Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015"

Transkrypt

1 VISTULA GROUP skorygowany QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od do zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według w walucie zł Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Finansowej w walucie zł data przekazania: VISTULA GROUP SA (pełna nazwa emitenta) VISTULA GROUP Lekki (lek) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) Kraków (kod pocztowy) (miejscowość) Pilotów 10 (ulica) (numer) (0-12) (0-12) (telefon) (fax) vistulagroup.pl ( ) (www) (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od do w tys. zł 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od do kwartał(y) narastająco / 2015 okres od do w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Rozwodniona liczba akcji XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,01-0,01 0,00 0,00 XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,01-0,01 0,00 0,00 XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 2,47 2,35 0,60 0,57 XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 2,45 2,22 0,60 0,54 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XXI. zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 VISTULA GROUP WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 1/ kwartał(y) narastająco / 2015 okres od do w tys. zł 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od do kwartał(y) narastająco / 2015 okres od do w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od do XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej XXIV. Zysk (strata) brutto XXV. Zysk (strata) netto XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem XXX. Aktywa, razem XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XXXII. Zobowiązania długoterminowe XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe XXXIV. Kapitał własny XXXV. Kapitał zakładowy XXXVI. Liczba akcji (w szt.) XXXVII. Rozwodniona liczba akcji XXXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,00-0,01 0,00 0,00 XXXIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,00-0,01 0,00 0,00 XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 2,45 2,32 0,60 0,57 XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 2,43 2,20 0,59 0,54 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XLII. zł/eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. ZAWARTOŚĆ RAPORTU Plik Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za_i kw 2015r..pdf Opis Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 1 kwartału 2015 roku PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Grzegorz Pilch Prezes Zarządu Mateusz Żmijewski Wiceprezes Zarządu Erwin Bakalarz Członek Zarządu Komisja Nadzoru Finansowego 2

3

4 ! " # # $%& % '()*+,-./)012'/&,3,4536)*7847,'9,3:)'3)294);,'/0)36*,;)74,'9,(9','3);/0)% +1;9/'9/6)43<,;);5-=7,3,4*,-=>':);)?-9%! 3:A,4'9:1;,:<5;1;CD 5;94/'45;56A,-)'/97,4/:2,*);,'/D D & *,'3,:-./76)4+9)<,+96);987,'5+9D H 479/2)'/6)*F-7/'9,:*/45<>2>G6)E5-7:9)*,7>479/2)'/0;,*,'-./D %$ '()*+,-./)9'3<*>+/'<,-=(9','3);5-=D %% 3<)<'/-75''9:9*575:,97,0*)E/I& % % ',-78-/74,*7/'9,;:;,*<,2/$%*):>C % ',-78-/74,*7/'9,6)4,-9/G92,'3);/.C # # $%! % 5'9:9(9','3);/7,:;,*<,A$%*):>! 2,');,'/479,A,'9,*)7;).);/ *)0')75(9','3);/?;9,4-7/'9,,*784>! D & & & H $ " # # $%

5 !!!"#$%#&$'&!( #)(*+,- &'!%( #)(*+.&& (*/)/(0&!# 1.2+)(*.&& (/(/(0&!# 33'&!4 1.2+)(.&& (/)/(0&!# 1.2+)(.&& (/(/(0&!# 33'&!4 1.2+)(.$1.12 ((56 ) (77* (776,*<)?B(9*+5 % % % % ''/;,*<)?-9'9/+,</*9,2'/ %%$& %%$!$ %%% %%%H 7/-7);/,:<5;,<*;,A/ %& $&!%! H!& 9/*>-=)+)?-99';/3<5-5.'/ &D &D &D &D :<5;,6*7/7',-7)'/4)36*7/4,E5 K K K K,2/E')?-94A>0)</*+9');/!$ DH %$ 479,A59,:-./ %H $ ''/9';/3<5-./4A>0)</*+9');/ :<5;,7<5<>A>)4*)-7)'/0)6)4,<:>4)-=)4);/0) &$ D!$ %%H %$HH )7)3<,A/,:<5;,<*;,A/!!$!.$18.1 (*)5 *)66 (565*7 )(*,6,35 %H%%H %H!$D %D%!& %D%%$,2/E')?-97<5<>A>4)3<,;9>3A>0)*,76)7)3<,A/',2/EK ')?-9 %D!& %D$ %D%$ %%&$ 479/2)'/6)E5-7:9:*1<:)</*+9');/ K K K K "*)4:969/'9FE'/99-=/:;9;,2/'<5 $ %%H DD %&% :<5;,6*7/7',-7)'/4)36*7/4,E5 K K %D$ K )7)3<,A/,:<5;,)G*)<);/ D % %&!!%.$1 5( *( (*7 *5 3!.212&$3$3!&$'3'!.+'!&+9:#/ 4 6)7 ) )77*5 ()(5(,69<,A6)43<,;);5 D$$ D$$ D$$ D$$,69<,A7,:<>,297,-.9;5-/'5 K K K K )7)3<,A/:,69<,A5 %$! %$! %$% %$D& 53:97,<*75+,'/ &H!D!D%%!D%$ %D!H 5'9:(9','3);5*):>G9/E8-/0) K%H&& $& K!H $!% 3!.2$ &!9;#!1 K K K K 3!.212&$ 6)7 ) )77*5 ()(5( 81!:&!'2+4.!&1 ()7() ()6* ((5*) ((5*5( )G);987,'9,7<5<>A>7,:>6>?*)4:1;<*;,A5-= % %D %% % ()**++$,$-.*.)*+)/0.&2

6 ! )G);987,'9,7<5<>A>2/,39'0>!! D%$ $H! */45<596)E5-7:94A>0)</*+9');/ %$H% K K K )G);987,'9,7<5<>A>/+93.94A>E'5-=6,69/*1;;,*<)K?-9);5-=L)G290,-./M K %$D!D %%H$$$ %%H$$$ /7/*;,7<5<>A>)4*)-7)'/0)6)4,<:>4)-=)4);/0) &D$ D %H /7/*;54A>0)</*+9');/! % & & 81!:&!!1$'2+4.!&1 ()76 ()5* ()* ()6 81!:&!<..!&1 55 ())() 6 5)*7 )G);987,'9,7<5<>A>2/,39'0> $! %D %& )G);987,'9,7<5<>A>4)3<,;9>3A>0)*,76)7)3<,A/ 7)G);987,'9,!$ &!H& % D%&! */45<596)E5-7:9:*1<:)</*+9');/ $!$ %!&H!&% *1<:)</*+9');,-7F?B:*/45<1;96)E5-7/:4A>0)</*+9K ');5-= )G);987,'9,7<5<>A>/+93.94A>E'5-=6,69/*1;;,*<)K?-9);5-=L)G290,-./M HD&% K K K K %$%D % %$$$ /7/*;5:*1<:)</*+9');/ %DH $ H!!! 81!:&!!1$<..!& ()*(* 67*(5 5*( 81!:&!!1$ )76 (7)7 )757 (*7( $1 5( *( (*7 *5,*<)?B:39F0);, &!$D $! $DDH %$%H% 9-7G,,:-.9 %D&!%! %D&!%! )7;)4'9)',29-7G,,:-.9 %D%HH! %&H&! %&H&! = &'!%( #)(*+.&& (*/)/(0&!# 1.2+)(*.&& (/(/(0&!# 33'&!4 1.2+)(.&& (/)/(0&!# 1.2+)(.&& (/(/(0&!# 33'&!4 1.2+)( ''/L7<5<>A>M (* 7(( )57 ** ;53<,;9)'/0;,*,'-./G,':);/',-75'37/7<5<>A> ;5',.+>2):,293:2/6);5-= %H& $$& %&D%D %&D$ )<;,*</,:*/45<5;5!!H!H!!&% ;/:32/;A,3'/GF48-/7,G/769/-7/'9/+7)G);98K 7,I2/,39'0);5-= H& %%% % %D $#938!>&1 (* 7(( )57 ** ()**++$,$-.*.)*+)/0.&3

7 !?, #)(*+ (1.20)(* '(*/)(/)( '(*/)/( (1.20)( '(/)(/)( '(/)/( $#B'$3'C$ ()7 66)77 )37<;A,3'536*7/4,E5 HH% $H 53:L3<*,<,MG*><<)7/36*7/4,E5 $& )7)3<,A/6*75-=)45)6/*,-5.'/ H% %H 53:7/7G5-9,'9/(9','3);5-=,:<5;1;<*;,A5-= K K )37<536*7/4,E5 HD!H )37<5)012'/0)7,*784> %%%D %$$%D )7)3<,A/:)37<5)6/*,-5.'/ % <*,<,7/7G5-9,'9/(9','3);5-=,:<5;1;<*;,A5-= %H % 53:L3<*,<,M',479,A,2')?-9)6/*,-5.'/. %% K! *75-=)45(9','3);/ %D! 53:',36*7/4,E5361A:97,2/E'/. K K )37<5(9','3);/ % & <*,<,',36*7/4,E5361A:97,2/E'/. K K 53:L3<*,<,MG*><<) KD! K&% )4,</:4)-=)4);5 KD!& KD $D..E& /(566 /5 *75693,'54)6)4+9)<>4)+9'>.8-/0) K%H&& K!H *75693,'54):,69<,A1;+'9/.37)?-9 K K "*/4'9,;,E)',29-7G,,:-.97;5:A5-= %D&!%! %D&!%! "*/4'9,;,E)',*)7;)4'9)',29-7G,,:-.97;5:A5-= %D%HH! %&H&! 53:L3<*,<,M',./4'8,:-.F7;5:A8 K6)43<,;);5 K*)7;)4'9)'5 (1.20)(* '(*/)(/)( '(*/)/( (1.20)( '(/)(/)( '(/)/( $D..E& /(566 /5 K K :><:9;5-/'5,:<5;1;(9','3);5-=4)3<F6'5-=4)36*7/4,E5 K K )4,</:4)-=)4);57;987,'576)75-.,+96*/7/'<);,'5+9;9''5-=-,A:);9K <5-=4)-=)4,-= 21!.$'#B<' /(566 /5 K K ()**++$,$-.*.)*+)/0.&4

8 ! F?,F!!"#$%#&$'&!( #)(*+,69<,A 6)43<,;);5,69<,A 7,:<>,29K 7,-.9 ;5-/'5,69<,A */7/*;);5 53:9 7,<*75+,'/,69<,A;A,3'5 6*75693,'5 4)6)4+9)<> 4)+9'>.8-/0),69<,A +'9/.K 37)K?-9);5,69<,A A,3'5 *,7/+ >'&)()()( 7)) / ()76 7() ()(5( / ()(5( +9,'5;:,69<,2/;A,3'5+;:;,*<,2/$%*):>C )*/:<,:)'3)294,-5.', K K 6*7/4,E?*)4:1;<*;,A5-= K K 53:L3<*,<,M'/<<)7,*):)G*)<);5 K!H K!H K!H 5-/',6*)0*,+>)6-5.'/0) D D D +93.,,:-.9 K K 5/+9<);,'/)6-./',,:-./ K K >'&())( 7)) / ()*(* )( )77*5 / )77*5 >'&)()()( 7)) / ()76 7() ()(5( / ()(5(!&$13!.>12&$ 1)(+ )*/:<,:)'3)294,-5.', % % % 6*7/4,E?*)4:1;<*;,A5-= K K G.F-9/>479,A1; K K )479,A753:>'/<<) K K 53:L3<*,<,M'/<<)7,*):)G*)<);5 $& $& $& 5-/',6*)0*,+>)6-5.'/0) %D %D %D +93.,,:-.9 K 5/+9<);,'/)6-./',,:-./ K K && / / >'&(()( 7)) / ()* 655 ) / ) >'&)()()(* 7)) / ()* 655 ) / ) +9,'5;:,69<,2/;A,3'5+;:;,*<,2/$%*):>C )*/:<,:)'3)294,-5.', KH KH 6*7/4,E?*)4:1;<*;,A5-= K K 53:L3<*,<,M'/<<)7,*):)G*)<);5 K%H&& K%H&& K%H&& 5-/',6*)0*,+>)6-5.'/0) K K +93.,,:-.9 K K 5/+9<);,'/)6-./',,:-./ K K >'&())(* 7)) / ()* 6())6 6)7 / 6)7 ()**++$,$-.*.)*+)/0.&5

9 #)(*+ 32$1$;'<13!&!"C&$#B'!2>&;#!3#$9&9 (1.20)(* '(*/)(/)( '(*/)/( (1.20)( '(/)(/)( '(/)/( 53:L3<*,<,M'/<<) K%H&& K!H )*/:<5C 479,A;753:,-=L3<*,<,-=M'/<<)./4')3</:3<);,*7537)'5-= K K +)*<57,-., H D! <*,<,;,*<)?-9?*)4:1;<*;,A5-= K K <*,<,;,*<)?-9(9*+5 K K 53:9L3<*,<5M7;5-/'5'9/*>-=)+)?-99';/3<5-5.'5-=;/4A>0;,*<)?-90)479K ;/. 4693>./+'/.;,*<)?-9(9*+5;*,-=>'/:753:1;93<*,<7,*):G9/E8-5 K K 53:9L3<*,<5M7;5-/'59'3<*>+/'<1;6)-=)4'5-= K K 53:9L3<*,<5M7<5<>A>*1E'9-:>*3);5-= K K 53:L3<*,<,M',9';/3<5-.,-= %H % )37<57<5<>A>)43/</: %% D +9,',3<,'>*/7/*; KH +9,',3<,'>7,6,31; H K&H +9,',3<,'>',2/E')?-9 K&H K%% <1; 45;94/'459)43/<:9M K K$! K K%&H$ "*)4:969/'9FE'/;50/'/*);,'/;479,A,2')?-9)6/*,-5.'/. K%DH K$ )4,</:4)-=)4);57,6A,-)'5 K%! K 43/<:97,6A,-)'/ K%% KD 32$1$3!&!"C&&..'!2>&;#!3#$9&9 /(5 /) 32$1$;'<13!&!"C&$#B'!2>&;#!!&1.$#$9&9 <*75+,'/)43/<:9 5;94/'45)<*75+,'/)4./4')3</:7,2/E'5-= 5;94/'45)<*75+,'/7<5<>A>9';/3<5-.94)3<F6'5-=4)36*7/4,E5 K K 6A5;57/36*7/4,E59';/3<5-.96*7/7',-7)'5-=4))G*)<> K K 6A5;57/36*7/4,E59';/3<5-.94)3<F6'5-=4)36*7/4,E5 K K 6A5;57/36*7/4,E5./4')3<:97,2/E'/. K K 6A5;57/36*7/4,E5;,*<)?-9'9/+,</*9,2'5-= K K 6A5;57/36*7/4,E5*7/-7);5-=,:<5;1;<*;,A5-= %! & KH K & K ()**++$,$-.*.)*+)/0.&6

10 ! 6A5;57/36*7/4,E5'9/*>-=)+)?-99';/3<5-5.'5-= K K,G5-9/9';/3<5-.96*7/7',-7)'5-=4))G*)<> K K,G5-9/9';/3<5-.94)3<F6'5-=4)36*7/4,E5 K K,G5-9/./4')3<:97,2/E'/. K K,G5-9/;,*<)?-9'9/+,</*9,2'5-= K%$$ KD,G5-9/*7/-7);5-=,:<5;1;<*;,A5-= KD& K%DD,G5-9/'9/*>-=)+)?-99';/3<5-5.'5-= K K,G5-9/,:<5;1;(9','3);5-=;./4')3<:,-=7,2/E'5-= K K 54,<:97<5<>A>36*7/4,E5./4')3<:97,2/E'/. K K 32$1$3!&!"C&&..'!2>&;#!!&1.$#$9&9 /*6 /(** 32$1$;'<13!&!"C&$#B'!2>&;#!I!&&19 6A5;5'/<<)7/+93.9,:-.9L;54,'9,>479,A1;M99''5-=9'3<*>+/'<1;:,69<,A)K ;5-=)*,74)6A,<4):,69<,A> 6A5;57<5<>A>7,-980'9F-9,:*/45<1;96)E5-7/: %!%! H!$ 5;94/'4599''/;56A,<5',*7/-7;A,?-9-9/29 K K 6A,<5:*/45<1;96)E5-7/: K$ KH 5:>64A>E'5-=6,69/*1;;,*<)?-9);5-= K%%H$$$ A,<')?-97)G);987,I7<5<>A>>+1;2/,39'0>(9','3);/0) K!$ K!$ )7)3<,A/;6A5;5(9','3);/N)<*75+,'/?*)4:969/'9FE'/ D K 32$1$3!&!"C&&..'!2>&;#!I!&&19 (7 5*( 1!"&!D &!9&!E&...&+;'<13!&!"C&$#B!1!1/ >&.<1;'<13!&!"C&$#B K /5 K /(* '!3!&!"C&!!#B1!1>&.$&3#:.+ ((5 (6( +9,',3<,'>?*)4:1;69/'9FE'5-=7<5<>A>*1E'9-:>*3);5-=!! '!3!&!"C&!!#B1!1>&.$&&!#+ *) **77,;,*<)?B;5:,7,'8;6)75-.9O''/:)*/:<5P;:;)-9/KH<537A3:A,4,39FC?*)4:9<*;,A/9 )<*75+,'/)43/<:9KK&&<537A J//5.$2 ()**++$,$-.*.)*+)/0.&7

11 F = K K?)(*- ( &I #94<>& ((1L!'!8L3'!.'!2>&;#! 5479,A#)36)4,*-75*,.)K ;/0)/./3<*>84);/0)LM6)4'>+/*/+$$$$$D$& )43<,;);5+6*7/4+9)</+479,A,2')?-961A:9;0)23:9/.2,35(9:,-.979,A,2')?-9LM./3<C 36*7/4,E4/<,29-7',)479/E56*);,47)',;;536/-.,297);,'5-=3:2/6,-=LDD%M 36*7/4,E 4/<,29-7', 7/0,*1; 9 G9E></*99 6*);,47)', ; ;536/-.,297);,'5-= 3:2/6,-= L DDDM 6*)4>:-.,6)7)3<,A/.)479/E5;9/*7-='9/.L%%M +)E', >7',B %$ 6,R479/*'9:, %H& *):> K 4,<, ;54,'9, 7,*7847/'9, 9'93<*, *7/+53A> 9,'42> ; 36*,;9/ ><;)*7/'9,6*7/439FG9)*3<;,6,I3<;);/0)6)4',7;8O*,:);3:9/,:A,45*7/+53A>479/E);/0)P 4'9> $ :;9/<'9, %HH% *):> 7)3<,A) 7,*/./3<*);,'/ 6*7/7 84 /.)');5 42, *,:);, "*14+9/?-9, ; J 5479,A#)36)4,*-756*7/:37<,A-/'9/6*7/439FG9)*3<;,6,I3<;);/0);/4'))3)G);861A:F:,*G>,I3<;, /G9><09/A4);5J93<>2,#*)>6+9,A+9/.3-/$;*7/?'9,%HH*):> 7,3<*;,'9,+9</'<,./3<'9/)7',-7)'5 $B!.!!3#$9&93<2! ,*7847/'9/9'93<*,*7/+53A>9,'42>;36*,;9/><;)*7/'9,6*7/439FG9)*3<;,6,I3<;);/0)6)4',K 7;8O*,:);3:9/,:A,45*7/+53A>479/E);/0)P *7/:37<,A-/'9/;./4'))3)G);8361A:F:,*G>,I3<;,6)4(9*+8C,:A,45*7/+53A>479/E);/0) OJ93<>2,P61A:,:-5.', /G9><+9</'<,',#9/A479/,69/*1;,*<)?-9);5-=;,*37,;9/ /./3<*,-.,');/.',7;5361A:9CJ93<>2,61A:,:-5.', )-78</: 6*)-/3> 9'</'35;'/. *)7G>4);5 39/-9 36*7/4,E5 )*,7 )4');9/'9, 6)75<5;'/0) ;97/*>':> +,*:9J93<>2, )A8-7/'9/7/361A:8 12-7,':,L7+9,',',7;5361A:9',J93<>2,S 12-7,':,M ()**++$,$-.*.)*+)/0.&8

12 2008 *7/.F-9/ :)'<*)29 9 6)A8-7/'9/ 7/ 361A:8 ; )7','9> L7+9,', ',7;5 361A:9 ', J93<>2, #*)>6M 2015 *7/'9/39/'9/479,A,2')?-9.>G92/*3:9/.6*);,47)'/.6)4+,*:8 4)361A:97,2/E'/. (.+.+K+3$3!.219M!.+>K+3 /4A>03<,'>',:)'9/-:;,*<,A>$%*):>;3:A,4#*>65,69<,A);/.J93<>2,#*)>6;-=)479A5',3<F6>.8K -/6)4+9)<50)36)4,*-7/C ( M!.+>K+3K/4')3<:,4)+9'>.8-, /479G8 ; *,:);9/ 6*75 > )<1; %$T :)4 %K! 61A:, 7,*/./3<*);,', ; 8479/ 5479,A#)36)4,*-75*,.);/0)/./3<*>84);/0)LM 6)4'>+/*/+$$$$$$!H /.)'); ,A QQ #)36)4,*-75 *,.);/0) /./3<*> 84);/0) 6)4 '>+/*/+ $$$$&!D *7/4+9)<479,A,2')?-9361A:93<,');9=,'4/24/<,29-7'5)479/E8 :, 7,*/./3<*);,', ;/./3<*7/ *7/439FG9)*-1; *,.);/0) /./3<*> 84);/0) ;8479/ /.)');5+ 42, 5479,A#)36)4,*-756)4'>+/*/+$$$$&&! 39F*1;'9/E*/,297,-.8>3A>0:)'(/:-.)');,'9,:)37>29G2>7/:4,+3:9-=;*,+,-=/:36)*<);5-=:)'<*,:<1; 6*7/*)G);5-=7,;,*<5-=6*7/7J93<>2,#*)>6 3612'9:1; * 5479,A#)36)4,*-75*,.);/0)/./3<*> 84);/0)6)4'>+/*/+$$$$!D& :,-.9M61A:,7,.+>./39F*/,297,-.8>3A>0)479/E);5-=',72/-/'9/6)4+9)<>4)+9'>.8-/0))*,7',72/K -/'9/6)4+9)<1;76)7,0*>65:,69<,A);/.J93<>2,#*)>6 3612'9:1; 5479,A#)36)4,*-75*,.);/0)/./3<*>84);/0) LM6)4'>+/*/+$$$$$HD *7/4+9)<479,A,2')?-9361A:93<,');9;5',./+97,*7847,'9/'9/*>-=)+)?-9,+9;A,3'5+92>G479/*E,;9)' '9:1; )4+9)</+4)+9'>.8-5+#*>65,69<,A);/.J93<>2,#*)>6L4,2/.O#*>6,PM./3<361A:,J93<>2,#*)>6739/K 479G8;*,:);9/L4,2/.O61A:,P2>GO+9</'<PM ()**++$,$-.*.)*+)/0.&9

13 )'9E/.6*7/43<,;9)')3-=/+,<#*>65,69<,A);/.J93<>2,#*)>62+*+$3 '0 0%%45 Vistula Group S.A. W.KRUK S.A. (100%) DCG S.A. (100%) Wólczanka Shirts Manufacturing Sp. z o.o.(100%) Wólczanka Production 3 Sp. z o.o. (100%) VG Property Sp. z o.o. (100%) )7,;; 6)4+9)<,+9 7,2/E'5+9;-=) ; 3:A,4 0*>65:,69<,A);/. J93<>2,#*)>6 6)39,4, >479,A5; %$$U0A)31;',70*)+,47/'9>;3612'9:1;J93<>2,,*:/<67))739/479G8;*,:);9/N><*,<,:)'<*)29 GM %$$U0A)31;',70*)+,47/'9>;3612'9:1;J9-)'67))739/479G8;,I->-9/N><*,<,:)'<*)29',3:>K -M %$$U 0A)31; ; 0*)+,47/'9> 3612'9:1; 61A:9 PJ96)P 7 39/479G8 ;,29'9'0*,479/ N ><*,<, :)'<*)29 ', 4M %$$U0A)31;',,2'5+0*)+,47/'9>:-.)',*9>37561A:9P)>'0P739/479G8;</</*3G>*0>N><*,K J93<>2,#*)>66)39,4,6)',4<)>479,A5;',3<F6>.8-5-=6)4+9)<,-=C '4*//',*467))739/479G8;,*37,;9/6*75>2 )23:9/.&&;693,',4)/./3<*>*7/439FG9)*-1; 3612'9:1; 61A:,'4*//',*467))'9/7)3<,A,)G.F<,:)'3)294,-.8,'/(9','3);/</.361A:9'9/+,.893<)<'/0) ;6A5;>',3:)'3)294);,'/36*,;)74,'9/(9','3);/ :)'3)294);,'/ 36*,;)74,'9/ (9','3);/ 7, :;,*<,A $% *):> )G/.+>./ 4,'/ /4')3<:9 4)+9'>.8-/. )*,7 361A/:7,2/E'5-=C 12-7,':,*)4>-<9)' 67)))*,7J#*)6/*<567)) +9,'5;3<*>:<>*7/#*>65,69<,A);/.;:;,*<,2/$%*):> K 4'9>D3<5-7'9,$%*):>J93<>2,#*)>67G5A,%>479,A361A:9 12-7,':,=9*<3,'>(,-<>*9'067)) ',*7/-7361A:97,2/E'/.J#*)6/*<567)) K 4'9>$+,*-,$%*):>J93<>2,#*)>6',G5A,%$$U>479,A1;361A:9 12-7,':,=9*<3,'>(,-<>*9'0 67)))4361A:97,2/E'/.J#*)6/*<567)) ()**++$,$-.*.)*+)/0.&10

14 (2':'+!'$'#9'&.!'!&+9:#9 :',479/I%+,*-,$%*):>3:A,4,*784>J93<>2,#*)>6G5A',3<F6>.8-5C K#*7/0)*792-= */7/3,*784> K,4)3A,;,:)-9>: 9-/6*/7/3,*784> K,</>37 +9./;3:9 9-/6*/7/3,*784> ):*/39/)4%+,*-,$%*):>4)4'9,7,<;9/*47/'9,'9'9/.37/0)36*,;)74,'9,(9','3);/0);3:A,479/,K *784>J#7,37A5',3<F6>.8-/7+9,'5C,M 74'9/+%+,*-,$%*):>,',4)3A,;,:)-9>:7A)E5A*/750',-.F7>479,A>;,*78479/61A:99(>':K /6*/7/3,,*784> GM 74'9/+%:;9/<'9,$%*):>,'*;9',:,2,*7',6)43<,;9/>-=;,A5,45,47)*-7,61A:974'9,%$ +,*-,$%*):>)G.8A3<,');93:)7A)':,,*784>61A:9 ''#,479/I%+,*-,$%*):>3:A,4,45,47)*-7/.J93<>2,#*)>6G5A',3<F6>.8-5C K/*75,70,. *7/;)4'9-78-5,45,47)*-7/. K2)',,29: 9-/6*7/;)4'9-78-,,45,47)*-7/. K9-=,A9/*7/./;3:9 7A)'/:,45,47)*-7/. K*<>*F4*7/./;3:9 7A)'/:,45,47)*-7/. K9*)3A,;,'/: 7A)'/:,45,47)*-7/. K#*7/0)*7 1.<);9-77A)'/:,45,47)*-7/. ):*/39/)4%+,*-,$%*):>4)4'9,7,<;9/*47/'9,'9'9/.37/0)36*,;)74,'9,(9','3);/0);3:A,479/,45,47)*-7/.J#7,37A5',3<F6>.8-/7+9,'5C,M ;4'9>%:;9/<'9,$%;5-7,.'/,2'/0*)+,47/'9/61A:94):)',A);5G)*>,45,47)*-7/.',):*/3 ');/.;3612'/.:,4/'-.9N:<1*,',6)43<,;9/>-=;,A6)4.F<5-=',6)39/47/'9>;4'9>$:;9/<'9,$%*):> >:)'3<5<>);,A,39F;6)'9E37536)31GC K/*75,70,. *7/;)4'9-78-5,45,47)*-7/. K9-=,A9/*7/./;3:9 9-/6*7/;)4'9-78-5,45,47)*-7/. K>:,37,09/*,7A)'/:,45,47)*-7/. K9*)3A,;,'/:7A)'/:,45,47)*-7/. K537,*4/<*>7A)'/:,45,47)*-7/. (.1!'&!31'&!I!&&14 9'9/.37/ 3:)'3)294);,'/ 36*,;)74,'9/ (9','3);/ 7)3<,A) 7,<;9/*47)'/ 4) 6>G29:,-.9 )*,7 6)4693,'/ 6*7/7,*784/4')3<:9)+9'>.8-/.;4'9>%+,.,$%*):> (*&.$&+#9'!2>&;#! :)'3)294);,'/36*,;)74,'9/(9','3);/#*>65,69<,A);/.J93<>2,#*)>6L4,2/.*1;'9/E.,:)O#*>6,,69K <,A);,P 2>G O#*>6, J93<>2, #*)>6PM 7)3<,A) 36)*7847)'/ 6*75 7,A)E/'9> :)'<5'>, ,A,2')?-9 0)36)4,*-7/. )69'99,*784>/4')3<:9)+9'>.8-/.', 479/I7,<;9/*47/'9,'9'9/.37/0)3:)'3)294);,'/0)36*,;)74,'9,(9','3);/0)'9/93<'9/.86*7/3A,':99):)29-7')K?-9;3:,7>.8-/',7,0*)E/'9/:)'<5'>,-.9479,A,2')?-96*7/761A:9#*>65,69<,A);/.;4,.8-/.39F6*7/;9479/B 6*7537A)?-9 ()**++$,$-.*.)*+)/0.&11

15 (3!.2#$9&$!#9&!+ #9&!+3!'9:#$83;'&!>+83;'&!33'!.$>C&#&9 &!9*N4<>&9 >!#8$42<1&>&$ 4 '&!+#9&!+$M!.+>K+3&'!%3&!3.+ 1.>&41&!!& &;#!&#&$#B3!.<1#9!M!.+>K+3 1!'3&!&>!'1&43.+1.>&41.2)(3.+#&/ 4)(!&>!'1&43.+#&4)( 3)294);,'/0)*,6)*<>:;,*<,2'/0)7,:;,*<,A$%*):>;4'9>%$$%*,479/I6*7/:,7,'9,*,6)*<>:;,*<,2'/0)7,:;,*<,A$%*):>;4'9>%$$%*:,69<,A7,:A,4);5J93<>2, '5+0*)+,47/'9>:-.)',*9>375J93<>2,#*)>6LO61A:,4)+9'>.8-,PM 0*)+,47/'9>:-.)',*9> #9&!+!#8 3!'&$#B #9! D1.E -'!2 13!.> 2'1$ D1NE!#8 42<1 & -'!2 14<>&9 >!#8!42<1 &D1NE % <;,*<5>'4>37+/*5<,2'5OA)<, /39/IP % $D!D!& $D!D!& $$$$$ $$$$$ A8-7'9/76)4+9)K </+7,2/E'5+)*,7 $&$ $&$ #<;,*<5>'4>37+/*5<,2'5 %HD&$ %HD&$ 9)'//*/:,)'V/3<+/'<,',0/+/'< +$.0'067 % % 890*0+$*.''-000/+* ':;:<6= 8 ()**++$,$-.*.)*+)/0.&12

16 *$*$..*$3:*$.*+>*+:'+0#0!%8%!0 7 4 ' *+0 10 #$3 01$*$3 <' ('.9 $&$' * C$. 0 0%%%?0% 8 +$. 0' % % 89 0* 0 +$*.' C ' -000 /+*' 8 *$*$..*$3&$:*$.*+>*+:'+0#0 A%?% 80D0100.&$ +$3-000 *$*.' '9 #' + *$*.*+ & E+('+%%5-01%$.F*$. -01%$.$3-01%G*+$*$3#9-01%:#D* -01%1' E /4A>0;9/47561A:9):*/39/)44'9,6*7/:,7,'9,;4'9>%%%$%*):>6)6*7/4'9/0)3:)'3)294);,'/0) *,6)*<>:;,*<,2'/0)7,:;,*<,A$%*):>)*,7)44'9,36)*7847/'9,*,6)*<>*)-7'/0)7,*):$%93:)'3)29K 4);,'/0)*,6)*<>*)-7'/0)7,*):$%<.)44'9,%$$$%*',3<869A5',3<F6>.8-/93<)<'/7+9,'5;3<*>:<>K *7/;A,3')?-97',-7'5-=6,:9/<1;,:-.961A:9,M F!#83!'&$#B #9! D1.E -'!213!.> 2'1$ D1NE!#842<1& -'!214<>&9 >!#8!42<1& D1NE <,'',479/I%%%$% &$$$$$ &$$$$$ <,'',479/I%$$$% &$$$$$ &$$$$$ <,'',479/I%$$% $$$$$ $$$$$ 8E FF 2:#&!3'!. & $ F49!#83!'&$#B #9! D1.E -'!213!.> 2'1$ D1NE!#842<1& -'!214<>&9 >!#8!42<1& D1NE <,'',479/I%%%$%W %HD&H %HD&H <,'',479/I%$$$% %HHH$ %HHH$ <,'',479/I%$$% $&$ $&$ W4)<5-75A8-7'9/76)4+9)</+7,2/E'5+ E!&$1.&!3!'&!#9!M!.+>K+3!+31&!%'&!#B38$:'9:#! &'+9:#,M 7+9,'5;3<,'9/6)39,4,'9,,:-.961A:96*7/7)3)G57,*7847,.8-/ :'3<2!!#8#9!3!'&$#B 1'&!+3&! &>!'1& )(*!#8#9!3!'&$#B 1'&!+3&! 3.+#&4!&>!'1&4 3.+#&4 )(!#8#9!3!'&$#B 1'&!+3&! &>!'1& )( #*7/0)*792-=N*/7/3,*784>!$ $$$% $$$%,</>37 +9./;3:9N 9-/6*/7/3,*784>!H&!& %H! %H! *;9',:,2,*7N7A)'/:,*784> %$! $ $ ()**++$,$-.*.)*+)/0.&13

17 GM 7+9,'5;3<,'9/6)39,4,'9,6*7/7)3)G57,*7847,.8-/;,**,'<1;3>G3:*56-5.'5-=3/*99>6*,;'9,.8-5-=4) 0*)+,47/'9,:-.)',*9>37561A:9J93<>2,#*)>674'9,$$%*):>;36*,;9/6*75.F-9,7,A)E/I 6)4.F-9,;37/2:9-=3<)3);'5-=479,A,I;-/2>4)6>37-7/'9,,:-.9');/./+93.94))G*)<>',*5':>*/0>2);,K '5+LO-=;,A,PM :'3<2!!#81&.<1 +8$3#$9&$#B!! 1'&!+3&! &>!'1& )(*!#81&.<1 +8$3#$9&$#B!! 1'&!+3&! 3.+#&4!&>!'1&4 3.+#&4 )(!#81&.<1 +8$3#$9&$#B!! 1'&!+3&! &>!'1& )( #*7/0)*792-=N*/7/3,*784> %%HD$W $WW $WW,</>37 +9./;3:9N 9-/6*/7/3,*784>!$%!W %%DH$!WW %%DH$!WW *;9',:,2,*7N7A)'/:,*784> DD!W %$!WW %$!WW W 4)<5-75 ;,**,'<1; 3>G3:*56-5.'5-= 3/*99 <*7/-9/. <*,'375 )G.F<5-= ; 7;987:> 7 */,297,-.8 6*)0*,+> +)<5;,-5.'/0) ; $% *):> ;5/+9<);,'5-=6*7/761A:F;*,+,-=6*)0*,+>+)<5;,-5.'/0)6*75.F</0);61A-/',6)43<,;9/-=;,A5 :<1*5-=6*,;,7)3<,A57*/,297);,'/6*7/7-7A)':1;,*784>61A:974'9/++,.,$%*):>;;5'9:>)G.F-9,,:-.93/*99);,*<)?-9 )4'9/39/'9>4):,E4/0)7-7A)':1;,*784>92)?B,:-.93/*99)G.F<5-=;4'9>+,.,$%*):>)46);9,4,A,92)?-96)39,4,'5-=;,*K *,'<1;3>G3:*56-5.'5-=3/*994*>09/.<*,'375 -M 7+9,'5;3<,'9/6)39,4,'9,,:-.961A:96*7/7)3)G5',47)*>.8-/ ''#3<2! /*75,70,.N*7/;)4'9-78-5,45,47)*-7/.!#8#9!3!'&$#B 1'&!+3&! &>!'1& )(*!#8#9!3!'&$#B 1'&!+3&! 3.+#&4!&>!'1&4 3.+#&4 )(!#8#9!3!'&$#B 1'&!+3&! &>!'1& )( $$$$ $$$$$ $ '$3:'&!&>!'1&431'&!I!&&14 )43<,;F36)*7847/'9,'9'9/.37/0)3:)'3)294);,'/0)36*,;)74,'9,(9','3);/0)3<,');9*)76)*7847/'9/9'9K 3<*,9','31;74'9,%H2></0)$$H*):>;36*,;9/9'()*+,-.9G9/E8-5-=9):*/3);5-=6*7/:,75;,'5-=6*7/7 /+9</'<1;6,69/*1;;,*<)?-9);5-=)*,7;,*>':1;>7',;,'9,7,*1;');,E'/9'()*+,-.9;5+,0,'5-=6*7/69K 3,+96*,;,6,I3<;,'9/GF48-/0)6,I3<;/+-7A)':);3:9+L/:3<./4')29<57$%%K.<M :)'3)294);,'/36*,;)74,'9/(9','3);/7,:;,*<,A$%36)*7847)'/7)3<,A)70)4'9/77,3,4,+99F475',K *)4);5-= <,'4,*41; 6*,;)74,;-7)?-9 9','3);/. LM ; ;/*3.9 7,<;9/*47)'/. 6*7/7 '9F >*)6/.3:8 %HH *):> ) *,-=>':);)?-9 L7 7 6)7 7 61R'9/ ,',+9M 9 ;54,'5-= ',./. 6)43<,;9/ 6*7/6931;;5:)',;-75-= 9'9/.37/3:)'3)294);,'/36*,;)74,'9/(9','3);/7)3<,A)36)*7847)'/;)6,*-9>):)'-/6-.F;,*<)?-90)479K ()**++$,$-.*.)*+)/0.&14

18 -9,2>G:)37<1;6)'9/39)'5-=',9-=;5<;)*7/'9/7>;702F4'9/'9/+/;/'<>,2'5-=)46931;,+)*<57,-5.'5-=)*,7 )46931;7<5<>A>><*,<5;,*<)?-9 :)'3)294);,'/36*,;)74,'9/(9','3);/7,:;,*<,A$%*):>36)*7847)'/7)3<,A);7A)<5-=6)23:9-=77,)K :*802/'9/+4)6/A'5-=<539F-5L<537AM :)'3)294);,'/36*,;)74,'9/(9','3);/6*/7/'<);,'/./3<7,):*/3)4%3<5-7'9,4)%+,*-,$%*):>9', 479/I%+,*-,$%*):>):9/+)G*,-=>':);5+./3<*)::,2/'4,*7);5)*1;'5;,2'/4,'/(9','3);/6*/K 7/'<);,'/387,):*/3)4%3<5-7'9,4)%+,*-,$%*):>9',479/I%+,*-,$%*):>,'/6)*1;'5;,2'/7)3<,A536)*7847)'/70)4'9/77,3,4,+99F475',*)4);5-=<,'4,*41;6*,;)74,;-7)K?-99','3);/.LM :)'3)294);,'/36*,;)74,'9/(9','3);/7,:;,*<,A$%9.,:94,'/6)*1;'5;,2'/7,*):>G9/0A5)G/.+>.8 4,'/ 4)<5-78-/ 61A:9 4)+9'>.8-/. )*,7 61A/: 7,2/E'5-=.,:)./4')3</: 36)*7847,.8-5-= 3,+)479/2'/ 36*,K ;)74,'9, 3:A,46*7/439FG9)*3<;,61A:9.,:961A/:7,2/E'5-=)G.F<5-=:)'3)294,-.8'9/;-=)478./4')3<:9 )*0,'97,-5.'/36)*7847,.8-/3,+)479/2'/36*,;)74,'9,(9','3);/ 6)*7847/'9/ 36*,;)74,'9, 70)4'9/ 7 ;5+,0, )4,*784> 61A:9 4)+9'>.8-/. 4):)','9, <5,:<5;1; 9 6,35;1;)*,7:)37<1;9 6*75-=)41; 7,->':9 97,A)E/'9, 38 4):)'5;,'/', G,79/ 4)3<F6'5-= 4,'5-==93<)*5-7'5-=,<,:E/;)6,*-9>)9''/-75''9:9>;,E,'/;4,'5-=;,*>':,-=7,;A,?-9;/ 5'9:9<5-= 479,A,I <;)*78 6)43<,;F 4) 4):)'5;,'9, 37,->':1; ; )4'9/39/'9> 4) ;,*<)?-9 G92,'3);5-=,:<5;1; 9 6,35K 7,A)E/I./3<;/*5(9:);,',',G9/E8-) +9/.3-,6)A8-7/'9/361A/: *75.F</;'9'9/.375+3:)'3)294);,'5+36*,;)74,'9>(9','3);5+7,3,45L6)29<5:,M*,-=>':);)?-93<)3);,'/ G5A5;36)31G-980A5938)'/70)4'/77,3,4,+9*,-=>':);)?-93<)3);,'5+9;)3<,<'9+*)-7'5+3:)'3)294)K ;,'5+36*,;)74,'9>(9','3);5+ ):*/39/)4%3<5-7'9,$%*):>4)%+,*-,$%*):>'9/4):)',');#*>69/,69<,A);/.7+9,'56*75.F<5-= 7,3,4 *,-=>':);)? )3)G1; 36)*7847,'9, 36*,;)74,'9, (9','3);/0) *75.F</ 6*7/7 #*>6F,69<,A);8 7,3,45*,-=>':);)?-93<)3);,'/G5A5;36)31G-980A5;)4'9/39/'9>4);3753<:9-=):*/31;6*/7/'<);,'5-=; 36*,;)74,'9>(9','3);5+ :;,*<,2/ $% *):> #*>6, :,69<,A);, '9/ 4):)',A, 7+9,' ):*/?2)'5-= 6)3<,');9/'9,+9 & O,3,45 <*)36/:<5;'9/4,'5-=4)< =;-7/?'9/.375-=):*/31;.&''$!!&.3.#9L9!.2$9+C3+8>!1&!.1!'&3-L>9#&!12$ 1C$#! +9,'54)*1E'5-=3<,'4,*41;O)6*,;:94)L-5:2$%$K$%MPN4):)','/7+9,'5;*,+,-=6*)-/K )*,7&M>:9/*>':);,'/0A1;'9/',*)7;9875;,'9/'9/70)4')?-99>?-9?2/'9/3A);'9-<;,N7,<;9/*K 47)'/;;4'9>%D0*>4'9,$%*):>L)G);987>.8-/;)4'9/39/'9>4)):*/31;*)-7'5-=*)76)-75',.8K +9,'54)*1E'5-=3<,'4,*41;O)6*,;:94)L-5:2$%%K$%MPN4):)','/7+9,'5;*,+,-=6*)-/K ;,'/0A1;'9/',*)7;9875;,'9/'9/70)4')?-99>?-9?2/'9/3A);'9-<;,N7,<;9/*47)'/;;4'9>%&0*>4K '9,$%*):>L)G);987>.8-/;)4'9/39/'9>4)):*/31;*)-7'5-=*)76)-75',.8-5-=39F%3<5-7'9,$%2>G +9,'54)%HO";9,4-7/'9,6*,-);'9-7/PN*)0*,+5):*/?2)'5-=?;9,4-7/IC3:A,4:96*,-);'9-7/K 7,<;9/*47)'/;;4'9>%D0*>4'9,$%*):>L)G);987>.8-5;)4'9/39/'9>4)):*/31;*)-7'5-=*)76)K ()**++$,$-.*.)*+)/0.&15

19 '</*6*/<,-.,%O6A,<5P/7,<;9/*47)',;;4'9>%-7/*;-,$%*):>L)G);987>.8-,;)4'9/K 39/'9>4)):*/31;*)-7'5-=*)76)-75',.8-5-=39F%D-7/*;-,$%*):>2>G6)</.4,-9/M.&''$!!&.3.#93$9".3FL>&!.1!'&3- HO'3<*>+/'<5(9','3);/PL)G);987>.8-5;)4'9/39/'9>4)):*/31;*)-7'5-=*)76)-75',.8-5-=39F% %O4*)-7)'/3,24,7*/0>2);,'/.479,A,2')?-9PL)G);987>.8-5;)4'9/39/'9>4)):*/31;*)-7'5-= %O*75-=)457>+1;7:29/'<,+9PL)G);987>.8-5;)4'9/39/'9>4)):*/31;*)-7'5-=*)76)-75',.8K +9,'5 4) %$ O:)'3)294);,'/ 36*,;)74,'9, (9','3);/P )*,7 & O';/3<5-./ ;./4')3<:,-= 3<);,*7537)'5-=9;3612'5-=6*7/439F;79F-9,-=PN6*7/4,E2>G;'9/39/'9/,:<5;1;6)+9F4759';/3<)*/+,./0)./4')3<:83<);,*7537)'82>G;3612'5+6*7/439F;79F-9/+L)G);987>.8-/;)4'9/39/'9>4)):*/31; 9''5-=./4')3<:,-=P )*,7 & O';/3<5-./ ;./4')3<:,-= 3<);,*7537)'5-= 9 ;3612'5-= 6*7/439F;79FK -9,-=P N /4')3<:9 9';/3<5-5.'/C 7,3<)3);,'9/ 7;)2'9/'9, 7 :)'3)294,-.9 L)G);987>.8-/ ; )4'9/39/'9> 4) +9,'54)%%O 3612'/>3<,2/'9,>+);'/PN)729-7,'9/',G5-9,>479,A1;;/;3612'5-=)6/*,-.,-= L)G);987>.8-/;)4'9/39/'9>4)):*/31;*)-7'5-=*)76)-75',.8-5-=39F%3<5-7'9,$%!*):>2>G6)</.4,K +9,'54)%O*/7/'<,-.,36*,;)74,I(9','3);5-=PN'9-.,<5;,;)4'9/39/'9>4)>.,;'9/IL)G);98K +9,'54)%!O7/-7);/,:<5;,<*;,A/P)*,7&O:<5;,'9/+,</*9,2'/PN 5.,?'9/'9,',</+,<,:-/6<);,2'5-=+/<)4,+)*<57,-5.'5-=L)G);987>.8-/;)4'9/39/'9>4)):*/31;*)-7'5-=*)76)-75',.8K +9,'54)%!O7/-7);/,:<5;,<*;,A/P)*,7%O)2'9-<;)PN)2'9-<;)C>6*,;5*)?29''/L)G)K +9,'5 4) D O/4')3<:);/ 36*,;)74,'9, (9','3);/P N /<)4, 6*,; ;A,3')?-9 ;./4')3<:);5-= 36*,;)74,'9,-= (9','3);5-= L)G);987>.8-/ ; )4'9/39/'9> 4) ):*/31; *)-7'5-= *)76)-75',.8-5-= 39F % +9,'54)*1E'5-=3<,'4,*41;O)6*,;:94)L-5:2$%K$%MPN4):)','/7+9,'5;*,+,-=6*)-/K ;,'/0A1;'9/',*)7;9875;,'9/'9/70)4')?-99>?-9?2/'9/3A);'9-<;,L)G);987>.8-/;)4'9/39/'9>4)):*/K 31;*)-7'5-=*)76)-75',.8-5-=39F%3<5-7'9,$%!2>G6)</.4,-9/M /4A>0 37,->':1; #*>65 9'</*6*/<,-./ 9 7+9,'5 4) 3<,'4,*41; '9/ +9,A5G5 93<)<'/0) ;6A5;> ', #*>6,./3<)G/-'9/;<*,:-9/,',2975;5+)01;97+9,';3<,'4,*4,-=;-/2>4):)','9,)46);9/4'9-=>.,;'9/I ;6*);,47/'9/7+9/'9)'5-=3<,'4,*41;)*,79'</*6*/<,-.9+9,A)93<)<'5;6A5;',3<)3);,'/6*7/7#*>6F,69<,K A);87,3,45*,-=>':);)?-9 <1!&!3'.11$#B'#B+&1;#! ( &>!'#9 /4')3<:97,2/E'/ /4')3<:,+97,2/E'5+938./4')3<:9:)'<*)2);,'/6*7/761A:F4)+9'> '84,'/.361A:9;-/2>>753:9;,'9,:)*75?-96A5'8-5-=7./.479,A,2')?-9 *7/.F-9/./4')3</:7,2/E'5-=6*7/7#*>6F*)729-7,39F+/<)48',G5-9, ;5-= )*,7 7)G);987,I 7,-980'9F<5-= 2>G 6*7/.F<5-= ', 479/I 6);9F:37)'8 ) :)37<5 G/76)?*/4'9) ()**++$,$-.*.)*+)/0.&16

20 7;987,'/76*7/.F-9/+)E29;/4)794/'<5(9:);,'9,,:<5;,',G5</)*,77)G);987,'9,97)G);987,'9,;,*>':)K ;/6*7/.F</;*,+,-=6)A8-7/'9,./4')3</:0)36)4,*-75-=;5-/'9,39F6)-78<:););/4A>09-=;,*<)?-90)479K ',4;,*<)?-980)479;8>479,A>#*>65;+)E29;5-=4)794/'<5(9:);,'9,6*7/.F<5-=,:<5;,-='/<<)>.+>./39F.,:) *1E'9-F>.+>./39FG/76)?*/4'9);*,-=>':>753:1;93<*,<,'/ (9','3);/./4')3</: 7,2/E'5-= 38 ;A8-7,'/ 4) 3:)'3)294);,'/0) 36*,;)74,'9, (9','3);/0) +/<)48 2F 6*,;)74,'9, (9','3);/./4')3</: 7,2/E'5-= 36)*7847,'/ 38 7, </' 3,+ -) 36*,;)74,'9, G5A)<)'9/7GF4'/-/2/+7,6/;'9/'9,70)4')?-977,3,4,+9*,-=>':);)?-9#*>65,69<,A);/. 5A8-7/'9,:)'3)294,-5.'/,24, *)7*,-=>':1; ;/;'F<*7'5-= <*,'3,:-./ 7,;9/*,'/; )G*FG9/ #*>65 )*,7 '/0)36*,;)74,'9,(9','3);/0) &#911>+.#B8#$#B 6*7/29-7/'9,:;)<5;5*,E)'/.;;,2>-9/)G-/.?*/4'9:>*3)G);987>.8-5',479/I7,;,*-9,<*,'3,:-.9>7',K.8-0)7,',<5-=+9,3<);5:>*3;5+9,'5,:,E45479/IG92,'3);56)75-./69/'9FE'/;;,2>-9/)G-/.6*7/29-7,39F6*757,3<)3);,'9>?*/4'9/0):>*3> ',479/IG92,'3);5>7',.8-0)7,:>*37,+:'9F-9,)75-./'9/69/'9FE'/;5-/'9,'/;/4A>0:)37<>=93<)K *5-7'/0) ;5*,E)'/0) ; ;,2>-9/ )G-/. 6*7/29-7, 39F 6*75 7,3<)3);,'9> :>*3> ;5+9,'5 7 4'9, <*,'3,:-.9 )*,7 6)75-./'9/69/'9FE'/;5-/'9,'/;;,*<)?-90)479;/.;5*,E)'/.;;,2>-9/)G-/.6*7/29-7,39F6*757,3<)3);,'9> 1E'9-/:>*3);/6);3<,.8-/7<5<>A>*)729-7,'9,6) /'9FE'5-=2>G7<5<>A>6*7/29-7,'9,6) /'9FE'5-= 6) :>*3,-= 9''5-= '9E 6):<1*5-= 7)3<,A5 )'/ 6*7/29-7)'/ ; +)+/'-9/ 9-= 6)-78<:);/0) >.F-9, ; 4,' /.3-/;:,E45+:)2/.'5+):*/39/ 2/;A,3'5+ &.+ &.$I!&&1 H*$.0+#*$3 2,35(9:,-.,./3<)6,*<,),',297F-/-=-=,*,:</*53<5-7'5-=)*,7-/2>',G5-9,9';/3<5-.9 2,35(9:,-.,./3<4):)'5;,',',+)+/'<6)-78<:);/0)>.F-9,2,35(9:,-.,9'3<*>+/'<1;6)-=)4'5-=7,2/E5)4 9-=6*7/7',-7/'9,)*,736/A'9/'9,;5+)01;3<)3);,'9,*,-=>':);)?-97,G/769/-7/I70)4'9/7H '3<*>+/'<5(9','3);/:2,35(9:);,'/384)',3<F6>.8-5-=:,</0)*99C K,:<5;,(9','3);/;5-/'9,'/;;,*<)?-90)479;/.6*7/7*,-=>'/:753:1;93<*,< K6)E5-7:99',2/E')?-9 K,:<5;,(9','3);/><*75+5;,'/4)</*+9'>;5+,0,2')?-9 K,:<5;,(9','3);/4)3<F6'/4)36*7/4,E5 K7)G);987,'9,(9','3);/;5-/'9,'/;;,*<)?-90)479;/.6*7/7*,-=>'/:753:1;93<*,< K6)7)3<,A/7)G);987,'9,(9','3);/ ()**++$,$-.*.)*+)/0.&17

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 ELZAB skorygowany QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2014

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2014 ELZAB skorygowany QSr 1/2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009 ELZAB skorygowany QSr 3/2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009 GRAJEWO skorygowany QSr 1/2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2007

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2007 GRAJEWO skorygowany QSr 4/2007 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 8 / 2015 K

Raport bieżący nr 8 / 2015 K FAMUR S.A. RB-W 8 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 8 / 2015 K Data sporządzenia: 2015-04-15 Skrócona nazwa emitenta FAMUR S.A. Temat Uzgodnienie planu połączenia FAMUR S.A. i ZMG GLINIK

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1 / 2007

Raport kwartalny SAF-Q 1 / 2007 FOKSAL NFI S.A. skorygowany SAF-Q 1/2007 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAF-Q 1 / 2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Dla Akcjonariuszy Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA

Dla Akcjonariuszy Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEGO PBK SA OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 1 STYCZNIA 2002 ROKU DO 30 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

COMP SPÓŁKA AKCYJNA. ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa. Raport QSr 3/2011

COMP SPÓŁKA AKCYJNA. ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa. Raport QSr 3/2011 COMP SPÓŁKA AKCYJNA ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa Raport QSr 3/2011 Informacje zawarte w Raporcie za III kwartał 2011 r. zostały sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 lutego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A.

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

#' "$ #%%# &#( " "$ #%%# &#( " (% #&#!"&( (% (%''#!"(! # &( '#("## '(&&!" %&!"(! #( &(%&#"$# (%"$''# %&#"$# %&#"$# %#"(#((%''#!"(! &( &())' &'!! "#$% #*+*(,# # (! -. # #! - /.!! -. &'"#$%!!!!!! $ $ $ %

Bardziej szczegółowo

(rok) Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. w walucie zł. (pełna nazwa emitenta)

(rok) Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. w walucie zł. (pełna nazwa emitenta) VISTULA GROUP skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2008 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych - fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2014

Skonsolidowany raport roczny RS 2014 GRAJEWO skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2014 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny FIZ-R-E

Raport roczny FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2006

Skonsolidowany raport roczny RS 2006 KOPEX S.A. skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2006 (rok) (zgodnie z 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz.

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA DODATKOWA

I. INFORMACJA DODATKOWA I. INFORMACJA DODATKOWA Zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo