OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA"

Transkrypt

1 POLTAX Sp zo o Warszawa.!1. wan.iy I1A lok.3 tel : +48 (22) lax: +48 (22) s e ma l: wwur por-ra).pl Ld< 66/u /,to (-fuselaj;o,2r*o.og sz OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA Dla Urzgdu m.st. Warszawy - Biuro Polityki Zdrowotnej PzeprowadziliSmy, badanie zaleczonego sprawozdania finansowego jednostki Samodzielny Publiczny Zesp6l Zaklad6w Opieki Zdrowotnej SOLEC z siedzibe Warszawa ul. Solec 93, na kt6re sklada siq: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) bilans spozqdzony na dzief r., kt6ry po stronie aktyw6w i pasywdw zamyka siq sumq ,23 3) rachunek zysk6w i strat za rok obrotowy od r do r. wykazujqcy strate netto w wvsokosci ( ,30) 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wlasnym za rok obrotowy od roku do roku wykazujqce zmniejszenie kapitalu wlasnego kwotq ,07 5) rachunek przeplyw6w pienieznych za rok obrotowy od 0' r. do 31.12,2009 r. wykazujqcy spadek stanu Srodk6w pienie2nych o kwote ,70 6) dodatkowe informacje i objasnienia. Za sporzqdzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. Naszym zadaniem bylo zbadanie i wyra2enie opinii o zgodno6ci z wymagajqcymi zastosowania zasadami (politykq) rachunkowo6ci tego sprawozdania finansowegotaz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacjq majqtkowq i finansow4 jak tez wynik finansowy jednostki oraz o prawidlowo$ci ksiqg rachunkowych stanowiecych podstawq jego sporzqdzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie do postanowien: 1) rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrze5nia 1994 roku o rachunkowosci (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz i Nr 165 po z p62niejszymi zmianami), 2) ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o bieglych rewldentach i ich samorzqdzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdah finansowych oraz o nadzotze publicznym (Dz. U Nr 77, poz. 649), Spalka zarelestrowana w Sqdzie Rejonowy.n d a m sl. Warszawy w Warszaw e Xlll Wydzial Gospodarczy Krajoweqo llejeslru Sadoweg. KRS t NIP: : Regon' i Kapital zakladowy Konto: Bank zachodn WBK SA 32 oddz at w Warsza',lie: s 8816

2 3) Kodeksu sp6lek handlowych (Dz.U. Nr 94 z 2000 r. poz z p6zniejszymi zmianami), 4) stosowanej w Polsce praktyki badania sprawozdai frnansowych, 5) ustawy o zakladach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r (Dz.U. z 1991 r. Nr 91, poz 408), Badanie sprawozdania finansowego zaplanowali5my i przeprowadzili6my w taki spos6b, aby uzyskac racjonalnq pewnos6, pozwalajqcq na wyra2enie opinii o sprawozdaniu. W szczeg6lno5ci badanie obejmowalo sprawdzenie poprawnosci zastosowanych przez jednostkg zasad (polityki) rachunkowo6ci i znaczqcych szacunk6w, sprawdzenie - w Wzewazajqcej mierze w spos6b wyrywkowy - dowod6w i zapis6w ksiggowych, z kt6rych wynikajq liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i calo6ciowq ocenp sprawozdania finansowego. Uwazamy, 2e badanie dostarczylo wystarczajqcej podstawy do wyra2enia opinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majqtkowej i finansowej badanej jednostki na dzieri r., jak tez jej wyniku finansowego za rok obrotowy od r. do r., b) sporzqdzone zostalo, zgodnie z wymagajqcymi zastosowania zasadami (politykq) rachunkowosci oraz na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiqg rachunkowych, c) jest zgodne z wplywajqcymi na tre66 sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami aktu zalozycielskiego jednostki. Nie wnoszqc zastzezeh, do prawidlowosci i rzetelnosci zbadanego sprawozdania finansowego niezbqdne jest przedstawienie nastqpujqcych objasnieri: - kapitaly wlasne se ujemne i wynosze na dzien roku ,77.,lqczne straty na dzien r. wynoszq ,77. i pzekraczajq sumg kapitalu (funduszu) podstawowegoraz kapitalu zapasowego, kt6ra na 31l22OO9 r. wynosi ,00. - dokonana analiza sprawozdania finansowego pokazuje slabq kondycjg finansowq jednostki, brak rentownosci iwystgpujece trudno6ci w plynno6ci finansowej, Naszym zdaniem dalsze funkcjonowanie SPZ ZOZ SOLEC w przypadku braku dofinansowania badanej jednostki, mo2e bye zagro2one. W dniu 17 grudnia 2009 roku Rada Miasta Stolecznego Warszawy podjgla uchwalg ff LXlN218Ol2009 w sprawie pzeksztalcenia z dniem 1 kwietnia 2010 roku Samodzielnego Publicznego Zespolu Zaklad6w Opieki Zdrowotnej SOLEC poprzez wydzielenie dziewigciu jednostek organizacyjnych. Plan restrukturyzacji jest gotowy i pozytywnie zaopiniowany pzez Radq Spoleczn4

3 sprawozdanie z dzialalnosci jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowosci, a zawafte w nim informacje, pochodzqce ze zbadanego sprawozdania finansowego, sqz nim zgodne. Warszawa, 18 marca 2010 roku K uczowy b iegly rew ide nt W imieniu podmiotu Nr 2695 nd'ofi uprawnionego do badania Anna Adach Nr w rejestrze 9703 POL-TAX Sp. z o.o. ul. Vandy I la lok. J, Wrfszawa tel. (22) 6t6-55-,(l6-t5-12. flr i NIP ll ,{r2. REcoN t Siedz iba pod m iot u u praw n o neg o Do badania sprawozdah finansowych sp rawozd ah f i n a n sowych rysza-244. l\+^^ ) 'B*al1;ncwlht I li"tt'm&t Nr 5110

4 POL-TAXSp.zoo Warszawa. ul. Wandy 11A ok.3 let.: +48 (22) , i fax: +48 (22) e mail: Raport uzupetniajqcy opinig biegtego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostki dzianajqcej pod firmq Samodzielny Publiczny Zesp6l Zaklad6w Opieki Zdrowotnej SOLEC z siedzibq w Warszawa ul. Solec 93 za rok obrotowy od r. do r. Sp6lka zarelestrowana $/ SEdzie Rejonowym d a m. st Warszawy w Warszawie Xl Wydzial Gospodarczy Kraiowegc Relestru Sqdowego KRS i NIP: i Reqon: ; Kapiial zakiadowy: Konto: Bank Zachodn WBK SA 32 Oddz al vr Warszawie i

5 - RaDort z badania sprawozdania linansoweeo SPZ ZOZ Solec za 2009 r. A. Cze56 og6lna SPZ ZOZ SOLEC powstal w wyniku pzeksztalcenia z Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej Warszawa - Sr6dmieiJcie. Podstawa przeksztalcenia by{a Uchwala Nr 10078/LXVll/98 Rady Gminy Waszawa - Centrum z dnia 18 czemca 1998 roku w sprawie przeksztalcenia Zespolu Publicznych Zakladow Opieki Zdrowotnej Warszawa - Sr6dmieicie w samodzielny zaklad. Jednostka dziala na podstawie statutu sporzadzonego w dniu t. uchwalony uchwalq 1/2001 Rady m. st. Warszawy, aneksu z dnia r., w kt6rym przyjeto tekst jednolity statutu oraz aneksu z r. Okres dzialalnosci jednostki nie jest okreslony. Ponadto jednostka posiada nastepujace dokumenty legalizujqce jej dzialalnos6: a) aktualny wpis do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spolecznych, fundacji i publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej w KRS pod numerem z dnia r. w Krajowym Rejestze Sadowym Sqdu Rejonowego w Warszawie. b) numer identyfikacji podatkowej NIP nadany w dniu t. ptzez U"zqd Skarbowy w Warszawie. c) numer identyfikacyjny Regon nadany w dniu ptzez Utzqd Statystyczny w Warszawie. Przedmiotem dzialalnosci jednostki, wynikajacym ze statutu iwpisu do rejestru sadowego jest: a) zapewnienie Swiadczen zdrowotnych sluzacych zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludnosci zamieszkalej na terenie dzialania zespolu zapewnienie Swiadczen zdrowotnych sluzacych zachowaniu, ratowaniu, pzywracaniu i poprawie zdrowia ludnosci zamieszkalej na terenie dziatania zespolu Wedlug stanu na dziefi bilansowy nie wystepowaly powiazania z innymi jednostkami (zaleznymi, wspdlzaleznymi i stowarzyszonymi - w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy o rachunkowo6ci). Organy jednostki przedstawiaje si? nastepujaco: a) Kierownikiem Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej SOLEC na dziei r. jest pelnieca obowiazki Dyrektora Pani Teresa Romanowska. b) Rada Spoleczna pracowala w skladzie: Przewodniczqcy RS Krzysztof Silny Conek RS Conek RS Conek RS Wojciech Noszczyk Ewa Starzyiska Tomasz Sybilski POL - TAX Sp. z o.o. zp{

6 - Rapoft z badania swawozdania frnansoweao SPZ ZOZ Solec za 2009 r. Conek RS Conek RS Conek RS Conek RS Conek RS Agnieszka Turadek-G6rna Malgorzata Kobus Batlomiej Kokoszka Marta Zajdel Malgozata Zuber-Zielicz Gl6wnym ksiegowym jednostki jest pelniqca obowiazki Pani Kalatzyna Giza. Kapitaly wlasne ksztaltujq sie nastepujqco: Wyszczeg6lnienig Stan na dziei bilansowy br. Stan na dziei bilansowy ubr, tkpital (tundusz) podstawowy , ,77 Naletne wplaty na kapital podstawowy (wi9lko66 ulemnal Udzialy (akcie) wlasne (wlelko56 ulemna) Kapital (tundusz) zapasowy Kapital (lundu8z) z aktualizacii wycany Pozostale kapltaly (fundusze) rezerwowe Zysk (etrata) z lat ubieglych ( ,47)) ( ,45\ Zysk (strata) netto ( ) (s ) Odplsy z rysku netto w ciqgu roku obrotowego (w.ulemna) Kapital podstawowy wynosi ,00 i sklada sie z funduszu zalozycielskiego w kwocie ,60 oraz dotacji na inwestycje i darowizn Srodk6w trwalych w kwocie ,40. Dla realizacji cel6w jednostka zatrudniala Srednio w badanym roku obrotowym 504,79 os6b, a w roku poprzednim 484,76 os6b (po przeliczeniu na pelne etaty) Na podstawie pelnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy nr PZ- -DRO do obowiazkowego w Swietle art.64 ustawy o rachunkowosci badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy - zgodnie z art. 66 ustep 4 Uor - wybrana zostala firma audytorska POL - TAX Sp. z o.o. wpisana pod numerem 2695 na liste podmiotow uprawnionych peez Krajowq Rade Bieglych Rewident6w. Niniejsze badanie, zgodnie z umowa nr 103lDZPl2009 pzeprowadzono w siedzibie jednostki w okresie od r. do r. POL - TAX Sp. z o.o. ep[

7 - Rapatl z badania sprcwozdania tinansoweqo SPZ ZOZ Solec za 2009 r. Zar6wno podmiot audytorski, jak i pzeprowadzajqcy w jego imieniu biegly rewident Anna Adach (nr ewid. 9703) oswiadczaja ze pozostaja niezalezni od badanej jednostki, w rozumieniu art ustawy o rachunkowosci. Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzajacy bylo zbadane przez firmg audytorska Polskie Towarzystwo Ekonomiczne PROFIT Sp. z o.o. i otzymalo opinie z objasnieniami dotyczacymi kontynuacji dzialalnosci. Sprawozdanie to zostalo zatwierdzone ptzez Prczydenta m.st. Warszawy, w dniu r. Strata poniesiona w tymze roku w kwocie ,02 nie zostala pokryta. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok poprzedzajqcy badany zostalo: a) stosownie do art. 69 ustawy o rachunkowosci oaone wtaz z innymi dokumentami w Sadzie Rejonowym - KRS w dniu r. b) zgodnie z aft. 70 ustawy o rachunkowosci ogloszono w Monitorze Polskim B w dniu r. c) wykonujac obowiazek z art. 27 ustawy z r. ozono w Urzedzie Skarbowym w dniu t. Przedlozone do badanja sprawozdanie finansowe za biez4cy rok obrotowy, zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowosci, sklada sie z: a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, b) bilansu na r., z sumq aktyw6w i pasyw6w ,23 zt c) rachunku zysk6w i strat wykazujqcego wynik finansowy ( ,30) d) dodatkowych informacji iobjasnien, e) zestawienia zmian w kapitale wlasnym, f) rachunkuprzeplyw6wpienieznych oraz doleczonego spawozdania Zatzqdu z dzialalnosci jednostki. Zgodnie z art. 67 ustawy o rachunkowosci jednostka udostepnila bieglemu prowadzone ksiqgi rachunkowe idokumenty stanowiece podstawe ich spozadzenia oraz udzielila informacji niezbednych do wydania opinii bieglego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym. Badanie w duzej mierze przeprowadzono metoda wyrywkow4 Ograniczenie do wybranych pr6b zastosowano r6wniez w zakresie rozrachunk6w z budzetem, w zwiqzku z czym moga powstae r6znice pomiedzy wynikami ewentualnych kontroli skarbowych pzeprowadzonych zwykle metoda pelna a ustaleniami zawartymi w niniejszym raporcie. Nie stanowilo, z zasady, pzedmiotu badania wykrycie i wyjasnienie zdarzefr podlegajacych Sciganiu np. naduzyc oraz innych nieprawidlowosci, jakie moglyby wystqpie poza systemem ewidencji Ponadto kierownik jednostki o2yl dodatkowe o6wiadczenie o: a) kompletnosci, prawidlowosci rzetelnosci sprawozdania finansowego przedlozonego do badania, POL - TAX Sp. z o.o. a4[

8 - Rapoft z badania spnwozdania finansoweao SPZ ZOZ Solec za 2009 r. b) ujawnieniu w informacji dodatkowej wszelkich zobowiqzafi korespondujqcych z dniem bilansowym, c) niezaistnieniu innych zdaeen gospodarczych, wplywajqcych istotnie na wielkosd danych liczbowych wynikajacych ze sprawozdania finansowego. Niniejszy raport zostal opracowany przez bieglego rewidenta na podstawie rewizyjnej dokumentacji roboczej, wymaganej pzez normy wykonywania zawodu bieglego rewidenta, z uwzglednieniem: a) stosownych pr6b badawczych, wtym pozycji dominujacych kwotowo, b) poziomu istotnosci ustalonego dla sprawozdania finansowego, c) zawodowegosadu zgodnosci zdarzen gospodarczych z operacjami ksiegowymi, d) w zakresie roiczeh podatkowych raport obejmuje badanie stanu rozrachunk6w z tych tytul6w i ich zgodnosc z danymi deklarowanymi pzez badanq jednostke. POL - TAX Sp. z o.o. s4l*

9 - RaDort z badania sprcwozdania finansoweqo SPz zoz Solec za 2009 r. B. Kluczowe wielkosci bezwzgledne iwskazniki wzgledne charakteryzujqce wynik bilansowy jednostki oraz jei sytuacje majatkowe i finansow4 za rok obrotowy i dwa lata poprzedzajqce. Wynik dzialalnosci gospodarczej, zmiany rachunku zysk6w i strat, bilansu oraz wskaznik6w finansowych charakteryzujq tabele i wykresy podane nizej: 1. Bilans por6wnawczy Lp dane w tvs. : Wyszczeg6lnienie Zmiana stanu udzialu udzialu % udziafu % % 2009/ t I t ,9 72, ,4 66, ,5 58,5 't 320,6 't11,1 2043,4 1'18,3 t. wadogci niamatorialne I 200,7 1,1 297,6 1,7 497,7 (96,9) 67,5 (297,0) 40,3. R2eczowe aktywa tmalo ,2 71,5 t 1 595, , ,4 112, ,4 121,9 t. Nalo2nogci dlu9ot6rmlnowe Od jednosrek pow 4zanych Inwestycje dlusoteminowo a) w jednostkach Powiqzanych Dlugoteminowe roicz nia 4 990,0 27, ,8 33, ,1 41,5 (908,7) 84, ,11 63,0 142,4 0,8 190,3 1,1 185,9 1,0 (47,9) 74,8 (43,4) 76,6. Nalelnosci kr6*oreminowe 4 736,2 26,O 3 034,5 17, ,3 33,1 1701,7 156,1 (r 579,1) 75,0 NaleznoSci od jednostek t. Inw stycja kr6tkoleminowe 49,6 0, ,5 14,8 I 376,8 7, ,91 1, ,21 3,6 a) w jednostkach Powiqzanych Kr6tkotorminowo rolc:snla 61,8 0,3 49,4 0,3 o,2 12,4 125,0 157,8 AkqMa razem 18204,9 100, ,1 100,0 l9 088,6 '100,0 41 I,8 1O2,3 (883,7) 95,4 Graficznie aktywa przedstawiaja sie nastepujaco: Aktywa w latach ; I E Aktyw a trw ab E zapasy D tble2nosci k6tkoterninowe E hwestycje k6tkoterninow e lata POL - TAX Sp. z o.o. 6N

10 - RaDott z badania sprawozdania finansowego SPZ ZOZ Solec za 2009 r. Pasywa, dane w tys. : Lp wyszcze96lnienie Zmiana stanu % udzialu % udalu % % % 2009/ I Kapital (fundusz) wlasny ,41 (225,8) (29943,4) (168,3) (23386,5) l122,sl (11169,0)137, ,91175,8 t ,0 73, ,6 88,0 '13 389,6 70,1 (2317,6) 45,2 (44,6) 99,7. u. Nal.lne wplaty na kapital podstawowy (wiolkosc Udzialy (akcje) wlasns Kapital {rundusz) apasowy t5 687,5 82,2 (15 687,5) (fundlrsro) rozstuowo v. Zys* (strata) z lat ubi s[ych (45606,0) (250,5) l4o 372, ,91 (46878,6) {245,6) ls 233,21 't13,0 1272,6 97,3 vl. (8 851,4) {48,6) (5 233,2) {29,4) (5 585,0) (29,3) (3 618,2) 169,1 (3 266,4) 158,5 tx. Odpby z zysku n tlo w ciqsu roku obrotow go B. zobowiqzania i rezerwy na zobowiazania ,3 325, ,5 268, ,1 222,5 l't 580,8 124, ,2 Rozorwy na zobowiqzania 989,2 5, ,5 18,0 I 796,3 9, ,31 30,9 (807,1155, ,4 75, ,7 91, ,7 98,6 (2552,3) 84,3 (s 153,3172,6 1 Wob* j6d.oslel pni+anych t. M 650,7 245, ,4 159, ,2 114, ,4 157, ,5 204,4 1 Wob* jednostel powi4zanych Rolczenia mlgdzyokr sow t8 204,9 100, ,1 100, ,6 100,0 41'1,8 't02,3 (883,7) 95,4 Graficznie pasywa przedstawiajq sie nastepujaco: Pasywa r.v latach!! (10000) (20000) (30000) (40000) N Kapital (fundusz) w +asny n Zysk (strata) netto! Rezerwy na zobow iezania E zobowiezania kr6tkoterninowe (50 000) 2008 lata POL - TAx Sp. z o.o. tflfi

11 - Rapotl z badania sdrawozdania tinansoweqo SPZ ZOZ Solec za 2009 t. Graficznie zmiany w aktywach i pasywach przedstawia,a sie nastepujqco: Majqtek i ir6dla finansowania n fapitat oocy (20000) (40000) E Kapital (fundusz) wlasny E Aktywa ogdlem (60 000) Zgodnie z danymi wynikajacymi z bilansu analitycznego sytuacje Jednostki istotnie wplywaja ponizsze aspekty: a) aktywa trwale stanowia 72,60/0 calego majatku Jednostki, w tym rzeczowe aktywa trwale, kt6re stanowia 71,5% majatku jednostki, b) jednoczesnie widoczny jest wzrost bilansowej wartosci zeczowych aktyw6w trwalych, kt6ry w przedziale 3 lat ( ) czyni kwote 2 340,4 tys.. c) w grupie majatku obrotowegodnotowano spadek o 2927,1 tys.., kt6ry obejmuje stan zapas6w, naleznosci i inwestycji kr6tkoterminowych d) w pasywach bilansu uwage zwraca obnizenie kwotowe kapital6 wlasnych o 17725,9 tys.., co jest rezultatem poniesienia w latach nie pokrytych dotychczastrat bilansowych. e) odnotowa6 nalezy przyrost zobowiqzan kr6tkoterminowych o ,5 tys.., co jest zjawiskiem niekorzystnym. 2. Rachunek zysk6w i strat Rachunek zvskow i strat - dane w Lp Wyszczeg6lnlenie 2009 rok 2008.ok 2007 rok Zmiana stanu udzialu % odzialu % udzialu % % 2009/ t t DzialalnosC oodslawowa Prrychody netto ze sprzedaiy i zr6wnane z nimi, wtym: ,4 90, ,7 98, ,3 84,3 1371,7 104, ,1 12O,7 Koszt wlaany sprzeda2y ,7 85, ,0 88, ,9 94,3 s 731,7 116,8 2942,8 108,0 3. wynik na spzedazy (5 74r,3) (1 381,3) (8 633,7) (4 350,0) 415, ,3 POL - TAX Sp. z o.o. 8A{

12 - Raqott z badania B. Pozostala dzialalnogc operacyjna 1 Pozostale przychody 3 270,1 8,7 380, ,8 9, ,0 859,6 254,6 108,,1 Pozodal. koszty opetacylne Wynik na dalalno6ci operaqyjnei WYnik operacyjny la3+83) D. DzialalnoSC ffnansowa 2 508,3 5,4 807,3 2,1 566,8 1,4 1701,1 3't0,7 't 941,5 442,5 762,1 (426,8) 2 444,9 1188,9(r78,6) (1 686,8) 31,1 (4 979,2) (1 808,1) ( ) (3171,1)275,4 1205,5 80,5 1. Prrychody finansowe 170,6 0,5 19,8 0,1 469,8 1,4 150,8 861,0 (299,2) 36,3 Koszty linan6owe 5, ,5 4,4 690,9 't,8 (ss1,7) a2,a I 969,8 385,1 Vlrynlk na dzialalnoscl finansowel zdarzenia nadzwyczajne (2 4eo,1) 13152,7\ (221,1') 702,5 78,0 (2 269,0) 1 126,1 1 Zyski nadzwyczajne 14,2 0,0 I 788,8 5,3 14,2 (1774.6) 0,8 2. Straty nadzwyczajne 't 381,6 3,0 212,4 0,6 968,0 1149,1 594,4 413,6 142,7 3. WYnlkzdarz f nadzwyczajnych Zysk {strata) brutto (c+d3+e3) (1 367,4) 1232,4' 820,8 (1 135,0) 588,3 \2188,21 (166,6) (8 836,8) (5 233,2) (5 585,0) (3 603,6) 168,9 (3 251,8) 158,2 1. Podatek dochodowy 14,6 14,6 14,6 Pozoatalo obowiezkowe zmniejszenia zysku (zwiekszenia straty) Obowiezkowe obciqieniafazem 14,6 14,6 14,6 Zysk (strata) notto (F-G) (88s1,4) (5233,2) (558s,0) (3518,2) 169,,1 (3266,4) 158,5 Przychody og6lem 37525,6 100, ,0 100, ,7 100,0 4 42e,8 113,1 40'15,9 112,O Koszty og6lem ,3 100, ,2 100, ,7 100, ,2 120, ,7 118,6 Rachunek zysk6w i strat wykazuje w roku obrotowym ujemny wynik finansowy netto w kwocie ,4 tys.. Udzial poszczeg6lnych element6w rachunku zysk6w i strat ksztaltujqcych wynik finansowy przedstawia ponizszy wykres: Wynik finansowy na poszcze96lnych rodzajach dzialalno*>i E zoos U 2oo8 E 2oo7 ' 3 (2 000) (4 000) (6 000) (8 000) (10 000) VWnik na sprzedazy VWnik na pozostabj dz ialalnos ci operacylnel \,rynik na dzialalnosci f inansowej VWnik brutto og6lem POL - TAX Sp. z o.o. s Pof,'

13 - Rapoft z badania spmwozdania finansawegg SPZ ZOZ Solec za 2009 r. Przychody i koszty dzialalno6ci operacyjnej na przelomie lat I Pzychody ze dzialalnobci operacyjnej N Przychody ze spzeda2y produk6w E E Przychody ze sprzedaiy towal6w i material6w I Kosty dzialalnosci operacyl nej n Vvartosd spzedanych towar6w i material6w 0 Na podstawowej sprzedazy osiqgnieto strate wynoszaca -5741,3 tys.. Dodatni wynik na dzialalnosci operacyjnej w kwocie 762,1 wynika z ptzewagi rozwiazanych rezerw nad rezerwami zawiqzanymi. Ujemny wynik na dzialalnosci finansowej w kwocie -2490,1 tys., powstal z tytulu zaplaconych i naliczonych odsetek. Ujemne kapitaly wlasne Swiadczq o tym, 2e majqtek SPZ ZOZ Solec w calosci finansowany jest kapitalami obcymi, kt6re powoduja lawinowe narastanie koszt6w obslugi tego kapitalu. Wystepujace trwale zatory platnicze w regulowaniu zobowiqzafi powoduj4 Ze kontrahenci dochodza swoich roszczen na drodze sadowej i w ramach egzekucji komorniczych, kt6re dodatkowo powiekszaja koszty, na co SPZ ZOZ Solec nie ma wiekszego wplywu. Wynik finansowy na przetomie lat ksztaltuje sie nastepujqco: Wynik finansowy na przelomie lat (1 000) (2 000) tudatek dochodowy i nne obcie2enia a (3000) (4000) (s 000) (6000) (7000) (8000) (s 000) (10000) 2009 f inansowy netto POL - TAX Sp. z o.o. rcm

14 - Rapoft z badania sprcwozdania finansoweqo SPZ ZOZ Solec za 2009 r. Om6wienie analizy wskainikowej 2.1 Wskainiki rentowno6ci Rentowno66 majqtku (ROA) wvnik finansow netto x 100 aktwa oq6lem lentowno66 netto sp]zedazy wvnik tinansowy netto x 100 przvchodv ze sdrzedazy Skorygowana rentowno66 majatku 5{ 48,62%.29,41% -29,26% 3-a -25$8% -15,810/. -'t6,67% 'v<k nptt6 + r^.lspfki- n^.laf.k dd.hnddw n.l d.i.ctek) y 1nr -26,4'10/6-10,05% -20,576/0 aktwa oq6lem Rentowno6c zasob6w osobowych (ROSE) zvsk netto orzecietny stan zatrudnienia (17 534,76) ('10 795,43) (r0 740,6) Wystqpienie w roku obrotowym straty powoduje, ze wszystkie wskazniki rentownosci za ten okres przyjmujq wartosc ujemne i potwierdzajq fakt braku zyskownosci. Majatek pracujacy w sp6lce generowal stratq w wysokosci 48 groszy na jedne ztot6wke zaangazowana w aktywa. Ujemna wartoso wskaznika rentownosci sqzeda2y, oznacza ze z kaadq ot6wki sprzedazy poniesiono w 2009 r strate 26 groszy. W nastepnych okresach roiczeniowych konieczne jest podjecie dzialan majacych na celu przywr6cenie rentownosci SPZ ZOZ Solec. 2.2 Wskainiki plynno6ci finansowej przedstawiaj4 sie nastepujeco: Itska:nik plynnosci bietqcej ( ) zobowiazania kr6tkoterm- - zobowkr6tkoterm.dowvzei 12 mc rka:nik plynno6ci szybkiej ( ll ) 2-,O 0,11 0,20 0,33 0,10 0,20 0,33,Vskainik plynnosci natychmiastowej ( lll ) inwestvcie kr6tkoierminowe zobowiazania kr6tkotermin - zobow zm dostaw iusluo oow 12mc,Vska2nik handlowej zdolnosci kredytowei naleznosci z M.dostaw i usluo zobowiazania z M doslaw i ustuo ),1 0,2 0,00 0,06 0,06 0,33 0,24 0,29 Por6wnanie powyzszych wskaznik6w z pozqdanym wskaznikiem plynnosci biezacej, bgdecym relacja majatku obrotowego do zobowiqzan kr6tkoterminowych - wskazuje na wystepowanie w jednostce zakl6cen w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiezan. POL - TAX Sp. z o.o. r 114{

15 - Rapoft z badania sprawozdania finansowego SPZ ZOZ Solec za 2009 r. 2.3 Wskainiki rotacji pnedstawiaje sie nastepujaco: Szybkos6 obrotu zapasami srednistan zaoas6w x 365 dni orzvchodv neito ze sorzeda2v Drodukt6w towrr6w i materirl6w SzybkoS6 obrotu nale2n05ciami Sredni stan naldnosci z Mulu dostaw i usluo x 365 dni orzvchodv netto ze sdrzedazv Drodukt6w.towar6w i material6w Stopiei splaty zobowi4za6 S.ednistan zobowiazai z tvtrjlu dostaw iusluo x 365 dni orzvchodv netto ze soeedazv orodukt6w.towadw i material6w Produktywnos6 aktyw6w orzvchodv netto ze sprzeda2v orodukldw.towar6w i malerial6w t 3'l '131 2,O 1,87 1,84 Na plynnose Srodkow obrotowych ma wplw szybkose obrotu naleznosciamizapasami. Obr6t naleznosciami w dniach wydluzyl z 34 dni w 2008r. do 39 dni w roku 2009, co nie jest zmianq istotn4 Wskaznik produktywnosci aktyw6w wynoszacy 1,87 informuje, 2e I zaanga2owanego majetku przysporzyl 1,87 przychod6w, co wskazuje na wysoke majqtkochlonnosc przypadajaca na poziom osiagnietej sprzedazy. Z analizy wskaznika rotacji zapas6w w dniach, wynika 2e w 2009 r. pzecietny czas trwania jednego cyklu obrotowego zapas6 w por6wnaniu z rokiem poprzednim nie ulegl zmianie. 2.4 Om6wienie pozostalych wskainik6w Wskainiki do analizy poziomej i pionowej bilansu Zlota regula bilansowania (kaoitatu wlasne + rezerwv dluooterminowe) x 100 Zlota regrra bilansowania ll aktvwa trwale kaoitatu obce kr6tkoterminowe x 100 Zlota egula f inansowania aktvwa obrotowe kapitalv wlasne x ,62% -224,81% -209,340/ ,80% 479,82"/o 298,650/" -69,31% -62,73yo -55,06% kaoital obcy,varto56 bilansowa jednostki Aktwa ogglem - zobowiezania ogolem , , ,5 ivskarnik wyposa2enia ied nostki w trwale 6rodki gospodarcze aktvwa trwale x 100 aktvwa oodlem ,s9% 66,85% 58,52% POL - TAX Sp. z o.o.,,n-

16 - Rapoft z badania sprawozdania finansowego SPZ ZOZ Solec za 2009 r P ozostane wskain iki iwiarygodnos6 kredytowa (0,10) (0,r3) (r,99) ivydajno66 pracy orzvchodv netlo ze sorzeda2v oroduki6w.towar6w i material6w 5l,'l 2,2 x brzecietne zahudnienie {w etatach) Wskainiki przeplyw6w finansowych Nadwyika finansowa iednostki (ptynna got6wka) Wynik finansowy netto + amortyzacja ivskainik.elacji zysku netto do pieniqinej nadwyiki operacyinei Wvnik finansowv netto pzeplywy pieniezne z dzialalnosci operacyjnej,vskainik udzialu amortyzacii w Srodkach pienie2nych amortvzacia roczna x '100 pzep.lywy pienie2ne z dzialalnosci operacyjnej Wskainik splacalnosci zobowiazan zobowiazania oq6lem pzeptywy pienie2ne z dzialalnosci operacyjnej ivyplacalnose got6wkowa na dzieri bilansu pzeglvwv pienie2ne z dzialaln06ci ooeracvinei zobowiqzania og6lem (7 950,4) (3552,0) (40s0,9) (3,02) (r1,76) 4,40 30,73% 377,92% 1120,73yol 20,23 't0?,31 (33,43) 0,05 0,01 (0,03) Zdolnose jednostki do kontynuowania dzialalnosci w roku nastepnym po badanym i w niezmienionym istotnie zakresie Uwzgledniajac wska2niki dokonanej analizy ekonomiczno - finansowej oraz wyniki badania sprawozdania finansowego i zdaneh, jakie nastqpily po dniu bilansowym stwierdza sie wystepujace trudnosci finansowe i brak odpowiedniej plynnosci biezacej. Dalsze funkcjonowanie SPZ ZOZ Solec w pzypadku braku zwiekszenia spzedazy wykonywanych uslug lub dofinansowania badanej jednostki, naszym zdaniem, moze bye zagrozone. W dniu 17 grudnia 2009 roku Rada Miasta Stolecznego Warszavyy podjgla uchwale nr LX X2180/2009 w sprawie przeksztalcenia z dniem 1 kwietnia 2010 roku Samodzielnego Publicznego Zespolu Zakladow Opieki Zdrowotnej SOLEC w zaklad niepubliczny. Plan restrukturyzacji jest gotowy i pozytywnie zaopiniowany pzez Prezydenta m.st Warszawy. POL - TAX Sp. z o.o. BM

17 - Rapgft z badania sqawozdania finansoweqo SPZ ZOZ Solec za 2009 r. C. Cze56 szczegolowa 1. Ocena prawidlowosci stosowanego systemu ksiegowosci 1.1 Ksiegowo66 jednostki Ksiegowosc jednostki funkcjonuje na podstawie aktualnegopracowania pt.,,zakladowa Polityka Rachunkowosci", zatwierdzonego przez kierownika jednostki z moca obowiazujqca od r. W opracowaniu tym ujeto wybrane przez jednostke alternatywne rczwiqzania, ustawowe wynikajace z art. 10 ustawy o rachunkowosci, w tym reguly, metody i procedury dotyczace: a) wyceny przychod6w, rozchodow istan6w bilansowych poszczegolnych pozycji aktyw6w ipasyw6w, r6wniez zasad szacowania odpis6w aktualizujecych utrate wartosci, bqdz jej przyrost, b) inwentaryzacji aktyw6w i pasyw6w, ze szczeg6lnym akcentem na inwentaryzacje w formie tzw. wemikacji dokument6w, c) zasad tworzenia i szacowania rezem na pzyse zobowiqzania (art. 35,,d" ustawy o rachunkowosci) i rezerw na przyse koszty - wg art ustawy), w tym na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. d) zasad rezerwowania w bilansie czesci wyniku finansowego na przysz{e zobowiazania wobec budzetu oraz zasad aktywowania przysych potrqcen z tytulu odroczonego podatku dochodowego. 1.2 W zakresie prawidlowo6ci stosowanego systemu ksiegowo6ci biegly potwierdza, 2e: a) jednostka pzestrzegala zasady ciaglosci stosowanych zasad rachunkowogci, w tym w pzedmiocie prawidlowosci otwarcia ksiag rachunkowych na roku badanego, c) operacje gospodarcze zaewidencjonowane zostaly zgodnie z podstawowymi zasadami rachunkowosci, w tym zgodnie z zasadq memorialu i ostroznej wyceny, d) dowody 2r6dlowe stanowiqce podstawe do ujecia w ksiegach rachunkowych byly sprawdzone i zakwalifikowane zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowosci, w tym m.in. kwalifikowanekonomicznie przez osoby uprawnione ina technicznie do prawidlowego ich u.jecia w ksiegach rachunkowych. tej podstawie dekretowane 1.3 W zakresie zabezpieczenia dostepu do danych z ksiag rachunkowych i dowod6w ksiggowych oraz za pomoce komputer6w stwierdza sie, ie: a) jednostka pzechowuje zbiory bez dokonania wydruk6w papierowych. Dane te znajduja sie na magnetycznych dyskach twardych, nad ich prawidlowoscia czuwa informatyk. b) archiwowanie dowod6w ksiegowych, ksiqg rachunkowych i sprawozdari finansowych dokonywane jest w siedzibie zarz4du jednostki, w oryginalnej postaci, w podziale na lata imiesiace. POL - TAX Sp. z o.o. b) prowadzila w spos6b poprawny ksiegi rachunkowe, przy uzyciu wlasciwego programu komputerowego,,ofll-

18 - Rapoi z badania sdrawozdania frnansoweao SPZ ZOZ Sglec za 2009 r. c) okresy przechowywania danych byly zgodne z art. 74 ustawy o rachunkowosci, tj.: sprawozdania finansowe - przechowywanie trwale, a pozostale zbiory 5 lat liczone od poczatku roku nastepnego. Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy, a okresem sprawozdawczymiesiac. 2. Inwentaryzacj aktyw6w i pasw6w Inwentaryzacjaktyw6w i pasyw6w zostala przeprowadzona do bilansu rocznego zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowosci: a) w drodze spisu z natury: - got6wka w kasie na dzien t. - materialy na dzien r. b) w drodze potwierdzenia sald: - Srodki na rachunkach bankowych na dzien r. c) w drodze wemikacji stanu ewidencyjnego i wyceny: - pozostale skladniki aktyw6w ipasyw6w Biegly nie obserwowal inwentaryzacji z natury, jednakze stosowany pzez jednostke system ewidencji umoiwil nam potwierdzenie ich stanu, na dziefi r., za pomoca innych procedur niz spis z natury. R62nice inwentaryzacyjne zostaly prawidlowo roiczone iwprowadzone do ksiag w roku badanym. Stwierdza sie, ze ksiegi rachunkowe wraz z dokumentacja stanowieca podstawe do ewidencji operacji gospodarczych - uznaje sie za prawidlowe w rozumieniu art. 24 ustawy o rachunkowosci i stanowiace podstawe do sporzqdzenia zbadanego sprawozdania finansowego. POL - TAX Sp. z o.o.,5il

19 - RaNft z badania spnwozdania frnarcowego SPZ ZOZ Solec za 2009 r. 3. AKTYWA Aktywa zbadanego bilansu w ukladzie odtwarzajqcym sprawozdanie finansowe przedstawiaja sie nastepujaco: 3,1 Wartosci niematerialne i prawne w wysokosci stanowiaone 1,1% bilansowej sumy aktyw6w Tre6e Wartosd brutto Ko6zty zakoliczonych prac roafiolowych Wartosd f]my Inne wartosci nlematorlalne I p1awn9 Bilans otwarcia ,03 Zwiekszenia Zmniejszenia Raz9m umotzenlo Bilans otwarcia ,88 Zwiekszenia 96851,56 Zmniejszenia Wartosci niematerialne i prawne spelniaj4 - kryteria ustawy o rachunkowosci (art. 28) w zakresie ustalenia ich wartosci poczatkowej wg cen nabycia, - wykazano w nich wylacznie kontrolowane pzez jednostkq nabyte prawa majatkowe ptzeznaczone dla statutowej dzialalno6ci, - byly prawidlowo amortyzowane bilansowo i podatkowo, - utrata zdolnosci do pzynoszenia korzy6ci ekonomicznych nie wystapila, - inwentaryzacja WN P zostala pzeprowadzona w formie ich weryfikacji. 3.2 Rzeczowe aktywa trwale w wysoko5ci Stanowieone 71,5% bilansowej sumy aktyw6w. Podzial rzeczowego majqtku trwalego wedlug grup rodzajowych jest nastepujacy (w ): zt , t31.12 POL -TAx Sp. z o.o. 16M.

20 - Rapoft z badania sprawozdania linansowego SPZ ZOZ Solec za 2009 t ,11 't ,01 Srodki tmale w budowie: Zaliczki na Srodki tmale w budowie Biegly stwierdza wiarygodnos6 i zgodnose tej pozycji bilansowej, gdy2: - wycena zeczowego majetku tmalego jest zgodna z pzyjetymi rozstrzygnieciami zapisanymi w Zakladowej Polityce Rachunkowosci onz at1. 28 ustawy o rachunkowosci, - dokumentacja dotyczqca pzychodu i rozchodu SrodkOw tmalych jest kompletna iprawidlowa, Srodki tmale amortyzowane sa metoda liniowa dotychczasowe umozenie zeczowych aktyw6w tmalych wynosi 61,99%, wlasciwa jest wycena Srodk6w tmalych, w tym zuzycia Srodk6w i amortyzacii jako zarachowanego w koszty umorzenia, ewidencja, klasyfikacja oraz prezentacja majatku w sprawozdaniu finansowym, nie nasuwa uwag, amortyzacja wartosci niematerialnych i prawnych oraz Srodk6w trwalych za rok badany wynosi ,52., 3.3 Aktywa obrotowe wykazane w bilansie slanowiq2t,4o/o aktyw6w og6lem, z tego pzypada na: Zapasy ,51 Stanowie one 0,8% bilansowej sumy aktyw6w i zostaly w bilansie wykazane z uwzglgdnieniem kryteri6w okreslonych w art. 3 ust. 1 pkt 18 Uor. Nazwa Wartosc wg ksiqg Odpisy aktuallzul4ca (+t-) Kwota wykazana w bllansie Materialy 142 4't6, ,51 Polprodukty i produkty w toku 0,00 Produkty golowe 0,00 POL - TAX Sp. z o.o..,m

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r.

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY JA VENA HANCZA 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS na dzien 31.12.2012 r. (w zl) AKTYWA Stan na koniec P ASYW A Stan na koniec 2011 2012 2011 2012 (Wvszczególnienie)

Bardziej szczegółowo

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych System PROBT - FK Data: 203.09.6 Czas: 0:24:00 i.ol. Miejski 020206230 Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. BLANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych pozycjal!bilansu grudzien 202

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2010 OSWIADCZENIE ZARZAJ2Jl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r.

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego #> Powiatowego Zespolu Zakladów Opieki Zdrowotnej w likwidacji

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl 8349 SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWSZECHNETOWARZYSTWO EMERYTALNE"DOM" Spólka Akcyjna 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87 tel. (0-22) 582-89-00; fax 582-89-50 REGON013284645 PKD (EKD) 6602 Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

za okres 01.01-31.12.2014

za okres 01.01-31.12.2014 OPINIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres 01.01-31.12.2014 BIOMAX Sp6lka Akcyjna Gdafisk, czerwiec 2015 Spis tre5ci: oplnra ruteznu2teco BIEGLEGo REWIDENTA...3 RAPORTZ BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu Fundacja ARTYKUt 25 ul Krolewicza Kazimierza 2H/5 70-550 Szczecin NIP 851X161155 REGON 320986789 Fundacja Artykul 25 (Nazwa jednostki) Rachunek wynikow REGON: 320986789 (Numer statystyczny) na dzieh 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

I. Wartosci niematerialne i Drawne. IV. Inweswcie dluqoterminowe. III. Inwestyqe kr6tkoterminowe 161 511.42

I. Wartosci niematerialne i Drawne. IV. Inweswcie dluqoterminowe. III. Inwestyqe kr6tkoterminowe 161 511.42 STOWARZYSZENIE LIDEROW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH OO.O31 WARSZAWA UL. SZPITALNA 5/5 NIP 526-2A4-2A 72 BILAI{S sporzqdzony na dziei 31 grudnia 2OO5 r. 3l-12-2.).14 31-12-2005 A. AKTYWA TRWAIE 0.00 0,00

Bardziej szczegółowo

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) "Koci Pazur"

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) Koci Pazur FUNDACJA DLA ZWIERZAT ul. Kmieca 17 61-654 Poznari Rachunek wynikow REGON: 300336759 NIP:9721138696 KRS:0000258643 nadzieri 31.12.2011 r. Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

STOW ARZYSZENIA "KAPIT AL-PRACA-ROZWOJ"

STOW ARZYSZENIA KAPIT AL-PRACA-ROZWOJ DEA TA PIETRASZKO KmtceJario ~ Rewidenfr1 ul Przonowskiego 4/35. 01-457 WQr.S'ZQWQ tel: 694 695533, e-mail: beata Dietraszko@o2.DI NIP: 521-278-30-67. REIiON: 141544400 Opinia oraz raport uzupelniajacy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT Z BADANIA SKONSOLI DOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzief 31.12.2014r. GRUPA KAPITALOWA BIOMAX SP6tka AkcYjna

OPINIA I RAPORT Z BADANIA SKONSOLI DOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzief 31.12.2014r. GRUPA KAPITALOWA BIOMAX SP6tka AkcYjna OPINIA I RAPORT Z BADANIA SKONSOLI DOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzief 31.12.2014r. GRUPA KAPITALOWA BIOMAX SP6tka AkcYjna Gdarisk, czerwiec 2015 GRUPA KAPTTALCtWA BIOMAX S.A. Spis tre3ci,' OPINIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 SPIS TRESCI: I TT. in. IV. WST^P - OSWIADCZEME BILANS RACHUNEK WYNIKOW INFORMACJA DODATKOWA OSWIADCZENIE ZARZ4DU

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności ul. Młynarska 7 m. 36 01205 Warszawa KRS 0000026361 NIP 5271046063 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 2 INFORMACJE OGÓLNE 1. Informacje o Jednostce Nazwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657. Sprawozdanie finansowe za okres. 01.01.2010-31.12.2010

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657. Sprawozdanie finansowe za okres. 01.01.2010-31.12.2010 FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657 Sprawozdanie finansowe za okres. 01.01.2010-31.12.2010 SPIS TRESCI: I. WST^P - OSWIADCZENTE ZARZ^DU II. III. IV. BTLANS RACHUNEK WYNIKOW INTORMACJA DODATKOWA OSWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 15/2010. Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia

Raport bieżący nr 15/2010. Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia Raport bieżący nr 15/2010 Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach ( Eurocash ) zawiadamia o zamiarze połączenia Eurocash z podmiotem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM z siedzibą w Busku-Zdroju z działalności w 2009 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABILE" w Chojnicach

dla Stowarzyszenia Muzycznego  CANTABILE w Chojnicach Sprawozdanie Finansowe za 2007rok dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABLE" w Chojnicach WPROWADZENE DO SPRAWOZDANA FNANSOWEGO 1. Nazwa: Stowarzyszenie Muzyczne "CANTABLE" w Chojnicach Siedziba: ul.matki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. Warszawa, maj 2012 r.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. Warszawa, maj 2012 r. Audyt Doradztwo Rachunkowość OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. Warszawa, maj 2012 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 14/2016 (4899) poz. 1538 1538 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1538. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. [BMSiG-1056/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

za r oko b rotowrt$"j'i"=,xx:fi I llltuiu o n, " 201

za r oko b rotowrt$j'i=,xx:fi I llltuiu o n,  201 FUNDACJA GESSEL DLA MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE Al. Jerozolimskie 3 00-495 Warszawa NIP: 526-23-85-452 REGON: 012642114 za r oko b rotowrt$"j'i"=,xx:fi I llltuiu o n, " 201 2ro k u I Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dworcowa 87/8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności stowarzyszenia za rok 2011 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale REGON: PKD: 8-4 ID 774 7Z KROSNO GtdWNY URZAD STATYSTYCZNY, al. NlepodlegtoSci 8, -95 Warszawa F-/- Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakladach na srodki trwale kwartat II

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2014 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2014 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej Fundacja REPI) z siedzibą w Tarnowie przy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. FUNDACJA ZŁOTOWANKA Ul. Widokowa 1 77-400 Złotów NFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. 1 POWSTANE DZAŁALNOŚĆ FUNDACJ Fundacja Złotowianka została założona Aktem Założycielskim - Oświadczeniem Woli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Dane identyfikujące badaną jednostkę 1.Nazwa firmy: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością Potrafię Więcej" 2.Adres siedziby jednostki:61-654 Poznań, ul.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 06.10.2011 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

AGUILA BLANCA POLSKIE STOWARZYSZENIE KIBICÓW REALU MADRYT SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES

AGUILA BLANCA POLSKIE STOWARZYSZENIE KIBICÓW REALU MADRYT SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES AGUILA BLANCA POLSKIE STOWARZYSZENIE KIBICÓW REALU MADRYT SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 13.05.2010-31.12.2010 1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 13.05.2010 roku do 31.12.2010 Nazwa :

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow NIP - 676-245-44-87 REGON - 122539954 KRS - 0000415325 INFORMAC JA DODATKOWA Zal^cznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok 2012 Polska

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacja AJEDNAK" Fundacja na rzecz zagospodarowania zrujnowanych zabytków i wspomagania przedsiębiorczości za okres 01.01.2013 31.12.2013 I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Fundacja Naszym Dzieciom Sprawozdanie finansowe 2009 r. Ul. Ciołka 16, 01-443 Warszawa WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Fundacja Naszym Dzieciom Sprawozdanie finansowe 2009 r. Ul. Ciołka 16, 01-443 Warszawa WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa, siedziba i dane o jednostce Fundacja Naszym Dzieciom 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 16 NIP: 527-10-97-913 REGON: 010143022 KRS: 0000218408 2. Czas

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2011 Lublin, czerwiec 2012 rok DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3)

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 29.10.2008 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 29.10.2008

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień: 2013-12-31. Stan na. Treść pozycji. Pozycja 2013-01-01 2013-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 120.54 42,070.

BILANS. sporządzony na dzień: 2013-12-31. Stan na. Treść pozycji. Pozycja 2013-01-01 2013-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 120.54 42,070. STOWARZYSZENIE ZA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TĘCZA" 64-420 KWILCZ NOWE OSIEDLE 12 0000026897 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe 347,855.93

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "NA RATUNEK DZ EC OM Z CHOROBA NOWOTWOROWA" 50-030 Wroclaw, ul. Swidnicka 53

FUNDACJA NA RATUNEK DZ EC OM Z CHOROBA NOWOTWOROWA 50-030 Wroclaw, ul. Swidnicka 53 Fundacja,,Na ratunek dzieciom z chorob4 nowotworow4' FUNDACJA "NA RATUNEK DZ EC OM Z CHOROBA NOWOTWOROWA" 50-030 Wroclaw, ul. Swidnicka 53 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2008 r. Fundacja,,Na

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej FAMILIA 54-144 Wrocław ul. Dworska 8

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej FAMILIA 54-144 Wrocław ul. Dworska 8 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej FAMILIA 54-144 Wrocław ul. Dworska 8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2011 do 31.12.2011 Oświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2010. Lublin, październik 2011 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2010. Lublin, październik 2011 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2010 Lublin, październik 2011 rok DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR Część I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 Fundacja ORATOR, zwana dalej Fundacją, zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS 1) Sprawozdanie dotyczy Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS z siedzibą ul. Myśliwska 4C/8,

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 31.12.2009r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 31.12.2009r. Poz. RACHUNEK ZYSKÓW STRAT ZA 31.12.2009r. Wyszczególnienie Rok ubiegły 2008 Rok bieżący 2009 A Przychody z działalności statutowej 189.686,18 285.332,22 Składki brutto określone statutem 3.352,00 3.490,00

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.3 I. BILANS...4

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień: 2012-12-31. Stan na. Pozycja. Treść pozycji 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,952.

BILANS. sporządzony na dzień: 2012-12-31. Stan na. Pozycja. Treść pozycji 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,952. STOWARZYSZENIE ZA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TĘCZA" 64-420 KWILCZ NOWE OSIEDLE 12 0000026897 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 353,805.26

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2010 ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba firmy FUNDACJA DOBRYCH MEDIÓW "PRZESŁANIE" Paprotnia, ul. O.Maksymiliana Kolbego 5 96-515 Teresin

Bardziej szczegółowo

Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011

Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 Instytut Globalnej Odpowiedzialności Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROZDZIAŁ SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO III. DODATKOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2009 ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba firmy FUNDACJA DOBRYCH MEDIÓW "PRZESŁANIE" Paprotnia, ul. O.Maksymiliana Kolbego 5 96-515 Teresin

Bardziej szczegółowo