Protok6l Nr X2007 z odbytej w dniu 28 wrzesnia 2007 r' sesji RadY GminY Domaszowice. Sesjq rozpoczqto godz. 12!o Sesip zakoficzono godz' 13{

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protok6l Nr X2007 z odbytej w dniu 28 wrzesnia 2007 r' sesji RadY GminY Domaszowice. Sesjq rozpoczqto godz. 12!o Sesip zakoficzono godz' 13{"

Transkrypt

1 Protok6l Nr X2007 z odbytej w dniu 28 wrzesnia 2007 r' sesji RadY GminY Domaszowice Na og6ln4 liczbq W sesji udzialwziglo - 15 radnych - 14 radnych Sesjq rozpoczqto godz. 12!o Sesip zakoficzono godz' 13{ Radni byli obecni wg listy obecnosci, kt6ra stanowi zalqcznik do protokolu. Ponadto w sesji udzial wziqli: Z. Kotarski W6jt Gminy Z. Wesoly Sekretarz GminY Zaproszeni goicie, dyrektorzy szk6l, przedszkola, soltysi wsi, pracownicy Urzqdu Gminv. Ad.1,2 Sesji przewodniczyl p. Jan Nowak - Przewodnicz4cy Rady, kt6ry na podstawre listy obecnosci stwierdzil prawomocnosi obrad, po czym przywital pani4 i pan6w radnych, W6jta Gminy, zaproszonych gosci, dyrektor6w szk6l, przedszkola, pracownik6w Urzqdu Gminy, soltys6w' Zapytal cry s4propozycje co do zmiany przedstawionego porz4dku obrad. Proponowany porzqdek obrad: 1. Otwarcie sesj i. 2. Przyjqcie porz4dku obrad. 3. Przyjgcie protokolu z poprzedniej sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja Przewodnicz4cego Rady Gminy o dzialaniach podjetych w okresie migdzysesyjnym. 6. Sprawozdanie z dzialalnoici W6jta Gminy w okresie migdzysesyjnym. 7. Informacja z dzialalno(;ci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 8. Infomacja z dzialalno6ci Oirodka Pomocy Spoiecmej w Domaszowicach. 9. Informacja z przebiegu wykonania bud2etu gminy za I p6lrocze 2007 roku. 10. Podjqcie uchwal w sprawie: 1. zmiany uchwaly Rady Gminy Domaszowice Nr IV/16i06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2007 r' 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 12. Wolne wnioski. 13. ZamkniEcie obrad sesj i.

2 Powy2szy porz4dek obrad poddano glosowaniu. W glosowaniu jawnym tdzial wziplo 14 radnych - porz4dek obrad zostal prtryiety jednogiosnie. Ad.3 Protok6l z ostatniej sesji byl wylozony do wglqdu na sali obrad, Przewo dniczqcy Rady zaproponowal przyjpcie protokolu bez odczytywania. Radni w glosowaniu j awnym powyzszq propozycjp i protok6l przyjgli j ednoglosnie. Ad.4 Przewodnicz4cy Rady zwr6cil siq do radnych o skladanie interpelacji izapytah - Radny Roman Matkowski powiedzial, 2e sprawa dowozu dzieci do szkoly z Woch do Polkowskiego zostaia zalatwiona pozytywnie po 7 latach wczesnego wstawania. Zauwairyl,2e dzieci gimnazjalne cieszyty siq tylko przez dwa tygodnie poiniejszym wstawaniem. Zapytal jaka byla przyczyna zmiany rozkladu lazdy autobusu. Nadmienil, 2e Radny J6zef Prowideniec jak i Przewodnicz4cy Rady Gminy Jan Nowak r6wnie2 s4 zainteresowani powodem wprowadzenia zmiany dowozu dzieci. W dalszej wypowiedzi Radny Roman Matkowski zapytal jaka jest przyczyna nie otwarcia stol6wki szkolnej w Polkowskiem i kiedy rozpocznie sip remont Swietlicy wiejskiej we Wlochach. - Radny Albin Chrzanowski zapytal dlaczego Przewodnicz4cy Rady na interpelacjg 2dnia r. nie odpowiedzial w spos6b merltorycmy. - Radny Jarry Kubowicz zapytal czy jest prowadzony rejestr wykonanych prac Spolecznie rjirytecznych. Powiedzial, 2e jego zdaniem o miejscowo5ci Siemysl6w zapomniano, a jest tam duzo prac do zrobienia. Ad.5 Przewodnicz4cy Rady Gminy Jan Nowak przedstawil infotmacje o dzialaniach podjgtych przez niego w okresie migdzysesyjnym, kt6ra stanowi zalqcznlk do orotokolu. Ad.6 Przewodniczqcy Rady Gminy poprosil W6jta Gminy Zenona Kotarskiego o przedstawienie sprawozd ania z dzialalno6ci mipdzysesyjnej ' Sprawozdanie stanowi zalacznik do protokolu.

3 Ad.7 Informacja z dzlalalno!;ci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - informacja,,, -"1^^-.^i,, Do przedstawionej informacj i pytania zadaw ali: - Radny Roman Matkowski zapytal. jaka moze byc przyczyna, 2e 2adna z os6b niepelnosprawnych nie zlozyla wniosku na otrzymanie poiryczki. ZapStal r6wnie2 jaka jest forma splaty poiryczki i czy jest ona czqsciowo umarzana. Odpowiedzi udzielila Pani Joanna Ostrowska zastqpca kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie informuj4c, 2e wniosek na po yczkq w kwocie 25 tysiqcy byl zlo2ony lecz niekompletny. Poinform owala, 2e zostalo wyslane pismo o uzupelnienie wniosku w wymaganym terminie. Niestety osoba zainteresowana byla w tym czasie w szpitalu i nie mogla dokonai uzupelnienia wniosku. Powiedziala, 2e niewykorzystan4 kwotq na koniec roku kalendarzowego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oddaje do Warszawy. Poinformowala, 2e istnieje mo21iwo56 czedciowego umorzenia poiryczki po dw6ch latach terminowej splafy. Stwierdzila, 2e pozyczki zostaly zlikwidowane a wprowadzono jednorazow4 pomoc na rozpo czgcie dzialalnosci gospodarczej. - Helena Marszalek Kierownik Oirodka Pomocy Spolecznej poprosila o zatrudnienie psychologa ze wzgledu na potrzeby mieszkairc6w. Odpowiedzi udzielila Joanna Ostrowska informuj4c, 2e do korica marca byl zatrudniony psycholog, w chwili obecnej prowadzone s4 rozmowy z Powiatowym Urzgdem Pracy o mo2liwo66 refundacji stanowiska psychologa. Powiedziala, 2e od l5 pazdziemika br. zostanie utworzony O6rodek Interwencji Kryzysowej w bylym internacie technikum rolniczego w kt6rym bpdzie przyjmowal psycholog. - Radny Albin Chrzanowski zapytal co zrobiono w celu likwidacji barrer architektonicmych. Odpowiedzi udzielila Joanna Ostrowska informuj4c, 2e o bariery mog4 ubiegai siq osoby niepelnosprawne z waznym orzeczeniem lekarskim o niepelnosprawnosci. Poinformowala r6wnie2, ze s4 to osoby poruszaj4ce sie na w6zkach inwalidzkich, niewidome, niedowidz4ce. Zwrocila uwage na to, 2e likwidacja barier polega na dostosowaniu np. lazienek do potrzeb osoby niepelnosprawnej. Stwierdzila te2, 2e barierami w komunikowaniu siq s4 bariery wzoku, sluchu, mowy b4dz osoby na w6zkach inwalidzkich, kt6re majq problemy w poruszaniu sip (caty czas musza przebywa( we wiasnym domu). Dla tych os6b dostgpny jest sprzgtj. komputery, telefony bezprzewodowe, radiomagnetofony. Ad.8 Informacja z dzialalnoici Osrodka Pomocy Spolecznej w Domaszowicach. Przewodnicz4cy Rady zaproponowal zadawanie pytafi do informacj i, kt6r4 wczesniei Radni otrzvmali.

4 Do przedstawionej informacj i pytania zadawali: - Radny Roman Matkowski zapytal czy nie nastqpila pomylka w dziale Swiadczenia rodzinne w pozycjach zasiiek pielpgnacyjny 502 iwiadczenia na kwotp 76806,00 zl. i Swiadczenia pielggnacyjne 32 Swiadczenia na kwotp 13440,00 zl. Odpowiedzi udzielila Helena Marszalek infomujqc, 2e realizacja Swiadczeri rodzinnych odbywa sie na podstawie ustawy o Swiadczeniach rodzinnych, Swiadczenie to jest dwiadczeniem dla matek, kt6re nie mogq praco\,vai z uwagi na niepelnosprawno6i swojego dziecka. Stwierdzila, 2e Swiadczenie takie otrzymuje 6 matek, co razem daje 32 dwiadczenia. Poinformowaia r6wnie2, 2e zasilek pielpgnacyjny wydawany jest na podstawie orzeczenia lekarskieg okre3laj4cego stopiefi niepelnosprawnosci, kt6ry otrzyrnuje dziecko jak i osoba dorosla, r6wnie2 osoba po siedemdziesi4tym pi4tym roku 2ycia (iio6ciowo jest to 28 os6b, kt6re otrzymuj4 takie riwiadczenia przez p6l roku). - Radny Roman Matkowski zapyta\ czy zapis,,dodatkowe wynagrodzenie roczne" dotyczy trzynastych pensji. Zapy'tal r6wniez o dozywianie os6b doroslych - zasilek celowy - 75 os6b. Zapytal gdzie pomieszczono pozyskane artykuly spozywcze w iloici 7 ton. Odpowiedzi udzielila Helena Marszalek informujqc, 2e zapis "dodatkowe wynagrodzenie" dotyczy trzynastych pensj i pracownik6w. Powiedziala, 2e z programu wieloletniego Pomoc Paristwa w zakresie dozywiania uczni6w i os6b potrzebujqcych wydatkowano kwote 17 tysiecy zlotych w wigkszosci dla os6b schorowanych w wieku starszym (zle sytuacje zdrowotne rodzin). Poinformowala, 2e pozyskane artykuty spo2ywcze z Agencji Rynku Rolnego poprzez Polski Komitet Pomocy Spolecznej w Namyslowie wptywaiy partiami i wydawane byty w O5rodku Pomocy Spolecznej w Domaszowicach przez p6l roku. Powiedziala, 2e rozliczenie z wydanej ZywnoSci przekazane zostalo do Polskiego Komitetu Pomocy Spolecznej w Namyslowie. Poinformowala, 2e Odrodek Pomocy Spolecznej ma otrzymat nastqpne partie artykul6w spo2ywczych ale nie many jest jeszcze termin ich otrzymania. Dodala, 2e czg6( arlykul6w otrzymali emeryci osobiscie, a to co jest wyszczeg6lnione w informacji otrzymal O6rodek Pomocy Spoiecznej. Radny Albin Chrzanowski zapytal kto otrzymuj e ryczalty samochodowe. Odpowiedzi udzielila Helena Marszalek informuj4c, 2e ryczahy samochodowe otrzymuj e opr6cz niej dw6ch pracownik6w socjalnych. Poinformowala, 2e pod jej opiek4 znajduj4 sig dwie wioski pozostale wioski podzielone sq posr6d dw6ch pracownik6w. Powiedziala, 2e z delegacji slu2bowych korzysta piqciu pracownik6w w miarg potrzeb wystawiane sq delegacje na szkolenia i dojazdy do podopiecznych. Przewodnicz4cy Rady podziqkowal za udzielone odpowiedzi.

5 Ad.9 Informacja zprzebiegu wykonania bud2etu gminy za I p6lrocze 2007 roku. Przewodnicz4cy Rady poprosil radnych o zadawanie p''tai: - Radny Jaroslaw La2niowski Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej poinformowal, 2e w dniu 27 wrzesnia 2007 r. zostala przeprowadzona kontrola bud2etu gminy za I p6lrocze 2007 r. Powiedzial, 2e Komisja Rewizyjna nie miala 2adnych zastrzeheh co do realizacji wykonania budzetu zal p6bocze 2007 r. Ad.10 Nastgpnie przyst4piono do podjqcia uchwai w sprawie: l) zmiany uchwaly Rady Gminy Domaszowice Nr IV/16l06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2007 r. Projekt uchwaty przedstawila Zofi.a Zbroszczyk. Do przedstawionego projektu pytania zadawali; - Radny Roman Matkowski zapytal jak naleiry rozumie6 zapis zwigkszyi dochody budzetu o kwotg 20 tysiqcy, zmniejszy( wydatki budzetu o 515 tysigcy. Odpowiedzi udzielila Zoft a Zbroszczyk kt6ra poinformowala, 2e w pierwszym paragrafie jest zapis zwiqkszy( dochody naszej gminy. W drugim paragrafie zmniejszyd wydatki, kt6re do kofica roku nie bpd4 wykonywane w zwiqzku z tym zostan4 przeniesione na inne dzialy i rozdzialy wydatkowe. Zwiqkszenie dochod6w oraz zmniejszenie wydatk6w r6wne jest zwipkszeniu wydatk6w w paragrafie trzecim. - Radny Albin Chrzanowski zapl'tal ile bedzie wynosil remont drogi w Strzelcach. Odpowiedzi udzielil Roman Gil informuj4c,2e nale2y od wykazanej kwoty odj 4i kwotg 25 tysipcy kt6ra przeznaczona bgdzie dla miejscowo5ci Zofrj6wka. - Radny Roman Matkowski zapl4al dlaczego w wykazie inwestycji na 2007 rok nie ma zapisanego remontu Swietlicy we Wochach. Odpowiedzi udzielila Bronislawa Matkowska - Kierownik Gminnej Biblioteki informuj qc, 2e remont Swietlicy wiejskiej we Wlochach planowany jest na rok Powiedziala, 2e planowane jest zlecenie remontu Swietlicy przez firmg budowlan4 by wykonany remont byl fachowy i slu?yl na wiele lat. - Radny Jaroslaw l-azniowski poprosil Skarbnik Gminy by wyjasnila dlaczego jest wprowadzona zmiana w uchwale bud2etowej. Skarbnik Gminy Zofia Zbroszczyk poinformowala, 2e wprowadzone zmiany dotyczq oswiaty (w zwi4zku z przeliciem nauczycieli z jednej piac6wki do drugiej), kultury i sportu paragraf inwestycje (rozbiciem paragrafu na dwa paragraf, w zwi4zku z ustaw4 o finansach publicznych i rachunkowo6ci). Glos zabral Sekretarz Gminy Zdzislaw Wesoly, kt6ry poinformowal, 2e zmienil sig przepis, kt6ry obowiqzuje od nowego roku szkolnego a dotyczy on zawierania umow z nauczycielami. Wigkszorii um6w z nowym rokiem szkolnym zawiera

6 Zesp6l Gimnazjalno - Szkolny w Domaszowicach, st4d zaistniala potrzeba dokonania w budzecie Gminy zmian. Ponadto stwierdzil, 2e podobnie ma siq sprawa przesuniei finansowych w stosunku do inwestycji. W wyniku odbytych przetarg6w zmienily sig bowiem wcze6niej zaplanowane na wykonanie inwestycji kwoty. Poinformowal, 2e te dwie wymienione przeslanki stanowiq kwotg blisko 500 tysipcy zlotych. Uchwalg poddano glosowaniu. W glosowaniu j awnym udzial wziplo 14 radnych. - za 12 radnych - przeciw wstrzymalo sig - 2 radnych Uchwala zostala podjpta wipkszo5ci4 glosriw. Ad.11 Odpowiedzi na zlolone interpelacje udzieli Zdzislaw Wesoty, Jan Nowak, Ellbieta Idzi, Bronislawa Matkowska. Pan Zdzislaw Wesoty zwr6cil uwagq na to, 2e problem dowozu dzieci do naszych szk6l z calego terenu gminy jest problemem bardzo zlo onym w kt6rym trzeba pogodzid zar6wno przyj ety dzienny porz4dek funkcjonowania poszczeg6lnych plac6wek o6wiatowych, realizacjg program6w natczania, siatkq zatrudniania nauczycieli i ich pensum oraz wielko56 autobusu i dlugosi tras dojazdowych. Fakty tu przedstawione byly powodem kilkukrotnego spotkania sig kierownictwa urzgdu gminy z dyrektorami plac6wek oswiatowych na kt6rych starano sig rozwiqzai ten problem by byl on jak najmniej uci42liwy dla uczni6w. Opracowany wstqpnie pierwszy harmonogram uwzglqdnial postulaty rodzic6w z miej scowo5ci Woskowice, Polkowskie i Wochy, lecz zmuszeni bylismy go zmieni6 z uwagi na znaczne przekroczenie (dot. dw6ch tras) norm ilo6ci przewo2onych uczni6w w autobusie. Harmonogram kt6ry aktualnie obowi4zuje jest ze wzglgdu na uwarunkowania gminnej odwiaty - optymalny. JesteSmy Swiadomi - powiedzial - 2e nie zadowoli on wszystkich dojezd2ajqcych do naszych szk61. Poinformowal r6wnie2, 2e gmina rozwala oddania w leasing wyspecjalizowanej firmie przewozowej autobusu szkolnego i przekazanie jej wykonywania dowoz6w szkolnych co wzorem innych gmin powinno rozwiqzac problem dowozu dzieci do naszych szk6l. Nastgpnie Zdzislaw Wesoly przypomnial Radnym o tym, Ze w styczniu Rada uchwalila harmonogram wykonywania prac spoleczno - u ytecznych na terenie Gminy w roku 2007 w kt6rym miejscowo6i Siemysl6w nie zostala pominiqta. Bior4c pod uwagg dotychczasowe wykonywanie tych prac to wies Siemysl6w nie ma podstaw do narzekafi. Chce jednak wszystkim solectwom zwr6cic uwagq na rozdz.ll $ 9 ust. 6 statutu solectwa kt6ry brzmi: do zakresu dzialah solectwa nale2y

7 w szczeg6lnorici - organizowanie przez mieszkaric6w soiectwa wsp6lnych prac i przedsipwziei spolecznie - u2ytecznych. Z zapisu tego wynika j e dnoznacznie, 2e solectwo jest zobowi4zane do wykonywania r62nego rodzaju prac na swoj4 rzecz a nie tylko ogl4danie sip, 2e prace te wykonane zostan4 przez kogos innego. W dalszej kolejnosci Sekretarz Gminy Zdzislaw Wesoty odczytal odpowied2 jak4 otrzymal Radny Albin Chrzanowski na zlo2onq w dniu 31 sierpnia 2007 r. interpelacjq w sprawie przyjgcia przez Przewodnicz4cego Rady Gminy funkcj i Przewodnicz4cego Komisji Przetargowej oraz wl,kazu os6b, kt6re otrzymaly po roku 1997 wyr62nienie Zasluhony dla Gminy Domaszowice. W zwi4zku ze zlozonqprzez P ana interpelacjq wyja5niam, co nastqpuje: 1. OdpowiedZ na zloionq interpelacjg zostala udzielona ju2 na sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 27 kwietnia 2007 r. W6wczas Sekretarz Gminy Zdzislaw Wesoly poinformowal, 2e czynnoici zwiqzane z przeprowadzeniem przetargtj przeprowadza Komisja Przetargowa. Przewodniczqcegoraz czlonk6w Komisji Przetargowej w skladzie od 3 do 7 os6b Wznacza wla6ciwy organ spo6r6d os6b daj qcych rgkojmie rzetelnego przeprowadzenia i rozstrzygniqcia przetargu. Poinformowal, 2e takie osoby zarz4dzeniem W6jta Gminy zostaly powolane, a Przewo dnicz4cym jest p. Jan Nowak. Zauwazyl,2e rozporzqdzenie nie okresla, 2e Przewodnic z4cy, radny czy inna osoba nie mo2e by6 czlonkiem komisj i. Jedynym wymogiem ustawy samorz4dowej jest to, 2e Przewodnicz4cy Rady i jego zastgpcy nie mog4 wchodzii w sklad Komisji Rewizyjnej Rady. Poinformowal tak2e, 2e w przypisach dotycz4cych przetarg6w jest zapis kt6ry m6wi, 2e w przetargu nie uczestniczy ten czlonek komisji, kt6ry jest spokrewniony, spowinowacony z osob4 kt6ra chce ztego przetargu skorzystai (protok6l nr YIll2007 z dnia r.). 2. Gmina Domaszowice nie nadala dot4d ani tytulu honorowego obywateia Gminy ani te2 zasht2onego dla Gminy Domaszowice. Jedyne stosowane w naszej Gminie wyr62nienie to medal okolicznodciowy upamiqtniaj4cy uchwalenie herbu Gminy w grudniu 1996 r. Na zakoiczenie Sekretarz Gminy zwr6cil sie do Radnych by sami zdecydowali czy odpowiedz udzielona przez Przewodniczqcego Rady Panu Radnemu Chrzanowskiemu j est odpowiedziq merytorycm4. W dalszej kolejno6ci glos zabrala Pani El2bieta ldzi - Dyrektor Szkoty w Polkowskiem, kt6ra powiedziala, 2e informowala wczedniej, i2 stol6wka w Szkole w Polkowskiem nie bpdzie otwarta od I wrze6nia 2007 r. Poinformowala, r6wnie2, 2e od miesiqca lipca otrzymuje w transzach pieni4dze na remont. Do chwili obecnej wykonano instalacjp elektrycznq instalacjg odplywow4 trzy punkty pobierania wody jak r6wnie2 wykafelkowano pomieszczenie kuchni. Zakupione zostaty meble kuchenne i piece. W miesi4cu pa2dzierniku bgd4 prowadzone rozmowy z sanepidem czy stol6wka spelnia wymogi by mogla zosta6 otwarta.

8 Nastppnie glos zabrala Helena Marszalek Kierownik OSrodka Pomocy Spolecznej w Domaszowicach, kt6ra powiedziala, 2e nie zgadza sig z wypowiedziq Pani Dyrektor Elzbietq Idzi poniewa2 stoi6wka w ograniczonym zakresie dziala a do chwili obecnej zakupiono sprzqt na kwotg okolo 25 tysigcy zlotych. Pieni4dze na zam6wione taborety i stoly kuchenne oraz okap sq. Powiedziala, 2e jest w stalym ko ntakc i e z P aniqblabietq ldzi. Z kolei glos zabral W6jt Gminy Zenon Kotarski, kt6ry zwr6cil uwagp Radnym, 2e nie ma ustalonej listy dzieci kt6re bqd4 korzystaly z obiad6w. Je6li bqd4 dzieci stol6wka bpdzie otwarta, je6li nie, nie bqdzie stol6wki. Powiedzial r6wnie2,2e na remonty Swietlic przeznaczona byla kwota 13 tysipcy, kt6ra nie starczyla by wykonai remont we wszystkich Swietlicach. Poinformowal, 2e skladane bpd4 wnioski o dofinansowanie na remonty Swietlic. Powiedzial, 2e Gminy nie stai na przeprowadzenie generalnych remont6w z wlasnych 5rodk6w. Przypomnial, Ze Swietlica w Strzelcach otrzymala dofinansowanie prawie 100 tysigcy zlotych. Przygotowywany jest wniosek na remont Swietlicy w Siemyslowie. - Radny Albin Chrzanowski zwr6cil uwagq Przewodnicz4cemu Rady, 2e po skoirczeniu informacji migdzysesyjnej powinien zapyae, czry s4- pytania co do przedstawionej informacji. Powiedzial, 2e rownie? Pan W6jt powinien zapylat czy s4 pytania do przedstawionego spraw ozdania miedzysesyjnego. Powiedzial, Ze wszystkie odpowiedzi na zlo2one interpelacje, mo2e poza jedn4 byty odpowiedzi4 nie meq4oryc zna,. Byly to odpowiedzi wymijaj4ce. Poinformowal, 2e chce siq odnie5i do interpelacji kt6r4 odczytal Pan Zdzislaw Wesoly zauwalajqc, 2e nie wzigto pod uwagg aftykulu 19 punkt drugi ustawy o samorz4dzie gminnym kt6ry m6wi, ze,,zadaniem przewodniczqcego jest wyl4cmie organizowanie prac Rady oraz prowadzenie obrad sesji". Powiedzial, 2e nie ma zapisu, 2e Przewodnicz4cy Rady mo2e byi Przewodniczqcym Komisji Przetargowej. Odpowiedzi udzielil Sekretarz Gminy Zdzislaw Wesoly - kt6ry poinformowal, 2e co prawda nie jest prawnikiem ale ustaw4 samorzqdow4 posluguje sig od roku Zapis, kt6ry Radny Albin Chrzanowski przytoczyl dotyczy strony organizacyjnej pracy Rady Gminy, i tak nalezy go interpretowa(. Zaznaczyl, 2e w praktyce stosowania prawa przyj muj e siq zasadg, Ze jesli przepis wyraznie nie zakan4e wykonywania okre6lonych czynnosci - to znaczy, 2e zezv'tala. Zwr6cil ponadto uwagp na fakt, ze Przewodnicz4cy Rady jest r6wniez Radnym i zwyklym obywatelem, ktory z chwil4 wybrania go na Przewodnicz4cego nie traci praw przysluguj Ecych wszystkim obywatelom - mieszkaricom gminy. Na zakoiczenre stwierdzil, ze obecnie sq opracowywane zmiany do ustawy samorz4dowej. Zmrany te jesli wejd4 w Zycie winny w spos6b jednoznaczny unormowad sprawy problematyczne poruszane przez Radnego Chrzanowskiego.

9 Ad.t2 W wolnych wnioskach pytania zadawali: - Radny Albin Chrzanowski zapyal, za ile zostaly sprzedane dzialki wymienione w sprawozdaniu W6jta. Odpowiedzi udzielila Helena Malaczyriska informujqc, 2e dzialki w Strzelcach sprzedane zostaly za kwotg 10 i 17 tys. zl, w Wielolqce zl., w Domaszowicach 3 tys. zl., w Nowej Wsi zl., w Woskowicach G6mych zl. - Radny Mieczyslaw Dzialariski, - poprosil o wstawienie szyby na przystanku w miej scowo5ci Grqbosz6w,, zglosil awarig lamp (nie Swiecq) przy drodze w miej scowosci Grgbosz6w, poprosil o wycigcie kzak6w kolo gorzelni w Grgboszowie. - Radny Albin Chrzanowski powiedzial, 2e do kofca nie zgadza siq z wypowiedzi4 Pana Zdzislawa Wesolego pr4 toczyl slowo,,wyl4cznie" tlumacz4c, 2e to slowo oznacza, 2e do obowi4zk6w Przewodnicz4c ego nalelq sprawy wymienione w arlykule 19. Poprosil o zlohenie rezygnacji przez Przewodnicz4cego Rady z funkcj i Przewodnicz4cego Komisji Przetargowej. Glos zabral Przewodnicz4cy Rady Jan Nowak informuj4c, 2e nie bpdzie skladal wniosku o rezygnacjg na wniosek Radnego Albina Chrzanowskiego. Poinformowal. ze jesli bgdzie uwazal lo za konieczne to sam zrezygnuje z funkcji. - Soltys wsi Dziedzice Mieczyslaw Zasobniak podziqkowal W6jtowi Gminy Zenonowi Kotarskiemu, 2e wykonanie prac zwiqzanych z melioracj4 row6w (wry czy szczenie przepust6w). - Soltys wsi Siemysl6w Stanislaw Wesolowski poprosil o wykoszenie row6w kolo parku w Siemyslowie. - Soltys wsi Strzelce Anna Bodzioch zglosila - potrzebg wstawienia szyb na trzecim przystanku w Strzelcach oraz poprawienia tablic ogloszeniowych. - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Domaszowicach Wioleta Pilyp poinformowala, 2e zostal zakupiony nowy sprzpt do kuchni w przedszkolu dlatego zaoferowala kuchnig gazowqi patelnip elektryczn4 dla Kola Gospodyfi Wiejskich czy innych organizacji. - Soltys wsi Wlochy Sebastian Kurek poprosil o pomalowanie pomieszczenia dla sporlowc6w w miejscowodci Wochy. - Soltys wsi Wielolqka Maria Woloszyn zapytala kiedy bqd4 dostarczone krzesla na straznicg w Wielolgce. Poprosila o wyciqcie krzak6w w rowach przydro2nych. Glos zabrala Bronislawa Matkowska informuj4c, 2e s4 przydzielone Srodki pienig2ne na zakup krzesel i w ci4gu tygodnia bgdzie zlo2one zam6wienie na zakup krzesel. Nastqpnie glos zabral W6jt Gminy Zenon Kotarski informuj4c, ze pracownicy

10 zapisali zgloszone wnioski. Powiedzial, ze w miare mozliwodci bgd4 one realizowane. Poprosil by Rada Solecka kazdej wsi zaangalowala sig w wykonanie spraw na rzecz swojej wsi. Poinformowal, 2e jako urz4d dysponujemy ludzmi ale nie mamy na stanie, betoniarki czy innych wzqdzeh budowlanych. poinformowa.l, ze zostan4^wprow^adzone dyzury w urzgdzie gminy (dwie soboty w miesi4cu od godziny 900 do 1200;, by umo2liwii wyrouienii dowodu osobistego. Stwierdzit, ze dyrektorzy szk6l otrzymali apele w sprawie wymiany dowod6w osobistych, kt6ry przez dzieci trafi do rodzic6w. Apel ten otrzymali r6wnie2 soltysi, kt6rzy zobowiqzani zostali do wywieszenia go na tablicach ogloszeir. poinformowal, 2e urz4d stara sip wykorzystywai srodki unijne do wykonania remont6w czy budowy r62nych inwestycji. Stwierdzil, 2e jesli Gmina zacznie tak du24 inwestycig iak4 budowa jest kanal\zaqi na terenie gminy to wszystkie inne inwestycje bgdq musialy czeka6. Stwierdzil, 2e koszt budowy kanalizacji jestbardzo wysoki. Ad.13 W zwi4zku zv"ryczerpaniem porz4dku obrad - przewodnicz4cy Rady zakohczyl X sesjg Rady Gminy Domaszowice. Protokolowala: Mariola Czoch6r 0, PRZEwod IO

Protok6l Nr V/2007 z odbytej w dniu 30 stycznia 2007r. sesji Rady Gminy Domaszowice. Sesjq rozpoczqto godz. 12@ Sesjg zakoriczono godz.

Protok6l Nr V/2007 z odbytej w dniu 30 stycznia 2007r. sesji Rady Gminy Domaszowice. Sesjq rozpoczqto godz. 12@ Sesjg zakoriczono godz. Protok6l Nr V/2007 z odbytej w dniu 30 stycznia 2007r. sesji Rady Gminy Domaszowice Na og6ln4liczbq W sesji udzial wziglo - 15 radnych - 15 radnych Sesjq rozpoczqto godz. 12@ Sesjg zakoriczono godz. 14&

Bardziej szczegółowo

Protok6l Nr XVI/2008 z odbytej w dniu 29 kwietnia 2008 r. sesji Rady Gminy Domaszowice

Protok6l Nr XVI/2008 z odbytej w dniu 29 kwietnia 2008 r. sesji Rady Gminy Domaszowice Protok6l Nr XVI/2008 z odbytej w dniu 29 kwietnia 2008 r. sesji Rady Gminy Domaszowice Na og61n4 liczbg W sesji udzial wziglo - 15 radnych - 15 radnych Sesjq rozpoczgto o godz. l2w Sesjq zakonczono godz.

Bardziej szczegółowo

Protok61Nr XIXl08. W wyniku glosowania Rada Gminy 12 glosami "za" przyj~la porz~dek obrad w brzmieniujak nizej:

Protok61Nr XIXl08. W wyniku glosowania Rada Gminy 12 glosami za przyj~la porz~dek obrad w brzmieniujak nizej: Protok61Nr XIXl08 z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 02 grudnia 2008 r. pkt 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosci obrad Przewodnicz~cy Rady Gminy Wladyslaw Kaczor otworzyl obrady sesji i po powitaniu

Bardziej szczegółowo

Protok6t Nr XLIXII4 z sesji Rady Gminy Koriskowola z dnia 29 wrzesnia 2014 roku

Protok6t Nr XLIXII4 z sesji Rady Gminy Koriskowola z dnia 29 wrzesnia 2014 roku Protok6t Nr XLIXII4 z sesji Rady Gminy Koriskowola z dnia 29 wrzesnia 2014 roku SesjE Rady Gminy Koriskowola rozposzet o godzinie 1500, a zakonczono o godzinie 1600. Ad. pkt. I XLIX sesjg Rady Gminy Koriskowola

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr XXIII/2005 z posiedzenia XXIII Sesji Rady Gminy Regnów w dniu 24 sierpnia 2005 roku

Protokól Nr XXIII/2005 z posiedzenia XXIII Sesji Rady Gminy Regnów w dniu 24 sierpnia 2005 roku Protokól Nr XXIII/2005 z posiedzenia XXIII Sesji Rady Gminy Regnów w dniu 24 sierpnia 2005 roku Obrady rozpoc,zqto o godz. 10.00 a zakoiczono o godz. 13.30 Ustawowa liczba radnych - 15 Radnych obecnych

Bardziej szczegółowo

$ 3. Traci moc uchwala nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia

$ 3. Traci moc uchwala nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia UCHWAI-A RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE Projekt z dnia w sprawie okreslenia organizacji i trybu dzianania Sochaczewskiej Rady DzialalnoSci Po2ytku Publicznego i jej czlonk6w Na podstawie art.18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

BRM-0063-t/28/04 PROTOKÓT, NR 28/04 Z POSIBDZENIA KOMISJI BUDZETU I MIENIA KOMUNALNEGO W DI\IU 3 GRUDNIA 2OO4 ROKU

BRM-0063-t/28/04 PROTOKÓT, NR 28/04 Z POSIBDZENIA KOMISJI BUDZETU I MIENIA KOMUNALNEGO W DI\IU 3 GRUDNIA 2OO4 ROKU BRM-0063-t/28/04 PROTOKÓT, NR 28/04 Z POSIBDZENIA KOMISJI BUDZETU I MIENIA KOMUNALNEGO W DI\IU 3 GRUDNIA 2OO4 ROKU Komisja Budzetu i Mienia Komunalnego rozpoczela obrady o godz. 1100 w skladzie wg listy

Bardziej szczegółowo

BRM 0063-4/12/03. Protokól Nr 12 / 03 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Integracji z Uniq Europejskq odbytego dnia 5 grudnia 2003 roku

BRM 0063-4/12/03. Protokól Nr 12 / 03 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Integracji z Uniq Europejskq odbytego dnia 5 grudnia 2003 roku BRM 0063-4/12/03 Protokól Nr 12 / 03 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Integracji z Uniq Europejskq odbytego dnia 5 grudnia 2003 roku Posiedzenie Komisji rozpoczqlo sig o godz. 900. Uczestniczyli w nim:

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL NR 36 /10 z dnia 26 stycznia 2010 roku

PROTOKOL NR 36 /10 z dnia 26 stycznia 2010 roku PROTOKOL NR 36 /10 z dnia 26 stycznia 2010 roku z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Pyskowicach Obecni na posiedzeniu czlonkowie komisji: 1. Szafranski Tadeusz- przewodniczq.cy

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol z dnia 30 grudnia 2014r. W sprawie Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych Urzgdu Gminy Krasnopol oraz powolania Komisji Socjalnej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL NTXXXWA}I4 obrad XXXVil sesji Rady Gminy Sniadowo odbytej w dniu 26 wrzeinia 2014 roku.

PROTOKOL NTXXXWA}I4 obrad XXXVil sesji Rady Gminy Sniadowo odbytej w dniu 26 wrzeinia 2014 roku. PROTOKOL NTXXXWA}I4 obrad XXXVil sesji Rady Gminy Sniadowo odbytej w dniu 26 wrzeinia 2014 roku. Posiedzenie XXXVI sesji Rady Gminy Sniadowo odbylo sig w Gminnym Osrodku Kultury w Sniadowie. Sesj arozpoczgla

Bardziej szczegółowo

7. Podj~cieuchwalyw sprawie wyborulawnikowdo S(lduRejonowegow Braniewie.

7. Podj~cieuchwalyw sprawie wyborulawnikowdo S(lduRejonowegow Braniewie. Protok61 N r XI07 z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej w dniu 21 wrzesnia 2007 r. Ad. pkt 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosci obrad Przewodnicz(lcy Rady Gminy Wladyslaw Kaczor otworzyl obrady sesji

Bardziej szczegółowo

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyiowie

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyiowie RADA POWIATU w STRZY~OWIE 38-1QO Stngribw, Przeclawczyka 15 UCHWALA Nr XVIIY146/2012 Rady Powiatu w Strzyzowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyiowie

Bardziej szczegółowo

Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r.

Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r. Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r. Ad. pkt.l. Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosciobrad. Wiceprzewodniczacy Rady Gminy Tadeusz Kaminski otworzyl obrady sesji i po powitaniu

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak.

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak. Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 30 wrzesnia 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl

Bardziej szczegółowo

sr. UCHWAI,ANR... RADY GMINY DEBE WIELKIE z dnia25 czerwca 2014r. s2. s3.

sr. UCHWAI,ANR... RADY GMINY DEBE WIELKIE z dnia25 czerwca 2014r. s2. s3. UCHWAI,ANR... RADY GMINY DEBE WIELKIE z dnia25 czerwca 2014r. w sprawie: Programu Stypendialnego gminy Dqbe llielkie Na podstawie art. 18 ust. 2 pki 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL NR XVI/12. Przewodnicz~cego Rady Gminy.

PROTOKOL NR XVI/12. Przewodnicz~cego Rady Gminy. PROTOKOL NR XVI/12 Z Sesji Rady Gminy Ciechanow w dniu 11 maja 2012 roku w lokalu Urz~du Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Pana Eugeniusza Olszewskiego Przewodnicz~cego Rady Gminy. W Sesji uczestniczylo:

Bardziej szczegółowo

- czlonek - czlonek - czlonek

- czlonek - czlonek - czlonek KOMISJA BUDZETUi FINANSÓW I~DY GMINY Lasowice Wielkie PROTOKÓL nr 12/2012 z posiedzenia Komisji Budzetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 21 maja 2012 r. RADA G1\1INY LASOWICE VIJELKIE Wpl.

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL Nr XL/14. AdA

PROTOKOL Nr XL/14. AdA PROTOKOL Nr XL/14 z XL Sesji Rady Gminy w Wisniewie kt6ra odbyla silf w dniu 23.04.2014 roku Obrady rozpocz~to 0 godz. 12:00, zakonczono 0 godz. 14.00. W obradach udzial wzi~li: 1. Radni wg za1'lczonej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROTOK6T, Nr XXVIU2O13 obradxxvii sesji Rady Gminy Sniadowo odbytej w dniu 27 wrzeinia 2013 rolnr.

PROJEKT PROTOK6T, Nr XXVIU2O13 obradxxvii sesji Rady Gminy Sniadowo odbytej w dniu 27 wrzeinia 2013 rolnr. PROJEKT PROTOK6T, Nr XXVIU2O13 obradxxvii sesji Rady Gminy Sniadowo odbytej w dniu 27 wrzeinia 2013 rolnr. PosiedzenieXXVII sesji Rady Gminy Sniadowoodbyto sip w Gminnym Osrodku Kultury w Sniadowie. Sesjarozpoczglasiq

Bardziej szczegółowo

, D,r,A 9, ffi'. Kfoo.or.rorr.

, D,r,A 9, ffi'. Kfoo.or.rorr. ZnVqU(tt ffp t Do?ForoKQg N2' v FD4' cesji pddv clrtfy 'fitfldouo, D,r,A 9, ffi'. Kfoo.or.rorr. Sprawozdanie z dzialalnosci Osrodka Pomocy Spolecznej w Sniadowie za rok 214. oraz potrzeby w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr 19/07 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mirískiego w dniu 9 lipca 2007 r.

Protokól Nr 19/07 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mirískiego w dniu 9 lipca 2007 r. Protokól Nr 19/07 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mirískiego w dniu 9 lipca 2007 r. W posiedzeniu uczestniczyli : Przewodniczqcy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczyñski Wicestarosta - Ktzysztof Michalik czlonkowie

Bardziej szczegółowo

4. Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie sprawozdania z ulg podatkowych udzielonych przez

4. Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie sprawozdania z ulg podatkowych udzielonych przez BRM. 0012.7.2.201.5 PROTOKoT NR 2/201s POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA WIOCTAWEK Prowadzqcy posiedzenie: radny Janusz Dqbczyriski - Przewodniczqcy Komisji. Data i miejsce obrad:23 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Protok6l nr 14612013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lw6weckiego w dniu 12 lutego 2013 roku

Protok6l nr 14612013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lw6weckiego w dniu 12 lutego 2013 roku Protok6l nr 14612013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lw6weckiego w dniu 12 lutego 2013 roku Jozef Stanislaw Mr6wka Starosta Lw6wecki o godzinie 800 otworzyl obrady ZarzEdu Powiatu Lw6weckiego i na podstawie

Bardziej szczegółowo

Yl e* $2 Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej.

Yl e* $2 Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej. Proiekt Uchwala Nr ll5 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 201"5 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu wsp6lpracy z organuacjami'pozarz4dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o

Bardziej szczegółowo

4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwal Rady Powiatu i dzialalnosci Zaru4du Powiatu mt gdzy sesj ami.

4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwal Rady Powiatu i dzialalnosci Zaru4du Powiatu mt gdzy sesj ami. Protok6l Nr XXVI/l4 z sesji Rady Powiatu Miriskiego, ktrira odbyla sig w Starostwie Powiatowym w Mirisku Mazowieckim w dniu 23 kwietnia2dl4 r. Lista obecnosci radnych stanowi zal. nr I do protokolu. Lista

Bardziej szczegółowo

Protok6l Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Koriskowola z dma25 marca 2015 roku.

Protok6l Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Koriskowola z dma25 marca 2015 roku. Protok6l Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Koriskowola z dma25 marca 2015 roku. Obrady rozpoczeto o god2.15.00 azakohczono o godz. 17.00. W sesji uczestniczylo 15 Radnych wedlug zalqczonej listy obecno5ci.

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 2 listopada 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla

Bardziej szczegółowo

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r.

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. WÓJT GMINY NOWOSOLNA ul. Rynek Nowosolna 1 92.703Lódz 35 lei (0-42)6~8-41-08. fax 648-41-19 Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. Pan Michal Nowacki Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna Niniejszym

Bardziej szczegółowo

B UF{},{ISTR.Z GMINY i MIASTA ozerwlonka-loezczyny

B UF{},{ISTR.Z GMINY i MIASTA ozerwlonka-loezczyny B UF{},{ISTR.Z GMINY i MIASTA ozerwlonka-loezczyny zarzqdzenie Nr 13gl1,l Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 mala 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL Nr XIX/2012. z obrad XIX SESJI RADY GNflNY KOLBIEL. zdnia 161istopada2012r.

PROTOKOL Nr XIX/2012. z obrad XIX SESJI RADY GNflNY KOLBIEL. zdnia 161istopada2012r. PROTOKOL Nr XIX/2012 z obrad XIX SESJI RADY GNflNY KOLBIEL zdnia 161istopada2012r. Otwarcia obrad XIX Sesji Rady Gminy Kolbiel dokonal o godzinie 16^ Przewodniczacy Rady Pan Waldemar Kloch. Stwierdzil

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nrlll/15/06 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 11 grudnia 2006 r.

UCHWALA Nrlll/15/06 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 11 grudnia 2006 r. UCHWALA Nrlll/15/06 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 11 grudnia 2006 r. w sdrawie: okre6lenia wysokosci oraz szczeg6lowych warunk6w ptzyznawania nauczycielom dodatk6w: motywacyjnego, funkcyjnego iza warunki

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli.

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. Na podstawie art.7 ust.l pkt. 6, atr.9 ust.l i art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Protok6f Nr L4 ZOLS z posiedzenia Zarzqdu Powiatu L'w6weckiego w dniu 10 marca 2015 rroku

Protok6f Nr L4 ZOLS z posiedzenia Zarzqdu Powiatu L'w6weckiego w dniu 10 marca 2015 rroku Protok6f Nr L4 ZOLS z posiedzenia Zarzqdu Powiatu L'w6weckiego w dniu 10 marca 2015 rroku Marcin Fluder Starosta Lw6wecki o godzinie 80'l otworzyl obrady Zarz1du Powiatu Lw6weckiego. W obradach uczestniczylo

Bardziej szczegółowo

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwhlzywania Problem6w Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2014 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

rrtllirl trtltlll tl-ll-trl WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

rrtllirl trtltlll tl-ll-trl WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO Nazwa organu wlasciwego prowadzqcego postqpowanie w sprawie Swiadczenia wychowawczego: Zalacznik nr 1 Adres: WNOSEK O USTALENE PRAWA DO SWADCZENA WYCHOWAWCZEGO 1. Dane osoby ubiegaiqcei sig o ustalenie

Bardziej szczegółowo

nur" v,1, 1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do xl/ czesc A zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego

nur v,1, 1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do xl/ czesc A zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego / ^\\ l\ xl/ nur" v,1, 'L t Uwaga: wypelnienia ka2dej z rubryk. o Sw t AD c zen t E M AJ AT KowE radnego powiatu 1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do Je2eli poszczegolne rubryki nie znajdujq

Bardziej szczegółowo

oswraocznnrn MAJATKowE

oswraocznnrn MAJATKowE oswraocznnrn MAJATKowE w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzaj4cej i czlonka organu zarz4dzajecego gminn4 osob4 prawn4 oraz

Bardziej szczegółowo

Protok61 Nr XXIV 12013 Sesji Rady Gminy w Bytnicy

Protok61 Nr XXIV 12013 Sesji Rady Gminy w Bytnicy Protok61 Nr XXIV 12013 Sesji Rady Gminy w Bytnicy DataXXIV sesji-28.03.2013r. Miejsce posiedzenia sala narad Bytnica. Godzina rozpocz\lcia 12:30 Sesji przewodniczyl Przewodnic~cy Rady Gminy Pan Tomasz

Bardziej szczegółowo

Protok6l nr lsl/2013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lwrfweckiego w dniu 15 marca 2013 roku

Protok6l nr lsl/2013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lwrfweckiego w dniu 15 marca 2013 roku Protok6l nr lsl/2013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lwrfweckiego w dniu 15 marca 2013 roku Jozef Stanislaw Mr6wka Starosta Lw6wecki o godzinie 8 00 otworzyl obrady Zarz4du Powiatu Lw6weckiego, w kt6rym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓL. z XIX Sesji Rady Gminy Baranów. odbytej w dniu 21 pazdziernika 2008 r.

PROTOKÓL. z XIX Sesji Rady Gminy Baranów. odbytej w dniu 21 pazdziernika 2008 r. - - PROTOKÓL z XIX Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 21 pazdziernika 2008 r. Sesja odbyla sie w sali Urzedu Gminy w Baranowie. Na stan 15 radnych w sesji uczestniczylo 13 radnych. Nieobecny Radny

Bardziej szczegółowo

BRM 0063-3/16/04. Protokól Nr 16 / 04 z posiedzenia Komisii OéwiatY, Kultury, Zdrowia i Opieki Spolecznei odbytego w dniu 19 lutego 2004 roku

BRM 0063-3/16/04. Protokól Nr 16 / 04 z posiedzenia Komisii OéwiatY, Kultury, Zdrowia i Opieki Spolecznei odbytego w dniu 19 lutego 2004 roku BRM 0063-3/16/04 Protokól Nr 16 / 04 z posiedzenia Komisii OéwiatY, Kultury, Zdrowia i Opieki Spolecznei odbytego w dniu 19 lutego 2004 roku Posiedzenie komisji rozpoczqlo sig o godz. 1100. Uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji Samorzadowo -Spolecznej - Pani Helena Rusak.

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji Samorzadowo -Spolecznej - Pani Helena Rusak. / Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 29 pazdziernika 2009 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji

Bardziej szczegółowo

2. Analiza zalozen do Programu Profilaktyki i Rozwia.zywania Problemow Alkoholowych oraz

2. Analiza zalozen do Programu Profilaktyki i Rozwia.zywania Problemow Alkoholowych oraz RADA 42-512 Psary, u{ PSA RY ROlV-0063-2-11/09 ProtokoJ nr 38/09 posiedzenia Komisji Oswiaty, Zdrowia i Ochrony Srodowiska w dniu 22 grudnia 2009r. Posiedzenie Komisji odbylo si? w Urzedzie Gminy w Psarach.

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL NR XXVI/2004 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 2 GRUDNIA 2OO4 R. Czas trwan ia Sesji ut godz. 14.3 do 18,45

PROTOKOL NR XXVI/2004 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 2 GRUDNIA 2OO4 R. Czas trwan ia Sesji ut godz. 14.3 do 18,45 l r t, '-., d i., l i:. J l", it 11,,,. i'irl3ttt t' 1r,r ll.rl, ;r PROTOKOL NR XXVI/2004 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 2 GRUDNIA 2OO4 R. Czas trwan ia Sesji ut godz. 14.3 do 18,45 W

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r.

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. w sprawie przyj~cia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarz~dowymi oraz innymi podmiotami, 0 ktorych mowa wart.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ OMINY i N'i IAS-IA ('zerwronka-leszczyny

BURMISTRZ OMINY i N'i IAS-IA ('zerwronka-leszczyny BURMISTRZ OMINY i N'i IAS-IA ('zerwronka-leszczyny ", -,,"*. n,,?ffi fl',:l,ii li"'#i, *"-r"$zcizyny z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie regulaminu konkufu,,firma spolecznie odpowiedzialna 2015" Na

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok.

ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok. ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

urodzonla).,./.l..<,.'.q../.a.../.q.(.1.."- 3 4{^<.q.c4.q...?A*/-.(.t.r.dzz.r.cfui+:...4*...5.J.!.::.(..!.../.c{Lzl.(.t

urodzonla).,./.l..<,.'.q../.a.../.q.(.1..- 3 4{^<.q.c4.q...?A*/-.(.t.r.dzz.r.cfui+:...4*...5.J.!.::.(..!.../.c{Lzl.(.t OSWIADCZENIE MAJATKOWE w6jta, zastppcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqceji czlonka organu zarzqdzajqcego innq osobq prawnq oraz osoby

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r.

z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r. Zarz14d Powiatu NowotomysIDeso ul. Poznanska 33 64-300 Nowy 'lbmysl tel l0-61l 44 26 700 BR - t1062140/2007 z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r. W posiedzeniu udziat

Bardziej szczegółowo

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na Do uzytku stuzbowego Protokol Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 200?r. w Przedszkolu Publicznym w Strzyzowicach przez gtownego specjalist? ds. kontroli wewnettznej Matgorzat?

Bardziej szczegółowo

i podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. i Miasto Czerwionka-Leszczyny zostanie opublikowana r6wnie2 na stronie

i podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. i Miasto Czerwionka-Leszczyny zostanie opublikowana r6wnie2 na stronie BURMISTRZ GMIN.l { \{IASTA ('zerw ronka'l-eszczyny ZARZADZENTE NR.3.../16 BurmistrzaGmi,xli.Yf iplxrluilorka'leszczvnv dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach

Bardziej szczegółowo

Instrumentami umozliwiaj4cymi zrealizowanie cel6w, o kt6rych mowa w $ 2 se:

Instrumentami umozliwiaj4cymi zrealizowanie cel6w, o kt6rych mowa w $ 2 se: UCHWAtr A Nr XXXVIII/347I13 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 28 czerwc^ 2013 roku w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu,, J4DRZEJ6W PRO" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

zarz,idzent E Nr...!.Y.../20 r 4 lldita Gminv Kobvlnica

zarz,idzent E Nr...!.Y.../20 r 4 lldita Gminv Kobvlnica w$,d i.' il'iilirl.ini ii I,{,t -)') rr"l_.\irii.i \ Qn zarz,idzent E Nr...!.Y.../20 r 4 lldita Gminv Kobvlnica " n t ^{ z. dnfu 49,V.!'';...2014 r. w sprawie u'pr6wadzenia regulaminu wydawania i korzystania

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NR 111110/2014

U C H W A L A NR 111110/2014 U C H W A L A NR 111110/2014 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 22 grudnia 2014 br. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

$4 Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjpcia. PRZEW. Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku

$4 Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjpcia. PRZEW. Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 32 ust. I r 2 pkt,2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie

Bardziej szczegółowo

Cl"{INY / J REGNOW ü,- RADA. Protokól Nr XXIV/2005 z posiedzenia XXIV Sesji Rady Gminy Regnów w dniu 20 paidziernika 2005 roku

Cl{INY / J REGNOW ü,- RADA. Protokól Nr XXIV/2005 z posiedzenia XXIV Sesji Rady Gminy Regnów w dniu 20 paidziernika 2005 roku Cl"{INY / J REGNOW ü,- RADA Protokól Nr XXIV/2005 z posiedzenia XXIV Sesji Rady Gminy Regnów w dniu 20 paidziernika 2005 roku Obrady rozpoczeto o godz. 10.00 azakonczono o godz. 13.30 Ustawowa liczba radnych

Bardziej szczegółowo

*of,;sti;lttn'n WOJT GMINY STANIN 2F,A5.526.2.2012

*of,;sti;lttn'n WOJT GMINY STANIN 2F,A5.526.2.2012 *of,;sti;lttn'n 2F,A5.526.2.2012 WOJT GMINY STANIN Dzialajqcna podstawie art.13 w rwiqzka z art. ll ust. 2 Ustawy z dnra24 kwietnia2}03 t' o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

II. Dochodv budietowe. OBJASNIENIA do budzetu Gminy Sniadowo na 201 I r

II. Dochodv budietowe. OBJASNIENIA do budzetu Gminy Sniadowo na 201 I r OBJASNIENIA do budzetu Gminy Sniadowo na 201 I r Do opracowania budzetu na 2011rok przyj gto mipdzy innymi nastppuiqce zalozenia: - informacj p Ministra Finans6w o wielkodci subwencj i z podzialem na wyr6wnawcz4

Bardziej szczegółowo

PRoroKóz xn 2s/04 z posiedzeivia KoMISil osvw. TY, K(rLTURY, ZDROWIA T OPIEKT SPOT,ECZAIEJ W DNIU 21 paádziernika 2004 roku.

PRoroKóz xn 2s/04 z posiedzeivia KoMISil osvw. TY, K(rLTURY, ZDROWIA T OPIEKT SPOT,ECZAIEJ W DNIU 21 paádziernika 2004 roku. BRM-0063-3/25/04 PRoroKóz xn 2s/04 z posiedzeivia KoMISil osvw. TY, K(rLTURY, ZDROWIA T OPIEKT SPOT,ECZAIEJ W DNIU 21 paádziernika 2004 roku. Kornisja Oéwiaty,_Kultury, Zdrowia i Opieki Spolecznej rozpoczpla

Bardziej szczegółowo

Narodowv Fundusz Zdrowta. I Podkarpacki Oddziai Wojew6dzki w Rzeszowie

Narodowv Fundusz Zdrowta. I Podkarpacki Oddziai Wojew6dzki w Rzeszowie f{f'z l Narodowv Fundusz Zdrowta I Podkarpacki Oddziai Wojew6dzki w Rzeszowie wo-02t2/4-2ltbl13 Rzesz6w, dnia I I marca 201 3r. Sz.P. Michal Janaszek Prezes NZOZ KRIO-MED. Sp. z o.o. ul. I-go Maja 154

Bardziej szczegółowo

UCHWAtr A Nr 25717712014 Zarz4dru Powiatu w Lw6wku Slaskim z dnta 29 paildziernika 2OI4 roku

UCHWAtr A Nr 25717712014 Zarz4dru Powiatu w Lw6wku Slaskim z dnta 29 paildziernika 2OI4 roku UCHWAtr A Nr 25717712014 Zarz4dru Powiatu w Lw6wku Slaskim z dnta 29 paildziernika 2OI4 roku w sprawie zmiany bud2etu i szczeg6lowego planu wykonywania budietu Powiatu Lw6weckiego na 2OL4 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

lnformujemy 2e wszystkie delegacje wystawione od poczqtku 2ot3r zostanq szkolny ZWIAZEK SPORTOWY

lnformujemy 2e wszystkie delegacje wystawione od poczqtku 2ot3r zostanq szkolny ZWIAZEK SPORTOWY szkolny ZWIAZEK SPORTOWY,,WIELKOPOLSKA,,,,WIELKOPOLSKA,, Poznari, 17.05'201'3r ROZPO RZADZENI E WEWN ETRZN E Szkolny Zwiqzek Sportowy,,WtELKOPOLSKA", zgodnie z otrzymanq Indywidualnq lnterpretacjq Podatkowq

Bardziej szczegółowo

pienigzregona zakup posilku lub rywnosci dla os6b objgtych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresiedozlnviania,,pomoc

pienigzregona zakup posilku lub rywnosci dla os6b objgtych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresiedozlnviania,,pomoc PROTOKOL Nr XxxIV2014 obradxxxii sesjiradygminysniadowoodbytejw dniu 06 marca2014roku. Posiedzenie XXXII sesjiradygminy Sniadowoodbylosigw GminnymOsrodkuKultury w Sniadowie.Sesja rozptoczelasig o godz.

Bardziej szczegółowo

STATUT. ,$, clw.inrnej S.p6LKr wodnej,,b'f,,onie",/ ' t I FODsTAWA: DZIEI$UK USTAw &p. NR lt5 prawo wodne ZDN. t8.07.?00lr

STATUT. ,$, clw.inrnej S.p6LKr wodnej,,b'f,,onie,/ ' t I FODsTAWA: DZIEI$UK USTAw &p. NR lt5 prawo wodne ZDN. t8.07.?00lr Il \ STATUT ' 1.,$, clw.inrnej S.p6LKr wodnej,,b'f,,onie",/ ; i f. " Clninna S P6l ka Woilua ''BLONIE'' ul. Nort*gq,sttego 10 05-870 BLO NIE NIF 118'15-:6-83?. rca. 011877'120? ' t I FODsTAWA: DZIEI$UK

Bardziej szczegółowo

c) pokrycia koszt6w organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach, a) realizacji program6w szkolenia sportowego,

c) pokrycia koszt6w organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach, a) realizacji program6w szkolenia sportowego, Zarzqdzenie Nr 10/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny zdniat stycznia 20'16 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu projekt6w w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKOLNrX/2011. zobrad X SESJI RADY GMINY KOLBIEL. z dnia 30 wrzesnia 2011 r.

PROTOKOLNrX/2011. zobrad X SESJI RADY GMINY KOLBIEL. z dnia 30 wrzesnia 2011 r. PROTOKOLNrX/2011 zobrad X SESJI RADY GMINY KOLBIEL z dnia 30 wrzesnia 2011 r. Otwarcia obrad X Sesji Rady Gminy Kolbiel dokonal o godzinie 16^ Przewodniczacy Rady Pan Waldemar Kloch. Stwierdzil na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protok61 Nr X12001 z sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej w dniu 28 listopada 2001 r.

Protok61 Nr X12001 z sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej w dniu 28 listopada 2001 r. Protok61 Nr X12001 z sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej w dniu 28 listopada 2001 r. Protok61 Nr X12001 z sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej w dniu 28 listopada 2001 r. w lokalu Urz~du Gminy w Pokrzywnicy

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r.

OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r. OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r. A. Plan dochod6w og61em WYnosi 1. dochodywlasne stanowi~26,03% og6lnegoplanu i wynosz~: 2. projektowana subwencja og61nastanowi 45,15%

Bardziej szczegółowo

l,lx-l btj,,+,,.--.-.,_,-> ( v{"'-- }ott

l,lx-l btj,,+,,.--.-.,_,-> ( v{'-- }ott STATUT FUNDACJI IMIENIA SW. J6ZEFA Tekst jednolity Rozdzial I POSTANOWIENIA OG6LNE 51 Fundacja im. Sw. J6zefa, zwana dalej,,fundacja,,, ustanowiona zostala przez Teresq Klqbkowskq - Reriskq, zwanq dalej,,fundatorka,,,

Bardziej szczegółowo

Protok6l Nr XXX[I/l3 zwyjazdowej sesjirady Gminy Koriskowola kt6ra odbyla siew dniach 17-18 maja 2013 roku.

Protok6l Nr XXX[I/l3 zwyjazdowej sesjirady Gminy Koriskowola kt6ra odbyla siew dniach 17-18 maja 2013 roku. Protok6l Nr XXX[I/l3 zwyjazdowej sesjirady Gminy Koriskowola kt6ra odbyla siew dniach 17-18 maja 2013 roku. W dniu 17 maja 2013 roku o godz. 12.00w miejscowoscidukla (woj. Podkarpackie) PrzewodniczqcaRady

Bardziej szczegółowo

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY 1, Cena - 100 pkt, liczona proporcjonalnie do ceny najni2szej wg wzoru: ilo6i pkt = cena najnizsza / cena por6wnywana x 100

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY 1, Cena - 100 pkt, liczona proporcjonalnie do ceny najni2szej wg wzoru: ilo6i pkt = cena najnizsza / cena por6wnywana x 100 CP rozpoczynamy majqc wstqpnie wypelniony zbiornik wody czystej i wysylamy ciecz za pomoce pompy CPu sterowanej falownikiem na poszczeg6lne obiegi mycia, Kazdy z obieg6w jest sekwencyjnie myty na recyrkulacji

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL Nr 57 z LVII sesji Rady Miasta Marki, kt6ra odbyla sie w dniu 18 czerwca 2014 roku

PROTOKOL Nr 57 z LVII sesji Rady Miasta Marki, kt6ra odbyla sie w dniu 18 czerwca 2014 roku RADA MIA.STf\ fvl/>,ri< I AI. J. Pilsudskiego 95 05-270 rv1af\ KI te l.: 22 7811003 woj. Mazowieck ie PROTOKOL Nr 57 z LVII sesji Rady Miasta Marki, kt6ra odbyla sie w dniu 18 czerwca 2014 roku o godzinie

Bardziej szczegółowo

4. Skarbnik Gminy DQbe Wielkie - Pani Bozena Kot

4. Skarbnik Gminy DQbe Wielkie - Pani Bozena Kot PROTOKOI- Nr XLVIII z sesji Rady GminY Dgbe Wielkie odb)'tej dnia 4 wrzesnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzqdu Gminy Dqbe Wielkie Obrady Sesji trwaly od godz. 18.00-22.00 w sali konferencyjnej Urzqdu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAL. Siedzib'l Fundacji jest miasto Warszawa. Siedziba moze jednak okresowo bye przeniesiona indziej, jednak nie dluzej niz na pol roku.

ROZDZIAL. Siedzib'l Fundacji jest miasto Warszawa. Siedziba moze jednak okresowo bye przeniesiona indziej, jednak nie dluzej niz na pol roku. ROZDZIAL POSTANOWIENIA I OGOLNE Fundacja Janusza Korwin-Mikkego pod nazw'l "Fundacja KISIELA" zwana dalej Fundacj'l zostala ustanowiona dnia 7 listopada 2007 roku przez Janusza Korwin-Mikkego zam. w J6zefowie

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia 68 Zgtomadzenia Zwiqzkr Komunalnego Gmin ds. Wodoci4g6w i Kanalizacliw Cz.gstochowie w dniu 9 kwietnia 2008 roku

z posiedzenia 68 Zgtomadzenia Zwiqzkr Komunalnego Gmin ds. Wodoci4g6w i Kanalizacliw Cz.gstochowie w dniu 9 kwietnia 2008 roku Z!riqcsk Kom!lflolny cmin ci,'s Woa{oilQgow i Konoljzocji rv Czaslocholvle. Joskrowslo I d/4,1 lel 324.7A.21\it 266 PROTOKOL z posiedzenia 68 Zgtomadzenia Zwiqzkr Komunalnego Gmin ds. Wodoci4g6w i Kanalizacliw

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie Komisji z dzialalnoscia Wydzialu Dr6g w 2012 roku, ze szczeg6lnym

Zapoznanie Komisji z dzialalnoscia Wydzialu Dr6g w 2012 roku, ze szczeg6lnym RADA M!ASTA MARKI AI. 0. Pil u d~ k i e g o 95, 05-270 MAR K I PROTOKOL nr 56 tel. (0-22) 781-10 - 03 d. K... B d' t G d. Fax 781-13-78 Z posie zema omrsji u ze OWO - ospo arczej uioj, Mazowieckie kt6re

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 36 W ZABRIiZU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 36 W ZABRIiZU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 36 W ZABRIiZU Opracowano na Podstawie: l. Ustawv z dnia 07 wrzesnia 1991r o systemie oswialy (Dz.U' Nr 67 z 1996r por.sze r@t.n;^w,i1. 2. Statnhr Przedszkola

Bardziej szczegółowo

BRM-0063-4/24/45 PROTOKÓT, NR 24/05 Z POSIEDZENIA KOMTSJI ROI,NICTWA I INTEGRACJI Z UNI.I EUROPEJSKI ODBYTEGO DNIA 21 MARCA 2OO5 ROKU

BRM-0063-4/24/45 PROTOKÓT, NR 24/05 Z POSIEDZENIA KOMTSJI ROI,NICTWA I INTEGRACJI Z UNI.I EUROPEJSKI ODBYTEGO DNIA 21 MARCA 2OO5 ROKU BRM-0063-4/24/45 PROTOKÓT, NR 24/05 Z POSIEDZENIA KOMTSJI ROI,NICTWA I INTEGRACJI Z UNI.I EUROPEJSKI ODBYTEGO DNIA 21 MARCA 2OO5 ROKU Komisja w skladzie wg listy obecnoéci zal4czonej do protokolu rozpoczpla

Bardziej szczegółowo

uchwar.a NR XLLXl?{2/A

uchwar.a NR XLLXl?{2/A uchwar.a NR XLLXl?{2/A RADY MIEJSKIEJ W JEDRZEJOWIE z dnia &9 pd*,wn'h..zoog r o*u w sprawie utworzenia Bajkowego Przedszkola w Potoku Wielkim Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia B marca 1990

Bardziej szczegółowo

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki". konkursow~.

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki. konkursow~. L,S l) DRUK NR..... Uchwala nr Rady Miasta Marki z dnia w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budzetu gminy, 0 kt6rych mowa wart. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

'*::w-z. ili'.tf,"ilj".4#, $4 Uchwala wchodzi w 2ycie po uply'wie 14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Woj ew6dztwa Mazowieckiego.

'*::w-z. ili'.tf,ilj.4#, $4 Uchwala wchodzi w 2ycie po uply'wie 14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Woj ew6dztwa Mazowieckiego. UCHWALA Nr KE.XLN.0007.336.201 4 RADY GMINY DqBE WTELKIE z dnia21 marca2014r. w sprawie: programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegartia bezdomnosct zwierz4t na terenie Gminy Dgbe Wielkie

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL. z posiedzenia 69 Zgromadzenia Zw\qzku Komunalnego Gmin ds. Wodoci4g6w i Kanalizacji w Czqstochowie w dniut Pet2dziemika 2008 roku

PROTOKOL. z posiedzenia 69 Zgromadzenia Zw\qzku Komunalnego Gmin ds. Wodoci4g6w i Kanalizacji w Czqstochowie w dniut Pet2dziemika 2008 roku Zvriozek KomunolnY Gmin d/s Wodoclqgow i Konolizocii w Czeslochowie, Joskrowsko l4144 ie1.324-70 2l w 266 PROTOKOL z posiedzenia 69 Zgromadzenia Zw\qzku Komunalnego Gmin ds. Wodoci4g6w i Kanalizacji w

Bardziej szczegółowo

Rr'!1]I\üMINY ul.3zi(0iila 5

Rr'!1]I\üMINY ul.3zi(0iila 5 Rr'!1]I\üMINY ul.3zi(0iila 5 58-533 MYST..AI{OV'iicbl Protokól NrXLI/10 tel.6' 3-9!l I r-l z sesja Rady Gminy Myslakowice, która odbyla siq dnia 30 marca 2010r., w sali konferencyjnej Urzgdu Gminy. Porz4dek

Bardziej szczegółowo

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3.

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU na zadanie pn:,,remont pomieszczef zap/ecza kuchennego oraz korytarza na parterze w Pubticznym Przedszkolu nr 3 w Nowym Dworze Mazoqg[eckim", nr sprawy: P3-1.13.2O19. OgloSzenie

Bardziej szczegółowo

BRM - oofia/47,/0f. PROTOKÓI, NR 47 T f Z POSTEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ W DNIU 18 LUTEGO 2OO5 ROKU.

BRM - oofia/47,/0f. PROTOKÓI, NR 47 T f Z POSTEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ W DNIU 18 LUTEGO 2OO5 ROKU. BRM - oofia/47,/0f PROTOKÓI, NR 47 T f Z POSTEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ W DNIU 18 LUTEGO 2OO5 ROKU. Komisja Rewizyjna rozpoczqla posiedzenie o godz. 1100 w sktadzie wg. listy obecnoéci stanowiqcej zalqcznik

Bardziej szczegółowo

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadaft publicznych w zakresie wspierania

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadaft publicznych w zakresie wspierania aarz4dzenie NR.. l,lak..lt t PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU z dnia %fl.. grrania 2015 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadafi publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania

Bardziej szczegółowo

: protokol Nr 8/2015. I. Radny Boguslaw Babicz - Pnewodniczqcy Komisji; czlonek komisji;

: protokol Nr 8/2015. I. Radny Boguslaw Babicz - Pnewodniczqcy Komisji; czlonek komisji; ,,:\y. ll j:.. Z i_ -:.. r-i t-. : protokol Nr 8/2015 z posiedzenia Komisji O5wiaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 19 sierpnia 2015 r. w sali obrad Urzgdu Miejskiego w Brzesku

Bardziej szczegółowo

I Komisja wyjazdowa Ochrony Srodowiska-sprawdzenie jako3ci dr6g w gminie Dqbe Wielkie.

I Komisja wyjazdowa Ochrony Srodowiska-sprawdzenie jako3ci dr6g w gminie Dqbe Wielkie. Protok6l Nr. 10 / 2014-2018 Z posiedzenia komisji Ochrony Srodowiska, Spraw Gospodarczych i planowania przestrzennego. Komisja wyj azdowa. Rady Gminy Dgbe Wielkie Posiedzenie z dnia 18.05'2015 Obecni na

Bardziej szczegółowo

protok6r, z prnnwszrco posredzenra KoMrsJr KoNKURSowEJ orwartego

protok6r, z prnnwszrco posredzenra KoMrsJr KoNKURSowEJ orwartego Le5na, dn. 20.02.2012 roku protok6r, z prnnwszrco posredzenra KoMrsJr KoNKURSowEJ orwartego KONKURSU OF'ERT NAWYKONYWANIE ZADAN PUBLICZI{YCH W 2012 ROKU W GMINIE LE SNA PF.ZEZ ORGANIZACJE P OZ AF.Z AD

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr 36/07 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mitískiego w dniu 26 listopada 2007 r.

Protokól Nr 36/07 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mitískiego w dniu 26 listopada 2007 r. Protokól Nr 36/07 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mitískiego w dniu 26 listopada 2007 r. W posiedzeniu uczestniczyli : Przewodniczqcy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczyñski Wicestarosta - Krzysztof Michalik czlon

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia. w sprawie wyraienia zgody na zawarcie porozumieri z powiatami Udzkim wdchodnirn oraz pabianickim.

UCHWALA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia. w sprawie wyraienia zgody na zawarcie porozumieri z powiatami Udzkim wdchodnirn oraz pabianickim. DrukNr Projekt z dnia 24 W(;L1*CQ &Qlqr UCHWALA NR RADY MEJSKEJ W LODZ z dnia w sprawie wyraienia zgody na zawarcie porozumieri z powiatami Udzkim wdchodnirn oraz pabianickim. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Protok6l nr 109/2012. z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lw6weckiego. w dniu 11 lipca 2012 roku

Protok6l nr 109/2012. z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lw6weckiego. w dniu 11 lipca 2012 roku Protok6l nr 109/2012 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lw6weckiego w dniu 11 lipca 2012 roku Pan Jozef Stanislaw Mr6wka Starosta Lw6wecki o godzinie 7 30 otworzyl obrady Zarzqdu Powiatu Lw6weckiego, w kt6rym

Bardziej szczegółowo

PROTOK6L Nr XXXI/2014 obradxxxi sesji Rady Gmtny Sniadowo odbytej w dniu 16 stycznia 2014 roku.

PROTOK6L Nr XXXI/2014 obradxxxi sesji Rady Gmtny Sniadowo odbytej w dniu 16 stycznia 2014 roku. PROTOK6L Nr XXXI/2014 obradxxxi sesji Rady Gmtny Sniadowo odbytej w dniu 16 stycznia 2014 roku. Posiedzenie XXXI sesji Rady Gminy Sniadowo odbylo sig w Gminnym Osrodku Kultury w Sniadowie. Ses.jarozpoczElasig

Bardziej szczegółowo