RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok Warszawa 2006 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r."

Transkrypt

1 F N A N S - S E R V E S ZESP& DORADCOW FNANSOWO-KSEGOWYCH SPOLKA z 0.0. (z wylqcznym udzialem Stowanyszenia Ksi~gowych w Polsce) GRUPA FNANS-SERVS Warszawa, ul. Kopernika 30 RAPORT z badania lqcznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWA Warszawa 2006 r. -

2 CZQSC OGOLNA... Str llformacje identyfikujqce badanq jednostkq nformacje o sprawozdaniu finansowym za okres poprzedzajqcy nformacje identyfikujqce podmiot uprawniony do badania sprawozdah nformacje identyfikujqce badane sprawozdanie finansowe Otrzymane oswiadcmlia i dostqpnosc danych... 6 SYTUACJA FNANSOWA Podstawowe dane Ocena sytuacji finansowej CislgloSC dzialalnosci cz~sc SZC~EGOLOWA.... PrawidlowoSC stosowanego systemu ksiggowosci OMOWENE SUADNKOW AKTYWOW WartoSci niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwale NaleinoSci dlugoterminowe Zapasy NaleinoSci krbtkoterminowe nwestycje kr6tkoteminowe (r6tkoterrninowe rozliczenia miqdzyokresowe OMOWENE SUADNKOW PASYWOW Fundusz wlasny Rezenvy na zobowiqanie Zobowivania dhgoterminowe Rozliczenia miqdzyokresowe... V. OMOWEN~E POZYCJ KSZTALTUJ4CYCH WYNK DZALALNOSC... V. KOMPLETNOSC POPR~~WNOSC SPORZ4DZENA NFORMACJ DODATKO WEJ... V. POPRAWNOSC RACHUNKU PRZEPLYWOW PENQZNYCH... V. POPRAWNOSC ZESTAWENA ZMAN w FUNDUSZU WLASNYM... POZOSTALE USTALENA NFORMACJE

3 8 ' ' 8 ' Raport z badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia, ',,,. 1 nformacje identyfikujqce badanq jednostkq 1.1. Narodowy Fundusz Zdrowia (zwany dalej,,nfz" lub,,funduszem"), z siedzibq w Warszawie przy ulicy Grhjeckiej 186, dziala na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodkow publicznych (Dz. U. Nr 210, poz z p6iniejszymi zmianami), zwanej dalej,,ustaw$' oraz statutu nadanego rozporzqdzeniem Prezesa Rady Ministr6w z dnia 29 wrzesnia 2004 roku w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 213, poz i z 2005r. Nr 184, poz. 1542), zwanego dalej,,statutemu. Statut Funduszu okreila w szczeg6lnosci strukturq organizacyjnq Funduszu, w tym Centrali i Oddzial6w Wojewodzkich Funduszu oraz siedziby tych oddzialbw, majqc na wzglqdzie spraivne wykonywanie zadan przez Fundusz. Czas dzialania Narodowego Funduszu Zdrowia jest nie oinaczony. Narodowy Fundusz Zdrowia jest panstwowq jednostkq organizacyjnq posiadajqcq osobowosc prawnq Narodowy Fundusz Zdrowia posiada: - numer identyfikacji podatkowej NP , nadany w dniu 27 wrzeinia 2004 r. przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzqdu Skarbowego w Warszawie, - numer rejestracji statystycznej REGON , nadany w dniu 21 wrzeinia 2004 r. przez Urzqd Statystyczny w Warszawie. Fundusz nie ma jednostek powiqzanych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 29 wrzeinia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z p6iniejszymi zmianami) Zgodnie z art. 97. Ustawy Fundusz zarzqdza Srodkami finansowymi, o kt6rych mowa w art. 116 Ustawy. W zakresie Srodkow pochodzqcych ze skladek na ubezpieczenie zdrowotne Fundusz dziala w imieniu wlasnym na rzecz ubezpieczonych oraz os6b uprawnionych do tych Swiadczen na podstawie przepisow o koordynacji. Do zakresu dzialania Funduszu nalezy r6wniez w szczeg6lnosci: 1) okreilanie jakosci i dostqpnoici oraz analiza koszt6w iwiadczen opieki zdrowotnej w zakresie niezbqdnym dla prawidlowego zawierania um6w o udzielanie Swiadczen opieki zdrowotnej ; FNANS - SERVS Zespol Doradcow F~nansowo- Kslqgowych Spolka zo o GRUPA FNANS - SERVS

4 ' tlaport z badania sprawozdanla finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia 2) yrzeprowadzanie konkursow ofert, rokowali i zawieranie um6w o udzielanie Swiadczeli opieki zdrowotnej, a takie monitorowanie ich realizacji i rozliczanie; 3) finansowanie Swiadczeli opieki zdrowotnej udzielanych swiadczeniobiorcom innym nii ubezpieczeni spelniajqcym kryteriuln dochodowe, o kt6rym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 rnarca 2004 r, o pomocy spolecznej, co do ktorych nie stwierdzono okolicznosci, o ktorej mowa w art. 12 tej ustawy; 4) opracowywanie, wdl-aianie, realizowanie i finansowanie program6w zdrowotnych; 5) ~vykonywanie zadari zleconych, w tym finansowanych przez ministra wlaiciwego do spraw zdrowia, w szczegblnoici realizacja programow zdrowotnych; 6) nlonitorowanie ordynacji lekarskich; 7) promocja zdrowia; 8) prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych; 9) prowadzenie wydawniczej dzialalnoici promocyjnej i informacyjnej w zakresie ochrony zdrowia. Fundusz prowadzi Ceiltralny Wykaz Ubezpieczonych w celu: 1) potwierdzenia prawa do Swiadczeil z ubezpieczenia zdrowotnego; 2) gromadzenia danych o ubezpieczonych w Funduszu; ' 3) gromadzenia danych o osobach uprawnionych do Swiadczen opieki zdrowotnej na podstawie przepisow o toordynacji; 4) wydawania poiwiadczeri i zaswiadczeri w zakresie swojej dzialalnoici; 5) rozliczania kosztow Swiadczeli opieki zdrowotnej, w tym udzielanych na podstawie przepisow o koordynacji. Fundusz nie wykonuje dzialalnoici gospodarczej. Rzeczywista dzialalnoid Funduszu w badanym okresie obejmowala zadania w ymienione wyiej Sklad Kierownictwa Funduszu na dzien 9 maja 2006 roku stanowili: Jerzy Miller - Prezes Funduszu, powolany na stanowisko w dniu 30 wrzehia 2004 r. Marek Lejk - Zastepca Prezesa ds. Sluib Mundurowych powoiany na stanowisko w dniu 24 marca 2004 r. Janusz Wesolowski - Zastepca Prezesa ds. Finansowych, powolany na stanowisko w dniu 18 kwietnia 2005 r. - SERVS Zespol Doradcow Fina~~sowo- Ksiegowych Spolka GRUPA FNANS - SERVS -3- t'fnans

5 . ', / / ',' ', ',. Raport z badania sprawozdania tinansowego Narodowego Funduszu Zdrowia 8 1 ' <: ' Jacek Grabowski - Zastepca Prezesa ds. Medycznych,, powoiany na Stanowisko w dniu 3 1 marca 2006 r. ' \ Ponadto w sklad Kierownictwa Funduszu w okresie badanym wchodzili: Michai Kaminski - Zastepca Prezesa ds. Medycznych powolany na stanowisko w dniu 24 marca 2004 r., odwolany ze stanowiska w dniu 5 stycznia 2006 r. Marek Mazur - Zastepca Prezesa ds. Finansowych, powolany na stanowisko w dniu 15 kwietnia 2003 r., odwolany ze stanowiska 2 lutego 2005 r Fundusz prowadzi rachunkowoid na zasadach okreilonych w ustawie z dnia 29 wrzeinia 1994r. o rachunkowoici (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z p6iniejszymi zmianami). Centrala Funduszu i Oddziaiy Wojew6dzkie Funduszu sporzqdzajq samodzielnie sprawozdania finansowe. Lqczne sprawozdanie finansowe Funduszu, o kt6rym mowa w art. 51 ustawy z dnia 29 wrzeinia 1994 r. o rachunkowoici, sporzqdza Prezes Funduszu W dniu 31 grudnia 2005 roku fundusz wlasny NFZ wyno~i ~09 zi. 2. nformacje o sprawozdaniu finansowym za okres poprzedzajqcy Sprawozdanie finansowe Funduszu (lqczne) za okres od 1 paidziernika 2004r. do 31 grudnia 2004 roku: - zostalo zbadane przez FNANS - SERVS Zesp61 Doradc6w Finansowo - Ksiqgowych Sp6lka z 0.0. GRUPA FTNANS - SERVS w Warszawie, ul. Kopernika 30, - zostalo zatwierdzone przez Ministra Finans6w, dzialajqcego w porozumieniu z Ministrem Zdrowia, decyzjq z dnia 27 czerwca 2005r. (nr FS ). 3. nformacje identyfikujqce podmiot uprawniony do badania sprawozdan 3.1. Decyzjq Ministra Finans6w z dnia 27 grudnia 2005r. (nr FS ) FNANS - SERVS Zesp61 Doradc6w Finansowo - Ksiqgowych Sp. z o.o., Grupa FNANS - SERVS (zwany dalej,,fnans - SERVS Sp. z 0.0.") z siedzibq w Warszawie przy ulicy Kopernika 30, jako podmiot uprawniony do badania sprawozdan finansowych, wpisany na list? w Krajowej zbie Bieglych Rewident6w 'J FNANS - SERVS Zespol Doradcow Finansowo - Ksiegowych Spolka GRUPA FNANS - SERVS

6 Raport z badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia pod numerem 205, zostal powolany do zbadania sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2005r. do 3 1 grudnia 2005r. 3.2: Zar6wno FNANS - SERVS Sp. z o.o., jak i biegli rewidenci Jolanta Ciechomska nr ewidencyjny 6332/440 oraz Hanna Rosiak nr ewidencyjny 7893/4728 spelniajq, w rozumieniu art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzeinia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694, z p6iniejszymi mianami), warunki do wyraienia bezstronnej i niezaleinej opinii o badanyn sprawozdaniu finansowym Zgodnie z umowq zawartq z Funduszem w dniu 27,grudnia 2005r. badanie sprawozdania finansow ego przeprowadzono w siedzibie NFZ w okresie od dnia 3 kwietnia 2006 r. do dnia 9 maja 2006 r. z przenvami. Na podstawie przeprowadzonego przez nas badania mielismy za zadanie sporzqdzik raport o sprawozdaniu finansowym, traktowanym jako calosc. Temu celowi sluiyty zaprojektowane przez nas procedury, kt6re nie obejmowaly informacji uzupe~niajqcych, niemajqcych wplywu na badane sprawozdanie finansowe traktowane jako calosc. 4. nformacje identyfiltujqce badane sprawozdanie finansowe Przedmiotem badania by10 lqczne sprawozdanie finansowe NFZ, sporzqdzone dnia 28 marca 2006 r., obejmujqce: 1) wprowadzenie do sprawozda~lia finansowego; 2) bilans sposzqdzony na dzien 3 1 grudnia 2005 roku, kt6ry po stronie aktyw6w i pasywbw zamyka sic sumq j 3 zlotych, 3) rachunek zysk6w i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 3 1 grudnia 2005 roku, wykazujqcy zysk w wysoltosci ,42 zlotych, 4) zestawienie mian w funduszu wlasnym za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujqce wzrost funduszu wlasnego o kwotq ,42 zlotych, 5) rachunek przeplywow piedqznych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujqcy wzrost stanu Srodkow pienieinych o kwotq ,09 zlote, 6) dodatkowe informacje i objainienia. Sprawozdailie zostalo podpisane przez wszystkich czlonk6w Kiero G16wnego Ksiggowego. :r;;;;,;jdl,;r:$t: Zespol Doradcow F~nansowo - Ks~egowycli Syolka zo o. GRUPA FNANS - SERVS -5-

7 ,1 8 '~~,'..:,.r~ 8,, ', 2,,. Raport z badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia, ', :, ', #,, >,,*..; ;. :' vv,b t,~~l.p.q. L,,.) ),St. ;i ;,is?;;.?:;! ", 1, 5., Otrzymane oswiadczenia i dostepnoid danych, Za sporzqdzenie zbadanego sprawozdania finansowego w sposob prawidlowy, ( rzetelny i jasny odpowiedzialnoic ponosi Prezes Funduszu. Kierownictwo Funduszu udostepnilo nam ksiegi rachunkowe oraz inne wymagane dokumenty, a takze udzielilo wyjainien niezbednych do sporzqdzenia raportu. Prezes Funduszu, Zastepca Prezesa ds. Finansowych i Gl6wny Ksiegowy zlozyli nam oiwiadczenie z dnia 9 maja 2006 r. o: - kompletnym ujeciu danych w ksiegach rachunkowych, - wykazaniu w sprawozdaniu finansowym wszelkich zobowiqzan warunkowych, - ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym wszelkich istotnych zdarzen gospodarczych, ktore nast~ily do dnia zlozenia oiwiadczenia. W zloionym oswiadczeniu rowniei potwierdzono, ie przekazane narn informacje byly prawdziwe oraz rzetelne i objgly wszelkie zdarzenia mogqce miec wplyw na sprawozdanie finansowe. B. SYTUACJA FNANSOWA 1. Podstawowe dane Ponizej zostaly przedstawione syntetyczne dane, charakteryzujqce skladniki majqtkowe i zr6dla ich finansowania oraz przychody, koszty i wynik finansowy Funduszu, wykazane w sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku Slcladniki majqtkowe i ir6dla ich finansowania Wyszczeg6lnienie A. Aktywa tnvale 1. Wartoici nie~naterialne i prawne 2. Rzeczowe aktywa trwate 3. Naleznoici dtugoterminowe r. kwota , , ,O 517,4 udzial % 3 6,O 0,2 5,8 0,O w tys. zt r. kwota udziat % Yo (4: 2) ,2 5,O 101, ,9 0,2 96, ,5 4,8 101,9 209,8 0,O 40,5 B. Aktywa obrotowe 1. Zapasy 2. NaleznoSci krotkoterminowe 3. lnwestycie - - kr6tkoterminowe 4. Kr6tkoterminowe rozliczenia miqdzyokresowe Aktywa razem 1.271, ,7 0,O 100,O 2.041,O ,4 0,l 100,O 160,6 121,4 1 \'r FlNANS - SERVlS Zespol Doradcow Finansowo- Ksiqgowych Spolka zoo. GRUPA FNANS - SERVS

8 Raport z badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowin -. 1 A. Fundusz wlasny 1. Fundusz podstawowy 2. Zysk (strata) z lat ubieglych 3. Zysk (strata) netto w tys. zl =i udzial % B. Zobowiqzania i rczenvy na zobowiqzania. Rezerwy na zobowiqzania 2. Zobowiqzania dlugoterminowe 3. Zobowiqzania ltr6tkoterm inowe - 4. Rozliczenia nliedzyokresowe -- Pasylva razeni 1.2. Przychody, koszty i wyniki finansowe w tys. zt r. -- kwota Struktura r % do 1. P~azychody og6len1 z tego: 1. Przychody netto ze sprzedaiy i zrownane z nirni 2. Pozostale przychody operacyjne 3. Przychody finansowe 11. Koszty ogolem z tego: 1. Koszty dziatalnosci operacyjnej 2. Pozostale koszly operacyjne 3. Koszty finansowe / 1V. Wynik zdarzeli nadzwyczajnych / V. Zysk brutto V. Zysk netto 1.3. Uzupel~liajqce dane statystyczne! Z dniem r. Narodowy Fundusz Zdrowia ulegi przeksztaiceniom organizacyjno - prawnym i dlalego ilie ma formalnych podstaw do wykazywania w sprawozdawczosci finansowej za okres badany danych dotyczqcych realizacji zadar? FNANS -SERVE ZespOl Doradc6w Finansowo - Ksiegowych Sp6lka zo o. GRUPA FNANS - SERVS -7-

9 _/ i u'l, Raport z badanla sprawozdan~a finansowego Narodowego Funduszu Zdrow~a za rok LO ",finansowych Funduszu za porownywalny okres poprzedzajqcy. Jednakze, ' gwzglcdniaj qc fakt, ze pod wzglcdem merytorycznym istniej e kontynuacja realizacji ' \ ' zadaii, dlatego mozna zobrazowac dzialalnosc Funduszu nastcpujqcymi danymi statystycznym, ktbre zasadnie - w ujqciu szczegolowym - zamieszczono w informacjach dodatkowych do badanego sprawozdania finansowego. w tys. zl Wyszczegolnienie 1. Przychody og6lern z tego: 1. Przychody podstawowe dzialalnobci operacyj nej 1 2. Pozostale przychody operacyjne 3. Przychody finansowe 11. Koszty og6lern z tego:. Koszty dzialalnobci operacyjnej 2. Pozostale koszty operacyjne 3. Koszty finansowe 111. Wynik na dzialalnosci ( - 11) 1V. Wynik zdarzeri nadzwyczajnych V. Zysk (strata) brutto V. Zysk (strata) netto Rok kwota , , , , ,l , , ,l ,s 0,o , ,s 2004 struktura ( % ) 3 100,O 98,6 1, ,O 99,4 0,5 0,1 Rok kwota , ,l , , ,s ,l , , ,7 0,o , , struktura (%) 5 100,O 98,8 0,9 0,3 100,O 99,7 0,2 0, (4:2) % 6 107,9 108,l 89,3 124,7 107,9 108,2 51,8 1 17,6 11 0,4 110,4 110,4 2. Ocena sytuacji finansowej - Struktura majqtku trwalego i majqtku obrotowego na koniec 2005 roku nie ulegla istotnym zmianom w porownaniu do stanu na poczqtek okresu badanego. - Zmienila siq znacznie struktura aktywow obrotowych, co dotyczy dwoch glownych pozycji, bowiem zwiqkszyl siq udzial inwestycji krdtkoterminowych tj. Srodkow pienieinych (z 24,9% do 36,0%), przy spadku udzialu naleinoici krotkoteminowych (z 69,0% na 58,9%). - Na wzrost wartosci aktywow ogolem o 21,494 wplynqla w szczegdlnoici wysoka dynamika aktywdw obrotowych (wzrost o 22,7%), w tym glownie inwestycji krdtkoterminowych (wzrost o 75,6%), lecz nalezy uwzglqdnik naturalnq zmiennosc wielkosci tego skladnika majqtkowego ze wzglqdu na jego duzq plynn0sc. - stotne zmiany nastqpily w wielkoici oraz strukturze funduszu wlasnego. W wyniku osiqgniqcia w 2005r. nadwyiki finansowej (zysku netto) zwiqkszyl siq fundusz wlasny i osiqgnql wielkosc dodatniq 457,6 mln zl, co stanowi 9,9% NANS - SERVS Zespbl Doradcow Finansowo- Ksiegowych Spblka 20 o GRLlPA FNANS - SERVS -8-

10 liaport z badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rolc 2005 udzialu w strukturze finailsowania skladnik6w majqtku, podczas gdy na poczqtku badanego okresu wystqpowal niedobor funduszu wlasnego, ktbry by1 pokrywany zobowiqzaniami. - Fundusz podstawowy ilie ulegl zmianie. W zwiqzku z pokryciem z nadwyzki finansowej za rok 2004 w kwocie ,7 tys. zl strat z lat ubieglych, suma tych strat ulegla obnizeniu do kwoty 407,6 mln zl. Straty te mniejszajq fundusz wlasny. - Analiza dynamiki zobowiqzan i rezerw na zobowiqzania wslcazuje na obniienie rezerw na zobowiqzania o 9,8%, zobowiqzan dlugoterminowych o 79,9%, rozliczen miqdzyokresowych o 68,1%, zas wzrost zobowiqzan kr6tkoterminowych o 14,1% w stosunku do stanu na poczqtek badanego okresu. - Obnizenie zobo wiazah dlugoter~ninowych o 320,3 mln zl wynika z przekwalifiko- wania na zobowiqzania krbtkoterminowe - ze wzglqdu na zblizajqcy siq termin wyillagalnosci (w 2007r.) - czqsci zadluienia z tytulu pozyczki z budzetu panstwa (rcprezentowanego przez Ministra Finans6w) udzielonej b. Kasom Chorych, kt6re przejql Fundusz jako ich nastepca prawny. - Glownym irbdlem finansowania skladniltow majqtkowych Funduszu sq zobowiqzania i rezerwy na zobowiqzania (w ponad 90%), lecz na koniec 200%. nie wystqpilo jui zjawisko ~liedoboru funduszow wlasnych, kt6re mialo miejsce w 2004r. - Wskainik trwalosci struktury finansowania - liczony jako suma funduszu wlasnego, dlugoterminowych zobowiqzan i rezcrw diugoterminowych w stosunku do sumy aktywow - ulegl poprawie, gdyi na poczqtku badanego okresu mid wartost 0,04, a na ltoniec okresu wynosil0,12, lecz poziom jego nadal jest niski. - Wskainik plynnosci bieiqcej - liczoily jako aktywa obrotowe ogblem w stosunku do zobowiqzan krbtkoterminowych - wzrbsl z 1,09 na poczqtku badanego okresu do 1,17 na ltoniec okresu i jego poziom moina uznac za zadowalajqcy. - Z rachunku zyskbw i strat wynika, ie przychody podstawowe roku badanego, tj. ze skladek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne i zrbwnane z nimi, stanowiq 98,8% przychod6w ogblem, zai pozostale przychody operacyjne - 0,9%, a przychody finansowe - 0,3%. Przychody Funduszu w 200%. wyniosly ogolem ,2 tys. z1 i-w por6wnaniu z rokiern 2004 byly wyisze o ,3 tys. zl. A Koszty og6lem w 2005r. wyniosly ,5 tys. zl i byly 2004r. o ,4 tys. zl SpClka zo.0. GRUPA FMANS- SERVS

11 , ' Raport z badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rolc 2005 / ' 0 1 Koszty w relacji do przychodow stanowily 97,89%. W strukturze kosztow ogolem,, ', dominujqcy by1 udzial kosztow dzialalnoici operacyjnej (99,7%), zas niewielki ' 1 pozostalych kosztow operacyjnych (0,2%) i kosztow finansowych (o,l%). - Wynik finansowy, netto (nadwyikq przychodow nad kosztami) w 2005r. w lqcmej kwocie ,7 tys. zl uksztaltowaly rezultaty na poszczegolnych rodzajach dzialalnoici, a mianowicie: - zysk na dzialalnoici operacyjnej ,O tys. zl - zysk na pozostalej dziaialnoici operacyjnej ,O tys. zl - zysk na dzialalnoici finansowej ,7 tys. z1 - Ze wzglqdu na brak porciwnywalnoici danych z okresu badanego z danymi z okresdw poprzedzajqcych nie ma warunkow dla przeprowadzenia szczegolowej analizy por6wnawczej. 3. CiqgloiC dzialalnoici Narodowy Fundusz Zdrowia jako panstwowa jednostka organizacyjna powolana mocq Ustawy, realizuje swe zdania przez Centrale oraz Oddzialy Wojewodzkie i spelnia warunki kontynuacj i dzialalnoici. 1. Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi rachunkowosc na zasadach okreilonych w ustawie z dnia 29 wrzeinia 1994r. o rachunkowoici (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z poiniejszymi zmianami), z wylqczeniem art. 80 ust. 3 tej ustawy. Wylqczenie oznacza, ze do jednostek niebqdqcych spolkami handlowymi, jezeli nie prowadzq dzialalnoici gospodarczej, nie stosuje siq przepisow rozdzialow 6 i 7 ustawy o rachunkowoici dotyczqcych sprawozdan finansowych jednostek powiqzanych oraz dotyczqcych badania i oglaszania sprawozdan finansowych. Jednakze na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o iwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodkow publicznych (Dz. U. Nr 210, poz z poiniejszymi )? zmianami) sprawozdanie finansowe Funduszu podlega badaniu przez bieglego rewidenta oraz zatwierdzeniu przez ministra wlaiciwego do spraw Jmns$,w publicznych po zasiegniqciu opinii ministra wlaiciwego do spraa 1- FNANS - SERVS Zespol Doradcow Fi~iansowo - Ksi$gowych Spolka GRUPA FNANS - SERVS - 10-

12 Raport z badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia 2. Ksiqgi rachunkowe Funduszu prowadzone sq w siedzibie Funduszu oraz w siedzibach poszczegblnych Oddzialow Wojewbdzkich NFZ. Fundusz posiada aktualna dokumentacje opisujqcq przyjete zasady (politykq) rachunkowosci, o ktorej mowa w art. 10 ustawy o rachunkowoici, a w tym zakladowy plan kont. Fundusz stosowal w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. zasady rachunkowosci ustalone Zarzqdzeniem Prezesa NFZ Nr z dnia r., mienionym zarzqdzeniami: Nr z dnia r. oraz Nr z r. 3. Prowadzone przez nas badania nie ujawnily nieprawidlowosci ksie rachunkowych, mogqcych miec istotny wplyw na zbadane sprawozdanie finansowe, w tym dotyczqcych: - zasadnoici stosowanej golityki rachunkowoici w sposbb ciqgly, - prawidlowosci otwarcia ksislg rachunkowych na r. na podstawie sald wykazanych w bilansie na dzien r., - kompletnosci i przejrzystoici operacji gospocfarczych potwierdzonych dowodami ksiqgowymi, ktbre odpowiadajq wymogom ustawy o rachunkowosci, - rzetelnoici, bezblqdnoici oraz powiqzania zagis6w w ksiqgach rachunkowych, - poprawnosci przeniesienia danych z uzgodnionych ksislg rachunltowych do poszczeg6lnych elementbw skladowych sprawozdania finansowego, - wlaiciwego przechowywania i ochrony ltsiqg rachunkowych wraz z dokumentacjq ksiqgowq oraz zatwierdzonych sprawozdati finansowych. 4. Wykonane przez nas badania potwierdzily, ze NFZ spelnil obowiqzek przeprowadzenia inwentaryzacji aktywciw i pasywciw z uwzglednieniem wyrnaganej jej czqstotliwoici, przedniotu oraz terminu - zgodnie z postanowieniarni art. 26 ustawy o rachunkowosci. nforrnacje o zalu-esie przedmiotowym oraz fonnach inwentaryzacji aktywbw i pliczone. pasywbw w Oddzialach Wojewbdzkich i Centrali Funduszu zamieszczono w raportach z badania sprawozdah finanso&ch poszczegblnych jednostek. nwe~ltaryzacjc, w czesci w jakiej zostala przeprowadzona, uznaje sic za prawidlowq. Jej wyniki zostaly wprowadzone do ksiqg rachunkowych okresu badanego i FMANS - SERVlS ZespCll Doradc6w Finansowo - Ksicgowych Sp64ka z 0.0. GRUPA FMANS - SERVlS

13 ,.' Raport z badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia., 1 ', 1,, ~Aktywa Funduszu obejmujq nastqpujqce podstawowe skladniki: (w zlotych) 1. WartoSci niematerialne i prawne ,OS Wartoici niematerialne i prawne stanowiq 0,2% majqtku Funduszu i obejmujq oprogramowanie oraz licencje na uzytkowe programy komputerowe. Szczegolowe rozliczenie zmian w wartoiciach niematerialnych i prawnych przedstawiono w nocie 1.1 b) do sprawozdania finansowego NFZ. WartoSci niematerialne i prawne o wartoici poczqtkowej wiqkszej od 3,5 tys. zl podlegajq amortyzacji metodq liniowq. Odpis6w amortyzacyjnych dokonuje siq miesiqcznie poczqwszy od nastqpnego miesiqca po miesiqcu przyjqcia do uiytkowania wartosci niematerialnych i prawnych. Wyposazenie niematerialne, kt6rego wartoid poczqtkowa wynosi od 0,5 tys. zl do 3,5 tys. zl jest amortyzowane jednorazowo w miesiqcu oddania do uiytkowania. Stan wartoici niematerialnych i prawnych zostal potwierdzmy w drodze porownania danych z ksiqg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami. 2. Rzeczowe aktywa tnvale ,75 Rzeczowe aktywa trwale stanowiq 4,8% majqtku Funduszu. Wartoid rzeczowych aktyw6w trwalych ulegla zwiekszeniu na dzieii- bilansowy w por6wnaniu do stanu na dzien 3 1 grudnia 2004 r. o kwotq 4.209,5 tys. zl. Szczeg6lowe rozliczenie zmian w rzeczowych aktywach trwalych zaprezentowano w nocie 1.l.a) informacji dodatkowych i objainien do sprawozdania finansowego NFZ. ~rodki trwale o wartoici poczqtkowej wiqkszej od 3,5 tys. zl podlegajq amortyzacji metodq liniowq. Odpis6w amortyzacyjnych dokonuje siq miesiqcznie poczqwszy od nastqpnego miesiqca po miesiqcu wprowadzenia Srodk6w trwalych do ewidencji. Wyposaienie rzeczowe, kt6rego wartoic poczqtkowa wynosi od 0,5 tys. zl do A 3,5 tys. zl jest amortyzowane uiytkowania. NANS - SERVlS Zespol Doradcow Finansowo - Ksiqgowych Spolka GRUPA FNANS - SERVlS -12-

14 Raport z badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rolc 2005 nfonnacje dotyczqce sposobu amortyzowania irodk6w tnvalych przedstawiono w pkt. 8 wprowadzenia do sprawozdania finansowego. Stan rzeczowych aktyw6w tnvalych zostal potwierdzony w drodze porownania danych z ksiqg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz w drodze iilwentaryzacji w formie spisu z natury takich skladnik6w jak: samochody osobowe, komputery przenoine - notebooki, telefony kom6rkowe. 3. Naleinoici dlugoternlillowe ,64 Naleinoici dlugoterminowe zostaly zaprezentowane w bilansie w kwocie wymaganej zaplaty i obejmujq naleziloici z wyrokow sqdowych, z terminem ich splaty okreilonym na lata pbiniejsze. Wart056 naleinoici dlugoterminowych ulegla obnizeniu na dzieri bilansowy w por6wlaniu do stanu na dzien 31 grudnia 2004 r. o kwotq 307,6 tys. zl. NaleinoSci dlugoterminowe zostaly potwierdzoile w drodze por6wnania danych z ksiqg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami. 4. Zapasy ,18 Zapasy wykazane w bilansie obejmujq materialy, towary oraz zaliczki na dostawy. Wart056 zapasbw ulegla obnizeniu na dzien bilansowy w porownaniu do stanu na dzien 3 1 grudnia 2004 r. o kwotq 865,5 tys. zl. Wart056 zapasow wykazana w bilansie zostala potwierdzona inwentaryzacjq w formie spisbw z natury. 5. NaleinoSci krdtkoterminowe ,62 Naleinoici kr6tkoterminowe stanowiq 58,9% sumy bilansowej i obejmujq naleaogci z tytulu dostaw i ushg, w tym z tytulu skladek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokoici ,5 tys. 21. Do dnia 19 stycznia 2006 r. kwota nnleinoici od ZUS i KRUS wplynqla na konto NFZ. nfonnacje o odpisach aktualizujqcych wartoid. naleinogci na dzieri bilansowy - w kwocie tys. zl - zawarto w nocie 1.9 infonnacji dodatkowych i objainien do sprawozdania finansowego NFZ. Wedlug stanu na dzien bilansowy kwota naleinosci kr6tkoterminowych zwiqkszyla siq w por6wnaniu do stanu na dzien 31 gnldnia 2004 r. o S - SERVS Zesp61 Doradcow F~l~ansowo - Ks~egowych Sp6lka z 0.0 GRUP

15 ', ', ' 8 ', Raport z badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia ' uzgodnienia,', 1 ' (,,,,,,, Wykazany stan naleznosci kr6tkoterminowych zostal potwierdzony w drodze oraz weryfikacji sald.! ' \ 1 6. nwestycje krdtkoterminowe nwestycje kr6tkoterminowe stanowiq 36,0% sumy bilansowej i obejmujq Srodki pieniqine w kasie i na rachunkach bankowych oraz inne Srodki pieniqine. Stan got6wki w kasach zostal potwierdzony przeprowadzonymi spisami z natury, a stan Srodk6w na rachunkach bankowych - otrzymanymi potwierdzeniarni sald. 7. Krdtkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe ,78 Gldwnymi pozycjarni kr6tkoterminowych rozliczen miqdzyokresowych sq poniesione oplaty za Swiadczenie asysty technicmej i konsenvacji dla system6w informatycznych NFZ pracujqcych na rozwiqaniach bazodanowych ORACLE, dotyczqce przyszlych okres6w. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeli miqdzyokresowych przedstawiono w nocie do sprawozdania finansowego NFZ. Stan kr6tkotenninowych rozliczen miqdzyokresowych zostal potwierdzony w drodze por6wnania danych z ksiqg rachunkowych z odpowiednimi dokumentarni. Stan aktyw6w zaprezentowany w sprawozdaniu finansowym NFZ uznaje siq za wykazany prawidlowo. Pasvwa Funduszu obejmujqnastqpujqce podstawowe sldadniki: (w zlotych) 1. Fundusz wlasny ,09 Fundusz wlasny wykazany w bilansie obejmuje: - fundusz podstawowy w wysokoici ,9 tys. zl, ktbry stanowi rbwnowartos6 majqku trwalego netto otrzymanego od Skarbu Pahtwa, - stratq z lat ubieglych w wysokos'ci ( ,7) tys. zl, st~icyk;:~~ri <, - zysk netto okresu badanego w wysokoici ,7 tys. zl A,,57L, *, ~1~~~ liv F~ANS - SERVS Zespd Doradcbw Finansowo - Ksiqgowych Spdka z 0.0. GRUPA FNANS - SERVS

16 Raport z badanin sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia Ziniany w funduszu wlasnym zaprezentowane zostaly w sposob szczeg6lowy w zestawieniu zinian w kapitale (funduszu) wlasnym, stanowiqcym czqsd skladowq sprawozdania finansowego. 2. Rezenvy na zobowiqzania ,04 Rezenvy na zobowiqzania stanowiq 6,9% sumy bilansowej i w badanym okresie ulegly obnizeniu o ltwote ,l tys. zl w stosunku do stanu na dzieri 31 grudnia 2004 r. Rezenvy zostaly utworzone na pewne lub prawdopodobne przyszle zobowiqzania, w tym: - rezciwy na sprawy w poslqpowaniu sqdowym za Swiadczenia zdrowotne ponadumowile i71.782,9 tys. zl, - rezenvy na sprawy w postqpowailiu sqdowyrn za pozostale Swiadczenia zdrowotne 8.166,6 tys. zl, - rezenvy na iilne sprawy w postqpowaniu sqdowyrn 812,2 tys. zl, - rezenva na kwoty wynikajqce z nieprawomocnych wyrok6w z tytulu,,ustawy 203" Zmiany w stanie rezerw zostaiy zayrezentowane w nocie 1.8 oraz w nocie 1.11 informacji dodatkowych i objasnie6 do sprawozdania finansowego. Stan rezercv potwierdzono w drodze weryfikacji sald. 3. Zobowiqzania dlugoterminowe ,84 Zobowiqzania dlugoterminowe stanowiq 1,7% sumy bilansowej i ulegly obniieniu o tys. zl, ze wzglqdu na przekwalifikowanie kwoty tys. zl do zobowiqzan kr6tkoternlinowych oraz wzrost kwot kaucji i gwarancji dlugoterminowych o 330 tys. zl. Zobowiqzania dlugoterminowe obejmujq zadluienie z tytulu poiyczek udzielonych b. Kasom Cllorych z budietu panstwa (reprezentowanego przez Ministra Finans6w) - w czqici dlugoterminowej, platnej do d~&&/,~maca &k.kb.t ;:(:;:; :.,;;?a, 2007 r. nformacje o zobowiqzaniach dlugoterminowych przedstawion.0 b) informacji i objainieli do sprawozdania finansowego. ' ( FNANS - SERVS Zespol Doradcow Finansowo- Ksicgowyc)l Spolka GRUPA FNANS - SERVS

17 ,,. Raport z badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia 0 1 ) ' / Stan zobowiqzari dlugoterminowych potwierdzono przez porownanie danych z,, ksig rachunkowych z odpowiednimi dokumentami. 4. Zobowiqzania kr6tkoterminowe ,85 Zobowiqzania kr6tkoterminowe (w zasadzie o okresie wymagalnoici do 12 miesiqcy od dnia bilansowego) stanowiq 81,3% sumy bilansowej i zwiqkszyly siq o ,3 tys. zl w stosunku do stanu na dzieb 31 grudnia 2004 r. Glowne pozycje zobowiqzan kr6tkoterminowych stanowiq zobowiqzania z tytulu dostaw i uslug, kt6rych suma wynosi ,9 tys. zl (w wiqkszosci uregulowane przed badaniem sprawozdania finansowego) oraz zadluienie z tytulu pozyczek dla b. Kas Chorych - wyrnagalne w 2006 r. w kwocie ,l tys. zl (wraz z odsetkami). nformacje o zobowiqzaniach kr6tkoterminowych przedstawiono w nocie 1.10 a) oraz w tabeli nr 4 informacji i objainien do sprawozdania finansowego NFZ. Zobowiqzania krotkoterminowe wykazane w bilansie zostaly potwierdzone w drodze uzgodnienia rozrachunk6w oraz por6wnania danych z ksiqg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami. 5. Rozliczenia miedzyokresowe ,31 Rozliczenia miqdzyokresowe, obejmujqce przychody rozliczane w czasie, stanowiq 0,2% sumy bilansowej i ulegly obnizeniu o ,l tys. zl w stosunku do stanu na dzien 31 grudnia 2004 r. nformacje o rozliczeniach miqdzyokresowych przedstawiono w nocie 1.11 pkt 3 i 5 informacji i objainien do sprawozdania finansowego. Rozliczenia miqdzyokresowe wykazane w bilansie zostaly potwierdzone w drodze por6wnania danych z ksiqg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami. Stan pasywow zaprezentowany w sprawozdaniu finansowym NFZ uznaje siq za FNANS - SERVS Zespol Doradcow Finansowo - Ksiqgowych Spolka GRUPA FNANS - SERVS

Kancelaria Biegfych Rewident6w

Kancelaria Biegfych Rewident6w Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI.

Bardziej szczegółowo

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT Ka nee a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2008

Bardziej szczegółowo

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT BIURO AUDYTORSKIE An independent member of: utiy ul. Sniadeckich 10 V pi^tro 00-656 Warszawa Phone (+48 22) 621 7216 (+48 22) 621 6231 OMNIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. O P I N I A z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Opinia biegłego rewidenta z łącznego badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO ul. Nowogrodzka 31 lok. 213 00-511 Warszawa SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg_pl Internet wwwkpmg_pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007.

Sprawozdanie finansowe Fundacji Hospicyjnej z siedziba w Gdansku za rok 2007. ,,Fundacja Hospicyjna" ul. Chodowieckiego 1O Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Tlumaczenie. Spis tresci

Tlumaczenie. Spis tresci Tlumaczenie AGORA SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2000 DO 30.06.2000 ORAZ OD 1.01.1999 DO 30.06.1999 przygotowane zgodnie z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOSCI Tlumaczenie

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER ZRÓWNOWAZONEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES ROCZNY

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06. AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.98 Spis tresci Skonsolidowany bilans 1 Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

ARKABZWBK AKCJI SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIF;TY

ARKABZWBK AKCJI SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIF;TY ARKABZWBK AKCJI SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIF;TY RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENT A Z PRZEGL'\DU ORAZ POLROCZNE SPRA WOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD I STYCZNIA 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAB-R 2004 (zgodnie 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 r. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW MNSTER-CZtONEK RADY MNSTROW SZEF KANCELAR PREZESA RADY MNSTROW Jacek Cichocki BBF.P-61-212(1 )113 31166/f) Warszawa, dnia.3 wrzesnia 213 r. Pan Maciej Berek Sekretarz Stanu dotyczy: projektu budtetu cz~sci

Bardziej szczegółowo

ALUMAST S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31GRUDNIA 2012 ROKU REWIDENTA

ALUMAST S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31GRUDNIA 2012 ROKU REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ALUMAST S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31GRUDNIA 2012 ROKU Poznań, dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS 3/2003

Formularz SA-QS 3/2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2003-11-13 09:15:11 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Formularz SA-QS 3/2003 (dla emitentów papierów wartosciowych

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt O P I N I A NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sporządzona

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 R A P O R T z badania sprawozdania finansowego GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 za rok obrotowy obejmujący okres od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r. 1 A. I N F O R M A C J E O G Ó L N E 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Sąd

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie SA Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię

Raport uzupełniający opinię Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego BUMECH Spółka Akcyjna w Tychach za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Warszawa, kwiecień 2009 r. SPIS TREŚCI RAPORTU A. CZĘŚĆ OGÓLNA...2

Bardziej szczegółowo

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER SEKTORA USLUG FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES ROCZNY

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego ONICO SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE, UL.DZIECI WARSZAWY 21E/4 za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Warszawa, 28 lutego 2011 r. OPINIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 I. Zakres, miejsce i okres prowadzenia działalności...3 II. Rejestracja i obsługa bankowa...4 III.

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 I. Zakres, miejsce i okres prowadzenia działalności...3 II. Rejestracja i obsługa bankowa...4 III. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 I. Zakres, miejsce i okres prowadzenia działalności....3 II. Rejestracja i obsługa bankowa....4 III. Kapitały własne Spółki...4 IV. Reprezentacja Spółki i jej zatrudnienie...4

Bardziej szczegółowo