PROTOKÓL. Kontrola zostala przeprowadzona przez Marka Raczkowskiego - specjaliste kontroli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓL. Kontrola zostala przeprowadzona przez Marka Raczkowskiego - specjaliste kontroli"

Transkrypt

1 URZAD GMINY PROTOKÓL Wplynelo Jeziorzany, dnia A..Y? woj. lubelskie, o.rr. 155b L.dz zal. z przeprowadzonej w Urzedzie Gminy Jeziorzany ul. Rynek 22 ( Jeziorzany), REGON: , zwanym dalej "Urzedem" lub "UG", kontroli zadluzenia Gminy w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2007 r., z uwzglednieniem problematyki prefinansowania i wspólfinansowania projektów realizowanych z udzialem srodków Unii Europejskiej. Wójtem Gminy Jeziorzany ("Gmina"), od dnia 26 listopada 2006 r., jest Jaroslaw Wojciech Radomski. Poprzednio, od dnia 1O listopada 2002 r. do dnia 25 listopada 2006 r., Wójtem Gminy byl Piotr Walecki. (Dowód: akta kontroli str. 1-2) Skarbnikiem Gminy, od dnia 7 maja 2007 r., jest Dorota Denka. Poprzednio, od dnia 1 maja 1992 r. do dnia 27 kwietnia 2007 r. Skarbnikiem Gminy byla Marianna Szczepaniak. (Dowód: akta kontroli str ) Kontrola zostala przeprowadzona przez Marka Raczkowskiego - specjaliste kontroli panstwowej z Delegatury Najwyzszej Izby Kontroli w Lublinie, na podstawie upowaznienia nr z dnia 13 sierpnia 2007 r., w okresie od 14 sierpnia do 26 wrzesnia 2007 r., z przerwami w dniach: 24.08, 3.09, (Dowód: akta kontroli str. 3) W toku kontroli ustalono, co nastepuje: 1. Poziom i struktura zadluzenia Gminy i ich zmiany w okresie objetym kontrola Dane w zakresie poziomu i struktury zadluzenia Gminy przedstawialy sie nastepujaco:.2005 r. Wyszczególnie w tymogólem tymogólem 3. ogólem zagraniczny wierzycieli ch wobec zagramczny.12. wobec r. Kwota dlugu (w tys. zl) wg stanu na:

2 Papiery Kredyty dlugoterminowe Zobowiazania 92,1-- 95,9 20,0- Wymagalne Przyjete z tytulu 24,8 3,8-4,8-1,0- - OO dostaw i 236,1 - wartosciowe, W2 wz te2o: tym: tytulów - - (Dowód: akta kontroli str. 4) Dane zamieszczone w powyzszym zestawieniu nie wynikaja ze zbiorczych sprawozdan Rb-Z o stanie zobowiazan, lecz z dokumentacji ksiegowej Urzedu. Kwoty zobowiazan z tytulu kredytów i pozyczek wykazano w roku 2006 i I pólroczu 2007 r. w tych sprawozdaniach jako krótkoterminowe, pomimo ze dotycza kredytu dlugoterminowego, zaciagnietego w listopadzie 2005 r. w wysokosci 200 tys. zl, z terminem splaty do dnia 31 /~, sierpnia 2007 r. (Dowód: akta kontroli str. 51) Wedlug 11 ust. 3 Instrukcji sporzadzania sprawozdan budzetowych w zakresie budzetów jednostek samorzadu terytorialnego, stanowiacej zalacznik nr 34 do rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. nr 115, poz. 781 ze zm.): "W sprawozdaniu Rb-Z, w pozycjach odnoszacych sie do zobowiazan wedlug tytulów dluznych, wykazuje sie kwoty zadluzenia ogólem, w tym zobowiazania dlugoterminowe, przy czym przez pojecie "zobowiazania dlugoterminowe" rozumie sie zadluzenie, którego pierwotny termin splaty czy tez wykupujest dluzszy niz rok". W kwestii tej Skarbnik Gminy wyjasnila, ze: "W sprawozdaniu Rb-Z za rok 2006 i I pólrocze 2007 r. wykazano zobowiazania z tytulu kredytów i pozyczek w pozycji E2 (kredyty i pozyczki) w wysokosci: za rok zl

3 3 oraz za I pólrocze 2007 r tys. zl, nie dokonujac uszczególowienia w podziale na kredyty dlugoterminowe, gdzie w wierszu E 21 winno byc: za 2006 r zl; za I pólrocze 2007 r tys. zl. Powyzsze najprawdopodobniej wyniklo z bledu przy wypelnianiu sprawozdania za 2006 r. i powieleniu tego samego bledu przy wypelnianiu sprawozdania za I pólrocze 2007 r. " (Dowód: akta kontroli str. 48) Wedlug danych zamieszczonych w powyzszym zestawieniu: kwota zobowiazan na 30 czerwca 2007 r. ulegla zmniejszeniu i stanowila: 10,6% wartosci zobowiazan na 31 grudnia 2005 r. oraz 26% wielkosci zobowiazan na 31 grudnia 2006 r., struktura zobowiazan wg tytulów dluznych ksztaltowala sie nastepujaco: na 31 grudnia 2005 r. - kredyty i pozyczki dlugoterminowe - 100%; na 31 grudnia 2006 r. - kredyty i pozyczki krótkoterminowe - 95,8%, wymagalne zobowiazania 4,2%; na 30 czerwca 2007 r. - kredyty i pozyczki krótkoterminowe - 80%, wymagalne zobowiazania - 20% Wedlug wyjasnien Skarbnika Gminy:,,zobowiazania wymagalne na dzien 31 grudnia 2006 r. w kwocie zl powstaly w wyniku nabycia akcji spólki Port Lotniczy Lublin Niedzwiada na kwote 5 tys. zl, z czego uregulowano zl. W zwiazku z pojawiajacymi sie informacjami o zamiarze rozwiazania spólki, Rada Gminy podjela decyzje o zatrzymaniu drugiej czesci platnosci ". (Dowód: akta kontroli str ) Rada Gminy podjela w dniu 29 marca 2001 r. uchwale nr XXX/ w sprawie utworzenia i przystapienia do Spólki Akcyjnej "Regionalny Port Lotniczy Lublin w Niedzwiadzie". W 1 tej uchwaly Rada Gminy wyrazila wole utworzenia i przystapienia do Spólki Akcyjnej "Regionalny Port Lotniczy Lublin w Niedzwiadzie" i objecia 50 akcji zalozycielskich na kwote 5 tys. zl. W 2 Rada zobowiazala Zarzad Gminy w Jeziorzanach do dokonania wszelkich czynnosci niezbednych do utworzenia Spólki. (Dowód: akta kontroli str ) W zwiazku ze zmiana nazwy Spólki, Rada Gminy podjela w dniu 15 grudnia 2004 r. uchwale nr XXII/ r. w sprawie utworzenia i przystapienia do Spólki Akcyjnej

4 4 "Miedzynarodowy Port Lotniczy Lublin - Niedzwiada S.A." oraz objecia 50 akcji za kwote 5 tys. zl. (Dowód: akta kontroli str ) W dokumentacji Urzedu jest, skierowane do Wójta Gminy, pismo Prezesa Zarzadu Spólki Akcyjnej Miedzynarodowy Port Lotniczy Lublin - Niedzwiada z dnia 5 lutego 2005 r. o tresci: " Informuje, iz w zwiazku z powolaniem mnie na stanowisko Prezesa Zarzadu Spólki, niezwlocznie przystapilem do wykonywania obowiazków. Najpilniejszym zadaniem jest doprowadzenie do zarejestrowania Spólki w Krajowym Rejestrze Sadowym, co wymaga m.in. zlozenia oswiadczenia Zarzadu o zgromadzeniu kapitalu zalozycielskiego, a to winno byc poprzedzone stosownymi wplatami na wskazane konto. Z tych tez wzgledów zwracam sie z prosba o super pilne przekazanie na podany rachunek zadeklarowanych w statucie kwot. Zgodnie z 4 statutu Spólki, przed zarejestrowaniem Gmina Jeziorzany winna oplacic 1j., wartosci nominalnej objetych akcji pierwszej emisji serii A, tojest kwote l 250 zl. " (Dowód: akta kontroli str. 174) Ww. kwota zostala przekazana w dniu 22 marca 2005 r. (Dowód: akta kontroli str. 175) W dokumentacji Urzedu sa nastepujace wyjasnienia Marianny Szczepaniak (poprzedniego Skarbnika Gminy), dotyczace zobowiazan z tytulu nabycia akcji ww. Spólki, stanowiace zalacznik do protokolu RIO z dnia 3 kwietnia 2007 r.:,jnformuje, ze Gmina Jeziorzany zadeklarowala nabycie akcji Spólki o wartosci 5 tys. zl, tj. 50 akcji imiennych po 100 zl kazda. W celu zarejestrowania spólki w Krajowym Rejestrze Sadowym niezbedne jest zalaczenie oswiadczenia Zarzadu o zgromadzeniu kapitalu zalozycielskiego. Na powyzszy cel, zgodnie z deklaracja, Gmina Jeziorzany winna wplacic 1j., wartosci nominalnej objetych akcji pierwszej emisji, tj. kwote l 250 zl. W dniu 22 marca 2005 r. Urzad Gminy przekazal ww. kwote zadeklarowanych wplat. Budowa Portu Lotniczego nie otrzymala wsparcia finansowego, jak równiez nie ujeto tej inwestycji w wieloletnich planach finansowych w budzecie województwa. W zwiazku z zaistniala sytuacja Wójt Gminy i przewodniczacy Rady Gminy oswiadczyli, ze nalezy wstrzymac dalsze finansowanie do czasu wyjasnienia wszystkich spraw zwiazanych z kontynuacja budowy H. (Dowód: akta kontroli str. 174)

5 5 Piotr Walecki, poprzedni Wójt Gminy oswiadczyl, ze,,po dokonaniu zaplaty w kwocie zl, przed zarejestrowaniem Spólki, na zadanie Prezesa Zarzadu, nie bylo dalszych roszczen finansowych ze strony Zarzadu Spólki. W zwiazku z tym pozostala czesc oplaty za objete akcje w kwocie zl nie miala charakteru zobowiazania wymagalnego. Nie znane mi sa powody wykazania w dokumentacji ksiegowej tego zobowiazania jako wymagalnego". (Dowód: akta kontroli str. 179) W dokumentacji Urzedu jest pismo glównego ksiegowego Spólki Akcyjnej Miedzynarodowy Port Lotniczy Lublin - Niedzwiada z dnia l czerwca 2005 r., skierowane do Wójta Gminy, o nastepujacej tresci: "Uprzejmie informuje, ze zgodnie z paragrafem 4 statutu Spólki zwracamy sie o przekazanie na nasze konto pozostalej wartosci objetych akcji pierwszej emisji serii A, to jest kwote zl. " (Dowód: akta kontroli str. 182) Nie stwierdzono, iz do Urzedu wplynely inne pisma Spólki w tej sprawie. Stosownie do art. 330 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks spólek handlowych (Dz. U. m 94, poz ze zm.): Terminy i wysokosc wplat na akcje okresla statut lub uchwala walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenie moze upowaznic zarzad do okreslenia terminów wplat na akcje ( l), Zarzad oglasza dwukrotnie wezwanie o dokonanie wplat ( 2), pierwsze ogloszenie powinno byc dokonane na miesiac, a drugie nie pózniej niz na dwa tygodnie przed terminem wplaty ( 3), w miejsce ogloszen moga zostac wyslane wezwania listami poleconymi w terminach, o których mowa w 3 ( 4). Gmina posiada 50 akcji imiennych uprzywilejowanych Spólki serii A, objetych 24 czerwca 2005 r., po zarejestrowaniu Spólki w Sadzie Rejonowym w Lublinie w dniu 23 maja 2005 r. pod numerem KRS (Dowód: akta kontroli str. 183) Skarbnik Gminy zlozyla nastepujace wyjasnienia:

6 6 "W zwiazku z wykazywaniem zobowiazan wymagalnych w sprawozdaniu o wydatkach oraz sprawozdaniu o zobowiazaniach w kwocie zl, powstalych w wyniku niedokonania pelnych wplat na rzecz Spólki Miedzynarodowy Port Lotniczy Lublin - Niedzwiada, wyjasniam, ze wspomnianych zapisów dokonalam, wzorujac sie na sprawozdawczosci z poprzednich okresów, sporzadzonej przez osobe pelniaca funkcje skarbnika Gminy w latach Informuje, ze stanowisko skarbnika objelam w maju 2007 r. i nie posiadam pelnej wiedzy we wspomnianym temacie, która upowaznialaby mnie do innej kwalifikacji zobowiazania ". (Dowód: akta kontroli str. 184) W kwestii zobowiazan wymagalnych wobec Spólki Wójt Gminy zlozyl wyjasnienia o tresci:,,akcje nie zostaly oplacone w calosci zgodnie z sugestia poprzedniej Rady Gmin, która wynikala z zaistnialej niepewnej sytuacji, co do przyszlego funkcjonowania spólki. Obecnie sytuacja tej spólki nie jest jasna, trwa walne zgromadzenie akcjonariuszy, na którym, w najblizszym czasie, powinny zostac podjete decyzje odnosnie przyszlego funkcjonowania spólki". (Dowód: akta kontroli str. 185) Na 30 czerwca 2007 r. utrzymywaly sie ww. zobowiazania, które wystapily na 31 grudnia 2006 r., a ponadto Osrodek Pomocy Spolecznej w Jeziorzanach (OPS) wykazal zobowiazania w kwocie 1 tys. zl wobec innych jednostek sektora finansów publicznych, z tytulu pobytu mieszkanca Gminy w Domu Pomocy Spolecznej w Rózance. Glówny ksiegowy OPS zlozyl w tej sprawie wyjasnienia o nastepujacej tresci: na dzien 30 czerwca 2007 r. powstaly zobowiazania wymagalne, poniewaz w dniu 29 czerwca 2007 r. odbyla sie sesja Rady Gminy, na której przeniesiono srodki z rozdzialu Uslugi opiekuncze w kwocie 10 tys. zl, do rozdzialu Domy Pomocy Spolecznej. Poniewaz dzien 29 czerwca 2007 r. byl ostatnim powszednim dniem w czerwcu br., fizyczna niemozliwoscia bylo wplacenie w czerwcu oplaty za pobyt mieszkanca w DPS Rózanka. Zobowiazanie z tego tytulu zostalo uregulowane w dniu 23 lipca 2007 r. (Dowód: akta kontroli str. 177) Gmina nie placila odsetek z tytulu nieterminowego regulowania zobowiazan. (Dowód: akta kontroli str. 51)

7 1.3. oraz 1.4. W dokumentacji Urzedu sa pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie (RIO) w sprawach dotyczacych: mozliwosci sfinansowania deficytu planowanego przez Gmine w roku 2005 oraz 2006, prawidlowosci prognozy lacznej kwoty dlugu jednostki na lata (Dowód: akta kontroli stl 5-7, 19-20) Brakjest ww. opinii RIO z pozostalych lat objetych kontrola. Dorota Denka - Skarbnik Gminy wyjasnila, ze "opinie RIO w zakresie mozliwosci sfinansowania deficytu wydawane byly w okresie , natomiast poczawszy od roku 2007 opinia taka nie jest wydawana. W odniesieniu do opinii RIO o prognozie dlugu na lata sytuacja ksztaltuje sie odwrotnie, gdyz dokument taki pozyskac moga jednostki samorzadu terytorialnego poczawszy od 2007 roku. Informacje taka otrzymalam w toku rozmowy z pracownikiem Wydzialu Informacji, Analiz i Szkolen RIO w Lublinie, do którego zwrócilam sie z powodu braku wspomnianych dokumentów". (Dowód: akta kontroli stl 37) Stosownie do obowiazujacego art. 172 ust. 1 pkt l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 L o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz ze zm.) Regionalna izba obrachunkowa przedstawia opinie w sprawie mozliwosci sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostke samorzadu terytorialnego. Wedlug obowiazujacego od 1 stycznia 2006 L art. 172 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy Regionalna izba obrachunkowa przedstawia opinie w sprawie prawidlowosci dolaczonej do budzetu prognozy kwoty dlugu jednostki samorzadu terytorialnego, ze szczególnym uwzglednieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczacych uchwalania i wykonywania budzetów lat nastepnych oraz 1.6. W okresie objetym kontrola Gmina zaciagnela kredyty w nastepujacych wysokosciach (wszystkie w Banku Spóldzielczym w Kocku): tys. zl; umowa o kredyt w rachunku kredytowym z dnia L - na wniosek z dnia L, tys. zl; umowa o kredyt dlugoterminowy w rachunku kredytowym z dnia L na wniosek z dnia L,

8 o.' tys. zl; umowa o kredyt w rachunku biezacym (tzw. kredyt odnawialny) z dnia r. - na wniosek z dnia r., -100 tys. zl; umowa o kredyt w rachunku biezacym (kredyt odnawialny) z dnia r. na wniosek z dnia r. Na dzien 30 czerwca 2007 r. nie korzystano z tego kredytu. Analiza dokumentacji kredytowej wykazala, ze: ww. kredyty byly krótkoterminowe, poza dlugoterminowym uzyskanym w dniu 4 listopada 2005 r., otrzymane kredyty krótkoterminowe, wedlug zapisów umów kredytowych, przeznaczone byly na pokrycie wystepujacego w ciagu roku niedoboru budzetu Gminy. (Dowód: akta kontroli str ) Z dokumentacji dotyczacej ubiegania sie o przyznanie ww. kredytów wynika, ze Gmina nie ma opinii RIO o mozliwosci ich splaty. Obecnej Skarbnik Gminy nie sa znane przyczyny braku tych dokumentów. (Dowód: akta kontroli str , 37) Czlonek Zarzadu Banku Spóldzielczego w Kocku poinformowal, ze Gmina nie posiadala i nie przekazywala ww. opinii. W kwestii egzekwowania tych opinii od Gminy osoba ta wyjasnila, ze: "obecny zapis art. 83 ust. 2 ustawy o finansach publicznych jest juz kategoryczny - organ wykonawczy gminy jest obowiazany uzyskac opinie regionalnej izby obrachunkowej o mozliwosci splaty kredytu lub pozyczki lub wykupu papierów wartosciowych. Wiemy ze szkolen, w zakresie kredytowania jednostek samorzadu terytorialnego, ze po kilku miesiacach funkcjonowania ustawy o finansach publicznych w obecnym jej ksztalcie, banki spóldzielcze uzyskiwaly odmienne interpretacje od skarbników jednostek samorzadu terytorialnego, którzy otrzymywali je z kolei od czlonków skladów orzekajacych RIO, Interpretacje te byly sobie przeciwstawne i dotyczyly opinii RIO o mozliwosci splaty kredytu, koniecznosci jej posiadania, czy tez nie, dla kredytów i pozyczek na pokrycie wystepujacego w ciagu roku przejsciowego deficytu budzetu. W zasiegu dzialalnosci RIO w Warszawie odmawiano gminom wydawania takiej opinii. Dzisiaj jest juz wiadomo, ze opinia ta jest ustawowo konieczna dla gminy, przy zaciaganiu przez gmine kredytu, obojetnie na jaki cel. Nie oznacza to jednak, ze bank musi te opinie posiadac, udzielajac gminie kredytu. Zalezy to

9 9 od posiadanego przez bank regulaminu udzielania kredytów jednostkom samorzadu terytorialnego. " (Dowód: akta kontroli stl 9-10) Gmina nie zaciagala pozyczek, jak równiez nie emitowala papierów wartosciowych. (Dowód: akta kontroli stl 51) 1.7. Dlug Gminy na 30 czerwca 2007 L, wynoszacy 25 tys. zl, stanowil 2,7% planowanego zadluzenia na koniec 2007 L (930 tys. zl). W prognozie dlugu uwzgledniono w szczególnosci planowany kredyt dlugoterminowy w wysokosci 1 mln zl, przeznaczony na pokrycie wydatków inwestycyjnych oraz splate kredytu zaciagnietego w 2005 L na budowe i modernizacje wodociagów oraz na budowe oczyszczalni. Na dzien rozpoczecia kontroli NIK kredyt w tej wysokosci nie zostal zaciagniety. W pozostalych latach okresu objetego kontrola relacja dlugu do planowanego zadluzenia wynosila: 2005 L - 26,9%; 2006 L - 10,3%. (Dowód: akta kontroli stl 29-30, ) 1.8. W uchwalach budzetowych byly nastepujace zapisy dotyczace mozliwosci zaciagania zobowiazan przez Wójta: 2005 L: ustala sie maksymalna wysokosc pozyczek i kredytów krótkoterminowych zaciaganych przez Wójta Gminy w roku budzetowym w kwocie 1000 tys. zl, upowaznia sie Wójta Gminy do zaciagania zobowiazan oraz splat zobowiazan w granicach kwot okreslonych w: zalaczniku nr 2 (wydatki budzetu Gminy w kwocie 6638 tys. zl); zalaczniku nr 3 (rozchody budzetu Gminy w kwocie 860 tys. zl); zalaczniku nr 4 (wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2005 r., nie objetych programami wieloletnimi na kwote tys. zl); zalaczniku nr 5 (limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w kwocie tys. zl), Wójt Gminy moze samodzielnie zaciagac zobowiazania do sumy 1000 tys. zl r.: ustala sie maksymalna wysokosc pozyczek i kredytów krótkoterminowych zaciaganych przez Wójta Gminy w roku budzetowym w kwocie tys. zl,

10 10 upowaznia sie Wójta Gminy do zaciagania zobowiazan na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w granicach kwot okreslonych w zalaczniku nr 4 (2 500 tys. zl), upowaznia sie Wójta do zaciagania zobowiazan z tytulu umów, których realizacja w roku 2007 jest niezbedna dla zapewnienia uplywa w roku 2007, ciaglosci dzialania gminy i termin zaplaty Wójt Gminy moze samodzielnie zaciagac zobowiazania do sumy 2500 tys. zl r.: ustala sie maksymalna wysokosc pozyczek i kredytów krótkoterminowych zaciaganych przez Wójta Gminy w roku budzetowym w kwocie l 000 tys. zl, upowaznia sie Wójta Gminy do zaciagania zobowiazan na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w granicach kwot okreslonych w zalaczniku nr 4 (2 800 tys. zl), upowaznia sie Wójta do zaciagania zobowiazan z tytulu umów, których realizacja w roku 2008 jest niezbedna dla zapewnienia ciaglosci dzialania gminy i termin zaplaty uplywa w roku 2008, Wójt Gminy moze samodzielnie zaciagac zobowiazania do sumy 2500 tys. zl oraz l. 10. Dane w zakresie procentowej relacji kwoty dlugu do dochodów Gminy ksztaltowaly sie nastepujaco: Rokwedlug stanu Laczna VVykonanedochody Procentowa kwota ** 2007(I 2 24,8 3 dlugu/dochodów 236,1 kwoty 5.395, ,5 95, ,8 45 (w4,70 0,32 1,78 tys. zl) dlugu relacja (3:4%) * w 2007 r. na koniec I pólrocza 2007 r. ** w 2007 r. dochody planowane (Dowód: akta kontroli str. 8) Z danych zamieszczonych w zestawieniu wynika, ze relacja dlugu do dochodów nie przekraczala 60% (byla w kazdym roku znacznie nizsza).

11 Zabezpieczeniem wierzytelnosci z tytulu zaciagnietych kredytów w okresie objetym kontrola byl w 3 przypadkach weksel wlasny "in blanco" a w przypadku kredytu dlugoterminowego zaciagnietego w dniu 4 listopada 2005 r. - weksel wlasny "in blanco wraz z deklaracja wekslowa. Gmina nie udzielala pelnomocnictwa do dysponowania SWOIm biezacym rachunkiem bankowym, jako zabezpieczenia splaty kredytów. (Dowód: akta kontroli str ) Dane w zakresie obciazenia budzetu Gminy splata zadluzenia i wydatkami na obsluge dlugu przedstawialy sie nastepujaco: / - pozyczek kredytówl Roksplaty 2..., w danym3 (3:4%) 220,0 917,6 125,0 5roku 13,67 4,05 1,61 Procentowa 7.780, , ,3 4budzetowym Planowane relacja dochody (, l h) (Dowód: akta kontroli str. 8) Z danych zamieszczonych w zestawieniu wynika, ze ww. relacje nie przekraczaly 15% Dane w zakresie wykorzystania przez Gmine srodków z kredytów przedstawialy sie nastepujaco: L P :.g CI:!.... ~ ~ CI:!.... CI:! Ul ~ :>-..c t::..-< 1. Kredyt I Pozyczka 200, Finansowanie wydatków nie znajdujacych pokrycia w planowanych dochodach jednostki CI:! ~"'d o ~ U ~Ult»O ~ ~,~ Zgodnie z umowa kredyt. niezgodnie z uchwala Rady Gminy

12 Pozyczka... Sprzedaz wyemitowanych obligacji (Dowód: akta kontroli str. 31) W umowie kredytowej nr zawartej w dniu 4 listopada 2005 r. pomiedzy Gmina a Bankiem Spóldzielczym w Kocku okreslono, ze ww. kredyt w wysokosci 200 tys. zl przeznaczony jest na finansowanie wydatków nie znajdujacych pokrycia w planowanych dochodach jednostki. Podstawa zaciagniecia tego kredytu przez Wójta byla uchwala nr XXIX/ Rady Gminy Jeziorzany z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zaciagniecia kredytu inwestycyjnego dlugoterminowego, z przeznaczeniem na realizacje nastepujacych inwestycji: modernizacje wodociagu we wsi Drewnik (160 tys. zl) oraz budowe wodociagu we wsi Krepa (40 tys. zl). Kredyt ten zostal splacony w umownym terminie. (Dowód: akta kontroli str. 47) W okresie objetym kontrola wydatki na realizacje inwestycji wymienionych Gminy z dnia 31 sierpnia 2005 r. wyniosly: w uchwale Rady modernizacja wodociagu we wsi Drewnik: w roku ,4 tys. zl; w roku ,5 tys. zl; w I pólroczu 2007 r. - O zl. Ogólem w latach wydatki na to zadanie wyniosly 13,9 tys. zl, budowa wodociagu we wsi Krepa: w roku ,2 tys. zl; w roku l tys. zl; w I pólroczu 2007 r. - O zl. Ogólem w latach wydatki na to zadanie wyniosly 15,2 tys. zl. Laczne wydatki na te inwestycje w okresie objetym kontrola wyniosly 29,1 tys. zl i stanowily 14,6% kwoty zaciagnietego kredytu. Ww. wydatki zostaly zaewidencjonowane w dziale Rolnictwo i lowiectwo, rozdzial Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi, paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych. (Dowód: akta kontroli str. 50) W sprawozdaniu opisowym z wykonania budzetu Gminy za 2005 r. stwierdzono, ze w roku tym zaciagnieto kredyt w wysokosci 200 tys. zl na budowe wodociagu w Krepie i modernizacj e wodociagu we wsi Drewnik. (Dowód: akta kontroli str )

13 13 Srodki z zaciagnietego kredytu zostaly wykorzystane juz w listopadzie i grudniu 2005 r. w wysokosci ok. 160 tys. zl (Dowód: akta kontroli str. 178) Powyzsze ustalenia wskazuja, ze srodki pozyskane w wyniku zaciagniecia przez Gmine dlugoterminowego kredytu w wysokosci 200 tys. zl zostaly wykorzystane zgodnie z ogólnikowo sformulowanym przeznaczeniem okreslonym w umowie o kredyt, natomiast niezgodnie z przeznaczeniem okreslonym w uchwale organu stanowiacego jednostki. W kwestii wykorzystania ww. kredytu dlugoterminowego poprzedni Wójt Gminy oswiadczyl, ze: "zaciagniety w roku 2005 dlugoterminowy kredyt w wysokosci 200 tys. zl byl przeznaczony na realizacje inwestycji wodociagowych w miejscowosci Drewnik i Kolonia Kawe czyn, z czego czesc srodków zostala wykorzystana na prace budowlane w latach , natomiast znaczna czesc srodków stanowila refundacje wczesniej poniesionych nakladów na prace projektowe, geologiczne itp. Ponadto, z powodu utrudnien w zakresie uzgadniania przebiegu sieci prace zostaly przesuniete w czasie, dlatego tez nie wykorzystano kredytu w kwocie ok. 100 tys. zl na dokonczenie ww. inwestycji w latach " (Dowód: akta kontroli str. 179) Z dokumentacji ksiegowej Urzedu wynika, ze na prace przygotowawcze, o których wspomnial w oswiadczeniu poprzedni Wójt Gminy, wydatkowano kwote 51 tys. zl. (Dowód: akta kontroli str. 180) Gmina, jak wynikalo z tresci zawartych umów kredytowych, zaciagala kredyty na pokrycie wystepujacego w ciagu roku niedoboru budzetu (przejsciowego deficytu), co zostalo opisane w punkcie niniej szego protokolu kontroli W uchwalach budzetowych z okresu objetego kontrola okreslono laczna kwote poreczen i gwarancji udzielanych przez Gmine, wynoszaca kazdorazowo 150 tys. zl. (Dowód: akta kontroli str. 51) Suma zaciagnietych kredytów (nie wystapily zobowiazania z tytulu wyemitowanych papierów wartosciowych oraz udzielonych poreczen lub gwarancji) nie przekroczyla kwoty okreslonej w uchwale budzetowej Gminy: w 2005 r. kwota okreslona w uchwale wyniosla tys. zl, przy zaciagnietych kredytach w wysokosci 400 tys. zl,

14 14 w 2006 r. kwota okreslona w uchwale wyniosla tys. zl, przy zaciagnietym kredycie w wysokosci 100 tys. zl, w 2007 r. kwota okreslona w uchwale wyniosla tys. zl, przy zaciagnietym dotychczas kredycie w wysokosci 100 tys. zl, 1.17, 1.18, Gmina nie udzielala poreczen lub gwarancji. (Dowód: akta kontroli str. 31, 51) Gmina zaciagala krótkoterminowe kredyty na pokrycie wystepujacego w ciagu roku niedoboru budzetu (przejsciowego deficytu): w 2005 r tys.; w 2006 r tys. zl; w 2007 r tys. zl. Stwierdzono, ze: 11 stycznia 2005 r. zaciagnieto kredyt w wysokosci 200 tys. zl, z terminem splaty do dnia 30 pazdziernika 2005 r. Kredyt splacono terminowo, 11 stycznia 2006 r. zaciagnieto kredyt odnawialny (w rachunku biezacym) w wysokosci 100 tys. zl, z terminem splaty do dnia 31 grudnia 2006 r. Kredyt splacono terminowo, 2 stycznia 2007 r. zaciagnieto kredyt odnawialny (w rachunku biezacym) w wysokosci 100 tys. zl, z terminem splaty do dnia 31 grudnia 2007 r. W kwestii przyczyn wystapienia przejsciowego deficytu Skarbnik Gminy wyjasnila, ze " w zwiazku ze zmianami, jakie nastapily na stanowiskach Wójta oraz Skarbnika, ciezko jest udzielic odpowiedzi na zapytania zwiazane z przyczynami wystepowania biezacych deficytów oraz koniecznosci zaciagania kredytów pokrywajacych takie deficyty. Analizujac dokumentacje finansowa mozna wysnuc wniosek, ze byly to okresowe niedobory srodków finansowych, a pozyskane kredyty krótkoterminowe pozwalaly na plynne regulowanie zobowiazan ". (Dowód: akta kontroli str. 38) Gmina nie realizowala programów ostroznosciowych lub naprawczych i nie zaciagala pozyczek z budzetu panstwa na te cele. (Dowód: akta kontroli str. 51) Dane wykazane w sprawozdaniach budzetowych Urzedu (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z) byly zgodne z danymi wynikajacymi zjego ewidencji ksiegowej. (Dowód: akta kontroli str )

15 15." Nie stwierdzono, ze w okresie objetym kontrola byly zaciagane przez Gmine zobowiazania z odroczonym terminem platnosci wobec wykonawców inwestycji. Obowiazywal 7-14 dniowy termin platnosci, sporadycznie termin 30 dniowy. (Dowód: akta kontroli str. 51) Jedyna jednostka organizacyjna Gminy posiadajaca osobowosc prawna jest Gminny Osrodek Kultury w Jeziorzanach, który na 30 czerwca 2007 r. nie wykazywal w sprawozdawczosci zobowiazan. (Dowód: akta kontroli str. 39,40, 52-57) 2. Pozyczki na prefinansowanie projektów/dzialan wspólfinansowanych ze srodków pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej, pozyskane przez Gmine. W okresie objetym kontrola Gmina nie realizowala projektów wspólfinansowanych srodkami z budzetu Unii Europejskiej. Sekretarz Gminy wyjasnil, ze "nie realizowano takich projektów, gdyz nie posiadano stosownej dokumentacji i pozwolen na budowe. Dokumentacja taka jest niezbedna dla budowy: sieci wodociagowej w miejscowosci Drewnik; gminnej oczyszczalni scieków w Jeziorzanach; gminnej drogi w miejscowosci Przy toczno; wodociagów w miejscowosciach Blizocin i Skarbiciesz. Obecnie Gmina posiada zezwolenia na realizacje dwóch pierwszych zadan, natomiast dokumentacja pozostalych jest w trakcie opracowywania ". (Dowód: akta kontroli str. 39,41,42,51) 3. Sytuacja finansowa Gminy. Dane w zakresie wyniku budzetu Gminy zamieszczone sa w ponizszym zestawieniu: 2.1. (ogólem), / 6.130, , , ,7o 8.720,5 673,5 Wyszczególnienie Wyko name po Plan 20,65 139, , , ,9 Dochody , ,1 7:6 99,36 85,86 39,19 74,83 Wydatki 2.670,9 66,14 30,63 127,3 % 4:3 10: ,4 zm , , r. (, ( pólrocze) l h).

16 16 o ō 38,5-10, tytulu -700,0-940,0 1000,0o 700,0o 3.095,0o 5,86 126,1 669,8 20,0 10,0 139,1 ō- 55,0 inwestycyjne Wynik 1.045,0o 900,0o 105,0 oo 0- Wydatki 131,8 378,2 490,9 2,4 - Przychody 1,36 o 21,1 12,2 211,0 z budzetu -140,0 Kredyty 20,0 o0,0 o i 1000,0 o Papiery Obligacje Rozchody jst, w ym: 200,0 58,29 144,0 81,63 72,0 61, , ,0 57,6 o. eczen prefinansowanie pochodzacych panstwa programów finansowanych Funduszu tym: otrzymane wartosciowe, strukturalnych 4.2. udzialem realizacje * srodków Spójnosci, z budzetu i projektów wz i funduszy z FS w l.pozyczki na 702, ,0 o o 65,52 20,65 o

17 17 5.l. 105,0 oo 58,29 702,0 Splaty 81, o61,2 o wykup Wykupobligacji kredytów papierów i 860, l.l.na programów pochodzacych wartosciowych, prefinansowanie finansowanych samorzadowych, strukturalnych tym: udzialem realizacje 1.1.l.pozyczek srodków iprojektów z ifs, zfunduszy na w o o 72,0 Z danych zamieszczonych w zestawieniu wynika, ze: (Dowód: akta kontroli str ) 3.1. Prognozowany dochód zostal zrealizowany: w roku w 74,83%; w roku 2006 w 99,36%; w I pólroczu roku 2007 (zaawansowanie) - w 39,19%. Planowane wydatki zostaly zrealizowane: w roku w 66,14%; w roku ,86%; w I pólroczu 2007 r. (zaawansowanie) - w 30,635. W poszczególnych latach objetych kontrola uzyskano nadwyzke budzetowa, przy planowanym kazdorazowo deficycie Planowane wydatki inwestycyjne stanowily 100% wydatków majatkowych, a stopien ich realizacji przedstawial sie nastepujaco: 5,86% - w roku 2005; 20,65% - w roku 2006; 0% w roku 2007.

18 Planowane wydatki na obsluge dlugu zostaly zrealizowane: w roku w 65,52%; w roku w 55%; w I pólroczu 2007 r. - w 10%. Nie planowano i nie wykonano wydatków z tytulu udzielonych poreczen i gwarancji W roku 2005 uzyskano kredyt dlugoterminowy w wysokosci 200 tys., stanowiacej 20% kredytów planowanych (l 000 tys. zl), natomiast na dzien 31 grudnia 2006 r. oraz 30 czerwca 2007 r. z kredytów nie korzystano, przy planowanych kredytach (odpowiednio) w wysokosci: 900 tys. zl oraz l 045 tys. zl. Nie planowano i nie wykonano przychodów ze sprzedazy papierów wartosciowych oraz ze sprzedazy obligacji Planowane rozchody dotyczyly wylacznie planowanych splat kredytów. Zrealizowane splaty stanowily: w roku ,63% wielkosci planowanych; w roku %; w roku ,29%. Nie planowano i nie wykonano rozchodów z tytulu wykupu papierów wartosciowych oraz wykupu obligacji Gmina nie zaciagnela planowanych kredytów na realizacje programów i projektów finansowanych z udzialem srodków pochodzacych z funduszy strukturalnych i FS, gdyz takich projektów nie realizowala. Sekretarz Gminy zlozyl w tej kwestii wyjasnienia o tresci: "Plany inwestycyjne zakladaly, ze w latach zostana zrealizowane nastf(fjujace inwestycje: 1. Budowa wodociagu w miejscowosci Drewnik - inwestycja nie zostala zrealizowana; / nastapila zmiana projektu, jeden z wlascicieli nie wyrazil zgody na przejscie wodociagu przez jego dzialke. Ponowne projektowanie i nowe uzgodnienia spowodowaly, ze dopiero w biezacym roku uzyskane zostalo pozwolenie na budowe. Plan inwestycyjny i finansowy zakladal wykonanie tej inwestycji w roku Budowa gminnej oczyszczalni scieków w miejscowosci Jeziorzany - inwestycja nie zostala zrealizowana, gdyz przeciagnely sie prace projektowe; zezwolenie uzyskano dopiero w sierpniu 2006 roku. Realizacja inwestycji byla zaplanowana na rok 2007, obecnie zostal ogloszony przetarg. Budowa oczyszczalni scieków jest terminowo zwiazana z zakonczeniem prac projektowych tj. zasilanie w energie elektryczna i kanalizacja scieków w Jeziorzanach. W przypadku kanalizacji i energii elektrycznej napotkalismy na trudnosci z przejsciem przez dzialki - brak wlascicieli, wspólwlasnosc i uzyskanie stosownych oswiadczen od wlascicieli dzialek, zamieszkalych poza terenem gminy. Przy planowaniu inwestycji gmina zakladala wariant optymalny okresu projektowania, tj. od 5 do 8 miesiecy na uzyskanie zezwolenia na budowe i aplikowanie o srodki unijne, dlatego tez w budzecie gminy byly planowane srodki

19 19 na ww. inwestycje. Niestety wymienione przeszkody spowodowaly, ze czas projektowania wydluzyl sie nawet do 1,5 roku, co spowodowalo nie zrealizowanie ww. inwestycji". (Dowód: akta kontroli str. 49) 3.7. Dane w zakresie naleznosci Gminy na 30 czerwca 2007 r. przedstawialy sie nastepujaco: Lp. Kredyty Papiery dluf!o Naleznosci Wyszczególnienie wartosciowe, i pozyczki, o2:ólem, zw te~o: tym Kwota Wymagalne Dostaw Depozyty* w tym dluf!oterminowe towarów naleznosci, i uslug w tym z tytulu -166,6 10,0 (w tys. zl) (Dowód: akta kontroli str. 45) Skarbnik Gminy wyjasnila, ze wymagalne naleznosci z tytulu dostaw towarów i uslug stanowily: naleznosci z tytulu sprzedazy wody w kwocie 5,9 tys. zl, oplaty za wywóz nieczystosci w wysokosci 0,3 tys. zl, czynsz mieszkaniowy na kwote 3,3 tys. zl oraz naleznosci wynikajace z rozliczen z Domem Nauczyciela na sume 0,5 tys. zl. Pozostala kwota to: naleznosci z tytulu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 133,4 tys. zl oraz naleznosci podatkowe w wysokosci 23,2 tys. zl. (Dowód: akta kontroli str. 181) 3.8. Dane w zakresie wyniku operacyjnego, osiagnietego w poszczególnych latach okresu objetego kontrola, przedstawialy sie nastepujaco: 005 r Lp. Dochody Wykup Wyszczególnienie A. Obsluga Wydatki Splata Wynik zaciagnietych obligacji zadluzenia biezace operacyjny 2 61, ,4 2, , , , ,9 373,0 144, O10,8 3 r. 702,0 38, , ,6 53,8 O Wykonanie (w tys. zl) (I pólrocze)

20 20 X 6. B. Wykup Wynik papierów operacyjny 84,6 309,4 O -686,7 O (Dowód: akta kontroli str. 46) Wedlug danych zamieszczonych 'IN powyzszym zestawieniu Gmina osiagnela: nadwyzke operacyjna brutto we wszystkich latach okresu objetego kontrola, deficyt operacyjny netto w roku 2005 (przy splacie zaciagnietych kredytów i wydatkach na obsluge zadluzenia w lacznej kwocie 740,3 tys. zl), nadwyzke operacyjna netto w: roku 2006 (przy splacie zaciagnietych kredytów i wydatkach na obsluge zadluzenia w lacznej kwocie 154,8 tys. zl) oraz w I pólroczu 2007 r. (przy splacie zaciagnietych kredytów i wydatkach na obsluge zadluzenia w lacznej kwocie 63,6 tys. zl). 4. Gmina w okresie objetym kontrola nie realizowala projektów wspólfinansowanych ze srodków unijnych (Dowód: akta kontroli str. 51) 5. Audyt wewnetrzny i zewnetrzny. Gmina nie miala obowiazku zatrudnienia audytora wewnetrznego. W dniach od 15 stycznia do 8 marca 2007 r. RIO w Lublinie przeprowadzila kompleksowa kontrole gospodarki finansowej Gminy, w wyniku której stwierdzono nastepujace V nieprawidlowosci z zakresu kontroli NIK i sformulowano stosowne zalecenia pokontrolne, celem usuniecia stwierdzonych uchybien i nieprawidlowosci: 1. Nieprzeprowadzanie w latach przez Wójta Gminy kontroli realizacji procedur kontroli finansowej w gminnych jednostkach organizacyjnych. 2. Wykazanie w bilansie z wykonania budzetu gminy, sporzadzonym wg stanu na 31 grudnia 2005 r. w pozycji "zobowiazania dlugoterminowe", kwoty 144 tys. zl, stanowiacej zobowiazanie krótkoterminowe, przypadajace do splaty w 2006 r. 3. Nieprawidlowosci przy sporzadzaniu sprawozdan budzetowych, w tym: - nierzetelne sporzadzenie sprawozdania jednostkowego Urzedu Gminy Rb-Z (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazan wedlug tytulów dluznych oraz gwarancji i poreczen) za okres od poczatku roku do 31 marca 2006 r. i sprawozdania

Tlumaczenie. Spis tresci

Tlumaczenie. Spis tresci Tlumaczenie AGORA SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2000 DO 30.06.2000 ORAZ OD 1.01.1999 DO 30.06.1999 przygotowane zgodnie z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOSCI Tlumaczenie

Bardziej szczegółowo

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06. AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.98 Spis tresci Skonsolidowany bilans 1 Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/12/036 - Zadłużenie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005

KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 (zgodnie z 93 ust.2 i 94 ust. 1 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Biegfych Rewident6w

Kancelaria Biegfych Rewident6w Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS 3/2003

Formularz SA-QS 3/2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2003-11-13 09:15:11 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Formularz SA-QS 3/2003 (dla emitentów papierów wartosciowych

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca ontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/036 ZadłuŜenie wybranych

Bardziej szczegółowo

ZWIJ\ZEK REWllYJNY SPOt.DZIELCZOSCI MIESZKANIOWEJ 40-203 - Kat 0 W ice AI. Roidzienskiego 88 a. Protok61. z lustracji problemowej

ZWIJ\ZEK REWllYJNY SPOt.DZIELCZOSCI MIESZKANIOWEJ 40-203 - Kat 0 W ice AI. Roidzienskiego 88 a. Protok61. z lustracji problemowej ~~ REGIONAL NY ZWIJ\ZEK REWllYJNY SPOt.DZIELCZOSCI MIESZKANIOWEJ 40-203 - Kat 0 W ice AI. Roidzienskiego 88 a Protok61 z lustracji problemowej SpoldzielniMieszkaniowej "PIAST" w Katowicach marzec 2007

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247

Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 248 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 249 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 250 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 251 Eldorado S.A. Prospekt

Bardziej szczegółowo

KBF-4101-07-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4101-07-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-07-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/036 Zadłużenie wybranych instytucji sektora finansów publicznych oraz Krajowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT Ka nee a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2008

Bardziej szczegółowo

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER ZRÓWNOWAZONEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES ROCZNY

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-26-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-26-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-26-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/036 Zadłużenie wybranych

Bardziej szczegółowo

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER SEKTORA USLUG FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES ROCZNY

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy)

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy) UMOWA GENERALNA zawarta w dniu 11 grudnia 2003 r. w Warszawie pomiedzy: T.U Allianz Polska S.A. zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydzial

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007.

Sprawozdanie finansowe Fundacji Hospicyjnej z siedziba w Gdansku za rok 2007. ,,Fundacja Hospicyjna" ul. Chodowieckiego 1O Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku

Bardziej szczegółowo

PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAZONY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Prospekt informacyjny str. 1/38

PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAZONY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Prospekt informacyjny str. 1/38 Prospekt informacyjny PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAZONY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz dziala pod nazwa PKO/CREDIT SUISSE Zrównowazony fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej czesci

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r.

Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-126-03 Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Organ założycielski P/12/036

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul.

Bardziej szczegółowo

zakresuadministracjirzadpweji innychzadanzleconychgminieustawamiw wyspkosci- 131.346 zl. wg

zakresuadministracjirzadpweji innychzadanzleconychgminieustawamiw wyspkosci- 131.346 zl. wg - -.----- Uchwaly Nr XD/71/04 Rady Gminy Regnów z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit.d,e i pkt. 10 oraz art.61 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. 57-320 Polanica-Zdroj, ul Spacerowa 2 Tel. 74/865 17 80, Fax 74/869 01 61 www.mzk-polamca.pl, e-mail: mzk@mzk-polanica.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony nr RZP.340-04/07 o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej w zlotych równowartosci 60 000 euro Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO OSRODK A POM OCY SPOLECZNEJ W BRODNICY ZA ROK 2013. kw iecien 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO OSRODK A POM OCY SPOLECZNEJ W BRODNICY ZA ROK 2013. kw iecien 2014 Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Brodnicy 87300 Brodnica, ul. Ustronie 2 b, tel./fax (056) 49 827 42, 49 849 33, email: sekretariat@mops.brodnica.pl SPIS TRESCI SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Wroclaw dnia 04.08.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP-129/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Umowa o swiadczenie uslug brokerskich

Umowa o swiadczenie uslug brokerskich Nr ewidencyjny: - 0 1 / 0 Umowa o swiadczenie uslug brokerskich zawarta pomiedzy Domem Maklerskim Fio o.c.p., a.s., ICO 35 960 990, 811 06 Bratislava, Kollárovo námestie 15, zapisanym w rejestrze handlowym

Bardziej szczegółowo