Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu"

Transkrypt

1 Legalizacja i naprawa ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu Przetarg nr O/CER/RL/111130/52 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 1/32

2 Legalizacja i naprawa ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu Zamawiający i Pełnomocnictwa Nazwa (firma) i adres Zamawiającego Toruńska Energetyka Cergia SA z siedzibą Toruniu przy ul. Ceramicznej 6 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KSR , Kapitał Zakładowy Spółki: zł opłacony w całości. Zamawiający udzielił EDF Polska CUW Sp. z o.o. zwanej dalej CZIL pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego niniejszego postępowania oraz do podpisania w imieniu i na rzecz SPÓŁKI umowy o zamówienie. Pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji dla Oferentów niniejszej SIWZ Centrum Zakupów i Logistyki Oddział w Toruniu CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 2/32

3 Legalizacja i naprawa ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zawartość dokumentu : Rozdział I: Instrukcja dla Oferentów Rozdział II: Specyfikacje techniczne Rozdział III: Wzór Umowy CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 3/32

4 Legalizacja i naprawa ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu Rozdział I INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 4/32

5 Spis treści: I_Z_CUW_0102_Z8 1. ZAKRES OFERTY WARUNKI STAWIANE OFERENTOM ZAWARTOŚĆ I POSTAĆ OFERTY CENY, KOSZT I WAŻNOŚĆ OFERT WYJAŚNIANIE SIWZ WIZJA LOKALNA POPRAWKI SIWZ SKŁADANIE OFERT MODYFIKACJE I WYCOFANIE OFERT OTWARCIE I BADANIE OFERT KRYTERIA OCENY OFERT, OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA WYJAŚNIANIE I UZUPEŁNIANIE OFERT, POPRAWIANIE BŁĘDÓW WYBÓR WYKONAWCY I ZAWARCIE UMOWY UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 5/32

6 1. ZAKRES OFERTY I_Z_CUW_0102_Z Działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego CZIL zaprasza do złożenia oferty na: Legalizacja i naprawa ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu Postępowanie przetargowe będzie prowadzone zgodnie z obowiązującą w CZIL Instrukcją Wyboru Wykonawców. Przedmiot zakupu przedstawiony został w Specyfikacjach Technicznych, które stanowią Rozdział II SIWZ Oferta musi obejmować cały zakres przedmiotu zakupu zawarty w Formularzu Oferta, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznych i zostać wyceniona zgodnie z tym załącznikiem. 2. WARUNKI STAWIANE OFERENTOM 2.1. O wybór na Wykonawcę Umowy mogą ubiegać się Oferenci, którzy: Wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat zrealizowali należycie co najmniej dwa zadania o podobnym do przedmiotu zamówienia charakterze Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danych prac, czynności lub dostaw, co udokumentują zgodnie z zapisami SIWZ, Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Umowy, Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie punktu 2.2 Instrukcji dla Oferentów, Posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności gospodarczej, odpowiadającej przedmiotowi Umowy, spełniające warunki określone w 13 wzoru Umowy (Rozdział III SIWZ) i którego suma ubezpieczeniowa na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia nie będzie niższa niż wartość przedmiotu zamówienia lub zobowiążą się do zawarcia umowy ubezpieczeniowej spełniającej powyższe warunki (w przypadku wyboru na Wykonawcę) i przedstawienia jej CZIL przed podpisaniem Umowy na przedmiot zakupu, Spełnią następujące wymagania gwarancyjne: na wykonaną usługę: a) na ciepłomierze 24 m-ce, b) na wodomierze 24 m-ce Złożą ofertę, która nie jest sprzeczna z postanowieniami niniejszej SIWZ Z postępowania na wybór Wykonawcy wyklucza się Oferentów: Którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności, W stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 6/32

7 przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, Osoby prawne, których członków władz prawomocnie skazano za popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, Którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, Którzy nie spełniają warunków określonych w SIWZ lub w wyznaczonym terminie nie złożyli, nie uzupełnili lub nie wyjaśnili dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 2.3. Z postępowania na wybór Wykonawcy CZIL może wykluczyć również Oferentów wpisanych do Krajowego Rejestru Długów oraz będących w słabej kondycji finansowej, nie gwarantującej wg CZIL prawidłowego wykonania Umowy. 3. ZAWARTOŚĆ I POSTAĆ OFERTY 3.1 Dokumenty składające się na Ofertę: Oferta Przetargowa wraz z Formularzem Oferta, zawierającym wyceny ryczałtowe poszczególnych elementów przedmiotu Umowy w zestawieniu tabelarycznym (wg wzoru - Załącznika nr 1 do Specyfikacji Technicznych), wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w przetargu, Kopie oryginalnych dokumentów określających status prawny, miejsce zarejestrowania, główną siedzibę oraz dokument stwierdzający reprezentacje Oferenta, np. wyciąg z KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert), Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert ) zaświadczenia z ZUS, że Oferent nie zalega ze składkami i z Urzędu Skarbowego, że Oferent nie zalega z podatkami, Dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę i jego pracowników określonych uprawnień, o których mowa w punktach i specyfikacji technicznej Lista referencyjna - wykaz robót, o których mowa w punktu 2.1.1, Kopia polisy ubezpieczeniowej spełniającej wymagania CZIL (określone w 13 wzoru Umowy - Rozdział III SIWZ) wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Ubezpieczyciela lub oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia takiej umowy ubezpieczeniowej (wg wzoru w Rozdziale IV), Opis sposobu zagospodarowania odpadów powstałych w czasie prac. 3.2 Oferta wraz z załącznikami winna być czytelna, sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polski. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osoby (osobę) upoważnione do podejmowania zobowiązań w imieniu Oferenta, zgodnie z aktem rejestracyjnym. 3.3 Dokumenty wymienione w punkcie 3 winny być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez Oferenta za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem mogą dokonać osoby (osoba) uprawnione do podejmowania zobowiązań w imieniu Oferenta, zgodnie z aktem rejestracyjnym albo osobę zaufania publicznego tj. notariusza, radcę prawnego lub adwokata. 3.4 Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, należy dołączyć do oferty właściwe umocowanie prawne (pełnomocnictwo). Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 7/32

8 pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. 3.5 Opakowanie zawierające ofertę powinno być opisane w następujący sposób: EDF Polska CUW Zakupy i Logistyka Oddział w Toruniu ul. Ceramiczna Toruń Oferta na: Legalizacja i naprawa ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu Nazwa Firmy:... Nie otwierać przed dniem: godz. 12:00 4. CENY, KOSZT I WAŻNOŚĆ OFERT 4.1. Wszystkie ceny muszą być wyrażone w złotych polskich Wszystkie podatki (wyjątek stanowi podatek VAT), ubezpieczenia i inne opłaty prawem przewidziane, winny być włączone do cen oraz całkowitej ceny ofertowej przedłożonej przez Oferenta Stawki i ceny, przedstawione przez Oferenta nie podlegają zmianie w trakcie realizacji Umowy Oferent poniesie wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem Oferty, a CZIL w żadnym przypadku nie będzie zobowiązany do ich pokrycia lub nie będzie odpowiedzialny za te koszty, niezależnie od prowadzenia lub wyniku postępowania przetargowego Oferty zachowują swoją ważność przez okres 30 dni po terminie składania Ofert określonym w punktu W wyjątkowych okolicznościach, przed upływem pierwotnego okresu ważności Oferty, CZIL może zwrócić się do Oferentów o przedłużenie okresu ważności o ustalony okres dodatkowy. Takie żądanie i odpowiedzi na nie, winny być dokonane pisemnie. 5. WYJAŚNIANIE SIWZ 5.1. Jeśli Oferent potrzebuje jakichkolwiek wyjaśnień SIWZ, to może on powiadomić o tym CZIL na piśmie na adres CZIL wymieniony w punkcie lub mailem na adresy wymienione w punkcie CZIL odpowie, pisemnie lub mailem, na każde żądanie wyjaśnienia, które otrzyma wcześniej niż 5 dni przed upływem terminu składania Ofert. Kopie pytań Oferentów i odpowiedzi CZIL będą wysyłane wszystkim, którzy otrzymali SIWZ Wyjaśnień dotyczących prowadzonego postępowania oraz SIWZ udzielają: w sprawach technicznych Krzysztof Zielski tel , w sprawach logistycznych: - Roman Lis tel , CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 8/32

9 - Anna Kierat tel , 6. WIZJA LOKALNA I_Z_CUW_0102_Z Oferent może odbyć wizję lokalną w celu zbadania przedmiotu Umowy i jego otoczenia oraz uzyskania samemu i na własną odpowiedzialność wszelkich informacji, które mogą być konieczne dla przygotowania Oferty i zawarcia Umowy. Koszty wizji lokalnej ponosi sam Oferent CZIL zapewni przedstawicielom Oferenta wejście na teren, gdzie wykonywany ma być przedmiot Umowy, z tym że Oferent ponosi wszelką odpowiedzialność w odniesieniu do takiej wizyty i konsekwencje śmierci lub zranienia, strat lub szkód majątkowych oraz wszelkich innych strat, szkód i wydatków poniesionych jako następstwo takiej wizji. 7. POPRAWKI SIWZ 7.1. W dowolnym czasie przed upływem terminu składania Ofert, CZIL może zmienić SIWZ przez wydanie Uzupełnień, czy to z własnej inicjatywy, czy też w odpowiedzi na żądania wyjaśnień przedstawione przez Oferenta Każde tak wystawione Uzupełnienie będzie częścią SIWZ, zostanie przekazane pisemnie, mailem lub telefaxem do wszystkich, którzy otrzymali SIWZ i będzie dla Oferentów wiążące. Oferenci zobowiązani są do potwierdzenia CZIL otrzymania każdego Uzupełnienia. 8. SKŁADANIE OFERT 8.1. Oferty należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego (budynek Zarządu) lub przesłać na adres ul. Ceramiczna 6, Toruń nie później niż do dnia: r. do godz O uznaniu Oferty za dostarczoną w terminie, decyduje data i godzina jej wpłynięcia do CZIL, potwierdzona na Portierni Głównej CZIL Jeżeli Oferta nie jest zabezpieczona i oznakowana zgodnie z Instrukcją dla Oferentów, CZIL nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne otwarcie Oferty CZIL, według swojego uznania, na wniosek Oferenta lub dla zapewnienia czasu dla złożenia Ofert po wydaniu Uzupełnień, może przedłużyć termin składania Ofert. W przypadku takim wszystkie prawa i zobowiązania CZIL i Oferentów poprzednio odnoszące się do pierwotnego terminu będą od tego momentu odnosiły się do terminu przesuniętego W przypadku przedłużenia terminu składnia ofert, Oferenci zobowiązani są do przedłużenia, o taki sam okres co przedłużenie terminu składania Ofert, okresu ważności wadium lub wniesienia nowego wadium. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie ważności Oferty nie powoduje utraty wadium Wszystkie Oferty otrzymane przez CZIL po terminie składania Ofert określonym w punkcie 8.1. lub punkcie 8.3. będą zwracane Oferentom nieotwarte. 9. MODYFIKACJE I WYCOFANIE OFERT 9.1. Oferent może dokonać modyfikacji lub wycofać swoją Ofertę po jej złożeniu, jeżeli pisemne powiadomienie o tej modyfikacji lub wycofaniu zostanie dostarczone CZIL przed terminem składania Ofert Powiadomienia o modyfikacjach lub wycofaniu Oferty przez Oferenta winny być przygotowane, oznakowane i dostarczone zgodnie z Instrukcją dla Oferentów, z dodatkowymi oznakowaniami na kopercie: 9.3. MODYFIKACJA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 9/32

10 9.4. Żadna Oferta nie może być modyfikowana przez Oferenta po terminie składania Ofert Wycofanie przez Oferenta Oferty w okresie pomiędzy terminem składania Ofert a upływem terminu ważności Oferty, określonym w punkcie 4.5. i wymienionym w Ofercie, powoduje wykluczenie Oferenta z postępowania przetargowego i może stanowić przeszkodę w stosunkach gospodarczych w przyszłości. 10. OTWARCIE I BADANIE OFERT CZIL w dniu r. o godzinie otworzy Oferty (włącznie z modyfikacjami dokonanymi zgodnie z punktem 9.) oraz przystąpi do badania Ofert. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (sala na parterze budynku Zarządu) w Toruniu przy ulicy Ceramicznej CZIL gwarantuje Wykonawcom możliwość uczestnictwa w otwarciu ofert Badanie Ofert będzie poufne, a informacje odnoszące się do badania, wyjaśniania, oceny, porównywania Ofert oraz wyboru Wykonawcy nie będą podawane do wiadomości Oferentów ani innych osób nie związanych oficjalnie z tymi działaniami aż do chwili, kiedy zostanie ogłoszona decyzja o wyborze Wykonawcy. Wszelkie usiłowania Oferenta polegające na wywieraniu wpływu na badanie Ofert przez CZIL, mogą spowodować odrzucenie jego Oferty CZIL w pierwszej kolejności ustali, czy Oferty zawierają komplet wymaganych dokumentów, określonych w punkcie 3.1. potwierdzających m.in. spełnianie warunków stawianych Oferentom, czy zostały prawidłowo podpisane i czy odpowiadają pozostałym wymaganiom SIWZ Jeżeli Oferta nie będzie spełniać wymagań określonych w punktach 3.1., 3.3., 3.4 i 3.5. Oferent, który ją złożył, zostanie wykluczony z postępowania, a jego Oferta uznana za odrzuconą Po wykluczeniu Oferentów i odrzuceniu Ofert nie spełniających wymagań, CZIL przystąpi do oceny ofert. 11. KRYTERIA OCENY OFERT, OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA Kryterium przy wyborze Wykonawcy będzie zaoferowana najwyższa sumaryczna ilość punktów oszacowana na podstawie stawek roboczogodziny, maszynogodziny, stawek za usługi diagnostyczne i stawki za remont koła bijakowego Kryterium cena oferty : S 1 S1n 0,90 S b 1 100, gdzie: S 1 ilość punktów przyznanych ofercie badanej za kryterium cena oferty S 1 n to najniższa cena spośród wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert, 0,90 waga kryterium cena oferty, S 1 b cena badanej oferty Kryterium doświadczenie Kryterium doświadczenie będzie określone na podstawie ilości referencji, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg poniższego wzoru matematycznego: S 2 S 2b 0,10 S m 2 100, gdzie: S 2 ilość punktów przyznanych ofercie badanej za kryterium doświadczenie", S 2 b ilość referencji badanej oferty. S 2 m maksymalna ilość referencji spośród wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert, CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 10/32

11 0,10 waga kryterium doświadczenie, Suma ilości punktów, wyliczonych na podstawie wzorów matematycznych 11.1., 11.2.stanowić będzie podstawę do oceny ofert poszczególnych Wykonawców. Oferta z najwyższą sumą punktów uznana zostanie przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. 12. WYJAŚNIANIE I UZUPEŁNIANIE OFERT, POPRAWIANIE BŁĘDÓW Dla ułatwienia badania, oceny i porównania Ofert, CZIL może według swojego uznania zwrócić się do każdego Oferenta o wyjaśnienie jego Oferty, włącznie z analizą stawek jednostkowych. Żądanie wyjaśnienia i odpowiedź winny być dokonane na piśmie lub telefaksem, przy czym nie będzie się usiłowało, proponowało lub dopuszczało zmian ceny lub przedmiotu Oferty, z wyjątkiem takich, jakie są wymagane dla potwierdzenia poprawek błędów arytmetycznych wykrytych przez CZIL w trakcie sprawdzenia Ofert, zgodnie z punktem Oferty cenowe będą sprawdzone przez CZIL pod względem arytmetycznym. Jeżeli Oferta, uznana za Ofertę najkorzystniejszą, będzie w znaczący sposób niezrównoważona w porównaniu z oszacowanym przez CZIL kosztem przedmiotu Umowy lub innymi ofertami, to CZIL może zażądać od Oferenta, który ją złożył, przedstawienia szczegółowej analizy cen dla któregoś lub wszystkich elementów wycenionego Formularza Oferta, celem udowodnienia wewnętrznej zgodności tych cen z metodami realizacji przedmiotu Umowy i proponowanym harmonogramem. Po zapoznaniu się z przedstawioną analizą cen, po wyborze tego Oferenta na Wykonawcę, CZIL może zażądać od Wykonawcy złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości wystarczającej, aby zabezpieczyć CZIL przed stratami finansowymi w przypadku, gdyby Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy W przypadku, gdy wykluczenie Oferentów lub odrzucenie Ofert powodowałoby konieczność unieważnienia postępowania, CZIL może zwrócić się do Oferentów o uzupełnienie brakujących dokumentów CZIL zastrzega sobie prawo negocjacji złożonych Ofert przed wyborem Oferty najkorzystniejszej oraz wezwania Oferentów do ponownego złożenia Ofert CZIL zastrzega sobie prawo negocjacji Oferty z wybranym Wykonawcą, przed podpisaniem Umowy. 13. WYBÓR WYKONAWCY I ZAWARCIE UMOWY Z wyjątkiem podanym w punkcie 14., CZIL wyśle do Oferenta, którego Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą oraz zgodną z SIWZ, powiadomienie o wyborze na Wykonawcę, do którego dołączone zostaną dwa egzemplarze podpisanej Umowy Jednocześnie z wykonaniem czynności jak w punkcie CZIL zawiadomi pozostałych Oferentów o dokonanym wyborze Wykonawcy, wskazując firmę (nazwę Wykonawcy) W ciągu 7 dni od otrzymania Zamówienia i Umowy Wykonawca zobowiązany jest do odesłania do CZIL podpisanego przez siebie jednego egzemplarza Umowy wraz ze sporządzonym w formie pisemnej i elektronicznej harmonogramem realizacji przedmiotu Umowy CZIL sporządza Zamówienie do Umowy, które przekazuje Wykonawcy. Wykonawca, po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu umowy, wystawia dla Zamawiającego fakturę, w której ma obowiązek przywołania numeru otrzymanego Zamówienia. CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 11/32

12 13.5. Nie zawarcie Umowy przyrzeczonej z uwagi na niezgodność odesłanej przez Wykonawcę Umowy z zawartą w SIWZ, spowoduje żądanie naprawienia szkody, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym, oraz może stanowić przeszkodę w stosunkach gospodarczych w przyszłości W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia Umowy z wybranym Wykonawcą, CZIL zwróci się o zawarcie Umowy do Oferenta, którego Oferta była najkorzystniejsza z pozostałych Ofert, chyba że upłynął termin ważności Ofert określony w punkcie UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU CZIL zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu: Gdy złożono mniej niż dwie Oferty nie podlegające odrzuceniu, Gdy cena najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą CZIL przeznaczył na finansowanie zamówienia, Gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacji zamówienia nie leży w interesie Zmawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć, Poprzez odrzucenie wszystkich Ofert, w każdym czasie przez zawarciem Umowy, bez obowiązku informowania Oferentów o podstawach takiego działania Z tytułu unieważnienia przetargu, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko CZIL. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 - Pełnomocnictwo dla EDF Polska sp. z o. o. Koniec Instrukcji dla Oferentów CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 12/32

13 Rozdział II SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 13/32

14 Spis treści. 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Cel zadania Opis przedmiotu zamówienia Termin wykonania Wymagania dotyczące jakości i technologii realizacji prac 1.5. Szkolenie personelu 1.6. Zasady odpowiedzialności Wykonawcy Urządzenia, materiały i części dostarczane przez Zamawiającego. 2. WYMAGANIA OGÓLNE 2.1. Warunki odbioru prac Organizacja prac 2.3. Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 2.4. Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy Zasady wyceny i rozliczania prac. 3. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA CZĘŚCI TECHNICZNEJ OFERTY Określenie Zakresu Prac, Opis proponowanego rozwiązania technicznego i technologii 3.2. Opis organizacji prac 3.3. Materiały dostarczane przez Wykonawcę Harmonogram realizacji zadania 3.5. Wykaz podwykonawców i producentów 3.6. Referencje CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 14/32

15 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Cel zadania I_Z_CUW_0102_Z8 Legalizacja i naprawa uszkodzonych ciepłomierzy i wodomierzy w węzłach cieplnych na miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu Opis przedmiotu zamówienia Legalizacja i naprawa ciepłomierzy i wodomierzy, wskazanych przez Zamawiającego Kalibracja przetworników przepływu SONO 2000 zamontowanych w komorach ciepłowniczych MSC. Kalibracja winna być wykonana w miejscu jego zamontowania Realizacja prac demontażowo montażowych ciepłomierzy i wodomierzy Zapewnienia sprzętu niezbędnego do kompleksowej realizacji przedmiotowych zadań Dostawa wszelkich materiałów pomocniczych, potrzebnych do wykonania prac instalacyjnych, takich jak elementy i materiały uszczelniające, śruby, podkładki, nakrętki itp. Materiały dostarczane przez Wykonawcę winny być nieużywane i fabrycznie nowe Zagospodarowanie przez Wykonawcę odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami zawartymi w obowiązującej u Zamawiającego przewodniku dla firmy zewnętrznej, stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska i zasadami gospodarowania odpadami. Zgodnie z przepisami, Wykonawca jest wytwórcą i właścicielem powstałych odpadów. Zagospodarowanie zużytych baterii oraz odpadów powstałych w wyniku ewentualnych napraw urządzeń pomiarowych, leży w gestii Wykonawcy W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą legalizacje planowane Legalizacja urządzeń przebiegać będzie w partiach po około 80 szt Wykaz urządzeń pomiarowych przewidzianych do legalizacji oraz adresy węzłów cieplnych, w których są one zlokalizowane, przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Wykazy urządzeń pomiarowych wraz z adresami ich zamontowania przewidzianych do legalizacji w danej partii będą przekazywane Wykonawcy z 14 dniowym wyprzedzeniem. Szacunkowa ilość ciepłomierzy i wodomierzy w roku objętych przedmiotem zamówienia może ulec zmianie ze względu na wielkości bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. Z tytułu odstępstw przez Zamawiającego od ilości zamówień na legalizację i naprawę ciepłomierzy i wodomierzy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy nie przysługują żadne prawa do ewentualnych roszczeń z tego tytułu Zadanie winno być realizowane przez firmę posiadającą własne stanowisko legalizacyjne Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) zatrzymanie i opróżnienie z wody instalacji, w ramach których zamontowane są ciepłomierze lub wodomierze; b) dokonanie, w sposób nieniszczący, demontażu ciepłomierzy lub wodomierzy; c) zamontowanie w miejsce wymontowanych przepływomierzy odcinków zastępczych rurociągów oraz napełnienie instalacji wodą i jej uruchomienie. Dostawa odcinków zastępczych rurociągów leży w gestii Wykonawcy. d) wymiana baterii w przelicznikach ciepłomierzy; e) naprawa ciepłomierzy lub (i) ich elementów składowych oraz wodomierzy, które nie przejdą z wynikiem pozytywnym procesu legalizacji; f) legalizacja zdemontowanych urządzeń. Zamawiający uznaje, że o pozytywnym wyniku przeprowadzonej legalizacji świadczy fakt nałożenia na urządzenia lub (i) ich elementy składowe cechy legalizacyjnej; g) zatrzymanie i opróżnienie z wody instalacji, zamontowanie zalegalizowanych urządzeń pomiarowych w tych miejscach, z których zostały zdemontowane; h) napełnienie wodą instalacji, uruchomienie oraz zgłoszenie zakończenia prac przedstawicielom Zamawiającego; i) w przypadku, gdy którakolwiek z par czujników temperatury nie uzyska legalizacji i konieczna będzie ich wymiana, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zalegalizowane czujniki temperatury o tej samej długości elementów pomiarowych i tej samej długości kabli, jak w przypadku czujników, które nie uzyskały legalizacji. CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 15/32

16 1.3. Termin wykonania I_Z_CUW_0102_Z Legalizacja i naprawa ciepłomierzy i wodomierzy od do Zamawiający warunkuje, że legalizacja i naprawa ciepłomierzy i wodomierzy winna odbywać się w terminie 14 dni od złożenia zamówienia Wykaz norm i przepisów a) Ustawa Prawo o miarach z dnia 11maja 2001 (Dz. U. 63/2001 poz. 636 z późniejszymi zmianami); b) Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm. w szczególności Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1834); c) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 w sprawia zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych Dz. U. 3/2007 poz.27); d) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać ciepłomierze i ich podzespoły oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2/2008 poz. 2); e) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli ( Dz.U. 3/2008 poz.13); f) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych ( Dz.U. 5/2008 poz. 29); g) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie zachowania minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz.1596 ze zm.), h) aktualnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe i) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr89, poz.828 ze zm.) w zakresie umożliwiającym prowadzenie montażu i obsługi sieci ciepłowniczej przez zespół pracowników kwalifikowanych. Przedstawiciele Wykonawcy posiadający uprawnienia kwalifikacyjne winni posiadać je przy sobie podczas wykonywania pracy i okazywać je do kontroli na żądanie przedstawicieli Zamawiającego lub upoważnionych instytucji. j) Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2001r z późniejszymi zmianami); k) Ustawa o odpadach z dnia r. (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 ze zm.) i Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz.1206) oraz Prawo ochrony środowiska z dnia r. (t. jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150); l) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz.1206); 1.4. Wymagania dotyczące jakości i technologii realizacji prac Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów fabrycznie nowych Zamawiający warunkuje, że Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, winien dokonywać demontażu urządzeń pomiarowych w celu ich legalizacji, nie wcześniej niż 30 dni przed terminem wygaśnięcia ich cech legalizacyjnych, ale nie później niż w dniu wygaśnięcia ważności tych cech legalizacyjnych Wykonawca winien realizować przedmiot zamówienia bez zbędnej zwłoki, w możliwie najkrótszym czasie, przy zachowaniu należytej staranności Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania miejsca pracy, po każdym etapie prac. Jako etapy prac Zamawiający uważa realizację zakresów czynności opisanych w pkt Zamawiający zastrzega sobie prawo nieodebrania robót w przypadku nie przedłożenia aktualnych świadectw, aprobat i atestów. CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 16/32

17 Transport urządzeń do miejsc gdzie będą poddawane legalizacji i z powrotem, do miejsc ich pierwotnego zamontowania, będzie się odbywać na koszt i staraniem Wykonawcy Szkolenie personelu Warunkiem dopuszczenia do wykonywania prac jest odbycie przez pracowników Wykonawcy szkolenia prowadzonego przez Zamawiającego w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska Wykonawca wypełnia w trzech egzemplarzach Zgłoszenie (syg ) stanowiące zał. nr 1 do Wykazu obowiązków dla firm zewnętrznych (Załącznik nr 6), na podstawie którego kieruje podległych pracowników na szkolenie. W trakcie szkolenia pracownicy Wykonawcy informowani są o zagrożeniach występujących na terenie Spółki oraz na terenach, na których zlokalizowane są instalacje przesyłowo-dystrybucyjne, związanych z nimi środkach zapobiegawczych i ochronnych. Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia bhp, ppoż i ochronę środowiska Zasady odpowiedzialności Wykonawcy W postępowaniu Zamawiający będzie kierował się postanowieniami artykułu 8 Porozumienia o Odpowiedzialności Społecznej Koncernu EDF określającego wymagania stawiane Wykonawcom odnośnie świadczenia wysokiej jakości usługi z poszanowaniem przepisów prawa, dbałości o bhp, poszanowania uczciwości wobec pracowników, przestrzegania zasad etycznych oraz ochrony środowiska, którego treść zawiera Załącznik Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie urządzenia pomiarowe oraz ich elementy składowe, zdemontowane w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca udziela gwarancji na wykonaną usługę: a) na ciepłomierze 24 m-ce, b) na wodomierze 24 m-ce Gwarancja nie obejmuje czynności konserwacyjnych oraz awarii będących skutkiem niewłaściwej eksploatacji, zdarzeń losowych oraz braku konserwacji Termin gwarancji biegnie od daty zainstalowania ciepłomierza, potwierdzonego protokołem końcowym podpisanym przez Strony Wykonawca usunie wszelkie wady objęte gwarancją w terminie 7 dni od ich zgłoszenia telefonicznego lub drogą elektroniczną. Ich zakończenie wynikiem pozytywnym będzie potwierdzone protokółem odbioru końcowego, podpisanym przez Strony. Koszty demontażu, montażu wraz z dostawą do serwisu ponosi Wykonawca Wykonawca, celem zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub z tytułu gwarancji jakości, w terminie do 3 dni od daty podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru robót ustanawia w na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie w formie., na kwotę równą 3 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawca w trakcie realizacji umowy może, za zgodą Pełnomocnika Zamawiającego, dokonać zmiany formy zabezpieczenia na inną lub kilka form. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, pod warunkiem wywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązań objętych gwarancją lub rękojmią Ustanowienie zabezpieczenia gwarancyjnego nie wyłącza stosowania kar umownych przewidzianych na okoliczność nieterminowego usunięcia usterek w okresie gwarancji Wykonawca zapewni pełną, całodobową obsługę gwarancyjną wbudowanych urządzeń w okresie trwania gwarancji Zakres napraw uszkodzonych elementów urządzeń pomiarowych Wykonawca winien uzgadniać telefonicznie z Zamawiającym, a ustalenia w tej sprawie, potwierdzać drogą -ową. CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 17/32

18 Przybycie osób wyznaczonych przez Wykonawcę do usunięcia awarii winno nastąpić w czasie nie dłuższym niż 2 godziny, a jej usunięcie wraz z ponownym rozruchem urządzeń winno nastąpić w jak najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 12 godzin od otrzymania telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego, potwierdzonego drogą elektroniczną lub faksem W przypadku uchybienia przez Wykonawcę powyższemu terminowi, jak również w razie nie dysponowania przez Wykonawcę lub wyznaczone przez niego osoby środkami technicznymi, częściami zamiennymi lub wiedzą niezbędnymi dla niezwłocznego usunięcia awarii, Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia zastępczego wykonania usług serwisowych, na koszt i ryzyko Wykonawcy Usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym mogą być świadczone przez osoby trzecie przy zachowaniu ww. postanowień działające na podstawie zlecenia Wykonawcy. Za działania i zaniechania tych osób Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału Wykonawców w przetargu, na podstawie oświadczenia i dokumentów przez nich przedłożonych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia prawdziwości przedstawionych informacji. Wykonawcy nie spełniający określonych przez Zamawiającego warunków udziału w przetargu lub przedstawiający nieprawdziwe dane zostaną z przetargu wykluczeni Urządzenia, materiały i części dostarczone przez Zamawiającego. Brak dostarczanych elementów. 2. WYMAGANIA OGÓLNE 2.1. Warunki odbioru prac Przedstawiciel Wykonawcy będzie zobowiązany do dokonywania wpisów w Dzienniku ruchowym węzła Podstawą do potwierdzenia faktu wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, będą właściwe protokoły odbioru zleconych prac, o formie określonej przez Zamawiającego. Rozliczenie się Wykonawcy ze zdemontowanych urządzeń stanowić będzie warunek dokonania odbioru końcowego usługi przez Zamawiającego Odbiór przedmiotu zamówienia dokonany zostanie komisyjnie (przedstawiciele obu stron). Kierownik budowy zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w Dzienniku ruchowym węzła. Potwierdzenie tego wpisu przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych oznacza osiągnięcie gotowości odbiorowej w dacie dokonania wpisu. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia i zakończenia prac komisji odbiorowej. Z czynności odbioru Strony spiszą protokół odbioru przedmiotu umowy zawierający wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru Podpisanie protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego nastąpi po: wykonaniu zakresu prac wynikających z przedmiotu zamówienia: Zamontowanie zalegalizowanych układów pomiarowych; Przygotowaniu układów pomiarowych do naniesienia cechy (plomby) Zamawiającego; W przypadku węzłów włączonych do systemu telemetrii Zamawiającego przeliczniki winny zostać skonfigurowane i aktywowane w systemie; Dostarczenie przez Wykonawcę pisemnego zestawienia zawierającego następujące dane: Przeliczniki: a) typ b) numer fabryczny c) impulsowanie d) stan licznika energii Przetworniki przepływu: a) typ b) numer fabryczny c) impulsowanie d) średnica CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 18/32

19 e) nominalny przepływ Czujniki temperatury a) typ b) numer fabryczny Wymienione dane Wykonawca winien spisać w dniu demontażu oraz ponownego montażu W przypadku nieprzystąpienia Zamawiającego do odbioru, a także w przypadku niepodpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez uzasadnionej przyczyny, uznaje się odbiór za jednostronnie dokonany w terminie 21 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Organizacja pracy Zamówienie Zamawiający będzie składał drogą elektroniczną z podaniem parametrów technicznych konkretnego układu pomiarowego Dostawca potwierdza otrzymanie zamówienia Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego są: a) Inspektorzy Nadzoru ze strony Zamawiającego, który jednocześnie jest odpowiedzialny za realizację- Augustyn Pawlik, tel. 0-56/ lub , - Janusz Wolny, tel. 0-56/ lub , b) przedstawiciel Pełnomocnika Zamawiającego jest Krzysztof Zielski tel. (56) , kom Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany z założeniem minimalizowania strat ilości nośnika ciepła (opróżnianie instalacji z nośnika) oraz czasu trwania przerw w dostawie ciepła do budynku zasilanego z sieci ciepłowniczej, w zakresie, niezbędnym do przeprowadzenia prac. Maksymalne parametry nośnika ciepła wynoszą: temperatura C; ciśnienie 1,6 MPa Ze strony Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia odpowiedzialny jest Inspektor Nadzoru ze strony Wykonawcy kierujący brygadą Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji przedmiotu zamówienia do spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. nr 89 poz.828 z 2003 roku) w zakresie umożliwiającym prowadzenie montażu i obsługi urządzeń cieplnych przez zespół pracowników kwalifikowanych. Przedstawiciele Wykonawcy, posiadający uprawnienia kwalifikacyjne winni posiadać je przy sobie podczas wykonywania pracy i okazywać je do kontroli na żądanie przedstawicieli Zamawiającego lub upoważnionych instytucji. Osoby wykonujące prace w ramach przedmiotu zamówienia winny przestrzegać przepisów bhp i ppoż Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia lub jego dowolnych części podwykonawcy lub podwykonawcom pod warunkiem uzyskania zgody ze strony Zamawiającego. W takim jednak przypadku pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia nadal ponosi Wykonawca Obowiązki i uprawienia Zamawiającego. Zgodnie ze Wzorem Umowy Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy Zgodnie ze Wzorem Umowy Zasady wyceny i rozliczenia Podstawę do wystawienia końcowej faktury VAT stanowić będzie protokół końcowy odbioru wykonanych robót Faktura VAT wystawiona zostanie na wartość wynikającą z protokołów odbioru wykonanych robót (częściowych i końcowego) Faktury wystawione przez Wykonawcę będą płatne przez Zamawiającego w terminie 30 dni licząc od daty wystawienia faktury. CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 19/32

20 Faktury płatne będą przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. I_Z_CUW_0102_Z W razie opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawca uprawniony jest do naliczania odsetek w wysokości ustawowej Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki, o których mowa, będą płacone w oparciu o wystawiony dokument obciążeniowy z terminem płatności 21 dni od daty otrzymania przez stronę. 3. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA CZĘŚCI TECHNICZNEJ OFERTY 3.1. Harmonogram realizacji zadania. Zgodnie z pkt Referencje Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat zrealizował należycie co najmniej dwa zadania o podobnym do przedmiotu zamówienia charakterze Wykonawca winien załączyć wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Za dokumenty takie Zamawiający uznaje: - właściwe referencje zleceniodawców Wykonawcy. Załączniki do specyfikacji: 1. Załącznik nr 1 Formularz Oferta 2. Załącznik nr 2 Cennik 3. Załącznik nr 3 Wytyczne do planu BHP. 4. Załącznik nr 4 Artykuł 8 Porozumienia o Odpowiedzialności Społecznej Koncernu EDF. 5. Załącznik nr 5 Wykaz obowiązków dla firm zewnętrznych Koniec Specyfikacji Technicznej CZiL/HS/I_Z_CUW_0102_Z8_Instrukcja_dla Oferentów 20/32

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wykonanie instalacji zraszania mgłą wodną przesypów węgla nad zasobnikami kotłów nr 5,6 i 7 w Elektrociepłowni Gdyńskiej Postępowanie nr CK/ZN/KUW/090811/27 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZATWIERDZAM

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA DO PRZETARGU NR CK/ZN/KUW/090811/27.... zł (słownie:... zł)

OFERTA PRZETARGOWA DO PRZETARGU NR CK/ZN/KUW/090811/27.... zł (słownie:... zł) Załącznik nr 1 OFERTA PRZETARGOWA DO PRZETARGU NR CK/ZN/KUW/090811/27 Wykonanie instalacji zraszania mgłą wodną przesypów węgla nad zasobnikami kotłów nr 5,6 i 7 w Elektrociepłowni Gdyńskiej Dla: Szanowni

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2010 zawarta w Warszawie w dniu 2010 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Organizator konkursu: Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu Sp. z o.o. ogłasza konkurs w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego na kompleksową obsługę ubezpieczeniową.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA DO PRZETARGU NR CK/ZN/KUW/100811/28

OFERTA PRZETARGOWA DO PRZETARGU NR CK/ZN/KUW/100811/28 Załącznik nr 1. pieczęć Oferenta OFERTA PRZETARGOWA DO PRZETARGU NR CK/ZN/KUW/100811/28 pn. Remont kapitalny armatury bloku nr 1 w Elektrowni Rybnik S.A. Dla: Szanowni Państwo EDF Polska CUW Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA

UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 zawarta w dniu.... pomiędzy : SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA 5 reprezentowanym przez : 1. Dyrektora Szpitala mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy: (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik Nr 2 do SIWZ w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Oławie, ul. Kutrowskiego 31a, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR.../2015

U M O W A NR.../2015 U M O W A NR.../2015 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Łomży pomiędzy Miastem Łomża z siedzibą w Łomży, Stary Rynek 14, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez:

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez: UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu r., pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin,

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 Zp 2130-48/15 Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 w dniu 2015 r. w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Lublinie, mającym swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Obrońców

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nr CK/ZN/KRA/1000106500/165 Modernizacja układu wylotowego stacji obejściowej części niskoprężnej (NP) turbiny na bloku nr 4 w EDF Polska SA O/ Rybnik

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych załącznik nr 4 Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ

Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa nr 10/ZP/ZGO/2014 zawarta w Bielsku -Białej, w dniu.pomiędzy: Zakładem Gospodarki Odpadami S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Krakowskiej 315 d, 43-300

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr..

WZÓR UMOWY UMOWA Nr.. WZÓR UMOWY UMOWA Nr.. Spisana w dniu.2016 r. w Czarnkowie pomiędzy Gminą Miasta Czarnków z siedzibą w Czarnkowie Pl. Wolności 6, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez dyr. Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe Warunki przetargowe Zakup licencji paid-up oprogramowania MasterKey Plus Base, lub równoważnego, dla Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. w Świdniku Świdnik, kwiecień 2012 r. Warunki Przetargowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PIW.A.113.2015.AK

UMOWA Nr PIW.A.113.2015.AK UMOWA Nr PIW.A.113.2015.AK zawarta w dniu... 2015 r. w Garwolinie pomiędzy Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Garwolinie, NIP 826-18-05-801 reprezentowanym przez Andrzeja Korysia- Powiatowego Lekarza

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 Nr sprawy: ZP.271.58.2013 Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 W dniu.. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 (projekt) zawarta w Szczecinie w dniu..., pomiędzy Skarbem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: projekt umowy U M O W A zawarta w dniu. w Elblągu, pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP/PN/. /2011(wzór)

UMOWA nr ZP/PN/. /2011(wzór) UMOWA nr ZP/PN/. /2011(wzór) zawarta w dniu r. w Jaworzu pomiędzy Beskidzkim Zespołem Leczniczo Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu 43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83 KRS: 0000179093

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R UMOWA NR. Zawarta w dniu.. r. w Zgorzelcu pomiędzy: Powiatem Zgorzeleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego, NIP.

W Z Ó R UMOWA NR. Zawarta w dniu.. r. w Zgorzelcu pomiędzy: Powiatem Zgorzeleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego, NIP. W Z Ó R Załącznik nr 4 UMOWA NR Zawarta w dniu.. r. w Zgorzelcu pomiędzy: Powiatem Zgorzeleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego, NIP.. w imieniu którego działają: 1. 2. zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) (zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego nie obowiązuje Ustawa Prawo zamówień publicznych, zamówienie realizowane na warunkach określonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM SIECI TELEWIZJI KABLOWEJ WRAZ ZE STACJĄ CZOŁOWĄ W MARGONINIE

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM SIECI TELEWIZJI KABLOWEJ WRAZ ZE STACJĄ CZOŁOWĄ W MARGONINIE OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM SIECI TELEWIZJI KABLOWEJ WRAZ ZE STACJĄ CZOŁOWĄ W MARGONINIE Data publikacji: 30.12.2015 r. Termin składania ofert: 08.01.2016 r. Gmina Margonin

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania parkietu w sali gimnastycznej

Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania parkietu w sali gimnastycznej Płock, 7.02.2014r Szkoła Podstawowa im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Telefon: 24/2624015 NIP 774-26-62-473 www.sp6plock.pl Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści :

zwanym dalej Zamawiającym zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści : WZÓR UMOWY Zawarta w dniu w Kowarach pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. 1Maja 12-14 w Kowarach posiadająca numer identyfikacyjny NIP 6112568329 Regon 231228916reprezentowaną przez zarządcę Gminę

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../TT-5/6/13 - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr.../TT-5/6/13 - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA Nr.../TT-5/6/13 - WZÓR zwana dalej umową zawarta w dniu...2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą w Warszawie (03-461), ul. Ratuszowa

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr.. UMOWA nr.. Załącznik 7. zawarta w dniu w Janowie Podlaskim pomiędzy: Zespołem Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski reprezentowanym przez: Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/112/COP/15 Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku Zapytanie ofertowe, dotyczące usługi, polegającej

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla oferentów postępowania przy zamówieniu o wysokości do 14.000 euro

Instrukcja dla oferentów postępowania przy zamówieniu o wysokości do 14.000 euro Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych 58-530 Kowary ul. Dworcowa 11 tel. (075) 71823-08 NIP 611-02-04-391 Regon 230505414 Instrukcja dla oferentów postępowania przy zamówieniu o wysokości do 14.000 euro

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013 WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II zawarta w dniu 2013 r. w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE

Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE UM-AM-341/ 003 /2011 Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE 1/ Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miejska Polanica-Zdrój, woj. Dolnośląskie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój tel. (+48-74)

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów gospodarczych i środków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y 1 PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT U M O W Y 1 PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul. Skłodowskiej 5/7, NIP: 532-16-43-282, REGON:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO BUDOWLANYCH

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO BUDOWLANYCH ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO BUDOWLANYCH Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka w Radomiu z siedzibą przy ul. Chrobrego 7/9 w Radomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe Lublin,21.02.2014r. PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe Zakup urządzenia do przemieszczania wyrobów rampa mobilna w ramach projektu pn.: Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 Załącznik nr 2 do SIWZ ZP 15/2015/CZP Wzór umowy UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 zawarta w Rzeszowie dnia..2015r. pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZRB/KZB-G/7720/40/BZ/../2013

UMOWA NR ZRB/KZB-G/7720/40/BZ/../2013 Nr sprawy: SIWZ ZRB/KZB-G/7720-40/2013 UMOWY Zał. Nr 4 do PROJEKT UMOWA NR ZRB/KZB-G/7720/40/BZ/../2013 zawarta dnia..2013r. w Warszawie pomiędzy: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Polska Wytwórnia Warszawa, dnia 14.12.2015 r. POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. z siedzibą w Warszawie ul. R. Sanguszki 1, 00 222 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2012. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/96/COP/15 Łódź, dnia 02.10.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi polegającej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i dostawa kompaktowych węzłów ciepłowniczych typu wymiennikowego

Wykonanie i dostawa kompaktowych węzłów ciepłowniczych typu wymiennikowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) (zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego nie obowiązuje Ustawa Prawo zamówień publicznych, zamówienie realizowane na warunkach określonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo