PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ"

Transkrypt

1 BIBLIOTEKA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 LUDOSŁAW DRELICHOWSKI PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Tom 1 ISSN X Bydgoszcz 2004

2 PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

3 3 BIBLIOTEKA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Komitet Redakcyjny: Ryszard S. Choraś Kazimierz Fabisiak Papierowa wersja wydania jest wersją pierwotną a jej kopia jest dostępna w formie elektronicznej na stronie internetowej Wydawnictwa Studia i Materiały PSZW ISSN X

4 LUDOSŁAW DRELICHOWSKI PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą Bydgoszcz 2004

5 Recenzent 5 Dr hab. Witold Chmielarz, prof. UW Opracowanie redakcyjne i korekta Ewa Dziemianko Waldemar Kępa ISSN X POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Seria: Studia i Materiały nr 1, 2004

6 SPIS TREŚCI Streszczenie...1 WPROWADZENIE...2 ROZDZIAŁ 1 ROLA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Typologia wiedzy Ekonomiczne aspekty tworzenia i dystrybucji wiedzy...11 ROZDZIAŁ 2 TWORZENIE, PRZESYŁANIE I ZASTOSOWANIE WIEDZY Modele tworzenia wiedzy Rola technologii informacyjnych w sektorowych zastosowaniach wiedzy...22 ROZDZIAŁ 3 EDUKACJA W GOSPODARCE WIEDZY Przesłanki rozwoju zaangaŝowania w zarządzanie wiedzą Zastosowanie technologii informatycznych (ITC) w zarządzaniu wiedzą Metoda edukacji z wykorzystaniem elektronicznych baz wiedzy, tworzeniem syntez i wspomaganą oprogramowaniem interakcją Struktura syntezy wiedzy i metody jej tworzenia Struktura zawartości modułu wiedzy Technika realizacji syntezy wiedzy Strukturalizacja procesu edukacji wiedzy w ramach projektu Projektowanie infrastruktury zarządzania wiedzą...54 ROZDZIAŁ 4 SYSTEMY TWORZENIA, PRZEPŁYWÓW I ZASTOSOWAŃ WIEDZY Tworzenie wiedzy w systemie zdrowia Tworzenie wiedzy w systemie edukacji Przepływy, blok kompetencji i selekcja ekonomiczna Rola parków nauki i przedsiębiorstw wiedzy we wzroście gospodarczym Przemysł biotechnologiczny całkowicie oparty na nauce Przemysł komputerowy i komunikacyjny (C&C) Tworzenie infrastruktury, przemysł usług finansowych Pomosty pomiędzy innowacją technologiczną a wzrostem gospodarczym...74 ROZDZIAŁ 5 NOWE WARUNKI TWORZENIA WIEDZY Uniwersytety a transfer technologii Jak uczelnie współpracują z przemysłem Rozwiązania tworzenia przesyłania i zastosowań wiedzy w systemie ochrony zdrowia w USA Ewolucja znaczenia wiedzy Grupy interesu i wiedza w sektorze opieki zdrowotnej Informatyzacja, komputeryzacja i praktyka medyczna we Francji u schyłku XX wieku Badania szkolnictwa wyŝszego w Europie Krajowe wymagania stawiane przed wiedzą Warunki mające wpływ na przesyłanie i zastosowanie wiedzy więzi instytucjonalne Nauka i profesjonalna baza wiedzy Ogólny model profesjonalnej bazy wiedzy Problematyka zastosowań zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach ROZDZIAŁ 6 PROBLEMY FORMALIZACJI I PRZEGLĄD METOD ROZDZIAŁ 7 METODY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI A PROBLEMATYKA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Przesłanki merytoryczne budowy modeli wspomagających podejmowanie decyzji kredytowych Postać modelu systemu ekspertowego...141

7 Ocena wykonanych obliczeń testowych modelu PUENTA SŁOWNICZEK POJĘĆ Z ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Bibliografia: Spis tabel: Spis rysunków:

8

9 Ludosław Drelichowski Podstawy inŝynierii zarządzania wiedzą 1 STRESZCZENIE Niniejsza praca zawiera Podstawy inŝynierii i zarządzania wiedzą, ujmuje zagadnienia tej rozległej problematyki w kategoriach uwarunkowań finansowania, tworzenia i zastosowań wiedzy w gospodarce współczesnych społeczeństw. MoŜliwe wielorakie ukierunkowanie treści zawartych w tytule pracy zostało skoncentrowane na pewnych aspektach tworzenia i zastosowania wiedzy finansowanej ze środków publicznych do których naleŝą w szczególności edukacja oraz ochrona zdrowia. W dziedzinach tych przenikają się róŝnorodne skutki tworzenia wiedzy, które oddziałują na rozwój wielorakich jej zastosowań, wpływających bezpośrednio na poziom kosztów finansowania ochrony zdrowia i edukacji (kosztowna aparatura i długi czas terapii bądź trwania edukacji np. do stopnia doktora). Jak sprostać tym wyzwaniom i jakie nowe moŝliwości edukacyjne warto zastosować? To jedna z waŝnych przesłanek niniejszej pracy, w której autor próbuje wykazać, Ŝe poszukiwanie nowych rozwiązań metodycznych w edukacji oraz konieczność przyjęcia nowych metod rozwiązywania szczególnie skomplikowanych problemów ochrony zdrowia, nie da się rozwiązać na bazie krótkookresowych politycznych działań. Przegląd światowych rozwiązań stymulowania procesu tworzenia wiedzy i efektywnych jej zastosowań, wydaje się być kluczem do skutecznego rozwiązywania coraz bardziej skomplikowanych problemów społecznych. Problematyka zastosowań wiedzy w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi została zaprezentowana w róŝnorodnych lecz skrótowo ujętych aspektach. Migawkowe przedstawienie problematyki sztucznej inteligencji zmierza do ich zasygnalizowania bez rozwinięcia tych niezwykle interesujących zagadnień. Autor jest w pełni świadomy, iŝ niezaleŝnie od prób odwoływania się do dorobku wielu znakomitych badaczy, prób eksponowania i ekstrapolacji doświadczeń zaawansowanych gospodarczo krajów na warunki polskie, był w stanie co najwyŝej zawrzeć pewne kompendium wiedzy przydatnej dla poszerzenia społecznej świadomości tych problemów w naszym kraju. Zasygnalizowane problemy mają na celu zachęcić czytelników do twórczego rozwijania sygnalizowanych tylko w tym opracowaniu problemów. Niech selflearning i nauczanie ze źródeł elektronicznych stanie się środkiem poszerzania wiedzy i rozwoju stanu świadomości niezbędnego do percepcji coraz bardziej skomplikowanych modeli procesów i rozumienia ich treści. W tych fragmentach w których czytelnicy uznają, iŝ twórczy wkład autora nie zdołał sprostać ich oczekiwaniom proszę o wyrozumiałość i chcę skorzystać z prawa do dalszego rozwoju adekwatnego do potrzeb - mojego poziomu świadomości. Jestem przekonany, Ŝe przekazana czytelnikom pozycja pierwszej publikacji wydanej nakładem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą w terminie poprzedzającym pierwszy Kongres stanowić będzie jeden z elementów podnoszących świadomość róŝnych kręgów społeczeństwa w przedmiocie Zarządzania Wiedzą.

10 2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Sera: Studia i Materiały nr 1, 2004 WPROWADZENIE Wprowadzenie zajęć z podstaw inŝynierii i zarządzania wiedzą, to projekt edukacyjny mający na celu opracowanie metodologii pozyskiwania, selekcji, weryfikacji i syntezy wiedzy, z zastosowaniem nowoczesnych środków informatyki i standardów wykorzystywanych w systemach informacji naukowo-technicznej. Opracowany standard teoretyczny wspierany jest niniejszym podręcznikiem precyzującym metodykę, oraz wybranymi publikacjami autorstwa prof. Witolda Chmielarza, prof. Jerzego Kisielnickiego, prof. Ryszarda Tadeusiewicza oraz autora projektu Ludosława Drelichowskiego. Opracowano równieŝ komputerowe oprogramowanie stosowane do ewidencji słuchaczy z systematycznym testowaniem stopnia opanowania zadań, dostarczającym sprzęŝeń zwrotnych osobom prowadzącym. Wszystko to przyczyniło się do dokonania zgłoszenia projektu wynalazczego w Urzędzie Patentowym RP. Nie ma powszechnie akceptowanego systemu opisu lub klasyfikacji wiedzy. RóŜnorodność kompetencji uczestników sprzyja bowiem ujawnieniu się bardziej interesujących efektów interakcji (współzaleŝności), waŝnych w procesie edukacyjnym. Przygotowanie zgłoszenia patentowego wzorowano na dokumentacji patentowej opracowanej w ramach zastrzeŝenia patentowego USA, symbol patentu WO 01/27902 PCT/US00/28762 zgłoszonego pod tytułem TRAINING AND KNOWLEDGE MA- NAGEMENT SYSTEM. W dniu r. w Urzędzie Patentowym RP oraz w dniu przez Akademię Techniczno-Rolniczą dokonano zgłoszenia zarejestrowanego pod numerem P w sprawie uzyskania patentu na projekt wynalazczy pt. SYSTEM ZARZĄ- DZANIA WIEDZĄ I PROCESEM SZKOLENIA Z ZAKRESU PODSTAW INśYNIERII WIEDZY. Główną jego cechą jest, aby przy zastosowaniu moŝliwie szeroko dostępnych komputerowych środków technicznych i źródeł informacji, wykorzystaniu nowatorskiej metodologii zapewnić skuteczne opanowanie umiejętności korzystania z nich w celu nabywania nowych kwalifikacji zawodowych. Ten utylitarny cel projektu jest waŝny dla skutecznego funkcjonowania obywateli w gospodarkach większości rozwiniętych gospodarczo społeczeństw świata XXI wieku. Wyeksponowanie celu utylitarnego jest cechą wyróŝniającą ten projekt, którego walory poznawcze wynikają z metodyki projektu i merytorycznych treści realizowanych ćwiczeń komputerowych. Środkiem realizacji tych celów jest poznanie podstawowych pojęć wiedzy, nowoczesnych źródeł jej pozyskiwania, takich jak elektroniczne publikacje, elektroniczne czasopisma naukowe oraz źródła internetowe, a takŝe umiejętności ich zastosowania w praktyce. Wiedząc, Ŝe w ciągu 30 godzinnego kursu podstawowego nie moŝna za wiele się nauczyć, zakładamy, Ŝe uczestnik umie sprawnie posługiwać się edytorem tekstu MS WORD oraz Internetem. Kandydaci do tego typu kształcenia, to młodzieŝ akademicka reprezentująca róŝne wydziały i kierunki studiów, uczniowie końcowych dwóch klas liceów (zwłaszcza absolwenci) oraz pracownicy przedsiębiorstw. W edukacji pracowników przedsiębiorstw szkolenie to moŝna potraktować jako element wprowadzający do wdraŝania w tych obiektach systemów zarządzania wiedzą.

11 Ludosław Drelichowski Podstawy inŝynierii zarządzania wiedzą 3 Autor projektu ma pełną świadomość niezwykłej złoŝoności wyzwania, które stanowi projekt programu nauczania podstaw inŝynierii wiedzy, adresowany do uczestnika o nieokreślonym bliŝej profilu specjalizacji. W opracowanym projekcie metodyki zajęć istotna jest formuła wielokrotnych sprzęŝeń zwrotnych, które zawarte są w formie systematycznie realizowanych i przetwarzanych testach po kaŝdym bloku zajęć, w ramach grup szkoleniowych i pomiędzy grupami. RóŜnorodność kompetencji uczestników sprzyja bowiem ujawnieniu się bardziej interesujących efektów interakcji wiedzy (wzajemnych współzaleŝności), waŝnych w procesie edukacyjnym. Uzasadnieniem podjęcia się realizacji takiego wyzwania były ponad trzydziestoletnie doświadczenia dydaktyki akademickiej autora projektu w następujących dziedzinach: podstawy informatyki, statystyka w ekonomii, podstawy organizacji i zarządzania, podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, informatyka w zarządzaniu, prognozowanie i symulacje, bazy danych. Wymienione profile, realizowanego przez co najmniej kilka lat procesu dydaktycznego, wymagały umiejętności opanowania nowych dziedzin wiedzy często komplementarnych względem siebie i powiązanych z wykonywanym zakresem działalności badawczej. Trzy lata pracy w BranŜowym Ośrodku Informatyki Zjednoczenia Gospodarki Rybnej w Szczecinie oraz nieprzerwana współpraca autora z przedsiębiorstwami róŝnych branŝ w zakresie wdraŝania systemów informatycznych i restrukturyzacji zarządzania przyczyniły się do uwzględnienia utylitarnych aspektów zarządzania przedsiębiorstwami w badaniach naukowych. Występujące w całym świecie ze szczególnym nasileniem w krajach transformacji ustrojowej zmiany w zarządzaniu charakteryzują się wymaganiem elastycznego dostosowywania się kompetencji pracownika do potrzeb pracodawcy a tych z kolei do zmieniających się potrzeb konsumenta. Uzasadnione było podjęcie wyzwania polegającego na opracowaniu metodyki kształcenia z podstaw inŝynierii i zarządzania wiedzą, ukierunkowanej na wypracowanie umiejętności posługiwania się współczesnymi narzędziami stosowanymi do tego celu. Potwierdzenia tej potrzeby dostarczała autorefleksja, iŝ niezaleŝnie od jakości dysponowanych narzędzi komputerowych, sposób wykonywania przeglądów literatury w pracach magisterskich i dyplomowych na przestrzeni wielu lat nie uległ istotnym zmianom. Jedną z istotnych rozterek autora niniejszej pracy była potrzeba standaryzacji terminologicznej występującej w zarządzaniu wiedzą. Podstawowe pojęcia zarządzania wiedzą, bazy wiedzy i inŝynieria wiedzy, zostały ukształtowane przez środowiska naukowe reprezentujące zastosowania metod sztucznej inteligencji (AI Artificial Intelligence). Pojęcia te zdefiniowano i rozpowszechniono w publikacjach naukowych i dokumentacjach pakietów programowych dotyczących zastosowań metod sztucznej inteligencji (AI) np. popularny pakiet SPHINX. Tworzone dobrze ustrukturyzowane pojęcia były dostosowane do potrzeb wynikających z metodyki budowy modeli sztucznej inteligencji oraz baz wiedzy niezbędnych do weryfikacji rozwiązań modelowych. Stan ten oceniać moŝna jako korzystny z punktu widzenia rozwoju dziedziny Zarządza-

12 4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Sera: Studia i Materiały nr 1, 2004 nia Wiedzą, chociaŝ występują równieŝ niekorzystne aspekty, wynikające z konieczności nadawania nowych znaczeń juŝ raz określonym pojęciom. Pojęcie inŝynierii wiedzy (knowledge engineering), zdefiniowane w dokumentacji programowej systemu SPHI- NX, rozumiane jest jako dziedzina sztucznej inteligencji zajmująca się projektowaniem i realizacją systemów ekspertowych (systemów z bazą wiedzy). Definicja ta stanowi propozycję o rozległych moŝliwościach interpretacyjnych i mogłaby ulec pewnej modyfikacji poprzez wyeliminowanie jej odniesienia jako dziedziny sztucznej inteligencji. W jakim stopniu zachodzące procesy uznać moŝna za naturalne tendencje rozwojowe, a w jakim ingerencję w usankcjonowane tradycją rozwiązania, pozostaje sprawą dyskusyjną. Procesy rozwojowe zachodzące na styku róŝnych dyscyplin wiedzy, tworzą nowe lub często anektują pojęcia zdefiniowane w węŝszym znaczeniu w innej dziedzinie. Na rysunku 1 zaproponowano schemat obrazujący obszary problemowe dotyczące zarządzania wiedzą adekwatne dla niniejszej publikacji oraz przedmiotu działalności Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. W treści niniejszej pracy wielokrotnie podejmowane będą problemy zarządzania wiedzą rozpatrywane z wielu róŝnych punktów widzenia, które uświadomią czytelnikowi wielowymiarowość problemu. Inspirującym impulsem w realizacji projektu był kontakt z przedstawicielem środowiska bibliotekarzy, mgr Lidią Derfert-Wolf z Działu Informacji Naukowej Biblioteki Głównej ATR w Bydgoszczy, która wskazała interesujące opracowania i uczestniczyła bezpośrednio w realizacji zajęć testowych. Nie do przecenienia był równieŝ wpływ treści opracowania Centrum Badań nad Edukacją i Innowacją OECD Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w ParyŜu, pt. Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, które wykonano przy wykorzystaniu dorobku czterech międzynarodowych konferencji zorganizowanych w latach Niniejsza publikacja w zakresie treści dotyczących finansowania wiedzy ze środków publicznych wykorzystuje dorobek wspomnianej wyŝej pracy. Doświadczenie dydaktyczne autora projektu edukacyjnego i świadomość znaczenia edukacji z zakresu podstaw inŝynierii wiedzy uzasadniały opracowanie załoŝeń metodycznych w formie zgłoszenia zastrzeŝenia patentowego rozwiązania autorskiego, które przy załoŝeniu angaŝowania niewielkich zasobów środków technicznych pozwoli osiągnąć postęp. Postęp ten rozumiemy jako proces poznawania istoty wiedzy w jej indywidualnych, grupowych i społecznych interakcjach. Cel ten zrealizowano poprzez: opracowanie materiałów edukacyjnych obejmujących podstawowy i uzupełniający zakres pojęć obowiązujących w terminologii zarządzania wiedzą, opracowanie elastycznej formuły organizacji procesu edukacyjnego z podstaw inŝynierii wiedzy dzięki podziałowi na etapy i indywidualne testy oceny realizacji celów w etapach, ustanowienie sprzęŝeń zwrotnych pomiędzy etapami zajęć, z wykorzystaniem opracowanych w tym celu testów, dostarczenie zasobów wiedzy w postaci wydzielonych w tym celu publikacji źródłowych oraz zasobów internetowych, opracowanie zasad tworzenia syntez wiedzy, stanowiących istotny element realizowanych prac słuchaczy,

13 Ludosław Drelichowski Podstawy inŝynierii zarządzania wiedzą 5 opracowanie wzorcowych syntez wiedzy słuŝących do autooceny jakości wykonanych przez siebie zadań i interakcyjnego wartościowania wiedzy, sukcesywne powiększanie zasobów publikacji źródłowych oraz opracowywanych wzorców, uzyskiwanych w wyniku syntetycznej oceny efektywności szkoleń w poszczególnych grupach, doskonalenie załoŝeń metodycznych poprzez eliminowanie słabych stron i wzbogacanie zajęć o elementy najlepiej oceniane przez słuchaczy. Omawiany standard zajęć dzięki zastosowaniu prostych środków technicznych i metodzie syntezowania wiedzy z zastosowaniem elektronicznych standardów zasobów wiedzy, stwarza moŝliwość uzyskania uniwersalnie przydatnych umiejętności. Istotna jest, obowiązująca w realizacji zajęć, zasada, Ŝe kaŝdy następny krok edukacyjny uzaleŝniony jest od wyników testu etapu poprzedniego, a przebieg następnych szkoleń uwarunkowany jest interakcjami z realizacją zajęć w poprzednich grupach. Dydaktyczne przeznaczenie tej publikacji przy jej niezwykle szerokim i interdyscyplinarnym profilu wymuszało przyjęcie struktury podziału treści tej ksiąŝki na zaprezentowane na rysunku 1 dziedziny zarządzania wiedzą. Metody i modele zastosowań sztucznej inteligencji w róŝnych dziedzinach działalności Zastosowanie zarządzania wiedzą w organizacjach: administracja państwowa i lokalna przedsiębiorstwa infrastruktura inne Finansowanie tworzenia i zastosowań wiedzy z budŝetu państwa: ochrona zdrowia edukacja ochrona środowiska inne Źródło: Opracowanie własne Rysunek 1. Dziedziny zarządzania wiedzą Dziękuję za niezwykle cenne uwagi dotyczące struktury opracowania i doboru treści wniesione przez recenzenta prof. dr hab. Witolda Chmielarza, które rzutowały na ostateczny kształt pracy.

14 6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Sera: Studia i Materiały nr 1, 2004 Dziękuję pracownikom Katedry Informatyki w Zarządzaniu za pomoc w realizacji pracy, a w szczególności inŝ. Waldemarowi Kępie za prace związane z realizacją oprogramowania dydaktycznego oraz edycją tekstu.

15 Ludosław Drelichowski Podstawy inŝynierii zarządzania wiedzą 7 ROZDZIAŁ 1 ROLA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Problem edukacji i zarządzania wiedzą rozpatrywany w rozdziale 1 będzie koncentrował się na tych jej aspektach, które interpretowane są przez pryzmat nauk ekonomicznych. Oczywisty, zdawałoby się, problem rozwoju nauki w postępie cywilizacyjnym, przekreślają doświadczenia Polski z ostatnich 12 lat, w których nakłady na naukę obniŝyły się z rekordowo niskich w Europie 0,72% PKB w 1991 r do 0,35% w roku 2002, co stanowi juŝ prawie rekordowy poziom w skali świata. W 1987 r. S. Winter, podsumowując swój referat na temat wiedzy i strategii zarządzania, wskazał na ubóstwo języka i powaŝny brak odpowiedniej terminologii i schematów konsumpcyjnych opisujących rolę wiedzy w gospodarce. Od tego czasu pojawiło się sporo opracowań, ale niewiele osiągnięto w zakresie ustalenia powszechnie akceptowalnej terminologii. Nie ma wspólnego stanowiska w takich kwestiach, jak: co to jest wiedza i jej tworzenie? Jak naleŝy skategoryzować wiedzę i które z nich są najistotniejsze dla zrozumienia interakcji zachodzących pomiędzy uczeniem się, wiedzą a osiąganym rozwojem ekonomicznym? NaleŜy uwzględniać dwa czynniki pierwszy dotyczący róŝnych sposobów traktowania wiedzy w teorii ekonomicznej, drugi intuicyjne znaczenie przypisywane pewnym terminom, aby terminologia ta była zrozumiała dla szerszego grona uŝytkowników nieekonomistów. Wiedza i informacja pojawiają się w modelach ekonomicznych w dwóch róŝnych kontekstach. NajwaŜniejszym załoŝeniem modeli mikroekonomicznych jest racjonalność wyborów dokonywanych przez jednostki. W konsekwencji ilość i jakość informacji, jak równieŝ zdolność do jej przetwarzania są zagadnieniami podstawowymi. Ten punkt widzenia kładzie nacisk na proces transformacji: dane (aktualny stan świata) są zamieniane na informacje (wskaźniki dostępne dla jednostek podejmujących decyzje), a następnie na wiedzę (na skutek przetwarzania informacji w modelach analitycznych przez jednostki obliczeniowe). Cytowany wyŝej autor stwierdza, Ŝe modele ekonomiczne postrzegają wiedzę po pierwsze jako zbieranie i przetwarzanie informacji potrzebnej do dokonywania wyborów ekonomicznych, a po drugie jako składnik aktywów, który przyczynia się do produkcji poprzez rozwijanie umiejętności i innowację. Więc jako składnika aktywów moŝe ona być zarówno nakładem (kompetencją), jak i wynikiem (innowacją) w procesie produkcyjnym. W szczególnych okolicznościach moŝe być własnością indywidualną i sprzedawaną na rynku jako towar. Ekonomika wiedzy w duŝym stopniu sprowadza się do określenia warunków, w których moŝe się ona pojawić jako zwykły towar. Teoria innowacji i teorie zasobowe organizacji dotyczą sposobu tworzenia, przesyłania i wykorzystania wiedzy w gospodarce rynkowej. Wiedza rozumiana jako składnik aktywów dotyczy nie tylko wąskiego grona ekonomistów, lecz takŝe specjalistów z innych dziedzin, w tym ekspertów od edukacji. Pojawia się tu kwestia tworzenia, przekazywania i wykorzystania wiedzy pod postacią kompetencji i innowacji, co pozwala na wyróŝnienie wielu form uczenia się.

16 8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Sera: Studia i Materiały nr 1, 2004 NaleŜy zdefiniować rolę państwa polegającej na finansowania z budŝetu państwa nakładów na ochronę zdrowia i edukację. JeŜeli wiedza jest dobrem publicznym dostępnym dla wszystkich, wówczas nie ma bodźców dla sektora prywatnego, aby zainwestował w jej tworzenie. JeŜeli naśladownictwo jest tańsze niŝ tworzenie nowej wiedzy, to sektor prywatny nie będzie zainteresowany tworzeniem wiedzy. Dzięki badaniom Nelsona (1959) i Arrowa (1962b) wiadomo, Ŝe gdy wiedza staje się dobrem publicznym, rząd angaŝuje się w subsydiowanie lub bezpośrednie jej tworzenie. Wynikiem tego jest system szkół i uniwersytetów. Wnioski z ww. badań tłumaczą takŝe kwestię ochrony wiedzy (na przykład systemy patentowe). W kontekście uwag wymienionych na wstępie treści tego rozdziału pojawia się pytanie: jakie są skutki drastycznego zaniŝenia nakładów na naukę dla rozwoju kraju? Sukcesy gospodarcze Finlandii i Irlandii przeznaczających ponad 4% PKB na naukę stanowią doskonałe przykłady światłych decyzji rządów tych krajów Typologia wiedzy Klasyczne podejście do klasyfikacji wiedzy stanowiło podstawę opracowania nowych standardów wypracowanych na gruncie kultury europejskiej, a ściślej dzięki osiągnięciom genialnych greckich filozofów. Wiedza pozostanie podzielona na cztery kategorie, które sięgają swymi korzeniami do czasów antycznych (Lundval i Johnson, 1994): know-what (wiedzieć, co), know-why (wiedzieć, dlaczego), know-how (wiedzieć, jak), know-who (wiedzieć, kto). Know-what odnosi się do wiedzy o faktach, np.: ilu ludzi mieszka w Nowym Jorku? Jakie są składniki naleśnika? Kiedy miała miejsce bitwa pod Waterloo? Kiedy zaakceptowano akcesję Polski do Unii Europejskiej? Wiedza ma tu znaczenie bliskoznaczne informacji moŝe być przesyłana za pomocą danych i bitów. Know-why odnosi się do wiedzy o zasadach i prawach w naturze, w ludzkim umyśle i społeczeństwie. Ten rodzaj wiedzy był niezwykle istotny w niektórych obszarach nauki, zwłaszcza w przemyśle chemicznym, elektronicznym i biotechnologii. Dostęp do nich przyspiesza postęp techniczny, co obniŝa częstotliwość popełnienia błędu w procedurach eksperymentowania. Know-how odnosi się do umiejętności, tj. zdolności robienia czegoś. Dotyczy umiejętności pracowników, lecz ma takŝe znaczenie na wyŝszym poziomie zarządzania, w zakresie rozwoju nowych produktów, rekrutacji personelu lub wdraŝania nowych technologii informacyjnych. Nie moŝna klasyfikować wiedzy know-how jako typowo praktycznej. Jeden z najbardziej interesujących przykładów opisujących kategorię know-how dotyczy tworzenia wiedzy przez naukowców (Polanyi, 1958/1978). Nawet znalezienie rozwiązania dla złoŝonych problemów matematycznych wykorzystuje intuicję i umiejętność rozpoznania prawidłowości, które zakorzenione są w uczeniu opartym bardziej na doświadczeniu osób, niŝ na mechanicznym realizowaniu sekwencji logicznych operacji (Ziman, 1979, s ). Ten rodzaj wiedzy moŝe

17 Ludosław Drelichowski Podstawy inŝynierii zarządzania wiedzą 9 stanowić czynnik przewagi konkurencyjnej i skłania organizację do jej zakupu lub pozyskiwania poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych. Wiedza była obiektem zainteresowań i analiz od zarania dziejów naszej cywilizacji. Arystoteles rozróŝniał następujące typy wiedzy: Episteme: wiedzę, która jest uniwersalna i teoretyczna (know-why), Technè: wiedzę instrumentalną, kontekstową i praktyczną (know-how), Phronesis: wiedzę normatywną opartą na doświadczeniach, kontekście i zdrowym rozsądku: praktyczna mądrość, które najlepiej zdaje się odzwierciedlać wyróŝniany aktualnie typ wiedzy (know what). Najczęściej know-how jest domeną jednej firmy lub zespołu badawczego, jednak współpraca między róŝnymi organizacjami powoduje powstawanie sieci powiązań, a te z kolei kwestię dzielenia się wiedzą i jej współtworzenia. Tego typu sieci mogą być tworzone przez zespoły badawcze i laboratoria. Ten rodzaj wiedzy i sposobów jej przenikania oraz dystrybucji jest ściśle związany z technologią internetową. Jest to przykład zastosowań nowych technologii do tworzenia wiedzy utylitarnej, związanej ze zwiększeniem tempa wymiany informacji między partnerami funkcjonującymi w sieciowych strukturach powiązań. Nowe produkty coraz częściej powstają bazując na dokonaniach wielu dziedzin i dyscyplin naukowych, co nadaje znaczenia dostępowi do róŝnych źródeł wiedzy (Pavitt, 1998). Know-who określa posiadaczy wiedzy i opisuje wiedzę, którą dysponują; dotyczy równieŝ społecznych zdolności współpracy i komunikacji z ekspertami zewnętrznymi. Są to często składniki wiedzy ukrytej, która wynika z kontaktów bezpośrednich pracowników bądź jednostek naukowo-nadawczych. Brak tej kategorii wiedzy w taksonomii Arystotelesa wynikał z faktu, Ŝe wszyscy współcześni tworzący wiedzę znali się osobiście. Ta funkcja jest najbliŝsza źródłowemu postrzeganiu rozwoju systemu informacji naukowo-technicznej, która realizowana jest ciągle, jako pochodna kontaktów osobistych, klasyfikacji dokonywanych w dziedzinowych (indeksowych) zestawieniach publikacji oraz bezpośredniej wymianie informacji realizowanej za pomocą technologii internetowej Aby uzyskać dostęp do naukowego know-why naleŝy przede wszystkim zainwestować w naukę. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw, jak i całych regionów objętych programami rozwoju. Nauka bowiem sprawia, Ŝe wiedza przepływa w społeczeństwie w sposób zorganizowany (Cohen i Levinthal, 1990). Infrastruktura ośrodków dystrybucji wiedzy i kultura organizacji moŝe równieŝ ulegać przewartościowaniom w zaleŝności od zmian dokonanych w tych organizacjach i ich otoczeniu. Ilustrację tej zasady moŝna znaleźć w analizie skutków procesów restrukturyzacyjnych zmian w polskiej gospodarce. Mogły być one przyczyną pozytywnych przemian przystosowujących organizację do efektywnego funkcjonowania w nowych warunkach lub stać się czynnikiem decydującym o likwidacji obiektu, który nie dostosował się do zmian w otoczeniu. W walce konkurencyjnej know-how często wyprzedzają swoim zaawansowaniem wynalazki techniczne. Technologia moŝe rozwiązywać problemy nawet bez naukowego zrozumienia ich podstaw. Mówimy wtedy o przewadze know-how nad know-why; przez długi czas oto miał miejsce w elektronice, w której wykorzystywano właściwości półprzewodników przy braku teorii wyjaśniającej zjawiska.

18 10 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Sera: Studia i Materiały nr 1, 2004 Know-how jest rodzajem wiedzy, do której publiczny dostęp jest najbardziej ograniczony, a jej przesyłanie najbardziej złoŝone. Podstawową kwestią jest rozdzielenie kompetencji do działania od osoby lub organizacji, która dane działanie wykonuje. Jak trudne i kosztowne jest to zadanie, pokazują podejmowane próby tworzenia systemów eksperckich za pomocą technologii informatycznej, których zastosowanie moŝe mieć bardziej znaczenie wspomagające, niŝ zastępujące pracę eksperta. Udowodniono, Ŝe transformacja zawsze pociąga za sobą zmiany wiedzy eksperta (Hatchuel i Weil, 1995). MoŜna przyjmować w tym przypadku występowanie rynkowych procesów dostosowawczych czy dywersyfikacyjnych niezbędnych w wiedzy eksperckiej. Oznacza to, Ŝe know-how nigdy nie moŝe stać się w pełni publicznym dobrem, a firmy uzyskują dostęp do tego rodzaju wiedzy, zatrudniając ekspertów lub wchodząc w alianse strategiczne z innymi firmami. Witryna internetowa firmy Hewlett Packard w Stanford wyjaśnia, Ŝe strategią firmy jest zbudowanie wewnętrznej wiedzy know-how poprzez intensywne programy rozwoju osobistego i stworzenie atrakcyjnych warunków pracy dla ekspertów. Większość innych firm w Dolinie Krzemowej preferuje wzbogacanie swoich kompetencji poprzez zatrudnianie doświadczonych ludzi na lokalnym, niezwykle elastycznym rynku pracy. W jakim zakresie te doświadczenia dadzą się upowszechnić w innych warunkach geopolitycznych, stanowi problem w podejmowaniu prób powielenia tych interesujących rozwiązań w stymulowaniu rozwoju regionów. MoŜemy stwierdzić, Ŝe dostęp do know-why staje się ograniczony i opiera się na rozwoju kwalifikacji personelu lub odpłatnym korzystaniu z wiedzy zewnętrznej. Know-who odnosi się do kombinacji informacji i relacji społecznych. KsiąŜki telefoniczne przedstawiające listy fachowców i bazy danych producentów pewnych towarów i usług tworzą własność publiczną, dostępną dla wszystkich. W sferze ekonomicznej znacznie trudniej uzyskać specjalistyczne kompetencje i pozyskać wiarygodnych ekspertów, co nadaje znaczenia relacjom osobistym z osobami godnymi zaufania. Relacje te nie mogą być obiektem transakcji rynkowych. Arrow (1971) stwierdził, Ŝe: nie moŝna kupić zaufania, a nawet jeśli to byłoby moŝliwe, zaufanie nie miałoby wówczas Ŝadnej wartości. Podobnie know-who opiera się na relacjach osobistych, które nie poddają się prawom rynku, lecz są stymulowane przez pewne warunki społeczne, kulturowe i technologiczne. Doświadczenia z poszerzenia bloków państw reprezentujących zróŝnicowane kręgi kultury i poziomy rozwoju gospodarczego wskazują, Ŝe ujednolicone warunki organizacyjno-prawne i systemy nadzoru przyspieszają eliminowanie słabości outsiderów w ugrupowaniach krajów np. UE, w czym leŝy szansa Polski. Społeczne uwarunkowania tworzenia i zastosowań wiedzy stanowią przedmiot badań autorów nawiązujących do lokalnych kulturowych tradycji, które determinują środowisko rozwoju nauki i gospodarki. Trzeba podkreślić, Ŝe globalizacja nadała duŝego znaczenia temu, co współcześni autorzy (Bourdieu, 1977; Coleman, 1988, 1990; Putnam, 1993, Fukuyama, 1995, Woolcock, 1998) nazywają kapitałem społecznym, który pozwala przedsiębiorstwom i obywatelom na łatwiejsze wchodzenie w relacje, wymianę wiedzy i prowadzenie interesów. Istnieje wiele definicji tej koncepcji, najbardziej interesująca wydaje się opracowana przez Woolcocka. Opisuje ona kapitał społeczny w dwóch wymiarach: makro/mikro oraz połączenia wewnętrzno-zewnętrzne. Kapitał ludzki jest szczególnie waŝny w społeczeństwie wiedzy, poniewaŝ uczenie się wymaga interakcji, w których wzajemny szacunek i zaufanie są niezwykle waŝne.

19 Ludosław Drelichowski Podstawy inŝynierii zarządzania wiedzą 11 JeŜeli więzi te zostaną naderwane przykładem moŝe być tutaj Rosja zanikają procesy uczenia się, a istniejący kapitał intelektualny moŝe zacząć się deprecjonować. Ostatnie tendencje zachodzące w Rosji świadczą o realnej odwracalności zakorzenionych juŝ tendencji, a sukcesy społeczno-gospodarcze wielu postradzieckich republik uzasadniają umiarkowany optymizm. Zatem, czy jest moŝliwe zdefiniowanie i zmierzenie wiedzy jako społecznego składnika kapitału intelektualnego? Dostęp do wspólnego rezerwuaru wiedzy jest ograniczony. Jednym z wielu moŝliwych sposobów budowy kapitału intelektualnego jest poprawa efektywnej poda- Ŝy wiedzy. Drugi problem stanowi oddzielenie wiedzy poŝytecznej od wiedzy nie mającej praktycznego zastosowania często trudny do wcześniejszego rozstrzygnięcia. Z czasem pewne obszary wiedzy dezaktualizują się, a inne niezbyt dotychczas znaczące nabierają waŝności. Jednym ze sposobów, uŝywanym przez ekonomistów, jest mierzenie stopy zwrotu z własności intelektualnej i obliczenie obecnej wartości kapitału intelektualnego. W ten sposób oszacowano wartość kapitału ludzkiego. Takie kalkulacje pociągają za sobą konieczność dokonywania wielu uproszczeń, z których najwaŝniejsze jest oddzielenie jednego składnika aktywów od pozostałych. Bardziej ogólnym podejściem metodologicznym jest skoncentrowanie się na procesach i przepływie, a nie na stanach rozumianych jako komponenty informacyjne w bazach danych. Takie podejście jest reprezentowane w literaturze dotyczącej statystyki, rozwoju i innowacji, uzasadnione wydaje się jednak przenikanie obydwu metod jako sposobów komplementarnych działań Ekonomiczne aspekty tworzenia i dystrybucji wiedzy Badacze ekonomii regionów, poczynając od pracy Marshala (1919) na temat regionów przemysłowych wskazywali na sieci regionalne jako źródła wiedzy specjalistycznej (Masskell i Malmberg, 1999). Teorie przedsiębiorstwa coraz częściej uwzględniają konkurencyjność firm opartą na kompetencjach ich kadry (Teece, 1992). Senge (1990) podkreśla znaczenie nauki w zespole i umiejętności zespołowych ponad umiejętnościami i uczeniem się jednostki. Z poglądem tym koresponduje podejście do traktowania wiedzy know-how jako wiedzy częściowo zakorzenionej w organizacjach, strukturach i instytucjach. Nie oznacza to, Ŝe kompetencje organizacji nie mogą być znacznie zmniejszone poprzez odejście z niej osób zajmujących kluczowe stanowiska. Tym niemniej warstwa wiedzy (na przykład sposoby komunikacji, wspólne procedury, powszechnie uznane metody rozwiązywania problemów i poszukiwania rozwiązań) pozostaje w organizacji. Ten rodzaj nazywany jest często kulturą organizacji i jest atrakcyjnym komponentem goodwill (wartość znaku i renomy) firmy. RóŜnica pomiędzy sektorem edukacji a sektorami w pełni komercyjnymi dotyczy udziału sił rynkowych. Gdy sektor w pełni uczestniczy w rynku i w pełni podlega siłom rynkowym, funkcjonowanie bazy wiedzy determinuje egzystencję przedsiębiorstwa na rynku. W szczególności polega to albo na tworzeniu nowej wiedzy (innowacji) i kapitalizacji tej wiedzy lub na reagowaniu na innowacje pochodzące od konkurentów. Siła konkurencyjna przedsiębiorstwa zaleŝy więc w duŝym stopniu od mechanizmów

20 12 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Sera: Studia i Materiały nr 1, 2004 absorpcji wiedzy i jej upowszechniania. W sektorach, które nie podlegają w pełni siłom rynkowym, takich jak edukacja i słuŝba zdrowia, upowszechnianie wiedzy jest mniej automatyczne, środki administracyjne nie mają więc tak duŝej siły działania, jak siły rynkowe. Tak więc, w sektorach podlegających siłom rynkowym wymuszony i horyzontalny przepływ wiedzy ma większe znaczenie. Większość autorów, odnosząc się do tworzenia i produkcji wiedzy, opisuje wiedzę technologiczną rozumianą jako wynik procesu innowacji technicznej (Antonelli, 1991; Nonaka i Takeuchi, 1995). W procesie produkcji wiedza jest podstawowym nakładem potrzebnym do innowacji. Stwierdzić moŝna, Ŝe źródłem innowacji staje się kreatywne zastosowanie wiedzy, czyli uŝycie jej w celu wytworzenia dobra lub usługi którą moŝe być równieŝ poszerzenie wiedzy na temat zasad funkcjonowania otaczającego nas świata. PoniewaŜ umiejętności i kompetencje wraz z uŝyciem rozwijają się, wobec tego w trakcie produkcji wiedzy moŝemy mówić jednocześnie o innowacji i o procesie uczenia się. MoŜna w tym przypadku mówić o zjawisku dodatniego sprzęŝenia zwrotnego, w wyniku którego wdroŝenie nowych metod pracy zwiększa poziom wiedzy pracowników oraz ich innowacyjność. Ale wiedza jest takŝe nakładem, w przeciwieństwie do innych fizycznych surowców ; jej wartość rośnie wraz ze zuŝyciem - zastosowaniem. Są dwa powody, dla których innowacja musi być rozpatrywana w kontekście powiązanej z nią wiedzy. Po pierwsze z definicji innowacja oznacza powstanie czegoś nowego i wzbogacenie wiedzy. Po drugie, innowacja takŝe z definicji oznacza wiedzę, na którą jest popyt. Jest wtedy definiowana jako wynalazek wprowadzony na rynek i zaakceptowany przez gospodarkę rynkową. Innowacja jest zatem kluczem do wyników, poniewaŝ wzbogaca wiedzę, nadaje jej treść utylitarną oraz ucieleśnia jej wartość ekonomiczną. Wiele z rozwiązań uŝywanych w produkcji, tam gdzie istniał podział zadań, zostało wymyślonych przez zwykłych robotników, kaŝdy z nich wykonywał proste czynności i naturalnie poszukiwał sposobów wykonywania ich łatwiej. śadne z usprawnień w maszynach nie było dziełem tych, którzy mieli okazję uŝywania tych maszyn, poniewaŝ złoŝoność urządzeń produkcyjnych ogranicza tę sferę innowacji dla konstruktorów, którzy mogą być inspirowani przez uŝytkowników. Wielu z tych usprawnień dokonali wynalazcy maszyn, gdy ich produkcja stała się przedmiotem działalności gospodarczej; a inne przez tych, którzy nazywali siebie filozofami lub odkrywcami; ich działania nie polegają na robieniu czegokolwiek, lecz na obserwacji wszystkiego, poprzez co są oni zdolni do łączenia największych zalet najbardziej odległych i niepodobnych obiektów. Najnowsze modele innowacji podkreślają, Ŝe innowacja jest procesem interaktywnym, w którym firmy wchodzą w interakcje z klientami, dostawcami i instytucjami wiedzy. Badania empiryczne wykazują, Ŝe firmy bardzo rzadko dokonują wynalazków wykorzystując tylko własny potencjał badawczy. Systemy innowacyjne są tworzone przez aktorów zaangaŝowanych w tworzenie wiedzy i wzajemnych relacji. Aktorami tymi są: przedsiębiorstwa, instytuty technologiczne, uniwersytety, systemy szkoleniowe i kapitał wysokiego ryzyka (venture capital). Razem tworzą one środowisko dla tworzenia wiedzy i innowacji. Konstelacje aktorów róŝnią się w zaleŝności od sektorów, regionów i krajów. Zazwyczaj specjalizują się we własnej bazie wiedzy, a specyficzny tryb inno-

PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 BIBLIOTEKA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Bydgoszcz 2004 2 PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 3 BIBLIOTEKA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN Ludosław DRELICHOWSKI Waldemar BOJAR Mariusz ŻÓŁTOWSKI ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN... każda książka jest dobra... z wyjątkiem źle napisanej... Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno

Bardziej szczegółowo

Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy

Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy Anna Wildowicz-Giegiel Rozdział Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy Anna Wildowicz-Giegiel 1 Streszczenie Koncepcja współczesnej gospodarki opartej na wiedzy to pewna wizja

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Spacerkiem po innowacjach II

Spacerkiem po innowacjach II Spacerkiem po innowacjach II Szanowni Państwo, Innowacje to bez wątpienia jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów. We współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Marek Makowiec * Tomasz Kusio ** Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Streszczenie W opracowaniu autorzy poruszają kwestie dotyczące

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5

Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5 Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5 WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 1. WSTĘP... 2 2. CO OD KOGO ZALEśY? UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA POZIOMIE LOKALNYM...

Bardziej szczegółowo

RAPORT O INNOWACYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2007 ROKU

RAPORT O INNOWACYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2007 ROKU RAPORT O INNOWACYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2007 ROKU REDAKCJA NAUKOWA TADEUSZ BACZKO Warszawa 2008 Redakcja naukowa Tadeusz Baczko Redakcja części: analizy regionalne Małgorzata Pieńkowska Redakcja

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie

zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie Analiza prawna sporządzona na zamówienie Ministerstwa Gospodarki UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Monitoring losów absolwentów drogą do sukcesu uczelni XXI wieku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Projekt pn. Monitoring losów absolwentów drogą do sukcesu uczelni XXI wieku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Spis treści O PROJEKCIE (Joanna Żyra, Paweł Jarosz)... 4 WSTĘP 6 1. PRACA I ZAPOTRZEBOWANIE NA KOMPETENCJE W SPOŁECZEŃSTWIE I GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY (Marzena Mamak-Zdanecka)... 9 1.1 W kierunku społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE INNOWACJE

EUROPEJSKIE INNOWACJE EUROPEJSKIE INNOWACJE T e o r i a i p r a k t y k a EUROPEJSKIE INNOWACJE T e o r i a i p r a k t y k a Warszawa Bruksela 2011 Recenzent: prof. zw. dr hab. Adam Gwiazda Redaktor inicjujący: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Nauki społeczne. a komercjaliacja

Nauki społeczne. a komercjaliacja a- Nauki społeczne a komercjaliacja wiedzy Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy Jak humaniści tworzą innowacje dla gospodarki i społeczeństwa Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy Nauki społeczne

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE:

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: BADANIE JAKOŚCIOWE PRZEDSIĘBIORSTW Z REGIONU MAŁOPOLSKI Raport z czwartego etapu badań naukowych Jarosław Górniak Magdalena Jelonek Seweryn Krupnik Anna Szczucka Barbara

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI Redakcja naukowa Tomasz Białas Gdynia 2007 Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Marcin Soniewicki. Rola orientacji na wiedzę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji

Marcin Soniewicki. Rola orientacji na wiedzę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji Marcin Soniewicki Rola orientacji na wiedzę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji Rozprawa doktorska Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Fonfara, prof. zw.

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

2011 Metodyka identyfikacji

2011 Metodyka identyfikacji Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo