RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok Warszawa 2006 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r."

Transkrypt

1 F N A N S - S E R V E S ZESP& DORADCOW FNANSOWO-KSEGOWYCH SPOLKA z 0.0. (z wylqcznym udzialem Stowanyszenia Ksi~gowych w Polsce) GRUPA FNANS-SERVS Warszawa, ul. Kopernika 30 RAPORT z badania lqcznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWA Warszawa 2006 r. -

2 CZQSC OGOLNA... Str llformacje identyfikujqce badanq jednostkq nformacje o sprawozdaniu finansowym za okres poprzedzajqcy nformacje identyfikujqce podmiot uprawniony do badania sprawozdah nformacje identyfikujqce badane sprawozdanie finansowe Otrzymane oswiadcmlia i dostqpnosc danych... 6 SYTUACJA FNANSOWA Podstawowe dane Ocena sytuacji finansowej CislgloSC dzialalnosci cz~sc SZC~EGOLOWA.... PrawidlowoSC stosowanego systemu ksiggowosci OMOWENE SUADNKOW AKTYWOW WartoSci niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwale NaleinoSci dlugoterminowe Zapasy NaleinoSci krbtkoterminowe nwestycje kr6tkoteminowe (r6tkoterrninowe rozliczenia miqdzyokresowe OMOWENE SUADNKOW PASYWOW Fundusz wlasny Rezenvy na zobowiqanie Zobowivania dhgoterminowe Rozliczenia miqdzyokresowe... V. OMOWEN~E POZYCJ KSZTALTUJ4CYCH WYNK DZALALNOSC... V. KOMPLETNOSC POPR~~WNOSC SPORZ4DZENA NFORMACJ DODATKO WEJ... V. POPRAWNOSC RACHUNKU PRZEPLYWOW PENQZNYCH... V. POPRAWNOSC ZESTAWENA ZMAN w FUNDUSZU WLASNYM... POZOSTALE USTALENA NFORMACJE

3 8 ' ' 8 ' Raport z badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia, ',,,. 1 nformacje identyfikujqce badanq jednostkq 1.1. Narodowy Fundusz Zdrowia (zwany dalej,,nfz" lub,,funduszem"), z siedzibq w Warszawie przy ulicy Grhjeckiej 186, dziala na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodkow publicznych (Dz. U. Nr 210, poz z p6iniejszymi zmianami), zwanej dalej,,ustaw$' oraz statutu nadanego rozporzqdzeniem Prezesa Rady Ministr6w z dnia 29 wrzesnia 2004 roku w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 213, poz i z 2005r. Nr 184, poz. 1542), zwanego dalej,,statutemu. Statut Funduszu okreila w szczeg6lnosci strukturq organizacyjnq Funduszu, w tym Centrali i Oddzial6w Wojewodzkich Funduszu oraz siedziby tych oddzialbw, majqc na wzglqdzie spraivne wykonywanie zadan przez Fundusz. Czas dzialania Narodowego Funduszu Zdrowia jest nie oinaczony. Narodowy Fundusz Zdrowia jest panstwowq jednostkq organizacyjnq posiadajqcq osobowosc prawnq Narodowy Fundusz Zdrowia posiada: - numer identyfikacji podatkowej NP , nadany w dniu 27 wrzeinia 2004 r. przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzqdu Skarbowego w Warszawie, - numer rejestracji statystycznej REGON , nadany w dniu 21 wrzeinia 2004 r. przez Urzqd Statystyczny w Warszawie. Fundusz nie ma jednostek powiqzanych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 29 wrzeinia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z p6iniejszymi zmianami) Zgodnie z art. 97. Ustawy Fundusz zarzqdza Srodkami finansowymi, o kt6rych mowa w art. 116 Ustawy. W zakresie Srodkow pochodzqcych ze skladek na ubezpieczenie zdrowotne Fundusz dziala w imieniu wlasnym na rzecz ubezpieczonych oraz os6b uprawnionych do tych Swiadczen na podstawie przepisow o koordynacji. Do zakresu dzialania Funduszu nalezy r6wniez w szczeg6lnosci: 1) okreilanie jakosci i dostqpnoici oraz analiza koszt6w iwiadczen opieki zdrowotnej w zakresie niezbqdnym dla prawidlowego zawierania um6w o udzielanie Swiadczen opieki zdrowotnej ; FNANS - SERVS Zespol Doradcow F~nansowo- Kslqgowych Spolka zo o GRUPA FNANS - SERVS

4 ' tlaport z badania sprawozdanla finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia 2) yrzeprowadzanie konkursow ofert, rokowali i zawieranie um6w o udzielanie Swiadczeli opieki zdrowotnej, a takie monitorowanie ich realizacji i rozliczanie; 3) finansowanie Swiadczeli opieki zdrowotnej udzielanych swiadczeniobiorcom innym nii ubezpieczeni spelniajqcym kryteriuln dochodowe, o kt6rym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 rnarca 2004 r, o pomocy spolecznej, co do ktorych nie stwierdzono okolicznosci, o ktorej mowa w art. 12 tej ustawy; 4) opracowywanie, wdl-aianie, realizowanie i finansowanie program6w zdrowotnych; 5) ~vykonywanie zadari zleconych, w tym finansowanych przez ministra wlaiciwego do spraw zdrowia, w szczegblnoici realizacja programow zdrowotnych; 6) nlonitorowanie ordynacji lekarskich; 7) promocja zdrowia; 8) prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych; 9) prowadzenie wydawniczej dzialalnoici promocyjnej i informacyjnej w zakresie ochrony zdrowia. Fundusz prowadzi Ceiltralny Wykaz Ubezpieczonych w celu: 1) potwierdzenia prawa do Swiadczeil z ubezpieczenia zdrowotnego; 2) gromadzenia danych o ubezpieczonych w Funduszu; ' 3) gromadzenia danych o osobach uprawnionych do Swiadczen opieki zdrowotnej na podstawie przepisow o toordynacji; 4) wydawania poiwiadczeri i zaswiadczeri w zakresie swojej dzialalnoici; 5) rozliczania kosztow Swiadczeli opieki zdrowotnej, w tym udzielanych na podstawie przepisow o koordynacji. Fundusz nie wykonuje dzialalnoici gospodarczej. Rzeczywista dzialalnoid Funduszu w badanym okresie obejmowala zadania w ymienione wyiej Sklad Kierownictwa Funduszu na dzien 9 maja 2006 roku stanowili: Jerzy Miller - Prezes Funduszu, powolany na stanowisko w dniu 30 wrzehia 2004 r. Marek Lejk - Zastepca Prezesa ds. Sluib Mundurowych powoiany na stanowisko w dniu 24 marca 2004 r. Janusz Wesolowski - Zastepca Prezesa ds. Finansowych, powolany na stanowisko w dniu 18 kwietnia 2005 r. - SERVS Zespol Doradcow Fina~~sowo- Ksiegowych Spolka GRUPA FNANS - SERVS -3- t'fnans

5 . ', / / ',' ', ',. Raport z badania sprawozdania tinansowego Narodowego Funduszu Zdrowia 8 1 ' <: ' Jacek Grabowski - Zastepca Prezesa ds. Medycznych,, powoiany na Stanowisko w dniu 3 1 marca 2006 r. ' \ Ponadto w sklad Kierownictwa Funduszu w okresie badanym wchodzili: Michai Kaminski - Zastepca Prezesa ds. Medycznych powolany na stanowisko w dniu 24 marca 2004 r., odwolany ze stanowiska w dniu 5 stycznia 2006 r. Marek Mazur - Zastepca Prezesa ds. Finansowych, powolany na stanowisko w dniu 15 kwietnia 2003 r., odwolany ze stanowiska 2 lutego 2005 r Fundusz prowadzi rachunkowoid na zasadach okreilonych w ustawie z dnia 29 wrzeinia 1994r. o rachunkowoici (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z p6iniejszymi zmianami). Centrala Funduszu i Oddziaiy Wojew6dzkie Funduszu sporzqdzajq samodzielnie sprawozdania finansowe. Lqczne sprawozdanie finansowe Funduszu, o kt6rym mowa w art. 51 ustawy z dnia 29 wrzeinia 1994 r. o rachunkowoici, sporzqdza Prezes Funduszu W dniu 31 grudnia 2005 roku fundusz wlasny NFZ wyno~i ~09 zi. 2. nformacje o sprawozdaniu finansowym za okres poprzedzajqcy Sprawozdanie finansowe Funduszu (lqczne) za okres od 1 paidziernika 2004r. do 31 grudnia 2004 roku: - zostalo zbadane przez FNANS - SERVS Zesp61 Doradc6w Finansowo - Ksiqgowych Sp6lka z 0.0. GRUPA FTNANS - SERVS w Warszawie, ul. Kopernika 30, - zostalo zatwierdzone przez Ministra Finans6w, dzialajqcego w porozumieniu z Ministrem Zdrowia, decyzjq z dnia 27 czerwca 2005r. (nr FS ). 3. nformacje identyfikujqce podmiot uprawniony do badania sprawozdan 3.1. Decyzjq Ministra Finans6w z dnia 27 grudnia 2005r. (nr FS ) FNANS - SERVS Zesp61 Doradc6w Finansowo - Ksiqgowych Sp. z o.o., Grupa FNANS - SERVS (zwany dalej,,fnans - SERVS Sp. z 0.0.") z siedzibq w Warszawie przy ulicy Kopernika 30, jako podmiot uprawniony do badania sprawozdan finansowych, wpisany na list? w Krajowej zbie Bieglych Rewident6w 'J FNANS - SERVS Zespol Doradcow Finansowo - Ksiegowych Spolka GRUPA FNANS - SERVS

6 Raport z badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia pod numerem 205, zostal powolany do zbadania sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2005r. do 3 1 grudnia 2005r. 3.2: Zar6wno FNANS - SERVS Sp. z o.o., jak i biegli rewidenci Jolanta Ciechomska nr ewidencyjny 6332/440 oraz Hanna Rosiak nr ewidencyjny 7893/4728 spelniajq, w rozumieniu art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzeinia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694, z p6iniejszymi mianami), warunki do wyraienia bezstronnej i niezaleinej opinii o badanyn sprawozdaniu finansowym Zgodnie z umowq zawartq z Funduszem w dniu 27,grudnia 2005r. badanie sprawozdania finansow ego przeprowadzono w siedzibie NFZ w okresie od dnia 3 kwietnia 2006 r. do dnia 9 maja 2006 r. z przenvami. Na podstawie przeprowadzonego przez nas badania mielismy za zadanie sporzqdzik raport o sprawozdaniu finansowym, traktowanym jako calosc. Temu celowi sluiyty zaprojektowane przez nas procedury, kt6re nie obejmowaly informacji uzupe~niajqcych, niemajqcych wplywu na badane sprawozdanie finansowe traktowane jako calosc. 4. nformacje identyfiltujqce badane sprawozdanie finansowe Przedmiotem badania by10 lqczne sprawozdanie finansowe NFZ, sporzqdzone dnia 28 marca 2006 r., obejmujqce: 1) wprowadzenie do sprawozda~lia finansowego; 2) bilans sposzqdzony na dzien 3 1 grudnia 2005 roku, kt6ry po stronie aktyw6w i pasywbw zamyka sic sumq j 3 zlotych, 3) rachunek zysk6w i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 3 1 grudnia 2005 roku, wykazujqcy zysk w wysoltosci ,42 zlotych, 4) zestawienie mian w funduszu wlasnym za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujqce wzrost funduszu wlasnego o kwotq ,42 zlotych, 5) rachunek przeplywow piedqznych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujqcy wzrost stanu Srodkow pienieinych o kwotq ,09 zlote, 6) dodatkowe informacje i objainienia. Sprawozdailie zostalo podpisane przez wszystkich czlonk6w Kiero G16wnego Ksiggowego. :r;;;;,;jdl,;r:$t: Zespol Doradcow F~nansowo - Ks~egowycli Syolka zo o. GRUPA FNANS - SERVS -5-

7 ,1 8 '~~,'..:,.r~ 8,, ', 2,,. Raport z badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia, ', :, ', #,, >,,*..; ;. :' vv,b t,~~l.p.q. L,,.) ),St. ;i ;,is?;;.?:;! ", 1, 5., Otrzymane oswiadczenia i dostepnoid danych, Za sporzqdzenie zbadanego sprawozdania finansowego w sposob prawidlowy, ( rzetelny i jasny odpowiedzialnoic ponosi Prezes Funduszu. Kierownictwo Funduszu udostepnilo nam ksiegi rachunkowe oraz inne wymagane dokumenty, a takze udzielilo wyjainien niezbednych do sporzqdzenia raportu. Prezes Funduszu, Zastepca Prezesa ds. Finansowych i Gl6wny Ksiegowy zlozyli nam oiwiadczenie z dnia 9 maja 2006 r. o: - kompletnym ujeciu danych w ksiegach rachunkowych, - wykazaniu w sprawozdaniu finansowym wszelkich zobowiqzan warunkowych, - ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym wszelkich istotnych zdarzen gospodarczych, ktore nast~ily do dnia zlozenia oiwiadczenia. W zloionym oswiadczeniu rowniei potwierdzono, ie przekazane narn informacje byly prawdziwe oraz rzetelne i objgly wszelkie zdarzenia mogqce miec wplyw na sprawozdanie finansowe. B. SYTUACJA FNANSOWA 1. Podstawowe dane Ponizej zostaly przedstawione syntetyczne dane, charakteryzujqce skladniki majqtkowe i zr6dla ich finansowania oraz przychody, koszty i wynik finansowy Funduszu, wykazane w sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku Slcladniki majqtkowe i ir6dla ich finansowania Wyszczeg6lnienie A. Aktywa tnvale 1. Wartoici nie~naterialne i prawne 2. Rzeczowe aktywa trwate 3. Naleznoici dtugoterminowe r. kwota , , ,O 517,4 udzial % 3 6,O 0,2 5,8 0,O w tys. zt r. kwota udziat % Yo (4: 2) ,2 5,O 101, ,9 0,2 96, ,5 4,8 101,9 209,8 0,O 40,5 B. Aktywa obrotowe 1. Zapasy 2. NaleznoSci krotkoterminowe 3. lnwestycie - - kr6tkoterminowe 4. Kr6tkoterminowe rozliczenia miqdzyokresowe Aktywa razem 1.271, ,7 0,O 100,O 2.041,O ,4 0,l 100,O 160,6 121,4 1 \'r FlNANS - SERVlS Zespol Doradcow Finansowo- Ksiqgowych Spolka zoo. GRUPA FNANS - SERVS

8 Raport z badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowin -. 1 A. Fundusz wlasny 1. Fundusz podstawowy 2. Zysk (strata) z lat ubieglych 3. Zysk (strata) netto w tys. zl =i udzial % B. Zobowiqzania i rczenvy na zobowiqzania. Rezerwy na zobowiqzania 2. Zobowiqzania dlugoterminowe 3. Zobowiqzania ltr6tkoterm inowe - 4. Rozliczenia nliedzyokresowe -- Pasylva razeni 1.2. Przychody, koszty i wyniki finansowe w tys. zt r. -- kwota Struktura r % do 1. P~azychody og6len1 z tego: 1. Przychody netto ze sprzedaiy i zrownane z nirni 2. Pozostale przychody operacyjne 3. Przychody finansowe 11. Koszty ogolem z tego: 1. Koszty dziatalnosci operacyjnej 2. Pozostale koszly operacyjne 3. Koszty finansowe / 1V. Wynik zdarzeli nadzwyczajnych / V. Zysk brutto V. Zysk netto 1.3. Uzupel~liajqce dane statystyczne! Z dniem r. Narodowy Fundusz Zdrowia ulegi przeksztaiceniom organizacyjno - prawnym i dlalego ilie ma formalnych podstaw do wykazywania w sprawozdawczosci finansowej za okres badany danych dotyczqcych realizacji zadar? FNANS -SERVE ZespOl Doradc6w Finansowo - Ksiegowych Sp6lka zo o. GRUPA FNANS - SERVS -7-

9 _/ i u'l, Raport z badanla sprawozdan~a finansowego Narodowego Funduszu Zdrow~a za rok LO ",finansowych Funduszu za porownywalny okres poprzedzajqcy. Jednakze, ' gwzglcdniaj qc fakt, ze pod wzglcdem merytorycznym istniej e kontynuacja realizacji ' \ ' zadaii, dlatego mozna zobrazowac dzialalnosc Funduszu nastcpujqcymi danymi statystycznym, ktbre zasadnie - w ujqciu szczegolowym - zamieszczono w informacjach dodatkowych do badanego sprawozdania finansowego. w tys. zl Wyszczegolnienie 1. Przychody og6lern z tego: 1. Przychody podstawowe dzialalnobci operacyj nej 1 2. Pozostale przychody operacyjne 3. Przychody finansowe 11. Koszty og6lern z tego:. Koszty dzialalnobci operacyjnej 2. Pozostale koszty operacyjne 3. Koszty finansowe 111. Wynik na dzialalnosci ( - 11) 1V. Wynik zdarzeri nadzwyczajnych V. Zysk (strata) brutto V. Zysk (strata) netto Rok kwota , , , , ,l , , ,l ,s 0,o , ,s 2004 struktura ( % ) 3 100,O 98,6 1, ,O 99,4 0,5 0,1 Rok kwota , ,l , , ,s ,l , , ,7 0,o , , struktura (%) 5 100,O 98,8 0,9 0,3 100,O 99,7 0,2 0, (4:2) % 6 107,9 108,l 89,3 124,7 107,9 108,2 51,8 1 17,6 11 0,4 110,4 110,4 2. Ocena sytuacji finansowej - Struktura majqtku trwalego i majqtku obrotowego na koniec 2005 roku nie ulegla istotnym zmianom w porownaniu do stanu na poczqtek okresu badanego. - Zmienila siq znacznie struktura aktywow obrotowych, co dotyczy dwoch glownych pozycji, bowiem zwiqkszyl siq udzial inwestycji krdtkoterminowych tj. Srodkow pienieinych (z 24,9% do 36,0%), przy spadku udzialu naleinoici krotkoteminowych (z 69,0% na 58,9%). - Na wzrost wartosci aktywow ogolem o 21,494 wplynqla w szczegdlnoici wysoka dynamika aktywdw obrotowych (wzrost o 22,7%), w tym glownie inwestycji krdtkoterminowych (wzrost o 75,6%), lecz nalezy uwzglqdnik naturalnq zmiennosc wielkosci tego skladnika majqtkowego ze wzglqdu na jego duzq plynn0sc. - stotne zmiany nastqpily w wielkoici oraz strukturze funduszu wlasnego. W wyniku osiqgniqcia w 2005r. nadwyiki finansowej (zysku netto) zwiqkszyl siq fundusz wlasny i osiqgnql wielkosc dodatniq 457,6 mln zl, co stanowi 9,9% NANS - SERVS Zespbl Doradcow Finansowo- Ksiegowych Spblka 20 o GRLlPA FNANS - SERVS -8-

10 liaport z badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rolc 2005 udzialu w strukturze finailsowania skladnik6w majqtku, podczas gdy na poczqtku badanego okresu wystqpowal niedobor funduszu wlasnego, ktbry by1 pokrywany zobowiqzaniami. - Fundusz podstawowy ilie ulegl zmianie. W zwiqzku z pokryciem z nadwyzki finansowej za rok 2004 w kwocie ,7 tys. zl strat z lat ubieglych, suma tych strat ulegla obnizeniu do kwoty 407,6 mln zl. Straty te mniejszajq fundusz wlasny. - Analiza dynamiki zobowiqzan i rezerw na zobowiqzania wslcazuje na obniienie rezerw na zobowiqzania o 9,8%, zobowiqzan dlugoterminowych o 79,9%, rozliczen miqdzyokresowych o 68,1%, zas wzrost zobowiqzan kr6tkoterminowych o 14,1% w stosunku do stanu na poczqtek badanego okresu. - Obnizenie zobo wiazah dlugoter~ninowych o 320,3 mln zl wynika z przekwalifiko- wania na zobowiqzania krbtkoterminowe - ze wzglqdu na zblizajqcy siq termin wyillagalnosci (w 2007r.) - czqsci zadluienia z tytulu pozyczki z budzetu panstwa (rcprezentowanego przez Ministra Finans6w) udzielonej b. Kasom Chorych, kt6re przejql Fundusz jako ich nastepca prawny. - Glownym irbdlem finansowania skladniltow majqtkowych Funduszu sq zobowiqzania i rezerwy na zobowiqzania (w ponad 90%), lecz na koniec 200%. nie wystqpilo jui zjawisko ~liedoboru funduszow wlasnych, kt6re mialo miejsce w 2004r. - Wskainik trwalosci struktury finansowania - liczony jako suma funduszu wlasnego, dlugoterminowych zobowiqzan i rezcrw diugoterminowych w stosunku do sumy aktywow - ulegl poprawie, gdyi na poczqtku badanego okresu mid wartost 0,04, a na ltoniec okresu wynosil0,12, lecz poziom jego nadal jest niski. - Wskainik plynnosci bieiqcej - liczoily jako aktywa obrotowe ogblem w stosunku do zobowiqzan krbtkoterminowych - wzrbsl z 1,09 na poczqtku badanego okresu do 1,17 na ltoniec okresu i jego poziom moina uznac za zadowalajqcy. - Z rachunku zyskbw i strat wynika, ie przychody podstawowe roku badanego, tj. ze skladek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne i zrbwnane z nimi, stanowiq 98,8% przychod6w ogblem, zai pozostale przychody operacyjne - 0,9%, a przychody finansowe - 0,3%. Przychody Funduszu w 200%. wyniosly ogolem ,2 tys. z1 i-w por6wnaniu z rokiern 2004 byly wyisze o ,3 tys. zl. A Koszty og6lem w 2005r. wyniosly ,5 tys. zl i byly 2004r. o ,4 tys. zl SpClka zo.0. GRUPA FMANS- SERVS

11 , ' Raport z badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rolc 2005 / ' 0 1 Koszty w relacji do przychodow stanowily 97,89%. W strukturze kosztow ogolem,, ', dominujqcy by1 udzial kosztow dzialalnoici operacyjnej (99,7%), zas niewielki ' 1 pozostalych kosztow operacyjnych (0,2%) i kosztow finansowych (o,l%). - Wynik finansowy, netto (nadwyikq przychodow nad kosztami) w 2005r. w lqcmej kwocie ,7 tys. zl uksztaltowaly rezultaty na poszczegolnych rodzajach dzialalnoici, a mianowicie: - zysk na dzialalnoici operacyjnej ,O tys. zl - zysk na pozostalej dziaialnoici operacyjnej ,O tys. zl - zysk na dzialalnoici finansowej ,7 tys. z1 - Ze wzglqdu na brak porciwnywalnoici danych z okresu badanego z danymi z okresdw poprzedzajqcych nie ma warunkow dla przeprowadzenia szczegolowej analizy por6wnawczej. 3. CiqgloiC dzialalnoici Narodowy Fundusz Zdrowia jako panstwowa jednostka organizacyjna powolana mocq Ustawy, realizuje swe zdania przez Centrale oraz Oddzialy Wojewodzkie i spelnia warunki kontynuacj i dzialalnoici. 1. Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi rachunkowosc na zasadach okreilonych w ustawie z dnia 29 wrzeinia 1994r. o rachunkowoici (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z poiniejszymi zmianami), z wylqczeniem art. 80 ust. 3 tej ustawy. Wylqczenie oznacza, ze do jednostek niebqdqcych spolkami handlowymi, jezeli nie prowadzq dzialalnoici gospodarczej, nie stosuje siq przepisow rozdzialow 6 i 7 ustawy o rachunkowoici dotyczqcych sprawozdan finansowych jednostek powiqzanych oraz dotyczqcych badania i oglaszania sprawozdan finansowych. Jednakze na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o iwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodkow publicznych (Dz. U. Nr 210, poz z poiniejszymi )? zmianami) sprawozdanie finansowe Funduszu podlega badaniu przez bieglego rewidenta oraz zatwierdzeniu przez ministra wlaiciwego do spraw Jmns$,w publicznych po zasiegniqciu opinii ministra wlaiciwego do spraa 1- FNANS - SERVS Zespol Doradcow Fi~iansowo - Ksi$gowych Spolka GRUPA FNANS - SERVS - 10-

12 Raport z badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia 2. Ksiqgi rachunkowe Funduszu prowadzone sq w siedzibie Funduszu oraz w siedzibach poszczegblnych Oddzialow Wojewbdzkich NFZ. Fundusz posiada aktualna dokumentacje opisujqcq przyjete zasady (politykq) rachunkowosci, o ktorej mowa w art. 10 ustawy o rachunkowoici, a w tym zakladowy plan kont. Fundusz stosowal w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. zasady rachunkowosci ustalone Zarzqdzeniem Prezesa NFZ Nr z dnia r., mienionym zarzqdzeniami: Nr z dnia r. oraz Nr z r. 3. Prowadzone przez nas badania nie ujawnily nieprawidlowosci ksie rachunkowych, mogqcych miec istotny wplyw na zbadane sprawozdanie finansowe, w tym dotyczqcych: - zasadnoici stosowanej golityki rachunkowoici w sposbb ciqgly, - prawidlowosci otwarcia ksislg rachunkowych na r. na podstawie sald wykazanych w bilansie na dzien r., - kompletnosci i przejrzystoici operacji gospocfarczych potwierdzonych dowodami ksiqgowymi, ktbre odpowiadajq wymogom ustawy o rachunkowosci, - rzetelnoici, bezblqdnoici oraz powiqzania zagis6w w ksiqgach rachunkowych, - poprawnosci przeniesienia danych z uzgodnionych ksislg rachunltowych do poszczeg6lnych elementbw skladowych sprawozdania finansowego, - wlaiciwego przechowywania i ochrony ltsiqg rachunkowych wraz z dokumentacjq ksiqgowq oraz zatwierdzonych sprawozdati finansowych. 4. Wykonane przez nas badania potwierdzily, ze NFZ spelnil obowiqzek przeprowadzenia inwentaryzacji aktywciw i pasywciw z uwzglednieniem wyrnaganej jej czqstotliwoici, przedniotu oraz terminu - zgodnie z postanowieniarni art. 26 ustawy o rachunkowosci. nforrnacje o zalu-esie przedmiotowym oraz fonnach inwentaryzacji aktywbw i pliczone. pasywbw w Oddzialach Wojewbdzkich i Centrali Funduszu zamieszczono w raportach z badania sprawozdah finanso&ch poszczegblnych jednostek. nwe~ltaryzacjc, w czesci w jakiej zostala przeprowadzona, uznaje sic za prawidlowq. Jej wyniki zostaly wprowadzone do ksiqg rachunkowych okresu badanego i FMANS - SERVlS ZespCll Doradc6w Finansowo - Ksicgowych Sp64ka z 0.0. GRUPA FMANS - SERVlS

13 ,.' Raport z badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia., 1 ', 1,, ~Aktywa Funduszu obejmujq nastqpujqce podstawowe skladniki: (w zlotych) 1. WartoSci niematerialne i prawne ,OS Wartoici niematerialne i prawne stanowiq 0,2% majqtku Funduszu i obejmujq oprogramowanie oraz licencje na uzytkowe programy komputerowe. Szczegolowe rozliczenie zmian w wartoiciach niematerialnych i prawnych przedstawiono w nocie 1.1 b) do sprawozdania finansowego NFZ. WartoSci niematerialne i prawne o wartoici poczqtkowej wiqkszej od 3,5 tys. zl podlegajq amortyzacji metodq liniowq. Odpis6w amortyzacyjnych dokonuje siq miesiqcznie poczqwszy od nastqpnego miesiqca po miesiqcu przyjqcia do uiytkowania wartosci niematerialnych i prawnych. Wyposazenie niematerialne, kt6rego wartoid poczqtkowa wynosi od 0,5 tys. zl do 3,5 tys. zl jest amortyzowane jednorazowo w miesiqcu oddania do uiytkowania. Stan wartoici niematerialnych i prawnych zostal potwierdzmy w drodze porownania danych z ksiqg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami. 2. Rzeczowe aktywa tnvale ,75 Rzeczowe aktywa trwale stanowiq 4,8% majqtku Funduszu. Wartoid rzeczowych aktyw6w trwalych ulegla zwiekszeniu na dzieii- bilansowy w por6wnaniu do stanu na dzien 3 1 grudnia 2004 r. o kwotq 4.209,5 tys. zl. Szczeg6lowe rozliczenie zmian w rzeczowych aktywach trwalych zaprezentowano w nocie 1.l.a) informacji dodatkowych i objainien do sprawozdania finansowego NFZ. ~rodki trwale o wartoici poczqtkowej wiqkszej od 3,5 tys. zl podlegajq amortyzacji metodq liniowq. Odpis6w amortyzacyjnych dokonuje siq miesiqcznie poczqwszy od nastqpnego miesiqca po miesiqcu wprowadzenia Srodk6w trwalych do ewidencji. Wyposaienie rzeczowe, kt6rego wartoic poczqtkowa wynosi od 0,5 tys. zl do A 3,5 tys. zl jest amortyzowane uiytkowania. NANS - SERVlS Zespol Doradcow Finansowo - Ksiqgowych Spolka GRUPA FNANS - SERVlS -12-

14 Raport z badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rolc 2005 nfonnacje dotyczqce sposobu amortyzowania irodk6w tnvalych przedstawiono w pkt. 8 wprowadzenia do sprawozdania finansowego. Stan rzeczowych aktyw6w tnvalych zostal potwierdzony w drodze porownania danych z ksiqg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz w drodze iilwentaryzacji w formie spisu z natury takich skladnik6w jak: samochody osobowe, komputery przenoine - notebooki, telefony kom6rkowe. 3. Naleinoici dlugoternlillowe ,64 Naleinoici dlugoterminowe zostaly zaprezentowane w bilansie w kwocie wymaganej zaplaty i obejmujq naleziloici z wyrokow sqdowych, z terminem ich splaty okreilonym na lata pbiniejsze. Wart056 naleinoici dlugoterminowych ulegla obnizeniu na dzieri bilansowy w por6wlaniu do stanu na dzien 31 grudnia 2004 r. o kwotq 307,6 tys. zl. NaleinoSci dlugoterminowe zostaly potwierdzoile w drodze por6wnania danych z ksiqg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami. 4. Zapasy ,18 Zapasy wykazane w bilansie obejmujq materialy, towary oraz zaliczki na dostawy. Wart056 zapasbw ulegla obnizeniu na dzien bilansowy w porownaniu do stanu na dzien 3 1 grudnia 2004 r. o kwotq 865,5 tys. zl. Wart056 zapasow wykazana w bilansie zostala potwierdzona inwentaryzacjq w formie spisbw z natury. 5. NaleinoSci krdtkoterminowe ,62 Naleinoici kr6tkoterminowe stanowiq 58,9% sumy bilansowej i obejmujq naleaogci z tytulu dostaw i ushg, w tym z tytulu skladek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokoici ,5 tys. 21. Do dnia 19 stycznia 2006 r. kwota nnleinoici od ZUS i KRUS wplynqla na konto NFZ. nfonnacje o odpisach aktualizujqcych wartoid. naleinogci na dzieri bilansowy - w kwocie tys. zl - zawarto w nocie 1.9 infonnacji dodatkowych i objainien do sprawozdania finansowego NFZ. Wedlug stanu na dzien bilansowy kwota naleinosci kr6tkoterminowych zwiqkszyla siq w por6wnaniu do stanu na dzien 31 gnldnia 2004 r. o S - SERVS Zesp61 Doradcow F~l~ansowo - Ks~egowych Sp6lka z 0.0 GRUP

15 ', ', ' 8 ', Raport z badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia ' uzgodnienia,', 1 ' (,,,,,,, Wykazany stan naleznosci kr6tkoterminowych zostal potwierdzony w drodze oraz weryfikacji sald.! ' \ 1 6. nwestycje krdtkoterminowe nwestycje kr6tkoterminowe stanowiq 36,0% sumy bilansowej i obejmujq Srodki pieniqine w kasie i na rachunkach bankowych oraz inne Srodki pieniqine. Stan got6wki w kasach zostal potwierdzony przeprowadzonymi spisami z natury, a stan Srodk6w na rachunkach bankowych - otrzymanymi potwierdzeniarni sald. 7. Krdtkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe ,78 Gldwnymi pozycjarni kr6tkoterminowych rozliczen miqdzyokresowych sq poniesione oplaty za Swiadczenie asysty technicmej i konsenvacji dla system6w informatycznych NFZ pracujqcych na rozwiqaniach bazodanowych ORACLE, dotyczqce przyszlych okres6w. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeli miqdzyokresowych przedstawiono w nocie do sprawozdania finansowego NFZ. Stan kr6tkotenninowych rozliczen miqdzyokresowych zostal potwierdzony w drodze por6wnania danych z ksiqg rachunkowych z odpowiednimi dokumentarni. Stan aktyw6w zaprezentowany w sprawozdaniu finansowym NFZ uznaje siq za wykazany prawidlowo. Pasvwa Funduszu obejmujqnastqpujqce podstawowe sldadniki: (w zlotych) 1. Fundusz wlasny ,09 Fundusz wlasny wykazany w bilansie obejmuje: - fundusz podstawowy w wysokoici ,9 tys. zl, ktbry stanowi rbwnowartos6 majqku trwalego netto otrzymanego od Skarbu Pahtwa, - stratq z lat ubieglych w wysokos'ci ( ,7) tys. zl, st~icyk;:~~ri <, - zysk netto okresu badanego w wysokoici ,7 tys. zl A,,57L, *, ~1~~~ liv F~ANS - SERVS Zespd Doradcbw Finansowo - Ksiqgowych Spdka z 0.0. GRUPA FNANS - SERVS

16 Raport z badanin sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia Ziniany w funduszu wlasnym zaprezentowane zostaly w sposob szczeg6lowy w zestawieniu zinian w kapitale (funduszu) wlasnym, stanowiqcym czqsd skladowq sprawozdania finansowego. 2. Rezenvy na zobowiqzania ,04 Rezenvy na zobowiqzania stanowiq 6,9% sumy bilansowej i w badanym okresie ulegly obnizeniu o ltwote ,l tys. zl w stosunku do stanu na dzieri 31 grudnia 2004 r. Rezenvy zostaly utworzone na pewne lub prawdopodobne przyszle zobowiqzania, w tym: - rezciwy na sprawy w poslqpowaniu sqdowym za Swiadczenia zdrowotne ponadumowile i71.782,9 tys. zl, - rezenvy na sprawy w postqpowailiu sqdowyrn za pozostale Swiadczenia zdrowotne 8.166,6 tys. zl, - rezenvy na iilne sprawy w postqpowaniu sqdowyrn 812,2 tys. zl, - rezenva na kwoty wynikajqce z nieprawomocnych wyrok6w z tytulu,,ustawy 203" Zmiany w stanie rezerw zostaiy zayrezentowane w nocie 1.8 oraz w nocie 1.11 informacji dodatkowych i objasnie6 do sprawozdania finansowego. Stan rezercv potwierdzono w drodze weryfikacji sald. 3. Zobowiqzania dlugoterminowe ,84 Zobowiqzania dlugoterminowe stanowiq 1,7% sumy bilansowej i ulegly obniieniu o tys. zl, ze wzglqdu na przekwalifikowanie kwoty tys. zl do zobowiqzan kr6tkoternlinowych oraz wzrost kwot kaucji i gwarancji dlugoterminowych o 330 tys. zl. Zobowiqzania dlugoterminowe obejmujq zadluienie z tytulu poiyczek udzielonych b. Kasom Cllorych z budietu panstwa (reprezentowanego przez Ministra Finans6w) - w czqici dlugoterminowej, platnej do d~&&/,~maca &k.kb.t ;:(:;:; :.,;;?a, 2007 r. nformacje o zobowiqzaniach dlugoterminowych przedstawion.0 b) informacji i objainieli do sprawozdania finansowego. ' ( FNANS - SERVS Zespol Doradcow Finansowo- Ksicgowyc)l Spolka GRUPA FNANS - SERVS

17 ,,. Raport z badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia 0 1 ) ' / Stan zobowiqzari dlugoterminowych potwierdzono przez porownanie danych z,, ksig rachunkowych z odpowiednimi dokumentami. 4. Zobowiqzania kr6tkoterminowe ,85 Zobowiqzania kr6tkoterminowe (w zasadzie o okresie wymagalnoici do 12 miesiqcy od dnia bilansowego) stanowiq 81,3% sumy bilansowej i zwiqkszyly siq o ,3 tys. zl w stosunku do stanu na dzieb 31 grudnia 2004 r. Glowne pozycje zobowiqzan kr6tkoterminowych stanowiq zobowiqzania z tytulu dostaw i uslug, kt6rych suma wynosi ,9 tys. zl (w wiqkszosci uregulowane przed badaniem sprawozdania finansowego) oraz zadluienie z tytulu pozyczek dla b. Kas Chorych - wyrnagalne w 2006 r. w kwocie ,l tys. zl (wraz z odsetkami). nformacje o zobowiqzaniach kr6tkoterminowych przedstawiono w nocie 1.10 a) oraz w tabeli nr 4 informacji i objainien do sprawozdania finansowego NFZ. Zobowiqzania krotkoterminowe wykazane w bilansie zostaly potwierdzone w drodze uzgodnienia rozrachunk6w oraz por6wnania danych z ksiqg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami. 5. Rozliczenia miedzyokresowe ,31 Rozliczenia miqdzyokresowe, obejmujqce przychody rozliczane w czasie, stanowiq 0,2% sumy bilansowej i ulegly obnizeniu o ,l tys. zl w stosunku do stanu na dzien 31 grudnia 2004 r. nformacje o rozliczeniach miqdzyokresowych przedstawiono w nocie 1.11 pkt 3 i 5 informacji i objainien do sprawozdania finansowego. Rozliczenia miqdzyokresowe wykazane w bilansie zostaly potwierdzone w drodze por6wnania danych z ksiqg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami. Stan pasywow zaprezentowany w sprawozdaniu finansowym NFZ uznaje siq za FNANS - SERVS Zespol Doradcow Finansowo - Ksiqgowych Spolka GRUPA FNANS - SERVS

18 Raport z badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia V. OMOWENE POZYCJ CSZTALTUJACYCH WYNK DZTAEALNOSC Prz~chodarni Funduszu - ziodnie z art. 116 ust. 1 Ustawy - sq: 8 a) ilalezile skladki na ubezpieczenie zdrowotne; b) odsetki od nieoplaconych w terminie sktadek na ubezpieczenie zdrowotne; c) darowizny i zapisy; d) Srodki przekazaile na realizacjq zadan zleconych w zakresie okreslonym w ustawie; e) dotacje, w tym dotacje celowe przeznaczone na fiilansowanie zadania, o ktbryrn inowa w art. 97 ust. 3 pkt 3; f)srodki uzyslcane z tytulu roszcze6 regresowych; g) przychody z lokat; h) inne przychody. <osztami Funduszu - zgodilie z art. 117 ust. 1 Ustawy - sq 1) koszty Swiadczeii opielci zdrowotnej dla ubezpieczonych; 2) koszty Swiadczen opieki zdrowotiiej dla os6b uprawnionych do tych Swiadczeli na podstawie przepisow o koordynacji; 3) ltoszty refundacji cen lekow, wyrob6w inedycznych, przedmiotbw ortopedycznych i Srodk6w pomocniczych; 4) koszt zadania, o ktbrym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3; 5) koszty zadan zleconych w zakresie okreilonym w ustawie; 6) koszty dziatalnosci Funduszu, w szczeg6lnosci lcoszty amortyzacji, koszty zwiqzane z ulrzyinanieln nieruchomo4ci, koszty wynagrodzeri wraz z pochodnyrni, diet i zwroty kosztow podr6iy; 7) koszty poboru i ewidencji skladek na ubezpieczenie zdrowotne; 8) koszt wyplaty odszkodowuli; -- FNANS - SERVS 7.espol Doradcow Finansowo- Ksi~gowych Spoika GRUPA FNANS - SERVlS

19 ', t Rapo1-t z badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia \ 1,, Wynik finansow Funduszu w 2005 roku ksztaltowaly nastqpujqce podstawowe 1', pozycje:,,, # \ (w zlotych) ' 1. Pmychody netto ze sprzedaiy i zr6wnane z nimi ,14 w tym: 1) przychody z tytulu skladek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne ,38 2) pozostale przychody z tytulu powszechnych ubezpieczen zdrowotnych ,64 Przychody netto ze sprzedaiy i zrbwnane z nimi obejmujiy 1) przychody ze skladek na ubezpieczenie zdrowotne za biezqcy okres sprawozdawczy (bez przychodbw z lat ubieglych), ktbrymi zostal many rachunek bankowy NFZ do dnia 19 stycznia 2006 r. i ktbrych wysokoik zostala potwierdzona pismem z dnia 9 lutego 2006 r. przez ZUS oraz ze skladek przekazanych przez KRUS - w lqcznej kwocie ,9 tys. zl, 2) otrzymane Srodki na programy profilakyczne oraz na finansowanie opieki zdrowotnej Swiadczonej osobom kwalifikuj~cym siq do pomocy spolecinej - w kwocie ,8 tys. zl, 3) przychody z rozliczen ustug medycznych dla krajbw Unii Europejskiej - w wysokoici ,3 tys. zl, 4) skladki na ubezpieczenia zdrowotne osbb ubezpieczonych na zasadach szczegblnych, przekazywane przez platnikbw wedtug odrqbnych przepisow - w kwocie 678,2 tys. zl, 5) przychody netto ze sprzedaiy towarbw i materialbw w wysokosci 2.007,l tys. zl, oraz 6) zmiana stanu produktbw w kwocie 940,7 tys. zl. 2. Koszty dzialalno4ci operacyjnej w tym: A ,48 FNANS - SERVS Zesp& Doradcbw Finansowo - Ksiqgowych Spotka z 0.0. GRUPA FNANS - SERVS

20 Raport z badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia 1 obejmujq glbwnie koszty: Swiadczeli zdrowotnych oraz rehdacji lekow w wysokosci ,9 tys. zl, uslug zwiqanych z utrzyrnaniem i rozwojem systemu informatycznego w wysokoici ,2 tys. zl oraz poboru i ewidencji skladek przez ZUS i KRUS w wysokosci ,5 tys. zl, 2) wynagrodzenia i narzuty ,66 3. Pozostale przychody operacyjne ,69 obejmujq glbwnie przychody z windykowanych skladek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegle w kwocie ,2 tys. zl. 4. Pozostale koszty operacyjne 5. Przychody finansowe w tym odsetki ,75 6. Koszty finansowe w tym odsetki 7. \Vynik zdanen narlzwyczajnych (nie wystqpily) 0,OO 8. Wynik finansowy (zysk) ,42 Prowadzona ewidencja analityczna urnozliwia powiqzanie kosztbw z przychodami. Przychody i lcoszty wykazane w rachunku zysk6w i strat sq kompletne, a ich udokumentowanie nie budzi zastrzeieli. Szczegblowq specyfikacje przychodbw i koszt6w zaprezentowano w nocie 9.2 informacji dodatkowych i objasnieli do sprawozdania finansowego. Stan przychodbw i kosztbw oraz wynik finansowy zaprezentowany w sprawozdaniu finansowym NFZ umaje sic za wykazany prawidlowo. W nocie 9.1 informacji dodatkowych i objainieli do sprawozdania finansowego NFZ, zawarte dane o pozycjach nie ujetych w ksiegach rachunkowych, a majqcych istotny wplyw na ocenq sytuacji majqtkowej, finansowej i wyniku finansowego Funduszu, dotyczqcyc h: a) wykonanych przez Swiadczeniodawcow ponadumownych Swiadcze6 medycmych za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. w wysokosci FNANS - SERVS Zesphl Doradcow Finansowo - Ksiegowych Spolka z 0.0. GRUPA FNANS - SERVS

dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABILE" w Chojnicach

dla Stowarzyszenia Muzycznego  CANTABILE w Chojnicach Sprawozdanie Finansowe za 2007rok dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABLE" w Chojnicach WPROWADZENE DO SPRAWOZDANA FNANSOWEGO 1. Nazwa: Stowarzyszenie Muzyczne "CANTABLE" w Chojnicach Siedziba: ul.matki

Bardziej szczegółowo

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r.

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY JA VENA HANCZA 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS na dzien 31.12.2012 r. (w zl) AKTYWA Stan na koniec P ASYW A Stan na koniec 2011 2012 2011 2012 (Wvszczególnienie)

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow NIP - 676-245-44-87 REGON - 122539954 KRS - 0000415325 INFORMAC JA DODATKOWA Zal^cznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok 2012 Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2010 OSWIADCZENIE ZARZAJ2Jl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) "Koci Pazur"

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) Koci Pazur FUNDACJA DLA ZWIERZAT ul. Kmieca 17 61-654 Poznari Rachunek wynikow REGON: 300336759 NIP:9721138696 KRS:0000258643 nadzieri 31.12.2011 r. Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu Fundacja ARTYKUt 25 ul Krolewicza Kazimierza 2H/5 70-550 Szczecin NIP 851X161155 REGON 320986789 Fundacja Artykul 25 (Nazwa jednostki) Rachunek wynikow REGON: 320986789 (Numer statystyczny) na dzieh 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja dla Afryki ul, Krowoderska 24,3 31-142 Krakow NIP 676-245^-87 REGON 122539S5-1 Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow 31 03. 20U Zaf zwono osobiscje fsj NIP - 676-245-44-87

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA. Sprawozdanie finansowe rok za 2009

FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA. Sprawozdanie finansowe rok za 2009 " FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe rok za 2009 If BILANS FUNDACJA PRZECJWKO LEUKEMII im. Agaty Mroz Olszewskiej

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657 Fundacja Tezeusz 34-734 Kasinka Mata 657 tel. 018 33 13 613 e-mail: fundacja@tezeus2.pl www.tezeusz.pl NIP 7372137354 REGON 120826282 nr konta 691160 2202 OOQQ 0001 2779 4346 FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "NA RATUNEK DZ EC OM Z CHOROBA NOWOTWOROWA" 50-030 Wroclaw, ul. Swidnicka 53

FUNDACJA NA RATUNEK DZ EC OM Z CHOROBA NOWOTWOROWA 50-030 Wroclaw, ul. Swidnicka 53 Fundacja,,Na ratunek dzieciom z chorob4 nowotworow4' FUNDACJA "NA RATUNEK DZ EC OM Z CHOROBA NOWOTWOROWA" 50-030 Wroclaw, ul. Swidnicka 53 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2008 r. Fundacja,,Na

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 SPIS TRESCI: I TT. in. IV. WST^P - OSWIADCZEME BILANS RACHUNEK WYNIKOW INFORMACJA DODATKOWA OSWIADCZENIE ZARZ4DU

Bardziej szczegółowo

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r.

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. + RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Rachunek zysków i strat (wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 31.12.2009r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 31.12.2009r. Poz. RACHUNEK ZYSKÓW STRAT ZA 31.12.2009r. Wyszczególnienie Rok ubiegły 2008 Rok bieżący 2009 A Przychody z działalności statutowej 189.686,18 285.332,22 Składki brutto określone statutem 3.352,00 3.490,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl 8349 SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWSZECHNETOWARZYSTWO EMERYTALNE"DOM" Spólka Akcyjna 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87 tel. (0-22) 582-89-00; fax 582-89-50 REGON013284645 PKD (EKD) 6602 Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657. Sprawozdanie finansowe za okres. 01.01.2010-31.12.2010

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657. Sprawozdanie finansowe za okres. 01.01.2010-31.12.2010 FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657 Sprawozdanie finansowe za okres. 01.01.2010-31.12.2010 SPIS TRESCI: I. WST^P - OSWIADCZENTE ZARZ^DU II. III. IV. BTLANS RACHUNEK WYNIKOW INTORMACJA DODATKOWA OSWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2009 rok. Fundusze własne. Fundusz statutowy II. Fundusz z aktualizacji wyceny III.

BILANS ZA 2009 rok. Fundusze własne. Fundusz statutowy II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. BILANS ZA 2009 rok. Aktywa A. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne I Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku FUNDACJA CENTAURUS z siedzibą we Wrocławiu 51-678, ul. Borelowskiego 53 lok. 2 Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku 31 marzec 2010 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Rfinansowa. Rfinansowa 1.02.2011 1

Rfinansowa. Rfinansowa 1.02.2011 1 1)Czy prawdą jest ze warunkiem koniecznym kontroli aktywów jest ich wlasność? a) nie b) tak c) to zależy od ich wartości 2)Aktywa to zasoby majątkowe: a) kontrolowane przez jednostkę o wiarygodnie określonej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale REGON: PKD: 8-4 ID 774 7Z KROSNO GtdWNY URZAD STATYSTYCZNY, al. NlepodlegtoSci 8, -95 Warszawa F-/- Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakladach na srodki trwale kwartat II

Bardziej szczegółowo

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych System PROBT - FK Data: 203.09.6 Czas: 0:24:00 i.ol. Miejski 020206230 Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. BLANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych pozycjal!bilansu grudzien 202

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. FUNDACJA ZŁOTOWANKA Ul. Widokowa 1 77-400 Złotów NFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. 1 POWSTANE DZAŁALNOŚĆ FUNDACJ Fundacja Złotowianka została założona Aktem Założycielskim - Oświadczeniem Woli

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

STOW ARZYSZENIA "KAPIT AL-PRACA-ROZWOJ"

STOW ARZYSZENIA KAPIT AL-PRACA-ROZWOJ DEA TA PIETRASZKO KmtceJario ~ Rewidenfr1 ul Przonowskiego 4/35. 01-457 WQr.S'ZQWQ tel: 694 695533, e-mail: beata Dietraszko@o2.DI NIP: 521-278-30-67. REIiON: 141544400 Opinia oraz raport uzupelniajacy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. OŚWIADCZENIE Zarząd Fundacji Culture Shock przedstawia SPRAWOZDANIE FINANSOWE za

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" Warszawa

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą Warszawa Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" Warszawa Opinia niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2014 Roedl Audit Sp. z o.o. ul. Sienna

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS 1) Sprawozdanie dotyczy Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS z siedzibą ul. Myśliwska 4C/8,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r. fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 32/34, 01-824 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe fundacji INSTYTUT INICJATYW

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 32/34, 01-824 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe fundacji INSTYTUT INICJATYW

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE

MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SPOtKA Z OGRANICZONt\ ODPOWIEDZIALNOSCIt\ SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKONCZONY DNIA 3 GRUDNIA 0 ROKU Marki, marca 03 roku MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SPOtKA Z 0.0. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT Z BADANIA SKONSOLI DOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzief 31.12.2014r. GRUPA KAPITALOWA BIOMAX SP6tka AkcYjna

OPINIA I RAPORT Z BADANIA SKONSOLI DOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzief 31.12.2014r. GRUPA KAPITALOWA BIOMAX SP6tka AkcYjna OPINIA I RAPORT Z BADANIA SKONSOLI DOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzief 31.12.2014r. GRUPA KAPITALOWA BIOMAX SP6tka AkcYjna Gdarisk, czerwiec 2015 GRUPA KAPTTALCtWA BIOMAX S.A. Spis tre3ci,' OPINIA

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU PSYCHIATRII I OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ ZA 2008 ROK Kraków, dn. 29 czerwca 2009 roku Zyski i straty na róŝnych formach działalności Stowarzyszenia w roku

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 1. Przedmiotem podstawowej działalności SIE w roku obrotowym było: -działalność statutowa związana

Bardziej szczegółowo

za okres 01.01-31.12.2014

za okres 01.01-31.12.2014 OPINIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres 01.01-31.12.2014 BIOMAX Sp6lka Akcyjna Gdafisk, czerwiec 2015 Spis tre5ci: oplnra ruteznu2teco BIEGLEGo REWIDENTA...3 RAPORTZ BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia,,Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36" za rok obrotowy 2014 todz, 08 maj 2015 r. 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia..Parking

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW.

ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW. ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW. NR.~fJ:/.Q~... w sprawie zmiany zarzadzenia Starosty Poznanskiego nr 28/2002 z dnia 2. pazdziernika 2002 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres 01.01.2010-31.12.2010 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres 01.01.2010-31.12.2010 r. SPRAWOZDANE FNANSOWE Stowarzyszenia CH LEPSZE JUTRO za okres 0.0.00-..00 r. A. WPROWADZENE DO SPRAWOZDANA FNANSOWEGO. Stowarzyszenie CH LEPSZE JUTRO z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wł. Kołodzieja m. 0 zostało

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest:

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest: RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NRV/23/15 RADY GMIN ZAPOLICE z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWALA NRV/23/15 RADY GMIN ZAPOLICE z dnia 27 marca 2015 r. RADA GMNY ZAPOLCE ul. Plac Straiacki 5 98-6 ZAPOLCE pow.zdunskowolski, woj.tbdzkie UCHWALA NRV/23/5 RADY GMN ZAPOLCE z dnia 27 marca 205 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania go za 204 rok Gminnego

Bardziej szczegółowo

I. Wartosci niematerialne i Drawne. IV. Inweswcie dluqoterminowe. III. Inwestyqe kr6tkoterminowe 161 511.42

I. Wartosci niematerialne i Drawne. IV. Inweswcie dluqoterminowe. III. Inwestyqe kr6tkoterminowe 161 511.42 STOWARZYSZENIE LIDEROW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH OO.O31 WARSZAWA UL. SZPITALNA 5/5 NIP 526-2A4-2A 72 BILAI{S sporzqdzony na dziei 31 grudnia 2OO5 r. 3l-12-2.).14 31-12-2005 A. AKTYWA TRWAIE 0.00 0,00

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2008 DO 31.12.2008

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 Sprawozdanie sporządzono za okres 01.01.2008 do 31.12.2008 zgodnie z obowiązującą Ustawą o Rachunkowości. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji POLSAT za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji POLSAT za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji POLSAT za 2010 rok 1. Fundacja POLSAT zostala ustanowiona przez Telewizj~ POLSAT S.A. przed notariuszem Dariuszem Wierzchuckim w dniu 10.01.1996 za repetytorium

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej FAMILIA 54-144 Wrocław ul. Dworska 8

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej FAMILIA 54-144 Wrocław ul. Dworska 8 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej FAMILIA 54-144 Wrocław ul. Dworska 8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2011 do 31.12.2011 Oświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. jednostka sprawozdawcza AKTYWA początek roku Stan na koniec roku PASYWA początek roku Stan na koniec roku 2 3 4 6 7 8 A. Aktywa trwałe 134.704,49 132.610,14 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2008 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Stowarzyszenie. Rozwoju Wsi Śmiałowice. 58-124 Marcinowice, Śmiałowice 34 REGON 020772371 NIP 8842671555

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Stowarzyszenie. Rozwoju Wsi Śmiałowice. 58-124 Marcinowice, Śmiałowice 34 REGON 020772371 NIP 8842671555 SPRAWOZDANE FNANSOWE ZA ROK 04 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice 584 Marcinowice, Śmiałowice 34 REGON 007737 NP 88467555 Sporządziła: Dnia: Zatwierdził: r: ~ ~

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień: 2012-12-31. Stan na. Pozycja. Treść pozycji 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,952.

BILANS. sporządzony na dzień: 2012-12-31. Stan na. Pozycja. Treść pozycji 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,952. STOWARZYSZENIE ZA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TĘCZA" 64-420 KWILCZ NOWE OSIEDLE 12 0000026897 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 353,805.26

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r.

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień: 2013-12-31. Stan na. Treść pozycji. Pozycja 2013-01-01 2013-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 120.54 42,070.

BILANS. sporządzony na dzień: 2013-12-31. Stan na. Treść pozycji. Pozycja 2013-01-01 2013-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 120.54 42,070. STOWARZYSZENIE ZA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TĘCZA" 64-420 KWILCZ NOWE OSIEDLE 12 0000026897 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe 347,855.93

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego 36-054 MROWLA 52 (pieczątka jednostki) BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 A. Aktywa trwała AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r.

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego #> Powiatowego Zespolu Zakladów Opieki Zdrowotnej w likwidacji

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza Ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza Ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza Ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

BILANS Fundacja 5Medium REGON: 061332789 (nazwa jednostki) na dzień 31 grudnia 2014r. (numer statystyczny)

BILANS Fundacja 5Medium REGON: 061332789 (nazwa jednostki) na dzień 31 grudnia 2014r. (numer statystyczny) BILANS Fundacja 5Medium REGON: 061332789 (nazwa jednostki) na dzień 31 grudnia 2014r. (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ.

Bardziej szczegółowo

AGUILA BLANCA POLSKIE STOWARZYSZENIE KIBICÓW REALU MADRYT SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES

AGUILA BLANCA POLSKIE STOWARZYSZENIE KIBICÓW REALU MADRYT SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES AGUILA BLANCA POLSKIE STOWARZYSZENIE KIBICÓW REALU MADRYT SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 13.05.2010-31.12.2010 1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 13.05.2010 roku do 31.12.2010 Nazwa :

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM z siedzibą w Busku-Zdroju z działalności w 2009 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

B I L A N S. Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom" ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 AKTYWA

B I L A N S. Fundacja Pomoc Młodym Diabetykom ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 AKTYWA Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom" ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 B I L A N S L.P. na dzień 31.12.2010 AKTYWA 07.07.2010 31.12.2010 A Aktywa trwałe 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Za rok obrotowy 2012. Stowarzyszenie,,Ku Dobrej Nadziei

Sprawozdanie finansowe. Za rok obrotowy 2012. Stowarzyszenie,,Ku Dobrej Nadziei Sprawozdanie finansowe Za rok obrotowy 2012 Stowarzyszenie,,Ku Dobrej Nadziei Białystok 2013 Spis treści: - Wprowadzenie do sprawozdania - Bilans na dzień 31.12.2012 - Rachunek zysków i strat za rok 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji w 2011 roku

Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji w 2011 roku fundacja civis polonus www.civispolonus.org.pl Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji w 2011 roku 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Fundacja Civis Polonus Ul. Bellottiego 5/47, 01-022 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru Kurs: Samodzielny Księgowy na Księgach Handlowych- podstawy Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru 1 Zasada wzrastającej wymagalności dotyczy: a budowy pasywów b budowy aktywów c terminów płatności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dworcowa 87/8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności stowarzyszenia za rok 2011 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg_pl Internet wwwkpmg_pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 19 września 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 19 września 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 19 września 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku dla Oponeo.pl Sp. z o.o. (Opony.com SP. z o.o.) ul. Wojska Polskiego 8 85-171 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan ZA ROK 2011 Na sprawozdanie finansowe Fundacji Rodziny Waksmundzkich Projan składają się : 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe FUNDACJI FOR EUROPE za rok 2014. SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI FOR EUROPE za 2014 rok

Sprawozdanie finansowe FUNDACJI FOR EUROPE za rok 2014. SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI FOR EUROPE za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI FOR EUROPE za 2014 rok 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans na 31 grudnia 2014 r. 3. Rachunek wyników za okres 24.09.2014 31.12.2014 4. Informacja

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku 43-300 Bielsko-Biała ul. Komorowicka 23 OPP- KRS 0000138204 tel/fax 033/819 19-99 Bank Millennium S.A. 78 1160 2202 0000 0002 1278 7075 www.dzieciecy-usmiech.org.pl Bielsko Biała; dn. 24.03.2014 r. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK

OPINIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK www.brs-biegli.pl, e-mail: biegli@brs-biegli.pl OPINIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock WARSZA WA, DNIA 30.04.2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. stowarzyszenia Nasze Lasowice. sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. stowarzyszenia Nasze Lasowice. sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r. Załącznik do uchwały nr 8 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 29 stycznia 2013 r. Załącznik do uchwały nr 5 zebrania komisji rewizyjnej stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan ZA ROK 2014 Na sprawozdanie finansowe Fundacji Rodziny Waksmundzkich Projan składają się : 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Stowarzyszenie dla Przemyśla SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Przemyśl, 2015 Strona 1 z 7 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Stowarzyszenie dla Przemyśla Regia Civitas Siedziba: 37-700 Przemyśl

Bardziej szczegółowo