Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO"

Transkrypt

1 l, L \ ) u u R A FN Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA Sosnowiec, u/. Kiliflskiego 54/11113, tel.: , telefax: NP Bank Przemyslowo- Handlowy S.A. 0/Sosnowiec Nr Regan A u D v T 0 R KRS OPNA RAPORT EN SO 9001 (. l. NEZALEZNEGO BEGt.EGO REWDENTA Z BADANA SPRAWOZDANA FNANSOWEGO UZUPEt.NAJ~CY OPN; za 2011 r. l. M L ' ~. ; i M"E'V :1/:, ~;.a r i \ l. spotki z. o.. o. w Sosnowcu, ul. Jagiellonska 40 ( (. Sosnowiec, Maj 2012 r.

2 ~- SPS TRESC TEMAT Strona: (. l.~ l~ == !--~ -- Opinia niezaleznego biegfego rewidenta Klauzula weryfikacji Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans Rachunek zysk6w i strat Zestawienie zmian w kapitale wfasnym Rachunek przepfyw6w pieni~znych Dodatkowe informacje i objasnienia Raport niezaleznego bieglego rewidenta z badania sprawozdania finansowego uzupelniajctcy opiniq 1 A. CZ~SC OGOLNA 2 j \. ~ ( ' l. [. l. ( ( \ ( B. CZ~SC SZCZEGOtOWA RAPORTU C. OCENA AKTYWOW PASYWOW ORAZ OCENA SYTUACJ FNANSOWEJ D. BADANE WtASCWE AKTYWOW PASYWOW ORAZ POZYCJ KSZTAt TUJ)\CYCH WYNK CAtOKSZTAt TU DZAtALNOSC JED NOSTK. AKTYWA TRWAtE 1. Wartosci niematerialne i prawne 2. Rzeczowe aktywa trwate 3. Nakfady na budow~ srodk6w trwatych 4. Naleznosci dfugoterminowe 5. - lnwestycje dtugoterminowe 6. Dtugoterminowe rozliczenia mi~dzyokresowe AKTYWA OBROTOWE 1. Zapasy e 2. Naleznosci kr6tkoterminowe lnwestycje kr6tkoterminowe Kr6tkoterminowe rozliczenia mi~dzyokresowe 25

3 1 2 ( i l, r - ll. V. KAPTAt. Wt.ASNY ZOBOWJ\ZANA REZERWY NA ZOBOWJ\ZANA 1. Rezerwy na zobowiq_zania 2. Zobowiq_zania dlugoterminowe 3. Zobowiq_zania kr6tkoterminowe 4. Fundusze specjalne 5. Rozliczenia mi~dzyokresowe v. WYNK FNANSOWY, PODATK 1.. Przychody i koszty - wariant por6wnawczy 2. Pozostale przychody i koszty operacyjne 3. Dzialalnosc finansowa 4. Obowiq_zkowe zmniejszenia zysku (zwi~kszenia straty) 5. Podatki - rozliczenia z budzetem 6. Rozliczenia wykorzystania dotacji r ( ~ V. ZOBOWJ\ZANA WARU~KOWE, OGRANCZENA W PRAWACH Wt.ASNOSC 1. Wykaz grup zobowiq_zan zabezpieczonych na majq_tku jednostki 2. Zobowiq_zania warunkowe ' V. RACHUNEK PR?EPt. YWOW PEN;ZNYCH, DODATKOWE N FOR- MACJE OBJASNENA, SPRAWOZDANE Z DZAt.ALNOSC 41 V. NARUSZENE PRAWA 43 X. ZDARZENA PO DACE BLANSU 43 E. OCENA SPRAWOZDANA FNANSOWEGO ZA ROK ( :. F. USTALENA KONCOWE 44 \' ~\ ~)

4 \ l_ i. L l R A FN Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SPOt.KA KOMANDYTOWA Sosnowiec, u/. Kiliflskiego 54/11113, tel.: , telefax: NP Bank Przemyslowo- Handlowy S.A. 0/Sosnowiec Nr Regan A u D y T 0 R KRS EN SO 9001 ( - i u OPNA NEZALEZNEGO BEGLEGO REWDENTA L. Dla Zgromadzenia Wsp61nik6w MLMEX Systemy Komputerowe Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Jagiellonska 40.. (_~ 11. Przeprowadzilismy badanie zalq_czonego sprawozdania finansowego MLMEX Systemy Komputerowe Sp. z o.o. r - l ' z siedzibct w Sosnowcu, ul. Jagiellonska 40, na kt6re sklada si~: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ( - i. C. l---. l \ -! \- \ 2) bilans sporzq_dzony na dzien r., kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w zamyka si~ sumq_ 3) rachunek zysk6w i strat za rok obrotowy od do r., wykazujq_cy zysk netto w wysokosci 4) zestawienie zmian w kapitale wlasnym za rok obrotowy od r. do r., wykazujq_ce wzrost kapitalu wfasnego o kwot~ 5) rachunek przepfyw6w pieni~znych za rok obrotowy od r. do r., wykazujq_cy zwi~kszenie stanu srodk6w pieni~znych o kwot~ 6) dodatkowe informacje i objasnienia ,03 zt ,42 zt ,97 zt ,66 zt Za sporzctdzenie zgodnego z obowiqzujqcymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z dziafalnosci odpowiedzialny jest Zarzctd MLMEX Systemy (. Komputerowe Sp. z o.o. w Sosnowcu.

5 i ; u r: 1 ( u ' ' C. [, L \ -- (. { - (! l_. ( ( -. ll. 2 Zarzctd MLMEX Systemy Komputerowe Sp. z o.o. w Sosnowcu jest zobowictzany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dziafalnosci spefniafy wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Oz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z p6zn. zm.), zwanej dalej,ustawct o rachunkowosci". Naszym zadaniem byfo zbadanie i wyrai:enie opinii o zgodnosci z wymagajqcymi zastosowania zasadami (politykq) rachunkowosci tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacj~ majqtkowct i finansowq, jak tei: wynik finansowy Ml LMEX Systemy Komputerowe Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz o prawidtowosci ksiqg rachunkowych stanowiqcych podstaw~ jego sporzctdzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowa.dzilismy stosownie do postanowien: 1) rozdziatu 7 ustawy o rachunkowosci, 2) krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez Krajowct Rad~ Biegtych Rewident6w w Polsce Badanie sprawozdania finansowego zaplanowalismy i przeprowadzilismy w taki spos6b, aby uzyskac racjonalilct pewnosc, pozwalajctcct na wyrazenie opinii o sprawozdaniu. W szczeg61nosci badanie obejmowato sprawdzenie poprawnosci zastosowanych przez MtLMEX Systemy Komputerowe Sp. z o.o. w Sosnowcu zasad (polityki) rachunkowosci i znaczqcych szacunk6w, sprawdzenie - w przewazajqcej mierze w spos6b wyrywkowy- dowod6w i zapis6w ksi~gowych, z kt6rych wynikajq liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i catosciowct ocen~ sprawozdania finansowego. \ \. V. Uwazamy, ze badanie dostarczyto wystarczajqcej podstawy do wyrai:enia opinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majqtkowej i finansowej MLMEX Systemy Komputerowe Sp. z o.o. w Sosnowcu na dzien r., jak tei: jej wyniku finansowego za rok obrotowy od r. do r.,

6 3 b) zostato sporzq_dzone zgodnie z wymagajq_cymi zastosowania zasadami (politykq) rachunkowosci oraz na podstawie prawidtowo prowadzonych ksiqg rachunkowych,, c) jest zgodne z wplywajq_cymi na tres6 sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Umowy MLMEX Systemy Komputerowe Sp. z o.o. w Sosnowcu. l ' Va. Nie zgtaszajq_c zastrzezen do prawidtowosci rzetelnosci zbadanego sprawozdania finansowego zwracamy uwag~, ze: sprawozdanie za ubiegty rok obrotowy nie zostato ogtoszone w,monitorze Polskim" B. Obowiq_zek ogtaszania sprawozdan finansowych podlegajq_cych badaniu przez biegtego rewidenta, wynika z art. 70 ustawy o rachunkowosci. Niedokonanie ogtoszenia sprawozdania podlega karze grzywny lub ograniczenia wolnosci, stosownie do postanowien art. 79 pkt 3 ustawy o rachunkowosci. - ztozone w Sq_dzie Rejonowym w Katowicach V Wydziat Gospodarczy KRS sprawozdania za lata nie zostaty wpisane do rejestru. Vb. Sprawozdanie z dziatalnosci Sp6tki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowosci, a zawarte w nim informacje, pochodzq_ce ze zbadanego sprawozdania finansowego, sq_ z nim zgodne.... ~.... mgr Elzbieta Czerwinska-Drozd Nr ewid Kluczowy biegly rewident przeprowadzajctcy badanie w imieniu MW RAFN Sp6lki z o.o. Sp6lki Komandytowej, nr ewid Podmiot uprawniony MW RAFN Sp61ka z ograniezonct odpowilldzialnoscia. SPOtKA KOMANDYTOWA Sosnowiec, ul Kilinskiego /3 Podmiot uprawniony, nr 3076 lli1 Sosnowiec, dnia 31 maja 2012 r..

7 l ~ ( L_ R A FN Sp6fka z ograniczonq odpowiedzialnosciq SPOLKA KOMANDYTOWA ( l~ Sosnowiec, u/. Kiliflskiego 54/111/3, tel.: , telefax: Bank Przemyslowo- Handlowy S.A. 0/Sosnowiec AUDYTOR NP NrRegon KRS EN SO 9001 Sosnowiec, dnia 31 maja 2012 r. ( l ' KLAUZULA WERYFKACJ r, i. (, (_ )"".' \.- L Sprawozdanie finansowe sporzqdzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., na dzier'l 31 grudnia 2011 r. przez: - zostato zweryfikowane. MLMEX Systemy Komputerowe Sp. z o.o. W sprawozdaniu tym bilans wykazuje po stronie aktyw6w i pasyw6w sum~ w Sosnowcu, ul. Jagiellonska 40 a rachunek zysk6w i strat- zysk netto w kwocie fp' all si:1e ,03 zl ,42 zl BieglfJ e ident S Marian clslo nr ewid. 5424

8 { L~ MLMEX Systemy Komputerowe Sp. z o.o Sosnowiec ul. Jagiellonska 40 r. NP Regon KRS WPROWADZENE DO SPRAWOZDANA F/NANSOWEGO. Sporzqdzonego na dzieri 31 grudnia 20llr \ { stanowiqce zgodnie z art.45~ ust.2 pkt3 Ustawy z dnia 29 wrzesnia o rachunkowosci (tekst jednolity Dz.U.z 2002r Nr 76~ poz.694}- cz ;5c informacji dodatkowej. /.. i ~ Sosnowiec, dnia r.

9 l - Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. Sosnowiec L 1. Nazwa (firma) i siedziba: MLMEX Systemy Komputerowe Sp. z o. o. Siedziba firmy : Sosnowiec, ul. Jagiellonska 40 r. [.. ' Podstawowy przedmiot dziatalnosci : prowadzenie wszelkiej dziatalnosci wytw6rczej, handlowej ustugowej w szczeg61nosci w zakresie: informatyki, automatyki, elektroniki, telekomunikacji, handlu, posrednictwa, marketingu, dziatalnosci innowacyjno- wdrozeniowej, produkcji wyrob6w, ustug serwisowych. '. Organ rejestrowy: wpis do rejestru handlowego prowadzonego w Sqdzie Rejonowym w Katowicach Wydziat V Gospodarczo- Rejestrowy- dokonany w dniu r. pod nr RHB 2805, nast~pnie dnia r. wpis do Krajowego Rejestru Sqdowego - Rejestru Przedsi~biorc6w prowadzonego w Oddziale Centralnej lnformacji Krajowego Rejestru Sqdowego w Katowicach ul. Lompy 14- nadany numer KRS Czas trwania dziatalnosci sp6tki jest nieograniczony. 3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od r. do r. Sprawozdanie zostato sporzqdzone przy zatozeniu kontynuowania dziatalnosci gopodarczej. Nie istniejq zadne okolicznosci wskazujqce na zagrozenie kontynuowania przez jednostk~ dziatalnosci. 4. Przyj~te zasady rachunkowosci w 2011r. Rok obrotowy jest r6wny z rokiem kalendarzowym (art. 3 ust. 1 pkt. 9} i dzieli si~ na 12 okres6w sprawozdawczych- r6wnych 12 miesiqcom. Ksi~gi rachunkowe prowadzone Sq w j~zyku polskim i w walucie polskiej, przechowywane Sq w siedzibie Milmex Systemy Kopmuterowe Sp. z o.o. Sosnowiec ul. Jagiellonska 40. Zgodnie z zasadami wyceny bilansowej (art. 28) wyceny aktyw6w i pasyw6w dokonuje si~ na koniec kazdego okresu sprawozdawczego. ~ Wprowadzenie do sprawozdaniafinansowego w roku 2011

10 L_ Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. Sosnowiec r. \ u l i r. i J \. L 1. Dla wartosci niematerialnych i prawnych i srodk6w trwatych przyj~to nast~pujace zasady: dokumentem potwierdzajqcym moment oddania ich do uzywania jest dow6d OT tj. przyj~cie wartosci niematerialnej i prawnej lub srodka trwatego na majqtek jednostki, dla wartosci niematerialnch i prawnych oraz ~rodkuw trwalych, odpisy JmortyzJcyjnc dokonywjnc St) ratalnie, odpis6w amortyzacyjnych dokonywano poczqwszy od miesiqca nast~pujqcego po miesiqcu, w kt6rym wartosci niematerialne i prawne oraz srodki trwate przyj~to do uzywania, stawki odpis6w amortyzacyjnych przyj~to zgodnie z ustawq o podatku dochodowym od os6b prawnych metodq liniowq, na koniec okresu sprawozdawczego dokonano weryfikacji stawek amortyzacji, nie dokonano odpis6w aktualizujqcych majqtku trwatego z uwagi na trwatq utrat~ ich przydatnosci. w zakresie srodk6w trwatych w budowie przyj~to : udokumentowanie og6tu koszt6w pozostajacych w bezposrednim z nim zwiqzku, nie dokonano odpis6w aktualizujqcych powstatych w wyniku trwatej utraty ich przydatnosci.. W zakresie rzeczowych sktadnik6w aktyw6w obrotowych przyj~to dla: zapas6w towar6w i materiat6wewidencj~ ilosciowo wartosciowq wedtug cen zakupu, produkcji w tokuwycena obejmuje wysokosc koszt6w materiat6w bezposrednich realizacja produkcji zamyka si~ w 1 miesiqcu, wyceny rozchodu sktadnik6w rzeczowych aktyw6w obrotowychw drodze szczeg6towej identyfikacji rzeczywistych cen (koszt6w), niezaleznie od daty ich zakupu lub wytworzenia. Odpis6w aktualizujacych wartosc rzeczowych obrotowych sktadnik6w aktyw6w nie dokonano. W zakresie inwestycji przyj~to: do ujmowania w ksi~gach przyj~to cen~ zakupu na dzien ich powstania lub nabycia, wycen~ bilansowq tych sktadnik6w aktyw6w wedtug wartosci rynkowej dla inwestycji kr6tkoterminowych, dla inwestycji w postaci aktyw6w finansowych przyj~to kryterium podziatowe >- kr6tkoterminowe! - to te, kt6re Sq ptatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciqgi 12 miesi~cy od dnia ich >- zatozenia, wystawienia lub nabycia, dtugoterminowe - to te, kt6re Sq ptatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia po 12 miesiqcach od dnia ich t ztozenia, / wystawienia lub nabycia. j'j//l~ 1}-1..t\) Wpcowadz'"'' do <pmwo doaio fi"""'""'go w m!u ;:,-J ~~ /3/

11 i (_ Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. Sosnowiec '.l t~ f -..,:, W zakresie naleznosci przyj~to: odpis6w aktualizujqcych dokonano uwzgl~dniajqc stopien prawdopodobienstwa ich zaptaty a w szczeg61nosci dla: ~ naleznosci od dtuznik6w postawionych w stan likwidacji lub upadtosci, ~ naleznosci od dtuznik6w, kt6rych wniosek o ogtoszenie upadtosci zostat oddalony, ~ naleznosci kwestionowane przez dtuznik6w, ~ naleznosci jeszcze nie wymagalne o zanacznym stopniu prawdopodobienstw niesciagalnosci, ~ naleznosci skierowane na drog~ post~powania sqdowego oraz naleznosci obj~te wyrokiem. l,._ W zakresie rezerw i rozliczen mi~dzyokresowych biernych ustalono: nie utworzono rezerwy z uwagi na przyszte zobowiqzania o duzym stopniu prawdopodobiensta, utworzono rezerwy na odroczony podatek dochodowy 1 biernych rozliczen mi~dzyokresowych - dokonywano. Rachunek zysk6w i strat ustalony zostat w wersji por6wnawczej. ' l. Rachunek przeptyw6w pieni~znych sporzc~dzany jest: metodq posredniq, aktywa finansowe ptatne lub wymagalne w ciagu trzech miesiecy od daty ich nabycia, wystawienia lub zatozenia ujmowane Sq jako aktywa z dziatalnosci finansowej. 1 Sprawozdanie finansowe: prezentowane jest stosownie do wymog6w art. 45 pkt. 3 ustawy, dane liczbowe wykazywane Sq bez zaokrqglen, informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazywane Sq ze szczeg6towosciq wymaganq ustawq i zawierajq: ~ Bilans, ~ Rachunek zysk6w i strat, ~ Zestawienie zmian w kapitale wtasnym, ~ Rachunek przeptyw6w pieni~znych, ~ lnforamcje dodatkowq - wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objsnienia. ~ Wprowadzenie do sprawozdaniafinansowego w roku 2011

12 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. Sosnowiec Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 podlega badaniu- stosownie do art. 64 ust.1 pkt. 4 ustawy o rachnkowosci Sp6tka spetnia wymagane niniejszym przepisem dwa z trzech nast~pujqcych warunk6w: srednioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na petne etaty w 2010r. wynosito - 62 os6b (wymagane: co najminiej 50 os6b), suma aktyw6w bilansu na koniec 2010r. wynosita ,87 zt (wymagane: euro x zf/eur = ,00 zf}, przyr:hody netto zc sprzedaiy towar6w i produkt6w oraz operacji finansowych za 2010r. wynosity ,52 zt (wymagane: euro x 3,9603 zf/eur = ,00 zf). Sredni kurs euro na dzien 31 grudnia 2010r. -to bela nr 255/ A/NBP/2010-3,9603zl Roczne sprawodanie finansowe Sp6tki zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowosci w terminach z niej wynikajqcych podlega: zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Wsp61nik6w, ztozeniu do wtasciwego organu rejestrowego i organu podatkowego. l Badano 1 akceptowano Blegfy rewldent nr E~bleta Czerwlftska-~d ~~, o~. ~,a_l(.c-u dnla, ~ ; -~--- [lli _i [jij!' V-c6 P~ eii Zarz~ Zbigni~W r- d.s. 0r('Jinlzoc invrl- -, ~ze8 s yre~<tpr e l...,0 Stsnis. wiomyja '0 1 : F' Sosnowiec, dnia r. Wprowadzenie do sprawozdaniafinansowego w roku

13 ~ l - MLMEX Systemy Komputerowe Sp. z o.o Sosnowiec, ui.jagiellonska 40 BLANS sporz~dzony na dzien r.. ::::':: AKTYWA.. <'.i!!_( r r PASYWA... l:i[:.:.,;:;...:..... ;, :.... A. AKTYWA TRWAfkE;;i ;,.. ;_;,; , ,13 A>':~.. KAPlTll (FUNDUSZ) WLA,SNY. Wartosci niemateriale i prawne , ,85. Kapital (fundusz) podstawowy Koszty zakonczonych prac Nalei:ne wplaty na kapital 1. rozwojowych 0,00 0,00. podstawowy(wielkosc ujemna) Udzialy (akcje)wlasne (wielkosc 2. Wartosc finny 0,00 0,00. ujemna) 3. nne wartosci niematerialne i prawne , ,85 V. Kapital (funusz) zapasowy Zaliczki na warosci niematerialne i Kapital (fundusz) z aktualizacji 4. prawne 0,00 0,00 v. wyceny Pozostale kapiataly(fundusze). Rzeczowe aktywa trwale , ,89 V. rezerwowe 1. Srodki trwale , ,82 V. Zysk (strata) z tat ubieglych grunty( w tyro prawo ui:ytkowania a) wieczystego grunt6w) , ,00 V. Zysk (strata) netto jel~ostka ob 1 ic7eniowa PLN ' r r , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 budynki, lokale i obiekty ini:ynierii Odpisy z zysku netto w ciqgu roku b) l~dowej i wodnej , ,96 X. obrotowego ( wielkosc ujemna) ZO.BOWL\ZA,Nl(\ REZERW}' c) urzadzenia techniczne i maszyny , ,66 ~{~_:? N'AZOBOwL\ZANA '...,_...,. d) srodki transportu , ,68. Rezerwy na zobowiqzania Rezerwy z tytulu odroczonego e) inne srodki trwale , ,52 l. podatku dochodowego Rezerwa na swiadczenia emerytalne i 2. Srodki trwale w budowie , ,07 2.podobne 3. Zaliczki na srodki trwale w budowie 0,00 0,00 - dlugoterminowa. Nale:inosci dlugoterminowe 0, ,37 - kr6tkoterminowa 1. Od jednostek powi!p:anych 0,00 0,00 3. Pozostale rezerwy 2. Od pozostalych jednostek 0, ,37 - dlugoterminowe V. nwestycje dlugoterminowre , ,02 - kr6tkoterminowe 1. Nieruchomosci 0,00 0,00. Zobowiqzania dlugoterminowe 2. Wartosci niematerialen i prawne , ,02 1. Wobec jednostek powi!lzanych 3. Dlugoterminowe aktywa finansowe , ,00 2. Wobec pozostalychjednostek a) w jednostkach powi!_zanych , ,00 a) kredyty i pozyczki z tytulu emisji dlu:l:nych papier6w - udzialy tub akcje , ,00 b) wartosciowych 0,00 0, , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,06 0,00 0, , , , ,06 0,00 0,00

14 L. - inne papiery wartosciowe 0,00 0,00 c) inne zobowiazania finansowe ,8 0,00 - udzielone po:lyczki 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 - inne dlugotenninowe aktywa finansowe 0,00 0,00. Zobowiqzania kr6tkoterminowe , ,89 b) w pozostalych jednostkach , ,00 1. Wobc jednostek powi!lzanych , ,00 - udzialy lub akcje , ,00 a) wymagalnosci : ,36 0,00 - inne papiery wartosciowe 0,00 0,00 -do 12 misii!cy ,36 0,00 - udzielone po:lyczki 0,00 0,00 - powyi:ej 12 miesiecy 0,00 0,00 - inne dlugotenninowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) inne 7 500, ,00 4. nne inwestycje dlugotenninowe 0,00 0,00 2. Wobec pozostalychjednostek , ,55 Dlugoterminowe rozliczenia v. mi zyokresowe 7 594, ,00 a) kredyty i pozyczki , ,39 Aktywa z tytulu odroczonego podatku z tytulu emisji dlui:nych papier6w. dochodowego 7 594, ,00 b) wartosciowych 0,00 0,00 2. nne rozliczenia mi~<dzyokresowe 0,00 0,00 c) inne zobowi!\zania finansowe , ,63 B. AK'l'YWA OBRQTOWE..;>'''. : , ,74 d) wymagalnosci: , ,34. Zapasy , ,55 do 12 misii!cy , ,34 l. Materialy 0,00 0,00 powyi:ej 12 miesiecy 0,00 0,00 2. P6lprodukty i produkty w toku , ,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 f) zobowi!lzania wekslowe 0,00 0,00 z tytulu podatk6w, eel, ubezpieczen i 4. Towary , ,55 g) innych swiadczen , ,55 5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 h) z tutulu wynagrodzen 0,00 0,00. Nalei:nosci kr6tkoterminowe , ,17 i) inne , ,64 l. Nalei:nosci od jednostek powi!\zanych 0,00 0,00 3. Fundusze specjalne , ,34 z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty a) : 0,00 0,00 V. Rozliczenia mi~dzyokresowe , ,89 - do 12 miesii!cy 0,00 0,00 1. Ujemna wartosc finny 0,00 0,00 - powyzej 12 miesi~<cy 0,00 0,00 2. nne rozliczenia mi~<dzyokresowe , ,89 b) inne 0,00 0,00 - dlugotenninowe 7i O 954, ,5 2. Nalei:nosci od pozostalych jednostek , ,7 - kr6tkotenninowe , ,38 z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty a) : , ,82 - do 12 miesii!cy , ,82 - powyi:ej 12 miesii!cy 0,00 0,00 z tytulu podatk6w, dotacji, eel, ubezpieczen spol.i zdrow. oraz innych b) swiadczen , ,44 c) inne , ,9 d) dochodzone na drodze sqdowej 0,00 0,00. nwestycje kr6tkoterminowre , ,15 1. Kr6tkotenninowe aktywa finansowe , ,15 a) w jednostkach powi!lzanych 0,00 0,00 - udzialy lub akcje 0,00 0,00

15 ., r~-' l [~ r ~ '-.-,; - inne papiery wartosciowe 0,00 0,00 - udzielone po:lyczki 0,00 0,00 inne kr6tkoterminowe aktywa - finansowe 0,00 0,00 b) w pozostalych jednostkach , ,56 - udzialy lub akcje 69,60 99,56 - inne papiery wartosciowe , ,00 - udzielone po:lyczki 0,00 0,00 inne kr6tkoterminowe aktywa - finansowe 0,00 0,00 srodki pieni\):l:ne i inne aktywa c) pienil):l:ne , ,59 - srodki pienil):l:ne w kasie i na rachunku , ,59 - inne srodki pienil):l:ne 0,00 0,00 - inne aktywa pienil):l:ne 0,00 0,00 2. nne inwestycje kr6tkoterminowe 0, ,00 Krc'itkoterminowe rozliczenia V. mil!dzyokresowe , ,87... m~~~-;~tm> :; ::::,.:: , ,87 AKTYWA POZABLANSOWE 1 Akt. wartosci nieruchomosci*** ,00 2 Dotacja- RPO Sieradz ,00 3 RPOKutno ,80 4 RPO Koszalin - Kolobrzeg ,00 5 POG 8.4 Parczew ,40..., PASYW A RAZEM..., , ,87.<'lfiClra:ej (:taurych ul.?o V-oo Prezes Zsrze.dll.s. F-konom!czno-Finans~ *** Aktualizacja wartosci nieruchomosci wdl. wyceny rzeczoznawcy Sporzctdzono, dnia r Badano akceptowano BJegty rewldent nr'10498 EZbleta Czerwlruaka-Orozd dnia -~-~~R:?::!~:181 ~ Zbignlew KrzyMfo fiji] Prezes Zarzq_du { / Dyl'9klor Gt.n.,.r~ln" / j' r A! il l.'ti.j~ ~ t ', ).--;; _/. ", ~/1/an Byllckl ~ Prezes Zerzqdu, d.s. OperacYJnych 1re1<tor Zarzqdzejqcy fiijjj / c fr-z.! c'-~-?"~ V-ee~ Kawala Uiff:v.; &Z&s Z&rz<td~J, d.s. feci?nicznych

16 L f l L. [ l L_~ 1 1 f L \ L_ ' 7 j_. j MLMEX Systemy Komputerowe Sp. z o.o Sosnowiec, ul.jagiellonska 40 RACHUNEK ZYSKOW STRAT za okres od dnia r do dnia r r jednostka obliczeniowa PLN r A. Przychody_ netto ze sprzedazy i zr6wnane z nimi, w tym: , ,77 - odjednostek powil:l_zanych. Przychody netto ze sprzedazy produkt6w , ,34 1Zm1ana stanu proauktow l ZWJt<Kszeme -wartosc aoaatma, zmmejszeme- wartosc. ujemna) 0,00 0,00. Koszt wytworzenia produkt6w na wlasne potrzeby jednostki 0,00 V. Przychody netto ze sprzedazy towar6w i material6w , ,43 B. Koszty dzialalnosci operacyjnej , ,16. Amortyzacja , ,92. Zuzycie material6w i energii , ,01. Uslugi obce , 'i35,21 V. Podatki i oplaty, w tym: , ,36 - podatek akyzowy 0,00 0,00 v. Wynagrodzcnia , ,69 Vl. UL~:~vi~:~:~~:uiu ~vult:t::.!.w: i inm: ~wiud~.!.eniu , ,53 V. Pozostale koszty operacyjne , ,15 V. W artosc sprzedanych towar6w i material6w , ,29 c. Zysk (strata) ze sprzedaiy (A-B) , ,61 D. Pozostale przychody operacyjne , ,43. Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych 0,00 0, Dotacje , ,3S.!nne przychody operacyjne , E. Pozostale koszty operacyjne , ,61. Strata za zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych ,39 0,00. Aktualizacja wartosci aktyw6w niefinansowych , ,97. nne koszty operacyjne , ,64 F. Zysk (strata)z dzialalnosci operacyjnej (C+D-E) , ,43 G. Przychody finansowe 9 433, ,75. Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek powil:l_zanych 0,00 0,00. Odsetki, w tym: 9 433, ,96 - od jednostek powil:l_zanych 0,00 0,00. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 V. Aktualizacja wartosci iwestycji 0,00 0,00 v. nne 0, ,79 H. Koszty finansowe , ,68. Odsetki, w tym: , ,44 - dla jednostek powil:l_zanych 0,00 0,00. Strata za zbycia inwestycji 0,00 0,00. Aktualizacja wartosci inwestycji 29,96 49,24 V.!nne ,27 0,00. Zysk( strata) z dzialalnosci gospodarczej (F+G-H) , ,50 J. Wynik zdarzen nadzwyczajnych(j..-j..) 0,00 0,00. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K. Zysk( strata) brutto (1+/-J) , ,50 L. Podatek dochodowy , ,00 - odroczony ( +) -45,00 415,00 - bie:l:l:l_cy (-) , ,00 M. Pozostale obowhtzkowe zmniejszenia zysku (zwi~kszenia straty) 0,00 0,00 Nj ~.n:k(strata) netto (K-L-M) ,42 6 1~1 86_2,50 ~~ no, dnia r ;rtv f llndn'if Gamych u~ ~-!

17 . MLMEX Systemy Komputerowe Sp. z o.o Sosnowiec, ul.jagiellonska 40 r. r. u r L 7! ' " l r! ' r ZEST A WENE ZMAN W KAPTALE (FUNDUSZU) WLASNYM jednostka obliczeniowa PLN r r. Kapital (fundusz) wlasny na pocz~ttek okresu (BO) , ,53 - korekty bh;dow podstawowych 0,00 0,00 La. Kapital (fundusz) wlasny na pocz~:ttek okresu (BO), po korektach , ,53 1. Kapital (fundusz) podstawowy na pocz~ttek okresu , , Zrniany kapitalu (funduszu) podstawowego 0,00 0,00 a) zwiekszenie (z tytulu) 0,00 0,00 - wydania udzialow ( ernisji akcji) 0,00 0,00 - inne wynikaj~:tce z kodeksu handlowego 0,00 0,00 - wynikaj~:tce z urnowy sp6lki 0,00 0,00 - wynikaj~:tce z decyzji uprawnionych organ6w 0,00 0,00 b) zmniejszaj~tce (z tytulu) 0,00 0,00 - umorzenia udzial6w (akcji) 0,00 0,00 - inne wynikaj~:tce z kodeksu handlowego 0,00 0,00 - wynikaj~:tce z urnowy sp6lki 0,00 0,00 - wynikaj~:tce z decyzji uprawnionych organ6w 0,00 0, Kapital (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 2. Nale:ine wplaty na kapital podstawowy na pocz!jtek okresu 0,00 0, Zmiana nale:inych wplat na kapital podstawowy 0,00 0,00 a) zwil(kszenie (z tytulu) 0,00 0,00 - inne wynikaj~:tce z kodeksu handlowego 0,00 0,00 - wynikaj~:tce z urnowy spolki 0,00 0,00 - wynikajqce z decyzji uprawnionych organ6w 0,00 0,00 b) zrnniejszaj~tce (z tytulu) 0,00 0,00 - inne wynikaj~:tce z kodeksu handlowego 0,00 0,00 - wynikaj~:tce z urnowy spolki 0,00 0,00 - wynikajftce z decyzji uprawnionych organ6w 0,00 0, Nale:ine wplaty na kapital podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 3. Udzialy (akcje) wlasne na pocz~ttek okresu 0,00 0,00 a) zwit;kszenie 0,00 0,00 b) zmniejszenie 0,00 0, Udzialy (akcje) wlasne na koniec okresu 0,00 0,00 4. Kapital (fundusz) zapasowy na pocz~ttek okresu , , Zmiany kapitalu (funduszu) zapasowego , ,42 a) zwil(kszenie (z tytulu) , ,42 - ernisji akcji powyzej wartosci nominalnej 0,00 0,00 - z podzialu zysku (ustawowo) , ,42 - z podzialu zysku (ponad wymagan~:t ustawowo minimaln~:t wartosc) 0,00 0,00 - wynikajqce z decyzji uprawnionych organow ,33 0,00 b) zmniejszenie (z tytulu) 0,00 0,00 - pokrycia straty - wynikajqce z decyzji uprawnionych organ6w 0,00 0, Stan kapitalu (funduszu) zapasowego na koniec okresu , ,75 7 ~fl-0/~ ' < J!/ (1(1/~ /\ t l :..(~'A,,_,.-::~~ f//; /

18 l. ~ Sporzqdzono Sosnowiec, dnia r Stlilnis~ Om via fiiij V-ee Prezes Zatz~ d.s.~rch " ;? (\7 1)~ \' ~ / twonfl_:o/czyk LJ7.iJ /-;.d;_,/,1 J; ~~.._ Glowny Ksi~rt ''"' / Marek Kawala V-ee Pr<;zes Zarztjdu d.s. teohnicznych Maxymlllarr avuckl Uuo v-ee Prezas ZsrzftdU d.s. Opsracyjf!ych ~ Dyrektor Zerz&dzaJEt.CY Sadano akceptow~~'""' etegtv rewlcten nr 10498, EZ.bfeta czerwll\aka-orofc r-., 1 ~ft. o~.t_i01.2a~ dnta... - o r-;;-;= lew Krzysko uur- Prozes Zerzarfu yrekfor (.;~nt:".. " t",

19 MLMEX Systemy Komputerowe Sp. z o.o Sosnowiec, ul.jagiellonska 40 ~ RACHUNEK PRZEPL YWOW PEN~ZNYCH r l, '_; r - L i 1 r l. r - ( f -, L. r- l.. ' -. 'ij "fr (metoda posrednia).a~pr~~plywysmdkqw.n!~n'~~ny~!:t?::... ~?::i.!!l!!j.pq~~~--qpt:racyjnej_._.... Zysk (strata) netto. Korekty razem. Amortyzacja. 2. Zyski (straty) z tytulu r6znic kursowych 3. Odsetki i udzialy w zyskach ( dywidendy) 4. Zysk (strata) z dzialalnosci inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw 6. Zmiana stanu zapas6w 7. Zmiana stanu naleznosci R. Zmiana stanu zobowiw.an kr6tkoterminowych, z wyjq_tkiem pozyczek i kredvt6w 9. Zmiana stanu rozliczen mit<_dzyokresowych 10. nne korekty. Przeplywy pienil(:lne netto z dzialalnosci operacyjnej(+/-) B. Przeplywy srodkow pienil(znych z dzialalnosci inwestycyjnej. Wplywy 1. Zbycie wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktvw6w trwalych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomosci oraz wartosci niematerialne i prawne 3. Z aktyw6w fmansowych, w tym: a) w jednostkach powiq_zanych b) w pozostalych j ednostkach - zbycie aktyw6w finansowych - dywidendy i udzialy w zyskach - splata udzielonych pozyczek dlugoterminowych - odsctki - inne wplywy z aktyw6w fmansowych 4. nne wplywy inwestycyjne. Wydatki 1. Nabycie wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktvw6w trwalvch 2. nwestycje w nieruchomosci oraz wartosci niematerialne i prawne 3. Na aktywa fmansowe, w tym: a) w jednostkach powiq_zanych b) w pozostalych j ednostkach - nabycie aktyw6w finansowych - udzielone pozyczki dlugoterminowe 4. nne wydatki inwestycyjne. Przeplywy pienil(:lne netto z dzialalnosci inwestycyjnej (-) C. Przeplywy srodkow pienil(:lnych z dzialalnosci finansow.ej. Wplywy 1. Wplywy netto z wydania udzial6w ( emisji akcji) i innych ({'?('. 1 /j ( -:; ll &<' t..r)-~j.- A " jednostka obliczeniowa PLN r r , , , , , , , , , , ,61 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , ,64 0, ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,84 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,79 0,00 0,00 ' ) rl.v.. ' / /\ 1

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych System PROBT - FK Data: 203.09.6 Czas: 0:24:00 i.ol. Miejski 020206230 Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. BLANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych pozycjal!bilansu grudzien 202

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE

MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SPOtKA Z OGRANICZONt\ ODPOWIEDZIALNOSCIt\ SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKONCZONY DNIA 3 GRUDNIA 0 ROKU Marki, marca 03 roku MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SPOtKA Z 0.0. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale REGON: PKD: 8-4 ID 774 7Z KROSNO GtdWNY URZAD STATYSTYCZNY, al. NlepodlegtoSci 8, -95 Warszawa F-/- Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakladach na srodki trwale kwartat II

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Poz. 9445. Zakład Produkcji Opakowań w Jaworze. [BMSiG-9032/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Zakład Produkcji Opakowań. Siedziba - 59-400 Jawor, ul.

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu Fundacja ARTYKUt 25 ul Krolewicza Kazimierza 2H/5 70-550 Szczecin NIP 851X161155 REGON 320986789 Fundacja Artykul 25 (Nazwa jednostki) Rachunek wynikow REGON: 320986789 (Numer statystyczny) na dzieh 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

MSIG 226/2013 (4343) poz

MSIG 226/2013 (4343) poz Poz. 16479. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń w Jaworze. [BMSiG8832/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 1. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń Siedziba 59400 Jawor,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1514. P.P.H.U. NIEWIADOMSKI Władysław Niewiadomski w Międzyrzeczu. [BMSiG-1100/2013] INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2011 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego NFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego FUNDACJ" WROCLA WSKE HOSPCJUM DLA DZEC" WrJcław 2008 nformacja dodatkowa na dzień 31 }2.200lr. FUldacji "WROCŁA WSKlE HOSPCJUM

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 KLUB JAGIELLOŃSKI 31-1 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-5 Sprawozdanie finansowe za rok 214 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 214 Bilans na dzień 31.12.214r. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 19431. PPHU PAULO Paweł Szaniewski w Mostkach. [BMSiG-18864/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2013 Sprawozdanie finansowe dotyczy firmy PPHU PAULO Paweł

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 15/2010. Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia

Raport bieżący nr 15/2010. Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia Raport bieżący nr 15/2010 Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach ( Eurocash ) zawiadamia o zamiarze połączenia Eurocash z podmiotem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 Informacje ogólne: 1. 81-107 Gdynia ul. Płk. Dąbka 77/IV/2 zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ pod nr 0000459345. W Urzędzie Statystycznym

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r.

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego #> Powiatowego Zespolu Zakladów Opieki Zdrowotnej w likwidacji

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 12627. Firma Handlowo-Produkcyjno-Transportowa w Gorczenicy. [BMSiG-9032/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

MSIG 164/2016 (5049) poz

MSIG 164/2016 (5049) poz Poz. 21495. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BEMIX Benedykt Mieszczak w Więcborku. [BMSiG-16927/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2015 r. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Towarzystwa Demokratycznego Wschód z działalności w roku 2012 zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.

Sprawozdanie Towarzystwa Demokratycznego Wschód z działalności w roku 2012 zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. Sprawozdanie Towarzystwa Demokratycznego Wschód z działalności w roku 2012 zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. 1. Towarzystwo Demokratyczne Wschód z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA DONUM SPES UŚCIE SOLNE 174 32-813 UŚCIE SOLNE NIP: 628-221-40-04 REGON: 120963091 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CZĘŚĆ PIERWSZA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) "Koci Pazur"

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) Koci Pazur FUNDACJA DLA ZWIERZAT ul. Kmieca 17 61-654 Poznari Rachunek wynikow REGON: 300336759 NIP:9721138696 KRS:0000258643 nadzieri 31.12.2011 r. Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia

Bardziej szczegółowo

dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABILE" w Chojnicach

dla Stowarzyszenia Muzycznego  CANTABILE w Chojnicach Sprawozdanie Finansowe za 2007rok dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABLE" w Chojnicach WPROWADZENE DO SPRAWOZDANA FNANSOWEGO 1. Nazwa: Stowarzyszenie Muzyczne "CANTABLE" w Chojnicach Siedziba: ul.matki

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe Klub Jagielloński" 31-013 Kraków, ul. Rynek Główny 39/9 NIP : 676-178-81-05 Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA

INFORMACJA DODATKOWA FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010 r. do sprawozdania finansowego FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA Warszawa 2011 r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 31.12.2009r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 31.12.2009r. Poz. RACHUNEK ZYSKÓW STRAT ZA 31.12.2009r. Wyszczególnienie Rok ubiegły 2008 Rok bieżący 2009 A Przychody z działalności statutowej 189.686,18 285.332,22 Składki brutto określone statutem 3.352,00 3.490,00

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego w ó j t g m in y d ą b r ó w k a 05-252 DĄBRÓWKA T. Kościuszki 14 pow. wołomiński. woj. mazowieckie 0050.27.2015 ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej OGNIWO Ul. Lwowska 43, 53-515 Wrocław, Regon 020423110, NIP 8942886278, KRS 0000268938 Informacja dodatkowa 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo