Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO"

Transkrypt

1 l, L \ ) u u R A FN Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA Sosnowiec, u/. Kiliflskiego 54/11113, tel.: , telefax: NP Bank Przemyslowo- Handlowy S.A. 0/Sosnowiec Nr Regan A u D v T 0 R KRS OPNA RAPORT EN SO 9001 (. l. NEZALEZNEGO BEGt.EGO REWDENTA Z BADANA SPRAWOZDANA FNANSOWEGO UZUPEt.NAJ~CY OPN; za 2011 r. l. M L ' ~. ; i M"E'V :1/:, ~;.a r i \ l. spotki z. o.. o. w Sosnowcu, ul. Jagiellonska 40 ( (. Sosnowiec, Maj 2012 r.

2 ~- SPS TRESC TEMAT Strona: (. l.~ l~ == !--~ -- Opinia niezaleznego biegfego rewidenta Klauzula weryfikacji Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans Rachunek zysk6w i strat Zestawienie zmian w kapitale wfasnym Rachunek przepfyw6w pieni~znych Dodatkowe informacje i objasnienia Raport niezaleznego bieglego rewidenta z badania sprawozdania finansowego uzupelniajctcy opiniq 1 A. CZ~SC OGOLNA 2 j \. ~ ( ' l. [. l. ( ( \ ( B. CZ~SC SZCZEGOtOWA RAPORTU C. OCENA AKTYWOW PASYWOW ORAZ OCENA SYTUACJ FNANSOWEJ D. BADANE WtASCWE AKTYWOW PASYWOW ORAZ POZYCJ KSZTAt TUJ)\CYCH WYNK CAtOKSZTAt TU DZAtALNOSC JED NOSTK. AKTYWA TRWAtE 1. Wartosci niematerialne i prawne 2. Rzeczowe aktywa trwate 3. Nakfady na budow~ srodk6w trwatych 4. Naleznosci dfugoterminowe 5. - lnwestycje dtugoterminowe 6. Dtugoterminowe rozliczenia mi~dzyokresowe AKTYWA OBROTOWE 1. Zapasy e 2. Naleznosci kr6tkoterminowe lnwestycje kr6tkoterminowe Kr6tkoterminowe rozliczenia mi~dzyokresowe 25

3 1 2 ( i l, r - ll. V. KAPTAt. Wt.ASNY ZOBOWJ\ZANA REZERWY NA ZOBOWJ\ZANA 1. Rezerwy na zobowiq_zania 2. Zobowiq_zania dlugoterminowe 3. Zobowiq_zania kr6tkoterminowe 4. Fundusze specjalne 5. Rozliczenia mi~dzyokresowe v. WYNK FNANSOWY, PODATK 1.. Przychody i koszty - wariant por6wnawczy 2. Pozostale przychody i koszty operacyjne 3. Dzialalnosc finansowa 4. Obowiq_zkowe zmniejszenia zysku (zwi~kszenia straty) 5. Podatki - rozliczenia z budzetem 6. Rozliczenia wykorzystania dotacji r ( ~ V. ZOBOWJ\ZANA WARU~KOWE, OGRANCZENA W PRAWACH Wt.ASNOSC 1. Wykaz grup zobowiq_zan zabezpieczonych na majq_tku jednostki 2. Zobowiq_zania warunkowe ' V. RACHUNEK PR?EPt. YWOW PEN;ZNYCH, DODATKOWE N FOR- MACJE OBJASNENA, SPRAWOZDANE Z DZAt.ALNOSC 41 V. NARUSZENE PRAWA 43 X. ZDARZENA PO DACE BLANSU 43 E. OCENA SPRAWOZDANA FNANSOWEGO ZA ROK ( :. F. USTALENA KONCOWE 44 \' ~\ ~)

4 \ l_ i. L l R A FN Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SPOt.KA KOMANDYTOWA Sosnowiec, u/. Kiliflskiego 54/11113, tel.: , telefax: NP Bank Przemyslowo- Handlowy S.A. 0/Sosnowiec Nr Regan A u D y T 0 R KRS EN SO 9001 ( - i u OPNA NEZALEZNEGO BEGLEGO REWDENTA L. Dla Zgromadzenia Wsp61nik6w MLMEX Systemy Komputerowe Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Jagiellonska 40.. (_~ 11. Przeprowadzilismy badanie zalq_czonego sprawozdania finansowego MLMEX Systemy Komputerowe Sp. z o.o. r - l ' z siedzibct w Sosnowcu, ul. Jagiellonska 40, na kt6re sklada si~: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ( - i. C. l---. l \ -! \- \ 2) bilans sporzq_dzony na dzien r., kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w zamyka si~ sumq_ 3) rachunek zysk6w i strat za rok obrotowy od do r., wykazujq_cy zysk netto w wysokosci 4) zestawienie zmian w kapitale wlasnym za rok obrotowy od r. do r., wykazujq_ce wzrost kapitalu wfasnego o kwot~ 5) rachunek przepfyw6w pieni~znych za rok obrotowy od r. do r., wykazujq_cy zwi~kszenie stanu srodk6w pieni~znych o kwot~ 6) dodatkowe informacje i objasnienia ,03 zt ,42 zt ,97 zt ,66 zt Za sporzctdzenie zgodnego z obowiqzujqcymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z dziafalnosci odpowiedzialny jest Zarzctd MLMEX Systemy (. Komputerowe Sp. z o.o. w Sosnowcu.

5 i ; u r: 1 ( u ' ' C. [, L \ -- (. { - (! l_. ( ( -. ll. 2 Zarzctd MLMEX Systemy Komputerowe Sp. z o.o. w Sosnowcu jest zobowictzany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dziafalnosci spefniafy wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Oz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z p6zn. zm.), zwanej dalej,ustawct o rachunkowosci". Naszym zadaniem byfo zbadanie i wyrai:enie opinii o zgodnosci z wymagajqcymi zastosowania zasadami (politykq) rachunkowosci tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacj~ majqtkowct i finansowq, jak tei: wynik finansowy Ml LMEX Systemy Komputerowe Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz o prawidtowosci ksiqg rachunkowych stanowiqcych podstaw~ jego sporzctdzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowa.dzilismy stosownie do postanowien: 1) rozdziatu 7 ustawy o rachunkowosci, 2) krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez Krajowct Rad~ Biegtych Rewident6w w Polsce Badanie sprawozdania finansowego zaplanowalismy i przeprowadzilismy w taki spos6b, aby uzyskac racjonalilct pewnosc, pozwalajctcct na wyrazenie opinii o sprawozdaniu. W szczeg61nosci badanie obejmowato sprawdzenie poprawnosci zastosowanych przez MtLMEX Systemy Komputerowe Sp. z o.o. w Sosnowcu zasad (polityki) rachunkowosci i znaczqcych szacunk6w, sprawdzenie - w przewazajqcej mierze w spos6b wyrywkowy- dowod6w i zapis6w ksi~gowych, z kt6rych wynikajq liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i catosciowct ocen~ sprawozdania finansowego. \ \. V. Uwazamy, ze badanie dostarczyto wystarczajqcej podstawy do wyrai:enia opinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majqtkowej i finansowej MLMEX Systemy Komputerowe Sp. z o.o. w Sosnowcu na dzien r., jak tei: jej wyniku finansowego za rok obrotowy od r. do r.,

6 3 b) zostato sporzq_dzone zgodnie z wymagajq_cymi zastosowania zasadami (politykq) rachunkowosci oraz na podstawie prawidtowo prowadzonych ksiqg rachunkowych,, c) jest zgodne z wplywajq_cymi na tres6 sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Umowy MLMEX Systemy Komputerowe Sp. z o.o. w Sosnowcu. l ' Va. Nie zgtaszajq_c zastrzezen do prawidtowosci rzetelnosci zbadanego sprawozdania finansowego zwracamy uwag~, ze: sprawozdanie za ubiegty rok obrotowy nie zostato ogtoszone w,monitorze Polskim" B. Obowiq_zek ogtaszania sprawozdan finansowych podlegajq_cych badaniu przez biegtego rewidenta, wynika z art. 70 ustawy o rachunkowosci. Niedokonanie ogtoszenia sprawozdania podlega karze grzywny lub ograniczenia wolnosci, stosownie do postanowien art. 79 pkt 3 ustawy o rachunkowosci. - ztozone w Sq_dzie Rejonowym w Katowicach V Wydziat Gospodarczy KRS sprawozdania za lata nie zostaty wpisane do rejestru. Vb. Sprawozdanie z dziatalnosci Sp6tki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowosci, a zawarte w nim informacje, pochodzq_ce ze zbadanego sprawozdania finansowego, sq_ z nim zgodne.... ~.... mgr Elzbieta Czerwinska-Drozd Nr ewid Kluczowy biegly rewident przeprowadzajctcy badanie w imieniu MW RAFN Sp6lki z o.o. Sp6lki Komandytowej, nr ewid Podmiot uprawniony MW RAFN Sp61ka z ograniezonct odpowilldzialnoscia. SPOtKA KOMANDYTOWA Sosnowiec, ul Kilinskiego /3 Podmiot uprawniony, nr 3076 lli1 Sosnowiec, dnia 31 maja 2012 r..

7 l ~ ( L_ R A FN Sp6fka z ograniczonq odpowiedzialnosciq SPOLKA KOMANDYTOWA ( l~ Sosnowiec, u/. Kiliflskiego 54/111/3, tel.: , telefax: Bank Przemyslowo- Handlowy S.A. 0/Sosnowiec AUDYTOR NP NrRegon KRS EN SO 9001 Sosnowiec, dnia 31 maja 2012 r. ( l ' KLAUZULA WERYFKACJ r, i. (, (_ )"".' \.- L Sprawozdanie finansowe sporzqdzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., na dzier'l 31 grudnia 2011 r. przez: - zostato zweryfikowane. MLMEX Systemy Komputerowe Sp. z o.o. W sprawozdaniu tym bilans wykazuje po stronie aktyw6w i pasyw6w sum~ w Sosnowcu, ul. Jagiellonska 40 a rachunek zysk6w i strat- zysk netto w kwocie fp' all si:1e ,03 zl ,42 zl BieglfJ e ident S Marian clslo nr ewid. 5424

8 { L~ MLMEX Systemy Komputerowe Sp. z o.o Sosnowiec ul. Jagiellonska 40 r. NP Regon KRS WPROWADZENE DO SPRAWOZDANA F/NANSOWEGO. Sporzqdzonego na dzieri 31 grudnia 20llr \ { stanowiqce zgodnie z art.45~ ust.2 pkt3 Ustawy z dnia 29 wrzesnia o rachunkowosci (tekst jednolity Dz.U.z 2002r Nr 76~ poz.694}- cz ;5c informacji dodatkowej. /.. i ~ Sosnowiec, dnia r.

9 l - Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. Sosnowiec L 1. Nazwa (firma) i siedziba: MLMEX Systemy Komputerowe Sp. z o. o. Siedziba firmy : Sosnowiec, ul. Jagiellonska 40 r. [.. ' Podstawowy przedmiot dziatalnosci : prowadzenie wszelkiej dziatalnosci wytw6rczej, handlowej ustugowej w szczeg61nosci w zakresie: informatyki, automatyki, elektroniki, telekomunikacji, handlu, posrednictwa, marketingu, dziatalnosci innowacyjno- wdrozeniowej, produkcji wyrob6w, ustug serwisowych. '. Organ rejestrowy: wpis do rejestru handlowego prowadzonego w Sqdzie Rejonowym w Katowicach Wydziat V Gospodarczo- Rejestrowy- dokonany w dniu r. pod nr RHB 2805, nast~pnie dnia r. wpis do Krajowego Rejestru Sqdowego - Rejestru Przedsi~biorc6w prowadzonego w Oddziale Centralnej lnformacji Krajowego Rejestru Sqdowego w Katowicach ul. Lompy 14- nadany numer KRS Czas trwania dziatalnosci sp6tki jest nieograniczony. 3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od r. do r. Sprawozdanie zostato sporzqdzone przy zatozeniu kontynuowania dziatalnosci gopodarczej. Nie istniejq zadne okolicznosci wskazujqce na zagrozenie kontynuowania przez jednostk~ dziatalnosci. 4. Przyj~te zasady rachunkowosci w 2011r. Rok obrotowy jest r6wny z rokiem kalendarzowym (art. 3 ust. 1 pkt. 9} i dzieli si~ na 12 okres6w sprawozdawczych- r6wnych 12 miesiqcom. Ksi~gi rachunkowe prowadzone Sq w j~zyku polskim i w walucie polskiej, przechowywane Sq w siedzibie Milmex Systemy Kopmuterowe Sp. z o.o. Sosnowiec ul. Jagiellonska 40. Zgodnie z zasadami wyceny bilansowej (art. 28) wyceny aktyw6w i pasyw6w dokonuje si~ na koniec kazdego okresu sprawozdawczego. ~ Wprowadzenie do sprawozdaniafinansowego w roku 2011

10 L_ Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. Sosnowiec r. \ u l i r. i J \. L 1. Dla wartosci niematerialnych i prawnych i srodk6w trwatych przyj~to nast~pujace zasady: dokumentem potwierdzajqcym moment oddania ich do uzywania jest dow6d OT tj. przyj~cie wartosci niematerialnej i prawnej lub srodka trwatego na majqtek jednostki, dla wartosci niematerialnch i prawnych oraz ~rodkuw trwalych, odpisy JmortyzJcyjnc dokonywjnc St) ratalnie, odpis6w amortyzacyjnych dokonywano poczqwszy od miesiqca nast~pujqcego po miesiqcu, w kt6rym wartosci niematerialne i prawne oraz srodki trwate przyj~to do uzywania, stawki odpis6w amortyzacyjnych przyj~to zgodnie z ustawq o podatku dochodowym od os6b prawnych metodq liniowq, na koniec okresu sprawozdawczego dokonano weryfikacji stawek amortyzacji, nie dokonano odpis6w aktualizujqcych majqtku trwatego z uwagi na trwatq utrat~ ich przydatnosci. w zakresie srodk6w trwatych w budowie przyj~to : udokumentowanie og6tu koszt6w pozostajacych w bezposrednim z nim zwiqzku, nie dokonano odpis6w aktualizujqcych powstatych w wyniku trwatej utraty ich przydatnosci.. W zakresie rzeczowych sktadnik6w aktyw6w obrotowych przyj~to dla: zapas6w towar6w i materiat6wewidencj~ ilosciowo wartosciowq wedtug cen zakupu, produkcji w tokuwycena obejmuje wysokosc koszt6w materiat6w bezposrednich realizacja produkcji zamyka si~ w 1 miesiqcu, wyceny rozchodu sktadnik6w rzeczowych aktyw6w obrotowychw drodze szczeg6towej identyfikacji rzeczywistych cen (koszt6w), niezaleznie od daty ich zakupu lub wytworzenia. Odpis6w aktualizujacych wartosc rzeczowych obrotowych sktadnik6w aktyw6w nie dokonano. W zakresie inwestycji przyj~to: do ujmowania w ksi~gach przyj~to cen~ zakupu na dzien ich powstania lub nabycia, wycen~ bilansowq tych sktadnik6w aktyw6w wedtug wartosci rynkowej dla inwestycji kr6tkoterminowych, dla inwestycji w postaci aktyw6w finansowych przyj~to kryterium podziatowe >- kr6tkoterminowe! - to te, kt6re Sq ptatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciqgi 12 miesi~cy od dnia ich >- zatozenia, wystawienia lub nabycia, dtugoterminowe - to te, kt6re Sq ptatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia po 12 miesiqcach od dnia ich t ztozenia, / wystawienia lub nabycia. j'j//l~ 1}-1..t\) Wpcowadz'"'' do <pmwo doaio fi"""'""'go w m!u ;:,-J ~~ /3/

11 i (_ Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. Sosnowiec '.l t~ f -..,:, W zakresie naleznosci przyj~to: odpis6w aktualizujqcych dokonano uwzgl~dniajqc stopien prawdopodobienstwa ich zaptaty a w szczeg61nosci dla: ~ naleznosci od dtuznik6w postawionych w stan likwidacji lub upadtosci, ~ naleznosci od dtuznik6w, kt6rych wniosek o ogtoszenie upadtosci zostat oddalony, ~ naleznosci kwestionowane przez dtuznik6w, ~ naleznosci jeszcze nie wymagalne o zanacznym stopniu prawdopodobienstw niesciagalnosci, ~ naleznosci skierowane na drog~ post~powania sqdowego oraz naleznosci obj~te wyrokiem. l,._ W zakresie rezerw i rozliczen mi~dzyokresowych biernych ustalono: nie utworzono rezerwy z uwagi na przyszte zobowiqzania o duzym stopniu prawdopodobiensta, utworzono rezerwy na odroczony podatek dochodowy 1 biernych rozliczen mi~dzyokresowych - dokonywano. Rachunek zysk6w i strat ustalony zostat w wersji por6wnawczej. ' l. Rachunek przeptyw6w pieni~znych sporzc~dzany jest: metodq posredniq, aktywa finansowe ptatne lub wymagalne w ciagu trzech miesiecy od daty ich nabycia, wystawienia lub zatozenia ujmowane Sq jako aktywa z dziatalnosci finansowej. 1 Sprawozdanie finansowe: prezentowane jest stosownie do wymog6w art. 45 pkt. 3 ustawy, dane liczbowe wykazywane Sq bez zaokrqglen, informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazywane Sq ze szczeg6towosciq wymaganq ustawq i zawierajq: ~ Bilans, ~ Rachunek zysk6w i strat, ~ Zestawienie zmian w kapitale wtasnym, ~ Rachunek przeptyw6w pieni~znych, ~ lnforamcje dodatkowq - wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objsnienia. ~ Wprowadzenie do sprawozdaniafinansowego w roku 2011

12 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. Sosnowiec Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 podlega badaniu- stosownie do art. 64 ust.1 pkt. 4 ustawy o rachnkowosci Sp6tka spetnia wymagane niniejszym przepisem dwa z trzech nast~pujqcych warunk6w: srednioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na petne etaty w 2010r. wynosito - 62 os6b (wymagane: co najminiej 50 os6b), suma aktyw6w bilansu na koniec 2010r. wynosita ,87 zt (wymagane: euro x zf/eur = ,00 zf}, przyr:hody netto zc sprzedaiy towar6w i produkt6w oraz operacji finansowych za 2010r. wynosity ,52 zt (wymagane: euro x 3,9603 zf/eur = ,00 zf). Sredni kurs euro na dzien 31 grudnia 2010r. -to bela nr 255/ A/NBP/2010-3,9603zl Roczne sprawodanie finansowe Sp6tki zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowosci w terminach z niej wynikajqcych podlega: zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Wsp61nik6w, ztozeniu do wtasciwego organu rejestrowego i organu podatkowego. l Badano 1 akceptowano Blegfy rewldent nr E~bleta Czerwlftska-~d ~~, o~. ~,a_l(.c-u dnla, ~ ; -~--- [lli _i [jij!' V-c6 P~ eii Zarz~ Zbigni~W r- d.s. 0r('Jinlzoc invrl- -, ~ze8 s yre~<tpr e l...,0 Stsnis. wiomyja '0 1 : F' Sosnowiec, dnia r. Wprowadzenie do sprawozdaniafinansowego w roku

13 ~ l - MLMEX Systemy Komputerowe Sp. z o.o Sosnowiec, ui.jagiellonska 40 BLANS sporz~dzony na dzien r.. ::::':: AKTYWA.. <'.i!!_( r r PASYWA... l:i[:.:.,;:;...:..... ;, :.... A. AKTYWA TRWAfkE;;i ;,.. ;_;,; , ,13 A>':~.. KAPlTll (FUNDUSZ) WLA,SNY. Wartosci niemateriale i prawne , ,85. Kapital (fundusz) podstawowy Koszty zakonczonych prac Nalei:ne wplaty na kapital 1. rozwojowych 0,00 0,00. podstawowy(wielkosc ujemna) Udzialy (akcje)wlasne (wielkosc 2. Wartosc finny 0,00 0,00. ujemna) 3. nne wartosci niematerialne i prawne , ,85 V. Kapital (funusz) zapasowy Zaliczki na warosci niematerialne i Kapital (fundusz) z aktualizacji 4. prawne 0,00 0,00 v. wyceny Pozostale kapiataly(fundusze). Rzeczowe aktywa trwale , ,89 V. rezerwowe 1. Srodki trwale , ,82 V. Zysk (strata) z tat ubieglych grunty( w tyro prawo ui:ytkowania a) wieczystego grunt6w) , ,00 V. Zysk (strata) netto jel~ostka ob 1 ic7eniowa PLN ' r r , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 budynki, lokale i obiekty ini:ynierii Odpisy z zysku netto w ciqgu roku b) l~dowej i wodnej , ,96 X. obrotowego ( wielkosc ujemna) ZO.BOWL\ZA,Nl(\ REZERW}' c) urzadzenia techniczne i maszyny , ,66 ~{~_:? N'AZOBOwL\ZANA '...,_...,. d) srodki transportu , ,68. Rezerwy na zobowiqzania Rezerwy z tytulu odroczonego e) inne srodki trwale , ,52 l. podatku dochodowego Rezerwa na swiadczenia emerytalne i 2. Srodki trwale w budowie , ,07 2.podobne 3. Zaliczki na srodki trwale w budowie 0,00 0,00 - dlugoterminowa. Nale:inosci dlugoterminowe 0, ,37 - kr6tkoterminowa 1. Od jednostek powi!p:anych 0,00 0,00 3. Pozostale rezerwy 2. Od pozostalych jednostek 0, ,37 - dlugoterminowe V. nwestycje dlugoterminowre , ,02 - kr6tkoterminowe 1. Nieruchomosci 0,00 0,00. Zobowiqzania dlugoterminowe 2. Wartosci niematerialen i prawne , ,02 1. Wobec jednostek powi!lzanych 3. Dlugoterminowe aktywa finansowe , ,00 2. Wobec pozostalychjednostek a) w jednostkach powi!_zanych , ,00 a) kredyty i pozyczki z tytulu emisji dlu:l:nych papier6w - udzialy tub akcje , ,00 b) wartosciowych 0,00 0, , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,06 0,00 0, , , , ,06 0,00 0,00

14 L. - inne papiery wartosciowe 0,00 0,00 c) inne zobowiazania finansowe ,8 0,00 - udzielone po:lyczki 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 - inne dlugotenninowe aktywa finansowe 0,00 0,00. Zobowiqzania kr6tkoterminowe , ,89 b) w pozostalych jednostkach , ,00 1. Wobc jednostek powi!lzanych , ,00 - udzialy lub akcje , ,00 a) wymagalnosci : ,36 0,00 - inne papiery wartosciowe 0,00 0,00 -do 12 misii!cy ,36 0,00 - udzielone po:lyczki 0,00 0,00 - powyi:ej 12 miesiecy 0,00 0,00 - inne dlugotenninowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) inne 7 500, ,00 4. nne inwestycje dlugotenninowe 0,00 0,00 2. Wobec pozostalychjednostek , ,55 Dlugoterminowe rozliczenia v. mi zyokresowe 7 594, ,00 a) kredyty i pozyczki , ,39 Aktywa z tytulu odroczonego podatku z tytulu emisji dlui:nych papier6w. dochodowego 7 594, ,00 b) wartosciowych 0,00 0,00 2. nne rozliczenia mi~<dzyokresowe 0,00 0,00 c) inne zobowi!\zania finansowe , ,63 B. AK'l'YWA OBRQTOWE..;>'''. : , ,74 d) wymagalnosci: , ,34. Zapasy , ,55 do 12 misii!cy , ,34 l. Materialy 0,00 0,00 powyi:ej 12 miesiecy 0,00 0,00 2. P6lprodukty i produkty w toku , ,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 f) zobowi!lzania wekslowe 0,00 0,00 z tytulu podatk6w, eel, ubezpieczen i 4. Towary , ,55 g) innych swiadczen , ,55 5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 h) z tutulu wynagrodzen 0,00 0,00. Nalei:nosci kr6tkoterminowe , ,17 i) inne , ,64 l. Nalei:nosci od jednostek powi!\zanych 0,00 0,00 3. Fundusze specjalne , ,34 z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty a) : 0,00 0,00 V. Rozliczenia mi~dzyokresowe , ,89 - do 12 miesii!cy 0,00 0,00 1. Ujemna wartosc finny 0,00 0,00 - powyzej 12 miesi~<cy 0,00 0,00 2. nne rozliczenia mi~<dzyokresowe , ,89 b) inne 0,00 0,00 - dlugotenninowe 7i O 954, ,5 2. Nalei:nosci od pozostalych jednostek , ,7 - kr6tkotenninowe , ,38 z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty a) : , ,82 - do 12 miesii!cy , ,82 - powyi:ej 12 miesii!cy 0,00 0,00 z tytulu podatk6w, dotacji, eel, ubezpieczen spol.i zdrow. oraz innych b) swiadczen , ,44 c) inne , ,9 d) dochodzone na drodze sqdowej 0,00 0,00. nwestycje kr6tkoterminowre , ,15 1. Kr6tkotenninowe aktywa finansowe , ,15 a) w jednostkach powi!lzanych 0,00 0,00 - udzialy lub akcje 0,00 0,00

15 ., r~-' l [~ r ~ '-.-,; - inne papiery wartosciowe 0,00 0,00 - udzielone po:lyczki 0,00 0,00 inne kr6tkoterminowe aktywa - finansowe 0,00 0,00 b) w pozostalych jednostkach , ,56 - udzialy lub akcje 69,60 99,56 - inne papiery wartosciowe , ,00 - udzielone po:lyczki 0,00 0,00 inne kr6tkoterminowe aktywa - finansowe 0,00 0,00 srodki pieni\):l:ne i inne aktywa c) pienil):l:ne , ,59 - srodki pienil):l:ne w kasie i na rachunku , ,59 - inne srodki pienil):l:ne 0,00 0,00 - inne aktywa pienil):l:ne 0,00 0,00 2. nne inwestycje kr6tkoterminowe 0, ,00 Krc'itkoterminowe rozliczenia V. mil!dzyokresowe , ,87... m~~~-;~tm> :; ::::,.:: , ,87 AKTYWA POZABLANSOWE 1 Akt. wartosci nieruchomosci*** ,00 2 Dotacja- RPO Sieradz ,00 3 RPOKutno ,80 4 RPO Koszalin - Kolobrzeg ,00 5 POG 8.4 Parczew ,40..., PASYW A RAZEM..., , ,87.<'lfiClra:ej (:taurych ul.?o V-oo Prezes Zsrze.dll.s. F-konom!czno-Finans~ *** Aktualizacja wartosci nieruchomosci wdl. wyceny rzeczoznawcy Sporzctdzono, dnia r Badano akceptowano BJegty rewldent nr'10498 EZbleta Czerwlruaka-Orozd dnia -~-~~R:?::!~:181 ~ Zbignlew KrzyMfo fiji] Prezes Zarzq_du { / Dyl'9klor Gt.n.,.r~ln" / j' r A! il l.'ti.j~ ~ t ', ).--;; _/. ", ~/1/an Byllckl ~ Prezes Zerzqdu, d.s. OperacYJnych 1re1<tor Zarzqdzejqcy fiijjj / c fr-z.! c'-~-?"~ V-ee~ Kawala Uiff:v.; &Z&s Z&rz<td~J, d.s. feci?nicznych

16 L f l L. [ l L_~ 1 1 f L \ L_ ' 7 j_. j MLMEX Systemy Komputerowe Sp. z o.o Sosnowiec, ul.jagiellonska 40 RACHUNEK ZYSKOW STRAT za okres od dnia r do dnia r r jednostka obliczeniowa PLN r A. Przychody_ netto ze sprzedazy i zr6wnane z nimi, w tym: , ,77 - odjednostek powil:l_zanych. Przychody netto ze sprzedazy produkt6w , ,34 1Zm1ana stanu proauktow l ZWJt<Kszeme -wartosc aoaatma, zmmejszeme- wartosc. ujemna) 0,00 0,00. Koszt wytworzenia produkt6w na wlasne potrzeby jednostki 0,00 V. Przychody netto ze sprzedazy towar6w i material6w , ,43 B. Koszty dzialalnosci operacyjnej , ,16. Amortyzacja , ,92. Zuzycie material6w i energii , ,01. Uslugi obce , 'i35,21 V. Podatki i oplaty, w tym: , ,36 - podatek akyzowy 0,00 0,00 v. Wynagrodzcnia , ,69 Vl. UL~:~vi~:~:~~:uiu ~vult:t::.!.w: i inm: ~wiud~.!.eniu , ,53 V. Pozostale koszty operacyjne , ,15 V. W artosc sprzedanych towar6w i material6w , ,29 c. Zysk (strata) ze sprzedaiy (A-B) , ,61 D. Pozostale przychody operacyjne , ,43. Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych 0,00 0, Dotacje , ,3S.!nne przychody operacyjne , E. Pozostale koszty operacyjne , ,61. Strata za zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych ,39 0,00. Aktualizacja wartosci aktyw6w niefinansowych , ,97. nne koszty operacyjne , ,64 F. Zysk (strata)z dzialalnosci operacyjnej (C+D-E) , ,43 G. Przychody finansowe 9 433, ,75. Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek powil:l_zanych 0,00 0,00. Odsetki, w tym: 9 433, ,96 - od jednostek powil:l_zanych 0,00 0,00. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 V. Aktualizacja wartosci iwestycji 0,00 0,00 v. nne 0, ,79 H. Koszty finansowe , ,68. Odsetki, w tym: , ,44 - dla jednostek powil:l_zanych 0,00 0,00. Strata za zbycia inwestycji 0,00 0,00. Aktualizacja wartosci inwestycji 29,96 49,24 V.!nne ,27 0,00. Zysk( strata) z dzialalnosci gospodarczej (F+G-H) , ,50 J. Wynik zdarzen nadzwyczajnych(j..-j..) 0,00 0,00. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K. Zysk( strata) brutto (1+/-J) , ,50 L. Podatek dochodowy , ,00 - odroczony ( +) -45,00 415,00 - bie:l:l:l_cy (-) , ,00 M. Pozostale obowhtzkowe zmniejszenia zysku (zwi~kszenia straty) 0,00 0,00 Nj ~.n:k(strata) netto (K-L-M) ,42 6 1~1 86_2,50 ~~ no, dnia r ;rtv f llndn'if Gamych u~ ~-!

17 . MLMEX Systemy Komputerowe Sp. z o.o Sosnowiec, ul.jagiellonska 40 r. r. u r L 7! ' " l r! ' r ZEST A WENE ZMAN W KAPTALE (FUNDUSZU) WLASNYM jednostka obliczeniowa PLN r r. Kapital (fundusz) wlasny na pocz~ttek okresu (BO) , ,53 - korekty bh;dow podstawowych 0,00 0,00 La. Kapital (fundusz) wlasny na pocz~:ttek okresu (BO), po korektach , ,53 1. Kapital (fundusz) podstawowy na pocz~ttek okresu , , Zrniany kapitalu (funduszu) podstawowego 0,00 0,00 a) zwiekszenie (z tytulu) 0,00 0,00 - wydania udzialow ( ernisji akcji) 0,00 0,00 - inne wynikaj~:tce z kodeksu handlowego 0,00 0,00 - wynikaj~:tce z urnowy sp6lki 0,00 0,00 - wynikaj~:tce z decyzji uprawnionych organ6w 0,00 0,00 b) zmniejszaj~tce (z tytulu) 0,00 0,00 - umorzenia udzial6w (akcji) 0,00 0,00 - inne wynikaj~:tce z kodeksu handlowego 0,00 0,00 - wynikaj~:tce z urnowy sp6lki 0,00 0,00 - wynikaj~:tce z decyzji uprawnionych organ6w 0,00 0, Kapital (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 2. Nale:ine wplaty na kapital podstawowy na pocz!jtek okresu 0,00 0, Zmiana nale:inych wplat na kapital podstawowy 0,00 0,00 a) zwil(kszenie (z tytulu) 0,00 0,00 - inne wynikaj~:tce z kodeksu handlowego 0,00 0,00 - wynikaj~:tce z urnowy spolki 0,00 0,00 - wynikajqce z decyzji uprawnionych organ6w 0,00 0,00 b) zrnniejszaj~tce (z tytulu) 0,00 0,00 - inne wynikaj~:tce z kodeksu handlowego 0,00 0,00 - wynikaj~:tce z urnowy spolki 0,00 0,00 - wynikajftce z decyzji uprawnionych organ6w 0,00 0, Nale:ine wplaty na kapital podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 3. Udzialy (akcje) wlasne na pocz~ttek okresu 0,00 0,00 a) zwit;kszenie 0,00 0,00 b) zmniejszenie 0,00 0, Udzialy (akcje) wlasne na koniec okresu 0,00 0,00 4. Kapital (fundusz) zapasowy na pocz~ttek okresu , , Zmiany kapitalu (funduszu) zapasowego , ,42 a) zwil(kszenie (z tytulu) , ,42 - ernisji akcji powyzej wartosci nominalnej 0,00 0,00 - z podzialu zysku (ustawowo) , ,42 - z podzialu zysku (ponad wymagan~:t ustawowo minimaln~:t wartosc) 0,00 0,00 - wynikajqce z decyzji uprawnionych organow ,33 0,00 b) zmniejszenie (z tytulu) 0,00 0,00 - pokrycia straty - wynikajqce z decyzji uprawnionych organ6w 0,00 0, Stan kapitalu (funduszu) zapasowego na koniec okresu , ,75 7 ~fl-0/~ ' < J!/ (1(1/~ /\ t l :..(~'A,,_,.-::~~ f//; /

18 l. ~ Sporzqdzono Sosnowiec, dnia r Stlilnis~ Om via fiiij V-ee Prezes Zatz~ d.s.~rch " ;? (\7 1)~ \' ~ / twonfl_:o/czyk LJ7.iJ /-;.d;_,/,1 J; ~~.._ Glowny Ksi~rt ''"' / Marek Kawala V-ee Pr<;zes Zarztjdu d.s. teohnicznych Maxymlllarr avuckl Uuo v-ee Prezas ZsrzftdU d.s. Opsracyjf!ych ~ Dyrektor Zerz&dzaJEt.CY Sadano akceptow~~'""' etegtv rewlcten nr 10498, EZ.bfeta czerwll\aka-orofc r-., 1 ~ft. o~.t_i01.2a~ dnta... - o r-;;-;= lew Krzysko uur- Prozes Zerzarfu yrekfor (.;~nt:".. " t",

19 MLMEX Systemy Komputerowe Sp. z o.o Sosnowiec, ul.jagiellonska 40 ~ RACHUNEK PRZEPL YWOW PEN~ZNYCH r l, '_; r - L i 1 r l. r - ( f -, L. r- l.. ' -. 'ij "fr (metoda posrednia).a~pr~~plywysmdkqw.n!~n'~~ny~!:t?::... ~?::i.!!l!!j.pq~~~--qpt:racyjnej_._.... Zysk (strata) netto. Korekty razem. Amortyzacja. 2. Zyski (straty) z tytulu r6znic kursowych 3. Odsetki i udzialy w zyskach ( dywidendy) 4. Zysk (strata) z dzialalnosci inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw 6. Zmiana stanu zapas6w 7. Zmiana stanu naleznosci R. Zmiana stanu zobowiw.an kr6tkoterminowych, z wyjq_tkiem pozyczek i kredvt6w 9. Zmiana stanu rozliczen mit<_dzyokresowych 10. nne korekty. Przeplywy pienil(:lne netto z dzialalnosci operacyjnej(+/-) B. Przeplywy srodkow pienil(znych z dzialalnosci inwestycyjnej. Wplywy 1. Zbycie wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktvw6w trwalych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomosci oraz wartosci niematerialne i prawne 3. Z aktyw6w fmansowych, w tym: a) w jednostkach powiq_zanych b) w pozostalych j ednostkach - zbycie aktyw6w finansowych - dywidendy i udzialy w zyskach - splata udzielonych pozyczek dlugoterminowych - odsctki - inne wplywy z aktyw6w fmansowych 4. nne wplywy inwestycyjne. Wydatki 1. Nabycie wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktvw6w trwalvch 2. nwestycje w nieruchomosci oraz wartosci niematerialne i prawne 3. Na aktywa fmansowe, w tym: a) w jednostkach powiq_zanych b) w pozostalych j ednostkach - nabycie aktyw6w finansowych - udzielone pozyczki dlugoterminowe 4. nne wydatki inwestycyjne. Przeplywy pienil(:lne netto z dzialalnosci inwestycyjnej (-) C. Przeplywy srodkow pienil(:lnych z dzialalnosci finansow.ej. Wplywy 1. Wplywy netto z wydania udzial6w ( emisji akcji) i innych ({'?('. 1 /j ( -:; ll &<' t..r)-~j.- A " jednostka obliczeniowa PLN r r , , , , , , , , , , ,61 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , ,64 0, ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,84 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,79 0,00 0,00 ' ) rl.v.. ' / /\ 1

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT Ka nee a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2008

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Biegfych Rewident6w

Kancelaria Biegfych Rewident6w Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT BIURO AUDYTORSKIE An independent member of: utiy ul. Sniadeckich 10 V pi^tro 00-656 Warszawa Phone (+48 22) 621 7216 (+48 22) 621 6231 OMNIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Warszawa, 29 luty 2012r. na które

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007.

Sprawozdanie finansowe Fundacji Hospicyjnej z siedziba w Gdansku za rok 2007. ,,Fundacja Hospicyjna" ul. Chodowieckiego 1O Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT. MOJ Spółka Akcyjna. w Katowicach, ul. Tokarska 6

RAPORT. MOJ Spółka Akcyjna. w Katowicach, ul. Tokarska 6 RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ DOTYCZĄCĄ MOJ Spółka Akcyjna w Katowicach, ul. Tokarska 6 WPROWADZENIE DO RAPORTU 1. Badaniem objęto sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ SPIS TREŚCI 1. Oświadczenie Zarządu... s.3 2. Wprowadzenie do sprawozdania... s.4 3. Bilans.... s.9 4. Rachunek zysków i strat... s.12 5. Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. O P I N I A z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Opinia biegłego rewidenta z łącznego badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Tlumaczenie. Spis tresci

Tlumaczenie. Spis tresci Tlumaczenie AGORA SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2000 DO 30.06.2000 ORAZ OD 1.01.1999 DO 30.06.1999 przygotowane zgodnie z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOSCI Tlumaczenie

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS 3/2003

Formularz SA-QS 3/2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2003-11-13 09:15:11 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Formularz SA-QS 3/2003 (dla emitentów papierów wartosciowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg_pl Internet wwwkpmg_pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku. Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 1.12.2014 roku. Zawierający: Pismo Zarządu do Akcjonariuszy. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 131/2013 (4248) poz. 9759 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 9759. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Krzysztof Machnik w Mochnaczce Wyżnej. [BMSiG-6378/2013]

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie Finansowe OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MONNARI TRADE S.A. w Łodzi, ul. Radwańska 6 Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

ARKABZWBK AKCJI SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIF;TY

ARKABZWBK AKCJI SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIF;TY ARKABZWBK AKCJI SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIF;TY RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENT A Z PRZEGL'\DU ORAZ POLROCZNE SPRA WOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD I STYCZNIA 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 r. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Sąd

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo