosci Z AdU. WqOl8 po weteranio 63 r. żebrlcrką. ~, 'I. Oc)" Dnia 6 października I 1923 r.. można. \\ręwsi Zagua.ńsk l'tządowy J ~m. Sam~,aol0Q~tt, Kielecki powiat zauwa:zyć staruszkę., która od domu do donni oho i; 'Pl'jOSl:)le jąłn;rgżną..trudno "bylo 'ulitdwa:ósie} 1:uie 'obda~,;:ij~6n~~1( ')&titru$~k:a:tn 'n,ie 1!>oWiu.".",,,,... I,.~spar'cie, k~czw' Jakiej tal;!,wy~oclzie pędzić ostatnie dni. swojego I, Bowiem sprawa z nią przedstawia się następująco: Jest to wdowa po weteranie fi r Mąż jej Kazimierz Piśkiewicz, powsta:1 Qjeq ~ 18631'. umarl około 20 grudnia 1920 :\ w~~p1taluwojskowym w Kielcach. Dop6~ fd ':Zyt, otrzymywał emeryturę i oboje z żon~ mie 'bi. nędzy- Od śmieroi ję~o źo,na t fl:słq)tnnlarjltl staruszka. Ił P'l~K"1A'Wr1n7. W.ts' eln,ię)tt1,,...""---_..._-_-..,-= lecz obecnie powiada, że to W~~YS~ko: z~ubił: Katarzyna Piśkie~Nicz. nie ~oshtda. zadnc~o majątku; ani krewnych, ktorzybv.lą utrzy~ mać mo~li, a żyje z jalmuźny. W maju br. p. :Bolesław~S~częs~y Os::: sowski, urzędnik Izby SkarboweJ w Klelca~h poczynił starania, zabra.ł nowe dqkum~nl,.v jak akt ślubny Piśkiewiczów,!itte szljltala wojsk. w Kielcach,'świade:ctwo ub6stwa, \V. y stawione pvzez Urząd gminny,," Samsor OWle i wyslal",,podobno do~.~:k. yr Prze~yśru. Do dziś dnia Katarzyna Plsklewlcz0'Ya zaopatrze n ia n le otrzymała i poprosh! UffilerS, z ~łod~. Odpo'wiednie władze,1 UTZęąy:: qo,kto~, tych sprawa ta należy, powlnne za ląc slfł.;spra wą tej nieszczęśliwej kobiety i ppcz~nlc c::: nergiczne starania. aby po 3 lata?t1 b118kp?j~ dzy, mogła jaknąjprędzej otrzymc słusznie JeJ się należąae za,opatrze-nie.." (siała pers~i ginnikiem na G. Sląsku. (k) Weatug' doniesienia ~~azet ntemiec~ kich pracuje na kopalni "Gwidol1na H W" Za:: brzu w chara.kterze górnika wnuk cesarza per:: skiego, książę '-k\b'clul Achmed.. K;fi~żę p~iski przybył na Górny Sląsk, by Slę "!tapoznac, z ~órnictwem. W tym celu z.ieźdźa codzień do kopalni i pracuje na równi z '~órnikaffii zawo 'dowymi. U przełożonych ksiąźę:::g6rnik jest mile widziany. "Na iestnik 1ł Polosia I BANDYTA, KTÓRY RZĄDZI POLESIEM " Prluwfelignie n~iok Ś. P. Andrzeia zhmoyshle~o l do W~u"s2'awytlt Itr. Andpzę;- Zamoyski' z całą ener~.i~ zarządziła ~ledztwo celeilł wykrycia tych, którzy "odezwy" Muchy kolpor~ tują, aby dqjść do właściwej kuźni niepoko::: jących wieści. Czasami Mucha zbiera się na więksul odwagę i ryzykuje swą własną osobą. Oto przebiera się za księdza unicki~go i pod 1?o:::",krywką sutanny przebywa w miastach, a n~' wet wprasza się w gościnę do księży i prawo::: Bandyta M1;tcha, grasujący z. towarzy::: sławnych popów. W ostatnich dniach - iak szami na Polesiu i w powiatach 14ranicznych, ' stwierdzbno - przebywał on 'v Działtowi~ jest nadzwyczaj sprytny i umie t~k dz}ałać, cach, ~rzebrany za kapitana wojsk polskich. aby nie 'dostał się w ręce sprawiedhwoścl. Ja~".' :t,{6wnież.'v niektórych.mieiscow ośliach. wjąc z jednej strony sieje postrach mordami pouqi ll natknęła się na rozmieszczone. PO 'i ra:bunka:mi, tak z dl"u~ie.i staje się "dob;o::: drze ach k~rtki o. treści:"tu źyie MuchfJ,:." czyńcą;'~,oiemnej i bi~dnelludności, tqzd~jc,a,c.;.--, :'~!J1tia~nię zobaczyć s;ię z narniestnikie~" jej od czasu do czasu ~rabo"wane przedmlot~~,muc al p'owi:oien przyjść"... na wska,7.itne lub pieniąd:;c. N'atomi?st wob.cc. i!1te~i~encjl ' lniejsce w pobliżu odnośnej miejscowości. nadaje sobie powa~ę l tytułu.ule s~eble "na~ Aby kres stosunkom tym półożyc, wła miestnikiem'" uważa Polesi~ za kra] okupo'wa dze tutejsze przeprowadzają "na P{)1esiure14u:: ny przy ponl0cy s~oich "salda~óyr".,. larilile obławy przy porllócy wojska i obecnie.. To. też w n1ektórych nl1e.lsco,vo~c!aci1 przetrząsają błota i lasy\ą-"zdłuż Prypeci. : Na po.i~~iły s~ę o~e~wy, dru~owane naturalnie w Much~,na r~zie n}e 'natrariono 1 natoinias.t'pr~y ROS]1 SOw~(:ckle.1, a podpisane przez Muchę trzymano sporą bczbę pudej.rzanyoh os6b.'mu jakq.hnanliestnika". ~,odezw.ac~ tych o~~asza cl:a,.d()wied~i~wszy. slq. o sunej obławi-e,;l~bec. on slebie "włodarze!ti Pol:Sl.a l ~!7powuld.at me zpewno~chl-. p~zebywa już, za :(!ramcą;.. ~by że oelem prowadzenia "adml111sti"ac.ll w kraju stamtąd PO lak 1 ffilś czasie znowu wtętd~ i'. przyjm,uje'urze.dników..,pierwszeli.stwo H przy wnieść 7.amieszanie w naszych.powia:tael1' itra ' ;jęcia pt,ają,ultz~dnicy polscy, kt6rytnnpensja/' rocznych. roa~yj' "PP<$wYźszona" odrazu o ~rstq "pfro~!:::~!e!!~=~~~t:4::: =!!!!=!!~!!!!.e1 ce~t... 'h~z.. '.., ~e tym brea,ni~m nikt "" Z Y ~ a,1,"1',n,,"1 Ił " 'l' e. no Siu.cmtl. wied~~c do hrze o.,celach ~ ~ '" W ił. _. y i \ł W ~~ltnu'o:is'tyotn~v,'ch a~itatotówtfolic.ia/ jednak.r l Komedła~w ~ 3$elJ ą~li~,ę~1. " ". 41 Jedna to ze S'l ~~i!0y"~1j, a~ii Kiedr~yńslóego~ 'tooz.... Je "artością. s'woj a innym. zawiorn:w' M!I:!)lĄi:i:;;~,.J'!l.. jednak to. co ratuje pra~ie ws?;;v~tkie 'goż antora:: Gladki djalog i konsekwentność;' akoji...-". Pizytem troche dulszczyznv i duźo iro'łii Nie tej lekkiej. skrzącej sie uaradoksami i non.. sza.ra.ne.iąsalonowa,~ alc tward'd n i elitośc 1 w'v'l1 sarltamlem. cieżkie"y miejsoami od ż6lci..." Nie dziwimvj sie nawet 11li1orowi : $'1,1Yl ~e!naii tlo sztuki sprawitv moż/? że zostala ona, napl;~& z talri:rn. a nie inn vm la)\gentem..'- '.. Wśród. zapachu kuchni 1 I1cowski e1l"o... ia~ "..' '.. '. '. sn'td sle ~ nrzekwital romans,.\ n, lej z literatem Darnow!'lkirn. sie w cichy dramat. sz-dv kohiptr :.~~~i)\'!)!t>w~~::w!l~a i -:- mntka. Antonina w~h~l~ -~ to tv 1 k, 'W12~li!ltl!i:~ta i z ootrj',.f\hv CE'In. N wl;(')~.../.-... Lv

5 Nr Ka landarzyk. Wtorek dnia 25 października Se\'IłPeryna B. M. W$chód erolka g.. 7, m Zachód., g~' 5j tn. 29~ - Widowiska. Teatr M WeJsld (C~qłelu.f1:o21 65).,Kochanek Od Śer(!fl~ Teatr POlu.dllllłi\n'J' (OQrodO~618) "H ajd'uczek r ' f!11i. una JiIi (Prz~l azd n ~D!le~ezę z krainy parz",.ca'ahllo" '(Piotrkowska 61) "Sanin" (L ldeczka) f' Ith!eon" '(Przejazd 2) "Groza Tybetu" GlI"and.. Klino (Piotrko-mka 12'1 "Hrabia Ess ~1l luno Spółd~ieBllli p... ac.. f.'alłstwcn.,.ch.paskarze". KalEmdartyk historyozny Zdebycle Tuły_ 1825 UWięzienie z rezk;azu NO~Qsileowa: Zana l1fckiew!czf1j Ozeczota j banych' iadomośr;i...,. l bie,źące -- W sprawie Zaiaprowiwwąnia Łodzi. Dn5a 23-go ~bm.wyjeż~8ją, do..." W a.rsza w:v. w.spxawach zaapj.'(fwizową115:l Łodzi PP.' f_\re zydentllllasta,m.. Oynarski. iwiceprezydeni W.Gxoszkowski.. ~. Memorjal Maa-istratu. W ~ych' dniach. W związku z po,bv+flm w Łodzi'Nadzwycza:fuego KOllli~urza do 'Walki z DroŻYZll4 p, Bajdy. - 1v.I:aP.'istl'ut. wvstnt"'vrj: do Min.1s.terstwa. Skarbu mgmorjal:. (lotyczą~ SPWl wy'.przy~lziału cukru dla Łodzi,',r',~'. " "., "". :)~~Q<~;iĄle. ty:rn Ma.;iętrat 'Podkr.nBb" '-'ze.. '... '... :;il!:~~~~lli,a. '".a,kcyż;;,' 'na. cukier z xita,~ f~8~ '.',.'... :,'ua 1, l$;i~., akcyza od nrzv" dzielonego' g,.. ''''nam.'p'aidjiiemik yukru w ilo ści.250 ton,w:vniosl,aby t,1'z8sz1() g mi1;aid{)-;:v' rok. Wydział HandloWy ;tnagist1 atu dia hrakll flidduszów nie mógłby'! uskutemr,rd6 nawet no!() wy tej w'płlaty, a temsame:rn. zrnuszonv byłby zrzec sie ptzydzuil11~ cukru. co w konsekwencii mogłoby wywollać b.przyk:rę nastę'pstwa.'.:magistra! zwraca" się Pl'7CW.do JVfin ł sterstwa' Skarbu z prośbą o z.ezwolen1e. na :wy slanięcdego 2S0, tonnow~go.tl'~~js~t'leukrll do 'magazyn6w mjejąki~h, 'pr:z~czem ~ukier len'" zna:jqo~61by. sie, w d"s,pozyr.rii 'rołe;isoowyeji wladz sk8irbow:vch.ldore,. w 'm1~re..opl'f.lchn1a; prżez Magistrat akcvzv. z:waln~aj:yb:v oarjo wieclu:ią c~~ć trans'por:tu.... MemorjaJw Z\akol1czeniuwsl\:azu:1'e nrfakt, zew r. 1921,Min:istel'stwo SkarQu zgodziło się na. POO()1:m.a kon(>~nei:p, C:Z.eAciOWego sdlaca nta ~cyiyprzez Wydiial Handlowy lvragi ' s~atu.. I '.!... Alic'l$ d~~ywiania dzie6i w. szkołacn powszechnych..'....,. '., _.,.,. DeJe~ac.ia Wydziału Opieki Społecznej uchwaliła rozpocząc z dniem 29 paździ~rnika r.' b. akci~ dożywiania dzieci! uczęszczaiący~h (lo,szkól powszechnych: Obladv pł~.tne tła pazaz:iernik kosztowa'ć maią 7pO rok. zaś. z ą.niem 10 listopada 1000 NIk., od 20, listopada ~Mk..' '.,.. ".. Pódwvtszenie opłat zą utrzymanie 'PensJonarzy w zakładzie dla umysłowot1po~ ś\edzonvch....'.". Na wniosek Komisii dla. ustalaniu stą~ 'Yek s~pitalnych' i na skutek odezwyę"van ~7~ hckiegodomu,.diakonis". dele~1lcla Wvdzla l~,; Zdr.wotnóści 'PubliczneifJ6stano'\'vih usta: he z dn.iem 16 października r. b, onlj.tc 'PO 50,000 m.k. dziennie zautrzvmanie n("'ns-ion:-l~ rzaw Zakładzle dra. urrl:vslowo up.)sle&~od'ych...:... W alka z. iaj;!lica. W sprawienrzepro'wad'lenia skllteczne; walki z iatrlica dele1i!acia \Vvdzialu Zdrowoll. tności Publiczne i. 1.')0 rozpatrzenillwnl0sków K?misH Lekarskie;, postauqwila, miedz':\' inn" ln.1: 1) dla unikniecia pom"\~łet( 'Or~v sta~yh~". niu d'iag;no:ly r0?i)oznawc.i; ei o ladicy tostar::o I ": o roz zon (Informacje Kuratorjunl szkolnego.) Szu,lejąca drożyzna, wzrost wpisoweg o i płac nauczyci,jsk-ieh. ldóryeh!11i3 lnqf.ta d02;o 11 i6 W' żadnym WY1Judku p'odwv;.żk i storn~"" 'l obecnie llui emozl1wi aja zrtacznpi czesci ~"' J. ' ;-.n cji posylan lle dzieci d0 szkól. 'V zwi~~zkn z te'j1 zaobserwować się daje silny spad ak. frekw'3ne)j 'W szkoluch średnich w' całym Okre2'll szkoln '9'111 i to zarowno na 'Ol"owincji. jak w Łodzi. Fr.ek\von cja ta spra,j1.a kolosalnie o cz.erll świadcz,\ nasię pujące cyfry statystyczne dotvcze).ce 67 szkół. Na podstawie danych stwi.erdzić najeży. ~e wl.l.~oku szkolnym ubylo 1811 dzieci, a prhv'gv lo Obniżenie więc wynosi 1500 dzieci na og6lną jiość 25,000 mlodzieżv ElZ,}; olnej w rok '1 ub.' Srereg szkól szczeg6lni e na Pl'owincji stra cilolyle młodzieży, że ilość.1{jzni6w i llcz'-;mnic w!!szkole wynosi a l1aw01~ 60.. Jak.iu~: wspomniano zniżka ta zauwazyć się daie z~,;r.w no w Łodzi 1~k na. nxowineii.. Tak Gimnazjum w!(ołe ma 90 uc'lenic, miejskie w Belchatowie 71 uczen1c. wttn (' :n CO r S w:ie --' i'i /' \"( 'l.{~t kja(),;;>! n'~'ll'\vf'l-z.ej i dra:.dcl u I(m w" w trzeciej :jest 14 U(w.l1 ł C)$w. n w 7 LS!).) n, Oyfli'" wytll.own;{~ św i a d~'!i':a!).,: 1/p ('1].; '1 t't, ;., l tv szko~ach średnieh,.który rat~lnieodm~ gifltnu si na kulturze HlL " O fakcie tym, wymownie :ies:~~ze ~wiadczyta f.~1i~ liczność. że np, w Łt;cZYCY z DO,\Yi"uu 'braku uey.~ nic z1ikwi;,.~owano zuneln;e klaso? 'l i 8, ZqW Błaszkach ilość 1Jc::miów w?)ięciu hl~h wy nosł 89.,. Ten sr)adek frekwene.ii. ld6rv "tllyltiow'n.ic) świaclezy o st adku zamo:i;no:~r.i "I";'l~J'ó(l ~zel'()kl(lłt' warstw przeiuwia sie najsiini.e'i 'Vi' ltlrj.~<.t(lh ~Hl~~ nj~rzych, które to zjawjsko l~cl,y si't:: '!..~riiekf1\1z rozbudowa szko:nfctwa pow'szeehoo~.oraz "\fil klasach najwyższych...j edynem wiec 1A><isadn~czvm Śl'odki.ęm nł\.. zaradzenie temu iłu,1e,st. z.altlad~nie szkm: pau' stwowych. w ktńrym,tok-i.t1ruuku. K'urator'jmn: O S Ii. czyni usilne B''haxania~ rp~j.~ 'l m 151a brai) o I. Rokowania z. misją. iii I an OW'. W dniu wczora'lszyln oclhv'!o.się wzvdąz wrue. sprawa :{;Ęwaranc~ii, wooec 'nieuznawania. ku eksporterów konferencja, przybyłą do w Sowietąch prawa własności.. Łodzi misja handlową sowiecka. w osobach. 'Przedstnwiciele misji ośw'iidczyli, iż W, pp. Fiodorowa, Miasko\va i Lewi:ńskief!o. razie iakichkolwiek tranzakcji 'kupcylódz~ Jak nas polnforn10wał p. Kiernbaum, cy mieliby do cz.yniellja jedylue z prz;n'y.slow: konferencja trwająca pól godziny żadnych re camirosy.iskhni~ a nie z rządtml. P:riemyStow~ alnychrezulta.tów nie~ twzyniosła. Delegacja cy lódzcysą zdania, iż bezwzględnienależało~ sowiecka~łó,vny nf1;cisk'.. ' ". 'na. potrzebę by wejść w kontakt 2 R.osj~ i pr3wdopodob...,. zetknięci" sięp~*emysłt)we.'~.:, ;ł~d~~cb;.'~ "pr~edst$wieiele1'pr~emy~u 10,c"&IdegQ do R mosfie-w-skjetn,i:vr,rqsji"(jl' 4oką'd te~:jcc~.. ' ~apra \łyjad1t, iednal: WCZbl'ająza kol1f.~$fłeja szala. EkEW'Qrter6wlÓ'el~liohj?te~e$Q~~Ia::;~~gł;~:", unyeh rezultatów; nie dde.. Cbtp l'"~ ' *,MJSjasoWi:eckaw, magistr8lcie. '. \V dniu. wczorajszmnsowlecka'!luisja ławrui< MusżyilskioawieO:ziłnl1sJ'ęW:,:u'~id{dj,:, handlo"""ra przybyła do' n1af41stratu,j4dzie kan:::, Hotelu", przyczem tr~zakcji żadne'jnłe'. do;::: ferowała z wice--- prezydentem G:ro!szkow::: 1:<0nano, gdyż'"w "Sprawie' tej toczy'.ć : się będą skim.",,,omawiano propozyc.1ęros,hin;którzy za Jeszcze 'perkraktac]e w Wal'szawie, dokąd w;' propohowali ma~istratowi kupno. większej i::: dn~u. dzisiejszym, udają się przedstawiciele 10ścj mąki l<fóźne~o gatunku. Po południu p.. ~agj~tratu. (pą:p), Rozkazem sztabu generaineq:o P K uładź :t111a sto obwiesoilc o 'p'owolaniuna ćwiczenia 6 tygo dniowe rocznika 1898 kat A :' 2adne odroczenia z ćwiozrit z wyjatkif'lll ciężkiej ohoro bv rez.erwistv" cow inno być stwie-r. dzolle św4j;dootwem lekarza 'urzęd0wego, nie są udzielanę.. Odcwiczeil: sawr.b. zwolnieni: a.) P9slowie do sejmu, b~ służacy' cy-vnnie 'W foj:lnt:tcjach straży grla.ij.ie~ej i cywilnej strażv celnei c) etat6wi fullkc:tonar.iulłre policii' 'Państwowe i. d) nauczycieie pa..ńst",owch ~ nr"watnych no'l; B, dających 'Praw~.,;państwowyct! szkól śl'.edn1 c!l rachowyc:h i now8zecbnvch. e) ochotnicy z. rojn (lipiec sierpień.) którzv tla skutek Qd~z\vv rady.qbxonvpanstwa. wstap11'ijo woisl{a. ni(.1 hr dącw swojm czasie objęci :przyl1jusowym pobo rem, lub kt6rzv korzvst.ali z ul,"'. rv7{~irlzial1vc.h tymczasowa ustawa o powsz8chne.i slużbi e"yij1 skowej. f) shichacze medvcvnv (zwv('zrdt\n ~lu-. ch\cz-3 teol'op.":it.i. alumni semi:na:rilr'tl dilc'how~ nych,~) nra.cowniri:v koleiowi rt'dko zawiar1ow UJ '\viono nabvć dla mie1skie~0 an1bulatorj'um dla chorych i ag!icznych mikroskop; ~) 'podporzadkować Wvdz. Zdrowo Pub!. pod wz~lędeln lekarskim szkoły ia~!licze or,az nrzvtułek przy ul. Wiznera. Wreszcie,,, CC~ lach propa~andvstvczllych: oeleni skuteczne~c.,..".,... ~... 1'1ł~ l~crpc.'\... i uś,,;;+,r"'1"\'~f-rni~ szer('lkieh!nas ludnośd o. zg!-1bnych skutkach tej $ cy stacji)'.. kierownicy ruchu (dy~utni mnió(lcnf.., cy 7Jawiadowców). telegrafiści,~ masz:v'n1śei.; PO ' mocuic-ł maszynistów, h). przebywający stale PQ zcgranic.anf państwa Polski.Q;'o i odby wajue d~ugoletn1q, kare więzienna. i) pozbawieni na.:rnq cy WyrOkl). sadoweg6 prnw ohvwat.elslóeh. Ręzc:rwiści oi pxzestą3 'POwoJ:ani. naewl czenia -im.iennemi kartami pow()lania. ze wska.za niem w karcie 'Powolania, oddziału dnia. w. k:to r;vm każdy rezerwistaobowiazlaznvi:ije$t ~tawj~ Slę WT)rost do wyznaczq'neg-o oddzi~u. Dla POwofJattliado Qdd~ałQ~ w prócz tego zostałv dol&czane ~r,...::_,rl"r7""am:ń!; jazdy Jwle;iOwej.... '.... ' ) K~tYiPowo1~ja w.dflin2'l zostalv.', do komisariatów ;~llc:ii., n;ó,r<j~+'~;""':uq;r Łodzi. celetill doręczeni; ~estltj,':m ('te~~w.:jl~tóim:.. W sku tjk nowy7szego'..... ~B'... der.' p p U rezerwistom, nie należtlcyw do ~gor:i' zwolnionych od ~w1,czeii w roku. biezącym jest bezskute(3zne (bip)'.. ~fid""""~.au"euk":.'''bu ~... a_ f.. a... by, postanowi6n6 wida~ tdotki uświaclrt.nlla:. jące. --,Z ambulaior.1um d1achorycu. na la- 1ilHćę..., Ponieważ povlolany na stano\visko ord~ ~lntora. '\.", a.mbu]ał.or;ul'l1 dlr~ chor:ych na. 'jag1t~ ce dr. KM~imi.el z KoHński (z po~",vodu '6i:tzvma~ nia asyst(;;utuiy przy U:niwersstecie w.poz1lltl (,

6 . \ olwor' -- (Vel<, rini~ 23 oaicb;iemfk; J ~-- --_. ----~~~~---- ~ ~ b l,:\ ~ łjif!;: nomłnacjt '(łeiel!ac:i~ł. Wydzhl lu '/~d.fo'wq~i, Publicznej postttnqwihl1,wró (!i'c d.ę dd M~jstratu o :za~.n~aź()wa~e do iu'lllju.fat«jwn j*jtiieme~o dr. Anny Mlnco1,.tłl e i. kt6m tuż została przez Ma~istrHt. zaan1t~' iow~rut. -"0 O Sf>łate akcyzy za cukier. rjak już donosiliśmy na konferenc1i z Jtomisa.ncin Bajdą przedstawiciele nul~istra ru.'poruszyli sprawę spłaty należności z~ tlk cy~ti od cukru, która.. z sa:megc!. przydzlałr! 'fządowe~o wyniesie blisko 9 Dl11]ardow rok. "P. Bajda oświadczył. wówczas, iż nie '\vie. :zy uda. się cokolwiek zrobić, ahy opłatc t~ aiści6 w ratach., Ponieważ sprawa ta przedstawia sic bar łzo powaźnie, w dniu 'wczora iszym '1Vydzi:.tł '.L\andlowy przy ma~istracie wydele~ował do Warszawy spec.ialnego urzędnika, celeln to zarz dza Z " WS~II n, kto okra, W ZWhlZku z podana w numerze ~.li~. azielllyul wiadomością. jakoby oddział. A. E. G': hvl pod zul'zfł,dem uaństwowvm. p.rostu:ierrrv ul 'niejsj~ym iż wzln.iankowanv Br:rnard Kuni2.n!IIi III J'iiamlenl8 jest Ktlratoreln rna.1ątku Rosyisk;ego Tow.,PowszeehllegO Towarzystwa Elektr.:vcznego" mianowanym decyzją.miejscowę~o S~du Okre~owe go w Łodzi.. Odnośnie do drugielgodytektors ma.. ~~me ł=i... ~I... ~.... I tra skarb Państwa. Konstantego Hardta. redakcji uię jest wlaao'l lneln. na jakiej podstawie wystenowf.l.! on w ohaf r aktel'ze dyl'ektotra. W, każdym razie Sąd OkręA'Owy jako w-la rh& zwierzchnia:.. tych Panów.. 01"d p. prokut&-! oor winni si~ bliżej zająć tha i ela1nośeią ob1ó1f c.1wo'ch.. ",~ yw lad z przewodniczącym Fiodorow8 wszczęcia kroków, n1.n iacvch na' celu ulżenia. miastu w te; sprawie. (bil?) Przed wyjazdem z Łodzi, przewodniczą _ Nowa akc,.e awłókriiarzy... cy,sowieckiej misji handlowej p. Fiodo:row ~~ _; W dniu Jutrzejszym przed południem dzielił przedstawicielowi Biura InformacjI odbadzie się wspólna kon. f. erencjoa przem'tt$" Pr~sowych "PIB" nast~p.ujił:cych wyja.śnień:,,,.. -.:; Przybyliśmy do Lodzi, aby zw1ększyc iłowcó,"" z prze:dstawicielami obu związków tranzakcje, dokonywane dotyc~hczas. z po;: -tawodowych w sprawie podwyższenia mi:;: szczególnymi przcluysłowcami lodz1dmi. Ró;:: alm.tl1n zarobku robotnika o 122 proc. W s6b6 - ł ł" d ie odbyło się posiedzenie zarządu zw. klasowo wnież chciałell1 zapoznać z przemys em o z na kt6rem uchwalono od wystawionych żądań.kim p. Miaskowa, który zastępować mię bę~.bsolutnie ni.e odstępować.. diie z powodu odjazdu me~o 'do Moskwy. Do Na tern samem stanowisku stanął zwią tychczas bylem przedstawicielem.,wnietor=: ~ekpolski ~,Praca",' wobec czego sytuacja g'u" w Turcji i w Polsce, lecz obecnie przezna::: przedstawia się dość powa, żnie. Dziś odbędzie czono mie do "centrau, 'a zastępoą mym b~ k k dzie właśnie p. Miaskow. Slęw związ u z jutrzejszą onferenc.fą posie~ Odbyliśmy 'W Łodzi cały szeren konfe iż skierowano w stronę Polski olbrzymie zapa sy mąki, wobec czego zwróciliśmy się naty _ chmiast do ma~istratu; jako do najpoważnie) szego odbiorcy, 1.!dyż mąką naszą mo~libyśmy Łódź zasypać. '.,..,.,.,' Cena tej mąki zalezną jest oczywł cle od ~atunku, tecz kalkuluje się taniej, niż nu{ ka amerykańska. Zdaje się, iż po rozmowie, jaką będziemy mieli z przedstę.wicielami ma: l1istratu ł6dzkie:~o VI Warsza:wie, nabędzie on chociażby ze 100 wagonów mąki. 90. do W$ runków zapłaty za tę nląkę, to p6.1dzlemy~nł rękę lnagistratowi ł6dzkiemu w odpowioo.nł sposób przepro'wadzi sję kombinacie z bankami, co uła1wi dokonanie ttanzakcji. dzenie członków zt~rządu zw1:udnl przemysłu Ft 1. wl6kiennicze~o w PaństwiePolskiem.' (pap)' rencji z przedstawicielami przemysłu. wie.a.:::, Dla do,konania tranzakcji z px'zem~ow kiego, średnie~o, i związku eksporterów, cam.l łódzkimi utworzony zostanie prawdopodóbniew - Sytuacja tv przemyśle. przyczem manl nadziej~, że w najbilższych Wzw i 'ł:odzi mieszane towarzystwo tod. w ązkl1 z powrotem przemyslowcow dniach dokonam v olbrzymich tranzakc.ii po cyjne, na wzór Już istniejące,tro, które iak 'do 'Y!~s~t\wYsyt1.laGjaniePOP1'3Wiła sięwedl~3. konferencjach w Warszawie, a następnie".w tychczas wspaniale się rozwija. Poza,,'.... wie bowiem iak,to ;użdou"lsil;s Moskwie, dokąd prawdopodobnie. przybęflą na.wiązaliśmy kontakt z. Górnyrp... Śląs~6m ł ~łi Mt)'U,:re li 'k"... '.. d przedstawiciele przemysłowców łódzkich~ W z przem.ysłowcami w Kr61ewskie.1 HUCle. " "$_.. 1l~at's l~łlc.~'~csll' o Łodzimamv zamiar nabycpo większej'częj:l ' '.....",,'.,.,..."p... '>..,.,'.7.;.1", S,.. f:..".e, r... ę., < Q~..,). 1.. n.1.;. I. b bł' '. 't.'..'. eważ również. i przemysłowcy ł~~ 61''':1.J!. "";.'A ' u;':;.,.;..,. 0". scll''w,y~9.y, awe nlae,na.sep1l1e. ~()H~~.~:l *iw~q.iu rynk6w zbytu są za J~ ~~if~aj..'i. nr~ oowa.:zn~., wsze.lkie,~rubsze wyroby,. którepr.ze.śłe1riyt:tto na.. :,tl1tqwadzon:ymi operac.iami, doj(łą, ~wi&~ki zawodowe W-V... Turkestariu, Persji'" itd., 14dyź rynek l"osyjski stąpiły jak wiadomo z żądan i wszelkie tl'an~akcje»rawdorx:xlobnie. do. fl1t załatwienia jest manufakturą przesycony.. skutku i poiężny przemysl16dzki jak zadaw sprawy'regulae:fi plac. a mianowicie zmiany $V ' Do Łodzi mo~hbyśmy przywieźć' :t!rtihą nych czasów w całei pełni rozpocznie praoe.. stamn obli{3zania orazwyplacenia robotnikom 'przędzę len i surowce te, w tym stanie, w Ja;:, W,. końcu p., FiodorQw o~wiadczyłt. if 122 proc. tytl1l~hi wyrównania. kiem otrzymu jemy je z Persji nadają się zupeł~ W 8pl'aW i w krótkim czasie sowiooka m fsja handlowa 00 etej zwolanezostaly zarowno w 'Również otrzymaliśmy zawiadomienie u_-- Law - przybędzie celem ostatecznego --.- zakolb«' zwią:zkaeh. Pl.'zemyslowych iak i, w zwia,zkach za. Równieżl otrzyma.hiśmy zawiadomien'je czenia rozpoczęte~o dzieła.. (bip) wc>dqwy<}h' konferencję, ' nakt6rych sprawa ta.... omawianą.' ą, w,dniu odbedzie" - VI sl.lrawie obliczeń wzrostu 'dro~yz:ny W~PÓln1l,...,.',: li ~Obo;ikz;,q;.kko~'rla~:d~~:~t~l: Qt'J.ł}:itlai~~uę2"df~j Jtlon:tetr ~ncl'l~ ~:tl!l~ł...,:,loos~tęw,\ltt~~ania, co' do 'zmi~y-syste~u ~r.';~,!;;m~li,~;~lllili.i~,~~t~e~~~,':~ż:'tzą~:q1!p~~~lfuf\:c1q~!ą;dujemy.się,źe pqllieważ ; 40, tel.. 'POl'~ głów:~a koffil.sja w Waf,sza:Wię. > nie, ~'~~e~~t1rta~~l odpowie~ł i'me ;wiadolp9~.,.q~. s'ptawa :t~: (}11lawiana.byI~w4::lg61en~'pói;: śle~eit~~f.~j,itomisji ubie~łej śr:od:v, na. so~ " boupęm ' :posiiedzeniukomi$.ii pr~ecł$tawic;ele \~'ł(i~~?wf':aaw9'90wyqhm$,j~ energiqznie wy:;: ~~_..s~ą:ptć ld.o~a~ać. sie bezwz~lędneg{). ątosowa het,nlanow~.ln1:ętqdy~.(ł?ip) '; '.' '.'.'. '~.,, ;m:~.e~l)f;i(ljl,'e:'., ~'Q'" '1r :WsPrtawl~. cellym1ijta,:.~...,... ~. dniuwc~otafszym do,rę.f~titu walki ~. lichwą przy kotrtisarjacie rz~dti"zgłosiła sie.ili~zpad~l~g~c.tamleczarzy, żądając znów. pod ;aii1i~i,1osel... ';;w)t1i~~~~~~ ; Cen; '1tl1eka.Mleczarze. prosili o za~ - x6wrt1eż ikom'is;ia'cenłl,'ąltia I 1,:t'\Vrięrtłz~nJeceny 25 tys. mk... za litr. tlzowania wspomniany~h ~".'.. :R,efe:re:p.t :p. J a~n iątkowsk.ioświadczył,. Papierosy luksusowe A. K,oe,ztulą S.tys. rok.. sztuka, B, 4 tys. rok., na.iprzednięji~e. ~ tnk. B,.3 tys, mk, przednie A, 2,500,~ "rzędnie ~ rok, średnie 2 tys. rok. "'..'. Ci,.. : PapIerosy zfabryk{ł~ządowych 1łS~~: rok. sztuka "Dam.es riik., "KaJjf o tys. m.k. "Egipskie u 5,800 mk.',,'. ~."',. (" rytonie luksusowe pół,miliona. ~.) ~. ~OO,g~m. najwyższy 400,tys.prz~dni'320, ',' ~(, srednl~'~~ tys, 9i-edni B,' faikowy 1~30~ ", ~,,,~lr 6.60 tys.,;ksanti H 6.10ty/S,' "M~cedonskl 5.60 tys. rok,,;~.,;' Wyjatkowo drogiesą0y~al'a ł ~tutc.>, kosztuje luksusowe A.53, tys;.:rnk.b.'4ą,tys. :. najprzednieisze A~ 35, B. 27, tys. ;przed:nt Ą);~~9 tys, przedni B, 16 tys rok,' J""".\,.. Z chwila, we.!.ściawźycie l;lq'yte~ołoe~.0.. n~a, znalazły Slę pochowane dotychć~~,~,~" ;:~:~"".' pjerosy,. (ł)il?l, " recznośel nawet proklmuowac' s'1'raik~;...,' Zę ~ak '!Y~0k~ ceną nie" jest usp~ę.wied1iwio~ e'.'.a '. t r.' 1-" S:.',Z". t, 'U' k' Podobne uchwały r..anarhr;r takze n:ah:qn~.1ul,:wogec CZ:6~O dodni,a d~isieiszegowst~y~ rerene.ii Zarza.rIu Zwiazku,Pr8C'1".mUJ.. ~S,1,~,...;z,..'P... d.,,'.. W',', ~y.ż~ze, nie,m, ce:p~! B:.":YV.mię4z~ -:--"". Z drug-iej strony przemvslowev jako za;. c~asl~s'pra'ydzl.czy podwyzka Jest uspr4:s \ ~aditiez:v postulat sw;:hwvsuwa-;t1 sprawe (łotrz, wledhwlgn,a',.1i '. " Jbip) -Teatr miejski.... '.'.' mania umowy wobec ezbp:'o sytllada nrzedsta'wią '. :--ł{qwycellp.ik W restauracjach..!.... ' o.ziś dla zrzeszeń po oenach~nito:n,~cłta()~~ $ię nader o'oważn:ie i wynikówre5 Drzesnd t.~c. c1ddelę!{~cjawłaścicielirestaur'acji II~e~o cr~ny. "Kochanek od serca" L. VerneiUl'ą" ~f. nit.. mozna.,rozwiązanie przvn:losa najbili'sze frz ę zw~p~~ljt~i~ w dniu wcz&ra.isz~ do.re k~orym w 'foli Karoliny zadebiutuje p. M f era,tu W'a:1kl/Z 11c,hw~ z nowym Cenn.1kl&pl z Flejpokowska, Ro~wadowiczowa art~ chrl. (papl' pros~ą OZ~hyierdzenie ~o.. Restauratorzy pro::: T eatru byd~oskie~o. Jutró w środę,kq'.' "i, - 24 fabr.v~i stanęły w dniu wczoraj~. ro~ul60a zaobladurzędo\vy 45 tys. mk. a za' ko, S. Kiednyńskie~6 P. t...,jakoś 'Obędzie,>.:,., szyw... t ac.1ę. tyst....." \ "czwartek Andr~ie\V1\'1ski Ten k"óregl W dniu WCZDralSZym' zamknh;tc na~ie l' k..:? Przeirzeniu kalkulacji. referat walki po twarzy('..1'. "ł' eo.s6iłv 24 fabrvki!ll~ieżące do z,vlązkufar~ ~.1c.uw ~ n~wvęennik zahvierdziłil>i ie1nqczę _ Teat P ul 'Młll',ń 1 wykońcl~jń. Dele~aci tych fabryk z"tr6 sn le ~bow1~zał rcsiaurat0rów ~ hv -;va~a mię.. r op. arny....,' t:ilisię ne.tvchmiast do klaso\ye.!~o z1;'\'i~~zktl sa go!owanego nie bvf:'lmnieis'w.,niz LJ:!O gr~.. DZlś we wtor,ek 23 ~m. o ~Odz~ ~}5,Wi!. ;z.a:wodowe~o, wóbec czef.!o p. K;l1u~~v;'i in" CennIk nowy obowia'tt~ie z dułpt11 dzi$iei:: pr~n]er:a.. 4 ajr~ow~j sztuki. Ha.1duczek ~r,t~!~wenjo'\lf!tl li okrę~owep!o inspetkora pracy. szym. (bip)." robionej z POWIeScI H. Sienkiew:icza.,J!.g,n 11(1. W,;~"ią~ku:~ tem p.ipspektor \\;"ojtkiewicz - Nowv ('en nik wvrobów tytoniowych lodyjski". Reżyserja J. Pilar~ki ;g(). ~~Q ieiul;. dzień dzisiejszy konferencj~. z Z dnl~nl 'YC'7(yr ::t iszvrn wszedł V'V życie W środę 24 bm., o g-ódz w: ~...1J~j t,!j;rj3ia.t~in, przedstawicieli 7wi9'lku "vła"~dcieii 1 V )':',''''''' ('r>"..,~"rk wvr('\l /... tytoniowych fabryk dł'('7r8k" na cel Tow. śnł e'ttr. O In. r7f),o"rji :im.."l\.fo.. wwu:' ;~~~iamkiw~kqńc2'a1ni. (bip),1 rza.dowch i pryw~rtnych.mi".-"~-l.~~-~..,,b'.. '.'.'

7 Nr. 289 e sportu. r"~ q"czarni" W ŁODZI..,..CZARNI" ~ L.. rr.' S G. 2:1.,.(JZARNI'''~-TrJ.. RYŚOI2:4.. Pierwsza gościna.. Ozarnvch" w Łodz' zjednaja im sympatie naszej Pl:'Tlljc'lno~i: ::tje nie wy kazaław-:vsokie.i klasv lw0wsltie:i." To ostatnie szczegolni~ (]:ał0 sie zauwa.;~yc na sobotnich zawodach,z Ł, T. ~. G. Przypuszczalnie powodem dość slahej gr'" byto przemęczenie dhw:ił podró~~a i duża licz,bn gtaczy rezerwow:v'ch (5).. W oba dni wybijali sie n:l plan -pierw~7ry: Gjeras w pomocy, Winllicki,wbraIllce.i!\1jiler " na 1. skrzydle; obrotija bezl1ad~ie:ina. " Do zalet drużyny nai'ezy zaliczvc: OP:'l,~i1~ wana gore głowami i szybkość d(l('yz.i~~ techn,j'.i~ai srednia. 00 dó miejscowvch. tq.!. TS G. ok'[t;~q, t9 sie drużyną mierna.. Tur'V~c.iżaś da.1iz siebjewszystko~ co dac mogli. N'Rwiasem mowiąe. są dni.obecnie Jedna z na1i t epszych druzyn w Polsce i na rok przyszły będą l l1 dnym groznym Przeciwnikiem Ł K S~u. :._iw t WWidtiiJłLA44 WiWJ, - Do PP. Ma;istrow;' Cecho. Riezntczego w Łodzi.?, Dnia 23 'PMd:ziernikri '(wtorek).oahą' Ptzez dziewięć lat poczta tej eskadry ł'łieroiec klej leżała zapomniana ita wyspie Ponape. i,, qzie się kwartal~ne zebran:e ezlotlkow CHchn Dziennik hel~i.iski' "Peuple'" zalriies'cit dopiero. teraz odnaieziona, ma b)1ć przesi~na do Berlina dj4:l Rźezniczeg-oo godzinie 6 wieczorem w lo1i:aln dwa listy, charakterystyczne dla "wolnościo~ doręczenia listów adresatom. Na listach. znajduje:' si~ Oechu (Mil:Sza ;46). ~ wzg-ledu na ważno~c wych" stosunków w Rosji. so\vieckie.i....', pieczęć 1l1emiecka z nl1'pisem: upoc~ta eskao.ry krą.. :tow,ąt/iw, 1914.'~,~ spraw uprasza o j.a1{najlicznie:i~.ze i punktnald~ Jeden z tych listów pochodzi od Jeanep... I'~' prz:y'łly'el'e" ' ",. p!o, z trzydziestu siedmiu. socjal:re\volucjonio;t'..." Żarzu'a Cechu *.' stow, zesłanych przez rząd sowiecki na. wii1% r'emjsł'. Sfdl'SZy' Cechu: A. Lutrosiiiski. spę na Bi«łcm morzu, W odledłości trzystu 1ft'.. an. lometrów 'Uj. iii!lf"'iiiikjii a: od Archa~ielskia; dru~ipisany jest hbii'liliiiiii.88l1& M 'i."ad przez człowieka, któ1"y,przebywa. 'v Rosji. ó... PROCENTOWE BONY SKARBOWE p NA GIEŁDZIE W MSZAWSKIEJ,Walka o Dleślubrre dziecko. ierwszy list skierowany do socjali:.: (_). Z dniem 20 bn1. zostały dopus. ZCZO( stycznego kon~resu w Hamburgu, przedstawia l w. jak?płakanych warunkach żyją więźni~ ue do obrótu ~ietdowego na warszawskiej ;gie w.i~dnem z biur policyjnych:. we cif:\r~yła się bardzo ciekawa" sqep-l:u dziecka. 'Hi~ ~~~~h~zs~~:f~~~l".~~~~.wni~~kł~.8..,.. ~.~ r.l.il.l.. ',... y,!,..... ~.1.~.,.. n... c... s.,i.. ę..1.:... ~.j.;...,.:k ~~... tt... ~...!.p.. ;.. $*~.c... ~.l.. ~..,... ~... ~.,..du.. w... S.k.f.. a.a~.q.r... ~':"".' :.w. ~ mchzap~'\v'ne przezy}~;t<>. wię~ienie,więk-jf fibjarn.ych.giełdy. warszawsldej.wobec!l"!!pqa!,~li~.s~:tłt)is "c ot",,;iiildt.hł... J " Y..N.r:..~:ł. \!~zędniczka, 1na~~~ me~, ą!r'łz,tlkilk\llniesiącami poda l:tmjesi~czn:e dzieckb pewnf1e mu bez "u..,małżeńshvu. zam. przy.. ul. sw. Tet :;bil'a1ly6jci~(fd~ecka,'z zaw~:, du urzędnik. olejowy, z~odzil. je.,l' odch.ow~c, ~QttPly.l. ~dnak ~~~tet.. h nl~wla::.',d~mo z Jł}h powoa6\v; PQstanowll dziecko ~~6QiĆ ;ma,~~~,t~,,iedną..kowóż.1)ie inoglu '~o, l..zląc, 1.V6lD~c' uajij-to'qw Illtrz~dnik o 14łosir W o~ienhika;ch,. 'ż~<'mi:1 na podarowanie kilku:: tiliesięczhe~o chłópaka.,,~. ".... ~a anons tenzgłosila Się i.:ni0iakil'p,pł.l'tzybyła: przedrukiem z Amę;ry1d i ZOb0wiq::.' :ż~ta~:sią wzią'~ chloijajca 1ia2)'\a.~a rvychov,ą::.'. tnep~po,~ycjazqstała przyjęt3:;1 cl~n~ckoprze szlo ;1t j~j ręce?......"...' " ~;(,I"':Pol1ttf'l1: dni~ch p. x. z ut Svr.,"reresy."Q~~al Wi.eG&Q z'.'po.wtotem.twierdząc t _.;Ze w. p. P. W s:pra"'''ę tęwua,ta Jllubne~o dziegkn, któr~. łą~ i~ p. P. i za",/vi$ldomita o~em.. Hcvjii;;t stan~ła'tpt' sty:hp~ ; i~stwla$110ścia tj. Je! ea.la spl"~,!~s:i~ro~ll'~.. dosądo"\vycjh,-v*ndz opie~ ~tm.czycn,.:ęe~~~ ltstłno'wienia kurąlora... ' li'.',.,',' ęmalwena[je.na knlbii:... ~1;';j:We' LWQwielu:qkcjollarJ~SŻe połigyj ": ni 'WPśdliha 'tl'op. olbrzymieli. malwerg~.cji, ~~CtkoftYWafiYc1J..1uzprzeszlo od,roku p.a szkb~.clę skarbu kolejowego przez 'ma~azynler,a kole. 'ti,owe~6 SteJiistil:wa Bukasiewiczai.trzechi ęgó. Bukasiewicz, jak t>ier\vsże. Kfokt "r:,,,stępnego. ślettzt\va.ustaliły.sprzei1iewi~!zył : :.. I'enzyllę fuił1a.rd()wej. wartości Oprócz niego g fesztowaho 'szofera 'koleio'we~o Aleksandra Bl'zosa i. dwu innych. Dalsze śledztwo które ~bfitttjewseftiacy.ine momenty, w toku.. ~, 'obńr obywałełisfiwio[ki[h 'lz80ran i ty, '.'... '. ZwiązkbWY Sownarkom PO. przeprowa::,ibeniu taje1l1niązejrejestracji wszystkich b., oficerów ~. ~ białvch" artnji, obecnie lnieszka~ ~;y:ch Yl:. Rosji a niesłuza.cych Yl. wojaku 'Prz~ stąpił do' POWołYWllIliana slużbg.wo.isko\vą oby\vateli S'. S.' S.R. mjeszktl,it~cych za }:trani:: carni Rosji. Z~od!1ie z r~f'1~~ldz.eniem w' tej sprawie wszyscy znajdu jący się, za,j!rao.ic~ o~ bywatele rosyjscy, podlegają poborowi.. do czerwonej arm ii na równi.z obywatelami lnie szkającymi W Ros.ii. E,videncję przebywa~ jqcych zagranic'ą Rosjan przeprowadzać ją upełnomocnione poselstwa rosyjskie. I{iereński redivivus. ma::: Kiereilski, o którym na,viosnę.br..,pi:::. sały za~ralliczne dzienniki, jakoby pełnił siu::: żbę kelnera \v jednej ziońdyskich restaura:l cji, osiadł \V Pradze i założy! dziennik poiity:: 'czny "Dień", który osobieście reda~uje. ---_.._--- CORKA LLOYDJ\ GEORGE'l\ -- G~OBE~TROrl're~c1'i.. ', ) Diut;!a ('6rka dawne~() pret1l1era 'brytyjskieg~ to\'\iatz;yszvła mu zawsze \1Je ~szvstk:ich jego.v'odr6:. żlch.pawet atzęglij'ti1ych O::>ecn1e tow~rzvszv I"\' l a 'on( 'W podtóż'"j odljywcltlei Dr'zez Lloyda Georgi)a,~t') Ket nadz:ia f Stanach Zie-dl1oczonvch. Po pth1tit'oci':' rame ryki miss Me~an Lloyd Geor'g,6' p(l)zosttlwjokl.~ lu~ Dnstwę emocji parlam~l1tarnych. fi. sama 'W"VrU8ZV w świat szeroki, N aprzbd uda się do Indji, gdzieśfli.ęc ta Bożego N'1 rbdzelha przepędzi n'wi('ekr61a i u lady Reading, l~tórej serdeczną przviaci6tką jest jej star.. sza siostra- Potem uda się... C2Y jedna'k: mi S!!II Lloyd George będzie 111og1nswobodnie podr6~ować. dalej,., Y! Anqlji ut~).rla slt:!opinja, te panny lifraeei1~ z Indj;... zawsze zaręczone. tlsty Z 1914 R. W ZvViąZKU Z prowaozonym' procesc1~ ) Wel'nuS!.;viadomoski, otr.zymal1yeh przez P'~ p-rzez naczelnewladze wywiadowcze sowiec~ Sfi: lc:mctjilu;ką. na należącej obecnie do Ja,onjl mykte przeciwko znanemu komuniście Bohdano::: spie Ponape (Wyspy Karolińslde,mt oeeanie SpokOl' wi' o dz. ialalność '. antysowl'eck!l..,z tlir'z~dz ono nym)fznaleziono lalorki pocztot\;? l z listami marynarzy.. "'!!, a "t niemieekicb. nalett'!cych d$ eskactty Xliemieckiej, któ. ~"'śr?d członków p'artji komu~i~tyczne.i w l\lo~ I ra krążyła tam ''tjj 19,14 f. w chwlli lliy,lntchu. wojny. skwle masowe areszty. Wsrod,aresztowa~ Jak wiadomo eskadra ta. pod dowództ\!1em ad..,. l1ych znajduje się pięciu naibardziej wybit:,, mirała 170n Spee, ~tócz:yla następnie z'wycięsk!ł, utarct: nych komunistów.. Wywołaio to poruszenie kęz trzema krąźowil}kami atlgielsk:emi pod. Corone~ wśród partyjnych sfer komunistycznych Jem,. 14. wybrzezy chilijskich. wrclfszch~'!l.:rozbłta. byjn z(. '.. -' pelrl1e u wysp Falklandzkich. na,oludnław)'trj oceanie Atlantyckim, pr~ez flot ; angielsk~ po4 dowódz.. S owiecka,wyspa D,.JabeIska.. "." iwem admirała Jellicoe, ~z?ś6;p1~głq:~h,~ro b,)jn~;p;łettór2f:y'.dosta.u.'p<"~ " ~t$~ęgo.. zą;:jllzą;4~~nia.~s~ej,kie. U~owY~~ ~1ęs~lnka. zky~l?w:~~~-:-7'kchofsly.ilię iimają.,p~~,:;i'~ltlowe; f.zawlttt~.w: zloty~~.,o/$i~~ '..'.. sat11;ycb' tn,?cdye, ars l~j liiy:~s~aj~..:razęt~~~ ~dtowy~' ty.ć. h ~ttmowach.! nie zostaly.. prz. ewld~an ,$1'. 0. lp.1. ozorcamlpoutyc~piyqh.. więzruow.~ą Iu~ h h b d 1_ 'd~ie;,~k~z~ni ~azbrodnię.> CałYlni!.tygo:dniami S;pby i~ '.. przerac 9wa1'l!ia~ ę ~ wya.0ll.~an~ wlęznio'i\tlenle ó'ttzymu,htinn,ej;!o pożywienia w fijjt~k",ch polsklch'wedłu~ kur$ubonó~ opróczz~nił'ej kapusty i wódy. złotych tej serji, która podle~a najwcześniejd., To też słusznie Oatrów Sol' owiej'ski na~ szemu umorz~niu. Do 30 pażdziernjka.rb'.... L będzie. wskutek teg6 brany w tych. wypa~ żywajq "Djabels1t:ą Wyspą".' kachpod uwa:f4ę. kurs ser,ii IBi.od 1 do '14 Japonjasi,odbudowuje,. li:s.topada kurs s.e:('ji IC,a dd 151.1lstopada do 14 ~rudnia kurs serii ID.Równoc~eśnje tez P.K,' K.P. będzie w sposób powyzej wskaiany przyj m'owala śplg,ty ~ wszelkich kredytów, 'Udz.i )l()~ O. Jiespozytęj.aner~ii.!li.i,a J aponcz~cy.,nych do 20.października rb.- zabrali się do ltporz,ądowa'n5ul!'.' stolicy. tak,kredyty W P.K. O. DO POŁOWY W; sttasznił3znjgzczlon~j przez Jvz~sien1ez~iemi i ZŁOCIE. o~d 5ń,. daje,pojęcie:-'korespo~(1en{da ~ Tokio PO X:::) Dotychczas. system udzielania.' kre~ dana nrz.ez ;,:,Manehester Guardjan". Ozyta.:tn~.r dyt6w rza,dowych ".tv dewaluu',iących się marli!',w fiiej tni~dzy itlner;ni: kach polskich~częściowo ule~a zmhthle llnr~ Na gruzhch powstają i.eden obok dru~ieg'o zie tylko \V pocztowej kasie oszczędn()ści. Mia ~a1ti.tk. ie dq.j:nki; niewie.lewiększe niżijit'jta'na nowicie odtąd wydawane przez P. K. (J. kre~ f. -li,... 't dyty są; obliczane w 50 proc. wedłu~ kur~u Uf'. o:repjan. Bez przestan_.l;{u snllje się po wszv- rzędo\ve}4ojranka złote~o notowanef.tó w cedulj.. stkich l1j.,lcaclt. slu~ba PQ1no~nicza. obdz1;ela1ac te }4ietdv warszawskiel. }tirl2idą. rodzine POI'Qja, ryzui owoców~ Za sliti,l'~l.'. Wobec te~o palo'wa tbcz~' się WOZY<t których brz.qrlf,pln używani') ló krerlvtll w markach ri'ó(i,.'~t"l.1~h... p'oiewanła ulic. a kt9reo'bęcni~ T0zwoża,"ode {lo.. su frahka zlote~o w P~Q~:tn1Qj~GIt. picia. Mieszka.ńcy, p01nhno bralnj wodv i tak tjblowa '\v1fultkąch 1:IYt,lt~:Hi:~Cr;~~, i rych znaleźli sposób brm;liacodzienn1(\ ciep!ych!tą-od cześej,#' pieli. Jak każe ZWyczaj l1urodow,t: o:szczl:;di~'.h, >K~ O~ od~etki 1 wodę, ~zeznac2iną dopici.a. aln,'" lej roi e6 :jri,kn~.:i 'ozagowych,'ó(i więcej'- do lnrpieii. ". ' :,ft'al1knwe'tbnbi'!t Na. d '"od'ach, 'wi6d~cveh.("1(1. mls" sta'.])1,... pll'l M. i prq~. hez z$cln:v~h: fujlaą~tł<biw)~;qlj; sainochqd.,ó~~ Foz\Vozącycli Lł urow1fmfy.. mat~t;jnl 'pona13r<r'pv;:l~n..la~~';;l,!'ii,.itl:u na odbud9wę domostw, nieleg'nhlrki itd. Noc,q (~) Dziś odbyf~"" ę wminister~t~e mi na pbiegtt 111ic stoja dobro\t'ojne stta,7,(3. zło Skal'bu końferencin.prasqwawsp1,'łl ~vie l10dat zone "z obvwateli. Dihll1uj4ce~ l-z,vn1e 11owst::<łJe ~ó,v pośrednich, na które'i :dvrektor Itlepa:d:a~ g'dzieś og-ień w~r(~ll min li orv.-,rmt za mi t'l.lo\ti'1i1. fnefitu. p.. Glbwacki,.11rzeHst~r~:ił,_ obecn~ p'rzco'stawi d ęlo11'i prasy dane sta ty~tvczn~. 00 o.8w 1 ecaijt.po nocach, płomienie stosow. na kf~ 'tycz~ce stosunków wl)lacanvch do 'SKarbu snolone sa 13 i alaofiar ost:itnie:i kata;;;tt'j'r"" pal1st~a PO(l~tkówl?ośrcct!tieh.i, b~p~re:ą~ PrzV w'vd?:iaie t)rn~v i v.;" '. l1jch i stwicro7,il kr"'11ccznosc OdnO\V1eOnieQo absolutny' -porządek :i równość. (:ndwz1emey f-~l wvrównanla s'hlwck po'datkowydl, nie'tylko tak saulo WSpOlnagani. jak i ~Taponczvcy, 2UH bezpnsrc,r:h,ich. lecz i 'ttośr ecll) idi. na kt6t'\1("~n czna' llczbfl patroli wo:iskowvch.,kr~7.... : r b vo t?ier n'1<l sk 'Jł nrzewa.~a1ące~i częsci aoclioay ulicach dn,iem. i noca. zauewuig ZUDaln~ bn:f.n~ SJ.Carbu Panstwa.. -"".. ~

8 Nr. 289 Poa.atki poś,rcdnie wynosiły w Pols\;~ 'l'z~d wo.in~ złotych polskich,. rów n,vch fr~ttk()wi szwajcarskiernu, a w plerw:. ~Yllll)ćtroczu 1921 r. dał\, one tylko ?O Be.zpo,śrtldnie podatki przed wojn!4 przynlo~ aty fra.nków szwa1carskich. a w pierwszem półroczu r. dały one tylko 33,051~OOO' franków. O~ók1Jl przed wc;>.iną po~ 'datki pośrednie i beźpośredrtie (bez ceł) wyr. niosły franków szwaje., a w pierw s. szem' półroczu 1923 r. dały one tylko franków;. Powoluląc się na cyfrv powyższe p. Głowacki stwierdził palącą konieczność pod wyższerua podatków do norlny przedwo;ennei przvtem l'lodkr('~iił, że jakkolwiek podatki po średnie obarcza hl "'ivięce.i ludno!3ć' warstw bied nych. to jednak nlłodv nasz aparat skarbo\vy nic',jest w możności pozbawienia się iuż terą, te$!o fzłówne~o źródła.,dochodów państwowyck -gdyż' 'Pochtki pośrednie wynoszą obecnie 77 proc. of;!ólne.j kwot\'" o'sią}lnietei z podatków. Podatki pośredniebyłv już prze'd woj:: ną i są obecnie w pańshvąch europejskich pod stawą xłochod6\y państwowych., Nil :uipvtanie 'iednego z uczestników 'Konfer~nc:ii, czy poruszona.jest sprawa. zasta::l wumono.poli państwowych całko\vicie lub ez~ści~w01 w związku ze sprawą pozyskania pozyczki za:;!ranicznej, p~ Głp\vacki odpowie~ dział w spo'sób kategory~znle odluowny. RZĄD ANGIELSKI PROJEKT'UJE OB~I:= ŻENIE KURSU FU N ';ra. (:::) Projekt rządowy oh"l?-iźenia. kursu.f1111ta szterliń~a przez puszczenl~ w ob1e~ ~OO miljonów. funtów papierowych ~ywoł.ał ozy::: wioną.. dyskusję nietylko w An~hl ale l zagra~ nicą. "Ve Francji po~loskata wy\vołala. wra::: ienie nieoczekiwane. "Petit' Journal" nazywa projekt an~ielski "niebflzpiecznym skokie!d w przepaść". Podobnie w New Yorku zzaulepo::! koienieln oczekui~ bliźszych wyjaśnień ze stro ny' rządu ari~jelskiego w tej sprawie. W samei An~l.ii toczy się ożywiona po~ lenlika nliędzy pr~eciwnikanli i zwolennika~ mi inflacji. "Financal Thnes" nazywa projekt sztucznej inflacji "śmiesznym i. niedorzecz::: llynl". Ilość przeciwników projektu jest zna::: cznie większa niż zwolenników, tak że oczeki;:; wać nalęży, iż rząd 'wybierze dro~ę pojred~ nią. Przeciwnicy projektu powołuiąc slc na przykład Szwajcarii..!:!dl.'l.: przed dwoliht laty powstał analo~iczny projekt obniźenia kursu franka przez sztuczną inflację i zdobycia \v' ten sposób rynków zagranicznych l1iedoątęp~ nych dla Szwa icadi,jako kraju o wysokie i W'a lucie. Jednakże W "Szwajcar,ii zwycięży~o prze konanie, iż projekt ten nie aa Stę zrealizowacs, a iedyną. droga <;lo odzyskania utraconych przez \YO ine rynków zbytu iest obniżenie mo~ cnei waluty. lecz sanacia walutowa wkraiacn, o słabe.j walucie. Końce:oci~ ta zwvcieżvła W Szwajcar.,ii i iak dowodz'j "Finuncial Times" n1u~zwyci~żyć \v Anglii. Warszawska ~łełda ofio1ąlna WARSZAWA unia 22 paicbiernika WALUTY.' Dolary CZEKI.' Londyn Belgja' Berlin 0, HOJIandja IJondyn ąO.. " 5R29000 N. York Paryż Praga Szwajcp,rja , Sztoholm Włochy Tendencia. mocna. I Passepartout l)iewazne - Własność Kinem. IjCorso4', Warszawa, Wierzbowa '1. ~ r Począ~k przedstawień o godz. o 5,.e', 7.. ej tostatnlego o godz wiecz. I Al K~edensY. garderbbyt 'SZg. H-,ty, lotka, :stoty,. krzestląj oto m tul1, trema sprzedam. Sten. kie1lł1fcza 59ł oficyna; dru~'e wej oście, 4rugie p1(~tro# mie3;;k:. 26 r Piechota....~.9.?=!-. S przedam frezarkę,... Wjado~. mość: Al. KOS6iUS),kl.N!ó2. Gess1er. e706-cower sprzędam z ~'\v~i~i(::i;i bit: R glem tb. 6 mh.iollów. Krze, uutlsjdl Piptrkow~lw j 78., młyńskicb 5 paty 10, abh1' 18 HP. " (hlł'cltl') z olow8.niem ~pr:lejam,,; st~ Zgi'erz, Parzęczeu) średllik"'...' O ~rodilik: ~ ptakhką z,~.rh\..""..." z et\dłami,. 'bel,dl.iatny, "()lilzu~tule ł~~~~~---~--""'" posady od1 lutego lub, N:A' kobieta do tnia. Oferty do Raz. sorzątania do. ~J'~os'''.If~a ~n nn'f;,i'_','., J>tzychodnJe.?lotr., ----,.~---...' ~ IKI(nll~'.R'R :NQ;,. 118, m. 8. P rz:ybl~kał sie w~żet ma~cj " ~,.f ,..1 '. CU:'lnliU'.bnFI: ::l\'i\lej z kagań-,.. ' :.. (!em, O:J~:'.~brać go moż~8. za U':'dli~Ja.m. :lekcjimazyki tlt'lnio zwrot \:: kosztów. {IJ. Zgler~. na'$ktzyp~acn i flecie. Oier ska r~ Perłiński.. f Y do f{02;woja: p"d _Sol! sta~., 66'78-1., ". 'c ~f'wiató~lńgkaa::ntonina,'.. zgul\.»j'la n~dkartę Qd paszp'orłu wydana z fabryki \fidze.,skiej M~afaktury Vł \Ilidzewie, oepta Józef zgu»n paszport polski wydany c w Pabl ao.l..' cach... 'j B 1achó\1.,;na J6zefa. z~u~łła, $zport niemiecki., "'Wydany pa. -w ~młnfe Górce ral>janicki'e;~ pom; Łasldego Dr~' Edmund.1 art. "choroby skórne i l'l.lleneryczhe Przyjrouje od 12":-2 Iod 5/':"',3 l Pa,nie od Uk l{ilińskiego 157, tr~cj dom od W6Wnei

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-RZYRODNICZA MATEMATYKA TEST 4 Zadanie 1 Dane są punkty A = ( 1, 1) oraz B = (3, 2). Jaką długość ma odcinek AB? Wybierz odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13 /2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 1 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 13 /2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 1 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 13 /2011 w sprawie wprowadzenia do użytku instrukcji gospodarki drukami ścisłego zarachowania Na podstawie: ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 152

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach Listopadowi kredytobiorcy mogą już cieszyć się spadkiem raty, najwięcej tracą osoby, które zadłużyły się w sierpniu 2008 r. Rata kredytu we frankach na kwotę 300 tys. zł zaciągniętego w sierpniu 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 12 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 12 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 17/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania. Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2011 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych uzyskał

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

n. Data: 2014-01-30 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Krajowy Mechanizm Prewencji9 Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

n. Data: 2014-01-30 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Krajowy Mechanizm Prewencji9 Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa 8 ł U R G R Z E C Z N I K A R A W O S Y W A T i L S K I C H ' Areszt Śledczy 15-377 B łystul. Kopernika 21 tel. 742-70-21 do 23; skr. Poczt. 4 as_bialystok@sw.gov.p D kw 072/04/14/2211 W P l. 2 0 K ' O

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu.

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu. Ludzkie gadanie Agnieszka Osiecka Soprano Soprano 4 4 q=120 mp Tu mp Tu Seeryn Kraeski arr voc. Andrze Borzym. tu tut tu tu tu. tu tut tu tu tu Alto Tenor Bass 5 4 4 mp Tu mp Pa ra ra rap pa pa tu tu tu

Bardziej szczegółowo

Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy Magurski Park Narodowy Lokalizacja punktów pomiarowych i wyniki badań. Na terenie Magurskiego Parku Narodowego zlokalizowano 3 punkty pomiarowe. Pomiary prowadzono od stycznia do grudnia 2005 roku. 32.

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

I Bezpieczeństwo pieszych na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie 10 miesięcy od 2006 2008 roku

I Bezpieczeństwo pieszych na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie 10 miesięcy od 2006 2008 roku Analiza stanu bezpieczeństwa na drogach woj. zachodniopomorskiego z udziałem pieszych i rowerzystów za okres 10 miesięcy 2008 roku I Bezpieczeństwo pieszych na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 01/06 /2012 z dnia 18. czerwca 2012 roku Dyrektora GCEZ INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Procedura awansu zawodowego. Gimnazjum nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski. w Rybniku

Procedura awansu zawodowego. Gimnazjum nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski. w Rybniku Procedura awansu zawodowego Gimnazjum nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami; Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r.

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia instrukcji dokumentowania i rozliczania wyjść prywatnych pracowników Urzędu Gminy w Zarszynie Na podstawie art. 151

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA FINANSOWA GIMNAZJALISTY. Konieczność i korzyści

EDUKACJA FINANSOWA GIMNAZJALISTY. Konieczność i korzyści EDUKACJA FINANSOWA GIMNAZJALISTY Konieczność i korzyści Gimnazjalista to człowiek, który jest chłonny, twórczy, a czasem musi stać się nader dojrzały. Często boryka się z własnymi kłopotami w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych. Barbara Czołnik

Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych. Barbara Czołnik Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych Barbara Czołnik Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych rozwijana jest już od 33 lat 1983 r. otwarcie pierwszej wystawy stałej Muzeum Leśnictwa

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo