Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015"

Transkrypt

1 VISTULA GROUP skorygowany QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od do zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według w walucie zł Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Finansowej w walucie zł data przekazania: VISTULA GROUP SA (pełna nazwa emitenta) VISTULA GROUP Lekki (lek) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) Kraków (kod pocztowy) (miejscowość) Pilotów 10 (ulica) (numer) (0-12) (0-12) (telefon) (fax) vistulagroup.pl ( ) (www) (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od do w tys. zł 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od do kwartał(y) narastająco / 2015 okres od do w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Rozwodniona liczba akcji XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,01-0,01 0,00 0,00 XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,01-0,01 0,00 0,00 XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 2,47 2,35 0,60 0,57 XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 2,45 2,22 0,60 0,54 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XXI. zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 VISTULA GROUP WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 1/ kwartał(y) narastająco / 2015 okres od do w tys. zł 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od do kwartał(y) narastająco / 2015 okres od do w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od do XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej XXIV. Zysk (strata) brutto XXV. Zysk (strata) netto XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem XXX. Aktywa, razem XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XXXII. Zobowiązania długoterminowe XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe XXXIV. Kapitał własny XXXV. Kapitał zakładowy XXXVI. Liczba akcji (w szt.) XXXVII. Rozwodniona liczba akcji XXXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,00-0,01 0,00 0,00 XXXIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,00-0,01 0,00 0,00 XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 2,45 2,32 0,60 0,57 XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 2,43 2,20 0,59 0,54 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XLII. zł/eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. ZAWARTOŚĆ RAPORTU Plik Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za_i kw 2015r..pdf Opis Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 1 kwartału 2015 roku PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Grzegorz Pilch Prezes Zarządu Mateusz Żmijewski Wiceprezes Zarządu Erwin Bakalarz Członek Zarządu Komisja Nadzoru Finansowego 2

3

4 ! " # # $%& % '()*+,-./)012'/&,3,4536)*7847,'9,3:)'3)294);,'/0)36*,;)74,'9,(9','3);/0)% +1;9/'9/6)43<,;);5-=7,3,4*,-=>':);)?-9%! 3:A,4'9:1;,:<5;1;CD 5;94/'45;56A,-)'/97,4/:2,*);,'/D D & *,'3,:-./76)4+9)<,+96);987,'5+9D H 479/2)'/6)*F-7/'9,:*/45<>2>G6)E5-7:9)*,7>479/2)'/0;,*,'-./D %$ '()*+,-./)9'3<*>+/'<,-=(9','3);5-=D %% 3<)<'/-75''9:9*575:,97,0*)E/I& % % ',-78-/74,*7/'9,;:;,*<,2/$%*):>C % ',-78-/74,*7/'9,6)4,-9/G92,'3);/.C # # $%! % 5'9:9(9','3);/7,:;,*<,A$%*):>! 2,');,'/479,A,'9,*)7;).);/ *)0')75(9','3);/?;9,4-7/'9,,*784>! D & & & H $ " # # $%

5 !!!"#$%#&$'&!( #)(*+,- &'!%( #)(*+.&& (*/)/(0&!# 1.2+)(*.&& (/(/(0&!# 33'&!4 1.2+)(.&& (/)/(0&!# 1.2+)(.&& (/(/(0&!# 33'&!4 1.2+)(.$1.12 ((56 ) (77* (776,*<)?B(9*+5 % % % % ''/;,*<)?-9'9/+,</*9,2'/ %%$& %%$!$ %%% %%%H 7/-7);/,:<5;,<*;,A/ %& $&!%! H!& 9/*>-=)+)?-99';/3<5-5.'/ &D &D &D &D :<5;,6*7/7',-7)'/4)36*7/4,E5 K K K K,2/E')?-94A>0)</*+9');/!$ DH %$ 479,A59,:-./ %H $ ''/9';/3<5-./4A>0)</*+9');/ :<5;,7<5<>A>)4*)-7)'/0)6)4,<:>4)-=)4);/0) &$ D!$ %%H %$HH )7)3<,A/,:<5;,<*;,A/!!$!.$18.1 (*)5 *)66 (565*7 )(*,6,35 %H%%H %H!$D %D%!& %D%%$,2/E')?-97<5<>A>4)3<,;9>3A>0)*,76)7)3<,A/',2/EK ')?-9 %D!& %D$ %D%$ %%&$ 479/2)'/6)E5-7:9:*1<:)</*+9');/ K K K K "*)4:969/'9FE'/99-=/:;9;,2/'<5 $ %%H DD %&% :<5;,6*7/7',-7)'/4)36*7/4,E5 K K %D$ K )7)3<,A/,:<5;,)G*)<);/ D % %&!!%.$1 5( *( (*7 *5 3!.212&$3$3!&$'3'!.+'!&+9:#/ 4 6)7 ) )77*5 ()(5(,69<,A6)43<,;);5 D$$ D$$ D$$ D$$,69<,A7,:<>,297,-.9;5-/'5 K K K K )7)3<,A/:,69<,A5 %$! %$! %$% %$D& 53:97,<*75+,'/ &H!D!D%%!D%$ %D!H 5'9:(9','3);5*):>G9/E8-/0) K%H&& $& K!H $!% 3!.2$ &!9;#!1 K K K K 3!.212&$ 6)7 ) )77*5 ()(5( 81!:&!'2+4.!&1 ()7() ()6* ((5*) ((5*5( )G);987,'9,7<5<>A>7,:>6>?*)4:1;<*;,A5-= % %D %% % ()**++$,$-.*.)*+)/0.&2

6 ! )G);987,'9,7<5<>A>2/,39'0>!! D%$ $H! */45<596)E5-7:94A>0)</*+9');/ %$H% K K K )G);987,'9,7<5<>A>/+93.94A>E'5-=6,69/*1;;,*<)K?-9);5-=L)G290,-./M K %$D!D %%H$$$ %%H$$$ /7/*;,7<5<>A>)4*)-7)'/0)6)4,<:>4)-=)4);/0) &D$ D %H /7/*;54A>0)</*+9');/! % & & 81!:&!!1$'2+4.!&1 ()76 ()5* ()* ()6 81!:&!<..!&1 55 ())() 6 5)*7 )G);987,'9,7<5<>A>2/,39'0> $! %D %& )G);987,'9,7<5<>A>4)3<,;9>3A>0)*,76)7)3<,A/ 7)G);987,'9,!$ &!H& % D%&! */45<596)E5-7:9:*1<:)</*+9');/ $!$ %!&H!&% *1<:)</*+9');,-7F?B:*/45<1;96)E5-7/:4A>0)</*+9K ');5-= )G);987,'9,7<5<>A>/+93.94A>E'5-=6,69/*1;;,*<)K?-9);5-=L)G290,-./M HD&% K K K K %$%D % %$$$ /7/*;5:*1<:)</*+9');/ %DH $ H!!! 81!:&!!1$<..!& ()*(* 67*(5 5*( 81!:&!!1$ )76 (7)7 )757 (*7( $1 5( *( (*7 *5,*<)?B:39F0);, &!$D $! $DDH %$%H% 9-7G,,:-.9 %D&!%! %D&!%! )7;)4'9)',29-7G,,:-.9 %D%HH! %&H&! %&H&! = &'!%( #)(*+.&& (*/)/(0&!# 1.2+)(*.&& (/(/(0&!# 33'&!4 1.2+)(.&& (/)/(0&!# 1.2+)(.&& (/(/(0&!# 33'&!4 1.2+)( ''/L7<5<>A>M (* 7(( )57 ** ;53<,;9)'/0;,*,'-./G,':);/',-75'37/7<5<>A> ;5',.+>2):,293:2/6);5-= %H& $$& %&D%D %&D$ )<;,*</,:*/45<5;5!!H!H!!&% ;/:32/;A,3'/GF48-/7,G/769/-7/'9/+7)G);98K 7,I2/,39'0);5-= H& %%% % %D $#938!>&1 (* 7(( )57 ** ()**++$,$-.*.)*+)/0.&3

7 !?, #)(*+ (1.20)(* '(*/)(/)( '(*/)/( (1.20)( '(/)(/)( '(/)/( $#B'$3'C$ ()7 66)77 )37<;A,3'536*7/4,E5 HH% $H 53:L3<*,<,MG*><<)7/36*7/4,E5 $& )7)3<,A/6*75-=)45)6/*,-5.'/ H% %H 53:7/7G5-9,'9/(9','3);5-=,:<5;1;<*;,A5-= K K )37<536*7/4,E5 HD!H )37<5)012'/0)7,*784> %%%D %$$%D )7)3<,A/:)37<5)6/*,-5.'/ % <*,<,7/7G5-9,'9/(9','3);5-=,:<5;1;<*;,A5-= %H % 53:L3<*,<,M',479,A,2')?-9)6/*,-5.'/. %% K! *75-=)45(9','3);/ %D! 53:',36*7/4,E5361A:97,2/E'/. K K )37<5(9','3);/ % & <*,<,',36*7/4,E5361A:97,2/E'/. K K 53:L3<*,<,MG*><<) KD! K&% )4,</:4)-=)4);5 KD!& KD $D..E& /(566 /5 *75693,'54)6)4+9)<>4)+9'>.8-/0) K%H&& K!H *75693,'54):,69<,A1;+'9/.37)?-9 K K "*/4'9,;,E)',29-7G,,:-.97;5:A5-= %D&!%! %D&!%! "*/4'9,;,E)',*)7;)4'9)',29-7G,,:-.97;5:A5-= %D%HH! %&H&! 53:L3<*,<,M',./4'8,:-.F7;5:A8 K6)43<,;);5 K*)7;)4'9)'5 (1.20)(* '(*/)(/)( '(*/)/( (1.20)( '(/)(/)( '(/)/( $D..E& /(566 /5 K K :><:9;5-/'5,:<5;1;(9','3);5-=4)3<F6'5-=4)36*7/4,E5 K K )4,</:4)-=)4);57;987,'576)75-.,+96*/7/'<);,'5+9;9''5-=-,A:);9K <5-=4)-=)4,-= 21!.$'#B<' /(566 /5 K K ()**++$,$-.*.)*+)/0.&4

8 ! F?,F!!"#$%#&$'&!( #)(*+,69<,A 6)43<,;);5,69<,A 7,:<>,29K 7,-.9 ;5-/'5,69<,A */7/*;);5 53:9 7,<*75+,'/,69<,A;A,3'5 6*75693,'5 4)6)4+9)<> 4)+9'>.8-/0),69<,A +'9/.K 37)K?-9);5,69<,A A,3'5 *,7/+ >'&)()()( 7)) / ()76 7() ()(5( / ()(5( +9,'5;:,69<,2/;A,3'5+;:;,*<,2/$%*):>C )*/:<,:)'3)294,-5.', K K 6*7/4,E?*)4:1;<*;,A5-= K K 53:L3<*,<,M'/<<)7,*):)G*)<);5 K!H K!H K!H 5-/',6*)0*,+>)6-5.'/0) D D D +93.,,:-.9 K K 5/+9<);,'/)6-./',,:-./ K K >'&())( 7)) / ()*(* )( )77*5 / )77*5 >'&)()()( 7)) / ()76 7() ()(5( / ()(5(!&$13!.>12&$ 1)(+ )*/:<,:)'3)294,-5.', % % % 6*7/4,E?*)4:1;<*;,A5-= K K G.F-9/>479,A1; K K )479,A753:>'/<<) K K 53:L3<*,<,M'/<<)7,*):)G*)<);5 $& $& $& 5-/',6*)0*,+>)6-5.'/0) %D %D %D +93.,,:-.9 K 5/+9<);,'/)6-./',,:-./ K K && / / >'&(()( 7)) / ()* 655 ) / ) >'&)()()(* 7)) / ()* 655 ) / ) +9,'5;:,69<,2/;A,3'5+;:;,*<,2/$%*):>C )*/:<,:)'3)294,-5.', KH KH 6*7/4,E?*)4:1;<*;,A5-= K K 53:L3<*,<,M'/<<)7,*):)G*)<);5 K%H&& K%H&& K%H&& 5-/',6*)0*,+>)6-5.'/0) K K +93.,,:-.9 K K 5/+9<);,'/)6-./',,:-./ K K >'&())(* 7)) / ()* 6())6 6)7 / 6)7 ()**++$,$-.*.)*+)/0.&5

9 #)(*+ 32$1$;'<13!&!"C&$#B'!2>&;#!3#$9&9 (1.20)(* '(*/)(/)( '(*/)/( (1.20)( '(/)(/)( '(/)/( 53:L3<*,<,M'/<<) K%H&& K!H )*/:<5C 479,A;753:,-=L3<*,<,-=M'/<<)./4')3</:3<);,*7537)'5-= K K +)*<57,-., H D! <*,<,;,*<)?-9?*)4:1;<*;,A5-= K K <*,<,;,*<)?-9(9*+5 K K 53:9L3<*,<5M7;5-/'5'9/*>-=)+)?-99';/3<5-5.'5-=;/4A>0;,*<)?-90)479K ;/. 4693>./+'/.;,*<)?-9(9*+5;*,-=>'/:753:1;93<*,<7,*):G9/E8-5 K K 53:9L3<*,<5M7;5-/'59'3<*>+/'<1;6)-=)4'5-= K K 53:9L3<*,<5M7<5<>A>*1E'9-:>*3);5-= K K 53:L3<*,<,M',9';/3<5-.,-= %H % )37<57<5<>A>)43/</: %% D +9,',3<,'>*/7/*; KH +9,',3<,'>7,6,31; H K&H +9,',3<,'>',2/E')?-9 K&H K%% <1; 45;94/'459)43/<:9M K K$! K K%&H$ "*)4:969/'9FE'/;50/'/*);,'/;479,A,2')?-9)6/*,-5.'/. K%DH K$ )4,</:4)-=)4);57,6A,-)'5 K%! K 43/<:97,6A,-)'/ K%% KD 32$1$3!&!"C&&..'!2>&;#!3#$9&9 /(5 /) 32$1$;'<13!&!"C&$#B'!2>&;#!!&1.$#$9&9 <*75+,'/)43/<:9 5;94/'45)<*75+,'/)4./4')3</:7,2/E'5-= 5;94/'45)<*75+,'/7<5<>A>9';/3<5-.94)3<F6'5-=4)36*7/4,E5 K K 6A5;57/36*7/4,E59';/3<5-.96*7/7',-7)'5-=4))G*)<> K K 6A5;57/36*7/4,E59';/3<5-.94)3<F6'5-=4)36*7/4,E5 K K 6A5;57/36*7/4,E5./4')3<:97,2/E'/. K K 6A5;57/36*7/4,E5;,*<)?-9'9/+,</*9,2'5-= K K 6A5;57/36*7/4,E5*7/-7);5-=,:<5;1;<*;,A5-= %! & KH K & K ()**++$,$-.*.)*+)/0.&6

10 ! 6A5;57/36*7/4,E5'9/*>-=)+)?-99';/3<5-5.'5-= K K,G5-9/9';/3<5-.96*7/7',-7)'5-=4))G*)<> K K,G5-9/9';/3<5-.94)3<F6'5-=4)36*7/4,E5 K K,G5-9/./4')3<:97,2/E'/. K K,G5-9/;,*<)?-9'9/+,</*9,2'5-= K%$$ KD,G5-9/*7/-7);5-=,:<5;1;<*;,A5-= KD& K%DD,G5-9/'9/*>-=)+)?-99';/3<5-5.'5-= K K,G5-9/,:<5;1;(9','3);5-=;./4')3<:,-=7,2/E'5-= K K 54,<:97<5<>A>36*7/4,E5./4')3<:97,2/E'/. K K 32$1$3!&!"C&&..'!2>&;#!!&1.$#$9&9 /*6 /(** 32$1$;'<13!&!"C&$#B'!2>&;#!I!&&19 6A5;5'/<<)7/+93.9,:-.9L;54,'9,>479,A1;M99''5-=9'3<*>+/'<1;:,69<,A)K ;5-=)*,74)6A,<4):,69<,A> 6A5;57<5<>A>7,-980'9F-9,:*/45<1;96)E5-7/: %!%! H!$ 5;94/'4599''/;56A,<5',*7/-7;A,?-9-9/29 K K 6A,<5:*/45<1;96)E5-7/: K$ KH 5:>64A>E'5-=6,69/*1;;,*<)?-9);5-= K%%H$$$ A,<')?-97)G);987,I7<5<>A>>+1;2/,39'0>(9','3);/0) K!$ K!$ )7)3<,A/;6A5;5(9','3);/N)<*75+,'/?*)4:969/'9FE'/ D K 32$1$3!&!"C&&..'!2>&;#!I!&&19 (7 5*( 1!"&!D &!9&!E&...&+;'<13!&!"C&$#B!1!1/ >&.<1;'<13!&!"C&$#B K /5 K /(* '!3!&!"C&!!#B1!1>&.$&3#:.+ ((5 (6( +9,',3<,'>?*)4:1;69/'9FE'5-=7<5<>A>*1E'9-:>*3);5-=!! '!3!&!"C&!!#B1!1>&.$&&!#+ *) **77,;,*<)?B;5:,7,'8;6)75-.9O''/:)*/:<5P;:;)-9/KH<537A3:A,4,39FC?*)4:9<*;,A/9 )<*75+,'/)43/<:9KK&&<537A J//5.$2 ()**++$,$-.*.)*+)/0.&7

11 F = K K?)(*- ( &I #94<>& ((1L!'!8L3'!.'!2>&;#! 5479,A#)36)4,*-75*,.)K ;/0)/./3<*>84);/0)LM6)4'>+/*/+$$$$$D$& )43<,;);5+6*7/4+9)</+479,A,2')?-961A:9;0)23:9/.2,35(9:,-.979,A,2')?-9LM./3<C 36*7/4,E4/<,29-7',)479/E56*);,47)',;;536/-.,297);,'5-=3:2/6,-=LDD%M 36*7/4,E 4/<,29-7', 7/0,*1; 9 G9E></*99 6*);,47)', ; ;536/-.,297);,'5-= 3:2/6,-= L DDDM 6*)4>:-.,6)7)3<,A/.)479/E5;9/*7-='9/.L%%M +)E', >7',B %$ 6,R479/*'9:, %H& *):> K 4,<, ;54,'9, 7,*7847/'9, 9'93<*, *7/+53A> 9,'42> ; 36*,;9/ ><;)*7/'9,6*7/439FG9)*3<;,6,I3<;);/0)6)4',7;8O*,:);3:9/,:A,45*7/+53A>479/E);/0)P 4'9> $ :;9/<'9, %HH% *):> 7)3<,A) 7,*/./3<*);,'/ 6*7/7 84 /.)');5 42, *,:);, "*14+9/?-9, ; J 5479,A#)36)4,*-756*7/:37<,A-/'9/6*7/439FG9)*3<;,6,I3<;);/0);/4'))3)G);861A:F:,*G>,I3<;, /G9><09/A4);5J93<>2,#*)>6+9,A+9/.3-/$;*7/?'9,%HH*):> 7,3<*;,'9,+9</'<,./3<'9/)7',-7)'5 $B!.!!3#$9&93<2! ,*7847/'9/9'93<*,*7/+53A>9,'42>;36*,;9/><;)*7/'9,6*7/439FG9)*3<;,6,I3<;);/0)6)4',K 7;8O*,:);3:9/,:A,45*7/+53A>479/E);/0)P *7/:37<,A-/'9/;./4'))3)G);8361A:F:,*G>,I3<;,6)4(9*+8C,:A,45*7/+53A>479/E);/0) OJ93<>2,P61A:,:-5.', /G9><+9</'<,',#9/A479/,69/*1;,*<)?-9);5-=;,*37,;9/ /./3<*,-.,');/.',7;5361A:9CJ93<>2,61A:,:-5.', )-78</: 6*)-/3> 9'</'35;'/. *)7G>4);5 39/-9 36*7/4,E5 )*,7 )4');9/'9, 6)75<5;'/0) ;97/*>':> +,*:9J93<>2, )A8-7/'9/7/361A:8 12-7,':,L7+9,',',7;5361A:9',J93<>2,S 12-7,':,M ()**++$,$-.*.)*+)/0.&8

12 2008 *7/.F-9/ :)'<*)29 9 6)A8-7/'9/ 7/ 361A:8 ; )7','9> L7+9,', ',7;5 361A:9 ', J93<>2, #*)>6M 2015 *7/'9/39/'9/479,A,2')?-9.>G92/*3:9/.6*);,47)'/.6)4+,*:8 4)361A:97,2/E'/. (.+.+K+3$3!.219M!.+>K+3 /4A>03<,'>',:)'9/-:;,*<,A>$%*):>;3:A,4#*>65,69<,A);/.J93<>2,#*)>6;-=)479A5',3<F6>.8K -/6)4+9)<50)36)4,*-7/C ( M!.+>K+3K/4')3<:,4)+9'>.8-, /479G8 ; *,:);9/ 6*75 > )<1; %$T :)4 %K! 61A:, 7,*/./3<*);,', ; 8479/ 5479,A#)36)4,*-75*,.);/0)/./3<*>84);/0)LM 6)4'>+/*/+$$$$$$!H /.)'); ,A QQ #)36)4,*-75 *,.);/0) /./3<*> 84);/0) 6)4 '>+/*/+ $$$$&!D *7/4+9)<479,A,2')?-9361A:93<,');9=,'4/24/<,29-7'5)479/E8 :, 7,*/./3<*);,', ;/./3<*7/ *7/439FG9)*-1; *,.);/0) /./3<*> 84);/0) ;8479/ /.)');5+ 42, 5479,A#)36)4,*-756)4'>+/*/+$$$$&&! 39F*1;'9/E*/,297,-.8>3A>0:)'(/:-.)');,'9,:)37>29G2>7/:4,+3:9-=;*,+,-=/:36)*<);5-=:)'<*,:<1; 6*7/*)G);5-=7,;,*<5-=6*7/7J93<>2,#*)>6 3612'9:1; * 5479,A#)36)4,*-75*,.);/0)/./3<*> 84);/0)6)4'>+/*/+$$$$!D& :,-.9M61A:,7,.+>./39F*/,297,-.8>3A>0)479/E);5-=',72/-/'9/6)4+9)<>4)+9'>.8-/0))*,7',72/K -/'9/6)4+9)<1;76)7,0*>65:,69<,A);/.J93<>2,#*)>6 3612'9:1; 5479,A#)36)4,*-75*,.);/0)/./3<*>84);/0) LM6)4'>+/*/+$$$$$HD *7/4+9)<479,A,2')?-9361A:93<,');9;5',./+97,*7847,'9/'9/*>-=)+)?-9,+9;A,3'5+92>G479/*E,;9)' '9:1; )4+9)</+4)+9'>.8-5+#*>65,69<,A);/.J93<>2,#*)>6L4,2/.O#*>6,PM./3<361A:,J93<>2,#*)>6739/K 479G8;*,:);9/L4,2/.O61A:,P2>GO+9</'<PM ()**++$,$-.*.)*+)/0.&9

13 )'9E/.6*7/43<,;9)')3-=/+,<#*>65,69<,A);/.J93<>2,#*)>62+*+$3 '0 0%%45 Vistula Group S.A. W.KRUK S.A. (100%) DCG S.A. (100%) Wólczanka Shirts Manufacturing Sp. z o.o.(100%) Wólczanka Production 3 Sp. z o.o. (100%) VG Property Sp. z o.o. (100%) )7,;; 6)4+9)<,+9 7,2/E'5+9;-=) ; 3:A,4 0*>65:,69<,A);/. J93<>2,#*)>6 6)39,4, >479,A5; %$$U0A)31;',70*)+,47/'9>;3612'9:1;J93<>2,,*:/<67))739/479G8;*,:);9/N><*,<,:)'<*)29 GM %$$U0A)31;',70*)+,47/'9>;3612'9:1;J9-)'67))739/479G8;,I->-9/N><*,<,:)'<*)29',3:>K -M %$$U 0A)31; ; 0*)+,47/'9> 3612'9:1; 61A:9 PJ96)P 7 39/479G8 ;,29'9'0*,479/ N ><*,<, :)'<*)29 ', 4M %$$U0A)31;',,2'5+0*)+,47/'9>:-.)',*9>37561A:9P)>'0P739/479G8;</</*3G>*0>N><*,K J93<>2,#*)>66)39,4,6)',4<)>479,A5;',3<F6>.8-5-=6)4+9)<,-=C '4*//',*467))739/479G8;,*37,;9/6*75>2 )23:9/.&&;693,',4)/./3<*>*7/439FG9)*-1; 3612'9:1; 61A:,'4*//',*467))'9/7)3<,A,)G.F<,:)'3)294,-.8,'/(9','3);/</.361A:9'9/+,.893<)<'/0) ;6A5;>',3:)'3)294);,'/36*,;)74,'9/(9','3);/ :)'3)294);,'/ 36*,;)74,'9/ (9','3);/ 7, :;,*<,A $% *):> )G/.+>./ 4,'/ /4')3<:9 4)+9'>.8-/. )*,7 361A/:7,2/E'5-=C 12-7,':,*)4>-<9)' 67)))*,7J#*)6/*<567)) +9,'5;3<*>:<>*7/#*>65,69<,A);/.;:;,*<,2/$%*):> K 4'9>D3<5-7'9,$%*):>J93<>2,#*)>67G5A,%>479,A361A:9 12-7,':,=9*<3,'>(,-<>*9'067)) ',*7/-7361A:97,2/E'/.J#*)6/*<567)) K 4'9>$+,*-,$%*):>J93<>2,#*)>6',G5A,%$$U>479,A1;361A:9 12-7,':,=9*<3,'>(,-<>*9'0 67)))4361A:97,2/E'/.J#*)6/*<567)) ()**++$,$-.*.)*+)/0.&10

14 (2':'+!'$'#9'&.!'!&+9:#9 :',479/I%+,*-,$%*):>3:A,4,*784>J93<>2,#*)>6G5A',3<F6>.8-5C K#*7/0)*792-= */7/3,*784> K,4)3A,;,:)-9>: 9-/6*/7/3,*784> K,</>37 +9./;3:9 9-/6*/7/3,*784> ):*/39/)4%+,*-,$%*):>4)4'9,7,<;9/*47/'9,'9'9/.37/0)36*,;)74,'9,(9','3);/0);3:A,479/,K *784>J#7,37A5',3<F6>.8-/7+9,'5C,M 74'9/+%+,*-,$%*):>,',4)3A,;,:)-9>:7A)E5A*/750',-.F7>479,A>;,*78479/61A:99(>':K /6*/7/3,,*784> GM 74'9/+%:;9/<'9,$%*):>,'*;9',:,2,*7',6)43<,;9/>-=;,A5,45,47)*-7,61A:974'9,%$ +,*-,$%*):>)G.8A3<,');93:)7A)':,,*784>61A:9 ''#,479/I%+,*-,$%*):>3:A,4,45,47)*-7/.J93<>2,#*)>6G5A',3<F6>.8-5C K/*75,70,. *7/;)4'9-78-5,45,47)*-7/. K2)',,29: 9-/6*7/;)4'9-78-,,45,47)*-7/. K9-=,A9/*7/./;3:9 7A)'/:,45,47)*-7/. K*<>*F4*7/./;3:9 7A)'/:,45,47)*-7/. K9*)3A,;,'/: 7A)'/:,45,47)*-7/. K#*7/0)*7 1.<);9-77A)'/:,45,47)*-7/. ):*/39/)4%+,*-,$%*):>4)4'9,7,<;9/*47/'9,'9'9/.37/0)36*,;)74,'9,(9','3);/0);3:A,479/,45,47)*-7/.J#7,37A5',3<F6>.8-/7+9,'5C,M ;4'9>%:;9/<'9,$%;5-7,.'/,2'/0*)+,47/'9/61A:94):)',A);5G)*>,45,47)*-7/.',):*/3 ');/.;3612'/.:,4/'-.9N:<1*,',6)43<,;9/>-=;,A6)4.F<5-=',6)39/47/'9>;4'9>$:;9/<'9,$%*):> >:)'3<5<>);,A,39F;6)'9E37536)31GC K/*75,70,. *7/;)4'9-78-5,45,47)*-7/. K9-=,A9/*7/./;3:9 9-/6*7/;)4'9-78-5,45,47)*-7/. K>:,37,09/*,7A)'/:,45,47)*-7/. K9*)3A,;,'/:7A)'/:,45,47)*-7/. K537,*4/<*>7A)'/:,45,47)*-7/. (.1!'&!31'&!I!&&14 9'9/.37/ 3:)'3)294);,'/ 36*,;)74,'9/ (9','3);/ 7)3<,A) 7,<;9/*47)'/ 4) 6>G29:,-.9 )*,7 6)4693,'/ 6*7/7,*784/4')3<:9)+9'>.8-/.;4'9>%+,.,$%*):> (*&.$&+#9'!2>&;#! :)'3)294);,'/36*,;)74,'9/(9','3);/#*>65,69<,A);/.J93<>2,#*)>6L4,2/.*1;'9/E.,:)O#*>6,,69K <,A);,P 2>G O#*>6, J93<>2, #*)>6PM 7)3<,A) 36)*7847)'/ 6*75 7,A)E/'9> :)'<5'>, ,A,2')?-9 0)36)4,*-7/. )69'99,*784>/4')3<:9)+9'>.8-/.', 479/I7,<;9/*47/'9,'9'9/.37/0)3:)'3)294);,'/0)36*,;)74,'9,(9','3);/0)'9/93<'9/.86*7/3A,':99):)29-7')K?-9;3:,7>.8-/',7,0*)E/'9/:)'<5'>,-.9479,A,2')?-96*7/761A:9#*>65,69<,A);/.;4,.8-/.39F6*7/;9479/B 6*7537A)?-9 ()**++$,$-.*.)*+)/0.&11

15 (3!.2#$9&$!#9&!+ #9&!+3!'9:#$83;'&!>+83;'&!33'!.$>C&#&9 &!9*N4<>&9 >!#8$42<1&>&$ 4 '&!+#9&!+$M!.+>K+3&'!%3&!3.+ 1.>&41&!!& &;#!&#&$#B3!.<1#9!M!.+>K+3 1!'3&!&>!'1&43.+1.>&41.2)(3.+#&/ 4)(!&>!'1&43.+#&4)( 3)294);,'/0)*,6)*<>:;,*<,2'/0)7,:;,*<,A$%*):>;4'9>%$$%*,479/I6*7/:,7,'9,*,6)*<>:;,*<,2'/0)7,:;,*<,A$%*):>;4'9>%$$%*:,69<,A7,:A,4);5J93<>2, '5+0*)+,47/'9>:-.)',*9>375J93<>2,#*)>6LO61A:,4)+9'>.8-,PM 0*)+,47/'9>:-.)',*9> #9&!+!#8 3!'&$#B #9! D1.E -'!2 13!.> 2'1$ D1NE!#8 42<1 & -'!2 14<>&9 >!#8!42<1 &D1NE % <;,*<5>'4>37+/*5<,2'5OA)<, /39/IP % $D!D!& $D!D!& $$$$$ $$$$$ A8-7'9/76)4+9)K </+7,2/E'5+)*,7 $&$ $&$ #<;,*<5>'4>37+/*5<,2'5 %HD&$ %HD&$ 9)'//*/:,)'V/3<+/'<,',0/+/'< +$.0'067 % % 890*0+$*.''-000/+* ':;:<6= 8 ()**++$,$-.*.)*+)/0.&12

16 *$*$..*$3:*$.*+>*+:'+0#0!%8%!0 7 4 ' *+0 10 #$3 01$*$3 <' ('.9 $&$' * C$. 0 0%%%?0% 8 +$. 0' % % 89 0* 0 +$*.' C ' -000 /+*' 8 *$*$..*$3&$:*$.*+>*+:'+0#0 A%?% 80D0100.&$ +$3-000 *$*.' '9 #' + *$*.*+ & E+('+%%5-01%$.F*$. -01%$.$3-01%G*+$*$3#9-01%:#D* -01%1' E /4A>0;9/47561A:9):*/39/)44'9,6*7/:,7,'9,;4'9>%%%$%*):>6)6*7/4'9/0)3:)'3)294);,'/0) *,6)*<>:;,*<,2'/0)7,:;,*<,A$%*):>)*,7)44'9,36)*7847/'9,*,6)*<>*)-7'/0)7,*):$%93:)'3)29K 4);,'/0)*,6)*<>*)-7'/0)7,*):$%<.)44'9,%$$$%*',3<869A5',3<F6>.8-/93<)<'/7+9,'5;3<*>:<>K *7/;A,3')?-97',-7'5-=6,:9/<1;,:-.961A:9,M F!#83!'&$#B #9! D1.E -'!213!.> 2'1$ D1NE!#842<1& -'!214<>&9 >!#8!42<1& D1NE <,'',479/I%%%$% &$$$$$ &$$$$$ <,'',479/I%$$$% &$$$$$ &$$$$$ <,'',479/I%$$% $$$$$ $$$$$ 8E FF 2:#&!3'!. & $ F49!#83!'&$#B #9! D1.E -'!213!.> 2'1$ D1NE!#842<1& -'!214<>&9 >!#8!42<1& D1NE <,'',479/I%%%$%W %HD&H %HD&H <,'',479/I%$$$% %HHH$ %HHH$ <,'',479/I%$$% $&$ $&$ W4)<5-75A8-7'9/76)4+9)</+7,2/E'5+ E!&$1.&!3!'&!#9!M!.+>K+3!+31&!%'&!#B38$:'9:#! &'+9:#,M 7+9,'5;3<,'9/6)39,4,'9,,:-.961A:96*7/7)3)G57,*7847,.8-/ :'3<2!!#8#9!3!'&$#B 1'&!+3&! &>!'1& )(*!#8#9!3!'&$#B 1'&!+3&! 3.+#&4!&>!'1&4 3.+#&4 )(!#8#9!3!'&$#B 1'&!+3&! &>!'1& )( #*7/0)*792-=N*/7/3,*784>!$ $$$% $$$%,</>37 +9./;3:9N 9-/6*/7/3,*784>!H&!& %H! %H! *;9',:,2,*7N7A)'/:,*784> %$! $ $ ()**++$,$-.*.)*+)/0.&13

17 GM 7+9,'5;3<,'9/6)39,4,'9,6*7/7)3)G57,*7847,.8-/;,**,'<1;3>G3:*56-5.'5-=3/*99>6*,;'9,.8-5-=4) 0*)+,47/'9,:-.)',*9>37561A:9J93<>2,#*)>674'9,$$%*):>;36*,;9/6*75.F-9,7,A)E/I 6)4.F-9,;37/2:9-=3<)3);'5-=479,A,I;-/2>4)6>37-7/'9,,:-.9');/./+93.94))G*)<>',*5':>*/0>2);,K '5+LO-=;,A,PM :'3<2!!#81&.<1 +8$3#$9&$#B!! 1'&!+3&! &>!'1& )(*!#81&.<1 +8$3#$9&$#B!! 1'&!+3&! 3.+#&4!&>!'1&4 3.+#&4 )(!#81&.<1 +8$3#$9&$#B!! 1'&!+3&! &>!'1& )( #*7/0)*792-=N*/7/3,*784> %%HD$W $WW $WW,</>37 +9./;3:9N 9-/6*/7/3,*784>!$%!W %%DH$!WW %%DH$!WW *;9',:,2,*7N7A)'/:,*784> DD!W %$!WW %$!WW W 4)<5-75 ;,**,'<1; 3>G3:*56-5.'5-= 3/*99 <*7/-9/. <*,'375 )G.F<5-= ; 7;987:> 7 */,297,-.8 6*)0*,+> +)<5;,-5.'/0) ; $% *):> ;5/+9<);,'5-=6*7/761A:F;*,+,-=6*)0*,+>+)<5;,-5.'/0)6*75.F</0);61A-/',6)43<,;9/-=;,A5 :<1*5-=6*,;,7)3<,A57*/,297);,'/6*7/7-7A)':1;,*784>61A:974'9/++,.,$%*):>;;5'9:>)G.F-9,,:-.93/*99);,*<)?-9 )4'9/39/'9>4):,E4/0)7-7A)':1;,*784>92)?B,:-.93/*99)G.F<5-=;4'9>+,.,$%*):>)46);9,4,A,92)?-96)39,4,'5-=;,*K *,'<1;3>G3:*56-5.'5-=3/*994*>09/.<*,'375 -M 7+9,'5;3<,'9/6)39,4,'9,,:-.961A:96*7/7)3)G5',47)*>.8-/ ''#3<2! /*75,70,.N*7/;)4'9-78-5,45,47)*-7/.!#8#9!3!'&$#B 1'&!+3&! &>!'1& )(*!#8#9!3!'&$#B 1'&!+3&! 3.+#&4!&>!'1&4 3.+#&4 )(!#8#9!3!'&$#B 1'&!+3&! &>!'1& )( $$$$ $$$$$ $ '$3:'&!&>!'1&431'&!I!&&14 )43<,;F36)*7847/'9,'9'9/.37/0)3:)'3)294);,'/0)36*,;)74,'9,(9','3);/0)3<,');9*)76)*7847/'9/9'9K 3<*,9','31;74'9,%H2></0)$$H*):>;36*,;9/9'()*+,-.9G9/E8-5-=9):*/3);5-=6*7/:,75;,'5-=6*7/7 /+9</'<1;6,69/*1;;,*<)?-9);5-=)*,7;,*>':1;>7',;,'9,7,*1;');,E'/9'()*+,-.9;5+,0,'5-=6*7/69K 3,+96*,;,6,I3<;,'9/GF48-/0)6,I3<;/+-7A)':);3:9+L/:3<./4')29<57$%%K.<M :)'3)294);,'/36*,;)74,'9/(9','3);/7,:;,*<,A$%36)*7847)'/7)3<,A)70)4'9/77,3,4,+99F475',K *)4);5-= <,'4,*41; 6*,;)74,;-7)?-9 9','3);/. LM ; ;/*3.9 7,<;9/*47)'/. 6*7/7 '9F >*)6/.3:8 %HH *):> ) *,-=>':);)?-9 L7 7 6)7 7 61R'9/ ,',+9M 9 ;54,'5-= ',./. 6)43<,;9/ 6*7/6931;;5:)',;-75-= 9'9/.37/3:)'3)294);,'/36*,;)74,'9/(9','3);/7)3<,A)36)*7847)'/;)6,*-9>):)'-/6-.F;,*<)?-90)479K ()**++$,$-.*.)*+)/0.&14

18 -9,2>G:)37<1;6)'9/39)'5-=',9-=;5<;)*7/'9/7>;702F4'9/'9/+/;/'<>,2'5-=)46931;,+)*<57,-5.'5-=)*,7 )46931;7<5<>A>><*,<5;,*<)?-9 :)'3)294);,'/36*,;)74,'9/(9','3);/7,:;,*<,A$%*):>36)*7847)'/7)3<,A);7A)<5-=6)23:9-=77,)K :*802/'9/+4)6/A'5-=<539F-5L<537AM :)'3)294);,'/36*,;)74,'9/(9','3);/6*/7/'<);,'/./3<7,):*/3)4%3<5-7'9,4)%+,*-,$%*):>9', 479/I%+,*-,$%*):>):9/+)G*,-=>':);5+./3<*)::,2/'4,*7);5)*1;'5;,2'/4,'/(9','3);/6*/K 7/'<);,'/387,):*/3)4%3<5-7'9,4)%+,*-,$%*):>9',479/I%+,*-,$%*):>,'/6)*1;'5;,2'/7)3<,A536)*7847)'/70)4'9/77,3,4,+99F475',*)4);5-=<,'4,*41;6*,;)74,;-7)K?-99','3);/.LM :)'3)294);,'/36*,;)74,'9/(9','3);/7,:;,*<,A$%9.,:94,'/6)*1;'5;,2'/7,*):>G9/0A5)G/.+>.8 4,'/ 4)<5-78-/ 61A:9 4)+9'>.8-/. )*,7 61A/: 7,2/E'5-=.,:)./4')3</: 36)*7847,.8-5-= 3,+)479/2'/ 36*,K ;)74,'9, 3:A,46*7/439FG9)*3<;,61A:9.,:961A/:7,2/E'5-=)G.F<5-=:)'3)294,-.8'9/;-=)478./4')3<:9 )*0,'97,-5.'/36)*7847,.8-/3,+)479/2'/36*,;)74,'9,(9','3);/ 6)*7847/'9/ 36*,;)74,'9, 70)4'9/ 7 ;5+,0, )4,*784> 61A:9 4)+9'>.8-/. 4):)','9, <5,:<5;1; 9 6,35;1;)*,7:)37<1;9 6*75-=)41; 7,->':9 97,A)E/'9, 38 4):)'5;,'/', G,79/ 4)3<F6'5-= 4,'5-==93<)*5-7'5-=,<,:E/;)6,*-9>)9''/-75''9:9>;,E,'/;4,'5-=;,*>':,-=7,;A,?-9;/ 5'9:9<5-= 479,A,I <;)*78 6)43<,;F 4) 4):)'5;,'9, 37,->':1; ; )4'9/39/'9> 4) ;,*<)?-9 G92,'3);5-=,:<5;1; 9 6,35K 7,A)E/I./3<;/*5(9:);,',',G9/E8-) +9/.3-,6)A8-7/'9/361A/: *75.F</;'9'9/.375+3:)'3)294);,'5+36*,;)74,'9>(9','3);5+7,3,45L6)29<5:,M*,-=>':);)?-93<)3);,'/ G5A5;36)31G-980A5938)'/70)4'/77,3,4,+9*,-=>':);)?-93<)3);,'5+9;)3<,<'9+*)-7'5+3:)'3)294)K ;,'5+36*,;)74,'9>(9','3);5+ ):*/39/)4%3<5-7'9,$%*):>4)%+,*-,$%*):>'9/4):)',');#*>69/,69<,A);/.7+9,'56*75.F<5-= 7,3,4 *,-=>':);)? )3)G1; 36)*7847,'9, 36*,;)74,'9, (9','3);/0) *75.F</ 6*7/7 #*>6F,69<,A);8 7,3,45*,-=>':);)?-93<)3);,'/G5A5;36)31G-980A5;)4'9/39/'9>4);3753<:9-=):*/31;6*/7/'<);,'5-=; 36*,;)74,'9>(9','3);5+ :;,*<,2/ $% *):> #*>6, :,69<,A);, '9/ 4):)',A, 7+9,' ):*/?2)'5-= 6)3<,');9/'9,+9 & O,3,45 <*)36/:<5;'9/4,'5-=4)< =;-7/?'9/.375-=):*/31;.&''$!!&.3.#9L9!.2$9+C3+8>!1&!.1!'&3-L>9#&!12$ 1C$#! +9,'54)*1E'5-=3<,'4,*41;O)6*,;:94)L-5:2$%$K$%MPN4):)','/7+9,'5;*,+,-=6*)-/K )*,7&M>:9/*>':);,'/0A1;'9/',*)7;9875;,'9/'9/70)4')?-99>?-9?2/'9/3A);'9-<;,N7,<;9/*K 47)'/;;4'9>%D0*>4'9,$%*):>L)G);987>.8-/;)4'9/39/'9>4)):*/31;*)-7'5-=*)76)-75',.8K +9,'54)*1E'5-=3<,'4,*41;O)6*,;:94)L-5:2$%%K$%MPN4):)','/7+9,'5;*,+,-=6*)-/K ;,'/0A1;'9/',*)7;9875;,'9/'9/70)4')?-99>?-9?2/'9/3A);'9-<;,N7,<;9/*47)'/;;4'9>%&0*>4K '9,$%*):>L)G);987>.8-/;)4'9/39/'9>4)):*/31;*)-7'5-=*)76)-75',.8-5-=39F%3<5-7'9,$%2>G +9,'54)%HO";9,4-7/'9,6*,-);'9-7/PN*)0*,+5):*/?2)'5-=?;9,4-7/IC3:A,4:96*,-);'9-7/K 7,<;9/*47)'/;;4'9>%D0*>4'9,$%*):>L)G);987>.8-5;)4'9/39/'9>4)):*/31;*)-7'5-=*)76)K ()**++$,$-.*.)*+)/0.&15

19 '</*6*/<,-.,%O6A,<5P/7,<;9/*47)',;;4'9>%-7/*;-,$%*):>L)G);987>.8-,;)4'9/K 39/'9>4)):*/31;*)-7'5-=*)76)-75',.8-5-=39F%D-7/*;-,$%*):>2>G6)</.4,-9/M.&''$!!&.3.#93$9".3FL>&!.1!'&3- HO'3<*>+/'<5(9','3);/PL)G);987>.8-5;)4'9/39/'9>4)):*/31;*)-7'5-=*)76)-75',.8-5-=39F% %O4*)-7)'/3,24,7*/0>2);,'/.479,A,2')?-9PL)G);987>.8-5;)4'9/39/'9>4)):*/31;*)-7'5-= %O*75-=)457>+1;7:29/'<,+9PL)G);987>.8-5;)4'9/39/'9>4)):*/31;*)-7'5-=*)76)-75',.8K +9,'5 4) %$ O:)'3)294);,'/ 36*,;)74,'9, (9','3);/P )*,7 & O';/3<5-./ ;./4')3<:,-= 3<);,*7537)'5-=9;3612'5-=6*7/439F;79F-9,-=PN6*7/4,E2>G;'9/39/'9/,:<5;1;6)+9F4759';/3<)*/+,./0)./4')3<:83<);,*7537)'82>G;3612'5+6*7/439F;79F-9/+L)G);987>.8-/;)4'9/39/'9>4)):*/31; 9''5-=./4')3<:,-=P )*,7 & O';/3<5-./ ;./4')3<:,-= 3<);,*7537)'5-= 9 ;3612'5-= 6*7/439F;79FK -9,-=P N /4')3<:9 9';/3<5-5.'/C 7,3<)3);,'9/ 7;)2'9/'9, 7 :)'3)294,-.9 L)G);987>.8-/ ; )4'9/39/'9> 4) +9,'54)%%O 3612'/>3<,2/'9,>+);'/PN)729-7,'9/',G5-9,>479,A1;;/;3612'5-=)6/*,-.,-= L)G);987>.8-/;)4'9/39/'9>4)):*/31;*)-7'5-=*)76)-75',.8-5-=39F%3<5-7'9,$%!*):>2>G6)</.4,K +9,'54)%O*/7/'<,-.,36*,;)74,I(9','3);5-=PN'9-.,<5;,;)4'9/39/'9>4)>.,;'9/IL)G);98K +9,'54)%!O7/-7);/,:<5;,<*;,A/P)*,7&O:<5;,'9/+,</*9,2'/PN 5.,?'9/'9,',</+,<,:-/6<);,2'5-=+/<)4,+)*<57,-5.'5-=L)G);987>.8-/;)4'9/39/'9>4)):*/31;*)-7'5-=*)76)-75',.8K +9,'54)%!O7/-7);/,:<5;,<*;,A/P)*,7%O)2'9-<;)PN)2'9-<;)C>6*,;5*)?29''/L)G)K +9,'5 4) D O/4')3<:);/ 36*,;)74,'9, (9','3);/P N /<)4, 6*,; ;A,3')?-9 ;./4')3<:);5-= 36*,;)74,'9,-= (9','3);5-= L)G);987>.8-/ ; )4'9/39/'9> 4) ):*/31; *)-7'5-= *)76)-75',.8-5-= 39F % +9,'54)*1E'5-=3<,'4,*41;O)6*,;:94)L-5:2$%K$%MPN4):)','/7+9,'5;*,+,-=6*)-/K ;,'/0A1;'9/',*)7;9875;,'9/'9/70)4')?-99>?-9?2/'9/3A);'9-<;,L)G);987>.8-/;)4'9/39/'9>4)):*/K 31;*)-7'5-=*)76)-75',.8-5-=39F%3<5-7'9,$%!2>G6)</.4,-9/M /4A>0 37,->':1; #*>65 9'</*6*/<,-./ 9 7+9,'5 4) 3<,'4,*41; '9/ +9,A5G5 93<)<'/0) ;6A5;> ', #*>6,./3<)G/-'9/;<*,:-9/,',2975;5+)01;97+9,';3<,'4,*4,-=;-/2>4):)','9,)46);9/4'9-=>.,;'9/I ;6*);,47/'9/7+9/'9)'5-=3<,'4,*41;)*,79'</*6*/<,-.9+9,A)93<)<'5;6A5;',3<)3);,'/6*7/7#*>6F,69<,K A);87,3,45*,-=>':);)?-9 <1!&!3'.11$#B'#B+&1;#! ( &>!'#9 /4')3<:97,2/E'/ /4')3<:,+97,2/E'5+938./4')3<:9:)'<*)2);,'/6*7/761A:F4)+9'> '84,'/.361A:9;-/2>>753:9;,'9,:)*75?-96A5'8-5-=7./.479,A,2')?-9 *7/.F-9/./4')3</:7,2/E'5-=6*7/7#*>6F*)729-7,39F+/<)48',G5-9, ;5-= )*,7 7)G);987,I 7,-980'9F<5-= 2>G 6*7/.F<5-= ', 479/I 6);9F:37)'8 ) :)37<5 G/76)?*/4'9) ()**++$,$-.*.)*+)/0.&16

20 7;987,'/76*7/.F-9/+)E29;/4)794/'<5(9:);,'9,,:<5;,',G5</)*,77)G);987,'9,97)G);987,'9,;,*>':)K ;/6*7/.F</;*,+,-=6)A8-7/'9,./4')3</:0)36)4,*-75-=;5-/'9,39F6)-78<:););/4A>09-=;,*<)?-90)479K ',4;,*<)?-980)479;8>479,A>#*>65;+)E29;5-=4)794/'<5(9:);,'9,6*7/.F<5-=,:<5;,-='/<<)>.+>./39F.,:) *1E'9-F>.+>./39FG/76)?*/4'9);*,-=>':>753:1;93<*,<,'/ (9','3);/./4')3</: 7,2/E'5-= 38 ;A8-7,'/ 4) 3:)'3)294);,'/0) 36*,;)74,'9, (9','3);/0) +/<)48 2F 6*,;)74,'9, (9','3);/./4')3</: 7,2/E'5-= 36)*7847,'/ 38 7, </' 3,+ -) 36*,;)74,'9, G5A)<)'9/7GF4'/-/2/+7,6/;'9/'9,70)4')?-977,3,4,+9*,-=>':);)?-9#*>65,69<,A);/. 5A8-7/'9,:)'3)294,-5.'/,24, *)7*,-=>':1; ;/;'F<*7'5-= <*,'3,:-./ 7,;9/*,'/; )G*FG9/ #*>65 )*,7 '/0)36*,;)74,'9,(9','3);/0) &#911>+.#B8#$#B 6*7/29-7/'9,:;)<5;5*,E)'/.;;,2>-9/)G-/.?*/4'9:>*3)G);987>.8-5',479/I7,;,*-9,<*,'3,:-.9>7',K.8-0)7,',<5-=+9,3<);5:>*3;5+9,'5,:,E45479/IG92,'3);56)75-./69/'9FE'/;;,2>-9/)G-/.6*7/29-7,39F6*757,3<)3);,'9>?*/4'9/0):>*3> ',479/IG92,'3);5>7',.8-0)7,:>*37,+:'9F-9,)75-./'9/69/'9FE'/;5-/'9,'/;/4A>0:)37<>=93<)K *5-7'/0) ;5*,E)'/0) ; ;,2>-9/ )G-/. 6*7/29-7, 39F 6*75 7,3<)3);,'9> :>*3> ;5+9,'5 7 4'9, <*,'3,:-.9 )*,7 6)75-./'9/69/'9FE'/;5-/'9,'/;;,*<)?-90)479;/.;5*,E)'/.;;,2>-9/)G-/.6*7/29-7,39F6*757,3<)3);,'9> 1E'9-/:>*3);/6);3<,.8-/7<5<>A>*)729-7,'9,6) /'9FE'5-=2>G7<5<>A>6*7/29-7,'9,6) /'9FE'5-= 6) :>*3,-= 9''5-= '9E 6):<1*5-= 7)3<,A5 )'/ 6*7/29-7)'/ ; +)+/'-9/ 9-= 6)-78<:);/0) >.F-9, ; 4,' /.3-/;:,E45+:)2/.'5+):*/39/ 2/;A,3'5+ &.+ &.$I!&&1 H*$.0+#*$3 2,35(9:,-.,./3<)6,*<,),',297F-/-=-=,*,:</*53<5-7'5-=)*,7-/2>',G5-9,9';/3<5-.9 2,35(9:,-.,./3<4):)'5;,',',+)+/'<6)-78<:);/0)>.F-9,2,35(9:,-.,9'3<*>+/'<1;6)-=)4'5-=7,2/E5)4 9-=6*7/7',-7/'9,)*,736/A'9/'9,;5+)01;3<)3);,'9,*,-=>':);)?-97,G/769/-7/I70)4'9/7H '3<*>+/'<5(9','3);/:2,35(9:);,'/384)',3<F6>.8-5-=:,</0)*99C K,:<5;,(9','3);/;5-/'9,'/;;,*<)?-90)479;/.6*7/7*,-=>'/:753:1;93<*,< K6)E5-7:99',2/E')?-9 K,:<5;,(9','3);/><*75+5;,'/4)</*+9'>;5+,0,2')?-9 K,:<5;,(9','3);/4)3<F6'/4)36*7/4,E5 K7)G);987,'9,(9','3);/;5-/'9,'/;;,*<)?-90)479;/.6*7/7*,-=>'/:753:1;93<*,< K6)7)3<,A/7)G);987,'9,(9','3);/ ()**++$,$-.*.)*+)/0.&17

4 kwartał(y) 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31. 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

4 kwartał(y) 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31. 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, QSr: Data: 2010-03-01 Firma: Hyperion Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis załączników:

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za półrocze bieżącego roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011 obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 25-02-2011 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. w tys. PLN

Bardziej szczegółowo

1 z 15 2010-02-01 12:42

1 z 15 2010-02-01 12:42 SA-Q: Data: 2007-11-05 Firma: KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 6.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2012/2013. obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2012/2013. obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 27-02-2013 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 1 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Podstawowy przedmiot działalności: Hardex Spółka

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 29-02-2016 Wybrane skonsolidowane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014. obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014. obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014 obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014 18-09-2014 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tyś PLN w tyś EUR

Bardziej szczegółowo

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! """ !"! ### !*'! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! ()!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 8 / 2015 K

Raport bieżący nr 8 / 2015 K FAMUR S.A. RB-W 8 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 8 / 2015 K Data sporządzenia: 2015-04-15 Skrócona nazwa emitenta FAMUR S.A. Temat Uzgodnienie planu połączenia FAMUR S.A. i ZMG GLINIK

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-05-14 16:18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 1/23 Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 I. Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu i Ptaków Ozdobnych 1. 6,5 - C-1-50; 2. 7 - AY-1-1000; BT-1-200; 3. 8 - R-1-1000;

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

BLUMERANG INVESTORS S.A.

BLUMERANG INVESTORS S.A. RAPORT KWARTALNY BLUMERANG INVESTORS S.A. III KWARTAŁ 2012 Poznań, 14 listopad 2012 r. Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 1.1. Podstawowe informacje o spółce...2 1.2. Struktura akcjonariatu Emitenta

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2009/2010

Raport półroczny SA-P spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2009/2010 Raport półroczny SA-P spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2009/2010 obejmujący okres od 01-07-2009 do 31-12-2009 2010-03-01 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE od 01.07.2009

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU Stosowanie niniejszego formularza

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 opublikowany w dniu 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gatunek Liczba sztuk egzemplarzy w przedziałach średnicy pni w cm Krzewy m 2 do 15 16-20

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RAPORTU ROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013

ANEKS DO RAPORTU ROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013 Warszawa, dn. 29 marca 2014 r. Zawartość aneksu do raportu rocznego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. ( Grupa ) za rok 2013: I. Oświadczenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2013

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2013 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2013 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29 ! " #$% #!" # ( ($) *+ $, -,* (4 9 9 ( 6(7 08 (4 4 $./ /. 12$ 3 4 $ +5" # %!!& $ 0 #&$% ' $ 6 ) 1( (6 *+. 0.+ %!!& $' 8 9 $, -, ' ' -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- = 1 WPROWADZENIE...3 1.1. PROPONOWANA MISJA

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU I. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys. zł W tys. euro Od 2014-01-01 do 2014-03-31 od 2013-01-01

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny XPLUS Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany SAQ 3/2011 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2013

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2013 VISTULA GROUP skorygowany QSr 3/2013 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2013 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze,

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze, KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE Szanowni Akcjonariusze, Uprzejmie informujemy, że pełna wersja Skróconego Sprawozdania Finansowego w języku polskim za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2011 zostanie

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-07-2012 r. - 30-09-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Labo Print S.A. za 4 kwartał 2015 roku, tj. za okres od 1 października do 31 grudnia 2015 roku

Raport kwartalny Labo Print S.A. za 4 kwartał 2015 roku, tj. za okres od 1 października do 31 grudnia 2015 roku , tj. za okres od 1 października do 31 grudnia 2015 roku do raportu kwartalnego Labo Print S.A. za 4 kwartał 2015 roku Poznań, 29 lutego 2016 roku 1. Informacje ogólne Dane Emitent firma: Labo Print Spółka

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr IV/2004

Formularz SAB-QSr IV/2004 Formularz SAB-QSr IV/2004 (dla banków) Zarząd Spółki Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2004 roku dnia 14.02.2005 (data

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

W004 BILANS BANKU wg wartości bilansowej (TYS ZŁ)

W004 BILANS BANKU wg wartości bilansowej (TYS ZŁ) W004 BILANS BANKU wg wartości bilansowej (TYS ZŁ) B A0 AKTYWA PRZYCHODOWE PRACUJĄCE A1 A2 Kredyty i pożyczki przychodowe pracujące (normalne, pod obserwacją) A3 Kredyty obrotowe podm gospod. A6 Kredyty

Bardziej szczegółowo

Wyniki Mennicy Polskiej po I kwartale 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki. Spotkanie z Analitykami Warszawa, 17 maja 2010 roku

Wyniki Mennicy Polskiej po I kwartale 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki. Spotkanie z Analitykami Warszawa, 17 maja 2010 roku Wyniki Mennicy Polskiej po I kwartale 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki Spotkanie z Analitykami Warszawa, 17 maja 2010 roku Profil działalności Mennicy Polskiej S.A. Jest jedynym producentem monet

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 30.09.10r w tys. zł 01.01.09 r do 30.09.09

Bardziej szczegółowo