Biuletyn informacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn informacyjny"

Transkrypt

1 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny CZERWIEC 2013, WYDANIE DZIESIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze: Dokąd zmierzamy, o co walczymy 2 Apel CSIOZ 3 Wdrożono System Kontraktowania Procedur Wysokospecjalistycznych Współpraca Międzynarodowa Nowa perspektywa finansowa na lata Czy e-zdrowie stanie się częścią naszego stylu życia? Zakres danych przetwarzanych w P1 - korzyści dla środowiska lekarskiego Międzynarodowy Zbiór Danych dla Pielęgniarstwa I- NMDS Wieści z Regionów - Podlaskie Z tym Wydaniem Dodatek specjalny POIiŚ Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością oddaję w Państwa ręce dziesiąte już wydanie Biuletynu. Dla przypomnienia, naszą publikację po raz pierwszy udostępniliśmy pilotażowo naszym czytelnikom we wrześniu 2011 roku. Od tego czasu, dzięki Państwa zainteresowaniu, udało się zachować dwumiesięczną cykliczność w informowaniu wszystkich zainteresowanych tematem tak istotnych zagadnień jak postępy w budowie e-zdrowia w naszym kraju. W tym czasie, nie tylko znacząco powiększyliśmy liczbę stron naszej publikacji, ale również nawiązaliśmy szeroką współpracę z przedstawicielami Regionów, co zaowocowało stałymi publikacjami w sekcji Wieści z Regionów. Nasi partnerzy reprezentują obecnie różne środowiska, w tym profesjonalistów w ochronie zdrowia - lekarzy, pielęgniarki i farmaceutów oraz środowiska reprezentujące najważniejszego beneficjenta projektów informacyjnych w ochronie zdrowia - pacjenta. Docieramy obecnie do tysięcy czytelników związanych z ochroną zdrowia. Chciałbym niniejszym podziękować serdecznie wszystkim naszym Drogim Czytelnikom, a także autorom artykułów, za zaangażowanie i owocną współpracę. Ufam, że nasze następne publikacje cieszyć się będą równie dużym jak dotychczas zainteresowaniem, w szczególności, że nasza Redakcja dokłada wszelkich starań, aby zawarte w Biuletynie informacje były aktualne i wyczerpujące. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i zapraszam wszystkich Państwa do dalszej współpracy. Korzystając z możliwości, chcemy aktywnie promować rozwój infrastruktury technicznej w ochronie zdrowia, a w związku z tym niniejsze, jubileuszowe wydanie Biuletynu dedykujemy informacjom związanym z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, które znaleźć można w dodatku specjalnym. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jest Instytucją Wdrażającą w ramach Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Infrastruktura i Środowisko na lata Dr inż. Kazimierz Frączkowski Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Reguły tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej konsultacje Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z opracowanym zbiorem reguł, jaki udostępniony został do konsultacji, w zakresie zasad tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Celem opracowania reguł jest zapewnienie standaryzacji interoperacyjnej tych dokumentów w stopniu umożliwiającym ich przetwarzanie na Platformie P1, zgodnie z założeniami przyjętymi na aktualnym etapie projektu oraz w systemach usługodawców medycznych, w tym ich bezpieczną wymianę pomiędzy podmiotami. Reguły zostały opracowane dla dokumentów, które będą przetwarzane na Platformie P1 i dotyczą: e-recepty, e-skierowania i e-zlecenia. Reguły są doprecyzowaniem standardu HL7 CDA (Clinical Document Architecture) Release 2 i określają między innymi definicje struktur dokumentów, wymagalność danych oraz słowniki, których należy użyć do klasyfikacji danych zawartych w dokumencie. Więcej informacji na ten temat: Kontakt: Biuro Zarządzania Projektami, Publikacja przygotowana w ramach Projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne - Budowa elektronicznej administracji "Dotacje na Innowacje" - "Inwestujemy w Waszą przyszłość".

2 STR. 2 BIULETYN INFORMACYJNY Dokąd zmierzamy, o co walczymy Dr inż. Kajetan Wojsyk Autor jest Zastępcą Dyrektora ds. Europejskich w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Droga do zbudowania elektronicznego systemu informacji w ochronie zdrowia okazuje się być kręta i wyboista. Terminy wdrożeń kolejnych modułów są coraz bliższe, a tymczasem ogląd pola budowy wspomnianego systemu pokazuje, że podmioty lecznicze, zajęte codziennymi problemami związanymi z ich podstawową działalnością wyraźnie nie dostrzegają powagi sytuacji. Może też nie zdają sobie sprawy ze związku, jaki mają ich czynności rejestracyjne z jakością i działaniem całego systemu informacji. Kilkakrotnie już na łamach Biuletynu publikowaliśmy apele o aktualizację danych w niezwykle ważnym konstytutywnym rejestrze, jakim jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Przy różnych okazjach na konferencjach, seminariach i w publikacjach pokazywaliśmy kluczową rolę tego rejestru i wyjaśnialiśmy, że Centrum zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U r. poz. 217 j.t.) nie jest administratorem danych, lecz jest jedynie administratorem systemu, dbającym o jego funkcjonowanie. Centrum nie ma prawnej możliwości uzupełniania czy korygowania danych, których administratorami są wojewodowie, nie może ingerować we wpisy do ksiąg może jedynie monitorować stan tych danych, to jest ich kompletność i zgodność z krajowymi ramami interoperacyjności. O ramach tych mówi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U r. poz.526). Centrum postrzega błędy, braki i niezgodności, ale nie ma możliwości innej ich korekty, niż poprzez zwracanie na nie uwagi organów rejestrowych. To one bowiem są odpowiedzialne za weryfikację danych przyjmowanych od podmiotów leczniczych. Centrum postrzega stan rejestru, obserwuje i analizuje jego kondycję, próbuje uświadamiać podmioty lecznicze i organy rejestrowe co do ich roli ale na tym niestety jego rola się kończy. Pojawia się zatem istotny problem, bowiem elektroniczny rejestr nie jest tylko docelowym miejscem wpisu różnego rodzaju danych, o których mówi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U r., Nr 221, poz z późn. zm.) ale stanowi część systemu informacji w ochronie zdrowia. Skoro tak, to dzięki wprowadzaniu interoperacyjności systemów, będzie on mógł bezpośrednio zgodnie z art. 106 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U r. poz. 217 j.t.) udostępniać dane w nim zawarte systemowi informacji w ochronie zdrowia. To pociąga za sobą automatycznie propagację błędów udostępnianie błędnych danych wszystkim elementom systemu informacji, w których dane te się pojawią. Także w statystykach. Uznając wagę sprawy, Centrum postanowiło publikować swoisty ranking jakości (czy raczej jej braku) danych w poszczególnych organach rejestrowych i pomóc w ten sposób odpowiedzialnym za stan rejestru organom w namierzaniu błędnych danych i ich korekcie. Centrum jest w stanie dokonywać porównania wpisów w rejestrze z danymi wzorcowymi na które wskazuje rozporządzenie KRI, jak i z właściwymi identyfikacyjnymi kodami resortowymi. Poczynając od następnego numeru Biuletynu informacyjnego CSIOZ publikowane będą informacje o stanie poszczególnych części rejestru, części prowadzonych przez poszczególne organy rejestrowe. Od jakości danych oraz postępów w łączeniu poszczególnych elementów systemu informacji w ochronie zdrowia zależy bowiem jego jakość, a pośrednio jakość ochrony zdrowia w Polsce. Kontakt: Przypominamy: Profil zaufany jest bezpłatną alternatywą dla podpisu elektronicznego, czyli identyfikuje osobę, która ten profil wykorzystuje. Usługa ta udostępniana jest przez Platformę epuap pod adresem Zalecamy instytucjom współpracującym z Centrum, a naszych czytelników zachęcamy do stosowania profilu zaufanego, który pozwoli uzyskać następujące korzyści: Oszczędność uzyskanie i korzystanie z profilu zaufanego nie wiąże się z ponoszeniem kosztów. Poprawa bezpieczeństwa w porównaniu do podpisu składanego w sposób odręczny. Niezależność od dodatkowych urządzeń nie wymaga stosowania czytników kart, ani instalacji oprogramowania. Możliwość załatwienia większości spraw administracyjnych przez internet.

3 2013, WYDANIE DZIESIĄTE STR. 3 Apel dotyczący powszechnego stosowania elektronicznych narzędzi komunikacji Centrum apeluje o przesyłanie oryginalnych, naturalnych dokumentów elektronicznych, a nie ich znacznie mniej czytelnych odwzorowań papierowych, skanów czy innego rodzaju pośrednich kopii; apeluje o wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej zgodnie z celem ich wytworzenia - i tym samym o rozsądne wydawanie środków publicznych. Bezpłatny, powszechnie dostępny profil zaufany na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) umożliwia wnoszenie pism do urzędów drogą elektroniczną ze skutkiem prawnym równoważnym ich osobistemu wniesieniu i własnoręcznemu podpisaniu. W tym kontekście ponoszenie przez podmioty publiczne kosztów wytworzenia i wysyłki dokumentów papierowych, a w konsekwencji stwarzanie konieczności ich skanowania przez adresata w celu wprowadzenia do elektronicznego systemu zarządzania dokumentami jest całkowicie ekonomicznie, funkcjonalnie i racjonalnie nieuzasadnione, jest marnowaniem środków publicznych i niegospodarnością. Centrum zdecydowanie rekomenduje utworzenie konta na epuap i wykorzystywanie go do dwustronnych kontaktów; prosi o przesyłanie dokumentów za pośrednictwem epuap - szczególnie tych dokumentów, dla których wymagane jest uzyskanie przez nadawcę Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP). Z drugiej strony, uniemożliwienie Centrum wnoszenia do innych podmiotów czytelnych, naturalnych i oryginalnych dokumentów elektronicznych bez możliwości uzyskania UPP wymusza na pracownikach Centrum wykonywanie całkowicie zbędnej pracy związanej z tworzeniem dokumentu papierowego i ponoszenie nieuzasadnionych kosztów opłaty CENTRUM ZDECYDOWANIE REKOMENDUJE UTWORZENIE KONTA NA epuap przesyłki poleconej. Ta sama informacja treść pisma może być przecież wysłana drogą elektroniczną i w podmiotach kierujących się zasadami gospodarności bezpośrednio wprowadzona do systemu zarządzania dokumentami jako oryginalnego dokumentu, natomiast w podmiotach technologicznie jeszcze zacofanych, papierowych, może być wydrukowana i poświadczona za zgodność treści z treścią elektronicznego oryginału przez pracownika kancelarii/sekretariatu, który może zweryfikować podpis elektroniczny. Weryfikatory podpisów udostępniane są nieodpłatnie przez centra certyfikacji. Należy bowiem mieć na uwadze fakt, iż wysyłanie papierowych przesyłek poleconych, które docierają do adresata kilka dni po ich wysłaniu i ponoszenie za to opłat jest de facto opłacaniem z pieniędzy publicznych spowalniania przepływu informacji swoistym sabotażem i zmuszaniem do biegu w ołowianych butach. Jeśli chce się aspirować do czołówki krajów rozwiniętych, trzeba zamienić buty ołowiane na buty siedmiomilowe jeśli ktoś jeszcze dzisiaj głęboki sens tego baśniowego pojęcia rozumie i potrafi je zaadaptować do rzeczywistości. Postawienie stopy na księżycu też miało swój początek w baśniach, a jak śpiewał nasz genialny poeta - Jacek Kaczmarski w baśniach śpią prawdziwe dzieje; Woda Życia nie istnieje, ale zawsze warto po nią iść. Wiemy, że ideałów nie ma, ale nic nam nie przeszkadza zbliżać się do nich. Nie narzekajmy, tylko weźmy się po prostu do przeprowadzenia zmiany cywilizacyjnej, skoro liderzy pokazują praktycznie własnym przykładem, jak się to robi!... Dr inż. Kajetan Wojsyk Skrytka odbiorcza Centrum na epuap: /csiozgovpl/skrytka Analiza i udostępnianie danych gromadzonych na Platformie P1 warsztaty dla przedstawicieli administracji publicznej W dniach 25 i 26 czerwca 2013 roku w CSIOZ przeprowadzono warsztaty, w ramach Projektu P1. Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, złożoność budowanego Systemu P1 wymaga od jego Wykonawców prowadzenia szeregu uzgodnień z interesariuszami w zakresie wypracowanych rozwiązań. Uczestnikami byli przedstawiciele urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich, gdyż przedmiotem podejmowanych rozmów była Analiza i udostępnianie danych gromadzonych na platformie P1 potrzeby administracji publicznej. Warsztaty miały na celu uzgodnienie przygotowanych opracowań dotyczących zakresu danych w ramach Projektu P1, a także prezentacji obszaru analizy danych w Systemie - na podstawie wyników przeprowadzonego badania ankietowego. Podczas spotkania zgromadzeni interesariusze potwierdzili zakres raportów dostępnych ze strumienia danych statystyki publicznej oraz wymagania raportowe zebrane na podstawie przeprowadzonych ankiet. Jednocześnie mieli możliwość zgłaszania swoich potrzeb raportowych. Kontakt: Biuro Zarządzania Projektami, e-mil:

4 STR. 4 BIULETYN INFORMACYJNY Wdrożono System Kontraktowania Procedur Wysokospecjalistycznych Oddano pierwsze elementy Systemu Wspomagania Rozliczeń Wsparcie Rozliczania Usług realizowanego w ramach części III projektu pn. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1). Wdrożony system wspiera obsługę postępowań prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia, jako płatnika, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przeprowadzania konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa. System przygotowano w oparciu o zebrane wymagania oraz koncepcje rozwiązań prezentowanych i dyskutowanych podczas konsultacji z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia znającymi specyfikę funkcjonowania usługodawców w powyższym procesie. Za pośrednictwem systemu możliwe jest składanie ofert w postaci elektronicznej w konkursie ogłoszonym przez Ministra Zdrowia na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych w trzecim kwartale 2013 r. Wykonawca systemu Konsorcjum KAMSOFT S.A, Asseco Poland S.A., przy udziale Centrum, uruchomił następujące funkcjonalności: Korzyści wynikające z wdrożenia systemu to: Usprawnienie komunikacji pomiędzy podmiotem leczniczym a płatnikiem w ramach procesu zawierania umów o udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych. Stworzenie warunków do szerszej analizy danych ofertowych. Skrócenie czasu niezbędnego do wypracowania treści umów umowa generowana jest wprost na bazie danych z oferty z uwzględnieniem wyników z negocjacji. Kontakt: Damian Kuczyński, Zastępca Kierownika Projektu P1 dla Strumienia III,

5 2013, WYDANIE DZIESIĄTE STR. 5 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ehealth Week (Europejski Tydzień Zdrowia) jest najbardziej prestiżowym wydarzeniem roku z dziedziny teleinformatyki medycznej w Europie. Tegoroczne spotkanie odbywało się w dniach maja w Dublinie. Celem ehealth Week 2013 jest poszerzanie współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej w obszarze rozwoju innowacyjnych rozwiązań dotyczących e-zdrowia, poznanie najnowocześniejszych osiągnięć w tej dziedzinie, jak również wymiana doświadczeń. Tematem przewodnim ehealth Week 2013 było zastosowanie innowacyjnych technologii w systemie opieki zdrowotnej i ich wpływ na zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych dla pacjentów. Temat ten jest szczególnie istotny dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z racji budowy w naszym kraju Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych - P1, stąd wśród uczestników tego wydarzenia obecny był Pan Marcin Kędzierski., Dyrektor Centrum. Równolegle do ehealth Week 2013 w dniu 14 maja br. odbyło się posiedzenie członków sieci e-zdrowie. Sieć e-zdrowie utworzono w 2012 r. na mocy dyrektywy UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Polskę podczas spotkania Sieci e-zdrowie reprezentował podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan Krzysztof Chlebus. Więcej informacji na stronie Kontakt: Wydział Informacji i Promocji CSIOZ, Podsumowanie konferencji poświęconej Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia ICF Potrzeba zmiany postrzegania niepełnosprawności to jeden z głównych wątków tematycznych podejmowanych podczas konferencji dotyczącej,,międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (International Classification of Functioning, Disability and Health). Wydarzenie to miało miejsce 9 maja 2013 roku w Warszawie i zgromadziło grupę ponad 200 uczestników. W konferencji udział wzięli m.in. Władysław Kosiniak - Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Igor Radziewicz-Winnicki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Tadeusz Sławecki, Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz międzynarodowi eksperci WHO ds. ICF dr Matilde Leonardi i prof. Jerome Bickenbach. Podczas spotkania dyskutowano kwestie aktywizacji osób niepełnosprawnych, możliwości przywracania ich do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez pracę. Konieczne jest aby z myślenia, czego osoba z niepełnosprawnością robić nie może, przejść do myślenia: co robić może podkreślał podczas swojego wystąpienia Pan Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Ekspert WHO, dr Matilde Leonardi, przedstawiła główne założenia oraz funkcjonowanie Klasyfikacji ICF na przykładzie innych krajów. Podkreślała że istotą ICF jest kod alfanumeryczny, który umożliwia specjalistom na całym świecie komunikację w zakresie klasyfikowania niepełnosprawności i zdrowia bez obowiązku zapoznawania się z językiem obcym. Podsumowaniem konferencji była sesja warsztatowa prowadzona przez międzynarodowe autorytety w dziedzinie klasyfikacji ICF dr Matilde Leonardi i prof. Jerome Bickenbach. Przedmiot warsztatów stanowiły schematy kodowania -znaczeń, zastosowania i strategii ich przyjęcia w celu przypisania kodów do różnych domen. Przypominamy, że Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia jest dostępna na stronie: klasyfikacje/icf_polish_version.pdf Organizatorzy konferencji: Kontakt: Wydział Badań, Analiz i Współpracy Międzynarodowej,

6 STR. 6 BIULETYN INFORMACYJNY Nowa perspektywa finansowa na lata Autorka jest ekspertem w Projekcie P1 Anna Zańko Powoli zbliżamy się do końca programowania Z dniem 31 grudnia 2015 roku kończy się okres kwalifikowalności wydatków w obecnej perspektywie finansowej i wszyscy, którzy są zainteresowani szeroko rozumianymi inwestycjami, zaczynają z ciekawością przyglądać się planom Polski związanym z Funduszami Europejskimi na lata Posiadając bogate doświadczenia, wynikające z wdrożeń w obecnej oraz poprzedniej perspektywie finansowej, potencjalni Beneficjenci funduszy zdają sobie sprawę, iż podstawą do sprawnego i efektywnego wykorzystania funduszy w nowej, obecnie planowanej perspektywie, będzie przygotowanie się do absorbcji środków. To zagadnienie można rozpatrywać na kliku płaszczyznach, jednak warto podkreślić, iż podstawą sukcesu wdrażania Funduszy jest ich prawidłowe skomponowanie w sposób odpowiadający na potrzeby społeczne. Zarówno programy na poziomie krajowym, jak i regionalnym w chwili obecnej są tworzone poprzez wyznaczanie celów, obszarów do wsparcia, wyznacza się grupy do których adresowane będzie wsparcie itp. Tworzone są również ramy realizacyjne. Jest to moment, w którym wszyscy potencjalni Beneficjenci mogą wziąć aktywny udział między innymi w konsultacjach. Przykładem ciekawej inicjatywy jest zorganizowanie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji konferencji regionalnych, w czasie których zostaną zaprezentowane założenia realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata Konferencje odbędą się w lipcu w następujących miastach: Gdańsk, Kraków, Poznań i Warszawa i są adresowane głównie do: przedsiębiorców, jednostek administracji samorządowej, jednostek administracji rządowej oraz jednostek im podległych, organizacji pozarządowych, jednostek badawczo-rozwojowych, jednostek naukowych, instytucji kultury etc. Z jednej strony jak zaprezentowano powyżej istnieje możliwość wpływu na kształt dokumentów tworzonych dla nowej perspektywy, a z drugiej już w chwili obecnej można na bieżąco zapoznawać się ze stanem prac nad Programami Operacyjnymi. Co za tym idzie, uświadamiać sobie obszary realizacyjne, które dają szansę na zaplanowanie uruchomienia przez Państwa przyszłych projektów. Im bardziej skomplikowane, czasochłonne i pracochłonne przedsięwzięcie rysuje się w Państwa planach, tym szybciej należy zweryfikować możliwość pozyskania dofinansowania w przyszłej perspektywie, gdyż może to zaważyć na decyzji o podjęciu realizacji projektu lub też jego zakresie. Jeśli w chwili obecnej nie ma takiej możliwości, należy wykorzystać najbliższy czas by taką szansę stworzyć. Poniżej propozycja kilku podstawowych informacji o nowej perspektywie finansowej. Na poziomie krajowym z polityki spójności w latach realizowane będą poniższe programy: 1 Program Infrastruktura i Środowisko obszary planowane do wsparcia: gospodarka niskoemisyjna, przystosowanie do zmian klimatu, zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem, ochrona środowiska naturalnego, efektywność wykorzystania zasobów w sektorze środowiska, dziedzictwo kulturowe, zrównoważony transport, bezpieczeństwo energetyczne, sektor zdrowia. 2 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój obszary planowane do wsparcia: budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między sektorem nauki a przedsiębiorstwami, rozwój innowacyjności przedsiębiorstw, wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

7 2013, WYDANIE DZIESIĄTE STR. 7 3 Program Wiedza Edukacja Rozwój - będzie wspierać następujące obszary: zatrudnienie i mobilność pracowników, włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, wzmacnianie sprawności i efektywności państwa. 4 Program Polska Cyfrowa - będzie wspierać następujące obszary: poszerzanie dostępu do sieci szerokopasmowych, rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjnokomunikacyjnych, zwiększenie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych w usługach, np. e-administracja, e-integracja, e-kultura, e-zdrowie. 5 Programu dla Polski Wschodniej będzie wspierać w szczególności następujące obszary: innowacyjność, przedsiębiorczość, rozwój miast. 6 Pomoc techniczna. PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W OBSZARZE OCHRONY ZDROWIA MOGĄ BYĆ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WSZYSTKICH WYMIENIONYCH W PUNKTACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH. Projekty planowane do realizacji w obszarze ochrony zdrowia mogą być finansowane ze środków wszystkich wyżej wymienionych Programów Operacyjnych. Dwa punkty zostały podkreślone, gdyż są to obszary dedykowane wprost realizacji projektów z sektora zdrowia. Poniżej by przybliżyć Państwu skalę dostępnych środków przedstawiam wstępną propozycję budżetów dla poszczególnych Programów Operacyjnych: Na poziomie regionalnym na realizację piętnastu regionalnych programów zostanie przeznaczonych ok. 60 proc. funduszy strukturalnych (EFS i EFRR). Fundusze na mazowiecki regionalny program operacyjny stanowić będą około 60 proc. alokacji dla tego regionu (Mazowsze opuściło grupę regionów najsłabiej rozwiniętych, czyli posiada PKB na mieszkańca wyższe niż 75 % średniej unijnej). Pozostałe środki z funduszy strukturalnych z puli dla Mazowsza dostępne będą dla beneficjentów z tego regionu w programach krajowych. Decyzje w sprawie budżetu unijnego na lata , które zawsze budzą najwięcej emocji zostały już podjęte przez Radę Europejską. Polska otrzyma 72,9 mld EUR na realizację polityki spójności. Nastąpi to po zaakceptowaniu budżetu przez Parlament Europejski. Głosowanie w tej sprawie jest możliwe na początku lipca 2013 r. Źródło: Strony/glowna.aspx Informacje uzupełniające: W celu bieżącego śledzenia aktualności polecamy odwiedzanie poniższych stron, na których można znaleźć informacje dotyczące Funduszy Europejskich : Na powyższych stronach znajdują się informacje dotyczących Programów Operacyjnych zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym. Kontakt: Biuro Wsparcia Projektu,

8 STR. 8 BIULETYN INFORMACYJNY OKIEM PACJENTA Czy e-zdrowie stanie się częścią naszego stylu życia? Autor jest Dyrektorem Generalnym Federacji Pacjentów Polskich Tomasz Szelągowski To o czym mówi tytuł tego artykułu zdaje się być jeszcze pieśnią przyszłości. Przygotowanych zostało wiele rozwiązań: platformy gromadzące i udostępniające dane, systemy wspierające zarządzanie, aplikacje na stacjonarne i mobilne urządzenia elektroniczne, ale wdrożenie ich do powszechnego użytku to wielkie wyzwanie. Choć o e-zdrowiu coraz częściej dyskutuje się podczas krajowych i międzynarodowych spotkań czy konferencji, pozostaje nadal tematem pojawiającym się w dość wąskim gronie. Debaty, rozmowy i prezentacje nie spowodują natychmiastowego i masowego wdrożenia, są jedynie jednym ze sposobów przekazania informacji o przygotowanych rozwiązaniach. Sukces telefonii komórkowej (w tym smartfonów) wypierających standardowe telefony komórkowe jest przykładem niekwestionowanej praktyczności tych rozwiązań. Podobnie rzecz się będzie miała z e-zdrowiem, a może nawet z m-zdrowiem. Jest to długotrwały proces, a nie raptowna zmiana. Oczywiście można rozważać, co w tym przypadku znaczą słowa długotrwały, czy raptowny. W kontekście technologii mobilnych obecnych na naszym rynku to okres około dwudziestu lat, czyli jedno pokolenie. Jest to szybko czy wolno? Biorąc pod uwagę skalę w jakiej ta technologia, wdrażana na rynku wraz z jego powszechną komputeryzacją, zmieniła naszą zwyczaje, możemy śmiało powiedzieć, że to błyskawiczny efekt. Elementami decydującymi o sukcesie są niewątpliwie wygoda i praktyczność. Korzystając z mobilnych urządzeń odnosimy wiele pośrednich korzyści: oszczędzamy czas, nie jesteśmy przywiązani do miejsca, mamy natychmiastowy dostęp do swoich danych, itd. Podobnie rzecz będzie się działa w e-zdrowiu. Choć zapewne minie jeszcze kilka lat, zanim rozwiązania e-zdrowia wejdą do powszechnego użycia, to jest to proces nie do zatrzymania. W projekcie Chain of Trust (patrz: Biuletyn CSIOZ wydanie siódme Okiem Pacjenta ) zidentyfikowaliśmy wiele potencjalnych korzyści wynikających z zastosowania TeleZdrowia. Raport z tego projektu zawiera pełny opis działań, pokazuje główne bariery, które powinniśmy pokonać oraz formułuje rekomendacje dla profesionalistów medycznych i pacjentów. Zmiany w prawie medycznym to główna przeszkoda. Istnieje wymóg, aby diagnoza i porada medyczna była udzielona tylko w przypadku zachowania bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Blokuje to stosowanie obecnych rozwiązań TeleZdrowia eliminując możliwość udzielania porad na odległość przy zastosowaniu technologii telekomunikacyjnych. Inną poważną barierą jest niewystarczający poziom wiedzy na temat e-zdrowia, zarówno po stronie profesjonalistów medycznych jak i po stronie pacjentów. Dużą rolę do wypełnienia tej luki mają wszelkie działania informacyjno-edukacyjne i projekty badawcze. Organizowane do tej pory, różnego rodzaju spotkania i konferencje, mają zbyt małą skalę. Chociaż trzeba uznać, że niektóre z nich skupiły wprawdzie dużą liczbę uczestników (np.: trzy konferencje CSIOZ - około 200 uczestników każda z nich, 15-ta konferencja OSOZ - około 800 uczestników), to jednak tego typu inicjatywy realizowane w naszym kraju docierają głównie do osób już zorientowanych w tej tematyce i zmotywowanych do dalszego poszerzania wiedzy. Bardzo ważnym elementem tych spotkań dla Federacji Pacjentów Polskich (FPP) jest zaprezentowanie opinii zebranych od pacjentów i włączania organizacjami pacjentów do współpracy przy wdrażaniu nowych technologii. Rekomendacje wypracowane w projekcie "Chain of Trust" koordynowanym przez European Patiens' Forum (EPF) potwierdzają, że aby e-zdrowie mogło wejść do naszego stylu życia potrzeba nie tylko nowych narzędzi ale przede wszystkim:

9 2013, WYDANIE DZIESIĄTE STR. 9 Wymaga to zaangażowania jak najszerszego grona interesariuszy, od poziomu władz krajowych, samorządów lokalnych do organizacji pozarządowych skupiających producentów takich rozwiązań, profesjonalistów medycznych, pacjentów i innych podmiotów zainteresowanych współpracą w tym zakresie. Duże, europejskiej rangi imprezy o tematyce e-zdrowia od dawna wpisały się w kalendarz. Uzupełniają się nawzajem, kierunkując przekaz pod różnym kątem i do różnych grup odbiorców. Tam również dociera głos pacjentów prezentowany przez EPF. European ehealth Week coroczne wydarzenie organizowane pod znakiem WoHiT (World of Health IT) przez Komisję Europejską, HiMMS (organizację skupiającą 592 członków korporacyjnych branży IT z całego świata i członków indywidualnych) oraz innych partnerów. To największa konferencja prezentująca założenia polityki europejskiej i wspierająca wprowadzanie rozwiązań w zakresie e-zdrowia. Towarzyszy jej zawsze wystawa prezentująca przykłady: zastosowań najnowszych produktów i narzędzi dla Telemedycyny, TeleZdrowia, ofertę dystrybutorów sprzętu oraz systemów zapewniających interoperacyjność. Od kilku lat EPF ma stałe miejsce w debacie do zaprezentowania opinii pacjentów. Med-e-Tel, to inna impreza organizowana od 2002 roku w Luksemburgu przez International Society for Telemedicine & ehealth (ISfTeH) poświęcona prezentacji zastosowań innowacyjnych rozwiązań ezdrowia w projektach badawczych i służąca wymianie doświadczeń pomiędzy naukowcami a producentami z branży IT. Towarzyszy jej również wystawa produktów, narzędzi i rozwiązań systemowych. Aktywność ze strony organizacji pacjentów na tym forum zaowocowała inicjatywą zawiązania Grupy Roboczej, której koordynacji prac podjąło się EPF. Spotkania na forum Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, to liczne seminaria, konferencje i warsztaty organizowane w ciągu roku w ramach projektów realizujących wspólną strategię wdrożenia rozwiązań e-zdrowia we wszystkich 27-miu krajach członkowskich. Zadaniem tych imprez mających stały, cykliczny charakter, oprócz popularyzacji idei e-zdrowia jest ukierunkowanie na podnoszenie jakości usług medycznych i zwiększanie dostępności do świadczeń zdrowotnych. Chcąc spowodować, aby e-zdrowie mogło stać się częścią składową naszego stylu życia potrzeba nie tylko zmiany rozwiązań prawnych, nowych narzędzi, ale przede wszystkim masowych (organizowanych w dużej skali) projektów badawczych i akcji informacyjno-edukacyjnych kierowanych do pacjentów i ich opiekunów (uwzględniając również edukację w systemie powszechnym - od przedszkola do studiów wyższych). Pozostało jeszcze kilkanaście miesięcy do terminu 1-go sierpnia 2014 r., określonego ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia wprowadzającą obowiązek prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), wierzymy, że to wystarczający czas i najlepszy moment na takie działania. Wszyscy interesariusze powinni, w ramach spójnej strategii, zaangażować się w zakomunikowanie nadchodzących zmian, zbudowanie akceptacji i stworzenia lepszych warunków dla wdrożenia nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w opiece zdrowotnej. Kontakt: Federacja Pacjentów Polskich, Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych Od dnia 1 lipca 2013 r. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zapewnia techniczne funkcjonowanie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK). Podmiotem prowadzącym rejestr jest Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka, natomiast CSIOZ w ramach porozumienia oraz wieloletniej współpracy udostępniło infrastrukturę sprzętowo-systemową dla Rejestru. KROK jest podstawowym i najważniejszym źródłem obiektywnych informacji dotyczących liczby zabiegów kardiochirurgicznych; rodzaju tych zabiegów, zakresu i wyników w okresie szpitalnym w Polsce. Kompletność danych z Rejestru przekazywanych on-line oraz ich wewnętrzna i zewnętrzna weryfikacja przez ekspertów daje gwarancję jego rzetelności i pozwala na monitorowanie dostępności i jakości świadczeń kardiochirurgicznych w naszym kraju. KROK zyskał również uznanie w Europie, otrzymując wyróżnienie podczas ubiegłorocznego Europejskiego Kongresu Kardiochirurgów i Torakochirurgów (EACTS) w Barcelonie. W ocenie władz EACTS i europejskich liderów w dziedzinie kardiochirurgii, Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych przedstawiano jako wzór do naśladowania. Więcej informacji na portalu informacyjnym projektu Kontakt: Wydział Informacji i Promocji CSIOZ,

10 STR. 10 BIULETYN INFORMACYJNY Internetowe Konto Pacjenta oczekiwania pacjentów, lekarzy i farmaceutów Podsumowanie konsultacji z przedstawicielami usługobiorców i usługodawców W związku z intensywnie prowadzonymi pracami nad projektowaniem oraz budową Platformy P1, na przełomie kwietnia i maja br. przeprowadzone zostały w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia konsultacje z przedstawicielami pacjentów, usługodawców i farmaceutów. Przedmiotem rozmów były zagadnienia związane z Internetowym Kontem Pacjenta (IKP), w tym między innymi Osobista Dokumentacja Medyczna, możliwość przeglądania danych medycznych zgromadzonych w Systemie P1, przeglądanie zasobów Centralnego Wykazu Usługobiorców (CWUb) i nadawanie przez Usługobiorcę uprawnień dostępu do własnych danych medycznych. Dla przypomnienia Internetowe Konto Pacjenta przeznaczone jest dla pacjentów do przeglądania zgromadzonych w P1 danych medycznych na ich temat oraz do zarządzania udostępnianiem tych danych innym użytkownikom systemu. IKP będzie aplikacją internetową umieszczoną pod ogólnodostępnym adresem WWW. Uzyskanie dostępu do Konta odbywać się będzie za pomocą standardowego mechanizmu weryfikującego login oraz hasło, przy czym możliwe będzie powiązanie konta na P1 z profilem zaufanym Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (epuap). W pierwszym spotkaniu dedykowanym tematyce IKP, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2013 r., udział wzięli przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Pacjentów, Federacji Pacjentów Polskich, Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere. Z uwagi na rangę Systemu P1 oraz wynikających z tego potrzeb konsultacji uczestnicy podkreślili konieczność przygotowania przejrzystej kampanii społecznej informującej o Projekcie P1. Uczestnicy konsultacji wyrazili opinię, że System docelowo powinien powiadamiać o wynikach badań wskazujących na zagrożenie życia lub pogorszenia stanu zdrowia. Tak istotne powiadomienie powinno być kierowane do wszystkich pacjentów, nawet tych, którzy nie skorzystali wcześniej z Internetowego Konta Pacjenta. W dyskusji nie zabrakło również głosów wyrażających troskę związaną z użytecznością wpisów własnych dokonywanych w kalendarzu prowadzonym przez pacjenta w ramach IKP, jego wpisach będących informacją o charakterze medycznym oraz możliwości korzystania z nich przez lekarzy. Uzgodniono, że wpisy własne będą uporządkowaniem informacji o dolegliwościach i historii leczenia przez Pacjenta. W dyskusji poruszono szereg istotnych zagadnień nie związanych bezpośrednio z IKP, które jak wynika z rekomendacji usługobiorców, będą przedmiotem kolejnych dyskusji poświeconych P1, np. długość okresu przechowywania dokumentacji elektronicznej, tematyka dostępu do danych pacjenta po jego śmierci.

11 2013, WYDANIE DZIESIĄTE Kolejne spotkanie konsultacyjne przeprowadzone zostało w dniu 7 maja 2013 r. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele reprezentujący następujące jednostki Naczelna Izba Lekarska, Porozumienie Zielonogórskie, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, ZPA Pharma NET, DBAM O ZDROWIE S.A., Lux Med oraz PZPOZ. Wśród postulatów zgłaszanych w tej grupie konsultujących znalazła się możliwość centralizacji przechowywania i przetwarzania wszystkich deklaracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Systemie P1 lub Systemie NFZ. Rozważano też możliwość, aby w procesie składania kolejnej deklaracji POZ w formie elektronicznej przez usługobiorcę było automatycznie wysłane powiadomienie o usunięcie z listy aktywnych do Usługodawcy z wcześniejszej deklaracji POZ. Usługodawcy rekomendowali również szereg zagadnień niezwiązanych bezpośrednio z systemem IKP, które powinny być przedmiotem kolejnych STR. 11 konsultacji, na przykład listy Usługodawców / Pracowników Medycznych, którzy będą mieli dostęp do danych krytycznych pacjenta bez autoryzacji, możliwości integracji systemów Usługodawców, w tym możliwość automatycznego wprowadzania danych krytycznych na podstawie dokumentacji medycznej. Centrum regularnie podejmuje działania mające na celu angażowanie przedstawicieli interesariuszy Projektu P1 w istotne tematy związane z przyszłym funkcjonowaniem Platformy. Najszerzej konsultowane były zagadnienia związane z wdrożeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Do tej pory zorganizowano także spotkania poświecone dyskusji nad ostatecznym kształtem Portalu - Platformy Publikacyjnej oraz elektronicznej recepty. Kontakt: Biuro Wsparcia Specjalistycznego Projektu P1, Badania ewaluacyjne TNS w Projekcie P1 Mając na celu efektywną komunikację z otoczeniem Projektu P1, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uruchomiło drugi etap badań ilościowych i jakościowych określający potrzeby i oczekiwania w stosunku do projektowanego i wdrażanego systemu informacyjnego ochrony zdrowia. Badania realizowane są w ramach prac Konsorcjum firm: TNS Polska S.A. oraz Instytut Badawczy ProPublicum Sp. z o.o. sp.k. W pierwszym etapie badań, przeprowadzonych jesienią 2012 roku, dokonana została diagnoza opinii i obaw wybranych grup interesariuszy Projektu P1. Pozyskano wiedzę na temat oczekiwań przyszłych użytkowników P1 oraz stopnia ich poinformowania i zainteresowania o dotychczasowych osiągnięciach w rozwoju e-zdrowia. Rezultaty sondaży miały istotne znaczenie w procesie planowania oraz realizacji działań komunikacyjnych i angażujących interesariuszy. Celem drugiego etapu badań jest ewaluacja skuteczności prowadzonych w Projekcie P1 działań informacyjnopromocyjnych poprzez pomiar ich efektywności i jakości, wpływających na zmiany w świadomości, wiedzy i akceptacji dla Projektu P1 wśród wybranych grup interesariuszy. Wyniki badań ewaluacyjnych wpłyną na efektywność kontynuowanych działań w zakresie informacji i promocji Projektu P1, umożliwiając w ten sposób efektywną komunikację z interesariuszami Projektu. W badaniach ewaluacyjnych zastosowane będą podstawowe kryteria ewaluacyjne: trafności, użyteczności, skuteczności i efektywności. W badaniu udział wezmą zarówno pacjenci korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej, jak również reprezentanci szpitali, placówek medycznych oraz środowisk lekarskich, pielęgniarskich i aptekarzy. Kontakt: Biuro Zarządzania Projektami, Konferencja poświęcona Elektronicznej Dokumentacji Medycznej W dniach 27 i 28 czerwca 2013 r. w Wojanowie k. Jeleniej Góry odbyła się konferencja pn.: Nowoczesne narzędzia teleinformatyczne i zarządcze w dobie elektronicznej dokumentacji medycznej, której organizatorem była firma Data Techno Park Sp. z o.o. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Zdrowia, a wykład inauguracyjny poprowadził Dyrektor CSIOZ, Pan Marcin Kędzierski. W ramach agendy odbył się Panel Dyskusyjny Technologie telemedyczne, który prowadził dr inż. Kazimierz Frączkowski. W Panelu aktywnie uczestniczyli: Pan Jakub Szulc - były sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, dyrektorzy szpitali oraz przedstawiciele regionów. Zadaniem Panelistów było zidentyfikowanie problemów oraz barier wprowadzania technologii i telemedycyny w ochronie zdrowia. Wskazano, między innymi, że podstawową przeszkodą są opory mentalne przed zmianą oraz brak dostosowania modelu biznesowego w systemie finansowania ochrony zdrowia, który sprzyjał by stymulacji świadczeń z wykorzystaniem technologii ICT. Zdaniem dyrektora USK we Wrocławiu Piotra Pobrotyna, finanse nie stanowią najważniejszej bariery w szerszym wdrażaniu Technologii Telemedycznych. Kontakt

12 STR. 12 BIULETYN INFORMACYJNY PROFESJONALIŚCI W OCHRONIE ZDROWIA Zakres danych przetwarzanych w P1 - korzyści dla środowiska lekarskiego Dr n. med. Konstanty Radziwiłł W wielu placówkach już obecna, a w wielu innych nadchodząca, informatyzacja budzi wiele nadziei, ale także sporo dyskusji i obaw. Przewidziane na sierpień 2014 roku wejście obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej Autor jest Koordynatorem ds. współpracy ze środowiskiem medycznym w CSIOZ nie zawsze jest przyjmowane z entuzjazmem. Dla właścicieli placówek konieczność zbudowania sieci komputerowej, zakupu sprzętu oraz oprogramowania i wreszcie przeszkolenia personelu oznacza duży wysiłek oraz spore wydatki. Pracownicy medyczni, zwłaszcza lekarze, mają także wiele innych obaw: jak przeskoczyć barierę słabych często umiejętności komputerowych? Czy Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) będzie spełniać profesjonalne oczekiwania adekwatności, precyzji i wiarygodności? Czy EDM będzie co najmniej tak bezpieczna jak dokumentacja papierowa? Czy EDM nie stanie się kolejnym okiem wielkiego brata kontrolującego wszystkich i wszystko? Wśród zadawanych pytań dotyczących EDM często spotyka się obawę o to, że będzie ona narzędziem zbierania niezliczonej ilości często nieistotnych danych (doświadczenie wielu formularzy statystycznych, także elektronicznych daje do tego podstawę), tworzących matnię nieprzydatnego szumu informacyjnego. Nie na wszystkie te pytania da się dziś odpowiedzieć, bo dużo zależy od dostawców oprogramowania, które będzie wprowadzane w poszczególnych placówkach. Na ogół doświadczenia z już dość powszechnie używanymi programami gabinetowymi lub stosunkowo mniej licznymi szpitalnymi są dobre. Najczęściej wątpliwości zgłaszają ci, którzy jeszcze z elektroniką na biurku lekarza czy przy łóżku chorego nie zetknęli się do tej pory. Nie wyjaśniając jeszcze wszystkich wątpliwości i obaw, dobrą egzemplifikacją planowanych rozwiązań jest Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1). Obecna faza zaawansowania Projektu pozwala przynajmniej na precyzyjną odpowiedź na pytanie o zakres informacji zbieranych przez Platformę. Jak wiadomo P1 będzie umożliwiać wystawianie oraz realizację - nie tylko elektronicznych - recept, zleceń na przedmioty ortopedyczne i wyroby medyczne oraz skierowań i gromadzić informacje o nich, a także gromadzić dane o zdarzeniach medycznych (tzn. świadczeniach zdrowotnych), placówkach i pracownikach medycznych, którzy je wykonali oraz o związanej z nimi dokumentacji medycznej. Recepty Do wystawienia recepty Platforma P1 nie będzie wymagała innych danych niż te, które są opisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich dla tradycyjnych recept papierowych. Planowane są różnego typu podpowiedzi ułatwiające ten wybór. Jeśli chodzi o pacjenta, to P1 będzie gromadzić jego dane medyczne, jedynie w powiązaniu z unikalnym identyfikatorem (a nie danymi osobowymi) oraz, do celów statystycznych wiek, płeć i miejsce zamieszkania (nie adres). Powiązanie danych dotyczących recepty z danymi osobowymi pacjenta będzie możliwe np. w przypadku lekarza lub aptekarza jedynie przy po uzyskaniu upoważnienia pacjenta. W ramach realizacji recepty w aptece zakres danych dotyczących samej recepty, jak również apteki i osoby realizującej receptę wynika bezpośrednio z obowiązujących obecnie przepisów. Zlecenie na przedmioty ortopedyczne i przedmioty pomocnicze Podobnie jak w przypadku recept, zakres danych gromadzonych przez P1 przy wystawianiu i realizacji zleceń także nie wykracza poza to, co wynika z obowiązujących przepisów.

13 2013, WYDANIE DZIESIĄTE STR. 13 Skierowania Również w przypadku skierowań, P1 będzie gromadzić dane dotyczące placówki i pracownika medycznego, na zasadzie opisanej przy receptach. Zakres danych medycznych zależy od rodzaju skierowania nie będzie on wykraczał poza to, co jest obecnie praktykowane lub wymagane odpowiednimi przepisami. Tam, gdzie umieszcza się rozpoznania, będą one kodowane zgodnie z klasyfikacją ICD-10 [1]. Pracownicy medyczni P1 będzie gromadził podstawowe dane identyfikacyjne o pracownikach medycznych pochodzące bezpośrednio z rejestrów źródłowych (lekarzy i lekarzy dentystów, felczerów, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych, aptekarzy). Placówki medyczne Również informacje dotyczące placówek medycznych (podmiotów leczniczych, praktyk zawodowych, aptek i punktów aptecznych oraz podmiotów realizujących czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi) P1 będzie gromadziła w ramach Centralnego Wykazu Usługodawców (CWUd). Pacjenci P1 będzie także gromadził (w oderwaniu od danych medycznych) dane dotyczące pacjentów. Będą one zawierać wszystkie podstawowe dane identyfikujące osobę w tym celu zostanie utworzony Centralny Wykaz Usługobiorców (CWUb). Kolejki W ramach P1 zostanie utworzony rejestr kolejek pod nazwą Centralne Zasoby List Oczekujących zawierający dane dotyczące zagregowanych kolejek na świadczenia finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz kolejek na świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierających indywidualne wpisy. Będzie on powiązany z Centralnym Wykazem Usługodawców i będzie zawierał dane wymagane obecnie obowiązującymi przepisami. Leki W P1 w ramach Rejestru Leków, który będzie do dyspozycji użytkowników Platformy będą gromadzone informacje dotyczące leków, substancji czynnych i ich interakcji, komunikatów GIF oraz refundacji. Powinno to znacznie ułatwić pracę lekarzom, a farmakoterapię uczynić bardziej bezpieczną dla pacjentów. Słownik Zdarzenia medyczne Informacja o zdarzeniach medycznych, rozumianych jako świadczenia zdrowotne (lub inny przypadek kontaktu z pacjenta z świadczeniodawcą), będzie gromadzona w sposób uproszczony. Będzie ona oparta m.in. o międzynarodową klasyfikację SNOMED[2]oraz prawdopodobnie specjalnie utworzony na potrzeby P1 jednolity słownik umożliwiający gromadzenie jednoznacznej informacji o rodzaju zdarzenia (np. specjalistyczna wizyta lekarska, pobyt jednodniowy itp.). Gromadzone dane pozwolą zidentyfikować także miejsce i osoby zaangażowane w zdarzenie. Dokumentacja medyczna Zakłada się, że zgodnie z przepisami, dokumentacja medyczna u wszystkich świadczeniodawców od 1 sierpnia 2014 będzie wytwarzana w postaci elektronicznej. W ramach P1 zostanie utworzony zbiór indeksów Dokumentacji Medycznej umożliwiający dotarcie do niej poprzez Platformę. Powstanie Indeks Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, który będzie zawierał minimalny zestaw danych pozwalający na wyszukiwanie i przetwarzanie EDM znajdującej się w zasobach świadczeniodawców. W jego skład będą wchodzić przede wszystkim następujące dane: unikalny identyfikator (numer) zdarzenia u świadczeniodawcy (i ewentualnie identyfikatory zdarzeń powiązanych), dane placówki medycznej i pracownika medycznego i dane identyfikacyjne pacjenta. Należy podkreślić, że żadne dane medyczne zgromadzone w EDM nie będą automatycznie widoczne dla innych użytkowników systemu. Dla ich przekazania niezbędne będzie przede wszystkim spełnienie rygorystycznych warunków autoryzacji przez pacjenta. Jak widać z powyższego, Platforma P1 nie wprowadzi do zasad gromadzenia i przetwarzania danych, a także zbieranego zakresu danych żadnych istotnych zmian. Wraz z informatyzacją zmieniają się raczej narzędzia niż zasady. Narzędzia będą nowocześniejsze ich użytkownicy, zwłaszcza lekarze, będą musieli poznać instrukcje ich użytkowania, ale korzyści z ich stosowania powinny być widoczne już wkrótce. Większa czytelność, przejrzystość, uporządkowanie danych, dostępność, adekwatność i wiarygodność to cechy, których zauważenie sygnalizują już dziś ci, którzy z innowacji elektronicznych korzystają obecnie. Lekarze i pacjenci mogą czuć się po prostu bezpieczniej. WRAZ Z INFORMATYZACJĄ ZMIENIAJĄ SIĘ RACZEJ NARZĘDZIA NIŻ ZASADY. [1]ICD-10 (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) to Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych opracowana przez Światową Organizację Zdrowia - WHO. W Polsce obowiązuje od 1996 roku. [2] SNOMED (ang. Systematized Nomenclature Of Medicine Clinical Terms) - systematycznie zorganizowany informatycznie przetworzony zbiór terminów medycznych zawierający kody, terminy, synonimy i definicje, obejmujące choroby, rozpoznania, procedury, nazwy mikroorganizmów, substancji itp. Właścicielem systemu jest International Health Terminology Standards Development Organisation; Polska jest jej członkiem od 2011r.

14 STR. 14 BIULETYN INFORMACYJNY PROFESJONALIŚCI W OCHRONIE ZDROWIA Międzynarodowy Zbiór Danych dla Pielęgniarstwa I-NMDS Autorka jest Przewodniczącą Rady ds. e- zdrowia w Pielęgniarstwie w CSIOZ Dr Dorota Kilańska I-NMDS (ang. International Nursing Minimum Data Set) zawiera podstawowe, niezbędne i minimalne zbiory danych, jakie będą gromadzone podczas świadczenia opieki pielęgniarskiej. I-NMDS stanowi podstawowe ramy dla gromadzenia informacji, do opisu i badania pielęgniarstwa, praktyki pielęgniarskiej, zasobów opieki zdrowotnej i wybranych problemów związanych z pielęgniarstwem. I-NMDS stworzono dzięki zaangażowaniu pielęgniarek z wielu krajów, a w oparciu o te zbiory budowany jest system zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską np. w Belgii. Wprowadzenie I-NMDS ma celu pokazanie wkładu pielęgniarstwa i samych pielęgniarek w niwelowaniu różnic podczas korzystania z opieki zdrowotnej na świecie, który uznawany jest przez WHO jako znaczący. Dlatego konieczne jest, aby lokalne, krajowe i międzynarodowe struktury ochrony zdrowia wspierały gromadzenie i wykorzystywanie danych o pielęgniarstwie, zgodnie z Rezolucją WHO - WHA z 2006 roku. Międzynarodowy Zbiór Danych dla Pielęgniarstwa uważany jest na świecie jako kluczowy zestaw danych i ma za zadanie: Opisanie stanu zdrowia klienta/pacjenta, działań pielęgniarskich, wyników opieki, wykorzystanie zasobów ludzkich (pielęgniarek) w odniesieniu do zapotrzebowania na świadczenia pielęgniarskie Poprawę wydajności systemów opieki zdrowotnej i pracy pielęgniarek na całym świecie Zwiększanie możliwości świadczenia usług przez pielęgniarki i położne Rozwiązanie problemu niedoboru zasobów w pielęgniarstwie, nieodpowiednich warunków pracy, nierównej dystrybucji geograficznej i niewłaściwego, niezgodnego z kompetencjami wykorzystania personelu pielęgniarskiego Koncentrowanie się na wyzwaniach stojących przed pielęgniarstwem, jak również na możliwościach dostępu do globalnych zasobów innowacji technologicznych Prowadzenie badań i opieranie praktyki na dowodach naukowych uzyskanych poprzez porównywanie planów opieki, standaryzację działań czy interwencji pielęgniarskich realizowanych w praktyce. Przyczynianie się do poprawy zdrowia publicznego poprzez zapewnienie ciągłości opieki. Definiowanie I-NMDS - Elementy I-NMDS to projekt realizowany pod patronatem Międzynarodowej Rady Pielęgniarek - ICN (ang. International Council of Nurses) oraz Specjalnej Grupy Informatycznej Międzynarodowego Stowarzyszenia Pielęgniarskiego Towarzystwa Informatyki - IMIA NI-SIG (ang. International Medical Informatics Association Nursing Informatics Special Interest Group). Projekt jest również skoordynowany z normami międzynarodowymi, organizacjami oraz innymi zainteresowanymi stronami w celu zapewnienia harmonizacji działań. Opierając się na Pielęgniarskiej Minimalnej Bazie Danych projekt opracowały Werley i Lang (1988). Projekt I-NMDS określa ramy trzech kategorii elementów danych: (a) miejsce, (b) dane demograficzne pacjenta, (c) opiekę pielęgniarską. Elementy te są identyfikowane w ramach każdej z trzech poniższych kategorii: Wraz z budową bazy danych trwają prace nad projektem I-NMDS oraz wykorzystaniem I-NMDS i Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP (ang. International Classification for Nursing Practice). Koncepcja ICNP może być wykorzystywana do I-NMDS w zakresie koordynacji międzynarodowego gromadzenia danych, ich analizy dla uzyskania odpowiednich informacji w celu wsparcia opisu praktyki pielęgniarskiej, analizy oraz jej doskonalenia dla podnoszenia jakości opieki. Więcej na temat Projektu na stronie internetowej:

15 2013, WYDANIE DZIESIĄTE STR. 15 Praca nad I-NMDS jest koordynowana przez Center for Nursing Minimum Data Set Knowledge Discovery, mieszczącego się na Uniwersytecie w Minesocie Szkoła Pielęgniarstwa, USA. Centrum jest akredytowane przez ICN jako Centrum Badania i Rozwoju ICNP, stanowi administracyjny zasób wsparcia dla rozwoju I-NMDS. Źródło Dr Dorota Kilańska Koordynator ICNP, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (PTP), prezes Zarządu Głównego PTP ( ), członek Zarządu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN) i Rady Dyrektorów Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie przy EFN, członek Akredytowanego Centrum Międzynarodowej Rady Pielęgniarek ds. Badania i Rozwoju ICNP przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi -Wydział Pielęgniarstwa i położnictwa w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie, w latach pełniła funkcję przewodniczącej Rady ds. ICNP przy CSIOZ. Autorka wielu publikacji z zakresu pielęgniarstwa, zarządzania, zastosowania IT w pielęgniarstwie z wykorzystaniem Klasyfikacji, redaktor podręcznika z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla pielęgniarek. Kontakt: Szkolenie z obsługi Rejestru Invitro dla realizatorów programu zdrowotnego W dniu 26 czerwca 2013 r. w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia odbyło się szkolenie z obsługi Rejestru Invitro dla realizatorów, którzy w ramach Programu pn. Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata podpisali umowę z Ministerstwem Zdrowia. W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele Klinik, którzy zostali wyłonieni w konkursie (nazywanymi realizatorami), Ministerstwa Zdrowia oraz CSIOZ. Szkolenie dedykowane było przede wszystkim realizatorom, którzy w ramach prowadzonego Programu zdrowotnego korzystać będą bezpośrednio z przygotowanego rejestru. Rejestr został uruchomiony na Platformie P2, posiada najwyższe standardy bezpieczeństwa. Jest to narzędzie zapewniające przede wszystkim: sprawną realizację, kontrolę nad wydatkowaniem środków publicznych oraz dostarczenie mechanizmów do przeprowadzania analiz skuteczności programu, zapewnienie szerokiego dostępu do świadczeń zdrowotnych w ramach prowadzonego Programu zdrowotnego. Lista ośrodków, które zostały wyłonione w ramach Programu jako jego realizatorzy oraz podział środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Zdrowia. Przedmiotowy Rejestr do obsługi Programu uruchomiony został w dniu 1 lipca 2013r. Kontakt: Biuro Zarządzania Projektami, Informacje o Programie: Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata Program ustanowiono na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i realizowany jest w terminie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2016 r. Skuteczność i bezpieczeństwo zapłodnienia pozaustrojowego zostały potwierdzone w wielu badaniach. Program kierowany jest do par, u których stwierdzono niepłodność, a inne możliwości terapeutyczne nie istnieją lub się wyczerpały. Celem głównym Programu jest zapewnienie parom dotkniętym niepłodnością równego dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Celami pośrednimi są: 1) obniżenie odsetka liczby par bezdzietnych; 2) zapewnienie najwyższego standardu leczenia niepłodności pacjentom; 3) zwiększenie skuteczności leczenia niepłodności; 4) osiągnięcie poprawy trendów demograficznych;

16 STR. 16 BIULETYN INFORMACYJNY WIEŚCI Z REGIONÓW Spotkanie partnerów projektu "Podlaski System Informacyjny e-zdrowie" oraz przedstawicieli regionów zainteresowanych obszarem e-zdrowie W dniach 5-7 czerwca 2013r. w Augustowie odbył się Konwent Marszałków Województw RP. Już po raz trzeci w tym roku jego organizatorem było województwo podlaskie. Tematyka czerwcowego konwentu poświęcona była w głównej mierze zagadnieniom związanym z problematyką zdrowia oraz e-zdrowia i uwzględniała szerokie omówienie aktualnie realizowanych projektów, możliwości ich finansowania, form współpracy oraz planowanych działań zarówno w sferze lokalnej jak i regionalnej. Fot.: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Od prawej: Agnieszka Pachciarz, Prezes NFZ; Sławomir Neumann Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; Jarosław Zygmunt Dworzański, Marszałek Województwa Podlaskiego; Edward Hartwich, Wicemarszałek Województwa Kujawskopomorskiego. W pierwszym dniu Konwentu głos zabrali między innymi: Pan Sławomir Neumann, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, który przedstawił perspektywy źródeł finansowania ochrony zdrowia w Polsce po 2013r. oraz Pani Agnieszka Pachciarz, Prezes NFZ, która omówiła zmiany w organizacji systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, przedstawiła doświadczenia z wdrażania systemów NFZ oraz zaprezentowała założenia e-karty jako przykładu wdrażania usług dla pacjenta. Po zakończeniu tematów na Konwencie poświęconych Zdrowiu odbyło się spotkanie partnerów projektu "Podlaski System Informacyjny e-zdrowie" oraz przedstawicieli regionów zaangażowanych w rozwijanie obszaru e-zdrowia. Celem spotkania były zaprezentowanie stanu realizacji ww. projektu oraz wymiana doświadczeń z zakresu realizacji działań w obszarach e-zdrowia w skali ogólnopolskiej. W trakcie spotkania swoje wystąpienia zaprezentowali przedstawiciele Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, którzy omówili współpracę jednostek samorządu terytorialnego z projektem P1 w obszarze analizy danych oraz Pan Piotr Szewczyk, który zaprezentował aspekty realizacji projektu RSIM i doświadczeń województwa łódzkiego we wdrażaniu e-zdrowia. Spotkanie swoją wiedzą merytoryczną wsparli również przedstawiciele Inżyniera Kontraktu Podlaskiego Systemu e-zdrowie PwC Polska Sp. z.o.o.: Pani Anna Wójcik, Kierownik projektu po stronie Inżyniera Kontraktu oraz Pan Tomasz Bejm, Prokurent Pwc Sp. z o.o. Spotkanie zaowocowało interesującą wymianą doświadczeń i spostrzeżeń z dotychczasowych działań oraz stanowiło okazję do omówienia wątpliwości, oczekiwań i realiów wdrażania planowanych prac, w kontekście rozwiązań regionalnych oraz realizowanych w projekcie P1 przez CSIOZ. Drugiego dnia Konwentu, uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpienia Pana Marcina Kędzierskiego, Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, który referował temat Centralne Systemy Informacyjne w ochronie zdrowia a rozwiązania regionalne. Materiał zaprezentowany został głównie w kontekście realizacji projektu pn.: Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1). Jak zaznaczył Dyrektor CSIOZ, najnowszy harmonogram prac wskazuje, iż już na przełomie maja i czerwca przyszłego roku gotowa będzie główna część projektu P1, która swoim zakresem obejmie: e-receptę, e-skierowanie, e-zlecenie IKP i osobistą dokumentację medyczną, system wspomagania rozliczeń oraz platformę publikacyjną e-zdrowie. Regiony natomiast w najbliższym czasie mogą liczyć na sukcesywne publikowanie materiałów związanych z definicją zasad komunikacji i wymiany informacji między systemami lokalnymi/ regionalnymi a platformą krajową CSIOZ. Głos w obradach zabrała również Pani Jolanta Sobierańska-Grenda, Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, która na przykładzie woj. pomorskiego opowiedziała o przekształceniach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego. Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Marcin Kędzierski, Dyrektor CSIOZ. Zorganizowane spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy, w zakresie działań podejmowanych w kraju w obszarze e-zdrowia. Kontakt: Beata Świsłocka Główny Specjalista w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego UMWP, Mariusz Feszler Z-ca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP, koordynator projektu Podlaski System Informacyjny e-zdrowie.

17 2013, WYDANIE DZIESIĄTE STR. 17 Województwo podlaskie członkiem EUREGHA 27 stycznia 2012 roku Województwo Podlaskie stało się pełnoprawnym członkiem, oraz członkiem założycielem Sieci Regionów Europejskich na rzecz Ochrony Zdrowia EUREGHA. W skład Stowarzyszenia wchodzą następujące regiony: Dolnej Austrii (Austria), Katalonii (Hiszpania), region wschodniej i północno-zachodniej Anglii, (Wielka Brytania), Flandrii (Belgia), Skăne i Västra Götaland (Szwecja), Veneto (Włochy), Vysocina (Czechy), German Speaking Community (Belgia). Stowarzyszenie Sieć Regionów Europejskich na Rzecz Ochrony Zdrowia (EUREGHA) jest organizacją non -profit zrzeszającą regiony europejskie, mające na celu rozwijanie wzajemnej współpracy na rzecz ochrony zdrowia w Europie oraz zacieśnienie tej współpracy z instytucjami UE i innymi organizacjami międzynarodowymi i publicznymi, które mają za zadanie dbanie o opiekę zdrowotną i zdrowie publiczne. Obecnie skupia ono ponad 100 członków, wywodzących się z 18 państw. Stowarzyszenie angażuje się we wspieranie szeroko zakrojonych działań służących budowie dialogu pomiędzy Komisją Europejską, Komitetem Regionów i Parlamentem Europejskim a władzami regionalnymi i lokalnymi w zakresie zdrowia publicznego oraz roli polityki zdrowotnej, poprawę stanu zdrowia populacji z uwzględnieniem różnic terytorialnych w regionach, a także usprawnienie organizacji i zasad finansowana sektora ochrony zdrowia. Dlatego ideą działania EUREGHI jest zwiększenie roli władz regionalnych i lokalnych na poziomie europejskim w obszarze ochrony zdrowia. W ramach EUREGHI działa kilka grup roboczych skupionych na konkretnych zagadnieniach zdrowia publicznego, są to między innymi: grupa robocza ds. transgranicznej opieki zdrowotnej, grupa robocza ds. walki z rakiem, grupa robocza ds. zdrowia psychicznego, i grupa robocza ds. e-zdrowia. Członkostwo w sieci EUREGHA daje możliwość: Więcej informacji: Kontakt: Mariusz Feszler Z-ca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP, koordynator projektu Podlaski System Informacyjny e-zdrowie.

18 STR. 18 BIULETYN INFORMACYJNY Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Adres: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A Warszawa tel. +48(22) fax +48(22) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia powstało w dniu 1 sierpnia 2000 r. na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2000 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia (Dz. Urz. MZ Nr 1, poz. 25). W roku na Dyrektora Centrum został powołany Marcin Kędzierski. Centrum jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, której przedmiotem działalności jest m. in. realizacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących organizację i ochronę zdrowia, harmonizację z Unią Europejską w ramach funduszy strukturalnych i programów e-zdrowia oraz wspomaganie decyzji zarządczych ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie prowadzonych analiz socjologicznych, statystycznych i ekonomicznych. Centrum działa na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 9, poz. 56). POSTĘPY W PROJEKCIE CENTRALNYM Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) W związku z toczącymi się postępowaniami przetargowymi, w tym m.in. na zaprojektowanie, realizację i nadzór gwarancyjny systemów Szyna Usług oraz Systemu Administracji, nastąpiło przeplanowanie Projektu P1, zatwierdzone w dniu 5 czerwca br. na 19 posiedzeniu Komitetu Sterującego Projektu P1. Rozpoczynając konsultacje dotyczące sposobu komunikowania systemów zewnętrznych z P1, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opublikowało Reguły tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Materiał, w postaci zbioru reguł będących istotnym wkładem w proces interoperacyjności oraz zasad tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, dostępny jest na stronie Celem dotrzymania ustawowych terminów wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w najbliższym czasie publikowane będą kolejne informacje istotne w tym zakresie dla usługodawców. W dniach czerwca br. odbyły się warsztaty dotyczące Analizy i udostępniania danych gromadzonych na Platformie P1 potrzeby administracji publicznej. Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli Urzędów Wojewódzkich oraz Urzędów Marszałkowskich, jako przyszłych beneficjentów powstającego Systemu P1. W czerwcu br. CSIOZ uruchomiło drugi etap badań ilościowych i jakościowych określający potrzeby i oczekiwania w stosunku do projektowanego i wdrażanego systemu informacyjnego ochrony zdrowia. Wyniki badań posłużą m.in. do zaplanowania efektywnej kampanii informacyjnej dla P1. Badania realizowane są w ramach prac Konsorcjum firm: TNS Polska S.A. oraz Instytut Badawczy ProPublicum Sp. z o.o. sp.k. W związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Dostawę Infrastruktury Techniczno-Systemowej dla części II -IV projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, złożonej przez: Konsorcjum Decsoft S.A. oraz Arcus S.A., zawarto Umowę w dniu 1 lipca br. Po więcej aktualnych informacji o Projekcie P1 zapraszamy na Kontakt: Biuro Zarządzania Projektami, Biuletyn informacyjny to cykliczna publikacja kierowana do wszystkich osób związanych z obszarem e-zdrowia. Publikacje Biuletynu dostępne są na stronie w sekcji Współpraca z Regionami. Wszelkie pomysły i pytania prosimy kierować na adres:

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny PAŹDZIERNIK 2013, WYDANIE DWUNASTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny Ochrony Zdrowia MAJ 2014, WYDANIE PIĘTNASTE Koordynacja projektów e-zdrowie Szanowni Państwo, W tym numerze: Ranking jakości

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny KWIECIEŃ 2013, WYDANIE DZIEWIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (701) 53. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 12 lutego 2009 r.

Zapis stenograficzny (701) 53. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 12 lutego 2009 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (701) 53. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 12 lutego 2009 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Informacja na temat programu informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie Słownik pojęć... 7 1 Podsumowanie... 12 2 Podstawowe informacje o projekcie... 14 2.1 Geneza i istota projektu... 14 2.2 Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys.

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys. Ocena bieżącej realizacji projektów kluczowych realizowanych w ramach VII osi priorytetowej POIG 07.01.00-00-001/08, w kontekście identyfikacji obszarów krytycznych mających znaczenie dla skutecznego i

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ oraz kierunki rozwoju systemu informatycznego NFZ na lata 2007-2010 Październik 2007 Historia zmian Wersja data strona

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012 silesia region NR 1/2012 BIULETYN INFORMACYJNY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ISSN 18-492X EGZEMPLARZ BEZPŁATNY >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Europejska Agenda Cyfrowa

Europejska Agenda Cyfrowa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Społeczeństwa Informacyjnego Europejska Agenda Cyfrowa w pracach i planach polskich instytucji rządowych Wydanie I WYDAWCA: MINISTERSTWO SPRAW

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Sza now ni Czy tel ni cy!

Sza now ni Czy tel ni cy! W NUMERZE: Rozmowy z Władysławem Ortylem 2 Program dla Polski Wschodniej szansą szybszego rozwoju kraju z Anną Świebocką-Nerkowską 4 Najbardziej liczymy na gminy Dokumenty 6 Organizowanie czasu pracy w

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poradnik Krajowa Instytucja Wspomagająca Centrum Projektów Europejskich Warszawa 2010 Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH P.R O G R A M K O N K U R E N C Y J N O Ś Ć AUTORZY Doc. dr hab. Tadeusz Baczko Instytut

Bardziej szczegółowo