Podatki Austria Albania Bułgaria Chorwacja Czechy Polska Rumunia Serbia Słowacja Słowenia Węgry

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podatki 2013. www.tpa-horwath.pl. Austria Albania Bułgaria Chorwacja Czechy Polska Rumunia Serbia Słowacja Słowenia Węgry"

Transkrypt

1 Podatki Austria Albania Bułgaria Chorwacja Czechy Polska Rumunia Serbia Słowacja Słowenia Węgry Członek Crowe Horwath International (Zurych, Szwajcaria) stowarzyszenia niezależnych i o odrębnej osobowości prawnej biegłych rewidentów oraz konsultantów

2 1. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH [PDOP] PDOP obejmuje wszystkie dochody osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej). Przepisy ustawy mają także zastosowanie do spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Podatnikami są również grupy kapitałowe oraz spółki kapitałowe w organizacji. PDOP 19% Podatek u źródła z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium kraju przez podatników, którzy nie mają siedziby lub zarządu na terytorium Polski: - od odsetek, 20%* - od należności licencyjnych, - z tytułu świadczeń m.in. usług doradczych, księgowych, prawnych Podatek od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych z 19%* siedzibą na terytorium Polski * z zastrzeżeniem stawek przewidzianych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania Dyrektywa o wspólnym systemie podatkowym spółek matek i spółek zależnych (90/435/EEC) Przepisy prawa podatkowego zwalniają z opodatkowania dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych uzyskane na terytorium Polski przez podmioty z państw członkowskich UE, jeżeli spółka uzyskująca takie dochody posiada nieprzerwanie przez okres dwóch lat nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej oraz nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów. Powyższa zasada ma zastosowanie także do dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłacanych do podmiotów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii (w przypadku Szwajcarii minimalny próg posiadanych udziałów wynosi 25%). Dyrektywa w sprawie opodatkowania odsetek i należności licencyjnych wypłacanych między spółkami powiązanymi z Państw Członkowskich UE (2003/49/EC) W związku z implementacją dyrektywy w sprawie opodatkowania odsetek i należności licencyjnych wypłacanych między spółkami powiązanymi z państw członkowskich UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, od 1 lipca 2013 r. przychody z tytułu odsetek oraz należności licencyjnych będą podlegały w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem u źródła. Do 30 czerwca 2013 r. Polska może nałożyć podatek według stawki nie wyższej niż 5%. Objęcie płatności obniżoną stawką podatku u źródła lub zwolnieniem możliwe będzie przy spełnieniu wymogu posiadania 25% udziału w kapitale, dwuletniego okresu posiadania udziałów oraz niekorzystania przez odbiorcę należności ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów. Niedostateczna kapitalizacja W sytuacji, gdy zadłużenie podatnika z tytułu otrzymanych pożyczek od udziałowców posiadających co najmniej 25% udziałów spółki (lub spółek siostrzanych), w przeliczeniu na liczbę praw głosu, przewyższa trzykrotność jej kapitału zakładowego, odsetki od tych pożyczek nie stanowią kosztu podatkowego w takiej części, w jakiej zadłużenie przekracza tak obliczony limit. Transakcje z podmiotami powiązanymi Podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi lub mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę w tzw. "rajach podatkowych", przy spełnieniu określonych kryteriów, są zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takich transakcji, zgodnej z art. 9a ustawy o PDOP. Podatnicy mogą również zawrzeć z administracją podatkową tzw. wiążące porozumienie cenowe, którego funkcją jest ochrona podatników przed sankcjami podatkowymi związanymi z ryzykiem kwestionowania wysokości cen w takich transakcjach. Złożenie wniosku o wiążące porozumienie cenowe jest płatne, a opłata, w zależności od rodzaju porozumienia, mieści się w przedziale od 5 do 200 tys. PLN. Zeznanie podatkowe W terminie do 20 dnia każdego miesiąca podatnicy są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki na podatek. Zeznanie o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym należy złożyć do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie rozliczyć należną kwotę podatku. Podatnicy mają możliwość składania zeznań podatkowych drogą elektroniczną. Podatnicy, których przychód nie przekroczył EUR oraz podatnicy rozpoczynający działalność mogą rozliczać podatek kwartalnie. Za uprzednim powiadomieniem urzędu skarbowego, podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie, tj. w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Uproszczona forma opłacania zaliczek nie dotyczy jednakże podatników, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w danym roku podatkowym lub też w roku poprzedzającym. 2. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH [PDOF] Podstawa obliczenia podatku [PLN] PDOF ponad do % minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad zł Podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej mają możliwość wyboru formy opodatkowania według stawki liniowej (19%) lub na zasadach ogólnych (skala progresywna - vide powyższa tabela). Za działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: (i) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności ponosi zlecający wykonywanie tych czynności, (ii) czynności są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności, (iii) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego. Dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część opodatkowane są podatkiem w wysokości 19%. Dochody uzyskane m.in. z odsetek od pożyczek, odsetek i dyskonta papierów wartościowych oraz dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19%. Podatek od dochodów ze sprzedaży nieruchomości (nabytych lub wybudowanych do 31 grudnia 2006 r.) jest ustalony w formie ryczałtu i wynosi 10% przychodu. Sprzedaż nieruchomości nabytych lub

3 wybudowanych po 1 stycznia 2007 r. będzie wiązała się z podatkiem w wysokości 19% uzyskanego dochodu. Zwolnieniu podlega sprzedaż nieruchomości po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub pod warunkiem przeznaczenia uzyskanego dochodu w ciągu 2 lat na własne cele mieszkaniowe. Przychody uzyskane przez nierezydentów z tytułu praw autorskich lub z praw pokrewnych, należności licencyjnych oraz świadczenia m.in. usług doradczych, księgowych, prawnych, działalności artystycznej, naukowej i sportowej, z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej, jak również osiągnięte na podstawie umowy zlecenia oraz kontraktu menadżerskiego, podlegają opodatkowaniu stawką 20% (z zastosowaniem stawek przewidzianych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania). Zeznanie podatkowe Płatnicy przekazują kwoty pobranych zaliczek miesięcznych na podatek. Zaliczki przekazywane są na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika, jego siedziby bądź też miejsca prowadzenia działalności. Podatnicy składają urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Podatnicy mają możliwość składania zeznań podatkowych drogą elektroniczną. Składki na ubezpieczenie społeczne Pracodawcy mają obowiązek odprowadzać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W zależności od rodzaju składek są one finansowane przez pracodawcę i/lub pracownika. Ubezpieczenie Stawka Płatne przez Emerytalne 19,52% 9,76% przez pracodawcę 9,76% przez pracownika Rentowe 8% 6,5% przez pracodawcę 1,5% przez pracownika Chorobowe 2,45% Pracownik Wypadkowe 0,67% - 3,86 % Pracodawca Fundusz Pracy 2,45% Pracodawca Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10% Pracodawca Zdrowotne 9% Pracownik Do wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych 3. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG Stawka podstawowa Stawki obniżone Zwolnienie od podatku 23% (w okresie od r.), 8% (w okresie od r.) - stosowana m.in. do: sprzedaży mieszkań w ramach pierwszego zasiedlenia lub w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia, części artykułów żywnościowych, towarów związanych z ochroną zdrowia, usług związanych z zakwaterowaniem oraz usług transportu pasażerskiego. 5% - stosowana głównie do niektórych artykułów żywnościowych. 0% - stosowana m.in. do eksportu towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, usług związanych bezpośrednio z eksportem towarów, usług transportu międzynarodowego. m.in. dostawa budynków, budowli lub ich części (z wyłączeniami), towarów używanych, część usług pośrednictwa finansowego, usługi w zakresie kształcenia i wychowania, usługi w zakresie opieki medycznej, dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. W przypadku, gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zwrot podatku następuje w terminie 60 dni lub 180 dni. W określonych przypadkach, na umotywowany wniosek podatnika, termin ten może ulec skróceniu do 25 dni. Podatnicy mają obowiązek składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych za okresy miesięczne, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Podatnicy, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) w roku poprzedzającym nie przekroczyła poziomu EUR, rozliczający się metodą kasową, składają deklaracje za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Możliwość składania deklaracji za okresy kwartalne przysługuje także pozostałym podatnikom, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego. Podatnicy mają możliwość składania deklaracji drogą elektroniczną. 4. PODATEK AKCYZOWY Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych, w tym m.in.: wyrobów energetycznych, energii elektrycznej, paliw, olejów, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, jak również samochodów osobowych. Przykładowe stawki podatku: stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi zł od 1 hektolitra czystego alkoholu zawartego w gotowym wyrobie, stawka akcyzy na wina i napoje fermentowane wynosi 158 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu, stawka akcyzy na benzynę silnikową nieetylizowaną (bezołowiową) wynosi zł od litrów gotowego wyrobu, stawka akcyzy na olej napędowy o kodzie CN wynosi zł od litrów gotowego wyrobu, stawka akcyzy na energię elektryczną wynosi 20 zł za megawatogodzinę (MWh). Podatnicy są obowiązani składać w urzędzie celnym deklaracje dla podatku akcyzowego za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

4 1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Rada gminy, w drodze uchwały określa wysokość stawek podatków i opłat obowiązujących w danym roku kalendarzowym na jej terenie. Stawki te nie mogą przekroczyć ustawowego poziomu maksymalnego (tabela poniżej). Nieruchomość Stawka podatku Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej do 0,88 zł/ 1m 2 Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na do 22,82 zł/ 1m 2 prowadzenie działalności gospodarczej Budowle 2% wartości Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach, sporządzoną na formularzu wg ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane składać deklaracje w terminie do dnia 31 stycznia, a jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego. 2. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH Maksymalna procentowa stawka podatku wynosi 2%. Stawki podatkowe dla przykładowych czynności cywilnoprawnych: od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego 2%, od sprzedaży rzeczy i praw majątkowych 2% (nieruchomości oraz rzeczy ruchome) lub 1% (inne prawa majątkowe), od umowy spółki lub jej zmiany 0,5%, Stawka podatku będzie wynosić 20%, jeżeli w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego podatnik powoła się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo zmiany tych umów, a nie zapłacił należnego podatku od tych czynności. Zwolnione od podatku są m.in.: pożyczki udzielane przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej, pożyczki udzielane przez przedsiębiorców niemających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, prowadzących działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania pożyczek, Podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają umowy spółki, a także ich zmiany, związane z: (i) łączeniem spółek kapitałowych, (ii) przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową, (iii) wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje, przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części albo większościowych udziałów (akcji) innej spółki kapitałowej. Podatnicy są obowiązani złożyć deklarację oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego. 3. UMOWY W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W tabeli przedstawione zostały aktualne stawki podatku od dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych, zgodne z zawartymi konwencjami międzynarodowymi. Państwo Opodatkowanie dywidend (%) Opodatkowanie odsetek (%) Opodatkowanie należności licencyjnych (%) Albania 5/10 (a) 10 5 Armenia Australia Austria 5/15 (o) 0/5 (g) 5 Belgia 5/15 (p) 0/5 (g) 5 Białoruś 10/15 (f) 0/10 (u) 0 Chiny 10 0/10 (g) 7/10 (e) Chorwacja 5/15 (j) 0/10 (g) 10 Cypr 0/5 (o) 5 5 Czechy 5 0/5 (g) 10 Dania 0/5/15 (m) 0/5 (g) 5 Estonia 5/15 (j) 0/10 (g) 10 Finlandia 5/15 (j) 5 5 Francja 5/15 (o) 0 0/10 (c) Grecja Hiszpania 5/15 (k) 0 0/10 (c) Holandia 5/15 (o) 0/5 (g) 5 Indonezja 10/15 (t) 0/10 (g) 15 Irlandia 0/15 (a) 0/10 (l) 0/10 (c) Islandia 5/15 (j) 0/10 (g) 10 Izrael 5/10 (d) 5 5/10 (e) Japonia 10 0/10 (g) 0/10 (c) Kanada 15 0/15 (g) 0/10 (c) Korea 5/10 (r) 0/10 (g) 10

5 Litwa 5/15 (j) 0/10 (g) 10 Luksemburg 5/15 (j) 0/10 (g) 10 Łotwa 5/15(j) 0/10(g) 10 Malta 0/10(h) 5(g) 5 Niemcy 5/15 (o) 0/5 (g) 5 Norwegia 0/15 (b) 5 5 Portugalia 10/15 (i) 0/10 (g) 10 RPA 5/15 (j) 0/10 (g) 10 Rosja 10 0/10 (g) 10 Rumunia 5/15 (j) 0/10 (g) 10 Słowacja 5/10 (h) 0/10(g) 5 Słowenia 5/15 (j) 0/10 (g) 10 Stany Zjednoczone 5/15 (b) 0 10 Szwajcaria 0/15 (o) 10 (5 od 1 lipca 2013) 0/10(z) (5 od 1 lipca 2013) Szwecja 5/15 (j) 0 5 Turcja 10/15 (j) 0/10 (g) 10 Ukraina 5/15 (j) 0/10 (g) 10 Węgry 10 0/10 (g) 10 Wielka Brytania 0/10 (b) 0/5 (g) 5 Włochy 10 0/10 (g) 10 Zjednoczone Emiraty Arabskie 0/5 (n) 0/5(g) 5 (a) niższa stawka podatku w przypadku jeżeli właścicielem dywidend jest spółka, której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25%; (b) niższa stawka podatku w przypadku, gdy odbiorca dywidend posiada co najmniej 10 % akcji (z prawem głosu w przypadku Stanów Zjednoczonych) spółki wypłacającej dywidendę (przez nieprzerwany okres 2 lat w przypadku Wielkiej Brytanii); (c) w zależności od kraju, niższa stawka podatku dotyczy licencji m.in. z praw autorskich, opłat za usługi techniczne; (d) niższa stawka podatku w przypadku, gdy odbiorca dywidend posiada co najmniej 15 % udziałów spółki wypłacającej dywidendę; (e) niższa stawka dotyczy licencji za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego; (f) niższa stawka podatku w przypadku, jeżeli odbiorcą dywidend jest osoba do nich uprawniona, której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi powyżej 30%; (g) w zależności od kraju stawka 0 % dotyczy odsetek płaconych m.in. jednostkom rządowym, jednostkom lokalnym (władzy lokalnej), bankom centralnym; (h) niższa stawka podatku jeżeli właścicielem dywidend jest spółka (inna niż spółka osobowa), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 20 %; (i) 10 % stawka dotyczy przypadku, gdy spółka-matka posiada nieprzerwanie w ciągu 2 lat przynajmniej 25% udziału akcyjnego spółki wypłacającej dywidendę, stawka 15 % dotyczy pozostałych dywidend; (j) - niższa stawka podatku w przypadku, jeżeli odbiorcą dywidend jest spółka (z wyłączeniem spółki osobowej), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25 %; (k) - niższa stawka podatku w przypadku, jeżeli odbiorca jest spółką rozporządzającą bezpośrednio co najmniej 25% kapitału spółki wypłacającej dywidendy; (l) niższa stawka w przypadku, jeżeli odbiorca jest właścicielem odsetek i jeżeli odsetki są wypłacane, w związku ze sprzedażą na kredyt wszelkiego wyposażenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w związku ze sprzedażą na kredyt towarów przez jedno przedsiębiorstwo drugiemu przedsiębiorstwu lub z tytułu wszelkiego rodzaju pożyczki przyznanej przez bank; (m) stawka 0% - jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25%, a udział ten znajduje się w posiadaniu tej osoby przez nieprzerwany okres nie krótszy niż jeden rok i w tym okresie dywidendy zostały zadeklarowane, stawka 5% - jeśli osobą uprawnioną jest fundusz emerytalny lub inna podobna instytucja prowadząca działalność w zakresie systemów emerytalnych, w których mogą uczestniczyć osoby fizyczne w celu zapewnienia sobie świadczeń emerytalnych, jeżeli taki fundusz emerytalny lub inna podobna instytucja jest utworzona, uznana dla celów podatkowych i kontrolowana zgodnie z ustawodawstwem drugiego Państwa; (n) niższa stawka - jeśli właścicielem dywidend jest Rząd lub instytucja rządowa Umawiającego się Państwa, (o) - jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 10 %, (w Szwajcarii wymóg 24 miesięcznego posiadania); (p) niższa stawka, jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa): której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25%; lub która posiada bezpośrednio co najmniej 10% udziału w spółce, która wypłaca dywidendy i gdy wartość inwestycji w spółce wynosi co najmniej euro lub jest równa tej kwocie w innej walucie; (r) niższa stawka, jeżeli właścicielem jest spółka (inna niż spółka jawna), która bezpośrednio posiada przynajmniej 10% kapitału w spółce, która wypłaca dywidendy; (s) - niższa stawka, jeżeli właścicielem jest spółka (inna niż spółka jawna), która bezpośrednio posiada przynajmniej 25% kapitału w spółce, która wypłaca dywidendy; (t) niższa stawka, jeżeli jej właścicielem jest spółka, której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 20%; (u) niższa stawka do wysokości dozwolonej przez władze Umawiającego się Państwa, jeżeli uzyskane odsetki należą się osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie i pod warunkiem, że transakcja, w wyniku której powstaje roszczenie z tytułu zadłużenia, była dozwolona przez władze pierwszego Umawiającego się Państwa; (z) - stawka 0% ma zastosowanie, o ile Szwajcaria zgodnie z jej wewnętrznym prawem nie pobiera u źródła podatku z tytułu należności licencyjnych wypłacanych osobom nie mającym miejsca zamieszkania lub siedziby w Szwajcarii.

6 TPA Horwath to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa świadcząca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego. Zatrudniamy ponad ekspertów działających w spółkach partnerskich w Austrii oraz 10 krajach Europy Środkowo-Wschodniej: w Albanii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Serbii, Słowacji, Słowenii, Polsce, Rumunii i na Węgrzech. Działamy w ramach Crowe Horwath International (CHI) - globalnego stowarzyszenia niezależnych firm doradczych i audytowych, należącego do czołowych grup konsultingowych na świecie. zrzesza firmy doradcze świadczące usługi w zakresie księgowości, doradztwa podatkowego i audytu. TPA Horwath jest członkiem CHI od 1995r. TPA Horwath w Polsce należy do grona liderów wśród firm doradczych. Korzystając z wiedzy i kwalifikacji ekspertów naszej Firmy oraz struktur TPA Horwath i Crowe Horwath International zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz dużym przedsiębiorstwom krajowym efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu strategicznego doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego, audytu finansowego, outsourcingu księgowego i administracji płacowej, a także corporate finance oraz doradztwa personalnego. Posiadamy również wiedzę i szczególne kompetencje pozwalające nam oferować wyspecjalizowane branżowo usługi doradcze, kierowane w szczególności do sektora nieruchomości i budownictwa oraz branży energetycznej. Pod odrębną marką Horwath HTL dostarczamy specjalistyczne usługi doradcze dla hotelarstwa oraz turystyki. Niniejsza broszura ma charakter wyłącznie informacyjny. Przed podjęciem decyzji biznesowych prosimy o kontakt z naszymi doradcami w biurach lokalnych: Poznań ul. Murawa tel fax Warszawa ul. Grójecka 5 tel fax Katowice Al. Korfantego 141 B tel fax Katowice

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Stawki, limity, wskaźniki

Stawki, limity, wskaźniki Stawki, limity, wskaźniki Dodatek Nr 8 2015 n Podatki n Składki na ubezpieczenia społeczne n Zasiłki i świadczenia n Emerytury i renty n Podróże służbowe n Ryczałty na samochód n Wynagrodzenia i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC)

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) I. Wstęp II. Jakie jednostki mogą być uznane za zagraniczne spółki w rozumieniu przepisów o CFC? III. Kiedy zagraniczna

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO Załącznik do Uchwały Nr 13/V/2013 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 25 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr 12/V/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu pytań

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania (Stan prawny na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I N F O R M A T O R dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Decyzja o podjęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków oraz powinności wobec różnych instytucji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

Raport w sprawie planowanych zmian w podatkach od 2012 roku

Raport w sprawie planowanych zmian w podatkach od 2012 roku Raport w sprawie planowanych zmian w podatkach od 2012 roku Bułgaria, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina, Cypr 12 grudnia 2011 roku Przygotowane przez: Accace Spis treści Czechy...3

Bardziej szczegółowo

Mariusz Makowski doradca podatkowy

Mariusz Makowski doradca podatkowy Mariusz Makowski doradca podatkowy Obywatel UE może wjechać i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 3 miesięcy na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Akademia podatkowa państw świata

Akademia podatkowa państw świata Sekcja Prawa Podatkowego TBSP UJ KONFEDERACJA SZWAJCARSKA Konspekt do zajęć Akademia podatkowa państw świata Michał Mrozik Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński Kraków 2011 1 1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia 1 Podatki, wybór formy O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350. USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350. USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/157 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Józef Banach Radca Prawny InCorpore Banach Iniewski Stradomski

Józef Banach Radca Prawny InCorpore Banach Iniewski Stradomski Podatek u źródła opodatkowanie płatności na rzecz nierezydentów z tytułu należności licencyjnych oraz usług o charakterze niematerialnym przepisy, doktryna, orzecznictwo Józef Banach Radca Prawny Należności

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok FORMULARZE PIT FORMULARZE PIT Rozliczając się za 2014 rok podatnicy zetkną się z formularzami o takich samych oznaczeniach jak podczas poprzedniego rozliczenia

Bardziej szczegółowo