Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego"

Transkrypt

1 PRIORYTET 2. DOSTOSOWYWANIE KWALIFIKACJI KADR DO ZMIENIAJA.CYCH SIE. POTRZEB RYNKU PRACY Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego Cel operacyjny 2.1. Zadanie Dostosowywanie kwalifikapji kadr do zmienia a^cych^ie^potrzeb rynku pracy Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztafcenia zawodowego Upowszechnianie informacji na temat doste.pu do ustug poradnictwa zawodowego, w tym poprzez opracowywanie, gromadzenie i Upowszechnianie informacj i zawodowej W ramach zadania planuje sie,: 1. Opracowanie i gromadzenie oraz aktualizowanie i Upowszechnianie informacji zawodowych. 2. Przygotowanie i rozpowszechnianie materiatow informacyjnych o ustugach dla osob bezrobotnych i poszukuja^cych pracy (zarejestrowanych i niezarejestrowanych). 3. Przekazywanie informacji w formie konwencjonalnej i internetowej zwia^zanych ze swiatem pracy, ktore mozna wykorzystac w procesie planowania kariery zawodowej. Zadanie be.dzie realizowane przez Centra Informacji i Planowania Kariery ^Zawodowej (CliPKZ). Zostanie przygotowane opracowanie informacyjne jako wzbogacenie zaplecza informacyjnego, Od poziomu przekazanej informacji zalezy stanowczosc decyzyjna, jej konkretnosc i trwatosc. Nabywanie umiejqtnosci samodzielnego korzystania ze zbiorow informacyjnych. Wzbogacenie zasobow informacji. Zwie.kszenie wiedzy klientow o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego i podwyzszenie ich samoswiadomosci w tym zakresie. Efektem b^dzie podj^cie przez nich optymalnych decyzji zawodowych w oparciu o swoje predyspozycje i potrzeby rynku pracy. Naktady zostana. poniesione w ramach posiadanych srodkow na bieza^ca, dziatalnosc. Cel operacyjny 2.1. Zadanie Dostosowywanie kwalifikacji kadr do zmieniaja^cych sie. potrzeb rynku pracy Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztafcenia zawodowego Informacja i poradnictwo zawodowe dla osob poszukujqcych pracy Zadanie realizowane przez doradcow zawodowych zatrudnionych w powiatowych urzqdach pracy, polegaja^ce na: - swiadczeniu ustug w zakresie planowania kariery zawodowej na rzecz bezrobotnych i poszukujqcych pracy; - udzielaniu porad zawodowych oraz informacji zawodowej; r inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych. Z informacji i poradnictwa zawodowego skorzysta ta^cznie okoto osob. Realizacja zadania zmierza do: - poprawy umieje.tnosci komunikacyjnych oraz dysponowania czasem; - wzrostu pewnosci siebie, motywacji, poziomu samooceny; - poprawy wizerunku i autoprezentacji, umieje_tnosci pisania listu motywacyjnego i CV; -zmiany sposobu myslenia o pracy; - umozliwienia doste.pu do informacji o dziatalnosci PUP w poszczegolnej gminie bez koniecznosci wizyty w siedzibie PUP; -wzrostu wizerunku PUP w oczach klienta. Zadanie realizowane z posiadanych srodkow na biezqca. dziatalnosc. 40

2 Gel operacyjny 2.1. Zadanie Zakladane efekty Dostosowywanie kwalifikacji kadr do zmieniaja^cych sie. potrzeb rynku pracy Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego Wydawanie w formie elektronicznej,,informatora gimnazjalisty" Zebranie i opracowanie danych, potwierdzonych przez organy prowadza.ee szkofy i placowki oswiatowe, dotyczqcych planowanych na rok szkolny 2015/2016 mozliwosci ksztaicenia w roznych typach szkot ponadgimnazjalnych wojewodztwa lubuskiego, z uwzgle.dnieniem zmian w klasyfikacji zawodow szkolnictwa zawodowego. Opublikowanie,,Informatora gimnazjalisty" w wersji elektronicznej na stronie internetowej Kuratorium Oswiaty w Gorzowie Wlkp. Publikacja bazy danych o mozliwosciach ponadgimnazjalnych wojewodztwa lubuskiego, w zawodowego w poszczegolnych typach szkok ksztafcenia w tym w obszarze szkotach ksztatcenia Uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkot, doradcy zawodowi, otrzymuja. narz^dzie z petnymi i aktualnymi danymi o ofercie ksztalcenia ponadgimnazjalnego, w tym takze w systemic dla dorostych. Uczniowie i absolwenci szkot dokonaja,. trafnych wyborow dalszego ksztalcenia. Petna informacja o typach szkof oraz zawodach w nich ksztatconych wptynie na zwie_kszenie liczby uczniow podejmuja_cych nauke. w ponadgimnazjalnych szkotach ksztaicqcych w zawodzie. Budzet LKO. Cel operacyjny 2.1. Zadanie Dostosowywanie L*S\JJ L.W3U vvyvvuiii%_ rvwui kwalifikacji 11 I rvt_**_j r rxu kadr *-*' v^iv^ do &.1 zmieniaj^cych i i i ^ i n b«juv 7 * sie. *JI ** potrzeb f-1 ^-* *-1 *-*^- *-/ rynku y I ivu pracy Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego Zapewnienie dost^pu do informacji o aktualnych potrzebach na rynku pracy w wojewodztwie oraz mozliwosciach zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych I.,,Upowszechnianie informacji na temat ksztatcenia zawodowego poprzez przygotowywanie nauczycieli, pedagogow szkolnych, doradcow zawodowych do realizacji zadah z zakresu poradnictwa zawodowego". Planuje sie^ realizacje. zadania poprzez opracowanie programow i przeprowadzenie szkolen dla nauczycieli i pedagogow gimnazjow z zakresu doradztwa zawodowego (mie_dzy innymi na temat: sciezki ksztatcenia dla absolwentow gimnazjow oraz doradztwa zawodowego w gimnazjach realizowanego poprzez kontakty z rynkiem pracy). II.,,Upowszechnianie informacji na temat organizacji ksztatcenia zawodowego i ustawicznego przez pracownikow poradni psychologiczno-pedagogicznych". Planuje sie_ realizacje, zadania poprzez opracowanie programu i przeprowadzenie szkolenia dla pracownikow poradni psychologicznopedagogicznych na temat organizacji ksztatcenia zawodowego i ustawicznego w systemic szkolnym i pozaszkolnym. III.,,Zapewnienie dostepu do informacji o aktualnych potrzebach na rynku pracy w wojewodztwie oraz mozliwosciach zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych". W ramach zadania planuje sie^ gromadzenie, aktualizowanie i Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia oraz doskonalenia zawodowego, w tym ksztatcenia na odlegtosc, m.in. poprzez nauczycieli konsultantow i doradcow oraz Biblioteke. Pedagogiczna^ WOM-u. IV.,,Promowanie ksztafcenia zawodowego". Planuje si realizacje. zadania poprzez: 1) organizacje_ szkolenia dla pracownikow poradni psychologicznopedagogicznych na ternat organizacji ksztatcenia zawodowego i ustawicznego w systemie szkolnym i pozaszkolnym; 2) promowanie ksztalcenia zawodowego wsrod uczniow gimnazjow przez wychowawcow klas i pedagogow szkolnych; 3) zach^canie nauczycieli gimnazjow do realizacji doradztwa zawodowego poprzez organizowanie kontaktow uczniow z rynkiem pracy; 4) realizacje. szkolenia dla nauczycieli gimnazjow na temat roznych form kontaktow mtodziezy z rynkiem pracy; 41

3 5) udzielanie konsultacji na temat organizacji ksztatcenia zawodowego i ustawicznego; 6) propagowanie form ksztatcenia zawodowego na konferencjach i spotkaniach. V. Upowszechnianie informacji na temat organizacji ksztatcenia ustawicznego osob dorostych w formach szkolnych i pozaszkolnych. Planuje sie_ realizacje. zadania poprzez: 1) promowanie ksztatcenia ustawicznego osob dorostych w formach szkolnych i pozaszkolnych (w tym ksztatcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umieje_tnosci zawodowych); 2) informowanie osob dorostych o mozliwosciach potwierdzania kwalifikacji zdobytych w formach pozaformalnych; 3) udziat w spotkaniach i konferencjach promuja^cych ksztatcenie ustawiczne. I. Podwyzszenie jakosci ustug edukacyjnych. Swiadomy wybor sciezek ksztatcenia przez absolwentow gimnazjow. Promocja ksztatcenia zawodowego w szkotach gimnazjalnych. II. Podwyzszenie jakosci ustug z zakresu poradnictwa. Promocja ksztatcenia zawodowego w szkotach gimnazjalnych. III. Wzbogacenie zrodet i zasobow informacji o mozliwosciach ksztatcenia, doskonalenia, przekwalifikowania sie_. IV. Podwyzszenie jakosci ustug z zakresu poradnictwa. Promocja ksztatcenia zawodowego w szkotach, placowkach i instytucjach. V. Podwyzszenie jakosci ustug z zakresu poradnictwa. Promocja ksztatcenia zawodowego w szkotach ppnadgijnn^zja[nych^_ Zadanie realizowane z posiadanych srodkow na bieza^ca.dziatalnosc. Cel operacyjny 2.2 Poprawa dostosowywania kierunkow ksztatcenia do potrzeb pracodawcow, ze szczegolnym uwzgl^dnieniem potrzeb wynikaja^cych z wdrazania innowacji w gospodarce Cel operacyjny 2,2. Zadanie Dostosowywanie kwalifikacji kadr do zrnieniaja,cych sie. potrzeb rynku pracy Poprawa dostosowywania kierunkow ksztatcenia do potrzeb pracodawcow, ze szczegolnym uwzgl^dnieniem potrzeb wynikajq.cych z wdrazania innowacji w gpsj3od_arc_e Konsolidacja zasobow organizacyjnych i technicznych w centrach ksztakenia zawodowego i ustawicznego Propagowanie rozwia^zania organizacyjnego, ukierunkowanego na tworzenie odpowiedniej bazy technodydaktycznej dla ksztatcenia w zawodach funkcjonujqcych w tym samym obszarze zawodowym poprzez ta^czenie w zespot, zwany centrum ksztatcenia zawodowego i ustawicznego organy prowadza,ce szkofy ksztatcqce w zawodzie lub placowki ksztatcenia ustawicznego, placowki ksztatcenia praktycznego, osrodki doksztatcania i doskonalenia zawodowego. Zadaniem centrum ksztatcenia zawodowego i ustawicznego, oprocz prowadzenia ksztatcenia zawodowego, jest takze podejmowanie dziatan w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz wspotpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawcow. Daje to mozliwosc efektywnego wykorzystania sprze_tu, maszyn i urza^dzeh w procesie teoretycznego i praktycznego ksztatcenia zawodowego, takze w oparciu o modutowe programy nauczania. Ksztatcenie zawodowe realizowane w pracowniach i warsztatach odpowiednio wyposazonych pod wzgle_dem technicznym. Nauczyciele realizuja,cy proces edukacyjny w oparciu o najnowsze rozwia^zania techniczno-technologiczne. Uczniowie wyposazeni w umieje,tnosci zawodowe i kluczowe umozliwiajq.ce profesjonalne funkcjonowanie na rynku pracy. Budzet jednostki realizuja^cej zadanie. 42

4 Priory tet 2 Cel operacyjny 2.2. Zadanie Zakladane efekty Dostosowywanie kwalifikacji kadr do zmieniaja.cych si potrzeb rynku pracy Poprawa dostosowywania kierunkow ksztatcenia do potrzeb pracodawcow, ze szczegolnym uwzgle.dnieniem potrzeb wynikaja_cych z wdrazania innowacji w gospodarce Zwie_kszenie zdolnosci do zatrudnienia uczniow szkot i placowek oswiatowych prowadza^cych ksztatcenie zawodowe Projekt RPO-Lubuskie 2020 przewiduje realizacje. Priorytetu Inwestycyjnego 10.3 bis Podniesienie jakosci oferty edukacyjnej szkot i placowek oswiatowych prowadzqcych ksztalcenie zawodowe. Departament Europejskiego Funduszu Spotecznego Urze,du Marszatkowskiego be.dzie realizowat cele, ktore stuzyc be_da_ zwie.kszeniu zdolnosci do zatrudnienia uczniow szkol i placowek oswiatowych prowadz^cych ksztalcenie zawodowe. W ramach zadania b^da, realizowane dzialania ukierunkowane na rozwoj kompetencji, kwalifikacji i umieje_tnosci przyszlych pracownikow (w tym osob niepelnosprawnych), mie^dzy innymi dzie_ki wsparciu nauczania zawodowego poprzez praktyczna^ i nowoczesna_ naukq zawodu oraz podnoszenie kompetencji kadry w zakresie ksztalcenia zawodowego, a takze poprzez wspotprac^ z potencjalnymi pracodawcami z regionu, co nada jej inny wymiar i znaczenie, bardziej skuteczne i adekwatne. Nalezy upowszechniac wszelkie formy wspofpracy szkof zawodowych z ich otoczeniem spoteczno-gospodarczym (np. w formie praktyk i stazy - rowniez dla nauczycieli oraz wolontariatu), w tym z pracodawcami, instytucjami rynku pracy, szkotami wyzszyimi. Co do zasady wsparcie odpowiadac be.dzie na krotko i srednioterminowe potrzeby gospodarki, a takze przygotuje uczniow szkol zawodowych do funkcjonowania na nieprzewidywalnym rynku pracy w dtugim okresie. Staze i praktyki realizowane w ramach zadania powinny charakteryzowac si^ wysoka, jakoscia^ potwierdzonq zgodnoscia. z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsie_wzie.c z udzialem srodkow EPS na lata w obszarze edukacji. Wsparcie w postaci wyposazenia lub interwencji w TIK w szkotach musi bye powia_zane z diagnoza, konkretnych potrzeb w celu skutecznego wykorzystania sprze_tu i zgodne ze standardem wyposazenia okreslonym w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsi$wzie_c z udziatem srodkow EPS na lata w obszarze edukacji. Wyposazenie i materiaty dydaktyczne be.dg. finansowane w ramach EPS tylko wtedy, gdy be,da^ stanowily cz^sc kornpleksowego projektu i tylko jezeli b^da. niezbqdne do wdrozenia przewidzianych miqkkich srodkow. Wartosci wskaznikow zostana^ wskazane po zatwierdzeniu RPO - Lubuskie 2020: - liczba uczniow szkol i placowek ksztatcenia zawodowego uczestnicza^cych w stazach i praktykach u pracodawcy; - liczba szkol i placowek ksztatcenia zawodowego doposazonych w sprze.t i materialy dydaktyczne niezbe_dne do realizacji ksztatcenia zawodowego; -liczba szkol i placowek obje_tych wsparciem w zakresie realizacji zadah w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego. Kwoty zostana, ustalone po zatwierdzeniu RPO-Lubuskie Cel operacyjny 2.3 Podniesienie poziomu ksztatcenia w szkotach zawodowych Cel operacyjny 2.3. Zadanie Dostosowywanie kwalifikacji kadr do zmieniaj^cych sie. potrzeb rynku pracy Podniesienie poziomu ksztatcenia w szkotach zawodowych Podniesienie atrakcyjnosci i jakosci szkolnictwa zawodowego Departament Infrastruktury Spotecznej Urze.du Marszatkowskiego I. Kontynuacja realizowanego przez Zachodnia, Izbe. Przemyslowo-Handlowa^ w Gorzowie Wlkp. (w partnerstwie z Wojewodzkim Osrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wlkp.) projektu z zakresu stosowania przez nauczycieli technologii informatycznych pt. Nowa energia w nauczaniu, nr l/pokl/9.4/2013. jlelem projektu jest wyrownywanie umiejgtnosci nauczycieli z roznych 43

5 srodowisk w stosowaniu technologii ICT w procesie ksztatcenia, potwierdzonych Europejskim Certyfikatem Kompetencji Informatycznych (ECCI). W projekcie uczestniczy 280 nauczycieli przedmiotow nieinformatycznych oraz instruktorow praktycznej nauki zawodu. Okres realizacji: sierpieh czerwiec Realizowane szkolenia w roku 2015: "Wykorzystanie systemu MS Office 365 w praktyce" - 40 h realizacja: styczeh - czerwiec 2015 dla 60 osob "Obstuga platformy e-learningowej, tworzenie materiaiow" - 40 h realizacja: styczeri - czerwiec 2015 dla 60 osob "e-dziennik" - 40 h; realizacja: styczeh - czerwiec 2015 dla 280 osob. II. Opracowanie i realizacja programow edukacyjnych ukierunkowanych na wzrost osia,gnie.c szkot (w tym szkot zawodowych) i ich lepsze przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy. Planuje sie. realizacje. zadania poprzez opracowanie programow i organizacje. szkoleh dla dyrektorow i nauczycieli szkot zawodowych oraz innych podmiotow zaangazowanych w szkolnictwo i doskonalenie zawodowe nt. dziatari w sektorze Ksztatcenie i szkolenia zawodowe w ramach Programu Erasmus-K Szkolenia be_da_ prowadzone we wspotpracy z Fundacja^ Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, ktora petni role. Agencji Narodowej Programu. Tematyka szkoleri be.dzie dotyczyta gtownie mozliwosci organizowania stazy i wyjazdow jczniow i nauczycieli oraz wspotpracy mie.dzynarodowej na rzecz innowacji i dobrych praktyk w zakresie edukacji zawodowej. Zadanie be_dzie wykonywane w odniesieniu do planu dziatari Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. III. Wspieranie szkot zawodowych w zakresie realizacji programow rozwojowych ukierunkowanych na wzrost osia^gni^c uczniow i ich lepsze przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy. Planuje sie. realizacje. zadania poprzez: 1) wsparcie szkot zawodowych w Gorzowie Wlkp. w wybranym przez nie obszarze (Zespot Szkot Mechanicznych, Zespot Szkot Elektrycznych, Zespol Szkot Ekonomicznych, Zespot Szkot Technicznych i Ogolnoksztatca^cych, Zespol Szkot Odziezowych, Zespot Szkot Budowlanych); kontynuacja realizowanego przez Miasto Gorzow Wlkp. projektu,,wspomaganie rozwoju szkot i przedszkoli w Gorzowie Wlkp." nrl/pokl/3. 5/2012 (w partnerstwie z WOM w Gorzowie Wlkp.), w ktorym w roku 2015 uczestniczyc be,dzie 21 szkot i przedszkoli w tym 6 szkot zawodowych. Wartosc zadania WOM-u w projekcie wynosi ,00 zt, z czego w 2015 r. na realizacje. zadania przeznaczono ,00 zt; 2) wspotprace. z Fundacja, Mtodziezowej Przedsi^biorczosci w zakresie realizacji programu Moje finanse; 3) opracowanie programu i realizacj^ szkolenia dla nauczycieli przedmiotow zawodowych metoda_ coachingu; 4) opracowanie programu i realizacje. szkolenia dla nauczycieli ksztatcenia zawodowego na temat monitorowania procesu ksztatcenia w zawodzie; 5) opracowanie programu i realizacje. szkolenia dla nauczycieli ksztatcenia zawodowego na temat sposobu pracy nauczycieli ksztatcenia zawodowego z uczniami przygotowujqcymi sie. do egzaminu potwierdzaja^cego kwalifikacje w zawodzie. IV. Upowszechnianie informacji na temat wspotpracy szkot z pracodawcami. Planuje sie. realizacj^ zadania poprzez: 1) szkolenia nauczycieli ksztatcenia zawodowego na temat form wspotpracy szkot z rynkiem pracy, realizacji praktyk zawodowych uczniow technikow u pracodawcow, ksztatcenia pracownikow mtodocianych i organizacji egzaminow czeladniczych; 2) motywowanie szkot zawodowych do zawierania porozumien o wspotpracy z pracodawcami; 3) udziat w konferencjach ogolnokrajowych i lokalnych na temat wspotpracy edukacji z rynkiem pracy i rozpowszechnianie informacji tarn nabytych. Zadanie powigzane z celem operacyjnym Wzrost kompetencji 280 nauczycieli (w tym 60% kobiet) z wojewodztwa lubuskiego (w tym co najmniej 50% na terenach wiejskich) w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w ksztatceniu 44

6 potwierdzonych Europejskim Certyfikatem Kompetencji Informatycznych. -Podwyzszenie jakosci ushjg edukacyjnych oraz wzbogacenie oferty ustug edukacyjnych poprzez wdrozenie programow i projektow umozliwiaja,cych poszerzenie kompetencji zawodowych uczniow i nauczycieli i zdobycie doswiadczenia w kontekscie europejskim, co be_dzie prowadzito do lepszego funkcjonowania na krajowym i mie_dzynarodowym rynku pracy. - Podwyzszenie jakosci ksztatcenia zawodowego. - Promocja wspotpracy szkot z pracodawcami. Wartosc projektu (o ktorym mowa w pkt I) wynosi 440,0 tys. zt, a na rok 2015 wartosc wynosi 344,0 tys. zt (w tym zadania WOM-u na rok ,5 tys. zt). Wartosc projektu (o ktorym mowa w pkt III) wynosi 886,6 tys. zl, z czego w 2015 r. na realizacje. zadania przeznaczono 331,1 tys. zt. Pozostate dziatania realizowane przez DS UM finansowane be.da_ ze srodkow na bieza.c3. dziatalnosc. ^ Cel operacyjny 2.3. Zadanie Dostosowywanie kwalifikacji kadr do zmieniaj^cych sie. potrzeb rynku pracy Podniesienie poziomu ksztatcenia w szkoiach zawodowych Wspomaganie dyrektorow, nauczycieli szkot i placowek prowadza_cych ksztatceme zawodowe oraz finansowanie szkoleh dla nauczycieli W ramach niniejszego zadania dziatania LKO skupiac sie. b^da, na: badaniu potrzeb nauczycieli i kadry kierowniczej oswiaty w zakresie doskonalenia zawodowego. Na tej podstawie oraz analizy polityki oswiatowej paristwa na kolejny rok szkolny, z uwzgle_dnieniem planowanych zmian w systemie oswiaty, a w szczegolnosci w obszarze ksztatcenia zawodowego, nasta.pi opracowanie tematow i realizacja projektow edukacyjnych w drodze zamowienia publicznego; informowaniu poprzez strong internetow^ Kuratorium Oswiaty w Gorzowie Wlkp. o nieodplatnych formach doksztatcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i innych pracownikow oswiaty, w tym w ramach ksztatcenia na odlegtosc i hybrydowego. Jednoczesnie Departament Infrastruktury Spolecznej UM planuje: I. Realizacj^ kursow nadaja^cych nowe uprawnienia oraz szkoleh doskonala^cych umiejqtnosci poza^dane na rynku pracy. Realizacja kursow nadaja^cych nowe uprawnienia: Kurs przygotowawczy dla kandydatow na wychowawcow wypoczynku dzieci i mtodziezy szkolnej (30 uczestnikow); Kurs instruktazowy dla kierownikow wypoczynku dzieci i mtodziezy szkolnej (30 uczestnikow); Kurs dla kierownikow wycieczek szkolnych i obozow we_drownych (30 uczestnikow); Kurs przygotowuja,cy nauczycieli do prowadzenia zaje_c edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (20 uczestnikow). Realizacja szkoleh z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) niezb^dnych na rynku pracy, m.in. w zakresie: stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-learningu w : pracy edukacyjnej, z wykorzystaniem mobilnych urza,dzeh informacyjnokomunikacyjnych i stosowaniem multirnedialnych urza^dzeh cyfrowych (ok. 110 nauczycieli); efektywnego stosowania roznych programow komputerowych w pracy edukacyjnej oraz promocyjnej szkoty dostosowanych do roznych poziomow przygotowania nauczycieli i innych pracownikow szkoty (ok. 90 nauczycieli). II. Organizowanie i finansowanie szkoleh dla nauczycieli. W ramach zadania planuje sie. realizacje. kursow kwalifikacyjnych dla nauczycieli: przygotowania pedagogicznego - dla osob chca,cych zajmowac stanowiska nauczycieli; kurs nadaje kwalifikacje w zakresie nauczania przedmiotow ogolnoksztafca^cych (z wyta^czeniem je_zykow obcych) oraz przedmiotow zawodowych - zgodnie z ukoriczonym kierunkiem studiow wyzszych (40 uczestnikow); oligofrenopedagogiki - dla osob chcgcych nabyc dodatkowe kwalifikacje 45

7 specjalistyczne do pracy z dziecmi i mbdzteza, oraz osobami dorostymi z niepetnosprawnoscia, intelektualna^-oligofrenopedagogika (60 uczestnikow); zarzajdzania oswiata. - dla osob chcqcych zajmowac stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkotach/ placowkach oswiatowych, a takze dla osob pragna^cych nabyc wiedze. i umiejetnosci z zakresu zarza^dzania oswiata^ (30 uczestnikow); terapii pedagogicznej - dia osob chc^cych uzyskac kompetencje mezbe,dne do pracy w roll nauczyciela-terapeuty (30 uczestnikow); sztuki - dla osob (szczegolnie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej) chca_cych uzyskac kwalifikacje do nauczania sztuki w zakresie prowadzenia zaje_c z muzyki lub plastyki (30 uczestnikow). III. Opracowanie programu i wdrozenie w Zespole Szkol Samochodowych w Zarach programu wsparcia,,od podstawy programowej do egzaminu zawodowego" w zakresie opracowania programu nauczania dla zawodu technik mechanik z uwzgle.dnieniem wspotpracy z pracodawcami w zakresie nowych technologii. W ramach realizacji tego zadania planuje sie_ takze: realizacje, praktyk zawodowych nauczycieli ucza^cych zawodu technik mechanik u pracodawcow; organizacje. 1 konferencji metodycznej dla nauczycieli ksztatcenia zawodowego na temat zmian w ksztafceniu zawodowym; oraz organizacje. spotkania dyrektorow szkot zawodowych celem ustalenia zakresu wspotpracy w ramach prograrnow wsparcia,,od podstawy programowej do egzaminu zawodowego" i innych form. LKO: Doskonalenie zawodowe nauczycieli planowane jest zgodnie z ich potrzebami w tyrn zakresie. Zwie_kszony zostanie doste_p dyrektorow szkot i nauczycieli do roznych nieodptatnych form doksztafcania i doskonalenia zawodowego. Nauczyciele biorq. udzial w szkoleniach zgodnie z ich potrzebami doskonalenia zawodowego. DS UM: I. Osoby uczestnicza^ce w roznych formach szkoleri uzyskaja, nowe uprawnienia, podniosa, wiedz^ i umiejetnosci z zakresu stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, co zwi^ksza mozliwosci utrzymania si^ na rynku pracy (ok. 300 osob). II. Osoby uczestnicza^ce w roznych formach kwalifikacyjnego doksztatcania uzyskaja, nowe kwalifikacje i uprawnienia, co zwi^ksza mozliwosci utrzymania sie. na rynku pracy (ok. 190 osob). III. Opracowanie programu promocji zawodu technik mechanik; Opracowanie programu nauczania dla zawodu technik mechanik; Podniesienie kornpetencji merytorycznych nauczycieli w zawodzie technik mechanik; Podniesienie kornpetencji metodycznych nauczycieli ksztatcenia zawodowego (m.in. poprzez dostosowanie form doskonalenia do ich potrzeb i potrzeb szkojy).._ Budzet LKO. DS UM: dziatania I i II realizowane z wptat nauczycieli - uczestnikow kursow/ szkoleh oraz ze srodkow posiadanych na bieza^ca, dziatalnosc. Dziatanie III realizowane ze srodkow posiadanych na biez^ca, dziatalnosc oraz srodkow ZS5 w Zarach - 10,3 tys. zt. _ Cel operacyjny 2.4 Umozliwienie nabywania doswiadczenia zawodowego przez mtode osoby Cel operacyjny 2.4. Zadanie Dostosowywanie kwalifikacji kadr do zmieniaja^cych sie. potrzeb rynku pracy Umozliwienie nabywania doswiadczenia zawodowego przez mtode osoby Inicjowanie i kierowanie przez publiczne sluzby zatrudnienia mjodycn osob na staz, bon stazowy i przygotowanie zawodowe dorostych W celu umozliwienia mtodym osobom zdobycia doswiadczenia zawodowego, nalezy podejrnowac dziafania zmierzaja^ce do nabywania kcmpetencji zawodowych. W ramach stazu lub bonu stazowego bezrobotni majq mozliwosc

8 nabycia umieje.tnosci praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadari w miejscu pracy. W ramach przygotowania zawodowego dorostych osoby bezrobotne otrzymajq. szanse. zdobycia nowych kwalifikacji, umieje.tnosci potwierdzonych zaswiadczeniem lub swiadectwem (w ramach przyuczenia do pracy dorosh/ch) lub uzyskania tytutti zawodowego lub tytufu czeladnika (w ramach praktycznej nauki zawodu). Dajq tez szans^,,przebranzowienia" w sytuacji, gdy na lokalnym rynku pracy nie wystepuje zapotrzebowanie na okreslone zawody wyuczone. - nabycie kwalifikacji zawodowych, - wzrost poczucia wtasnych kompetencji, - podwyzszenie samooceny, - wzrost zaufania we wtasne mozliwosci. Na staz, bon stazowy i przygotowanie zawodowe dorostych skierowanych zostanie okoto mtodych osob bezrobotnych. Srodki Funduszu Pracy ,0 tys. zf. Wtasciwe kwoty zostana. ustalone po ogtoszeniu ustawy budzetowej na 2015 rok. Cel operacyjny 2.4. Zadanie Dostosowywanie kwalifikacji kadr do zmieniajqcych sie. potrzeb rynku pracy Umozliwienie nabywania doswiadczenia zawodowego przez mfode osoby Przygotowanie zawodowe i ksztatcenie mtodziezy realizowane przez OHP 1.Przygotowanie uczestnikow OHP do zdobycia wyksztatcenia i kwalifikacji zawodowych poprzez: - przyuczenie do wykonywania pracy w dziataja^cym przy jednostkach OHP gimnazjach dla dorostych i gimnazjach z klasami przysposabiaja^cymi do pracy, - naukq i przygotowanie do wykonywania zawodu w zasadniczych szkotach zawodowych. 2.Refundacja wynagrodzeh wyptacanych przez pracodawcow mtodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o prace. i skfadek na ubezpieczenie spoteczne od refundowanych wynagrodzeh, w celu przygotowania zawodowego. l.w zakresie przygotowania do zdobycia wyksztatcenia i kwalifikacji zawodowych w OHP planuje sie., ze: - nauka, zawodu obje.tych zostanie 530 mfodocianych, - przyuczeniem do wykonywania pracy objqtych zostanie 806 mtodocianych; - do egzaminow zewnqtrznych na tytuty kwalifikacyjne przed OKE, ba^dz przed Izba, Rzemieslniczg_ przysta^pi ok. 120 uczestnikow. 2.W zakresie refundacji wynagrodzeh oraz sktadek na ubezpieczenia spoteczne (od refundowanych wynagrodzeri) pracodawcom ksztafca^cym mtodocianych pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace. w zakresie praktycznej nauki zawodu planuje siq obja^c pomoca^ 905 pracodawcow zatrudniaja^cych mtodocianych pracownikow (w tym uczestnikow OHP). Srodki budzetowe LWK OHP, Fundusz Pracy. Przewidywana kwota z przeznaczeniem na zadanie wymienione w pkt 2 to 6.440,0 tys. z* (w tym 40 tys. zt na obslug^ refundacji). Cel operacyjny 2.5 Wsparcie rozwoju ksztatcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Gel operacyjny 2.5. Zadanie Dostosowywanie kwalifikacji kadr do zmieniaja^cych SJQ potrzeb rynku pracy Wsparcie rozwoju ksztatcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Promocja uzyskania i potwierdzania kwalifikacji zawodowych w nowych formach pozaszkolnych C)pis zadania Informowanie m.in. poprzez strong internetowa, Kuratorium Oswiaty 47

9 w Gorzowie Wlkp. o mozliwosciach: -ksztatcenia na bezptatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych, ktorego ukoriczenie umozliwia przystapienie do egzaminu potwierdr.aja^cego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji, - potwierdzania kwalifikacji w zawodzie poprzez egzaminy eksternistyczne, -uzyskiwania wyksztaicenia ogolnego na poziomie zasadniczej szkoty zawodowei oraz wyksztatcenia srednieqo poprzez egzaminy eksternistyczne. Zwie_kszenie doste_pu uczniow i absolwentow szkol do informacji o mozliwosciach uzyskiwania i potwierdzania kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Uruchamianie przez uprawnione podmioty kwalifikacyjnych kursow zawodowych. Budzet LKO. Cel operacyjny 2.5. Zadanie ZaWadane efekty Dostosowywanie kwalifikacji kadr do zmieniaja.cych siq potrzeb rynku pracy Wsparcie rozwoju ksztatcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Integrowanie i upowszechnianie informacji o ofercie instytucji szkoleniowych oraz potwierdzanie dziafalnosci wykonywanej na terenie RP W celu dalszego rozwoju ksztafcenia ustawicznego, poprawy oferty edukacyjnej wazne jest zintegrowanie i promocja oferty szkoleniowej. Instytucja szkoleniowa oferuja^ca szkolenia dla bezrobotnych i poszukuja_cych pracy musi uzyskac wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez WUP. Zainteresowani we wtasnym zakresie moga^ sprawdzic czy instytucja szkoleniowa powiadomiia WUP o kontynuowaniu dzialalnosci szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym i czy nadal wpisana jest do rejestru. WUP dokonuje wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych na wniosek jednostki uprawnionej, naste_pnie wystawia zaswiadczenie o dokonanym wpisie. Ponadto WUP na wniosek lub z urz^du wykresla instytucj^ szkoleniowa, z rejestru. Dokonuje na wniosek podmiotow zmiany w danych, przeprowadza aktualizacj^ danych instytucji szkoleniowych. Ponadto Wydziat Obstugi Klienta Wojewodzkiego Urz^du Pracy zajmuje si^ rowniez wydawaniem zaswiadczeh stwierdzaja^cych charakter, okres i rodzaj dziatalnosci wykonywanei na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Upowszechnienie informacji o doste.pnej ofercie szkoleniowej. Realizacja zadania odbywac si^ be.dzie w oparciu o bieza.ce potrzeby. Rezultaty okreslane b^da. na podstawie liczby instytucji w RIS. Efektem b^dzie takze ilosc wydanych zaswiadczeh stwierdzajqcych charakter, okres i rodzai dziatalnosci wykonywanei na terenie RP. Naktady zostana. poniesione w ramach srodkow na bieza^ca, dziatalnosc. Cel operacyjny 2.5. Zadanie Dostosowywanie kwalifikacji kadr do zmieniaj^cych si^ potrzeb rynku pracy Wsparcie rozwoju ksztatcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dostosowanie kierunkow szkolenia zawodowego do zmieniaja^cych si^ potrzeb Ksztatcenie w formach szkolnych osob doroslych z wtasnej inicjatywy zainteresowanych uzupetnieniem lub podwyzszeniem swojego wyksztafcenia i kwalifikacji. Wsparcie przez publiczne stuzby zatrudnienia uczestnictwa w szkoleniach osob bezrobotnych oraz poszukuja_cych pracy (szkolenia zawodowe, bony szkoleniowe, staze, przygotowanie zawodowe dorostych). Wychodzqc naprzeciw cia^gle dokonuja^cym si$ zmianom na ryn<u pracy, konieczne jest state nabywanie lub uzupetnianie kwalifikacji zawodowych. W celu trafnego wyboru kierunku uzupetniania lub podwyzszania kwalifikacji niezb^dna jest analiza oferty edukacyjnej. Sta^d w oparciu o analiz^ 48

10 zapotrzebowania na zawody i specjalnosci oraz zgtoszone potrzeby pracodawcow na okreslone umiej^tnosci zawodowe, sporza^dzany jest plan szkoleri osob bezrobotnych i poszukujqcych pracy. Zgodnie ze standardami i warunkami prowadzenia ustug rynku pracy powiatowy urza^d pracy sporza.dza plan szkoleh na okres jednego roku, ktory obejmuje szkolenia grupowe oraz szkolenia z zakresu umieje.tnosci poszukiwania pracy. Do zadah samorza^du wojewodztwa nalezy coroczne okreslanie, po zasie.gnie.ciu opinii wojewodzkiej rady rynku pracy, wykazu zawodow, w ktorych za przygotowanie zawodowe mlodocianych pracownikow moze bye dokonywana refundacja kosztow wynagrodzenia i sktadek na ubezpieczenia spoteczne poniesionych przez pracodawce.. Da^zyc sie. b^dzie do dostosowywania kierunkow przygotowania zawodowego do potrzeb rynku pracy. -opracowanie planow szkoleri przez powiatowe urze.dy pracy, -uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych lub uzupelnienie juz posiadanych przez okoto osob bezrobotnych, - nabycie doswiadczenia zawodowego w ramach stazy oraz przygotowania zawodowego dorostych przez okoto osob, - upowszechnienie informacji na temat oferty szkoleh organizowanych przez powiatowe urze^dy pracy, -dostosowanie tematyki szkoleh do potrzeb rynku pracy, - umozli wienie zdobycia zawodu w ramach przygotowania zawodowego mtodocianych, -osoby uczestniczg.ce w formach szkolnych poprzez nabycie nowych kwalifikacji zawodowych podniosa. poczucie wtasnych kompetencji, jak rowniez nasta.pi podwyzszenie ich samooceny. ^ Srodki Funduszu Pracy okoto 8.500,0 tys. zt. Srodki b^da^ce w dyspozycji jednostek na biezgca, dziatalnosc. Wtasciwe kwoty zostana^ ustalone po ogtoszeniu ustawy budzetowej. Cel operacyjny 2.5. Zadanie Dostosowywanie kwalifikacji kadr do zmieniajgcych sie. potrzeb rynku pracy Wsparcie rozwoju ksztatcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Krajowy Fundusz Szkoleniowy IMowelizacja ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z pozn. zm.) wprowadzila nowa. forme, wspomagajgca, przekwalifikowanie lub aktualizacje. wiedzy i umieje.tnosci osob pracuja^cych, tj. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). KFS jest przeznaczony na ksztatcenie pracodawcow i pracownikow. W 2015 roku srodki KFS b^da^ przeznaczone wyta.cznie na ksztatcenie ustawiczne osob z grupy wiekowej 45 lat i wie.cej. Srodki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego PUP mozne przyznac na: -kursy i studia podyplomowe, -egzaminy potwierdzaja^ce kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe, -badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podje.cia ksztatcenia lub pracy zawodowej po ukoriczonym ksztatceniu, -ubezpieczenie od naste.pstw nieszcz^sliwych wypadkow w zwia^zku z podje.tym ksztatceniem. Pracodawca planuja^cy zorganizowanie szkolenia (studiow podyplomowych) musi ztozyc do powiatowego urze.du pracy, wtasciwego ze wzgle_du na siedzibq pracodawcy albo miejsce prowadzenia dziatalnosci, wniosek o dofinansowanie kosztow ksztatcenia ustawicznego. Ponadto wojewodzkie i powiatowe urze.dy pracy oraz MPiPS moga_ przeznaczyc srodki na: promocje. KFS; konsultacje i poradnictwo dla pracodawcow w zakresie korzystania z KFS; okreslanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy; badanie efektywnosci wsparcia udzielonego ze srodkow KFS. - liczba osob, ktore skorzystaty ze wsparcia w ramach KFS - 50 osob, -upowszechnienie informacji na temat KFS, - wzrost wiedzy pracodawcow i pracownikow na temat KFS, - uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych lub uzupetnienie juz posiadanych przez pracodawcow i/lub pracownikow. 49

11 Srodki Krajowego Funduszu Szkoleniowego (na realizacje zadari przez WUP oraz na realizacje. zadah przez PUP-y). Srodki be_da^ce w dyspozycji jednostek na biezsca, dzialalnosc. Wtesciwe kwoty zostanq, ustalone po ogloszeniu ustawy budzetowej. Cel operacyjny 2.5. Zadanie Dostosowywanie kwalifikacji kadr do zmieniaja_cych sie. potrzeb rynku pracy Wsparcie rozwoju ksztafcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Upowszechnienie ksztatcenia ustawicznego osob dorostych w tym be.d3.cych w szczegolnej sytuacji na rynku pracy. Projekt RPO-Lubuskie 2020 przewiduje realizacje. Priorytetu Inwestycyjnego 10.3 Upowszechnienie ksztatcenia ustawicznego osob dorostych. W ramach zadania be_da, realizowane dziaiania wspierajqce uczenie sie. osob dorostych. System popytowy zapewni osobom doroslym ksztatcenie zgodne z ich potrzebami i kwalifikacjami. Oprocz standardowych szkoleri rozwijaja^cych kompetencje zawodowe realizowane b^da, przedsie.wzie.cia podnosza^ce kompetencje kluczowe osob dorosfych, a takze dziatania w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Jest to istotne, bowiem niski poziom kompetencji kluczowych duzej cze.sci osob dorostych stanowi powazna^ barierq szerszego uczestnictwa tych osob w edukacji. Zas niski poziom uczestnictwa w edukacji - utrwala niezadowalaja^cy poziom kompetencji dorosjych. Ponadto dziafania skierowane do osob doroslych uwzgl^dniac b^da^ poszerzanie oferty kursow zawodowych realizowanych we wspolpracy z pracodawcami poprzez organizacjq tradycyjnych pozaszkolnych form ksztatcenia ustawicznego (m.in. kwalifikacyjnych kursow zawodowych i kursow umieje_tnosci zawodowych). Wartosci wskaznikow zostana^ wskazane po zatwierdzeniu RPO - Lubuskie 2020: -liczba osob, uczestnicza^cych w pozaszkolnych formach ksztatcenia realizowanych we wspolpracy z pracodawcami; -liczba osob w wieku lata o niskich kwalifikacjach, ktore uczestniczyly w edukacji pozaformalnej w prograrnie, - liczba osob w wieku 50 lat i wie.cej objqtych wsparciem w prograrnie w zakresie uzyskiwania kompetencji kluczowych. Kwoty zostana, ustalone po zatwierdzeniu RPO-Lubuskie

12 PRIORYTET 3. PROMOCJA WL^CZENIA ZAWODOWEGO I SPOJlECZNEGO Cel operacyjny 3.1. Wzmocnienie motywacji osob w szczegolnej sytuacji do reintegracji zawodowej i spotecznej Priorytet 3 Cel operacyjny 3.1. Zadanie Promocja w*a_czenla zawodowego i spotecznego Wzmocnienie motywacji osob w szczegolnej sytuacji do reintegracji zawodowej spotecznej Poprawa dostepu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu akt zawodowej oraz dziatania ukierunkowane na okreslone grupy zawodowe 1. Funkcjonowanie infolinii Elektronicznego Centrum Aktywizacji Mtodziezy (ECAM), dzie.ki ktorej oferowane jest wsparcie dla uczestnikow rynku pracy w ich funkcjonowaniu na rynku pracy oraz w zyciu spotecznym poprzez powszechne udoste_pnianie informacji z zakresu: - poradnictwa, doradztwa i informacji zawodowej; - posrednictwa pracy; - mozliwosci uzupetnienia podstawowego wyksztalcenia ogolnego i zawodowego; - ustug edukacyjno-szkoleniowych umozliwiaja,cych nauke. zawodu, przekwalifikowanie, poszerzenie i zdobycie kolejnych kompetencji zawodowych; - projektow edukacyjnych dla mtodziezy, wspotfinansowanych z EPS; - innych usjug oferowanych na terenie wojewodztwa lubuskiego z zakresu rynku pracy 2.Funkcjonowanie platform internetowych ECAM i Zielona Linia integruja^cych zasoby informacyjne OHP. 3. Poprawa mozliwosci uzyskania spojnej oraz kompleksowej informacji zwia^zanej z problematyka, OHP. 4.Stworzenie nowoczesnych narze.dzi umozliwiaja^cych szybki i tatwy kontakt z OHP, dostosowany do potrzeb mtodziezy i osob poszukuj^cych zatrudnienia. 5.Poprawa wizerunku instytucji OHP. G.Realizacja zadari z zakresu posrednictwa pracy realizowanych przez Mtodziezowe Biura Pracy. Prowadzenie posrednictwa pracy na rzecz mtodziezy bezrobotnej i poszukujqcej pracy oraz w zakresie krotkoterminowego zatrudnienia mlodziezy ucza^cej si^, powyzej 15 roku zycia. 7.Prowadzenie poradnictwa i informacji zawodowej przez Mobtlne Centra Informacji Zawodowej i Mtodziezowe Centra Kariery. Aktualizacja zasobow metodycznych poradnictwa i informacji zawodowej oraz szkolen e- learningowych dla mtodziezy i doradcow zawodowych. S.Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy: indywidualne konsultacje, grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. 9.Organtzacja targow pracy w jednostkach organizacyjnych OHP. 10. Wdrozenie nowych autorskich programow z zakresu rynku pracy. Zadanie powia_zane z zadaniem dostepnosc do informacji dotycza,cych rynku pracy oraz ksztatcenia i wychowania pod ogolnodoste_pnym numerem telefonu ECAM 19524; - mozliwosc korzystania z portali internetowych ECAM, Zielona Linia w celu poszerzenia wiedzy na temat mozliwosci zatrudnienia na terenie catej Polski; - zwiqkszenie szans na podje.cie zatrudnienia poprzez aktywne korzystanie z mozliwosci jakie daja_ portale ECAM i Zielona Linia oraz infolinia ECAM; - zwie.kszenie aktywnosci zwiqzanych z obstuga, urzqdzeh medialnych wsrod osob poszukuja_cych zatrudnienia; - wypromowanie LWK OHP jako instytucji wspierajqcej nowoczesne narze.dzia samozatrudnienia; - poradnictwo i informacje zawodowe - z ustug skorzysta osob; - aktywne poszukiwanie pracy osob; - zrealizowanie 16 autorskich programow z zakresu rynku pracy. Srodki budzetowe LWK OHP. 51

13 Priorytet 3 Cel operacyjny 3.1. Zadanie Promocja wta^czenia zawodowego i spofecznego Wzmocnienie motywacji osob w szczegolnej sytuacji do reintegracji zawodowej i spotecznej Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy poprzez indywidualne i grupowe porady zawodowe oraz spotkania informacyjne Aktywizacja osob bezrobotnych znajduja.cych sie. w szczegolnie trudnej sytuacji na rynku poprzez poradnictwo indywidualne i grupowe: - osoby dtugotrwale bezrobotne, - osoby po 50 roku zycia, -osoby korzystaja.ce ze swiadczeri pomocy spotecznej, - osoby posiadaja.ee co najmniej 1 dziecko do 6 roku zycia, -osoby posiadaja^ce co najmniej 1 dziecko niepetnosprawne do 18 roku zycia, - niepefnosprawni. Zadanie be_dzie realizowane przez Centra Informacji i Pianowania Kariery Zawodowej Zadanie powia^zane z zadaniem odbudowanie poczucia wlasnej wartosci, - odbudowanie wiary we wtasne suy, - poprawa umieje_tnosci kornunikacyjnych, - budowanie pozytywnych relacji z grupa., - poprawa umiej^tnosci zarza.dzania czasem, planowania zadah - poprawa umiej^tnosci pisania dokumentow aplikacyjnych, - zmiana sposobu myslenia o pracy, - zmotywowanie do aktywnego i skutecznego poszukiwania zatrudnienia, - nabycie umiejqtnosci akceptowania siebie, - rozpoznawanie w sobie stabych i mocnych stron, - pozytywne mowienie o swoich kwalifikacjach i umiej^tnosciach, - podwyzszenie umieje.tnosci w zakresie obstugi komputera i Internetu. Roznego rodzaju ustugami swiadczonymi przez Centra zostanie objqtych osob zarejestrowanych w urze_dach pracy i niezarejestrowanych. Zadanie realizowane z posiadanych srodkow na bieza^ca. dziatalnosc. Cel operacyjny 3.2. Rozwoj aktywnej integracji Priorytet 3 Cel operacyjny 3.2. Zadanie Promocja wta^czenia zawodowego i spolecznego Rozwoj aktywnej integracji Aktywizacja osob w szczegolnej sytuacji na rynku pracy Dziatania zmierzaja.ce do ograniczenia zjawiska dlugotrwalego bezrobocia i jego przyczyn poprzez wsparcie dla osob bezrobotnych i dfugotrwale bezrobotnych w zakresie reintegracji zawodowej, tak aby nie wypadty z rynku pracy oraz wsparcie dla otoczenia spotecznego tych osob. Osobom bezrobotnym oferowane b^da. aktywne formy przeciwdziatania bezrobociu. W ramach zadania planuje siq realizacj^ projektow, zakladaja.cych wsparcie osob dlugotrwale bezrobotnych w procesie powrotu na rynek pracy. Planuje siq zastosowanie glownie: szkoleh (ustugi rynku pracy) oraz jednorazowych srodkow na podj^cie dziatalnosci gospodarczej, srodkow na wyposazenie/doposazenie miejsc pracy, prace interwencyjne, staze i przygotowanie zawodowe (instrumenty rynku pracy}. Nowelizacja ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z pozn. zm.) wprowadzila nowe formy, tj. grant na teleprac^ i swiadczenie aktywizacyjne, wspornagaja.ce aktywizacj^ bezrobotnych rodzicow powracaja.cych na rynek 52

14 pracy (posiadajqcych co najmniej 1 dziecko w wieku do 6-ciu lat, lub bezrobotnych sprawujqcych opiek^ nad osoba. zalezna,, ktorzy w okresie 3 lat przed rejestracja, w urze_dzie pracy jako bezrobotni zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na koniecznosc wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osoba, zaleznaj. Ponadto powyzsza nowelizacja obejmuje rowniez nowe formy skierowane do osob bezrobotnych do 30 roku zycia, tj. bony na zasiedlenie, bony zatrudnieniowe, czy refundacja sktadek za zatrudnionych po raz pierwszy. Realizacja zadania wpisuje sie. takze w program rzajdowy,,solidarnosc pokoleh - Dziatania dla zwie.kszenia aktywnosci zawodowej osob w wieku 50+", przyje.tego przez Rade. Ministrow w dniu 17 pazdziernika 2008 roku (nalezy zauwazyc, iz obecnie trwaja^ prace nad nowelizacja. ww. dokumentu). Inicjatywy reaiizowane ze srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego. W rarnach zadania planuje sie. podejmowanie dziatah, zmierzajqcych do ograniczenia bezrobocia wsrod osob w szczegolnej sytuacji na rynku pracy, tj. m.in. powyzej 45 lat22 (45/50 plus) poprzez swiadczenie ustug i instrumentow rynku pracy. Osoby poszukujq.ce pracy be.da. mogfy skorzystac z ustug posrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Osoby obje_te wsparciem be.dq. mogty skorzystac z aktywnych form przeciwdziatania bezrobociu. Jednoczesnie podejmowane bqda, inicjatywy na rzecz pozostatych grup bezrobotnych znajduja^cych si w szczegolnej sytuacji na rynku pracy, wymtenione w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia. Zadanie b^dzie reaiizowane w sposob bezposredni przez powiatowe urzqdy pracy wojewodztwa lubuskiego. Zadanie powiqzane z zadaniami: , , Aktywizacja, zawodowa^ obje_tych zostanie okoto osob, w tym w ramach prac spojecznie-uzytecznych zostanie obje.tych ok osob bezrobotnych. Zmiana postawy osob bezrobotnych w zwia.zku z rozwojem umieje,tnosci zawodowych, podwyzszeniem samooceny i motywacji, wzrostem swiadomosci i ch^ci do samodzielnego poszukiwania pracy oraz nabywania nowych kwalifikacji. Srodki Funduszu Pracy - okofo 1.500,0 tys. zt. Wtasciwe naktady zostana, ustalone po ogtoszeniu ustawy budzetowej na 2015 rok. Priorytet 3 Cel operacyjny 3.2 Zadanie Promocja wfqczenia zawodowego i spotecznego Rozwoj aktywnej integracji Trwata integracja na rynku pracy ludzi mtodych, w szczegolnosci tych, ktorzy nie pracuja,, nie ksztatca, si^ ani nie szkolq., w tym ludzi mtodych zagrozonych wykluczeniem spolecznym i ludzi mtodych wywodza^cych si^ ze srodowisk marginalizowanych, takze poprzez wdrazanie gwarancji dla mtodziezy Projekt Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj przewiduje realizacje. Priorytetu Inwestycyjnego 8.6 Trwata integracja na rynku pracy ludzi mtodych, w szczegolnosci tych, ktorzy nie pracujq., nie ksztatca^ sie. ani nie szkola,, w tym ludzi mtodych zagrozonych wykluczeniem spotecznym i ludzi mlodych wywodza^cych sie^ ze srodowisk marginalizowanych, takze poprzez wdrazanie gwarancji dla mtodziezy. Celem zadania jest podniesienie poziomu aktywnosci zawodowej oraz zdolnosci do zatrudnienia wsrod osob mtodych do 24 roku zycia pozostaja^cych bez 22 Ze wzgle_du na specyfik^ podejmowanych dziatari przez sluzby zatrudnienia grupa docelowa jest poszerzona o osoby w wieku

15 pracy, a takze zwie_kszenie przedsie.biorczosci wsrod osob mtodych do 29 roku zycia pozostaja^cych bez pracy z wykorzystaniem zwrotnych instrumentow finansowych. Cele te bqda. realizowane poprzez dziatania polegajg.ce przede wszystkim na: - indywidualizacji wsparcia dla osob mtodych uwzgle.dniaja.cej treningi aktywnego poszukiwania pracy, personalne zaje.cia z zakresu doradztwa zawodowego, diagnoze_ wiedzy, umieje.tnosci oraz potencjalu uczestnikow, opracowanie indywidualnych planow dziatania; - udzielaniu Gwarancji dla mtodziezy poprzez wykorzystanie instrumentow rynku pracy, ktore umozliwiaja. mtodziezy zdobycie lub uzupetnienie kwalifikacji oraz doswiadczenia zawodowego, w tyrn m.in.: staze; szkolenia; przygotowanie zawodowe; dofinansowanie studio w podyplomowych; dofinansowanie kosztow egzaminow oraz kosztow uzyskania licencji; pozyczki szkoleniowe; stypendiurn na kontynuowanie nauki; bony szkoleniowe, stazowe i zatrudnieniowe; - prowadzeniu niestandardowego wsparcia suplementarnego dla procesu aktywizacji zawodowej, w tyrn np. udzielanie grantow na zagospodarowanie w przypadku podje.cia zatrudnienia poza rniejscem zamieszkania; - wsparciu partnerstw i realizacji przez nie dziafah na rzecz poprawy sytuacji osob mlodych na rynku pracy, a takze udzielaniu pozyczek na rozpocz^cie dziatalnosci gospodarczej. Zadanie powiqzane z Priorytetem 1 i 2. Gwarancje dla mtodziezy powi^zane z zadaniem OHP Rezultaty bqda,znane po ostatecznym zatwierdzeniu PO WER. Kwoty zostana. ustalone po zatwierdzeniu PO WER. Priorytet 3 Cel operacyjny 3.2. Zadanie Promocja wta^czenia zawodowego i spolecznego Rozwoj aktywnej integracji Upowszechnienie aktywizacji zawodowej, spotecznej, zdrowotnej i edukacyjnej osob zagrozonych wykluczeniem spotecznym Projekt RPO-Lubuskie 2020 przewiduje realizacj^ Priorytetu Inwestycyjnego 9.4 Upowszechnienie aktywizacji zawodowej, spotecznej, zdrowotnej i edukacyjnej osob zagrozonych wykluczeniem spotecznym. Problem wykluczenia dotyczy w gtownej mierze osob dtugotrwale bezrobotnych, osob starszych, niepetnosprawnych, mtodziezy z rodzin zagrozonych wykluczeniem spofecznym, osob opuszczaja^cych zaktady karne, postrzegartych w sposob stereotypowy przez otoczenie spoteczne i pracodawcow jako pracownicy mniej efektywni. Dla tych osob zostanq. zastosowane instrumenty aktywnej integracji, maja.ce na celu przywrocenie ich na rynek pracy poprzez poprawe. zdolnosci lub mozliwosci zatrudnienia oraz wyeliminowanie przeszkod napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dost^pu do praw i ustug spotecznych. Stosowane b^da^ zindywidualizowane us^ugi aktywizacji spotecznozawodowej, dopasowane do potrzeb osob, do ktorych sa, skierowane. W ramach dzialania b^da^ realizowane dziatania skierowane do osob zagrozonych wykluczeniem spotecznym poprzez aktywne formy aktywizacji spotecznej i zawodowej. Kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie nakierowane na wzrost samodzielnosci zyciowej pozwoli ograniczyc sferq wykluczenia spofecznego. Wartosci wskaznikow zostana^ wskazane po zatwierdzeniu RPO -- Lubuskie 2020: - liczba osob zagrozonych wykluczeniem spotecznym obje.tych wsparciem w programie; - liczba osob niepetnosprawnych obje.tych wsparciem w programie; - liczba osob w wieku ponizej 25 lat obje,tych wsparciem w programie. Srodki finansowe oraz wartosci wskaznikow zostana^ wskazane po zatwierdzeniu RPO - Lubuskie

16 Priory tet 3 Cel operacyjny 3.2. Zadanie Promocja wtqczenia zawodowego i spotecznego Rozwoj aktywnej integracji Zlecanie dziatari aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia Nowelizacja ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z pozn. zm.) wprowadzita mozliwosc zlecania dziatari aktywizacyjnych. Dziataniami aktywizacyjnymi obejmuje si^ bezrobotnych znajdujqcych sie, w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. dtugotrwale bezrobotnych, w tym bezrobotnych, dla ktorych jest ustalony profil pomocy II lub III. Do wybranej agencji kieruje sie_ nie mniej niz 200 bezrobotnych zarejestrowanych w jednym powiatowym urz^dzie pracy. W 2015 roku zlecenie przez WUP (RW) dziatari aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia, dotyczy grupy minimum 600 osob dtugotrwale bezrobotnych, z ustalonym profilem pomocy II lub III, zamieszkujajrych na obszarze dziatania powiatowych urz^dow pracy z wojewodztwa lubuskiego, na terenie ktorych istnieje najwyzsza stopa bezrobocia. Pakiet dziatari, zastosowanych przez agencje. zatrudnienia ma zwie,kszyc doste.p osob dtugotrwale bezrobotnych do rynku pracy. Model finansowania zadania oparty jest na efektach co oznacza, ze podmioty realizuja.ce dziatania aktywizacyjne, wynagradzane b^da^ za efekty swoich dziatari, jakimi sa, przywrocenie na rynek pracy osoby bezrobotnej i utrzymanie jej w zatrudnieniu. Zadanie powia^zane z zadaniami: W 2015 roku zlecenie przez WUP (RW) dziatari aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia, dotyczy grupy minimum 600 osob dtugotrwale bezrobotnych. Efektywnosc realizacji dziatari aktywizacyjnych, polegac be_dzie na ich indywidualizacji, a w skutek ich podje.cia, osoby bezrobotne dlugotrwale oddalone od rynku pracy, podejma, i utrzymaja, odpowiednia^ prac^ lub dziatalnosc gospodarcza,. Srodki Funduszu Pracy w ta^cznej wysokosci 7.011,6 tys. zt (w tym na rok ,1 tys. zt, a na rok ,5 tys. zt) oraz srodki na bieza^c^ dziatalnosc. Priorytet 3 Cel operacyjny 3.2. Zadanie Promocja wta.czenia zawodowego i spotecznego Rozwoj aktywnej integracji Wspieranie mtodziezy w wieku lat w uzyskaniu zatrudnienia i kwalifikacji zawodowych przez Ochotnicze Hufce Pracy 1. Prowadzenie ustug z zakresu posrednictwa pracy na rzecz osob w wieku lat realizowanych przez MBP i MCK dziataja.ce przy LWK OHP. 2. Organizowanie gietd pracy oraz targow pracy i edukacji na rzecz osob w wieku lat, w celu przyblizenia ofert edukacyjnych i ofert pracy, realizowanych przez CEiPM w Lubuskiej WK OHP. 3. Promowanie instrumentow ekonomii spojecznej na rzecz samozatrudnienia. 4. Promowanie postawy przyjazny przedsie.biorca, w celu uwypuklenia dobrych praktyk. 5. Realizacja projektu Ogolnopolski Tydzien Kariery we wspotpracy z Wojewodzkim Urze,dem Pracy na rzecz Indywidualnego Planowania Sciezki Kariery Zawodowej przeznaczony w szczegolnosci dla mtodziezy w wieku lat. 6. Organizacja spotkari grupowych i indywidualnych z doradcami zawodowymi, w celu prawidtowego planowania sciezki rozwoju zawodowego i doskonalenia poszukiwanych na lokalnym rynku pracy kompetencji oraz przygotowanie do zdobywania odpowiednich kwalifikacji poz^danych przez pracodawcow. 7. Nawia^zanie wspotpracy z instytucjami spotecznymi i instytucjami rynku pracy w celu opracowania optymalnych rozwia,zari aktywizacji osob 55

17 Zaktedane efekty z niepehiosprawnoscia. na rynku pracy realizowane przez CEiPM. 8. Promowanie LWK OHP jako placowki bez barier architektonicznych dla osob z niepetnosprawnoscia.. 9. Prowadzenie warsztatow podnosza^cych kompetencje interpersonalne i intrapersonalne u osob z niepetnosprawnoscia^ realizowane przez CEiPM. 1. Obje_cie usluga. posrednictwa pracy ok osob w wieku lat. 2. Pozyskanie ok ofert pracy tymczasowej, sezonowej, stafej dla osob obj^tych ustugami MBP i MCK. 3. Zorganizowanie 62 gield pracy, 18 targow pracy i edukacji. 4. Zapoznanie mfodziezy z aktualna_ oferta, edukacyjna^ na lokalnych rynkach pracy. 5. Dotarcie z ofertq, LWK OHP do jak najszerszego grona odbiorcow. 6. Zwie.kszenie zainteresowania mtodziezy alternatywnymi formami zatrudnienia. 7. Zdobycie przez mfodziez kwalifikacji zawodowych poszukiwanych na lokalnych rynkach pracy. 8. Zmniejszenie skutkow marginalizacji zawodowej osob wykluczonych spofecznie i w szczegolnej sytuacji na rynku pracy (osoby bez doswiadczenia zawodowego). 9. Ewaluacja i optymalizacja programow dla osob z niepetnosprawnoscicl przywracajqcych aktywnosc zawodowa^. 10. Zwi^kszenie motywacji osob z niepelnosprawnoscia^ do powrotu na rynek pracy (programem obj^tych be_dzie 12 osob dobrowolnie uczestnicza^cych w projekcie). Edukacja przez doswiadczenie. Rezultaty niemierzalne: 1. Podniesienie poziomu aspiracji zawodowych u osob z niepetnosprawnoscia.. 2. Zwi^kszenie zaufania we wtasne sify i poprawa samopoczucia u osob z niepetnosprawnoscia,. 3. IMabycie kompetencji zawodowych mi^kkich. 4. Pozytywny obraz LWK OHP na lokalnych rynkach pracy. Srodki budzetowe LWK OHP, srodki Funduszu Pracy. Priorytet 3 Cel operacyjny 3.2. Zadanie ZaWadane efekty Promocja wtqczenia zawodowego i spotecznego Rozwoj aktywnej integracji Organ izacja szkoleh zawodowych przez Rejonowy Osrodek Szkolenia Zawodowego Mtodziezy w Zielonej Gorze oraz bezptatnych warsztatow zawodowych i szkoleh zawodowych dla mlodziezy mie.dzy rokiem zycia przez Mtodziezowe Centra Kariery LWK OHP -Realizacja szkoleri zawodowych dla mtodziezy przez ROSZM oraz kursow doskonala_cych. -Zorganizowanie przez MCK szkoleh doskonala_cych i przekwalifikowuja.cych. Szkolenia poprzedzone beda. dogtqbna^ analiza^ lokalnego rynku pracy i potrzeb pracodawcow. Odb^da. si^ rowniez spotkania z instytucjami wspolpracuja^cymi z MCK w celu pozyskania potencjalnych beneficjentow. Szkoleniami obj^te zostana. osoby nieaktywne zawodowo do 25 roku zycia. - Zorganizowanie przez ROSZM 25 szkoleh dla 260 osob; - Zorganizowanie przez MCK 24 szkoleh dla 280 osob. Srodki budzetowe LWK OHP. Priorytet 3 Cel operacyjny 3.2 Promocja wta^czenia zawodowego i spotecznego Rozwoj aktywnej integracji 56

18 Zadanie Aktywizacja edukacyjna, spoteczna, przygotowanie do samodzielnego zycia spotecznego, wsparcie w rozwoju edukacyjnym. Realizacja projektow mie.dzynarodowej wymiany mtodziezy i projektow systemowych W zasie.gu oddziaiywania Lubuskiej WK OHP jest aktywizacja edukacyjna, spoteczna, przygotowanie do samodzielnego zycia spotecznego. W tym celu podejmowane sa, roznego typu dziatania zarowno na szczeblu lokalnym (w jednostkach organizacyjnych) jak rowniez wojewodzkim w zakresie: - zapobiegania marginalizacji i wykluczeniu spotecznemu, profilaktyki patologii spotecznych, profilaktyki zdrowotnej, dziatalnosci wychowawczej przeciwdziataj^cej niedostosowaniu spotecznernu mtodziezy OHP (1336 uczestnikow OHP, tj. catosc potencjatu organizacyjnego); - realizacji programow edukacyjnych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych programow o charakterze wojewodzkim (min. 8), autorskim (min. 40), ogolnopolskim (min.l). Udziat w nich wezmie ok uczestnikow OHP, przy czym dopuszcza sie_, ze jeden uczestnik moze wziqc udziat w wie_cej niz jednym programie; - rozwoju oraz promocji kultury, sportu, turystyki i wypoczynku mtodziezy podejmiemy sie; realizacji naste_puja,cych dziatari dotyczqcych: - Aktywizacja mtodziezy poprzez organizacje.: 2 spotkari Wojewodzkiej Rady Mtodziezy; Wojewodzkiego Konkursu,,Aktywnosc dobry wybor"; spotkan wojewodzkich: np. Klubu Aktywnych czy Klubu Absolwenta; monitorowanie losow absolwentow LWK OHP, w tym podjepe dziajari na rzecz absolwentow w ramach ekonomii spotecznej; udzial w Regionalnym Spotkaniu Aktywnych. - Promocji wspotpracy ze srodowiskiem lokalnym poprzez: wspotprace. z organami administracji i samorzajdu w zakresie ksztalcenia, wspolprac^ z Izba, Rzemieslnicza,, Cechem Rzemiost Roznych, pracodawcami, Okr^gowa, Inspekcja, Pracy, wspotdziafanie z Zielonogorskim Osrodkiem Kultury. - Dziafah rekreacyjno-sportowych: Wojewodzki Turniej Halowej Pitki Siatkowej Dziewcza^t OHP, Wojewodzkie Mistrzostwa w Halowej Pifce Noznej Mlodziezy OHP, Wojewodzka Spartakiada Lekkoatletyczna, Wojewodzki Konkurs Wiedzy Pozarniczej i Ratownictwa Przedmedycznego. - Rozwijania umieje.tnosci artystycznych poprzez: konkursy plastyczne oraz Wojewodzki Festiwal Kultury Mtodziezy OHP. - Udziatu mtodziezy w: Pielgrzymkach, imprezach ogolnopolskich organizowanych przez Komend^ Gtowna, OHP lub Lubuska. WK OHP, Wojewodzkiej Wigilii, Targach Edukacyjnych i Gietdach Pracy. - Dziatah edukacyjnych rozwijaja,cych zainteresowania mtodziezy i szerz^cych wiedz^: Wojewodzki Konkurs Informatyczny, Wojewodzki Konkurs Fotograficzny,,Moja mata Ojczyzna", Konkurs Sprawny w Zawodzie, Konkurs z zakresu wiedzy BHP, Wojewodzki Konkurs Krotkometrazowych Filmow Komorkowych Mlodziezy OHP, Organizacja Ogolnopolskiego Konkursu Krotkometrazowych Filmow Komorkowych Mtodziezy OHP, Wojewodzki Konkurs o Nagrode. Wojewodzkiego Komendanta za najlepsze wyniki w nauce i wzorowa^ postaw^ uczestnika OHP,,Ztota 11-stka OHP". Wojewodzki Konkurs o Tytut Najlepszego Absolwenta Roku. Projekty mie.dzynarodowej wymiany mlodziezy. W 2015 roku Lubuska WK OHP planuje realizacje 12 projektow w ramach Polsko-Niemieckiej Wspotpracy Mtodziezy, w tym dwu i trojstronnych spotkan mtodziezy oraz praktyki zawodowe. W ramach projektow dwu i trojstronnych planuje si$ realizacje. 6 projektow maja.cych charakter mie,dzynarodowych spotkan mtodziezy (2 w Polsce, 4 w Niemczech), 5 trojstronnych spotkan (3 z nich odbe,da,sie, w Polsce, na 2 pozostate uczestnicy OHP pojada_ do Niemiec). Realizowane be_dzie rowniez przedsie.wzie.cie dotycza.ce praktyk zawodowych w zakresie wikliniarstwa. Be.dzie to juz VI edycja ww. projektu, ktory cieszy sie. duzym zainteresowaniem wsrod mtodziezy z Polski oraz z Niemiec. Projekt odbe_dzie si^ jak co roku w Nowym Tomyslu. Zaktada sie_ realizacje 3 projektow mie.dzynarodowych w ramach programu Erasmus+. Lubuska WK planuje wnioskowac o dofinansowanie projektu w ramach organizacji stazy zagranicznych dla 20 uczestnikow OHP, trojstronnej wymiany mtodziezy (Polska-Litwa-Stowacja) oraz zamierza realizowac projekt pt.,,deutsch-polnische inklusive Schulerfirma - Cafe im Gluck" w partnerstwie z Centrum Edukacji i Spotkan Zamek Trebnitz. 57

19 Projekty systemowe,,pomyst na siebie" (15-17 lat),,,rowni na rynku pracy"(18-24 lata) w rarnach programu Gwarancje dla mtodziezy. Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi mtodych. Projekt wspotfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj na lata Celem projektu,,pomyst na siebie" jest poprawa sytuacji osob w wieku lat poprzez przywrocenie ich do nauki lub szkolenia ba,dz tez wyposazenia w kwalifikacje zawodowe. Beneficjenci, podzieleni na dwie grupy wiekowe lat oraz lat, otrzymaja^ wszechstronne wsparcie ze strony OH P. Zgodnie z zalozeniami Europejskiej Inicjatywy,,Gwarancje dla mtodziezy" pozwoli im ono znalezc oferte. zatrudnienia, dalszego ksztaicenia, przyuczenia do zawodu lub stazu. Osobom w wieku lat (Pomyst na siebie - grupa A) oferowane saj - szkolenia np. warsztaty wyrownawcze z przedmiotow szkolnych, kursy je_zykowe, komputerowe, kursy przedsie.biorczosci, - wsparcie pedagogiczno-psychologiczne, - poradnictwo zawodowe. Osobom w wieku lat, maja^cym ukohczone gimnazjum (Pomysl na siebie - grupa B) oferowane sa.: - kwalifikacyjne kursy zawodowe (wraz ze stypendium dla uczestnikow kursow), - szkolenia np. kursy komputerowe o standardzie ECDL (European Computer Driving Licence, Europejski Certyfikat Umieje_tnosci Komputerowych), kursy przedsie^biorczosci, - wsparcie pedagogiczno-psychologiczne, - poradnictwo zawodowe, - nauke. aktywnego poszukiwania pracy. Beneficjentami projektu,,r6wni na rynku pracy" jest mtodziez nieuczqca si^ oraz niepracuja^ca w wieku lat, ktorej brak kwalifikacji zawodowych lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy utrudniaja. samodzielne nabycie umieje_tnosci umozmwiaja^cych wejscie na rynek pracy. Przedsi^wzi^cie przewiduje formy wsparcia, ktore zostaty dostosowane do preferencji uczestnikow, a takze do ich predyspozycji. Uczestnikami projektu sa, osoby w wieku lata pozostaja^ce bez pracy, ktore nie uczestnicza, w ksztafceniu lub szkoleniu (tzw. kategoria MEET), w tym w szczegolnosci osoby zagrozone wykluczeniem spofecznym. Kazdy z uczestnikow otrzyma pefna^ ofert^ wsparcia, obejmuja.ca. wszystkie formy pomocy, ktore zostana, zidentyfikowane u danej osoby jako niezbe,dne w celu poprawy jej sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. Uczestnikom projektu oferuje si^: - staze zawodowe wraz ze stypendium; - szkolenia np. kursy zawodowe, j^zykowe, komputerowe, przedsie.biorczosci, kurs prawa jazdy kat. B; - porady prawne, wsparcie psychologiczne oraz doradztwo zawodowe. Dziatania w ramach,,gwarancji dla mlodziezy" powia^zane z zadaniem la^cznie wsparciem w ramach lokalnych przedsiqwziqc planuje sie. obja^c ok, osob, przy czym jedna osoba moze bye liczona kilkakrotnie; - dziataniem programu,,aktywizacji spolecznej" planuje sie_ obja^c 500 osob, natomiast w ramach Klubow Absolwenta obj^tych dziataniem zostanie 200 osob; - zamierza sie_ zrealizowac 80 inicjatyw spofecznych. Planuje sie,, ze ze wsparcia PIK skorzysta la^cznie 160 osob, w tym 30 z OHP; - w projektach trojstronnych oraz w wymianach polsko-niemieckich udziat wezmie ok. 285 uczestnikow z czego 120 z OHP; - w projektach,,pomysl na siebie" (40 os.) oraz,,rowni na Rynu pracy" (240 os.) bierze udziat 280 uczestnikow w wieku lata. Projekty systernowe: srodki EPS, budzetu pahstwa, srodki budzetowe LWK OHP. 58

20 Priorytet 3 Cel operacyjny 3.2. Zadanie Promocja wtqczenia zawodowego i spotecznego Rozwoj aktywnej integracji Promocja rozwoju osrodkow wsparcia dla osob zagrozonych wykluczeniem poprzez wspieranie rozwoju Centrum Integracji Spotecznej oraz Klubow Integracji Spotecznej Wojewoda Lubuski promowac be_dzie rozwoj wsparcia jednostek dziatajqcych na rzecz osob zagrozonych wykluczeniem spotecznym poprzez nadawanie jednostkom statusu Centrum Integracji Spotecznej oraz dokonywaniem wpisu jednostek do rejestru Klubow Integracji Spotecznej. CIS oraz KIS swiadczyc be_dq_ ustugi zwiqzane z osobami wykluczonymi spotecznie oraz przeprowadzac analize. efektow w zakresie reintegracji zawodowej i spotecznej. Rozwoj jednostek swiadcza.cych ustugi reintegracji zawodowej i spotecznej oraz usamodzielnienie i przekwalifikowanie si^ osob wykluczonych spofecznie. Zadanie realizowane z posiadanych srodkow na bieza,cei dziatalnosc. Priorytet 3 Cel operacyjny 3.2. Zadanie Promocja wta_czenia zawodowego i spotecznego Rozwoj aktywnej integracji Przywrocenie osob wykluczonych na rynek spoteczeristwem pracy oraz ich integracja ze Dziafania maja^ce na celu przywrocenie osob wykluczonych na rynek pracy oraz ich integracji ze spoteczehstwem poprzez przywrocenie zdolnosci lub mozliwosci zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkod w procesie doste_pu do praw i ustug osobistych. Aktywizacja edukacyjna, spoteczna, przygotowanie do samodzielnego zycia spotecznego, wsparcie w rozwoju edukacyjnym. Udzielanie wsparcia finansowego przez samorza^d wojewodztwa organizacjom pozarza^dowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz z pozn. zm.). Wspotpraca samorza^du wojewodztwa w zakresie realizacji zadah publicznych w obszarze: - promocji ekonomii spolecznej, - promocji i organizacji wolontariatu, - pomocy spotecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdujqcym sie. w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrownywania szans tych rodzin i osob. Odbywac siq be_dzie w szczegolnosci w formie ich zlecania w rarnach otwartych konkursow ofert oraz z ich pominie_ciem w ramach tzw.,,matych grantow". -zwie_kszenie aktywnosci zawodowej i spotecznej grup marginalizowanych, -zmniejszenie liczby osob zagrozonych wykluczeniem oraz wykluczonych spotecznie, -zwte,kszenie szans na podje_cie zatrudnienia osob i grup zagrozonych wykluczeniem oraz wykluczonych spotecznie, -poprawa sytuacji materialnej grupy docelowej. Srodki budzetu samorz^du wojewodztwa. Priorytet 3 Cel operacyjny 3.2. Zadanie Promocja wt^czenia zawodowego i spotecznego Rozwoj aktywnej integracji Przyznawanie statusu Zaktadu Pracy Chronionej lub Zaktadu Aktywnosci Zawodowej Nadawanie przez Wojewod^ pracodawcom spetniaja.cym okreslone warunki wynikaja,ce z ustawy o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu 59

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy PO WER Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 04.12.2014 2012 Gwarancje dla Młodzieży (GdM) to propozycja Komisji Europejskiej przedstawiona w ramach Pakietu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Youth Employment Package). GdM to: zapewnienie wszystkim

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014 Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce 26 września 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym młodych na rynku pracy. Stopa

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Spoleczne aspekty rewitalizacji w kontekscie Europejskiego Funduszu Spolecznego 2014-2020. Kraków, 5 czerwca 2014 r.

Spoleczne aspekty rewitalizacji w kontekscie Europejskiego Funduszu Spolecznego 2014-2020. Kraków, 5 czerwca 2014 r. Spoleczne aspekty rewitalizacji w kontekscie Europejskiego Funduszu Spolecznego 2014-2020 Kraków, 5 czerwca 2014 r. 1 rewitalizacja Wymiar spoleczny Wymiar gospodarczy Wymiar infrastrukturalny Oddzialywanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy. z Pracodawcami

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy. z Pracodawcami KONFERENCJA Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy z Pracodawcami Tczew, 10 kwietnia 2014 r. Nowe formy wsparcia dla pracodawców wynikające z planowanych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce III Kongres Akademickich Biur Karier

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce III Kongres Akademickich Biur Karier Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce III Kongres Akademickich Biur Karier 3 grudnia 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Cele i założenia Gwarancji dla młodzieży w Polsce. Toruń, 12 grudnia 2014

Cele i założenia Gwarancji dla młodzieży w Polsce. Toruń, 12 grudnia 2014 Cele i założenia Gwarancji dla młodzieży w Polsce Toruń, 12 grudnia 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym młodych na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO I. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dn.21.05.2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy Wolsztyn październik 2015 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Wolsztynie 1350 1300 1250 1317 1262 1200 1178

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ 6. Rynek Pracy Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Wsparcie w ramach

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Mielec, ul. Chopina 8 tel./fax (17)

Mielec, ul. Chopina 8 tel./fax (17) 39-300 Mielec, ul. Chopina 8 tel./fax (17) 583 02 42 mck.mielec@ohp.pl ppp.mielec@ohp.pl Ochotnicze Hufce Pracy w swojej działalności nawiązują do Ochotniczych Drużyn Roboczych (1932 rok) oraz do Junackich

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9 www.puplubliniec.samorzady.pl INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9 www.puplubliniec.samorzady.pl INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9 www.puplubliniec.samorzady.pl INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW Formy wsparcia dla pracodawców: Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia

Bardziej szczegółowo

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY NOWE WARUNKI I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA DLA PRACODAWCÓW ZWIĄZANEGO Z DOFINANSOWANIEM MIEJSC PRACY WG NOWELIZACJI USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Nowelizacja Ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014 Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe Wolsztyn lipiec 2014 POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. 5 STYCZNIA 5A 64-200 WOLSZTYN www.pupwolsztyn.pl powo@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Alokacja

Regionalny Program Operacyjny Alokacja Regionalny Program Operacyjny Alokacja RPO: 1 903,5: EFRR: 1 368 72% EFS: 535,4-28% VIII Aktywni na rynku pracy : - 183,5 mln IX Solidarne społeczeostwo : - 124,6 mln X Innowacyjna Edukacja: - 131,1 mln

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013 Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 4 kwietnia 2013 Modernizacja kształcenia zawodowego Cele wdrażanej zmiany: poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU Załącznik do Uchwały Nr 44/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Mrągowo, 16.12.2010 Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Jeden z funduszy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 I. Cele ogólne: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy Dz.U.05.6.41 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a wsparcie funduszy unijnych 3.

Bardziej szczegółowo

w ramach środków Funduszu Pracy

w ramach środków Funduszu Pracy Promocja i wsparcie przedsiębiorczości przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach środków Funduszu Pracy Zielona Góra, marzec 2015 r. Wsparcie pracodawców poprzez: A 1. Fundusz Pracy jako fundusz wspierający

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r.

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. w sprawie : uchwalenia rocznego programu wspolpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarza/lowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50.

KONFERENCJA. Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50. KONFERENCJA Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50. 25 marca 2014 roku Wsparcie PUP dla osób długotrwale bezrobotnych nowelizacja

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy.. Warszawa, 2014.

Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy.. Warszawa, 2014. Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje profesjonalne rozwiązania w zakresie pośrednictwa pracy i wsparcia pracodawców w rekrutacji przeszkolenia kandydatów do pracy zgodnie z potrzebami pracodawcy instrumentów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 1/2012 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia 1 ustawy o promocji zatrudnienia Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne

Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami społecznymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 GIMNAZJUM NR 123 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II UL. STRUMYKOWA 21 W WARSZAWIE 1) Podstawy prawne programu

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA NR, ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia &m.s$s&!&q/&&t 2015 roku w sprawie sposobu dokonywania oceny projektow programow specjalnych samorza^dow powiatow wojewodztwa lubuskiego skladanych w ramach,,zasad

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009 Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009 str. 1 Szanowni Państwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w 2009 roku po

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 14 W ŁODZI

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 14 W ŁODZI WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 14 W ŁODZI 1. Funkcjonowanie WSDZ. 2. Rola i zadania szkoły. 3. Metody i formy pracy adresowane do uczniów. 4. Metody i formy pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Załącznik do Uchwały Nr 46/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Cele: - zapewnienie osobom niepełnosprawnym podstawowych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 6 do sprawozdania MPiPS - 01 Formy wsparcia klientów urzędów pracy

Objaśnienia do załącznika nr 6 do sprawozdania MPiPS - 01 Formy wsparcia klientów urzędów pracy Objaśnienia do załącznika nr 6 do sprawozdania MPiPS - 01 Formy wsparcia klientów urzędów pracy Załącznik 6 należy sporządzać w okresach rocznych. Sprawozdaniem objęte są osoby poszukujące pracy i bezrobotne

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PRIORYTETU VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH - DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW 014 KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Załącznik nr 6 do sprawozdania MPiPS-01

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Załącznik nr 6 do sprawozdania MPiPS-01 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w... Wojewódzki Urząd Pracy w... Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS REGIONALNY RYNEK PRACY 8i - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bedzinie informuje o realizowanych ZADANIA WZAKRESIE POMOCY OSOBOMNIEPELNOSPRA WNYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bedzinie informuje o realizowanych ZADANIA WZAKRESIE POMOCY OSOBOMNIEPELNOSPRA WNYM zadaniach. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bedzinie informuje o realizowanych ZADANIA WZAKRESIE POMOCY OSOBOMNIEPELNOSPRA WNYM I. Opracowanie i reaiizacja Powiatowego Programu na Rzecz Osob Niepelnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

FORUM GOSPODARCZE. Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców

FORUM GOSPODARCZE. Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców POWIATOWY URZĄD PRACY W KROŚNIE FORUM GOSPODARCZE Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców FORMY WSPARCIA ZATRUDNIENIA OFEROWANE PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY Krosno,

Bardziej szczegółowo

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest efektem współpracy instytucji zrzeszonych w ramach

Projekt jest efektem współpracy instytucji zrzeszonych w ramach PROJEKT Azymut moja pasja, moja szkoła, mój zawód, moja praca realizowany w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Łobez, dnia r.

Łobez, dnia r. Łobez, dnia 03.06.2014 r. Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do tych wszystkich pracodawców, którzy planują: Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie wymagania; Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego

Bardziej szczegółowo

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU STAŻ Nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 8 748 94 34 fax 8 464 34 4 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Pracodawca jako kluczowy klient urzędu pracy. Nowe instrumenty i usługi w pomocy pracodawcom w 05 roku. Możliwości subsydiowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

1. PRACE INTERWENCYJNE

1. PRACE INTERWENCYJNE 30.09.2016 LP NAZWA FORMY AKTYWIZACJI NABÓR WNIOSKÓW DATA OD DATA DO UWAGI Czas trwania: do 6 m-cy Stawka 700,00 zł + ZUS 1. PRACE INTERWENCYJNE Zobowiązanie ustawowe : do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? ECK EUREKA tel. 8 748 94 34 fax 8 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Krajowy Fundusz Szkoleniowy nowe narzędzie pomocy realizowane na stanowisku DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Znowelizowana

Bardziej szczegółowo

Edukacja w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Edukacja w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Edukacja w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 W związku z programowaniem nowej perspektywy finansowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje by skoncentrować wsparcie na czterech określonych obszarach:

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe a wymagania państwa wobec szkół

Kształcenie zawodowe a wymagania państwa wobec szkół DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Kształcenie zawodowe a wymagania państwa wobec szkół Warszawa, 2 lutego 2015 r. Modernizacja kształcenia zawodowego Cele zmiany wdrażanej od 1 września

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pozyskiwał środki na realizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROGRAMÓW SPECJALNYCH Mama idzie do pracy i Aktywna kobieta - Aktywny mężczyzna 50+ Postanowienia ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PROGRAMÓW SPECJALNYCH Mama idzie do pracy i Aktywna kobieta - Aktywny mężczyzna 50+ Postanowienia ogólne REGULAMIN REALIZACJI PROGRAMÓW SPECJALNYCH Mama idzie do pracy i Aktywna kobieta - Aktywny mężczyzna 50+ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa tryb realizacji programów specjalnych Mama

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Współdziałanie pracodawców z edukacją dla rozwoju lokalnego rynku pracy

Współdziałanie pracodawców z edukacją dla rozwoju lokalnego rynku pracy Certyfikat ISO 9001 (od 2002) Współdziałanie pracodawców z edukacją dla rozwoju lokalnego rynku pracy ŁCDNiKP 824/rz Akredytacje Łódzkiego Kuratora Oświaty dla placówki doskonalenia i pozaszkolnych form

Bardziej szczegółowo

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r.

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r. MAMA MOŻE WSZYSTKO Informacja prasowa, 12 października 2009 r. Powrót do pracy po urlopach wychowawczych często jest dla kobiet wyzwaniem, zwłaszcza, że elastyczne formy zatrudnienia, czy praca na odległość

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania usług rozwojowych

Możliwości finansowania usług rozwojowych Kliknij, aby dodać Dolnośląski tytuł Wojewódzki prezentacji Urząd Pracy Możliwości finansowania usług rozwojowych Wdrażane przez DWUP Programy Operacyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER

Bardziej szczegółowo