Reguły biznesowe i walidacyjne określające strukturę dokumentów medycznych (erecepta, eskierowanie i ezlecenie) przetwarzanych na platformie P1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Reguły biznesowe i walidacyjne określające strukturę dokumentów medycznych (erecepta, eskierowanie i ezlecenie) przetwarzanych na platformie P1"

Transkrypt

1 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Reguły biznesowe i walidacyjne określające strukturę dokumentów medycznych (erecepta, eskierowanie i ezlecenie) przetwarzanych na platformie P1 Projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"

2 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Metryka Właściciel Autorzy CSIOZ Doradca/CSIOZ Zatwierdzający CSIOZ Data zatwierdzenia Wersja 0.9 Status dokumentu Wersja robocza Data utworzenia Data ostatniej modyfikacji Historia zmian Data zmiany Wersja Autor zmiany Opis wprowadzonej w dokumencie zmiany Doradca Utworzenie dokumentu Doradca Poprawki, uwzględnienie uwag Zamawiającego/Wykonawców Doradca Poprawki, uwzględnienie uwag Zamawiającego/Wykonawców Zamawiający Akceptacja dokumentu w zakresie na etap Doradca Poprawki, uwzględnienie uwag Zamawiającego/Wykonawców Doradca Poprawki, uwzględnienie uwag Zamawiającego/Wykonawców Dokumenty powiązane Nazwa pliku Łącze Zakres Nazwa pliku Łącze Zakres

3 Strona 3 z 170 Spis treści 1. Wstęp Model ogólny reguł Konwencje wymagalności reguł biznesowych Wzajemne powiązania template ów dokumentów Bazowy wzór dokumentu medycznego Specjalność lekarza Dokumenty uprawnień Osoba bliska Rozpoznania Dokument recepty refundowanej Pozycja recepty na lek gotowy Uprawnienie dodatkowe Zamiana leku Poziom odpłatności leku Dokument skierowania Skierowanie do uzdrowiska Skierowanie do zakładu opiekuńczego Skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową Skierowanie do szpitala psychiatrycznego Skierowanie do WKL MSW Dokument zlecenia na zaopatrzenie Zlecenie jednorazowe na przedmioty ortopedyczne Zlecenie jednorazowe na środki pomocnicze Zlecenie powtarzalne na środki pomocnicze Przedłużenie zlecenia na środki pomocnicze Dokument anulujący Definicja struktury rozszerzeń standardu Słowniki własne Zalecenia związane z wdrożeniem standardu w zakresie niniejszego dokumentu Zalecenia związane z rozszerzeniem zakresu wdrożenia standardów interoperacyjności

4 Strona 4 z WSTĘP Niniejszy dokument (zwany dalej Regułami ) jest zbiorem reguł biznesowych oraz walidacyjnych dla elektronicznych dokumentów medycznych wystawianych przez usługodawców medycznych. Reguły określają m.in. definicje struktur dokumentów, wymagalność danych oraz słowniki, których należy użyć do klasyfikacji danych zawartych w dokumencie. Reguły zostały opracowane dla dokumentów, które będą przetwarzane na platformie P1, tzn. erecepta, eskierowanie i ezlecenie. Celem opracowania reguł było zapewnienie standaryzacji interoperacyjnej tych dokumentów w stopniu umożliwiającym ich przetwarzanie na platformie P1 zgodnie z założeniami przyjętymi dla etapu 6 projektu P1 oraz w systemach usługodawców medycznych, w tym ich bezpieczną wymianę pomiędzy podmiotami. Reguły są doprecyzowaniem standardu HL7 CDA (Clinical Document Architecture) Release 2. Wszelkie prawa autorskie do standardu HL7 CDA posiada HL7 International. 2. MODEL OGÓLNY REGUŁ Reguły biznesowe i walidacyjne zostały zgrupowane w template y, które zapisano w notacji HD (Hierarchical Description) stosowanym w modelach HL7. Template y mogą standaryzować obiekty na poziomie dokumentu, sekcji dokumentu, elementu nagłówka dokumentu lub elementu sekcji dokumentu. Template może być doprecyzowaniem innego template u, pod warunkiem, że oba są template ami tego samego obiektu, np. dokumentu. Template y dokumentu mogą wskazywać na wzór dokumentu ( Druk ) wymagany przez prawo, na którym opiera się template. Przykłady dokumentów, w postaci plików XML, ilustrują zastosowanie poszczególnych template ów. Wszystkie rozszerzenia standardu określone przez Reguły zostały wyspecyfikowane w schemacie XML (plik extpl.xsd), będącym integralnym składnikiem Reguł, oraz w odpowiednich template ach.

5 Strona 5 z 170

6 Strona 6 z KONWENCJE WYMAGALNOŚCI REGUŁ BIZNESOWYCH W regułach biznesowych zastosowane zostały cztery poziomy wymagalności dla danej reguły: Określenie MUSI lub JEST WYMAGANY oznacza wymagalność bezwzględną: Niespełnienie tej reguły oznacza zawsze niezgodność elektronicznego dokumentu medycznego z wymaganiami określonymi w Regułach. Określenie POWINIEN oznacza wymagalność operacyjną: Systemy oraz procesy muszą być zaprojektowane w taki sposób, żeby reguła mogła zostać spełniona. Jeśli wymagana informacja jest dostępna operacyjnie w konkretnej sytuacji, to musi ona zostać zapisana w dokumencie. Określenie MOŻE oznacza wskazanie właściwego sposobu zapisu niektórych danych opcjonalnych. Nie oznacza, że tylko dane wymienione w regule mogą zostać zapisane w dokumencie. Określenie NIE MOŻE oznacza bezwzględny zakaz. Złamanie tego zakazu oznacza niezgodność dokumentu z wymaganiami określonymi w Regułach.

7 Strona 7 z WZAJEMNE POWIĄZANIA TEMPLATE ÓW DOKUMENTÓW W celu uporządkowania reguł biznesowych i walidacyjnych, zdefiniowano template bazowy dokumentu, w którym zgrupowano te reguły, które są wspólne dla wszystkich dokumentów. Pozostałe template y dokumentów są doprecyzowaniem template u bazowego dokumentu. object Template'y dokumentów Recepta refundowana : Dokument «refine» Skierowanie : Dokument «refine» Bazowy :Dokument «refine» «refine» Zlecenie : Dokument «refine» Dokument anulujący : Dokument Zlecenie jednorazowe na przedmioty ortopedyczne : Dokument Skierowanie do uzdrowiska : Dokument Skierowanie do zakładu opiekuńczego : Dokument «refine» «refine» «refine» Skierowanie do szpitala psychiatrycznego : Dokument «refine» «refine» Skierowanie pielęgniarska opieka długoterminowa : Dokument Skierowanie do WKL MSW : Dokument «refine» «refine» «refine» Zlecenie jednorazowe na środki pomocnicze : Dokument Zlecenie powtarzalne na środki pomocnicze : Dokument Przedluzenie zlecenia na środki pomocnicze : Dokument

8 Strona 8 z BAZOWY WZÓR DOKUMENTU MEDYCZNEGO object Bazowy Specjalność lekarza : Element nagłówka dokumentu 0..* Bazowy : Dokument 0..* Dokumenty uprawnień : Element nagłówka dokumentu 0..* Osoba bliska : Element nagłówka dokumentu 0..1 Rozpoznania :Sekcja dokumentu 5.1. Reguły biznesowe Reguły ogólne Dokument MUSI spełniać wszystkie wymagania prawne, pozwalające na uznanie go za pełnoprawny dokument medyczny w postaci elektronicznej, który nie wymaga postaci papierowej Dokument MUSI być zgodny ze standardem HL7 CDA R Dokument MOŻE zawierać również inne dane, niż wymienione w regułach biznesowych i walidacyjnych, pod warunkiem, że zostaną one zapisane w zgodzie za standardem HL7 CDA R2 oraz nie modyfikują informacji przekazywanej w elementach wymienionych w tych regułach Dokument MOŻE zawierać elementy będące lokalnymi rozszerzeniami standardu HL7 CDA, o ile są one definiowane zgodnie ze standardem i niniejszym zbiorem reguł Jeżeli jakakolwiek informacja zawarta w dokumencie może zostać poprawnie zapisana za pomocą struktur zdefiniowanych przez standard lub niniejsze reguły, to NIE MOŻE ona zostać zapisana jako własne rozszerzenie lokalne Jeżeli instytucja, która jest reprezentowana w dokumencie, posiada własny węzeł OID, to POWINIEN on zostać podany jako jej identyfikator Warstwa prezentacyjna dokumentu

9 Strona 9 z Wszystkie informacje zawarte w dokumencie, które mogą być istotne dla osoby korzystającej z dokumentu, MUSZĄ być zawarte w warstwie prezentacyjnej dokumentu Odpowiedzialność za poprawność danych zawartych w dokumencie, które znajdują się w warstwie prezentacyjnej dokumentu, spoczywa na osobie wystawiającej dokument Odpowiedzialność za poprawność danych zawartych w dokumencie, które nie znajdują się w warstwie prezentacyjnej dokumentu, spoczywa na instytucji odpowiedzialnej za poprawne działanie systemu, w którym ten dokument został wystawiony Jeżeli przepisy prawne wymagają, żeby dokument był zgodny z opublikowanym wzorem dokumentu, to należy tę zgodność rozumieć jako obowiązek odzwierciedlenia w warstwie prezentacyjnej dokumentu struktury informacji przekazywanej za pomocą dokumentu i narzuconej za pomocą tego wzoru, a nie identyczność formy graficznej warstwy prezentacyjnej i wzoru dokumentu Identyfikacja i klasyfikacja dokumentu Dokument MUSI wskazywać CSIOZ jako instytucję, która odpowiada za przechowywanie i udostępnianie dokumentu Dokument MUSI zawierać dokładnie jeden identyfikator instancji dokumentu Dokument MUSI zawierać identyfikator zbioru wersji dokumentu oraz nr wersji Jeżeli dokument jest kolejną wersją dokumentu, czyli korektą lub dokumentem anulującym, to MUSI zawierać następujące dane poprzedeniej wersji dokumentu: identyfikator instancji, identyfikator zbioru wersji dokumentu oraz numer wersji Dokument MUSI zawierać kod typu dokumentu wg LOINC oraz kod typu dokumentu wg słownika typów dokumentów Dokument MUSI zawierać następujące informacje: tytuł dokumentu, kod poufności dokumentu oraz kod języka dokumentu Dokument MUSI być wystawiony w języku polskim Dane pacjenta Jednym z identyfikatorów pacjenta MUSI być identyfikator rekordu w bazie pacjentów, z której korzysta system, w którym został wystawiony dokument Jeżeli pacjent posiada numer PESEL, to POWINIEN być on podany jako identyfikator pacjenta Jeżeli pacjent jest obcokrajowcem i nie posiada numeru PESEL, to dokument POWINIEN zawierać identyfikator osoby w kraju pochodzenia (odpowiednik PESEL), zapisany jako jeden z identyfikatorów pacjenta, o ile pula tych numerów posiada własny węzeł OID Jeżeli dokument nie zawiera numeru PESEL pacjenta, to POWINIEN zawierać datę urodzenia pacjenta Jeżeli pacjent nie ukończył 1 roku życia i nie posiada nr PESEL, ani identyfikatora innego niż identyfikator rekordu w bazie pacjentów, z której korzysta system, w którym został wystawiony dokument, to dokument MUSI zawierać co najmniej jeden identyfikator przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego oraz datę urodzenia pacjenta, a jeśli urodził się z ciąży mnogiej, to również oznaczenie noworodka z ciąży mnogiej Jeżeli dokument zawiera numer dokumentu tożsamości pacjenta, to MUSI zostać on zapisany jako jeden z identyfikatorów pacjenta, o ile pula tych numerów posiada własny węzeł OID Dokument POWINIEN zawierać nazwisko, pierwsze imię i drugie imię pacjenta (o ile pacjent je posiada), które POWINNY by podane jako wartości odrębne Jeżeli wystawca dokumentu nie jest w stanie ustalić tożsamości pacjenta, to MUSI podać tę informację jako kod braku danych dla nazwiska i/lub imienia pacjenta.

10 Strona 10 z Jeżeli dokument został wystawiony dla pacjenta o ustalonej tożsamości, to MUSI również zawierać co najmniej nazwisko i pierwsze imię pacjenta Dokument POWINIEN zawierać adres pacjenta Jeżeli dokument zawiera adres pacjenta, to MUSI on zawierać odrębne pola: miejscowość oraz w przypadku adresów na terenie Polski - kod pocztowy Jeżeli poczta znajduje się w innej miejscowości, niż podana w adresie, to dokument MUSI zawierać dodatkowo nazwę miejscowości, w której znajduje się poczta Jeżeli dokument zawiera adres pacjenta, to POWINIEN on zawierać następujące dane: ulica (o ile występuje w adresie), nr domu oraz nr mieszkania (o ile występuje w adresie). Dane te MUSZĄ być zapisane jako odrębne pola Dane pozwalające na ustalenie tożsamości pacjenta NIE MOGĄ zostać zapisane w sekcji dokumentu innej niż zakodowana jako Annotation comment Dane wystawcy dokumentu Jednym z identyfikatorów osoby wystawiającej dokument MUSI być identyfikator rekordu w bazie użytkowników, z której korzysta system, w którym został wystawiony dokument Dokument POWINIEN zawierać identyfikator osoby wystawiającej dokument, wskazujący na jej uprawnienia zawodowe związane z czynnością wystawienia dokumentu Jeżeli dokument zawiera numer uprawnienia zawodowego osoby wystawiającej dokument związanego z czynnością wystawienia dokumentu, to MUSI on zostać zapisany jako identyfikator osoby wystawiającej dokument, o ile pula tych numerów posiada własny węzeł OID Jeżeli dokument nie zawiera identyfikatora osoby wystawiającej dokument wskazującego na jej uprawnienia zawodowe, to dokument MUSI zawierać PESEL tej osoby zapisany jako jej identyfikator Dokument MUSI zawierać imię i nazwisko osoby wystawiającej dokument, zgodne z imieniem i nazwiskiem osoby, która złożyła podpis elektroniczny na dokumencie Dokument MUSI zawierać dane instytucji wystawiającej dokument (z wyjątkiem recept wystawianych na podstawie indywidualnej umowy na refundację recept zawartej pomiędzy osobą wystawiającą receptę, a NFZ.) Instytucją wystawiającą dokument MUSI być jedna z następujących instytucji: (1) podmiot leczniczy działający na podstawie wpisu do RPWDL, (2) jego jednostka lub (3) komórka organizacyjna, albo (4) podmiot działający na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez izbę lekarską, albo (5) podmiot działający na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez izbę pielęgniarek i położnych Jeżeli instytucją wystawiającą dokument jest podmiot leczniczy działający na podstawie wpisu do RPWDL, jego przedsiębiorstwo, jednostka lub komórka organizacyjna, to dokument MUSI zawierać nazwę oraz identyfikator tego podmiotu w postaci: numeru księgi rejestrowej podmiotu, czyli części I kodu resortowego Jeżeli instytucją wystawiającą dokument jest podmiot leczniczy działający na podstawie wpisu do RPWDL, dokument NIE MOŻE zawierać żadnych danych przedsiębiorstwa, jednostki, ani komórki organizacyjnej tego podmiotu Jeżeli instytucją wystawiającą dokument jest jednostka organizacyjna podmiotu działającego na podstawie wpisu do RPWDL, to dokument POWINIEN zawierać nazwę oraz identyfikator jednostki organizacyjnej podmiotu w postaci części I i V kodu resortowego oraz 14-znakowy numer REGON jako identyfikator przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

11 Strona 11 z Jeżeli instytucją wystawiającą dokument jest komórka organizacyjna podmiotu działającego na podstawie wpisu do RPWDL, to dokument POWINIEN zawierać nazwę, identyfikator komórki organizacyjnej tego podmiotu w postaci części I i VII kodu resortowego, kod specjalności w postaci części VIII kodu resortowego oraz nazwę i identyfikator jednostki organizacyjnej (jeśli do niej należy ta komórka) w postaci części I i V kodu resortowego oraz identyfikator przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w postaci 14-znakowego numeru REGON (jeśłi do niego należy ta komórka) Jeżeli instytucją wystawiającą dokument jest podmiot działający na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez okręgową izbę lekarską lub okręgową izbę pielęgniarek i położnych, to dokument MUSI zawierać nazwę i identyfikator tego podmiotu w postaci numeru wpisu do odpowiedniego rejestru Dokument POWINIEN zawierać adres i telefon instytucji wystawiającej dokument Dokument MUSI zawierać informację o dacie wystawienia dokumentu Dane ubezpieczyciela/płatnika Jeżeli dokument zawiera informację o numerze oddziału NFZ lub kod instytucji właściwej wg przepisów o koordynacji, to MUSI ona być zapisana jako identyfikator ubezpieczyciela/płatnika Jeżeli dokument zawiera numer dokumentu potwerdzającego uprawnienia, to MUSI on być zapisany jako identyfikator dokumentu uprawnień, o ile pula tych numerów posiada własny węzeł OID Definicja struktury ClinicalDocument typeid 1..1 II templateid 1..1 II templateid 1..* II templateid 0..* II u_bazowego}" id 1..1 <> code 1..1 CE translation @displayname<>null title 1..1 ST effectivetime 1..1 TS confidentialitycode 1..1 CE Pierwsze 8 = YYYYMMDD languagecode "R" 5.25"

12 Strona 12 z 170 setid 1..1 <> versionnumber 1..1 copytime 0..0 TS recordtarget 1..1 RecordTarget patientrole 1..1 PatientRole id 1..* SET<II> jest ciągiem 11 cyfr addr 0..* SET<AD> telecom 0..* SET<TEL> patient 1..1 Patient id 0..0 II name 1..1 PN administrativegendercode 0..1 CE birthtime 0..1 TS maritalstatuscode 0..1 CE religiousaffiliationcode 0..1 CE racecode 0..1 CE ethnicgroupcode 0..1 CE guardian 0..* SET<Guardian> id 0..* SET<II> code 0..1 CE addr 0..* SET<AD> telecom 0..* SET<TEL> guardianchoice 1..1 Person Organization guardianperson 1..1 Person classcode 1..1 CS determinercode 1..1 CS name 0..* PN guardianorganization 1..1 Organization id 0..* SET<II> name 0..* SET<ON> telecom 0..* SET<TEL> addr 0..* SET<AD> standardindustryclasscode 0..1 CE Rozszerzono typ adxp.postalcode o extpl:postcity (string, niewymagany) city<>null AND (housenumber<>null OR streetaddressline<>null) Jeżeli (country=null OR country= Polska ) to postalcode<>null. Pierwsze 8 = YYYYMMDD

13 Strona 13 z 170 birthplace 0..1 Birthplace place 1..1 Place name 0..1 EN addr 0..1 AD languagecommunication 0..* SET<LanguageCommunication> languagecode 0..1 CS modecode 0..1 CE proficiencylevelcode 0..1 CE preferenceind 0..1 BL extpl:multiplebirthind 0..1 BL extpl:multiplebirthordernumber 0..1 INT.POS extpl:personalrelationship 0..* PersonalRelationship providerorganization 0..1 Organization id 0..* SET<II> name 0..* SET<ON> telecom 0..* SET<TEL> addr 0..* SET<AD> standardindustryclasscode 0..1 CE author 1..1 SET<Author> functioncode 0..0 CE Wymagane, jeżeli extpl:multiplebirthind="true" osoba_bliska}" time 1..1 TS = legalauthenticator.time assignedauthor 1..1 AssignedAuthor id 1..* SET<II> = legalauthenticator.id code 0..0 CE addr 0..0 SET<AD> telecom 0..0 SET<TEL> assignedperson 0..0 Person dataenterer 0..0 DataEnterer informant 0..0 Informant custodian 1..1 Custodian assignedcustodian 1..1 AssignedCustodian representedcustodianorganization 1..1 CustodianOrganization id 1..1 SET<II> name 0..0 ON telecom 0..0 TEL addr 0..0 AD informationrecipient

14 Strona 14 z 170 typecode 1..1 CS intendedrecipient 1..1 IntendedRecipient classcode 1..1 CS id 0..* SET<II> addr 0..* SET<AD> telecom 0..* SET<TEL> informationrecipient 0..1 Person receivedorganization 0..1 Organization legalauthenticator 1..1 LegalAuthenticator time 1..1 TS signaturecode 1..1 assignedentity 1..1 AssignedEntity Pierwsze 8 = YYYYMMDD id code 0..1 CE addr 0..* SET<AD> telecom 0..* SET<TEL> assignedperson 1..1 Person name 1..1 PN extpl:qualifiedentity 0..* Qualification representedorganization 0..1 Organization id 1..* SET<II> name 1..1 ON telecom 0..* SET<TEL> addr 0..* SET<AD> standardindustryclasscode 0..1 CE Co najmniej 1 given i co najmniej 1 family Istnieje dokładnie jeden id, który ORAZ "oid_przedsi ebiorstwa" "oid_jednostki" "oid_ko morki" "oid_oil" "oid_oipp" "oid_reg on" "oid_podmioty" "oid_przedsiebiorst wa" "oid_oil" "oid_oipp", to <>"oid_jednostki" "oid_komorki" to <>"oid_komorki" to

15 Strona 15 z 170 asorganizationpartof 0..1 OrganizationPartOf id 0..0 SET<II> code 0..0 CE statuscode 0..0 CS effectivetime 0..0 IVL<TS> wholeorganization 1..1 Organization id 1..* SET<II> name 1..1 ON telecom 0..* SET<TEL> addr 0..* SET<AD> standardindustryclasscode 0..1 CE asorganizationpartof 0..1 OrganizationPartOf authenticator 0..0 Authenticator participant 0..1 Participant1 typecode 1..1 CS ="IND" functioncode 0..1 CE time 0..1 IVL<TS> associatedentity 1..1 AssociatedEntity classcode 1..1 CS ="UNDWRT" id 1..1 SET<II> code 0..0 CE addr 0..0 AD telecom 0..0 TEL associatedperson 0..0 Person scopingorganization 0..0 Organization participant 0..* SET<Participant1> infulfillmentof 0..* InFulfillmentOf documentationof 0..0 DocumentationOf relateddocument 0..1 RelatedDocument to <>"oid_komorki" to = "oid_sy mbole_koordynacja" typecode 1..1 CS ="RPLC" "APND" parentdocument 1..1 ParentDocument id 1..1 <> code 0..0 CD text 0..0 ED setid 1..1 II =ClinicalDocument.setId versionnumber 1..1 INT =ClinicalDocument.versionNumber

16 Strona 16 z authorization 0..0 Authorization componentof 0..0 Component1 component 1..1 Component2 structuredbody 1..1 StructuredBody confidentialitycode 0..0 CE languagecode 0..0 CS component 0..1 Component3 section 1..1 Section component 0..* Component3 extpl:pertinentinformation 0..* ActRelationship dokumenty_uprawnien} {template_ uprawnienia_dodatkowe} { template_potwierdzenie_ubezpiecz enia_pacjenta }" 5.3. Reguły walidacyjne Jeden z ClinicalDocument.templateId Co najmniej jeden z ClinicalDocument.templateId ClinicalDocument.id @codesystemname="loinc" Istnieje dokładnie jeden ClinicalDocument.code.translation, Istnieje dokładnie jeden ClinicalDocument.title i nie może Pierwsze osiem dla ClinicalDocument.effectiveTime jest datą w formacie YYYYMMDD ClinicalDocument.confidentialityCode "R" "V" Istnieje dokładnie jeden ClinicalDocument.languageCode, a Istnieje dokładnie jeden ClinicalDocument.setId, a null Istnieje dokładnie jeden ClinicalDocument.versionNumber, a Istnieje dokładnie jeden ClinicalDocument.recordTarget dla ClinicalDocument.recordTarget.patientRole.id="{oid_pesel}", jest ciągiem 11 cyfr Nie może istnieć więcej niż jeden ClinicalDocument.recordTarget.patientRole.addr, a jego city<>null oraz (housenumber<>null lub streetaddressline<>null) Nie może istnieć ClinicalDocument.recordTarget.patientRole.patient.id Istnieje dokładnie jeden ClinicalDocument.recordTarget.patientRole.patient.name Pierwsze osiem dla ClinicalDocument.recordTarget.patientRole.patient.birthTime jest datą w formacie YYYYMMDD.

17 Strona 17 z Jeżeli istnieje ClinicalDocument.recordTarget.patientRole.patient.extPL:multipleBirthInd= true, to istnieje dokładnie jeden ClinicalDocument.recordTarget.patientRole.patient.extPL:multipleBirthOrderNumber Jeżeli nie istnieje ClinicalDocument.recordTarget.patientRole.patient.extPL:multipleBirthInd= true, to nie może istnieć ClinicalDocument.recordTarget.patientRole.patient.extPL:multipleBirthOrderNumber Jeżeli istnieje extpl:personalrelationship, to ma templateid, dla {template_osoba_bliska}" ClinicalDocument.author.time = ClinicalDocument.legalAuthenticator.time Zbiór ClinicalDocument.author.id = zbiorowi ClinicalDocument.legalAuthenticator.id Nie może istnieć ClinicalDocument.author.functionCode Nie może istnieć ClinicalDocument.author.assignedAuthor.code Nie może istnieć ClinicalDocument.author.assignedAuthor.addr Nie może istnieć ClinicalDocument.author.assignedAuthor.telecom Nie może istnieć ClinicalDocument.author.assignedAuthor.assignedPerson Nie może istnieć ClinicalDocument.dataEnterer Nie może istnieć ClinicalDocument.informant Istnieje dokładnie jeden ClinicalDocument.custodian.assignedCustodian.representedCustodianOrganization.id, a Nie może istnieć ClinicalDocument.custodian.assignedCustodian.representedCustodianOrganization.name Nie może istnieć ClinicalDocument.custodian.assignedCustodian.representedCustodianOrganization.telecom Nie może istnieć ClinicalDocument.custodian.assignedCustodian.representedCustodianOrganization.addr Istnieje dokładnie jeden ClinicalDocument.legalAuthenticator Pierwsze osiem dla ClinicalDocument.legalAuthenticator.time jest datą w formacie YYYYMMDD ClinicalDocument.legalAuthenticator S Każdy ClinicalDocument.legalAuthenticator.assignedEntity.id Istnieje dokładnie jeden ClinicalDocument.legalAuthenticator.assignedEntity.assignedPerson.name, który ma co najmniej jeden given i co najmniej jeden family Jeden z ClinicalDocument.legalAuthenticator.assignedEntity.representedOrganization.id "{oid_przedsiebiorstwa} "{oid_jednostki}" "{oid_komorki}" "{oid_oi l}" "{oid_oipp}" "{oid_regon}" dla ClinicalDocument.legalAuthenticator.assignedEntity.representedOrganization.id= {oid_podmiot y}" "{oid_przedsiebiorstwa}" "{oid_oil}" "{oid_oipp}", dla ClinicalDocument.legalAuthenticator.assignedEntity.representedOrganization.asOrganizationPar tof.wholeorganization.id<>"{oid_jednostki}" "{oid_komorki}".

18 Strona 18 z dla ClinicalDocument.legalAuthenticator.assignedEntity.representedOrganization ="{oid_jednostki}", dla ClinicalDocument.legalAuthenticator.assignedEntity.representedOrganization.asOrganizationPar tof.wholeorganization<>"{oid_komorki}" dla ClinicalDocument.legalAuthenticator.assignedEntity.representedOrganization ="{oid_komorki}", dla ClinicalDocument.legalAuthenticator.assignedEntity.representedOrganization.asOrganizationPar tof.wholeorganization<>"{oid_oil}" "{oid_oipp}" Istnieje dokładnie jeden ClinicalDocument.legalAuthenticator.assignedEntity.representedOrganization.name Jeżeli istnieje ClinicalDocument.legalAuthenticator.assignedEntity.representedOrganization.standardIndustry "{oid_czesc_8_kodu_resortowego}" Żaden asorganizationpartof nie może zawierać id Żaden asorganizationpartof nie może zawierać code Żaden asorganizationpartof nie może zawierać statuscode Żaden asorganizationpartof nie może zawierać effectivetime Jeżeli istnieje wholeorganization to ma co najmniej jeden id dla wholeorganization="{oid_jednostki}", dla wholeorganization.asorganizationpartof.wholeorganization<>"{oid_komorki}" dla wholeorganization="{oid_przedsiebiorstwa}", dla wholeorganization.asorganizationpartof.wholeorganization<>"{oid_podmioty}" Każdy wholeorganization ma dokładnie jeden name Nie może istnieć ClinicalDocument.authenticator Jeżeli istnieje ClinicalDocument.participant, dla dla ClinicalDocument.participant.associatedEntity="UNDWRT" to istnieje dokładnie jeden ClinicalDocument.participant.associatedEntity.id, "{oid_symbole_koordynacja}" Nie może istnieć ClinicalDocument.participant.associatedEntity.code Nie może istnieć ClinicalDocument.participant.associatedEntity.addr Nie może istnieć ClinicalDocument.participant.associatedEntity.telecom Nie może istnieć ClinicalDocument.participant.associatedEntity.associatedPerson Nie może istnieć ClinicalDocument.participant.associatedEntity.scopingOrganization Nie może istnieć ClinicalDocument.inFulfillmentOf Nie może istnieć ClinicalDocument.documentationOf Jeżeli istnieje ClinicalDocument.relatedDocument, "APND", istnieje dokładnie jeden ClinicalDocument.relatedDocument.parentDocument.id, dla istnieje dokładnie jeden ClinicalDocument.relatedDocument.parentDocument.setId = ClinicalDocument.setId oraz istnieje dokładnie jeden ClinicalDocument.relatedDocument.parentDocument.versionNumber = ClinicalDocument.versionNumber Nie może istnieć ClinicalDocument.relatedDocument.parentDocument.code Nie może istnieć ClinicalDocument.relatedDocument.parentDocument.text Nie może istnieć ClinicalDocument.authorization Nie może istnieć ClinicalDocument.componentOf Istnieje dokładnie jeden ClinicalDocument.component.structuredBody.

dr inż. Kajetan Wojsyk Konferencja Elektroniczna dokumentacja medyczna - szanse i zagrożenia Białystok, 2013-09-02

dr inż. Kajetan Wojsyk Konferencja Elektroniczna dokumentacja medyczna - szanse i zagrożenia Białystok, 2013-09-02 dr inż. Kajetan Wojsyk Konferencja Elektroniczna dokumentacja medyczna - szanse i zagrożenia Białystok, 2013-09-02 Stan aktualny punkt wyjścia Istnieją autonomiczne, odrębnie tworzone zasoby informacyjne

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE UPRAWNIENIE DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT 1) Wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept

ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE UPRAWNIENIE DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT 1) Wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE UPRAWNIENIE DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT 1) Wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept wymaga podania przez Wnioskodawców danych określonych w części

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu B2B obsługującego proces tworzenia przez podmioty lecznicze elektronicznego dokumentu medycznego zgodnego ze standardem HL 7 CDA

Wdrożenie systemu B2B obsługującego proces tworzenia przez podmioty lecznicze elektronicznego dokumentu medycznego zgodnego ze standardem HL 7 CDA Wdrożenie systemu B2B obsługującego proces tworzenia przez podmioty lecznicze elektronicznego dokumentu medycznego zgodnego ze standardem HL 7 CDA Zamawiający: Eurosoft Sp. zo.o Specyfikacja wymagań Wersja

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UZYSKANIE UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT

WNIOSEK O UZYSKANIE UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT Załączniki do zarządzenia Nr 80/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. Załącznik nr 1 WNIOSEK O UZYSKANIE UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT Nazwa właściwego Oddziału

Bardziej szczegółowo

1. Rp. Seronil 20 mg 100 szt. ds. 2 tabl. rano data recepty 15.12.2012 r data realizacji od 15.12.2012 r Ile wydać: 60 szt. Czy 100 szt.

1. Rp. Seronil 20 mg 100 szt. ds. 2 tabl. rano data recepty 15.12.2012 r data realizacji od 15.12.2012 r Ile wydać: 60 szt. Czy 100 szt. 1. Rp. Seronil 20 mg 100 szt. ds. 2 tabl. rano data recepty 15.12.2012 r data realizacji od 15.12.2012 r Ile wydać: 60 szt. Czy 100 szt. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania dokumentów standaryzujących tworzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz z aktualizacją transformaty

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania Prawne Związane z Informatyzacją Ochrony Zdrowia

Uwarunkowania Prawne Związane z Informatyzacją Ochrony Zdrowia Uwarunkowania Prawne Związane z Informatyzacją Ochrony Zdrowia Dr inż. Kazimierz Frączkowski Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Biuro Zarządzania Projektami PIOZ, CSIOZ MZ Warszawa

Bardziej szczegółowo

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I 1 S t r o n a P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I ZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ P.2. REKOMENDACJA OPISU I OZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ 2 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

[Wartość domyślna] xmlns : mz 1 Przestrzeń nazw Definiuje przestrzeń nazw (namespace)

[Wartość domyślna] xmlns : mz 1 Przestrzeń nazw Definiuje przestrzeń nazw (namespace) WZÓR BUDOWY KOMUNIKATU ELEKTRONICZNEGO Poziom Znaczniki Krotn ość Nazwa Format [Wartość domyślna] Opis Ograniczenia i inne zależności Element Atrybuty 0 mz:komunikat 1 Komunikat Element główny komunikatu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w perspektywie CSIOZ

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w perspektywie CSIOZ Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w perspektywie CSIOZ Marcin Węgrzyniak Kierownik Biura Zarządzania Projektami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 Projekt P1 Elektroniczna Platforma Gromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce. W czym pomoże szpitalom platforma P1?

Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce. W czym pomoże szpitalom platforma P1? Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce. W czym pomoże szpitalom platforma P1? Paweł Masiarz Biuro Zarządzania Projektami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Poznań, 2014-11-20 1 Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I

KONFERENCJA e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I dr inż. Kajetan Wojsyk KONFERENCJA e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I Kielce, 2013-10-08 Centrum Systemów Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ DYREKTYWA PE I RADY 2011/24/UE Z DNIA 9 MARCA 2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIA PRAW PACJENTÓW W TRANSGRANICZNEJ OPIECE

Bardziej szczegółowo

Wystawianie i realizacja recept dla obcokrajowców

Wystawianie i realizacja recept dla obcokrajowców Wystawianie i realizacja recept dla obcokrajowców PRZYKŁADY 1. Pacjent posiadający Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego Uprawnia do świadczeń niezbędnych ze wskazań medycznych w trakcie czasowego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytanie nr 1.:

Odpowiedź na pytanie nr 1.: Odpowiedź na pytanie nr 1.: Czy farmaceuta zamieniając lek na tańszy odpowiednik musi sprawdzać, czy podmieniany lek ma te same wskazania, co lek zapisany na recepcie? Osoba realizująca receptę i dokonująca

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

1. Jaką zniżkę będzie posiadał lek zapisany dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi:

1. Jaką zniżkę będzie posiadał lek zapisany dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi: Pytania z zebrań kwartalnych Marzec 2015 1. Jaką zniżkę będzie posiadał lek zapisany dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi: a. Rp. ZK Cardura XL 4 mg 1 op. 30% b. Rp. ZK Cardura XL 4 mg 1 op. c. Rp. ZK

Bardziej szczegółowo

Recepta. Recepta jest pisemnym poleceniem lekarza skierowanym do farmaceuty z prośbą o wydanie leku Wzór recepty

Recepta. Recepta jest pisemnym poleceniem lekarza skierowanym do farmaceuty z prośbą o wydanie leku Wzór recepty Recepta Recepta jest pisemnym poleceniem lekarza skierowanym do farmaceuty z prośbą o wydanie leku Wzór recepty Części recepty 1. Inscriptio - Nagłówek recepty 2. Nomen aegroti - Dane dotyczące chorego

Bardziej szczegółowo

e-recepta jako jeden z rezultatów Projektu P1

e-recepta jako jeden z rezultatów Projektu P1 e-recepta jako jeden z rezultatów Projektu P1 Rafał Orlik Biuro Zarządzania Projektami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Kraków, 2014-10-08 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i

Bardziej szczegółowo

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rysunek 1 Przykładowe okno (1) Rejestracji wydania karty DiLO Miejsce wydania

Bardziej szczegółowo

Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne. Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A.

Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne. Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ: Telekonferencja szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Wszystkie apteki/punkty apteczne w woj. śląskim

Wszystkie apteki/punkty apteczne w woj. śląskim Katowice, dnia 28 kwietnia 2010r. Wszystkie apteki/punkty apteczne w woj. śląskim W związku z wprowadzeniem przez Śląski OW NFZ ujednoliconej numeracji recept lekarskich i wprowadzeniem jednolitego wzoru

Bardziej szczegółowo

Skoordynowanie i integracja dotychczasowych systemów wykorzystywanych przez placówki ochrony zdrowia z nowo tworzonymi systemami informatycznymi

Skoordynowanie i integracja dotychczasowych systemów wykorzystywanych przez placówki ochrony zdrowia z nowo tworzonymi systemami informatycznymi Skoordynowanie i integracja dotychczasowych systemów wykorzystywanych przez placówki ochrony zdrowia z nowo tworzonymi systemami informatycznymi Kajetan Wojsyk Z-ca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1506. Rozporządzenie. z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1506. Rozporządzenie. z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1506 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

Bardziej szczegółowo

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia V Konferencja i Narodowy Test Interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK

Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK W związku ze zmianą sposobu rozliczania podatku VAT, firma AstraZeneca UK będzie traktowana jak dostawca krajowy. Od 1 kwietnia 2013 roku transakcje

Bardziej szczegółowo

Lekarze i świadczeniodawcy w woj. śląskim

Lekarze i świadczeniodawcy w woj. śląskim Katowice, dnia 28 kwietnia 2010r. Lekarze i świadczeniodawcy w woj. śląskim W związku z wprowadzeniem przez Śląski OW NFZ ujednoliconej numeracji recept lekarskich i wprowadzeniem jednolitego druku recepty

Bardziej szczegółowo

Spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i OIA w Krakowie odpowiedzi na postawione pytania:

Spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i OIA w Krakowie odpowiedzi na postawione pytania: Kraków, 20 lutego 2012 r. Spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i OIA w Krakowie odpowiedzi na postawione pytania: 1. Czy przy każdym leku przepisanym na Rp. dla IB ma być

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Druk nr 689 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

odpowiedź: Lek Lacipil 4 należy wydać bezpłatnie do wysokości limitu Lek Vivacor 6,25 należy wydać na 30%

odpowiedź: Lek Lacipil 4 należy wydać bezpłatnie do wysokości limitu Lek Vivacor 6,25 należy wydać na 30% Kraków 15.10.2012 r. Pytania z zebrań kwartalnych Wrzesień 2012 r. 1. Jak zrealizować recepty z uprawnieniem dodatkowym ZK w następujących przypadkach: Rp. Lacipil 4 Vivacor 6,25 30%? Lek Lacipil 4 należy

Bardziej szczegółowo

Wiedza codzienna o wystawianiu recept

Wiedza codzienna o wystawianiu recept Wiedza codzienna o wystawianiu recept Ujednolicona numeracja recept lekarskich oraz jednolity druku recepty, format kuponów REKUS Leszek Cichoń PL Południe Opracowanie na podstawie Komunikatów Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla lekarzy wystawiających recepty.

Przewodnik dla lekarzy wystawiających recepty. Przewodnik dla lekarzy wystawiających recepty. W ostatnim okresie, w związku z wejściem w życie pod koniec grudnia 2012 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich oraz konieczności

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 11 grudnia 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

Pakiet zmian w systemie KS-AOW związany z nowelizacją ustaw - styczeń 2016r.

Pakiet zmian w systemie KS-AOW związany z nowelizacją ustaw - styczeń 2016r. Pakiet zmian w systemie KS- - styczeń 2016 r. KS- Pakiet zmian w systemie KS- związany z nowelizacją ustaw - styczeń 2016r. I. Wstęp W związku ze zmianami ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz

Bardziej szczegółowo

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Warszawa, 2014-06-12 1 / 29 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 221 13153 Poz. 1319 1319 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH Po zalogowaniu do SNRL należy nadać sobie uprawnienia w zakładce: Administracja Operatorzy Uprawnienia Uprawnienie: pozycja nr 7 Przeglądanie i zmiana

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich. I Wstęp. II Wystawianie recept

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich. I Wstęp. II Wystawianie recept Podsumowanie najważniejszych zmian i uwag dotyczących: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich. I Wstęp Rozporządzenie obwiązuje od 10 marca 2012 r. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Model transportowy danych o Zdarzeniach Medycznych oraz Indeksie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej gromadzonych w systemie P1

Model transportowy danych o Zdarzeniach Medycznych oraz Indeksie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej gromadzonych w systemie P1 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Model transportowy danych o Zdarzeniach Medycznych oraz Indeksie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię:... Nazwiska poprzednie:.. Data urodzenia:... Miejsce urodzenia:... Nr PESEL:. Uzyskany tytuł zawodowy:

Nazwisko i imię:... Nazwiska poprzednie:.. Data urodzenia:... Miejsce urodzenia:... Nr PESEL:. Uzyskany tytuł zawodowy: WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI, PIELĘGNIARZA / POŁOŻNEJ, POŁOŻNEGO * I WPIS DO REJESTRU OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W LESZNIE Pełne Ograniczone Nazwisko i imię:...

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9A Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki Ad.1 Odpowiadając na maila z dnia 13.05.2015r. Wydział Gospodarki Lekami Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że ustalenie dawki leku leży w kompetencji lekarza

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do siwz ELEKTRONICZNE KONTO PACJENTA (EKP) EKP-REJESTRACJA ON-LINE

Zał. nr 4 do siwz ELEKTRONICZNE KONTO PACJENTA (EKP) EKP-REJESTRACJA ON-LINE Zał. nr 4 do siwz ELEKRONICZNE KONO PACJENA (EKP) EKP-REJESRACJA ON-LINE Dostęp z poziomu EKP - Pacjent powinien mieć dostęp do rejestracji on-line jak również historii wcześniejszych rejestracji z poziomu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 325 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 325 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 325 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania z zebrań aptekarzy w miesiącu czerwcu 2013 roku.

Odpowiedzi na pytania z zebrań aptekarzy w miesiącu czerwcu 2013 roku. Odpowiedzi na pytania z zebrań aptekarzy w miesiącu czerwcu 2013 roku. 1. Olfen Uno 0,15 Dicloratio Uno 0,15 Ten sam producent, ta sama cena i limit. Czy w komunikacie do NFZ zaznaczamy jako zamiennik,

Bardziej szczegółowo

1. Opis ogólny. 2. Opis techniczny. 3. Wymagania techniczne

1. Opis ogólny. 2. Opis techniczny. 3. Wymagania techniczne Dokumentacja programu e Zoz Opis biblioteki PhantomAPI.dll Wersja 1.22.1.5 Zielona Góra 2010-08-26 1. Opis ogólny Biblioteka programistyczna PhantomAPI.dll służy do integracji oprogramowania zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia najważniejsze aspekty

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia najważniejsze aspekty Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia najważniejsze aspekty TERMINY WEJŚCIA W ŻYCIE PRZEPISÓW O EDM listy oczekujących 1 stycznia 2015 r. Zwolnienia 1 stycznia 2016 Recepty 1 sierpnia 2016 Skierowania,

Bardziej szczegółowo

339 zł przy zgłoszeniu do 3 października. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Cele szkolenia: Korzyści ze szkolenia:

339 zł przy zgłoszeniu do 3 października. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Cele szkolenia: Korzyści ze szkolenia: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie: ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z 9 LISTOPADA 2015 R. I PRZEPISY USTAW. PROGRAM UWZGLĘDNIA

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE WZORY RECEPT. Rpw

AKTUALNE WZORY RECEPT. Rpw RECEPTY AKTUALNE WZORY RECEPT Rp Rpw CZĘŚCI RECEPTY 1. Inscriptio 2. Nomen aegroti 3. Praepositio (Rp.) 4. Praescriptio 5. Subscriptio 6. Signatura (D.S.) 7. Datum 8. Nomen medici 1. 2. 3-6 7. 8. DANE

Bardziej szczegółowo

[P4] Procedura aktualizacji danych w zakresie katalogów danych e-informacji (e-informacja/e-rejestracja)

[P4] Procedura aktualizacji danych w zakresie katalogów danych e-informacji (e-informacja/e-rejestracja) [P4] Procedura aktualizacji danych w zakresie katalogów danych e-informacji (e-informacja/e-rejestracja) Wrocław, październik 2014 Spis treści Spis treści... 2 1. Słownik pojęć... 3 2. [P4] Procedura aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI ADNOTACJE URZĘDOWE Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób do 16 roku życia) Nr sprawy: / Uwaga! Pola w rubrykach należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym, dużymi literami DANE

Bardziej szczegółowo

P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI

P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ P.1. OPRACOWANIE REKOMENDACJI KLASYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Informacje o dokumencie Właściciel Autorzy Zatwierdził Centrum

Bardziej szczegółowo

Internetowe Konto Pacjenta swobodne zarządzanie dokumentacją medyczną

Internetowe Konto Pacjenta swobodne zarządzanie dokumentacją medyczną Internetowe Konto Pacjenta swobodne zarządzanie dokumentacją medyczną Piotr Szmołda Kierownik Projektów piotr.szmolda@unizeto.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Opis procedury generowania recept

Opis procedury generowania recept Dokumentacja programu e Zoz Generowanie recept na leki gotowe lub recepturowe Wersja 1.21.0.1 Zielona Góra 2010-09-31 1. Wstęp W niniejszym dokumencie opisano procedurę generowania Recept na leki gotowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Informacja o administratorze danych. 2. Adres siedziby administratora danych...

WNIOSEK. Informacja o administratorze danych. 2. Adres siedziby administratora danych... Załącznik nr 1 do uchwały Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych nr 212/VI/2014 z dnia 17 września 2014 r. WNIOSEK do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w... o nadanie dostępu do Serwisu ibuk.pl

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność.

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia i inne zależności. 1 Komunikat Element główny komunikatu typ 1 Typ komunikatu 3 znaków Typ komunikatu - deklaracje POZ.

Ograniczenia i inne zależności. 1 Komunikat Element główny komunikatu typ 1 Typ komunikatu 3 znaków Typ komunikatu - deklaracje POZ. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE BUDOWY KOMUNIKATÓW XML Założenie budowy komunikatów: Format daty RRRR-MM-DD Format daty + czas - RRRR-MM-DDTGG:MM Część całkowitą od części dziesiętnej w liczbach należy rozdzielać

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Zabrze, 2015-03-27

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania systemowe w obszarze e-zdrowia w UE i w Polsce

Rozwiązania systemowe w obszarze e-zdrowia w UE i w Polsce Rozwiązania systemowe w obszarze e-zdrowia w UE i w Polsce Marek Ujejski Z-ca Dyrektora Departamentu Informatyki NFZ Member of eidas Expert Group EU e-mail: marek.ujejski@nfz.gov.pl http://www.healthpowerhouse.com/

Bardziej szczegółowo

P1.3 METODA POZYSKANIA

P1.3 METODA POZYSKANIA P1.3 METODA POZYSKANIA SŁOWNIKÓW P.1. OPRACOWANIE REKOMENDACJI KLASYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Standard pliku importu danych pracowników i firm do programu e-pity (od wersji e-pity 3.0)

Standard pliku importu danych pracowników i firm do programu e-pity (od wersji e-pity 3.0) Standard pliku importu danych pracowników i firm do programu e-pity (od wersji e-pity 3.0) Kodowanie: UTF-8 Pola: Pola String: dowolny string, znaki specjalne powinny być zakodowane za pomocą encji HTML

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK 4 SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW Zamówienie współfinansowane przez

Bardziej szczegółowo

e-recepta Rewolucja informacyjna w ochronie zdrowia w pigułce Grzegorz Gomoła Dyrektor Programu Hewlett-Packard Polska

e-recepta Rewolucja informacyjna w ochronie zdrowia w pigułce Grzegorz Gomoła Dyrektor Programu Hewlett-Packard Polska e-recepta Rewolucja informacyjna w ochronie zdrowia w pigułce Grzegorz Gomoła Dyrektor Programu Hewlett-Packard Polska Agenda Recepta obecne uwarunkowania prawne Starcie recepty papierowej i elektronicznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WPIS DO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WPIS DO Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Dla Praktyk Pielęgniarskich i Położniczych Warszawa, październik 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego. w zakresie Portalu Personelu

Regulamin Portalu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego. w zakresie Portalu Personelu Załącznik do Zarządzenia nr 40/2015 Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie z dnia 15 czerwca 2015 r. Regulamin Portalu Podkarpackiego Oddziału

Bardziej szczegółowo

adw. Łukasz Przebindowski Biuro Prawne KAMSOFT S.A.

adw. Łukasz Przebindowski Biuro Prawne KAMSOFT S.A. adw. Łukasz Przebindowski Biuro Prawne KAMSOFT S.A. Z problematyką EDM związane są przede wszystkim następujące akty prawne: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i RPP (rozdział 7 Prawo

Bardziej szczegółowo

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml Firma: Medycyna Praktyczna Nazwa Produktu: empendium EDM (nowy program Medycyny Praktycznej, opracowywany na podstawie empendium Gabinet, obecnie dostępny w wersji beta) I. ZAGADNIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 4 czerwca 12

poniedziałek, 4 czerwca 12 ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W AOS Zasady prowadzenia dokumentacji Wpisu w dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, w sposób czytelny i w porządku chronologicznym.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 11 września 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 11 września 2006 r. LexPolonica nr 68477. Stan prawny 2014-10-31 Dz.U.2006.169.1216 (R) Środki odurzające, substancje psychotropowe, prekursory kategorii 1 i preparaty zawierające te środki lub substancje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Maria Karlińska. Paweł Masiarz. Ryszard Mężyk. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny

Maria Karlińska. Paweł Masiarz. Ryszard Mężyk. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Maria Karlińska Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Paweł Masiarz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Ryszard Mężyk Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska. Platforma e-zdrowia. Jacek Kobusiński. jacek.kobusinski@cs.put.poznan.pl

Wielkopolska. Platforma e-zdrowia. Jacek Kobusiński. jacek.kobusinski@cs.put.poznan.pl Wielkopolska e-zdrowia Jacek Kobusiński jacek.kobusinski@cs.put.poznan.pl Wielkopolska e-zdrowia Politechnika Poznańska Instytut Informatyki 2 3 4 odpowiedzialnośćza poziom zarządzania oczekiwana wyższa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wdrożenie systemu ZIP stanowić będzie realizację art. 192 i 192a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI ADNOTACJE URZĘDOWE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia) Nr sprawy: / Uwaga! Pola w rubrykach należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym, dużymi

Bardziej szczegółowo

Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych

Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych Raport Nr 34/2014 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2014 WERSJA Nr 2014.03.0.00 z dnia 2014-09-30 Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych MODUŁ M11 TERMINARZ M12 ZLECENIA M21 GABINET M51 ZESTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Cyfryzacja i jakość danych w systemie informacji w ochronie zdrowia warunkami wzrostu bezpieczeństwa pacjenta. dr inż.

Cyfryzacja i jakość danych w systemie informacji w ochronie zdrowia warunkami wzrostu bezpieczeństwa pacjenta. dr inż. Cyfryzacja i jakość danych w systemie informacji w ochronie zdrowia warunkami wzrostu bezpieczeństwa pacjenta dr inż. Kajetan Wojsyk 1 Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo pacjenta zależne jest od wielu czynników,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja udostępniania dokumentacji medycznej na zewnątrz jednostek organizacyjnych WCZ SPZOZ

Instrukcja udostępniania dokumentacji medycznej na zewnątrz jednostek organizacyjnych WCZ SPZOZ rocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Instrukcja udostępniania dokumentacji organizacyjnych WCZ SPZOZ Strona 2/5 1. CEL INSTRUKCJI Celem instrukcji jest ustalenie jednolitych

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE 27-500 Opatów, ul. H. Sienkiewicza 17 tel. (15) 86-82-971 fax (15) 86-84-721 www.opatow.pl e-mail: pzo@opatow.

STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE 27-500 Opatów, ul. H. Sienkiewicza 17 tel. (15) 86-82-971 fax (15) 86-84-721 www.opatow.pl e-mail: pzo@opatow. STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE 27-500 Opatów, ul. H. Sienkiewicza 17 tel. (15) 86-82-971 fax (15) 86-84-721 www.opatow.pl e-mail: pzo@opatow.pl Karta Opisu Usługi PZO-2 Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

PAKIET REFORM główne zmiany

PAKIET REFORM główne zmiany PAKIET REFORM główne zmiany Federacja Porozumienie Zielonogórskie Opracowanie: Marek Sobolewski, Tomasz Zieliński Skład pakietu - ustawy Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

P1.2 PROPOZYCJA EKSTRAKCJI

P1.2 PROPOZYCJA EKSTRAKCJI P1.2 PROPOZYCJA EKSTRAKCJI MINIMALNEGO ZAKRESU INFORMACJI Z DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ DO P1 P.1. OPRACOWANIE REKOMENDACJI KLASYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Zamówienie współfinansowane przez

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA ..., dnia... (miejscowość) POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 16 tel. 381-81-02; 381-87-64; tel.: 381-87-60 Nr sprawy ON.8321. WNIOSEK W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r Grupy pacjentów uprzywilejowanych Uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska w

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia.. Art. 1

Ustawa. z dnia.. Art. 1 PROJEKT Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Art. 1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ ŚWIADCZENIOBIORCÓW. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Zielona Góra, stycznia 2013 r.

ELEKTRONICZNA WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ ŚWIADCZENIOBIORCÓW. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Zielona Góra, stycznia 2013 r. ELEKTRONICZNA WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ ŚWIADCZENIOBIORCÓW Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Zielona Góra, 22-24 stycznia 2013 r. Pierwszy kontakt z pacjentem Ustalenie celu wizyty Pacjent

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię:... Data urodzenia:... Miejsce urodzenia:... Adres zamieszkania, telefon:. ... Numer, miejsce i data wydania dyplomu:

Nazwisko i imię:... Data urodzenia:... Miejsce urodzenia:... Adres zamieszkania, telefon:. ... Numer, miejsce i data wydania dyplomu: WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI / POŁOŻNEJ 1 I WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SZCZECINIE Pełne Ograniczone Nazwisko i imię:... Data

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ 1 1 DANE OSOBOWE - - CZEŚĆ 2 4 A. Zmiana Bez zmian. Nie dotyczy Uregulowany Nieuregulowany

CZEŚĆ 1 1 DANE OSOBOWE - - CZEŚĆ 2 4 A. Zmiana Bez zmian. Nie dotyczy Uregulowany Nieuregulowany ARKUSZ ZGŁOSZENIOWY / AKTUALIZACYJNY * DANYCH OSOBOWYCH W REJESTRZE PIELĘGNIAREK, REJESTRZE POŁOŻNYCH* PROWADZONYM PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RZESZOWIE CZEŚĆ 1 1 Nazwisko DANE OSOBOWE

Bardziej szczegółowo

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie grudzień, 2014

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie grudzień, 2014 Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie grudzień, 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu. Nazwisko i imię:... Nr PESEL Numer prawa wykonywania zawodu:...

Wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu. Nazwisko i imię:... Nr PESEL Numer prawa wykonywania zawodu:... Wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu Nazwisko i imię:... Nr PESEL... Numer prawa wykonywania zawodu:... Adres: Wniosek motywuję tym, że zaświadczenie o prawie wykonywania

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach

Bardziej szczegółowo

Słownik danych komunikatu elektronicznego

Słownik danych komunikatu elektronicznego Słownik danych komunikatu elektronicznego Poziom Znaczniki Krotność Nazwa Format Opis Ograniczenia i inne zależności Element Atrybuty [Wartość domyślna] 0 mz:komunikat 1 Komunikat Element główny komunikatu

Bardziej szczegółowo

Badanie Projektów Regionalnych e-zdrowie

Badanie Projektów Regionalnych e-zdrowie Badanie Projektów Regionalnych e-zdrowie II Edycja Strona 1 z 10 Badanie Projektów Regionalnych e-zdrowie Badanie ma na celu weryfikację stanu realizacji Projektów Regionalnych związanych z ochroną zdrowia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697) Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 stycznia 2014 r. Poz. 122 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 23 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 23 stycznia 2014 r. Poz. 122 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 23 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2014 r. Poz. 122 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

3) Wprowadzono kartę monitorowania bólu, w której odnotowywane będą informacje dotyczące stopnia natężenia bólu oraz działań podejmowanych w celu

3) Wprowadzono kartę monitorowania bólu, w której odnotowywane będą informacje dotyczące stopnia natężenia bólu oraz działań podejmowanych w celu Uzasadnienie Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 493 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U.2010.252.1697 2012.06.08 zm. Dz.U.2012.583 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych Poznań, dnia 8 kwietnia 2015 r. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw poz. 477 opublikowane zostało

Bardziej szczegółowo