Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu"

Transkrypt

1 Legalizacja i naprawa ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu Przetarg nr O/CER/RL/111130/52 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 1/32

2 Legalizacja i naprawa ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu Zamawiający i Pełnomocnictwa Nazwa (firma) i adres Zamawiającego Toruńska Energetyka Cergia SA z siedzibą Toruniu przy ul. Ceramicznej 6 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KSR , Kapitał Zakładowy Spółki: zł opłacony w całości. Zamawiający udzielił EDF Polska CUW Sp. z o.o. zwanej dalej CZIL pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego niniejszego postępowania oraz do podpisania w imieniu i na rzecz SPÓŁKI umowy o zamówienie. Pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji dla Oferentów niniejszej SIWZ Centrum Zakupów i Logistyki Oddział w Toruniu CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 2/32

3 Legalizacja i naprawa ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zawartość dokumentu : Rozdział I: Instrukcja dla Oferentów Rozdział II: Specyfikacje techniczne Rozdział III: Wzór Umowy CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 3/32

4 Legalizacja i naprawa ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu Rozdział I INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 4/32

5 Spis treści: I_Z_CUW_0102_Z8 1. ZAKRES OFERTY WARUNKI STAWIANE OFERENTOM ZAWARTOŚĆ I POSTAĆ OFERTY CENY, KOSZT I WAŻNOŚĆ OFERT WYJAŚNIANIE SIWZ WIZJA LOKALNA POPRAWKI SIWZ SKŁADANIE OFERT MODYFIKACJE I WYCOFANIE OFERT OTWARCIE I BADANIE OFERT KRYTERIA OCENY OFERT, OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA WYJAŚNIANIE I UZUPEŁNIANIE OFERT, POPRAWIANIE BŁĘDÓW WYBÓR WYKONAWCY I ZAWARCIE UMOWY UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 5/32

6 1. ZAKRES OFERTY I_Z_CUW_0102_Z Działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego CZIL zaprasza do złożenia oferty na: Legalizacja i naprawa ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu Postępowanie przetargowe będzie prowadzone zgodnie z obowiązującą w CZIL Instrukcją Wyboru Wykonawców. Przedmiot zakupu przedstawiony został w Specyfikacjach Technicznych, które stanowią Rozdział II SIWZ Oferta musi obejmować cały zakres przedmiotu zakupu zawarty w Formularzu Oferta, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznych i zostać wyceniona zgodnie z tym załącznikiem. 2. WARUNKI STAWIANE OFERENTOM 2.1. O wybór na Wykonawcę Umowy mogą ubiegać się Oferenci, którzy: Wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat zrealizowali należycie co najmniej dwa zadania o podobnym do przedmiotu zamówienia charakterze Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danych prac, czynności lub dostaw, co udokumentują zgodnie z zapisami SIWZ, Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Umowy, Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie punktu 2.2 Instrukcji dla Oferentów, Posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności gospodarczej, odpowiadającej przedmiotowi Umowy, spełniające warunki określone w 13 wzoru Umowy (Rozdział III SIWZ) i którego suma ubezpieczeniowa na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia nie będzie niższa niż wartość przedmiotu zamówienia lub zobowiążą się do zawarcia umowy ubezpieczeniowej spełniającej powyższe warunki (w przypadku wyboru na Wykonawcę) i przedstawienia jej CZIL przed podpisaniem Umowy na przedmiot zakupu, Spełnią następujące wymagania gwarancyjne: na wykonaną usługę: a) na ciepłomierze 24 m-ce, b) na wodomierze 24 m-ce Złożą ofertę, która nie jest sprzeczna z postanowieniami niniejszej SIWZ Z postępowania na wybór Wykonawcy wyklucza się Oferentów: Którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności, W stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 6/32

7 przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, Osoby prawne, których członków władz prawomocnie skazano za popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, Którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, Którzy nie spełniają warunków określonych w SIWZ lub w wyznaczonym terminie nie złożyli, nie uzupełnili lub nie wyjaśnili dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 2.3. Z postępowania na wybór Wykonawcy CZIL może wykluczyć również Oferentów wpisanych do Krajowego Rejestru Długów oraz będących w słabej kondycji finansowej, nie gwarantującej wg CZIL prawidłowego wykonania Umowy. 3. ZAWARTOŚĆ I POSTAĆ OFERTY 3.1 Dokumenty składające się na Ofertę: Oferta Przetargowa wraz z Formularzem Oferta, zawierającym wyceny ryczałtowe poszczególnych elementów przedmiotu Umowy w zestawieniu tabelarycznym (wg wzoru - Załącznika nr 1 do Specyfikacji Technicznych), wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w przetargu, Kopie oryginalnych dokumentów określających status prawny, miejsce zarejestrowania, główną siedzibę oraz dokument stwierdzający reprezentacje Oferenta, np. wyciąg z KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert), Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert ) zaświadczenia z ZUS, że Oferent nie zalega ze składkami i z Urzędu Skarbowego, że Oferent nie zalega z podatkami, Dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę i jego pracowników określonych uprawnień, o których mowa w punktach i specyfikacji technicznej Lista referencyjna - wykaz robót, o których mowa w punktu 2.1.1, Kopia polisy ubezpieczeniowej spełniającej wymagania CZIL (określone w 13 wzoru Umowy - Rozdział III SIWZ) wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Ubezpieczyciela lub oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia takiej umowy ubezpieczeniowej (wg wzoru w Rozdziale IV), Opis sposobu zagospodarowania odpadów powstałych w czasie prac. 3.2 Oferta wraz z załącznikami winna być czytelna, sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polski. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osoby (osobę) upoważnione do podejmowania zobowiązań w imieniu Oferenta, zgodnie z aktem rejestracyjnym. 3.3 Dokumenty wymienione w punkcie 3 winny być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez Oferenta za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem mogą dokonać osoby (osoba) uprawnione do podejmowania zobowiązań w imieniu Oferenta, zgodnie z aktem rejestracyjnym albo osobę zaufania publicznego tj. notariusza, radcę prawnego lub adwokata. 3.4 Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, należy dołączyć do oferty właściwe umocowanie prawne (pełnomocnictwo). Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 7/32

8 pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. 3.5 Opakowanie zawierające ofertę powinno być opisane w następujący sposób: EDF Polska CUW Zakupy i Logistyka Oddział w Toruniu ul. Ceramiczna Toruń Oferta na: Legalizacja i naprawa ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu Nazwa Firmy:... Nie otwierać przed dniem: godz. 12:00 4. CENY, KOSZT I WAŻNOŚĆ OFERT 4.1. Wszystkie ceny muszą być wyrażone w złotych polskich Wszystkie podatki (wyjątek stanowi podatek VAT), ubezpieczenia i inne opłaty prawem przewidziane, winny być włączone do cen oraz całkowitej ceny ofertowej przedłożonej przez Oferenta Stawki i ceny, przedstawione przez Oferenta nie podlegają zmianie w trakcie realizacji Umowy Oferent poniesie wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem Oferty, a CZIL w żadnym przypadku nie będzie zobowiązany do ich pokrycia lub nie będzie odpowiedzialny za te koszty, niezależnie od prowadzenia lub wyniku postępowania przetargowego Oferty zachowują swoją ważność przez okres 30 dni po terminie składania Ofert określonym w punktu W wyjątkowych okolicznościach, przed upływem pierwotnego okresu ważności Oferty, CZIL może zwrócić się do Oferentów o przedłużenie okresu ważności o ustalony okres dodatkowy. Takie żądanie i odpowiedzi na nie, winny być dokonane pisemnie. 5. WYJAŚNIANIE SIWZ 5.1. Jeśli Oferent potrzebuje jakichkolwiek wyjaśnień SIWZ, to może on powiadomić o tym CZIL na piśmie na adres CZIL wymieniony w punkcie lub mailem na adresy wymienione w punkcie CZIL odpowie, pisemnie lub mailem, na każde żądanie wyjaśnienia, które otrzyma wcześniej niż 5 dni przed upływem terminu składania Ofert. Kopie pytań Oferentów i odpowiedzi CZIL będą wysyłane wszystkim, którzy otrzymali SIWZ Wyjaśnień dotyczących prowadzonego postępowania oraz SIWZ udzielają: w sprawach technicznych Krzysztof Zielski tel , w sprawach logistycznych: - Roman Lis tel , CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 8/32

9 - Anna Kierat tel , 6. WIZJA LOKALNA I_Z_CUW_0102_Z Oferent może odbyć wizję lokalną w celu zbadania przedmiotu Umowy i jego otoczenia oraz uzyskania samemu i na własną odpowiedzialność wszelkich informacji, które mogą być konieczne dla przygotowania Oferty i zawarcia Umowy. Koszty wizji lokalnej ponosi sam Oferent CZIL zapewni przedstawicielom Oferenta wejście na teren, gdzie wykonywany ma być przedmiot Umowy, z tym że Oferent ponosi wszelką odpowiedzialność w odniesieniu do takiej wizyty i konsekwencje śmierci lub zranienia, strat lub szkód majątkowych oraz wszelkich innych strat, szkód i wydatków poniesionych jako następstwo takiej wizji. 7. POPRAWKI SIWZ 7.1. W dowolnym czasie przed upływem terminu składania Ofert, CZIL może zmienić SIWZ przez wydanie Uzupełnień, czy to z własnej inicjatywy, czy też w odpowiedzi na żądania wyjaśnień przedstawione przez Oferenta Każde tak wystawione Uzupełnienie będzie częścią SIWZ, zostanie przekazane pisemnie, mailem lub telefaxem do wszystkich, którzy otrzymali SIWZ i będzie dla Oferentów wiążące. Oferenci zobowiązani są do potwierdzenia CZIL otrzymania każdego Uzupełnienia. 8. SKŁADANIE OFERT 8.1. Oferty należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego (budynek Zarządu) lub przesłać na adres ul. Ceramiczna 6, Toruń nie później niż do dnia: r. do godz O uznaniu Oferty za dostarczoną w terminie, decyduje data i godzina jej wpłynięcia do CZIL, potwierdzona na Portierni Głównej CZIL Jeżeli Oferta nie jest zabezpieczona i oznakowana zgodnie z Instrukcją dla Oferentów, CZIL nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne otwarcie Oferty CZIL, według swojego uznania, na wniosek Oferenta lub dla zapewnienia czasu dla złożenia Ofert po wydaniu Uzupełnień, może przedłużyć termin składania Ofert. W przypadku takim wszystkie prawa i zobowiązania CZIL i Oferentów poprzednio odnoszące się do pierwotnego terminu będą od tego momentu odnosiły się do terminu przesuniętego W przypadku przedłużenia terminu składnia ofert, Oferenci zobowiązani są do przedłużenia, o taki sam okres co przedłużenie terminu składania Ofert, okresu ważności wadium lub wniesienia nowego wadium. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie ważności Oferty nie powoduje utraty wadium Wszystkie Oferty otrzymane przez CZIL po terminie składania Ofert określonym w punkcie 8.1. lub punkcie 8.3. będą zwracane Oferentom nieotwarte. 9. MODYFIKACJE I WYCOFANIE OFERT 9.1. Oferent może dokonać modyfikacji lub wycofać swoją Ofertę po jej złożeniu, jeżeli pisemne powiadomienie o tej modyfikacji lub wycofaniu zostanie dostarczone CZIL przed terminem składania Ofert Powiadomienia o modyfikacjach lub wycofaniu Oferty przez Oferenta winny być przygotowane, oznakowane i dostarczone zgodnie z Instrukcją dla Oferentów, z dodatkowymi oznakowaniami na kopercie: 9.3. MODYFIKACJA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 9/32

10 9.4. Żadna Oferta nie może być modyfikowana przez Oferenta po terminie składania Ofert Wycofanie przez Oferenta Oferty w okresie pomiędzy terminem składania Ofert a upływem terminu ważności Oferty, określonym w punkcie 4.5. i wymienionym w Ofercie, powoduje wykluczenie Oferenta z postępowania przetargowego i może stanowić przeszkodę w stosunkach gospodarczych w przyszłości. 10. OTWARCIE I BADANIE OFERT CZIL w dniu r. o godzinie otworzy Oferty (włącznie z modyfikacjami dokonanymi zgodnie z punktem 9.) oraz przystąpi do badania Ofert. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (sala na parterze budynku Zarządu) w Toruniu przy ulicy Ceramicznej CZIL gwarantuje Wykonawcom możliwość uczestnictwa w otwarciu ofert Badanie Ofert będzie poufne, a informacje odnoszące się do badania, wyjaśniania, oceny, porównywania Ofert oraz wyboru Wykonawcy nie będą podawane do wiadomości Oferentów ani innych osób nie związanych oficjalnie z tymi działaniami aż do chwili, kiedy zostanie ogłoszona decyzja o wyborze Wykonawcy. Wszelkie usiłowania Oferenta polegające na wywieraniu wpływu na badanie Ofert przez CZIL, mogą spowodować odrzucenie jego Oferty CZIL w pierwszej kolejności ustali, czy Oferty zawierają komplet wymaganych dokumentów, określonych w punkcie 3.1. potwierdzających m.in. spełnianie warunków stawianych Oferentom, czy zostały prawidłowo podpisane i czy odpowiadają pozostałym wymaganiom SIWZ Jeżeli Oferta nie będzie spełniać wymagań określonych w punktach 3.1., 3.3., 3.4 i 3.5. Oferent, który ją złożył, zostanie wykluczony z postępowania, a jego Oferta uznana za odrzuconą Po wykluczeniu Oferentów i odrzuceniu Ofert nie spełniających wymagań, CZIL przystąpi do oceny ofert. 11. KRYTERIA OCENY OFERT, OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA Kryterium przy wyborze Wykonawcy będzie zaoferowana najwyższa sumaryczna ilość punktów oszacowana na podstawie stawek roboczogodziny, maszynogodziny, stawek za usługi diagnostyczne i stawki za remont koła bijakowego Kryterium cena oferty : S 1 S1n 0,90 S b 1 100, gdzie: S 1 ilość punktów przyznanych ofercie badanej za kryterium cena oferty S 1 n to najniższa cena spośród wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert, 0,90 waga kryterium cena oferty, S 1 b cena badanej oferty Kryterium doświadczenie Kryterium doświadczenie będzie określone na podstawie ilości referencji, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg poniższego wzoru matematycznego: S 2 S 2b 0,10 S m 2 100, gdzie: S 2 ilość punktów przyznanych ofercie badanej za kryterium doświadczenie", S 2 b ilość referencji badanej oferty. S 2 m maksymalna ilość referencji spośród wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert, CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 10/32

11 0,10 waga kryterium doświadczenie, Suma ilości punktów, wyliczonych na podstawie wzorów matematycznych 11.1., 11.2.stanowić będzie podstawę do oceny ofert poszczególnych Wykonawców. Oferta z najwyższą sumą punktów uznana zostanie przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. 12. WYJAŚNIANIE I UZUPEŁNIANIE OFERT, POPRAWIANIE BŁĘDÓW Dla ułatwienia badania, oceny i porównania Ofert, CZIL może według swojego uznania zwrócić się do każdego Oferenta o wyjaśnienie jego Oferty, włącznie z analizą stawek jednostkowych. Żądanie wyjaśnienia i odpowiedź winny być dokonane na piśmie lub telefaksem, przy czym nie będzie się usiłowało, proponowało lub dopuszczało zmian ceny lub przedmiotu Oferty, z wyjątkiem takich, jakie są wymagane dla potwierdzenia poprawek błędów arytmetycznych wykrytych przez CZIL w trakcie sprawdzenia Ofert, zgodnie z punktem Oferty cenowe będą sprawdzone przez CZIL pod względem arytmetycznym. Jeżeli Oferta, uznana za Ofertę najkorzystniejszą, będzie w znaczący sposób niezrównoważona w porównaniu z oszacowanym przez CZIL kosztem przedmiotu Umowy lub innymi ofertami, to CZIL może zażądać od Oferenta, który ją złożył, przedstawienia szczegółowej analizy cen dla któregoś lub wszystkich elementów wycenionego Formularza Oferta, celem udowodnienia wewnętrznej zgodności tych cen z metodami realizacji przedmiotu Umowy i proponowanym harmonogramem. Po zapoznaniu się z przedstawioną analizą cen, po wyborze tego Oferenta na Wykonawcę, CZIL może zażądać od Wykonawcy złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości wystarczającej, aby zabezpieczyć CZIL przed stratami finansowymi w przypadku, gdyby Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy W przypadku, gdy wykluczenie Oferentów lub odrzucenie Ofert powodowałoby konieczność unieważnienia postępowania, CZIL może zwrócić się do Oferentów o uzupełnienie brakujących dokumentów CZIL zastrzega sobie prawo negocjacji złożonych Ofert przed wyborem Oferty najkorzystniejszej oraz wezwania Oferentów do ponownego złożenia Ofert CZIL zastrzega sobie prawo negocjacji Oferty z wybranym Wykonawcą, przed podpisaniem Umowy. 13. WYBÓR WYKONAWCY I ZAWARCIE UMOWY Z wyjątkiem podanym w punkcie 14., CZIL wyśle do Oferenta, którego Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą oraz zgodną z SIWZ, powiadomienie o wyborze na Wykonawcę, do którego dołączone zostaną dwa egzemplarze podpisanej Umowy Jednocześnie z wykonaniem czynności jak w punkcie CZIL zawiadomi pozostałych Oferentów o dokonanym wyborze Wykonawcy, wskazując firmę (nazwę Wykonawcy) W ciągu 7 dni od otrzymania Zamówienia i Umowy Wykonawca zobowiązany jest do odesłania do CZIL podpisanego przez siebie jednego egzemplarza Umowy wraz ze sporządzonym w formie pisemnej i elektronicznej harmonogramem realizacji przedmiotu Umowy CZIL sporządza Zamówienie do Umowy, które przekazuje Wykonawcy. Wykonawca, po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu umowy, wystawia dla Zamawiającego fakturę, w której ma obowiązek przywołania numeru otrzymanego Zamówienia. CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 11/32

12 13.5. Nie zawarcie Umowy przyrzeczonej z uwagi na niezgodność odesłanej przez Wykonawcę Umowy z zawartą w SIWZ, spowoduje żądanie naprawienia szkody, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym, oraz może stanowić przeszkodę w stosunkach gospodarczych w przyszłości W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia Umowy z wybranym Wykonawcą, CZIL zwróci się o zawarcie Umowy do Oferenta, którego Oferta była najkorzystniejsza z pozostałych Ofert, chyba że upłynął termin ważności Ofert określony w punkcie UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU CZIL zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu: Gdy złożono mniej niż dwie Oferty nie podlegające odrzuceniu, Gdy cena najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą CZIL przeznaczył na finansowanie zamówienia, Gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacji zamówienia nie leży w interesie Zmawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć, Poprzez odrzucenie wszystkich Ofert, w każdym czasie przez zawarciem Umowy, bez obowiązku informowania Oferentów o podstawach takiego działania Z tytułu unieważnienia przetargu, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko CZIL. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 - Pełnomocnictwo dla EDF Polska sp. z o. o. Koniec Instrukcji dla Oferentów CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 12/32

13 Rozdział II SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 13/32

14 Spis treści. 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Cel zadania Opis przedmiotu zamówienia Termin wykonania Wymagania dotyczące jakości i technologii realizacji prac 1.5. Szkolenie personelu 1.6. Zasady odpowiedzialności Wykonawcy Urządzenia, materiały i części dostarczane przez Zamawiającego. 2. WYMAGANIA OGÓLNE 2.1. Warunki odbioru prac Organizacja prac 2.3. Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 2.4. Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy Zasady wyceny i rozliczania prac. 3. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA CZĘŚCI TECHNICZNEJ OFERTY Określenie Zakresu Prac, Opis proponowanego rozwiązania technicznego i technologii 3.2. Opis organizacji prac 3.3. Materiały dostarczane przez Wykonawcę Harmonogram realizacji zadania 3.5. Wykaz podwykonawców i producentów 3.6. Referencje CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 14/32

15 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Cel zadania I_Z_CUW_0102_Z8 Legalizacja i naprawa uszkodzonych ciepłomierzy i wodomierzy w węzłach cieplnych na miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu Opis przedmiotu zamówienia Legalizacja i naprawa ciepłomierzy i wodomierzy, wskazanych przez Zamawiającego Kalibracja przetworników przepływu SONO 2000 zamontowanych w komorach ciepłowniczych MSC. Kalibracja winna być wykonana w miejscu jego zamontowania Realizacja prac demontażowo montażowych ciepłomierzy i wodomierzy Zapewnienia sprzętu niezbędnego do kompleksowej realizacji przedmiotowych zadań Dostawa wszelkich materiałów pomocniczych, potrzebnych do wykonania prac instalacyjnych, takich jak elementy i materiały uszczelniające, śruby, podkładki, nakrętki itp. Materiały dostarczane przez Wykonawcę winny być nieużywane i fabrycznie nowe Zagospodarowanie przez Wykonawcę odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami zawartymi w obowiązującej u Zamawiającego przewodniku dla firmy zewnętrznej, stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska i zasadami gospodarowania odpadami. Zgodnie z przepisami, Wykonawca jest wytwórcą i właścicielem powstałych odpadów. Zagospodarowanie zużytych baterii oraz odpadów powstałych w wyniku ewentualnych napraw urządzeń pomiarowych, leży w gestii Wykonawcy W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą legalizacje planowane Legalizacja urządzeń przebiegać będzie w partiach po około 80 szt Wykaz urządzeń pomiarowych przewidzianych do legalizacji oraz adresy węzłów cieplnych, w których są one zlokalizowane, przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Wykazy urządzeń pomiarowych wraz z adresami ich zamontowania przewidzianych do legalizacji w danej partii będą przekazywane Wykonawcy z 14 dniowym wyprzedzeniem. Szacunkowa ilość ciepłomierzy i wodomierzy w roku objętych przedmiotem zamówienia może ulec zmianie ze względu na wielkości bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. Z tytułu odstępstw przez Zamawiającego od ilości zamówień na legalizację i naprawę ciepłomierzy i wodomierzy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy nie przysługują żadne prawa do ewentualnych roszczeń z tego tytułu Zadanie winno być realizowane przez firmę posiadającą własne stanowisko legalizacyjne Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) zatrzymanie i opróżnienie z wody instalacji, w ramach których zamontowane są ciepłomierze lub wodomierze; b) dokonanie, w sposób nieniszczący, demontażu ciepłomierzy lub wodomierzy; c) zamontowanie w miejsce wymontowanych przepływomierzy odcinków zastępczych rurociągów oraz napełnienie instalacji wodą i jej uruchomienie. Dostawa odcinków zastępczych rurociągów leży w gestii Wykonawcy. d) wymiana baterii w przelicznikach ciepłomierzy; e) naprawa ciepłomierzy lub (i) ich elementów składowych oraz wodomierzy, które nie przejdą z wynikiem pozytywnym procesu legalizacji; f) legalizacja zdemontowanych urządzeń. Zamawiający uznaje, że o pozytywnym wyniku przeprowadzonej legalizacji świadczy fakt nałożenia na urządzenia lub (i) ich elementy składowe cechy legalizacyjnej; g) zatrzymanie i opróżnienie z wody instalacji, zamontowanie zalegalizowanych urządzeń pomiarowych w tych miejscach, z których zostały zdemontowane; h) napełnienie wodą instalacji, uruchomienie oraz zgłoszenie zakończenia prac przedstawicielom Zamawiającego; i) w przypadku, gdy którakolwiek z par czujników temperatury nie uzyska legalizacji i konieczna będzie ich wymiana, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zalegalizowane czujniki temperatury o tej samej długości elementów pomiarowych i tej samej długości kabli, jak w przypadku czujników, które nie uzyskały legalizacji. CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 15/32

16 1.3. Termin wykonania I_Z_CUW_0102_Z Legalizacja i naprawa ciepłomierzy i wodomierzy od do Zamawiający warunkuje, że legalizacja i naprawa ciepłomierzy i wodomierzy winna odbywać się w terminie 14 dni od złożenia zamówienia Wykaz norm i przepisów a) Ustawa Prawo o miarach z dnia 11maja 2001 (Dz. U. 63/2001 poz. 636 z późniejszymi zmianami); b) Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm. w szczególności Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1834); c) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 w sprawia zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych Dz. U. 3/2007 poz.27); d) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać ciepłomierze i ich podzespoły oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2/2008 poz. 2); e) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli ( Dz.U. 3/2008 poz.13); f) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych ( Dz.U. 5/2008 poz. 29); g) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie zachowania minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz.1596 ze zm.), h) aktualnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe i) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr89, poz.828 ze zm.) w zakresie umożliwiającym prowadzenie montażu i obsługi sieci ciepłowniczej przez zespół pracowników kwalifikowanych. Przedstawiciele Wykonawcy posiadający uprawnienia kwalifikacyjne winni posiadać je przy sobie podczas wykonywania pracy i okazywać je do kontroli na żądanie przedstawicieli Zamawiającego lub upoważnionych instytucji. j) Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2001r z późniejszymi zmianami); k) Ustawa o odpadach z dnia r. (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 ze zm.) i Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz.1206) oraz Prawo ochrony środowiska z dnia r. (t. jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150); l) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz.1206); 1.4. Wymagania dotyczące jakości i technologii realizacji prac Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów fabrycznie nowych Zamawiający warunkuje, że Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, winien dokonywać demontażu urządzeń pomiarowych w celu ich legalizacji, nie wcześniej niż 30 dni przed terminem wygaśnięcia ich cech legalizacyjnych, ale nie później niż w dniu wygaśnięcia ważności tych cech legalizacyjnych Wykonawca winien realizować przedmiot zamówienia bez zbędnej zwłoki, w możliwie najkrótszym czasie, przy zachowaniu należytej staranności Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania miejsca pracy, po każdym etapie prac. Jako etapy prac Zamawiający uważa realizację zakresów czynności opisanych w pkt Zamawiający zastrzega sobie prawo nieodebrania robót w przypadku nie przedłożenia aktualnych świadectw, aprobat i atestów. CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 16/32

17 Transport urządzeń do miejsc gdzie będą poddawane legalizacji i z powrotem, do miejsc ich pierwotnego zamontowania, będzie się odbywać na koszt i staraniem Wykonawcy Szkolenie personelu Warunkiem dopuszczenia do wykonywania prac jest odbycie przez pracowników Wykonawcy szkolenia prowadzonego przez Zamawiającego w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska Wykonawca wypełnia w trzech egzemplarzach Zgłoszenie (syg ) stanowiące zał. nr 1 do Wykazu obowiązków dla firm zewnętrznych (Załącznik nr 6), na podstawie którego kieruje podległych pracowników na szkolenie. W trakcie szkolenia pracownicy Wykonawcy informowani są o zagrożeniach występujących na terenie Spółki oraz na terenach, na których zlokalizowane są instalacje przesyłowo-dystrybucyjne, związanych z nimi środkach zapobiegawczych i ochronnych. Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia bhp, ppoż i ochronę środowiska Zasady odpowiedzialności Wykonawcy W postępowaniu Zamawiający będzie kierował się postanowieniami artykułu 8 Porozumienia o Odpowiedzialności Społecznej Koncernu EDF określającego wymagania stawiane Wykonawcom odnośnie świadczenia wysokiej jakości usługi z poszanowaniem przepisów prawa, dbałości o bhp, poszanowania uczciwości wobec pracowników, przestrzegania zasad etycznych oraz ochrony środowiska, którego treść zawiera Załącznik Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie urządzenia pomiarowe oraz ich elementy składowe, zdemontowane w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca udziela gwarancji na wykonaną usługę: a) na ciepłomierze 24 m-ce, b) na wodomierze 24 m-ce Gwarancja nie obejmuje czynności konserwacyjnych oraz awarii będących skutkiem niewłaściwej eksploatacji, zdarzeń losowych oraz braku konserwacji Termin gwarancji biegnie od daty zainstalowania ciepłomierza, potwierdzonego protokołem końcowym podpisanym przez Strony Wykonawca usunie wszelkie wady objęte gwarancją w terminie 7 dni od ich zgłoszenia telefonicznego lub drogą elektroniczną. Ich zakończenie wynikiem pozytywnym będzie potwierdzone protokółem odbioru końcowego, podpisanym przez Strony. Koszty demontażu, montażu wraz z dostawą do serwisu ponosi Wykonawca Wykonawca, celem zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub z tytułu gwarancji jakości, w terminie do 3 dni od daty podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru robót ustanawia w na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie w formie., na kwotę równą 3 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawca w trakcie realizacji umowy może, za zgodą Pełnomocnika Zamawiającego, dokonać zmiany formy zabezpieczenia na inną lub kilka form. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, pod warunkiem wywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązań objętych gwarancją lub rękojmią Ustanowienie zabezpieczenia gwarancyjnego nie wyłącza stosowania kar umownych przewidzianych na okoliczność nieterminowego usunięcia usterek w okresie gwarancji Wykonawca zapewni pełną, całodobową obsługę gwarancyjną wbudowanych urządzeń w okresie trwania gwarancji Zakres napraw uszkodzonych elementów urządzeń pomiarowych Wykonawca winien uzgadniać telefonicznie z Zamawiającym, a ustalenia w tej sprawie, potwierdzać drogą -ową. CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 17/32

18 Przybycie osób wyznaczonych przez Wykonawcę do usunięcia awarii winno nastąpić w czasie nie dłuższym niż 2 godziny, a jej usunięcie wraz z ponownym rozruchem urządzeń winno nastąpić w jak najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 12 godzin od otrzymania telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego, potwierdzonego drogą elektroniczną lub faksem W przypadku uchybienia przez Wykonawcę powyższemu terminowi, jak również w razie nie dysponowania przez Wykonawcę lub wyznaczone przez niego osoby środkami technicznymi, częściami zamiennymi lub wiedzą niezbędnymi dla niezwłocznego usunięcia awarii, Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia zastępczego wykonania usług serwisowych, na koszt i ryzyko Wykonawcy Usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym mogą być świadczone przez osoby trzecie przy zachowaniu ww. postanowień działające na podstawie zlecenia Wykonawcy. Za działania i zaniechania tych osób Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału Wykonawców w przetargu, na podstawie oświadczenia i dokumentów przez nich przedłożonych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia prawdziwości przedstawionych informacji. Wykonawcy nie spełniający określonych przez Zamawiającego warunków udziału w przetargu lub przedstawiający nieprawdziwe dane zostaną z przetargu wykluczeni Urządzenia, materiały i części dostarczone przez Zamawiającego. Brak dostarczanych elementów. 2. WYMAGANIA OGÓLNE 2.1. Warunki odbioru prac Przedstawiciel Wykonawcy będzie zobowiązany do dokonywania wpisów w Dzienniku ruchowym węzła Podstawą do potwierdzenia faktu wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, będą właściwe protokoły odbioru zleconych prac, o formie określonej przez Zamawiającego. Rozliczenie się Wykonawcy ze zdemontowanych urządzeń stanowić będzie warunek dokonania odbioru końcowego usługi przez Zamawiającego Odbiór przedmiotu zamówienia dokonany zostanie komisyjnie (przedstawiciele obu stron). Kierownik budowy zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w Dzienniku ruchowym węzła. Potwierdzenie tego wpisu przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych oznacza osiągnięcie gotowości odbiorowej w dacie dokonania wpisu. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia i zakończenia prac komisji odbiorowej. Z czynności odbioru Strony spiszą protokół odbioru przedmiotu umowy zawierający wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru Podpisanie protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego nastąpi po: wykonaniu zakresu prac wynikających z przedmiotu zamówienia: Zamontowanie zalegalizowanych układów pomiarowych; Przygotowaniu układów pomiarowych do naniesienia cechy (plomby) Zamawiającego; W przypadku węzłów włączonych do systemu telemetrii Zamawiającego przeliczniki winny zostać skonfigurowane i aktywowane w systemie; Dostarczenie przez Wykonawcę pisemnego zestawienia zawierającego następujące dane: Przeliczniki: a) typ b) numer fabryczny c) impulsowanie d) stan licznika energii Przetworniki przepływu: a) typ b) numer fabryczny c) impulsowanie d) średnica CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 18/32

19 e) nominalny przepływ Czujniki temperatury a) typ b) numer fabryczny Wymienione dane Wykonawca winien spisać w dniu demontażu oraz ponownego montażu W przypadku nieprzystąpienia Zamawiającego do odbioru, a także w przypadku niepodpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez uzasadnionej przyczyny, uznaje się odbiór za jednostronnie dokonany w terminie 21 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Organizacja pracy Zamówienie Zamawiający będzie składał drogą elektroniczną z podaniem parametrów technicznych konkretnego układu pomiarowego Dostawca potwierdza otrzymanie zamówienia Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego są: a) Inspektorzy Nadzoru ze strony Zamawiającego, który jednocześnie jest odpowiedzialny za realizację- Augustyn Pawlik, tel. 0-56/ lub , - Janusz Wolny, tel. 0-56/ lub , b) przedstawiciel Pełnomocnika Zamawiającego jest Krzysztof Zielski tel. (56) , kom Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany z założeniem minimalizowania strat ilości nośnika ciepła (opróżnianie instalacji z nośnika) oraz czasu trwania przerw w dostawie ciepła do budynku zasilanego z sieci ciepłowniczej, w zakresie, niezbędnym do przeprowadzenia prac. Maksymalne parametry nośnika ciepła wynoszą: temperatura C; ciśnienie 1,6 MPa Ze strony Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia odpowiedzialny jest Inspektor Nadzoru ze strony Wykonawcy kierujący brygadą Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji przedmiotu zamówienia do spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. nr 89 poz.828 z 2003 roku) w zakresie umożliwiającym prowadzenie montażu i obsługi urządzeń cieplnych przez zespół pracowników kwalifikowanych. Przedstawiciele Wykonawcy, posiadający uprawnienia kwalifikacyjne winni posiadać je przy sobie podczas wykonywania pracy i okazywać je do kontroli na żądanie przedstawicieli Zamawiającego lub upoważnionych instytucji. Osoby wykonujące prace w ramach przedmiotu zamówienia winny przestrzegać przepisów bhp i ppoż Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia lub jego dowolnych części podwykonawcy lub podwykonawcom pod warunkiem uzyskania zgody ze strony Zamawiającego. W takim jednak przypadku pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia nadal ponosi Wykonawca Obowiązki i uprawienia Zamawiającego. Zgodnie ze Wzorem Umowy Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy Zgodnie ze Wzorem Umowy Zasady wyceny i rozliczenia Podstawę do wystawienia końcowej faktury VAT stanowić będzie protokół końcowy odbioru wykonanych robót Faktura VAT wystawiona zostanie na wartość wynikającą z protokołów odbioru wykonanych robót (częściowych i końcowego) Faktury wystawione przez Wykonawcę będą płatne przez Zamawiającego w terminie 30 dni licząc od daty wystawienia faktury. CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 19/32

20 Faktury płatne będą przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. I_Z_CUW_0102_Z W razie opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawca uprawniony jest do naliczania odsetek w wysokości ustawowej Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki, o których mowa, będą płacone w oparciu o wystawiony dokument obciążeniowy z terminem płatności 21 dni od daty otrzymania przez stronę. 3. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA CZĘŚCI TECHNICZNEJ OFERTY 3.1. Harmonogram realizacji zadania. Zgodnie z pkt Referencje Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat zrealizował należycie co najmniej dwa zadania o podobnym do przedmiotu zamówienia charakterze Wykonawca winien załączyć wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Za dokumenty takie Zamawiający uznaje: - właściwe referencje zleceniodawców Wykonawcy. Załączniki do specyfikacji: 1. Załącznik nr 1 Formularz Oferta 2. Załącznik nr 2 Cennik 3. Załącznik nr 3 Wytyczne do planu BHP. 4. Załącznik nr 4 Artykuł 8 Porozumienia o Odpowiedzialności Społecznej Koncernu EDF. 5. Załącznik nr 5 Wykaz obowiązków dla firm zewnętrznych Koniec Specyfikacji Technicznej CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 20/32

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 144 /13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo