Protok6l Nr X2007 z odbytej w dniu 28 wrzesnia 2007 r' sesji RadY GminY Domaszowice. Sesjq rozpoczqto godz. 12!o Sesip zakoficzono godz' 13{

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protok6l Nr X2007 z odbytej w dniu 28 wrzesnia 2007 r' sesji RadY GminY Domaszowice. Sesjq rozpoczqto godz. 12!o Sesip zakoficzono godz' 13{"

Transkrypt

1 Protok6l Nr X2007 z odbytej w dniu 28 wrzesnia 2007 r' sesji RadY GminY Domaszowice Na og6ln4 liczbq W sesji udzialwziglo - 15 radnych - 14 radnych Sesjq rozpoczqto godz. 12!o Sesip zakoficzono godz' 13{ Radni byli obecni wg listy obecnosci, kt6ra stanowi zalqcznik do protokolu. Ponadto w sesji udzial wziqli: Z. Kotarski W6jt Gminy Z. Wesoly Sekretarz GminY Zaproszeni goicie, dyrektorzy szk6l, przedszkola, soltysi wsi, pracownicy Urzqdu Gminv. Ad.1,2 Sesji przewodniczyl p. Jan Nowak - Przewodnicz4cy Rady, kt6ry na podstawre listy obecnosci stwierdzil prawomocnosi obrad, po czym przywital pani4 i pan6w radnych, W6jta Gminy, zaproszonych gosci, dyrektor6w szk6l, przedszkola, pracownik6w Urzqdu Gminy, soltys6w' Zapytal cry s4propozycje co do zmiany przedstawionego porz4dku obrad. Proponowany porzqdek obrad: 1. Otwarcie sesj i. 2. Przyjqcie porz4dku obrad. 3. Przyjgcie protokolu z poprzedniej sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja Przewodnicz4cego Rady Gminy o dzialaniach podjetych w okresie migdzysesyjnym. 6. Sprawozdanie z dzialalnoici W6jta Gminy w okresie migdzysesyjnym. 7. Informacja z dzialalno(;ci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 8. Infomacja z dzialalno6ci Oirodka Pomocy Spoiecmej w Domaszowicach. 9. Informacja z przebiegu wykonania bud2etu gminy za I p6lrocze 2007 roku. 10. Podjqcie uchwal w sprawie: 1. zmiany uchwaly Rady Gminy Domaszowice Nr IV/16i06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2007 r' 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 12. Wolne wnioski. 13. ZamkniEcie obrad sesj i.

2 Powy2szy porz4dek obrad poddano glosowaniu. W glosowaniu jawnym tdzial wziplo 14 radnych - porz4dek obrad zostal prtryiety jednogiosnie. Ad.3 Protok6l z ostatniej sesji byl wylozony do wglqdu na sali obrad, Przewo dniczqcy Rady zaproponowal przyjpcie protokolu bez odczytywania. Radni w glosowaniu j awnym powyzszq propozycjp i protok6l przyjgli j ednoglosnie. Ad.4 Przewodnicz4cy Rady zwr6cil siq do radnych o skladanie interpelacji izapytah - Radny Roman Matkowski powiedzial, 2e sprawa dowozu dzieci do szkoly z Woch do Polkowskiego zostaia zalatwiona pozytywnie po 7 latach wczesnego wstawania. Zauwairyl,2e dzieci gimnazjalne cieszyty siq tylko przez dwa tygodnie poiniejszym wstawaniem. Zapytal jaka byla przyczyna zmiany rozkladu lazdy autobusu. Nadmienil, 2e Radny J6zef Prowideniec jak i Przewodnicz4cy Rady Gminy Jan Nowak r6wnie2 s4 zainteresowani powodem wprowadzenia zmiany dowozu dzieci. W dalszej wypowiedzi Radny Roman Matkowski zapytal jaka jest przyczyna nie otwarcia stol6wki szkolnej w Polkowskiem i kiedy rozpocznie sip remont Swietlicy wiejskiej we Wlochach. - Radny Albin Chrzanowski zapytal dlaczego Przewodnicz4cy Rady na interpelacjg 2dnia r. nie odpowiedzial w spos6b merltorycmy. - Radny Jarry Kubowicz zapytal czy jest prowadzony rejestr wykonanych prac Spolecznie rjirytecznych. Powiedzial, 2e jego zdaniem o miejscowo5ci Siemysl6w zapomniano, a jest tam duzo prac do zrobienia. Ad.5 Przewodnicz4cy Rady Gminy Jan Nowak przedstawil infotmacje o dzialaniach podjgtych przez niego w okresie migdzysesyjnym, kt6ra stanowi zalqcznlk do orotokolu. Ad.6 Przewodniczqcy Rady Gminy poprosil W6jta Gminy Zenona Kotarskiego o przedstawienie sprawozd ania z dzialalno6ci mipdzysesyjnej ' Sprawozdanie stanowi zalacznik do protokolu.

3 Ad.7 Informacja z dzlalalno!;ci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - informacja,,, -"1^^-.^i,, Do przedstawionej informacj i pytania zadaw ali: - Radny Roman Matkowski zapytal. jaka moze byc przyczyna, 2e 2adna z os6b niepelnosprawnych nie zlozyla wniosku na otrzymanie poiryczki. ZapStal r6wnie2 jaka jest forma splaty poiryczki i czy jest ona czqsciowo umarzana. Odpowiedzi udzielila Pani Joanna Ostrowska zastqpca kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie informuj4c, 2e wniosek na po yczkq w kwocie 25 tysiqcy byl zlo2ony lecz niekompletny. Poinform owala, 2e zostalo wyslane pismo o uzupelnienie wniosku w wymaganym terminie. Niestety osoba zainteresowana byla w tym czasie w szpitalu i nie mogla dokonai uzupelnienia wniosku. Powiedziala, 2e niewykorzystan4 kwotq na koniec roku kalendarzowego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oddaje do Warszawy. Poinformowala, 2e istnieje mo21iwo56 czedciowego umorzenia poiryczki po dw6ch latach terminowej splafy. Stwierdzila, 2e pozyczki zostaly zlikwidowane a wprowadzono jednorazow4 pomoc na rozpo czgcie dzialalnosci gospodarczej. - Helena Marszalek Kierownik Oirodka Pomocy Spolecznej poprosila o zatrudnienie psychologa ze wzgledu na potrzeby mieszkairc6w. Odpowiedzi udzielila Joanna Ostrowska informuj4c, 2e do korica marca byl zatrudniony psycholog, w chwili obecnej prowadzone s4 rozmowy z Powiatowym Urzgdem Pracy o mo2liwo66 refundacji stanowiska psychologa. Powiedziala, 2e od l5 pazdziemika br. zostanie utworzony O6rodek Interwencji Kryzysowej w bylym internacie technikum rolniczego w kt6rym bpdzie przyjmowal psycholog. - Radny Albin Chrzanowski zapytal co zrobiono w celu likwidacji barrer architektonicmych. Odpowiedzi udzielila Joanna Ostrowska informuj4c, 2e o bariery mog4 ubiegai siq osoby niepelnosprawne z waznym orzeczeniem lekarskim o niepelnosprawnosci. Poinformowala r6wnie2, ze s4 to osoby poruszaj4ce sie na w6zkach inwalidzkich, niewidome, niedowidz4ce. Zwrocila uwage na to, 2e likwidacja barier polega na dostosowaniu np. lazienek do potrzeb osoby niepelnosprawnej. Stwierdzila te2, 2e barierami w komunikowaniu siq s4 bariery wzoku, sluchu, mowy b4dz osoby na w6zkach inwalidzkich, kt6re majq problemy w poruszaniu sip (caty czas musza przebywa( we wiasnym domu). Dla tych os6b dostgpny jest sprzgtj. komputery, telefony bezprzewodowe, radiomagnetofony. Ad.8 Informacja z dzialalnoici Osrodka Pomocy Spolecznej w Domaszowicach. Przewodnicz4cy Rady zaproponowal zadawanie pytafi do informacj i, kt6r4 wczesniei Radni otrzvmali.

4 Do przedstawionej informacj i pytania zadawali: - Radny Roman Matkowski zapytal czy nie nastqpila pomylka w dziale Swiadczenia rodzinne w pozycjach zasiiek pielpgnacyjny 502 iwiadczenia na kwotp 76806,00 zl. i Swiadczenia pielggnacyjne 32 Swiadczenia na kwotp 13440,00 zl. Odpowiedzi udzielila Helena Marszalek infomujqc, 2e realizacja Swiadczeri rodzinnych odbywa sie na podstawie ustawy o Swiadczeniach rodzinnych, Swiadczenie to jest dwiadczeniem dla matek, kt6re nie mogq praco\,vai z uwagi na niepelnosprawno6i swojego dziecka. Stwierdzila, 2e Swiadczenie takie otrzymuje 6 matek, co razem daje 32 dwiadczenia. Poinformowaia r6wnie2, 2e zasilek pielpgnacyjny wydawany jest na podstawie orzeczenia lekarskieg okre3laj4cego stopiefi niepelnosprawnosci, kt6ry otrzyrnuje dziecko jak i osoba dorosla, r6wnie2 osoba po siedemdziesi4tym pi4tym roku 2ycia (iio6ciowo jest to 28 os6b, kt6re otrzymuj4 takie riwiadczenia przez p6l roku). - Radny Roman Matkowski zapyta\ czy zapis,,dodatkowe wynagrodzenie roczne" dotyczy trzynastych pensji. Zapy'tal r6wniez o dozywianie os6b doroslych - zasilek celowy - 75 os6b. Zapytal gdzie pomieszczono pozyskane artykuly spozywcze w iloici 7 ton. Odpowiedzi udzielila Helena Marszalek informujqc, 2e zapis "dodatkowe wynagrodzenie" dotyczy trzynastych pensj i pracownik6w. Powiedziala, 2e z programu wieloletniego Pomoc Paristwa w zakresie dozywiania uczni6w i os6b potrzebujqcych wydatkowano kwote 17 tysiecy zlotych w wigkszosci dla os6b schorowanych w wieku starszym (zle sytuacje zdrowotne rodzin). Poinformowala, 2e pozyskane artykuty spo2ywcze z Agencji Rynku Rolnego poprzez Polski Komitet Pomocy Spolecznej w Namyslowie wptywaiy partiami i wydawane byty w O5rodku Pomocy Spolecznej w Domaszowicach przez p6l roku. Powiedziala, 2e rozliczenie z wydanej ZywnoSci przekazane zostalo do Polskiego Komitetu Pomocy Spolecznej w Namyslowie. Poinformowala, 2e Odrodek Pomocy Spolecznej ma otrzymat nastqpne partie artykul6w spo2ywczych ale nie many jest jeszcze termin ich otrzymania. Dodala, 2e czg6( arlykul6w otrzymali emeryci osobiscie, a to co jest wyszczeg6lnione w informacji otrzymal O6rodek Pomocy Spoiecznej. Radny Albin Chrzanowski zapytal kto otrzymuj e ryczalty samochodowe. Odpowiedzi udzielila Helena Marszalek informuj4c, 2e ryczahy samochodowe otrzymuj e opr6cz niej dw6ch pracownik6w socjalnych. Poinformowala, 2e pod jej opiek4 znajduj4 sig dwie wioski pozostale wioski podzielone sq posr6d dw6ch pracownik6w. Powiedziala, 2e z delegacji slu2bowych korzysta piqciu pracownik6w w miarg potrzeb wystawiane sq delegacje na szkolenia i dojazdy do podopiecznych. Przewodnicz4cy Rady podziqkowal za udzielone odpowiedzi.

5 Ad.9 Informacja zprzebiegu wykonania bud2etu gminy za I p6lrocze 2007 roku. Przewodnicz4cy Rady poprosil radnych o zadawanie p''tai: - Radny Jaroslaw La2niowski Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej poinformowal, 2e w dniu 27 wrzesnia 2007 r. zostala przeprowadzona kontrola bud2etu gminy za I p6lrocze 2007 r. Powiedzial, 2e Komisja Rewizyjna nie miala 2adnych zastrzeheh co do realizacji wykonania budzetu zal p6bocze 2007 r. Ad.10 Nastgpnie przyst4piono do podjqcia uchwai w sprawie: l) zmiany uchwaly Rady Gminy Domaszowice Nr IV/16l06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2007 r. Projekt uchwaty przedstawila Zofi.a Zbroszczyk. Do przedstawionego projektu pytania zadawali; - Radny Roman Matkowski zapytal jak naleiry rozumie6 zapis zwigkszyi dochody budzetu o kwotg 20 tysiqcy, zmniejszy( wydatki budzetu o 515 tysigcy. Odpowiedzi udzielila Zoft a Zbroszczyk kt6ra poinformowala, 2e w pierwszym paragrafie jest zapis zwiqkszy( dochody naszej gminy. W drugim paragrafie zmniejszyd wydatki, kt6re do kofica roku nie bpd4 wykonywane w zwiqzku z tym zostan4 przeniesione na inne dzialy i rozdzialy wydatkowe. Zwiqkszenie dochod6w oraz zmniejszenie wydatk6w r6wne jest zwipkszeniu wydatk6w w paragrafie trzecim. - Radny Albin Chrzanowski zapl'tal ile bedzie wynosil remont drogi w Strzelcach. Odpowiedzi udzielil Roman Gil informuj4c,2e nale2y od wykazanej kwoty odj 4i kwotg 25 tysipcy kt6ra przeznaczona bgdzie dla miejscowo5ci Zofrj6wka. - Radny Roman Matkowski zapl4al dlaczego w wykazie inwestycji na 2007 rok nie ma zapisanego remontu Swietlicy we Wochach. Odpowiedzi udzielila Bronislawa Matkowska - Kierownik Gminnej Biblioteki informuj qc, 2e remont Swietlicy wiejskiej we Wlochach planowany jest na rok Powiedziala, 2e planowane jest zlecenie remontu Swietlicy przez firmg budowlan4 by wykonany remont byl fachowy i slu?yl na wiele lat. - Radny Jaroslaw l-azniowski poprosil Skarbnik Gminy by wyjasnila dlaczego jest wprowadzona zmiana w uchwale bud2etowej. Skarbnik Gminy Zofia Zbroszczyk poinformowala, 2e wprowadzone zmiany dotyczq oswiaty (w zwi4zku z przeliciem nauczycieli z jednej piac6wki do drugiej), kultury i sportu paragraf inwestycje (rozbiciem paragrafu na dwa paragraf, w zwi4zku z ustaw4 o finansach publicznych i rachunkowo6ci). Glos zabral Sekretarz Gminy Zdzislaw Wesoly, kt6ry poinformowal, 2e zmienil sig przepis, kt6ry obowiqzuje od nowego roku szkolnego a dotyczy on zawierania umow z nauczycielami. Wigkszorii um6w z nowym rokiem szkolnym zawiera

6 Zesp6l Gimnazjalno - Szkolny w Domaszowicach, st4d zaistniala potrzeba dokonania w budzecie Gminy zmian. Ponadto stwierdzil, 2e podobnie ma siq sprawa przesuniei finansowych w stosunku do inwestycji. W wyniku odbytych przetarg6w zmienily sig bowiem wcze6niej zaplanowane na wykonanie inwestycji kwoty. Poinformowal, 2e te dwie wymienione przeslanki stanowiq kwotg blisko 500 tysipcy zlotych. Uchwalg poddano glosowaniu. W glosowaniu j awnym udzial wziplo 14 radnych. - za 12 radnych - przeciw wstrzymalo sig - 2 radnych Uchwala zostala podjpta wipkszo5ci4 glosriw. Ad.11 Odpowiedzi na zlolone interpelacje udzieli Zdzislaw Wesoty, Jan Nowak, Ellbieta Idzi, Bronislawa Matkowska. Pan Zdzislaw Wesoty zwr6cil uwagq na to, 2e problem dowozu dzieci do naszych szk6l z calego terenu gminy jest problemem bardzo zlo onym w kt6rym trzeba pogodzid zar6wno przyj ety dzienny porz4dek funkcjonowania poszczeg6lnych plac6wek o6wiatowych, realizacjg program6w natczania, siatkq zatrudniania nauczycieli i ich pensum oraz wielko56 autobusu i dlugosi tras dojazdowych. Fakty tu przedstawione byly powodem kilkukrotnego spotkania sig kierownictwa urzgdu gminy z dyrektorami plac6wek oswiatowych na kt6rych starano sig rozwiqzai ten problem by byl on jak najmniej uci42liwy dla uczni6w. Opracowany wstqpnie pierwszy harmonogram uwzglqdnial postulaty rodzic6w z miej scowo5ci Woskowice, Polkowskie i Wochy, lecz zmuszeni bylismy go zmieni6 z uwagi na znaczne przekroczenie (dot. dw6ch tras) norm ilo6ci przewo2onych uczni6w w autobusie. Harmonogram kt6ry aktualnie obowi4zuje jest ze wzglgdu na uwarunkowania gminnej odwiaty - optymalny. JesteSmy Swiadomi - powiedzial - 2e nie zadowoli on wszystkich dojezd2ajqcych do naszych szk61. Poinformowal r6wnie2, 2e gmina rozwala oddania w leasing wyspecjalizowanej firmie przewozowej autobusu szkolnego i przekazanie jej wykonywania dowoz6w szkolnych co wzorem innych gmin powinno rozwiqzac problem dowozu dzieci do naszych szk6l. Nastgpnie Zdzislaw Wesoly przypomnial Radnym o tym, Ze w styczniu Rada uchwalila harmonogram wykonywania prac spoleczno - u ytecznych na terenie Gminy w roku 2007 w kt6rym miejscowo6i Siemysl6w nie zostala pominiqta. Bior4c pod uwagg dotychczasowe wykonywanie tych prac to wies Siemysl6w nie ma podstaw do narzekafi. Chce jednak wszystkim solectwom zwr6cic uwagq na rozdz.ll $ 9 ust. 6 statutu solectwa kt6ry brzmi: do zakresu dzialah solectwa nale2y

7 w szczeg6lnorici - organizowanie przez mieszkaric6w soiectwa wsp6lnych prac i przedsipwziei spolecznie - u2ytecznych. Z zapisu tego wynika j e dnoznacznie, 2e solectwo jest zobowi4zane do wykonywania r62nego rodzaju prac na swoj4 rzecz a nie tylko ogl4danie sip, 2e prace te wykonane zostan4 przez kogos innego. W dalszej kolejnosci Sekretarz Gminy Zdzislaw Wesoty odczytal odpowied2 jak4 otrzymal Radny Albin Chrzanowski na zlo2onq w dniu 31 sierpnia 2007 r. interpelacjq w sprawie przyjgcia przez Przewodnicz4cego Rady Gminy funkcj i Przewodnicz4cego Komisji Przetargowej oraz wl,kazu os6b, kt6re otrzymaly po roku 1997 wyr62nienie Zasluhony dla Gminy Domaszowice. W zwi4zku ze zlozonqprzez P ana interpelacjq wyja5niam, co nastqpuje: 1. OdpowiedZ na zloionq interpelacjg zostala udzielona ju2 na sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 27 kwietnia 2007 r. W6wczas Sekretarz Gminy Zdzislaw Wesoly poinformowal, 2e czynnoici zwiqzane z przeprowadzeniem przetargtj przeprowadza Komisja Przetargowa. Przewodniczqcegoraz czlonk6w Komisji Przetargowej w skladzie od 3 do 7 os6b Wznacza wla6ciwy organ spo6r6d os6b daj qcych rgkojmie rzetelnego przeprowadzenia i rozstrzygniqcia przetargu. Poinformowal, 2e takie osoby zarz4dzeniem W6jta Gminy zostaly powolane, a Przewo dnicz4cym jest p. Jan Nowak. Zauwazyl,2e rozporzqdzenie nie okresla, 2e Przewodnic z4cy, radny czy inna osoba nie mo2e by6 czlonkiem komisj i. Jedynym wymogiem ustawy samorz4dowej jest to, 2e Przewodnicz4cy Rady i jego zastgpcy nie mog4 wchodzii w sklad Komisji Rewizyjnej Rady. Poinformowal tak2e, 2e w przypisach dotycz4cych przetarg6w jest zapis kt6ry m6wi, 2e w przetargu nie uczestniczy ten czlonek komisji, kt6ry jest spokrewniony, spowinowacony z osob4 kt6ra chce ztego przetargu skorzystai (protok6l nr YIll2007 z dnia r.). 2. Gmina Domaszowice nie nadala dot4d ani tytulu honorowego obywateia Gminy ani te2 zasht2onego dla Gminy Domaszowice. Jedyne stosowane w naszej Gminie wyr62nienie to medal okolicznodciowy upamiqtniaj4cy uchwalenie herbu Gminy w grudniu 1996 r. Na zakoiczenie Sekretarz Gminy zwr6cil sie do Radnych by sami zdecydowali czy odpowiedz udzielona przez Przewodniczqcego Rady Panu Radnemu Chrzanowskiemu j est odpowiedziq merytorycm4. W dalszej kolejno6ci glos zabrala Pani El2bieta ldzi - Dyrektor Szkoty w Polkowskiem, kt6ra powiedziala, 2e informowala wczedniej, i2 stol6wka w Szkole w Polkowskiem nie bpdzie otwarta od I wrze6nia 2007 r. Poinformowala, r6wnie2, 2e od miesiqca lipca otrzymuje w transzach pieni4dze na remont. Do chwili obecnej wykonano instalacjp elektrycznq instalacjg odplywow4 trzy punkty pobierania wody jak r6wnie2 wykafelkowano pomieszczenie kuchni. Zakupione zostaty meble kuchenne i piece. W miesi4cu pa2dzierniku bgd4 prowadzone rozmowy z sanepidem czy stol6wka spelnia wymogi by mogla zosta6 otwarta.

8 Nastppnie glos zabrala Helena Marszalek Kierownik OSrodka Pomocy Spolecznej w Domaszowicach, kt6ra powiedziala, 2e nie zgadza sig z wypowiedziq Pani Dyrektor Elzbietq Idzi poniewa2 stoi6wka w ograniczonym zakresie dziala a do chwili obecnej zakupiono sprzqt na kwotg okolo 25 tysigcy zlotych. Pieni4dze na zam6wione taborety i stoly kuchenne oraz okap sq. Powiedziala, 2e jest w stalym ko ntakc i e z P aniqblabietq ldzi. Z kolei glos zabral W6jt Gminy Zenon Kotarski, kt6ry zwr6cil uwagp Radnym, 2e nie ma ustalonej listy dzieci kt6re bqd4 korzystaly z obiad6w. Je6li bqd4 dzieci stol6wka bpdzie otwarta, je6li nie, nie bqdzie stol6wki. Powiedzial r6wnie2,2e na remonty Swietlic przeznaczona byla kwota 13 tysipcy, kt6ra nie starczyla by wykonai remont we wszystkich Swietlicach. Poinformowal, 2e skladane bpd4 wnioski o dofinansowanie na remonty Swietlic. Powiedzial, 2e Gminy nie stai na przeprowadzenie generalnych remont6w z wlasnych 5rodk6w. Przypomnial, Ze Swietlica w Strzelcach otrzymala dofinansowanie prawie 100 tysigcy zlotych. Przygotowywany jest wniosek na remont Swietlicy w Siemyslowie. - Radny Albin Chrzanowski zwr6cil uwagq Przewodnicz4cemu Rady, 2e po skoirczeniu informacji migdzysesyjnej powinien zapyae, czry s4- pytania co do przedstawionej informacji. Powiedzial, 2e rownie? Pan W6jt powinien zapylat czy s4 pytania do przedstawionego spraw ozdania miedzysesyjnego. Powiedzial, Ze wszystkie odpowiedzi na zlo2one interpelacje, mo2e poza jedn4 byty odpowiedzi4 nie meq4oryc zna,. Byly to odpowiedzi wymijaj4ce. Poinformowal, 2e chce siq odnie5i do interpelacji kt6r4 odczytal Pan Zdzislaw Wesoly zauwalajqc, 2e nie wzigto pod uwagg aftykulu 19 punkt drugi ustawy o samorz4dzie gminnym kt6ry m6wi, ze,,zadaniem przewodniczqcego jest wyl4cmie organizowanie prac Rady oraz prowadzenie obrad sesji". Powiedzial, 2e nie ma zapisu, 2e Przewodnicz4cy Rady mo2e byi Przewodniczqcym Komisji Przetargowej. Odpowiedzi udzielil Sekretarz Gminy Zdzislaw Wesoly - kt6ry poinformowal, 2e co prawda nie jest prawnikiem ale ustaw4 samorzqdow4 posluguje sig od roku Zapis, kt6ry Radny Albin Chrzanowski przytoczyl dotyczy strony organizacyjnej pracy Rady Gminy, i tak nalezy go interpretowa(. Zaznaczyl, 2e w praktyce stosowania prawa przyj muj e siq zasadg, Ze jesli przepis wyraznie nie zakan4e wykonywania okre6lonych czynnosci - to znaczy, 2e zezv'tala. Zwr6cil ponadto uwagp na fakt, ze Przewodnicz4cy Rady jest r6wniez Radnym i zwyklym obywatelem, ktory z chwil4 wybrania go na Przewodnicz4cego nie traci praw przysluguj Ecych wszystkim obywatelom - mieszkaricom gminy. Na zakoiczenre stwierdzil, ze obecnie sq opracowywane zmiany do ustawy samorz4dowej. Zmrany te jesli wejd4 w Zycie winny w spos6b jednoznaczny unormowad sprawy problematyczne poruszane przez Radnego Chrzanowskiego.

9 Ad.t2 W wolnych wnioskach pytania zadawali: - Radny Albin Chrzanowski zapyal, za ile zostaly sprzedane dzialki wymienione w sprawozdaniu W6jta. Odpowiedzi udzielila Helena Malaczyriska informujqc, 2e dzialki w Strzelcach sprzedane zostaly za kwotg 10 i 17 tys. zl, w Wielolqce zl., w Domaszowicach 3 tys. zl., w Nowej Wsi zl., w Woskowicach G6mych zl. - Radny Mieczyslaw Dzialariski, - poprosil o wstawienie szyby na przystanku w miej scowo5ci Grqbosz6w,, zglosil awarig lamp (nie Swiecq) przy drodze w miej scowosci Grgbosz6w, poprosil o wycigcie kzak6w kolo gorzelni w Grgboszowie. - Radny Albin Chrzanowski powiedzial, 2e do kofca nie zgadza siq z wypowiedzi4 Pana Zdzislawa Wesolego pr4 toczyl slowo,,wyl4cznie" tlumacz4c, 2e to slowo oznacza, 2e do obowi4zk6w Przewodnicz4c ego nalelq sprawy wymienione w arlykule 19. Poprosil o zlohenie rezygnacji przez Przewodnicz4cego Rady z funkcj i Przewodnicz4cego Komisji Przetargowej. Glos zabral Przewodnicz4cy Rady Jan Nowak informuj4c, 2e nie bpdzie skladal wniosku o rezygnacjg na wniosek Radnego Albina Chrzanowskiego. Poinformowal. ze jesli bgdzie uwazal lo za konieczne to sam zrezygnuje z funkcji. - Soltys wsi Dziedzice Mieczyslaw Zasobniak podziqkowal W6jtowi Gminy Zenonowi Kotarskiemu, 2e wykonanie prac zwiqzanych z melioracj4 row6w (wry czy szczenie przepust6w). - Soltys wsi Siemysl6w Stanislaw Wesolowski poprosil o wykoszenie row6w kolo parku w Siemyslowie. - Soltys wsi Strzelce Anna Bodzioch zglosila - potrzebg wstawienia szyb na trzecim przystanku w Strzelcach oraz poprawienia tablic ogloszeniowych. - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Domaszowicach Wioleta Pilyp poinformowala, 2e zostal zakupiony nowy sprzpt do kuchni w przedszkolu dlatego zaoferowala kuchnig gazowqi patelnip elektryczn4 dla Kola Gospodyfi Wiejskich czy innych organizacji. - Soltys wsi Wlochy Sebastian Kurek poprosil o pomalowanie pomieszczenia dla sporlowc6w w miejscowodci Wochy. - Soltys wsi Wielolqka Maria Woloszyn zapytala kiedy bqd4 dostarczone krzesla na straznicg w Wielolgce. Poprosila o wyciqcie krzak6w w rowach przydro2nych. Glos zabrala Bronislawa Matkowska informuj4c, 2e s4 przydzielone Srodki pienig2ne na zakup krzesel i w ci4gu tygodnia bgdzie zlo2one zam6wienie na zakup krzesel. Nastqpnie glos zabral W6jt Gminy Zenon Kotarski informuj4c, ze pracownicy

10 zapisali zgloszone wnioski. Powiedzial, ze w miare mozliwodci bgd4 one realizowane. Poprosil by Rada Solecka kazdej wsi zaangalowala sig w wykonanie spraw na rzecz swojej wsi. Poinformowal, 2e jako urz4d dysponujemy ludzmi ale nie mamy na stanie, betoniarki czy innych wzqdzeh budowlanych. poinformowa.l, ze zostan4^wprow^adzone dyzury w urzgdzie gminy (dwie soboty w miesi4cu od godziny 900 do 1200;, by umo2liwii wyrouienii dowodu osobistego. Stwierdzit, ze dyrektorzy szk6l otrzymali apele w sprawie wymiany dowod6w osobistych, kt6ry przez dzieci trafi do rodzic6w. Apel ten otrzymali r6wnie2 soltysi, kt6rzy zobowiqzani zostali do wywieszenia go na tablicach ogloszeir. poinformowal, 2e urz4d stara sip wykorzystywai srodki unijne do wykonania remont6w czy budowy r62nych inwestycji. Stwierdzil, 2e jesli Gmina zacznie tak du24 inwestycig iak4 budowa jest kanal\zaqi na terenie gminy to wszystkie inne inwestycje bgdq musialy czeka6. Stwierdzil, 2e koszt budowy kanalizacji jestbardzo wysoki. Ad.13 W zwi4zku zv"ryczerpaniem porz4dku obrad - przewodnicz4cy Rady zakohczyl X sesjg Rady Gminy Domaszowice. Protokolowala: Mariola Czoch6r 0, PRZEwod IO

Protok6l Nr V/2007 z odbytej w dniu 30 stycznia 2007r. sesji Rady Gminy Domaszowice. Sesjq rozpoczqto godz. 12@ Sesjg zakoriczono godz.

Protok6l Nr V/2007 z odbytej w dniu 30 stycznia 2007r. sesji Rady Gminy Domaszowice. Sesjq rozpoczqto godz. 12@ Sesjg zakoriczono godz. Protok6l Nr V/2007 z odbytej w dniu 30 stycznia 2007r. sesji Rady Gminy Domaszowice Na og6ln4liczbq W sesji udzial wziglo - 15 radnych - 15 radnych Sesjq rozpoczqto godz. 12@ Sesjg zakoriczono godz. 14&

Bardziej szczegółowo

4. Skarbnik Gminy DQbe Wielkie - Pani Bozena Kot

4. Skarbnik Gminy DQbe Wielkie - Pani Bozena Kot PROTOKOI- Nr XLVIII z sesji Rady GminY Dgbe Wielkie odb)'tej dnia 4 wrzesnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzqdu Gminy Dqbe Wielkie Obrady Sesji trwaly od godz. 18.00-22.00 w sali konferencyjnej Urzqdu

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr 11 z XI Sesji Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2007 r.

Protokól Nr 11 z XI Sesji Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2007 r. Protokól Nr 11 z XI Sesji Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2007 r. r 7. Stan Rady - 15 radnych. Obecnych -15 radnych (wedlug listy obecnosci, zalacznik nr 1 do protokolu). W sesji udzial wzieli:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM GMINNY OSRODEK SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM ZA ROK 2010 Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej nast$puj^cych akt6w prawnych: w Kroscienku Wyznym dziata na

Bardziej szczegółowo

RADA QMIWY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4

RADA QMIWY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 RADA QMIWY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV-0063-3-23/10 Protokol Nr 44/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13 kwietnia 2010r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyio si? w Urz^dzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Protok6l nr lsl/2013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lwrfweckiego w dniu 15 marca 2013 roku

Protok6l nr lsl/2013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lwrfweckiego w dniu 15 marca 2013 roku Protok6l nr lsl/2013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lwrfweckiego w dniu 15 marca 2013 roku Jozef Stanislaw Mr6wka Starosta Lw6wecki o godzinie 8 00 otworzyl obrady Zarz4du Powiatu Lw6weckiego, w kt6rym

Bardziej szczegółowo

Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.:

Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.: PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 OR.II.00570-13/09 id. 1274528 Zielona Góra,. padziernika

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r.

Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r. Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r. Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy pan Marian Pakuła. Godzina rozpoczęcia 11:00 Miejsce posiedzenia salka OSP

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

z XXVI sesji Rady Gminy Pawtowice z dnia 26 marca 2013 r.

z XXVI sesji Rady Gminy Pawtowice z dnia 26 marca 2013 r. - w z XXVI sesji Rady Gminy Pawtowice z dnia 26 marca 2013 r. XXVI sesja Rady Gminy Pawtowice odbyta sie w sali narad Urzedu Grniny Pawtowice, obrady rozpoczgto o godz. 15.30. W sesji uczestniczyli radni,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

RG.0002.20.2012 Susiec, 2012-12-28. PROTOKÓŁ Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2012 roku

RG.0002.20.2012 Susiec, 2012-12-28. PROTOKÓŁ Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2012 roku RG.0002.20.2012 Susiec, 2012-12-28 PROTOKÓŁ Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2012 roku Dwudziesta sesja szóstej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Obrady rozpoczto w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00. Obrady zakoczono w dniu 20 marca 2006

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r.

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. U C H W A L A NrVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia sprawozdania z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowku za 2012 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Data i miejsce zlo2enia oferty (wypelnia orgarradministracji pubiicznej) v,ipi. \An -47- OF ERTA/EFERT+T#SP6I+IA+) W FORMIE ZADANIA PUBLICZNEGO')

Data i miejsce zlo2enia oferty (wypelnia orgarradministracji pubiicznej) v,ipi. \An -47- OF ERTA/EFERT+T#SP6I+IA+) W FORMIE ZADANIA PUBLICZNEGO') OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ii l:j'i i tl i'i,.'i i- l'{ ;- (.-- i: I i i}. i-l r;i ii{ } i.i I i' r' i'l :;'i i- i: il::ii i:.j \'. i -QD):.i Data i miejsce zlo2enia oferty (wypelnia orgarradministracji

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 5 września 2008 roku UCHWAŁA NR XVIII/134/08 UCHWAŁA NR XVIII/135/08 UCHWAŁA NR XVIII/136/08 UCHWAŁA NR XVIII/137/08 UCHWAŁA NR XVIII/138/08

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane Muzeum Palacu Krt6la Jana III w Wilanowie ul. Stanislawa Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa Warszawa, dn. 15-06-2015 r. Dzial inwestycii ZAPYTANIE OFERTOWE dla zam6wienia publicznego o warto5ci nie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 OR.II.00570-19/ 07 id. 968179 Zielona Góra, 27 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 14.40 a zakończono o godzinie 18.20.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo