Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015"

Transkrypt

1 VISTULA GROUP skorygowany QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od do zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według w walucie zł Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Finansowej w walucie zł data przekazania: VISTULA GROUP SA (pełna nazwa emitenta) VISTULA GROUP Lekki (lek) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) Kraków (kod pocztowy) (miejscowość) Pilotów 10 (ulica) (numer) (0-12) (0-12) (telefon) (fax) vistulagroup.pl ( ) (www) (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od do w tys. zł 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od do kwartał(y) narastająco / 2015 okres od do w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Rozwodniona liczba akcji XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,01-0,01 0,00 0,00 XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,01-0,01 0,00 0,00 XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 2,47 2,35 0,60 0,57 XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 2,45 2,22 0,60 0,54 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XXI. zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 VISTULA GROUP WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 1/ kwartał(y) narastająco / 2015 okres od do w tys. zł 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od do kwartał(y) narastająco / 2015 okres od do w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od do XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej XXIV. Zysk (strata) brutto XXV. Zysk (strata) netto XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem XXX. Aktywa, razem XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XXXII. Zobowiązania długoterminowe XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe XXXIV. Kapitał własny XXXV. Kapitał zakładowy XXXVI. Liczba akcji (w szt.) XXXVII. Rozwodniona liczba akcji XXXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,00-0,01 0,00 0,00 XXXIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,00-0,01 0,00 0,00 XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 2,45 2,32 0,60 0,57 XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 2,43 2,20 0,59 0,54 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XLII. zł/eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. ZAWARTOŚĆ RAPORTU Plik Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za_i kw 2015r..pdf Opis Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 1 kwartału 2015 roku PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Grzegorz Pilch Prezes Zarządu Mateusz Żmijewski Wiceprezes Zarządu Erwin Bakalarz Członek Zarządu Komisja Nadzoru Finansowego 2

3

4 ! " # # $%& % '()*+,-./)012'/&,3,4536)*7847,'9,3:)'3)294);,'/0)36*,;)74,'9,(9','3);/0)% +1;9/'9/6)43<,;);5-=7,3,4*,-=>':);)?-9%! 3:A,4'9:1;,:<5;1;CD 5;94/'45;56A,-)'/97,4/:2,*);,'/D D & *,'3,:-./76)4+9)<,+96);987,'5+9D H 479/2)'/6)*F-7/'9,:*/45<>2>G6)E5-7:9)*,7>479/2)'/0;,*,'-./D %$ '()*+,-./)9'3<*>+/'<,-=(9','3);5-=D %% 3<)<'/-75''9:9*575:,97,0*)E/I& % % ',-78-/74,*7/'9,;:;,*<,2/$%*):>C % ',-78-/74,*7/'9,6)4,-9/G92,'3);/.C # # $%! % 5'9:9(9','3);/7,:;,*<,A$%*):>! 2,');,'/479,A,'9,*)7;).);/ *)0')75(9','3);/?;9,4-7/'9,,*784>! D & & & H $ " # # $%

5 !!!"#$%#&$'&!( #)(*+,- &'!%( #)(*+.&& (*/)/(0&!# 1.2+)(*.&& (/(/(0&!# 33'&!4 1.2+)(.&& (/)/(0&!# 1.2+)(.&& (/(/(0&!# 33'&!4 1.2+)(.$1.12 ((56 ) (77* (776,*<)?B(9*+5 % % % % ''/;,*<)?-9'9/+,</*9,2'/ %%$& %%$!$ %%% %%%H 7/-7);/,:<5;,<*;,A/ %& $&!%! H!& 9/*>-=)+)?-99';/3<5-5.'/ &D &D &D &D :<5;,6*7/7',-7)'/4)36*7/4,E5 K K K K,2/E')?-94A>0)</*+9');/!$ DH %$ 479,A59,:-./ %H $ ''/9';/3<5-./4A>0)</*+9');/ :<5;,7<5<>A>)4*)-7)'/0)6)4,<:>4)-=)4);/0) &$ D!$ %%H %$HH )7)3<,A/,:<5;,<*;,A/!!$!.$18.1 (*)5 *)66 (565*7 )(*,6,35 %H%%H %H!$D %D%!& %D%%$,2/E')?-97<5<>A>4)3<,;9>3A>0)*,76)7)3<,A/',2/EK ')?-9 %D!& %D$ %D%$ %%&$ 479/2)'/6)E5-7:9:*1<:)</*+9');/ K K K K "*)4:969/'9FE'/99-=/:;9;,2/'<5 $ %%H DD %&% :<5;,6*7/7',-7)'/4)36*7/4,E5 K K %D$ K )7)3<,A/,:<5;,)G*)<);/ D % %&!!%.$1 5( *( (*7 *5 3!.212&$3$3!&$'3'!.+'!&+9:#/ 4 6)7 ) )77*5 ()(5(,69<,A6)43<,;);5 D$$ D$$ D$$ D$$,69<,A7,:<>,297,-.9;5-/'5 K K K K )7)3<,A/:,69<,A5 %$! %$! %$% %$D& 53:97,<*75+,'/ &H!D!D%%!D%$ %D!H 5'9:(9','3);5*):>G9/E8-/0) K%H&& $& K!H $!% 3!.2$ &!9;#!1 K K K K 3!.212&$ 6)7 ) )77*5 ()(5( 81!:&!'2+4.!&1 ()7() ()6* ((5*) ((5*5( )G);987,'9,7<5<>A>7,:>6>?*)4:1;<*;,A5-= % %D %% % ()**++$,$-.*.)*+)/0.&2

6 ! )G);987,'9,7<5<>A>2/,39'0>!! D%$ $H! */45<596)E5-7:94A>0)</*+9');/ %$H% K K K )G);987,'9,7<5<>A>/+93.94A>E'5-=6,69/*1;;,*<)K?-9);5-=L)G290,-./M K %$D!D %%H$$$ %%H$$$ /7/*;,7<5<>A>)4*)-7)'/0)6)4,<:>4)-=)4);/0) &D$ D %H /7/*;54A>0)</*+9');/! % & & 81!:&!!1$'2+4.!&1 ()76 ()5* ()* ()6 81!:&!<..!&1 55 ())() 6 5)*7 )G);987,'9,7<5<>A>2/,39'0> $! %D %& )G);987,'9,7<5<>A>4)3<,;9>3A>0)*,76)7)3<,A/ 7)G);987,'9,!$ &!H& % D%&! */45<596)E5-7:9:*1<:)</*+9');/ $!$ %!&H!&% *1<:)</*+9');,-7F?B:*/45<1;96)E5-7/:4A>0)</*+9K ');5-= )G);987,'9,7<5<>A>/+93.94A>E'5-=6,69/*1;;,*<)K?-9);5-=L)G290,-./M HD&% K K K K %$%D % %$$$ /7/*;5:*1<:)</*+9');/ %DH $ H!!! 81!:&!!1$<..!& ()*(* 67*(5 5*( 81!:&!!1$ )76 (7)7 )757 (*7( $1 5( *( (*7 *5,*<)?B:39F0);, &!$D $! $DDH %$%H% 9-7G,,:-.9 %D&!%! %D&!%! )7;)4'9)',29-7G,,:-.9 %D%HH! %&H&! %&H&! = &'!%( #)(*+.&& (*/)/(0&!# 1.2+)(*.&& (/(/(0&!# 33'&!4 1.2+)(.&& (/)/(0&!# 1.2+)(.&& (/(/(0&!# 33'&!4 1.2+)( ''/L7<5<>A>M (* 7(( )57 ** ;53<,;9)'/0;,*,'-./G,':);/',-75'37/7<5<>A> ;5',.+>2):,293:2/6);5-= %H& $$& %&D%D %&D$ )<;,*</,:*/45<5;5!!H!H!!&% ;/:32/;A,3'/GF48-/7,G/769/-7/'9/+7)G);98K 7,I2/,39'0);5-= H& %%% % %D $#938!>&1 (* 7(( )57 ** ()**++$,$-.*.)*+)/0.&3

7 !?, #)(*+ (1.20)(* '(*/)(/)( '(*/)/( (1.20)( '(/)(/)( '(/)/( $#B'$3'C$ ()7 66)77 )37<;A,3'536*7/4,E5 HH% $H 53:L3<*,<,MG*><<)7/36*7/4,E5 $& )7)3<,A/6*75-=)45)6/*,-5.'/ H% %H 53:7/7G5-9,'9/(9','3);5-=,:<5;1;<*;,A5-= K K )37<536*7/4,E5 HD!H )37<5)012'/0)7,*784> %%%D %$$%D )7)3<,A/:)37<5)6/*,-5.'/ % <*,<,7/7G5-9,'9/(9','3);5-=,:<5;1;<*;,A5-= %H % 53:L3<*,<,M',479,A,2')?-9)6/*,-5.'/. %% K! *75-=)45(9','3);/ %D! 53:',36*7/4,E5361A:97,2/E'/. K K )37<5(9','3);/ % & <*,<,',36*7/4,E5361A:97,2/E'/. K K 53:L3<*,<,MG*><<) KD! K&% )4,</:4)-=)4);5 KD!& KD $D..E& /(566 /5 *75693,'54)6)4+9)<>4)+9'>.8-/0) K%H&& K!H *75693,'54):,69<,A1;+'9/.37)?-9 K K "*/4'9,;,E)',29-7G,,:-.97;5:A5-= %D&!%! %D&!%! "*/4'9,;,E)',*)7;)4'9)',29-7G,,:-.97;5:A5-= %D%HH! %&H&! 53:L3<*,<,M',./4'8,:-.F7;5:A8 K6)43<,;);5 K*)7;)4'9)'5 (1.20)(* '(*/)(/)( '(*/)/( (1.20)( '(/)(/)( '(/)/( $D..E& /(566 /5 K K :><:9;5-/'5,:<5;1;(9','3);5-=4)3<F6'5-=4)36*7/4,E5 K K )4,</:4)-=)4);57;987,'576)75-.,+96*/7/'<);,'5+9;9''5-=-,A:);9K <5-=4)-=)4,-= 21!.$'#B<' /(566 /5 K K ()**++$,$-.*.)*+)/0.&4

8 ! F?,F!!"#$%#&$'&!( #)(*+,69<,A 6)43<,;);5,69<,A 7,:<>,29K 7,-.9 ;5-/'5,69<,A */7/*;);5 53:9 7,<*75+,'/,69<,A;A,3'5 6*75693,'5 4)6)4+9)<> 4)+9'>.8-/0),69<,A +'9/.K 37)K?-9);5,69<,A A,3'5 *,7/+ >'&)()()( 7)) / ()76 7() ()(5( / ()(5( +9,'5;:,69<,2/;A,3'5+;:;,*<,2/$%*):>C )*/:<,:)'3)294,-5.', K K 6*7/4,E?*)4:1;<*;,A5-= K K 53:L3<*,<,M'/<<)7,*):)G*)<);5 K!H K!H K!H 5-/',6*)0*,+>)6-5.'/0) D D D +93.,,:-.9 K K 5/+9<);,'/)6-./',,:-./ K K >'&())( 7)) / ()*(* )( )77*5 / )77*5 >'&)()()( 7)) / ()76 7() ()(5( / ()(5(!&$13!.>12&$ 1)(+ )*/:<,:)'3)294,-5.', % % % 6*7/4,E?*)4:1;<*;,A5-= K K G.F-9/>479,A1; K K )479,A753:>'/<<) K K 53:L3<*,<,M'/<<)7,*):)G*)<);5 $& $& $& 5-/',6*)0*,+>)6-5.'/0) %D %D %D +93.,,:-.9 K 5/+9<);,'/)6-./',,:-./ K K && / / >'&(()( 7)) / ()* 655 ) / ) >'&)()()(* 7)) / ()* 655 ) / ) +9,'5;:,69<,2/;A,3'5+;:;,*<,2/$%*):>C )*/:<,:)'3)294,-5.', KH KH 6*7/4,E?*)4:1;<*;,A5-= K K 53:L3<*,<,M'/<<)7,*):)G*)<);5 K%H&& K%H&& K%H&& 5-/',6*)0*,+>)6-5.'/0) K K +93.,,:-.9 K K 5/+9<);,'/)6-./',,:-./ K K >'&())(* 7)) / ()* 6())6 6)7 / 6)7 ()**++$,$-.*.)*+)/0.&5

9 #)(*+ 32$1$;'<13!&!"C&$#B'!2>&;#!3#$9&9 (1.20)(* '(*/)(/)( '(*/)/( (1.20)( '(/)(/)( '(/)/( 53:L3<*,<,M'/<<) K%H&& K!H )*/:<5C 479,A;753:,-=L3<*,<,-=M'/<<)./4')3</:3<);,*7537)'5-= K K +)*<57,-., H D! <*,<,;,*<)?-9?*)4:1;<*;,A5-= K K <*,<,;,*<)?-9(9*+5 K K 53:9L3<*,<5M7;5-/'5'9/*>-=)+)?-99';/3<5-5.'5-=;/4A>0;,*<)?-90)479K ;/. 4693>./+'/.;,*<)?-9(9*+5;*,-=>'/:753:1;93<*,<7,*):G9/E8-5 K K 53:9L3<*,<5M7;5-/'59'3<*>+/'<1;6)-=)4'5-= K K 53:9L3<*,<5M7<5<>A>*1E'9-:>*3);5-= K K 53:L3<*,<,M',9';/3<5-.,-= %H % )37<57<5<>A>)43/</: %% D +9,',3<,'>*/7/*; KH +9,',3<,'>7,6,31; H K&H +9,',3<,'>',2/E')?-9 K&H K%% <1; 45;94/'459)43/<:9M K K$! K K%&H$ "*)4:969/'9FE'/;50/'/*);,'/;479,A,2')?-9)6/*,-5.'/. K%DH K$ )4,</:4)-=)4);57,6A,-)'5 K%! K 43/<:97,6A,-)'/ K%% KD 32$1$3!&!"C&&..'!2>&;#!3#$9&9 /(5 /) 32$1$;'<13!&!"C&$#B'!2>&;#!!&1.$#$9&9 <*75+,'/)43/<:9 5;94/'45)<*75+,'/)4./4')3</:7,2/E'5-= 5;94/'45)<*75+,'/7<5<>A>9';/3<5-.94)3<F6'5-=4)36*7/4,E5 K K 6A5;57/36*7/4,E59';/3<5-.96*7/7',-7)'5-=4))G*)<> K K 6A5;57/36*7/4,E59';/3<5-.94)3<F6'5-=4)36*7/4,E5 K K 6A5;57/36*7/4,E5./4')3<:97,2/E'/. K K 6A5;57/36*7/4,E5;,*<)?-9'9/+,</*9,2'5-= K K 6A5;57/36*7/4,E5*7/-7);5-=,:<5;1;<*;,A5-= %! & KH K & K ()**++$,$-.*.)*+)/0.&6

10 ! 6A5;57/36*7/4,E5'9/*>-=)+)?-99';/3<5-5.'5-= K K,G5-9/9';/3<5-.96*7/7',-7)'5-=4))G*)<> K K,G5-9/9';/3<5-.94)3<F6'5-=4)36*7/4,E5 K K,G5-9/./4')3<:97,2/E'/. K K,G5-9/;,*<)?-9'9/+,</*9,2'5-= K%$$ KD,G5-9/*7/-7);5-=,:<5;1;<*;,A5-= KD& K%DD,G5-9/'9/*>-=)+)?-99';/3<5-5.'5-= K K,G5-9/,:<5;1;(9','3);5-=;./4')3<:,-=7,2/E'5-= K K 54,<:97<5<>A>36*7/4,E5./4')3<:97,2/E'/. K K 32$1$3!&!"C&&..'!2>&;#!!&1.$#$9&9 /*6 /(** 32$1$;'<13!&!"C&$#B'!2>&;#!I!&&19 6A5;5'/<<)7/+93.9,:-.9L;54,'9,>479,A1;M99''5-=9'3<*>+/'<1;:,69<,A)K ;5-=)*,74)6A,<4):,69<,A> 6A5;57<5<>A>7,-980'9F-9,:*/45<1;96)E5-7/: %!%! H!$ 5;94/'4599''/;56A,<5',*7/-7;A,?-9-9/29 K K 6A,<5:*/45<1;96)E5-7/: K$ KH 5:>64A>E'5-=6,69/*1;;,*<)?-9);5-= K%%H$$$ A,<')?-97)G);987,I7<5<>A>>+1;2/,39'0>(9','3);/0) K!$ K!$ )7)3<,A/;6A5;5(9','3);/N)<*75+,'/?*)4:969/'9FE'/ D K 32$1$3!&!"C&&..'!2>&;#!I!&&19 (7 5*( 1!"&!D &!9&!E&...&+;'<13!&!"C&$#B!1!1/ >&.<1;'<13!&!"C&$#B K /5 K /(* '!3!&!"C&!!#B1!1>&.$&3#:.+ ((5 (6( +9,',3<,'>?*)4:1;69/'9FE'5-=7<5<>A>*1E'9-:>*3);5-=!! '!3!&!"C&!!#B1!1>&.$&&!#+ *) **77,;,*<)?B;5:,7,'8;6)75-.9O''/:)*/:<5P;:;)-9/KH<537A3:A,4,39FC?*)4:9<*;,A/9 )<*75+,'/)43/<:9KK&&<537A J//5.$2 ()**++$,$-.*.)*+)/0.&7

11 F = K K?)(*- ( &I #94<>& ((1L!'!8L3'!.'!2>&;#! 5479,A#)36)4,*-75*,.)K ;/0)/./3<*>84);/0)LM6)4'>+/*/+$$$$$D$& )43<,;);5+6*7/4+9)</+479,A,2')?-961A:9;0)23:9/.2,35(9:,-.979,A,2')?-9LM./3<C 36*7/4,E4/<,29-7',)479/E56*);,47)',;;536/-.,297);,'5-=3:2/6,-=LDD%M 36*7/4,E 4/<,29-7', 7/0,*1; 9 G9E></*99 6*);,47)', ; ;536/-.,297);,'5-= 3:2/6,-= L DDDM 6*)4>:-.,6)7)3<,A/.)479/E5;9/*7-='9/.L%%M +)E', >7',B %$ 6,R479/*'9:, %H& *):> K 4,<, ;54,'9, 7,*7847/'9, 9'93<*, *7/+53A> 9,'42> ; 36*,;9/ ><;)*7/'9,6*7/439FG9)*3<;,6,I3<;);/0)6)4',7;8O*,:);3:9/,:A,45*7/+53A>479/E);/0)P 4'9> $ :;9/<'9, %HH% *):> 7)3<,A) 7,*/./3<*);,'/ 6*7/7 84 /.)');5 42, *,:);, "*14+9/?-9, ; J 5479,A#)36)4,*-756*7/:37<,A-/'9/6*7/439FG9)*3<;,6,I3<;);/0);/4'))3)G);861A:F:,*G>,I3<;, /G9><09/A4);5J93<>2,#*)>6+9,A+9/.3-/$;*7/?'9,%HH*):> 7,3<*;,'9,+9</'<,./3<'9/)7',-7)'5 $B!.!!3#$9&93<2! ,*7847/'9/9'93<*,*7/+53A>9,'42>;36*,;9/><;)*7/'9,6*7/439FG9)*3<;,6,I3<;);/0)6)4',K 7;8O*,:);3:9/,:A,45*7/+53A>479/E);/0)P *7/:37<,A-/'9/;./4'))3)G);8361A:F:,*G>,I3<;,6)4(9*+8C,:A,45*7/+53A>479/E);/0) OJ93<>2,P61A:,:-5.', /G9><+9</'<,',#9/A479/,69/*1;,*<)?-9);5-=;,*37,;9/ /./3<*,-.,');/.',7;5361A:9CJ93<>2,61A:,:-5.', )-78</: 6*)-/3> 9'</'35;'/. *)7G>4);5 39/-9 36*7/4,E5 )*,7 )4');9/'9, 6)75<5;'/0) ;97/*>':> +,*:9J93<>2, )A8-7/'9/7/361A:8 12-7,':,L7+9,',',7;5361A:9',J93<>2,S 12-7,':,M ()**++$,$-.*.)*+)/0.&8

12 2008 *7/.F-9/ :)'<*)29 9 6)A8-7/'9/ 7/ 361A:8 ; )7','9> L7+9,', ',7;5 361A:9 ', J93<>2, #*)>6M 2015 *7/'9/39/'9/479,A,2')?-9.>G92/*3:9/.6*);,47)'/.6)4+,*:8 4)361A:97,2/E'/. (.+.+K+3$3!.219M!.+>K+3 /4A>03<,'>',:)'9/-:;,*<,A>$%*):>;3:A,4#*>65,69<,A);/.J93<>2,#*)>6;-=)479A5',3<F6>.8K -/6)4+9)<50)36)4,*-7/C ( M!.+>K+3K/4')3<:,4)+9'>.8-, /479G8 ; *,:);9/ 6*75 > )<1; %$T :)4 %K! 61A:, 7,*/./3<*);,', ; 8479/ 5479,A#)36)4,*-75*,.);/0)/./3<*>84);/0)LM 6)4'>+/*/+$$$$$$!H /.)'); ,A QQ #)36)4,*-75 *,.);/0) /./3<*> 84);/0) 6)4 '>+/*/+ $$$$&!D *7/4+9)<479,A,2')?-9361A:93<,');9=,'4/24/<,29-7'5)479/E8 :, 7,*/./3<*);,', ;/./3<*7/ *7/439FG9)*-1; *,.);/0) /./3<*> 84);/0) ;8479/ /.)');5+ 42, 5479,A#)36)4,*-756)4'>+/*/+$$$$&&! 39F*1;'9/E*/,297,-.8>3A>0:)'(/:-.)');,'9,:)37>29G2>7/:4,+3:9-=;*,+,-=/:36)*<);5-=:)'<*,:<1; 6*7/*)G);5-=7,;,*<5-=6*7/7J93<>2,#*)>6 3612'9:1; * 5479,A#)36)4,*-75*,.);/0)/./3<*> 84);/0)6)4'>+/*/+$$$$!D& :,-.9M61A:,7,.+>./39F*/,297,-.8>3A>0)479/E);5-=',72/-/'9/6)4+9)<>4)+9'>.8-/0))*,7',72/K -/'9/6)4+9)<1;76)7,0*>65:,69<,A);/.J93<>2,#*)>6 3612'9:1; 5479,A#)36)4,*-75*,.);/0)/./3<*>84);/0) LM6)4'>+/*/+$$$$$HD *7/4+9)<479,A,2')?-9361A:93<,');9;5',./+97,*7847,'9/'9/*>-=)+)?-9,+9;A,3'5+92>G479/*E,;9)' '9:1; )4+9)</+4)+9'>.8-5+#*>65,69<,A);/.J93<>2,#*)>6L4,2/.O#*>6,PM./3<361A:,J93<>2,#*)>6739/K 479G8;*,:);9/L4,2/.O61A:,P2>GO+9</'<PM ()**++$,$-.*.)*+)/0.&9

13 )'9E/.6*7/43<,;9)')3-=/+,<#*>65,69<,A);/.J93<>2,#*)>62+*+$3 '0 0%%45 Vistula Group S.A. W.KRUK S.A. (100%) DCG S.A. (100%) Wólczanka Shirts Manufacturing Sp. z o.o.(100%) Wólczanka Production 3 Sp. z o.o. (100%) VG Property Sp. z o.o. (100%) )7,;; 6)4+9)<,+9 7,2/E'5+9;-=) ; 3:A,4 0*>65:,69<,A);/. J93<>2,#*)>6 6)39,4, >479,A5; %$$U0A)31;',70*)+,47/'9>;3612'9:1;J93<>2,,*:/<67))739/479G8;*,:);9/N><*,<,:)'<*)29 GM %$$U0A)31;',70*)+,47/'9>;3612'9:1;J9-)'67))739/479G8;,I->-9/N><*,<,:)'<*)29',3:>K -M %$$U 0A)31; ; 0*)+,47/'9> 3612'9:1; 61A:9 PJ96)P 7 39/479G8 ;,29'9'0*,479/ N ><*,<, :)'<*)29 ', 4M %$$U0A)31;',,2'5+0*)+,47/'9>:-.)',*9>37561A:9P)>'0P739/479G8;</</*3G>*0>N><*,K J93<>2,#*)>66)39,4,6)',4<)>479,A5;',3<F6>.8-5-=6)4+9)<,-=C '4*//',*467))739/479G8;,*37,;9/6*75>2 )23:9/.&&;693,',4)/./3<*>*7/439FG9)*-1; 3612'9:1; 61A:,'4*//',*467))'9/7)3<,A,)G.F<,:)'3)294,-.8,'/(9','3);/</.361A:9'9/+,.893<)<'/0) ;6A5;>',3:)'3)294);,'/36*,;)74,'9/(9','3);/ :)'3)294);,'/ 36*,;)74,'9/ (9','3);/ 7, :;,*<,A $% *):> )G/.+>./ 4,'/ /4')3<:9 4)+9'>.8-/. )*,7 361A/:7,2/E'5-=C 12-7,':,*)4>-<9)' 67)))*,7J#*)6/*<567)) +9,'5;3<*>:<>*7/#*>65,69<,A);/.;:;,*<,2/$%*):> K 4'9>D3<5-7'9,$%*):>J93<>2,#*)>67G5A,%>479,A361A:9 12-7,':,=9*<3,'>(,-<>*9'067)) ',*7/-7361A:97,2/E'/.J#*)6/*<567)) K 4'9>$+,*-,$%*):>J93<>2,#*)>6',G5A,%$$U>479,A1;361A:9 12-7,':,=9*<3,'>(,-<>*9'0 67)))4361A:97,2/E'/.J#*)6/*<567)) ()**++$,$-.*.)*+)/0.&10

14 (2':'+!'$'#9'&.!'!&+9:#9 :',479/I%+,*-,$%*):>3:A,4,*784>J93<>2,#*)>6G5A',3<F6>.8-5C K#*7/0)*792-= */7/3,*784> K,4)3A,;,:)-9>: 9-/6*/7/3,*784> K,</>37 +9./;3:9 9-/6*/7/3,*784> ):*/39/)4%+,*-,$%*):>4)4'9,7,<;9/*47/'9,'9'9/.37/0)36*,;)74,'9,(9','3);/0);3:A,479/,K *784>J#7,37A5',3<F6>.8-/7+9,'5C,M 74'9/+%+,*-,$%*):>,',4)3A,;,:)-9>:7A)E5A*/750',-.F7>479,A>;,*78479/61A:99(>':K /6*/7/3,,*784> GM 74'9/+%:;9/<'9,$%*):>,'*;9',:,2,*7',6)43<,;9/>-=;,A5,45,47)*-7,61A:974'9,%$ +,*-,$%*):>)G.8A3<,');93:)7A)':,,*784>61A:9 ''#,479/I%+,*-,$%*):>3:A,4,45,47)*-7/.J93<>2,#*)>6G5A',3<F6>.8-5C K/*75,70,. *7/;)4'9-78-5,45,47)*-7/. K2)',,29: 9-/6*7/;)4'9-78-,,45,47)*-7/. K9-=,A9/*7/./;3:9 7A)'/:,45,47)*-7/. K*<>*F4*7/./;3:9 7A)'/:,45,47)*-7/. K9*)3A,;,'/: 7A)'/:,45,47)*-7/. K#*7/0)*7 1.<);9-77A)'/:,45,47)*-7/. ):*/39/)4%+,*-,$%*):>4)4'9,7,<;9/*47/'9,'9'9/.37/0)36*,;)74,'9,(9','3);/0);3:A,479/,45,47)*-7/.J#7,37A5',3<F6>.8-/7+9,'5C,M ;4'9>%:;9/<'9,$%;5-7,.'/,2'/0*)+,47/'9/61A:94):)',A);5G)*>,45,47)*-7/.',):*/3 ');/.;3612'/.:,4/'-.9N:<1*,',6)43<,;9/>-=;,A6)4.F<5-=',6)39/47/'9>;4'9>$:;9/<'9,$%*):> >:)'3<5<>);,A,39F;6)'9E37536)31GC K/*75,70,. *7/;)4'9-78-5,45,47)*-7/. K9-=,A9/*7/./;3:9 9-/6*7/;)4'9-78-5,45,47)*-7/. K>:,37,09/*,7A)'/:,45,47)*-7/. K9*)3A,;,'/:7A)'/:,45,47)*-7/. K537,*4/<*>7A)'/:,45,47)*-7/. (.1!'&!31'&!I!&&14 9'9/.37/ 3:)'3)294);,'/ 36*,;)74,'9/ (9','3);/ 7)3<,A) 7,<;9/*47)'/ 4) 6>G29:,-.9 )*,7 6)4693,'/ 6*7/7,*784/4')3<:9)+9'>.8-/.;4'9>%+,.,$%*):> (*&.$&+#9'!2>&;#! :)'3)294);,'/36*,;)74,'9/(9','3);/#*>65,69<,A);/.J93<>2,#*)>6L4,2/.*1;'9/E.,:)O#*>6,,69K <,A);,P 2>G O#*>6, J93<>2, #*)>6PM 7)3<,A) 36)*7847)'/ 6*75 7,A)E/'9> :)'<5'>, ,A,2')?-9 0)36)4,*-7/. )69'99,*784>/4')3<:9)+9'>.8-/.', 479/I7,<;9/*47/'9,'9'9/.37/0)3:)'3)294);,'/0)36*,;)74,'9,(9','3);/0)'9/93<'9/.86*7/3A,':99):)29-7')K?-9;3:,7>.8-/',7,0*)E/'9/:)'<5'>,-.9479,A,2')?-96*7/761A:9#*>65,69<,A);/.;4,.8-/.39F6*7/;9479/B 6*7537A)?-9 ()**++$,$-.*.)*+)/0.&11

15 (3!.2#$9&$!#9&!+ #9&!+3!'9:#$83;'&!>+83;'&!33'!.$>C&#&9 &!9*N4<>&9 >!#8$42<1&>&$ 4 '&!+#9&!+$M!.+>K+3&'!%3&!3.+ 1.>&41&!!& &;#!&#&$#B3!.<1#9!M!.+>K+3 1!'3&!&>!'1&43.+1.>&41.2)(3.+#&/ 4)(!&>!'1&43.+#&4)( 3)294);,'/0)*,6)*<>:;,*<,2'/0)7,:;,*<,A$%*):>;4'9>%$$%*,479/I6*7/:,7,'9,*,6)*<>:;,*<,2'/0)7,:;,*<,A$%*):>;4'9>%$$%*:,69<,A7,:A,4);5J93<>2, '5+0*)+,47/'9>:-.)',*9>375J93<>2,#*)>6LO61A:,4)+9'>.8-,PM 0*)+,47/'9>:-.)',*9> #9&!+!#8 3!'&$#B #9! D1.E -'!2 13!.> 2'1$ D1NE!#8 42<1 & -'!2 14<>&9 >!#8!42<1 &D1NE % <;,*<5>'4>37+/*5<,2'5OA)<, /39/IP % $D!D!& $D!D!& $$$$$ $$$$$ A8-7'9/76)4+9)K </+7,2/E'5+)*,7 $&$ $&$ #<;,*<5>'4>37+/*5<,2'5 %HD&$ %HD&$ 9)'//*/:,)'V/3<+/'<,',0/+/'< +$.0'067 % % 890*0+$*.''-000/+* ':;:<6= 8 ()**++$,$-.*.)*+)/0.&12

16 *$*$..*$3:*$.*+>*+:'+0#0!%8%!0 7 4 ' *+0 10 #$3 01$*$3 <' ('.9 $&$' * C$. 0 0%%%?0% 8 +$. 0' % % 89 0* 0 +$*.' C ' -000 /+*' 8 *$*$..*$3&$:*$.*+>*+:'+0#0 A%?% 80D0100.&$ +$3-000 *$*.' '9 #' + *$*.*+ & E+('+%%5-01%$.F*$. -01%$.$3-01%G*+$*$3#9-01%:#D* -01%1' E /4A>0;9/47561A:9):*/39/)44'9,6*7/:,7,'9,;4'9>%%%$%*):>6)6*7/4'9/0)3:)'3)294);,'/0) *,6)*<>:;,*<,2'/0)7,:;,*<,A$%*):>)*,7)44'9,36)*7847/'9,*,6)*<>*)-7'/0)7,*):$%93:)'3)29K 4);,'/0)*,6)*<>*)-7'/0)7,*):$%<.)44'9,%$$$%*',3<869A5',3<F6>.8-/93<)<'/7+9,'5;3<*>:<>K *7/;A,3')?-97',-7'5-=6,:9/<1;,:-.961A:9,M F!#83!'&$#B #9! D1.E -'!213!.> 2'1$ D1NE!#842<1& -'!214<>&9 >!#8!42<1& D1NE <,'',479/I%%%$% &$$$$$ &$$$$$ <,'',479/I%$$$% &$$$$$ &$$$$$ <,'',479/I%$$% $$$$$ $$$$$ 8E FF 2:#&!3'!. & $ F49!#83!'&$#B #9! D1.E -'!213!.> 2'1$ D1NE!#842<1& -'!214<>&9 >!#8!42<1& D1NE <,'',479/I%%%$%W %HD&H %HD&H <,'',479/I%$$$% %HHH$ %HHH$ <,'',479/I%$$% $&$ $&$ W4)<5-75A8-7'9/76)4+9)</+7,2/E'5+ E!&$1.&!3!'&!#9!M!.+>K+3!+31&!%'&!#B38$:'9:#! &'+9:#,M 7+9,'5;3<,'9/6)39,4,'9,,:-.961A:96*7/7)3)G57,*7847,.8-/ :'3<2!!#8#9!3!'&$#B 1'&!+3&! &>!'1& )(*!#8#9!3!'&$#B 1'&!+3&! 3.+#&4!&>!'1&4 3.+#&4 )(!#8#9!3!'&$#B 1'&!+3&! &>!'1& )( #*7/0)*792-=N*/7/3,*784>!$ $$$% $$$%,</>37 +9./;3:9N 9-/6*/7/3,*784>!H&!& %H! %H! *;9',:,2,*7N7A)'/:,*784> %$! $ $ ()**++$,$-.*.)*+)/0.&13

17 GM 7+9,'5;3<,'9/6)39,4,'9,6*7/7)3)G57,*7847,.8-/;,**,'<1;3>G3:*56-5.'5-=3/*99>6*,;'9,.8-5-=4) 0*)+,47/'9,:-.)',*9>37561A:9J93<>2,#*)>674'9,$$%*):>;36*,;9/6*75.F-9,7,A)E/I 6)4.F-9,;37/2:9-=3<)3);'5-=479,A,I;-/2>4)6>37-7/'9,,:-.9');/./+93.94))G*)<>',*5':>*/0>2);,K '5+LO-=;,A,PM :'3<2!!#81&.<1 +8$3#$9&$#B!! 1'&!+3&! &>!'1& )(*!#81&.<1 +8$3#$9&$#B!! 1'&!+3&! 3.+#&4!&>!'1&4 3.+#&4 )(!#81&.<1 +8$3#$9&$#B!! 1'&!+3&! &>!'1& )( #*7/0)*792-=N*/7/3,*784> %%HD$W $WW $WW,</>37 +9./;3:9N 9-/6*/7/3,*784>!$%!W %%DH$!WW %%DH$!WW *;9',:,2,*7N7A)'/:,*784> DD!W %$!WW %$!WW W 4)<5-75 ;,**,'<1; 3>G3:*56-5.'5-= 3/*99 <*7/-9/. <*,'375 )G.F<5-= ; 7;987:> 7 */,297,-.8 6*)0*,+> +)<5;,-5.'/0) ; $% *):> ;5/+9<);,'5-=6*7/761A:F;*,+,-=6*)0*,+>+)<5;,-5.'/0)6*75.F</0);61A-/',6)43<,;9/-=;,A5 :<1*5-=6*,;,7)3<,A57*/,297);,'/6*7/7-7A)':1;,*784>61A:974'9/++,.,$%*):>;;5'9:>)G.F-9,,:-.93/*99);,*<)?-9 )4'9/39/'9>4):,E4/0)7-7A)':1;,*784>92)?B,:-.93/*99)G.F<5-=;4'9>+,.,$%*):>)46);9,4,A,92)?-96)39,4,'5-=;,*K *,'<1;3>G3:*56-5.'5-=3/*994*>09/.<*,'375 -M 7+9,'5;3<,'9/6)39,4,'9,,:-.961A:96*7/7)3)G5',47)*>.8-/ ''#3<2! /*75,70,.N*7/;)4'9-78-5,45,47)*-7/.!#8#9!3!'&$#B 1'&!+3&! &>!'1& )(*!#8#9!3!'&$#B 1'&!+3&! 3.+#&4!&>!'1&4 3.+#&4 )(!#8#9!3!'&$#B 1'&!+3&! &>!'1& )( $$$$ $$$$$ $ '$3:'&!&>!'1&431'&!I!&&14 )43<,;F36)*7847/'9,'9'9/.37/0)3:)'3)294);,'/0)36*,;)74,'9,(9','3);/0)3<,');9*)76)*7847/'9/9'9K 3<*,9','31;74'9,%H2></0)$$H*):>;36*,;9/9'()*+,-.9G9/E8-5-=9):*/3);5-=6*7/:,75;,'5-=6*7/7 /+9</'<1;6,69/*1;;,*<)?-9);5-=)*,7;,*>':1;>7',;,'9,7,*1;');,E'/9'()*+,-.9;5+,0,'5-=6*7/69K 3,+96*,;,6,I3<;,'9/GF48-/0)6,I3<;/+-7A)':);3:9+L/:3<./4')29<57$%%K.<M :)'3)294);,'/36*,;)74,'9/(9','3);/7,:;,*<,A$%36)*7847)'/7)3<,A)70)4'9/77,3,4,+99F475',K *)4);5-= <,'4,*41; 6*,;)74,;-7)?-9 9','3);/. LM ; ;/*3.9 7,<;9/*47)'/. 6*7/7 '9F >*)6/.3:8 %HH *):> ) *,-=>':);)?-9 L7 7 6)7 7 61R'9/ ,',+9M 9 ;54,'5-= ',./. 6)43<,;9/ 6*7/6931;;5:)',;-75-= 9'9/.37/3:)'3)294);,'/36*,;)74,'9/(9','3);/7)3<,A)36)*7847)'/;)6,*-9>):)'-/6-.F;,*<)?-90)479K ()**++$,$-.*.)*+)/0.&14

18 -9,2>G:)37<1;6)'9/39)'5-=',9-=;5<;)*7/'9/7>;702F4'9/'9/+/;/'<>,2'5-=)46931;,+)*<57,-5.'5-=)*,7 )46931;7<5<>A>><*,<5;,*<)?-9 :)'3)294);,'/36*,;)74,'9/(9','3);/7,:;,*<,A$%*):>36)*7847)'/7)3<,A);7A)<5-=6)23:9-=77,)K :*802/'9/+4)6/A'5-=<539F-5L<537AM :)'3)294);,'/36*,;)74,'9/(9','3);/6*/7/'<);,'/./3<7,):*/3)4%3<5-7'9,4)%+,*-,$%*):>9', 479/I%+,*-,$%*):>):9/+)G*,-=>':);5+./3<*)::,2/'4,*7);5)*1;'5;,2'/4,'/(9','3);/6*/K 7/'<);,'/387,):*/3)4%3<5-7'9,4)%+,*-,$%*):>9',479/I%+,*-,$%*):>,'/6)*1;'5;,2'/7)3<,A536)*7847)'/70)4'9/77,3,4,+99F475',*)4);5-=<,'4,*41;6*,;)74,;-7)K?-99','3);/.LM :)'3)294);,'/36*,;)74,'9/(9','3);/7,:;,*<,A$%9.,:94,'/6)*1;'5;,2'/7,*):>G9/0A5)G/.+>.8 4,'/ 4)<5-78-/ 61A:9 4)+9'>.8-/. )*,7 61A/: 7,2/E'5-=.,:)./4')3</: 36)*7847,.8-5-= 3,+)479/2'/ 36*,K ;)74,'9, 3:A,46*7/439FG9)*3<;,61A:9.,:961A/:7,2/E'5-=)G.F<5-=:)'3)294,-.8'9/;-=)478./4')3<:9 )*0,'97,-5.'/36)*7847,.8-/3,+)479/2'/36*,;)74,'9,(9','3);/ 6)*7847/'9/ 36*,;)74,'9, 70)4'9/ 7 ;5+,0, )4,*784> 61A:9 4)+9'>.8-/. 4):)','9, <5,:<5;1; 9 6,35;1;)*,7:)37<1;9 6*75-=)41; 7,->':9 97,A)E/'9, 38 4):)'5;,'/', G,79/ 4)3<F6'5-= 4,'5-==93<)*5-7'5-=,<,:E/;)6,*-9>)9''/-75''9:9>;,E,'/;4,'5-=;,*>':,-=7,;A,?-9;/ 5'9:9<5-= 479,A,I <;)*78 6)43<,;F 4) 4):)'5;,'9, 37,->':1; ; )4'9/39/'9> 4) ;,*<)?-9 G92,'3);5-=,:<5;1; 9 6,35K 7,A)E/I./3<;/*5(9:);,',',G9/E8-) +9/.3-,6)A8-7/'9/361A/: *75.F</;'9'9/.375+3:)'3)294);,'5+36*,;)74,'9>(9','3);5+7,3,45L6)29<5:,M*,-=>':);)?-93<)3);,'/ G5A5;36)31G-980A5938)'/70)4'/77,3,4,+9*,-=>':);)?-93<)3);,'5+9;)3<,<'9+*)-7'5+3:)'3)294)K ;,'5+36*,;)74,'9>(9','3);5+ ):*/39/)4%3<5-7'9,$%*):>4)%+,*-,$%*):>'9/4):)',');#*>69/,69<,A);/.7+9,'56*75.F<5-= 7,3,4 *,-=>':);)? )3)G1; 36)*7847,'9, 36*,;)74,'9, (9','3);/0) *75.F</ 6*7/7 #*>6F,69<,A);8 7,3,45*,-=>':);)?-93<)3);,'/G5A5;36)31G-980A5;)4'9/39/'9>4);3753<:9-=):*/31;6*/7/'<);,'5-=; 36*,;)74,'9>(9','3);5+ :;,*<,2/ $% *):> #*>6, :,69<,A);, '9/ 4):)',A, 7+9,' ):*/?2)'5-= 6)3<,');9/'9,+9 & O,3,45 <*)36/:<5;'9/4,'5-=4)< =;-7/?'9/.375-=):*/31;.&''$!!&.3.#9L9!.2$9+C3+8>!1&!.1!'&3-L>9#&!12$ 1C$#! +9,'54)*1E'5-=3<,'4,*41;O)6*,;:94)L-5:2$%$K$%MPN4):)','/7+9,'5;*,+,-=6*)-/K )*,7&M>:9/*>':);,'/0A1;'9/',*)7;9875;,'9/'9/70)4')?-99>?-9?2/'9/3A);'9-<;,N7,<;9/*K 47)'/;;4'9>%D0*>4'9,$%*):>L)G);987>.8-/;)4'9/39/'9>4)):*/31;*)-7'5-=*)76)-75',.8K +9,'54)*1E'5-=3<,'4,*41;O)6*,;:94)L-5:2$%%K$%MPN4):)','/7+9,'5;*,+,-=6*)-/K ;,'/0A1;'9/',*)7;9875;,'9/'9/70)4')?-99>?-9?2/'9/3A);'9-<;,N7,<;9/*47)'/;;4'9>%&0*>4K '9,$%*):>L)G);987>.8-/;)4'9/39/'9>4)):*/31;*)-7'5-=*)76)-75',.8-5-=39F%3<5-7'9,$%2>G +9,'54)%HO";9,4-7/'9,6*,-);'9-7/PN*)0*,+5):*/?2)'5-=?;9,4-7/IC3:A,4:96*,-);'9-7/K 7,<;9/*47)'/;;4'9>%D0*>4'9,$%*):>L)G);987>.8-5;)4'9/39/'9>4)):*/31;*)-7'5-=*)76)K ()**++$,$-.*.)*+)/0.&15

19 '</*6*/<,-.,%O6A,<5P/7,<;9/*47)',;;4'9>%-7/*;-,$%*):>L)G);987>.8-,;)4'9/K 39/'9>4)):*/31;*)-7'5-=*)76)-75',.8-5-=39F%D-7/*;-,$%*):>2>G6)</.4,-9/M.&''$!!&.3.#93$9".3FL>&!.1!'&3- HO'3<*>+/'<5(9','3);/PL)G);987>.8-5;)4'9/39/'9>4)):*/31;*)-7'5-=*)76)-75',.8-5-=39F% %O4*)-7)'/3,24,7*/0>2);,'/.479,A,2')?-9PL)G);987>.8-5;)4'9/39/'9>4)):*/31;*)-7'5-= %O*75-=)457>+1;7:29/'<,+9PL)G);987>.8-5;)4'9/39/'9>4)):*/31;*)-7'5-=*)76)-75',.8K +9,'5 4) %$ O:)'3)294);,'/ 36*,;)74,'9, (9','3);/P )*,7 & O';/3<5-./ ;./4')3<:,-= 3<);,*7537)'5-=9;3612'5-=6*7/439F;79F-9,-=PN6*7/4,E2>G;'9/39/'9/,:<5;1;6)+9F4759';/3<)*/+,./0)./4')3<:83<);,*7537)'82>G;3612'5+6*7/439F;79F-9/+L)G);987>.8-/;)4'9/39/'9>4)):*/31; 9''5-=./4')3<:,-=P )*,7 & O';/3<5-./ ;./4')3<:,-= 3<);,*7537)'5-= 9 ;3612'5-= 6*7/439F;79FK -9,-=P N /4')3<:9 9';/3<5-5.'/C 7,3<)3);,'9/ 7;)2'9/'9, 7 :)'3)294,-.9 L)G);987>.8-/ ; )4'9/39/'9> 4) +9,'54)%%O 3612'/>3<,2/'9,>+);'/PN)729-7,'9/',G5-9,>479,A1;;/;3612'5-=)6/*,-.,-= L)G);987>.8-/;)4'9/39/'9>4)):*/31;*)-7'5-=*)76)-75',.8-5-=39F%3<5-7'9,$%!*):>2>G6)</.4,K +9,'54)%O*/7/'<,-.,36*,;)74,I(9','3);5-=PN'9-.,<5;,;)4'9/39/'9>4)>.,;'9/IL)G);98K +9,'54)%!O7/-7);/,:<5;,<*;,A/P)*,7&O:<5;,'9/+,</*9,2'/PN 5.,?'9/'9,',</+,<,:-/6<);,2'5-=+/<)4,+)*<57,-5.'5-=L)G);987>.8-/;)4'9/39/'9>4)):*/31;*)-7'5-=*)76)-75',.8K +9,'54)%!O7/-7);/,:<5;,<*;,A/P)*,7%O)2'9-<;)PN)2'9-<;)C>6*,;5*)?29''/L)G)K +9,'5 4) D O/4')3<:);/ 36*,;)74,'9, (9','3);/P N /<)4, 6*,; ;A,3')?-9 ;./4')3<:);5-= 36*,;)74,'9,-= (9','3);5-= L)G);987>.8-/ ; )4'9/39/'9> 4) ):*/31; *)-7'5-= *)76)-75',.8-5-= 39F % +9,'54)*1E'5-=3<,'4,*41;O)6*,;:94)L-5:2$%K$%MPN4):)','/7+9,'5;*,+,-=6*)-/K ;,'/0A1;'9/',*)7;9875;,'9/'9/70)4')?-99>?-9?2/'9/3A);'9-<;,L)G);987>.8-/;)4'9/39/'9>4)):*/K 31;*)-7'5-=*)76)-75',.8-5-=39F%3<5-7'9,$%!2>G6)</.4,-9/M /4A>0 37,->':1; #*>65 9'</*6*/<,-./ 9 7+9,'5 4) 3<,'4,*41; '9/ +9,A5G5 93<)<'/0) ;6A5;> ', #*>6,./3<)G/-'9/;<*,:-9/,',2975;5+)01;97+9,';3<,'4,*4,-=;-/2>4):)','9,)46);9/4'9-=>.,;'9/I ;6*);,47/'9/7+9/'9)'5-=3<,'4,*41;)*,79'</*6*/<,-.9+9,A)93<)<'5;6A5;',3<)3);,'/6*7/7#*>6F,69<,K A);87,3,45*,-=>':);)?-9 <1!&!3'.11$#B'#B+&1;#! ( &>!'#9 /4')3<:97,2/E'/ /4')3<:,+97,2/E'5+938./4')3<:9:)'<*)2);,'/6*7/761A:F4)+9'> '84,'/.361A:9;-/2>>753:9;,'9,:)*75?-96A5'8-5-=7./.479,A,2')?-9 *7/.F-9/./4')3</:7,2/E'5-=6*7/7#*>6F*)729-7,39F+/<)48',G5-9, ;5-= )*,7 7)G);987,I 7,-980'9F<5-= 2>G 6*7/.F<5-= ', 479/I 6);9F:37)'8 ) :)37<5 G/76)?*/4'9) ()**++$,$-.*.)*+)/0.&16

20 7;987,'/76*7/.F-9/+)E29;/4)794/'<5(9:);,'9,,:<5;,',G5</)*,77)G);987,'9,97)G);987,'9,;,*>':)K ;/6*7/.F</;*,+,-=6)A8-7/'9,./4')3</:0)36)4,*-75-=;5-/'9,39F6)-78<:););/4A>09-=;,*<)?-90)479K ',4;,*<)?-980)479;8>479,A>#*>65;+)E29;5-=4)794/'<5(9:);,'9,6*7/.F<5-=,:<5;,-='/<<)>.+>./39F.,:) *1E'9-F>.+>./39FG/76)?*/4'9);*,-=>':>753:1;93<*,<,'/ (9','3);/./4')3</: 7,2/E'5-= 38 ;A8-7,'/ 4) 3:)'3)294);,'/0) 36*,;)74,'9, (9','3);/0) +/<)48 2F 6*,;)74,'9, (9','3);/./4')3</: 7,2/E'5-= 36)*7847,'/ 38 7, </' 3,+ -) 36*,;)74,'9, G5A)<)'9/7GF4'/-/2/+7,6/;'9/'9,70)4')?-977,3,4,+9*,-=>':);)?-9#*>65,69<,A);/. 5A8-7/'9,:)'3)294,-5.'/,24, *)7*,-=>':1; ;/;'F<*7'5-= <*,'3,:-./ 7,;9/*,'/; )G*FG9/ #*>65 )*,7 '/0)36*,;)74,'9,(9','3);/0) &#911>+.#B8#$#B 6*7/29-7/'9,:;)<5;5*,E)'/.;;,2>-9/)G-/.?*/4'9:>*3)G);987>.8-5',479/I7,;,*-9,<*,'3,:-.9>7',K.8-0)7,',<5-=+9,3<);5:>*3;5+9,'5,:,E45479/IG92,'3);56)75-./69/'9FE'/;;,2>-9/)G-/.6*7/29-7,39F6*757,3<)3);,'9>?*/4'9/0):>*3> ',479/IG92,'3);5>7',.8-0)7,:>*37,+:'9F-9,)75-./'9/69/'9FE'/;5-/'9,'/;/4A>0:)37<>=93<)K *5-7'/0) ;5*,E)'/0) ; ;,2>-9/ )G-/. 6*7/29-7, 39F 6*75 7,3<)3);,'9> :>*3> ;5+9,'5 7 4'9, <*,'3,:-.9 )*,7 6)75-./'9/69/'9FE'/;5-/'9,'/;;,*<)?-90)479;/.;5*,E)'/.;;,2>-9/)G-/.6*7/29-7,39F6*757,3<)3);,'9> 1E'9-/:>*3);/6);3<,.8-/7<5<>A>*)729-7,'9,6) /'9FE'5-=2>G7<5<>A>6*7/29-7,'9,6) /'9FE'5-= 6) :>*3,-= 9''5-= '9E 6):<1*5-= 7)3<,A5 )'/ 6*7/29-7)'/ ; +)+/'-9/ 9-= 6)-78<:);/0) >.F-9, ; 4,' /.3-/;:,E45+:)2/.'5+):*/39/ 2/;A,3'5+ &.+ &.$I!&&1 H*$.0+#*$3 2,35(9:,-.,./3<)6,*<,),',297F-/-=-=,*,:</*53<5-7'5-=)*,7-/2>',G5-9,9';/3<5-.9 2,35(9:,-.,./3<4):)'5;,',',+)+/'<6)-78<:);/0)>.F-9,2,35(9:,-.,9'3<*>+/'<1;6)-=)4'5-=7,2/E5)4 9-=6*7/7',-7/'9,)*,736/A'9/'9,;5+)01;3<)3);,'9,*,-=>':);)?-97,G/769/-7/I70)4'9/7H '3<*>+/'<5(9','3);/:2,35(9:);,'/384)',3<F6>.8-5-=:,</0)*99C K,:<5;,(9','3);/;5-/'9,'/;;,*<)?-90)479;/.6*7/7*,-=>'/:753:1;93<*,< K6)E5-7:99',2/E')?-9 K,:<5;,(9','3);/><*75+5;,'/4)</*+9'>;5+,0,2')?-9 K,:<5;,(9','3);/4)3<F6'/4)36*7/4,E5 K7)G);987,'9,(9','3);/;5-/'9,'/;;,*<)?-90)479;/.6*7/7*,-=>'/:753:1;93<*,< K6)7)3<,A/7)G);987,'9,(9','3);/ ()**++$,$-.*.)*+)/0.&17

4 kwartał(y) 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31. 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

4 kwartał(y) 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31. 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, QSr: Data: 2010-03-01 Firma: Hyperion Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis załączników:

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za półrocze bieżącego roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie SA

Bank Handlowy w Warszawie SA KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 Zgodnie z 93 ust. 2 i 94 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 46 (dla banków)

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016

Raport półroczny SA-P 2016 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2012/2013. obejmujący okres od do

Raport półroczny SA-P Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2012/2013. obejmujący okres od do Raport półroczny SA-P Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 27-02-2013 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE od 01.07.2012

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011 obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 25-02-2011 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. w tys. PLN

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2012/2013. obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2012/2013. obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 27-02-2013 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

1 z 15 2010-02-01 12:42

1 z 15 2010-02-01 12:42 SA-Q: Data: 2007-11-05 Firma: KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 6.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieżący) 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 1 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Podstawowy przedmiot działalności: Hardex Spółka

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 29-02-2016 Wybrane skonsolidowane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014. obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014. obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014 obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014 18-09-2014 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tyś PLN w tyś EUR

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartośc iowyc

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! """ !"! ### !*'! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! ()!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 8 / 2015 K

Raport bieżący nr 8 / 2015 K FAMUR S.A. RB-W 8 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 8 / 2015 K Data sporządzenia: 2015-04-15 Skrócona nazwa emitenta FAMUR S.A. Temat Uzgodnienie planu połączenia FAMUR S.A. i ZMG GLINIK

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2008

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2008 08OCTAVA skorygowany QSr 4/2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-05-14 16:18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2009/2010

Raport półroczny SA-P spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2009/2010 Raport półroczny SA-P spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2009/2010 obejmujący okres od 01-07-2009 do 31-12-2009 2010-03-01 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE od 01.07.2009

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

BLUMERANG INVESTORS S.A.

BLUMERANG INVESTORS S.A. RAPORT KWARTALNY BLUMERANG INVESTORS S.A. III KWARTAŁ 2012 Poznań, 14 listopad 2012 r. Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 1.1. Podstawowe informacje o spółce...2 1.2. Struktura akcjonariatu Emitenta

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

! " #$ %! $ &#' & &"

!  #$ %! $ &#' & & !" #$ %!$&#'&&" Wykonanie opracowania INPLUS Doradztwo Inwestycyjne 10-686 Olsztyn Ul. Wilczyskiego 25E/220 biuro@inplus.pl www.inplus.pl BDK s.c. BIURO ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNE 10-686 OLSZTYN,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RAPORTU ROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013

ANEKS DO RAPORTU ROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013 Warszawa, dn. 29 marca 2014 r. Zawartość aneksu do raportu rocznego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. ( Grupa ) za rok 2013: I. Oświadczenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

(dla grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest bank)

(dla grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest bank) BRE Bank SA SABQSr w tys zł. Formularz SABQSr 4/2004 (kwartał/rok) (dla grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest bank) Zgodnie z 1 ust. 2, 57 ust. 2 i i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N DF6, GK1 0 12 A Napi cie znamionowe 480 V 480 V 690 V 690 V 690 V 690 V Maksymalny pràd ciàgły ze zworà 20 20 32 32 0 12 z bezpiecznikiem am 10 10 2 2 0 12 z bezpiecznikiem gg 20 20 30 30 40 100 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 opublikowany w dniu 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo