Raport roczny SA-R 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport roczny SA-R 2006"

Transkrypt

1 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2005 obejmujący okres od do data przekazania: MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA MAKARONY POLSKIE S.A. (skrócona nazwa emitenta) Rzeszów (pełna nazwa emitenta) SpoŜywczy (spo) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) (miejscowość) Podkarpacka 15 (ulica) (telefon) ( ) (NIP) Moore Stephens Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (podmiot uprawniony do badania) (fax) (www) (REGON) (numer) Raport roczny zawiera: Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pismo Prezesa Zarządu Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pienięŝnych Dodatkowe informacje i objaśnienia WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pienięŝne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,44 0,01 0,11 0,00 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,20 0,00 0,05 0,00 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 4,49 4,05 1,17 1,05 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 2,10 1,90 0,55 0,49 OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 1

2 Plik Opinia biegłego do Makarony Polskie S.A..pdf Opis Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A za rok 2006 RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Raport biegłego do SA- R 2006 Makarony Polskie S.A..pdf Opis Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A za rok 2006 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Opis Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania Oświadczenie w spr. rzetelności sporządzenia sprawozdania SA-R 2 finansowego Makarony Polskie S.A za rok 2006 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Plik Opis Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania Oświadczenie w spr. wyboru audytora Makarony Polskie sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A za rok 2006 PISMO PREZESA ZARZĄDU Plik Pismo Prezesa Zarządu SA- R 2006 Makarony Polskie S.A..pdf Opis Pismo Prezesa Zarządu do sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A. za rok 2006 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Opis Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A. za rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Makarony 2006 BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe

3 Noty 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe a) w pozostałych jednostkach Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w pozostałych jednostkach 200 b) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Zobowiązania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 17 4,49 4,05 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 17 2,10 1,90 Wartość księgową na jedną akcję obliczono jako relację wartości kapitału własnego na dzień bilansowy do łącznej liczby akcji zarejestrowanych w dniu bilansowym. Rozwodnioną wartość księgową na jedną akcję obliczono jako relację wartości kapitału własnego na dzień bilansowy do liczby akcji będących sumą zarejestrowanych w dniu bilansowym akcji oraz maksymalną liczbą oferowanych akcji w ofercie publicznej (wraz z akcjami serii C i D, których emisje zostały zarejestrowane po dniu bilansowym). POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. NaleŜności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu)

4 Nota - otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu) zastawu na papierach wartościowych Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) zabezpieczeń na majątku Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Inne (z tytułu) zobowiązań wekslowych zabezpieczeń na majątku zabezpieczenia kredytów RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaŝy produktów Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy IV. Koszty sprzedaŝy V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaŝy VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 2. Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Przychody finansowe Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych 4 8 XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: dla jednostek powiązanych 6 2. Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej XIII. Zysk (strata) brutto XIV. Podatek dochodowy a) część bieŝąca b) część odroczona 3-13 XV. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia waŝona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 28 0,44 0,01 Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 28 0,44 0,01 4

5 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) korekty błędów podstawowych 27 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Kapitał zakładowy na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) Kapitał zapasowy na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmniejszenia (z tytułu) przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 2. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych odsetki 4 - inne wpływy z aktywów finansowych 150 b) w pozostałych jednostkach 8 - odsetki 8 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Na aktywa finansowe, w tym: 500 a) w jednostkach powiązanych udzielone poŝyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy

6 1. Kredyty i poŝyczki Inne wpływy finansowe II. Wydatki Spłaty kredytów i poŝyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Środki pienięŝne na początek okresu 61 4 F. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+/- D), w tym: WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 6 - oprogramowanie komputerowe 6 b) inne wartości niematerialne i prawne 75 Wartości niematerialne i prawne, razem

7 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) koszty zakończonych prac rozwojowych a b c d e wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na a) początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakupu wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec c) okresu d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu e) amortyzacja za okres (z tytułu) f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec g) okresu

8 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 75 6 Wartości niematerialne i prawne, razem 75 6 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie c) zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem

9 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej - urządzenia - środki transportu techniczne i maszyny - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakupu c) zmniejszenia (z tytułu) 6 6 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu Środki trwałe w budowie tys. zł, Zaliczki na środki trwałe w budowie 752 tys. zł. 9

10 ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: lesing Środki trwałe bilansowe, razem DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w pozostałych jednostkach inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) zaliczka na zakup udziałów w Stoczek Sp. z o.o Długoterminowe aktywa finansowe, razem ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy wynagrodzenie ryczałt i odprawa z tytułu zwolnienia 2 - ZUS składki pracodawcy XI, XII 10 - rezerwa na urlopy 6 - rezerwa na odprawy 6 2. Zwiększenia 9 12 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 9 12 wynagrodzenie ryczałt i odprawa z tytułu zwolnienia, rezerwy na urlopy oraz świadczenia emerytalne i - rentowe, składki ZUS Zmniejszenia 12 2 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) wynagrodzenie ryczałt i odprawa z tytułu zwolnienia 1 - rezerwa na urlopy Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy ZAPASY a) materiały b) produkty gotowe c) towary Zapasy, razem NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych 7 - inne 7 b) naleŝności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń inne NaleŜności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość naleŝności NaleŜności krótkoterminowe brutto, razem

11 NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) inne, w tym: 7 - od jednostki dominującej 7 NaleŜności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 7 NaleŜności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 7 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) odpis aktualizujący naleznosci z tytułu dostaw i usług, pozostałe oraz publicznoprawne Stan odpisów aktualizujących wartość naleŝności krótkoterminowych na koniec okresu NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 19 b1. w walucie EUR 4 po przeliczeniu na tys. zł 14 b2. w walucie SKK 40 po przeliczeniu na tys. zł 5 NaleŜności krótkoterminowe, razem NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca b) powyŝej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) naleŝności przeterminowane NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) d) odpisy aktualizujące wartość naleŝności z tytułu dostaw i usług NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEśNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca b) powyŝej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyŝej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyŝej 6 miesięcy do 1 roku e) powyŝej 1 roku NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) odpisy aktualizujące wartość naleŝności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)

12 Rok 2006 Nalezności przeterminowane z tytułu dostaw, robót i usług objęte odpisami aktualizującymi (brutto) 172 tys. zł, NaleŜnosci przeterminowane z tytułu dostaw, robót i usług nieobjęte odpisami aktualizującymi 946 tys. zł, NaleŜnosci przeterminowane brutto tys. zł, Odpisy aktualizujące wartość naleŝnosci 172 tys. zł, NaleŜnosci przeterminowane ogółem 946 tys. zł. Rok 2005 Nalezności przeterminowane z tytułu dostaw, robót i usług objęte odpisami aktualizującymi (brutto) 89 tys. zł, NaleŜnosci przeterminowane z tytułu dostaw, robót i usług nieobjęte odpisami aktualizującymi 658 tys. zł, NaleŜnosci przeterminowane brutto 747 tys. zł, Odpisy aktualizujące wartość naleŝnosci 89 tys. zł, NaleŜnosci przeterminowane ogółem 658 tys. zł. Plik Opis KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostce dominującej udzielone poŝyczki 350 b) w pozostałych jednostkach udzielone poŝyczki 200 c) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne środki pienięŝne w kasie i na rachunkach Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem W dniu 28 grudnia 2006 roku Spółka Makaraony Polskie S.A. udzieliła Stoczek Sp. z o.o. poŝyczki w kwocie 200 tys. zł. Oprocentowanie niniejszej poŝyczki wynosi 6,30 % w stosunku rocznym. Pełna kwota poŝyczki wraz z odsetkami zostanie zwrócona do 30 czerwca 2007 roku. W dniu 22 stycznia 2007 roku wszedł w Ŝycie aneks do niniejszej umowy, w którym zwiększono kwotę udzielonej pozyczki do 300 tys. zł. Pozostałe zapisy umowy nie uległy zmianie. UDZIELONE POśYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b1. w walucie pozostałe waluty Udzielone poŝyczki krótkoterminowe, razem ŚRODKI PIENIĘśNE I INNE AKTYWA PIENIĘśNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b1. w walucie - Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne, razem KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: ubezpieczenia

13 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE - prenumeraty usługi marketingowe prowizja od kredytu abonamenty matryce fotopolimerowe 5 - kalendarze koszty wejścia na GPW koszty doradztwa i opłaty związane z pozyskaniem kapitału 144 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: gwarancja udzielona przez PZU S.A. (2005 r.) i Hestia S.A. (2006 r.) dotycząca realizacji kontraktu gwarancja udzielona przez Agrotechnikę S.A. dotycząca realizacji kontraktu 76 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem Spółka dokonała odpisów aktualizujących wartości aktywów niefinansowych (naleŝności) w wysokości 83 tys. zł. Nie dokonano odwrócenia w stosunku do odpisów, które zostały dokonane w latach ubiegłych. Plik Opis 13

14 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj Rodzaj uprzywilejowani ograniczenia a akcji praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ Sposób pokrycia emisji wg wartości kapitału nominalnej Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) Seria A na okaziciela zwykłe Kapitał zakładowy w kwocie zł pokryty został gotówką, zł pokryto aportem w postaci zorganizowanej części Spółki Agrotechnika S.A., natomiast zł pokryto aportem w postaci linii technologicznej do produkcji długich form makaronu przez Agro-Market Sp. z o.o. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 21 lipca 2004 roku obniŝono kapitał zakładowy do kwoty zł, przez obniŝenie wartości nominalnej jednej akcji z 4 złotych do 3 złotych i przeznaczenie kwoty zł na kapitał zapasowy. Kapitał w kwocie złotych pokryty został aportem w postaci przedsiębiorstwa Z.P.H. ELPAST ElŜbieta i Grzegorz Słomkowscy s.c. wpisanego do Seria B na okaziciela zwykłe ewidencji działalności gospodarczej w Płocku pod numerem WOS.V. 6411/30721/03 oraz WOS V. 6411/08051/91 o wartości złotych. Liczba akcji, razem Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 3,00 Makarony Polskie S.A. powstała w wyniku przekształcenia spółki Makarony Polskie Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. W dniu 10 maja 2004 roku wspólnicy Spółki Makarony Polskie Sp. z o.o. podjęli uchwałę w sprawie przekształcenia Makarony Polskie Sp. z o.o. w spółkę akcyjną pod nazwą Makarony Polskie S.A. Akcje w przekształconej spółce akcyjnej przyznano dotychczasowym wspólnikom Spółki przekształcanej w stosunku do wartości posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym, tj. za 1 udział o wartości 500 złotych przyznanych zostało 125 akcji o wartości nominalnej 4 złote kaŝda. W dniu 5 lipca 2004 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodraczy zarejestrował spółkę Makarony Polskie S.A. w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS Zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spólki z dnia 27 czerwca 2006 roku dokonano zmian w 14

15 statucie odnośnie zamiany akcji imiennych serii B o numerach od do będących w posiadaniu ElŜbiety i Grzegorza Słomkowskich na akcje na okaziciela. Zmiana ta została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 13 lipca 2006 roku. Struktura własnosci kapitału według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku - Agrotechnika S.A.-liczba akcji wartość akcji tys.zł - udział w akcjonariacie 57,69 %, - ElŜbieta i Grzegorz Słomkowscy - liczba akcji wartość akcji tys zł-udział w akcjonariacie 27,96 %, - II NFI S.A. - liczba akcji wartość akcji 825 tys zł - udział w akcjonariacie 6,57 %. KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej b) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość c) inny (wg rodzaju) zmiana wartości nominalnej akcji w 2004 rok Kapitał zapasowy, razem ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy naliczone odsetki leasing finansowy Zwiększenia 4 5 a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich róŝnic przejściowych (z tytułu) naliczone odsetki Zmniejszenia 5 8 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 8 - naliczone odetki 7 - lesing finansowy 1 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem a) odniesionej na wynik finansowy naliczone odsetki leasing finansowy 7 6 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu swiadczenia emerytalno-rentowe b) zwiększenia (z tytułu) 5-5 c) stan na koniec okresu świadzcenia emerytalno-rentowe ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu świadczenia emerytalno-rentowe niewykorzystane urlopy b) zwiększenia (z tytułu) 5 - świadczenia emerytalno-rentowe 1 - niewykorzystane urlopy 4 15

16 ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) c) wykorzystanie (z tytułu) 8 - świadczenia emerytalno-rentowe 2 - niewykorzystane urlopy 6 d) stan na koniec okresu świadczenia emerytalno-rentowe niewykorzystane urlopy ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec pozostałych jednostek kredyty i poŝyczki inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego Zobowiązania długoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyŝej 1 roku do 3 lat b) powyŝej 3 do 5 lat c) powyŝej 5 lat Zobowiązania długoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej Zobowiązania długoterminowe, razem

17 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / poŝyczki wg umowy Kwota kredytu / poŝyczki pozostała do spłaty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta Warunki Termin spłaty oprocentowania Zabezpieczenia Inne Bank Gospodarki śywnościowej S.A. Warszawa/ Oddział Regionalny w Rzeszowie WIBOR 3M + 3% marŝa banku W kwartalnych ratach do r. Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach na kwotę złotych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniow ej. Dodatkowo pełnomocnictw o do rachunków bieŝących i cesja wierzytelności z umowy zawartej z PARP w dniu 3 paxdziernika 2005 roku. 17

18 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostki dominującej inne zobowiązania finansowe, w tym: 5 - leasing finansowy 5 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy 2 19 b) wobec pozostałych jednostek kredyty i poŝyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty inne zobowiązania finansowe, w tym: leasing finansowy z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń z tytułu ubezpieczeń 6 2 c) fundusze specjalne (wg tytułów) ZFŚS Zobowiązania krótkoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie w tys. EUR po przeliczeniu na tys. zł 61 b2. w walucie w tys. USD pozostałe waluty 2 Zobowiązania krótkoterminowe, razem

19 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ poŝyczki wg umowy Kwota kredytu/ poŝyczki pozostała do spłaty Warunki Termin spłaty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta oprocentowania Zabezpieczenia Inne Bank Gospodarki śywnościowej S.A. Warszawa / Oddział Regionalny w Rzeszowie w tys. W kwartalnych WIBOR 3M + ratach do dnia 3% marŝa banku r. Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach na kwotę złotych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniow ej. Dodatkowo pełnomocnictw o do rachunków bieŝących i cesja wierzytelności z umowy zawartej z PARP w dniu 3 paxdziernika 2005 roku. Hipoteka kaucyjna do kwoty tys. zł na nieruchomościa ch w Rzeszowie objętych KW nr RZ1Z/ /5 (wpisana r.) wraz z cesją z polisy ubezpieczeniow rejestrowy na wyrobach gotowych o wartości 800 tys. zł 19

20 Bank Gospodarki śywnościowej S.A. Warszawa / oddział regionalny w Rzeszowie w tys. WIBOR 1M + 1% marŝa banku zł zlokalizowanych w magazynach w Rzeszowie i w Płocku wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniow ej rejestrowy na materiałach (w tym mąka, folie, kartony) o wartości 200 tys. zł zlokalizowanych w magazynach w Rzeszowie i w Płocku wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniow ej własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Pełnomocnictw a do rachunków Spółki w Bankach BGś S.A., BZ WBK S.A. i BRE S.A. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją Zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych w Rzeszowie w kwocie 600 tys. zł (wpisany r.) 20

21 r.) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniow PKO BP Warszawa w tys. WIBOR 3M + 1,4% marŝa banku zwykła w kwocie 1,2 mln zł oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 270 tys. zł na nieruchomościa ch w Rzeszowie objętych KW nr RZ1Z/ /5 wraz z cesją z polisy ubezpieczeniow ej (wpisane Pełnomocnictw a do rachunków Spółki w Bankach BZ WBK S.A. i BRE S.A. 21

22 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY Stan na początek okresu a) zmniejszenia (z tytułu) odpisu 2 2 Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (wg tytułów) dotacja krótkoterminowe (wg tytułów) dotacja odsetki od kredytu 2 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem Wartość księgową na jedną akcję obliczono jako relację wartości kapitału własnego na dzień bilansowy do łącznej liczby akcji zarejestrowanych w dniu bilansowym. Rozwodnioną wartość księgową na jedną akcję obliczono jako relację wartości kapitału własnego na dzień bilansowy do liczby akcji będących sumą zarejestrowanych w dniu bilansowym akcji oraz maksymalną liczbą oferowanych akcji w ofercie publicznej (wraz z akcjami serii C i D, których emisje zostały zarejestrowane po dniu bilansowym). Plik Opis NALEśNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: od jednostki dominującej NaleŜności warunkowe od jednostek powiązanych, razem ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: na rzecz jednostki dominującej Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) - przychody ze sprzedaŝy makaronu w tym: od jednostek powiązanych 27 - przychody ze sprzedaŝy pozostałych usług w tym: od jednostek powiązanych 1 Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, razem

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok Sprawozdanie finansowe za rok (zgodnie z 82 ust. 1 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej,

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ół ś ą ś ó ź ó ń ń ś ą śó ó ą ą ą ą ół ą ę ń ł ą ł Ą Ł ł Ą Ę Ą ó ł ó ń ńó Ę Ą Ńń Ą ł ó ł ół ół ż ó Ó łó ś ł ś ś ś Ż ł ęż ł ś ł ęż ł ś ś ł ęż ł ś Ż ł ęż ą ą Ą ą ł ó ą ł ł ł ś ą ę ą ł ś ą ę ą ł ń śó ę ą

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny

Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny 2013 Zawierający: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu MNI S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za rok 2013 wraz

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Marzec 2015 SPIS TREŚCI: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. 1 Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013ROKU Rybie 28.08.2013 r. Strona 1 z 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT SPÓŁKI... 3 II. SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ELZAB S.A. AKTYWA Numer noty Na dzień 31.12.2011 (tys. złotych) Na dzień 31.12.2010 A. Aktywa trwałe 21 793 20 470 1. Rzeczowe aktywa trwałe Nota nr 1 11 371 11 481 2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

P.A. NOVA Spółka Akcyjna

P.A. NOVA Spółka Akcyjna JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 42 ZA 2012 ROK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe P.A. NOVA Spółka Akcyjna za rok 2012 Str. 1

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK Spis treści Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. - SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. za I półrocze 2015 roku www.hyperion.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Hyperion S.A. za I półr. 2015 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Marvipol S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 roku

Marvipol S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 roku Marvipol S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 roku Spis treści Strona Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze

Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Z satysfakcją przekazujemy w Państwa ręce raport Pragma Faktoring S.A. za I półrocze 2015 r. Pierwsze półrocze 2015 r. pokazuje kolejne pozytywne efekty przyjętej strategii

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

31 sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2009 R. Relacje z Mediami Relacje Inwestorskie Beata Korzeniewska Piotr Sucharski 0*56 669 40 38 0*56 669 41 00 31 sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2009 R. GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Katowice, 29 sierpień 2013 WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe

ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe 1. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Zgodnie z 18 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim

Bardziej szczegółowo

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku. Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 1.12.2014 roku. Zawierający: Pismo Zarządu do Akcjonariuszy. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.

Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A. Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 R. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2013

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2013 2013 POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2013 Do Akcjonariuszy i Inwestorów Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. Szanowni Państwo Zakończony został kolejny

Bardziej szczegółowo