Technologie komunikacyjne w rmie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologie komunikacyjne w rmie"

Transkrypt

1 ŚRODOWISKO stycze -luty 2011 cena 6,99 z (w tym VAT) Azoty Tarnów Kupujemy wielkie okazje Technologie komunikacyjne w rmie Raport Komunikacja kluczowa dla rozwoju Wiele do zrobienia w gospodarce wodno- ciekowej

2 BIOGRADEX R Holding Sp. z o.o. Nowatorska technologia BIOGRADEX - próżniowego odgazowania mieszaniny osadu umożliwia : - powiększenie przepustowości istniejących oczyszczalni ścieków, - przy nowych realizacjach, budowę dwukrotnie mniejszych komór osadu czynnego oraz polepszenie sedymentacji, - oszczędności inwestycyjne i eksploatacyjne, 20 30% przy budowie nowych obiektów, natomiast do 60% przy modernizacjach. Laureat GreenEvo

3

4

5 Fot. na ok adce: berent, sxc.hu; clix, sxc.hu; svilen001, sxc.hu Na pocz tek ŚRODOWISKO Piotr Krakowiak dyrektor wydawnictwa Marta Szczepanik redaktor naczelna Julianna Jachacy sekretarz redakcji Jacek Markowski szef projektu Renata Wojciechowska marketing Piotr Zagórowski opracowanie gra czne i DTP Beata Rokicka korekta Wydawca InfoMarket Sp. z o.o. Redakcja Przemys Zarz dzanie rodowisko ul. Trylogii 2/16 lok. 50, Warszawa tel , fax: Je li nie zaznaczono inaczej, wszystkie materia y ilustracyjne pochodz z serwisu sxc.hu. W przygotowaniu numeru wykorzystano materia y i opracowania prasowe rm. Redakcja nie ponosi odpowiedzialno ci za tre oraz przekaz reklam. Wydawnictwa InfoMarket maj charakter informacyjny i nie s ofert handlow w rozumieniu prawa. Redakcja zastrzega sobie prawo do b dów wynikaj cych z opracowania, interpretacji technicznej oraz sk adu i druku. InfoMarket nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody wynikaj ce z niew a ciwego wykorzystania danych, opracowa oraz materia ów zamieszczonych w wydawnictwach spó ki. od redakcji EFEKTYWNO PRZEDE WSZYSTKIM Nowy rok to nowe postanowienia. My postanowili my pomóc je Pa stwu podj. Zacznijmy od poprawy efektywno ci w rmie. Nie tylko efektywno ci energetycznej. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) wspieraj ka dy rodzaj zarz dzania wszystkimi elementami dzia- alno ci organizacji, pracuj dla utrzymania ci g o ci biznesu. Usprawniaj przep yw danych pomi dzy pracownikami, pracownikami a zarz dem oraz mi dzy rm a jej zewn trznymi partnerami. W zwi zku z tym s tak e idealnym sposobem na realizacj polityki odpowiedzialno ci spo ecznej. Znaczenie ICT coraz bardziej ro nie: w raporcie w numerze sygnalnym PZ pisali my, e s postrzegane jako jeden z najwa niejszych dla gospodarki jutra sektorów. Tymczasem w Polsce wci spotykaj si ze zbyt ma ym zainteresowaniem. Na 133 kraje przebadane w okresie przez wiatowe Forum Ekonomiczne do corocznego raportu na temat technologii informacyjnych uplasowali my si na 65 miejscu za takimi krajami jak Wietnam, Rumunia, RPA i Azerbejd an, które znalaz y si w poprzedzaj cej nas dziesi tce. Warto jednak powzi postanowienie wdro enia systemu wspomagaj cego komunikacj, przep yw informacji, poniewa korzy ci z tego p yn ce s niepodwa alne i przewy szaj koszty, jakie si na przeznaczy. Wracaj c do efektywno ci energetycznej, powinni my zastanowi si nad wprowadzeniem w ycie organizacji systemu zarz dzania energi. Taki system tak e opiera si na technologiach informacyjnych, ale równie istotne s w nim nasze w asne przyzwyczajenia. Zapraszam do lektury obszernych artyku ów ekspertów z Det Norske Veritas i LRQA. Pomy lmy te o skorzystaniu z pomocy nansowej i merytorycznej na rozwój naszych technologii, wdro enie innych rozwi za i systemów zarz dzania. W ofercie wielu instytucji dost pne s kredyty, dotacje, specjalistyczne wsparcie. Podnosz konkurencyjno rmy, odró niaj nas od innych dzi ki sprawniejszym wdro eniom, ochronie informacji, wzorów. W niniejszym numerze PZ mo emy przeczyta o ca ym szeregu takich us ug, od kredytu technologicznego, przez dotacje na certy kacj systemów zarz dzania, po warsztaty na temat oryginalnego designu przemys owego. A jak przebiega a realizacja powzi tych wcze niej postanowie? W gospodarce wodno- ciekowej projekty maj si na uko czeniu, cho wiele jest jeszcze do zrobienia, jak mówi Bart omiej Kirsten z NFO igw. Podsumowania dzia alno ci towarzysz tak e jubileuszom, o których wiele w tym numerze, chocia by 65-lecie G ównego Instytutu Górnictwa, 250-lecie Lloyd s Register i 25-lecie LRQA. Zapraszam do lektury i podejmowania m drych postanowie. Marta Szczepanik Redaktor naczelna Przemys Zarz dzanie rodowisko stycze -luty

6 rada programowa Tomasz Gasi ski Wiceprezes Zarz du, Dyrektor ds. Certy kacji Det Norske Veritas Business Assurance Poland Sp. z o.o. Przewodnicz cy Rady Programowej W odzimierz Biel Country Manager w Norwegii Det Norske Veritas Honorowy Przewodnicz cy Rady Programowej Det Norske Veritas (DNV) jest niezale n fundacj za o on w 1864 r., z siedzib w Oslo w Norwegii. DNV nale y do wiod cych na wiecie organizacji wspieraj cych zrównowa ony rozwój, zgodnie z przyj t wizj : Globalne oddzia ywanie na rzecz bezpiecznej i zrównowa onej przysz o ci. Oferuje us ugi zwi zane ze wsparciem organizacji w budowaniu zrównowa onego rozwoju, CSR, oraz w doskonaleniu us ug i ocenie odporno ci na defraudacj i korupcj. Jadwiga Ronikier Dyrektor dzia u rodowisko i Przemys WS Atkins-Polska Sp. z o.o. Jadwiga Ronikier kieruje multidyscyplinarnym zespo em ekspertów, którzy wiadcz kompleksowe us ugi rodowiskowe, in ynieryjno-techniczne oraz zarz dzania, w celu wsparcia przedsi biorców. Dost p grupy Atkins do mi dzynarodowego know-how umo liwia udzielanie efektywnych ekonomicznie i zgodnych z obowi zuj cym prawodawstwem porad, dotycz cych rozwi zywania istotnych zagadnie w Polsce i innych krajach Europy. dr Krystyna Stephens Prezes Zarz du, Dyrektor Zarz dzaj cy BPIC Sp. z o.o. Zast pca Przewodnicz cego Rady Programowej BPIC Sp. z o.o., Brytyjsko-Polski Instytut Certy kacji i Szkole Sp. z o.o., to rma za o ona w 2009 r., maj ca na celu prowadzenie dzia alno ci opartej na najwy szych standardach wiatowych oraz pragmatyzmie brytyjskim, stosuj c nowoczesny sposób dzia ania zgodnie z zasadami FIRMY GODNEJ ZAUFANIA. W odzimierz Andrzej Smolak Dyrektor, Cz onek Zarz du DQS Polska sp. z o.o. Zast pca Przewodnicz cego Rady Programowej DQS Polska Sp. z o.o. jest cz onkiem grupy DQS GmbH, organizacji funkcjonuj cej od przesz o 20 lat na mi dzynarodowym rynku certy kacji. DQS Polska d y do tego, aby wiadczone us ugi oparte na know-how DQS GmbH, odnosi y si do indywidualnych potrzeb klientów, a prowadzone ekspertyzy wnosi y warto dodan. Spó ka posiada akredytacje PCA i DAR. Jest cz onkiem IQNet. Realizuje ekspertyzy wed ug 70 norm i standardów zarz dzania we wszystkich bran ach. Daniel Chojnacki Radca Prawny Senior Associate Kancelaria Prawnicza Doma ski Zakrzewski Palinka Sp.k. Kancelaria Doma ski Zakrzewski Palinka jest najwi ksz kancelari prawnicz w Polsce. Istnieje od 1993 r. Ma swoj siedzib w Warszawie i biura w Poznaniu, Wroc awiu, Toruniu i odzi. Licz cy ponad 140 osób zespó prawników wiadczy us ugi Klientom ze wszystkich bran gospodarki, oferuj c im kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich dziedzinach i specjalizacjach prawa. Urz d Dozoru Technicznego Urz d Dozoru Technicznego jest pa stwow osob prawn dzia aj c w dziedzinie zapewnienia bezpiecze stwa urz dze i instalacji technicznych. W strukturze organizacyjnej UDT dzia a 29 oddzia ów terenowych i Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego, zatrudnionych jest 1500 wysokiej klasy specjalistów. W ramach UDT dzia a: Akademia UDT, zajmuj ca si organizacj szkole otwartych i zamkni tych dla firm oraz UDT-CERT najwi ksza w Europie Centralnej jednostka notyfikowana i certyfikuj ca. Tadeusz Glazer Dyrektor ds. Bada i Certy kacji Polskiego Centrum Bada i Certy kacji S.A. PCBC S.A. jest liderem w ród jednostek certy kuj cych systemy zarz dzania oraz jednostek szkol cych. wiadczy us ugi w zakresie: oceny zgodno ci wyrobów z wymaganiami dyrektyw w procesie oznakowania CE, badania wyrobów budowlanych i chemicznych, certy kowania gospodarstw ekologicznych, certy kacji uprawniaj cej do oznaczania wyrobów znakami: Q, B, Eko-znak, Ecolabel, certy kacji standardów BRC Global Standard-food oraz IFS, certy kacji systemu Ekozarz dzania i Audytu EMAS, a tak e organizacji szkole i doskonalenia kadr w dziedzinie jako ci. Andrzej Kufel Dyrektor Biura Certy kacji Systemów Zarz dzania Polskiego Rejestru Statków S.A. Polski Rejestr Statków jest instytucj z 75-letnim do wiadczeniem, prowadz c niezale n dzia alno rzeczoznawcz na rynku mi dzynarodowym. Pomaga swoim klientom zapewni bezpiecze stwo ludzi, obiektów p ywaj cych, l dowych, adunków i rodowiska naturalnego. PRS oferuje tak e us ugi zwi zane z certyfikacj wyrobów i systemów zarz dzania. Te ostatnie wykonywane s przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarz dzania, dzia aj ce od 1994 r. Leszek Sitkowski Kierownik Biura Certy kacji LRQA Lloyd s Register (Polska) Sp. z o.o. Lloyd s Register zapewnia najwy szy standard wykonania nadzoru technicznego ju od 1767 r. LRQA jako dzia Lloyd s Register, by a pierwsz instytucj akredytowan przez NACCB (obecnie UKAS) jako kompetentna jednostka do certy kacji systemów jako ci. dr in. W odzimierz A. Sokó Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Eko-efektywnych Technologii i Systemów Zarz dzania w G ównym Instytucie Górnictwa w Katowicach Kierownik projektów: ACT CLEAN Dost p do technologii i wiedzy w zakresie Czystszej Produkcji w Europie Centralnej (Central Europe Programme) i SPIN Zrównowa ona produkcja poprzez innowacje w M P (Baltic Sea Region Programme ). W latach Wiceprezes Zarz du WFO igw w Katowicach wdro- y ZSZ zgodny z ISO 9001, ISO oraz Rozporz dzeniem (WE) nr 1083/ stycze -luty Adam Sarnaszek Dyrektor Bran y Systems & Services Certi cation SGS Polska Sp. z o.o. Za o ona w 1878 r. firma SGS jest najwi ksz niezale n organizacj na wiecie zajmuj c si inspekcj, kontrol oraz certyfikacj wyrobów i us ug na u ytek mi dzynarodowej wymiany handlowej. Posiada sie ponad 1000 biur i laboratoriów. Swoje kompleksowe us ugi realizuje, zatrudniaj c wysoko wykwalifikowanych ekspertów z ró nych bran, w 140 krajach z ca ego wiata. Maciej Wi niewski Prezes Zarz du Consus S.A. Consus S.A. jest cenion w UE firm, zajmuj c si stron finansow systemu handlu uprawnieniami do emisji. Jest cz onkiem gie d Powernext (Bluenext) oraz EEX. Poprzez Nordea Bank mo e uczestniczy w handlu na gie dach ECX oraz Nordpool. Prowadzi doradztwo poprzez wyszukiwanie partnerów do realizacji projektów Jl i CDM. Jako pierwsza w Polsce podj a dzia alno w zakresie oferowania derywatów pogodowych, pozwalaj cych firmom na zabezpieczenie si przed finansowymi skutkami niekorzystnej aury Przemys Zarz dzanie rodowisko

7 technologie dla bezpiecze stwa spis tre ci 6 Rok 2010 w przemy le 7 Konferencja klimatyczna w Meksyku PRZEMYS 8 Wideokomunikacja w biznesie 10 Komunikacja kluczowa dla rozwoju W raporcie w sygnalnym numerze magazynu pisali my, e wiatow gospodark jutra okre l technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT). Spójrzmy na to szerzej. 42 Wiele do zrobienia O I osi priorytetowej PO Infrastruktura i rodowisko rozmawiamy z Bart omiejem Kirstenem, zast pc dyrektora Departamentu Ochrony Wód w Narodowym Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. 46 Inwestujemy Z Uni Europejsk w nowoczesn infrastruktur dla mieszka ców. Rozmowa z Henrykiem Milcarzem 48 Kredyt z premi 17 Polska generuje mniej spamu ni w 2009 r. 18 IT dla zarz dzania miejskim systemem zaopatrzenia w wod 22 Nafta i chemia na polskim rynku 24 Gaz z upków technologiczne wyzwania 26 Kupujemy wielkie okazje W okresie na inwestycje, remonty i wyburzenia niepracuj cych instalacji w Azotach Tarnów wydajemy oko o 490 mln z. Na akwizycje w Guben i K dzierzynie tylko 190 mln z. Z tych liczb wynika nasza ogromna troska o rozwój fabryki w Tarnowie mówi Jerzy Marciniak, prezes zarz du Azotów Tarnów. 50 Dotacje na certy kacj 52 BCM a p ynno nansowa 54 Nowa energia na GPW 56 Anio y biznesu nansuj innowacyjne przedsi wzi cia. Rozmowa z Przemys awem Jur 58 Dobry design to nie tylko adny wygl d 60 Zagro enia górnicze 62 Szanuj ycie! Bezpieczna praca na wysoko ci 64 rodowisko i jako w ywno ci 66 Jubileuszowa konferencja ISO Silesia 67 Jubileusz Lloyd s Register i LRQA 68 SGS wprowadza innowacje w certy kacji. Rozmowa z Adamem Sarnaszkiem 70 Akredytowane laboratoria badawcze 29 Niemiecko-Polskie Forum Ekoinnowacji 30 Barbórka w GIG 32 Jubileusz GIG 33 Technologie zarz dzania rodowiskowego 34 Eko-innowacyjne technologie dla M P 36 We na skalna kompleksowa izolacja 38 W ókna naturalne i ro liny zielarskie wczoraj, dzi i jutro ZARZ DZANIE 40 Z wizyt na oczyszczalniach Przemys Zarz dzanie rodowisko 72 EuroCerty kat 2010 i BiznesKlaster 73 EGD laureatem nagrody EuroCerty kat Inicjatywy i programy wspieraj ce kraje rozwijaj ce si RODOWISKO 76 Systemy zarz dzania energi moda czy konieczno? 80 System zarz dzania energi 82 Adaptacja do zmian klimatu 84 Eko-edukacja w rmie 86 Wybieraj Eko-hotele stycze -luty

8 komentarz Rok 2010 w przemy le 6 stycze -luty Miniony rok przyniós nam wzgl dnie stabilny wzrost produkcji przemys owej, umocnienie wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsi biorstw i spowolniony wzrost liczby osób pozostaj cych bez zatrudnienia na koniec roku. Zwi kszenie aktywno ci gospodarczej korzystnie wp yn o na trudn sytuacj na rynku pracy. W III kwartale 2010 r. dzi ki poprawiaj cemu si tempu wzrostu gospodarczego, jak równie lepszej sytuacji nansowej zaobserwowano aktywno inwestycyjn w przedsi biorstwach. Du ym jednak problemem dla polskich eksporterów by niestabilny kurs z otego. Ogólny klimat koniunktury przedsi biorcy okre lali pozytywnie. Jednostki przetwórstwa przemys owego prognozowa y rozszerzenie portfela zamówie i produkcji. Zwi kszenie produkcji w I pó roczu 2010 r. mo na by o zaobserwowa praktycznie we wszystkich dzia ach przemys u, jednak e najwi ksze o 11,7 proc. w przetwórstwie przemys owym. 1 Po trzech kwarta ach ub.r. przedsi biorstwa wykazywa y p ynno finansow. Nast pi wzrost w odniesieniu do inwestycji, rozpocz te zosta y nowe zadania, które w uj ciu kosztorysowym przekroczy y poziom z 2009 r. W pierwszych trzech kwarta ach minionego roku przedsi biorstwa przemys owe odnotowa y popraw wyników finansowych w porównaniu do okresu z roku poprzedniego (dane dotycz podmiotów gospodarczych prowadz cych ksi gi rachunkowe, zatrudniaj cych 50 i wi cej osób). W uj ciu finansowym wynik ze sprzeda y produktów, materia ów i towarów w przemy le zosta zwi kszony o 13,7 proc. do kwoty 50796,0 mln z. Poprawa wyników nansowych przemys u dotyczy a zarówno kwoty brutto (nast pi wzrost o 23,3 proc. do 53717,3 mln z ), jak i netto (odnotowano wzrost o 25,1 proc. do 45289,0 mln z ). 2 Analizuj c powy sze dane, mo na zauwa y, e w I pó roczu 2010 r. nast pi a istotna poprawa wska ników makroekonomicznych, w porównaniu do niekorzystnego dla polskiej gospodarki I pó rocza 2009 r. W kolejnych miesi cach nast pi a stopniowa stabilizacja tempa wzrostu produkcji ze wzgl du na wzrastaj c baz. Pozytywne tendencje gospodarcze s wynikiem szeregu dzia a reorganizacyjnych, przeprowadzonych przez przedsi biorców dostosowuj cych bie c dzia alno do zmiennej sytuacji rynkowej. Nale y stwierdzi, i po okresie spowolnienia gospodarczego polska gospodarka powraca na cie k szybszego wzrostu. Podsumowuj c w roku 2010 w stosunku do roku 2009 przedsi biorcy w coraz mniejszym stopniu odczuwali niedostateczny popyt na rynkach zagranicznych oraz na rynku krajowym. Brak odpowiedniego parku maszynowego, niedobór surowców, materia ów i pó fabrykatów oraz problemy z wykwalifikowan kadr pracownicz stanowi y istotne znaczenie w bie cej dzia alno ci. Po okresie spowolnienia gospodarczego polska gospodarka powraca na cie k szybszego wzrostu. Maj c na uwadze dane pochodz ce z rynku pracy, mo na stwierdzi, e rmy, które pomimo kryzysu nie zmniejszy y poziomu zatrudnienia, mog mie przewag konkurencyjn na rynku w momencie poprawy koniunktury w uj ciu globalnym. Oczekiwania przedsi biorców na rok 2011 s bardziej optymistyczne w sektorze przemys owym ni w sektorze us ug. Elementem niepewno ci odno nie dalszej sytuacji gospodarczej jest zmiana stawek VAT od 1 stycznia 2011 r., co najprawdopodobniej b dzie skutkowa zmianami cen (ceny wyrobów przemys owych mog rosn ). Krajowa Izba Gospodarcza 1 Dane GUS z listopada 2010 r. 2 Dane GUS z listopada 2010 r Przemys Zarz dzanie rodowisko

9 komentarz Konferencja klimatyczna w Meksyku W grudniu 2010 r. odby a si 16. konferencja klimatyczna w Cancún (COP16). Najwa niejsz kwesti by o ustalenie nowego adu klimatycznego, który mia by obowi zywa po wyga ni ciu Protoko u z Kioto w 2012 r. Zamierzonym celem podj tych decyzji by a oczywi cie wspólna efektywna ochrona naszej planety przed globalnym ociepleniem klimatu. Ustalenie czegokolwiek na tego rodzaju konferencji jest bardzo trudne, poniewa wymaga jednomy lno ci wszystkich krajów w niej uczestnicz cych. W Cancún w Meksyku sta- o si jednak nieco inaczej zgodno- ci nie by o, a w rezultacie, wobec sprzeciwu jednego z krajów, przyj ty zosta tzw. zrównowa ony pakiet decyzji. Zosta y w nim zawarte ustalenia dotycz ce nowych celów redukcyjnych zarówno krajów rozwini tych, jak i rozwijaj cych si wraz z zasadami monitorowania, wery kacji i raportowania. Podpisane porozumienie zawiera bardzo du o tre ci ogólnych, które maj wskazywa na sposób post powania wszystkich stron w nowym adzie klimatycznym. Jakie najwa niejsze elementy w nim zawarto? Co zosta o stworzone? Obok znanego szeregu skrótów EUA, AAU, ERU, CER, JI, CDM pojawi si nowy REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), czyli redukcja emisji powodowanej wylesianiem i degradacj lasów. System ten ma na celu przeciwdzia anie zjawisku niszczenia zasobów le- nych i problemowi braku dost pu do wody zagra aj cemu rolnictwu. Innym rozwi zaniem jest powstanie Cancún Adaptation Framework, czyli ram dla dzia a adaptacyjnych, w których maj mie ci si strategie ograniczania i zarz dzania ryzykiem wyst powania kl sk ywio owych zwi zanych ze zmianami klimatu. Maj one zawiera strategi procesu wspierania dzia a planistycznych oraz zapewni wspó prac i koordynacj dzia a zwi zanych z reagowaniem na migracje klimatyczne i przesiedlenia. W Cancún odkurzono stary pomys, który by ju wiele razy wykorzystywany, a mianowicie powo- anie Zielonego Funduszu Green Fund. Jego koncepcja pojawi a si ju w Porozumieniu Kopenhaskim z wrze nia 2010 r., a g ównym za- o eniem jest tu udzielanie pomocy krajom rozwijaj cym si ze strefy REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), czyli redukcja emisji powodowanej wylesianiem i degradacj lasów. Przemys Zarz dzanie rodowisko równikowej tak, by ograniczy wycinanie lasów tropikalnych. Polska zainicjowa a w Meksyku spotkanie Partnerstwa Wschodniego. Jego rezultaty s u y maj przede wszystkim wsparciu polskich elektrowni, transferowi nowych technologii, a tak e wsparciu realizacji wspólnych projektów s u cych rozwojowi gospodarki niskoemisyjnej. W ostatecznym rozrachunku konferencja klimatyczna nie przynios a znacz cych efektów. Wszelkie sporne kwestie, w tym równie ustalenia dotycz ce ograniczenia emisji po roku 2012, od o ono na 2011 r., do konferencji, która ma si odby w RPA. Pawe Jankowski CONSUS S.A. stycze -luty

10 technologie dla biznesu Wideokomunikacja w biznesie W czasach galopuj cego post pu technologicznego telefon, fax czy przesta y zaspokaja potrzeby nowoczesnego, rozwijaj cego si biznesu. To samo dotyczy ustawicznego kszta cenia pracowników. Okazuje si jednak, e wspóln baz techniczn dla rozwi zania obu tych problemów mog by us ugi oferowane przez rmy informatyczne. Wideokonferencje oraz e-learning. Fot. LifeSize Communications, Inc. 8 stycze -luty Dzisiejszy biznes (a mówi c precyzyjniej profesjonalni mened erowie) bardzo ceni czas. Bez w tpienia jest to jedno z tych uwarunkowa, które maj podstawowy, a niekiedy nawet decyduj cy wp yw na sukces, jak i na mo liwo poniesienia pora ki i jej koszty. Nawet najlepszy pomys, ale zrealizowany pó niej ni to zrobi a konkurencja, nie tylko nie przyniesie sukcesu na miar jego mo liwo- ci, ale mo e by przyczyn strat, a nawet poniesienia kompletnego aska. Dlatego te staramy si odpowiedzie na pytania: jak zminimalizowa czas realizacji ka dego przedsi wzi cia, dotarcia do klienta, uzyskania niezb dnych informacji, zgromadzenia wiedzy koniecznej do wytworzenia produktów i us ug, wypracowania decyzji czy te opanowania jakiej umiej tno- ci. Efektywne zarz dzanie czasem jest rozwi zaniem jednego z kluczowych problemów, przed którymi obecnie staje ka da rma i ka dy mened er. Narz dzia Opisywana technologia udost pnia specjalistom i kadrze zarz dczej narz dzia do szybkiego, sprawnego oraz bezpo redniego komunikowania si w procesie zarz dzania rm, praktycznie bez konieczno ci przemieszczania si. Wprowadzenie takiego systemu wp ywa korzystnie na istotne przeobra enia w jej dzia alno ci. Narz dzia do komunikowania si w systemie on-line rozwijaj si od kilku lat. Dost pne s w wydaniu specjalistycznym oraz powszechnie dost pnym dzi ki us ugom telekomunikacyjnym i popularnemu oprogramowaniu. Ceny tych pierwszych nie zawsze s na miar mo liwo ci wielu firm. W tej sytuacji wydaje si, e oferowane na rynku aplikacje do wideokomunikacji s koncepcj, która skutecznie rozwi zuje ten. Wyposa enie techniczne sprowadza si do dysponowania komputerem lub nowoczesnym smartphonem z dost pem do Internetu, kamer oraz mikrofonem. To wystarcza, by móc zorganizowa wirtualne spotkanie. G ówn obaw jest jednak to, czy systemy proste i tanie mog zapewnia spe nienie oczekiwa potencjalnych u ytkowników. Polski mened er mo e mie do dyspozycji ró ne komunikatory internetowe, które jednak nie zawsze s dyspozycyjne w ka dej chwili i nie zapewniaj nale ytej ochrony przesy anych informacji, co w sprawach biznesowych jest warunkiem koniecznym. Charakterystyka Nowoczesny system, którego efektywno wykorzystania b dzie rozwija a si wraz z rm, powinien: 1. Umo liwia zorganizowanie i odbycie wideokonferencji pozwalaj c na: oszcz dno ci czasu oraz kosztów dojazdu i delegacji (bilety, diety, hotele), szybkie zwo anie spotkania i przyspieszenie wypracowania decyzji w sytuacjach niecierpi cych zw oki, 2. Posiada aplikacj typu Bia a Tablica, na której wszyscy uczestnicy mog np.: 2011 Przemys Zarz dzanie rodowisko

11 technologie dla biznesu rysowa, wprowadza nowe elementy gra czne (struktury, schematy) czy te tre ci opisowe, prezentowa dokumenty b d ce przedmiotem analizy (np. wykresy), tworzy wspólne dokumenty, typu umowy handlowe (oferty, warunki dostaw, umowy, prezentacje). 3. Umo liwi redukcj lub wyeliminowanie kosztów zwi zanych z prowadzeniem szkole w sposób tradycyjny w zakresie: honorarium wyk adowcy i trenera, wynajmu sali wyk adowej, kosztów dojazdu, niekiedy te zakwaterowania i wy ywienia. Umo liwia to tak e oszcz dno czasu szkol cych si. Prawo Niekiedy posiadaj c taki system u ytkownik ma w tpliwo ci, gdzie le y granica prawna stosowania takich systemów w codziennej praktyce biznesowej. Okazuje si, e polski ustawodawca uwzgl dni takie sytuacje i w przepisie art. 222 kodeksu spó ek handlowych dopu ci mo liwo przeprowadzenia posiedzenia rady nadzorczej spó ki z ograniczon odpowiedzialno ci, wykorzystuj c najnowocze niejsz technologi internetowej telekonferencji. Wystarczy bowiem, by w siedzibie spó ki znajdowa si przewodnicz cy rady lub jej sekretarz, a pozostali cz onkowie za po rednictwem telesystemu przy czyli si do zebrania. Ustawodawca wy czy jedynie mo liwo podejmowania uchwa za pomoc wideokonferencji, je eli ich przedmiotem jest wybór przewodnicz cego i wiceprzewodnicz cego rady nadzorczej, powo anie cz onka zarz du oraz odwo anie i zawieszanie w czynno ciach tych osób. Takie rozwi zanie znacznie ogranicza koszty posiedzenia oraz oszcz dza czas. Bezpiecze stwo Decyduj c si na wprowadzenie do zarz dzania rm takiego systemu, szczególny nacisk trzeba po o y na rozeznanie kwestii zwi zanych z zapewnieniem wysokiego poziomu bezpiecze stwa i poufno ci. Przyj ty przez firm system musi zapewni nadzwyczajn dba o o najwa niejsze i najdro sze elementy dzia alno ci ka dej organizacji, czyli wiedz oraz informacj. System winien te posiada tak rozbudowany panel administracyjny, by nie ograniczaj c ilo ci u ytkowników bior cych udzia w jednej wideokonferencji, równocze nie umo liwia zarz dzanie kontami oraz nadawanie uprawnie poszczególnym u ytkownikom. Nie wszyscy uczestnicy konferencji mog mie prawo do nanoszenia zmian we wspólnych dokumentach, ich status mo e zosta ograniczony do roli uczestnika (s uchacza lub mówcy). Obszary i korzy ci System wideokonferencji powinien zosta wprowadzony przede wszystkim w: bie cej komunikacji biznesowej i zarz dzaniu dzia alno ci rmy, kontaktach z oddzia ami rmy i jej biznesowymi partnerami, spotkaniach z handlowcami i negocjacjach z klientami, posiedzeniach zarz du i rad nadzorczych czy te walnych zgromadzeniach (z wirtualnymi g osowaniami w cznie), ale te szkoleniach rmowych. Korzy ci z wprowadzenia takiego systemu do dzia alno ci rmy nale y widzie w: usprawnieniu zarz dzania rm, oszcz dno ci czasu i redukcji kosztów, zapewnieniu wygodnej, ale i bezpiecznej komunikacji oraz podniesieniu presti u rmy. Powinno to stanowi wyra ny sygna dla mened erów, by rozwa yli proponowany kierunek wprowadzania zmian w zarz dzaniu rm. Jest to o tyle wa ne, e jeste my na etapie coraz bardziej zaawansowanej globalizacji gospodarki, a dzia alno polskich rm ulega coraz wi kszemu umi dzynarodowieniu. W tej sytuacji efektywna i niezawodna komunikacja staje si dzi niezb dnym narz dziem do prowadzenia biznesu. Albert Góral Fot. LifeSize Communications, Inc. Przemys Zarz dzanie rodowisko stycze -luty

12 raport W raporcie w sygnalnym numerze magazynu pisali my, e wiatow gospodark jutra okre l technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT). Spójrzmy na to szerzej. Komunikacja kluczowa dla rozwoju 10 stycze -luty Rzeczony raport przytacza analiz Ernst & Young European Investments Monitor Wyniki ankiety, w której respondenci odpowiadali na pytanie Które trzy z nast puj cych sektorów postrzegasz jako kluczowe dla rozwoju europejskiej gospodarki w ci gu nast pnych dwóch lat? wskazuj dwóch wyra nych liderów: technologie informacyjne i komunikacyjne (36 proc.) oraz energetyk i media (34 proc.). Na trzecim miejscu znalaz y si bankowo, nanse i ubezpieczenia z 25 proc. odpowiedzi. Podobne wnioski mo na wyci gn z raportu wiatowego Forum Ekonomicznego (The Global Information Technology Report ICT for sustainability) i INSEAD. Jego autorzy s zdania, e ICT s elementem infrastruktury le cej u podstaw konkurencyjno ci i odegraj wielk rol w procesie wychodzenia wiatowej gospodarki z kryzysu. Pozostan istotne nie tylko dla krajów rozwini tych (dla podtrzymania i wzmocnienia ich potencja u innowacyjnego i d ugoterminowej konkurencyjno ci), ale tak e dla gospodarek o rednim przychodzie oraz rozwijaj cych si w sprzyjaniu transformacji, polepszaniu efektywno ci oraz likwidacji cyfrowych, ekonomicznych i spo ecznych granic. Takie samo znaczenie mog mie dla promocji zrównowa onego rozwoju, zarówno w przemy le, jak i jako kluczowy czynnik rozwoju infrastruktury. ICT atwo ch on mierniki i strategie s u ce zmniejszeniu ich w asnego ladu w glowego (carbon footprint), pomagaj tak e ulepszy rozwi zania dla zmniejszenia konsumpcji energii przez inne sektory. W dodatku dostarczaj wielu nowych, rewolucyjnych kana ów cz cych nas z innymi u ytkownikami, g ównie dzi ki Web 2.0 i aplikacjom telefonów komórkowych. Wyniki raportu Raport opiera si na wska niku Networked Readiness Index (NRI), w którego ramach analiz zosta y obj te 133 gospodarki, rozwini te i rozwijaj ce si, reprezentuj ce cznie ponad 98 proc. wiatowego GDP. Jego celem jest zmierzenie stopnia, w jakim dana gospodarka uczestniczy w rozwoju ICT, stopnia przygotowania na przyj cie ICT przez g ównych uczestników rynku: przedsi biorców prywatnych, biznes i rz d w ich podstawowych operacjach, a tak e aktualnego wykorzystania ICT u ww. uczestników. Zatem, jakie s wyniki? Szwecja wypada najlepiej na wiecie. Jest na pierwszym miejscu spo ród najlepiej usieciowionych gospodarek. Dalej, na 3, plasuje si Dania oraz inne 2011 Przemys Zarz dzanie rodowisko

13 raport Networked Readiness Index Gospodarka Pozycja Wynik Przychód* Szwecja HI 1 Singapur HI 2 Dania HI 3 Szwajcaria HI 4 Stany Zjednoczone HI 5 Finlandia HI 6 Kanada HI 7 Hong Kong SAR HI 8 Holandia HI 9 Norwegia HI 10 Tajwan HI 11 Islandia HI 12 Wielka Brytania HI 13 Niemcy HI 14 Korea P d HI 15 Australia HI 16 Luksemburg HI 17 Francja HI 18 Nowa Zelandia HI 19 Austria HI 20 Japonia HI 21 Belgia HI 22 Zjednoczone Emiraty Arabskie HI 23 Irlandia HI 24 Estonia HI 25 Malta HI 26 Malezja UM 1 Izrael HI 27 Bahrajn HI 28 Katar HI 29 S owenia HI 30 Cypr HI 31 Portugalia HI 32 Hiszpania HI 33 Barbados HI 34 Republika Czeska HI 35 Chiny LM 1 Arabia Saudyjska HI 36 Tunezja LM 2 Chile UM 2 Litwa UM 3 Montenegro UM 4 Indie LM 3 Jordan LM 4 Puerto Rico HI 37 W gry HI 38 Tajlandia LM 5 W ochy HI 39 Przemys Zarz dzanie rodowisko kraje skandynawskie: Finlandia na 6, Norwegia na 10 i Islandia na 12. Na miejscu 2 znalaz si Singapur, a na 5 Stany Zjednoczone. Europa jest wi c najlepiej usieciowionym regionem. Znaczenie IT dla rynku i ochrony rodowiska Cho skupiamy si na wp ywie technologii na rodowisko, technologie mog jednak pomóc rodowisko chroni. Przedsi biorcy spotykaj si z tym faktem na co dzie, chocia by wykonuj c pomiary emisji gazów cieplarnianych. Same firmy zwi zane z technologiami informacyjnymi (IT) wspó zawodnicz ze sob o posiadanie jak najbardziej zielonych, efektywnych energetycznie budynków, centrów czy systemów ogrzewania/ klimatyzacji. Wzrastaj ce dla przysz o ci znaczenie technologii uwidacznia si tak e stycze -luty

14 raport 12 stycze -luty w kapitalizacji najwi kszych rm na wiecie. Google przesun y si z 35 miejsca na 10 pod wzgl dem kapitalizacji rynku w 2009 r. Apple, który w 2008 r. nie si ga nawet pierwszej pi dziesi tki, w roku 2009 osi gn pozycj 11 z prawie 150-proc. wzrostem kapitalizacji. O mioma rmami z bran y ICT w ród pi dziesi ciu najwi kszych kapitalizowanych s : Microsoft, Google, Apple, IBM, Cisco, Oracle, HP i Intel. Oprócz nich w grupie tej znajduje si np. 11 rm z sektora naftowo-energetycznego, 9 z nansowego i tylko jedna z motoryzacyjnego. NRI w Polsce W latach przy 133 zbadanych krajach Polska zaj a 65 miejsce. Rok wcze niej w ród 134 zanalizowanych pod k tem NRI gospodarek uplasowali my si na 69 miejscu, a w okresie (127 badanych) na 62 pozycji. Okres zaznaczy si globalnym kryzysem gospodarczym, st d pewien spadek by on odczuwalny nie tylko w Polsce. Szczegó owych 68 danych do NRI zgrupowanych zosta o w trzech kategoriach w dziewi ciu grupach: Indeks otoczenia prawno-ekonomicznego Rynku Polityki i regulacji Infrastruktury Indeks gotowo ci (umiej tno ci, wiedzy, edukacji) Indywidualnej Biznesu Administracji Indeks u ytkowania (dost pno ci, kosztów) Indywidualnego Biznesowego Administracji Z tych danych 29 jest danymi twardymi, czyli pochodz cymi z innych, wcze niejszych zewn trznych Networked Readiness Index Gospodarka Pozycja Wynik Przychód* Kostaryka UM 5 Oman HI 40 Chorwacja HI 41 otwa UM 6 Mauritius UM 7 Wietnam LO 1 Republika S owacka HI 42 Grecja HI 43 Urugwaj UM 8 Panama UM 9 Rumunia UM 10 Kolumbia UM 11 Brazylia UM 12 RPA UM 13 Brunei Darussalam HI 44 Azerbejd an LM 6 Polska UM 14 Jamajka UM 15 Indonezja LM 7 Kazachstan UM 16 Turcja UM 17 Egipt LM 8 Bu garia UM 18 Sri Lanka LM 9 Macedonia UM 19 Republika Dominikany UM 20 Senegal LO 2 Kuwejt HI 45 Gambia LO 3 Meksyk UM 21 Trynidad i Tobago HI 46 Federacja Rosyjska UM 22 Salwador LM 10 Ukraina LM 11 Gwatemala LM 12 Serbia UM 23 Filipiny LM 13 Botswana UM 24 Pakistan LM 14 Maroko LM 15 Namibia UM 25 Kenia LO 4 Argentyna UM 26 Peru UM 27 Chorwacja LM 16 Mongolia LM 17 Albania LM 18 Mali LO Przemys Zarz dzanie rodowisko

15 raport Networked Readiness Index Gospodarka Pozycja Wynik Przychód* Zambia LO 6 Ghana LO 7 Nigeria LM 19 Gujana LM 20 Armenia LM 21 Mauretania LO 8 Libia UM 28 Wybrze e Ko ci S oniowej LM 22 Syria LM 23 Honduras LM 24 Lesoto LM 25 Burkina Faso LO 9 Tad ykistan LO 10 Bo nia i Hercegowina UM 29 Benin LO 11 Wenezuela UM 30 Algieria UM 31 Ekwador LM 26 Uganda LO 12 Mozambik LO 13 Kambod a LO 14 Bangladesz LO 15 Malawi LO 16 Tanzania LO 17 Madagaskar LO 18 Etiopia LO 19 Republika Kirgiska LO 20 Nepal LO 21 Nikaragua LM 27 Surinam UM 32 Paragwaj LM 28 Kamerun LM 29 Burundi LO 22 Timor LM 30 Boliwia LM 31 Zimbabwe LO 23 Czad LO 24 * Przychód: HI = wysoki, UM = redni górny, LM = redni dolny, LO = niski. Klasy kacja krajów wg przychodu pochodzi z Banku wiatowego (stan na 2009 r.) ród o: The Global Information Technology Report ICT for sustainability raportów, np. Banku wiatowego. Reszta odpowiedzi to wynik ankiet prowadzonych na bie co przez wiatowe Forum Ekonomiczne. Nie wspominaj c ju, e takie mieszanie mniej i bardziej aktualnych danych mo e skutkowa obni on wiarygodno ci opracowania, Przemys Zarz dzanie rodowisko niestety w Polsce wci zaznacza si trend, który Zarz d Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji zauwa y ju przy okazji raportu z poprzedniego okresu. Nadal nie potra my wypromowa tak swoich coraz lepszych kadr, jak i strategii s u cych poprawie stanu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez u ytkowników indywidualnych i organizacje. A mówimy tu o wypromowaniu ich w kraju, bo zw aszcza nasza kadra informatyczna jest bardziej doceniana za granic ni w Polsce. PIIiT jest zdania, e powodem takiego stanu jest mi dzy innymi ma y stopie informatyzacji spo ecze stwa, co skutkuje zamkni tym ko em, i proporcjonalnie ni sza ni w innych krajach unijnych si a nabywcza. Przytoczone na pocz tku niniejszego artyku u korzy ci p yn ce ze stosowania ICT s jednak na tyle wyraziste, e warto spojrze na ten problem innym okiem i zacz promowa korzystanie z tego typu technologii. Ka dy bowiem krok na przód w innowacji telekomunikacyjnej to krok ku efektywno ci zarz dzania i zwi kszania konkurencyjno ci rmy. Marta Szczepanik stycze -luty

16 raport IBM wprowadza polsk wersj LotusLive 14 stycze -luty LotusLive to pakiet rozwi za dzia aj cych w modelu cloud computing, na który sk adaj si m.in. nowa poczta elektroniczna, rozwi zania wspomagaj ce prac grupow, zarz dzanie plikami oraz funkcjonalno ci zintegrowane z rozwi zaniami partnerskimi, takimi jak aplikacja Skype. W model cloud computing IT dostarczane jest jako us uga przez Internet. Pakiet LotusLive umo liwia organizowanie spotka elektronicznych, wspó u ytkowanie plików, prowadzenie rozmów sieciowych, zarz dzanie projektami i prac w sieci z potencjalnymi klientami. Us uga poczty elektronicznej LotusLive Notes zapewnia przedsi biorstwu wysokiej klasy korporacyjna poczt elektroniczn, kalendarz i baz kontaktów opart na uznanym na rynku produkcie IBM Lotus Domino. IBM dostarcza tak e funkcj wspó pracy ze spo eczno ciami w ramach pakietów LotusLive Engage i Lotus- Live Connections. Cz onkowie takiej spo eczno ci, którzy mog pochodzi z ró nych organizacji, maj mo liwo wspó u ytkowania projektów, plików i zak adek, a nawet udost pniania osi gniecie lepszych efektów, przy mniejszych nak adach i poszukuje nowych sposobów ci lejszej wspó pracy z klientami i partnerami mówi Wojciech Wilk, konsultant ds. LotusLive w IBM Polska. LotusLive umo liwia realizacj tych celów, a przy tym jest oferowany przez rm godn zaufania w bezpiecznym i niezawodnym rodowisku. Z us ug LotusLive na wiecie korzysta ju wiele rm ró nej wielko ci. Panasonic w oparciu o LotusLive zapew- elektronicznych forów dyskusyjnych, w których mog uczestniczy wszyscy nia swoim pracownikom efektywn jej cz onkowie. komunikacj i wspó prac w ramach rodowisko LotusLive oferuje te bogaty zestaw funkcji dzi ki zintegrowaniu oraz dostawców. aatranslations, wiatowej sieci klientów, partnerów z rozwi zaniami partnerów biznesowych. Na przyk ad integracja programu ko ci o zasi gu ogólnoeuropejskim rma t umaczeniowa redniej wiel- Skype pozwala korzysta z technologii korzysta z licencji oprogramowania VoIP w spo eczno ci LotusLive. Daje LotusLive przy wspó pracy z 7 tys. dost p do kontaktów Skype i umo liwia wspó prac w czasie rzeczywistym krajach. Firma Signature Mortgage klientami oraz 700 t umaczami w 20 bezpo rednio w rodowisku LotusLive. Corporation ze Stanów Zjednoczonych, z u yciem narz dzi IBM Lo- Z kolei aplikacja Salesforce.com umo liwia u ytkownikom systemu CRM tuslive, umo liwia swoim klientom Salesforce korzystanie z komponentów Lotus Live za po rednictwem karsków o kredyt hipoteczny w do- przegl d oraz podpisywanie wnioty LotusLive dost pnej bezpo rednio wolnym miejscu. Celem jest zminimalizowanie czasu przetwarzania w rodowisku CRM Salesforce. Coraz wi cej firm szuka sposobów na zminimalizowanie kosztów, do 24 wniosków z obecnego terminu 7 dni godzin Przemys Zarz dzanie rodowisko

17 raport Web 2.0 dla CSR Web 2.0 to sie internetowa wykorzystuj ca aplikacje, które pozwalaj jej u ytkownikom aktywnie uczestniczy w dialogu z innymi, dzieli si informacjami. W jej ramach dzia aj m.in. wszelkie portale spo eczno ciowe. Instytut Odpowiedzialnego Biznesu i Forum Odpowiedzialnego Biznesu zorganizowa y na jesieni 2010 r. konferencj pod nazw CSR 2.0. Liczba go ci wydarzenia przekroczy a oczekiwania na sali warszawskiej Stoczni w kulminacyjnym momencie zgromadzonych by o ponad 100 osób! Temat mediów spo eczno ciowych i CSR to obecnie niezwykle wa ny i popularny trend mo e dzi ki takim wydarzeniom jak CSR 2.0 rmy w Polsce poczuj si zainspirowane do korzystania z mediów spo eczno- ciowych jako istotnego kana u komunikacji z interesariuszami. Jak przysta o na wydarzenie spo eczno ciowe, ca y czas by o ono relacjonowane na fanpage u w serwisie Facebook oraz na pro lu spotkania w serwisie Blip. Natalia wik (FOB) i Sebastian Straube (IOB) przywitali uczestników i opowiedzieli o kulisach powstania idei wydarzenia. Zapowiedzieli publikacj fragmentów wywiadu z Martinem Smithem, za o ycielem portalu JustMeans, najbardziej innowacyjnego serwisu, umo liwiaj cego komunikacj mi dzy firmami i spo eczno ciami w kontek cie zrównowa onego rozwoju. Wywiad jest ju do obejrzenia na Facebooku. W temat konferencji wprowadzi- a go ci Justyna Szumniak-Samolej ze Szko y G ównej Handlowej w Warszawie, przedstawiaj c przyk ady inicjatyw integruj cych firmy z ich interesariuszami za pomoc mediów spo eczno ciowych, takie jak: Earthkeepers, My Starbucks IdeaJ czy Green Xchange. Przedstawiciele firmy Young & Rubicam Brands, Marek Staniszewski i Jacek M ynarski, przytoczyli wyniki badania BrandAsset Valuator 2010, wery kuj cego wra liwo spo eczn marek, w tym serwisów internetowych. Badanie jest globalnym przedsi wzi ciem, które pomaga zbada kondycj marki i lepiej ni zarz dza. W polskiej wersji badania za mark najbardziej wra liw i odpowiedzialn spo ecznie uznano portal WirtualnaPolska.pl. Go mi panelu Rola mediów spo- eczno ciowych w monitorowaniu biznesu i inspirowaniu w kierunku spo ecznej odpowiedzialno ci byli akademicy, praktycy i eksperci zwi zani ze rodowiskiem CSR i mediów spo eczno ciowych: Maria Roszkowska- li (SGH), Justyna Szumniak- -Samolej (SGH), Jacek Gadzinowski (Specjalista ds. Marketingu Zintegrowanego), Tomasz Sulewski z Grupy TP oraz Marek Staniszewski z firmy Young & Rubicam Brands. Przemys Zarz dzanie rodowisko stycze -luty

18 raport Dziewi zastosowa w jednym urz dzeniu Jedno urz dzenie, a tak wiele zastosowa Panasonic prezentuje nowy model urz dzenia wielofunkcyjnego typu 9w1. Panasonic prezentuje najnowszy model laserowego urz dzenia wielofunkcyjnego KX-MB2061PDB. Nowy model oprócz standardowych funkcji dostarcza funkcjonalno systemu komunikacji wewn trznej w ma ym biurze, a tym samym pozwala zredukowa ilo sprz tu i koszty jego utrzymania. Dzi ki du ej pr dko ci druku i kopiowania oraz mo liwo ci pracy w sieci, nowy produkt jest idealn odpowiedzi na potrzeby ma- ych i rednich rm. Jest to jedyne urz dzenie na rynku posiadaj ce tak wiele zintegrowanych i unikalnych funkcji. W standardzie model KX-MB2061PDB zosta wyposa ony w jedn bezprzewodow s uchawk, ale bardziej zaawansowani u ytkownicy mog rozszerzy zestaw, a do 6 s uchawek. Dzi ki temu rozwi zaniu niewielka firma mo e oprze swoj sie telefoniczn o jedno urz dzenie, które mo e by wykorzystywane zarówno do komunikacji wewn trz rmy (intercom) jak i na zewn trz. Ponadto urz dzenie posiada cyfrow poczt g osow, która umo liwia zarejestrowanie do 30 minut nagrania. Je li urz dzenie zosta o pod czone do sieci Ethernet, informacja o przyj ciu po czenia oraz ca a nagrana wiadomo mo e zosta przes ana w postaci pliku audio bezpo rednio do komputera u ytkowników, na poczt lub smartphone, je eli odbiorca wiadomo ci znajduje si poza biurem. Urz dzenia posiada wiele zaawansowanych zastosowa sieciowych, które z powodzeniem mog zosta wykorzystane w ma ych i rednich biura poprzez sie Ethernet mo e zosta przypisane do dowolnej liczby komputerów. To innowacyjne narz dzie pozwala na oszcz dzanie papieru, redukowanie ilo ci niechcianych wydruków, przy mo liwo ci pracy z u yciem cza Ethernet lub kabla USB. Urz dzenie laserowe Panasonic KX- -MB2061PDB zosta o zaprojektowane tak, aby korzystanie z niego by o proste dla ka dego. Panel sterowania jest pochylony w taki sposób, aby zapewni doskona widoczno zarówno z pozycji siedz cej, jak i stoj cej. Wymiana kasety z tonerem oraz uzupe niania papieru dokonuje si z przodu urz dzenia, co u atwia jego obs ug. Co wi cej, status urz dzenia oraz ilo toneru mo na sprawdzi z poziomu przegl darki internetowej, dokonuj c zmiany konfiguracji urz dze bezpo rednio z komputera. 16 stycze -luty 2011 Przemys Zarz dzanie rodowisko

19 Polska generuje mniej spamu ni w 2009 r. technologie dla biznesu raport IBM opublikowa raport X-Force podsumowuj cy pierwsz po ow 2010 r. pod wzgl dem bezpiecze stwa IT. Wyniki koncentruj si na tematach zwi zanych z podatno ci dokumentów na ataki, z o liwymi aplikacjami, zagro eniem spamem i phishingiem (czyli wy udzaniem poufnych informacji poprzez podszywanie si pod godn zaufania osob lub instytucj ). W pierwszej po owie 2010 r. Polska zosta a wyparta z pierwszej dziesi tki rankingu krajów rozsy aj cych spam (11. miejsce), podczas gdy w 2009 r., zajmowa a w nim 7. miejsce. W rankingu krajów b d cych ród em ataków phishingowych oraz produkuj cych najwi ksz liczb linków do phishingu Polska zaj a 9. miejsce. Nasz kraj mia odpowiednio 2,9-proc. udzia w produkcji spamu na wiecie oraz 3-proc. we wszystkich globalnych atakach tego typu w pierwszej po owie 2010 r. Niepokoj cym faktem jest brak aktualizacji do ponad 70 proc. (71%) krytycznych luk w aplikacjach i systemach operacyjnych. Oznacza to, e bezpiecze stwo oparte tylko na aktualizacjach to ju przesz o. Zwi kszenie spektrum zagro e o pliki PDF czy rodowiska wirtualne (ataki na poziom nadzorczy rodowiska) powinno zmusi firmy do rewalidacji zaimplementowanych procedur bezpiecze stwa mówi Robert Michalski, Security Tiger Team Consultant w IBM Polska. G ówne wnioski z raportu IBM X-Force: Przemys Zarz dzanie rodowisko Polska spad a na 11. miejsce na li cie pa stw, z których pochodzi najwi ksza ilo spamu, oraz na 9. miejsce pod wzgl dem liczby ataków phishingowych wynika z raportu IBM X-Force. hakerzy ci gle poszukuj nowych sposobów dokonywania ataków, przez co ich liczba ro nie. Atakowane s tak e dobrze chronione systemy. stale wzrasta liczba ataków ukrytych w j zyku JavaScript i w dokumentach PDF; zespó X-Force udokumentowa w pierwszej po owie 2010 r. o 36 proc. wi cej luk w porównaniu do tego samego okresu w 2009 r., mimo to 55 proc. luk nie zosta o za atanych; podatno aplikacji webowych na ataki osi gn a 55 proc., co stanowi ponad po ow wykrytych b dów. 88 proc. luk wyst puje w plug-inach, a nie w samych platformach webowych; w rankingu domen, z których najcz ciej rozsy ano spam, domeny rejestrowane w Rosji zast pi y w czo ówce Chiny; rozmiar niechcianej korespondencji (spam) wzrós dwukrotnie od po owy marca i osi gn rozmiar 10 kb na pocz tku czerwca 2010 r. Najbardziej popularn form wiadomo ci spam jest HTML, w pierwszej po owie 2010 r. ataki nadal skoncentrowane by y na instytucjach nansowych stanowi y one 49 proc. celów wszystkich ataków phishingowych. Analitycy X-Force w raporcie wskazali tak e trzy g ówne trendy, które mog mie znaczenie dla bezpiecze stwa IT w przysz o ci. S to: wirtualizacja dzi ki niej firmy mog dostarcza lepsze us ugi swoim klientom, jednak sukces wirtualizacji zale y tak e od bezpiecze stwa i niezawodno ci infrastruktury IT; wdro enie protoko u IPv6 zmiana protoko u IPv4 na IPv6, który jest ju wspierany przez wi kszo systemów operacyjnych oraz strony internetowe; technologia cloud computing która staje si coraz popularniejsza, ale nadal dopiero si rozwija. Jej wdro enie powinno by przemy lane i dostosowane do potrzeb rmy. stycze -luty

20 technologie dla biznesu IT wspomaga miejski system zaopatrzenia w wod Rozwijanie zintegrowanych systemów wspomagania decyzji opartych o systemy GIS jest nowym trendem i obiecuj c perspektyw w informatyzacji przedsi biorstw wodoci gowych. Przedsi biorstwa wodoci gowe charakteryzuj si rozproszeniem przestrzennym i podobn, stosunkowo atw do zamodelowania struktur, maj c posta sieci z wyodr bnionymi charakterystycznymi obiektami typu w ze i przewód. Od kilku lat wdra a si w takich przedsi biorstwach systemy GIS do generowania map numerycznych ich struktur sieciowych. Niestety, rzadko si zdarza, aby system GIS by stosowany jako element systemu informatycznego integruj cego inne programy. Kolejnym mankamentem w informatyzacji przedsi biorstw sieciowych jest rozdzielenie sfery zarz dzania o charakterze technicznym od sfery zarz dzania o charakterze administracyjnym. Do obu tych rodzajów dzia a stosuje si obecnie odr bne programy, podczas gdy mo na sobie wyobrazi ich integracj w formie jednolitego systemu wspomagania decyzji. W wyniku czenia ró nych programów i stosowania ich w ró nych kombinacjach uzyskuje si po dany efekt synergii. 18 stycze -luty 2011 Przemys Zarz dzanie rodowisko

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Autor: Pawe³ Frankowski ISBN: 978-83-246-2517-8 Format: 158 235, stron: 280 Zaplanuj i wprowadÿ w ycie œwietny projekt internetowy! Cele, strategia, technologia

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Kulturowe determinanty zarz dzania talentami

Kulturowe determinanty zarz dzania talentami Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 4 (44): 113 133 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.44.9 Kulturowe determinanty zarz dzania talentami Nades any: 26.07.13 Zaakceptowany do druku:

Bardziej szczegółowo

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E-zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Barbara WYRZYKOWSKA Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Honorata Howaniec Joanna Kurowska-Pysz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI

RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 746 EKONOMICZNE PROBLEMY US UG NR 101 RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Paweł Cięszczyk Piotr

Bardziej szczegółowo