KONFERENCJA e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONFERENCJA e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I"

Transkrypt

1 dr inż. Kajetan Wojsyk KONFERENCJA e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I Kielce, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

2 Utworzenie podstaw prawnych elektronizacji dokumentów Utworzenie systemu informacyjnego, w którym dane oraz dokumenty w postaci elektronicznej mogą być tworzone, udostępniane i przechowywane w perspektywie dziesiątków lat (minimum 20 lat ) Wykorzystanie istniejących zasobów informacyjnych Wyznaczenie daty, od której tworzenie dokumentów papierowych nie powinno już być stosowane

3 Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia Ustawa o działalności leczniczej Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U z późn. zm.) Ustawa o ochronie danych osobowych Ustawa o podpisie elektronicznym Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U ) Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

4

5

6 Cechy dokumentu medycznego wg HL7 CDA Trwałość (Persistence) Dokument istnieje w niezmienionej postaci od chwili wystawienia przez cały okres narzucony przez wymagania prawne i operacyjne. Przynależność (Stewardship) Dokument jest przechowywany i udostępniany przez organizację, która ponosi za to odpowiedzialność prawną i operacyjną. Gotowość do autentykacji (Potential for authentication) Dokument jest zestawem informacji przygotowanym do autentykacji przez jego wystawcę. Kontekstowość (Context) Dokument ustala domyślny kontekst dla swojej zawartości. Kompletność (Wholeness) Autentykacja dokumentu odnosi się do jego całości, a nie do wybranych części. Czytelność dla człowieka (Human readability) Dokument musi być (przede wszystkim) czytelny dla użytkownika.

7 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <?xml-stylesheet href="{nazwa_transformaty}.xsl" type="text/xsl"?> <ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:extpl="http://www.csioz.gov.pl/xsd/extpl/r1" xsi:type="extpl:clinicaldocument"> <typeid extension="pocd_hd000040" root=" "/> <templateid extension="{template_dokumentu_bazowego}" root="{oid_templaty_pl}"/> <templateid extension="{template_dokumentu_recepty}" root="{oid_templaty_pl}"/> <id extension=" " root="{oid_identyfikatory_recept}" displayable="true"/> <code code=" " codesystem=" " codesystemname="loinc" displayname="prescription for medication Document"> <translation code="rec" codesystem="{oid_typy_dokumentow}"> <qualifier> <name code="kdlek" codesystem="{oid_klasyfikacje_dokumentow}" displayname="kategoria dostępności leku"></name> <value code="rp" codesystem="{oid_kategorie_dostepnosci_leku}" displayname="rp"></value> </qualifier> <qualifier> <name code="trec" codesystem="{oid_klasyfikacje_dokumentow}" displayname="typ recepty"></name> <value code="g" codesystem="{oid_typy_recepty}" displayname="recepta na lek gotowy"></value> </qualifier> </translation> </code> <title>recepta</title> <effectivetime value=" "/> <confidentialitycode code="n" codesystem=" "/> <languagecode code="pl-pl"/> <setid extension="432231" root="{oid_identyfikatory_zbiorów_wersji_recepty}"/> <versionnumber value="1"/> Przykład - fragment e-recepty

8

9 W czerwcu 2013 r. udostępniono reguły tworzenia EDM dla recept, skierowań i zleceń: - o dostęp do materiałów zawnioskowało kilkaset podmiotów - zebrano ponad 130 konstruktywnych propozycji rozszerzeń/zmian - w najbliższym czasie odbędą się warsztaty uzgodnieniowe W IV kwartale 2013 r. nastąpi udostępnienie środowiska testowego dla producentów oprogramowania Źródło: mat. CSIOZ

10 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Ww. rozporządzenie reguluje sprawę współdziałania odrębnie budowanych, autonomicznych systemów, które muszą między sobą wymieniać dane.

11

12 Zgodnie z definicją zaproponowaną przez prof. Grażynę Szpor informacja jest przenaszalnym niematerialnym dobrem zmniejszającym niepewność. W ochronie zdrowia (chodzi o zdrowie i życie człowieka) informacja zmniejszająca niepewność co do jego stanu musi mieć priorytet nad jakąkolwiek inną informacją, podobnie jak pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym ma priorytet przejazdu w stosunku do innych pojazdów bo od tego priorytetu zależy bezpieczeństwo człowieka. Pojazd uprzywilejowany ma nie tylko pierwszeństwo przejazdu, ale także zwolniony jest z pewnych innych ograniczeń dotyczących generalnie pozostałych użytkowników drogi. Bezpieczeństwo fizyczne człowieka ma wyższy priorytet, niż bezpieczeństwo danych go identyfikujących!!! Szczególna rola i znaczenie systemu ochrony zdrowia dla bezpieczeństwa fizycznego ludzi wymagała przyjęcia odrębnej, ustawy definiującej strukturę systemu informacyjnego, w ramach którego gromadzone są i przetwarzane dane.

13 Dane finansowe osoby o identyfikatorze LHGLHIGNKPM PESEL: LHGLHIGNKPM Jednostkowe dane medyczne osoby o identyfikatorze LHGLHIGNKPM Pytanie zasadnicze: ochrona kogo/czego przed kim/czym?

14 Elementy struktury współdziałają automatycznie, bez pośrednictwa człowieka Elementy struktury można definiować w zmieniających się realiach technologicznych i można je udoskonalać bez naruszania relacji Struktura modularna pozwala na zabezpieczenie się przed monopolizacją i skostnieniem Struktura modularna pozwala na kontrolę nad jakością informacji i jej dystrybucją

15 Tworzy się rejestry medyczne - prawnie i technicznie (podmiotowe i przedmiotowe, pierwotne i wtórne) Tworzy się specjalnie dedykowaną platformę wymiany dokumentów Wykorzystuje się lokalne bazy danych i lokalne systemy przedsiębiorstw podmiotów leczniczych System prawa i technologie umożliwiające transgraniczne przekazywanie dokumentacji medycznej ========== Wykorzystuje się systemy elektroniczne administracji publicznej Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL) Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) Krajowy Rejestr Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT) Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

16 Informacja mająca znaczenie dla poprawy fizycznego bezpieczeństwa człowieka, jego zdrowia lub życia powinna być: 1) dostępna we właściwym czasie i miejscu (wyłącznie dla osób uprawnionych pacjenta, lekarza, pielęgniarki), 2) źródłowa, 3) aktualna, 4) wiarygodna, 5) zabezpieczona przed utratą i zniszczeniem w perspektywie co najmniej 20 lat, 6) zabezpieczona przed nieuprawnionym pozyskaniem. Swoistym wyzwaniem jest stworzenie takiego stanu prawnego, warunków technicznych i organizacyjnych, by ww. wymagania mogły być spełnione. Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia jest krokiem we właściwą stronę. Graficznie w uproszczeniu przedstawia to schemat:

17 *Powyższy schemat w wersji czytelnej w szczegółach znajduje się na stronie głównej

18 Schemat systemu informacji w ochronie zdrowia opublikowany jest na stronie Istotą systemu jest: Możliwość wykorzystania istniejących już, lecz do tej pory odrębnych, autonomicznych zasobów informacyjnych, Elektronizacja danych medycznych, które dotychczas zapisywane były na papierze a więc z natury rzeczy były nieprzetwarzalne (co powodowało m. innymi brak możliwości sprawnej realizacji badań statystycznych), kumulacja wiedzy o liczebności i kosztach realizacji procedur medycznych, możliwość pozyskania użytecznej wiedzy nt. wystawianych recept, skierowań, zleceń itd. (zapobieganie nadużyciom)

19 Kluczowymi elementami systemu informacji w ochronie zdrowia są rejestry, które zapewniają spójność informacyjną. Rejestry te udostępniają dane do różnych celów (statystycznych, naukowych, w celu tworzenia dokumentacji medycznej), jednak co do zasady służą one codziennej działalności leczniczej lub stanowią o możliwości działania podmiotu.

20 System powszechny (wykorzystywany w odniesieniu do każdego pacjenta / usługobiorcy) System składa się z niezależnie wytworzonych modułów funkcjonalnych (należących do odrębnych administratorów), współdziałających ze sobą (w oparciu o Krajowe Ramy Interoperacyjności) System tworzony jest przez różne podmioty w oparciu o jednolite, centralnie udostępniane zasoby wspólne (CSIOZ) System wykorzystuje mechanizmy identyfikacji i uwierzytelniania usługobiorców oparte m. innymi o profil zaufany epuap (a także inne lokalne systemy zapewniające bezpieczeństwo osoby oraz bezpieczeństwo danych osobowych i jednostkowych danych medycznych) Co znajdujemy w EAC?

21 Nr zadania Tabela realizacji zadań Europejskiej Agendy Cyfrowej w Polsce - raporty kwartalne Państwa członkowskie powinny Podmiot wiodący Podmioty wspierające 2.2 Interoperacyjność i normy Działania podjęte w danym obszarze w II kwartale 2013 r. (nazwa działania podjęte czynności) 28 Stosować europejskie ramy interoperacyjności na poziomie krajowym najpóźniej w 2013 r. MAC MF, MZ MAC, MF i MZ Dalsza implementacja przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych - Zadanie ciągłe 29 Państwa członkowskie powinny zrealizować zobowiązania dotyczące interoperacyjności i norm zawarte w deklaracjach z Malmö i Grenady najpóźniej w 2013 r. MAC MZ MAC i MZ Dalsza implementacja przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych - Zadanie ciągłe

22 Pacjent (usługobiorca) i pracownik medyczny są jednoznacznie identyfikowani w lokalnym systemie zgodnie z ich aktualnymi rolami (lekarz - jako osoba fizyczna - także może być pacjentem, a jako lekarz może występować w różnych rolach w różnych przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych) Dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci elektronicznej (okres przechowywania min. 20 lat) Systemy teleinformatyczne wymieniają między sobą komunikaty związane z przekazywaniem zarówno danych medycznych, jak i innych danych (o lekach, finansowaniu świadczeń, dokumentach, receptach, lokalizacji różnego rodzaju zdarzeń medycznych) Możliwe jest świadczenie usług telemedycznych (telediagnoza, telekonsultacja, telemonitoring itp )

23

24 Prawo wykonywania zawodu [ ] jest jedynym dokumentem stwierdzającym uprawnienia - tyle, że jest dokumentem papierowym i nie nadaje się do użycia w e-środowisku

25 System informacji w ochronie zdrowia aktualnie wykorzystuje równolegle dane i dokumenty w postaci elektronicznej jak i dane i dokumenty w postaci papierowej jedne i drugie są umocowane prawnie. Tworzy to stany nieciągłości przepływu informacji, w których jest miejsce na różnego rodzaju nadużycia. Wprowadzenie całkowitej elektronizacji i różnego rodzaju monitoringu diametralnie stan ten może zmienić

26

27 Wyciąg z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wyboru dokonano poprzez wskazanie numeru TERYT ( ) mimo iż system ostrzega, że wyszukiwanie wg TERYT-u nie działa

28

29

30

31

32 System informacji w ochronie zdrowia należy postrzegać jako część systemu informacyjnego państwa. Szczególnie widoczne jest to poprzez powiązanie z rejestrami tworzonymi przez Ministra Gospodarki, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Główny Urząd Statystyczny, ZUS itd

33 Źródło: Centrum Projektów Informatycznych MAiC

34

35 Poniżej zamieszczono fragment zestawienia nazw ulic w Częstochowie wg TERYTu oraz wg RPWDL. Jak widać, nazwy błędnie wpisane w RPWDL nie są odnajdywane w TERYT co jest oczywiste, ale pokazuje skalę i rodzaje błędów, do jakich skłonni są pracownicy, którzy wprowadzają dane do rejestrów. Np. ul. Wały Dwernickiego pozornie wpisana jest poprawnie, ale w rzeczywistości kończy się spacjami (2,3 lub 4 spacje). Ul. św. Brata Alberta zapisana jest na trzy sposoby Jeśli system ma być całkowicie zinformatyzowany, niedopuszczalne są sytuacje, w których semantycznie ten sam obiekt wprowadzony jest do tej samej tabeli w różnych wersjach.

36

37

38

39 Nazwa i kod województwa A B Liczba błędów Podmiot Przedsiębiorstwo Jednostka Komórka organizacyjna organizacyjna Po1 Po2 Po3 Po4 Po5 Po6 Po7 Po8 Pr1 Pr2 Pr3 Pr4 J1 J2 J3 K1 K2 K3 K4 Województwo podlaskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo lubuskie Województwo warmińskomazurskie Województwo małopolskie Województwo kujawskopomorskie Województwo podkarpackie Województwo pomorskie Województwo lubelskie Województwo zachodniopomorskie Województwo śląskie Województwo dolnośląskie 02 Województwo wielkopolskie Województwo łódzkie Województwo mazowieckie Razem

40

41

42

43

44 Ochrona zdrowia wymaga właściwego finansowania Finansowanie wymaga miar (ile, komu, za co, kiedy, w jakim okresie, na jakiej podstawie) Miary wymagają punktów pomiaru (punktów kontrolnych, parametrów opisujących punkt) Proces musi być w pełni kontrolowany od rozpoczęcia do zakończenia.

45 (Źródło: A. Ameljańczyk, Raport końcowy projektu POIG /08)

46 Portal projektu P1

47 Oczekuje się, że sprzyjające prawo oraz dostępne technologie informatyczne, a także właściwa organizacja procesu przejścia od papierowych do elektronicznych nośników informacji (organizacja pracy) pozwolą na przemianę systemu ochrony zdrowia w bardziej sprawny i przyjazny dla jego wszystkich interesariuszy. Temu celowi służyć mają odpowiednie regulacje prawne (ustawy i rozporządzenia), umożliwiające całkowitą elektronizację informacji w ochronie zdrowia, a także szerokie konsultacje twórców oprogramowania i pracowników ochrony zdrowia (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia organizuje konferencje i spotkania zainteresowanych stron).

48 Kompletność i jakość danych (RPWDL, Rejestr Zezwoleń na prowadzenie Aptek, Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych we wszystkich tych rejestrach występują podmioty znajdujące się w konkretnej lokalizacji i powinny mieć one adresy zapisane zgodnie z brzmieniem w słowniku (rejestrze) TERYT. Identyfikacyjne kody resortowe powinny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U ) - bez tego nie mogą poprawnie działać wyszukiwarki zaimplementowane w rejestrach

49 Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowia obywateli Promocja zdrowia mająca na celu zapewnienie dobrobytu i solidarności społecznej Rozpowszechnianie informacji na temat zdrowia

50 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1), Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (P2), Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców (ewuś)

51 Kierunek informatyzacji ochrony zdrowia w Polsce: Rozwój projektów regionalnych Badanie ankietowe projektów regionalnych e-zdrowie Zidentyfikowano 329 projektów na łączną kwotę: PLN Źródło: Badania regionalne CSIOZ, luty 2012 r.

52 Źródło: Badania regionalne CSIOZ, luty 2012 r.

53 Krajowy Rejestr Dawców Krwi Rejestr Medycznie Wspomaganej Prokreacji Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych Krajowy Rejestr Nowotworów Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych Ogólnopolski Rejestr Chirurgii Noworodka Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych Ogólnopolski Rejestr Kardiochirurgiczno-Kardiologiczny Przezcewnikowych Implantacji Zastawek Aortalnych

54 Centralnie przetwarzana informacja o elektronicznej dokumentacji medycznej tworzonej w różnych podmiotach leczniczych System P1 (CSIOZ) System A System B XML Wewnątrz szpitali zgodnie z naturalnym rozwojem stosowanych lokalnie systemów; na zewnątrz zgodnie z KRI (Krajowymi Ramami Interoperacyjności) Informacja o danych zawartych w bazach danych systemów: A, B, Y, Z Rejestry centralne Klasyfikacje XML System Y System Z

55 Przyrost I i II maj/czerwiec 2014 r. Zakres obejmuje m.in.: e-recepta, e-skierowanie, e-zlecenia IKP i osobista dokumentacja medyczna System Wspomagana Rozliczeń Platforma Publikacyjna i Platforma Dostępowa Przyrost III r. Statystyka Monitorowanie i analizy

56 1. Szyna Usług (SU) 2. System Administracji Administracja (SA-Ad) 3. System Administracji Zabezpieczenia i Prywatność (SA-ZiP) 4. System Administracji Audyt (SA-Au) 1. Platforma Dostępowa (PD) 2. Platforma Publikacyjna (PP) 3. Internetowe Konto Pacjenta (IKP) 4. Aplikacje Usługodawców i Aptek (AUiA) 5. Aplikacje Płatników (AP) 6. Aplikacje Innych Podmiotów (AIP)

57 1. System Gromadzenia Danych Medycznych Zdarzenia Medyczne (SGDM- ZM) 2. System Gromadzenia Danych Medycznych Recepty (SGDM-R) 3. System Gromadzenia Danych Medycznych Skierowania i Zwolnienia (SGDM-SiZ) 4. System Gromadzenia Danych Medycznych Osobista Dokumentacja Medyczna (SGDM-ODM) 5. System Obsługi Rejestrów Zarządzanie Danymi Podstawowymi (SOR-ZDP) 6. System Obsługi Rejestrów Rejestry (SOR-R) 7. System Obsługi Rejestrów Słowniki (SOR-S) 8. System Wspomagania Rozliczeń Wsparcie Rozliczania Usług (SWR-WRU) 9. System Wspomagania Rozliczeń Wsparcie Refundacji Leków (SWR-WRL) 10. System Weryfikacji (SW) 11. Pomocnicza Baza Rozszerzonych Danych Medycznych (PBRDM)

58 1. Hurtownia Danych Analizy, Statystyki, Raporty (HD-ASR) 2. Hurtownia Danych Monitorowanie (HD-M) 3. System Wykrywania Nadużyć (SWN)

59 monitorowanie procesów w ramach ochrony zdrowia, (trendy, cykle, anomalie) zarządzanie przez wskaźniki wyznaczenia progów alertowych i tolerancyjnych i dystrybucja komunikatów ostrzegawczych dekompozycja danych na poziom niezbędnych do analiz grup (wiekowych, obszarowy, etc.)

60

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie Słownik pojęć... 7 1 Podsumowanie... 12 2 Podstawowe informacje o projekcie... 14 2.1 Geneza i istota projektu... 14 2.2 Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI

P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ P.1. OPRACOWANIE REKOMENDACJI KLASYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Informacje o dokumencie Właściciel Autorzy Zatwierdził Centrum

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny Ochrony Zdrowia MAJ 2014, WYDANIE PIĘTNASTE Koordynacja projektów e-zdrowie Szanowni Państwo, W tym numerze: Ranking jakości

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny PAŹDZIERNIK 2013, WYDANIE DWUNASTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny KWIECIEŃ 2013, WYDANIE DZIEWIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ oraz kierunki rozwoju systemu informatycznego NFZ na lata 2007-2010 Październik 2007 Historia zmian Wersja data strona

Bardziej szczegółowo

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP Informacja o wynikach kontroli wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjność projektów centralnych i regionalnych w ochronie zdrowia

Interoperacyjność projektów centralnych i regionalnych w ochronie zdrowia Interoperacyjność projektów centralnych i regionalnych w ochronie zdrowia Grzegorz Gomoła Dyrektor Programu Agenda Czym jest interoperacyjność? Wiodące projekty centralne i regionalne w ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 14 października 2013 EuroSoft Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 32 02-220 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE EuroSoft Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: 1. Opracowanie szczegółowej specyfikacji funkcjonalnej

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów regionalnych z epuap. MSWIA, 11 12 grudnia 2008 r.

Integracja systemów regionalnych z epuap. MSWIA, 11 12 grudnia 2008 r. Integracja systemów regionalnych z epuap MSWIA, 11 12 grudnia 2008 r. 1 2 DZIEŃ 1 12:00 12:15 Powitanie gości Agenda warsztatów 12:15 13:30 Model komunikacyjny integracji portali regionalnych z epuap (30

Bardziej szczegółowo

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Dokument: Architektura korporacyjna państwa Historia modyfikacji Wersja Data Autor zmiany Opis zmiany 0.5 28.08.2014

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia

Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia Załącznik r 7do SIWZ Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej archiwizacji, zarządzania

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys.

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys. Ocena bieżącej realizacji projektów kluczowych realizowanych w ramach VII osi priorytetowej POIG 07.01.00-00-001/08, w kontekście identyfikacji obszarów krytycznych mających znaczenie dla skutecznego i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C) Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Numer i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WICEPREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Wojciech Kutyła KAP 4101-003-01/2014 P/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Studium wykonalności systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

Informatyka w administracji

Informatyka w administracji Polskie Towarzystwo Informatyczne :::: Sas :::: iiiłłiaa :::: \ Informatyka w administracji Redakcja naukowa: \ Jerzy S. Nowak / Zbigniew Olejniczak Janusz K.Grabara Informatyka w administracji Informatyka

Bardziej szczegółowo