Technologie komunikacyjne w rmie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologie komunikacyjne w rmie"

Transkrypt

1 ŚRODOWISKO stycze -luty 2011 cena 6,99 z (w tym VAT) Azoty Tarnów Kupujemy wielkie okazje Technologie komunikacyjne w rmie Raport Komunikacja kluczowa dla rozwoju Wiele do zrobienia w gospodarce wodno- ciekowej

2 BIOGRADEX R Holding Sp. z o.o. Nowatorska technologia BIOGRADEX - próżniowego odgazowania mieszaniny osadu umożliwia : - powiększenie przepustowości istniejących oczyszczalni ścieków, - przy nowych realizacjach, budowę dwukrotnie mniejszych komór osadu czynnego oraz polepszenie sedymentacji, - oszczędności inwestycyjne i eksploatacyjne, 20 30% przy budowie nowych obiektów, natomiast do 60% przy modernizacjach. Laureat GreenEvo

3

4

5 Fot. na ok adce: berent, sxc.hu; clix, sxc.hu; svilen001, sxc.hu Na pocz tek ŚRODOWISKO Piotr Krakowiak dyrektor wydawnictwa Marta Szczepanik redaktor naczelna Julianna Jachacy sekretarz redakcji Jacek Markowski szef projektu Renata Wojciechowska marketing Piotr Zagórowski opracowanie gra czne i DTP Beata Rokicka korekta Wydawca InfoMarket Sp. z o.o. Redakcja Przemys Zarz dzanie rodowisko ul. Trylogii 2/16 lok. 50, Warszawa tel , fax: Je li nie zaznaczono inaczej, wszystkie materia y ilustracyjne pochodz z serwisu sxc.hu. W przygotowaniu numeru wykorzystano materia y i opracowania prasowe rm. Redakcja nie ponosi odpowiedzialno ci za tre oraz przekaz reklam. Wydawnictwa InfoMarket maj charakter informacyjny i nie s ofert handlow w rozumieniu prawa. Redakcja zastrzega sobie prawo do b dów wynikaj cych z opracowania, interpretacji technicznej oraz sk adu i druku. InfoMarket nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody wynikaj ce z niew a ciwego wykorzystania danych, opracowa oraz materia ów zamieszczonych w wydawnictwach spó ki. od redakcji EFEKTYWNO PRZEDE WSZYSTKIM Nowy rok to nowe postanowienia. My postanowili my pomóc je Pa stwu podj. Zacznijmy od poprawy efektywno ci w rmie. Nie tylko efektywno ci energetycznej. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) wspieraj ka dy rodzaj zarz dzania wszystkimi elementami dzia- alno ci organizacji, pracuj dla utrzymania ci g o ci biznesu. Usprawniaj przep yw danych pomi dzy pracownikami, pracownikami a zarz dem oraz mi dzy rm a jej zewn trznymi partnerami. W zwi zku z tym s tak e idealnym sposobem na realizacj polityki odpowiedzialno ci spo ecznej. Znaczenie ICT coraz bardziej ro nie: w raporcie w numerze sygnalnym PZ pisali my, e s postrzegane jako jeden z najwa niejszych dla gospodarki jutra sektorów. Tymczasem w Polsce wci spotykaj si ze zbyt ma ym zainteresowaniem. Na 133 kraje przebadane w okresie przez wiatowe Forum Ekonomiczne do corocznego raportu na temat technologii informacyjnych uplasowali my si na 65 miejscu za takimi krajami jak Wietnam, Rumunia, RPA i Azerbejd an, które znalaz y si w poprzedzaj cej nas dziesi tce. Warto jednak powzi postanowienie wdro enia systemu wspomagaj cego komunikacj, przep yw informacji, poniewa korzy ci z tego p yn ce s niepodwa alne i przewy szaj koszty, jakie si na przeznaczy. Wracaj c do efektywno ci energetycznej, powinni my zastanowi si nad wprowadzeniem w ycie organizacji systemu zarz dzania energi. Taki system tak e opiera si na technologiach informacyjnych, ale równie istotne s w nim nasze w asne przyzwyczajenia. Zapraszam do lektury obszernych artyku ów ekspertów z Det Norske Veritas i LRQA. Pomy lmy te o skorzystaniu z pomocy nansowej i merytorycznej na rozwój naszych technologii, wdro enie innych rozwi za i systemów zarz dzania. W ofercie wielu instytucji dost pne s kredyty, dotacje, specjalistyczne wsparcie. Podnosz konkurencyjno rmy, odró niaj nas od innych dzi ki sprawniejszym wdro eniom, ochronie informacji, wzorów. W niniejszym numerze PZ mo emy przeczyta o ca ym szeregu takich us ug, od kredytu technologicznego, przez dotacje na certy kacj systemów zarz dzania, po warsztaty na temat oryginalnego designu przemys owego. A jak przebiega a realizacja powzi tych wcze niej postanowie? W gospodarce wodno- ciekowej projekty maj si na uko czeniu, cho wiele jest jeszcze do zrobienia, jak mówi Bart omiej Kirsten z NFO igw. Podsumowania dzia alno ci towarzysz tak e jubileuszom, o których wiele w tym numerze, chocia by 65-lecie G ównego Instytutu Górnictwa, 250-lecie Lloyd s Register i 25-lecie LRQA. Zapraszam do lektury i podejmowania m drych postanowie. Marta Szczepanik Redaktor naczelna Przemys Zarz dzanie rodowisko stycze -luty

6 rada programowa Tomasz Gasi ski Wiceprezes Zarz du, Dyrektor ds. Certy kacji Det Norske Veritas Business Assurance Poland Sp. z o.o. Przewodnicz cy Rady Programowej W odzimierz Biel Country Manager w Norwegii Det Norske Veritas Honorowy Przewodnicz cy Rady Programowej Det Norske Veritas (DNV) jest niezale n fundacj za o on w 1864 r., z siedzib w Oslo w Norwegii. DNV nale y do wiod cych na wiecie organizacji wspieraj cych zrównowa ony rozwój, zgodnie z przyj t wizj : Globalne oddzia ywanie na rzecz bezpiecznej i zrównowa onej przysz o ci. Oferuje us ugi zwi zane ze wsparciem organizacji w budowaniu zrównowa onego rozwoju, CSR, oraz w doskonaleniu us ug i ocenie odporno ci na defraudacj i korupcj. Jadwiga Ronikier Dyrektor dzia u rodowisko i Przemys WS Atkins-Polska Sp. z o.o. Jadwiga Ronikier kieruje multidyscyplinarnym zespo em ekspertów, którzy wiadcz kompleksowe us ugi rodowiskowe, in ynieryjno-techniczne oraz zarz dzania, w celu wsparcia przedsi biorców. Dost p grupy Atkins do mi dzynarodowego know-how umo liwia udzielanie efektywnych ekonomicznie i zgodnych z obowi zuj cym prawodawstwem porad, dotycz cych rozwi zywania istotnych zagadnie w Polsce i innych krajach Europy. dr Krystyna Stephens Prezes Zarz du, Dyrektor Zarz dzaj cy BPIC Sp. z o.o. Zast pca Przewodnicz cego Rady Programowej BPIC Sp. z o.o., Brytyjsko-Polski Instytut Certy kacji i Szkole Sp. z o.o., to rma za o ona w 2009 r., maj ca na celu prowadzenie dzia alno ci opartej na najwy szych standardach wiatowych oraz pragmatyzmie brytyjskim, stosuj c nowoczesny sposób dzia ania zgodnie z zasadami FIRMY GODNEJ ZAUFANIA. W odzimierz Andrzej Smolak Dyrektor, Cz onek Zarz du DQS Polska sp. z o.o. Zast pca Przewodnicz cego Rady Programowej DQS Polska Sp. z o.o. jest cz onkiem grupy DQS GmbH, organizacji funkcjonuj cej od przesz o 20 lat na mi dzynarodowym rynku certy kacji. DQS Polska d y do tego, aby wiadczone us ugi oparte na know-how DQS GmbH, odnosi y si do indywidualnych potrzeb klientów, a prowadzone ekspertyzy wnosi y warto dodan. Spó ka posiada akredytacje PCA i DAR. Jest cz onkiem IQNet. Realizuje ekspertyzy wed ug 70 norm i standardów zarz dzania we wszystkich bran ach. Daniel Chojnacki Radca Prawny Senior Associate Kancelaria Prawnicza Doma ski Zakrzewski Palinka Sp.k. Kancelaria Doma ski Zakrzewski Palinka jest najwi ksz kancelari prawnicz w Polsce. Istnieje od 1993 r. Ma swoj siedzib w Warszawie i biura w Poznaniu, Wroc awiu, Toruniu i odzi. Licz cy ponad 140 osób zespó prawników wiadczy us ugi Klientom ze wszystkich bran gospodarki, oferuj c im kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich dziedzinach i specjalizacjach prawa. Urz d Dozoru Technicznego Urz d Dozoru Technicznego jest pa stwow osob prawn dzia aj c w dziedzinie zapewnienia bezpiecze stwa urz dze i instalacji technicznych. W strukturze organizacyjnej UDT dzia a 29 oddzia ów terenowych i Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego, zatrudnionych jest 1500 wysokiej klasy specjalistów. W ramach UDT dzia a: Akademia UDT, zajmuj ca si organizacj szkole otwartych i zamkni tych dla firm oraz UDT-CERT najwi ksza w Europie Centralnej jednostka notyfikowana i certyfikuj ca. Tadeusz Glazer Dyrektor ds. Bada i Certy kacji Polskiego Centrum Bada i Certy kacji S.A. PCBC S.A. jest liderem w ród jednostek certy kuj cych systemy zarz dzania oraz jednostek szkol cych. wiadczy us ugi w zakresie: oceny zgodno ci wyrobów z wymaganiami dyrektyw w procesie oznakowania CE, badania wyrobów budowlanych i chemicznych, certy kowania gospodarstw ekologicznych, certy kacji uprawniaj cej do oznaczania wyrobów znakami: Q, B, Eko-znak, Ecolabel, certy kacji standardów BRC Global Standard-food oraz IFS, certy kacji systemu Ekozarz dzania i Audytu EMAS, a tak e organizacji szkole i doskonalenia kadr w dziedzinie jako ci. Andrzej Kufel Dyrektor Biura Certy kacji Systemów Zarz dzania Polskiego Rejestru Statków S.A. Polski Rejestr Statków jest instytucj z 75-letnim do wiadczeniem, prowadz c niezale n dzia alno rzeczoznawcz na rynku mi dzynarodowym. Pomaga swoim klientom zapewni bezpiecze stwo ludzi, obiektów p ywaj cych, l dowych, adunków i rodowiska naturalnego. PRS oferuje tak e us ugi zwi zane z certyfikacj wyrobów i systemów zarz dzania. Te ostatnie wykonywane s przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarz dzania, dzia aj ce od 1994 r. Leszek Sitkowski Kierownik Biura Certy kacji LRQA Lloyd s Register (Polska) Sp. z o.o. Lloyd s Register zapewnia najwy szy standard wykonania nadzoru technicznego ju od 1767 r. LRQA jako dzia Lloyd s Register, by a pierwsz instytucj akredytowan przez NACCB (obecnie UKAS) jako kompetentna jednostka do certy kacji systemów jako ci. dr in. W odzimierz A. Sokó Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Eko-efektywnych Technologii i Systemów Zarz dzania w G ównym Instytucie Górnictwa w Katowicach Kierownik projektów: ACT CLEAN Dost p do technologii i wiedzy w zakresie Czystszej Produkcji w Europie Centralnej (Central Europe Programme) i SPIN Zrównowa ona produkcja poprzez innowacje w M P (Baltic Sea Region Programme ). W latach Wiceprezes Zarz du WFO igw w Katowicach wdro- y ZSZ zgodny z ISO 9001, ISO oraz Rozporz dzeniem (WE) nr 1083/ stycze -luty Adam Sarnaszek Dyrektor Bran y Systems & Services Certi cation SGS Polska Sp. z o.o. Za o ona w 1878 r. firma SGS jest najwi ksz niezale n organizacj na wiecie zajmuj c si inspekcj, kontrol oraz certyfikacj wyrobów i us ug na u ytek mi dzynarodowej wymiany handlowej. Posiada sie ponad 1000 biur i laboratoriów. Swoje kompleksowe us ugi realizuje, zatrudniaj c wysoko wykwalifikowanych ekspertów z ró nych bran, w 140 krajach z ca ego wiata. Maciej Wi niewski Prezes Zarz du Consus S.A. Consus S.A. jest cenion w UE firm, zajmuj c si stron finansow systemu handlu uprawnieniami do emisji. Jest cz onkiem gie d Powernext (Bluenext) oraz EEX. Poprzez Nordea Bank mo e uczestniczy w handlu na gie dach ECX oraz Nordpool. Prowadzi doradztwo poprzez wyszukiwanie partnerów do realizacji projektów Jl i CDM. Jako pierwsza w Polsce podj a dzia alno w zakresie oferowania derywatów pogodowych, pozwalaj cych firmom na zabezpieczenie si przed finansowymi skutkami niekorzystnej aury Przemys Zarz dzanie rodowisko

7 technologie dla bezpiecze stwa spis tre ci 6 Rok 2010 w przemy le 7 Konferencja klimatyczna w Meksyku PRZEMYS 8 Wideokomunikacja w biznesie 10 Komunikacja kluczowa dla rozwoju W raporcie w sygnalnym numerze magazynu pisali my, e wiatow gospodark jutra okre l technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT). Spójrzmy na to szerzej. 42 Wiele do zrobienia O I osi priorytetowej PO Infrastruktura i rodowisko rozmawiamy z Bart omiejem Kirstenem, zast pc dyrektora Departamentu Ochrony Wód w Narodowym Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. 46 Inwestujemy Z Uni Europejsk w nowoczesn infrastruktur dla mieszka ców. Rozmowa z Henrykiem Milcarzem 48 Kredyt z premi 17 Polska generuje mniej spamu ni w 2009 r. 18 IT dla zarz dzania miejskim systemem zaopatrzenia w wod 22 Nafta i chemia na polskim rynku 24 Gaz z upków technologiczne wyzwania 26 Kupujemy wielkie okazje W okresie na inwestycje, remonty i wyburzenia niepracuj cych instalacji w Azotach Tarnów wydajemy oko o 490 mln z. Na akwizycje w Guben i K dzierzynie tylko 190 mln z. Z tych liczb wynika nasza ogromna troska o rozwój fabryki w Tarnowie mówi Jerzy Marciniak, prezes zarz du Azotów Tarnów. 50 Dotacje na certy kacj 52 BCM a p ynno nansowa 54 Nowa energia na GPW 56 Anio y biznesu nansuj innowacyjne przedsi wzi cia. Rozmowa z Przemys awem Jur 58 Dobry design to nie tylko adny wygl d 60 Zagro enia górnicze 62 Szanuj ycie! Bezpieczna praca na wysoko ci 64 rodowisko i jako w ywno ci 66 Jubileuszowa konferencja ISO Silesia 67 Jubileusz Lloyd s Register i LRQA 68 SGS wprowadza innowacje w certy kacji. Rozmowa z Adamem Sarnaszkiem 70 Akredytowane laboratoria badawcze 29 Niemiecko-Polskie Forum Ekoinnowacji 30 Barbórka w GIG 32 Jubileusz GIG 33 Technologie zarz dzania rodowiskowego 34 Eko-innowacyjne technologie dla M P 36 We na skalna kompleksowa izolacja 38 W ókna naturalne i ro liny zielarskie wczoraj, dzi i jutro ZARZ DZANIE 40 Z wizyt na oczyszczalniach Przemys Zarz dzanie rodowisko 72 EuroCerty kat 2010 i BiznesKlaster 73 EGD laureatem nagrody EuroCerty kat Inicjatywy i programy wspieraj ce kraje rozwijaj ce si RODOWISKO 76 Systemy zarz dzania energi moda czy konieczno? 80 System zarz dzania energi 82 Adaptacja do zmian klimatu 84 Eko-edukacja w rmie 86 Wybieraj Eko-hotele stycze -luty

8 komentarz Rok 2010 w przemy le 6 stycze -luty Miniony rok przyniós nam wzgl dnie stabilny wzrost produkcji przemys owej, umocnienie wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsi biorstw i spowolniony wzrost liczby osób pozostaj cych bez zatrudnienia na koniec roku. Zwi kszenie aktywno ci gospodarczej korzystnie wp yn o na trudn sytuacj na rynku pracy. W III kwartale 2010 r. dzi ki poprawiaj cemu si tempu wzrostu gospodarczego, jak równie lepszej sytuacji nansowej zaobserwowano aktywno inwestycyjn w przedsi biorstwach. Du ym jednak problemem dla polskich eksporterów by niestabilny kurs z otego. Ogólny klimat koniunktury przedsi biorcy okre lali pozytywnie. Jednostki przetwórstwa przemys owego prognozowa y rozszerzenie portfela zamówie i produkcji. Zwi kszenie produkcji w I pó roczu 2010 r. mo na by o zaobserwowa praktycznie we wszystkich dzia ach przemys u, jednak e najwi ksze o 11,7 proc. w przetwórstwie przemys owym. 1 Po trzech kwarta ach ub.r. przedsi biorstwa wykazywa y p ynno finansow. Nast pi wzrost w odniesieniu do inwestycji, rozpocz te zosta y nowe zadania, które w uj ciu kosztorysowym przekroczy y poziom z 2009 r. W pierwszych trzech kwarta ach minionego roku przedsi biorstwa przemys owe odnotowa y popraw wyników finansowych w porównaniu do okresu z roku poprzedniego (dane dotycz podmiotów gospodarczych prowadz cych ksi gi rachunkowe, zatrudniaj cych 50 i wi cej osób). W uj ciu finansowym wynik ze sprzeda y produktów, materia ów i towarów w przemy le zosta zwi kszony o 13,7 proc. do kwoty 50796,0 mln z. Poprawa wyników nansowych przemys u dotyczy a zarówno kwoty brutto (nast pi wzrost o 23,3 proc. do 53717,3 mln z ), jak i netto (odnotowano wzrost o 25,1 proc. do 45289,0 mln z ). 2 Analizuj c powy sze dane, mo na zauwa y, e w I pó roczu 2010 r. nast pi a istotna poprawa wska ników makroekonomicznych, w porównaniu do niekorzystnego dla polskiej gospodarki I pó rocza 2009 r. W kolejnych miesi cach nast pi a stopniowa stabilizacja tempa wzrostu produkcji ze wzgl du na wzrastaj c baz. Pozytywne tendencje gospodarcze s wynikiem szeregu dzia a reorganizacyjnych, przeprowadzonych przez przedsi biorców dostosowuj cych bie c dzia alno do zmiennej sytuacji rynkowej. Nale y stwierdzi, i po okresie spowolnienia gospodarczego polska gospodarka powraca na cie k szybszego wzrostu. Podsumowuj c w roku 2010 w stosunku do roku 2009 przedsi biorcy w coraz mniejszym stopniu odczuwali niedostateczny popyt na rynkach zagranicznych oraz na rynku krajowym. Brak odpowiedniego parku maszynowego, niedobór surowców, materia ów i pó fabrykatów oraz problemy z wykwalifikowan kadr pracownicz stanowi y istotne znaczenie w bie cej dzia alno ci. Po okresie spowolnienia gospodarczego polska gospodarka powraca na cie k szybszego wzrostu. Maj c na uwadze dane pochodz ce z rynku pracy, mo na stwierdzi, e rmy, które pomimo kryzysu nie zmniejszy y poziomu zatrudnienia, mog mie przewag konkurencyjn na rynku w momencie poprawy koniunktury w uj ciu globalnym. Oczekiwania przedsi biorców na rok 2011 s bardziej optymistyczne w sektorze przemys owym ni w sektorze us ug. Elementem niepewno ci odno nie dalszej sytuacji gospodarczej jest zmiana stawek VAT od 1 stycznia 2011 r., co najprawdopodobniej b dzie skutkowa zmianami cen (ceny wyrobów przemys owych mog rosn ). Krajowa Izba Gospodarcza 1 Dane GUS z listopada 2010 r. 2 Dane GUS z listopada 2010 r Przemys Zarz dzanie rodowisko

9 komentarz Konferencja klimatyczna w Meksyku W grudniu 2010 r. odby a si 16. konferencja klimatyczna w Cancún (COP16). Najwa niejsz kwesti by o ustalenie nowego adu klimatycznego, który mia by obowi zywa po wyga ni ciu Protoko u z Kioto w 2012 r. Zamierzonym celem podj tych decyzji by a oczywi cie wspólna efektywna ochrona naszej planety przed globalnym ociepleniem klimatu. Ustalenie czegokolwiek na tego rodzaju konferencji jest bardzo trudne, poniewa wymaga jednomy lno ci wszystkich krajów w niej uczestnicz cych. W Cancún w Meksyku sta- o si jednak nieco inaczej zgodno- ci nie by o, a w rezultacie, wobec sprzeciwu jednego z krajów, przyj ty zosta tzw. zrównowa ony pakiet decyzji. Zosta y w nim zawarte ustalenia dotycz ce nowych celów redukcyjnych zarówno krajów rozwini tych, jak i rozwijaj cych si wraz z zasadami monitorowania, wery kacji i raportowania. Podpisane porozumienie zawiera bardzo du o tre ci ogólnych, które maj wskazywa na sposób post powania wszystkich stron w nowym adzie klimatycznym. Jakie najwa niejsze elementy w nim zawarto? Co zosta o stworzone? Obok znanego szeregu skrótów EUA, AAU, ERU, CER, JI, CDM pojawi si nowy REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), czyli redukcja emisji powodowanej wylesianiem i degradacj lasów. System ten ma na celu przeciwdzia anie zjawisku niszczenia zasobów le- nych i problemowi braku dost pu do wody zagra aj cemu rolnictwu. Innym rozwi zaniem jest powstanie Cancún Adaptation Framework, czyli ram dla dzia a adaptacyjnych, w których maj mie ci si strategie ograniczania i zarz dzania ryzykiem wyst powania kl sk ywio owych zwi zanych ze zmianami klimatu. Maj one zawiera strategi procesu wspierania dzia a planistycznych oraz zapewni wspó prac i koordynacj dzia a zwi zanych z reagowaniem na migracje klimatyczne i przesiedlenia. W Cancún odkurzono stary pomys, który by ju wiele razy wykorzystywany, a mianowicie powo- anie Zielonego Funduszu Green Fund. Jego koncepcja pojawi a si ju w Porozumieniu Kopenhaskim z wrze nia 2010 r., a g ównym za- o eniem jest tu udzielanie pomocy krajom rozwijaj cym si ze strefy REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), czyli redukcja emisji powodowanej wylesianiem i degradacj lasów. Przemys Zarz dzanie rodowisko równikowej tak, by ograniczy wycinanie lasów tropikalnych. Polska zainicjowa a w Meksyku spotkanie Partnerstwa Wschodniego. Jego rezultaty s u y maj przede wszystkim wsparciu polskich elektrowni, transferowi nowych technologii, a tak e wsparciu realizacji wspólnych projektów s u cych rozwojowi gospodarki niskoemisyjnej. W ostatecznym rozrachunku konferencja klimatyczna nie przynios a znacz cych efektów. Wszelkie sporne kwestie, w tym równie ustalenia dotycz ce ograniczenia emisji po roku 2012, od o ono na 2011 r., do konferencji, która ma si odby w RPA. Pawe Jankowski CONSUS S.A. stycze -luty

10 technologie dla biznesu Wideokomunikacja w biznesie W czasach galopuj cego post pu technologicznego telefon, fax czy przesta y zaspokaja potrzeby nowoczesnego, rozwijaj cego si biznesu. To samo dotyczy ustawicznego kszta cenia pracowników. Okazuje si jednak, e wspóln baz techniczn dla rozwi zania obu tych problemów mog by us ugi oferowane przez rmy informatyczne. Wideokonferencje oraz e-learning. Fot. LifeSize Communications, Inc. 8 stycze -luty Dzisiejszy biznes (a mówi c precyzyjniej profesjonalni mened erowie) bardzo ceni czas. Bez w tpienia jest to jedno z tych uwarunkowa, które maj podstawowy, a niekiedy nawet decyduj cy wp yw na sukces, jak i na mo liwo poniesienia pora ki i jej koszty. Nawet najlepszy pomys, ale zrealizowany pó niej ni to zrobi a konkurencja, nie tylko nie przyniesie sukcesu na miar jego mo liwo- ci, ale mo e by przyczyn strat, a nawet poniesienia kompletnego aska. Dlatego te staramy si odpowiedzie na pytania: jak zminimalizowa czas realizacji ka dego przedsi wzi cia, dotarcia do klienta, uzyskania niezb dnych informacji, zgromadzenia wiedzy koniecznej do wytworzenia produktów i us ug, wypracowania decyzji czy te opanowania jakiej umiej tno- ci. Efektywne zarz dzanie czasem jest rozwi zaniem jednego z kluczowych problemów, przed którymi obecnie staje ka da rma i ka dy mened er. Narz dzia Opisywana technologia udost pnia specjalistom i kadrze zarz dczej narz dzia do szybkiego, sprawnego oraz bezpo redniego komunikowania si w procesie zarz dzania rm, praktycznie bez konieczno ci przemieszczania si. Wprowadzenie takiego systemu wp ywa korzystnie na istotne przeobra enia w jej dzia alno ci. Narz dzia do komunikowania si w systemie on-line rozwijaj si od kilku lat. Dost pne s w wydaniu specjalistycznym oraz powszechnie dost pnym dzi ki us ugom telekomunikacyjnym i popularnemu oprogramowaniu. Ceny tych pierwszych nie zawsze s na miar mo liwo ci wielu firm. W tej sytuacji wydaje si, e oferowane na rynku aplikacje do wideokomunikacji s koncepcj, która skutecznie rozwi zuje ten. Wyposa enie techniczne sprowadza si do dysponowania komputerem lub nowoczesnym smartphonem z dost pem do Internetu, kamer oraz mikrofonem. To wystarcza, by móc zorganizowa wirtualne spotkanie. G ówn obaw jest jednak to, czy systemy proste i tanie mog zapewnia spe nienie oczekiwa potencjalnych u ytkowników. Polski mened er mo e mie do dyspozycji ró ne komunikatory internetowe, które jednak nie zawsze s dyspozycyjne w ka dej chwili i nie zapewniaj nale ytej ochrony przesy anych informacji, co w sprawach biznesowych jest warunkiem koniecznym. Charakterystyka Nowoczesny system, którego efektywno wykorzystania b dzie rozwija a si wraz z rm, powinien: 1. Umo liwia zorganizowanie i odbycie wideokonferencji pozwalaj c na: oszcz dno ci czasu oraz kosztów dojazdu i delegacji (bilety, diety, hotele), szybkie zwo anie spotkania i przyspieszenie wypracowania decyzji w sytuacjach niecierpi cych zw oki, 2. Posiada aplikacj typu Bia a Tablica, na której wszyscy uczestnicy mog np.: 2011 Przemys Zarz dzanie rodowisko

11 technologie dla biznesu rysowa, wprowadza nowe elementy gra czne (struktury, schematy) czy te tre ci opisowe, prezentowa dokumenty b d ce przedmiotem analizy (np. wykresy), tworzy wspólne dokumenty, typu umowy handlowe (oferty, warunki dostaw, umowy, prezentacje). 3. Umo liwi redukcj lub wyeliminowanie kosztów zwi zanych z prowadzeniem szkole w sposób tradycyjny w zakresie: honorarium wyk adowcy i trenera, wynajmu sali wyk adowej, kosztów dojazdu, niekiedy te zakwaterowania i wy ywienia. Umo liwia to tak e oszcz dno czasu szkol cych si. Prawo Niekiedy posiadaj c taki system u ytkownik ma w tpliwo ci, gdzie le y granica prawna stosowania takich systemów w codziennej praktyce biznesowej. Okazuje si, e polski ustawodawca uwzgl dni takie sytuacje i w przepisie art. 222 kodeksu spó ek handlowych dopu ci mo liwo przeprowadzenia posiedzenia rady nadzorczej spó ki z ograniczon odpowiedzialno ci, wykorzystuj c najnowocze niejsz technologi internetowej telekonferencji. Wystarczy bowiem, by w siedzibie spó ki znajdowa si przewodnicz cy rady lub jej sekretarz, a pozostali cz onkowie za po rednictwem telesystemu przy czyli si do zebrania. Ustawodawca wy czy jedynie mo liwo podejmowania uchwa za pomoc wideokonferencji, je eli ich przedmiotem jest wybór przewodnicz cego i wiceprzewodnicz cego rady nadzorczej, powo anie cz onka zarz du oraz odwo anie i zawieszanie w czynno ciach tych osób. Takie rozwi zanie znacznie ogranicza koszty posiedzenia oraz oszcz dza czas. Bezpiecze stwo Decyduj c si na wprowadzenie do zarz dzania rm takiego systemu, szczególny nacisk trzeba po o y na rozeznanie kwestii zwi zanych z zapewnieniem wysokiego poziomu bezpiecze stwa i poufno ci. Przyj ty przez firm system musi zapewni nadzwyczajn dba o o najwa niejsze i najdro sze elementy dzia alno ci ka dej organizacji, czyli wiedz oraz informacj. System winien te posiada tak rozbudowany panel administracyjny, by nie ograniczaj c ilo ci u ytkowników bior cych udzia w jednej wideokonferencji, równocze nie umo liwia zarz dzanie kontami oraz nadawanie uprawnie poszczególnym u ytkownikom. Nie wszyscy uczestnicy konferencji mog mie prawo do nanoszenia zmian we wspólnych dokumentach, ich status mo e zosta ograniczony do roli uczestnika (s uchacza lub mówcy). Obszary i korzy ci System wideokonferencji powinien zosta wprowadzony przede wszystkim w: bie cej komunikacji biznesowej i zarz dzaniu dzia alno ci rmy, kontaktach z oddzia ami rmy i jej biznesowymi partnerami, spotkaniach z handlowcami i negocjacjach z klientami, posiedzeniach zarz du i rad nadzorczych czy te walnych zgromadzeniach (z wirtualnymi g osowaniami w cznie), ale te szkoleniach rmowych. Korzy ci z wprowadzenia takiego systemu do dzia alno ci rmy nale y widzie w: usprawnieniu zarz dzania rm, oszcz dno ci czasu i redukcji kosztów, zapewnieniu wygodnej, ale i bezpiecznej komunikacji oraz podniesieniu presti u rmy. Powinno to stanowi wyra ny sygna dla mened erów, by rozwa yli proponowany kierunek wprowadzania zmian w zarz dzaniu rm. Jest to o tyle wa ne, e jeste my na etapie coraz bardziej zaawansowanej globalizacji gospodarki, a dzia alno polskich rm ulega coraz wi kszemu umi dzynarodowieniu. W tej sytuacji efektywna i niezawodna komunikacja staje si dzi niezb dnym narz dziem do prowadzenia biznesu. Albert Góral Fot. LifeSize Communications, Inc. Przemys Zarz dzanie rodowisko stycze -luty

12 raport W raporcie w sygnalnym numerze magazynu pisali my, e wiatow gospodark jutra okre l technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT). Spójrzmy na to szerzej. Komunikacja kluczowa dla rozwoju 10 stycze -luty Rzeczony raport przytacza analiz Ernst & Young European Investments Monitor Wyniki ankiety, w której respondenci odpowiadali na pytanie Które trzy z nast puj cych sektorów postrzegasz jako kluczowe dla rozwoju europejskiej gospodarki w ci gu nast pnych dwóch lat? wskazuj dwóch wyra nych liderów: technologie informacyjne i komunikacyjne (36 proc.) oraz energetyk i media (34 proc.). Na trzecim miejscu znalaz y si bankowo, nanse i ubezpieczenia z 25 proc. odpowiedzi. Podobne wnioski mo na wyci gn z raportu wiatowego Forum Ekonomicznego (The Global Information Technology Report ICT for sustainability) i INSEAD. Jego autorzy s zdania, e ICT s elementem infrastruktury le cej u podstaw konkurencyjno ci i odegraj wielk rol w procesie wychodzenia wiatowej gospodarki z kryzysu. Pozostan istotne nie tylko dla krajów rozwini tych (dla podtrzymania i wzmocnienia ich potencja u innowacyjnego i d ugoterminowej konkurencyjno ci), ale tak e dla gospodarek o rednim przychodzie oraz rozwijaj cych si w sprzyjaniu transformacji, polepszaniu efektywno ci oraz likwidacji cyfrowych, ekonomicznych i spo ecznych granic. Takie samo znaczenie mog mie dla promocji zrównowa onego rozwoju, zarówno w przemy le, jak i jako kluczowy czynnik rozwoju infrastruktury. ICT atwo ch on mierniki i strategie s u ce zmniejszeniu ich w asnego ladu w glowego (carbon footprint), pomagaj tak e ulepszy rozwi zania dla zmniejszenia konsumpcji energii przez inne sektory. W dodatku dostarczaj wielu nowych, rewolucyjnych kana ów cz cych nas z innymi u ytkownikami, g ównie dzi ki Web 2.0 i aplikacjom telefonów komórkowych. Wyniki raportu Raport opiera si na wska niku Networked Readiness Index (NRI), w którego ramach analiz zosta y obj te 133 gospodarki, rozwini te i rozwijaj ce si, reprezentuj ce cznie ponad 98 proc. wiatowego GDP. Jego celem jest zmierzenie stopnia, w jakim dana gospodarka uczestniczy w rozwoju ICT, stopnia przygotowania na przyj cie ICT przez g ównych uczestników rynku: przedsi biorców prywatnych, biznes i rz d w ich podstawowych operacjach, a tak e aktualnego wykorzystania ICT u ww. uczestników. Zatem, jakie s wyniki? Szwecja wypada najlepiej na wiecie. Jest na pierwszym miejscu spo ród najlepiej usieciowionych gospodarek. Dalej, na 3, plasuje si Dania oraz inne 2011 Przemys Zarz dzanie rodowisko

13 raport Networked Readiness Index Gospodarka Pozycja Wynik Przychód* Szwecja HI 1 Singapur HI 2 Dania HI 3 Szwajcaria HI 4 Stany Zjednoczone HI 5 Finlandia HI 6 Kanada HI 7 Hong Kong SAR HI 8 Holandia HI 9 Norwegia HI 10 Tajwan HI 11 Islandia HI 12 Wielka Brytania HI 13 Niemcy HI 14 Korea P d HI 15 Australia HI 16 Luksemburg HI 17 Francja HI 18 Nowa Zelandia HI 19 Austria HI 20 Japonia HI 21 Belgia HI 22 Zjednoczone Emiraty Arabskie HI 23 Irlandia HI 24 Estonia HI 25 Malta HI 26 Malezja UM 1 Izrael HI 27 Bahrajn HI 28 Katar HI 29 S owenia HI 30 Cypr HI 31 Portugalia HI 32 Hiszpania HI 33 Barbados HI 34 Republika Czeska HI 35 Chiny LM 1 Arabia Saudyjska HI 36 Tunezja LM 2 Chile UM 2 Litwa UM 3 Montenegro UM 4 Indie LM 3 Jordan LM 4 Puerto Rico HI 37 W gry HI 38 Tajlandia LM 5 W ochy HI 39 Przemys Zarz dzanie rodowisko kraje skandynawskie: Finlandia na 6, Norwegia na 10 i Islandia na 12. Na miejscu 2 znalaz si Singapur, a na 5 Stany Zjednoczone. Europa jest wi c najlepiej usieciowionym regionem. Znaczenie IT dla rynku i ochrony rodowiska Cho skupiamy si na wp ywie technologii na rodowisko, technologie mog jednak pomóc rodowisko chroni. Przedsi biorcy spotykaj si z tym faktem na co dzie, chocia by wykonuj c pomiary emisji gazów cieplarnianych. Same firmy zwi zane z technologiami informacyjnymi (IT) wspó zawodnicz ze sob o posiadanie jak najbardziej zielonych, efektywnych energetycznie budynków, centrów czy systemów ogrzewania/ klimatyzacji. Wzrastaj ce dla przysz o ci znaczenie technologii uwidacznia si tak e stycze -luty

14 raport 12 stycze -luty w kapitalizacji najwi kszych rm na wiecie. Google przesun y si z 35 miejsca na 10 pod wzgl dem kapitalizacji rynku w 2009 r. Apple, który w 2008 r. nie si ga nawet pierwszej pi dziesi tki, w roku 2009 osi gn pozycj 11 z prawie 150-proc. wzrostem kapitalizacji. O mioma rmami z bran y ICT w ród pi dziesi ciu najwi kszych kapitalizowanych s : Microsoft, Google, Apple, IBM, Cisco, Oracle, HP i Intel. Oprócz nich w grupie tej znajduje si np. 11 rm z sektora naftowo-energetycznego, 9 z nansowego i tylko jedna z motoryzacyjnego. NRI w Polsce W latach przy 133 zbadanych krajach Polska zaj a 65 miejsce. Rok wcze niej w ród 134 zanalizowanych pod k tem NRI gospodarek uplasowali my si na 69 miejscu, a w okresie (127 badanych) na 62 pozycji. Okres zaznaczy si globalnym kryzysem gospodarczym, st d pewien spadek by on odczuwalny nie tylko w Polsce. Szczegó owych 68 danych do NRI zgrupowanych zosta o w trzech kategoriach w dziewi ciu grupach: Indeks otoczenia prawno-ekonomicznego Rynku Polityki i regulacji Infrastruktury Indeks gotowo ci (umiej tno ci, wiedzy, edukacji) Indywidualnej Biznesu Administracji Indeks u ytkowania (dost pno ci, kosztów) Indywidualnego Biznesowego Administracji Z tych danych 29 jest danymi twardymi, czyli pochodz cymi z innych, wcze niejszych zewn trznych Networked Readiness Index Gospodarka Pozycja Wynik Przychód* Kostaryka UM 5 Oman HI 40 Chorwacja HI 41 otwa UM 6 Mauritius UM 7 Wietnam LO 1 Republika S owacka HI 42 Grecja HI 43 Urugwaj UM 8 Panama UM 9 Rumunia UM 10 Kolumbia UM 11 Brazylia UM 12 RPA UM 13 Brunei Darussalam HI 44 Azerbejd an LM 6 Polska UM 14 Jamajka UM 15 Indonezja LM 7 Kazachstan UM 16 Turcja UM 17 Egipt LM 8 Bu garia UM 18 Sri Lanka LM 9 Macedonia UM 19 Republika Dominikany UM 20 Senegal LO 2 Kuwejt HI 45 Gambia LO 3 Meksyk UM 21 Trynidad i Tobago HI 46 Federacja Rosyjska UM 22 Salwador LM 10 Ukraina LM 11 Gwatemala LM 12 Serbia UM 23 Filipiny LM 13 Botswana UM 24 Pakistan LM 14 Maroko LM 15 Namibia UM 25 Kenia LO 4 Argentyna UM 26 Peru UM 27 Chorwacja LM 16 Mongolia LM 17 Albania LM 18 Mali LO Przemys Zarz dzanie rodowisko

15 raport Networked Readiness Index Gospodarka Pozycja Wynik Przychód* Zambia LO 6 Ghana LO 7 Nigeria LM 19 Gujana LM 20 Armenia LM 21 Mauretania LO 8 Libia UM 28 Wybrze e Ko ci S oniowej LM 22 Syria LM 23 Honduras LM 24 Lesoto LM 25 Burkina Faso LO 9 Tad ykistan LO 10 Bo nia i Hercegowina UM 29 Benin LO 11 Wenezuela UM 30 Algieria UM 31 Ekwador LM 26 Uganda LO 12 Mozambik LO 13 Kambod a LO 14 Bangladesz LO 15 Malawi LO 16 Tanzania LO 17 Madagaskar LO 18 Etiopia LO 19 Republika Kirgiska LO 20 Nepal LO 21 Nikaragua LM 27 Surinam UM 32 Paragwaj LM 28 Kamerun LM 29 Burundi LO 22 Timor LM 30 Boliwia LM 31 Zimbabwe LO 23 Czad LO 24 * Przychód: HI = wysoki, UM = redni górny, LM = redni dolny, LO = niski. Klasy kacja krajów wg przychodu pochodzi z Banku wiatowego (stan na 2009 r.) ród o: The Global Information Technology Report ICT for sustainability raportów, np. Banku wiatowego. Reszta odpowiedzi to wynik ankiet prowadzonych na bie co przez wiatowe Forum Ekonomiczne. Nie wspominaj c ju, e takie mieszanie mniej i bardziej aktualnych danych mo e skutkowa obni on wiarygodno ci opracowania, Przemys Zarz dzanie rodowisko niestety w Polsce wci zaznacza si trend, który Zarz d Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji zauwa y ju przy okazji raportu z poprzedniego okresu. Nadal nie potra my wypromowa tak swoich coraz lepszych kadr, jak i strategii s u cych poprawie stanu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez u ytkowników indywidualnych i organizacje. A mówimy tu o wypromowaniu ich w kraju, bo zw aszcza nasza kadra informatyczna jest bardziej doceniana za granic ni w Polsce. PIIiT jest zdania, e powodem takiego stanu jest mi dzy innymi ma y stopie informatyzacji spo ecze stwa, co skutkuje zamkni tym ko em, i proporcjonalnie ni sza ni w innych krajach unijnych si a nabywcza. Przytoczone na pocz tku niniejszego artyku u korzy ci p yn ce ze stosowania ICT s jednak na tyle wyraziste, e warto spojrze na ten problem innym okiem i zacz promowa korzystanie z tego typu technologii. Ka dy bowiem krok na przód w innowacji telekomunikacyjnej to krok ku efektywno ci zarz dzania i zwi kszania konkurencyjno ci rmy. Marta Szczepanik stycze -luty

16 raport IBM wprowadza polsk wersj LotusLive 14 stycze -luty LotusLive to pakiet rozwi za dzia aj cych w modelu cloud computing, na który sk adaj si m.in. nowa poczta elektroniczna, rozwi zania wspomagaj ce prac grupow, zarz dzanie plikami oraz funkcjonalno ci zintegrowane z rozwi zaniami partnerskimi, takimi jak aplikacja Skype. W model cloud computing IT dostarczane jest jako us uga przez Internet. Pakiet LotusLive umo liwia organizowanie spotka elektronicznych, wspó u ytkowanie plików, prowadzenie rozmów sieciowych, zarz dzanie projektami i prac w sieci z potencjalnymi klientami. Us uga poczty elektronicznej LotusLive Notes zapewnia przedsi biorstwu wysokiej klasy korporacyjna poczt elektroniczn, kalendarz i baz kontaktów opart na uznanym na rynku produkcie IBM Lotus Domino. IBM dostarcza tak e funkcj wspó pracy ze spo eczno ciami w ramach pakietów LotusLive Engage i Lotus- Live Connections. Cz onkowie takiej spo eczno ci, którzy mog pochodzi z ró nych organizacji, maj mo liwo wspó u ytkowania projektów, plików i zak adek, a nawet udost pniania osi gniecie lepszych efektów, przy mniejszych nak adach i poszukuje nowych sposobów ci lejszej wspó pracy z klientami i partnerami mówi Wojciech Wilk, konsultant ds. LotusLive w IBM Polska. LotusLive umo liwia realizacj tych celów, a przy tym jest oferowany przez rm godn zaufania w bezpiecznym i niezawodnym rodowisku. Z us ug LotusLive na wiecie korzysta ju wiele rm ró nej wielko ci. Panasonic w oparciu o LotusLive zapew- elektronicznych forów dyskusyjnych, w których mog uczestniczy wszyscy nia swoim pracownikom efektywn jej cz onkowie. komunikacj i wspó prac w ramach rodowisko LotusLive oferuje te bogaty zestaw funkcji dzi ki zintegrowaniu oraz dostawców. aatranslations, wiatowej sieci klientów, partnerów z rozwi zaniami partnerów biznesowych. Na przyk ad integracja programu ko ci o zasi gu ogólnoeuropejskim rma t umaczeniowa redniej wiel- Skype pozwala korzysta z technologii korzysta z licencji oprogramowania VoIP w spo eczno ci LotusLive. Daje LotusLive przy wspó pracy z 7 tys. dost p do kontaktów Skype i umo liwia wspó prac w czasie rzeczywistym krajach. Firma Signature Mortgage klientami oraz 700 t umaczami w 20 bezpo rednio w rodowisku LotusLive. Corporation ze Stanów Zjednoczonych, z u yciem narz dzi IBM Lo- Z kolei aplikacja Salesforce.com umo liwia u ytkownikom systemu CRM tuslive, umo liwia swoim klientom Salesforce korzystanie z komponentów Lotus Live za po rednictwem karsków o kredyt hipoteczny w do- przegl d oraz podpisywanie wnioty LotusLive dost pnej bezpo rednio wolnym miejscu. Celem jest zminimalizowanie czasu przetwarzania w rodowisku CRM Salesforce. Coraz wi cej firm szuka sposobów na zminimalizowanie kosztów, do 24 wniosków z obecnego terminu 7 dni godzin Przemys Zarz dzanie rodowisko

17 raport Web 2.0 dla CSR Web 2.0 to sie internetowa wykorzystuj ca aplikacje, które pozwalaj jej u ytkownikom aktywnie uczestniczy w dialogu z innymi, dzieli si informacjami. W jej ramach dzia aj m.in. wszelkie portale spo eczno ciowe. Instytut Odpowiedzialnego Biznesu i Forum Odpowiedzialnego Biznesu zorganizowa y na jesieni 2010 r. konferencj pod nazw CSR 2.0. Liczba go ci wydarzenia przekroczy a oczekiwania na sali warszawskiej Stoczni w kulminacyjnym momencie zgromadzonych by o ponad 100 osób! Temat mediów spo eczno ciowych i CSR to obecnie niezwykle wa ny i popularny trend mo e dzi ki takim wydarzeniom jak CSR 2.0 rmy w Polsce poczuj si zainspirowane do korzystania z mediów spo eczno- ciowych jako istotnego kana u komunikacji z interesariuszami. Jak przysta o na wydarzenie spo eczno ciowe, ca y czas by o ono relacjonowane na fanpage u w serwisie Facebook oraz na pro lu spotkania w serwisie Blip. Natalia wik (FOB) i Sebastian Straube (IOB) przywitali uczestników i opowiedzieli o kulisach powstania idei wydarzenia. Zapowiedzieli publikacj fragmentów wywiadu z Martinem Smithem, za o ycielem portalu JustMeans, najbardziej innowacyjnego serwisu, umo liwiaj cego komunikacj mi dzy firmami i spo eczno ciami w kontek cie zrównowa onego rozwoju. Wywiad jest ju do obejrzenia na Facebooku. W temat konferencji wprowadzi- a go ci Justyna Szumniak-Samolej ze Szko y G ównej Handlowej w Warszawie, przedstawiaj c przyk ady inicjatyw integruj cych firmy z ich interesariuszami za pomoc mediów spo eczno ciowych, takie jak: Earthkeepers, My Starbucks IdeaJ czy Green Xchange. Przedstawiciele firmy Young & Rubicam Brands, Marek Staniszewski i Jacek M ynarski, przytoczyli wyniki badania BrandAsset Valuator 2010, wery kuj cego wra liwo spo eczn marek, w tym serwisów internetowych. Badanie jest globalnym przedsi wzi ciem, które pomaga zbada kondycj marki i lepiej ni zarz dza. W polskiej wersji badania za mark najbardziej wra liw i odpowiedzialn spo ecznie uznano portal WirtualnaPolska.pl. Go mi panelu Rola mediów spo- eczno ciowych w monitorowaniu biznesu i inspirowaniu w kierunku spo ecznej odpowiedzialno ci byli akademicy, praktycy i eksperci zwi zani ze rodowiskiem CSR i mediów spo eczno ciowych: Maria Roszkowska- li (SGH), Justyna Szumniak- -Samolej (SGH), Jacek Gadzinowski (Specjalista ds. Marketingu Zintegrowanego), Tomasz Sulewski z Grupy TP oraz Marek Staniszewski z firmy Young & Rubicam Brands. Przemys Zarz dzanie rodowisko stycze -luty

18 raport Dziewi zastosowa w jednym urz dzeniu Jedno urz dzenie, a tak wiele zastosowa Panasonic prezentuje nowy model urz dzenia wielofunkcyjnego typu 9w1. Panasonic prezentuje najnowszy model laserowego urz dzenia wielofunkcyjnego KX-MB2061PDB. Nowy model oprócz standardowych funkcji dostarcza funkcjonalno systemu komunikacji wewn trznej w ma ym biurze, a tym samym pozwala zredukowa ilo sprz tu i koszty jego utrzymania. Dzi ki du ej pr dko ci druku i kopiowania oraz mo liwo ci pracy w sieci, nowy produkt jest idealn odpowiedzi na potrzeby ma- ych i rednich rm. Jest to jedyne urz dzenie na rynku posiadaj ce tak wiele zintegrowanych i unikalnych funkcji. W standardzie model KX-MB2061PDB zosta wyposa ony w jedn bezprzewodow s uchawk, ale bardziej zaawansowani u ytkownicy mog rozszerzy zestaw, a do 6 s uchawek. Dzi ki temu rozwi zaniu niewielka firma mo e oprze swoj sie telefoniczn o jedno urz dzenie, które mo e by wykorzystywane zarówno do komunikacji wewn trz rmy (intercom) jak i na zewn trz. Ponadto urz dzenie posiada cyfrow poczt g osow, która umo liwia zarejestrowanie do 30 minut nagrania. Je li urz dzenie zosta o pod czone do sieci Ethernet, informacja o przyj ciu po czenia oraz ca a nagrana wiadomo mo e zosta przes ana w postaci pliku audio bezpo rednio do komputera u ytkowników, na poczt lub smartphone, je eli odbiorca wiadomo ci znajduje si poza biurem. Urz dzenia posiada wiele zaawansowanych zastosowa sieciowych, które z powodzeniem mog zosta wykorzystane w ma ych i rednich biura poprzez sie Ethernet mo e zosta przypisane do dowolnej liczby komputerów. To innowacyjne narz dzie pozwala na oszcz dzanie papieru, redukowanie ilo ci niechcianych wydruków, przy mo liwo ci pracy z u yciem cza Ethernet lub kabla USB. Urz dzenie laserowe Panasonic KX- -MB2061PDB zosta o zaprojektowane tak, aby korzystanie z niego by o proste dla ka dego. Panel sterowania jest pochylony w taki sposób, aby zapewni doskona widoczno zarówno z pozycji siedz cej, jak i stoj cej. Wymiana kasety z tonerem oraz uzupe niania papieru dokonuje si z przodu urz dzenia, co u atwia jego obs ug. Co wi cej, status urz dzenia oraz ilo toneru mo na sprawdzi z poziomu przegl darki internetowej, dokonuj c zmiany konfiguracji urz dze bezpo rednio z komputera. 16 stycze -luty 2011 Przemys Zarz dzanie rodowisko

19 Polska generuje mniej spamu ni w 2009 r. technologie dla biznesu raport IBM opublikowa raport X-Force podsumowuj cy pierwsz po ow 2010 r. pod wzgl dem bezpiecze stwa IT. Wyniki koncentruj si na tematach zwi zanych z podatno ci dokumentów na ataki, z o liwymi aplikacjami, zagro eniem spamem i phishingiem (czyli wy udzaniem poufnych informacji poprzez podszywanie si pod godn zaufania osob lub instytucj ). W pierwszej po owie 2010 r. Polska zosta a wyparta z pierwszej dziesi tki rankingu krajów rozsy aj cych spam (11. miejsce), podczas gdy w 2009 r., zajmowa a w nim 7. miejsce. W rankingu krajów b d cych ród em ataków phishingowych oraz produkuj cych najwi ksz liczb linków do phishingu Polska zaj a 9. miejsce. Nasz kraj mia odpowiednio 2,9-proc. udzia w produkcji spamu na wiecie oraz 3-proc. we wszystkich globalnych atakach tego typu w pierwszej po owie 2010 r. Niepokoj cym faktem jest brak aktualizacji do ponad 70 proc. (71%) krytycznych luk w aplikacjach i systemach operacyjnych. Oznacza to, e bezpiecze stwo oparte tylko na aktualizacjach to ju przesz o. Zwi kszenie spektrum zagro e o pliki PDF czy rodowiska wirtualne (ataki na poziom nadzorczy rodowiska) powinno zmusi firmy do rewalidacji zaimplementowanych procedur bezpiecze stwa mówi Robert Michalski, Security Tiger Team Consultant w IBM Polska. G ówne wnioski z raportu IBM X-Force: Przemys Zarz dzanie rodowisko Polska spad a na 11. miejsce na li cie pa stw, z których pochodzi najwi ksza ilo spamu, oraz na 9. miejsce pod wzgl dem liczby ataków phishingowych wynika z raportu IBM X-Force. hakerzy ci gle poszukuj nowych sposobów dokonywania ataków, przez co ich liczba ro nie. Atakowane s tak e dobrze chronione systemy. stale wzrasta liczba ataków ukrytych w j zyku JavaScript i w dokumentach PDF; zespó X-Force udokumentowa w pierwszej po owie 2010 r. o 36 proc. wi cej luk w porównaniu do tego samego okresu w 2009 r., mimo to 55 proc. luk nie zosta o za atanych; podatno aplikacji webowych na ataki osi gn a 55 proc., co stanowi ponad po ow wykrytych b dów. 88 proc. luk wyst puje w plug-inach, a nie w samych platformach webowych; w rankingu domen, z których najcz ciej rozsy ano spam, domeny rejestrowane w Rosji zast pi y w czo ówce Chiny; rozmiar niechcianej korespondencji (spam) wzrós dwukrotnie od po owy marca i osi gn rozmiar 10 kb na pocz tku czerwca 2010 r. Najbardziej popularn form wiadomo ci spam jest HTML, w pierwszej po owie 2010 r. ataki nadal skoncentrowane by y na instytucjach nansowych stanowi y one 49 proc. celów wszystkich ataków phishingowych. Analitycy X-Force w raporcie wskazali tak e trzy g ówne trendy, które mog mie znaczenie dla bezpiecze stwa IT w przysz o ci. S to: wirtualizacja dzi ki niej firmy mog dostarcza lepsze us ugi swoim klientom, jednak sukces wirtualizacji zale y tak e od bezpiecze stwa i niezawodno ci infrastruktury IT; wdro enie protoko u IPv6 zmiana protoko u IPv4 na IPv6, który jest ju wspierany przez wi kszo systemów operacyjnych oraz strony internetowe; technologia cloud computing która staje si coraz popularniejsza, ale nadal dopiero si rozwija. Jej wdro enie powinno by przemy lane i dostosowane do potrzeb rmy. stycze -luty

20 technologie dla biznesu IT wspomaga miejski system zaopatrzenia w wod Rozwijanie zintegrowanych systemów wspomagania decyzji opartych o systemy GIS jest nowym trendem i obiecuj c perspektyw w informatyzacji przedsi biorstw wodoci gowych. Przedsi biorstwa wodoci gowe charakteryzuj si rozproszeniem przestrzennym i podobn, stosunkowo atw do zamodelowania struktur, maj c posta sieci z wyodr bnionymi charakterystycznymi obiektami typu w ze i przewód. Od kilku lat wdra a si w takich przedsi biorstwach systemy GIS do generowania map numerycznych ich struktur sieciowych. Niestety, rzadko si zdarza, aby system GIS by stosowany jako element systemu informatycznego integruj cego inne programy. Kolejnym mankamentem w informatyzacji przedsi biorstw sieciowych jest rozdzielenie sfery zarz dzania o charakterze technicznym od sfery zarz dzania o charakterze administracyjnym. Do obu tych rodzajów dzia a stosuje si obecnie odr bne programy, podczas gdy mo na sobie wyobrazi ich integracj w formie jednolitego systemu wspomagania decyzji. W wyniku czenia ró nych programów i stosowania ich w ró nych kombinacjach uzyskuje si po dany efekt synergii. 18 stycze -luty 2011 Przemys Zarz dzanie rodowisko

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Kryteria podziału szufladkowanie

Kryteria podziału szufladkowanie Sektor gospodarczy Kryteria podziału szufladkowanie Przeznaczenie Łącza dostępowe Struktura techniczna Rodzaje sygnałów Media transmisyjne Działalność gospodarcza Sektor gospodarczy 2 / 24 Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG Cennik USŁUGI Telefonicznej Multimedia Polska S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od dnia 5 marca 06

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG Cennik USŁUGI Telefonicznej Multimedia Polska - Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 FORUM Bydgoskie Dni Energii Roman Adrych Główny specjalista ds. zarządzania energią Energetyk

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH ZaЁ cznik nr 1 do OSR Proj. ustawy o cudzoziemcach STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH Nazwa placсwki: WSZYSTKIE Cel wydania: WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Podatki bezpośrednie cz. I

Podatki bezpośrednie cz. I ANNA STĘPNIAK jest prawnikiem specjalizującym się w europejskim prawie podatkowym, doktorantką SGH System podatkowy po przystąpieniu do UE. Podatki bezpośrednie cz. I Zharmonizowanie opodatkowania spółek

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku Nr 3/2015 z dn. 15.01.2015r. Zatwierdzone: Uchwała Rady Nadzorczej B-PBS z s. w Pasłęku Nr 5/2015 z dn. 26.02.2015r. Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Stanowiska nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z 26.02.2016 r.

Załącznik nr 3 do Stanowiska nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z 26.02.2016 r. Załącznik nr 3 do Stanowiska nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z 26.02.2016 r. w zakresie zmian do procedowanego obecnie projektu Ustawy o efektywności energetycznej 1. Uzasadnienie proponowanych zmian legislacyjnych

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim Wielopole Skrzyńskie, 23.10.2013 r. Strona 1 REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania PISA 2009

Wyniki badania PISA 2009 Wyniki badania PISA 2009 Matematyka Warszawa, 7 grudnia 2010 r. Badanie OECD PISA 2009 w liczbach Próba 475.460 uczniów z 17.145 szkół z 65 krajów, reprezentująca populację ponad 26 milionów piętnastolatków

Bardziej szczegółowo

Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji.

Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji. Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji. Na rynku odmienia się słowo kryzys przez wszystkie przypadki. Zapewne z tego względu banki, przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Podstawy realizacji LEEAP oraz SEAP

Podstawy realizacji LEEAP oraz SEAP Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski Podstawy realizacji LEEAP

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK INFORMATYK 312[01] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada działa na podstawie następujących przepisów: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Wpływ polityki podatkowej na atrakcyjność inwestycyjną Polski

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Wpływ polityki podatkowej na atrakcyjność inwestycyjną Polski POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Wpływ polityki podatkowej na atrakcyjność inwestycyjną Polski Dr Paweł Wojciechowski, Prezes Zarządu PAIiIZ Warszawa, 2 marca 2009 I. Podatki a BIZ II.

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI XVIII posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA agenda

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni Szczegółowe cele kształcenia: Po odbyciu praktyki słuchacz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo