Biuletyn informacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn informacyjny"

Transkrypt

1 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny CZERWIEC 2013, WYDANIE DZIESIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze: Dokąd zmierzamy, o co walczymy 2 Apel CSIOZ 3 Wdrożono System Kontraktowania Procedur Wysokospecjalistycznych Współpraca Międzynarodowa Nowa perspektywa finansowa na lata Czy e-zdrowie stanie się częścią naszego stylu życia? Zakres danych przetwarzanych w P1 - korzyści dla środowiska lekarskiego Międzynarodowy Zbiór Danych dla Pielęgniarstwa I- NMDS Wieści z Regionów - Podlaskie Z tym Wydaniem Dodatek specjalny POIiŚ Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością oddaję w Państwa ręce dziesiąte już wydanie Biuletynu. Dla przypomnienia, naszą publikację po raz pierwszy udostępniliśmy pilotażowo naszym czytelnikom we wrześniu 2011 roku. Od tego czasu, dzięki Państwa zainteresowaniu, udało się zachować dwumiesięczną cykliczność w informowaniu wszystkich zainteresowanych tematem tak istotnych zagadnień jak postępy w budowie e-zdrowia w naszym kraju. W tym czasie, nie tylko znacząco powiększyliśmy liczbę stron naszej publikacji, ale również nawiązaliśmy szeroką współpracę z przedstawicielami Regionów, co zaowocowało stałymi publikacjami w sekcji Wieści z Regionów. Nasi partnerzy reprezentują obecnie różne środowiska, w tym profesjonalistów w ochronie zdrowia - lekarzy, pielęgniarki i farmaceutów oraz środowiska reprezentujące najważniejszego beneficjenta projektów informacyjnych w ochronie zdrowia - pacjenta. Docieramy obecnie do tysięcy czytelników związanych z ochroną zdrowia. Chciałbym niniejszym podziękować serdecznie wszystkim naszym Drogim Czytelnikom, a także autorom artykułów, za zaangażowanie i owocną współpracę. Ufam, że nasze następne publikacje cieszyć się będą równie dużym jak dotychczas zainteresowaniem, w szczególności, że nasza Redakcja dokłada wszelkich starań, aby zawarte w Biuletynie informacje były aktualne i wyczerpujące. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i zapraszam wszystkich Państwa do dalszej współpracy. Korzystając z możliwości, chcemy aktywnie promować rozwój infrastruktury technicznej w ochronie zdrowia, a w związku z tym niniejsze, jubileuszowe wydanie Biuletynu dedykujemy informacjom związanym z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, które znaleźć można w dodatku specjalnym. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jest Instytucją Wdrażającą w ramach Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Infrastruktura i Środowisko na lata Dr inż. Kazimierz Frączkowski Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Reguły tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej konsultacje Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z opracowanym zbiorem reguł, jaki udostępniony został do konsultacji, w zakresie zasad tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Celem opracowania reguł jest zapewnienie standaryzacji interoperacyjnej tych dokumentów w stopniu umożliwiającym ich przetwarzanie na Platformie P1, zgodnie z założeniami przyjętymi na aktualnym etapie projektu oraz w systemach usługodawców medycznych, w tym ich bezpieczną wymianę pomiędzy podmiotami. Reguły zostały opracowane dla dokumentów, które będą przetwarzane na Platformie P1 i dotyczą: e-recepty, e-skierowania i e-zlecenia. Reguły są doprecyzowaniem standardu HL7 CDA (Clinical Document Architecture) Release 2 i określają między innymi definicje struktur dokumentów, wymagalność danych oraz słowniki, których należy użyć do klasyfikacji danych zawartych w dokumencie. Więcej informacji na ten temat: Kontakt: Biuro Zarządzania Projektami, Publikacja przygotowana w ramach Projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne - Budowa elektronicznej administracji "Dotacje na Innowacje" - "Inwestujemy w Waszą przyszłość".

2 STR. 2 BIULETYN INFORMACYJNY Dokąd zmierzamy, o co walczymy Dr inż. Kajetan Wojsyk Autor jest Zastępcą Dyrektora ds. Europejskich w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Droga do zbudowania elektronicznego systemu informacji w ochronie zdrowia okazuje się być kręta i wyboista. Terminy wdrożeń kolejnych modułów są coraz bliższe, a tymczasem ogląd pola budowy wspomnianego systemu pokazuje, że podmioty lecznicze, zajęte codziennymi problemami związanymi z ich podstawową działalnością wyraźnie nie dostrzegają powagi sytuacji. Może też nie zdają sobie sprawy ze związku, jaki mają ich czynności rejestracyjne z jakością i działaniem całego systemu informacji. Kilkakrotnie już na łamach Biuletynu publikowaliśmy apele o aktualizację danych w niezwykle ważnym konstytutywnym rejestrze, jakim jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Przy różnych okazjach na konferencjach, seminariach i w publikacjach pokazywaliśmy kluczową rolę tego rejestru i wyjaśnialiśmy, że Centrum zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U r. poz. 217 j.t.) nie jest administratorem danych, lecz jest jedynie administratorem systemu, dbającym o jego funkcjonowanie. Centrum nie ma prawnej możliwości uzupełniania czy korygowania danych, których administratorami są wojewodowie, nie może ingerować we wpisy do ksiąg może jedynie monitorować stan tych danych, to jest ich kompletność i zgodność z krajowymi ramami interoperacyjności. O ramach tych mówi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U r. poz.526). Centrum postrzega błędy, braki i niezgodności, ale nie ma możliwości innej ich korekty, niż poprzez zwracanie na nie uwagi organów rejestrowych. To one bowiem są odpowiedzialne za weryfikację danych przyjmowanych od podmiotów leczniczych. Centrum postrzega stan rejestru, obserwuje i analizuje jego kondycję, próbuje uświadamiać podmioty lecznicze i organy rejestrowe co do ich roli ale na tym niestety jego rola się kończy. Pojawia się zatem istotny problem, bowiem elektroniczny rejestr nie jest tylko docelowym miejscem wpisu różnego rodzaju danych, o których mówi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U r., Nr 221, poz z późn. zm.) ale stanowi część systemu informacji w ochronie zdrowia. Skoro tak, to dzięki wprowadzaniu interoperacyjności systemów, będzie on mógł bezpośrednio zgodnie z art. 106 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U r. poz. 217 j.t.) udostępniać dane w nim zawarte systemowi informacji w ochronie zdrowia. To pociąga za sobą automatycznie propagację błędów udostępnianie błędnych danych wszystkim elementom systemu informacji, w których dane te się pojawią. Także w statystykach. Uznając wagę sprawy, Centrum postanowiło publikować swoisty ranking jakości (czy raczej jej braku) danych w poszczególnych organach rejestrowych i pomóc w ten sposób odpowiedzialnym za stan rejestru organom w namierzaniu błędnych danych i ich korekcie. Centrum jest w stanie dokonywać porównania wpisów w rejestrze z danymi wzorcowymi na które wskazuje rozporządzenie KRI, jak i z właściwymi identyfikacyjnymi kodami resortowymi. Poczynając od następnego numeru Biuletynu informacyjnego CSIOZ publikowane będą informacje o stanie poszczególnych części rejestru, części prowadzonych przez poszczególne organy rejestrowe. Od jakości danych oraz postępów w łączeniu poszczególnych elementów systemu informacji w ochronie zdrowia zależy bowiem jego jakość, a pośrednio jakość ochrony zdrowia w Polsce. Kontakt: Przypominamy: Profil zaufany jest bezpłatną alternatywą dla podpisu elektronicznego, czyli identyfikuje osobę, która ten profil wykorzystuje. Usługa ta udostępniana jest przez Platformę epuap pod adresem Zalecamy instytucjom współpracującym z Centrum, a naszych czytelników zachęcamy do stosowania profilu zaufanego, który pozwoli uzyskać następujące korzyści: Oszczędność uzyskanie i korzystanie z profilu zaufanego nie wiąże się z ponoszeniem kosztów. Poprawa bezpieczeństwa w porównaniu do podpisu składanego w sposób odręczny. Niezależność od dodatkowych urządzeń nie wymaga stosowania czytników kart, ani instalacji oprogramowania. Możliwość załatwienia większości spraw administracyjnych przez internet.

3 2013, WYDANIE DZIESIĄTE STR. 3 Apel dotyczący powszechnego stosowania elektronicznych narzędzi komunikacji Centrum apeluje o przesyłanie oryginalnych, naturalnych dokumentów elektronicznych, a nie ich znacznie mniej czytelnych odwzorowań papierowych, skanów czy innego rodzaju pośrednich kopii; apeluje o wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej zgodnie z celem ich wytworzenia - i tym samym o rozsądne wydawanie środków publicznych. Bezpłatny, powszechnie dostępny profil zaufany na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) umożliwia wnoszenie pism do urzędów drogą elektroniczną ze skutkiem prawnym równoważnym ich osobistemu wniesieniu i własnoręcznemu podpisaniu. W tym kontekście ponoszenie przez podmioty publiczne kosztów wytworzenia i wysyłki dokumentów papierowych, a w konsekwencji stwarzanie konieczności ich skanowania przez adresata w celu wprowadzenia do elektronicznego systemu zarządzania dokumentami jest całkowicie ekonomicznie, funkcjonalnie i racjonalnie nieuzasadnione, jest marnowaniem środków publicznych i niegospodarnością. Centrum zdecydowanie rekomenduje utworzenie konta na epuap i wykorzystywanie go do dwustronnych kontaktów; prosi o przesyłanie dokumentów za pośrednictwem epuap - szczególnie tych dokumentów, dla których wymagane jest uzyskanie przez nadawcę Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP). Z drugiej strony, uniemożliwienie Centrum wnoszenia do innych podmiotów czytelnych, naturalnych i oryginalnych dokumentów elektronicznych bez możliwości uzyskania UPP wymusza na pracownikach Centrum wykonywanie całkowicie zbędnej pracy związanej z tworzeniem dokumentu papierowego i ponoszenie nieuzasadnionych kosztów opłaty CENTRUM ZDECYDOWANIE REKOMENDUJE UTWORZENIE KONTA NA epuap przesyłki poleconej. Ta sama informacja treść pisma może być przecież wysłana drogą elektroniczną i w podmiotach kierujących się zasadami gospodarności bezpośrednio wprowadzona do systemu zarządzania dokumentami jako oryginalnego dokumentu, natomiast w podmiotach technologicznie jeszcze zacofanych, papierowych, może być wydrukowana i poświadczona za zgodność treści z treścią elektronicznego oryginału przez pracownika kancelarii/sekretariatu, który może zweryfikować podpis elektroniczny. Weryfikatory podpisów udostępniane są nieodpłatnie przez centra certyfikacji. Należy bowiem mieć na uwadze fakt, iż wysyłanie papierowych przesyłek poleconych, które docierają do adresata kilka dni po ich wysłaniu i ponoszenie za to opłat jest de facto opłacaniem z pieniędzy publicznych spowalniania przepływu informacji swoistym sabotażem i zmuszaniem do biegu w ołowianych butach. Jeśli chce się aspirować do czołówki krajów rozwiniętych, trzeba zamienić buty ołowiane na buty siedmiomilowe jeśli ktoś jeszcze dzisiaj głęboki sens tego baśniowego pojęcia rozumie i potrafi je zaadaptować do rzeczywistości. Postawienie stopy na księżycu też miało swój początek w baśniach, a jak śpiewał nasz genialny poeta - Jacek Kaczmarski w baśniach śpią prawdziwe dzieje; Woda Życia nie istnieje, ale zawsze warto po nią iść. Wiemy, że ideałów nie ma, ale nic nam nie przeszkadza zbliżać się do nich. Nie narzekajmy, tylko weźmy się po prostu do przeprowadzenia zmiany cywilizacyjnej, skoro liderzy pokazują praktycznie własnym przykładem, jak się to robi!... Dr inż. Kajetan Wojsyk Skrytka odbiorcza Centrum na epuap: /csiozgovpl/skrytka Analiza i udostępnianie danych gromadzonych na Platformie P1 warsztaty dla przedstawicieli administracji publicznej W dniach 25 i 26 czerwca 2013 roku w CSIOZ przeprowadzono warsztaty, w ramach Projektu P1. Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, złożoność budowanego Systemu P1 wymaga od jego Wykonawców prowadzenia szeregu uzgodnień z interesariuszami w zakresie wypracowanych rozwiązań. Uczestnikami byli przedstawiciele urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich, gdyż przedmiotem podejmowanych rozmów była Analiza i udostępnianie danych gromadzonych na platformie P1 potrzeby administracji publicznej. Warsztaty miały na celu uzgodnienie przygotowanych opracowań dotyczących zakresu danych w ramach Projektu P1, a także prezentacji obszaru analizy danych w Systemie - na podstawie wyników przeprowadzonego badania ankietowego. Podczas spotkania zgromadzeni interesariusze potwierdzili zakres raportów dostępnych ze strumienia danych statystyki publicznej oraz wymagania raportowe zebrane na podstawie przeprowadzonych ankiet. Jednocześnie mieli możliwość zgłaszania swoich potrzeb raportowych. Kontakt: Biuro Zarządzania Projektami, e-mil:

4 STR. 4 BIULETYN INFORMACYJNY Wdrożono System Kontraktowania Procedur Wysokospecjalistycznych Oddano pierwsze elementy Systemu Wspomagania Rozliczeń Wsparcie Rozliczania Usług realizowanego w ramach części III projektu pn. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1). Wdrożony system wspiera obsługę postępowań prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia, jako płatnika, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przeprowadzania konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa. System przygotowano w oparciu o zebrane wymagania oraz koncepcje rozwiązań prezentowanych i dyskutowanych podczas konsultacji z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia znającymi specyfikę funkcjonowania usługodawców w powyższym procesie. Za pośrednictwem systemu możliwe jest składanie ofert w postaci elektronicznej w konkursie ogłoszonym przez Ministra Zdrowia na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych w trzecim kwartale 2013 r. Wykonawca systemu Konsorcjum KAMSOFT S.A, Asseco Poland S.A., przy udziale Centrum, uruchomił następujące funkcjonalności: Korzyści wynikające z wdrożenia systemu to: Usprawnienie komunikacji pomiędzy podmiotem leczniczym a płatnikiem w ramach procesu zawierania umów o udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych. Stworzenie warunków do szerszej analizy danych ofertowych. Skrócenie czasu niezbędnego do wypracowania treści umów umowa generowana jest wprost na bazie danych z oferty z uwzględnieniem wyników z negocjacji. Kontakt: Damian Kuczyński, Zastępca Kierownika Projektu P1 dla Strumienia III,

5 2013, WYDANIE DZIESIĄTE STR. 5 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ehealth Week (Europejski Tydzień Zdrowia) jest najbardziej prestiżowym wydarzeniem roku z dziedziny teleinformatyki medycznej w Europie. Tegoroczne spotkanie odbywało się w dniach maja w Dublinie. Celem ehealth Week 2013 jest poszerzanie współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej w obszarze rozwoju innowacyjnych rozwiązań dotyczących e-zdrowia, poznanie najnowocześniejszych osiągnięć w tej dziedzinie, jak również wymiana doświadczeń. Tematem przewodnim ehealth Week 2013 było zastosowanie innowacyjnych technologii w systemie opieki zdrowotnej i ich wpływ na zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych dla pacjentów. Temat ten jest szczególnie istotny dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z racji budowy w naszym kraju Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych - P1, stąd wśród uczestników tego wydarzenia obecny był Pan Marcin Kędzierski., Dyrektor Centrum. Równolegle do ehealth Week 2013 w dniu 14 maja br. odbyło się posiedzenie członków sieci e-zdrowie. Sieć e-zdrowie utworzono w 2012 r. na mocy dyrektywy UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Polskę podczas spotkania Sieci e-zdrowie reprezentował podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan Krzysztof Chlebus. Więcej informacji na stronie Kontakt: Wydział Informacji i Promocji CSIOZ, Podsumowanie konferencji poświęconej Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia ICF Potrzeba zmiany postrzegania niepełnosprawności to jeden z głównych wątków tematycznych podejmowanych podczas konferencji dotyczącej,,międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (International Classification of Functioning, Disability and Health). Wydarzenie to miało miejsce 9 maja 2013 roku w Warszawie i zgromadziło grupę ponad 200 uczestników. W konferencji udział wzięli m.in. Władysław Kosiniak - Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Igor Radziewicz-Winnicki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Tadeusz Sławecki, Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz międzynarodowi eksperci WHO ds. ICF dr Matilde Leonardi i prof. Jerome Bickenbach. Podczas spotkania dyskutowano kwestie aktywizacji osób niepełnosprawnych, możliwości przywracania ich do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez pracę. Konieczne jest aby z myślenia, czego osoba z niepełnosprawnością robić nie może, przejść do myślenia: co robić może podkreślał podczas swojego wystąpienia Pan Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Ekspert WHO, dr Matilde Leonardi, przedstawiła główne założenia oraz funkcjonowanie Klasyfikacji ICF na przykładzie innych krajów. Podkreślała że istotą ICF jest kod alfanumeryczny, który umożliwia specjalistom na całym świecie komunikację w zakresie klasyfikowania niepełnosprawności i zdrowia bez obowiązku zapoznawania się z językiem obcym. Podsumowaniem konferencji była sesja warsztatowa prowadzona przez międzynarodowe autorytety w dziedzinie klasyfikacji ICF dr Matilde Leonardi i prof. Jerome Bickenbach. Przedmiot warsztatów stanowiły schematy kodowania -znaczeń, zastosowania i strategii ich przyjęcia w celu przypisania kodów do różnych domen. Przypominamy, że Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia jest dostępna na stronie: klasyfikacje/icf_polish_version.pdf Organizatorzy konferencji: Kontakt: Wydział Badań, Analiz i Współpracy Międzynarodowej,

6 STR. 6 BIULETYN INFORMACYJNY Nowa perspektywa finansowa na lata Autorka jest ekspertem w Projekcie P1 Anna Zańko Powoli zbliżamy się do końca programowania Z dniem 31 grudnia 2015 roku kończy się okres kwalifikowalności wydatków w obecnej perspektywie finansowej i wszyscy, którzy są zainteresowani szeroko rozumianymi inwestycjami, zaczynają z ciekawością przyglądać się planom Polski związanym z Funduszami Europejskimi na lata Posiadając bogate doświadczenia, wynikające z wdrożeń w obecnej oraz poprzedniej perspektywie finansowej, potencjalni Beneficjenci funduszy zdają sobie sprawę, iż podstawą do sprawnego i efektywnego wykorzystania funduszy w nowej, obecnie planowanej perspektywie, będzie przygotowanie się do absorbcji środków. To zagadnienie można rozpatrywać na kliku płaszczyznach, jednak warto podkreślić, iż podstawą sukcesu wdrażania Funduszy jest ich prawidłowe skomponowanie w sposób odpowiadający na potrzeby społeczne. Zarówno programy na poziomie krajowym, jak i regionalnym w chwili obecnej są tworzone poprzez wyznaczanie celów, obszarów do wsparcia, wyznacza się grupy do których adresowane będzie wsparcie itp. Tworzone są również ramy realizacyjne. Jest to moment, w którym wszyscy potencjalni Beneficjenci mogą wziąć aktywny udział między innymi w konsultacjach. Przykładem ciekawej inicjatywy jest zorganizowanie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji konferencji regionalnych, w czasie których zostaną zaprezentowane założenia realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata Konferencje odbędą się w lipcu w następujących miastach: Gdańsk, Kraków, Poznań i Warszawa i są adresowane głównie do: przedsiębiorców, jednostek administracji samorządowej, jednostek administracji rządowej oraz jednostek im podległych, organizacji pozarządowych, jednostek badawczo-rozwojowych, jednostek naukowych, instytucji kultury etc. Z jednej strony jak zaprezentowano powyżej istnieje możliwość wpływu na kształt dokumentów tworzonych dla nowej perspektywy, a z drugiej już w chwili obecnej można na bieżąco zapoznawać się ze stanem prac nad Programami Operacyjnymi. Co za tym idzie, uświadamiać sobie obszary realizacyjne, które dają szansę na zaplanowanie uruchomienia przez Państwa przyszłych projektów. Im bardziej skomplikowane, czasochłonne i pracochłonne przedsięwzięcie rysuje się w Państwa planach, tym szybciej należy zweryfikować możliwość pozyskania dofinansowania w przyszłej perspektywie, gdyż może to zaważyć na decyzji o podjęciu realizacji projektu lub też jego zakresie. Jeśli w chwili obecnej nie ma takiej możliwości, należy wykorzystać najbliższy czas by taką szansę stworzyć. Poniżej propozycja kilku podstawowych informacji o nowej perspektywie finansowej. Na poziomie krajowym z polityki spójności w latach realizowane będą poniższe programy: 1 Program Infrastruktura i Środowisko obszary planowane do wsparcia: gospodarka niskoemisyjna, przystosowanie do zmian klimatu, zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem, ochrona środowiska naturalnego, efektywność wykorzystania zasobów w sektorze środowiska, dziedzictwo kulturowe, zrównoważony transport, bezpieczeństwo energetyczne, sektor zdrowia. 2 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój obszary planowane do wsparcia: budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między sektorem nauki a przedsiębiorstwami, rozwój innowacyjności przedsiębiorstw, wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

7 2013, WYDANIE DZIESIĄTE STR. 7 3 Program Wiedza Edukacja Rozwój - będzie wspierać następujące obszary: zatrudnienie i mobilność pracowników, włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, wzmacnianie sprawności i efektywności państwa. 4 Program Polska Cyfrowa - będzie wspierać następujące obszary: poszerzanie dostępu do sieci szerokopasmowych, rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjnokomunikacyjnych, zwiększenie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych w usługach, np. e-administracja, e-integracja, e-kultura, e-zdrowie. 5 Programu dla Polski Wschodniej będzie wspierać w szczególności następujące obszary: innowacyjność, przedsiębiorczość, rozwój miast. 6 Pomoc techniczna. PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W OBSZARZE OCHRONY ZDROWIA MOGĄ BYĆ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WSZYSTKICH WYMIENIONYCH W PUNKTACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH. Projekty planowane do realizacji w obszarze ochrony zdrowia mogą być finansowane ze środków wszystkich wyżej wymienionych Programów Operacyjnych. Dwa punkty zostały podkreślone, gdyż są to obszary dedykowane wprost realizacji projektów z sektora zdrowia. Poniżej by przybliżyć Państwu skalę dostępnych środków przedstawiam wstępną propozycję budżetów dla poszczególnych Programów Operacyjnych: Na poziomie regionalnym na realizację piętnastu regionalnych programów zostanie przeznaczonych ok. 60 proc. funduszy strukturalnych (EFS i EFRR). Fundusze na mazowiecki regionalny program operacyjny stanowić będą około 60 proc. alokacji dla tego regionu (Mazowsze opuściło grupę regionów najsłabiej rozwiniętych, czyli posiada PKB na mieszkańca wyższe niż 75 % średniej unijnej). Pozostałe środki z funduszy strukturalnych z puli dla Mazowsza dostępne będą dla beneficjentów z tego regionu w programach krajowych. Decyzje w sprawie budżetu unijnego na lata , które zawsze budzą najwięcej emocji zostały już podjęte przez Radę Europejską. Polska otrzyma 72,9 mld EUR na realizację polityki spójności. Nastąpi to po zaakceptowaniu budżetu przez Parlament Europejski. Głosowanie w tej sprawie jest możliwe na początku lipca 2013 r. Źródło: Strony/glowna.aspx Informacje uzupełniające: W celu bieżącego śledzenia aktualności polecamy odwiedzanie poniższych stron, na których można znaleźć informacje dotyczące Funduszy Europejskich : Na powyższych stronach znajdują się informacje dotyczących Programów Operacyjnych zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym. Kontakt: Biuro Wsparcia Projektu,

8 STR. 8 BIULETYN INFORMACYJNY OKIEM PACJENTA Czy e-zdrowie stanie się częścią naszego stylu życia? Autor jest Dyrektorem Generalnym Federacji Pacjentów Polskich Tomasz Szelągowski To o czym mówi tytuł tego artykułu zdaje się być jeszcze pieśnią przyszłości. Przygotowanych zostało wiele rozwiązań: platformy gromadzące i udostępniające dane, systemy wspierające zarządzanie, aplikacje na stacjonarne i mobilne urządzenia elektroniczne, ale wdrożenie ich do powszechnego użytku to wielkie wyzwanie. Choć o e-zdrowiu coraz częściej dyskutuje się podczas krajowych i międzynarodowych spotkań czy konferencji, pozostaje nadal tematem pojawiającym się w dość wąskim gronie. Debaty, rozmowy i prezentacje nie spowodują natychmiastowego i masowego wdrożenia, są jedynie jednym ze sposobów przekazania informacji o przygotowanych rozwiązaniach. Sukces telefonii komórkowej (w tym smartfonów) wypierających standardowe telefony komórkowe jest przykładem niekwestionowanej praktyczności tych rozwiązań. Podobnie rzecz się będzie miała z e-zdrowiem, a może nawet z m-zdrowiem. Jest to długotrwały proces, a nie raptowna zmiana. Oczywiście można rozważać, co w tym przypadku znaczą słowa długotrwały, czy raptowny. W kontekście technologii mobilnych obecnych na naszym rynku to okres około dwudziestu lat, czyli jedno pokolenie. Jest to szybko czy wolno? Biorąc pod uwagę skalę w jakiej ta technologia, wdrażana na rynku wraz z jego powszechną komputeryzacją, zmieniła naszą zwyczaje, możemy śmiało powiedzieć, że to błyskawiczny efekt. Elementami decydującymi o sukcesie są niewątpliwie wygoda i praktyczność. Korzystając z mobilnych urządzeń odnosimy wiele pośrednich korzyści: oszczędzamy czas, nie jesteśmy przywiązani do miejsca, mamy natychmiastowy dostęp do swoich danych, itd. Podobnie rzecz będzie się działa w e-zdrowiu. Choć zapewne minie jeszcze kilka lat, zanim rozwiązania e-zdrowia wejdą do powszechnego użycia, to jest to proces nie do zatrzymania. W projekcie Chain of Trust (patrz: Biuletyn CSIOZ wydanie siódme Okiem Pacjenta ) zidentyfikowaliśmy wiele potencjalnych korzyści wynikających z zastosowania TeleZdrowia. Raport z tego projektu zawiera pełny opis działań, pokazuje główne bariery, które powinniśmy pokonać oraz formułuje rekomendacje dla profesionalistów medycznych i pacjentów. Zmiany w prawie medycznym to główna przeszkoda. Istnieje wymóg, aby diagnoza i porada medyczna była udzielona tylko w przypadku zachowania bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Blokuje to stosowanie obecnych rozwiązań TeleZdrowia eliminując możliwość udzielania porad na odległość przy zastosowaniu technologii telekomunikacyjnych. Inną poważną barierą jest niewystarczający poziom wiedzy na temat e-zdrowia, zarówno po stronie profesjonalistów medycznych jak i po stronie pacjentów. Dużą rolę do wypełnienia tej luki mają wszelkie działania informacyjno-edukacyjne i projekty badawcze. Organizowane do tej pory, różnego rodzaju spotkania i konferencje, mają zbyt małą skalę. Chociaż trzeba uznać, że niektóre z nich skupiły wprawdzie dużą liczbę uczestników (np.: trzy konferencje CSIOZ - około 200 uczestników każda z nich, 15-ta konferencja OSOZ - około 800 uczestników), to jednak tego typu inicjatywy realizowane w naszym kraju docierają głównie do osób już zorientowanych w tej tematyce i zmotywowanych do dalszego poszerzania wiedzy. Bardzo ważnym elementem tych spotkań dla Federacji Pacjentów Polskich (FPP) jest zaprezentowanie opinii zebranych od pacjentów i włączania organizacjami pacjentów do współpracy przy wdrażaniu nowych technologii. Rekomendacje wypracowane w projekcie "Chain of Trust" koordynowanym przez European Patiens' Forum (EPF) potwierdzają, że aby e-zdrowie mogło wejść do naszego stylu życia potrzeba nie tylko nowych narzędzi ale przede wszystkim:

9 2013, WYDANIE DZIESIĄTE STR. 9 Wymaga to zaangażowania jak najszerszego grona interesariuszy, od poziomu władz krajowych, samorządów lokalnych do organizacji pozarządowych skupiających producentów takich rozwiązań, profesjonalistów medycznych, pacjentów i innych podmiotów zainteresowanych współpracą w tym zakresie. Duże, europejskiej rangi imprezy o tematyce e-zdrowia od dawna wpisały się w kalendarz. Uzupełniają się nawzajem, kierunkując przekaz pod różnym kątem i do różnych grup odbiorców. Tam również dociera głos pacjentów prezentowany przez EPF. European ehealth Week coroczne wydarzenie organizowane pod znakiem WoHiT (World of Health IT) przez Komisję Europejską, HiMMS (organizację skupiającą 592 członków korporacyjnych branży IT z całego świata i członków indywidualnych) oraz innych partnerów. To największa konferencja prezentująca założenia polityki europejskiej i wspierająca wprowadzanie rozwiązań w zakresie e-zdrowia. Towarzyszy jej zawsze wystawa prezentująca przykłady: zastosowań najnowszych produktów i narzędzi dla Telemedycyny, TeleZdrowia, ofertę dystrybutorów sprzętu oraz systemów zapewniających interoperacyjność. Od kilku lat EPF ma stałe miejsce w debacie do zaprezentowania opinii pacjentów. Med-e-Tel, to inna impreza organizowana od 2002 roku w Luksemburgu przez International Society for Telemedicine & ehealth (ISfTeH) poświęcona prezentacji zastosowań innowacyjnych rozwiązań ezdrowia w projektach badawczych i służąca wymianie doświadczeń pomiędzy naukowcami a producentami z branży IT. Towarzyszy jej również wystawa produktów, narzędzi i rozwiązań systemowych. Aktywność ze strony organizacji pacjentów na tym forum zaowocowała inicjatywą zawiązania Grupy Roboczej, której koordynacji prac podjąło się EPF. Spotkania na forum Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, to liczne seminaria, konferencje i warsztaty organizowane w ciągu roku w ramach projektów realizujących wspólną strategię wdrożenia rozwiązań e-zdrowia we wszystkich 27-miu krajach członkowskich. Zadaniem tych imprez mających stały, cykliczny charakter, oprócz popularyzacji idei e-zdrowia jest ukierunkowanie na podnoszenie jakości usług medycznych i zwiększanie dostępności do świadczeń zdrowotnych. Chcąc spowodować, aby e-zdrowie mogło stać się częścią składową naszego stylu życia potrzeba nie tylko zmiany rozwiązań prawnych, nowych narzędzi, ale przede wszystkim masowych (organizowanych w dużej skali) projektów badawczych i akcji informacyjno-edukacyjnych kierowanych do pacjentów i ich opiekunów (uwzględniając również edukację w systemie powszechnym - od przedszkola do studiów wyższych). Pozostało jeszcze kilkanaście miesięcy do terminu 1-go sierpnia 2014 r., określonego ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia wprowadzającą obowiązek prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), wierzymy, że to wystarczający czas i najlepszy moment na takie działania. Wszyscy interesariusze powinni, w ramach spójnej strategii, zaangażować się w zakomunikowanie nadchodzących zmian, zbudowanie akceptacji i stworzenia lepszych warunków dla wdrożenia nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w opiece zdrowotnej. Kontakt: Federacja Pacjentów Polskich, Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych Od dnia 1 lipca 2013 r. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zapewnia techniczne funkcjonowanie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK). Podmiotem prowadzącym rejestr jest Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka, natomiast CSIOZ w ramach porozumienia oraz wieloletniej współpracy udostępniło infrastrukturę sprzętowo-systemową dla Rejestru. KROK jest podstawowym i najważniejszym źródłem obiektywnych informacji dotyczących liczby zabiegów kardiochirurgicznych; rodzaju tych zabiegów, zakresu i wyników w okresie szpitalnym w Polsce. Kompletność danych z Rejestru przekazywanych on-line oraz ich wewnętrzna i zewnętrzna weryfikacja przez ekspertów daje gwarancję jego rzetelności i pozwala na monitorowanie dostępności i jakości świadczeń kardiochirurgicznych w naszym kraju. KROK zyskał również uznanie w Europie, otrzymując wyróżnienie podczas ubiegłorocznego Europejskiego Kongresu Kardiochirurgów i Torakochirurgów (EACTS) w Barcelonie. W ocenie władz EACTS i europejskich liderów w dziedzinie kardiochirurgii, Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych przedstawiano jako wzór do naśladowania. Więcej informacji na portalu informacyjnym projektu Kontakt: Wydział Informacji i Promocji CSIOZ,

10 STR. 10 BIULETYN INFORMACYJNY Internetowe Konto Pacjenta oczekiwania pacjentów, lekarzy i farmaceutów Podsumowanie konsultacji z przedstawicielami usługobiorców i usługodawców W związku z intensywnie prowadzonymi pracami nad projektowaniem oraz budową Platformy P1, na przełomie kwietnia i maja br. przeprowadzone zostały w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia konsultacje z przedstawicielami pacjentów, usługodawców i farmaceutów. Przedmiotem rozmów były zagadnienia związane z Internetowym Kontem Pacjenta (IKP), w tym między innymi Osobista Dokumentacja Medyczna, możliwość przeglądania danych medycznych zgromadzonych w Systemie P1, przeglądanie zasobów Centralnego Wykazu Usługobiorców (CWUb) i nadawanie przez Usługobiorcę uprawnień dostępu do własnych danych medycznych. Dla przypomnienia Internetowe Konto Pacjenta przeznaczone jest dla pacjentów do przeglądania zgromadzonych w P1 danych medycznych na ich temat oraz do zarządzania udostępnianiem tych danych innym użytkownikom systemu. IKP będzie aplikacją internetową umieszczoną pod ogólnodostępnym adresem WWW. Uzyskanie dostępu do Konta odbywać się będzie za pomocą standardowego mechanizmu weryfikującego login oraz hasło, przy czym możliwe będzie powiązanie konta na P1 z profilem zaufanym Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (epuap). W pierwszym spotkaniu dedykowanym tematyce IKP, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2013 r., udział wzięli przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Pacjentów, Federacji Pacjentów Polskich, Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere. Z uwagi na rangę Systemu P1 oraz wynikających z tego potrzeb konsultacji uczestnicy podkreślili konieczność przygotowania przejrzystej kampanii społecznej informującej o Projekcie P1. Uczestnicy konsultacji wyrazili opinię, że System docelowo powinien powiadamiać o wynikach badań wskazujących na zagrożenie życia lub pogorszenia stanu zdrowia. Tak istotne powiadomienie powinno być kierowane do wszystkich pacjentów, nawet tych, którzy nie skorzystali wcześniej z Internetowego Konta Pacjenta. W dyskusji nie zabrakło również głosów wyrażających troskę związaną z użytecznością wpisów własnych dokonywanych w kalendarzu prowadzonym przez pacjenta w ramach IKP, jego wpisach będących informacją o charakterze medycznym oraz możliwości korzystania z nich przez lekarzy. Uzgodniono, że wpisy własne będą uporządkowaniem informacji o dolegliwościach i historii leczenia przez Pacjenta. W dyskusji poruszono szereg istotnych zagadnień nie związanych bezpośrednio z IKP, które jak wynika z rekomendacji usługobiorców, będą przedmiotem kolejnych dyskusji poświeconych P1, np. długość okresu przechowywania dokumentacji elektronicznej, tematyka dostępu do danych pacjenta po jego śmierci.

11 2013, WYDANIE DZIESIĄTE Kolejne spotkanie konsultacyjne przeprowadzone zostało w dniu 7 maja 2013 r. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele reprezentujący następujące jednostki Naczelna Izba Lekarska, Porozumienie Zielonogórskie, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, ZPA Pharma NET, DBAM O ZDROWIE S.A., Lux Med oraz PZPOZ. Wśród postulatów zgłaszanych w tej grupie konsultujących znalazła się możliwość centralizacji przechowywania i przetwarzania wszystkich deklaracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Systemie P1 lub Systemie NFZ. Rozważano też możliwość, aby w procesie składania kolejnej deklaracji POZ w formie elektronicznej przez usługobiorcę było automatycznie wysłane powiadomienie o usunięcie z listy aktywnych do Usługodawcy z wcześniejszej deklaracji POZ. Usługodawcy rekomendowali również szereg zagadnień niezwiązanych bezpośrednio z systemem IKP, które powinny być przedmiotem kolejnych STR. 11 konsultacji, na przykład listy Usługodawców / Pracowników Medycznych, którzy będą mieli dostęp do danych krytycznych pacjenta bez autoryzacji, możliwości integracji systemów Usługodawców, w tym możliwość automatycznego wprowadzania danych krytycznych na podstawie dokumentacji medycznej. Centrum regularnie podejmuje działania mające na celu angażowanie przedstawicieli interesariuszy Projektu P1 w istotne tematy związane z przyszłym funkcjonowaniem Platformy. Najszerzej konsultowane były zagadnienia związane z wdrożeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Do tej pory zorganizowano także spotkania poświecone dyskusji nad ostatecznym kształtem Portalu - Platformy Publikacyjnej oraz elektronicznej recepty. Kontakt: Biuro Wsparcia Specjalistycznego Projektu P1, Badania ewaluacyjne TNS w Projekcie P1 Mając na celu efektywną komunikację z otoczeniem Projektu P1, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uruchomiło drugi etap badań ilościowych i jakościowych określający potrzeby i oczekiwania w stosunku do projektowanego i wdrażanego systemu informacyjnego ochrony zdrowia. Badania realizowane są w ramach prac Konsorcjum firm: TNS Polska S.A. oraz Instytut Badawczy ProPublicum Sp. z o.o. sp.k. W pierwszym etapie badań, przeprowadzonych jesienią 2012 roku, dokonana została diagnoza opinii i obaw wybranych grup interesariuszy Projektu P1. Pozyskano wiedzę na temat oczekiwań przyszłych użytkowników P1 oraz stopnia ich poinformowania i zainteresowania o dotychczasowych osiągnięciach w rozwoju e-zdrowia. Rezultaty sondaży miały istotne znaczenie w procesie planowania oraz realizacji działań komunikacyjnych i angażujących interesariuszy. Celem drugiego etapu badań jest ewaluacja skuteczności prowadzonych w Projekcie P1 działań informacyjnopromocyjnych poprzez pomiar ich efektywności i jakości, wpływających na zmiany w świadomości, wiedzy i akceptacji dla Projektu P1 wśród wybranych grup interesariuszy. Wyniki badań ewaluacyjnych wpłyną na efektywność kontynuowanych działań w zakresie informacji i promocji Projektu P1, umożliwiając w ten sposób efektywną komunikację z interesariuszami Projektu. W badaniach ewaluacyjnych zastosowane będą podstawowe kryteria ewaluacyjne: trafności, użyteczności, skuteczności i efektywności. W badaniu udział wezmą zarówno pacjenci korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej, jak również reprezentanci szpitali, placówek medycznych oraz środowisk lekarskich, pielęgniarskich i aptekarzy. Kontakt: Biuro Zarządzania Projektami, Konferencja poświęcona Elektronicznej Dokumentacji Medycznej W dniach 27 i 28 czerwca 2013 r. w Wojanowie k. Jeleniej Góry odbyła się konferencja pn.: Nowoczesne narzędzia teleinformatyczne i zarządcze w dobie elektronicznej dokumentacji medycznej, której organizatorem była firma Data Techno Park Sp. z o.o. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Zdrowia, a wykład inauguracyjny poprowadził Dyrektor CSIOZ, Pan Marcin Kędzierski. W ramach agendy odbył się Panel Dyskusyjny Technologie telemedyczne, który prowadził dr inż. Kazimierz Frączkowski. W Panelu aktywnie uczestniczyli: Pan Jakub Szulc - były sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, dyrektorzy szpitali oraz przedstawiciele regionów. Zadaniem Panelistów było zidentyfikowanie problemów oraz barier wprowadzania technologii i telemedycyny w ochronie zdrowia. Wskazano, między innymi, że podstawową przeszkodą są opory mentalne przed zmianą oraz brak dostosowania modelu biznesowego w systemie finansowania ochrony zdrowia, który sprzyjał by stymulacji świadczeń z wykorzystaniem technologii ICT. Zdaniem dyrektora USK we Wrocławiu Piotra Pobrotyna, finanse nie stanowią najważniejszej bariery w szerszym wdrażaniu Technologii Telemedycznych. Kontakt

12 STR. 12 BIULETYN INFORMACYJNY PROFESJONALIŚCI W OCHRONIE ZDROWIA Zakres danych przetwarzanych w P1 - korzyści dla środowiska lekarskiego Dr n. med. Konstanty Radziwiłł W wielu placówkach już obecna, a w wielu innych nadchodząca, informatyzacja budzi wiele nadziei, ale także sporo dyskusji i obaw. Przewidziane na sierpień 2014 roku wejście obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej Autor jest Koordynatorem ds. współpracy ze środowiskiem medycznym w CSIOZ nie zawsze jest przyjmowane z entuzjazmem. Dla właścicieli placówek konieczność zbudowania sieci komputerowej, zakupu sprzętu oraz oprogramowania i wreszcie przeszkolenia personelu oznacza duży wysiłek oraz spore wydatki. Pracownicy medyczni, zwłaszcza lekarze, mają także wiele innych obaw: jak przeskoczyć barierę słabych często umiejętności komputerowych? Czy Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) będzie spełniać profesjonalne oczekiwania adekwatności, precyzji i wiarygodności? Czy EDM będzie co najmniej tak bezpieczna jak dokumentacja papierowa? Czy EDM nie stanie się kolejnym okiem wielkiego brata kontrolującego wszystkich i wszystko? Wśród zadawanych pytań dotyczących EDM często spotyka się obawę o to, że będzie ona narzędziem zbierania niezliczonej ilości często nieistotnych danych (doświadczenie wielu formularzy statystycznych, także elektronicznych daje do tego podstawę), tworzących matnię nieprzydatnego szumu informacyjnego. Nie na wszystkie te pytania da się dziś odpowiedzieć, bo dużo zależy od dostawców oprogramowania, które będzie wprowadzane w poszczególnych placówkach. Na ogół doświadczenia z już dość powszechnie używanymi programami gabinetowymi lub stosunkowo mniej licznymi szpitalnymi są dobre. Najczęściej wątpliwości zgłaszają ci, którzy jeszcze z elektroniką na biurku lekarza czy przy łóżku chorego nie zetknęli się do tej pory. Nie wyjaśniając jeszcze wszystkich wątpliwości i obaw, dobrą egzemplifikacją planowanych rozwiązań jest Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1). Obecna faza zaawansowania Projektu pozwala przynajmniej na precyzyjną odpowiedź na pytanie o zakres informacji zbieranych przez Platformę. Jak wiadomo P1 będzie umożliwiać wystawianie oraz realizację - nie tylko elektronicznych - recept, zleceń na przedmioty ortopedyczne i wyroby medyczne oraz skierowań i gromadzić informacje o nich, a także gromadzić dane o zdarzeniach medycznych (tzn. świadczeniach zdrowotnych), placówkach i pracownikach medycznych, którzy je wykonali oraz o związanej z nimi dokumentacji medycznej. Recepty Do wystawienia recepty Platforma P1 nie będzie wymagała innych danych niż te, które są opisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich dla tradycyjnych recept papierowych. Planowane są różnego typu podpowiedzi ułatwiające ten wybór. Jeśli chodzi o pacjenta, to P1 będzie gromadzić jego dane medyczne, jedynie w powiązaniu z unikalnym identyfikatorem (a nie danymi osobowymi) oraz, do celów statystycznych wiek, płeć i miejsce zamieszkania (nie adres). Powiązanie danych dotyczących recepty z danymi osobowymi pacjenta będzie możliwe np. w przypadku lekarza lub aptekarza jedynie przy po uzyskaniu upoważnienia pacjenta. W ramach realizacji recepty w aptece zakres danych dotyczących samej recepty, jak również apteki i osoby realizującej receptę wynika bezpośrednio z obowiązujących obecnie przepisów. Zlecenie na przedmioty ortopedyczne i przedmioty pomocnicze Podobnie jak w przypadku recept, zakres danych gromadzonych przez P1 przy wystawianiu i realizacji zleceń także nie wykracza poza to, co wynika z obowiązujących przepisów.

13 2013, WYDANIE DZIESIĄTE STR. 13 Skierowania Również w przypadku skierowań, P1 będzie gromadzić dane dotyczące placówki i pracownika medycznego, na zasadzie opisanej przy receptach. Zakres danych medycznych zależy od rodzaju skierowania nie będzie on wykraczał poza to, co jest obecnie praktykowane lub wymagane odpowiednimi przepisami. Tam, gdzie umieszcza się rozpoznania, będą one kodowane zgodnie z klasyfikacją ICD-10 [1]. Pracownicy medyczni P1 będzie gromadził podstawowe dane identyfikacyjne o pracownikach medycznych pochodzące bezpośrednio z rejestrów źródłowych (lekarzy i lekarzy dentystów, felczerów, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych, aptekarzy). Placówki medyczne Również informacje dotyczące placówek medycznych (podmiotów leczniczych, praktyk zawodowych, aptek i punktów aptecznych oraz podmiotów realizujących czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi) P1 będzie gromadziła w ramach Centralnego Wykazu Usługodawców (CWUd). Pacjenci P1 będzie także gromadził (w oderwaniu od danych medycznych) dane dotyczące pacjentów. Będą one zawierać wszystkie podstawowe dane identyfikujące osobę w tym celu zostanie utworzony Centralny Wykaz Usługobiorców (CWUb). Kolejki W ramach P1 zostanie utworzony rejestr kolejek pod nazwą Centralne Zasoby List Oczekujących zawierający dane dotyczące zagregowanych kolejek na świadczenia finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz kolejek na świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierających indywidualne wpisy. Będzie on powiązany z Centralnym Wykazem Usługodawców i będzie zawierał dane wymagane obecnie obowiązującymi przepisami. Leki W P1 w ramach Rejestru Leków, który będzie do dyspozycji użytkowników Platformy będą gromadzone informacje dotyczące leków, substancji czynnych i ich interakcji, komunikatów GIF oraz refundacji. Powinno to znacznie ułatwić pracę lekarzom, a farmakoterapię uczynić bardziej bezpieczną dla pacjentów. Słownik Zdarzenia medyczne Informacja o zdarzeniach medycznych, rozumianych jako świadczenia zdrowotne (lub inny przypadek kontaktu z pacjenta z świadczeniodawcą), będzie gromadzona w sposób uproszczony. Będzie ona oparta m.in. o międzynarodową klasyfikację SNOMED[2]oraz prawdopodobnie specjalnie utworzony na potrzeby P1 jednolity słownik umożliwiający gromadzenie jednoznacznej informacji o rodzaju zdarzenia (np. specjalistyczna wizyta lekarska, pobyt jednodniowy itp.). Gromadzone dane pozwolą zidentyfikować także miejsce i osoby zaangażowane w zdarzenie. Dokumentacja medyczna Zakłada się, że zgodnie z przepisami, dokumentacja medyczna u wszystkich świadczeniodawców od 1 sierpnia 2014 będzie wytwarzana w postaci elektronicznej. W ramach P1 zostanie utworzony zbiór indeksów Dokumentacji Medycznej umożliwiający dotarcie do niej poprzez Platformę. Powstanie Indeks Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, który będzie zawierał minimalny zestaw danych pozwalający na wyszukiwanie i przetwarzanie EDM znajdującej się w zasobach świadczeniodawców. W jego skład będą wchodzić przede wszystkim następujące dane: unikalny identyfikator (numer) zdarzenia u świadczeniodawcy (i ewentualnie identyfikatory zdarzeń powiązanych), dane placówki medycznej i pracownika medycznego i dane identyfikacyjne pacjenta. Należy podkreślić, że żadne dane medyczne zgromadzone w EDM nie będą automatycznie widoczne dla innych użytkowników systemu. Dla ich przekazania niezbędne będzie przede wszystkim spełnienie rygorystycznych warunków autoryzacji przez pacjenta. Jak widać z powyższego, Platforma P1 nie wprowadzi do zasad gromadzenia i przetwarzania danych, a także zbieranego zakresu danych żadnych istotnych zmian. Wraz z informatyzacją zmieniają się raczej narzędzia niż zasady. Narzędzia będą nowocześniejsze ich użytkownicy, zwłaszcza lekarze, będą musieli poznać instrukcje ich użytkowania, ale korzyści z ich stosowania powinny być widoczne już wkrótce. Większa czytelność, przejrzystość, uporządkowanie danych, dostępność, adekwatność i wiarygodność to cechy, których zauważenie sygnalizują już dziś ci, którzy z innowacji elektronicznych korzystają obecnie. Lekarze i pacjenci mogą czuć się po prostu bezpieczniej. WRAZ Z INFORMATYZACJĄ ZMIENIAJĄ SIĘ RACZEJ NARZĘDZIA NIŻ ZASADY. [1]ICD-10 (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) to Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych opracowana przez Światową Organizację Zdrowia - WHO. W Polsce obowiązuje od 1996 roku. [2] SNOMED (ang. Systematized Nomenclature Of Medicine Clinical Terms) - systematycznie zorganizowany informatycznie przetworzony zbiór terminów medycznych zawierający kody, terminy, synonimy i definicje, obejmujące choroby, rozpoznania, procedury, nazwy mikroorganizmów, substancji itp. Właścicielem systemu jest International Health Terminology Standards Development Organisation; Polska jest jej członkiem od 2011r.

14 STR. 14 BIULETYN INFORMACYJNY PROFESJONALIŚCI W OCHRONIE ZDROWIA Międzynarodowy Zbiór Danych dla Pielęgniarstwa I-NMDS Autorka jest Przewodniczącą Rady ds. e- zdrowia w Pielęgniarstwie w CSIOZ Dr Dorota Kilańska I-NMDS (ang. International Nursing Minimum Data Set) zawiera podstawowe, niezbędne i minimalne zbiory danych, jakie będą gromadzone podczas świadczenia opieki pielęgniarskiej. I-NMDS stanowi podstawowe ramy dla gromadzenia informacji, do opisu i badania pielęgniarstwa, praktyki pielęgniarskiej, zasobów opieki zdrowotnej i wybranych problemów związanych z pielęgniarstwem. I-NMDS stworzono dzięki zaangażowaniu pielęgniarek z wielu krajów, a w oparciu o te zbiory budowany jest system zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską np. w Belgii. Wprowadzenie I-NMDS ma celu pokazanie wkładu pielęgniarstwa i samych pielęgniarek w niwelowaniu różnic podczas korzystania z opieki zdrowotnej na świecie, który uznawany jest przez WHO jako znaczący. Dlatego konieczne jest, aby lokalne, krajowe i międzynarodowe struktury ochrony zdrowia wspierały gromadzenie i wykorzystywanie danych o pielęgniarstwie, zgodnie z Rezolucją WHO - WHA z 2006 roku. Międzynarodowy Zbiór Danych dla Pielęgniarstwa uważany jest na świecie jako kluczowy zestaw danych i ma za zadanie: Opisanie stanu zdrowia klienta/pacjenta, działań pielęgniarskich, wyników opieki, wykorzystanie zasobów ludzkich (pielęgniarek) w odniesieniu do zapotrzebowania na świadczenia pielęgniarskie Poprawę wydajności systemów opieki zdrowotnej i pracy pielęgniarek na całym świecie Zwiększanie możliwości świadczenia usług przez pielęgniarki i położne Rozwiązanie problemu niedoboru zasobów w pielęgniarstwie, nieodpowiednich warunków pracy, nierównej dystrybucji geograficznej i niewłaściwego, niezgodnego z kompetencjami wykorzystania personelu pielęgniarskiego Koncentrowanie się na wyzwaniach stojących przed pielęgniarstwem, jak również na możliwościach dostępu do globalnych zasobów innowacji technologicznych Prowadzenie badań i opieranie praktyki na dowodach naukowych uzyskanych poprzez porównywanie planów opieki, standaryzację działań czy interwencji pielęgniarskich realizowanych w praktyce. Przyczynianie się do poprawy zdrowia publicznego poprzez zapewnienie ciągłości opieki. Definiowanie I-NMDS - Elementy I-NMDS to projekt realizowany pod patronatem Międzynarodowej Rady Pielęgniarek - ICN (ang. International Council of Nurses) oraz Specjalnej Grupy Informatycznej Międzynarodowego Stowarzyszenia Pielęgniarskiego Towarzystwa Informatyki - IMIA NI-SIG (ang. International Medical Informatics Association Nursing Informatics Special Interest Group). Projekt jest również skoordynowany z normami międzynarodowymi, organizacjami oraz innymi zainteresowanymi stronami w celu zapewnienia harmonizacji działań. Opierając się na Pielęgniarskiej Minimalnej Bazie Danych projekt opracowały Werley i Lang (1988). Projekt I-NMDS określa ramy trzech kategorii elementów danych: (a) miejsce, (b) dane demograficzne pacjenta, (c) opiekę pielęgniarską. Elementy te są identyfikowane w ramach każdej z trzech poniższych kategorii: Wraz z budową bazy danych trwają prace nad projektem I-NMDS oraz wykorzystaniem I-NMDS i Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP (ang. International Classification for Nursing Practice). Koncepcja ICNP może być wykorzystywana do I-NMDS w zakresie koordynacji międzynarodowego gromadzenia danych, ich analizy dla uzyskania odpowiednich informacji w celu wsparcia opisu praktyki pielęgniarskiej, analizy oraz jej doskonalenia dla podnoszenia jakości opieki. Więcej na temat Projektu na stronie internetowej:

15 2013, WYDANIE DZIESIĄTE STR. 15 Praca nad I-NMDS jest koordynowana przez Center for Nursing Minimum Data Set Knowledge Discovery, mieszczącego się na Uniwersytecie w Minesocie Szkoła Pielęgniarstwa, USA. Centrum jest akredytowane przez ICN jako Centrum Badania i Rozwoju ICNP, stanowi administracyjny zasób wsparcia dla rozwoju I-NMDS. Źródło Dr Dorota Kilańska Koordynator ICNP, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (PTP), prezes Zarządu Głównego PTP ( ), członek Zarządu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN) i Rady Dyrektorów Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie przy EFN, członek Akredytowanego Centrum Międzynarodowej Rady Pielęgniarek ds. Badania i Rozwoju ICNP przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi -Wydział Pielęgniarstwa i położnictwa w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie, w latach pełniła funkcję przewodniczącej Rady ds. ICNP przy CSIOZ. Autorka wielu publikacji z zakresu pielęgniarstwa, zarządzania, zastosowania IT w pielęgniarstwie z wykorzystaniem Klasyfikacji, redaktor podręcznika z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla pielęgniarek. Kontakt: Szkolenie z obsługi Rejestru Invitro dla realizatorów programu zdrowotnego W dniu 26 czerwca 2013 r. w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia odbyło się szkolenie z obsługi Rejestru Invitro dla realizatorów, którzy w ramach Programu pn. Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata podpisali umowę z Ministerstwem Zdrowia. W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele Klinik, którzy zostali wyłonieni w konkursie (nazywanymi realizatorami), Ministerstwa Zdrowia oraz CSIOZ. Szkolenie dedykowane było przede wszystkim realizatorom, którzy w ramach prowadzonego Programu zdrowotnego korzystać będą bezpośrednio z przygotowanego rejestru. Rejestr został uruchomiony na Platformie P2, posiada najwyższe standardy bezpieczeństwa. Jest to narzędzie zapewniające przede wszystkim: sprawną realizację, kontrolę nad wydatkowaniem środków publicznych oraz dostarczenie mechanizmów do przeprowadzania analiz skuteczności programu, zapewnienie szerokiego dostępu do świadczeń zdrowotnych w ramach prowadzonego Programu zdrowotnego. Lista ośrodków, które zostały wyłonione w ramach Programu jako jego realizatorzy oraz podział środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Zdrowia. Przedmiotowy Rejestr do obsługi Programu uruchomiony został w dniu 1 lipca 2013r. Kontakt: Biuro Zarządzania Projektami, Informacje o Programie: Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata Program ustanowiono na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i realizowany jest w terminie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2016 r. Skuteczność i bezpieczeństwo zapłodnienia pozaustrojowego zostały potwierdzone w wielu badaniach. Program kierowany jest do par, u których stwierdzono niepłodność, a inne możliwości terapeutyczne nie istnieją lub się wyczerpały. Celem głównym Programu jest zapewnienie parom dotkniętym niepłodnością równego dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Celami pośrednimi są: 1) obniżenie odsetka liczby par bezdzietnych; 2) zapewnienie najwyższego standardu leczenia niepłodności pacjentom; 3) zwiększenie skuteczności leczenia niepłodności; 4) osiągnięcie poprawy trendów demograficznych;

16 STR. 16 BIULETYN INFORMACYJNY WIEŚCI Z REGIONÓW Spotkanie partnerów projektu "Podlaski System Informacyjny e-zdrowie" oraz przedstawicieli regionów zainteresowanych obszarem e-zdrowie W dniach 5-7 czerwca 2013r. w Augustowie odbył się Konwent Marszałków Województw RP. Już po raz trzeci w tym roku jego organizatorem było województwo podlaskie. Tematyka czerwcowego konwentu poświęcona była w głównej mierze zagadnieniom związanym z problematyką zdrowia oraz e-zdrowia i uwzględniała szerokie omówienie aktualnie realizowanych projektów, możliwości ich finansowania, form współpracy oraz planowanych działań zarówno w sferze lokalnej jak i regionalnej. Fot.: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Od prawej: Agnieszka Pachciarz, Prezes NFZ; Sławomir Neumann Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; Jarosław Zygmunt Dworzański, Marszałek Województwa Podlaskiego; Edward Hartwich, Wicemarszałek Województwa Kujawskopomorskiego. W pierwszym dniu Konwentu głos zabrali między innymi: Pan Sławomir Neumann, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, który przedstawił perspektywy źródeł finansowania ochrony zdrowia w Polsce po 2013r. oraz Pani Agnieszka Pachciarz, Prezes NFZ, która omówiła zmiany w organizacji systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, przedstawiła doświadczenia z wdrażania systemów NFZ oraz zaprezentowała założenia e-karty jako przykładu wdrażania usług dla pacjenta. Po zakończeniu tematów na Konwencie poświęconych Zdrowiu odbyło się spotkanie partnerów projektu "Podlaski System Informacyjny e-zdrowie" oraz przedstawicieli regionów zaangażowanych w rozwijanie obszaru e-zdrowia. Celem spotkania były zaprezentowanie stanu realizacji ww. projektu oraz wymiana doświadczeń z zakresu realizacji działań w obszarach e-zdrowia w skali ogólnopolskiej. W trakcie spotkania swoje wystąpienia zaprezentowali przedstawiciele Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, którzy omówili współpracę jednostek samorządu terytorialnego z projektem P1 w obszarze analizy danych oraz Pan Piotr Szewczyk, który zaprezentował aspekty realizacji projektu RSIM i doświadczeń województwa łódzkiego we wdrażaniu e-zdrowia. Spotkanie swoją wiedzą merytoryczną wsparli również przedstawiciele Inżyniera Kontraktu Podlaskiego Systemu e-zdrowie PwC Polska Sp. z.o.o.: Pani Anna Wójcik, Kierownik projektu po stronie Inżyniera Kontraktu oraz Pan Tomasz Bejm, Prokurent Pwc Sp. z o.o. Spotkanie zaowocowało interesującą wymianą doświadczeń i spostrzeżeń z dotychczasowych działań oraz stanowiło okazję do omówienia wątpliwości, oczekiwań i realiów wdrażania planowanych prac, w kontekście rozwiązań regionalnych oraz realizowanych w projekcie P1 przez CSIOZ. Drugiego dnia Konwentu, uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpienia Pana Marcina Kędzierskiego, Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, który referował temat Centralne Systemy Informacyjne w ochronie zdrowia a rozwiązania regionalne. Materiał zaprezentowany został głównie w kontekście realizacji projektu pn.: Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1). Jak zaznaczył Dyrektor CSIOZ, najnowszy harmonogram prac wskazuje, iż już na przełomie maja i czerwca przyszłego roku gotowa będzie główna część projektu P1, która swoim zakresem obejmie: e-receptę, e-skierowanie, e-zlecenie IKP i osobistą dokumentację medyczną, system wspomagania rozliczeń oraz platformę publikacyjną e-zdrowie. Regiony natomiast w najbliższym czasie mogą liczyć na sukcesywne publikowanie materiałów związanych z definicją zasad komunikacji i wymiany informacji między systemami lokalnymi/ regionalnymi a platformą krajową CSIOZ. Głos w obradach zabrała również Pani Jolanta Sobierańska-Grenda, Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, która na przykładzie woj. pomorskiego opowiedziała o przekształceniach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego. Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Marcin Kędzierski, Dyrektor CSIOZ. Zorganizowane spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy, w zakresie działań podejmowanych w kraju w obszarze e-zdrowia. Kontakt: Beata Świsłocka Główny Specjalista w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego UMWP, Mariusz Feszler Z-ca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP, koordynator projektu Podlaski System Informacyjny e-zdrowie.

17 2013, WYDANIE DZIESIĄTE STR. 17 Województwo podlaskie członkiem EUREGHA 27 stycznia 2012 roku Województwo Podlaskie stało się pełnoprawnym członkiem, oraz członkiem założycielem Sieci Regionów Europejskich na rzecz Ochrony Zdrowia EUREGHA. W skład Stowarzyszenia wchodzą następujące regiony: Dolnej Austrii (Austria), Katalonii (Hiszpania), region wschodniej i północno-zachodniej Anglii, (Wielka Brytania), Flandrii (Belgia), Skăne i Västra Götaland (Szwecja), Veneto (Włochy), Vysocina (Czechy), German Speaking Community (Belgia). Stowarzyszenie Sieć Regionów Europejskich na Rzecz Ochrony Zdrowia (EUREGHA) jest organizacją non -profit zrzeszającą regiony europejskie, mające na celu rozwijanie wzajemnej współpracy na rzecz ochrony zdrowia w Europie oraz zacieśnienie tej współpracy z instytucjami UE i innymi organizacjami międzynarodowymi i publicznymi, które mają za zadanie dbanie o opiekę zdrowotną i zdrowie publiczne. Obecnie skupia ono ponad 100 członków, wywodzących się z 18 państw. Stowarzyszenie angażuje się we wspieranie szeroko zakrojonych działań służących budowie dialogu pomiędzy Komisją Europejską, Komitetem Regionów i Parlamentem Europejskim a władzami regionalnymi i lokalnymi w zakresie zdrowia publicznego oraz roli polityki zdrowotnej, poprawę stanu zdrowia populacji z uwzględnieniem różnic terytorialnych w regionach, a także usprawnienie organizacji i zasad finansowana sektora ochrony zdrowia. Dlatego ideą działania EUREGHI jest zwiększenie roli władz regionalnych i lokalnych na poziomie europejskim w obszarze ochrony zdrowia. W ramach EUREGHI działa kilka grup roboczych skupionych na konkretnych zagadnieniach zdrowia publicznego, są to między innymi: grupa robocza ds. transgranicznej opieki zdrowotnej, grupa robocza ds. walki z rakiem, grupa robocza ds. zdrowia psychicznego, i grupa robocza ds. e-zdrowia. Członkostwo w sieci EUREGHA daje możliwość: Więcej informacji: Kontakt: Mariusz Feszler Z-ca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP, koordynator projektu Podlaski System Informacyjny e-zdrowie.

18 STR. 18 BIULETYN INFORMACYJNY Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Adres: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A Warszawa tel. +48(22) fax +48(22) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia powstało w dniu 1 sierpnia 2000 r. na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2000 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia (Dz. Urz. MZ Nr 1, poz. 25). W roku na Dyrektora Centrum został powołany Marcin Kędzierski. Centrum jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, której przedmiotem działalności jest m. in. realizacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących organizację i ochronę zdrowia, harmonizację z Unią Europejską w ramach funduszy strukturalnych i programów e-zdrowia oraz wspomaganie decyzji zarządczych ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie prowadzonych analiz socjologicznych, statystycznych i ekonomicznych. Centrum działa na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 9, poz. 56). POSTĘPY W PROJEKCIE CENTRALNYM Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) W związku z toczącymi się postępowaniami przetargowymi, w tym m.in. na zaprojektowanie, realizację i nadzór gwarancyjny systemów Szyna Usług oraz Systemu Administracji, nastąpiło przeplanowanie Projektu P1, zatwierdzone w dniu 5 czerwca br. na 19 posiedzeniu Komitetu Sterującego Projektu P1. Rozpoczynając konsultacje dotyczące sposobu komunikowania systemów zewnętrznych z P1, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opublikowało Reguły tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Materiał, w postaci zbioru reguł będących istotnym wkładem w proces interoperacyjności oraz zasad tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, dostępny jest na stronie Celem dotrzymania ustawowych terminów wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w najbliższym czasie publikowane będą kolejne informacje istotne w tym zakresie dla usługodawców. W dniach czerwca br. odbyły się warsztaty dotyczące Analizy i udostępniania danych gromadzonych na Platformie P1 potrzeby administracji publicznej. Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli Urzędów Wojewódzkich oraz Urzędów Marszałkowskich, jako przyszłych beneficjentów powstającego Systemu P1. W czerwcu br. CSIOZ uruchomiło drugi etap badań ilościowych i jakościowych określający potrzeby i oczekiwania w stosunku do projektowanego i wdrażanego systemu informacyjnego ochrony zdrowia. Wyniki badań posłużą m.in. do zaplanowania efektywnej kampanii informacyjnej dla P1. Badania realizowane są w ramach prac Konsorcjum firm: TNS Polska S.A. oraz Instytut Badawczy ProPublicum Sp. z o.o. sp.k. W związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Dostawę Infrastruktury Techniczno-Systemowej dla części II -IV projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, złożonej przez: Konsorcjum Decsoft S.A. oraz Arcus S.A., zawarto Umowę w dniu 1 lipca br. Po więcej aktualnych informacji o Projekcie P1 zapraszamy na Kontakt: Biuro Zarządzania Projektami, Biuletyn informacyjny to cykliczna publikacja kierowana do wszystkich osób związanych z obszarem e-zdrowia. Publikacje Biuletynu dostępne są na stronie w sekcji Współpraca z Regionami. Wszelkie pomysły i pytania prosimy kierować na adres:

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Warszawa, 2014-06-12 1 / 29 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Zabrze, 2015-03-27

Bardziej szczegółowo

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia V Konferencja i Narodowy Test Interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w perspektywie CSIOZ

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w perspektywie CSIOZ Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w perspektywie CSIOZ Marcin Węgrzyniak Kierownik Biura Zarządzania Projektami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 Projekt P1 Elektroniczna Platforma Gromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 11 grudnia 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce. W czym pomoże szpitalom platforma P1?

Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce. W czym pomoże szpitalom platforma P1? Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce. W czym pomoże szpitalom platforma P1? Paweł Masiarz Biuro Zarządzania Projektami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Poznań, 2014-11-20 1 Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Cyfryzacja i jakość danych w systemie informacji w ochronie zdrowia warunkami wzrostu bezpieczeństwa pacjenta. dr inż.

Cyfryzacja i jakość danych w systemie informacji w ochronie zdrowia warunkami wzrostu bezpieczeństwa pacjenta. dr inż. Cyfryzacja i jakość danych w systemie informacji w ochronie zdrowia warunkami wzrostu bezpieczeństwa pacjenta dr inż. Kajetan Wojsyk 1 Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo pacjenta zależne jest od wielu czynników,

Bardziej szczegółowo

Skoordynowanie i integracja dotychczasowych systemów wykorzystywanych przez placówki ochrony zdrowia z nowo tworzonymi systemami informatycznymi

Skoordynowanie i integracja dotychczasowych systemów wykorzystywanych przez placówki ochrony zdrowia z nowo tworzonymi systemami informatycznymi Skoordynowanie i integracja dotychczasowych systemów wykorzystywanych przez placówki ochrony zdrowia z nowo tworzonymi systemami informatycznymi Kajetan Wojsyk Z-ca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Ochrony Zdrowia

Informatyzacja Ochrony Zdrowia Informatyzacja Ochrony Zdrowia Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Warszawa, 2013-12-05 Cele Informatyzacji Ochrony Zdrowia Zwiększenie bezpieczeostwa zdrowia obywateli

Bardziej szczegółowo

Obszar informacyjny ochrony zdrowia i jego wpływ na jakość świadczenia usług zdrowotnych

Obszar informacyjny ochrony zdrowia i jego wpływ na jakość świadczenia usług zdrowotnych Obszar informacyjny ochrony zdrowia i jego wpływ na jakość świadczenia usług zdrowotnych dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Informatycznych ZARYS SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA POLSKA 2012 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I 1 S t r o n a P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I ZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ P.2. REKOMENDACJA OPISU I OZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ 2 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

Internetowe Konto Pacjenta swobodne zarządzanie dokumentacją medyczną

Internetowe Konto Pacjenta swobodne zarządzanie dokumentacją medyczną Internetowe Konto Pacjenta swobodne zarządzanie dokumentacją medyczną Piotr Szmołda Kierownik Projektów piotr.szmolda@unizeto.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

e-recepta jako jeden z rezultatów Projektu P1

e-recepta jako jeden z rezultatów Projektu P1 e-recepta jako jeden z rezultatów Projektu P1 Rafał Orlik Biuro Zarządzania Projektami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Kraków, 2014-10-08 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i

Bardziej szczegółowo

Strategia informatyzacji sektora ochrony zdrowia

Strategia informatyzacji sektora ochrony zdrowia Strategia informatyzacji sektora ochrony zdrowia dr inż. Kajetan Wojsyk, z-ca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie Konferencja MedTrends, Zabrze, 2016-03-18

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjność projektów centralnych i regionalnych w ochronie zdrowia

Interoperacyjność projektów centralnych i regionalnych w ochronie zdrowia Interoperacyjność projektów centralnych i regionalnych w ochronie zdrowia Grzegorz Gomoła Dyrektor Programu Agenda Czym jest interoperacyjność? Wiodące projekty centralne i regionalne w ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

Maria Karlińska. Paweł Masiarz. Ryszard Mężyk. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny

Maria Karlińska. Paweł Masiarz. Ryszard Mężyk. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Maria Karlińska Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Paweł Masiarz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Ryszard Mężyk Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH e-zdrowie

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH e-zdrowie Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 76 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 lipca 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH e-zdrowie 1 Opis zakładanych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu Sygnity SA Agenda Procesy decyzyjne w ochronie zdrowia Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia Typologia wiedzy w opiece zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Krajowa Konferencja Łańcuch Zaufania. Warszawa, 2012-09-25

Krajowa Konferencja Łańcuch Zaufania. Warszawa, 2012-09-25 Krajowa Konferencja Łańcuch Zaufania Warszawa, 2012-09-25 Telemedycyna w projektach realizowanych w obszarze e-zdrowia w Polsce Projekt P5 Elektroniczna platforma konsultacyjnych usług telemedycznych Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

dr inż. Kajetan Wojsyk Konferencja Elektroniczna dokumentacja medyczna - szanse i zagrożenia Białystok, 2013-09-02

dr inż. Kajetan Wojsyk Konferencja Elektroniczna dokumentacja medyczna - szanse i zagrożenia Białystok, 2013-09-02 dr inż. Kajetan Wojsyk Konferencja Elektroniczna dokumentacja medyczna - szanse i zagrożenia Białystok, 2013-09-02 Stan aktualny punkt wyjścia Istnieją autonomiczne, odrębnie tworzone zasoby informacyjne

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania (Analiza SWOT) Cele realizacje projektów

Uwarunkowania (Analiza SWOT) Cele realizacje projektów Projekty teleinformatyczne realizowane przez CSIOZ, które uzyskały dofinansowanie w ramach 7 osi POIG wraz z harmonogramem ich realizacji Dr n. med. Leszek Sikorski Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Problemy zarządzania dokumentami w relacjach między różnymi podmiotami w kontekście prawa i technologii informatycznych

Problemy zarządzania dokumentami w relacjach między różnymi podmiotami w kontekście prawa i technologii informatycznych Problemy zarządzania dokumentami w relacjach między różnymi podmiotami w kontekście prawa i technologii informatycznych dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Informatycznych Dokumentacja elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia najważniejsze aspekty

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia najważniejsze aspekty Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia najważniejsze aspekty TERMINY WEJŚCIA W ŻYCIE PRZEPISÓW O EDM listy oczekujących 1 stycznia 2015 r. Zwolnienia 1 stycznia 2016 Recepty 1 sierpnia 2016 Skierowania,

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej

Małopolski System Informacji Medycznej Małopolski System Informacji Medycznej Tomasz Szanser Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWM 30 stycznia 2013 r. Cel projektu: Projekt MSIM ma na celu stworzenie jednolitej zintegrowanej platformy

Bardziej szczegółowo

Projekt P1 i regionalne platformy e-zdrowia

Projekt P1 i regionalne platformy e-zdrowia 1 2 Projekt P1 i regionalne platformy e-zdrowia Piotr Gryza Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia Warszawa, 02.03.2016 3 Spis treści I. Platforma P1: 1. Pierwotne założenia 2. Stan obecny 3. Planowane

Bardziej szczegółowo

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Z uwagi na ograniczone możliwości techniczne liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPROSZENIE. Z uwagi na ograniczone możliwości techniczne liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. ZAPROSZENIE W imieniu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II konferencji pn.: Elektroniczna Dokumentacja Medyczna interoperacyjność i wdrażanie Konferencja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Informatycznych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Warszawa Miedzeszyn, 2012-09-27

dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Informatycznych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Warszawa Miedzeszyn, 2012-09-27 Wybrane projekty w ochronie zdrowia stan oraz uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne po roku dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Informatycznych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy przekonani, że dotychczasowe działania, dotyczące. obciążenie pracą pielęgniarek i zapotrzebowanie

Jesteśmy przekonani, że dotychczasowe działania, dotyczące. obciążenie pracą pielęgniarek i zapotrzebowanie Informacja nr 8/2014 z działalności Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ) przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ

TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Wysoka jakość świadczonych usług i efektywne przywództwo w ochronie zdrowia efektami wdrożeń projektów e-zdrowia

Wysoka jakość świadczonych usług i efektywne przywództwo w ochronie zdrowia efektami wdrożeń projektów e-zdrowia Wysoka jakość świadczonych usług i efektywne przywództwo w ochronie zdrowia efektami wdrożeń projektów e-zdrowia dr n. med. Leszek Sikorski i Zespół Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 2012-05-31

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Wałbrzych, dnia 24 września 2014 r. Agenda wystąpienia Cyfryzacja

Bardziej szczegółowo

P1.3 METODA POZYSKANIA

P1.3 METODA POZYSKANIA P1.3 METODA POZYSKANIA SŁOWNIKÓW P.1. OPRACOWANIE REKOMENDACJI KLASYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna interoperacyjność i wdrażanie

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna interoperacyjność i wdrażanie II KONFERENCJA, 2 3 LIPCA 2012 r. Medyczna interoperacyjność i wdrażanie 09:00 09:45 Rejestracja uczestników, serwis kawowy Dzień pierwszy konferencji, 2 Lipca 2012 r. 09:45 10:00 Wprowadzenie dr n. med.

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

Internetowe Konto Pacjenta swobodne zarządzanie dokumentacją medyczną

Internetowe Konto Pacjenta swobodne zarządzanie dokumentacją medyczną Internetowe Konto Pacjenta swobodne zarządzanie dokumentacją medyczną Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania Prawne Związane z Informatyzacją Ochrony Zdrowia

Uwarunkowania Prawne Związane z Informatyzacją Ochrony Zdrowia Uwarunkowania Prawne Związane z Informatyzacją Ochrony Zdrowia Dr inż. Kazimierz Frączkowski Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Biuro Zarządzania Projektami PIOZ, CSIOZ MZ Warszawa

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania systemowe w obszarze e-zdrowia w UE i w Polsce

Rozwiązania systemowe w obszarze e-zdrowia w UE i w Polsce Rozwiązania systemowe w obszarze e-zdrowia w UE i w Polsce Marek Ujejski Z-ca Dyrektora Departamentu Informatyki NFZ Member of eidas Expert Group EU e-mail: marek.ujejski@nfz.gov.pl http://www.healthpowerhouse.com/

Bardziej szczegółowo

opracowanych przy wsparciu Komisji, duŝych projektach pilotaŝowych oraz projektach badawczych w tej dziedzinie.

opracowanych przy wsparciu Komisji, duŝych projektach pilotaŝowych oraz projektach badawczych w tej dziedzinie. Perspektywy i strategie rozwoju usług telemedycznych w Polsce - legislacja dr n. med. Leszek Sikorski Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 26 kwiecień 2012 r. Komisja będzie działać na rzecz

Bardziej szczegółowo

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r.

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2014-2020

Perspektywa finansowa 2014-2020 Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Perspektywa finansowa 2014-2020 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa 2020 1. Inteligentny rozwój budowanie gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe)

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Pozyskiwanie środków z funduszy UE i ich administrowanie Nazwa w języku angielskim Język wykładowy polski

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 16.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Projekt SIRMA Sieć dla Innowacyjnego Mazowsza

Projekt SIRMA Sieć dla Innowacyjnego Mazowsza Projekt SIRMA Sieć dla Innowacyjnego e-rozwoju Mazowsza Arkadiusz Złotnicki Paweł Soczek SMWI, 2006 Co chcemy zrobić na Mazowszu? Dla kogo? I jak? Benficjenci na Mazowszu Władze samorządowe i placówki

Bardziej szczegółowo

1) Jednostki organizacyjne realizujące program oraz ich role. 1. Ministerstwo Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, REGON: 000287987

1) Jednostki organizacyjne realizujące program oraz ich role. 1. Ministerstwo Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, REGON: 000287987 PROGRAM UDZIAŁU W ETAPIE 20142015 BUDOWY IIP 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu wiodącego, podstawa prawna Minister Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r.

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej 2) Na

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Sektora Zdrowia

Informatyzacja Sektora Zdrowia Informatyzacja Sektora Zdrowia Główne aspekty Marcin Kędzierski Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Po co informatyzować jeśli dzisiaj skoro.? Świadczeniodawcy

Bardziej szczegółowo

TELEMEDYCYNA w województwie lubuskim STRATEGIA WDRAŻANIA

TELEMEDYCYNA w województwie lubuskim STRATEGIA WDRAŻANIA TELEMEDYCYNA w województwie lubuskim STRATEGIA WDRAŻANIA Prof.dr hab.inż. Pieczyński Andrzej Dziekan WEIT, UZ Dr inż. Michta Emil WEIT, UZ Cottbus, 25/26.06.2009 ehealth w EU Plan Telemedycyna - cel stosowania

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

dr inż. Kajetan Wojsyk Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Kielce, 2012-02-29

dr inż. Kajetan Wojsyk Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Kielce, 2012-02-29 dr inż. Kajetan Wojsyk Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Kielce, 2012-02-29 Historia choroby - choć gromadzona wg różnych podziałów, stanowić powinna spójną całość bo dotyczy konkretnej osoby.

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis.

Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis. Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis. Czas trwania szkolenia: 24h (3 x 8h) Szkolenie zamknięte Sesje szkoleniowe: trzy jednodniowe

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23

Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23 Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23 Aktualności KOMUNIKAT W związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych

KOMUNIKAT. w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych Aktualności KOMUNIKAT w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych W związku z pytaniami kierowanymi do organów rejestrowych w sprawie korespondencji zawierającej prośbę o uregulowanie opłaty

Bardziej szczegółowo

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml Firma: Medycyna Praktyczna Nazwa Produktu: empendium EDM (nowy program Medycyny Praktycznej, opracowywany na podstawie empendium Gabinet, obecnie dostępny w wersji beta) I. ZAGADNIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji?

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Spis treści: 1. Informacja ważnym elementem wprowadzania zmian w oświacie 2. Projekty EFS jako

Bardziej szczegółowo

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole.

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Jarosław Starszak Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola E-mail: Jaroslaw.Starszak@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych.

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. W szerszym znaczeniu termin "demokracja elektroniczna" obejmuje również elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument przedstawia w formie tabelarycznej szacunkową

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji 1 CYFRYZACJA W EUROPEJSKIEJ POLITYCE SPÓJNOŚCI Polityka spójności w nowym okresie programowania finansowego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Białystok, 29.04.2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie Sieci

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ DYREKTYWA PE I RADY 2011/24/UE Z DNIA 9 MARCA 2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIA PRAW PACJENTÓW W TRANSGRANICZNEJ OPIECE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych dla systemu teleinformatycznego służącego identyfikacji

Bardziej szczegółowo