Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Spis Treści 1 Przedmiot zamówienia Wymagana zgodność z obowiązującym prawem Wymagana zgodność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem Wymagania funkcjonalne bezwzględnie wymagane dla zamawianych modułów: Wymagania ogólne (systemowe) Wymagania funkcjonalne administrowanie systemem Wymagania funkcjonalne EDM Pozyskanie elektronicznego dokumentu medycznego do Systemu EDM Tworzenie elektronicznego dokumentu medycznego Rejestracja dokumentu Podpisywanie (autoryzacja) elektronicznych dokumentów medycznych Przetwarzanie/archiwizacja elektronicznych dokumentów medycznych w Systemie EDM Zarządzanie dokumentami w repozytorium EDM Przegląd dokumentu medycznego Wyszukiwanie Archiwizacja Rejestry Udostępnianie/exportowanie/importowanie elektronicznego dokumentu medycznego Wymagania administracyjno/techniczne dla EDM: Udostępniane usług Przechowywanie dokumentów medycznych Zarządzanie uprawnieniami Wymagania funkcjonalne Pulpit Użytkownika Wymagania funkcjonalne Punkt pobrań Wymagania funkcjonalne Blok Operacyjny

2 4.7 Wymagania funkcjonalne Transport Sanitarny Wymagania wsparcia technicznego/nadzoru autorskiego:

3 1 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są licencje otwarte na nieograniczoną liczbę użytkowników wraz z trzyletnim wsparciem (wsparcie techniczne/nadzór autorski): 1) na System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (System EDM) tj. system umożliwiający przetwarzanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, 2) na moduł Pulpit Użytkownika stanowiący element systemu AMMS, 3) na moduł Punkt Pobrań stanowiący element systemu AMMS, 4) na moduł Bloku Operacyjnego stanowiący element systemu AMMS, 5) na moduł Transport Sanitarny stanowiący element systemu AMMS. Poprzez przetwarzanie dokumentacji medycznej rozumiane jest: 1. Gromadzenie danych medycznych w dokumentach elektronicznych poprzez: a. Pozyskanie danych medycznych w przypadku importu z systemów źródłowych. b. Utworzenie dokumentu zgodnie z standardami wymiany dokumentów (dla recept, zleceń i skierowań, stosowany jest HL7 CDA, dla danych obrazowych DICOM, dla pozostałych dokumentów sugeruje się stosowanie także standardu HL7 CDA). Standardy HL7 i DICOM są powołane w normie PN-EN przywoływanej w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia Dz.U c. Tworzenie wpisów bezpośrednio do systemu poprzez dodawanie Jednostkowych Danych Medycznych 1 d. Uzupełnianie dokumentów medycznych w oparciu o dokumentację zewnętrzną np. skanów, wyników badań, kart informacyjnych, skierowań itp. 2. Autoryzacja utworzonego elektronicznego dokumentu medycznego przez jego twórcę. 3. Przetwarzanie/archiwizacja elektronicznego dokumentu medycznego (gwarantujące integralność, wiarygodność i niezaprzeczalność tworzonej elektronicznej dokumentacji medycznej). System winien spełniać warunki organizacyjno-techniczne związane z jakością oprogramowania i oceną produktów programowych odpowiadające wymaganiom norm serii PN-ISO ustanowionych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). 4. Udostępnianie elektronicznego dokumentu medycznego (w trybie zgodnym z obowiązującymi przepisami). Szczegółowe wymagania wobec zamawianego systemu określono w dalszych częściach dokumentu. Spełnienie wymagań jest obligatoryjne. Oferowane oprogramowanie (aplikacje) musi spełniać wszystkie wymagania opisane w niniejszym załączniku, są one określone jako bezwzględnie wymagane. 1 jednostkowe dane medyczne - dane osobowe oraz inne dane osób fizycznych dotyczące uprawnień do udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeń opieki zdrowotnej, stanu zdrowia, a także inne dane przetwarzane w związku z planowanymi, udzielanymi i udzielonymi świadczeniami opieki zdrowotnej oraz profilaktyką zdrowotną i realizacją programów zdrowotnych (def. pochodzi z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia Dz.U ); 3

4 2 Wymagana zgodność z obowiązującym prawem Zaoferowane Systemy muszą spełnić wszystkie wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce aktów prawnych oraz norm w szczególności: 1. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U r. Nr 113 poz. 657), 2. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U r. poz. 235), 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U r. Nr 210 poz. 2135), 4. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U r. Nr 191 poz.1410), 5. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U r. Nr 112, poz. 654), 6. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (Dz.U r. Nr 126 poz. 1381), 7. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U r. Nr 52 poz. 417), 8. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U r. Nr 28 poz. 152), 9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), 10. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U r. Nr 182 poz. 1228), 11. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U r. poz. 262), 12. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U r. Nr 206 poz. 1216), 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U r. poz. 526), 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie klasyfikacji danych i systemu kodów w Systemie Informacji Medycznej (Dz.U r. poz. 473), 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej (Dz.U r. poz. 463), 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U r. Nr 252 poz z późn. zm.), 4

5 17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U r. Nr 100 poz. 1024), 18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U r. Nr 206 poz. 1518), 19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, 20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie rodzaju i zakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz.U r. Nr 125, poz. 712), 21. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z 27 kwietnia 2011 r w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U r. Nr 93 poz. 547), 22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie rodzaju i zakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz.U r. Nr 125 poz. 712), 23. Dyrektywa 95/46/We Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych do spraw wewnętrznych, 24. Norma PN-EN ISO : Informatyka w ochronie zdrowia - Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej - Część 1: Model referencyjny, 25. Norma PN-EN :2009 Informatyka w ochronie zdrowia - Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej - Część 2: Specyfikacja wymiany archetypów 26. Norma PN-EN :2009 Informatyka w ochronie zdrowia - Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej - Część 3: Archetypy referencyjne i listy terminów 27. Norma PN-EN :2009 Informatyka w ochronie zdrowia - Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej - Część 4: Bezpieczeństwo danych, 28. Norma PN-EN ISO : Informatyka w ochronie zdrowia Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej - Część 5: Specyfikacja interfejsu, 29. Norma PN-ISO/IEC Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji, 30. Norma ISO/IEC Information technology - Security techniques - Network security, 31. PN-ISO/IEC Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji Wymagania, 32. PN-EN ISO Informatyka w ochronie zdrowia Zarzadzanie bezpieczeństwem informacji w ochronie zdrowia z wykorzystaniem ISO/IEC 27002, 5

6 33. PN-ISO/IEC Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji wraz z PN-ISO/IEC 17799:2007/Ap1:2010 normy te są dokładnym przekładem treści z norm ISO/IEC 27002, 34. Norma PN-I :1999 Technika informatyczna - Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych - Pojęcia i modele bezpieczeństwa systemów informatycznych, 35. Norma PN-I :2003 Technika informatyczna Planowanie i zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych, 36. Norma PN-ISO/IEC 24762:2010 Technika informatyczna Techniki bezpieczeństwa. Wytyczne dla usług odtwarzania techniki teleinformatycznej po katastrofie, 37. Norma PN-EN ISO 10781: Model funkcjonalny systemu elektronicznej dokumentacji zdrowotnej, wersja 1.1, 38. Norma PN-EN ISO :2005 Informatyka medyczna - Dane karty zdrowia pacjenta Część 3: Ograniczony zestaw danych klinicznych, 39. Norma ISO Informatyka w ochronie zdrowia - Wymagania dla architektury elektronicznej dokumentacji medycznej. 40. Normy z serii PN-ISO/IEC zawierające wytyczne stosowania serii Norm Międzynarodowych z zakresu Inżynieria oprogramowania dotyczących wymagań jakości i oceny produktów programowych (SQuaRE: Software product Quality Requirements and Evaluation). 3 Wymagana zgodność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem Dostarczane oprogramowanie musi być zintegrowane z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem. Wymagana jest integracja dwustronna umożliwiająca zarówno pozyskiwanie dokumentów do repozytorium z systemów źródłowych jak i pozyskanie informacji z dokumentów wprowadzanych bezpośrednio do repozytorium EDM do systemów dziedzinowych (np. wynik badania widoczny w rekordzie zdrowotnym pacjenta przeglądanym w systemie HIS, czy dane dotyczące usługi medycznej w systemie kosztowym). Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie, pełnej integracji oferowanych przez siebie systemów z działającymi u Zamawiającego systemami (wskazanymi w Tabeli 1) w zakresie umożliwiającym pracę na danych medycznych i przepływem informacji do i z systemów HIS/RIS/PACS Zamawiającego. Tabela 1 wykaz posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania produkcji Asseco Poland S.A. oraz Pixel Technology s.c.. Lp Wyszczególnienie oprogramowania Nazwa rodziny produktów Producent 1 Apteczka Oddziałowa InfoMedica AMMS Asseco Poland S.A. 2 Apteka InfoMedica AMMS Asseco Poland S.A. 3 Zlecenia InfoMedica AMMS Asseco Poland S.A. 4 Dokumenty Medyczne InfoMedica AMMS Asseco Poland S.A. 5 Gruper JGP InfoMedica AMMS Asseco Poland S.A. 6

7 Lp Wyszczególnienie oprogramowania Nazwa rodziny produktów Producent 6 Optymalizator (symulator) JGP InfoMedica AMMS Asseco Poland S.A. 7 Gabinet lekarski InfoMedica AMMS Asseco Poland S.A. 8 Pracownia InfoMedica AMMS Asseco Poland S.A. 9 Recepcja InfoMedica AMMS Asseco Poland S.A. 10 Statystyka InfoMedica AMMS Asseco Poland S.A. 11 Ruch Chorych InfoMedica AMMS Asseco Poland S.A. 12 mhosp InfoMedica AMMS Asseco Poland S.A. 16 Finansowo-Księgowy InfoMedica Asseco Poland S.A. 17 Obsługa kasy gotówkowej InfoMedica Asseco Poland S.A. 18 Koszty InfoMedica Asseco Poland S.A. 19 Rejestr Sprzedaży InfoMedica Asseco Poland S.A. 20 Gospodarka Materiałowa InfoMedica Asseco Poland S.A. 21 Grafik InfoMedica Asseco Poland S.A. 22 Kadry InfoMedica Asseco Poland S.A. 23 Płace InfoMedica Asseco Poland S.A. 24 Gabinet rehabilitacji InfoMedica Asseco Poland S.A. 25 Obsługa Sprzedaży InfoMedica Asseco Poland S.A. 26 Pracownia Patomorfologiczna InfoMedica Asseco Poland S.A. 27 Środki Trwałe InfoMedica Asseco Poland S.A. 28 Wyposażenie InfoMedica Asseco Poland S.A. 29 System Ewidencji Zamówień Publicznych i Przetargów InfoMedica Asseco Poland S.A. 30 Oprogramowanie Serwer Archiwizacji ExPACS - Pixel Technology s.c. 31 Oprogramowanie Serwer Dystrybucji Obrazów Exhibeon - Pixel Technology s.c. 32 Exhibeon oprogramowanie Lekarskich Stacji Diagnostycznych - Pixel Technology s.c. 33 System Radiologiczny klasy RIS Chazon - Pixel Technology s.c. Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z wiążącą go umową licencyjną z twórcami posiadanych systemów informatycznych, nie jest w posiadaniu kodów źródłowych tych systemów. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić koszty pozyskania wiedzy, niezbędnej dokumentacji lub/i licencji, prac programistycznych i przygotowania interfejsów integracyjnych (zarówno w oferowanym systemie jak i po stronie systemów posiadanych przez Zamawiającego), w celu przygotowania oferowanych Systemów do podłączenia do systemów HIS/RIS/PACS Zamawiającego. Oferowane Systemy winny być zintegrowane z systemami Zamawiającego a całkowity koszt tej integracji leży po stronie Wykonawcy i powinien zostać uwzględniony w ofercie. Zapewniona integracja powinna umożliwiać przesyłanie danych, informacji i elektronicznych dokumentów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W ramach zapewnionej usługi wsparcia technicznego Wykonawca zapewni aktualizację dokonanej integracji w celu dostosowania do zmiany obowiązujących przepisów. 7

8 Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty oświadczenia właściciela praw autorskich do oprogramowania wskazanego w Tabeli 1, że Oferent dokonał integracji oferowanego oprogramowania z oprogramowaniem Zamawiającego. Ponadto Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty własne oświadczenie, że dokonał pełnej integracji oferowanego oprogramowania z oprogramowaniem Zamawiającego. 4 Wymagania funkcjonalne bezwzględnie wymagane dla zamawianych modułów: 4.1 Wymagania ogólne (systemowe) 1. System posiada interfejs graficzny. 2. Oferowany moduł działa w oparciu o jeden motor bazy danych razem z systemem HIS Zamawiającego a jego uruchomienie nie wymaga nabycia przez zamawiającego dodatkowego oprogramowania bazodanowego (posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie działa w oparciu o system bazodanowy Oracle Database). 3. Dostarczany system zapewnia interoperacyjność na poziomie systemu operacyjnego i pracuje co najmniej w systemach operacyjnych (wersjach 32 i 64 bitowych): Microsoft Windows (XP/Vista/7/8), Linux (Red Hat Enterprise, SuSE, Fedora, Ubuntu, Debian), Apple Mac OS X (Lion, Mavericks, Yosemite). Dostawca zapewni rozwój systemu dostosowując go do nowych wersji ww. systemów. 4. System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. Jest wyposażony w system podpowiedzi (help). W przypadku oprogramowania narzędziowego i administracyjnego serwera bazy danych - częściowa komunikacja w języku angielskim. 5. W funkcjach związanych z wprowadzaniem danych system udostępnia podpowiedzi, automatyczne wypełnianie pól, słowniki grup danych (katalogi leków, procedur medycznych, danych osobowych, terytorialnych) system umożliwia ręczne wyróżnienie w słownikach pozycji najczęściej używanych. 6. System musi umożliwić skanowanie danych z dokumentów tożsamości - dowodów osobistych lub prawo jazdy i na tej podstawie dokonywanie identyfikacji pacjenta. 7. System musi umożliwiać obsługę kodów 2D do rejestracji skierowań pochodzących z innych podmiotów leczniczych. 8. System posiada mechanizm informujący użytkowników o zmianach i nowościach w aplikacjach. 9. System posiada kontrolę/parametryzację wielkich/małych liter. 10. W systemie istnieje możliwość ustawienia w wybranych polach jak ma być sformatowany wpis (pola opisowe). 11. System zapewnia odporność struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz pozwala na szybkie odtworzenie ich zawartości i właściwego stanu, jak również posiada mechanizm wykonania ich kopii bieżących oraz sprawnego odtwarzania bazy z kopii. 12. System jest wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem - zabezpieczenia funkcjonują na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych). 13. Dane w systemie są przechowywane w modelu relacyjnym baz danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych. 8

9 14. Interfejs użytkownika jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej i nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania na stacjach klienckich (tzw. cienki klient ). 15. System musi umożliwić pracę z poziomu najbardziej popularnych przeglądarek, co najmniej MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome i Opera. 16. Musi istnieć możliwość nadania użytkowni uprawnień do pracy wyłącznie w kontekście wybranej/ wybranych jednostek organizacyjnych. Np. tylko oddział wewnętrzy lub gabinet ambulatoryjny i izba przyjęć. 17. System musi umożliwić zmianę jednostki organizacyjnej, na której pracuje użytkownik bez konieczności wylogowywania się z systemu. 18. System zarządzania użytkownikami musi być wspólny dla wszystkich systemów Zamawiającego. 19. System musi posiadać mechanizmy umożliwiające zapis i przeglądanie danych o logowaniu użytkowników do systemu. 20. System musi umożliwiać podgląd aktualnie zalogowanych do systemu użytkowników. 21. System musi tworzyć i utrzymywać log systemu, rejestrujący wszystkich użytkowników systemu i wykonane przez nich czynności z możliwością analizy historii zmienianych wartości danych. 22. Administrator musi posiadać możliwość z poziomu aplikacji z modułu administratora nadawania danemu użytkownikowi unikalnego loginu oraz hasła. Administrator musi posiadać możliwość ustawienia parametrów hasła: długość, czas żywotności, czas przed wygaśnięciem. 23. Administrator musi posiadać z poziomu aplikacji możliwość wylogowania wszystkich użytkowników aplikacji. 24. W przypadku przechowywania haseł w bazie danych, hasła muszą być zapamiętane w postaci niejawnej (zaszyfrowanej). 25. Dane są chronione przed niepowołanym dostępem przy pomocy mechanizmu uprawnień użytkowników. Każdy użytkownik systemu powinien mieć odrębny login i hasło. Jakakolwiek funkcjonalność systemu (niezależnie od ilości modułów) będzie dostępna dla użytkownika dopiero po jego zalogowaniu. 26. System uprawnień jest tak skonstruowany, aby można było użytkownikowi nadać uprawnienia z dokładnością do rodzaju wykonywanej operacji tj. osobne uprawnienie na odczyt danych i osobne na wprowadzanie/modyfikację danych. 27. System uprawnień umożliwia definiowanie grup uprawnień, które można przydzielać poszczególnym użytkownikom. 28. System musi umożliwiać nadawanie użytkownikowi pojedynczych uprawnień z listy dostępnych. 29. System musi umożliwiać definiowanie grup użytkowników i przydzielanie uprawnień do tych grup. 30. System musi umożliwić nadanie użytkownikowi lub grupie użytkowników uprawnień do wydruku dokumentu wg typu. 31. System umożliwia nadawanie uprawnień użytkownikom do jednostek organizacyjnych, w których pracują, np. lekarz pracujący na izbie przyjęć i oddziale wewnętrznym powinien w swoich aplikacjach widzieć tylko pacjentów izby przyjęć i tego jednego oddziału. 9

10 32. System umożliwia administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmianę praw dostępu dla poszczególnych użytkowników i grup użytkowników z dokładnością do poszczególnych modułów oraz funkcji systemu. 33. System umożliwia wyróżnienie pól: a. których wypełnienie jest wymagane, b. przeznaczonych do edycji, c. wypełnionych niepoprawnie. 34. System musi umożliwiać obsługę kodów jedno i dwuwymiarowych do obsługi systemu identyfikacji pacjentów, wyszukiwanie pacjenta w bazie, realizację zleceń (przypisanie kodu z probówki z pobranym materiałem do danego zlecenia). 35. System umożliwia wykonanie nowej operacji w systemie bez konieczności przerywania czynności dotychczas wykonywanej (np. obsługa zdarzenia w trybie nagłym) i powrót do zawieszonej czynności bez utraty danych, kontekstu itp. bez konieczności ponownego uruchamiania aplikacji. 36. System monituje niewypełnienie pól obligatoryjnych oraz błędne wypełnienia jednym komunikatem z możliwością szybkiego przejścia do miejsca aplikacji, gdzie te błędy wystąpiły. 37. System umożliwia obsługę procesów biznesowych realizowanych w szpitalu tzn.: a. pokazuje tylko to, co w danym momencie jest najważniejsze, b. udostępnia tylko te zadania, które na danym etapie powinny zostać wykonane, c. umożliwia wprowadzenie tylko tych danych, które są niezbędne, d. podpowiada kolejne kroki procesu. 38. Użytkownik po zalogowaniu powinien widzieć pulpit zawierający wszystkie funkcje i moduły dostępne dla tego użytkownika. 39. System automatycznie wylogowywuje lub blokuje sesję użytkownika po zadanym czasie braku aktywności. 40. System wyświetla czas pozostały do wylogowania (zablokowania) użytkownika. 41. W systemie musi zostać zachowana zasada jednokrotnego wprowadzania danych. Wymiana danych pomiędzy modułami musi odbywać się na poziomie bazy danych. 42. Dostarczone oprogramowanie musi zagwarantować pełną integrację z systemem HIS działającym u Zamawiającego. Przekazywanie danych musi odbywać się automatycznie i na bieżąco bez konieczności wykonywania dodatkowych operacji przez użytkownika lub administratora. 43. System zawiera wbudowany komunikator umożliwiający wymianę wiadomości pomiędzy użytkownikami. 44. Komunikator opisany w punkcie poprzednim musi umożliwiać: a. wysyłanie wiadomości przez użytkowników systemu, b. wysłanie wiadomości do pracowników jednostki organizacyjnej, c. wysłanie wiadomości do wskazanego użytkownika, d. wysłanie wiadomości do użytkowników pełniących określoną funkcję (lekarze, pielęgniarki), 10

11 e. wysłanie wiadomości do użytkowników wskazanego modułu, f. możliwość łączenia w/w grup adresatów np. wszystkie pielęgniarki z oddziału chorób wewnętrznych pracujące w module Apteczka. g. musi istnieć możliwość nadania wiadomości statusu: zwykła, ważna, wymagająca potwierdzenia. h. definiowanie wiadomości, których wysłanie jest inicjowane zdarzeniem np. zlecenie leku, badania, wynik badania, zamówienie na lek do apteki. i. nadanie wiadomości określonego terminu obowiązywania podawanego z dokładnością do minut. 45. W każdym oknie, gdzie możliwa jest edycja musi znajdować się klawisz <cofnij> lub <anuluj> powodujący powrót do poprzedniego okna bez zapisu danych. 46. Musi istnieć możliwość obsługi aplikacji wyłącznie przy użyciu klawiatury, bez konieczności używania myszki. 47. W każdym polu edycyjnym(opisowym) tj np. treść wywiadu powinna istnieć możliwość wybrania tekstu standardowego lub wczytania tekstu zapisanego w pliku zewnętrznym. Powinna również w tych miejscach istnieć możliwość zapisu do zewnętrznego pliku przygotowanego tekstu oraz powinny być udostępnione podstawowe narzędzia ułatwiające edycję np. kopiuj/wklej. 48. System umożliwia przypisanie do komórki organizacyjnej jednostki, kodu technicznego NFZ - istnieje możliwość zmiany tego kodu w dowolnym momencie pracy systemu. 49. System musi umożliwić określenie jednostkom organizacyjnym oddzielnego numeru REGON, innego niż REGON zakładu opieki zdrowotnej. 50. System zapewnia mechanizm powiadomień generowanych automatycznie w związku ze śledzeniem stanu realizacji zleceń, wyników badań, zamówień do Apteki. 51. System umożliwia sprawdzanie poprawności pisowni w polach opisowych tj. opis badania, wynik, epikryza 4.2 Wymagania funkcjonalne administrowanie systemem 1. Zarządzanie słownikiem jednostek struktury organizacyjnej Zamawiającego na poziomie całego systemu: a. tworzenie i modyfikacja listy jednostek organizacyjnych (rejestracje, gabinety, pracownie, oddziały, izby przyjęć, bloki operacyjne itp.), b. powiązanie struktury jednostek organizacyjnych ze strukturą kosztów. 2. Zarządzanie słownikami standardowymi (ogólnopolskimi): a. Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych ICD9 CM druga polska edycja, b. Klasyfikacja chorób wg ICD rewizja 10, c. Słownik Kodów Terytorialnych GUS, d. Słownik Zawodów. 3. Tworzenie, przegląd, edycja słowników własnych Zamawiającego: a. personelu, b. leków. 11

12 4. Zarządzanie strukturą użytkowników i ich uprawnieniami: a. definiowanie listy użytkowników systemu, b. określenie uprawnień użytkowników, c. możliwość połączenia listy użytkowników ze słownikiem personelu, 5. Dynamiczne definiowanie widoków słowników (zakresu danych wyświetlanych) dla jednostki organizacyjnej, dla użytkownika. 6. Definiowanie terminarzy zasobów: pomieszczeń, łóżek, urządzeń. 7. Zarządzanie parametrami na poziomie systemu, jednostki organizacyjnej, stacji roboczej, użytkownika. 8. Definiowanie struktury dokumentów: a. ksiąg wykorzystywanych na bloku operacyjnym, b. szablonów wydruków (pism). 9. Definiowanie elementów leczenia i złożonych szablonów zleceń wykorzystywanych przez jednostki zlecające. 10. Zarządzanie międzymodułowym systemem komunikacyjnym umożliwiającym pobranie lub wysłanie komunikatów do: a. innych modułów, b. innych użytkowników, c. innych stacji roboczych. 11. System uprawnień pozwalający na precyzyjne definiowanie obszarów dostępnych dla danego użytkownika pełniącego określoną rolę. 12. Możliwość zarządzania uprawnieniami dostępu do określonych operacji w repozytorium. Przykłady uprawnień systemowych: uruchomienie systemu, zarządzanie uprawnieniami użytkowników, zarządzanie parametrami konfiguracyjnymi, zarządzanie typami dokumentów. 13. Możliwość zarządzania uprawnieniami do wykonywania operacji na poszczególnych typach dokumentów w ramach całej placówki lub poszczególnych jednostek organizacyjnych. Przykłady uprawnień do dokumentów: dodawanie dokumentów do repozytorium, odczyt dokumentu, podpisywanie dokumentu, znakowanie czasem dokumentu, import i eksport dokumentu, anulowanie dokumentu, wydruk dokumentu itd. 14. Pozostałe funkcje administratorskie: a. przegląd dziennika operacji (logi), b. funkcje optymalizacji bazy danych, c. możliwość wyszukiwania i łączenia podwójnie wprowadzonych danych pacjentów, lekarzy, instytucji. 15. System musi zachowywać dane pacjenta "scalonego" mechanizmem scalania pacjentów. Pacjent którego dane zostały scalone z danymi innego pacjenta nie może być usunięty z systemu. Dane pacjenta powinny być dostępne do wyszukiwania w szczególności wyszukiwania wg identyfikatora pacjenta. 12

13 4.3 Wymagania funkcjonalne EDM Pozyskanie elektronicznego dokumentu medycznego do Systemu EDM Tworzenie elektronicznego dokumentu medycznego 1. System w zakresie importu/migracji danych medycznych powinien implementować otwartą architekturę umożliwiającą obsługę źródeł danych zgodnie ze specyfiką i wymaganiami dziedzinowych systemów medycznych eksploatowanych przez Zamawiającego HIS (InfoMedica/AMMS produkcji Asseco Poland S.A.) i PACS oraz RIS (Serwer Archiwizacji Obrazów ExPACS oraz System Chazon firmy Pixel Technology s.c.), a także powinien umożliwiać obsługę rożnych formatów komunikatów, w zależności od zakresu danych wymaganych przez poszczególne rodzaje dokumentacji medycznej pozyskiwanej z systemów Zamawiającego, jak i podmiotów zewnętrznych, jeśli taka wymiana wynika z obowiązujących przepisów prawa, 2. System umożliwia dodawanie i edytowanie danych medycznych bezpośrednio w systemie EDM. W tym przypadku dane będą wprowadzane za pomocą odpowiednich formatek dostarczonych w ramach modułu dodawania i edycji danych Systemu EDM, 3. System umożliwia utworzenie dokumentacji medycznej w formie Skomputeryzowanego Rekordu Medycznego 2 z zachowaniem atrybutów dokumentu papierowego (np. podpisy, daty, pieczątki) i umieszczona w systemie informatycznym Zamawiającego w sposób zapewniający czytelność, dostęp, spójność i powiązanie jej z właściwą Elektroniczną Dokumentacją Medyczną konkretnego pacjenta Rejestracja dokumentu 1. System zapewnia automatyczną rejestrację dokumentów elektronicznych generowanych przez system medyczny w repozytorium dokumentacji elektronicznej. 2. System zapewnia rejestrację dokumentów elektronicznych utworzonych w systemie HIS/RIS/PACS Zamawiającego. 3. System umożliwia rejestrację indywidualnych dokumentów medycznych w repozytorium: a. System rejestruje meta dane opisujące indywidualne dokumenty medyczne wykorzystywane do późniejszego wyszukiwania dokumentów. Indeks dokumentów obejmuje przynajmniej: i. dane pozwalające zidentyfikować pacjenta, ii. dane zdarzenia medycznego (hospitalizacji/pobytu/porady/usługi medycznej), które opisuje dany indywidualny dokument medyczny, iii. dane jednostki organizacyjnej (oddziału/poradni), w której powstał rejestrowany dokument medyczny, iv. dane autorów dokumentu medycznego. b. System tworzy dokument XML zgodny ze standardem HL7 CDA oraz rodziną norm PN-EN zawierający indywidualny dokument medyczny w postaci elektronicznej [o strukturze logicznej dokumentu opartej na modelu 2 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U r. Nr 252, poz z późn. zm.: 17 maja 2012 r.,20 grudnia 2012 r.) dokumentacja utworzona w postaci papierowej może zostać odwzorowana cyfrowo (np. poprzez jej zeskanowanie). 13

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9.15.SSI DO SIWZ MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE SP. Z O.O. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE Załącznik nr 12 WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów informatycznych, w tym: 1.1. Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Nr sprawy 9/2013 Olsztyn, dn. 11 kwietnia 2013 r. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA: Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne ogólne

1. Wymagania funkcjonalne ogólne 1. Wymagania funkcjonalne ogólne Lp. Wymaganie 1.1 Wymagania funkcjonalne ogólne Wymagania ogólne 1.1.0.1 1.1.0.2 1.1.0.3 Systemy mają interfejs graficzny dla poszczególnych modułów przeznaczony dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

System obiegu informacji o pacjencie

System obiegu informacji o pacjencie Załącznik Nr 2 System obiegu informacji o pacjencie 1 Funkcjonalności Ogólne... 3 2 e - Rejestracja... 5 3 Rejestracja... 7 4 Poradnia... 12 5 Izba Przyjęć/SOR... 15 6 Oddział... 22 7 Anestezjologia...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby utworzenia informatycznych platform e-usług i aplikacji on-line w s rodowisku typu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing)

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing) Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZAŁĄCZNIK nr 1 BA-231-2/536/276/MM/11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM.

Bardziej szczegółowo

System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne:

System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne: Załącznik nr 4 do SIWZ System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne: - wszystkie elementy systemu mają tworzyć integralne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo