PROTOKÓL. Kontrola zostala przeprowadzona przez Marka Raczkowskiego - specjaliste kontroli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓL. Kontrola zostala przeprowadzona przez Marka Raczkowskiego - specjaliste kontroli"

Transkrypt

1 URZAD GMINY PROTOKÓL Wplynelo Jeziorzany, dnia A..Y? woj. lubelskie, o.rr. 155b L.dz zal. z przeprowadzonej w Urzedzie Gminy Jeziorzany ul. Rynek 22 ( Jeziorzany), REGON: , zwanym dalej "Urzedem" lub "UG", kontroli zadluzenia Gminy w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2007 r., z uwzglednieniem problematyki prefinansowania i wspólfinansowania projektów realizowanych z udzialem srodków Unii Europejskiej. Wójtem Gminy Jeziorzany ("Gmina"), od dnia 26 listopada 2006 r., jest Jaroslaw Wojciech Radomski. Poprzednio, od dnia 1O listopada 2002 r. do dnia 25 listopada 2006 r., Wójtem Gminy byl Piotr Walecki. (Dowód: akta kontroli str. 1-2) Skarbnikiem Gminy, od dnia 7 maja 2007 r., jest Dorota Denka. Poprzednio, od dnia 1 maja 1992 r. do dnia 27 kwietnia 2007 r. Skarbnikiem Gminy byla Marianna Szczepaniak. (Dowód: akta kontroli str ) Kontrola zostala przeprowadzona przez Marka Raczkowskiego - specjaliste kontroli panstwowej z Delegatury Najwyzszej Izby Kontroli w Lublinie, na podstawie upowaznienia nr z dnia 13 sierpnia 2007 r., w okresie od 14 sierpnia do 26 wrzesnia 2007 r., z przerwami w dniach: 24.08, 3.09, (Dowód: akta kontroli str. 3) W toku kontroli ustalono, co nastepuje: 1. Poziom i struktura zadluzenia Gminy i ich zmiany w okresie objetym kontrola Dane w zakresie poziomu i struktury zadluzenia Gminy przedstawialy sie nastepujaco:.2005 r. Wyszczególnie w tymogólem tymogólem 3. ogólem zagraniczny wierzycieli ch wobec zagramczny.12. wobec r. Kwota dlugu (w tys. zl) wg stanu na:

2 Papiery Kredyty dlugoterminowe Zobowiazania 92,1-- 95,9 20,0- Wymagalne Przyjete z tytulu 24,8 3,8-4,8-1,0- - OO dostaw i 236,1 - wartosciowe, W2 wz te2o: tym: tytulów - - (Dowód: akta kontroli str. 4) Dane zamieszczone w powyzszym zestawieniu nie wynikaja ze zbiorczych sprawozdan Rb-Z o stanie zobowiazan, lecz z dokumentacji ksiegowej Urzedu. Kwoty zobowiazan z tytulu kredytów i pozyczek wykazano w roku 2006 i I pólroczu 2007 r. w tych sprawozdaniach jako krótkoterminowe, pomimo ze dotycza kredytu dlugoterminowego, zaciagnietego w listopadzie 2005 r. w wysokosci 200 tys. zl, z terminem splaty do dnia 31 /~, sierpnia 2007 r. (Dowód: akta kontroli str. 51) Wedlug 11 ust. 3 Instrukcji sporzadzania sprawozdan budzetowych w zakresie budzetów jednostek samorzadu terytorialnego, stanowiacej zalacznik nr 34 do rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. nr 115, poz. 781 ze zm.): "W sprawozdaniu Rb-Z, w pozycjach odnoszacych sie do zobowiazan wedlug tytulów dluznych, wykazuje sie kwoty zadluzenia ogólem, w tym zobowiazania dlugoterminowe, przy czym przez pojecie "zobowiazania dlugoterminowe" rozumie sie zadluzenie, którego pierwotny termin splaty czy tez wykupujest dluzszy niz rok". W kwestii tej Skarbnik Gminy wyjasnila, ze: "W sprawozdaniu Rb-Z za rok 2006 i I pólrocze 2007 r. wykazano zobowiazania z tytulu kredytów i pozyczek w pozycji E2 (kredyty i pozyczki) w wysokosci: za rok zl

3 3 oraz za I pólrocze 2007 r tys. zl, nie dokonujac uszczególowienia w podziale na kredyty dlugoterminowe, gdzie w wierszu E 21 winno byc: za 2006 r zl; za I pólrocze 2007 r tys. zl. Powyzsze najprawdopodobniej wyniklo z bledu przy wypelnianiu sprawozdania za 2006 r. i powieleniu tego samego bledu przy wypelnianiu sprawozdania za I pólrocze 2007 r. " (Dowód: akta kontroli str. 48) Wedlug danych zamieszczonych w powyzszym zestawieniu: kwota zobowiazan na 30 czerwca 2007 r. ulegla zmniejszeniu i stanowila: 10,6% wartosci zobowiazan na 31 grudnia 2005 r. oraz 26% wielkosci zobowiazan na 31 grudnia 2006 r., struktura zobowiazan wg tytulów dluznych ksztaltowala sie nastepujaco: na 31 grudnia 2005 r. - kredyty i pozyczki dlugoterminowe - 100%; na 31 grudnia 2006 r. - kredyty i pozyczki krótkoterminowe - 95,8%, wymagalne zobowiazania 4,2%; na 30 czerwca 2007 r. - kredyty i pozyczki krótkoterminowe - 80%, wymagalne zobowiazania - 20% Wedlug wyjasnien Skarbnika Gminy:,,zobowiazania wymagalne na dzien 31 grudnia 2006 r. w kwocie zl powstaly w wyniku nabycia akcji spólki Port Lotniczy Lublin Niedzwiada na kwote 5 tys. zl, z czego uregulowano zl. W zwiazku z pojawiajacymi sie informacjami o zamiarze rozwiazania spólki, Rada Gminy podjela decyzje o zatrzymaniu drugiej czesci platnosci ". (Dowód: akta kontroli str ) Rada Gminy podjela w dniu 29 marca 2001 r. uchwale nr XXX/ w sprawie utworzenia i przystapienia do Spólki Akcyjnej "Regionalny Port Lotniczy Lublin w Niedzwiadzie". W 1 tej uchwaly Rada Gminy wyrazila wole utworzenia i przystapienia do Spólki Akcyjnej "Regionalny Port Lotniczy Lublin w Niedzwiadzie" i objecia 50 akcji zalozycielskich na kwote 5 tys. zl. W 2 Rada zobowiazala Zarzad Gminy w Jeziorzanach do dokonania wszelkich czynnosci niezbednych do utworzenia Spólki. (Dowód: akta kontroli str ) W zwiazku ze zmiana nazwy Spólki, Rada Gminy podjela w dniu 15 grudnia 2004 r. uchwale nr XXII/ r. w sprawie utworzenia i przystapienia do Spólki Akcyjnej

4 4 "Miedzynarodowy Port Lotniczy Lublin - Niedzwiada S.A." oraz objecia 50 akcji za kwote 5 tys. zl. (Dowód: akta kontroli str ) W dokumentacji Urzedu jest, skierowane do Wójta Gminy, pismo Prezesa Zarzadu Spólki Akcyjnej Miedzynarodowy Port Lotniczy Lublin - Niedzwiada z dnia 5 lutego 2005 r. o tresci: " Informuje, iz w zwiazku z powolaniem mnie na stanowisko Prezesa Zarzadu Spólki, niezwlocznie przystapilem do wykonywania obowiazków. Najpilniejszym zadaniem jest doprowadzenie do zarejestrowania Spólki w Krajowym Rejestrze Sadowym, co wymaga m.in. zlozenia oswiadczenia Zarzadu o zgromadzeniu kapitalu zalozycielskiego, a to winno byc poprzedzone stosownymi wplatami na wskazane konto. Z tych tez wzgledów zwracam sie z prosba o super pilne przekazanie na podany rachunek zadeklarowanych w statucie kwot. Zgodnie z 4 statutu Spólki, przed zarejestrowaniem Gmina Jeziorzany winna oplacic 1j., wartosci nominalnej objetych akcji pierwszej emisji serii A, tojest kwote l 250 zl. " (Dowód: akta kontroli str. 174) Ww. kwota zostala przekazana w dniu 22 marca 2005 r. (Dowód: akta kontroli str. 175) W dokumentacji Urzedu sa nastepujace wyjasnienia Marianny Szczepaniak (poprzedniego Skarbnika Gminy), dotyczace zobowiazan z tytulu nabycia akcji ww. Spólki, stanowiace zalacznik do protokolu RIO z dnia 3 kwietnia 2007 r.:,jnformuje, ze Gmina Jeziorzany zadeklarowala nabycie akcji Spólki o wartosci 5 tys. zl, tj. 50 akcji imiennych po 100 zl kazda. W celu zarejestrowania spólki w Krajowym Rejestrze Sadowym niezbedne jest zalaczenie oswiadczenia Zarzadu o zgromadzeniu kapitalu zalozycielskiego. Na powyzszy cel, zgodnie z deklaracja, Gmina Jeziorzany winna wplacic 1j., wartosci nominalnej objetych akcji pierwszej emisji, tj. kwote l 250 zl. W dniu 22 marca 2005 r. Urzad Gminy przekazal ww. kwote zadeklarowanych wplat. Budowa Portu Lotniczego nie otrzymala wsparcia finansowego, jak równiez nie ujeto tej inwestycji w wieloletnich planach finansowych w budzecie województwa. W zwiazku z zaistniala sytuacja Wójt Gminy i przewodniczacy Rady Gminy oswiadczyli, ze nalezy wstrzymac dalsze finansowanie do czasu wyjasnienia wszystkich spraw zwiazanych z kontynuacja budowy H. (Dowód: akta kontroli str. 174)

5 5 Piotr Walecki, poprzedni Wójt Gminy oswiadczyl, ze,,po dokonaniu zaplaty w kwocie zl, przed zarejestrowaniem Spólki, na zadanie Prezesa Zarzadu, nie bylo dalszych roszczen finansowych ze strony Zarzadu Spólki. W zwiazku z tym pozostala czesc oplaty za objete akcje w kwocie zl nie miala charakteru zobowiazania wymagalnego. Nie znane mi sa powody wykazania w dokumentacji ksiegowej tego zobowiazania jako wymagalnego". (Dowód: akta kontroli str. 179) W dokumentacji Urzedu jest pismo glównego ksiegowego Spólki Akcyjnej Miedzynarodowy Port Lotniczy Lublin - Niedzwiada z dnia l czerwca 2005 r., skierowane do Wójta Gminy, o nastepujacej tresci: "Uprzejmie informuje, ze zgodnie z paragrafem 4 statutu Spólki zwracamy sie o przekazanie na nasze konto pozostalej wartosci objetych akcji pierwszej emisji serii A, to jest kwote zl. " (Dowód: akta kontroli str. 182) Nie stwierdzono, iz do Urzedu wplynely inne pisma Spólki w tej sprawie. Stosownie do art. 330 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks spólek handlowych (Dz. U. m 94, poz ze zm.): Terminy i wysokosc wplat na akcje okresla statut lub uchwala walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenie moze upowaznic zarzad do okreslenia terminów wplat na akcje ( l), Zarzad oglasza dwukrotnie wezwanie o dokonanie wplat ( 2), pierwsze ogloszenie powinno byc dokonane na miesiac, a drugie nie pózniej niz na dwa tygodnie przed terminem wplaty ( 3), w miejsce ogloszen moga zostac wyslane wezwania listami poleconymi w terminach, o których mowa w 3 ( 4). Gmina posiada 50 akcji imiennych uprzywilejowanych Spólki serii A, objetych 24 czerwca 2005 r., po zarejestrowaniu Spólki w Sadzie Rejonowym w Lublinie w dniu 23 maja 2005 r. pod numerem KRS (Dowód: akta kontroli str. 183) Skarbnik Gminy zlozyla nastepujace wyjasnienia:

6 6 "W zwiazku z wykazywaniem zobowiazan wymagalnych w sprawozdaniu o wydatkach oraz sprawozdaniu o zobowiazaniach w kwocie zl, powstalych w wyniku niedokonania pelnych wplat na rzecz Spólki Miedzynarodowy Port Lotniczy Lublin - Niedzwiada, wyjasniam, ze wspomnianych zapisów dokonalam, wzorujac sie na sprawozdawczosci z poprzednich okresów, sporzadzonej przez osobe pelniaca funkcje skarbnika Gminy w latach Informuje, ze stanowisko skarbnika objelam w maju 2007 r. i nie posiadam pelnej wiedzy we wspomnianym temacie, która upowaznialaby mnie do innej kwalifikacji zobowiazania ". (Dowód: akta kontroli str. 184) W kwestii zobowiazan wymagalnych wobec Spólki Wójt Gminy zlozyl wyjasnienia o tresci:,,akcje nie zostaly oplacone w calosci zgodnie z sugestia poprzedniej Rady Gmin, która wynikala z zaistnialej niepewnej sytuacji, co do przyszlego funkcjonowania spólki. Obecnie sytuacja tej spólki nie jest jasna, trwa walne zgromadzenie akcjonariuszy, na którym, w najblizszym czasie, powinny zostac podjete decyzje odnosnie przyszlego funkcjonowania spólki". (Dowód: akta kontroli str. 185) Na 30 czerwca 2007 r. utrzymywaly sie ww. zobowiazania, które wystapily na 31 grudnia 2006 r., a ponadto Osrodek Pomocy Spolecznej w Jeziorzanach (OPS) wykazal zobowiazania w kwocie 1 tys. zl wobec innych jednostek sektora finansów publicznych, z tytulu pobytu mieszkanca Gminy w Domu Pomocy Spolecznej w Rózance. Glówny ksiegowy OPS zlozyl w tej sprawie wyjasnienia o nastepujacej tresci: na dzien 30 czerwca 2007 r. powstaly zobowiazania wymagalne, poniewaz w dniu 29 czerwca 2007 r. odbyla sie sesja Rady Gminy, na której przeniesiono srodki z rozdzialu Uslugi opiekuncze w kwocie 10 tys. zl, do rozdzialu Domy Pomocy Spolecznej. Poniewaz dzien 29 czerwca 2007 r. byl ostatnim powszednim dniem w czerwcu br., fizyczna niemozliwoscia bylo wplacenie w czerwcu oplaty za pobyt mieszkanca w DPS Rózanka. Zobowiazanie z tego tytulu zostalo uregulowane w dniu 23 lipca 2007 r. (Dowód: akta kontroli str. 177) Gmina nie placila odsetek z tytulu nieterminowego regulowania zobowiazan. (Dowód: akta kontroli str. 51)

7 1.3. oraz 1.4. W dokumentacji Urzedu sa pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie (RIO) w sprawach dotyczacych: mozliwosci sfinansowania deficytu planowanego przez Gmine w roku 2005 oraz 2006, prawidlowosci prognozy lacznej kwoty dlugu jednostki na lata (Dowód: akta kontroli stl 5-7, 19-20) Brakjest ww. opinii RIO z pozostalych lat objetych kontrola. Dorota Denka - Skarbnik Gminy wyjasnila, ze "opinie RIO w zakresie mozliwosci sfinansowania deficytu wydawane byly w okresie , natomiast poczawszy od roku 2007 opinia taka nie jest wydawana. W odniesieniu do opinii RIO o prognozie dlugu na lata sytuacja ksztaltuje sie odwrotnie, gdyz dokument taki pozyskac moga jednostki samorzadu terytorialnego poczawszy od 2007 roku. Informacje taka otrzymalam w toku rozmowy z pracownikiem Wydzialu Informacji, Analiz i Szkolen RIO w Lublinie, do którego zwrócilam sie z powodu braku wspomnianych dokumentów". (Dowód: akta kontroli stl 37) Stosownie do obowiazujacego art. 172 ust. 1 pkt l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 L o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz ze zm.) Regionalna izba obrachunkowa przedstawia opinie w sprawie mozliwosci sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostke samorzadu terytorialnego. Wedlug obowiazujacego od 1 stycznia 2006 L art. 172 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy Regionalna izba obrachunkowa przedstawia opinie w sprawie prawidlowosci dolaczonej do budzetu prognozy kwoty dlugu jednostki samorzadu terytorialnego, ze szczególnym uwzglednieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczacych uchwalania i wykonywania budzetów lat nastepnych oraz 1.6. W okresie objetym kontrola Gmina zaciagnela kredyty w nastepujacych wysokosciach (wszystkie w Banku Spóldzielczym w Kocku): tys. zl; umowa o kredyt w rachunku kredytowym z dnia L - na wniosek z dnia L, tys. zl; umowa o kredyt dlugoterminowy w rachunku kredytowym z dnia L na wniosek z dnia L,

8 o.' tys. zl; umowa o kredyt w rachunku biezacym (tzw. kredyt odnawialny) z dnia r. - na wniosek z dnia r., -100 tys. zl; umowa o kredyt w rachunku biezacym (kredyt odnawialny) z dnia r. na wniosek z dnia r. Na dzien 30 czerwca 2007 r. nie korzystano z tego kredytu. Analiza dokumentacji kredytowej wykazala, ze: ww. kredyty byly krótkoterminowe, poza dlugoterminowym uzyskanym w dniu 4 listopada 2005 r., otrzymane kredyty krótkoterminowe, wedlug zapisów umów kredytowych, przeznaczone byly na pokrycie wystepujacego w ciagu roku niedoboru budzetu Gminy. (Dowód: akta kontroli str ) Z dokumentacji dotyczacej ubiegania sie o przyznanie ww. kredytów wynika, ze Gmina nie ma opinii RIO o mozliwosci ich splaty. Obecnej Skarbnik Gminy nie sa znane przyczyny braku tych dokumentów. (Dowód: akta kontroli str , 37) Czlonek Zarzadu Banku Spóldzielczego w Kocku poinformowal, ze Gmina nie posiadala i nie przekazywala ww. opinii. W kwestii egzekwowania tych opinii od Gminy osoba ta wyjasnila, ze: "obecny zapis art. 83 ust. 2 ustawy o finansach publicznych jest juz kategoryczny - organ wykonawczy gminy jest obowiazany uzyskac opinie regionalnej izby obrachunkowej o mozliwosci splaty kredytu lub pozyczki lub wykupu papierów wartosciowych. Wiemy ze szkolen, w zakresie kredytowania jednostek samorzadu terytorialnego, ze po kilku miesiacach funkcjonowania ustawy o finansach publicznych w obecnym jej ksztalcie, banki spóldzielcze uzyskiwaly odmienne interpretacje od skarbników jednostek samorzadu terytorialnego, którzy otrzymywali je z kolei od czlonków skladów orzekajacych RIO, Interpretacje te byly sobie przeciwstawne i dotyczyly opinii RIO o mozliwosci splaty kredytu, koniecznosci jej posiadania, czy tez nie, dla kredytów i pozyczek na pokrycie wystepujacego w ciagu roku przejsciowego deficytu budzetu. W zasiegu dzialalnosci RIO w Warszawie odmawiano gminom wydawania takiej opinii. Dzisiaj jest juz wiadomo, ze opinia ta jest ustawowo konieczna dla gminy, przy zaciaganiu przez gmine kredytu, obojetnie na jaki cel. Nie oznacza to jednak, ze bank musi te opinie posiadac, udzielajac gminie kredytu. Zalezy to

9 9 od posiadanego przez bank regulaminu udzielania kredytów jednostkom samorzadu terytorialnego. " (Dowód: akta kontroli stl 9-10) Gmina nie zaciagala pozyczek, jak równiez nie emitowala papierów wartosciowych. (Dowód: akta kontroli stl 51) 1.7. Dlug Gminy na 30 czerwca 2007 L, wynoszacy 25 tys. zl, stanowil 2,7% planowanego zadluzenia na koniec 2007 L (930 tys. zl). W prognozie dlugu uwzgledniono w szczególnosci planowany kredyt dlugoterminowy w wysokosci 1 mln zl, przeznaczony na pokrycie wydatków inwestycyjnych oraz splate kredytu zaciagnietego w 2005 L na budowe i modernizacje wodociagów oraz na budowe oczyszczalni. Na dzien rozpoczecia kontroli NIK kredyt w tej wysokosci nie zostal zaciagniety. W pozostalych latach okresu objetego kontrola relacja dlugu do planowanego zadluzenia wynosila: 2005 L - 26,9%; 2006 L - 10,3%. (Dowód: akta kontroli stl 29-30, ) 1.8. W uchwalach budzetowych byly nastepujace zapisy dotyczace mozliwosci zaciagania zobowiazan przez Wójta: 2005 L: ustala sie maksymalna wysokosc pozyczek i kredytów krótkoterminowych zaciaganych przez Wójta Gminy w roku budzetowym w kwocie 1000 tys. zl, upowaznia sie Wójta Gminy do zaciagania zobowiazan oraz splat zobowiazan w granicach kwot okreslonych w: zalaczniku nr 2 (wydatki budzetu Gminy w kwocie 6638 tys. zl); zalaczniku nr 3 (rozchody budzetu Gminy w kwocie 860 tys. zl); zalaczniku nr 4 (wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2005 r., nie objetych programami wieloletnimi na kwote tys. zl); zalaczniku nr 5 (limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w kwocie tys. zl), Wójt Gminy moze samodzielnie zaciagac zobowiazania do sumy 1000 tys. zl r.: ustala sie maksymalna wysokosc pozyczek i kredytów krótkoterminowych zaciaganych przez Wójta Gminy w roku budzetowym w kwocie tys. zl,

10 10 upowaznia sie Wójta Gminy do zaciagania zobowiazan na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w granicach kwot okreslonych w zalaczniku nr 4 (2 500 tys. zl), upowaznia sie Wójta do zaciagania zobowiazan z tytulu umów, których realizacja w roku 2007 jest niezbedna dla zapewnienia uplywa w roku 2007, ciaglosci dzialania gminy i termin zaplaty Wójt Gminy moze samodzielnie zaciagac zobowiazania do sumy 2500 tys. zl r.: ustala sie maksymalna wysokosc pozyczek i kredytów krótkoterminowych zaciaganych przez Wójta Gminy w roku budzetowym w kwocie l 000 tys. zl, upowaznia sie Wójta Gminy do zaciagania zobowiazan na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w granicach kwot okreslonych w zalaczniku nr 4 (2 800 tys. zl), upowaznia sie Wójta do zaciagania zobowiazan z tytulu umów, których realizacja w roku 2008 jest niezbedna dla zapewnienia ciaglosci dzialania gminy i termin zaplaty uplywa w roku 2008, Wójt Gminy moze samodzielnie zaciagac zobowiazania do sumy 2500 tys. zl oraz l. 10. Dane w zakresie procentowej relacji kwoty dlugu do dochodów Gminy ksztaltowaly sie nastepujaco: Rokwedlug stanu Laczna VVykonanedochody Procentowa kwota ** 2007(I 2 24,8 3 dlugu/dochodów 236,1 kwoty 5.395, ,5 95, ,8 45 (w4,70 0,32 1,78 tys. zl) dlugu relacja (3:4%) * w 2007 r. na koniec I pólrocza 2007 r. ** w 2007 r. dochody planowane (Dowód: akta kontroli str. 8) Z danych zamieszczonych w zestawieniu wynika, ze relacja dlugu do dochodów nie przekraczala 60% (byla w kazdym roku znacznie nizsza).

11 Zabezpieczeniem wierzytelnosci z tytulu zaciagnietych kredytów w okresie objetym kontrola byl w 3 przypadkach weksel wlasny "in blanco" a w przypadku kredytu dlugoterminowego zaciagnietego w dniu 4 listopada 2005 r. - weksel wlasny "in blanco wraz z deklaracja wekslowa. Gmina nie udzielala pelnomocnictwa do dysponowania SWOIm biezacym rachunkiem bankowym, jako zabezpieczenia splaty kredytów. (Dowód: akta kontroli str ) Dane w zakresie obciazenia budzetu Gminy splata zadluzenia i wydatkami na obsluge dlugu przedstawialy sie nastepujaco: / - pozyczek kredytówl Roksplaty 2..., w danym3 (3:4%) 220,0 917,6 125,0 5roku 13,67 4,05 1,61 Procentowa 7.780, , ,3 4budzetowym Planowane relacja dochody (, l h) (Dowód: akta kontroli str. 8) Z danych zamieszczonych w zestawieniu wynika, ze ww. relacje nie przekraczaly 15% Dane w zakresie wykorzystania przez Gmine srodków z kredytów przedstawialy sie nastepujaco: L P :.g CI:!.... ~ ~ CI:!.... CI:! Ul ~ :>-..c t::..-< 1. Kredyt I Pozyczka 200, Finansowanie wydatków nie znajdujacych pokrycia w planowanych dochodach jednostki CI:! ~"'d o ~ U ~Ult»O ~ ~,~ Zgodnie z umowa kredyt. niezgodnie z uchwala Rady Gminy

12 Pozyczka... Sprzedaz wyemitowanych obligacji (Dowód: akta kontroli str. 31) W umowie kredytowej nr zawartej w dniu 4 listopada 2005 r. pomiedzy Gmina a Bankiem Spóldzielczym w Kocku okreslono, ze ww. kredyt w wysokosci 200 tys. zl przeznaczony jest na finansowanie wydatków nie znajdujacych pokrycia w planowanych dochodach jednostki. Podstawa zaciagniecia tego kredytu przez Wójta byla uchwala nr XXIX/ Rady Gminy Jeziorzany z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zaciagniecia kredytu inwestycyjnego dlugoterminowego, z przeznaczeniem na realizacje nastepujacych inwestycji: modernizacje wodociagu we wsi Drewnik (160 tys. zl) oraz budowe wodociagu we wsi Krepa (40 tys. zl). Kredyt ten zostal splacony w umownym terminie. (Dowód: akta kontroli str. 47) W okresie objetym kontrola wydatki na realizacje inwestycji wymienionych Gminy z dnia 31 sierpnia 2005 r. wyniosly: w uchwale Rady modernizacja wodociagu we wsi Drewnik: w roku ,4 tys. zl; w roku ,5 tys. zl; w I pólroczu 2007 r. - O zl. Ogólem w latach wydatki na to zadanie wyniosly 13,9 tys. zl, budowa wodociagu we wsi Krepa: w roku ,2 tys. zl; w roku l tys. zl; w I pólroczu 2007 r. - O zl. Ogólem w latach wydatki na to zadanie wyniosly 15,2 tys. zl. Laczne wydatki na te inwestycje w okresie objetym kontrola wyniosly 29,1 tys. zl i stanowily 14,6% kwoty zaciagnietego kredytu. Ww. wydatki zostaly zaewidencjonowane w dziale Rolnictwo i lowiectwo, rozdzial Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi, paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych. (Dowód: akta kontroli str. 50) W sprawozdaniu opisowym z wykonania budzetu Gminy za 2005 r. stwierdzono, ze w roku tym zaciagnieto kredyt w wysokosci 200 tys. zl na budowe wodociagu w Krepie i modernizacj e wodociagu we wsi Drewnik. (Dowód: akta kontroli str )

13 13 Srodki z zaciagnietego kredytu zostaly wykorzystane juz w listopadzie i grudniu 2005 r. w wysokosci ok. 160 tys. zl (Dowód: akta kontroli str. 178) Powyzsze ustalenia wskazuja, ze srodki pozyskane w wyniku zaciagniecia przez Gmine dlugoterminowego kredytu w wysokosci 200 tys. zl zostaly wykorzystane zgodnie z ogólnikowo sformulowanym przeznaczeniem okreslonym w umowie o kredyt, natomiast niezgodnie z przeznaczeniem okreslonym w uchwale organu stanowiacego jednostki. W kwestii wykorzystania ww. kredytu dlugoterminowego poprzedni Wójt Gminy oswiadczyl, ze: "zaciagniety w roku 2005 dlugoterminowy kredyt w wysokosci 200 tys. zl byl przeznaczony na realizacje inwestycji wodociagowych w miejscowosci Drewnik i Kolonia Kawe czyn, z czego czesc srodków zostala wykorzystana na prace budowlane w latach , natomiast znaczna czesc srodków stanowila refundacje wczesniej poniesionych nakladów na prace projektowe, geologiczne itp. Ponadto, z powodu utrudnien w zakresie uzgadniania przebiegu sieci prace zostaly przesuniete w czasie, dlatego tez nie wykorzystano kredytu w kwocie ok. 100 tys. zl na dokonczenie ww. inwestycji w latach " (Dowód: akta kontroli str. 179) Z dokumentacji ksiegowej Urzedu wynika, ze na prace przygotowawcze, o których wspomnial w oswiadczeniu poprzedni Wójt Gminy, wydatkowano kwote 51 tys. zl. (Dowód: akta kontroli str. 180) Gmina, jak wynikalo z tresci zawartych umów kredytowych, zaciagala kredyty na pokrycie wystepujacego w ciagu roku niedoboru budzetu (przejsciowego deficytu), co zostalo opisane w punkcie niniej szego protokolu kontroli W uchwalach budzetowych z okresu objetego kontrola okreslono laczna kwote poreczen i gwarancji udzielanych przez Gmine, wynoszaca kazdorazowo 150 tys. zl. (Dowód: akta kontroli str. 51) Suma zaciagnietych kredytów (nie wystapily zobowiazania z tytulu wyemitowanych papierów wartosciowych oraz udzielonych poreczen lub gwarancji) nie przekroczyla kwoty okreslonej w uchwale budzetowej Gminy: w 2005 r. kwota okreslona w uchwale wyniosla tys. zl, przy zaciagnietych kredytach w wysokosci 400 tys. zl,

14 14 w 2006 r. kwota okreslona w uchwale wyniosla tys. zl, przy zaciagnietym kredycie w wysokosci 100 tys. zl, w 2007 r. kwota okreslona w uchwale wyniosla tys. zl, przy zaciagnietym dotychczas kredycie w wysokosci 100 tys. zl, 1.17, 1.18, Gmina nie udzielala poreczen lub gwarancji. (Dowód: akta kontroli str. 31, 51) Gmina zaciagala krótkoterminowe kredyty na pokrycie wystepujacego w ciagu roku niedoboru budzetu (przejsciowego deficytu): w 2005 r tys.; w 2006 r tys. zl; w 2007 r tys. zl. Stwierdzono, ze: 11 stycznia 2005 r. zaciagnieto kredyt w wysokosci 200 tys. zl, z terminem splaty do dnia 30 pazdziernika 2005 r. Kredyt splacono terminowo, 11 stycznia 2006 r. zaciagnieto kredyt odnawialny (w rachunku biezacym) w wysokosci 100 tys. zl, z terminem splaty do dnia 31 grudnia 2006 r. Kredyt splacono terminowo, 2 stycznia 2007 r. zaciagnieto kredyt odnawialny (w rachunku biezacym) w wysokosci 100 tys. zl, z terminem splaty do dnia 31 grudnia 2007 r. W kwestii przyczyn wystapienia przejsciowego deficytu Skarbnik Gminy wyjasnila, ze " w zwiazku ze zmianami, jakie nastapily na stanowiskach Wójta oraz Skarbnika, ciezko jest udzielic odpowiedzi na zapytania zwiazane z przyczynami wystepowania biezacych deficytów oraz koniecznosci zaciagania kredytów pokrywajacych takie deficyty. Analizujac dokumentacje finansowa mozna wysnuc wniosek, ze byly to okresowe niedobory srodków finansowych, a pozyskane kredyty krótkoterminowe pozwalaly na plynne regulowanie zobowiazan ". (Dowód: akta kontroli str. 38) Gmina nie realizowala programów ostroznosciowych lub naprawczych i nie zaciagala pozyczek z budzetu panstwa na te cele. (Dowód: akta kontroli str. 51) Dane wykazane w sprawozdaniach budzetowych Urzedu (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z) byly zgodne z danymi wynikajacymi zjego ewidencji ksiegowej. (Dowód: akta kontroli str )

15 15." Nie stwierdzono, ze w okresie objetym kontrola byly zaciagane przez Gmine zobowiazania z odroczonym terminem platnosci wobec wykonawców inwestycji. Obowiazywal 7-14 dniowy termin platnosci, sporadycznie termin 30 dniowy. (Dowód: akta kontroli str. 51) Jedyna jednostka organizacyjna Gminy posiadajaca osobowosc prawna jest Gminny Osrodek Kultury w Jeziorzanach, który na 30 czerwca 2007 r. nie wykazywal w sprawozdawczosci zobowiazan. (Dowód: akta kontroli str. 39,40, 52-57) 2. Pozyczki na prefinansowanie projektów/dzialan wspólfinansowanych ze srodków pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej, pozyskane przez Gmine. W okresie objetym kontrola Gmina nie realizowala projektów wspólfinansowanych srodkami z budzetu Unii Europejskiej. Sekretarz Gminy wyjasnil, ze "nie realizowano takich projektów, gdyz nie posiadano stosownej dokumentacji i pozwolen na budowe. Dokumentacja taka jest niezbedna dla budowy: sieci wodociagowej w miejscowosci Drewnik; gminnej oczyszczalni scieków w Jeziorzanach; gminnej drogi w miejscowosci Przy toczno; wodociagów w miejscowosciach Blizocin i Skarbiciesz. Obecnie Gmina posiada zezwolenia na realizacje dwóch pierwszych zadan, natomiast dokumentacja pozostalych jest w trakcie opracowywania ". (Dowód: akta kontroli str. 39,41,42,51) 3. Sytuacja finansowa Gminy. Dane w zakresie wyniku budzetu Gminy zamieszczone sa w ponizszym zestawieniu: 2.1. (ogólem), / 6.130, , , ,7o 8.720,5 673,5 Wyszczególnienie Wyko name po Plan 20,65 139, , , ,9 Dochody , ,1 7:6 99,36 85,86 39,19 74,83 Wydatki 2.670,9 66,14 30,63 127,3 % 4:3 10: ,4 zm , , r. (, ( pólrocze) l h).

16 16 o ō 38,5-10, tytulu -700,0-940,0 1000,0o 700,0o 3.095,0o 5,86 126,1 669,8 20,0 10,0 139,1 ō- 55,0 inwestycyjne Wynik 1.045,0o 900,0o 105,0 oo 0- Wydatki 131,8 378,2 490,9 2,4 - Przychody 1,36 o 21,1 12,2 211,0 z budzetu -140,0 Kredyty 20,0 o0,0 o i 1000,0 o Papiery Obligacje Rozchody jst, w ym: 200,0 58,29 144,0 81,63 72,0 61, , ,0 57,6 o. eczen prefinansowanie pochodzacych panstwa programów finansowanych Funduszu tym: otrzymane wartosciowe, strukturalnych 4.2. udzialem realizacje * srodków Spójnosci, z budzetu i projektów wz i funduszy z FS w l.pozyczki na 702, ,0 o o 65,52 20,65 o

17 17 5.l. 105,0 oo 58,29 702,0 Splaty 81, o61,2 o wykup Wykupobligacji kredytów papierów i 860, l.l.na programów pochodzacych wartosciowych, prefinansowanie finansowanych samorzadowych, strukturalnych tym: udzialem realizacje 1.1.l.pozyczek srodków iprojektów z ifs, zfunduszy na w o o 72,0 Z danych zamieszczonych w zestawieniu wynika, ze: (Dowód: akta kontroli str ) 3.1. Prognozowany dochód zostal zrealizowany: w roku w 74,83%; w roku 2006 w 99,36%; w I pólroczu roku 2007 (zaawansowanie) - w 39,19%. Planowane wydatki zostaly zrealizowane: w roku w 66,14%; w roku ,86%; w I pólroczu 2007 r. (zaawansowanie) - w 30,635. W poszczególnych latach objetych kontrola uzyskano nadwyzke budzetowa, przy planowanym kazdorazowo deficycie Planowane wydatki inwestycyjne stanowily 100% wydatków majatkowych, a stopien ich realizacji przedstawial sie nastepujaco: 5,86% - w roku 2005; 20,65% - w roku 2006; 0% w roku 2007.

18 Planowane wydatki na obsluge dlugu zostaly zrealizowane: w roku w 65,52%; w roku w 55%; w I pólroczu 2007 r. - w 10%. Nie planowano i nie wykonano wydatków z tytulu udzielonych poreczen i gwarancji W roku 2005 uzyskano kredyt dlugoterminowy w wysokosci 200 tys., stanowiacej 20% kredytów planowanych (l 000 tys. zl), natomiast na dzien 31 grudnia 2006 r. oraz 30 czerwca 2007 r. z kredytów nie korzystano, przy planowanych kredytach (odpowiednio) w wysokosci: 900 tys. zl oraz l 045 tys. zl. Nie planowano i nie wykonano przychodów ze sprzedazy papierów wartosciowych oraz ze sprzedazy obligacji Planowane rozchody dotyczyly wylacznie planowanych splat kredytów. Zrealizowane splaty stanowily: w roku ,63% wielkosci planowanych; w roku %; w roku ,29%. Nie planowano i nie wykonano rozchodów z tytulu wykupu papierów wartosciowych oraz wykupu obligacji Gmina nie zaciagnela planowanych kredytów na realizacje programów i projektów finansowanych z udzialem srodków pochodzacych z funduszy strukturalnych i FS, gdyz takich projektów nie realizowala. Sekretarz Gminy zlozyl w tej kwestii wyjasnienia o tresci: "Plany inwestycyjne zakladaly, ze w latach zostana zrealizowane nastf(fjujace inwestycje: 1. Budowa wodociagu w miejscowosci Drewnik - inwestycja nie zostala zrealizowana; / nastapila zmiana projektu, jeden z wlascicieli nie wyrazil zgody na przejscie wodociagu przez jego dzialke. Ponowne projektowanie i nowe uzgodnienia spowodowaly, ze dopiero w biezacym roku uzyskane zostalo pozwolenie na budowe. Plan inwestycyjny i finansowy zakladal wykonanie tej inwestycji w roku Budowa gminnej oczyszczalni scieków w miejscowosci Jeziorzany - inwestycja nie zostala zrealizowana, gdyz przeciagnely sie prace projektowe; zezwolenie uzyskano dopiero w sierpniu 2006 roku. Realizacja inwestycji byla zaplanowana na rok 2007, obecnie zostal ogloszony przetarg. Budowa oczyszczalni scieków jest terminowo zwiazana z zakonczeniem prac projektowych tj. zasilanie w energie elektryczna i kanalizacja scieków w Jeziorzanach. W przypadku kanalizacji i energii elektrycznej napotkalismy na trudnosci z przejsciem przez dzialki - brak wlascicieli, wspólwlasnosc i uzyskanie stosownych oswiadczen od wlascicieli dzialek, zamieszkalych poza terenem gminy. Przy planowaniu inwestycji gmina zakladala wariant optymalny okresu projektowania, tj. od 5 do 8 miesiecy na uzyskanie zezwolenia na budowe i aplikowanie o srodki unijne, dlatego tez w budzecie gminy byly planowane srodki

19 19 na ww. inwestycje. Niestety wymienione przeszkody spowodowaly, ze czas projektowania wydluzyl sie nawet do 1,5 roku, co spowodowalo nie zrealizowanie ww. inwestycji". (Dowód: akta kontroli str. 49) 3.7. Dane w zakresie naleznosci Gminy na 30 czerwca 2007 r. przedstawialy sie nastepujaco: Lp. Kredyty Papiery dluf!o Naleznosci Wyszczególnienie wartosciowe, i pozyczki, o2:ólem, zw te~o: tym Kwota Wymagalne Dostaw Depozyty* w tym dluf!oterminowe towarów naleznosci, i uslug w tym z tytulu -166,6 10,0 (w tys. zl) (Dowód: akta kontroli str. 45) Skarbnik Gminy wyjasnila, ze wymagalne naleznosci z tytulu dostaw towarów i uslug stanowily: naleznosci z tytulu sprzedazy wody w kwocie 5,9 tys. zl, oplaty za wywóz nieczystosci w wysokosci 0,3 tys. zl, czynsz mieszkaniowy na kwote 3,3 tys. zl oraz naleznosci wynikajace z rozliczen z Domem Nauczyciela na sume 0,5 tys. zl. Pozostala kwota to: naleznosci z tytulu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 133,4 tys. zl oraz naleznosci podatkowe w wysokosci 23,2 tys. zl. (Dowód: akta kontroli str. 181) 3.8. Dane w zakresie wyniku operacyjnego, osiagnietego w poszczególnych latach okresu objetego kontrola, przedstawialy sie nastepujaco: 005 r Lp. Dochody Wykup Wyszczególnienie A. Obsluga Wydatki Splata Wynik zaciagnietych obligacji zadluzenia biezace operacyjny 2 61, ,4 2, , , , ,9 373,0 144, O10,8 3 r. 702,0 38, , ,6 53,8 O Wykonanie (w tys. zl) (I pólrocze)

20 20 X 6. B. Wykup Wynik papierów operacyjny 84,6 309,4 O -686,7 O (Dowód: akta kontroli str. 46) Wedlug danych zamieszczonych 'IN powyzszym zestawieniu Gmina osiagnela: nadwyzke operacyjna brutto we wszystkich latach okresu objetego kontrola, deficyt operacyjny netto w roku 2005 (przy splacie zaciagnietych kredytów i wydatkach na obsluge zadluzenia w lacznej kwocie 740,3 tys. zl), nadwyzke operacyjna netto w: roku 2006 (przy splacie zaciagnietych kredytów i wydatkach na obsluge zadluzenia w lacznej kwocie 154,8 tys. zl) oraz w I pólroczu 2007 r. (przy splacie zaciagnietych kredytów i wydatkach na obsluge zadluzenia w lacznej kwocie 63,6 tys. zl). 4. Gmina w okresie objetym kontrola nie realizowala projektów wspólfinansowanych ze srodków unijnych (Dowód: akta kontroli str. 51) 5. Audyt wewnetrzny i zewnetrzny. Gmina nie miala obowiazku zatrudnienia audytora wewnetrznego. W dniach od 15 stycznia do 8 marca 2007 r. RIO w Lublinie przeprowadzila kompleksowa kontrole gospodarki finansowej Gminy, w wyniku której stwierdzono nastepujace V nieprawidlowosci z zakresu kontroli NIK i sformulowano stosowne zalecenia pokontrolne, celem usuniecia stwierdzonych uchybien i nieprawidlowosci: 1. Nieprzeprowadzanie w latach przez Wójta Gminy kontroli realizacji procedur kontroli finansowej w gminnych jednostkach organizacyjnych. 2. Wykazanie w bilansie z wykonania budzetu gminy, sporzadzonym wg stanu na 31 grudnia 2005 r. w pozycji "zobowiazania dlugoterminowe", kwoty 144 tys. zl, stanowiacej zobowiazanie krótkoterminowe, przypadajace do splaty w 2006 r. 3. Nieprawidlowosci przy sporzadzaniu sprawozdan budzetowych, w tym: - nierzetelne sporzadzenie sprawozdania jednostkowego Urzedu Gminy Rb-Z (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazan wedlug tytulów dluznych oraz gwarancji i poreczen) za okres od poczatku roku do 31 marca 2006 r. i sprawozdania

Uchwala Nr 47/2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2008 roku

Uchwala Nr 47/2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2008 roku ~ Uchwala Nr 47/2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2008 roku URZAD GMlWY ~~'I1.~.~r~ ~~l. : B8rt1~ki1RU r B Przekazano...., w sprawie wydania opinii

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym .DA GMINY w Lipniku ~. swietekrzyskie UCHWALA Nr XLI / 306/2006 w sprawie zmian w budzecie Gminy Lipnik na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa. Strona 1. z tego: w tym: w tym: w tym:

Wieloletnia Prognoza Finansowa. Strona 1. z tego: w tym: w tym: w tym: Wieloletnia Prognoza Finansowa z tego: Wyszczególnienie Dochody ogólem Dochody biezace dochody z tytulu dochody z tytulu z tytulu dotacji i z tytulu dotacji udzialu we udzialu we Dochody z subwencji srodków

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XI1I83/11

Uchwala Nr XI1I83/11 I Uchwala Nr XI1I83/11 Rady Powiatu Wolowskiego z dnia 30 wrzesnia 2011 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wolowskiego na lata 2011-2024 Na podstawie art 226, art 227, art 230

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr ~\~../.l-.~l/.1t. Zarzadu Powiatu w Rybniku z dnia 9 listopada 2011r. Zarzad Powiatu uchwala:

Uchwala Nr ~\~../.l-.~l/.1t. Zarzadu Powiatu w Rybniku z dnia 9 listopada 2011r. Zarzad Powiatu uchwala: Uchwala Nr ~\~../.l-.~l/.1t. Zarzadu Powiatu w Rybniku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: Przyjecia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu rybnickiego na lata 2012-2020 Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW.

ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW. ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW. NR.~fJ:/.Q~... w sprawie zmiany zarzadzenia Starosty Poznanskiego nr 28/2002 z dnia 2. pazdziernika 2002 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r.

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. WÓJT GMINY NOWOSOLNA ul. Rynek Nowosolna 1 92.703Lódz 35 lei (0-42)6~8-41-08. fax 648-41-19 Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. Pan Michal Nowacki Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXIX/186/10. Rady Gminy w W^drozu Wielkim z dnia 22 wrzesnia 2010 roku w sprawie zaciqgni^cia dtugoterminowego kredytu bankowego

Uchwala Nr XXXIX/186/10. Rady Gminy w W^drozu Wielkim z dnia 22 wrzesnia 2010 roku w sprawie zaciqgni^cia dtugoterminowego kredytu bankowego RADA GMJ N y Wielkie Uchwala Nr XXXIX/186/1 Rady Gminy w W^drozu Wielkim z dnia 22 wrzesnia 21 roku w sprawie zaciqgni^cia dtugoterminowego kredytu bankowego Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. c i

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 22/2009. Zarzadu Komunikacyjnego Zwiazku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12.05.2009r.

UCHWALA NR 22/2009. Zarzadu Komunikacyjnego Zwiazku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12.05.2009r. UCHWALA NR 22/2009 Zarzadu Komunikacyjnego Zwiazku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12.05.2009r. w sprawie: przyjecia projektu uchwaly Zgromadzenia W sprawie zmiany uchwaly Zgromadzenia KZK GOP nr LCIV/51/2008

Bardziej szczegółowo

. z dnia 2 sierpnia2012 r.

. z dnia 2 sierpnia2012 r. UCHWALA NR XXII/163/12 RADY POWIATU WOLOWSKIEGO. z dnia 2 sierpnia2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wolowskiego na lata 20122024. Na podstawie art. 226, art. 2~7.ustawy

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 maja 2011 r. Rady Gminy Fredropol w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Fredropol

z dnia 20 maja 2011 r. Rady Gminy Fredropol w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Fredropol ( RADA GMINY Fredropol u C H W A L A nr IX/62/2011 z dnia 20 maja 2011 r. Rady Gminy Fredropol w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Fredropol Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl 8349 SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWSZECHNETOWARZYSTWO EMERYTALNE"DOM" Spólka Akcyjna 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87 tel. (0-22) 582-89-00; fax 582-89-50 REGON013284645 PKD (EKD) 6602 Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zapytania Nr 3

Załącznik Nr 1 do zapytania Nr 3 Zapytania Nr 3 1) Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. 2) Prosimy o informację czy posiadają

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

u C H W A L A Nr 6/2010 RadyNadzorczej Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Bialej Podlaskiej z dnia 22 marca 201 Or.

u C H W A L A Nr 6/2010 RadyNadzorczej Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej ZGODA w Bialej Podlaskiej z dnia 22 marca 201 Or. , u C H W A L A Nr 6/2010 RadyNadzorczej Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Bialej Podlaskiej z dnia 22 marca 201 Or. w sprawie uchwalenia regulaminu rozliczen z czlonkami przenoszlcymi wlasnosc

Bardziej szczegółowo

walnego zebrania sprawozdawcze Strazy Pozarnej w KUROWIE z dnia 18.02.2012

walnego zebrania sprawozdawcze Strazy Pozarnej w KUROWIE z dnia 18.02.2012 OCHOTNICZA STRAZ POZARNA w Kurowie ul. JanaKilinskiego2A, 24-170 Kurów NIP716-27-64-062,Regon 432280700 KRS 0000033324 Uchwala nr 2/2012 walnego zebrania sprawozdawcze Ochotniczej Strazy Pozarnej w KUROWIE

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 marca 2002roku

z dnia 21 marca 2002roku w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2002 rok Uchwala Nr XXVD/131102 Rady Gminy Regnów z dnia 21 marca 2002roku Na podstawie art. 18 ust.2 pkta i 9 lit.d i pkt. 10 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2010 OSWIADCZENIE ZARZAJ2Jl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci

Bardziej szczegółowo

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-02/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/14/003 - Wykonanie wniosków

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2013-10

Bardziej szczegółowo

Pan RYSZARD TOMASZ NOWAKOWSKI Wójt Gminy Parzęczew

Pan RYSZARD TOMASZ NOWAKOWSKI Wójt Gminy Parzęczew Łódź, dnia 31 października 2014 roku Pan RYSZARD TOMASZ NOWAKOWSKI Wójt Gminy Parzęczew WK 602/48/2014 Na podstawie art.9 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2053 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC. z dnia 28 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2053 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC. z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2053 z wykonania budżetu za 2012 rok SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 28 marca 2013 r. Informacja ogólna

Bardziej szczegółowo

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Obsługa bankowa budżetu Powiatu Żagańskiego i jednostek podległych.

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Obsługa bankowa budżetu Powiatu Żagańskiego i jednostek podległych. STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań tel. 68 477 79 01, faks: 68 477 79 20 NIP: 924-16-33-119 Żagań, dnia 18 maja 2015 r. ZP.272.5.2015 Do uczestników przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Marek Olszewski W6jt Gminy Lubicz

Sz. P. Marek Olszewski W6jt Gminy Lubicz I Bydgoszcz, dnia21.11.2006 r. Najwyzsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Waly Jagiellonskie 12 85-950 BYDGOSZCZ V (052) 339-06-10 ~ (052) 339-06-60 P/061148 LBY-41023-3/06 Sz. P. Marek Olszewski

Bardziej szczegółowo

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany:

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany: !UDA GMINY OPOR6W POW. Kutno, woj. todzkie UCHWALA Nr LVI/ 182/ 2010 RADY GM1NY OPOROW z dnia 13 wrzesnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwaly Nr L/166/2010 z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

-srodki pozyskane z Powiatowego Urzedu Pracy. -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza

-srodki pozyskane z Powiatowego Urzedu Pracy. -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza DOCHODY BUDZETOWE Dochody budzetowe za 2011r. wykonano jak w zalaczniku Nr 1 do sprawozdania. Wykonanie dochodów ksztaltuje sie nastepujaco: -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza

Bardziej szczegółowo

z zakresu administracji rzadowej i dofinansowanie wlasnych zadan gminy z zakresu pomocy

z zakresu administracji rzadowej i dofinansowanie wlasnych zadan gminy z zakresu pomocy . LA PODLASKIURZADWOJEWODZKI w Bialymstoku 15213Bialystok.ul. Mickiewicza3 15 Bialystok, 2010.10.19 '" PS) I i D G,\lUNY DUBIC'l.E CERKIEWNE :P"z:l.. ::.:.C r00 2010J WPLYNELO Zh::...PodpIS.., Pan Anatol

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy Janowiec z dnia... r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy Janowiec z dnia... r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok. UCHWAŁA Nr... Rady Gminy Janowiec z dnia... r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok. PROJEKT Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ Urząd Gminy 42-360 Poraj ul. Jasna 21 Poraj dnia 01.09.2015 Nr.GK.271. 3.2015 Wykonawcy Wyjaśnienie treści SIWZ Dot. przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl WK.0921.5.2014 Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Pan Roman Wojcieszek Prezydent Miasta Skarżysko Kamienna

Pan Roman Wojcieszek Prezydent Miasta Skarżysko Kamienna WK-60.34.2013.524.2014 Kielce, 4 lutego 2014 r. Pan Roman Wojcieszek Prezydent Miasta Skarżysko Kamienna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

KLADU ORZEKAJACEGO ALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ I. w RZESZOWIE .%',~ILDLJL

KLADU ORZEKAJACEGO ALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ I. w RZESZOWIE .%',~ILDLJL - REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE 35-064 Rzeszow, ul. Mickiewicza 10 STARM6':p"I'il POWIATOWE l;j SFRZY~OWIE KAlt!ZESLhf91A OG~LNA UCHWALA Nr 1 12012 r- a WP?:, f I, 0 9, 02, 2012 z dnia 7 lutego

Bardziej szczegółowo

- czlonek - czlonek - czlonek

- czlonek - czlonek - czlonek KOMISJA BUDZETUi FINANSÓW I~DY GMINY Lasowice Wielkie PROTOKÓL nr 12/2012 z posiedzenia Komisji Budzetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 21 maja 2012 r. RADA G1\1INY LASOWICE VIJELKIE Wpl.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r. Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia... 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy rodzaju i szczegółowości

Bardziej szczegółowo

RE IONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

RE IONALNA IZBA OBRACHUNKOWA URZADGMINY BlF.RAWA VVplano Nr azano 201lt.~n12fil.t.r...._... RE IONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 77 453 86 36, 37 Tel/Fax 77 453 73 68 Email: rio@rio.opole.pl

Bardziej szczegółowo

W Y J A Ś N I E N I A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W Y J A Ś N I E N I A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UG. 2710/21/14 Jarosław, dnia 20.11.2014 r. W Y J A Ś N I E N I A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO.

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich Wykonawców

Do wszystkich Wykonawców Do wszystkich Wykonawców Pismo z dnia: Znak Nasz znak Data: 271.12.2011 Lipnica Wielka, dnia 23.11.2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w biuletynie zamówień publicznych nr 247962-2011

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. A. Plan dochodów ogólem wynosi l. dochody wlasne stanowia 25,52% ogólnego planu i wynosza: 2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94%

Bardziej szczegółowo

POWIAT PSZCZYŃSKI ul.3 Maja PSZCZYNA

POWIAT PSZCZYŃSKI ul.3 Maja PSZCZYNA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON POWIAT PSZCZYŃSKI ul.3 Maja 10 43-200 PSZCZYNA 276255074 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Powiat Gryfiński ul. Sprzymierzonych GRYFINO

Powiat Gryfiński ul. Sprzymierzonych GRYFINO Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON Powiat Gryfiński ul. Sprzymierzonych 4 74-100 GRYFINO 811683965 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

wniosek o udzielenie absolutorium Zarzadowi Powiatu Sredzkiego z tytulu wykonania budzetu za rok 2012. UZASADNIENIE

wniosek o udzielenie absolutorium Zarzadowi Powiatu Sredzkiego z tytulu wykonania budzetu za rok 2012. UZASADNIENIE -~----------------:==~~~=~~"~n'=~'_~4 =-~= i 'J j1 j Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Sredzkiego S, d Wlk d' 6 /Y'/1/~-'ar ro a p., ma"... {I. L!.!.: 0""""...2013 r. Pani Malgorzata Fertala Przewodniczaca

Bardziej szczegółowo

Umowa pozyczki nr /2003

Umowa pozyczki nr /2003 Zalacznik nr 3 do Regulaminu W Warszawie w dniu... pomiedzy: Umowa pozyczki nr /2003 Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci - panstwowa osoba prawna, utworzona na podstawie ustawy z dnia 9 listopada

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.zacisze 5 28-400 PIŃCZÓW Numer identyfikacyjny REGON 291018508 Nazwa województwa świętokrzyskie 1)

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 2499 ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzialalnosci Fundacji "JESTESMY - WIEC POMAGAMY" za rok 2009

Sprawozdanie z dzialalnosci Fundacji JESTESMY - WIEC POMAGAMY za rok 2009 .F li n d,, resmy - \\ :i,1 l/, Karo/c; f~., "r 64' "'140.,r Sprawozdanie z dzialalnosci Fundacji "JESTESMY - WIEC POMAGAMY" za rok 2009 I. Informacje ogólne o Fundacji 1. Nazwa fundacji: Fundacja "JESTESMY

Bardziej szczegółowo

Uchwala Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2010 roku. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2011-2014

Uchwala Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2010 roku. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2011-2014 Uchwala Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2011-2014 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Laszki Laszki 36 37-543 LASZKI Numer identyfikacyjny REGON 000541380 Nazwa województwa podkarpackie

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/12/036 - Zadłużenie

Bardziej szczegółowo

.~8.~').U:~B~' ZAWIADOMIENIE

.~8.~').U:~B~' ZAWIADOMIENIE NACZELNIK URZEDL} SKARBOWEGO w Srodzie Wlkp. (5) ul. Harcerska), tel. 285-80-91 63-000 Sroda Wlkp. Sroda Wlkp. 2009.09.18 O?OEdA-5j09 KP/503-81/09 SEKRETAR:AT STAROSTWA POWirJ)lh w Srodzie Wielkopolskiel

Bardziej szczegółowo

STOW ARZYSZENIA "KAPIT AL-PRACA-ROZWOJ"

STOW ARZYSZENIA KAPIT AL-PRACA-ROZWOJ DEA TA PIETRASZKO KmtceJario ~ Rewidenfr1 ul Przonowskiego 4/35. 01-457 WQr.S'ZQWQ tel: 694 695533, e-mail: beata Dietraszko@o2.DI NIP: 521-278-30-67. REIiON: 141544400 Opinia oraz raport uzupelniajacy

Bardziej szczegółowo

Gmina Janów Lubelski ul. Jana Zamoyskiego Janów Lubelski Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2

Gmina Janów Lubelski ul. Jana Zamoyskiego Janów Lubelski Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2 Janów Lubelski, 2013.12.04 Gmina Janów Lubelski ul. Jana Zamoyskiego 59 23-300 Janów Lubelski Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer

Bardziej szczegółowo

Zalacznik nr 15 do Uchwaly

Zalacznik nr 15 do Uchwaly - I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2006. wedlug stanu ksiegowego na dzien 23.02.2007 r.. Zalacznik nr 15 do Uchwaly Wykonanie na Plan na 2006 rok 31.12.2006 rok 1. PRZYCHODY Przychody

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr... Rady Miasta Zabki z dnia...

Uchwala Nr... Rady Miasta Zabki z dnia... Uchwala Nr... Rady Miasta Zabki z dnia... w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjów Na podstawie ali. 90 ust. 4 w zwiazku z art. 90

Bardziej szczegółowo

- sprawdzenie zasadnosci nadwyzki podatku naliczonego nad podatkiem naleznym do. -podatek od towarów i uslug

- sprawdzenie zasadnosci nadwyzki podatku naliczonego nad podatkiem naleznym do. -podatek od towarów i uslug I NACZELNIK URZEDU SKARBOWEGO W HAJNÓWCE APKP/503-24/13 PROTOKÓL KONTROLI PODATKOWEJ przeprowadzonej na podstawie imiennego upowaznienia do kontroli nr APKP/505-24/13, udzielonego przez Naczelnika Urzedu

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r.

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY JA VENA HANCZA 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS na dzien 31.12.2012 r. (w zl) AKTYWA Stan na koniec P ASYW A Stan na koniec 2011 2012 2011 2012 (Wvszczególnienie)

Bardziej szczegółowo

LWA - 4101-24-04/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA - 4101-24-04/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA - 4101-24-04/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadza jąca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/12/036 Zadłużenie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA DO PROJEKTU BUDZETU POWIATU POZNANSKIEGO NA ROK 2006

OBJASNIENIA DO PROJEKTU BUDZETU POWIATU POZNANSKIEGO NA ROK 2006 ~ ilu... OBJASNENA DO PROJEKTU BUDZETU POWATU POZNANSKEGO NA ROK 2006 Projekt budzetu Powiatu Poznanskiego na 2006 rok obejmuje zaplanowane dochody w kwocie 113.129.721zl oraz wydatki w kwocie 119.584.021zl.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 8 czerwca 2012 r. Poz. 1279 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 8 czerwca 2012 r. Poz. 1279 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 8 czerwca 2012 r. Poz. 1279 z wykonania budżetu za 2011 rok. Informacja ogólna o budżecie gminy za 2011 rok. SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY

Bardziej szczegółowo

1. W Uchwale Nr XIV/55/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budzetu na rok 2012 wprowadza si? nast^puja^ce zmiany:

1. W Uchwale Nr XIV/55/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budzetu na rok 2012 wprowadza si? nast^puja^ce zmiany: RA1U GM1NY OPOROW 99-322 Oporow UCHWALA Nr /82/ 2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwaty Nr IV/55/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uch\valenia budzetu na 2012 rok

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Informacje o autorkach... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Informacje o autorkach... 13 Wykaz skrótów............................................................ 9 Wstęp.................................................................. 11 Informacje o autorkach.....................................................

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Miasto Dębica BZP.271.41.2014.JS Dębica, dnia 03-10-2014r. ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 6,5 mln

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"

INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" DZIAL ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH 04-730 WARSZAWA - MIEDZYLESIE AL. DZIECI POLSKICH 20 TEL. +48228151535 /FAX. +48228151015 e-mail: g.zareba@czd.pl V/DZP/ )26(113 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.mickiewicza 2 37-100 ŁAŃCUT Numer identyfikacyjny REGON 690581376 Nazwa województwa podkarpackie 1)

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pl.Poniatowskiego 3 27-600 SANDOMIERZ Numer identyfikacyjny REGON 000523778 Nazwa województwa świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

zamieszkaniaskladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci. Mariusz KRZYZANIAK

zamieszkaniaskladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci. Mariusz KRZYZANIAK \f I ~ OSWIADCZENIE MAJATKOWE Wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej, osoby zarzadzajacej o czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 66-320 Trzciel ul.poznańska 22 66-320 TRZCIEL Numer identyfikacyjny REGON 210966898 Nazwa województwa

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.główny Rynek 20 62-800 KALISZ Numer identyfikacyjny REGON 000631982 Nazwa województwa wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

Objasnienia do tabeli Nr 1

Objasnienia do tabeli Nr 1 Dochody 2004 roku DOCHODY OGÓLEM: 23.923.319 zl Objasnienia do tabeli Nr 1 Dzial 020 Lesnictwo kwota 41.250 zl Rozdzial 02001 Gospodarka lesna kwota 41.250 zl 2310 dotacje celowe otrzymane z budzetu gminy

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-01-02/2013 I/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-01-02/2013 I/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-01-02/2013 I/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/13/002 Poręczenia i gwarancje udzielane oraz obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r.

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego #> Powiatowego Zespolu Zakladów Opieki Zdrowotnej w likwidacji

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia...r. Art. 1.

Ustawa. z dnia...r. Art. 1. Ustawa z dnia...r. Projekt z dnia 21 wrzesnia 2006r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2006 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2006 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Tomaszów Lubelski ul.lwowska 57 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI Numer identyfikacyjny REGON 000524157

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Kazimierskiego ul. Tadeusza Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

I Bialystok,

I Bialystok, I - - -- RIO.V.6012-11/06 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bialymstoku ~ O~ ~~ Bialystok, 2006.09.19 WPLYNELO KANCElAltIA ~ 4JJS- '9J.NA /6. 2 5. WRZ. 006 II "d' -pod, tp-.: :~:;'D.R_.Ó~)i:i::6lQ~::: I W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR RADY POWIATU WIELICKIEGO Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 6, pkt 8 lit. d, art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku, Nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Opis proponowanych zmian

UZASADNIENIE. I. Opis proponowanych zmian UZASADNIENIE I. Opis proponowanych zmian Projekt ustawy nowelizuje przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... O autorach...

Spis treści. Przedmowa... O autorach... Przedmowa... O autorach... XIII XVII Rozdział I. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok (Piotr Walczak)... 1 1. Podstawa prawna uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej... 1

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu UCHWAŁA NR XXXIII/382/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 czerwca 2010 r. Projekt w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr XXVI/239/2009 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 5.07.2007r. RIO/KF/4104/17/2007 Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza 6 89-110 Sadki Na podstawie art.1 ustawy z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT III. 2) po art. 17 dodaje sie art. 17a w brzmieniu:

USTAWA PROJEKT III. 2) po art. 17 dodaje sie art. 17a w brzmieniu: USTAWA PROJEKT III z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiebiorstwa panstwowego Polskie Koleje Panstwowe, ustawy transporcie kolejowym oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o planie dochodów. iwydatków budzetowych

Informacja o planie dochodów. iwydatków budzetowych Informacja o planie dochodów iwydatków budzetowych l Plan dochodów i wydatków budzetowych Miasta Zlotoryja opracowano w oparciu o aktualnie obowiazujacy stan prawny ij. Ustawe z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

SA-P 2006 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPLOWNI "BEDZIN" S.A.

SA-P 2006 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPLOWNI BEDZIN S.A. SEDZIN SA-P 2006 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPLOWNI "BEDZIN" S.A. 1. Infonnacje ogólne Elektrocieplownia "Bedzin" SA Ul. Malobadzka 141, 42-500 Bedzin Podstawowym przedmiotem dzialalnosci

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r.

Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r. Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r. Ad. pkt.l. Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosciobrad. Wiceprzewodniczacy Rady Gminy Tadeusz Kaminski otworzyl obrady sesji i po powitaniu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Wydminy ul. Grunwaldzka 74 11-510 Wydminy. Uczestnicy postępowania: Wydminy, 23.07.2013r.

Zamawiający: Gmina Wydminy ul. Grunwaldzka 74 11-510 Wydminy. Uczestnicy postępowania: Wydminy, 23.07.2013r. Zamawiający: Gmina Wydminy ul. Grunwaldzka 74 11-510 Wydminy Wydminy, 23.07.2013r. Uczestnicy postępowania: INFORMACJA: Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania

Bardziej szczegółowo

SERIA F12. Obligacje na okaziciela Gminy Miejskiej Przemysl oznaczon"e jako seria F12 ("Obligacje")

SERIA F12. Obligacje na okaziciela Gminy Miejskiej Przemysl oznaczone jako seria F12 (Obligacje) WARUNKI EMISJI OBLIGACJI GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYSL SERIA F12 I. EMITENT Gmina Miejska Przemysl ("Emitent") z siedziba w Przemyslu, Rynek 1, 37-700 Przemysl, REGON: 650900341, NIP: 795-231-95-92. II. OBLIGACJE

Bardziej szczegółowo