POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE WSPIERANIE MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE PILSKIM W RAMACH POŻYCZEK Z FUNDUSZU PRACY W LATACH P I Ł A, KWIECIEŃ 2004 R.

2 1. Uregulowania prawne Obowi zuj ce wlatach zasadyudzielania po yczek zfunduszu Pracy okre laj : ustawa z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdzia aniu bezrobociu (Dz. U. Nr 58, poz. 514 z 2003 r. z p n. zm.), rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 marca 1995 roku wsprawieszczeg owychzasadudzielaniapo yczekzfunduszupracy, wysoko cistopy procentowej oraz warunk w sp aty (Dz. U. 35 poz. 174 z 1995 r. z p n.zm.) oraz regulamin udzielania po yczek, stanowi cy woparciu oww. przepisy kryteria przyznawania po yczek zaopiniowane przez Powiatow Rad Zatrudnienia. Wskazuj one na: cele, podmioty uprawnione do ubiegania si o po yczk, zasady i warunki udzielania po yczek oraz warunki realizacji po yczek. Po yczkizfunduszupracys realizowanewtrybiecywilno prawnym. Mog by udzielane na tworzenie jednoosobowych podmiot wgospodarczych wramach uruchamianej dzia alno ci oraz na tworzenie nowych, dodatkowych miejsc pracy wfunkcjonuj cych ju zak adach. O po yczk z Funduszu Pracy mog si ubiega : na podj cie dzia alno ci gospodarczej: osoby bezrobotne, pracownicyw okresie wypowiedzenia z przyczyn dotycz cych zak adu pracy, osoby poszukuj ce pracy otrzymuj ce wiadczenia socjalne lub zasi ek socjalny przewidziane w uk adzie zbiorowym dla pracownik w zak ad w g rniczych, osoby podlegaj ce ubezpieczeniu spo ecznemu rolnik w, kt re zosta yzwolnione zpracy zprzyczyn dotycz cych zak ad wpracy inieposiad jace uprawnie do zasi ku dla bezrobotnych pracodawcy na tworzenie wzak adzie pracy dodatkowych miejsc pracy dla bezrobotnych skierowanychna te miejsca i zatrudniania ich przez okres min. 24 miesi cy. Zustawywynika, zewysoko po yczki nautworzenie1miejscapracyzar wno w ramach samozatrudnienia, jak i tworzonego 1 dodatkowego miejsca pracy nie mo e przekroczy 2

3 20 krotnego przeci tnego wynagrodzenia. Przy czym pracodawca musi wykaza min. 30% udzia u rodk w wasnych wtworzonym dodatkowym miejscu pracy. Ze wzgl du na mo liwo ci finansowe Funduszu, atak euwzgl dniaj c przedk adaneza o enia ekonomiczno finansowewnioskodawc w, przyj towregulaminiezasad udzielaniapo yczekwkwocie do 20 tys. z na 1 tworzone miejsce pracy. Preferencyjno po yczek polega przede wszystkim na ich niskim oprocentowaniu. Wynosi ono wstosunku rocznym 50%, awpowiatach uznanych za zagro one szczeg lnie wysokim bezrobociem strukturalnym 30% zmiennej stopy oprocentowania lombardowego. Istotna jest tak emo liwo umorzenia po yczki do wysoko ci 50% przez osoby podejmuj ce dzia alno,pod warunkiem prowadzenia tej dzia alno ci przez co najmniej 24 miesi ce oraz spe nienia pozosta ych obowi zk w na o onych na po yczkobiorc przepisami ustawy (dokumentowanie celowo ci wykorzystania po yczki, terminowa jej sp ata, informowanie o wszelkich nieprawid owo ciach po yczkodawc i uzgadnianie sposobu ich rozwi zania). Przepisy ustawy przewiduj okresy sp aty po yczki do 4lat oraz karencji wsp acie kapita uiodsetek nie przekraczaj cy 12 miesi cy. Oile 4letni okres ca kowitej sp aty po yczki mo na uzna za korzystny dla po yczkobiorcy, to wyd u anie okresu karencji powodowa o zbyt du e obci enie finansowe po yczkobiorc w i zagra a o utrzymaniu stanowisk. Wyd u ona karencja skraca aokres sp aty po yczki, awi cznacznie zwi ksza a kwoty rat. Po yczkobiorcy mieli te problemy zuregulowaniem pierwszej raty po yczki uwzgl dniaj cej kwot odsetek naliczanych wczasie karencji. Do wiadczenia te przyczyni y si do tego, e regulamin udzielania po yczek przewiduje okres karencji do 6 miesi cy. Obok zdecydowanie korzystnych warunk wudzielania po yczek na tworzenie i funkcjonowanie nowych stanowisk ustawa przewiduje rygorystyczne rozwi zania w przypadku odst pstw od obowi zuj cych regulacji prawnych. Dotycz one przede wszystkimcelupo yczek, awi cfaktycznegofunkcjonowaniatworzonegostanowiskaprzez co najmniej 2lata zar wno przez indywidualne osoby podejmuj ce dzia alno gospodarcz, jakipracodawc wtworz cychnowemiejscapracyizatrudniaj cychnanichskierowanych przez Urz d Pracy os bbezrobotnych. Przepisy ustawy s r wnie restrykcyjne w sytuacji niewywi zywania si po yczkobiorc wzobowi zku terminowego regulowania nale no ci. Odst pstwa od przyj tych wpowy szym zakresie ustale prawnych skutkuj wypowiedzeniem umowy ipostawieniempo yczkiwstannatychmiastowejwymagalno ci, awi czwrotempo yczki 3

4 wraz z nale nymi odsetkami w wysoko ci 120% zmiennej stopy oprocentowania lombardowego. Dlatego wa ne miejsce wprzepisach znajduj warunki, kt re musz spe nia wnioskuj cy opo yczk. Podj cie decyzji przyznaj cej po yczk uzale niaj one od ekonomicznej op acalno ciiwiarygodnego zabezpieczenia po yczki. Przedmiotowerozporz dzenieokre laniezb dnynaetapiewnioskowaniaopo yczk zakres informacji, kt re poddawane s analizie oraz ocenie, stanowi cpodstaw do podj cia decyzji oprzyznaniupo yczkilubodmowiejejudzielenia. Mo nazatemuzna, eprzepisyustawy promuj udzielanie po yczki na przedsi wzi cie rozwojowe, obarczone najmniejszym ryzykiem niepowodzenia. Przekonanie to wynika r wnie z faktu, e zawierana w oparciu o te przepisy umowa po yczki jest nie tylko umow starannego dzia ania, lecz tak eumow skutku. Zak ada bowiem osi gni cie wymiernego celu wpostaci faktu zatrudnienia os bbezrobotnych wramach uruchamianej dzia alno ci oraz na dodatkowych miejscach pracy, aryzyko ztego wynikaj ce obarcza po yczkobiorc. 4

5 2. Podstawowe informacje o wydatkach z FP w latach Fundusz Pracy utworzony zosta zdniem 1stycznia 1990r. woparciu oprzyj t r. ustaw o zatrudnieniu jako pa stwowy fundusz celowy. Konsekwencj wprowadzanychdotejustawyzmianijejnowelizacjijestobowi zuj cawobj tymanaliz okresieustawazdnia14grudnia1994r. ozatrudnieniuiprzeciwdzia aniubezrobociu, wraz z wprowadzanymi w jej przepisach kolejnymi, nowymi regulacjami prawnymi. Istotne zmiany wustawie ozatrudnieniu iprzeciwdzia aniu bezrobociu wprowadzone zosta y zdniem 1stycznia 2000r. Spowodowa yone, epowiatowe urz dy pracy wesz ywsk ad powiatowej administracji samorz dowej, aobowi zki ikompetencje jako dysponenta FP przej Starosta. Zmiany te spowodowa y rwnocze nie wprowadzenie nowych zasad ustalania kwot rodk wfp na finansowanie realizowanychprzez samorz d powiatowy zada. Od r. Ustalanie limit wwydatk wiprzekazywanie rodk wfp samorz dowi dokonywane jest wed ug algorytmu okre lonego w rozporz dzeniu Rady Ministr w. Zgodnie z przepisami tego rozporz dzenia, zadania finansowane z Funduszu Pracy podzielone zosta y na 3grupy: wydatki o charakterze obligatoryjnym (wyp ata zasi k w i wiadcze, refundacja wynagrodze za modocianych pracownik w do r.; od 2003r. refundacje wynagrodze za pracownik w m odocianych s wydatkami fakultatywnymi) wydatki fakultatywne (na finansowanie program wna rzecz aktywnego przeciwdzia ania bezrobociu) oraz pozosta ewydatkifakultatywne (m.in.kosztyopracowaniairozpowszechnianiainformacji zawodowych, koszty wysy ki wezwa, zawiadomie bezrobotnych, koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego). Podstawowe informacje owydatkach zfp wlatach oraz ich strukturze zawiera za czona tabela. Analizawydatk wzfunduszupracywlatach nasuwapodstawowe spostrze enie, efunduszwzr nicowanymstopniurealizowa zadania, dlakt rychzosta utworzony. Na tak ocen mog si z o y nast puj ce uwagi: 1. rodki Funduszu Pracy wlatach przeznaczane by yprzede wszystkim na wyp at zasi k wi wiadcze.wydatki te wynosi ywanalizowanym okresie przeci tnie 85% w powiecie pilskim is por wnywalne z udzia em w skali kraju 85%, 5

6 2. udzia wydatk w na aktywne formy przeciwdzia ania bezrobociu wynosi rednio wpowiecie pilskim nieco powy ej 8% (8,2%), natomiast rednio wkraju by jeszcze ni szy i nie przekracza 8% (7,9%), 3. mo liwo ci finansowania aktywnych form przeciwdzia ania bezrobociu najlepiej odzwierciedla kwota wydatk wna ten cel wprzeliczeniu na 1zarejestrowanego bezrobotnego, kt rej poziom uleg znacznemu obni eniu ju w2000r. iwyni s w powiecie 288,9 z (526,1 z w 1999r.) przy r wnoczesnym wzro cie liczby bezrobotnych. Nale ydoda, ewahania te wyst puj ce wca ym omawianym okresie dotycz tak emo liwo ci aktywnego oddzia ywania na rynek pracy wca ym kraju. Obni enie wydatk w na aktywne programy rynkowe by o spowodowane cz stymi zmianami wprzepisach ustawyozatrudnieniu iprzeciwdzia aniu bezrobociu, dotycz cymi przede wszystkim finansowania z FP zasi k w i wiadcze przys uguj cych osobom pozostaj cym bez pracy ipoci gaj cymi za sob coraz wy szy poziom wydatk w obligatoryjnych. Na tle przedstawionych wy ej uwarunkowa wskazuj cych na mo liwo ci pozyskiwania iwydatkowania rodk wna aktywne formy przeciwdzia ania bezrobociu dzia ania PUP w zakresie udzielanych z FP po yczek ilustruj dane zawarte w poni szej tabeli: Lata % udzia wydatk w na po yczki w wydatkach na aktywne formy przeciwdzia ania bezrobociu og em Powiat Kraj 1999r. 2000r. 2001r. 2002r. 2003r. 21,4 24,4 13,2 22,0 16,0 15,1 15,7 11,1 12,7 Zdanych wtabeli wynika, eprogram po yczek jest znacz c form aktywizacji zawodowej os bbezrobotnych. Zdysponowanego limitu rodk wfp na aktywne formy przeciwdzia ania bezrobociu przeznacza si stosunkowo na ten cel wpowiecie pilskim wi cej rodk w ni w kraju. 6

7 Podstawowe dane o bezrobotnych oraz wydatkach z FP w latach Wyszczg lnienie 1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych Jednostka miary Lata a) rednioroczna b) w ko cu roku Stopa bezrobocia % a) w powiecie 13,8 14,1 18,0 18,2 18,9 b) w kraju 13,0 15,1 17,4 18,1 18,0 3. Wydatki z FP og em tys z , , , , ,1 z tego: a) zasi ki i wiadczenia , , , , ,0 b) aktywne formy razem 3 874, , , , ,7 z tego: szkolenia 473,7 265,5 295,0 238,7 454,0 prace interwencyjne 397,9 308,9 256,1 278,4 465,5 roboty publiczne 763,5 583,2 331,0 241,2 667,2 po yczki (razem) 827,5 607,4 238,0 417,6 539,3 aktywizacja zawodowa absolwent w 1 215,4 729,4 615,4 578, ,1 programy specjalne 193,9 64,2 110,4 204,6 pozosta e aktywne formy 3,0 10,4 30,9 40,0 c) refundacja wynagrodze m odocianych 1 859, , , , ,6 d) pozosta e wydatki 225,7 290,0 285,8 317,2 365,8 4. Udzia w wydatkach z FP % a) wydatk w na zasi ki kraj 69,2 82,8 84,8 89,0 x powiat 65,6 80,1 85,4 90,3 84,9 b) wydatki na aktywne formy kraj 19,2 11,1 7,0 5,4 8,2 powiat 22,4 11,2 6,5 4,9 10,0 5. Wydatki na aktywne formy na 1 bezrobotnego (3b:1a) z/os a) w kraju 507,6 498,0 207,5 170,6 x b) w powiecie 534,9 288,9 184,0 164,8 297,9 r d o: sprawozdawczo za lata , symbol MPiPS01 oraz 02 opublikowane w Rynku Pracy Nr6 138

8 3. Po yczki z Funduszu Pracy jako jeden z instrument w wspierania ma ej przedsi biorczo ci w powiecie pilskim w latach Po yczki udzielane zfp osobom bezrobotnym na podj cie dzia alno ci gospodarczej oraz zak adom pracy wcelu tworzenia dodatkowych miejsc pracy s specyficzn form pomocy o ograniczonym zasi gu stosowania. Bior cpod uwag liczb jego adresat w, nale yprzypuszcza, enie stan si one programem rynkowym tak powszechnym jak program sta u, prac interwencyjnych czy szkole. Istot jest tu fakt, i po yczka to szczeg lna forma wsparcia, kt ra musi znale odpowiednichkandydat w. Zar wnoosobybezrobotnepodejmuj cedecyzj orozwi zaniu swoichproblem wpoprzezsamozatrudnienie, jakifirmyzwi kszaj cewoparciuopo yczk zfp sw jpotencja gospodarczy poddane zostaj konkurencyjnym regu om rynkowym. St d obszarryzykazwi zanegozutrzymaniemzak adanejfirmyoraztworzonychdodatkowych miejsc pracy wkorelacji zobowi zuj c zasad celowego iracjonalnego wydatkowania rodk w FP jest podstawowym argumentem udzielenia po yczki. Nale y r wnie doda, epo yczki od pozosta ych program wodr nia ito, i jest to jedyny program rynkowy tworz cy nowe, sta emiejsca pracy wgospodarce, atym samym maj cy wp ywna poziom pracuj cych oraz struktur bran ow gospodarki Cechy spo eczno demograficzne po yczkobiorc w podejmuj cych dzia alno gospodarcz. Spo r dos bbezrobotnych tylko niewielki odsetek decyduje si na uruchomienie w asnej firmy i wyj cie w ten spos b z bezrobocia. Wlatach oudzielenie po yczkina podj cie dzia alno ci gospodarczej z o ono 271 wniosk w. Udzielono natomiast wtym okresie 89 po yczek, tj. 32,8% wnioskuj cym, odmawiaj c tylko wkilku przypadkach finansowego wsparcia Funduszu Pracyze wzgl du na brak zabezpieczenia sp aty po yczki. Pozosta ewnioski rozpatrzono negatywnie zprzyczyn ekonomicznych. Takwi canijednejosobienieodm wionoudzieleniapo yczkizpowodu braku rodk wfp. Sytuacja ta pozwala zaryzykowa twierdzenie, e w r d podejmuj cych inicjatyw samozatrudnienia jest grupa os b, dla kt rych celem iambicj jest zorganizowanie i prowadzenie dzia alno ci gospodarczej, natomiast w dalszej kolejno ci stawiaj cych komponent wiadomo cireali w, wjakichpragniesi celeterealizowa.mo natuwyr ni wiedz i praktyczne umiej tno ci niezb dne do uruchomienia wasnego przedsi wzi cia, 8

9 kt rych niedostateczny zakres przek ada si na trudno ci przede wszystkim w dost pie do finansowej pomocy ze rodk w bud etu pa stwa, a w dalszej kolejno ci problemy zwi zane z utrzymaniem firmyna rynku. Informacje statystyczne zawarte w poni szej tabeli umo liwiaj charakterystyk typowej sylwetki osoby bezrobotnej, podejmuj cej dzia alno gospodarcz w oparciu o po yczk z Funduszu Pracy. Pod uwag wzi to najwa niejsze cechy charakteryzuj ce po yczkobiorc w, tj. wiek, pe, wykszta cenie, okres pozostawania w bezrobociu oraz miejsce zamieszkania. Osoby bezrobotne wg wybranych cech spo eczno demograficznych podejmuj ce dzia alno gospodarcz w latach Wyszczeg lnienie Osoby Og em w latach Udzia procentowy wog lnej liczbie po yczkobiorc w podejmuj cych dzia alno gospodarcz 1. Liczbaos b,kt rym udzielono po yczk na podj cie dzia alno ci gospodarczej z tego w wieku: do 24 lat lata lata 45 lat i wi cej 2. Kobiety M czy ni 3. Miasto Wie 4. Wykszta cenie: Wy sze rednie zawodowe Zasadnicze zawodowe Pozostali 5. Pozostaj cy w bezrobociu: Mniej ni 6 mcy 612 mcy Powy ej 12 mcy ,0 25,8 38,2 21,4 14,6 71,9 28,1 78,7 21,3 13,5 39,3 36,0 11,2 48,3 32,6 19,1 6. Uczestnicz cy w szkoleniu z zakresu ma ej przedsi biorczo ci 3 3,4 9

10 Najwa niejsze zjawiska i cechy okre laj ce po yczkobiorc w to: wysoki odsetek kobiet i ich przewaga liczebna, kt re mog dowodzi : du ej umiej tno ci ich dostosowania si do warunk w na rynku pracy (wy sze ryzyko utraty zatrudnienia, mniej ofert), wysokiej samooceny kobiet w zakresie umiej tno ci prowadzenia samodzielnej dzia alno ci gospodarczej; ubieganie si o po yczk z FP przede wszystkim przez ludzi w przedziale wieku lata, a wi c osoby m ode posiadaj ce generalnie przynajmniej kilkuletni sta pracy ido wiadczenie zawodowe, co uznaje si jako istotne czynniki, by mo edecyduj ce o szansie podejmowanego przedsi wzi cia; liczna reprezentacja os b z wykszta ceniem zawodowym rednim i zasadniczym, co znajduje uzasadnienie zpunktu widzenia struktury bezrobocia, gdy grupy bezrobotnych otym poziomie wykszta cenia liczebnie s najwi ksze; dominacja os b zamieszka ych w mie cie, co mo na przyj jako konsekwencj m.in. zr nicowania poziomu wykszta cenia, czy aktywno ci zawodowej rozumianej w tym przypadku jako konieczno poniesienia w du ej mierze samodzielnego wysi ku w dochodzeniu do decyzji (zdobycie rozeznania szans oraz zagro e wyszukanego i w a ciwego sobie zaj cia); okres przebywania na bezrobociu : w ponad 48% przypadk w nie przekraczaj cy 6 mcy oraz na rynku dla oko o 33% przypadk w od 6 do 12 mcy; osoby d ugotrwale bezrobotne stanowi y nieco ponad19% po yczkobiorc w; marginalne znaczenie wiedzy na temat prowadzenia ma ej firmy; zprzygotowywanej i powszechnie dost pnej dla ka dego potencjalnego po yczkobiorcy oferty szkoleniowej skorzysta y trzy tylko osoby, kt re uzna y wa no zdobywania fachowej wiedzy w podejmowaniu decyzji ekonomicznych, w warunkach rosn cych wymaga i konkurencji rynkowej. Dla pozosta ych po yczkobiorc w warunkiem podj cia dzia alno ci by o przede wszystkim wasne rozpoznanie oraz pomoc finansowa ze rodk w FP w postaci po yczki. 10

11 3.2. Po yczki udzielane na podejmowanie dzia alno ci gospodarczej oraz tworzenie dodatkowych miejsc pracy. Zakresudzielonejze rodk wfppomocywformiepo yczekudzielonychosobom bezrobotnym wpodejmowaniu iprowadzeniu dzia alno cigospodarczej oraz zak adompracy na tworzenie dodatkowych miejsc pracy w latach zawiera za czona tabela. Po yczki zfunduszu Pracy w latach Wyszczeg lnienie Jedn. miary Og em z tego w latach: Po yczki na podj cie dzia alno ci gospodarczej 1. Liczba os b bezrobotnych, kt rym udzielono po yczki 2. Kwota rodk w FP wydatkowanych na po yczki 3. redni koszt 1 miejsca pracy os. tys. z tys. z ,0 15, ,1 15, ,0 15, ,6 16, ,3 14,8 Po yczki na tworzenie dodatkowychmiejsc pracy 1.Ilo zak ad w pracy, kt rym udzielono po yczk 2.Ilo utworzonych dodatkowychmiejsc pracy 3. Kwota rodk w FP wydatkowana na utworzenie dodatkowychmiejsc pracy 4. redni koszt utworzenia 1 dodatkowegomiejsca pracy zak ady dmp tys. z tys. z ,3 16, ,3 15, ,0 20, ,0 15, ,0 20,0 11

12 Wci gu czterech lat wydatkowano zatem zfp og em 1.802,3 tys. z,co pozwoli o utworzy 115 nowych stanowisk pracy, w tym 89 w ramach samozatrudnienia. Na aktywizacj zawodow 1bezrobotnej osobywydatkowano w tym okresieprzeci tnie16,8 tys. z Struktura bran owa po yczek. Struktura bran owa dzia alno cigospodarczej uruchamianejzudzia em rodk wfp w okresie omawianych 4 lat przedstawia si nast puj co: Ilo po yczek Udzia % og emdzia alno gospodarcza z tego: dzia alno handlowa us ugi dzia alno produkcyjna ,0 24,7 74,2 1,1 Podejmowane dzia alno ci gospodarcze zdominowa yus ugi. Sfera us ug podj ta zosta aprzez prawie po yczkobiorc wiby aona znacznie zr nicowana. Po yczkobiorcy uruchamiali firmy wiadcz ce us ugi: transportowe, fryzjerskie, kosmetyczne, gastronomiczne, komputerowe, doradztwo kredytowe, wydawnicze. Natomiast dzia alno handlow podj oprawie25% po yczkobiorc w, przyczymby toniemalwy czniehandel detaliczny. Jedna tylko po yczka umo liwi a osobie bezrobotnej podj cie dzia alno ci produkcyjnej polegaj cej na wytwarzaniu element w meblowych. Spo r d36 pracodawc wubiegaj cych si opo yczk na tworzenie dodatkowych miejsc pracy wnioski 14, tj. 38,9% rozpatrzono pozytywnie. Pozosta e nie spe nia y ekonomicznych lub formalno prawnych kryteri wudzielania po yczek. adnemu pracodawcynieodm wionopo yczkizuwaginabrak rodk w, podobniejakwprzypadku udzielania po yczek na podj cie dzia alno cigospodarczej. 12

13 Dodatkowe miejsca pracy tworzono w omawianym okresie w zak adach pracy reprezentuj cych nast puj ce bran e: Ilo dodatkowych miejsc pracy Udzia % Og em dodatkowe miejsca pracy z tego: dzia alno handlowa us ugi dzia alno produkcyjna ,0 53,9 46,1 Dodatkowe miejsca pracy powstawa y w najmniejszych podmiotach gospodarczych, zatrudniaj cych mniej ni 5 os b. 13

14 4. Efektywno rodk wfunduszupracy wydatkowanychna po yczki. Skuteczno Funduszu Pracy przeznaczonego na po yczki udzielane osobom bezrobotnym w celu samozatrudnienia oraz zak adom pracy na tworzenie dodatkowych miejsc pracy wyrazi nale y przede wszystkim osi ganymi wynikami w postaci liczby os b, kt re ponownie uzyska y zatrudnienie oraz w postaci kosztu ponownego ich zatrudnienia. Nie bez znaczenia bdzie tak e uwzgl dnienie problemu celowo ci wykorzystania Funduszu wzwi zku zbrakiem powodzenia przedsi wzi po yczkobiorc w. Skal tegoniekorzystnegozjawiskailustruj zw aszczawypowiedzenia po yczek spowodowane likwidacj stanowisk, czy te kwot wymagalnych nale no ci Funduszu podlegaj cych egzekucji komorniczej. Por wnanie wydatk w na aktywizacj zawodow os b bezrobotnych wramach aktywnych form przeciwdzia ania bezrobociu pozwala stwierdzi,ze najdro szymi programami s po yczki oraz roboty publiczne. Koszt ponownego zatrudnienia 1 osobyuczestnicz cej w tych programach waha si : od 17 tys. z do 19 tys. z w przypadku rob t publicznych, od 15 tys. z do 18 tys. z w przypadku zatrudnienia na stanowisku utworzonym w ramach po yczki na podjecie dzia alno ci gospodarczej oraz od 16 tys. z do 27 tys. z na utworzonym dodatkowym miejscu pracy. Znacznie natomiast obydwa programy r nicuje skuteczno zatrudnieniowa osi gana na poziomie oko o 80% 87% dla programu po yczek oraz 9% 16% dla rob t publicznych. Dla por wnania: koszt ponownego zatrudnienia 1 osoby, np. po szkoleniach i pracach interwencyjnych nie przekroczy 3 tys. z, przy efektywno ci zatrudnieniowej ok. 40% programu szkole oraz 75% prac interwencyjnych. Skuteczno udzielanej pomocy oraz zakres przedsi wzi podejmowanych wzwi zku zwyst puj cymi nieprawid owo ciami wwykorzystaniu po yczek ilustruj dane wza czonych tabelach. Pozwalaj one na podsumowanie stwierdzonych wlatach przypadk w niecelowegowykorzystania Funduszu Pracy przez po yczkobiorc w. W ramach merytorycznego nadzoru: wypowiedziano 7um w na utworzenie wzak adach 10 dodatkowych miejsc pracy oraz postawiono w stan natychmiastowej wymagalno ci po yczki w kwocie ,06 z, 14

15 wypowiedziano 40 um w po yczek udzielonych osobom bezrobotnym na podjecie dzia alno ci gospodarczej stawiaj c w natychmiastow wymagalno kwot kapita u ,76 z. Spo r d103um wpo yczek zawartych w latach na utworzenie: 89 stanowisk pracy wramach podejmowanej dzia alno cigospodarczej, 26 dodatkowych miejsc pracy w 14 zak adach wypowiedziano og em18 po yczek na kwot z, ztego: 2po yczki na utworzenie 5dodatkowych miejsc pracy stawiaj cwstan natychmiastowej wymagalno ci kwot kapita u wysoko ci z oraz 16 po yczek udzielonych osobom bezrobotnym na uruchomienie dzia alno ci gospodarczej stawiaj c w wymagalno kwot kapita u wynosz c z. Mo na, zatem powiedzie, e rodki te nie przyczyni y si do realizacji ustawowego celu tworzenia miejsc pracyw sektorze ma ej przedsi biorczo ci i jegorozwoju. Wprzeciwie stwie do wy ej przedstawionych problem w, ewidentne s r wnie liczne przypadki wykorzystania w pe ni preferencyjnych zasad udzielania po yczek. Wprzypadku dzia alno ci gospodarczej jest to umorzenie 110 po yczek na og ln kwot kapita u ,71 z,kt ry bez w tpienia umocni izwi kszy szanse utrzymania si na rynku nowo utworzonych podmiot wgospodarczych. 15

16 Informacja o po yczkach na tworzenie dodatkowych miejsc pracy L.p. Wyszczeg lnienie og em Z tego Ilo po yczek wymagalnych 1 * Ilo dodatkowych miejsc pracy utworzonych wramach po yczek postawionych w stan wymagalno ci Kwota nale no ci wymagalnych 1 * og kapita em (z ) z tego: odsetki karne Umorzenie nale no ci FP nie ci galnych 2 * Nale no ciwymagalne skierowane do egzekucji komorniczej 3 * (z ) Ilo przeprowadzonych kontroli 4 * 1 *wg datywypowiedzenia , , , , , , , , , , , , *wg datyumorzenia 3 *wg datyskierowania wniosku 4 *wg daty przeprowadzeniakontroli 16

17 Informacja o po yczkach na podejmowanie dzia alno ci gospodarczej L.p. Wyszczeg lnienie og em Z tego 1. Ilo po yczek postawionych w stan wymagalno ci 1 * Kwota rodk wfp postawionych w stan wymagalno ci og kapita em (z ), z tego: odsetki karne , , , , , , , , , , , , , , ,25 3. Umorzenia nale no ci Funduszu Pracy nie ci galnych ze wzgl d w spo ecznych 2 * ilo decyzji umorz. umorz. nale.og em(z ) wtym: kapita Umorzenia po 2 latach prowadzenia dzia alno ci gospodarczej 2 * ilo decyzji umorz. kwota umorz. kapit. (z ) Ilo przeprowadzonych kontroli 3 * 1 *wg datywypowiedzenia , , , , , , , , , , , , , *wg datyumorzenia 3 *wg daty przeprowadzeniakontroli Wobec grupy po yczkobiorc w, kt rzy wspos bniecelowy wykorzystywali rodki podejmowane by y dzia ania dyscyplinuj ce, a w ostateczno ci zmierzaj ce do wyegzekwowanianale no cifunduszu. St d, nakoniec2003rokuilo wypowiedzianych um w oraz pozosta ych do wyegzekwowania nale no ci Funduszu przedstawia y si nast puj co: 17

18 L.p. 1 Nale no ci wymagalne Funduszu Pracy z tytu u udzielonychpo yczek Wyszczeg lnienie Ilo po yczek wymagalnych og em, wtym skierowane doegzekucji komorniczej: stan na 31.XII.2003 r. Dzia alno gospodarcza 17 5 Po yczki Tworzenie dodatkowych miejsc pracy 5 2 Kwota wymagalnych nale no ci FP: kapita (z ) odsetki karne(z ) wtym: nale no ci skierowane do egzekucji komorniczej: kapita (z ) odsetki karne(z ) , , , , , ,93 Uwagi ko cowe Podsumowuj c niniejszy materia nale y stwierdzi, e g wny cel programu po yczek, tj. uatwianie wej cia na rynek ipowr tos bbezrobotnych do pracy zarobkowej jest realizowany skutecznie. Wci gu 4lat zfunduszu Pracy udzielono wsparcia przy powstaniu 115 nowych stanowisk pracy wgospodarce powiatu, zkt rych zdecydowana wi kszo funkcjonuje nadal (81,7%). Prezentowane dane wskazuj r wnocze nie na potrzeb wnikliwego analizowania przedsi wzi planowanychprzezwnioskodawc w, abypo yczkimog ype ni ustawow funkcj instrumentu ekonomicznego wspieraj cego ma przedsi biorczo ipodlega regu om celowego oraz racjonalnegogospodarowania rodkami bud etu pa stwa. 18

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 29.02.2016r. roku dysponuje kwotą środków w wysokości: 13 955 339 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 29.02.2016r. roku dysponuje kwotą środków w wysokości: 13 955 339 zł Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2015, poz.149 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) Do zadań podstawowych Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) należy realizacja zadań w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. W skład CAZ wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1. Dział

Bardziej szczegółowo

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek ...... Nr wniosku miejscowość i data Wniosek o refundacje pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (art.46 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu Zasady organizowania szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione, grupowych, dofinansowania szkoleń, finansowania kosztów egzaminów i licencji realizowanych przez PUP I. Zasady ogólne: 1. Ustawa o promocji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA. GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r.

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA. GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r. INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r. 04.14 05.14 06.14 07.14 08.14 09.14 10.14 11.14 12.14 01.15 02.15 03.15 04.15

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć firmowa)

... (pieczęć firmowa) Pracodawca: Ustrzyki Dolne, dnia... (pieczęć firmowa) STAROSTA BIESZCZADZKI WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie ul. Przemys owa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Czarnków, maj 2009 rok Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie realizuje

Bardziej szczegółowo

PRAC INTERWENCYJNYCH

PRAC INTERWENCYJNYCH REGULAMIN ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Stycze

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Sierpie

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budŝetowa ( ) 2 Wynagrodzenia 4010 889 836 420 000. 3 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 1 467 258

Klasyfikacja budŝetowa ( ) 2 Wynagrodzenia 4010 889 836 420 000. 3 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 1 467 258 . FUNDUSZ PRACY Fundusz jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw. Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie zadań w województwie przez samorządy powiatowe

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie Projekt Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Brwinów na

Bardziej szczegółowo

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy.

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy. Zatrudnianie niepełnosprawnych 1. Staż Staż pozwala osobie niepełnosprawnej nabyć praktyczne umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie określonych zadań przewidzianych w programie stażu bez nawiązywania

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Na zasadach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2016 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZASADY finansowania kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie

ZASADY finansowania kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 6/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 26.01.2016r ZASADY finansowania kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje podstawowe

Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje podstawowe Bank Gospodarstwa Krajowego Informacje podstawowe Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK jest wspieranie rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09 Dyrektora PUP w Lubinie z dnia 10 lutego 2009 r. R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundowania kosztów

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa Numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj Europejski Fundusz Społeczny Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy DA.5410..2015

Nr sprawy DA.5410..2015 Pełna nazwa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą / imię i nazwisko oraz numer Pesel w przypadku osoby fizycznej Imię i nazwisko osób reprezentujących/stanowisko służbowe Siedziba i adres albo

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Rzeszów 2014 r. 1. Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - Ustawę dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku

Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W PUŁAWACH Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku Opracowała Anna Malicka Puławy, 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 PRZYJĘTA METODYKA

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia..

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia.. Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w Równem Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska

Bardziej szczegółowo

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Uwagi ogólne Przewidywana w nowej ustawie o finansach publicznych wieloletnia prognoza

Bardziej szczegółowo

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem:

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: Powiatowy Urząd Pracy Usługi dla osób niepełnosprawnych Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: osoby bezrobotnej posiadającej aktualny orzeczony stopień

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres siedziby pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia działalności. 3. Osoba upowaŝniona do kontaktów z PUP:...tel... 4.

1. Nazwa i adres siedziby pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia działalności. 3. Osoba upowaŝniona do kontaktów z PUP:...tel... 4. ... (pieczęć firmowa pracodawcy)... ( miejscowość, data ) Starosta Nowodworski Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim WNIOSEK O ORGANIZACJĘ ROBÓT PUBLICZNYCH I. Dane dotyczące pracodawcy: 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y. Udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy pomocy Pracodawcom w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Z A S A D Y. Udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy pomocy Pracodawcom w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy z dnia 12.02.2016r.w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęczycy Zasad przyznawania przez Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych Na koniec 2009 roku w rejestrach PUP figurowało 3.346 osób, w tym 1.837 kobiet. Zdecydowana

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem

Uzasadnienie. wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem Uzasadnienie Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy ma na celu wprowadzenie nakazu potwierdzania pracownikowi przez pracodawcę podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę w formie

Bardziej szczegółowo

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-11-35, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl WP.271.17.2013 Konin, dnia 20.05.2013r W y j a ś n i e

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. I. Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 18/01/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 11 stycznia 2016 roku Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU ul. Moniuszki 6, 38-600 Lesko tel. 134696586, 134698435, fax. 134616030 e-mail: puplesko@puplesko.pl.. /Pieczęć pracodawcy/ Lesko, dnia.. WNIOSEK o sfinansowanie kosztów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Data publikacji : 10.01.2011 Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. BP.I.3012-2/60/10 arządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2010 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 2016 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Projekt Druk Nr 13/19 UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk dotyczącego

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy

R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny KNO-4101-02-04/2010 P/10/071 Warszawa, dnia 18 luty 2011 r. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów

UZASADNIENIE. Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów UZASADNIENIE Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050) jest

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie . pieczątka pracodawcy miejscowość, data Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie WNIOSEK O PRZYZNANIE REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADKEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Projekt z dnia 27 maja 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo