Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/ Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/ Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr WCZ/ZP/D -10/2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej EURO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 907 ze zm. ) zwanej dalej: ustawą. Na ZAMÓWIENIE PN.: Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego wraz z głowicą typu convex, głowicą liniową oraz głowicą endokawitarną CPV: Specyfikacja niniejsza zawiera: Część I - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Część II- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Część III -Projekt umowy (PU) Znak postępowania WCZ/ZP/D -10/2014 Zatwierdzam: Dyrektor WCZ Wojciech Skiba Wrocław,.

2 (załącznik A do SIWZ) SIWZ Część II Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 2

3 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/ Wrocław NIP: ; REGON: tel: Faks: , adres strony internetowej: Godziny urzędowania pn-pt. 7:30-15:00 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, instalacja i uruchomienie 2 kpl aparatów ultrasonograficznych wraz z głowicą typu convex, głowicą liniową oraz głowicą endokawitarną 2. Wykonawca dostarczy, zamontuje, podłączy oraz uruchomi kompletne urządzenia w miejscu użytkowania tj.: - 1 kpl. Urządzenia: Przychodnia GRABISZYN, ul. Stalowa 50, Wrocław - 1 kpl. Urządzenia: Przychodnia KOZANÓW, UL. Dokerska 9, Wrocław 3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w miejscu użytkowania sprzętu szkolenia: a) personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego- max 5 osób) w wymiarze min. 4 godziny, niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Szkolenie dotyczy obsługi urządzeń oraz oferowanej techniki. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy w okresie udzielonej gwarancji, (po podpisaniu protokołu odbioru wg zał. nr 1 do umowy) do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max.5 godzin jeżeli wystąpi taka konieczność. b) personelu technicznego (max 3 osoby) wskazanego przez Zamawiającego w zakresie: - obsługi aparatu, - technicznego przeglądu w wymiarze min. 4 godziny, niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy w okresie udzielonej gwarancji, (po podpisaniu protokołu odbioru wg zał. nr 1 do umowy) do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max.5 godzin jeżeli wystąpi taka konieczność. 4. Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, paszport techniczny, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku ory- 3

4 ginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności wystawiona przez producenta. 5. Gwarancja i serwis: a) Wykonawca zapewnia, że sprzęt dostarczony Zamawiającemu będzie fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i objęty gwarancją producenta. b) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi w języku polskim i inne dokumenty, które otrzyma od producenta przedmiotu umowy dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych. c) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres. miesięcy (zgodnie z wartością zaoferowaną przez Wykonawcę) na każde urządzenie wchodzące w skład przedmiotu umowy i zapewnia w tym okresie bezpłatny serwis oraz nieodpłatne obowiązkowe, zalecane prze producenta i wymagane Zarządzeniem Prezesa NFZ oraz zapisami Ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U z 2010 nr 107 poz. 679 ze zmianami) obowiązkowe przeglądy sprzętu diagnostycznego. Równocześnie, Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny świadczący usługi serwisowe przez okres co najmniej 2 lat, licząc od daty zakończenia okresu gwarancji. d) Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania sprzętu lub w serwisie, a koszty dojazdu serwisu i transportu sprzętu do serwisu i po naprawie ponosić będzie Wykonawca. e) Wykonawca zapewnia, że reakcja na zgłoszenie usterki nastąpi w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, wówczas naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia usterki. W przypadku awarii przedłużającej się ponad 5 dni roboczych lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych niniejszą umową lub wyższych). f) Okres gwarancji każdorazowo zostanie przedłużony o czas wyłączenia każdego z urządzenia/sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu umowy z eksploatacji, trwającego powyżej 2 dni roboczych, spowodowanego uszkodzeniem lub usterką nie wynikłymi z niewłaściwej eksploatacji. g) Wymiana modułu sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu umowy na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, najpóźniej przy trzecim jego uszkodzeniu lub usterce w okresie gwarancyjnym. Moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz objęty będzie pełnym okresem gwarancji wynoszącym miesięcy (zgodnie z wartością zaoferowaną przez Wykonawcę). 4

5 h) Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują w przypadku użytkowania sprzętu niezgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi lub po dokonaniu samodzielnych napraw przez Użytkownika, bez pisemnej zgody Wykonawcy. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia L.p. WYMAGANE PARAMETRY I. JEDNOSTKA GŁÓWNA 1. Aparat fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2014, urządzenie nie może zawierać w sobie części lub podzespołów używanych lub rekondycjonowanych 2. Zakres częstotliwości pracy nie mniejszy niż 1,5-13,5 MHz +- 0,5 MHz 3. Aparat wykonany całkowicie w technologii cyfrowej 4. Ilość niezależnych kanałów powyżej Ilość niezależnych gniazd przełączanych elektronicznie min.3 6. Monitor płaski medyczny LCD z możliwością pochylania, obracania, umieszczony na przegubowym ramieniu 7. Wielkość ekranu monitora (przekątna) min 18 cali 8. Rozdzielczość monitora Min. 1400x Maksymalna liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B oraz kolor Doppler min Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows (JPG lub TIFF, AVI) 11. Zintegrowany dysk twardy HDD Min. 160 GB 12. Nastawy programowane dla aplikacji i głowic min Drukarka termiczna (video) czarno biała 14. Możliwość regulacji położenia pulpitu sterowania góra/dół 15. Funkcja zapewniająca zwiększenie kontrastowej rozdzielczości Zaimplementowana w systemie obsługi DICOM 3.0oraz HL7 CDA Porty USB (2.0 lub 3.0) do zapisu obrazu wraz z opisem badania- min Nagrywarka CD/RW i DVD do zapisu wyników badań na płytach CD/DVD+-RW 19. Karta sieciowa ethernet min 100 mbps lub 1000 mbps II. Tryb 2D (B-mode) 20. Zakres ustawiania głębokości penetracji min 2 cm do 30 cm 21. Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. Zoom), a także obrazu z pamięci min. 10 x 22. Zakres dynamiki systemu powyżej 200 db 23. Częstotliwość odświeżania obrazu powyżej 1000 Obr/sek. 5

6 24 III. Tryb M-mode IV. Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) 25 Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy 0 kącie korekcji min. 7 m/s ± 0,5 m/s 26 Regulacja bramki Dopplerowskiej min. od 0,5 20 mm 27 Kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej Min. 89 ± 0, Korekcja kąta w skokach co jeden stopień w całym zakresie korekcji. V. Tryb Doppler Kolorowy (CD) 29 Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego 30 Częstotliwość odświeżania obrazu powyżej 170 Obr/sek. 31 VI. Obrazowanie harmoniczne 32 VII. Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym VIII. Tryb angiologiczny (Doppler mocy) 33 Doppler mocy (Power Doppler) kierunkowy 34 IX. Tryb Duplex (2D + PWD lub CD) 35 X. Tryb Triplex (2D+PWD+CD) XI. Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe min. -ortopedyczne - ginekologiczne, położnicze 36 - naczyniowe - jamy brzusznej -urologiczne - narządów powierzchownych - mięśniowo-szkieletowe 37 Liczba kursorów pomiarowych Min. 8 par 38 Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum w czasie rzeczywistym i na obrazie zamrożonym min. PS, ED, TAMx, TAMn, PI, RI oraz S/D ) XII. GŁOWICE XIII. Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań mięśniowo-szkieletowych i naczyniowych 39 urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2014, urządzenie nie może zawierać w sobie części lub podzespołów używanych lub rekondycjonowanych 40 Zakres częstotliwości pracy przetwornika min 4,5-13 MHz ± 0,5 MHz 41 Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B mode) 42 Min. 2 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu Doppler 43 Szerokość matrycy 40 mm ( +/-5%) 44 Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego +/- 12 stopni 45 Obrazowanie trapezowe 46 Min. liczba elementów Praca w trybie II harmonicznej 6

7 XIV. Głowica elektroniczna convex do badań brzusznych, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2014, urządzenie nie może zawierać w sobie części lub podzespołów używanych lub rekondycjonowanych głowica wielorzędowa lub wykonana w technologii zastępującej wielorzędową (zapewniającej ogniskowanie wiązki ultradźwiękowej w płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej czoła głowicy)z przystawką do biopsji cienkoigłowej zakres częstotliwości min. 1,5-5,0 MHz ± 0,5 MHz 51 Min. 3 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B mode) 52 Min. 2 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu II harmonicznej 53 Kąt pola skanowania (widzenia) powyżej Głębokość penetracji Min. 30 cm 55 liczba elementów min. 360 (lub 128 dla technologii zastępującej wielorzędową) XV. Głowica typu endo wieloczęstotliwościowa do badań ginekologiczno- położniczych, urologicznych 56 urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2014, urządzenie nie może zawierać w sobie części lub podzespołów używanych lub rekondycjonowanych 57 Zakres częstotliwości pracy przetwornika min 3-9,5MHz ± 0,5 MHz 58 Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B mode) 59 Min. 2 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu Doppler 60 Szerokość czoła głowicy min. 25mm 61 Maksymalna głębokość obrazowania min. 140mm 62 Maksymalne pole widzenia powyżej 125 stopni 63 Min. liczba elementów Praca w trybie II harmonicznej XVI. Inne wymagania 65 Aparat musi być kompatybilny z Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1) XVII. Opcje (rozbudowa systemu możliwa na dzień składania ofert) 66 Możliwość rozbudowy o zintegrowany z aparatem moduł wysiłkowy 67 Zintegrowane oprogramowanie do automatycznej detekcji wsierdzia i obliczenia frakcji wyrzutowej. 68 Możliwość zastosowania głowic dopplerowskich ślepych. 69 Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową wielopłaszczyznową. 70 Możliwość rozbudowy o obrazowanie z użyciem kontrastu 71 Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie 4D z głowic objętościowych (brzuszne oraz endo) 72 Możliwość zastosowania głowicy cewnikowej elektronicznej do badań wewnątrzsercowych 73 Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznej detekcji i oceny grubości błony wewnętrznej w badaniach naczyniowych 74 Tryb zamrożenia systemu z możliwością odłączenia zasilania 7

8 Uwaga: 1. Parametry oferowanego produktu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem Producenta. Zamawiający dopuszcza załączenie prospektów w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski. 2. Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia 3. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. 8

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :...

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :... Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent:.. Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :..... Lp Parametry techniczne Warunek graniczny 1 Nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Załącznik do ogłoszenia o zamówieniu nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA APARAT USG 1 szt. Nazwa Wykonawcy Pełna nazwa urządzenia: Producent: Kraj: Rok

Bardziej szczegółowo

Wymagane Parametry Techniczne. Ultrasonograf z 4 głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna, Endovaginalna

Wymagane Parametry Techniczne. Ultrasonograf z 4 głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna, Endovaginalna Załącznik nr 2 Wymagane Parametry Techniczne Ultrasonograf z 4 głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna, Endovaginalna Pełna nazwa urządzenia: -------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr WCZ/ZP/D -12/2014 prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych. Informacje ogólne

Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych. Informacje ogólne Załącznik nr 2 Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych Producent Informacje ogólne Model / Typ Kraj pochodzenia Lp. 1. Konstrukcja Parametry graniczne 2. Najwyższej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne

Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne Załącznik A dosiwz Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne Lp Parametry techniczne Parametry wymagane Opis oferowanego urządzenia (TAK lub NIE) uwagi I Ultrasonograf cyfrowy jednostka bazowa

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-53/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH, PRZENOŚNYCH I MONITORÓW 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wodociągi Sp. z o.o. ul. Reymonta 12 48-340 Głuchołazy Tel.: +48 774391932, Fax.: +48 774391742 www.wodgluch.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/04/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY

Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT zawarta w dniu... w Olsztynie, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro na podstawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Z uwagi na zapytania Wykonawców Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie następujących Pakietów:

Z uwagi na zapytania Wykonawców Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie następujących Pakietów: Załącznik Nr 1 do odpowiedzi na pytania i modyfikację treści SIWZ. Z uwagi na zapytania Wykonawców Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/27-07/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawa tabletów z mikrokomputerem i akcesoriami,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP 669-10-44-410 REGON 330006292 BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. (Nazwa i adres Wykonawcy) Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna. 1. Część nr 1 Kardiotokografy 10 sztuk

Załącznik nr 1 do SIWZ. (Nazwa i adres Wykonawcy) Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna. 1. Część nr 1 Kardiotokografy 10 sztuk Załącznik nr 1 do SIWZ (Nazwa i adres Wykonawcy) Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna 1. Część nr 1 Kardiotokografy 10 sztuk 1.1. Monitor płodu (kardiotokograf) do ciąży mnogiej 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo