ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014"

Transkrypt

1 Warszawa, 07/01/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany dokumentacji medycznej pomiędzy partnerami oraz CIVILMED przez CIVILMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w ramach Działania 8.2, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wybór dostawcy realizującego usługi informatyczne i doradcze w ramach w/w projektu. SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Dotyczy projektu: Nr Umowy: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany dokumentacji medycznej pomiędzy partnerami oraz CIVILMED UDA-POIG /13-00 Dane Zamawiającego: ul. Mehoffera 103B/ Warszawa (zwany dalej CIVILMED ) Dane kontaktowe: Łukasz Wysieński tel.: Krótki opis projektu: Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego, taniego w utrzymaniu i łatwego do rozbudowy rozwiązania, opartego na światowych standardach oraz polskich i europejskich normach dotyczących wykorzystania informatyki w ochronie zdrowia, które kompleksowo wspomagałoby pracę osób wykonujących zawód medyczny, w szczególności w aspekcie związanym z prowadzeniem i wymianą elektronicznej dokumentacji medycznej. W ramach projektu planowane jest wykorzystanie nowoczesnych urządzeń dostępowych, takich jak tablety i smartfony, w celu wymiernego usprawnienia procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usług medycznych, w szczególności dla zapewnienia możliwości dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej w terenie (tj. np. podczas wizyt domowych). Planowany do wdrożenia system informatyczny będzie wspomagał zarządzanie placówką świadczącą usługi medyczne (w szczególności w modelu ambulatoryjnym) oraz prowadzenie działalności usługowej przez indywidualne i grupowe praktyki lekarzy, pielęgniarek i położnych. Trzon systemu będzie stanowić moduł do obsługi Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. System będzie też zawierał moduły wspomagające: rozliczenia między Wnioskodawcą a jego klientami (pacjentami), płatnikami, partnerami oraz Narodowym Funduszem Zdrowia; wymaganą przepisami prawa sprawozdawczość oraz organizację pracy placówki (m.in. zarządzanie terminarzami personelu medycznego oraz dostępnością gabinetów i wyposażenia medycznego) Warszawa DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI 1

2 Wdrożony zostanie także moduł (portal pacjenta) umożliwiający bezpieczną komunikację elektroniczną Wnioskodawcy oraz jego partnerów z klientami (pacjentami) z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń dostępowych w tym smartfonów i tabletów. W ramach projektu zostanie wprowadzony elektroniczny obieg danych (EDI) w standardzie HL7, z wykorzystaniem technologii XML (do przesyłania elektronicznych dokumentów medycznych) oraz podpis elektroniczny potwierdzający autentyczność przesyłanych dokumentów medycznych. Przedmiot zapytania ofertowego: Niniejsze Zapytanie Ofertowe dotyczy nabycia: Wartości niematerialnych i prawnych (WNP) Usług doradczych i eksperckich () Usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania (INS) wyspecyfikowanych w poniższej tabeli: Kategoria Nazwa zadania Opis WNP Zakup oprogramowania B2B Prace programistyczne muszą być prowadzone zgodnie z metodyką Agile (Scrum, Kanban) i podzielone na sprinty. Wytworzone w trakcie każdego ze sprintów oprogramowanie będzie podlegało bieżącej ocenie Civilmed oraz jego Partnerów. W projekcie wydzielono też 3 etapy testów zewnętrznych, powiązane z grupami oddawanych do użytku funkcjonalności: testy systemu w wersji podstawowej, po których oprogramowanie trafi do grupy Friendly Users (z grona Partnerów), testy systemu w wersji rozszerzonej oraz testy systemu w wersji pełnej (zintegrowanego z Systemem Informacji Medycznej). Technologie, systemy i standardy informatyczne, które będą wykorzystywane podczas prac programistycznych (co najmniej): Bazy danych : PostgreSQL i MySQL Zarządzanie dostępem: OpenLDAP Serwery aplikacyjne: JBoss/Glassfish Web serwer: Java Server Faces Języki programowania: Java, Java Script, HTML i Ajax. Cloud Computing multi-tennant community cloud Podpis elektroniczny Standardy: HL7 RIM, HL7 CDA R2, Tolven, DICOM, SSL 20/01/ /02/ Warszawa DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI 2

3 Zakup usług eksperckich - opracowanie architektury bezpieczeństwa systemu dostosowanej do wymogów GIODO Opracowanie architektury bezpieczeństwa systemu B2B dostosowanej do polskich wymogów ustawowych z zakresu Ochrony Danych Osobowych oraz przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej. Zakup usług doradczych i eksperckich - Opracowanie kompletu dokumentów serwisu B2B - regulamin, polityka prywatności, procedury i wniosek GIODO. Zakup usług eksperckich - instrukcja obsługi systemu B2B (wersja podstawowa) w wersji elektronicznej Zakup usług eksperckich - Testy wdrożeniowe systemu B2B (wersja podstawowa) Zakup usług eksperckich - instrukcja obsługi systemu B2B (wersja 20/01/ /02/2014 Opracowania kompletu dokumentów serwisu B2B - regulaminu, polityka prywatności, procedur i wniosku do GIODO, w tym: Utworzenie dokumentacji wymaganej przez Ustawę o Ochronie Danych Osobowych: polityki bezpieczeństwa informacji, instrukcji zarządzania systemem informatycznym wykorzystywanym do przetwarzania danych osobowych, wzoru ewidencji osób upoważnionych, upoważnień do przetwarzania danych osobowych, wzoru oświadczeń użytkowników o zapoznaniu się z obowiązującymi procedurami. Rejestracja zbioru danych osobowych systemu B2B. 01/03/ /05/2014 Przygotowanie instrukcji obsługi systemu B2B w wersji podstawowej (instrukcji użytkownika), FAQ (listy odpowiedzi na często zadawane pytania) w postaci elektronicznej oraz materiałów szkoleniowych w postaci nagrań video tutoriali, które będą dostępne z portalu systemu B2B. 01/03/ /05/2014 Przeprowadzenie testów wdrożeniowych systemu B2B w wersji podstawowej, przed rozpoczęciem etapu Friendly Users (uruchomienia systemu B2B w Civilmed i u jego Partnerów). 01/03/ /05/2014 Przygotowanie instrukcji obsługi systemu B2B w wersji rozszerzonej (instrukcji Warszawa DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI 3

4 rozszerzona) w wersji elektronicznej Zakup usług eksperckich - Testy wdrożeniowe systemu B2B (wersja rozszerzona) użytkownika dotyczącej wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, pracy z regułami biznesowymi, korzystania z aplikacji na tablecie oraz instrukcji użytkownika dotyczącej korzystania z portalu pacjenta), FAQ (listy odpowiedzi na często zadawane pytania) w postaci elektronicznej oraz materiałów szkoleniowych w postaci nagrań video tutoriali, które będą dostępne z portalu systemu B2B. 1/06/ /08/2014 Przeprowadzenie testów wdrożeniowych systemu B2B w wersji rozszerzonej z funkcjonalnościami wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej w standardzie XML HL7, podpisanej podpisem elektroniczny oraz z wersją aplikacji dedykowaną na tablety Zakup usług eksperckich - Dokumentacja powdrożeniowa systemu B2B. 1/06/ /08/2014 Przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej systemu B2B w wersji elektronicznej na podstawie dokumentacji cząstkowej wytworzonej podczas tworzenia oprogramowania. Dokumentacja powdrożeniowa tworzona jest pod koniec projektu i obejmuje zrewidowane dokumenty projektowe (SAD, wytyczne dot. interfejsu użytkownika jak i dokumentacje dotyczącą wytworzonego kodu programu, integracji z systemami zewnętrznymi i benchmarków wydajnościowych systemu B2B). Zakup usług eksperckich - Testy wdrożeniowe systemu B2B (integracja z SIM) 1/09/ /02/2015 Przeprowadzenie testów wdrożeniowych systemu B2B w wersji pełnej z funkcjonalnościami przesyłania elektronicznej dokumentacji medycznej w standardzie XML HL7 do Systemu Informacji Medycznej (SIM), podpisanej podpisem elektroniczny oraz z modułem PHR/ portalem pacjenta i modułami do obsługi zleceń i ich rozliczeń z generacją e-faktur podpisanych podpisem Warszawa DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI 4

5 INS Nabycie usług informatycznych i technicznych - Wdrożenie i instalacja systemu B2B u partnerów - FU (wersja podstawowa) elektronicznym. 1/09/ /02/2015 Usługi dotyczą wdrożenia i instalacji systemu B2B u partnerów CIVILMED (7-10 placówek, zlokalizowanych w woj. mazowieckim) 1/06/ /08/2014 Szczegółowa specyfikacja wymagań dotyczących ww. pozycji zdefiniowana została w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), udostępnianej Oferentowi po złożeniu przez niego w siedzibie CIVILMED oryginału podpisanej Umowy o Zachowaniu Poufności (NDA - załącznik nr 3). Miejsce realizacji przedmiotu zapytania ofertowego: Warszawa i okolice Z uwagi na konieczność stałej współpracy zespołu programistycznego i ekspertów uczestniczących w realizacji projektu (zgodnie z metodyką Agile) z pracownikami CIVILMED oraz jego Partnerów, Oferent musi zagwarantować możliwość osobistego kontaktu z ekspertami oraz z kierownictwem projektu/ zespołu programistów w siedzibie CIVILMED oraz w siedzibach Partnerów CIVILMED w ciągu maksimum 1 dnia roboczego od zgłoszenia zapotrzebowania na taki kontakt przez CIVILMED i wymiarze minimum 8 godzin/tydzień roboczy projektu Warunki niezbędne do złożenia oferty: W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące kryteria: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Złożą w siedzibie CIVILMED oryginał podpisanej Umowy o Zachowaniu Poufności (NDA - załącznik nr 3) oraz zapoznają się z udostępnioną przez CIVILMED Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; W przypadku, których wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, Warszawa DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI 5

6 przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; Wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Termin i sposób złożenia oferty: 1. Oferta w języku polskim powinna być złożona do dnia 14 stycznia 2014 roku do godziny 16:00 w siedzibie CIVILMED przy ul. Mehoffera 103B w Warszawie. 2. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego, w szczególności: a. Zawierać pełną nazwę i adres oferenta b. Posiadać datę sporządzenia i termin ważności oferty c. Zawierać opis kwalifikacji ekspertów dedykowanych przez Oferenta do wykonania usług (ze szczególnym uwzględnieniem podanych niżej kryteriów oceny kwalifikacji ekspertów) d. Cenę poszczególnych usług e. Wypełnione Oświadczenie o braku powiazań Oferenta z Zamawiającym, które stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego 3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta zgodnie z reprezentacją określoną w dokumentach rejestrowych Oferenta. Jeżeli z dokumentu lub dokumentów określających status prawny Oferenta wynika, iż do reprezentowania Oferenta upoważnionych jest łącznie kilka osób, to dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub pełnomocnika, przy czym w tym wypadku wymagane jest także złożenie stosownego pełnomocnictwa. 4. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości lub braków formalnych złożonej oferty, Zamawiający taką ofertę odrzuca i informuje o tym fakcie Oferenta. W takim wypadku Oferent ma prawo złożyć poprawioną ofertę jeszcze raz, jednak w terminie zgodnym z Zapytaniem Ofertowym. 5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta nie zawierająca pełnego zakresu przedmiotu Zapytania Ofertowego zostanie odrzucona. Warunki przeprowadzenia konkursu i wyboru najkorzystniejszej oferty: 1. Rozpatrzenie ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 15 stycznia 2014 r. do godziny 12: Po rozpatrzeniu ofert powstanie lista rankingowa oferentów w kolejności zgodnej z obranymi kryteriami przedstawionymi poniżej: Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty a. Kwalifikacje eksperta dedykowanego przez Oferenta do wykonania usług doradczych: i. Zakup usług eksperckich - opracowanie architektury bezpieczeństwa systemu dostosowanej do wymogów GIODO ii. Zakup usług doradczych i eksperckich - Opracowanie kompletu dokumentów serwisu B2B - regulamin, polityka prywatności, procedury i wniosek GIODO Opis i punktacja kwalifikacji: Praktyczne doświadczenie związane z nadzorem nad systemami informatycznymi przetwarzającymi dane podlegające Ustawie o Ochronie Warszawa DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI 6

7 Danych Osobowych, w tym dotyczące przygotowywania i wdrażania Polityki Bezpieczeństwa oraz komunikacji z GIODO (max. Ilość punktów do uzyskania = 100) Ocena kryterium A = suma punktów b. Kwalifikacje kierownika zespołu programistycznego dedykowanego przez Oferenta do nadzoru nad tworzeniem oprogramowania B2B: Opis i punktacja kwalifikacji: Wykształcenie wyższe informatyczne; Praktyczne doświadczenie w zarzadzaniu pracami programistycznymi zgodnie z metodyką Agile (max. Ilość punktów do uzyskania = 50) Ocena kryterium B = suma punktów c. Kwalifikacje kierownika projektu dedykowanego przez Oferenta do nadzoru nad realizacją i dostawą całości przedmiotu zapytania ofertowego: Opis i punktacja kwalifikacji: Wykształcenie wyższe informatyczne; Minimum 5-letnie doświadczenie w kierowaniu dużymi projektami informatycznymi (o wartości powyżej PLN); Znajomość standardów HL7, Tolven (max. Ilość punktów do uzyskania = 50) Ocena kryterium C = suma punktów d. Koszt realizacji i dostawy poszczególnych zadań wchodzących w zakres przedmiotu zapytania ofertowego: Punktacja i wagi dla poszczególnych zadań: Kryterium Nazwa zadania Punktacja i waga D1 1) Zakup oprogramowania B2B 2) Zakup usług eksperckich - Dokumentacja powdrożeniowa systemu B2B. Kolejne ceny: (najniższa cena/ kolejna Waga: 0,7 D2 1) Zakup usług eksperckich - opracowanie architektury bezpieczeństwa systemu dostosowanej do wymogów GIODO 2) Zakup usług doradczych i eksperckich - Opracowanie kompletu dokumentów serwisu B2B - regulamin, polityka prywatności, procedury i wniosek GIODO Ocena D1 = liczba punktów x waga Kolejne ceny: (najniższa cena/ kolejna Waga: 0,2 Ocena D2 = liczba punktów x waga Warszawa DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI 7

8 D3 1) Zakup usług eksperckich - instrukcja obsługi systemu B2B (wersja podstawowa) w wersji elektronicznej 2) Zakup usług eksperckich - instrukcja obsługi systemu B2B (wersja rozszerzona) w wersji elektronicznej D4 1) Zakup usług eksperckich - Testy wdrożeniowe systemu B2B (wersja podstawowa) 2) Zakup usług eksperckich - Testy wdrożeniowe systemu B2B (wersja rozszerzona) 3) Zakup usług eksperckich - Testy wdrożeniowe systemu B2B (integracja z SIM) D5 Nabycie usług informatycznych i technicznych - Wdrożenie i instalacja systemu B2B u partnerów - FU (wersja podstawowa) Kolejne ceny= (najniższa cena/ kolejna Waga: 0,05 Ocena D3 = liczba punktów x waga Kolejne ceny= (najniższa cena/ kolejna Waga:0,1 Ocena D4 = liczba punktów x waga Kolejne ceny= (najniższa cena/ kolejna Waga: 0,05 Ocena D5 = liczba punktów x waga Algorytm stosowany do kalkulacji najkorzystniejszej oferty: 1) Sumaryczna ocena = (Ocena D1 * (Ocena B + Ocena C)/100) + (Ocena D2 * Ocena A/100) + Ocena D3 + Ocena D4 + Ocena D5 Maksymalna liczba punktów do uzyskania: (70 * (50+50)/100) + 20 * 100/ = 110 2) Za najkorzystniejszą ofertę uznaję się ofertę, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów (sumaryczna ocena) 3. Zamawiający zastrzega możliwość dodatkowych negocjacji w zakresie ceny, warunków płatności oraz terminu realizacji usługi tylko z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami wyboru. 4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Załączniki do zapytania ofertowego nr 1/2014: 1. Załącznik nr 1 Wzór oferty 2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań 3. Załącznik nr 3 Wzór NDA Warszawa DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI 8

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie ds. Badania Pracy Poznań, dnia 8 marca 2011r. i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska ul. Rubież 46 C3 61-612 Poznań tel. 061/8279410 fax 061/ 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt Olkusz, dn. 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu KAIZEN Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowanie innowacyjnej organizacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Budowanie innowacyjnej organizacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/EIPB/BIO/2013 z dnia 11.02.2013r. odnoszące się do WYNAJMU SAL KONFERENCYJNYCH ORAZ ZAPEWNIENIA WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ w ramach projektu Budowanie innowacyjnej organizacji

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Kraków, dnia 9 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZE DMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający działalność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO ZAMÓWIENIE BĘDZIE UDZIELONE ZGODNIE Z ART. 35 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W TRYBIE PRZETARGU O KTÓRYM MOWA W ART. 70

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Zapytanie ofertowe nr 1/2015/II Etap z dnia 11.05.2015 r. Przedmiot zamówienia: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/8.2/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/8.2/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Sieradz, 08.01.2014 r. Zamawiający: Hurtownia Rolno-Ogrodnicza MAGRA Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 136 98-200 Sieradz ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/8.2/2014 Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości

Bardziej szczegółowo

PL-Częstochowa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 089-151377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Częstochowa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 089-151377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151377-2013:text:pl:html PL-Częstochowa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 089-151377 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej Wojnicz, 10.12.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup systemu IT do kompleksowego zarządzania firmą w ramach projektu pt. Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO ZAMÓWIENIE BĘDZIE UDZIELONE ZGODNIE Z ART. 35 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W TRYBIE PRZETARGU O KTÓRYM MOWA W ART. 70

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119636-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/LNN/L

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/LNN/L ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/LNN/L Lublin, dn. 04.07.2014r. Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: Licencja na niezależność w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kraków, dnia 26.05.2010 TESCO /POLSKA/ SP. Z O.O. ul. Kapelanka 56 30-347 Kraków Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000016108 NIP 526-10-37-737

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/SGM/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi wynajmu powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/SGM/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi wynajmu powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych. Projekt Tata jak Mama ogólnopolska kampania informacyjna ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/SGM/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi wynajmu powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych Oznaczenie CPV:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE SYSTEMU B2B 14 lipiec 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE SYSTEMU B2B Dotyczy: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 2013 Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Wniosek

Bardziej szczegółowo