w ensk n WOJNY SWIATO WEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w ensk n WOJNY SWIATO WEJ"

Transkrypt

1 UJAZD nasza Gazeta samorz^dowa 10/2014 Egzemplarz bezplatny 16 pazdziernika 2014 r. IIIUYWUtSNUl IHIINI SMUCltMSTWI w ensk n WOJNY SWIATO WEJ Wybory samorzajiowe 16 listopadabr. s. 4 Grand Prix Ziemi Lodzkiej na maxy s. 5 Herosi Rock&Rolla w GOK s. 7 The Bear Educational Theatre w Zespole Szkol wujezdzie s. 8 I Mi^dzyszkolne dyktando z jqzyka angielskiego i niemieckiego s. 9 Wiedza droga^ do sukcesu s. 11 Szanowni Mieszkancy Gminy Ujazd Zblizamy si$ do kohca kadencji wtadz samorzadowych wladz samorzadowych. Jest to dobry czas na podsumowanie. W poprzednim numerze Przewodniczacy Rady Gminy Pan Artur Pawlak przedstawil ogolny zarys tego, co dzialo si? w gminie w cia^u ostatnich czterech lat. Chc uzupeinic te informacje i przedstawic Pahstwu analiz? dokonan zarowno moich, jak rowniez jednostek, ktorymi kieruj? lub za funkcjonowanie ktorych jestem odpowiedzialny od chwili rozpoczecia mojej kadencji, tj. od 15 marca 2013 r. Czytaj str. 3 Rocznica powstania Polskiego Panstwa Podziemnego Zespol Szkol w Ujezdzie aktywnie wlgczyl si? w ogolnopolskie obchody 75. rocznicy powstania Polskiego Panstwa Podziemnego. Grupa mtodziezy przedstawita z tej okazji przedstawienie, ktorego hasten glownym bylo to, co kojarzy sie z polskimi strukturami podziemnymi nie spotykanymi w takiej skaii w okupowanej Europie nigdzie poza Polskq. Przedstawienie przygotowali nauczyciele historii - Krzysztof Czajkowski i muzyki - Elzbieta Skrobek przy wspolpracyanny Marcioch, ktora zadbata nad strona^plastyczn^uroczystosci. Czytaj str. 10

2 Szanowni Mieszkancy Gminy Ujazd Zblizamy si do kohca kadencji wtadz samorzadowych wtadz samorzadowych. Jest to dobry czas na podsumowanie. W poprzednim numerze Przewodnicz^cy Rady Gminy Artur Pawlak przedstawit ogolny zarys tego, co dziato si$ w gminie w ciqgu ostatnich czterech lat. Chc uzupetnic te informacje i przedstawic Paristwu analizf dokonah zarowno moich, jak rowniez jednostek, ktorymi kieruj$ lub za funkcjonowanie, ktorych jestem odpowiedziatny od chwili rozpocz^cia mojej kadencji, tj. od 15 marca 2013 r. Wsrod inwestycji gminnych wazne miejsce zajrauje budowa i remonty drag. Od momentu, kiedy objajem funkcje_ wqjta realizowane sa_ inwestycje. ktore w szczegolnosci na wzgle_dzie maja. poprawe. infrastruktury technicznej i drogowej. stanu technicznego gminnych obiektow uzytecznosci publicznej jak rowniez poprawq zycia spolecznosci lokalnej. Obecnie dobiegaja^ konca roboty budowlane na trzech odcinkach drog: w Kolonii Ujazd gdzie wyremontowana zostanie droga na odcinku 175,80 metrow (koszt calkowity 103,45 tys. zl), w Stasiolesie na odcinku 907,40 m za 475,10 tys. zl (na t? inwestycje. gmina Ujazd uzyskala dofmansowanie z Urze^du Marszalkowskiego w wysokosci 114,92 tys. zl), 200 m drogi w Sangrodzu za 98,14 tys. zl. W roku 2013 wyremontowano odcinek 459,75 m drogi Bielina - Wolka Krzykowska (94,86 tys. zl) i 990 m drogi w Wolce Krzykowskiej (208,48 tys. zl w tym 100,66 tys. zl dofmansowania z Urze.du Marszalkowskiego). W zwia_zku z faktem. iz istnieja.cy pas drogowy w Stasiolesie (nr l)jest zbyt wq_ski obecnie trwaja^ procedury administracyjne zwia,zane z przejmowaniem gruntow prywatnych od wtascicieli gruntow prywatnych dzialek przyleglych do przedmiotowej drogi i uregulowaniem stanu prawnego. Opracowano rowniez dokumentacje_ projektowa_ drogi w Osiedlu Niewiadow (przy Biedronce). Przewidujs, ze przetarg i wykmienie wykonawcy nastapi w maju/'czerwcu 2015 r. Trwaja. rowniez prace zwiazane z przygotowaniem dokumentacj i projektowej i kosztorysowej oraz uzyskaniem pozwolenia na remont drogi gminnej od drogi wojewodzkiej 715 do PGR Niewiadow oraz do Wykna. Prace projektowe zakoncza, sie_ w iistopadzie 2014 r. Przetarg i wylonienia wykonawcy planowane sa. na raaj/czerwiec 2015 r. W minionym okresie udalo sie_ wyjsc naprzeciw oczekiwaniom lokalnych spolecznosci i podja.c dzialania maja^ce na celu budowe_ lub remont swietlic wiejskich. W lipcu br. zostala oddana do uzytku swietlica w Zaosiu, ktora, wybudowano za kwotq 838 tys. zl przy dofinansowaniu z PROW w wysokosci 500 tys. zl. Inwestycja zostala sprawdzona przez Urza^d Marszalkowski, dotacja zostala gminie wyptacona. Juz w sierpniu odbyry sie. tarn pierwsze tygodniowe wakacyjne zaje^cia dla dzieci. W koncu listopada przewidziane jest zakonczenie budowy swietlicy w Niewiadowie z dotacja. z Urzejiu Marszalkowskiego w kwocie 300 tys. zl. Ze wzglejiu na zaawansowanie robot jest szansa na szybszq. realizacje_ tej inwestycji. Po dhigich konsultacjach udalo sie, rowniez przystapic do prac projektowych budynku uzytecznosci publicznej w Ujezdzie. Ma sie. w nim miescic straznica OSP oraz siedziba Gininnej Biblioteki Publicznej. W listopadzie 2013r. zakonczyla sie. rowniez jedna z najwie^kszych i najefektowniejszych inwestycji - przebudowa budynku Gminnego Osrodka Kultury w Ujezdzie (dotacja wyplacona po przeprowadzonej standardowej kontroli - ponad 5 mln. zl). Placowka dziala bardzo aktywnie. Podstaw^ stanowiq. stale formy warsztatowe prowadzone od przedpoludm'a do wieczora w roku szkolnym, jak rowniez dla dzieci w czasie wakacji i ferii zimowych. GOK regularnie zaprasza rowniez na przedstawienia. koncerty, festyny, warsztaty otwarte. Organizuje lub wspolorganizuje turnieje i konkursy na szczeblu gminnym, powiatowym a nawet ogolnopolskim (Turaiej Tanca Narodowego). Dziejd wspolpracy z Domem Literatury w Lodzi od trzech lat gosci u siebie Puls Literatury a w bieza^cym roku zostal zaproszony przez Lodzki Dom Kultury do akcji Kolorowa Lokomotywa z Tuwimem. Najbardziej liczn^ impreza. by! w marcu tego roku koncert charytatywny,,dla Wojtusia". Z analizy realizacji projektu wnika, ze miesiqcznie z obiektu korzysta ok. 2 tys. osob. Swiadczy to o efektywnym wykorzystaniu przez kadrq GOK atutow placowki, ktora wzbudza zachwyt odwiedzaja.cych ja. gosci. Jezeli chodzi o inne placowki kulturalne, to w minionym okresie ocieplono Dom Ludowy w Ciosnach a na dniach zostanie wykonana elewacja. Dziqki wnioskowi o dofinansowanie doposazenia placowki w kosiark^, stoliki, krzesla, meble kuchenne udalo sie, za posrednictwem LGD BUD-UJ RAZEM uzyskac dofinansowanie na poziomie 65%. Wymieniono stolark^ okienna. i drz\viowa^ w swietlicy w Debniaku, przebudowano zaplecze sanitarno-kuchenne w swietlicy w Olszowej, gdzie wykonano rowniez instalacjq centralnego ogrzewania. W swietlicy w Skrzynkach wyremontowano schody wejsciowe i sanitariaty oraz przeprowadzono adaptacj^ pomieszczenia przeznaczonego na chlodni?. Na etapie realizacji jest takze remont dachu wraz z ociepleniem i orynnowaniem na swietlicy wiejskiej w miejscowosci Sangrodz. W zwia_zku ze zmianami przepisow sanitarnych przebudowy\vane jest targowisko w Ujezdzie. Oprocz utwardzenia terenu i zamontowania oswietlenia konieczna jest budowa nowego budynku obslugi targowiska. Koszt inwestycji sie^ga 1,1 mln zl. A dofmansowanie za posrednictwem LGD BUD-UJ RAZEM tys. zl. Bardzo wazne miejsce wsrod zrealizowanych zadah zajmuje przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni sciekow w Ujezdzie. Zakres robot obejmowat wykonanie rozbudowy i przebudowy grupowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekow w Ujezdzie, w tym budowy nowych obiektow, modernizacjq i rozbudowy istnieja.cych wraz z wymiana. wyposazenia technologicznego. 5 wrzesnia br. nastajtil protokolarny odbior inwestycji. Koszt robot wnosi 7,7 mln. zt. Dla uporza_dkowania gospodarki sciekowej przy GOK wybudowano przyla^cze kanalizacji sanitamej wraz z przepompownia.. W 2014 r. przystapiono do wprowadzenia zmian w studium uwarunkowan i zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz planow miejscowych zagospodarowania. Stanowi to szanse_ dla stworzenia na terenie gminy Ujazd nowych terenow inwestycyjnych. Wsparciem dla tworzenia przyjaznego klimatu dla inwestowania w Ujezdzie jest zainicjowana przeze mnie w grudniu 2013 r. uchwala na mocy, ktorej istnieje mozliwosc zwalniania z podatku od nieruchomosci przedsi^biorcow, ktorzy dbaj% o tworzenie nowych miejsc pracy. Dotyczy to nie tylko wielkiego, ale rowniez malego i sredniego biznesu. Obszar przeznaczony do opracowania miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego bejizie przeznaczony w przewazaj a^cej czqsci. tj. ok. 70 ha, pod dzialalnosc produkcyjna.. Jest on polozony w kompleksie oraz w sa^siedztwie kompleksu nieruchomosci wykorzysty\vanych w ten wlasnie sposob. tj. w sa.siedztwie terenow dawnych Zakladow Sprze.ru Precyzyjnego SA - be.da.cych w upadtosci likwidacyjnej, ktore sa_ sukcesywnie zagospodarowywane przez nowych inwestorow. Taki sposob wykorzystania zwrartego kompleksu nieruchomosci przyczyni sie, do racjonalncgo i spqjnego przestrzennie zagospodarowania, jak rowniez umozliwi pozyskanie nowych inwestorow, co przetozy sie. na zwiej-cszenie miejsc pracy oraz wzrost gospodarczy calej gminy. W bieza^cym roku rozpocze^ly sie_ i sa^ wlasciwie na ukonczeniu prace zwiazane z budowa. osiedlowej sieci cieplnej w Osiedlu Niewiadow. Koszt inwestycji wynosi 1 mln. zl. Wymieniono siec i przylacza dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieplej

3 wody uzytkowej na dtugosci 1 km. Aktuainie, w zwiazku z szybkim tempem prac przystapiono do odtworzenia istniejacego wczesniej stanu drog, chodnikow, elewacji i trawnikow. Wymiana sieci zakonczy sie_ przed rozpoczeciem sezonu grzcwczego. Jeszcze w 2012 r. rozpoczeja si? termomodernizacja Zespotu Szkot \ Osiedlu Niewiadow. Moim zadaniem byto doprowadzic do terminowej i prawidlowej realizacji inwestycji, ktora otrzymata dofinansowanie z WFOSiGW w Lodzi w wysokosci dotacji 664,3 tys. zt oraz pozyczki w kwocie 664,3 tys. zl. Inwestycj^ zakoiiczono z kohcem sierpnia 2013 r. Ponadto wszystkie placowki oswiatowe z terenu gminy korzystaja z roznego rodzaju wsparcia procesu edukacji. Prowadzone byty lub sa_dodatkowe zaje^cia w ramach projektow dofinansowanych ze srodkow unijnych. Dbamy rowniez o doposazenie szkol i przedszkoli (utworzenie Akademii Przyrodniczo-Ekologicznej w Zespole Szkot w Osiedlu Niewiadow, modernizacja sal w Zespole Szkol w Ujezdzie, zakup domofonu i zabawek dla przedszkola \ Osiedlu Niewiadow). W 2014 roku Gmina Ujazd ziozyta do LGD wniosek o dofmansowanie budowy zewnetrznej sitowni w Ujezdzie i Osiedlu Niewiadow. Umowa o dofmansowanie z Urze_dem Marszalkowskim zostala podpisana w dniu 15 wrzesnia 2014 r. Budowa zewnejrznej sitowni plenerowej w Osiedlu Niewiadow przyczyni sie_ do zwie.kszenia integracji spotecznosci zarowno zamieszkuja^cej w miejscowosci, w ktorej realizowany be_dzie projekt jak i integracji mieszkancow okolicznych miejscowosci. Koszt obu inwestycji wyniesie po 30,1 tys. zl (w tym dofmansowanie dla kazdej z nich 19,5 tys. zl). Ponadto, wykorzystuja.c srodki z funduszu soleckiego w Przesiadlowie i Koloni Dejmiak, urza_dzono ogolnodostej>ne place zabaw dla dzieci. W ramach funduszu soleckiego w 2013 r. zakupiono urzaxlzenia zabawowe dla solectwa Przesiadlow oraz solectwa Bielina. Koszt calkowity wyniosl 14,8 tys. zl. Z inicjatywy mieszkancow solectwa Maksymow i z udzialem srodkow fmansowych pochodza_cych z funduszu soleckiego w 2013 r. wybudowane zostalo boisko do gry w pilke, i badmintona za 5,5 tys. zt. W 2014 r. rowniez z funduszu soteckiego wybudowano wiate. wraz z wyposazeniem (stoly i tawki) - koszt calkowity 8,1 tys. zl. W zwiazku z powtarzajacymi si? podtopieniami wykonano ekspertyzq hydrologiczna_, ktora potwierdzila, ze najlepszym i najtanszym sposobem zapobiegania podtopiemom posesji przy ul. Tomaszowskiej jest budowa zbiornika retencyjnego. W zwiajzku z tym, ze na dzialkach, na ktorych mialby on powstac wyste.puja_ grunty rolne kiasy III oczekujemy na zmianq ustawy, ktora zezwalalaby na realizacjq inwestycji na grantach tej klasy. Widzac porrzebq dbania o bezpieczenstwo mieszkancow i mienia gminy tradycyjnie wspiera gminne jednostki OSP. W zwiazku z tym dla OSP w Ujezdzie zakupiono zestaw ratownictwa technicznego (torba PSP R. Gminna Oczyszczalnia w Ujezdzie deska ortopedyczna ze stabilizacja^, zestaw szyn KRAMERA) za 5,6 tys. zt oraz udzielono wsparcia w postaci pomocy przy napisaniu wniosku aplikacyjnego na zakup motopompy pozarniczej dla OSP w Przesiadtowie za 28,8 tys. zl Z WFOSiGW otrzymano na ten eel dofmansowanie w wysokosci 11,5 tys. zl. Obecnie OSP oczekuje na podpisanie umowy. Wraz ze strazakami OSP w Ujezdzie przygotowano wniosek aplikacyjny na zakup zestawu hydraulicznego. narz^dzi ratownictwa technicznego. Wniosek zostal zlozony do WFOSiGW w Lodzi w maju 2014 r. Calkowity koszt wynosi 75,6 tys. zt a dotacja 30,2 tys. zl. Wniosek zostat zakwalifikowany do dofmansowania. W zwiazku z wdrozeniem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystosci i porza,dku w gminach, od 1 lipca 2013 r. wszedl w zycie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Wprowadzil on radykaine zmiany w dotychczasowym sposobie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez narzucenie gminom, jako organizatorom nowego systemu, szeregu obowia_zkow z tym zwia_zanych, Gminy zobowia^zano do podpisania umow z iirmami posiadajacyini stosowne uprawnienia w tym zakresie (wpisanymi do rejestru dzialalnosci regulowanej) i do zapewnienia odbioru i zagospodarowania odpadow. Gmina Ujazd spra\vnie i rzetelnie wprowadzila na swoim terenie nowy system, stosownie do obowiazuja^cych przepisow. Ze sprawozdan finny odbieraja_cej i odpowiedzialnej za zagospodarowanie odpadow z terenu gminy Ujazd wynika, ze proces odbioru i zagospodarowania odpadow komunalnych przebiega prawidlowo. Poziom recyklingu oraz przygotowania do ponownego uzycia i odzysku niektorych odpadow daleko wykracza poza wymagane przepisami minimum. Gmina Ujazd podjeja starania zmierzaj^ce do jeszcze lepszej realizacji powyzszego obowia,zku poprzez przystapienie do Zwiazku Mi^dzygminnego,,Bzura". Glownym celem Zwiajzku jest zorganizowanie profesjonalnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Od chwili obj^cia przeze mnie stanowiska Wojta Gminy Ujazd na biezaco monitoruje, proces tworzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Zwiazku Mie_dzygminnym,3zura" oraz czynnie uczestnicze^ w organizowanych spotkaniach gmin. Wynikiem wspolpracy byto ogtoszenie 17 kwietnia 2014 r. przez Zarzad Zwiazku przetargu ograniczonego na powyzsza. inwestycji jak rowniez podpisanie w dniu 25 wrzesnia 2014 r. umowy na dofmansowanie Projektu..Budowa Regionahiego Zakladu Zagospodarowania Odpadow Komunalnych w miejscowosci Piaski Bankowe, gmina Bielawy. powiat towicld. wojewodztwo todzkie". Termin powstania Zaktadu w Piaskach Bankowych przewidywany jest na koniec 2015 r. Betlzie to jeden z najnowoczesniejszych obiektow technicznych tego typu w Polsce. K-orzystajae z mie.dzygminnego projekm E-LEADER w gniinie Ujazd wybudowano opartq. na technologii swiattowodowej siec szerokopasmowego internetu. W ramach projektu wyloniono grupe: beneficjentow, ktorzy po odbytym przeszkoleniu otrzymali zestaw komputerowy i mozliwosc bezptatnego korzystania z szybkiego mtemetu o pr^dkosci do 5 MB a pozostali mieszkancy z darmowego internetu socjalnego o predkosci 512 kb. Dbajac nie tylko o poziom zycia, ale rowniez o zdrowie mieszkancow Gminny Zespot Ochrony Zdrowia organizuje zakrojone na szeroka^ skale, akcje profilaktyki przeciwnowotworowej, majace na celu wczesne wykrycie raka szyjki macicy, uktadu oddechowego i prostaty. W placowkach w Ujezdzie i Niewiadowie jest rowniez mozliwosc wczesnego wykrywania osteoporozy, cukrzycy, chorob ukladu krazenia. Regularnie przeprowadzane sa^ rowniez konsultacje kardiologiczne i urologiczne. GZOZ zorganizowal rowniez profesjonalna, Szkote_ Rodzenia w Osrodku w Osiedlu Niewiadow, w ramach ktorej odbywaja^ sie_ zaj^cia z przysztymi rodzicami. Koniec kadencji jest najlepszym okresem posumowaii. Wi^kszosc spraw toczy sie. rownolegle, w zwiajzku z powyzszym dopiero w takich chwilach widac cale spektrum dokonah. Mam swiadomosc, ze kazde z przedsi^wzi^c zostalo zrealizowane dzie_ki zaangazowaniu wielu ludzi. W tym miejscu chcialbym podzi^kowac Radnym, Sottysom, Kierownikom jednostek organizacyjnych oraz wszystkim pracownikom Urze_du Gminy za czas i oddanie sprawom lokalnym. Wiem, ze Panst\va praca czqsto odbywata sie. kosztem czasu wolnego i zycia rodzinnego. Zrobilismy wiele, ale jest jeszcze duzo do zrobienia dla dobra Gminy Ujazd. Zpowazaniem Wojt Gminy Ujazd Martin Grzelczak

4 J^I^^J 16 pazdziernika2014 r. oznaczeniu wyborow, kopi$ orzeczenia o niepelnosprawnosci, za_danie zala^czenia nakladki w alfabecie Braille'a, o ile wyborca ich sobie zazyczy, adres na ktory ma bye wyslany pakiet wyborczy. Termin wyborow: 16 listopada 2014 r. Lokale wyborcze otwarte b$d^ od godz do Jak gtosowac? Podczas wyborow samorzadowych wyborcy oddawac bejd^. cztery glosy: w glosowaniu na radnych gminy, powiatu i sejmiku wojewodztwa oraz na wojta. Glosy oddawac bejiziemy na roznych kartach. Glosowanie do rady gminy na bialej, rady powiatu na zoltej, sejmiku wojewodztwa na niebieskiej, wojta na rozowej. Kazdy wyborca posiada tylko jeden glos w glosowaniu do kazdego wybieranego organu. Kazdy wyborca, ktory zamierza brae udzial w glosowaniu w wyborach musi udac siq do lokalu z dokumentem tozsamosci (dowod osobisty, paszport lub inny dokument z fotografiaj. Kto moze gtosowac? Czynne prawo wyborcze, czyli mozliwosc glosowania ma kazdy, kto ukoiiczyl 18 rok zycia i nie jest pozbawiony praw publicznych. Moze to bye takze obcokrajowiec be_da_cy obywatelem Unii Europejskiej - musi on jednak na stale mieszkac w Polsce na terenie danej gminy. Warunkiem jest znajdowanie si$ w prowadzonym przez gmin$ spisie wyborcow. Wyborcy niepetaosprawni moga, sktadac wnioski o dopisanie ich do spisu wyborcow w obwodach glosowania dostosowanych do potrzeb wyborcow niepelnosprawnych w terminie do 11 listopada 2014 r. do Urzedu Gminy w Ujezdzie (pokoj nr 9). Nie tylko w lokalu Wybory samorza_dowe sajedynymi, podczas ktorych NIE MA MOZLIWOSCI GLOSOWANIA POZA MIEJSCEM ZAMELDOWANIA, dopisuj^c sie, do listy wyborcow np. w innym miescie. Nie mozna takze wzia_c udziahi w wyborach przebywaja_c za granicq.. Jednak tak, jak w poprzednich wyborach, tak i w tych obowiazywac b$da^ niektore ulatwienia, np. glosowanie korespondencyjne, glosowanie przez pemomocnika. Glosowac korespondencyjnie moga_ wyborcy posiadaj^cy orzeczenie o znacznym lub umiarkowa- nym stopniu niepelnosprawnosci, w tym takze wyborcy posiadaja^cy orzeczenie organu rentowego o: 1. calkowitej niezdolnosci do pracy 2. niezdolnosci do samodzielnej egzystencji; 3. orzeczenie o zaliczeniu do I gnvpy inwalidow; 4. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidow; a takze osoby o stale] albo dhigotrwalej niezdolnosci do pracy w gospodarstwie rolnym, ktorym przysluguje zasilek piele^gnacyjny. Wymien dowod! Rzeczpospolita Polska,, Nie majq. prawa do glosowania korespondencyjnego wyborcy przebywajacy w zakladach opieki zdrowotnej, domachpomocy spolecznej, zakladach kamych i aresztach sledczych oraz ich oddzialach zewnejrznych a takze wyborcy glosuja_cy przez pelnomocnika. Zamiar glosowania nalezy zgiosic wqjtowi gminy najpozniej do 21 dnia przed dniem wyborow, tj. do 27 pazdziernika 2014 r. (poniedzialek). Zgloszenie moze bye dokonane ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgloszenie musi zawierac: nazwisko, imi$ (imiona), imiq ojca, date^ urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebqdq.cego obywatelem polskim numer paszportu lub inncgo dokumentu stwierdzaja^cego tozsamosc, oswiadczenie o wpisaniu do rejestru wyborcow w danej gminie. Urzqd Stanu Cywilnego w Ujezdzie przypomina, ze termin waznosci dowodow osobistych upiywa po 10 latach od ich wyrobienia. Wszystkich, ktorzy posiadaja_ nieaktuaine dowody osobiste termin waznosci do listopada 2014 r. prosimy o dopetnienie formalnosci w Urz^dzie Stanu Cywilnego w Ujezdzie, pokoj 9. Przypomina my, ze kazdy dowod osobisty traci wazno66 po uptywie 10 lati Na terenie Gminy do glosowania korespondencyjnego wyznaczone sa, wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze. Wyborca niepelnosprawny 0 znacznym lub urrriarkowanym stopniu niepelnosprawnosci w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 1 spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (DzU z 2010 r. nr 214, poz. 1407, z pozn. zm.) oraz wyborca, ktory najpozniej w dniu glosowania konczy 75 lat, moze w terminie do 7 listopada 2014 r. zlozyc wniosek do Wojta Gminy o sporz^dzenie aktu pelnomocnictwa do glosowania w jego imieniu. W przypadku zgloszenia przez wyborcy niepelnosprawnego zamiaru glosowania korespondencyjnego, glosowanie za posrednictwem pelnomocnika jest wyl^czone. Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborcow, udzielenia pelnomocnictwa, glosowania korespondencyjnego mozna uzyskac w Urz^dzie Gminy w Ujezdzie przy pi. Kosciuszki 6, pokoj nr 9 albo pod nr telefonow: wew. 22 lub w formie elektronicznej adres e- mail: UG Ujazd Wszelkie informacje dotycza.ce komitetow wyborczych, ich kandydatow i podziafow na okr^gi i obwody gfosowania znajda_ Pahstwo pod adresem wojewodztwa/view/10 oraz na stronie BiP Gminy Ujazd w zaktadce WyboryWVybory samorzadowe\2014,,nasza Gmina" - Gazeta Samorzadowa. Wydawca: Urza,d Gminy Ujazd. Adres redakcji: pi. Kosciuszki 6, Ujazd, tel./faks , , Redaktor naczelny: Jarosfaw Cielebon. Za tresc reklam, ogloszeii i artykulow redakcja i v^dawca nie odpowiadaja. Zastrzegarny sobie prawo do skracania i adjustacji nadsyfanych tekstow. Sktad i iamanie: Agencja Wydawnicza PAJ-PRESS, Tomaszow Mazowiecki, ul. Dluga 82, tel ,

5 Qmin Po raz pierwszy na Dozynkach Prezydenckich w Spale stanal w tym roku namiot Gminy Ujazd. Materiaty promocyjne Gminy, organizacji i przedsi^biorcow dziatajacych na terenie gminy cieszyiy siq duzq. wsrod odwiedzajacych gosci duza_popularnosci% Wystrqj a szczegolnie wielka lala, ktorej strqj wykonala Maria Podlecka z Osiedla Niewiadow che> nie fotografowano a na wiele pytah na temat tego, dlaczego warto te_ grainy odwiedzic odpowiadala dyrektor GOK Katarzyna Rutkowska- Bemacka i pracownik GOK Jaroslaw Cielebon. Honory gospodarza stoiska pehiil wqjt Marcin Grzelczak. JC Grand PrixZiemi Iddzkiej na maxy W sobot^, 11 pazdziernika br. w GOK w Niewiadowie odbyl sig Turniej Brydza Sportowego na tzw. maxy o Puchar Wojta Gminy Ujazd Marcina Grzelczaka. Byl to najliczniejszy z dotychczasowych turniejow rozgrywanych w Niewiadowie. Grato az 48 zawodnikow z Lodzi, Pabianic, Piotrkowa Trybunalskiego, Tomaszowa Mazowieckiego, Wolborza, Zgierza i Niewiadowa. Najlepsza^ okazata si^ para z Pabianic Jolanta Sendacka i Marek Tyran. Swoj ranking, klase^ gry, wykorzystanie karty pokazal rowniez obecny Mistrz Polski Jacek Grzelc^ak, ktory od 19 pazdziernika gra w Pekinie o Mistrzostwo Swiata. Z bardzo dobrym W'ynikieni, jak na wqjta przystato, Likohczyl turniej Marcin Grzelczak, ktorego punkty zadecydowaly o tym, ze nasza druzyna znalazla sii?,,na pudle". Zreszta^ obecny wqjt to byty mistrz dawnego wojewodztwa piotrkowskiego w szachach juniorow. Jego trenerem by! wtedy Ryszard J^drzejewski. W tiirnieju brydza sportowego 11 pazdziernika gminq Ujazd reprezentowali: PaweJ Ciach, Marcin Grzelczak, Jacek Grzelczak, Wieslaw Lech, Zbigniew Milewski. Grzegorz Klach, i Jan Samiec - organizator turnieju i propagator tej dyscypliny sportii na naszym terenie. Na zakonczeme nalezy wspomniec, ze dyrektor GOK Katarzyna Rutkowska-Bernacka zaprosita dodatkowo uczestnikow Turnieju do obejrzenia wystawy plastycznej oraz zadbala, zeby nasi goscie czuli si^ znakomicie. Jan Samiec

6 Obrazjr rze nia. Region i spoleczenstvo w czasie II wo Jnjr ^wiatowe J W e/wartt'k 16 pa/d/iernika «Gminnym Osrodku Kulturx «I je/d/k1 odhyla si^ >\iclka sesja historyc/na poswi^-cona 75. roc/nicy wybuchu 11 wojny s\\iato\vej. Konferencja praktycznie miala rangq ogolnopolskiej, poniewaz uczestniczyli w niej historycy z piqciu osrodkow naukowych: ks. prof. Waldemar Glinski z Uniwersytetu KardynaiaStefana Wyszynskiego w Warszawie, ks. prof. Mieczyslaw Rozaiiski z Uniwersytetu Warminsko- Mazurskiego w Olsztynie, prof. Witold Jamo z Uniwersytetu Lodzkiego, dr. hab. Jerzy Gapys z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i dr Andrzej Wrobcl - kierownik tomaszowskiego oddziatu Archiwum Paristwowego w Piotrkowie Trybunalskim i jednoczesnie prezes Kola Polskiego Towarzystwa Historycznego w Tomaszowie Maz. Archiwum i PTH byty razem z GOK wspolorganizatorami scsji. Niestety nie mogt przybyc na spotkanie dr. Henryk Figura, ale jego referat odczytat mgr Maciej Hubka z Archiwum w Tomaszowie Maz. W czasie sesji, ktora_ otworzyl Wojt Gminy Ujazd Marcin Grzelczak oraz dyrektor GOK Katarzyna Rutkowska- Bernacka przedstawionych zostato az siedem referatow. Cz^sc byta poswiqcona tematom ogolnym: Elity polskie wobec Wrzesnia. Ziemianstwo Polski centralnej wobec Wrzesnia (prof. J. Gapys), Kosciot todzki wobec II wojny swiatowej (ks. prof. M. Rozaiiski), Shizba wojskowa kobiet w silach zbrojnych w okresie II wojny swiatowej.cztery pozostale dotyczyty tematyki lokalnej: Walki 13 Dywizji Piechoty w rejonie Ujazdu (prof. W. Jarno), Ujazd w czasie II wojny swiatowej. Losy miejscowosci i mieszkancow (ks. prof. W, Glinski), Powiat tomaszowski w latach Zarys dziejow (dr A. Wrobel). Pracownik GOK Jarostaw Cielebon przedstawil rowniez referat bqdacy \vynikiem wy\viadow z mieszkancami gminy, ktorzy pamiqtaj^ jeszcze jak wybuchala wojna w Niewiadowie, Ujezdzie i okolicznych miejscowosciach.ponadto dzie^ki uprzejmosci Dyrektora Archiwum Paristwowego w Piotrkowie Tryb. Tomasza Matuszaka, pana Marka Luczyriskiego, Wieslawa Strzeleckiego i Wojciecha Koci^by, wieloletniego dyrektora szkoty w Ujezdzie, zebrani mogli obejrzec wystawq autentycznych archiwaliow z\viqzanych z wojennymi i okupacyjnymi dziejami gminy Ujazd (w tamtym czasie - gminy Lazisko). Niebagatelnej dawki wiedzy historycznej stuchali zarowno pasjonaci historii z Ujazdu, Tomaszowa a nawet Lodzi (na zaproszenie odpowiedziat m.in. prof. Zdzislaw Pakowski - autor niedawno wydanej ksiq.zki,,olszowa. Historia i ludzie") jak rowniez swiadkowie i rodziny bohatcrow tamtych lat. Na spotkaniugoscitrowniez Lucjan Kopytek, bratanek ppor. Jozefa Kopytka, nauczycicla szkohy w Ujezdzie, ktory polegl we wrzesniu 1939 pod Barakiem niedaleko Szydlowca. Na widowni zasiadly tcz najstarsze klasy gimnazjow z Ujazdu i Osiedla Niewiadow. To przedc wszystkim ze wzglqdu na nich sesja byla zorganizowana w godzinach przedpomdniowych. Ci, ktorzy nie mogli uczestniczyc w wydarzeniu b^da_ mogli skorzystac z nagrania sesji. Ponadto jest planowane wydanie calosci drukicm w przeciaj>u najblizszych kilku miesi^cy. Dla obu stron - referentow i sluchajacych byla to wietka przyjemnosc a dla tych, ktorzy zyli w nieswiadomosci, ze 6 i 7 wrzesnia przez okolice Ujazdu przetoczyla sie. wielka historia, maja^ca duze znaczenic dla przebiegu kampanii wrzesniowej, a co za tym idziedla calej wojny - z pewnoscia^niemale zaskoczenie. JC

7 Stawomir Holland - Nic nowego pod siohcem Na rozpocz^cie sezonu kulturalnego zaprosilismy pana Slawomira Hollanda, aktorafilmowego i teatralnego wspotpracujacego aktualnie z warszawskim Teatrem Ateneum. Pan Stawomir przedstawit jeden ze swoich prezentowanych aktualnie monodrambw:,,nic nowego pod sloricem", ktory powstat przy wspotpracy z Jackiem Bursztynowiczem (Ztoty Lisc Retro 2012 na Festiwalu Piosenki Retro im. Mieczystawa Fogga). Jest to zgrabna kompilacja niezwykle zabawnych utworow literackich (w tym kabaretowych), ktore wyszty w dwudziestoleciu mie^dzywojennym spod piora tak wybitnych tworcow jak Tuwim, Hemar, Jaroszy czy Lesmian. Zabawne utwory zgodnie z tytufem przedstawienia udowodniiy zebranej publicznosci, ze co jak co, ale nasze wady i przywary nie starzeja^ sie_ ani troche^ chociaz czas wydaje si ptynqc nieubtaganie. Swoim nienagannym warsztatem pan Slawomir Holland zjednat sobie niewiadowska. publicznosc. Pomimo troche, ostroznego sformutowania, ze wieczor ma bye "w miar przyjemny" poziom tej "przyjemnosci" byt z pewnosctg, niebagatelny. Kolejne imprezy juz wkrotce JC Herosi Rock &Rolla w GOK Antoni Malewski to pasjonat. Czlowiek przesiaj<nie_ty rockiem do szpiku kosci. Od osmiu latwtomaszowie Mazowieckim prowadzi wytrwale cykl spotkah pod tytutem "Herosi Rock &Rolla". Material, ktory zbiera caty czas zebrat do tej pory w trzy ksia^zki, ktore sa^jednoczesnie historic {subiektywna,, jak zawsze podkresla autor) muzyki i Tomaszowa w ksztalcie jaki odszedt lub odchodzi juz do przesztosci. Ciekawym dla mieszkahcow Ujazdu i Niewiadowa b^dzie pewnie to, ze Antoni "Tolek" Malewski od 1969 do 1977 r. zwiazany bytze mujaicych najwybitniejsze postacie Rock &Rolla. Wreszcie w piajek 10 listopada miato miejsce pierwsze spotkanie, mamy nadziej^, ze rownie udanej jak w Tomaszowie, serii "Herosi Rock &Rolla w GOK". Na pierwszy ogieh poszedt Allan Freed, pierwszy rockowy DJ - czlowiek, ktory do swiadomosci powszechnej w 1951 r. wprowadzit poj^cie "Rock &Roll". Od tej chwili oznacza ono muzyk^, ktora zrewlucjonizowata powojenny swiat i stworzyla warstw spoleczna., ktorej wczesniej po prostu nie byio - mtodziez. Spotkanie bylo magiczne. Mysle_, ze nie Blue Art Vision 2014" szkola, przy Zakladach Sprzeju Precyzyjnego NIEWIADOW. Uczyt tam przedmiotow zawodowych i prowadzit warsztaty szkolne. W Gminnym Osrodku Kultury nieoficjalnie pojawit si^ kilka lat temu, kiedy razem ze swoimi bytymi kolegami i uczniami bawit si^ na "spotkaniu klasowym po latach". Od pewnego czasu trwafy rowniez konsultacje w sprawie spotkah protylko mnie przenioslo w lata 50. i caty weekend brzmiato gdzies gteboko pod sufitem swiadomosci rytmem "Tutti Frutti", "Johny B. Good", "Whole Lotta Shakin' Going On" czy "Rock Around The Clock". Nastgpne spotkanie w listopadzie. Jezeli macie czas, to przyjdzcie. Jezeli nie - to starajcie si^ o dwie godziny dla siebie i dla rock'a. JC Ekspozycja jest efektem mi^dzynarodowego poticyjnego pleneru artystycznego. Zadaniem pleneru byta popularyzacja kultury i sztuki, oraz ksztattowanie pozytywnego wizerunku policji w odbiorze spotecznym. Celem byto rowniez dokumentowanie pie_kna przyrody, wartosci kulturowych, historycznych i krajobrazu terenow wojewodztwa fodzkiego. Podczas pleneru przebyto 2000 km. po wojewodztwie todzkim, Tomaszowska Komenda goscita uczestnikow pleneru 18 czerwca, na kanwie tej wizyty powstaiy dwa obrazy promuja^ce powiat tomaszowski. Uczestnikami, ktorzy brali udzial w tym projekcie byli policjanci i pracownicy Policji z KWP Gorzow Wielkopolski, KWP Poznan, KWP Rzeszow, KWP Olsztyn, KSP Warszawa, WSPol Szczytno, KWP todz, zagraniczni partnerzy z Niemiec oraz przedstawiciele Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej i magazynu Digital Foto Video. Ekspozycj^ mozna byto ogla^dac do 10 pazdziernika 2014 wgminnym Osrodku Kultury w Ujezdzie. Potem pojedzie do kolejnych miast naszego wojewodztwa.

Majowy koncert nocny INFORMATOR RYGLICKI. ROK 7 NR 3 (42) Maj -Czerwiec 2002r. Cena 3,00zl ISSN 1508-0056

Majowy koncert nocny INFORMATOR RYGLICKI. ROK 7 NR 3 (42) Maj -Czerwiec 2002r. Cena 3,00zl ISSN 1508-0056 INFORMATOR RYGLICKI ROK 7 NR 3 (42) Maj -Czerwiec 2002r. Cena 3,00zl ISSN 1508-0056 Majowy koncert nocny Odurzony zapachem majowego wieczoru - nie zasne Pójde lepiej nad stavvy Ksiezyc juz wschodzi - jest

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (rodzaj zadania publicznego2))

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (rodzaj zadania publicznego2)) l] Urzad Miasta Szczecin Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych pl. Armii Krajowej 1.70-456 Szczecin tel. +43 91 4245 105 bop@um.szczecin.pl. www.szczecin.pl Fundacja "Fv:rum GRYF" ul. Niemierzynska 27 B/19

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s.

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s. Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ kwiecień 2015 ~ nr 4 (289) ~ rok XXVI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj Nowe ceny reklam! www.sasiadka-czytaj.pl Wiosenna promocja! Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI RAZEM 09-520 Lack, ul. Brzozowa 1 tel/fax 24 276-61-33

AKTYWNI RAZEM 09-520 Lack, ul. Brzozowa 1 tel/fax 24 276-61-33 AKTYWNI RAZEM 09-520 Lack, ul. Brzozowa 1 tel/fax 24 276-61-33 NIP 774-291-55-14, Regon 140473939 SPRA WOZDANIE Z DZIALALNOSCI FUNDACJA AKTYWNI RAZEM (pelna nazwa jednostki) ZA ROK 2012 I. Nazwa fundacji,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-09X dwumiesięcznik nr 4/6/ październik 204 Uroczyste odsłonięcie tablicy W sobotę, 3 września o godz. 2.00 na stacji WKD Podkowa Leśna Główna miało miejsce uroczyste

Bardziej szczegółowo

Czy kilka sugestii i półprawd zawartych w raporcie NIK może wpłynąć na zmiany w finansowaniu sportu w Gminie?

Czy kilka sugestii i półprawd zawartych w raporcie NIK może wpłynąć na zmiany w finansowaniu sportu w Gminie? nr 06 (139) czerwiec/lipiec 2014 ISSN 1233-0574 Czy kilka sugestii i półprawd zawartych w raporcie NIK może wpłynąć na zmiany w finansowaniu sportu w Gminie? Opinię Wójta Gminy Suchy Las Grzegorza Wojtery

Bardziej szczegółowo

cd.- str. 4 Kalendarium

cd.- str. 4 Kalendarium 3 4 Kalendarium T r z y m i e s i ą c e MAJ 8 maja pod obeliskiem na cmentarzu komunalnym uczczono pamięć tych, którzy polegli na frontach II wojny światowej. W Dniu Zwycięstwa spotkali się kombatanci,

Bardziej szczegółowo

W dniach 7-9 maja 2008 r. w Choszcznie odbêdzie siê XXI Festiwal Twórczoœci Dzieciêcej Pomorskiego Okrêgu Wojskowego.

W dniach 7-9 maja 2008 r. w Choszcznie odbêdzie siê XXI Festiwal Twórczoœci Dzieciêcej Pomorskiego Okrêgu Wojskowego. 1920 POW W 217 rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja i w uroczystoœæ NMP Królowej Polski mamy zaszczyt zaprosiæ mieszkañców Gminy Choszczno na uroczyst¹ Mszê œw. polow¹ w dniu 3 maja 2008r. o godz. 10.00

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Blok operacyjny na miarę XXI wieku 1 WYDARZENIA Udana inwestycja Nowoczesne, klimatyzowane pomieszczenia, dwie

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

s.3 Wakacyjne prezenty dla dzieci Absolutorium dla Burmistrza s.5 Milionowa transakcja s.7 Wokół Jarocin Festiwal 2014

s.3 Wakacyjne prezenty dla dzieci Absolutorium dla Burmistrza s.5 Milionowa transakcja s.7 Wokół Jarocin Festiwal 2014 Bezpłatny Informator Gminy Jarocin EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 7/2014, 9 lipca 2014r. Absolutorium dla Burmistrza s.3 Wakacyjne prezenty dla dzieci s.5 Milionowa transakcja s.6 Gmina inwestuje s.7 Wokół Jarocin

Bardziej szczegółowo

Turniej Rycerski. na zamku w Iłży. SPORT Już są najlepsi w historii... Powiat Szydłowiecki. Zapraszamy na. dla przedsiębiorczości

Turniej Rycerski. na zamku w Iłży. SPORT Już są najlepsi w historii... Powiat Szydłowiecki. Zapraszamy na. dla przedsiębiorczości 1 R E K L A M A tel. 48 685 50 03 NR 16 (22) 26 kwietnia 2012 roku ROK II ISSN 2084-5014 www.ziemiaradomska.com.pl redakcja@ziemiaradomska.com.pl Bezpłatne pismo społeczno-samorządowe Mieszkańców Południowego

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT

Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT 2 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY luty 2014 luty 2014 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY Styczeń w pigułce Uroczysta sesja 3 stycznia W sali obrad Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-9773. www. gminalancut.pl. W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki 90 lat OSP w Kosinie Dożynki gminne

ISSN 1731-9773. www. gminalancut.pl. W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki 90 lat OSP w Kosinie Dożynki gminne www. gminalancut.pl ISSN 1731-9773 nr 5 (52)... pażdziernik 2009 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Obwodnica = bezpieczniej, szybciej, wygodniej! www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Obwodnica = bezpieczniej, szybciej, wygodniej! www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ wrzesień 2010 ~ nr 9 (234) ~ rok XXI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Obwodnica = bezpieczniej, szybciej, wygodniej! Baranowo ~ Batorowo

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL 1 2 3 4 Wybory Samorządowe 2014 1 WYBORY SAMORZĄDOWE niedzielę 16 listopada 2014 r. Polacy wybiorą W w wyborach

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy!

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Przekazujemy dziś Państwu nowy kwartalnik zatytułowany Nasza Gmina. Będziemy w nim informować Państwa o bieżącym życiu naszych mieszkańców mieszkańców

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z Nakład 2000 egz. Nr 75 / 07 / 2013 lipiec 2013 ISSN 1897-9807 BEZPŁATNY MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI BLUESOWEJ BLUES NA SIEWIERSKIM ZAMKU W dniach 5-6 lipca na Zamku

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SAMORZĄDOWY WSCHOWSKI. Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych. Wschowa, kwiecień 2014r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

INFORMATOR SAMORZĄDOWY WSCHOWSKI. Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych. Wschowa, kwiecień 2014r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY INFORMATOR WSCHOWSKI ISSN 1731-9625 Wschowa, kwiecień 2014r. SAMORZĄDOWY Nr (35) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych Już 11 raz zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Mieszczańskim

Bardziej szczegółowo

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny issn 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Ruszyła rewitalizacja osiedla przy ulicy Fabrycznej / str. 4 Opolska Karta Rodzinna / str. 5 Akcja Szybki PIT / str. 5 Po dwóch latach powrócił

Bardziej szczegółowo

www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19

www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19 www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19 1 Drodzy Państwo 10 września br. Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Numer 2 (211) LUTY 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Ekologia przez cały

Bardziej szczegółowo