OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA"

Transkrypt

1 POLTAX Sp zo o Warszawa.!1. wan.iy I1A lok.3 tel : +48 (22) lax: +48 (22) s e ma l: wwur por-ra).pl Ld< 66/u /,to (-fuselaj;o,2r*o.og sz OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA Dla Urzgdu m.st. Warszawy - Biuro Polityki Zdrowotnej PzeprowadziliSmy, badanie zaleczonego sprawozdania finansowego jednostki Samodzielny Publiczny Zesp6l Zaklad6w Opieki Zdrowotnej SOLEC z siedzibe Warszawa ul. Solec 93, na kt6re sklada siq: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) bilans spozqdzony na dzief r., kt6ry po stronie aktyw6w i pasywdw zamyka siq sumq ,23 3) rachunek zysk6w i strat za rok obrotowy od r do r. wykazujqcy strate netto w wvsokosci ( ,30) 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wlasnym za rok obrotowy od roku do roku wykazujqce zmniejszenie kapitalu wlasnego kwotq ,07 5) rachunek przeplyw6w pienieznych za rok obrotowy od 0' r. do 31.12,2009 r. wykazujqcy spadek stanu Srodk6w pienie2nych o kwote ,70 6) dodatkowe informacje i objasnienia. Za sporzqdzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. Naszym zadaniem bylo zbadanie i wyra2enie opinii o zgodno6ci z wymagajqcymi zastosowania zasadami (politykq) rachunkowo6ci tego sprawozdania finansowegotaz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacjq majqtkowq i finansow4 jak tez wynik finansowy jednostki oraz o prawidlowo$ci ksiqg rachunkowych stanowiecych podstawq jego sporzqdzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie do postanowien: 1) rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrze5nia 1994 roku o rachunkowosci (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz i Nr 165 po z p62niejszymi zmianami), 2) ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o bieglych rewldentach i ich samorzqdzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdah finansowych oraz o nadzotze publicznym (Dz. U Nr 77, poz. 649), Spalka zarelestrowana w Sqdzie Rejonowy.n d a m sl. Warszawy w Warszaw e Xlll Wydzial Gospodarczy Krajoweqo llejeslru Sadoweg. KRS t NIP: : Regon' i Kapital zakladowy Konto: Bank zachodn WBK SA 32 oddz at w Warsza',lie: s 8816

2 3) Kodeksu sp6lek handlowych (Dz.U. Nr 94 z 2000 r. poz z p6zniejszymi zmianami), 4) stosowanej w Polsce praktyki badania sprawozdai frnansowych, 5) ustawy o zakladach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r (Dz.U. z 1991 r. Nr 91, poz 408), Badanie sprawozdania finansowego zaplanowali5my i przeprowadzili6my w taki spos6b, aby uzyskac racjonalnq pewnos6, pozwalajqcq na wyra2enie opinii o sprawozdaniu. W szczeg6lno5ci badanie obejmowalo sprawdzenie poprawnosci zastosowanych przez jednostkg zasad (polityki) rachunkowo6ci i znaczqcych szacunk6w, sprawdzenie - w Wzewazajqcej mierze w spos6b wyrywkowy - dowod6w i zapis6w ksiggowych, z kt6rych wynikajq liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i calo6ciowq ocenp sprawozdania finansowego. Uwazamy, 2e badanie dostarczylo wystarczajqcej podstawy do wyra2enia opinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majqtkowej i finansowej badanej jednostki na dzieri r., jak tez jej wyniku finansowego za rok obrotowy od r. do r., b) sporzqdzone zostalo, zgodnie z wymagajqcymi zastosowania zasadami (politykq) rachunkowosci oraz na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiqg rachunkowych, c) jest zgodne z wplywajqcymi na tre66 sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami aktu zalozycielskiego jednostki. Nie wnoszqc zastzezeh, do prawidlowosci i rzetelnosci zbadanego sprawozdania finansowego niezbqdne jest przedstawienie nastqpujqcych objasnieri: - kapitaly wlasne se ujemne i wynosze na dzien roku ,77.,lqczne straty na dzien r. wynoszq ,77. i pzekraczajq sumg kapitalu (funduszu) podstawowegoraz kapitalu zapasowego, kt6ra na 31l22OO9 r. wynosi ,00. - dokonana analiza sprawozdania finansowego pokazuje slabq kondycjg finansowq jednostki, brak rentownosci iwystgpujece trudno6ci w plynno6ci finansowej, Naszym zdaniem dalsze funkcjonowanie SPZ ZOZ SOLEC w przypadku braku dofinansowania badanej jednostki, mo2e bye zagro2one. W dniu 17 grudnia 2009 roku Rada Miasta Stolecznego Warszawy podjgla uchwalg ff LXlN218Ol2009 w sprawie pzeksztalcenia z dniem 1 kwietnia 2010 roku Samodzielnego Publicznego Zespolu Zaklad6w Opieki Zdrowotnej SOLEC poprzez wydzielenie dziewigciu jednostek organizacyjnych. Plan restrukturyzacji jest gotowy i pozytywnie zaopiniowany pzez Radq Spoleczn4

3 sprawozdanie z dzialalnosci jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowosci, a zawafte w nim informacje, pochodzqce ze zbadanego sprawozdania finansowego, sqz nim zgodne. Warszawa, 18 marca 2010 roku K uczowy b iegly rew ide nt W imieniu podmiotu Nr 2695 nd'ofi uprawnionego do badania Anna Adach Nr w rejestrze 9703 POL-TAX Sp. z o.o. ul. Vandy I la lok. J, Wrfszawa tel. (22) 6t6-55-,(l6-t5-12. flr i NIP ll ,{r2. REcoN t Siedz iba pod m iot u u praw n o neg o Do badania sprawozdah finansowych sp rawozd ah f i n a n sowych rysza-244. l\+^^ ) 'B*al1;ncwlht I li"tt'm&t Nr 5110

4 POL-TAXSp.zoo Warszawa. ul. Wandy 11A ok.3 let.: +48 (22) , i fax: +48 (22) e mail: Raport uzupetniajqcy opinig biegtego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostki dzianajqcej pod firmq Samodzielny Publiczny Zesp6l Zaklad6w Opieki Zdrowotnej SOLEC z siedzibq w Warszawa ul. Solec 93 za rok obrotowy od r. do r. Sp6lka zarelestrowana $/ SEdzie Rejonowym d a m. st Warszawy w Warszawie Xl Wydzial Gospodarczy Kraiowegc Relestru Sqdowego KRS i NIP: i Reqon: ; Kapiial zakiadowy: Konto: Bank Zachodn WBK SA 32 Oddz al vr Warszawie i

5 - RaDort z badania sprawozdania linansoweeo SPZ ZOZ Solec za 2009 r. A. Cze56 og6lna SPZ ZOZ SOLEC powstal w wyniku pzeksztalcenia z Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej Warszawa - Sr6dmieiJcie. Podstawa przeksztalcenia by{a Uchwala Nr 10078/LXVll/98 Rady Gminy Waszawa - Centrum z dnia 18 czemca 1998 roku w sprawie przeksztalcenia Zespolu Publicznych Zakladow Opieki Zdrowotnej Warszawa - Sr6dmieicie w samodzielny zaklad. Jednostka dziala na podstawie statutu sporzadzonego w dniu t. uchwalony uchwalq 1/2001 Rady m. st. Warszawy, aneksu z dnia r., w kt6rym przyjeto tekst jednolity statutu oraz aneksu z r. Okres dzialalnosci jednostki nie jest okreslony. Ponadto jednostka posiada nastepujace dokumenty legalizujqce jej dzialalnos6: a) aktualny wpis do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spolecznych, fundacji i publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej w KRS pod numerem z dnia r. w Krajowym Rejestze Sadowym Sqdu Rejonowego w Warszawie. b) numer identyfikacji podatkowej NIP nadany w dniu t. ptzez U"zqd Skarbowy w Warszawie. c) numer identyfikacyjny Regon nadany w dniu ptzez Utzqd Statystyczny w Warszawie. Przedmiotem dzialalnosci jednostki, wynikajacym ze statutu iwpisu do rejestru sadowego jest: a) zapewnienie Swiadczen zdrowotnych sluzacych zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludnosci zamieszkalej na terenie dzialania zespolu zapewnienie Swiadczen zdrowotnych sluzacych zachowaniu, ratowaniu, pzywracaniu i poprawie zdrowia ludnosci zamieszkalej na terenie dziatania zespolu Wedlug stanu na dziefi bilansowy nie wystepowaly powiazania z innymi jednostkami (zaleznymi, wspdlzaleznymi i stowarzyszonymi - w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy o rachunkowo6ci). Organy jednostki przedstawiaje si? nastepujaco: a) Kierownikiem Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej SOLEC na dziei r. jest pelnieca obowiazki Dyrektora Pani Teresa Romanowska. b) Rada Spoleczna pracowala w skladzie: Przewodniczqcy RS Krzysztof Silny Conek RS Conek RS Conek RS Wojciech Noszczyk Ewa Starzyiska Tomasz Sybilski POL - TAX Sp. z o.o. zp{

6 - Rapoft z badania swawozdania frnansoweao SPZ ZOZ Solec za 2009 r. Conek RS Conek RS Conek RS Conek RS Conek RS Agnieszka Turadek-G6rna Malgorzata Kobus Batlomiej Kokoszka Marta Zajdel Malgozata Zuber-Zielicz Gl6wnym ksiegowym jednostki jest pelniqca obowiazki Pani Kalatzyna Giza. Kapitaly wlasne ksztaltujq sie nastepujqco: Wyszczeg6lnienig Stan na dziei bilansowy br. Stan na dziei bilansowy ubr, tkpital (tundusz) podstawowy , ,77 Naletne wplaty na kapital podstawowy (wi9lko66 ulemnal Udzialy (akcie) wlasne (wlelko56 ulemna) Kapital (tundusz) zapasowy Kapital (lundu8z) z aktualizacii wycany Pozostale kapltaly (fundusze) rezerwowe Zysk (etrata) z lat ubieglych ( ,47)) ( ,45\ Zysk (strata) netto ( ) (s ) Odplsy z rysku netto w ciqgu roku obrotowego (w.ulemna) Kapital podstawowy wynosi ,00 i sklada sie z funduszu zalozycielskiego w kwocie ,60 oraz dotacji na inwestycje i darowizn Srodk6w trwalych w kwocie ,40. Dla realizacji cel6w jednostka zatrudniala Srednio w badanym roku obrotowym 504,79 os6b, a w roku poprzednim 484,76 os6b (po przeliczeniu na pelne etaty) Na podstawie pelnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy nr PZ- -DRO do obowiazkowego w Swietle art.64 ustawy o rachunkowosci badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy - zgodnie z art. 66 ustep 4 Uor - wybrana zostala firma audytorska POL - TAX Sp. z o.o. wpisana pod numerem 2695 na liste podmiotow uprawnionych peez Krajowq Rade Bieglych Rewident6w. Niniejsze badanie, zgodnie z umowa nr 103lDZPl2009 pzeprowadzono w siedzibie jednostki w okresie od r. do r. POL - TAX Sp. z o.o. ep[

7 - Rapatl z badania sprcwozdania tinansoweqo SPZ ZOZ Solec za 2009 r. Zar6wno podmiot audytorski, jak i pzeprowadzajqcy w jego imieniu biegly rewident Anna Adach (nr ewid. 9703) oswiadczaja ze pozostaja niezalezni od badanej jednostki, w rozumieniu art ustawy o rachunkowosci. Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzajacy bylo zbadane przez firmg audytorska Polskie Towarzystwo Ekonomiczne PROFIT Sp. z o.o. i otzymalo opinie z objasnieniami dotyczacymi kontynuacji dzialalnosci. Sprawozdanie to zostalo zatwierdzone ptzez Prczydenta m.st. Warszawy, w dniu r. Strata poniesiona w tymze roku w kwocie ,02 nie zostala pokryta. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok poprzedzajqcy badany zostalo: a) stosownie do art. 69 ustawy o rachunkowosci oaone wtaz z innymi dokumentami w Sadzie Rejonowym - KRS w dniu r. b) zgodnie z aft. 70 ustawy o rachunkowosci ogloszono w Monitorze Polskim B w dniu r. c) wykonujac obowiazek z art. 27 ustawy z r. ozono w Urzedzie Skarbowym w dniu t. Przedlozone do badanja sprawozdanie finansowe za biez4cy rok obrotowy, zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowosci, sklada sie z: a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, b) bilansu na r., z sumq aktyw6w i pasyw6w ,23 zt c) rachunku zysk6w i strat wykazujqcego wynik finansowy ( ,30) d) dodatkowych informacji iobjasnien, e) zestawienia zmian w kapitale wlasnym, f) rachunkuprzeplyw6wpienieznych oraz doleczonego spawozdania Zatzqdu z dzialalnosci jednostki. Zgodnie z art. 67 ustawy o rachunkowosci jednostka udostepnila bieglemu prowadzone ksiqgi rachunkowe idokumenty stanowiece podstawe ich spozadzenia oraz udzielila informacji niezbednych do wydania opinii bieglego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym. Badanie w duzej mierze przeprowadzono metoda wyrywkow4 Ograniczenie do wybranych pr6b zastosowano r6wniez w zakresie rozrachunk6w z budzetem, w zwiqzku z czym moga powstae r6znice pomiedzy wynikami ewentualnych kontroli skarbowych pzeprowadzonych zwykle metoda pelna a ustaleniami zawartymi w niniejszym raporcie. Nie stanowilo, z zasady, pzedmiotu badania wykrycie i wyjasnienie zdarzefr podlegajacych Sciganiu np. naduzyc oraz innych nieprawidlowosci, jakie moglyby wystqpie poza systemem ewidencji Ponadto kierownik jednostki o2yl dodatkowe o6wiadczenie o: a) kompletnosci, prawidlowosci rzetelnosci sprawozdania finansowego przedlozonego do badania, POL - TAX Sp. z o.o. a4[

8 - Rapoft z badania spnwozdania finansoweao SPZ ZOZ Solec za 2009 r. b) ujawnieniu w informacji dodatkowej wszelkich zobowiqzafi korespondujqcych z dniem bilansowym, c) niezaistnieniu innych zdaeen gospodarczych, wplywajqcych istotnie na wielkosd danych liczbowych wynikajacych ze sprawozdania finansowego. Niniejszy raport zostal opracowany przez bieglego rewidenta na podstawie rewizyjnej dokumentacji roboczej, wymaganej pzez normy wykonywania zawodu bieglego rewidenta, z uwzglednieniem: a) stosownych pr6b badawczych, wtym pozycji dominujacych kwotowo, b) poziomu istotnosci ustalonego dla sprawozdania finansowego, c) zawodowegosadu zgodnosci zdarzen gospodarczych z operacjami ksiegowymi, d) w zakresie roiczeh podatkowych raport obejmuje badanie stanu rozrachunk6w z tych tytul6w i ich zgodnosc z danymi deklarowanymi pzez badanq jednostke. POL - TAX Sp. z o.o. s4l*

9 - RaDort z badania sprcwozdania finansoweqo SPz zoz Solec za 2009 r. B. Kluczowe wielkosci bezwzgledne iwskazniki wzgledne charakteryzujqce wynik bilansowy jednostki oraz jei sytuacje majatkowe i finansow4 za rok obrotowy i dwa lata poprzedzajqce. Wynik dzialalnosci gospodarczej, zmiany rachunku zysk6w i strat, bilansu oraz wskaznik6w finansowych charakteryzujq tabele i wykresy podane nizej: 1. Bilans por6wnawczy Lp dane w tvs. : Wyszczeg6lnienie Zmiana stanu udzialu udzialu % udziafu % % 2009/ t I t ,9 72, ,4 66, ,5 58,5 't 320,6 't11,1 2043,4 1'18,3 t. wadogci niamatorialne I 200,7 1,1 297,6 1,7 497,7 (96,9) 67,5 (297,0) 40,3. R2eczowe aktywa tmalo ,2 71,5 t 1 595, , ,4 112, ,4 121,9 t. Nalo2nogci dlu9ot6rmlnowe Od jednosrek pow 4zanych Inwestycje dlusoteminowo a) w jednostkach Powiqzanych Dlugoteminowe roicz nia 4 990,0 27, ,8 33, ,1 41,5 (908,7) 84, ,11 63,0 142,4 0,8 190,3 1,1 185,9 1,0 (47,9) 74,8 (43,4) 76,6. Nalelnosci kr6*oreminowe 4 736,2 26,O 3 034,5 17, ,3 33,1 1701,7 156,1 (r 579,1) 75,0 NaleznoSci od jednostek t. Inw stycja kr6tkoleminowe 49,6 0, ,5 14,8 I 376,8 7, ,91 1, ,21 3,6 a) w jednostkach Powiqzanych Kr6tkotorminowo rolc:snla 61,8 0,3 49,4 0,3 o,2 12,4 125,0 157,8 AkqMa razem 18204,9 100, ,1 100,0 l9 088,6 '100,0 41 I,8 1O2,3 (883,7) 95,4 Graficznie aktywa przedstawiaja sie nastepujaco: Aktywa w latach ; I E Aktyw a trw ab E zapasy D tble2nosci k6tkoterninowe E hwestycje k6tkoterninow e lata POL - TAX Sp. z o.o. 6N

10 - RaDott z badania sprawozdania finansowego SPZ ZOZ Solec za 2009 r. Pasywa, dane w tys. : Lp wyszcze96lnienie Zmiana stanu % udzialu % udalu % % % 2009/ I Kapital (fundusz) wlasny ,41 (225,8) (29943,4) (168,3) (23386,5) l122,sl (11169,0)137, ,91175,8 t ,0 73, ,6 88,0 '13 389,6 70,1 (2317,6) 45,2 (44,6) 99,7. u. Nal.lne wplaty na kapital podstawowy (wiolkosc Udzialy (akcje) wlasns Kapital {rundusz) apasowy t5 687,5 82,2 (15 687,5) (fundlrsro) rozstuowo v. Zys* (strata) z lat ubi s[ych (45606,0) (250,5) l4o 372, ,91 (46878,6) {245,6) ls 233,21 't13,0 1272,6 97,3 vl. (8 851,4) {48,6) (5 233,2) {29,4) (5 585,0) (29,3) (3 618,2) 169,1 (3 266,4) 158,5 tx. Odpby z zysku n tlo w ciqsu roku obrotow go B. zobowiqzania i rezerwy na zobowiazania ,3 325, ,5 268, ,1 222,5 l't 580,8 124, ,2 Rozorwy na zobowiqzania 989,2 5, ,5 18,0 I 796,3 9, ,31 30,9 (807,1155, ,4 75, ,7 91, ,7 98,6 (2552,3) 84,3 (s 153,3172,6 1 Wob* j6d.oslel pni+anych t. M 650,7 245, ,4 159, ,2 114, ,4 157, ,5 204,4 1 Wob* jednostel powi4zanych Rolczenia mlgdzyokr sow t8 204,9 100, ,1 100, ,6 100,0 41'1,8 't02,3 (883,7) 95,4 Graficznie pasywa przedstawiajq sie nastepujaco: Pasywa r.v latach!! (10000) (20000) (30000) (40000) N Kapital (fundusz) w +asny n Zysk (strata) netto! Rezerwy na zobow iezania E zobowiezania kr6tkoterninowe (50 000) 2008 lata POL - TAx Sp. z o.o. tflfi

11 - Rapotl z badania sdrawozdania tinansoweqo SPZ ZOZ Solec za 2009 t. Graficznie zmiany w aktywach i pasywach przedstawia,a sie nastepujqco: Majqtek i ir6dla finansowania n fapitat oocy (20000) (40000) E Kapital (fundusz) wlasny E Aktywa ogdlem (60 000) Zgodnie z danymi wynikajacymi z bilansu analitycznego sytuacje Jednostki istotnie wplywaja ponizsze aspekty: a) aktywa trwale stanowia 72,60/0 calego majatku Jednostki, w tym rzeczowe aktywa trwale, kt6re stanowia 71,5% majatku jednostki, b) jednoczesnie widoczny jest wzrost bilansowej wartosci zeczowych aktyw6w trwalych, kt6ry w przedziale 3 lat ( ) czyni kwote 2 340,4 tys.. c) w grupie majatku obrotowegodnotowano spadek o 2927,1 tys.., kt6ry obejmuje stan zapas6w, naleznosci i inwestycji kr6tkoterminowych d) w pasywach bilansu uwage zwraca obnizenie kwotowe kapital6 wlasnych o 17725,9 tys.., co jest rezultatem poniesienia w latach nie pokrytych dotychczastrat bilansowych. e) odnotowa6 nalezy przyrost zobowiqzan kr6tkoterminowych o ,5 tys.., co jest zjawiskiem niekorzystnym. 2. Rachunek zysk6w i strat Rachunek zvskow i strat - dane w Lp Wyszczeg6lnlenie 2009 rok 2008.ok 2007 rok Zmiana stanu udzialu % odzialu % udzialu % % 2009/ t t DzialalnosC oodslawowa Prrychody netto ze sprzedaiy i zr6wnane z nimi, wtym: ,4 90, ,7 98, ,3 84,3 1371,7 104, ,1 12O,7 Koszt wlaany sprzeda2y ,7 85, ,0 88, ,9 94,3 s 731,7 116,8 2942,8 108,0 3. wynik na spzedazy (5 74r,3) (1 381,3) (8 633,7) (4 350,0) 415, ,3 POL - TAX Sp. z o.o. 8A{

12 - Raqott z badania B. Pozostala dzialalnogc operacyjna 1 Pozostale przychody 3 270,1 8,7 380, ,8 9, ,0 859,6 254,6 108,,1 Pozodal. koszty opetacylne Wynik na dalalno6ci operaqyjnei WYnik operacyjny la3+83) D. DzialalnoSC ffnansowa 2 508,3 5,4 807,3 2,1 566,8 1,4 1701,1 3't0,7 't 941,5 442,5 762,1 (426,8) 2 444,9 1188,9(r78,6) (1 686,8) 31,1 (4 979,2) (1 808,1) ( ) (3171,1)275,4 1205,5 80,5 1. Prrychody finansowe 170,6 0,5 19,8 0,1 469,8 1,4 150,8 861,0 (299,2) 36,3 Koszty linan6owe 5, ,5 4,4 690,9 't,8 (ss1,7) a2,a I 969,8 385,1 Vlrynlk na dzialalnoscl finansowel zdarzenia nadzwyczajne (2 4eo,1) 13152,7\ (221,1') 702,5 78,0 (2 269,0) 1 126,1 1 Zyski nadzwyczajne 14,2 0,0 I 788,8 5,3 14,2 (1774.6) 0,8 2. Straty nadzwyczajne 't 381,6 3,0 212,4 0,6 968,0 1149,1 594,4 413,6 142,7 3. WYnlkzdarz f nadzwyczajnych Zysk {strata) brutto (c+d3+e3) (1 367,4) 1232,4' 820,8 (1 135,0) 588,3 \2188,21 (166,6) (8 836,8) (5 233,2) (5 585,0) (3 603,6) 168,9 (3 251,8) 158,2 1. Podatek dochodowy 14,6 14,6 14,6 Pozoatalo obowiezkowe zmniejszenia zysku (zwiekszenia straty) Obowiezkowe obciqieniafazem 14,6 14,6 14,6 Zysk (strata) notto (F-G) (88s1,4) (5233,2) (558s,0) (3518,2) 169,,1 (3266,4) 158,5 Przychody og6lem 37525,6 100, ,0 100, ,7 100,0 4 42e,8 113,1 40'15,9 112,O Koszty og6lem ,3 100, ,2 100, ,7 100, ,2 120, ,7 118,6 Rachunek zysk6w i strat wykazuje w roku obrotowym ujemny wynik finansowy netto w kwocie ,4 tys.. Udzial poszczeg6lnych element6w rachunku zysk6w i strat ksztaltujqcych wynik finansowy przedstawia ponizszy wykres: Wynik finansowy na poszcze96lnych rodzajach dzialalno*>i E zoos U 2oo8 E 2oo7 ' 3 (2 000) (4 000) (6 000) (8 000) (10 000) VWnik na sprzedazy VWnik na pozostabj dz ialalnos ci operacylnel \,rynik na dzialalnosci f inansowej VWnik brutto og6lem POL - TAX Sp. z o.o. s Pof,'

13 - Rapoft z badania spmwozdania finansawegg SPZ ZOZ Solec za 2009 r. Przychody i koszty dzialalno6ci operacyjnej na przelomie lat I Pzychody ze dzialalnobci operacyjnej N Przychody ze spzeda2y produk6w E E Przychody ze sprzedaiy towal6w i material6w I Kosty dzialalnosci operacyl nej n Vvartosd spzedanych towar6w i material6w 0 Na podstawowej sprzedazy osiqgnieto strate wynoszaca -5741,3 tys.. Dodatni wynik na dzialalnosci operacyjnej w kwocie 762,1 wynika z ptzewagi rozwiazanych rezerw nad rezerwami zawiqzanymi. Ujemny wynik na dzialalnosci finansowej w kwocie -2490,1 tys., powstal z tytulu zaplaconych i naliczonych odsetek. Ujemne kapitaly wlasne Swiadczq o tym, 2e majqtek SPZ ZOZ Solec w calosci finansowany jest kapitalami obcymi, kt6re powoduja lawinowe narastanie koszt6w obslugi tego kapitalu. Wystepujace trwale zatory platnicze w regulowaniu zobowiqzafi powoduj4 Ze kontrahenci dochodza swoich roszczen na drodze sadowej i w ramach egzekucji komorniczych, kt6re dodatkowo powiekszaja koszty, na co SPZ ZOZ Solec nie ma wiekszego wplywu. Wynik finansowy na przetomie lat ksztaltuje sie nastepujqco: Wynik finansowy na przelomie lat (1 000) (2 000) tudatek dochodowy i nne obcie2enia a (3000) (4000) (s 000) (6000) (7000) (8000) (s 000) (10000) 2009 f inansowy netto POL - TAX Sp. z o.o. rcm

14 - Rapoft z badania sprcwozdania finansoweqo SPZ ZOZ Solec za 2009 r. Om6wienie analizy wskainikowej 2.1 Wskainiki rentowno6ci Rentowno66 majqtku (ROA) wvnik finansow netto x 100 aktwa oq6lem lentowno66 netto sp]zedazy wvnik tinansowy netto x 100 przvchodv ze sdrzedazy Skorygowana rentowno66 majatku 5{ 48,62%.29,41% -29,26% 3-a -25$8% -15,810/. -'t6,67% 'v<k nptt6 + r^.lspfki- n^.laf.k dd.hnddw n.l d.i.ctek) y 1nr -26,4'10/6-10,05% -20,576/0 aktwa oq6lem Rentowno6c zasob6w osobowych (ROSE) zvsk netto orzecietny stan zatrudnienia (17 534,76) ('10 795,43) (r0 740,6) Wystqpienie w roku obrotowym straty powoduje, ze wszystkie wskazniki rentownosci za ten okres przyjmujq wartosc ujemne i potwierdzajq fakt braku zyskownosci. Majatek pracujacy w sp6lce generowal stratq w wysokosci 48 groszy na jedne ztot6wke zaangazowana w aktywa. Ujemna wartoso wskaznika rentownosci sqzeda2y, oznacza ze z kaadq ot6wki sprzedazy poniesiono w 2009 r strate 26 groszy. W nastepnych okresach roiczeniowych konieczne jest podjecie dzialan majacych na celu przywr6cenie rentownosci SPZ ZOZ Solec. 2.2 Wskainiki plynno6ci finansowej przedstawiaj4 sie nastepujeco: Itska:nik plynnosci bietqcej ( ) zobowiazania kr6tkoterm- - zobowkr6tkoterm.dowvzei 12 mc rka:nik plynno6ci szybkiej ( ll ) 2-,O 0,11 0,20 0,33 0,10 0,20 0,33,Vskainik plynnosci natychmiastowej ( lll ) inwestvcie kr6tkoierminowe zobowiazania kr6tkotermin - zobow zm dostaw iusluo oow 12mc,Vska2nik handlowej zdolnosci kredytowei naleznosci z M.dostaw i usluo zobowiazania z M doslaw i ustuo ),1 0,2 0,00 0,06 0,06 0,33 0,24 0,29 Por6wnanie powyzszych wskaznik6w z pozqdanym wskaznikiem plynnosci biezacej, bgdecym relacja majatku obrotowego do zobowiqzan kr6tkoterminowych - wskazuje na wystepowanie w jednostce zakl6cen w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiezan. POL - TAX Sp. z o.o. r 114{

15 - Rapoft z badania sprawozdania finansowego SPZ ZOZ Solec za 2009 r. 2.3 Wskainiki rotacji pnedstawiaje sie nastepujaco: Szybkos6 obrotu zapasami srednistan zaoas6w x 365 dni orzvchodv neito ze sorzeda2v Drodukt6w towrr6w i materirl6w SzybkoS6 obrotu nale2n05ciami Sredni stan naldnosci z Mulu dostaw i usluo x 365 dni orzvchodv netto ze sdrzedazv Drodukt6w.towar6w i material6w Stopiei splaty zobowi4za6 S.ednistan zobowiazai z tvtrjlu dostaw iusluo x 365 dni orzvchodv netto ze soeedazv orodukt6w.towadw i material6w Produktywnos6 aktyw6w orzvchodv netto ze sprzeda2v orodukldw.towar6w i malerial6w t 3'l '131 2,O 1,87 1,84 Na plynnose Srodkow obrotowych ma wplw szybkose obrotu naleznosciamizapasami. Obr6t naleznosciami w dniach wydluzyl z 34 dni w 2008r. do 39 dni w roku 2009, co nie jest zmianq istotn4 Wskaznik produktywnosci aktyw6w wynoszacy 1,87 informuje, 2e I zaanga2owanego majetku przysporzyl 1,87 przychod6w, co wskazuje na wysoke majqtkochlonnosc przypadajaca na poziom osiagnietej sprzedazy. Z analizy wskaznika rotacji zapas6w w dniach, wynika 2e w 2009 r. pzecietny czas trwania jednego cyklu obrotowego zapas6 w por6wnaniu z rokiem poprzednim nie ulegl zmianie. 2.4 Om6wienie pozostalych wskainik6w Wskainiki do analizy poziomej i pionowej bilansu Zlota regula bilansowania (kaoitatu wlasne + rezerwv dluooterminowe) x 100 Zlota regrra bilansowania ll aktvwa trwale kaoitatu obce kr6tkoterminowe x 100 Zlota egula f inansowania aktvwa obrotowe kapitalv wlasne x ,62% -224,81% -209,340/ ,80% 479,82"/o 298,650/" -69,31% -62,73yo -55,06% kaoital obcy,varto56 bilansowa jednostki Aktwa ogglem - zobowiezania ogolem , , ,5 ivskarnik wyposa2enia ied nostki w trwale 6rodki gospodarcze aktvwa trwale x 100 aktvwa oodlem ,s9% 66,85% 58,52% POL - TAX Sp. z o.o.,,n-

16 - Rapoft z badania sprawozdania finansowego SPZ ZOZ Solec za 2009 r P ozostane wskain iki iwiarygodnos6 kredytowa (0,10) (0,r3) (r,99) ivydajno66 pracy orzvchodv netlo ze sorzeda2v oroduki6w.towar6w i material6w 5l,'l 2,2 x brzecietne zahudnienie {w etatach) Wskainiki przeplyw6w finansowych Nadwyika finansowa iednostki (ptynna got6wka) Wynik finansowy netto + amortyzacja ivskainik.elacji zysku netto do pieniqinej nadwyiki operacyinei Wvnik finansowv netto pzeplywy pieniezne z dzialalnosci operacyjnej,vskainik udzialu amortyzacii w Srodkach pienie2nych amortvzacia roczna x '100 pzep.lywy pienie2ne z dzialalnosci operacyjnej Wskainik splacalnosci zobowiazan zobowiazania oq6lem pzeptywy pienie2ne z dzialalnosci operacyjnej ivyplacalnose got6wkowa na dzieri bilansu pzeglvwv pienie2ne z dzialaln06ci ooeracvinei zobowiqzania og6lem (7 950,4) (3552,0) (40s0,9) (3,02) (r1,76) 4,40 30,73% 377,92% 1120,73yol 20,23 't0?,31 (33,43) 0,05 0,01 (0,03) Zdolnose jednostki do kontynuowania dzialalnosci w roku nastepnym po badanym i w niezmienionym istotnie zakresie Uwzgledniajac wska2niki dokonanej analizy ekonomiczno - finansowej oraz wyniki badania sprawozdania finansowego i zdaneh, jakie nastqpily po dniu bilansowym stwierdza sie wystepujace trudnosci finansowe i brak odpowiedniej plynnosci biezacej. Dalsze funkcjonowanie SPZ ZOZ Solec w pzypadku braku zwiekszenia spzedazy wykonywanych uslug lub dofinansowania badanej jednostki, naszym zdaniem, moze bye zagrozone. W dniu 17 grudnia 2009 roku Rada Miasta Stolecznego Warszavyy podjgla uchwale nr LX X2180/2009 w sprawie przeksztalcenia z dniem 1 kwietnia 2010 roku Samodzielnego Publicznego Zespolu Zakladow Opieki Zdrowotnej SOLEC w zaklad niepubliczny. Plan restrukturyzacji jest gotowy i pozytywnie zaopiniowany pzez Prezydenta m.st Warszawy. POL - TAX Sp. z o.o. BM

17 - Rapgft z badania sqawozdania finansoweqo SPZ ZOZ Solec za 2009 r. C. Cze56 szczegolowa 1. Ocena prawidlowosci stosowanego systemu ksiegowosci 1.1 Ksiegowo66 jednostki Ksiegowosc jednostki funkcjonuje na podstawie aktualnegopracowania pt.,,zakladowa Polityka Rachunkowosci", zatwierdzonego przez kierownika jednostki z moca obowiazujqca od r. W opracowaniu tym ujeto wybrane przez jednostke alternatywne rczwiqzania, ustawowe wynikajace z art. 10 ustawy o rachunkowosci, w tym reguly, metody i procedury dotyczace: a) wyceny przychod6w, rozchodow istan6w bilansowych poszczegolnych pozycji aktyw6w ipasyw6w, r6wniez zasad szacowania odpis6w aktualizujecych utrate wartosci, bqdz jej przyrost, b) inwentaryzacji aktyw6w i pasyw6w, ze szczeg6lnym akcentem na inwentaryzacje w formie tzw. wemikacji dokument6w, c) zasad tworzenia i szacowania rezem na pzyse zobowiqzania (art. 35,,d" ustawy o rachunkowosci) i rezerw na przyse koszty - wg art ustawy), w tym na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. d) zasad rezerwowania w bilansie czesci wyniku finansowego na przysz{e zobowiazania wobec budzetu oraz zasad aktywowania przysych potrqcen z tytulu odroczonego podatku dochodowego. 1.2 W zakresie prawidlowo6ci stosowanego systemu ksiegowo6ci biegly potwierdza, 2e: a) jednostka pzestrzegala zasady ciaglosci stosowanych zasad rachunkowogci, w tym w pzedmiocie prawidlowosci otwarcia ksiag rachunkowych na roku badanego, c) operacje gospodarcze zaewidencjonowane zostaly zgodnie z podstawowymi zasadami rachunkowosci, w tym zgodnie z zasadq memorialu i ostroznej wyceny, d) dowody 2r6dlowe stanowiqce podstawe do ujecia w ksiegach rachunkowych byly sprawdzone i zakwalifikowane zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowosci, w tym m.in. kwalifikowanekonomicznie przez osoby uprawnione ina technicznie do prawidlowego ich u.jecia w ksiegach rachunkowych. tej podstawie dekretowane 1.3 W zakresie zabezpieczenia dostepu do danych z ksiag rachunkowych i dowod6w ksiggowych oraz za pomoce komputer6w stwierdza sie, ie: a) jednostka pzechowuje zbiory bez dokonania wydruk6w papierowych. Dane te znajduja sie na magnetycznych dyskach twardych, nad ich prawidlowoscia czuwa informatyk. b) archiwowanie dowod6w ksiegowych, ksiqg rachunkowych i sprawozdari finansowych dokonywane jest w siedzibie zarz4du jednostki, w oryginalnej postaci, w podziale na lata imiesiace. POL - TAX Sp. z o.o. b) prowadzila w spos6b poprawny ksiegi rachunkowe, przy uzyciu wlasciwego programu komputerowego,,ofll-

18 - Rapoi z badania sdrawozdania frnansoweao SPZ ZOZ Sglec za 2009 r. c) okresy przechowywania danych byly zgodne z art. 74 ustawy o rachunkowosci, tj.: sprawozdania finansowe - przechowywanie trwale, a pozostale zbiory 5 lat liczone od poczatku roku nastepnego. Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy, a okresem sprawozdawczymiesiac. 2. Inwentaryzacj aktyw6w i pasw6w Inwentaryzacjaktyw6w i pasyw6w zostala przeprowadzona do bilansu rocznego zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowosci: a) w drodze spisu z natury: - got6wka w kasie na dzien t. - materialy na dzien r. b) w drodze potwierdzenia sald: - Srodki na rachunkach bankowych na dzien r. c) w drodze wemikacji stanu ewidencyjnego i wyceny: - pozostale skladniki aktyw6w ipasyw6w Biegly nie obserwowal inwentaryzacji z natury, jednakze stosowany pzez jednostke system ewidencji umoiwil nam potwierdzenie ich stanu, na dziefi r., za pomoca innych procedur niz spis z natury. R62nice inwentaryzacyjne zostaly prawidlowo roiczone iwprowadzone do ksiag w roku badanym. Stwierdza sie, ze ksiegi rachunkowe wraz z dokumentacja stanowieca podstawe do ewidencji operacji gospodarczych - uznaje sie za prawidlowe w rozumieniu art. 24 ustawy o rachunkowosci i stanowiace podstawe do sporzqdzenia zbadanego sprawozdania finansowego. POL - TAX Sp. z o.o.,5il

19 - RaNft z badania spnwozdania frnarcowego SPZ ZOZ Solec za 2009 r. 3. AKTYWA Aktywa zbadanego bilansu w ukladzie odtwarzajqcym sprawozdanie finansowe przedstawiaja sie nastepujaco: 3,1 Wartosci niematerialne i prawne w wysokosci stanowiaone 1,1% bilansowej sumy aktyw6w Tre6e Wartosd brutto Ko6zty zakoliczonych prac roafiolowych Wartosd f]my Inne wartosci nlematorlalne I p1awn9 Bilans otwarcia ,03 Zwiekszenia Zmniejszenia Raz9m umotzenlo Bilans otwarcia ,88 Zwiekszenia 96851,56 Zmniejszenia Wartosci niematerialne i prawne spelniaj4 - kryteria ustawy o rachunkowosci (art. 28) w zakresie ustalenia ich wartosci poczatkowej wg cen nabycia, - wykazano w nich wylacznie kontrolowane pzez jednostkq nabyte prawa majatkowe ptzeznaczone dla statutowej dzialalno6ci, - byly prawidlowo amortyzowane bilansowo i podatkowo, - utrata zdolnosci do pzynoszenia korzy6ci ekonomicznych nie wystapila, - inwentaryzacja WN P zostala pzeprowadzona w formie ich weryfikacji. 3.2 Rzeczowe aktywa trwale w wysoko5ci Stanowieone 71,5% bilansowej sumy aktyw6w. Podzial rzeczowego majqtku trwalego wedlug grup rodzajowych jest nastepujacy (w ): zt , t31.12 POL -TAx Sp. z o.o. 16M.

20 - Rapoft z badania sprawozdania linansowego SPZ ZOZ Solec za 2009 t ,11 't ,01 Srodki tmale w budowie: Zaliczki na Srodki tmale w budowie Biegly stwierdza wiarygodnos6 i zgodnose tej pozycji bilansowej, gdy2: - wycena zeczowego majetku tmalego jest zgodna z pzyjetymi rozstrzygnieciami zapisanymi w Zakladowej Polityce Rachunkowosci onz at1. 28 ustawy o rachunkowosci, - dokumentacja dotyczqca pzychodu i rozchodu SrodkOw tmalych jest kompletna iprawidlowa, Srodki tmale amortyzowane sa metoda liniowa dotychczasowe umozenie zeczowych aktyw6w tmalych wynosi 61,99%, wlasciwa jest wycena Srodk6w tmalych, w tym zuzycia Srodk6w i amortyzacii jako zarachowanego w koszty umorzenia, ewidencja, klasyfikacja oraz prezentacja majatku w sprawozdaniu finansowym, nie nasuwa uwag, amortyzacja wartosci niematerialnych i prawnych oraz Srodk6w trwalych za rok badany wynosi ,52., 3.3 Aktywa obrotowe wykazane w bilansie slanowiq2t,4o/o aktyw6w og6lem, z tego pzypada na: Zapasy ,51 Stanowie one 0,8% bilansowej sumy aktyw6w i zostaly w bilansie wykazane z uwzglgdnieniem kryteri6w okreslonych w art. 3 ust. 1 pkt 18 Uor. Nazwa Wartosc wg ksiqg Odpisy aktuallzul4ca (+t-) Kwota wykazana w bllansie Materialy 142 4't6, ,51 Polprodukty i produkty w toku 0,00 Produkty golowe 0,00 POL - TAX Sp. z o.o..,m

Kancelaria Biegfych Rewident6w

Kancelaria Biegfych Rewident6w Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI.

Bardziej szczegółowo

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT Ka nee a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2008

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie Finansowe OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MONNARI TRADE S.A. w Łodzi, ul. Radwańska 6 Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Licencyjny 2015

Podręcznik Licencyjny 2015 Załącznik do uchwały Prezydium ZG PZM nr 352/2014 z dnia 29.10.2014 r. Podręcznik Licencyjny 2015 Wzory dokumentów finansowych 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Wzór budżetu wpływów i wydatków 5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007.

Sprawozdanie finansowe Fundacji Hospicyjnej z siedziba w Gdansku za rok 2007. ,,Fundacja Hospicyjna" ul. Chodowieckiego 1O Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego ONICO SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE, UL.DZIECI WARSZAWY 21E/4 za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Warszawa, 28 lutego 2011 r. OPINIA

Bardziej szczegółowo

Tlumaczenie. Spis tresci

Tlumaczenie. Spis tresci Tlumaczenie AGORA SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2000 DO 30.06.2000 ORAZ OD 1.01.1999 DO 30.06.1999 przygotowane zgodnie z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOSCI Tlumaczenie

Bardziej szczegółowo

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT BIURO AUDYTORSKIE An independent member of: utiy ul. Sniadeckich 10 V pi^tro 00-656 Warszawa Phone (+48 22) 621 7216 (+48 22) 621 6231 OMNIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

P Ir FOrlGtFu. A tbryrt.ns.l"

P Ir FOrlGtFu. A tbryrt.ns.l 19 grdt{r zocr, P Ir FOrlGtFu l8sgdot dic rof,&r SJ. r rl.ldbtu rr!&{a ott2 A tbryrt.ns.l" :d.quu$srjc Ir NINIEJSZY PLAN POTACZENIA (,,Plan Poleczenia") zostal przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. O P I N I A z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Opinia biegłego rewidenta z łącznego badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek 03-822 Warszawa, ul. Grochowska 357/ 435 wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR poz. 2988 tel/fax 022 698 73 11; e-mail: amalek@bakam.biz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Warszawa, 29 luty 2012r. na które

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06. AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.98 Spis tresci Skonsolidowany bilans 1 Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 r. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT. MOJ Spółka Akcyjna. w Katowicach, ul. Tokarska 6

RAPORT. MOJ Spółka Akcyjna. w Katowicach, ul. Tokarska 6 RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ DOTYCZĄCĄ MOJ Spółka Akcyjna w Katowicach, ul. Tokarska 6 WPROWADZENIE DO RAPORTU 1. Badaniem objęto sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005

KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 (zgodnie z 93 ust.2 i 94 ust. 1 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS 3/2003

Formularz SA-QS 3/2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2003-11-13 09:15:11 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Formularz SA-QS 3/2003 (dla emitentów papierów wartosciowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 I. Zakres, miejsce i okres prowadzenia działalności...3 II. Rejestracja i obsługa bankowa...4 III.

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 I. Zakres, miejsce i okres prowadzenia działalności...3 II. Rejestracja i obsługa bankowa...4 III. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 I. Zakres, miejsce i okres prowadzenia działalności....3 II. Rejestracja i obsługa bankowa....4 III. Kapitały własne Spółki...4 IV. Reprezentacja Spółki i jej zatrudnienie...4

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię

Raport uzupełniający opinię Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego BUMECH Spółka Akcyjna w Tychach za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Warszawa, kwiecień 2009 r. SPIS TREŚCI RAPORTU A. CZĘŚĆ OGÓLNA...2

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Sąd

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg_pl Internet wwwkpmg_pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ SPIS TREŚCI 1. Oświadczenie Zarządu... s.3 2. Wprowadzenie do sprawozdania... s.4 3. Bilans.... s.9 4. Rachunek zysków i strat... s.12 5. Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

ALUMAST S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31GRUDNIA 2012 ROKU REWIDENTA

ALUMAST S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31GRUDNIA 2012 ROKU REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ALUMAST S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31GRUDNIA 2012 ROKU Poznań, dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER ZRÓWNOWAZONEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES ROCZNY

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO ul. Nowogrodzka 31 lok. 213 00-511 Warszawa SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt O P I N I A NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sporządzona

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER SEKTORA USLUG FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES ROCZNY

Bardziej szczegółowo