8J-, u. , YO, 'B['~' aty~t,i'" l' 'g' 'r' an'lę~[, II'

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "8J-, u. , YO, 'B['~' aty~t,i'" l' 'g' 'r' an'lę~[, II'"

Transkrypt

1 Cena numeru,7 Cena' prenumeraty w Łodzh MlesJQc~nie, Ol ŁąCl1nie z Gońcem Z prze poł\)zt., MiesłęczRie t,ącxnl1ł 2'.. Gońc.łm 2Bo.000 POla todxi, 7.70f) KontQ POC1;tow; 1\6Sy. Oszczęd. GO&94. -_ , Nałe:t:vto~ć pocztowa I Ł' opłacona ry QZ altem....' I P. istnienia Redakcja I A~mD 'W ŁODZi Al. KO.ścluszki 41. TELEFON 28. <'l:idalttor pl:'zyjlj1llje od 6-6 pp Arlyk1lł6w i Ulltów IIlnoałmowyoh.nie poraieszclu się. DZIENNIK P LITYCZNY SPO ŁECZNV i LITERACKI Wtorek, dnia 23 października 1,923 r. ' _- l, YO, NiJsłarsly baoknołłwlała,',.',l'osi~da'lće:?'1:l/l;ii:k6t~~!=-'!~1ę:jiiii!!'illl!~ę;~~~. stało z tynt kforyhy w Berlinie czy w laldm ~~ym Ił iem'ieckim mieśoie ośmielił s'ię powie dziec pod adresem niemców "niemieckie Sw'l~ tlie". Takjeg o śmiałka niemiecka publicztlo'sć, wszystko.h~ dno -czyby to byli nac1onaliscl, czy komuniści, rozerwałaby w kawałki. Nie potrzeba zresztą wymyślac niemcom, 'spr'6~. bu'jcie tylko na ulicach Berlina rozmawiac zbyt I',głośno po p'olsku la. na skutek niebęaziecie zbyt j długo czekali.'.., W Polsce wolno xaźdemu.,mnie'}s?'~;s \ sciowcowi" orwić z nas i naszego, rządu, a: to; ł uchodzi za 'dobry,.witzr". za słowa prawny rkt6rą, winniśmy wysłuchac, za n~'pomnienie. czy na'ganę.. ' ; Polak: jest źbvt oobroduszny, spokoju,y i wyrozumiały. Możliwe. że to niewola PQ1;O~ stawiła na nim jeszcze takie p'ip"tno. Jakaż to ironja ienas 'nazywają nael()~ nalistarni. ~ ~ "'11' My i nac'jonalizml '.'_" ;W,.IC ubfegłegc~) Ił Tygodnia \A.tf3damlKi3I1'~I,~złb:ltfĆ;iJ~h9~~(fflj "... :"w' "I,'.. ';.. ".'. ".:'.' '.,.'..'. }..,t~';~ą'b. #,~~... iić"'.'.,l.'~.,.''!ołfy..' ~:.,~.~~Q...".~, ;iq.,,"'~ IIImrt _.III~_'a Eck... d.~fałuł~ipł.łr~ir.:.,'.>~~.. ' ",",ll~$",t(r\j~dźo.ie>dónlemteoera.noij.;;;; - _.., ',','. i.y ; ~~ięk~i~i~kzi~szt4,.tyłk() 'iue"$$l:~~~:t \''. ;Fc,JOfliitliznfu.w. Po1sce.'.~. 'B['~' aty~t,i'" l' 'g' 'r' an'lę~[, II' rn 8J-, u...'...,., f~ia~:~s~~,e~~ a w::,,,:~ 'CzY. (historję. z pl:zytx>mfnaciesobie przeddw66h lat~.st:eroko.o 'c~~eitił}~~'!.'li. wana w gaze~ach) jak to w jednej z pierw$~ol rzęd. rest'autacji berlińskich pub licz z księcięm' Pan,~wie '. otto SteJgerł;'ReinhoJd, Steigert, Adolf Nfppe, Teodor HohenząllernemsynemWilhelma II na' BlumbsFg.. wirni.pó. iś.ć. n.a pierwszy ogień.. '.. napadła,'.na oficerow francuskich.którzy, j " '. " wstali podczas :grania. przez o~kiestrę h Wsobotniero'"N,'eues WienerJoutn.alu" cja była widownią' podobnej{o incydentu, niemieckiego. Oficerowie 'francuscy Ina.l~uje się,.,na.stępująca,depes:zaz Mona~ Miejscowy hakatysta niejaki TeodorBlum~ wówczas straszliwie Doturbowani, rzucan(ł\;tilk chjum~,.,', b,~l'~ głośno wvll1yślał na polski rząd, polskie nich b<>wiem stołkami i krzesełkami.: I,.,,:, Wydalenie ' D:::nl' Eliasberi!a z BaWarji. społeczeij.stwo i "Polnische Wirts ch aft". Haka'. Tak zostali ukarani'w państwie niemie~.' "Wfi:utek 'rozporządzenia ~eneraln.ego tystę40raźnie ukarał rękoczynem znajdujący. ckieln ci którzy znajdowali się cele111kontrólo KOlllis~rzawM.onachjqm,aresltowa,ny ZO:l Się PQd6)Yczas na sali kapitan P.' '. ~ańiakrok,ów rządu niemieckiego, ci kf6rzy st~, litera,;t'a1eks'andgrelia.sber~wrąz z " "Oto dwa fakty'w zestawieniu z depe::: już objęli "straż' nad Renem" alada chwila m~ 'małżonką. Pani Eliashe17gowa z powodu ~. ; szą z Monach,ium.,.. gli wkroczyć wgłąb kraju. Ale niemiecki rt~ br~y ''Pewne'jdziewG'2ynld" kt6rą nazwała W.. Niemczech' 'żona zilfl;ne~o literata ' c:1onalizm, niemiecka duma i buta n.,boche'\zasądzonąi1zostala przez sąd apela.~,niem.iecki:ego (prawdoponobllie inn',e"i narodo~ niezawahala się ani na chwilę'ljrzed.. ci.iny na pięć miesięcy więzienia. wosci) za to Że. nazwala ; małą 'dziewczynkę fi niem tych którzy obrazill uczucia! i Dr. Eliasber~- z powo.du c.horoby serca "boche"(po~al'dliwa nazwa nien1c >:w,. 'i~ldej '. styczne Ni~mców. I żostal' znowu,z aresztu wy1'u~z~zolly. Po o~ uży~aj~ Franquii) zośt,ała$~1izana, llą 5 mi~s,fę My i. nacionalizmf ubyciu kary małżonkowie zostaną wydalen~. ~YWl(iZłenia a. następnie- ~~oje,malżonkowie. Ha!haJliaJ' Śni,iejcł:e sie. "W~~~~! z Bawarjł. (Aleksander Eliasber~jest zna~ dostali rozkaz wyj'azdu' z ~~:aju. Słyszycie czy.' głos,r:i~żęli~ł~szeliscieinowy ęe:rtną~ nym.'uułuaczem z języka rosyjskiego, on ~-telnicył' Zanazw:atrie m'ałe-:r dziewczynki "bo tu9kiewiczów.,:ljttow/prtfh.b~'4ro' to', bowiem przetłumaczył utwory naj~, che" tj:.'mrue)\vięcej,',nielllcivsj.(oh, 'taka"stłro~ ezytali~?ie~rtyk~lłvdt.~)3~l1renś~"~f1~,",,.: :większych rosyjskich pisarzy~,.lak DostoJe~ wa k~r~;.? tt~i~"w kr~j~ ~~katy.ścr>v,p,upłicz~ Fre:~e,:E~.e.s~ej-:',ąttykitr~:"".,Di!~::ttffaiłlt~\'\'\f~:') wsj,ci, Gorkij" Czechow i in.) ~,ych ~l~j~~~c?b.:~ym.yślęj~,n.a.\:r~~dpois~i, : i n:ę~t~l, ~~y.. ~~n~chnaą.l.q1:alts.ty:7~yc1i~,~1"t:~,.'"poni~ef'dwafakty. O pierwszym z nich ura~a.ląspołeczeństwu.pplskiem'uc())d "noiskich g1ch.nam~rganow,)m:nfelszośf1:' ' ",.".,> uoniósł już wczorajszy "Goniec Wieczorny" świń!!"...,ł~:\~i.t~.,~',:" Racię n1af~.pano~~e Stei$zerci, Nipp,o~ W oo.botę wieczorem w restaurac'ji t1ticiniemcy~kt6rzyrz :glodue111i~rowaii ze.' wie BIuł:flęel"go~ie i in~1i"ś~i~:j~c:is'i~,~'r'i,:?oht fabrykanci niemieccy 'Otto Stei~ert, Rein swej G'lcZYzlnv i:bóso,vlekli'sie'd6 n~sif.f1i)kra skiei Ros):>oda&t" bo dzl~kl nlel, mogh.kasztem hoi<iste'jgert i Adolf Njppe podochoceni trun'.1tl,ci niemcy"którży na. ~.gl'up ~ie: dobrodusz~ skarbu. pal1stwa zarabiaćmiliardv. które.. w: k,a.tni spiewalina głos "Deutschland.. D.eut~ nosei :,polsl~ich świń" n'a'pomoby ok~pa~tó'~ obcych wahlt~l.ch wvwo'źą ", "z'a~ran~cę i lokujł: ~hlanaiiber alles" pfzeplatając pieśl).i wy~ a teraz na kredytach tak hoiniei!l nrzyzna'wa::l w tamteiszvch bankach... lcrzyknikami pod adresem polskich' świń" llych przez pop~zednie rządy polskie dorobi1'i Polska gospodarkg /":..'. " tua, których Niemcy zbudowali Łódź "ci Niem się ma iątku~ teraz urą~aiq; na$ i naszcltiu Czytaliście n10żc w. ~,Myśli NiepodY~ jedyni ŻYWIciele polskiego robotnika". rządowi. ~łe.i" iak to zakłady Possel~ p~;d Wile~lk~ 121:,6 M'~zQrą).Yl.P91uQ;p.j~ ~a ~a I:.e.~taur~ '..._-,-,-...Czy nld~e~ie. s:~bje. wyobrazić ~oby liiię re naieżą, się właściwie rządov~ 1Jolskiem'tl. \ "~o

2

3 cywunvliaą. (Aiest~~. M~Y4ł~W1dti ~ KQJl~ st:andnat POlA1ÓS{ śuuere na lwe~u, Pogoto:;: :wie.wojskowe ~rzew1oz1o ofi;arę do st;pitala Pl'zycZyna katastrofy 'nie I~ narazie ustalo1l4... PODWYŻSZENIE TARYFY POCZTOWO TELEGRAFICZNEJ. *) Z dniem 1 listopada taryfa'pocztowo telegraficzna zostaje podwyższona. Podwyżl\:i wynosić będą od proc. List krajo~ wy opłacany będzie znaczkiem.za. 10,000. De~ pesz"- w kraju po dziesięć tysięcy za wyraz. ~ r O WYtSZ.Ą UOZELNIĘ W LODZl r "!Ił} Do Ł(Jd~i wyjech41 d~~"'~at UWK O. p. prof. Bykowski Jaxa,. ktol'y t,.~ odbęd.~~e lu'zędową konferencję w kurator.mm z udziat~m,!przedstawicieli wtadz szko~nych. wojew6'dztw~ itd.. Dziś odbędzie się konferencja, w któ~ ':1- wezidt:l.-ddzial procz przedstawicieiu władz. czfo:n kowie komjtetu zalozenia wyżf<ze.i uczelni w ~. L R CHŁOPI ROSYJSCY. PRZECIW. KOMUNISTOM..' LWÓW '22 10, (A W) Korespondent "Ga zety LwowskieJ" donosi z Rosji, iż kampan ja wyborcza do rad wiejskich na terenie i~ pu.bliki sowieckie.f skończy" się pora~ką komu njst6v, Z pośród 6302 członków rad "riejskich 'jest 'zaledwie 11,4 proc. kolnunistów..!lii.i &III '''I '. liił ler'ulszelro I.. ijlo.jenne mię s nją' ariinem.. "Reicbswt.'hra". wkroczyła do Sak:sonji,' DREZNO 22 10, (A W) Wciągu dnia kiemna czele.,, przybyły tutaj wszystkie transporty Reich~ BEHLIN 22.,10,.(PAT) Pisma OOn0814. swehry, wszelkich',rodzai broni, nie wyłączając, :te W poniedziałek rano vi"krocxyłv do Lip. artylerji ciężkiej, Większość wojsk pozosta~ ska oddziały pruskiej R,eiehswehrv.dotonez ła w Lipsku, mniejsza część ppzostala prze~ kawaier,ii. artylertii piech(jty. Cześć oddzla~ transprtowaną do Chenlnitz, Plauen i' Meis~ łówwojskowychzostarue skierowaną do Chesen. Przy.wkroczeniu do miasta doszło do sta.r mru:itz i Plauen. cia. W jednym z do~ów rozp?częto,strzelani::.' BERLIN 2210~ '(A W) Dowiadujemy się, n~ w kierunku oddziałów WOJS~, ktol'e ~dpo;:: z'e źródeł autentycznych. te rząd sasld o1!ło- yvledzlalv salwą. Jest znaczna hczba zabitych.sił odezwę, z, której twi~rd.zą.,ze wk:roczenkl rannych....,_. Reichswehry do Baksonji nie jest niczem~ BERLIN 22 10, (AW) Ministerstwo zasadnionet,. Odezwa' rtut.dslej stw1erdza6., Reichswehry o~łasza kpmunikat.o ruchu wojsk że rząd saski jest ~t6w z~u~h()~ 'Wiernośe _w Saksonii. Wó.iska te posuwają. się w trzech swym zobowi~zani!om,' oraz za.wiera apel 'do grupach, z trzema ~eneralami i 1 'pułkowni~ ludf:ności o zachowaniu. spokoju. CLEVELAND--OHIO, Jen.. Ha~' ler był przyjety serdecznie na U1:oczystej audien c..ii przez Prezydenta CooHdge'a. ))Otem nruz sekretarza marynarki i Jenerała Pershini2:"ti'.. Ci?-lo dyplomatv~zne wydajo n8 jf..go cześć ohhtj. NIEWIAROGODNE~. A JEDNAK w W ashin~tonie : w apar'tamentach 'Poselstwa PRA WDZIWE. Wróblewskich. J ener.al złoży} wieniec. przywic GDA~SK, (.AW) C(-'n~ poszeze1;~]'- Z;OllY z Polski na grobie Nieznanego.zoluierza nych artykulów są IWstepujaCt l : Obiad zwvkb~ amerykańskiego, drugi na g-roll\e Washint.rtonh 55milial'd6w, :filiżanka kawy ~ j po! mil:i~,~cla. trzeci u stóp pomnika,kośrduszr i~ Dekor'1>wal chleb ki1bwy 6 i <!fjół mi1:ralrda, mlra butów 3--() sztandar Anlerykańsk i ego Cz.erwon~go K1.'Z',1zą. bi~jolj.o:w.,.iaz9a' tramwa.iem 3-f) m ilja1"dów. pa- Polonj& Restitntą. W zeszły wtorek 'W.\rj%hal,...,.,' do 1 m;:jardill, pudelkozapałek lnlljenerał Haller na konweueje l\ll1eryłdlflslóe~(1 3-,-6 miljal'd6w'. ~B!l6\'NSDY 'PROSZĄ. PRZ: n.. ;[tfinter\yen(.j', ~..... '{AW\ relegacj~ r )b: (. :nik ow ko. c.. "...,'W~'W",reUreielJtującazwlazkt i chxześcijanskie, uli;: ta się cw;~ do kotlfj,g,a:t;'zageneralne~o!rzeciv'po~ m0 l~.ej'l przed!lad~jąc muf)jlośbe.a,bv:tnterwen -i('\~ wial w sprawie 11re~nibwania: ".l)( :borów ro!lqtr.l k6w kolejowych w o-bwodzie w..'. Na czele de;'p~.-'~': -)'\ '~danskiego. Ro,ltgenbuck.!f~j,O~ll II. II1II łuzj czne rz ęc~. en. J, w merj'~e, Uroązyste przyjęc::ie u p,rezydenta 'Coolid.ge'a, Braterstw'o polsko - amerył\:ańskie.. dpąrj,l~ranciscqw ~f?pooniu,.olj:1k., ~t,~~'i:ti~~l~~?"'ó~~~$~ StoW:~l'~~~Z,;Węte ( nq,!.~~.~l~.,l1' 1#1i~~j',)V'Ap1er~ę~.,.,...,.,.,,,~l'L przyłłoe,znjt:ęh,',~~,.~'~i~~~~9~j:a~~łę"~v~~!'~~ii. sza, 'p;tzedstttw 1 meli. ;wi;ę,lik,~cl;i..,~~~1t,~?~ql' c,fi sm ery ka;tisę,~e~ro ". IJę~l1<1.tjffi'i.'wj~Jii~A.';~,~.~, nik6w wojskowych i (r~w~iu:vel'l,~'~ ~';todze.. ~fi;n; Haller POdejrnowa:n v'!:>yl "na~:~,źd~r~noi;~o~l~ l.lrzev delegacjepolak6w ia~ery ka;,nlów~ 'któ'te skladaly mu kwiłatv i darv. Tak WycllOditWD. ':fak i Amervkanie bardzo entu~i11,stvcznie odno- ~z~ si~ dl() ~nerala. ' ',' Pod:róż odhvwa1en. Halter ze 'ŚWHll w :-p,.,r, awdziwe" in,7fo\!rrn S1JIe~jalnym wap'ouie. prooznaczonvm ~la nie~ro "".,..'.. prze'z rznn. St~nó\v Zj.edn., ' 'w" "kt ' ' VilasW. Wh,ale'Y, ko,mendant wiscousin ł,\.'11'.. zarg6noweg{) '... MQmentll.''' :,~e~ą~bł~t~~hfu~f~~~ ~ ~~ --~------~_~.~U~M... sk.iego De:pla.rtrone1'lt.'1 f\'"'', T (\fóe o1,tz.'j't:fial polecenie od glównego ad5utanta La:m:l.lelła:rro~" 100, aby miejs.cc:we placówki ~ie n~got(jwa ~y się g.o OWlac~ przyję.eia Joo.~. p~, skiego..,' ' W sz"y'stkie 'pisma za.:r6wlio l50lskie :fajf 1 amerykanę;lrle zaimują sięą aorliwie oeóbą. ie'd.etp,.' la, RaJi\3ra. zamieszeza:ia. :iefro rodobizny. ()~ odez.wy, :.~,awolu.iące do godnego 'Pr~~ do<. stojn~go gościa. 'Jen. BaUer 'Przybył :rownlez na mna9'.e nie Ą:p1eryltańsk1e.goLegjoull. który ~ezył podczas woin:v światowej ~Jlaf:r.ón~h Sp.r~Yln1.(ł rzonych. WIzyta jen. Hallera ma dalej zn~ i 's:ttle;t;. '~teni:;:... :ii::b~s4;~rtita«)t ::.:>'1;;': ::"~)/ ""i( ':, ",~, 1-,',. :'~' ((~'~,';.,,'(,,'1,::,,>,\,':,i<;, '.,' ',,' "'~".:,"/1':.,'~ ansk~, :~~g,;~:.,ml~~w:aj:t\~rq.rk:łlętal;i'./.' '. " If.OTd,wYmQ2;łi)llkie~~Gen~ Haller jęst,~\.,.,... obcym.. ooywatelem, które~ole~da. ame:t":yk~ ska. od2ri.aczy!aw powyższy sno~,óh.gen nahi~.. ra~ jadąqego' doteatl,'u. W kt'órym,odbytsi!~" zjazd' cdonków Leg'ji ',amę'i:tyk$ńf..kiej. eskort.owa ty szwadron kawalerii OJ bate:da artvletil'pr1:'t jęcie geu... Hallera mlaiło eliarakter b'u:rzlhv~ mani:festae:u ną eoość' Polsk;i., sce niema kwest:ii żydowskiej. Taltmówi Ró~.. Z'. ostatnie] la chwi.łi. PRASA PARYSKA O PRZERWIE., r:nanproowski". :z::::::;:!!!!. p ARY2, 22. (PAT.) Prasa parys}ta, no:a... aiobrzmienietego a:rtykvt'h: "... kreśl a naogól, żeseparatvatyez'!\'v ruch. w Nad' '. N~z'wanóJ:praooWnik mi~l rozmowę' "'oin SOCJA~IŚCI GROŻĄWYSTĄP1FN1EMZ..,.,bo'W$k~ip';oSil"łPo., 0. udzieled.ie 'iuterw]';,:;" '" GABINETUSTRESEMANNA. '. renji jest snrawą 'POlityki wewnetrznei Nieulioo. ~,' "'*'. '.'.....' '... (A W). Z.. Journal des Deb1łJts W stwierdza, że {)glo-,::cq dq jego stanowiskla w spra.wie żydowskie'i ' ",ijserlin.. 22 lo~. n~uniennem szenie republiki nadl'eńskie:i w AkwtZgrani, W PolSce.' ".' 'jest, i~ftn;1 'wczorajszyi1lzjeżdzie soc'jaldemo przez D.eckersa i jeg-q zwolenników jest ierln,yn1 '_ W sprawie żydowskid? _ zapyful.te :'1ttacj~;~ew1'b'rano dotychc~as zarz~dt1,or;:: 'll. li>mowski. _ CZY w Polsce i~tnieje ob~enł~ i~ntlljłilęego się W kierunku. obywatelskim. z licmycll powodów ehaosu pt)~lądó-'w W Na;~wi "kwestia z:vdowska'1 OZY żydzi n5ekorz.ysta:ią. ae I NatQ~st.PQwotano zarząd, którego człon renji oraz pr'a,g1lien~emmi~,zk~ń(36~;"w1 ' kamisą, 'PtzechYIlicy koalicjj wysunjęto 'tak~ ;}j;\vszysi:kich praw Ób:V'WlaItelskich. jakie im 'Si~ 1.'a że iutzj:~ździe żądanl~zniesienia stanu wy,jąt~ ił,lezą?uważam" ww Polscelrlema wcale kw~stii kowego,grofąc wpt:zechv1)yj111raz~ei wystąpie i,,:t.ydowsklej!. 'niemzarz;~d:u Rzes~y. '.. '..,'., l: 'A'o,;nu:ti:lerus' clausus'''il.. ObJawy tę' swiadczą, lz dla ~ahlnetu '" '~. Dmow~kiOdpowiada na to:' Stresemanna'wyłania;ąsięnowe trudnqśc,vt",....;:... ::M6:t-pa.niekochany,. 'bf1cziebard7..ożle.. zwiazku~ ujawniaiącąsięw louie nartii so~ ~11.każd,: obvwll,t'll ~zi,e d\rktowalsye,zd/j. cjaldemokratyczuej 'opo:iiycji przeciwko stnno. m~rządowl. Zresztą.. lstn1eie Ul' tj Selm l se wisku S~esemat11.la. 'nat, które mogą zatwierdzić lub"odrzucić ltaz 1'\7 'Projekt rza.dowy. ' TRkI8i miala bvc ro~owa., Zapytany urz.ez,.,ga~. WRTSZ:" P. R'1mnn Dm:owski~' czy rozult>watałesc a.utentvt~zn.sł.. od'powiedzial: '. -- Wspołpra.cownik.. Mr)ment.l1'" nie wl ~zial mnie. Widzialtylko oo\ojówkę. kt{';ra jego b:ffet, wizvtowv i oświad1z, ł/'\. '. ~a.ki jest 8Jis.t.em, zydowskjch ia:azet. :rnuzwr óci~a. Je 11.: Dmowski nie 'Pl'zy:ilnł.ie. ~.I. 4'- WypROSILI,POŻYCZKE. li L c:}a z nolożen i akt6re,~st~p'yt i~jepe~; NÓWY'JORK2210,.(PAT) WAmery: ce,.lak, wiadomohawili. b J kanclerz Rzesz)' Cunoi wiceprezydent związ.kuprzelnvsłow~ :w '.' '.,.. i ców niemieckich Froh\vein.. oraz przedstawi~. s.... u..,.'..:,.. 'k.'.\..' h Ć lu ciel bankó\vniem,ieckich. 'w ceiu,uz.yskal1i9całef:!o~~z'e~e~u ;wskaz.owe, lnal~cyc n: fl e pozvczki dla l'jiel'niec~ "'" edhl!ł nroiektu a~ uzupełn1enlewz~lęd~le. ~n~dyfl~owame. pot mervkańskiego, nożvczkęlldzf'eli konsorciu1l1 szqze~ó1nv~h POZYC.1i Wydatków 1 dochodo,!. bankó'h'l' amerykańskich w formie udziałów W s~azo\v kt.te zosta}v ~prowa.dzone w. iyclt~ owi budźeto'wetn.u' I \v proiektowanyln niemieckim' banku wrutl~ w CląS:U dnlav?:czorajsze~. " towym...,.,. ~;;.;;..."" 3

4 .. ).,ROZWc) f H _ \,.- ~ '3 '~"117ff'l"njka 1()23 r Nr. ~ 4... _... ~.. ;IjsI tl Id ~ '1 E l IqjN A RGtrłi.SIE. ZnAkomity publicysta. "Kuiieta: War::. szawskie1-!o'" pan B. K.,. pisze dosłownie w arty~lc,,skttlt'b ~ urzęd.nik". "'7- f-zamiast 'grozie strajkiem, - PO:: wieg'zkc fobie: cilwytamy 'byka za ro~i, u~ derz~my -:.&0...'t...., 1'*~m. z&niem Jest to aosyc ryzy:: hwny" ekspery,ment i nie mozemy się 'dziwić, :li ~CZ~y państwowi po f~łębszym. zastano,y;icniu wyłl'alimniej niebezpieczną drogę... :. A. PO' aru~e, choćby nawet wypełnic co 00 joty 'Program pana B. K. i byk; może w. po czuciu,' :zasf\.d ehrześci.i ań skich, nie reagował, by Da ~ zaczepkę, ~ak mą to wę zwyczaju, to }')ozqstaje jeszo!t0 Towarzystwo Opieki "nad,;wierzętaroi, które w zadnyril razie chyba, nie powinno. ł:lopuści~, do. tak bolesnego trak" lowania roq.qwitego męża naszej poczoiwej lcrisu1i...,.a. jfdyoysianowny a.utor postawił się ~ ;,po}o:ieniu" te~o byka, to chociaż niema to ~ów, i jest d<>brze wych<)'\'vą.lly wrzeszczał by nape",-no, j1lk BryI w 'Sejmie; na widok bi~,&i~upit Teodorowieza., T. WI ndomosci Z AdU. WqOl8 po weteranio 63 r. żebrlcrką. ~, 'I. Oc)" Dnia 6 października I 1923 r.. można. \\ręwsi Zagua.ńsk l'tządowy J ~m. Sam~,aol0Q~tt, Kielecki powiat zauwa:zyć staruszkę., która od domu do donni oho i; 'Pl'jOSl:)le jąłn;rgżną..trudno "bylo 'ulitdwa:ósie} 1:uie 'obda~,;:ij~6n~~1( ')&titru$~k:a:tn 'n,ie 1!>oWiu.".",,,,... I,.~spar'cie, k~czw' Jakiej tal;!,wy~oclzie pędzić ostatnie dni. swojego I, Bowiem sprawa z nią przedstawia się następująco: Jest to wdowa po weteranie fi r Mąż jej Kazimierz Piśkiewicz, powsta:1 Qjeq ~ 18631'. umarl około 20 grudnia 1920 :\ w~~p1taluwojskowym w Kielcach. Dop6~ fd ':Zyt, otrzymywał emeryturę i oboje z żon~ mie 'bi. nędzy- Od śmieroi ję~o źo,na t fl:słq)tnnlarjltl staruszka. Ił P'l~K"1A'Wr1n7. W.ts' eln,ię)tt1,,...""---_..._-_-..,-= lecz obecnie powiada, że to W~~YS~ko: z~ubił: Katarzyna Piśkie~Nicz. nie ~oshtda. zadnc~o majątku; ani krewnych, ktorzybv.lą utrzy~ mać mo~li, a żyje z jalmuźny. W maju br. p. :Bolesław~S~częs~y Os::: sowski, urzędnik Izby SkarboweJ w Klelca~h poczynił starania, zabra.ł nowe dqkum~nl,.v jak akt ślubny Piśkiewiczów,!itte szljltala wojsk. w Kielcach,'świade:ctwo ub6stwa, \V. y stawione pvzez Urząd gminny,," Samsor OWle i wyslal",,podobno do~.~:k. yr Prze~yśru. Do dziś dnia Katarzyna Plsklewlcz0'Ya zaopatrze n ia n le otrzymała i poprosh! UffilerS, z ~łod~. Odpo'wiednie władze,1 UTZęąy:: qo,kto~, tych sprawa ta należy, powlnne za ląc slfł.;spra wą tej nieszczęśliwej kobiety i ppcz~nlc c::: nergiczne starania. aby po 3 lata?t1 b118kp?j~ dzy, mogła jaknąjprędzej otrzymc słusznie JeJ się należąae za,opatrze-nie.." (siała pers~i ginnikiem na G. Sląsku. (k) Weatug' doniesienia ~~azet ntemiec~ kich pracuje na kopalni "Gwidol1na H W" Za:: brzu w chara.kterze górnika wnuk cesarza per:: skiego, książę '-k\b'clul Achmed.. K;fi~żę p~iski przybył na Górny Sląsk, by Slę "!tapoznac, z ~órnictwem. W tym celu z.ieźdźa codzień do kopalni i pracuje na równi z '~órnikaffii zawo 'dowymi. U przełożonych ksiąźę:::g6rnik jest mile widziany. "Na iestnik 1ł Polosia I BANDYTA, KTÓRY RZĄDZI POLESIEM " Prluwfelignie n~iok Ś. P. Andrzeia zhmoyshle~o l do W~u"s2'awytlt Itr. Andpzę;- Zamoyski' z całą ener~.i~ zarządziła ~ledztwo celeilł wykrycia tych, którzy "odezwy" Muchy kolpor~ tują, aby dqjść do właściwej kuźni niepoko::: jących wieści. Czasami Mucha zbiera się na więksul odwagę i ryzykuje swą własną osobą. Oto przebiera się za księdza unicki~go i pod 1?o:::",krywką sutanny przebywa w miastach, a n~' wet wprasza się w gościnę do księży i prawo::: Bandyta M1;tcha, grasujący z. towarzy::: sławnych popów. W ostatnich dniach - iak szami na Polesiu i w powiatach 14ranicznych, ' stwierdzbno - przebywał on 'v Działtowi~ jest nadzwyczaj sprytny i umie t~k dz}ałać, cach, ~rzebrany za kapitana wojsk polskich. aby nie 'dostał się w ręce sprawiedhwoścl. Ja~".' :t,{6wnież.'v niektórych.mieiscow ośliach. wjąc z jednej strony sieje postrach mordami pouqi ll natknęła się na rozmieszczone. PO 'i ra:bunka:mi, tak z dl"u~ie.i staje się "dob;o::: drze ach k~rtki o. treści:"tu źyie MuchfJ,:." czyńcą;'~,oiemnej i bi~dnelludności, tqzd~jc,a,c.;.--, :'~!J1tia~nię zobaczyć s;ię z narniestnikie~" jej od czasu do czasu ~rabo"wane przedmlot~~,muc al p'owi:oien przyjść"... na wska,7.itne lub pieniąd:;c. N'atomi?st wob.cc. i!1te~i~encjl ' lniejsce w pobliżu odnośnej miejscowości. nadaje sobie powa~ę l tytułu.ule s~eble "na~ Aby kres stosunkom tym półożyc, wła miestnikiem'" uważa Polesi~ za kra] okupo'wa dze tutejsze przeprowadzają "na P{)1esiure14u:: ny przy ponl0cy s~oich "salda~óyr".,. larilile obławy przy porllócy wojska i obecnie.. To. też w n1ektórych nl1e.lsco,vo~c!aci1 przetrząsają błota i lasy\ą-"zdłuż Prypeci. : Na po.i~~iły s~ę o~e~wy, dru~owane naturalnie w Much~,na r~zie n}e 'natrariono 1 natoinias.t'pr~y ROS]1 SOw~(:ckle.1, a podpisane przez Muchę trzymano sporą bczbę pudej.rzanyoh os6b.'mu jakq.hnanliestnika". ~,odezw.ac~ tych o~~asza cl:a,.d()wied~i~wszy. slq. o sunej obławi-e,;l~bec. on slebie "włodarze!ti Pol:Sl.a l ~!7powuld.at me zpewno~chl-. p~zebywa już, za :(!ramcą;.. ~by że oelem prowadzenia "adml111sti"ac.ll w kraju stamtąd PO lak 1 ffilś czasie znowu wtętd~ i'. przyjm,uje'urze.dników..,pierwszeli.stwo H przy wnieść 7.amieszanie w naszych.powia:tael1' itra ' ;jęcia pt,ają,ultz~dnicy polscy, kt6rytnnpensja/' rocznych. roa~yj' "PP<$wYźszona" odrazu o ~rstq "pfro~!:::~!e!!~=~~~t:4::: =!!!!=!!~!!!!.e1 ce~t... 'h~z.. '.., ~e tym brea,ni~m nikt "" Z Y ~ a,1,"1',n,,"1 Ił " 'l' e. no Siu.cmtl. wied~~c do hrze o.,celach ~ ~ '" W ił. _. y i \ł W ~~ltnu'o:is'tyotn~v,'ch a~itatotówtfolic.ia/ jednak.r l Komedła~w ~ 3$elJ ą~li~,ę~1. " ". 41 Jedna to ze S'l ~~i!0y"~1j, a~ii Kiedr~yńslóego~ 'tooz.... Je "artością. s'woj a innym. zawiorn:w' M!I:!)lĄi:i:;;~,.J'!l.. jednak to. co ratuje pra~ie ws?;;v~tkie 'goż antora:: Gladki djalog i konsekwentność;' akoji...-". Pizytem troche dulszczyznv i duźo iro'łii Nie tej lekkiej. skrzącej sie uaradoksami i non.. sza.ra.ne.iąsalonowa,~ alc tward'd n i elitośc 1 w'v'l1 sarltamlem. cieżkie"y miejsoami od ż6lci..." Nie dziwimvj sie nawet 11li1orowi : $'1,1Yl ~e!naii tlo sztuki sprawitv moż/? że zostala ona, napl;~& z talri:rn. a nie inn vm la)\gentem..'- '.. Wśród. zapachu kuchni 1 I1cowski e1l"o... ia~ "..' '.. '. '. sn'td sle ~ nrzekwital romans,.\ n, lej z literatem Darnow!'lkirn. sie w cichy dramat. sz-dv kohiptr :.~~~i)\'!)!t>w~~::w!l~a i -:- mntka. Antonina w~h~l~ -~ to tv 1 k, 'W12~li!ltl!i:~ta i z ootrj',.f\hv CE'In. N wl;(')~.../.-... Lv

5 Nr Ka landarzyk. Wtorek dnia 25 października Se\'IłPeryna B. M. W$chód erolka g.. 7, m Zachód., g~' 5j tn. 29~ - Widowiska. Teatr M WeJsld (C~qłelu.f1:o21 65).,Kochanek Od Śer(!fl~ Teatr POlu.dllllłi\n'J' (OQrodO~618) "H ajd'uczek r ' f!11i. una JiIi (Prz~l azd n ~D!le~ezę z krainy parz",.ca'ahllo" '(Piotrkowska 61) "Sanin" (L ldeczka) f' Ith!eon" '(Przejazd 2) "Groza Tybetu" GlI"and.. Klino (Piotrko-mka 12'1 "Hrabia Ess ~1l luno Spółd~ieBllli p... ac.. f.'alłstwcn.,.ch.paskarze". KalEmdartyk historyozny Zdebycle Tuły_ 1825 UWięzienie z rezk;azu NO~Qsileowa: Zana l1fckiew!czf1j Ozeczota j banych' iadomośr;i...,. l bie,źące -- W sprawie Zaiaprowiwwąnia Łodzi. Dn5a 23-go ~bm.wyjeż~8ją, do..." W a.rsza w:v. w.spxawach zaapj.'(fwizową115:l Łodzi PP.' f_\re zydentllllasta,m.. Oynarski. iwiceprezydeni W.Gxoszkowski.. ~. Memorjal Maa-istratu. W ~ych' dniach. W związku z po,bv+flm w Łodzi'Nadzwycza:fuego KOllli~urza do 'Walki z DroŻYZll4 p, Bajdy. - 1v.I:aP.'istl'ut. wvstnt"'vrj: do Min.1s.terstwa. Skarbu mgmorjal:. (lotyczą~ SPWl wy'.przy~lziału cukru dla Łodzi,',r',~'. " "., "". :)~~Q<~;iĄle. ty:rn Ma.;iętrat 'Podkr.nBb" '-'ze.. '... '... :;il!:~~~~lli,a. '".a,kcyż;;,' 'na. cukier z xita,~ f~8~ '.',.'... :,'ua 1, l$;i~., akcyza od nrzv" dzielonego' g,.. ''''nam.'p'aidjiiemik yukru w ilo ści.250 ton,w:vniosl,aby t,1'z8sz1() g mi1;aid{)-;:v' rok. Wydział HandloWy ;tnagist1 atu dia hrakll flidduszów nie mógłby'! uskutemr,rd6 nawet no!() wy tej w'płlaty, a temsame:rn. zrnuszonv byłby zrzec sie ptzydzuil11~ cukru. co w konsekwencii mogłoby wywollać b.przyk:rę nastę'pstwa.'.:magistra! zwraca" się Pl'7CW.do JVfin ł sterstwa' Skarbu z prośbą o z.ezwolen1e. na :wy slanięcdego 2S0, tonnow~go.tl'~~js~t'leukrll do 'magazyn6w mjejąki~h, 'pr:z~czem ~ukier len'" zna:jqo~61by. sie, w d"s,pozyr.rii 'rołe;isoowyeji wladz sk8irbow:vch.ldore,. w 'm1~re..opl'f.lchn1a; prżez Magistrat akcvzv. z:waln~aj:yb:v oarjo wieclu:ią c~~ć trans'por:tu.... MemorjaJw Z\akol1czeniuwsl\:azu:1'e nrfakt, zew r. 1921,Min:istel'stwo SkarQu zgodziło się na. POO()1:m.a kon(>~nei:p, C:Z.eAciOWego sdlaca nta ~cyiyprzez Wydiial Handlowy lvragi ' s~atu.. I '.!... Alic'l$ d~~ywiania dzie6i w. szkołacn powszechnych..'....,. '., _.,.,. DeJe~ac.ia Wydziału Opieki Społecznej uchwaliła rozpocząc z dniem 29 paździ~rnika r.' b. akci~ dożywiania dzieci! uczęszczaiący~h (lo,szkól powszechnych: Obladv pł~.tne tła pazaz:iernik kosztowa'ć maią 7pO rok. zaś. z ą.niem 10 listopada 1000 NIk., od 20, listopada ~Mk..' '.,.. ".. Pódwvtszenie opłat zą utrzymanie 'PensJonarzy w zakładzie dla umysłowot1po~ ś\edzonvch....'.". Na wniosek Komisii dla. ustalaniu stą~ 'Yek s~pitalnych' i na skutek odezwyę"van ~7~ hckiegodomu,.diakonis". dele~1lcla Wvdzla l~,; Zdr.wotnóści 'PubliczneifJ6stano'\'vih usta: he z dn.iem 16 października r. b, onlj.tc 'PO 50,000 m.k. dziennie zautrzvmanie n("'ns-ion:-l~ rzaw Zakładzle dra. urrl:vslowo up.)sle&~od'ych...:... W alka z. iaj;!lica. W sprawienrzepro'wad'lenia skllteczne; walki z iatrlica dele1i!acia \Vvdzialu Zdrowoll. tności Publiczne i. 1.')0 rozpatrzenillwnl0sków K?misH Lekarskie;, postauqwila, miedz':\' inn" ln.1: 1) dla unikniecia pom"\~łet( 'Or~v sta~yh~". niu d'iag;no:ly r0?i)oznawc.i; ei o ladicy tostar::o I ": o roz zon (Informacje Kuratorjunl szkolnego.) Szu,lejąca drożyzna, wzrost wpisoweg o i płac nauczyci,jsk-ieh. ldóryeh!11i3 lnqf.ta d02;o 11 i6 W' żadnym WY1Judku p'odwv;.żk i storn~"" 'l obecnie llui emozl1wi aja zrtacznpi czesci ~"' J. ' ;-.n cji posylan lle dzieci d0 szkól. 'V zwi~~zkn z te'j1 zaobserwować się daje silny spad ak. frekw'3ne)j 'W szkoluch średnich w' całym Okre2'll szkoln '9'111 i to zarowno na 'Ol"owincji. jak w Łodzi. Fr.ek\von cja ta spra,j1.a kolosalnie o cz.erll świadcz,\ nasię pujące cyfry statystyczne dotvcze).ce 67 szkół. Na podstawie danych stwi.erdzić najeży. ~e wl.l.~oku szkolnym ubylo 1811 dzieci, a prhv'gv lo Obniżenie więc wynosi 1500 dzieci na og6lną jiość 25,000 mlodzieżv ElZ,}; olnej w rok '1 ub.' Srereg szkól szczeg6lni e na Pl'owincji stra cilolyle młodzieży, że ilość.1{jzni6w i llcz'-;mnic w!!szkole wynosi a l1aw01~ 60.. Jak.iu~: wspomniano zniżka ta zauwazyć się daie z~,;r.w no w Łodzi 1~k na. nxowineii.. Tak Gimnazjum w!(ołe ma 90 uc'lenic, miejskie w Belchatowie 71 uczen1c. wttn (' :n CO r S w:ie --' i'i /' \"( 'l.{~t kja(),;;>! n'~'ll'\vf'l-z.ej i dra:.dcl u I(m w" w trzeciej :jest 14 U(w.l1 ł C)$w. n w 7 LS!).) n, Oyfli'" wytll.own;{~ św i a d~'!i':a!).,: 1/p ('1].; '1 t't, ;., l tv szko~ach średnieh,.który rat~lnieodm~ gifltnu si na kulturze HlL " O fakcie tym, wymownie :ies:~~ze ~wiadczyta f.~1i~ liczność. że np, w Łt;cZYCY z DO,\Yi"uu 'braku uey.~ nic z1ikwi;,.~owano zuneln;e klaso? 'l i 8, ZqW Błaszkach ilość 1Jc::miów w?)ięciu hl~h wy nosł 89.,. Ten sr)adek frekwene.ii. ld6rv "tllyltiow'n.ic) świaclezy o st adku zamo:i;no:~r.i "I";'l~J'ó(l ~zel'()kl(lłt' warstw przeiuwia sie najsiini.e'i 'Vi' ltlrj.~<.t(lh ~Hl~~ nj~rzych, które to zjawjsko l~cl,y si't:: '!..~riiekf1\1z rozbudowa szko:nfctwa pow'szeehoo~.oraz "\fil klasach najwyższych...j edynem wiec 1A><isadn~czvm Śl'odki.ęm nł\.. zaradzenie temu iłu,1e,st. z.altlad~nie szkm: pau' stwowych. w ktńrym,tok-i.t1ruuku. K'urator'jmn: O S Ii. czyni usilne B''haxania~ rp~j.~ 'l m 151a brai) o I. Rokowania z. misją. iii I an OW'. W dniu wczora'lszyln oclhv'!o.się wzvdąz wrue. sprawa :{;Ęwaranc~ii, wooec 'nieuznawania. ku eksporterów konferencja, przybyłą do w Sowietąch prawa własności.. Łodzi misja handlową sowiecka. w osobach. 'Przedstnwiciele misji ośw'iidczyli, iż W, pp. Fiodorowa, Miasko\va i Lewi:ńskief!o. razie iakichkolwiek tranzakcji 'kupcylódz~ Jak nas polnforn10wał p. Kiernbaum, cy mieliby do cz.yniellja jedylue z prz;n'y.slow: konferencja trwająca pól godziny żadnych re camirosy.iskhni~ a nie z rządtml. P:riemyStow~ alnychrezulta.tów nie~ twzyniosła. Delegacja cy lódzcysą zdania, iż bezwzględnienależało~ sowiecka~łó,vny nf1;cisk'.. ' ". 'na. potrzebę by wejść w kontakt 2 R.osj~ i pr3wdopodob...,. zetknięci" sięp~*emysłt)we.'~.:, ;ł~d~~cb;.'~ "pr~edst$wieiele1'pr~emy~u 10,c"&IdegQ do R mosfie-w-skjetn,i:vr,rqsji"(jl' 4oką'd te~:jcc~.. ' ~apra \łyjad1t, iednal: WCZbl'ająza kol1f.~$fłeja szala. EkEW'Qrter6wlÓ'el~liohj?te~e$Q~~Ia::;~~gł;~:", unyeh rezultatów; nie dde.. Cbtp l'"~ ' *,MJSjasoWi:eckaw, magistr8lcie. '. \V dniu. wczorajszmnsowlecka'!luisja ławrui< MusżyilskioawieO:ziłnl1sJ'ęW:,:u'~id{dj,:, handlo"""ra przybyła do' n1af41stratu,j4dzie kan:::, Hotelu", przyczem tr~zakcji żadne'jnłe'. do;::: ferowała z wice--- prezydentem G:ro!szkow::: 1:<0nano, gdyż'"w "Sprawie' tej toczy'.ć : się będą skim.",,,omawiano propozyc.1ęros,hin;którzy za Jeszcze 'perkraktac]e w Wal'szawie, dokąd w;' propohowali ma~istratowi kupno. większej i::: dn~u. dzisiejszym, udają się przedstawiciele 10ścj mąki l<fóźne~o gatunku. Po południu p.. ~agj~tratu. (pą:p), Rozkazem sztabu generaineq:o P K uładź :t111a sto obwiesoilc o 'p'owolaniuna ćwiczenia 6 tygo dniowe rocznika 1898 kat A :' 2adne odroczenia z ćwiozrit z wyjatkif'lll ciężkiej ohoro bv rez.erwistv" cow inno być stwie-r. dzolle św4j;dootwem lekarza 'urzęd0wego, nie są udzielanę.. Odcwiczeil: sawr.b. zwolnieni: a.) P9slowie do sejmu, b~ służacy' cy-vnnie 'W foj:lnt:tcjach straży grla.ij.ie~ej i cywilnej strażv celnei c) etat6wi fullkc:tonar.iulłre policii' 'Państwowe i. d) nauczycieie pa..ńst",owch ~ nr"watnych no'l; B, dających 'Praw~.,;państwowyct! szkól śl'.edn1 c!l rachowyc:h i now8zecbnvch. e) ochotnicy z. rojn (lipiec sierpień.) którzv tla skutek Qd~z\vv rady.qbxonvpanstwa. wstap11'ijo woisl{a. ni(.1 hr dącw swojm czasie objęci :przyl1jusowym pobo rem, lub kt6rzv korzvst.ali z ul,"'. rv7{~irlzial1vc.h tymczasowa ustawa o powsz8chne.i slużbi e"yij1 skowej. f) shichacze medvcvnv (zwv('zrdt\n ~lu-. ch\cz-3 teol'op.":it.i. alumni semi:na:rilr'tl dilc'how~ nych,~) nra.cowniri:v koleiowi rt'dko zawiar1ow UJ '\viono nabvć dla mie1skie~0 an1bulatorj'um dla chorych i ag!icznych mikroskop; ~) 'podporzadkować Wvdz. Zdrowo Pub!. pod wz~lędeln lekarskim szkoły ia~!licze or,az nrzvtułek przy ul. Wiznera. Wreszcie,,, CC~ lach propa~andvstvczllych: oeleni skuteczne~c.,..".,... ~... 1'1ł~ l~crpc.'\... i uś,,;;+,r"'1"\'~f-rni~ szer('lkieh!nas ludnośd o. zg!-1bnych skutkach tej $ cy stacji)'.. kierownicy ruchu (dy~utni mnió(lcnf.., cy 7Jawiadowców). telegrafiści,~ masz:v'n1śei.; PO ' mocuic-ł maszynistów, h). przebywający stale PQ zcgranic.anf państwa Polski.Q;'o i odby wajue d~ugoletn1q, kare więzienna. i) pozbawieni na.:rnq cy WyrOkl). sadoweg6 prnw ohvwat.elslóeh. Ręzc:rwiści oi pxzestą3 'POwoJ:ani. naewl czenia -im.iennemi kartami pow()lania. ze wska.za niem w karcie 'Powolania, oddziału dnia. w. k:to r;vm każdy rezerwistaobowiazlaznvi:ije$t ~tawj~ Slę WT)rost do wyznaczq'neg-o oddzi~u. Dla POwofJattliado Qdd~ałQ~ w prócz tego zostałv dol&czane ~r,...::_,rl"r7""am:ń!; jazdy Jwle;iOwej.... '.... ' ) K~tYiPowo1~ja w.dflin2'l zostalv.', do komisariatów ;~llc:ii., n;ó,r<j~+'~;""':uq;r Łodzi. celetill doręczeni; ~estltj,':m ('te~~w.:jl~tóim:.. W sku tjk nowy7szego'..... ~B'... der.' p p U rezerwistom, nie należtlcyw do ~gor:i' zwolnionych od ~w1,czeii w roku. biezącym jest bezskute(3zne (bip)'.. ~fid""""~.au"euk":.'''bu ~... a_ f.. a... by, postanowi6n6 wida~ tdotki uświaclrt.nlla:. jące. --,Z ambulaior.1um d1achorycu. na la- 1ilHćę..., Ponieważ povlolany na stano\visko ord~ ~lntora. '\.", a.mbu]ał.or;ul'l1 dlr~ chor:ych na. 'jag1t~ ce dr. KM~imi.el z KoHński (z po~",vodu '6i:tzvma~ nia asyst(;;utuiy przy U:niwersstecie w.poz1lltl (,

zaarf5ziowftnifm ItJldn"ch samosądów

zaarf5ziowftnifm ItJldnch samosądów lir. 181. Opłata pocztowa uiszczona ryezałtem. "ódź, Czwartek, 5 lipca 1934 r. q,;;ad!s w _U.'.tce DZENN POlECZY. POLTYUNY UTEUC Redakcja: Pio~rko~ska 101. Tele!ony: 14.4-~4, 177-77 ; "6)D 2 110 Aroazg

Bardziej szczegółowo

-'f' r.88.688 administraoja 1 eksped;ycja 1.99 418411.el!/!1'

-'f' r.88.688 administraoja 1 eksped;ycja 1.99 418411.el!/!1' ------- Czlś,,Gazeta tlandfow Nr. 5. Ł6dz. Sobota 2 Czerwca 928 aa a *" -'f' DZENNK POLTVCZN'l SPOŁECZNY i LTERACK. c ftedakcfa i Administracja. Ł6di. PiotrkowsKa 6. \\ 2 g,., Telefony Głosu PolsKiego"-

Bardziej szczegółowo

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

- ł6dź, Wtorek. 7 września 1937 r. Rok IX.

- ł6dź, Wtorek. 7 września 1937 r. Rok IX. demonstruj, WSzJstleie Dowsinieisze now firm, rl1diowe jui mo ele odbiorników --------------------------------------~ A8.. ~m Nr. 246 Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem, ~M~... ~... ~... ee., - ł6dź,

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona.

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona. opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANI Dzisiejszy ntimer zawiera 12 stron REP U B LI KA Ro< VII ł Ol)7 PIĄTEK, I-GO LUTEGO 1929 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 32 Zabójstwo dyr. Alberta 1x0119

Bardziej szczegółowo

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr.

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA U5 T /T J^Li^L Kok VIII. Ol)Z. WTOREK, LISTOPADA 930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. 309 NOWA POŻYCZKA

Bardziej szczegółowo

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu P Cena numeru 5 groszu numer zawiera 2 stron Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy REPUBI Łódź, PIĄTEK, DNIA 28 CZERWCA 935 R. CENA NUMERU 5 GROSZY. Nr. 76 R o k X u TRZĘSIENIE ZIEMI

Bardziej szczegółowo

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów Judem % m Wydanie Df CENA POJEDYNCZ. EGZEM PL. 8 GROSZY D ZIEN N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKI EM WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI.gr

Bardziej szczegółowo

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci u Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem, ILUSTROWANA REPUBLIKA Rok VIII ŁÓDŹ. WTOREK, 24 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 170 Kredyty budowlane

Bardziej szczegółowo

Kongres Centrolewu" odbyć się ma w Krakowie.

Kongres Centrolewu odbyć się ma w Krakowie. Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem LUSTROWANA Dzisiejszy numer zawiera 12 stron Rok V ŁÓDŹ, SOBOTA, 7 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 154 mieszane] ukończone. Momunikai oficjalny delegacji

Bardziej szczegółowo

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t Naiefytosc pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 42 Kraków, czwartek 21 lutego 1924 roku U L i i * A Redakcja: -ulica D u n a je w sk ie g o N r. 4 Telefon Nr. 4490 Konto czekowe P. K. O. Nr 152670 w y c h o

Bardziej szczegółowo

Wsalonach dworca kolejowego powitał ~ociąg zatrzymał się w WUnie 2. D-rowi Strandmanowi r~prezentantó O godz. 11.30 pociąg ruszył w dal

Wsalonach dworca kolejowego powitał ~ociąg zatrzymał się w WUnie 2. D-rowi Strandmanowi r~prezentantó O godz. 11.30 pociąg ruszył w dal zg EJ 2%' NUĄmq DODAT8'U LUSTlł WA EGO Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem Nr. 39 Niedziela, dnia 9 lutego 930 r. Rok V DZENJ BE A!ł VJ~t' REDAKTOR NAC~.ELNY: ADA~'.i Rfil.JA.H..CJA i AUJ.t!N.l~l'RACJA,

Bardziej szczegółowo

g r o m Pięt osób poniosło śmierć

g r o m Pięt osób poniosło śmierć Medan DZIENNIKILUSTROWANY DLA. O W S Z Y S T K IM WIADOMOŚCI 1 1 SWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI Wydanie D Cena egzemmarza 8 gr g r o m ROK VII. Piątek, dnia 15 lipca 1938 r. Nr. 193 14 lipca w Paryżu P ary

Bardziej szczegółowo

ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach zerwania rokowań - Krwawe walki

ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach zerwania rokowań - Krwawe walki Nr 48 239 bis IluBtrowaay dzieddlk narodowy WYDANIE POSWI4TECZNE - Preinnta --łfl-a 1.katolicki ~~ao Wtorek, 18 października 1938 3 ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach

Bardziej szczegółowo

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem.

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem. tnitacizka ŁW-28.- Aaministmci*. 02-39. zyimują od tanio feratyi miejscowa i odsony. każdego atyczny amochodeffl* ychmiast * :ic k;lkan»** arzyczek" anicm tejjo łodzieńceffl a. 'ft* 6 ' Mr» utytych

Bardziej szczegółowo

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8 AGNIESZKA OSIECKA BIAŁA BLUZKi) Mino, ~ISO ' 500g 300g '~1_9B_9-8_~19_ęfił-B MlłSO Mleiil ~Zef\llłl 300g 300 g I 3 1999-B 1989-8 '.1989-8 ' UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8 UJot.. Ctwt. Z~lł 4009 1989-8

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Grudnia (December) 2009 No 24 (990) Og oszeniodawcom i wiernym Czytelnikom ënowego Kurieraí øyczymy radosnych,

Bardziej szczegółowo

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928.

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928. Cena ta egzemplarz \b groszy* cena za egzemplarz 1S grosz* GORNOSLAZAK pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud GÓRNOŚLĄZAK wychodzi 6 razy w tygodniu t kosztuje miesięcznie

Bardziej szczegółowo

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M Mr. 218. C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. Rok 4. ' S i o n i e e M c u M CENA PRENUMERATY na poczcie i u agentów 2 i pół złt mies.

Bardziej szczegółowo

F r a n k w a l o r y z a c y j n y n a 3 -g o k w ie t n ia w y n o s i 1,8 0 0.0 0 0 M k p.

F r a n k w a l o r y z a c y j n y n a 3 -g o k w ie t n ia w y n o s i 1,8 0 0.0 0 0 M k p. Naleiytość pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 77 Kraków, czwartek 3 kwietnia 1924 roku K U R I E R W I E C Z O R N Y w y c h o d z i c o d z ie n n ie p o p o ł u d n i u z w g ją lh le iy n ie d z ie l 1

Bardziej szczegółowo

(Wychodzi codziennie z wyiątklem niedziel i Świąt) Adres redakcji i administracji: Katowice, Fryderykowska 58.

(Wychodzi codziennie z wyiątklem niedziel i Świąt) Adres redakcji i administracji: Katowice, Fryderykowska 58. Rok 2, - Nr. 51. Piątek, dnia 3-go marca 1922. Cena poledyaczego num eru 5 0 f«a* Wydanie katowickicr Z M e c M x A f U P R ZE D P ŁA T A : t2, mk. na miesiąc u agentów 11 mk. na miesiąc na poczcie 33.

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich robotników Górnego Śląska,!

Do wszystkich robotników Górnego Śląska,! tipogaym&oy xmmet 2ÄÖ c?*e*e**» *» K> tfaiewice m»*** Adres na lifty i przesyłki pie niężne : Gazeta Robot nicza", Katowice G. Ś1.f skrzynka pocztowa 101 Redakcja w Katowicach ulica Teatralna nr. 12 (Ratuszowa)

Bardziej szczegółowo

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ Nr. 14«Wtorek, dnîa 18 stycznia 1921, ťp p PRZEDPŁATA: 11.50 mk. na ćwierć roku bez odnoszenia 12.00. z odnoszeniem do doma 3.80. na miesiąc bez odnoszenia 4.00 na miesiąc z odnoszeniem Fjasfco djploiaatyczne

Bardziej szczegółowo

daremnidny zamach na ł1ussolinie20

daremnidny zamach na ł1ussolinie20 go nlow,. sw t" ZlurirowaDY dzleddlje Darodowy ka'tol1 k U.1aN ~ 10 tpol!l.,,41_"- mies._ 2,óo R e d a k t O r z y: tekstu red~cyjnego na, atr. 3 i 4 - Stanislaw Cza.piewsJtl; tekstu redakcyjnego na ~tr.

Bardziej szczegółowo

Medan KONTROLA NAD OBROTEM DEWIZ I ZŁOTA. Handel złotem lakże zabroniony się jednakże do Banku Polskiego, któremu

Medan KONTROLA NAD OBROTEM DEWIZ I ZŁOTA. Handel złotem lakże zabroniony się jednakże do Banku Polskiego, któremu Medan DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIE Af. WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI. Wydanie L CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL 8 GROSZY r I A B i ROK V. WTOREK, 28 KWIETNIA 1936 NR. 116 KONTROLA

Bardziej szczegółowo

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy.

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy. Judem «!«QHTENNfR rilustrowanvdlawszystkich O W ŚlY ST K lti * WIADOMOŚCI I E ŚWIATA -SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 10 gr. g n m u Rok VI. Niedziela, 31 stycznia 1937 r. Nr. 31 Uwiezienie

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

łraglidja rodzinna jaka miała miej wszystkie rpoprzedni«v Sześć -osób zachowskich

łraglidja rodzinna jaka miała miej wszystkie rpoprzedni«v Sześć -osób zachowskich LaMke* jflltłl.a. 10X38 BlstricJ* Tel lis.ta. UL.wtrkJ (dawniej K*rola) Nr. i. Redaktor I lego zastępca przyjmuje od godziny 1 do 3 po południa. WAJBUNaU FUUItJKBMTTi Pk,v;auiŁEaA.TA attajaeow. a dblaraniaro

Bardziej szczegółowo