Reguły biznesowe i walidacyjne określające strukturę dokumentów medycznych (erecepta, eskierowanie i ezlecenie) przetwarzanych na platformie P1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Reguły biznesowe i walidacyjne określające strukturę dokumentów medycznych (erecepta, eskierowanie i ezlecenie) przetwarzanych na platformie P1"

Transkrypt

1 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Reguły biznesowe i walidacyjne określające strukturę dokumentów medycznych (erecepta, eskierowanie i ezlecenie) przetwarzanych na platformie P1 Projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"

2 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Metryka Właściciel Autorzy CSIOZ Doradca/CSIOZ Zatwierdzający CSIOZ Data zatwierdzenia Wersja 0.9 Status dokumentu Wersja robocza Data utworzenia Data ostatniej modyfikacji Historia zmian Data zmiany Wersja Autor zmiany Opis wprowadzonej w dokumencie zmiany Doradca Utworzenie dokumentu Doradca Poprawki, uwzględnienie uwag Zamawiającego/Wykonawców Doradca Poprawki, uwzględnienie uwag Zamawiającego/Wykonawców Zamawiający Akceptacja dokumentu w zakresie na etap Doradca Poprawki, uwzględnienie uwag Zamawiającego/Wykonawców Doradca Poprawki, uwzględnienie uwag Zamawiającego/Wykonawców Dokumenty powiązane Nazwa pliku Łącze Zakres Nazwa pliku Łącze Zakres

3 Strona 3 z 170 Spis treści 1. Wstęp Model ogólny reguł Konwencje wymagalności reguł biznesowych Wzajemne powiązania template ów dokumentów Bazowy wzór dokumentu medycznego Specjalność lekarza Dokumenty uprawnień Osoba bliska Rozpoznania Dokument recepty refundowanej Pozycja recepty na lek gotowy Uprawnienie dodatkowe Zamiana leku Poziom odpłatności leku Dokument skierowania Skierowanie do uzdrowiska Skierowanie do zakładu opiekuńczego Skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową Skierowanie do szpitala psychiatrycznego Skierowanie do WKL MSW Dokument zlecenia na zaopatrzenie Zlecenie jednorazowe na przedmioty ortopedyczne Zlecenie jednorazowe na środki pomocnicze Zlecenie powtarzalne na środki pomocnicze Przedłużenie zlecenia na środki pomocnicze Dokument anulujący Definicja struktury rozszerzeń standardu Słowniki własne Zalecenia związane z wdrożeniem standardu w zakresie niniejszego dokumentu Zalecenia związane z rozszerzeniem zakresu wdrożenia standardów interoperacyjności

4 Strona 4 z WSTĘP Niniejszy dokument (zwany dalej Regułami ) jest zbiorem reguł biznesowych oraz walidacyjnych dla elektronicznych dokumentów medycznych wystawianych przez usługodawców medycznych. Reguły określają m.in. definicje struktur dokumentów, wymagalność danych oraz słowniki, których należy użyć do klasyfikacji danych zawartych w dokumencie. Reguły zostały opracowane dla dokumentów, które będą przetwarzane na platformie P1, tzn. erecepta, eskierowanie i ezlecenie. Celem opracowania reguł było zapewnienie standaryzacji interoperacyjnej tych dokumentów w stopniu umożliwiającym ich przetwarzanie na platformie P1 zgodnie z założeniami przyjętymi dla etapu 6 projektu P1 oraz w systemach usługodawców medycznych, w tym ich bezpieczną wymianę pomiędzy podmiotami. Reguły są doprecyzowaniem standardu HL7 CDA (Clinical Document Architecture) Release 2. Wszelkie prawa autorskie do standardu HL7 CDA posiada HL7 International. 2. MODEL OGÓLNY REGUŁ Reguły biznesowe i walidacyjne zostały zgrupowane w template y, które zapisano w notacji HD (Hierarchical Description) stosowanym w modelach HL7. Template y mogą standaryzować obiekty na poziomie dokumentu, sekcji dokumentu, elementu nagłówka dokumentu lub elementu sekcji dokumentu. Template może być doprecyzowaniem innego template u, pod warunkiem, że oba są template ami tego samego obiektu, np. dokumentu. Template y dokumentu mogą wskazywać na wzór dokumentu ( Druk ) wymagany przez prawo, na którym opiera się template. Przykłady dokumentów, w postaci plików XML, ilustrują zastosowanie poszczególnych template ów. Wszystkie rozszerzenia standardu określone przez Reguły zostały wyspecyfikowane w schemacie XML (plik extpl.xsd), będącym integralnym składnikiem Reguł, oraz w odpowiednich template ach.

5 Strona 5 z 170

6 Strona 6 z KONWENCJE WYMAGALNOŚCI REGUŁ BIZNESOWYCH W regułach biznesowych zastosowane zostały cztery poziomy wymagalności dla danej reguły: Określenie MUSI lub JEST WYMAGANY oznacza wymagalność bezwzględną: Niespełnienie tej reguły oznacza zawsze niezgodność elektronicznego dokumentu medycznego z wymaganiami określonymi w Regułach. Określenie POWINIEN oznacza wymagalność operacyjną: Systemy oraz procesy muszą być zaprojektowane w taki sposób, żeby reguła mogła zostać spełniona. Jeśli wymagana informacja jest dostępna operacyjnie w konkretnej sytuacji, to musi ona zostać zapisana w dokumencie. Określenie MOŻE oznacza wskazanie właściwego sposobu zapisu niektórych danych opcjonalnych. Nie oznacza, że tylko dane wymienione w regule mogą zostać zapisane w dokumencie. Określenie NIE MOŻE oznacza bezwzględny zakaz. Złamanie tego zakazu oznacza niezgodność dokumentu z wymaganiami określonymi w Regułach.

7 Strona 7 z WZAJEMNE POWIĄZANIA TEMPLATE ÓW DOKUMENTÓW W celu uporządkowania reguł biznesowych i walidacyjnych, zdefiniowano template bazowy dokumentu, w którym zgrupowano te reguły, które są wspólne dla wszystkich dokumentów. Pozostałe template y dokumentów są doprecyzowaniem template u bazowego dokumentu. object Template'y dokumentów Recepta refundowana : Dokument «refine» Skierowanie : Dokument «refine» Bazowy :Dokument «refine» «refine» Zlecenie : Dokument «refine» Dokument anulujący : Dokument Zlecenie jednorazowe na przedmioty ortopedyczne : Dokument Skierowanie do uzdrowiska : Dokument Skierowanie do zakładu opiekuńczego : Dokument «refine» «refine» «refine» Skierowanie do szpitala psychiatrycznego : Dokument «refine» «refine» Skierowanie pielęgniarska opieka długoterminowa : Dokument Skierowanie do WKL MSW : Dokument «refine» «refine» «refine» Zlecenie jednorazowe na środki pomocnicze : Dokument Zlecenie powtarzalne na środki pomocnicze : Dokument Przedluzenie zlecenia na środki pomocnicze : Dokument

8 Strona 8 z BAZOWY WZÓR DOKUMENTU MEDYCZNEGO object Bazowy Specjalność lekarza : Element nagłówka dokumentu 0..* Bazowy : Dokument 0..* Dokumenty uprawnień : Element nagłówka dokumentu 0..* Osoba bliska : Element nagłówka dokumentu 0..1 Rozpoznania :Sekcja dokumentu 5.1. Reguły biznesowe Reguły ogólne Dokument MUSI spełniać wszystkie wymagania prawne, pozwalające na uznanie go za pełnoprawny dokument medyczny w postaci elektronicznej, który nie wymaga postaci papierowej Dokument MUSI być zgodny ze standardem HL7 CDA R Dokument MOŻE zawierać również inne dane, niż wymienione w regułach biznesowych i walidacyjnych, pod warunkiem, że zostaną one zapisane w zgodzie za standardem HL7 CDA R2 oraz nie modyfikują informacji przekazywanej w elementach wymienionych w tych regułach Dokument MOŻE zawierać elementy będące lokalnymi rozszerzeniami standardu HL7 CDA, o ile są one definiowane zgodnie ze standardem i niniejszym zbiorem reguł Jeżeli jakakolwiek informacja zawarta w dokumencie może zostać poprawnie zapisana za pomocą struktur zdefiniowanych przez standard lub niniejsze reguły, to NIE MOŻE ona zostać zapisana jako własne rozszerzenie lokalne Jeżeli instytucja, która jest reprezentowana w dokumencie, posiada własny węzeł OID, to POWINIEN on zostać podany jako jej identyfikator Warstwa prezentacyjna dokumentu

9 Strona 9 z Wszystkie informacje zawarte w dokumencie, które mogą być istotne dla osoby korzystającej z dokumentu, MUSZĄ być zawarte w warstwie prezentacyjnej dokumentu Odpowiedzialność za poprawność danych zawartych w dokumencie, które znajdują się w warstwie prezentacyjnej dokumentu, spoczywa na osobie wystawiającej dokument Odpowiedzialność za poprawność danych zawartych w dokumencie, które nie znajdują się w warstwie prezentacyjnej dokumentu, spoczywa na instytucji odpowiedzialnej za poprawne działanie systemu, w którym ten dokument został wystawiony Jeżeli przepisy prawne wymagają, żeby dokument był zgodny z opublikowanym wzorem dokumentu, to należy tę zgodność rozumieć jako obowiązek odzwierciedlenia w warstwie prezentacyjnej dokumentu struktury informacji przekazywanej za pomocą dokumentu i narzuconej za pomocą tego wzoru, a nie identyczność formy graficznej warstwy prezentacyjnej i wzoru dokumentu Identyfikacja i klasyfikacja dokumentu Dokument MUSI wskazywać CSIOZ jako instytucję, która odpowiada za przechowywanie i udostępnianie dokumentu Dokument MUSI zawierać dokładnie jeden identyfikator instancji dokumentu Dokument MUSI zawierać identyfikator zbioru wersji dokumentu oraz nr wersji Jeżeli dokument jest kolejną wersją dokumentu, czyli korektą lub dokumentem anulującym, to MUSI zawierać następujące dane poprzedeniej wersji dokumentu: identyfikator instancji, identyfikator zbioru wersji dokumentu oraz numer wersji Dokument MUSI zawierać kod typu dokumentu wg LOINC oraz kod typu dokumentu wg słownika typów dokumentów Dokument MUSI zawierać następujące informacje: tytuł dokumentu, kod poufności dokumentu oraz kod języka dokumentu Dokument MUSI być wystawiony w języku polskim Dane pacjenta Jednym z identyfikatorów pacjenta MUSI być identyfikator rekordu w bazie pacjentów, z której korzysta system, w którym został wystawiony dokument Jeżeli pacjent posiada numer PESEL, to POWINIEN być on podany jako identyfikator pacjenta Jeżeli pacjent jest obcokrajowcem i nie posiada numeru PESEL, to dokument POWINIEN zawierać identyfikator osoby w kraju pochodzenia (odpowiednik PESEL), zapisany jako jeden z identyfikatorów pacjenta, o ile pula tych numerów posiada własny węzeł OID Jeżeli dokument nie zawiera numeru PESEL pacjenta, to POWINIEN zawierać datę urodzenia pacjenta Jeżeli pacjent nie ukończył 1 roku życia i nie posiada nr PESEL, ani identyfikatora innego niż identyfikator rekordu w bazie pacjentów, z której korzysta system, w którym został wystawiony dokument, to dokument MUSI zawierać co najmniej jeden identyfikator przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego oraz datę urodzenia pacjenta, a jeśli urodził się z ciąży mnogiej, to również oznaczenie noworodka z ciąży mnogiej Jeżeli dokument zawiera numer dokumentu tożsamości pacjenta, to MUSI zostać on zapisany jako jeden z identyfikatorów pacjenta, o ile pula tych numerów posiada własny węzeł OID Dokument POWINIEN zawierać nazwisko, pierwsze imię i drugie imię pacjenta (o ile pacjent je posiada), które POWINNY by podane jako wartości odrębne Jeżeli wystawca dokumentu nie jest w stanie ustalić tożsamości pacjenta, to MUSI podać tę informację jako kod braku danych dla nazwiska i/lub imienia pacjenta.

10 Strona 10 z Jeżeli dokument został wystawiony dla pacjenta o ustalonej tożsamości, to MUSI również zawierać co najmniej nazwisko i pierwsze imię pacjenta Dokument POWINIEN zawierać adres pacjenta Jeżeli dokument zawiera adres pacjenta, to MUSI on zawierać odrębne pola: miejscowość oraz w przypadku adresów na terenie Polski - kod pocztowy Jeżeli poczta znajduje się w innej miejscowości, niż podana w adresie, to dokument MUSI zawierać dodatkowo nazwę miejscowości, w której znajduje się poczta Jeżeli dokument zawiera adres pacjenta, to POWINIEN on zawierać następujące dane: ulica (o ile występuje w adresie), nr domu oraz nr mieszkania (o ile występuje w adresie). Dane te MUSZĄ być zapisane jako odrębne pola Dane pozwalające na ustalenie tożsamości pacjenta NIE MOGĄ zostać zapisane w sekcji dokumentu innej niż zakodowana jako Annotation comment Dane wystawcy dokumentu Jednym z identyfikatorów osoby wystawiającej dokument MUSI być identyfikator rekordu w bazie użytkowników, z której korzysta system, w którym został wystawiony dokument Dokument POWINIEN zawierać identyfikator osoby wystawiającej dokument, wskazujący na jej uprawnienia zawodowe związane z czynnością wystawienia dokumentu Jeżeli dokument zawiera numer uprawnienia zawodowego osoby wystawiającej dokument związanego z czynnością wystawienia dokumentu, to MUSI on zostać zapisany jako identyfikator osoby wystawiającej dokument, o ile pula tych numerów posiada własny węzeł OID Jeżeli dokument nie zawiera identyfikatora osoby wystawiającej dokument wskazującego na jej uprawnienia zawodowe, to dokument MUSI zawierać PESEL tej osoby zapisany jako jej identyfikator Dokument MUSI zawierać imię i nazwisko osoby wystawiającej dokument, zgodne z imieniem i nazwiskiem osoby, która złożyła podpis elektroniczny na dokumencie Dokument MUSI zawierać dane instytucji wystawiającej dokument (z wyjątkiem recept wystawianych na podstawie indywidualnej umowy na refundację recept zawartej pomiędzy osobą wystawiającą receptę, a NFZ.) Instytucją wystawiającą dokument MUSI być jedna z następujących instytucji: (1) podmiot leczniczy działający na podstawie wpisu do RPWDL, (2) jego jednostka lub (3) komórka organizacyjna, albo (4) podmiot działający na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez izbę lekarską, albo (5) podmiot działający na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez izbę pielęgniarek i położnych Jeżeli instytucją wystawiającą dokument jest podmiot leczniczy działający na podstawie wpisu do RPWDL, jego przedsiębiorstwo, jednostka lub komórka organizacyjna, to dokument MUSI zawierać nazwę oraz identyfikator tego podmiotu w postaci: numeru księgi rejestrowej podmiotu, czyli części I kodu resortowego Jeżeli instytucją wystawiającą dokument jest podmiot leczniczy działający na podstawie wpisu do RPWDL, dokument NIE MOŻE zawierać żadnych danych przedsiębiorstwa, jednostki, ani komórki organizacyjnej tego podmiotu Jeżeli instytucją wystawiającą dokument jest jednostka organizacyjna podmiotu działającego na podstawie wpisu do RPWDL, to dokument POWINIEN zawierać nazwę oraz identyfikator jednostki organizacyjnej podmiotu w postaci części I i V kodu resortowego oraz 14-znakowy numer REGON jako identyfikator przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

11 Strona 11 z Jeżeli instytucją wystawiającą dokument jest komórka organizacyjna podmiotu działającego na podstawie wpisu do RPWDL, to dokument POWINIEN zawierać nazwę, identyfikator komórki organizacyjnej tego podmiotu w postaci części I i VII kodu resortowego, kod specjalności w postaci części VIII kodu resortowego oraz nazwę i identyfikator jednostki organizacyjnej (jeśli do niej należy ta komórka) w postaci części I i V kodu resortowego oraz identyfikator przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w postaci 14-znakowego numeru REGON (jeśłi do niego należy ta komórka) Jeżeli instytucją wystawiającą dokument jest podmiot działający na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez okręgową izbę lekarską lub okręgową izbę pielęgniarek i położnych, to dokument MUSI zawierać nazwę i identyfikator tego podmiotu w postaci numeru wpisu do odpowiedniego rejestru Dokument POWINIEN zawierać adres i telefon instytucji wystawiającej dokument Dokument MUSI zawierać informację o dacie wystawienia dokumentu Dane ubezpieczyciela/płatnika Jeżeli dokument zawiera informację o numerze oddziału NFZ lub kod instytucji właściwej wg przepisów o koordynacji, to MUSI ona być zapisana jako identyfikator ubezpieczyciela/płatnika Jeżeli dokument zawiera numer dokumentu potwerdzającego uprawnienia, to MUSI on być zapisany jako identyfikator dokumentu uprawnień, o ile pula tych numerów posiada własny węzeł OID Definicja struktury ClinicalDocument typeid 1..1 II templateid 1..1 II templateid 1..* II templateid 0..* II u_bazowego}" id 1..1 <> code 1..1 CE translation @displayname<>null title 1..1 ST effectivetime 1..1 TS confidentialitycode 1..1 CE Pierwsze 8 = YYYYMMDD languagecode "R" 5.25"

12 Strona 12 z 170 setid 1..1 <> versionnumber 1..1 copytime 0..0 TS recordtarget 1..1 RecordTarget patientrole 1..1 PatientRole id 1..* SET<II> jest ciągiem 11 cyfr addr 0..* SET<AD> telecom 0..* SET<TEL> patient 1..1 Patient id 0..0 II name 1..1 PN administrativegendercode 0..1 CE birthtime 0..1 TS maritalstatuscode 0..1 CE religiousaffiliationcode 0..1 CE racecode 0..1 CE ethnicgroupcode 0..1 CE guardian 0..* SET<Guardian> id 0..* SET<II> code 0..1 CE addr 0..* SET<AD> telecom 0..* SET<TEL> guardianchoice 1..1 Person Organization guardianperson 1..1 Person classcode 1..1 CS determinercode 1..1 CS name 0..* PN guardianorganization 1..1 Organization id 0..* SET<II> name 0..* SET<ON> telecom 0..* SET<TEL> addr 0..* SET<AD> standardindustryclasscode 0..1 CE Rozszerzono typ adxp.postalcode o extpl:postcity (string, niewymagany) city<>null AND (housenumber<>null OR streetaddressline<>null) Jeżeli (country=null OR country= Polska ) to postalcode<>null. Pierwsze 8 = YYYYMMDD

13 Strona 13 z 170 birthplace 0..1 Birthplace place 1..1 Place name 0..1 EN addr 0..1 AD languagecommunication 0..* SET<LanguageCommunication> languagecode 0..1 CS modecode 0..1 CE proficiencylevelcode 0..1 CE preferenceind 0..1 BL extpl:multiplebirthind 0..1 BL extpl:multiplebirthordernumber 0..1 INT.POS extpl:personalrelationship 0..* PersonalRelationship providerorganization 0..1 Organization id 0..* SET<II> name 0..* SET<ON> telecom 0..* SET<TEL> addr 0..* SET<AD> standardindustryclasscode 0..1 CE author 1..1 SET<Author> functioncode 0..0 CE Wymagane, jeżeli extpl:multiplebirthind="true" osoba_bliska}" time 1..1 TS = legalauthenticator.time assignedauthor 1..1 AssignedAuthor id 1..* SET<II> = legalauthenticator.id code 0..0 CE addr 0..0 SET<AD> telecom 0..0 SET<TEL> assignedperson 0..0 Person dataenterer 0..0 DataEnterer informant 0..0 Informant custodian 1..1 Custodian assignedcustodian 1..1 AssignedCustodian representedcustodianorganization 1..1 CustodianOrganization id 1..1 SET<II> name 0..0 ON telecom 0..0 TEL addr 0..0 AD informationrecipient

14 Strona 14 z 170 typecode 1..1 CS intendedrecipient 1..1 IntendedRecipient classcode 1..1 CS id 0..* SET<II> addr 0..* SET<AD> telecom 0..* SET<TEL> informationrecipient 0..1 Person receivedorganization 0..1 Organization legalauthenticator 1..1 LegalAuthenticator time 1..1 TS signaturecode 1..1 assignedentity 1..1 AssignedEntity Pierwsze 8 = YYYYMMDD id code 0..1 CE addr 0..* SET<AD> telecom 0..* SET<TEL> assignedperson 1..1 Person name 1..1 PN extpl:qualifiedentity 0..* Qualification representedorganization 0..1 Organization id 1..* SET<II> name 1..1 ON telecom 0..* SET<TEL> addr 0..* SET<AD> standardindustryclasscode 0..1 CE Co najmniej 1 given i co najmniej 1 family Istnieje dokładnie jeden id, który ORAZ "oid_przedsi ebiorstwa" "oid_jednostki" "oid_ko morki" "oid_oil" "oid_oipp" "oid_reg on" "oid_podmioty" "oid_przedsiebiorst wa" "oid_oil" "oid_oipp", to <>"oid_jednostki" "oid_komorki" to <>"oid_komorki" to

15 Strona 15 z 170 asorganizationpartof 0..1 OrganizationPartOf id 0..0 SET<II> code 0..0 CE statuscode 0..0 CS effectivetime 0..0 IVL<TS> wholeorganization 1..1 Organization id 1..* SET<II> name 1..1 ON telecom 0..* SET<TEL> addr 0..* SET<AD> standardindustryclasscode 0..1 CE asorganizationpartof 0..1 OrganizationPartOf authenticator 0..0 Authenticator participant 0..1 Participant1 typecode 1..1 CS ="IND" functioncode 0..1 CE time 0..1 IVL<TS> associatedentity 1..1 AssociatedEntity classcode 1..1 CS ="UNDWRT" id 1..1 SET<II> code 0..0 CE addr 0..0 AD telecom 0..0 TEL associatedperson 0..0 Person scopingorganization 0..0 Organization participant 0..* SET<Participant1> infulfillmentof 0..* InFulfillmentOf documentationof 0..0 DocumentationOf relateddocument 0..1 RelatedDocument to <>"oid_komorki" to = "oid_sy mbole_koordynacja" typecode 1..1 CS ="RPLC" "APND" parentdocument 1..1 ParentDocument id 1..1 <> code 0..0 CD text 0..0 ED setid 1..1 II =ClinicalDocument.setId versionnumber 1..1 INT =ClinicalDocument.versionNumber

16 Strona 16 z authorization 0..0 Authorization componentof 0..0 Component1 component 1..1 Component2 structuredbody 1..1 StructuredBody confidentialitycode 0..0 CE languagecode 0..0 CS component 0..1 Component3 section 1..1 Section component 0..* Component3 extpl:pertinentinformation 0..* ActRelationship dokumenty_uprawnien} {template_ uprawnienia_dodatkowe} { template_potwierdzenie_ubezpiecz enia_pacjenta }" 5.3. Reguły walidacyjne Jeden z ClinicalDocument.templateId Co najmniej jeden z ClinicalDocument.templateId ClinicalDocument.id @codesystemname="loinc" Istnieje dokładnie jeden ClinicalDocument.code.translation, Istnieje dokładnie jeden ClinicalDocument.title i nie może Pierwsze osiem dla ClinicalDocument.effectiveTime jest datą w formacie YYYYMMDD ClinicalDocument.confidentialityCode "R" "V" Istnieje dokładnie jeden ClinicalDocument.languageCode, a Istnieje dokładnie jeden ClinicalDocument.setId, a null Istnieje dokładnie jeden ClinicalDocument.versionNumber, a Istnieje dokładnie jeden ClinicalDocument.recordTarget dla ClinicalDocument.recordTarget.patientRole.id="{oid_pesel}", jest ciągiem 11 cyfr Nie może istnieć więcej niż jeden ClinicalDocument.recordTarget.patientRole.addr, a jego city<>null oraz (housenumber<>null lub streetaddressline<>null) Nie może istnieć ClinicalDocument.recordTarget.patientRole.patient.id Istnieje dokładnie jeden ClinicalDocument.recordTarget.patientRole.patient.name Pierwsze osiem dla ClinicalDocument.recordTarget.patientRole.patient.birthTime jest datą w formacie YYYYMMDD.

17 Strona 17 z Jeżeli istnieje ClinicalDocument.recordTarget.patientRole.patient.extPL:multipleBirthInd= true, to istnieje dokładnie jeden ClinicalDocument.recordTarget.patientRole.patient.extPL:multipleBirthOrderNumber Jeżeli nie istnieje ClinicalDocument.recordTarget.patientRole.patient.extPL:multipleBirthInd= true, to nie może istnieć ClinicalDocument.recordTarget.patientRole.patient.extPL:multipleBirthOrderNumber Jeżeli istnieje extpl:personalrelationship, to ma templateid, dla {template_osoba_bliska}" ClinicalDocument.author.time = ClinicalDocument.legalAuthenticator.time Zbiór ClinicalDocument.author.id = zbiorowi ClinicalDocument.legalAuthenticator.id Nie może istnieć ClinicalDocument.author.functionCode Nie może istnieć ClinicalDocument.author.assignedAuthor.code Nie może istnieć ClinicalDocument.author.assignedAuthor.addr Nie może istnieć ClinicalDocument.author.assignedAuthor.telecom Nie może istnieć ClinicalDocument.author.assignedAuthor.assignedPerson Nie może istnieć ClinicalDocument.dataEnterer Nie może istnieć ClinicalDocument.informant Istnieje dokładnie jeden ClinicalDocument.custodian.assignedCustodian.representedCustodianOrganization.id, a Nie może istnieć ClinicalDocument.custodian.assignedCustodian.representedCustodianOrganization.name Nie może istnieć ClinicalDocument.custodian.assignedCustodian.representedCustodianOrganization.telecom Nie może istnieć ClinicalDocument.custodian.assignedCustodian.representedCustodianOrganization.addr Istnieje dokładnie jeden ClinicalDocument.legalAuthenticator Pierwsze osiem dla ClinicalDocument.legalAuthenticator.time jest datą w formacie YYYYMMDD ClinicalDocument.legalAuthenticator S Każdy ClinicalDocument.legalAuthenticator.assignedEntity.id Istnieje dokładnie jeden ClinicalDocument.legalAuthenticator.assignedEntity.assignedPerson.name, który ma co najmniej jeden given i co najmniej jeden family Jeden z ClinicalDocument.legalAuthenticator.assignedEntity.representedOrganization.id "{oid_przedsiebiorstwa} "{oid_jednostki}" "{oid_komorki}" "{oid_oi l}" "{oid_oipp}" "{oid_regon}" dla ClinicalDocument.legalAuthenticator.assignedEntity.representedOrganization.id= {oid_podmiot y}" "{oid_przedsiebiorstwa}" "{oid_oil}" "{oid_oipp}", dla ClinicalDocument.legalAuthenticator.assignedEntity.representedOrganization.asOrganizationPar tof.wholeorganization.id<>"{oid_jednostki}" "{oid_komorki}".

18 Strona 18 z dla ClinicalDocument.legalAuthenticator.assignedEntity.representedOrganization ="{oid_jednostki}", dla ClinicalDocument.legalAuthenticator.assignedEntity.representedOrganization.asOrganizationPar tof.wholeorganization<>"{oid_komorki}" dla ClinicalDocument.legalAuthenticator.assignedEntity.representedOrganization ="{oid_komorki}", dla ClinicalDocument.legalAuthenticator.assignedEntity.representedOrganization.asOrganizationPar tof.wholeorganization<>"{oid_oil}" "{oid_oipp}" Istnieje dokładnie jeden ClinicalDocument.legalAuthenticator.assignedEntity.representedOrganization.name Jeżeli istnieje ClinicalDocument.legalAuthenticator.assignedEntity.representedOrganization.standardIndustry "{oid_czesc_8_kodu_resortowego}" Żaden asorganizationpartof nie może zawierać id Żaden asorganizationpartof nie może zawierać code Żaden asorganizationpartof nie może zawierać statuscode Żaden asorganizationpartof nie może zawierać effectivetime Jeżeli istnieje wholeorganization to ma co najmniej jeden id dla wholeorganization="{oid_jednostki}", dla wholeorganization.asorganizationpartof.wholeorganization<>"{oid_komorki}" dla wholeorganization="{oid_przedsiebiorstwa}", dla wholeorganization.asorganizationpartof.wholeorganization<>"{oid_podmioty}" Każdy wholeorganization ma dokładnie jeden name Nie może istnieć ClinicalDocument.authenticator Jeżeli istnieje ClinicalDocument.participant, dla dla ClinicalDocument.participant.associatedEntity="UNDWRT" to istnieje dokładnie jeden ClinicalDocument.participant.associatedEntity.id, "{oid_symbole_koordynacja}" Nie może istnieć ClinicalDocument.participant.associatedEntity.code Nie może istnieć ClinicalDocument.participant.associatedEntity.addr Nie może istnieć ClinicalDocument.participant.associatedEntity.telecom Nie może istnieć ClinicalDocument.participant.associatedEntity.associatedPerson Nie może istnieć ClinicalDocument.participant.associatedEntity.scopingOrganization Nie może istnieć ClinicalDocument.inFulfillmentOf Nie może istnieć ClinicalDocument.documentationOf Jeżeli istnieje ClinicalDocument.relatedDocument, "APND", istnieje dokładnie jeden ClinicalDocument.relatedDocument.parentDocument.id, dla istnieje dokładnie jeden ClinicalDocument.relatedDocument.parentDocument.setId = ClinicalDocument.setId oraz istnieje dokładnie jeden ClinicalDocument.relatedDocument.parentDocument.versionNumber = ClinicalDocument.versionNumber Nie może istnieć ClinicalDocument.relatedDocument.parentDocument.code Nie może istnieć ClinicalDocument.relatedDocument.parentDocument.text Nie może istnieć ClinicalDocument.authorization Nie może istnieć ClinicalDocument.componentOf Istnieje dokładnie jeden ClinicalDocument.component.structuredBody.

P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI

P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ P.1. OPRACOWANIE REKOMENDACJI KLASYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Informacje o dokumencie Właściciel Autorzy Zatwierdził Centrum

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA INTEROPERACYJNOŚCI DLA P1 NA PRZYKŁADZIE OBSZARU STATYSTYKI PUBLICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

REKOMENDACJA INTEROPERACYJNOŚCI DLA P1 NA PRZYKŁADZIE OBSZARU STATYSTYKI PUBLICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA REKOMENDACJA INTEROPERACYJNOŚCI DLA P1 NA PRZYKŁADZIE OBSZARU STATYSTYKI PUBLICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA METRYKA DOKUMENTU Autor Tytuł INFOVIDE-MATRIX S.A. Rekomendacja interoperacyjności dla P1 na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 14 października 2013 EuroSoft Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 32 02-220 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE EuroSoft Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: 1. Opracowanie szczegółowej specyfikacji funkcjonalnej

Bardziej szczegółowo

Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia

Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia Załącznik r 7do SIWZ Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej archiwizacji, zarządzania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny Ochrony Zdrowia MAJ 2014, WYDANIE PIĘTNASTE Koordynacja projektów e-zdrowie Szanowni Państwo, W tym numerze: Ranking jakości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Katowice, maj 2015 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Praca w systemie... 5 2.1. Konta dostępowe świadczeniodawcy... 5 2.1.1. Jak założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

[Wartość domyślna] xmlns : mz 1 Przestrzeń nazw Definiuje przestrzeń nazw (namespace)

[Wartość domyślna] xmlns : mz 1 Przestrzeń nazw Definiuje przestrzeń nazw (namespace) WZÓR BUDOWY KOMUNIKATU ELEKTRONICZNEGO Poziom Znaczniki Krotn ość Nazwa Format [Wartość domyślna] Opis Ograniczenia i inne zależności Element Atrybuty 0 mz:komunikat 1 Komunikat Element główny komunikatu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny PAŹDZIERNIK 2013, WYDANIE DWUNASTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

Egz. nr. Spis treści. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego SC PZU Życie. PZU Życie S.A.

Egz. nr. Spis treści. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego SC PZU Życie. PZU Życie S.A. Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego SC PZU Życie Wydanie: 0-2 Instrukcja obowiązuje od: Egz. nr PZU Życie S.A. INSTRUKCJA IPR03-00-01-08 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził:....... Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Katowice, grudzień 2014 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Praca w systemie... 4 2.1. Konta dostępowe świadczeniodawcy... 4 2.1.1. Jak założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE Załącznik nr 12 WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów informatycznych, w tym: 1.1. Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

Analiza obowiązujących standardów i norm w zakresie informatyki medycznej w Polsce oraz UE, które będą obowiązywać w Programie

Analiza obowiązujących standardów i norm w zakresie informatyki medycznej w Polsce oraz UE, które będą obowiązywać w Programie Analiza obowiązujących standardów i norm w zakresie informatyki medycznej w Polsce oraz UE, które będą obowiązywać w Programie Opracował: Kazimierz Frączkowski Strona 1 z 43 Spis treści: 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9.15.SSI DO SIWZ MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE SP. Z O.O. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

Stan oraz omówienie norm, terminologii oraz ich znaczenia w implementacjach systemów informatycznych w ochronie zdrowia.

Stan oraz omówienie norm, terminologii oraz ich znaczenia w implementacjach systemów informatycznych w ochronie zdrowia. Stan oraz omówienie norm, terminologii oraz ich znaczenia w implementacjach systemów informatycznych w ochronie zdrowia. Ryszard Andrzejak Adam Kozierkiewicz Józef Janyszek 1 Spis treści. 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

E-RECEPTA W W POLSKIM SYSTEMIE O ZDROWOTNEJ BARTŁOMIEJ PAPIEŻ ZAKŁAD MEDYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH WIZJA STRUKTURY I FUNKCJONOWANIA

E-RECEPTA W W POLSKIM SYSTEMIE O ZDROWOTNEJ BARTŁOMIEJ PAPIEŻ ZAKŁAD MEDYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH WIZJA STRUKTURY I FUNKCJONOWANIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU, INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO ZAKŁAD MEDYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH E-RECEPTA W BARTŁOMIEJ PAPIEŻ W POLSKIM SYSTEMIE O ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Dokument: Architektura korporacyjna państwa Historia modyfikacji Wersja Data Autor zmiany Opis zmiany 0.5 28.08.2014

Bardziej szczegółowo

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o.

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o. Portal Świadczeniodawcy 2 Portal Świadczeniodawcy Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 4 Rozdział II Praca z programem 5 Rozdział III Obsługa okien 8 1 Moja struktura organizacyjna... 8 2 Umowy na realizację...

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby utworzenia informatycznych platform e-usług i aplikacji on-line w s rodowisku typu

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BADAŃ KLINICZNYCH

REGULAMIN BADAŃ KLINICZNYCH Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku REGULAMIN BADAŃ KLINICZNYCH Gdańsk Przedmiotem Regulaminu są zasady realizacji współpracy w zakresie umów badań klinicznych pod

Bardziej szczegółowo