w ensk n WOJNY SWIATO WEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w ensk n WOJNY SWIATO WEJ"

Transkrypt

1 UJAZD nasza Gazeta samorz^dowa 10/2014 Egzemplarz bezplatny 16 pazdziernika 2014 r. IIIUYWUtSNUl IHIINI SMUCltMSTWI w ensk n WOJNY SWIATO WEJ Wybory samorzajiowe 16 listopadabr. s. 4 Grand Prix Ziemi Lodzkiej na maxy s. 5 Herosi Rock&Rolla w GOK s. 7 The Bear Educational Theatre w Zespole Szkol wujezdzie s. 8 I Mi^dzyszkolne dyktando z jqzyka angielskiego i niemieckiego s. 9 Wiedza droga^ do sukcesu s. 11 Szanowni Mieszkancy Gminy Ujazd Zblizamy si$ do kohca kadencji wtadz samorzadowych wladz samorzadowych. Jest to dobry czas na podsumowanie. W poprzednim numerze Przewodniczacy Rady Gminy Pan Artur Pawlak przedstawil ogolny zarys tego, co dzialo si? w gminie w cia^u ostatnich czterech lat. Chc uzupeinic te informacje i przedstawic Pahstwu analiz? dokonan zarowno moich, jak rowniez jednostek, ktorymi kieruj? lub za funkcjonowanie ktorych jestem odpowiedzialny od chwili rozpoczecia mojej kadencji, tj. od 15 marca 2013 r. Czytaj str. 3 Rocznica powstania Polskiego Panstwa Podziemnego Zespol Szkol w Ujezdzie aktywnie wlgczyl si? w ogolnopolskie obchody 75. rocznicy powstania Polskiego Panstwa Podziemnego. Grupa mtodziezy przedstawita z tej okazji przedstawienie, ktorego hasten glownym bylo to, co kojarzy sie z polskimi strukturami podziemnymi nie spotykanymi w takiej skaii w okupowanej Europie nigdzie poza Polskq. Przedstawienie przygotowali nauczyciele historii - Krzysztof Czajkowski i muzyki - Elzbieta Skrobek przy wspolpracyanny Marcioch, ktora zadbata nad strona^plastyczn^uroczystosci. Czytaj str. 10

2 Szanowni Mieszkancy Gminy Ujazd Zblizamy si do kohca kadencji wtadz samorzadowych wtadz samorzadowych. Jest to dobry czas na podsumowanie. W poprzednim numerze Przewodnicz^cy Rady Gminy Artur Pawlak przedstawit ogolny zarys tego, co dziato si$ w gminie w ciqgu ostatnich czterech lat. Chc uzupetnic te informacje i przedstawic Paristwu analizf dokonah zarowno moich, jak rowniez jednostek, ktorymi kieruj$ lub za funkcjonowanie, ktorych jestem odpowiedziatny od chwili rozpocz^cia mojej kadencji, tj. od 15 marca 2013 r. Wsrod inwestycji gminnych wazne miejsce zajrauje budowa i remonty drag. Od momentu, kiedy objajem funkcje_ wqjta realizowane sa_ inwestycje. ktore w szczegolnosci na wzgle_dzie maja. poprawe. infrastruktury technicznej i drogowej. stanu technicznego gminnych obiektow uzytecznosci publicznej jak rowniez poprawq zycia spolecznosci lokalnej. Obecnie dobiegaja^ konca roboty budowlane na trzech odcinkach drog: w Kolonii Ujazd gdzie wyremontowana zostanie droga na odcinku 175,80 metrow (koszt calkowity 103,45 tys. zl), w Stasiolesie na odcinku 907,40 m za 475,10 tys. zl (na t? inwestycje. gmina Ujazd uzyskala dofmansowanie z Urze^du Marszalkowskiego w wysokosci 114,92 tys. zl), 200 m drogi w Sangrodzu za 98,14 tys. zl. W roku 2013 wyremontowano odcinek 459,75 m drogi Bielina - Wolka Krzykowska (94,86 tys. zl) i 990 m drogi w Wolce Krzykowskiej (208,48 tys. zl w tym 100,66 tys. zl dofmansowania z Urze.du Marszalkowskiego). W zwia_zku z faktem. iz istnieja.cy pas drogowy w Stasiolesie (nr l)jest zbyt wq_ski obecnie trwaja^ procedury administracyjne zwia,zane z przejmowaniem gruntow prywatnych od wtascicieli gruntow prywatnych dzialek przyleglych do przedmiotowej drogi i uregulowaniem stanu prawnego. Opracowano rowniez dokumentacje_ projektowa_ drogi w Osiedlu Niewiadow (przy Biedronce). Przewidujs, ze przetarg i wykmienie wykonawcy nastapi w maju/'czerwcu 2015 r. Trwaja. rowniez prace zwiazane z przygotowaniem dokumentacj i projektowej i kosztorysowej oraz uzyskaniem pozwolenia na remont drogi gminnej od drogi wojewodzkiej 715 do PGR Niewiadow oraz do Wykna. Prace projektowe zakoncza, sie_ w iistopadzie 2014 r. Przetarg i wylonienia wykonawcy planowane sa. na raaj/czerwiec 2015 r. W minionym okresie udalo sie_ wyjsc naprzeciw oczekiwaniom lokalnych spolecznosci i podja.c dzialania maja^ce na celu budowe_ lub remont swietlic wiejskich. W lipcu br. zostala oddana do uzytku swietlica w Zaosiu, ktora, wybudowano za kwotq 838 tys. zl przy dofinansowaniu z PROW w wysokosci 500 tys. zl. Inwestycja zostala sprawdzona przez Urza^d Marszalkowski, dotacja zostala gminie wyptacona. Juz w sierpniu odbyry sie. tarn pierwsze tygodniowe wakacyjne zaje^cia dla dzieci. W koncu listopada przewidziane jest zakonczenie budowy swietlicy w Niewiadowie z dotacja. z Urzejiu Marszalkowskiego w kwocie 300 tys. zl. Ze wzglejiu na zaawansowanie robot jest szansa na szybszq. realizacje_ tej inwestycji. Po dhigich konsultacjach udalo sie, rowniez przystapic do prac projektowych budynku uzytecznosci publicznej w Ujezdzie. Ma sie. w nim miescic straznica OSP oraz siedziba Gininnej Biblioteki Publicznej. W listopadzie 2013r. zakonczyla sie. rowniez jedna z najwie^kszych i najefektowniejszych inwestycji - przebudowa budynku Gminnego Osrodka Kultury w Ujezdzie (dotacja wyplacona po przeprowadzonej standardowej kontroli - ponad 5 mln. zl). Placowka dziala bardzo aktywnie. Podstaw^ stanowiq. stale formy warsztatowe prowadzone od przedpoludm'a do wieczora w roku szkolnym, jak rowniez dla dzieci w czasie wakacji i ferii zimowych. GOK regularnie zaprasza rowniez na przedstawienia. koncerty, festyny, warsztaty otwarte. Organizuje lub wspolorganizuje turnieje i konkursy na szczeblu gminnym, powiatowym a nawet ogolnopolskim (Turaiej Tanca Narodowego). Dziejd wspolpracy z Domem Literatury w Lodzi od trzech lat gosci u siebie Puls Literatury a w bieza^cym roku zostal zaproszony przez Lodzki Dom Kultury do akcji Kolorowa Lokomotywa z Tuwimem. Najbardziej liczn^ impreza. by! w marcu tego roku koncert charytatywny,,dla Wojtusia". Z analizy realizacji projektu wnika, ze miesiqcznie z obiektu korzysta ok. 2 tys. osob. Swiadczy to o efektywnym wykorzystaniu przez kadrq GOK atutow placowki, ktora wzbudza zachwyt odwiedzaja.cych ja. gosci. Jezeli chodzi o inne placowki kulturalne, to w minionym okresie ocieplono Dom Ludowy w Ciosnach a na dniach zostanie wykonana elewacja. Dziqki wnioskowi o dofinansowanie doposazenia placowki w kosiark^, stoliki, krzesla, meble kuchenne udalo sie, za posrednictwem LGD BUD-UJ RAZEM uzyskac dofinansowanie na poziomie 65%. Wymieniono stolark^ okienna. i drz\viowa^ w swietlicy w Debniaku, przebudowano zaplecze sanitarno-kuchenne w swietlicy w Olszowej, gdzie wykonano rowniez instalacjq centralnego ogrzewania. W swietlicy w Skrzynkach wyremontowano schody wejsciowe i sanitariaty oraz przeprowadzono adaptacj^ pomieszczenia przeznaczonego na chlodni?. Na etapie realizacji jest takze remont dachu wraz z ociepleniem i orynnowaniem na swietlicy wiejskiej w miejscowosci Sangrodz. W zwia_zku ze zmianami przepisow sanitarnych przebudowy\vane jest targowisko w Ujezdzie. Oprocz utwardzenia terenu i zamontowania oswietlenia konieczna jest budowa nowego budynku obslugi targowiska. Koszt inwestycji sie^ga 1,1 mln zl. A dofmansowanie za posrednictwem LGD BUD-UJ RAZEM tys. zl. Bardzo wazne miejsce wsrod zrealizowanych zadah zajmuje przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni sciekow w Ujezdzie. Zakres robot obejmowat wykonanie rozbudowy i przebudowy grupowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekow w Ujezdzie, w tym budowy nowych obiektow, modernizacjq i rozbudowy istnieja.cych wraz z wymiana. wyposazenia technologicznego. 5 wrzesnia br. nastajtil protokolarny odbior inwestycji. Koszt robot wnosi 7,7 mln. zt. Dla uporza_dkowania gospodarki sciekowej przy GOK wybudowano przyla^cze kanalizacji sanitamej wraz z przepompownia.. W 2014 r. przystapiono do wprowadzenia zmian w studium uwarunkowan i zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz planow miejscowych zagospodarowania. Stanowi to szanse_ dla stworzenia na terenie gminy Ujazd nowych terenow inwestycyjnych. Wsparciem dla tworzenia przyjaznego klimatu dla inwestowania w Ujezdzie jest zainicjowana przeze mnie w grudniu 2013 r. uchwala na mocy, ktorej istnieje mozliwosc zwalniania z podatku od nieruchomosci przedsi^biorcow, ktorzy dbaj% o tworzenie nowych miejsc pracy. Dotyczy to nie tylko wielkiego, ale rowniez malego i sredniego biznesu. Obszar przeznaczony do opracowania miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego bejizie przeznaczony w przewazaj a^cej czqsci. tj. ok. 70 ha, pod dzialalnosc produkcyjna.. Jest on polozony w kompleksie oraz w sa^siedztwie kompleksu nieruchomosci wykorzysty\vanych w ten wlasnie sposob. tj. w sa.siedztwie terenow dawnych Zakladow Sprze.ru Precyzyjnego SA - be.da.cych w upadtosci likwidacyjnej, ktore sa_ sukcesywnie zagospodarowywane przez nowych inwestorow. Taki sposob wykorzystania zwrartego kompleksu nieruchomosci przyczyni sie, do racjonalncgo i spqjnego przestrzennie zagospodarowania, jak rowniez umozliwi pozyskanie nowych inwestorow, co przetozy sie. na zwiej-cszenie miejsc pracy oraz wzrost gospodarczy calej gminy. W bieza^cym roku rozpocze^ly sie_ i sa^ wlasciwie na ukonczeniu prace zwiazane z budowa. osiedlowej sieci cieplnej w Osiedlu Niewiadow. Koszt inwestycji wynosi 1 mln. zl. Wymieniono siec i przylacza dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieplej

3 wody uzytkowej na dtugosci 1 km. Aktuainie, w zwiazku z szybkim tempem prac przystapiono do odtworzenia istniejacego wczesniej stanu drog, chodnikow, elewacji i trawnikow. Wymiana sieci zakonczy sie_ przed rozpoczeciem sezonu grzcwczego. Jeszcze w 2012 r. rozpoczeja si? termomodernizacja Zespotu Szkot \ Osiedlu Niewiadow. Moim zadaniem byto doprowadzic do terminowej i prawidlowej realizacji inwestycji, ktora otrzymata dofinansowanie z WFOSiGW w Lodzi w wysokosci dotacji 664,3 tys. zt oraz pozyczki w kwocie 664,3 tys. zl. Inwestycj^ zakoiiczono z kohcem sierpnia 2013 r. Ponadto wszystkie placowki oswiatowe z terenu gminy korzystaja z roznego rodzaju wsparcia procesu edukacji. Prowadzone byty lub sa_dodatkowe zaje^cia w ramach projektow dofinansowanych ze srodkow unijnych. Dbamy rowniez o doposazenie szkol i przedszkoli (utworzenie Akademii Przyrodniczo-Ekologicznej w Zespole Szkot w Osiedlu Niewiadow, modernizacja sal w Zespole Szkol w Ujezdzie, zakup domofonu i zabawek dla przedszkola \ Osiedlu Niewiadow). W 2014 roku Gmina Ujazd ziozyta do LGD wniosek o dofmansowanie budowy zewnetrznej sitowni w Ujezdzie i Osiedlu Niewiadow. Umowa o dofmansowanie z Urze_dem Marszalkowskim zostala podpisana w dniu 15 wrzesnia 2014 r. Budowa zewnejrznej sitowni plenerowej w Osiedlu Niewiadow przyczyni sie_ do zwie.kszenia integracji spotecznosci zarowno zamieszkuja^cej w miejscowosci, w ktorej realizowany be_dzie projekt jak i integracji mieszkancow okolicznych miejscowosci. Koszt obu inwestycji wyniesie po 30,1 tys. zl (w tym dofmansowanie dla kazdej z nich 19,5 tys. zl). Ponadto, wykorzystuja.c srodki z funduszu soleckiego w Przesiadlowie i Koloni Dejmiak, urza_dzono ogolnodostej>ne place zabaw dla dzieci. W ramach funduszu soleckiego w 2013 r. zakupiono urzaxlzenia zabawowe dla solectwa Przesiadlow oraz solectwa Bielina. Koszt calkowity wyniosl 14,8 tys. zl. Z inicjatywy mieszkancow solectwa Maksymow i z udzialem srodkow fmansowych pochodza_cych z funduszu soleckiego w 2013 r. wybudowane zostalo boisko do gry w pilke, i badmintona za 5,5 tys. zt. W 2014 r. rowniez z funduszu soteckiego wybudowano wiate. wraz z wyposazeniem (stoly i tawki) - koszt calkowity 8,1 tys. zl. W zwiazku z powtarzajacymi si? podtopieniami wykonano ekspertyzq hydrologiczna_, ktora potwierdzila, ze najlepszym i najtanszym sposobem zapobiegania podtopiemom posesji przy ul. Tomaszowskiej jest budowa zbiornika retencyjnego. W zwiajzku z tym, ze na dzialkach, na ktorych mialby on powstac wyste.puja_ grunty rolne kiasy III oczekujemy na zmianq ustawy, ktora zezwalalaby na realizacjq inwestycji na grantach tej klasy. Widzac porrzebq dbania o bezpieczenstwo mieszkancow i mienia gminy tradycyjnie wspiera gminne jednostki OSP. W zwiazku z tym dla OSP w Ujezdzie zakupiono zestaw ratownictwa technicznego (torba PSP R. Gminna Oczyszczalnia w Ujezdzie deska ortopedyczna ze stabilizacja^, zestaw szyn KRAMERA) za 5,6 tys. zt oraz udzielono wsparcia w postaci pomocy przy napisaniu wniosku aplikacyjnego na zakup motopompy pozarniczej dla OSP w Przesiadtowie za 28,8 tys. zl Z WFOSiGW otrzymano na ten eel dofmansowanie w wysokosci 11,5 tys. zl. Obecnie OSP oczekuje na podpisanie umowy. Wraz ze strazakami OSP w Ujezdzie przygotowano wniosek aplikacyjny na zakup zestawu hydraulicznego. narz^dzi ratownictwa technicznego. Wniosek zostal zlozony do WFOSiGW w Lodzi w maju 2014 r. Calkowity koszt wynosi 75,6 tys. zt a dotacja 30,2 tys. zl. Wniosek zostat zakwalifikowany do dofmansowania. W zwiazku z wdrozeniem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystosci i porza,dku w gminach, od 1 lipca 2013 r. wszedl w zycie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Wprowadzil on radykaine zmiany w dotychczasowym sposobie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez narzucenie gminom, jako organizatorom nowego systemu, szeregu obowia_zkow z tym zwia_zanych, Gminy zobowia^zano do podpisania umow z iirmami posiadajacyini stosowne uprawnienia w tym zakresie (wpisanymi do rejestru dzialalnosci regulowanej) i do zapewnienia odbioru i zagospodarowania odpadow. Gmina Ujazd spra\vnie i rzetelnie wprowadzila na swoim terenie nowy system, stosownie do obowiazuja^cych przepisow. Ze sprawozdan finny odbieraja_cej i odpowiedzialnej za zagospodarowanie odpadow z terenu gminy Ujazd wynika, ze proces odbioru i zagospodarowania odpadow komunalnych przebiega prawidlowo. Poziom recyklingu oraz przygotowania do ponownego uzycia i odzysku niektorych odpadow daleko wykracza poza wymagane przepisami minimum. Gmina Ujazd podjeja starania zmierzaj^ce do jeszcze lepszej realizacji powyzszego obowia,zku poprzez przystapienie do Zwiazku Mi^dzygminnego,,Bzura". Glownym celem Zwiajzku jest zorganizowanie profesjonalnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Od chwili obj^cia przeze mnie stanowiska Wojta Gminy Ujazd na biezaco monitoruje, proces tworzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Zwiazku Mie_dzygminnym,3zura" oraz czynnie uczestnicze^ w organizowanych spotkaniach gmin. Wynikiem wspolpracy byto ogtoszenie 17 kwietnia 2014 r. przez Zarzad Zwiazku przetargu ograniczonego na powyzsza. inwestycji jak rowniez podpisanie w dniu 25 wrzesnia 2014 r. umowy na dofmansowanie Projektu..Budowa Regionahiego Zakladu Zagospodarowania Odpadow Komunalnych w miejscowosci Piaski Bankowe, gmina Bielawy. powiat towicld. wojewodztwo todzkie". Termin powstania Zaktadu w Piaskach Bankowych przewidywany jest na koniec 2015 r. Betlzie to jeden z najnowoczesniejszych obiektow technicznych tego typu w Polsce. K-orzystajae z mie.dzygminnego projekm E-LEADER w gniinie Ujazd wybudowano opartq. na technologii swiattowodowej siec szerokopasmowego internetu. W ramach projektu wyloniono grupe: beneficjentow, ktorzy po odbytym przeszkoleniu otrzymali zestaw komputerowy i mozliwosc bezptatnego korzystania z szybkiego mtemetu o pr^dkosci do 5 MB a pozostali mieszkancy z darmowego internetu socjalnego o predkosci 512 kb. Dbajac nie tylko o poziom zycia, ale rowniez o zdrowie mieszkancow Gminny Zespot Ochrony Zdrowia organizuje zakrojone na szeroka^ skale, akcje profilaktyki przeciwnowotworowej, majace na celu wczesne wykrycie raka szyjki macicy, uktadu oddechowego i prostaty. W placowkach w Ujezdzie i Niewiadowie jest rowniez mozliwosc wczesnego wykrywania osteoporozy, cukrzycy, chorob ukladu krazenia. Regularnie przeprowadzane sa^ rowniez konsultacje kardiologiczne i urologiczne. GZOZ zorganizowal rowniez profesjonalna, Szkote_ Rodzenia w Osrodku w Osiedlu Niewiadow, w ramach ktorej odbywaja^ sie_ zaj^cia z przysztymi rodzicami. Koniec kadencji jest najlepszym okresem posumowaii. Wi^kszosc spraw toczy sie. rownolegle, w zwiajzku z powyzszym dopiero w takich chwilach widac cale spektrum dokonah. Mam swiadomosc, ze kazde z przedsi^wzi^c zostalo zrealizowane dzie_ki zaangazowaniu wielu ludzi. W tym miejscu chcialbym podzi^kowac Radnym, Sottysom, Kierownikom jednostek organizacyjnych oraz wszystkim pracownikom Urze_du Gminy za czas i oddanie sprawom lokalnym. Wiem, ze Panst\va praca czqsto odbywata sie. kosztem czasu wolnego i zycia rodzinnego. Zrobilismy wiele, ale jest jeszcze duzo do zrobienia dla dobra Gminy Ujazd. Zpowazaniem Wojt Gminy Ujazd Martin Grzelczak

4 J^I^^J 16 pazdziernika2014 r. oznaczeniu wyborow, kopi$ orzeczenia o niepelnosprawnosci, za_danie zala^czenia nakladki w alfabecie Braille'a, o ile wyborca ich sobie zazyczy, adres na ktory ma bye wyslany pakiet wyborczy. Termin wyborow: 16 listopada 2014 r. Lokale wyborcze otwarte b$d^ od godz do Jak gtosowac? Podczas wyborow samorzadowych wyborcy oddawac bejd^. cztery glosy: w glosowaniu na radnych gminy, powiatu i sejmiku wojewodztwa oraz na wojta. Glosy oddawac bejiziemy na roznych kartach. Glosowanie do rady gminy na bialej, rady powiatu na zoltej, sejmiku wojewodztwa na niebieskiej, wojta na rozowej. Kazdy wyborca posiada tylko jeden glos w glosowaniu do kazdego wybieranego organu. Kazdy wyborca, ktory zamierza brae udzial w glosowaniu w wyborach musi udac siq do lokalu z dokumentem tozsamosci (dowod osobisty, paszport lub inny dokument z fotografiaj. Kto moze gtosowac? Czynne prawo wyborcze, czyli mozliwosc glosowania ma kazdy, kto ukoiiczyl 18 rok zycia i nie jest pozbawiony praw publicznych. Moze to bye takze obcokrajowiec be_da_cy obywatelem Unii Europejskiej - musi on jednak na stale mieszkac w Polsce na terenie danej gminy. Warunkiem jest znajdowanie si$ w prowadzonym przez gmin$ spisie wyborcow. Wyborcy niepetaosprawni moga, sktadac wnioski o dopisanie ich do spisu wyborcow w obwodach glosowania dostosowanych do potrzeb wyborcow niepelnosprawnych w terminie do 11 listopada 2014 r. do Urzedu Gminy w Ujezdzie (pokoj nr 9). Nie tylko w lokalu Wybory samorza_dowe sajedynymi, podczas ktorych NIE MA MOZLIWOSCI GLOSOWANIA POZA MIEJSCEM ZAMELDOWANIA, dopisuj^c sie, do listy wyborcow np. w innym miescie. Nie mozna takze wzia_c udziahi w wyborach przebywaja_c za granicq.. Jednak tak, jak w poprzednich wyborach, tak i w tych obowiazywac b$da^ niektore ulatwienia, np. glosowanie korespondencyjne, glosowanie przez pemomocnika. Glosowac korespondencyjnie moga_ wyborcy posiadaj^cy orzeczenie o znacznym lub umiarkowa- nym stopniu niepelnosprawnosci, w tym takze wyborcy posiadaja^cy orzeczenie organu rentowego o: 1. calkowitej niezdolnosci do pracy 2. niezdolnosci do samodzielnej egzystencji; 3. orzeczenie o zaliczeniu do I gnvpy inwalidow; 4. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidow; a takze osoby o stale] albo dhigotrwalej niezdolnosci do pracy w gospodarstwie rolnym, ktorym przysluguje zasilek piele^gnacyjny. Wymien dowod! Rzeczpospolita Polska,, Nie majq. prawa do glosowania korespondencyjnego wyborcy przebywajacy w zakladach opieki zdrowotnej, domachpomocy spolecznej, zakladach kamych i aresztach sledczych oraz ich oddzialach zewnejrznych a takze wyborcy glosuja_cy przez pelnomocnika. Zamiar glosowania nalezy zgiosic wqjtowi gminy najpozniej do 21 dnia przed dniem wyborow, tj. do 27 pazdziernika 2014 r. (poniedzialek). Zgloszenie moze bye dokonane ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgloszenie musi zawierac: nazwisko, imi$ (imiona), imiq ojca, date^ urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebqdq.cego obywatelem polskim numer paszportu lub inncgo dokumentu stwierdzaja^cego tozsamosc, oswiadczenie o wpisaniu do rejestru wyborcow w danej gminie. Urzqd Stanu Cywilnego w Ujezdzie przypomina, ze termin waznosci dowodow osobistych upiywa po 10 latach od ich wyrobienia. Wszystkich, ktorzy posiadaja_ nieaktuaine dowody osobiste termin waznosci do listopada 2014 r. prosimy o dopetnienie formalnosci w Urz^dzie Stanu Cywilnego w Ujezdzie, pokoj 9. Przypomina my, ze kazdy dowod osobisty traci wazno66 po uptywie 10 lati Na terenie Gminy do glosowania korespondencyjnego wyznaczone sa, wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze. Wyborca niepelnosprawny 0 znacznym lub urrriarkowanym stopniu niepelnosprawnosci w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 1 spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (DzU z 2010 r. nr 214, poz. 1407, z pozn. zm.) oraz wyborca, ktory najpozniej w dniu glosowania konczy 75 lat, moze w terminie do 7 listopada 2014 r. zlozyc wniosek do Wojta Gminy o sporz^dzenie aktu pelnomocnictwa do glosowania w jego imieniu. W przypadku zgloszenia przez wyborcy niepelnosprawnego zamiaru glosowania korespondencyjnego, glosowanie za posrednictwem pelnomocnika jest wyl^czone. Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborcow, udzielenia pelnomocnictwa, glosowania korespondencyjnego mozna uzyskac w Urz^dzie Gminy w Ujezdzie przy pi. Kosciuszki 6, pokoj nr 9 albo pod nr telefonow: wew. 22 lub w formie elektronicznej adres e- mail: UG Ujazd Wszelkie informacje dotycza.ce komitetow wyborczych, ich kandydatow i podziafow na okr^gi i obwody gfosowania znajda_ Pahstwo pod adresem wojewodztwa/view/10 oraz na stronie BiP Gminy Ujazd w zaktadce WyboryWVybory samorzadowe\2014,,nasza Gmina" - Gazeta Samorzadowa. Wydawca: Urza,d Gminy Ujazd. Adres redakcji: pi. Kosciuszki 6, Ujazd, tel./faks , , Redaktor naczelny: Jarosfaw Cielebon. Za tresc reklam, ogloszeii i artykulow redakcja i v^dawca nie odpowiadaja. Zastrzegarny sobie prawo do skracania i adjustacji nadsyfanych tekstow. Sktad i iamanie: Agencja Wydawnicza PAJ-PRESS, Tomaszow Mazowiecki, ul. Dluga 82, tel ,

5 Qmin Po raz pierwszy na Dozynkach Prezydenckich w Spale stanal w tym roku namiot Gminy Ujazd. Materiaty promocyjne Gminy, organizacji i przedsi^biorcow dziatajacych na terenie gminy cieszyiy siq duzq. wsrod odwiedzajacych gosci duza_popularnosci% Wystrqj a szczegolnie wielka lala, ktorej strqj wykonala Maria Podlecka z Osiedla Niewiadow che> nie fotografowano a na wiele pytah na temat tego, dlaczego warto te_ grainy odwiedzic odpowiadala dyrektor GOK Katarzyna Rutkowska- Bemacka i pracownik GOK Jaroslaw Cielebon. Honory gospodarza stoiska pehiil wqjt Marcin Grzelczak. JC Grand PrixZiemi Iddzkiej na maxy W sobot^, 11 pazdziernika br. w GOK w Niewiadowie odbyl sig Turniej Brydza Sportowego na tzw. maxy o Puchar Wojta Gminy Ujazd Marcina Grzelczaka. Byl to najliczniejszy z dotychczasowych turniejow rozgrywanych w Niewiadowie. Grato az 48 zawodnikow z Lodzi, Pabianic, Piotrkowa Trybunalskiego, Tomaszowa Mazowieckiego, Wolborza, Zgierza i Niewiadowa. Najlepsza^ okazata si^ para z Pabianic Jolanta Sendacka i Marek Tyran. Swoj ranking, klase^ gry, wykorzystanie karty pokazal rowniez obecny Mistrz Polski Jacek Grzelc^ak, ktory od 19 pazdziernika gra w Pekinie o Mistrzostwo Swiata. Z bardzo dobrym W'ynikieni, jak na wqjta przystato, Likohczyl turniej Marcin Grzelczak, ktorego punkty zadecydowaly o tym, ze nasza druzyna znalazla sii?,,na pudle". Zreszta^ obecny wqjt to byty mistrz dawnego wojewodztwa piotrkowskiego w szachach juniorow. Jego trenerem by! wtedy Ryszard J^drzejewski. W tiirnieju brydza sportowego 11 pazdziernika gminq Ujazd reprezentowali: PaweJ Ciach, Marcin Grzelczak, Jacek Grzelczak, Wieslaw Lech, Zbigniew Milewski. Grzegorz Klach, i Jan Samiec - organizator turnieju i propagator tej dyscypliny sportii na naszym terenie. Na zakonczeme nalezy wspomniec, ze dyrektor GOK Katarzyna Rutkowska-Bernacka zaprosita dodatkowo uczestnikow Turnieju do obejrzenia wystawy plastycznej oraz zadbala, zeby nasi goscie czuli si^ znakomicie. Jan Samiec

6 Obrazjr rze nia. Region i spoleczenstvo w czasie II wo Jnjr ^wiatowe J W e/wartt'k 16 pa/d/iernika «Gminnym Osrodku Kulturx «I je/d/k1 odhyla si^ >\iclka sesja historyc/na poswi^-cona 75. roc/nicy wybuchu 11 wojny s\\iato\vej. Konferencja praktycznie miala rangq ogolnopolskiej, poniewaz uczestniczyli w niej historycy z piqciu osrodkow naukowych: ks. prof. Waldemar Glinski z Uniwersytetu KardynaiaStefana Wyszynskiego w Warszawie, ks. prof. Mieczyslaw Rozaiiski z Uniwersytetu Warminsko- Mazurskiego w Olsztynie, prof. Witold Jamo z Uniwersytetu Lodzkiego, dr. hab. Jerzy Gapys z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i dr Andrzej Wrobcl - kierownik tomaszowskiego oddziatu Archiwum Paristwowego w Piotrkowie Trybunalskim i jednoczesnie prezes Kola Polskiego Towarzystwa Historycznego w Tomaszowie Maz. Archiwum i PTH byty razem z GOK wspolorganizatorami scsji. Niestety nie mogt przybyc na spotkanie dr. Henryk Figura, ale jego referat odczytat mgr Maciej Hubka z Archiwum w Tomaszowie Maz. W czasie sesji, ktora_ otworzyl Wojt Gminy Ujazd Marcin Grzelczak oraz dyrektor GOK Katarzyna Rutkowska- Bernacka przedstawionych zostato az siedem referatow. Cz^sc byta poswiqcona tematom ogolnym: Elity polskie wobec Wrzesnia. Ziemianstwo Polski centralnej wobec Wrzesnia (prof. J. Gapys), Kosciot todzki wobec II wojny swiatowej (ks. prof. M. Rozaiiski), Shizba wojskowa kobiet w silach zbrojnych w okresie II wojny swiatowej.cztery pozostale dotyczyty tematyki lokalnej: Walki 13 Dywizji Piechoty w rejonie Ujazdu (prof. W. Jarno), Ujazd w czasie II wojny swiatowej. Losy miejscowosci i mieszkancow (ks. prof. W, Glinski), Powiat tomaszowski w latach Zarys dziejow (dr A. Wrobel). Pracownik GOK Jarostaw Cielebon przedstawil rowniez referat bqdacy \vynikiem wy\viadow z mieszkancami gminy, ktorzy pamiqtaj^ jeszcze jak wybuchala wojna w Niewiadowie, Ujezdzie i okolicznych miejscowosciach.ponadto dzie^ki uprzejmosci Dyrektora Archiwum Paristwowego w Piotrkowie Tryb. Tomasza Matuszaka, pana Marka Luczyriskiego, Wieslawa Strzeleckiego i Wojciecha Koci^by, wieloletniego dyrektora szkoty w Ujezdzie, zebrani mogli obejrzec wystawq autentycznych archiwaliow z\viqzanych z wojennymi i okupacyjnymi dziejami gminy Ujazd (w tamtym czasie - gminy Lazisko). Niebagatelnej dawki wiedzy historycznej stuchali zarowno pasjonaci historii z Ujazdu, Tomaszowa a nawet Lodzi (na zaproszenie odpowiedziat m.in. prof. Zdzislaw Pakowski - autor niedawno wydanej ksiq.zki,,olszowa. Historia i ludzie") jak rowniez swiadkowie i rodziny bohatcrow tamtych lat. Na spotkaniugoscitrowniez Lucjan Kopytek, bratanek ppor. Jozefa Kopytka, nauczycicla szkohy w Ujezdzie, ktory polegl we wrzesniu 1939 pod Barakiem niedaleko Szydlowca. Na widowni zasiadly tcz najstarsze klasy gimnazjow z Ujazdu i Osiedla Niewiadow. To przedc wszystkim ze wzglqdu na nich sesja byla zorganizowana w godzinach przedpomdniowych. Ci, ktorzy nie mogli uczestniczyc w wydarzeniu b^da_ mogli skorzystac z nagrania sesji. Ponadto jest planowane wydanie calosci drukicm w przeciaj>u najblizszych kilku miesi^cy. Dla obu stron - referentow i sluchajacych byla to wietka przyjemnosc a dla tych, ktorzy zyli w nieswiadomosci, ze 6 i 7 wrzesnia przez okolice Ujazdu przetoczyla sie. wielka historia, maja^ca duze znaczenic dla przebiegu kampanii wrzesniowej, a co za tym idziedla calej wojny - z pewnoscia^niemale zaskoczenie. JC

7 Stawomir Holland - Nic nowego pod siohcem Na rozpocz^cie sezonu kulturalnego zaprosilismy pana Slawomira Hollanda, aktorafilmowego i teatralnego wspotpracujacego aktualnie z warszawskim Teatrem Ateneum. Pan Stawomir przedstawit jeden ze swoich prezentowanych aktualnie monodrambw:,,nic nowego pod sloricem", ktory powstat przy wspotpracy z Jackiem Bursztynowiczem (Ztoty Lisc Retro 2012 na Festiwalu Piosenki Retro im. Mieczystawa Fogga). Jest to zgrabna kompilacja niezwykle zabawnych utworow literackich (w tym kabaretowych), ktore wyszty w dwudziestoleciu mie^dzywojennym spod piora tak wybitnych tworcow jak Tuwim, Hemar, Jaroszy czy Lesmian. Zabawne utwory zgodnie z tytufem przedstawienia udowodniiy zebranej publicznosci, ze co jak co, ale nasze wady i przywary nie starzeja^ sie_ ani troche^ chociaz czas wydaje si ptynqc nieubtaganie. Swoim nienagannym warsztatem pan Slawomir Holland zjednat sobie niewiadowska. publicznosc. Pomimo troche, ostroznego sformutowania, ze wieczor ma bye "w miar przyjemny" poziom tej "przyjemnosci" byt z pewnosctg, niebagatelny. Kolejne imprezy juz wkrotce JC Herosi Rock &Rolla w GOK Antoni Malewski to pasjonat. Czlowiek przesiaj<nie_ty rockiem do szpiku kosci. Od osmiu latwtomaszowie Mazowieckim prowadzi wytrwale cykl spotkah pod tytutem "Herosi Rock &Rolla". Material, ktory zbiera caty czas zebrat do tej pory w trzy ksia^zki, ktore sa^jednoczesnie historic {subiektywna,, jak zawsze podkresla autor) muzyki i Tomaszowa w ksztalcie jaki odszedt lub odchodzi juz do przesztosci. Ciekawym dla mieszkahcow Ujazdu i Niewiadowa b^dzie pewnie to, ze Antoni "Tolek" Malewski od 1969 do 1977 r. zwiazany bytze mujaicych najwybitniejsze postacie Rock &Rolla. Wreszcie w piajek 10 listopada miato miejsce pierwsze spotkanie, mamy nadziej^, ze rownie udanej jak w Tomaszowie, serii "Herosi Rock &Rolla w GOK". Na pierwszy ogieh poszedt Allan Freed, pierwszy rockowy DJ - czlowiek, ktory do swiadomosci powszechnej w 1951 r. wprowadzit poj^cie "Rock &Roll". Od tej chwili oznacza ono muzyk^, ktora zrewlucjonizowata powojenny swiat i stworzyla warstw spoleczna., ktorej wczesniej po prostu nie byio - mtodziez. Spotkanie bylo magiczne. Mysle_, ze nie Blue Art Vision 2014" szkola, przy Zakladach Sprzeju Precyzyjnego NIEWIADOW. Uczyt tam przedmiotow zawodowych i prowadzit warsztaty szkolne. W Gminnym Osrodku Kultury nieoficjalnie pojawit si^ kilka lat temu, kiedy razem ze swoimi bytymi kolegami i uczniami bawit si^ na "spotkaniu klasowym po latach". Od pewnego czasu trwafy rowniez konsultacje w sprawie spotkah protylko mnie przenioslo w lata 50. i caty weekend brzmiato gdzies gteboko pod sufitem swiadomosci rytmem "Tutti Frutti", "Johny B. Good", "Whole Lotta Shakin' Going On" czy "Rock Around The Clock". Nastgpne spotkanie w listopadzie. Jezeli macie czas, to przyjdzcie. Jezeli nie - to starajcie si^ o dwie godziny dla siebie i dla rock'a. JC Ekspozycja jest efektem mi^dzynarodowego poticyjnego pleneru artystycznego. Zadaniem pleneru byta popularyzacja kultury i sztuki, oraz ksztattowanie pozytywnego wizerunku policji w odbiorze spotecznym. Celem byto rowniez dokumentowanie pie_kna przyrody, wartosci kulturowych, historycznych i krajobrazu terenow wojewodztwa fodzkiego. Podczas pleneru przebyto 2000 km. po wojewodztwie todzkim, Tomaszowska Komenda goscita uczestnikow pleneru 18 czerwca, na kanwie tej wizyty powstaiy dwa obrazy promuja^ce powiat tomaszowski. Uczestnikami, ktorzy brali udzial w tym projekcie byli policjanci i pracownicy Policji z KWP Gorzow Wielkopolski, KWP Poznan, KWP Rzeszow, KWP Olsztyn, KSP Warszawa, WSPol Szczytno, KWP todz, zagraniczni partnerzy z Niemiec oraz przedstawiciele Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej i magazynu Digital Foto Video. Ekspozycj^ mozna byto ogla^dac do 10 pazdziernika 2014 wgminnym Osrodku Kultury w Ujezdzie. Potem pojedzie do kolejnych miast naszego wojewodztwa.

Informacja o uprawnieniach niepelnosprawnych osob uprawnionych do udzialu w referendum ogolnokrajowym, zarzjjdzonym na dzien 6 wrzesnia 2015 r.

Informacja o uprawnieniach niepelnosprawnych osob uprawnionych do udzialu w referendum ogolnokrajowym, zarzjjdzonym na dzien 6 wrzesnia 2015 r. PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-16/15 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. Informacja o uprawnieniach niepelnosprawnych osob uprawnionych do udzialu w referendum ogolnokrajowym, zarzjjdzonym na dzien

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektow edukacyjnych. w Og61noksztalcq.cej Szkole Muzycznej. I i II st. im. H.Wieniawskiego w Lodzi

Regulamin realizacji projektow edukacyjnych. w Og61noksztalcq.cej Szkole Muzycznej. I i II st. im. H.Wieniawskiego w Lodzi Regulamin realizacji projektow edukacyjnych w Og61noksztalcq.cej Szkole Muzycznej I i II st. im. H.Wieniawskiego w Lodzi I. Projekt \ prawie oswiatowym - postanowienia ogolne Projekt edukacyjny jest zespolowym,

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2012

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2012 KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2012 Data Nazwa imprezy Współorganizator STYCZEŃ LUTY 1.Wielka Orkiestra Świątecznej

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013 KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013 Data Nazwa imprezy Współorganizator STYCZEŃ 1.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 107/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu sktadania

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r.

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. w sprawie : uchwalenia rocznego programu wspolpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarza/lowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach wyborcow niepelnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborcow niepelnosprawnych Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-432-2/14 Informacja o uprawnieniach wyborcow niepelnosprawnych Panstwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborcow niepelnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 7 / 2015. Wójta Gminy Szelków. z dnia 24 marca 2015 roku

ZARZADZENIE NR 7 / 2015. Wójta Gminy Szelków. z dnia 24 marca 2015 roku ZARZADZENIE NR 7 / 2015 Wójta Gminy Szelków z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy w Szelkowie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za 2014 rok samorzadowych instytucji

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na Do uzytku stuzbowego Protokol Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 200?r. w Przedszkolu Publicznym w Strzyzowicach przez gtownego specjalist? ds. kontroli wewnettznej Matgorzat?

Bardziej szczegółowo

Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej w Opolu

Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej w Opolu KAPITAt LUDZKI NARODOWA STRATECIA SPOJNOSC1 Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej w Opolu UNIAEUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOIECZNY IPS.4011-1-4/12 Opole, dn. 20.07.2012r. Pani/Pan Dyrektor/Kierownik/Prezes

Bardziej szczegółowo

K ONK URS PIOSENK I O TEM ATYCE EK OL OGICZNEJ

K ONK URS PIOSENK I O TEM ATYCE EK OL OGICZNEJ ---2014--- K ONK URS PIOSENK I O TEM ATYCE EK OL OGICZNEJ K ONK URS PIOSENK I O TEMATYCE EK OL OGICZNEJ Organizatorzy VII EKOLOGICZNEGO PIKNIKU POWIATU STASZOWSKIEGO w swoich dzialaniach przykladaja ogromna

Bardziej szczegółowo

- czlonek - czlonek - czlonek

- czlonek - czlonek - czlonek KOMISJA BUDZETUi FINANSÓW I~DY GMINY Lasowice Wielkie PROTOKÓL nr 12/2012 z posiedzenia Komisji Budzetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 21 maja 2012 r. RADA G1\1INY LASOWICE VIJELKIE Wpl.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Protok61Nr XIXl08. W wyniku glosowania Rada Gminy 12 glosami "za" przyj~la porz~dek obrad w brzmieniujak nizej:

Protok61Nr XIXl08. W wyniku glosowania Rada Gminy 12 glosami za przyj~la porz~dek obrad w brzmieniujak nizej: Protok61Nr XIXl08 z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 02 grudnia 2008 r. pkt 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosci obrad Przewodnicz~cy Rady Gminy Wladyslaw Kaczor otworzyl obrady sesji i po powitaniu

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY WAG AN (EC 4410 4400 4430 4280

RADA GMINY WAG AN (EC 4410 4400 4430 4280 WAG AN (EC 4400 Podroze stuzbowe Czynsz za lokal Ubezpieczenie budynku, sprzetu i inne optaty 100 118 50 85213 4130 4130 Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobieraja.ce niektore swiadczenia

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem korzyści dla przedszkola i instytucji wynikających ze wzajemnej współpracy.

Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem korzyści dla przedszkola i instytucji wynikających ze wzajemnej współpracy. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem korzyści dla i instytucji wynikających ze wzajemnej współpracy. NAZWA INSTYTUCJI, Z KTÓRĄ WSPÓŁPRACUJE PRZEDSZKOLE 1.Schronisko dla Zwierząt

Bardziej szczegółowo

WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA

WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA i CospodARki Wodcwf j w KATowicAch Psary, dnia 16 Iistopada2011 si Plebiscytowa 19.40-035 Katowice tel, (032) 60 32 200. fax: (032} 2&! 04 06 REGON. 271806983. NIP

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy Przewodnik po budżecie Gminy Śmigiel Dowiedz się, jak Twój samorząd w 2012 roku gospodarował gminnym budżetem Plac zabaw w Glińsku Wprowadzenie Szanowni Mieszkańcy! Zadaniem niniejszego przewodnika jest

Bardziej szczegółowo

Opble, 30 pazdziemika 2014 r. Ministers two Edukacji Narodowej al Jaiia Christiana Szucha 25 00-918 Warszawa

Opble, 30 pazdziemika 2014 r. Ministers two Edukacji Narodowej al Jaiia Christiana Szucha 25 00-918 Warszawa WOJEWODA OPOLSKI Opble, 30 pazdziemika 2014 r. Ministers two Edukacji Narodowej al Jaiia Christiana Szucha 25 00-918 Warszawa W zwi^zku z zakonczeniem prac zwi^zanych z ocen^ ofert, ktore zlozono w otwartym

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie- Lasy- Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2014 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w 2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 ( do Koncepcji Pracy Przedszkola) PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W KOBYLINIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014. www.przedszkolekobylin.

Załącznik nr 1 ( do Koncepcji Pracy Przedszkola) PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W KOBYLINIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014. www.przedszkolekobylin. Załącznik nr 1 ( do Koncepcji Pracy Przedszkola) PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W KOBYLINIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Plan Pracy zawiera: Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wicedyrektora Zespołu ds./

Bardziej szczegółowo

Informacja o dziajalnosci swietlic wiejskich z terenu gminy Golancz za 2010rok

Informacja o dziajalnosci swietlic wiejskich z terenu gminy Golancz za 2010rok Informacja o dziajalnosci swietlic wiejskich z terenu gminy Golancz za 2010rok Miejscowosc Dzialalnosc w swietlicy wiejskiejza 2010r. Dochody za wynajem Czynsz: BOGDANOWO > Spotkanie z burmistrzem - 2

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 Lp. Nazwa imprezy Organizator Planowany termin Miejsce 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka Zespół

Bardziej szczegółowo

Nadzor pedagogiczny. System Ewaluacji Oswiaty SEO PROBLEMOWEJ. Publiczne Gimnazjum nr 2. Kobylka. Kuratorium Oswiaty w Warszavvie

Nadzor pedagogiczny. System Ewaluacji Oswiaty SEO PROBLEMOWEJ. Publiczne Gimnazjum nr 2. Kobylka. Kuratorium Oswiaty w Warszavvie Nadzor pedagogiczny System Ewaluacji Oswiaty SEO R A PORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Publiczne Gimnazjum nr 2 Kobylka Kuratorium Oswiaty w Warszavvie Wst^p Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewn^trznej

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE

W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2013 W 60. ROCZNICĘ ŚMIERCI JULIANA TUWIMA: W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak.

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak. Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 30 wrzesnia 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE O SPRZEDA2Y ZB^DNEGO MIENIA. STANOWIA.CEGO WtASIMOSd GMINY

OGtOSZENIE O SPRZEDA2Y ZB^DNEGO MIENIA. STANOWIA.CEGO WtASIMOSd GMINY OGtOSZENIE O SPRZEDA2Y ZB^DNEGO MIENIA RUCHOMEGO STANOWIA.CEGO WtASIMOSd GMINY OSTR6WEK 1. Wojt Gminy Ostrowek ogfasza przetarg pisemny na sprzedaz zb^dnego mienia ruchomego stanowiqcego wtasnosc Gminy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2011 r. PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2011 r. PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 9 sierpnia 2011 r. PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW -503-53/11 Informacja o uprawnieniach wyborców niepelnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wojta Gminy Ostrowek

Wojta Gminy Ostrowek Zarzqdzenie Nr 38/2012 Wojta Gminy Ostrowek z dnia 30.07.2012 r. w sprawie zasad zwrotu kosztow przejazdu uczniow niepetnosprawnych oraz ich rodzicow, opiekunow lub opiekunow prawnych z miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dziatalnosci. Fundacji Artykut 25. za rok 2013

Sprawozdanie z dziatalnosci. Fundacji Artykut 25. za rok 2013 1. Nazwa fundacji: Fundacja Artykul 25 2. Siedziba: miasto Szczecin Sprawozdanie z dziatalnosci Fundacji Artykut 25 za rok 2013 3. Adres: ul. Krolewicza Kazimierza 2H/5, 70-550 Szczecin 4. Data wpisu w

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Tuszyna ul. Piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn

Burmistrz Miasta Tuszyna ul. Piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn SKI i\;it;dzyszkolny KLUB 3PORTOVVY "TUSZYN" 95-080 TLh,vyf;, ul.poniatowskiego 13 telj1!ax:(042)614-39-00 NtP 771-22-78-209 REG:590626158 (piecz?6 klubu) Tuszyn, 26.04.20 II r. (miejsce i data sporza^dzenia)

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

o uprawnieniach niepetnosprawnych osob uprawnionych do udziatu w referendum ogolnokrajowym, zarzadzonym na dzien 6 wrzesnia 2015 r.

o uprawnieniach niepetnosprawnych osob uprawnionych do udziatu w referendum ogolnokrajowym, zarzadzonym na dzien 6 wrzesnia 2015 r. PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. ZPOW-803-16/15 I informacia o uprawnieniach niepetnosprawnych osob uprawnionych do udziatu w referendum ogolnokrajowym, zarzadzonym na dzien

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 z pobliskimi przedszkolami.

Plan współpracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 z pobliskimi przedszkolami. 1 Plan współpracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 z pobliskimi przedszkolami. Rok szkolny 2015/2016 Koordynatorzy programu: Ewa Wandas tel. 602515308 Krystyna Kulczycka tel.502507380

Bardziej szczegółowo

Harmonogram imprez kulturalnych, sportowych i innych uroczystości organizowanych w Gminie Poddębice w 2008 roku

Harmonogram imprez kulturalnych, sportowych i innych uroczystości organizowanych w Gminie Poddębice w 2008 roku Harmonogram imprez kulturalnych, sportowych i innych uroczystości organizowanych w Gminie Poddębice w 2008 roku Lp. Nazwa zadania Miejsce zadania Organizatorzy Termin 1. Opłatek Klub Przyjaciół Spotkanie

Bardziej szczegółowo

10 lat Stowarzyszenia Dobrze, że jesteś. Sandomierz 2014

10 lat Stowarzyszenia Dobrze, że jesteś. Sandomierz 2014 10 lat Stowarzyszenia Dobrze, że jesteś Sandomierz 2014 Szanowni Państwo, 17 lutego 2014 roku mija 10 lat od dnia zarejestrowania działalności Stowarzyszenia Dobrze, że jesteś. Z tej okazji przygotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd w konstytucji RP Mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę samorządową Zasada pomocniczości subsydiarności opiera się na dwóch założeniach: - tyle

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. A. Plan dochodów ogólem wynosi l. dochody wlasne stanowia 25,52% ogólnego planu i wynosza: 2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94%

Bardziej szczegółowo

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka Jan Pawei 11 RADA GMTNY SECEMTN 29-145 SECEMIN wo], swi^tokrzyskie Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKIIROZWI4ZYWANIA

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2015

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2015 KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2015 Data Nazwa imprezy Współorganizator STYCZEŃ LUTY 1.Wielka Orkiestra Świątecznej

Bardziej szczegółowo

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r.

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. WÓJT GMINY NOWOSOLNA ul. Rynek Nowosolna 1 92.703Lódz 35 lei (0-42)6~8-41-08. fax 648-41-19 Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. Pan Michal Nowacki Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna Niniejszym

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie 26 lipca 2012 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi"

Bardziej szczegółowo

BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE:

BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE: BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE: LP. NA JAKI CEL UZYSKANO DOFINANSOWANIE 1. Kanalizacja ciśnieniowa we wsi Parole (2 etapy) Z JAKIEGO PROGRAMU DOFINANSOWANIE ROK przyznania dofinans.

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu ze środowiskiem lokalnym w roku szkolnym 2013/2014

Plan współpracy Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu ze środowiskiem lokalnym w roku szkolnym 2013/2014 Plan współpracy Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu ze środowiskiem lokalnym w roku szkolnym 2013/2014 CELE GŁÓWNE: 1. Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym. 2. Promowanie osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu edukacyjnego o zagospodarowaniu odpadów Nawet dzieci segregują śmieci

Regulamin projektu edukacyjnego o zagospodarowaniu odpadów Nawet dzieci segregują śmieci Regulamin projektu edukacyjnego o zagospodarowaniu odpadów Nawet dzieci segregują śmieci W związku z wejściem w życie przepisów zmieniających system gospodarki odpadami Gmina Góra Kalwaria zaprasza do

Bardziej szczegółowo

o salrz^zie gminnym (Dz. U. Nr 142 pea 1591 z 2001 r. -«***?** z P^^

o salrz^zie gminnym (Dz. U. Nr 142 pea 1591 z 2001 r. -«***?** z P^^ WfijT GMINY PSARY woj siqskie Zarz^dzenie Nr 0152/78/2004 Wojta Gminy Psary z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie: miian w budzecie na 2004r- oraz w ukfadzie wy konawczvm budzetu gminv na 2004r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przebiegu I edycji Lesznowolskiego Festiwalu Historycznego 2015/ 2016 r.

Sprawozdanie z przebiegu I edycji Lesznowolskiego Festiwalu Historycznego 2015/ 2016 r. 1 Sprawozdanie z przebiegu I edycji Lesznowolskiego Festiwalu Historycznego 2015/ 2016 r. I. Cele projektu: 1. Upowszechnianie wiedzy i pamięci o historycznych wydarzeniach, miejscach pamięci i ludziach

Bardziej szczegółowo

Protokól nr 45/05 z XLV Sesji Rady Gminy Raszyn w dniu 21 lutego 2005 r.

Protokól nr 45/05 z XLV Sesji Rady Gminy Raszyn w dniu 21 lutego 2005 r. Protokól nr 45/05 z XLV Sesji Rady Gminy Raszyn w dniu 21 lutego 2005 r. Wiceprzewodniczacy Rady Gminy Raszyn otworzyl obrady, stwierdzil quorum i zaproponowal przyjecie porzadku obrad, pytajac o uwagi

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska w ramach Działania Małe Projekty z Posiedzenia Rady, które

Bardziej szczegółowo

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon)

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Gmina Szprotawa IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Koncert kolęd sekcji SzDK Koncert w wykonaniu zespołów wokalnych Szprotawskiego Domu Kultury 09.01.2015

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsi$wzi$c do WPF

Wykaz przedsi$wzi$c do WPF Strona 1 Wykaz przedsi$wzi$c do WPF Zatqcznik Nr 2 do Uchwaty Nr XXV/145/ Rady Gminy Repki z dnia 21 grudnia r. Nazwa i eel Rozdziat Jednostka odpowiedzialna lub koordynuja;ca Okres realizacji od do tqczne

Bardziej szczegółowo

MAŁA AKADEMIA STRAŻAKA

MAŁA AKADEMIA STRAŻAKA MAŁA AKADEMIA STRAŻAKA W hali sportowej przy Gimnazjum w Przytocznej odbył się Turniej Sportowy Małej Akademii Strażaka. 9 maja br. w hali sportowej przy Gimnazjum w Przytocznej odbył się Turniej Sportowy

Bardziej szczegółowo

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył!

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Napisano dnia: 2015-06-10 18:12:02 Zakręcony Konkurs, to znana wszystkim akcja zbierania nakrętek, celem pomocy potrzebującym, jednak w nieco innej,

Bardziej szczegółowo

7. Podj~cieuchwalyw sprawie wyborulawnikowdo S(lduRejonowegow Braniewie.

7. Podj~cieuchwalyw sprawie wyborulawnikowdo S(lduRejonowegow Braniewie. Protok61 N r XI07 z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej w dniu 21 wrzesnia 2007 r. Ad. pkt 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosci obrad Przewodnicz(lcy Rady Gminy Wladyslaw Kaczor otworzyl obrady sesji

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY

UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA WYBORCY

INFORMACJE DLA WYBORCY INFORMACJE DLA WYBORCY 1. KIEDY I GDZIE GŁOSOWAĆ? Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone zostały na dzień 25 października 2015 r. Głosowanie odbywać się będzie w tych samych lokalach

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców ma prawo do uzyskiwania informacji o: 1) terminie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2011 r. PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2011 r. PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 9 sierpnia 2011 r. PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-503-53/11 Informacja o uprawnieniach wyborcow niepelnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

wojt GMINY KWILCZ woj, wielkopolskie

wojt GMINY KWILCZ woj, wielkopolskie wojt GMINY KWILCZ woj, wielkopolskie Zatqcznik do Zarz^dzenia Nr 5 /2014 Wojta Gminy Kwilcz z dnia 24 st^cznia 2014r. OGLOSZENIE Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku

Bardziej szczegółowo

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków 1 KALENDARIUM IMPREZ /2016 L.p. Termin Nazwa Miejsce Opis 1. wrzesień VIII Święto Pieczonego Ziemniaka Impreza mam na celu krzewienie tradycji ludowych. Integrowanie środowiska lokalnego poprzez wspólną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. j T A i i ^ i WWW/*. f^kaiovvf BKJ^iC^iS'T^^ KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3 Informacja dotycz^ca zawiadamraniatanstwowej Komisji Wyborczej

Bardziej szczegółowo

Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator Współorganizator

Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator Współorganizator Kalendarz imprez i uroczystości organizowanych przez Urząd Gminy Bralin, placówki oświatowe, sołectwa, stowarzyszenia, parafie i inne podmioty 2014 rok Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator

Bardziej szczegółowo

UCHWALANR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

UCHWALANR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALANR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdnia!3$.#!*?*-2q11 roku w sprawie ogtoszenia konkursu plastycznego dla dzieci ze swietlic socjoterapeutycznych i srodowiskowych pod hastem,,ja tez chc? pomagac!"

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE 600 Transport i łączność 18 641 169,00 15 252 520,81 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 534 715,00 Pomoc finansowa

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

I.. Prawo do uzyskiwaniainformacjio wyborach

I.. Prawo do uzyskiwaniainformacjio wyborach PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 9 sierpnia 2011 r. ZPOW -503-53/11 Informacja o uprawnieniach wyborców niepelnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

Czego dotyczy nowy program?

Czego dotyczy nowy program? W tym roku szkolnym będziemy nadal kontynuowali, przy współpracy z Polską Akcją Humanitarną, realizację programu SZKOŁA GLOBALNA Przystępujemy do nowych działań w ramach nowego programu pod nazwą: PROGRAM

Bardziej szczegółowo

KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne

KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku  REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne KONKURS FOTOGRAFICZNY,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " Zala_cznik do Zarzqdzenia Nr 32 W6jta Gminy Kotbiel z dnia 29 listopada 2012 r. REGULAMIN l. Postanowienia og6lne Konkurs,,Gmina Kotbiel w

Bardziej szczegółowo

Kalendarz najważniejszych wydarzeń, uroczystości i imprez szkolnych w roku 2015/2016

Kalendarz najważniejszych wydarzeń, uroczystości i imprez szkolnych w roku 2015/2016 Kalendarz najważniejszych wydarzeń, uroczystości i imprez szkolnych w roku 2015/2016 Lp. Zadania, wydarzenia, czynności Forma realizacji Termin Osoba odpowiedzialna 1 Uroczysta inauguracja roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Relację z imprez można obejrzeć na stronie internetowej Urzędu Gminy Wodzisław pod adresem:

Relację z imprez można obejrzeć na stronie internetowej Urzędu Gminy Wodzisław pod adresem: Minęło pięć lat od chwili, gdy w Przedszkolu Samorządowym w Wodzisławiu rozpoczął swoją działalność Klub Twórczych Rodziców. Jego powstanie zainicjowała dyrektor Barbara Kałka wraz z gronem pedagogicznym.

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr 202/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Staszow z dnia 31 pazdziernika 2014 roku

Zarzadzenie Nr 202/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Staszow z dnia 31 pazdziernika 2014 roku Zarzadzenie Nr 202/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Staszow z dnia 31 pazdziernika 2014 roku wsprawie: wprowadzenia zmian wbudzecie Miasta igminy Staszow na 2014 rok. Na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 2 listopada 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL Z KONTROLI. fz uwzglgdnieniem zmian zaistnialych w okresie obj$tym kontrolq, data objqcia stanowiska stuzbowego)

PROTOKOL Z KONTROLI. fz uwzglgdnieniem zmian zaistnialych w okresie obj$tym kontrolq, data objqcia stanowiska stuzbowego) Opoiskt (jrzqd YVojewodzki WYDZlAt POLITVK! SPOtECZNEJ 45-082 Opole, u!. Piaslowska 14 PS.1.431.2.3.2011. LW PROTOKOL Z KONTROLI 1. Jednostka kontrolowana: Gmina Prudnik - Urza^d Miejski w Prudniku, ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec. Page 1 of7 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.htm Lubliniec: Przedmiotem zamowienia publicznego jest

Bardziej szczegółowo

POD ANIE. Adres do korespondencji: (Proszg niezwlocznie podac wszelkie zmiany adresu)

POD ANIE. Adres do korespondencji: (Proszg niezwlocznie podac wszelkie zmiany adresu) Mi^dzynarodowy Program Stazy Parlamentarnych (MPSP) Kancelaria Sejmu we wspolpracy z Uniwersytetem Warszawskim Miejsce na zdj?cie POD ANIE Nazwisko: Imi : Stan cywilny: Imiona rodzicow: Data urodzenia:

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia... k'.c.*:r... 2010 r.

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia... k'.c.*:r... 2010 r. ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia...... k'.c.*:r.... 2010 r. w sprawie zmiany statutu Filharmonii Zielonogorskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Gorze Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK Lp. Miesiąc Nazwa działania Odpowiedzialny Planowana data 1 Styczeń Dzień Babci i Dziadka II Festiwal kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych Konkurs

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2016 ROK GMINA ZBLEWO

KALENDARZ IMPREZ 2016 ROK GMINA ZBLEWO STYCZEŃ KALENDARZ IMPREZ 2016 ROK GMINA ZBLEWO 1. Pokłon Trzech Króli 05.01.2016 Świetlica wiejska Semlin Radni sołectwa Semlin, Radna Rady Gminy 2. XXIV Finał WOŚP 10.01.2016 ZSP Bytonia ZKiW Pinczyn

Bardziej szczegółowo

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 76 200 Słupsk, ul. Wiatraczna 10, tel./fax. (059) 841-78-69 Konto: mbank nr 21 1140 1153 0000 2176 8100 1001 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo