OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE"

Transkrypt

1 1/ 12 ENOTICES_grodwik 26/03/2010- ID: Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności zamówienia. SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Tarnów Grodkowski 46d Miejscowość: Grodków Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontaktowy: Osoba do kontaktów: Polska Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. Tarnów Grodkowski 46d, Grodków Marek Dziuba, Kamila Rademacher Tel.: Faks: Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres profilu nabywcy (URL): I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE) Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE Zamówienia sektorowe)

2 2/ 12 ENOTICES_grodwik 26/03/2010- ID: Formularz standardowy 14 PL SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu) II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kanalizacji sanitarnej na całym terenie miejscowości Gola Grodkowska, Lipowa, stanowiące część projektu pn.: Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków" Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Grodków do wymogów prawa polskiego i unijnego. Projekt pn.: Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I Gospodarka wodnościekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Szczegółowy opis i zakres robót został opisany w Części III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający posiada pozwolenie na budowę na inwestycję polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków i jej zasilaniem w miejscowościach: Gola Grodkowska, Lipowa, Przylesie Dolne, Wierzbnik. II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3 3/ 12 ENOTICES_grodwik 26/03/2010- ID: Formularz standardowy 14 PL SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Dialog konkurencyjny IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy) 3/JRP/2010 IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są znane): Pierwotne ogłoszenie przesłane przez: SIMAP OJS esender Login: ENOTICES_grodwik Dane referencyjne ogłoszenia: (rok i numer dokumentu) IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy) Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2010/S z dnia 24/03/2010 (dd/mm/rrrr) IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 19/03/2010 (dd/mm/rrrr)

4 4/ 12 ENOTICES_grodwik 26/03/2010- ID: Formularz standardowy 14 PL SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY (o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne) Procedury niepełnej Sprostowania Informacji dodatkowych VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne) Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane. Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne. Zamówienia nie udzielono. Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji. Wszystkich części Jednej lub więcej części VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA (o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia) VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi informacjami. Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą W obu przypadkach VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa W ogłoszeniu pierwotnym W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy) II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny: Słownik główny: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: ,00 PLN Zamawiający zabezpieczenie wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Minimalna kwota ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: ,00 PLN Zamawiający ustala ustala zabezpieczenie należytego należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Minimalna kwota ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy

5 5/ 12 ENOTICES_grodwik 26/03/2010- ID: Formularz standardowy 14 PL III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie - 110% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich PLN za każde zdarzenie do wysokości sumy ubezpieczenia PLN Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia Umowy cywilnoprawnej. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawcy muszą przedłożyć Umowę, opisującą: przyjętą formę prawną, określającą szczegółowo sposób współdziałania w wykonywaniu robót, wskazanie zawiązania jej co najmniej na czas nie krótszy, niż czas trwania umowy, powiększony o okres trwania rękojmi, zawierającą zapis dotyczący solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia, wskazującą sposób dokonywania płatności dla Wykonawcy wspólnie realizującego zamówienie poprzez ustanowionego Pełnomocnika (Lidera). III.2.3) Zdolność techniczna Wykonawcy ubiegający się zobowiązani są wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnianie następujących warunków udziału w postępowaniu: 1. Posiadać wiedzę i doświadczenie (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania - 110% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich PLN za każde zdarzenie do wysokości sumy ubezpieczenia PLN Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia Umowy cywilnoprawnej. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawcy muszą Zamawiającemu przedłożyć Zamawiającemu Umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy ubiegający się zobowiązani są wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnianie następujących warunków udziału w postępowaniu: 1. Posiadać wiedzę i doświadczenie (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

6 6/ 12 ENOTICES_grodwik 26/03/2010- ID: Formularz standardowy 14 PL ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jeden kontrakt/ zadanie dotyczące budowy/ rozbudowy sieci kanalizacyjnej w układzie grawitacyjnym lub grawitacyjno-tłocznym o długości min 10 km realizowane w oparciu o Czerwoną Książkę Warunków Kontraktowych FIDIC lub procedury równoważne. Za procedury równoważne rozumie się procedury prowadzenia inwestycji, które zakładają udział podmiotu zarządzającego kontraktem oraz pełniącego nadzór inwestorski, kontrakt jest rozliczany obmiarowo. Celem potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 1. powyżej, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 2. Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny). Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, dysponowali następującymi osobami w trakcie realizacji zamówienia: a) Kierownik Zespołu (Przedstawiciel Wykonawcy) ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jeden kontrakt/zadanie dotyczące budowy/rozbudowy sieci kanalizacyjnej w układzie grawitacyjnym lub grawitacyjnotłocznym o długości min 10 km realizowane w oparciu o Czerwoną Książkę Warunków Kontraktowych FIDIC lub w oparciu procedury prowadzenia inwestycji, które zakładają udział podmiotu zarządzającego kontraktem oraz pełniącego nadzór inwestorski, kontrakt jest rozliczany obmiarowo. Celem potwierdzenia spełniania w/w warunku, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Sposób dokonywania oceny spełnienia w/w warunku: Ocena spełniania przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia (gdy dołączone dokumenty potwierdzają wymogi Zamawiającego) nie spełnia (gdy z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 3 u.p.z.p. dołączone do oferty dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków lub brak jest tych dokumentów). 2. Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców

7 7/ 12 ENOTICES_grodwik 26/03/2010- ID: Formularz standardowy 14 PL posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: doświadczenie jako Kierownik Zespołu przy min. 2 kontraktach z zakresu gospodarki wodnościekowej, realizowanych w oparciu o Czerwoną Książkę Warunków Kontraktowych FIDIC lub procedur równoważnych (zgodnie z definicją równoważności opisaną w pkt 1. powyżej), o wartości łącznej netto min PLN. dla których wydano Świadectwa Przejęcia b) Kierownik budowy (kierownik robót sanitarnych) posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, min. 3-letnie doświadczenie jako kierownik budowy, kierownik robót sanitarnych lub inspektor nadzoru w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnych przy realizacji co najmniej jednego kontraktu/zadania z zakresu sieci kanalizacyjnej o długości min. 5 km;, c) Kierownik robót drogowych posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny). Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, dysponowali następującymi osobami w trakcie realizacji zamówienia: a) Kierownik Zespołu (Przedstawiciel Wykonawcy) posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: doświadczenie jako Kierownik Zespołu przy min. 2 kontraktach z zakresu gospodarki wodnościekowej, realizowanych w oparciu o Czerwoną Książkę Warunków Kontraktowych FIDIC lub w oparciu procedury prowadzenia inwestycji, które zakładają udział podmiotu zarządzającego kontraktem oraz pełniącego nadzór inwestorski, kontrakt jest rozliczany obmiarowo, o wartości łącznej netto min PLN. dla których wydano Świadectwa Przejęcia. b) Kierownik budowy (kierownik robót sanitarnych) posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie co najmniej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, min. 3-letnie doświadczenie jako kierownik budowy, kierownik robót sanitarnych lub inspektor nadzoru w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnych przy realizacji co najmniej jednego kontraktu/zadania z zakresu sieci

8 8/ 12 ENOTICES_grodwik 26/03/2010- ID: Formularz standardowy 14 PL dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, doświadczenie jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru przy realizacji co najmniej jednego kontraktu obejmującego budowę drogi o długości co najmniej 5,0 km, d) Kierownik robót elektrycznych i AKPiA posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót elektrycznych lub inspektora nadzoru przy realizacji co najmniej jednego kontraktu/zadania z zakresu gospodarki wodnościekowej. Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach kanalizacyjnej o długości min. 5 km; c) Kierownik robót drogowych posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, doświadczenie jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru przy realizacji co najmniej jednego kontraktu obejmującego budowę drogi o długości co najmniej 5,0 km, d) Kierownik robót elektrycznych i AKPiA posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie co najmniej sieci i urządzeń elektrycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót elektrycznych lub inspektora nadzoru przy realizacji co najmniej jednego kontraktu/zadania z zakresu gospodarki wodnościekowej.

9 9/ 12 ENOTICES_grodwik 26/03/2010- ID: Formularz standardowy 14 PL między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika zespołu z funkcją kierownika budowy/robót sanitarnych Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako osoby uczestniczące w realizacji zamówienia, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 roku nr 63, poz.394 ). Celem potwierdzenia warunku, o którym mowa w pkt. 2. powyżej Wykonawcy muszą złożyć: a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków: Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia (gdy dołączone dokumenty potwierdzają wymogi Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika zespołu z funkcją kierownika budowy/robót sanitarnych Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako osoby uczestniczące w realizacji zamówienia, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 roku nr 63, poz.394 ). Celem potwierdzenia warunku, o którym mowa w pkt. 2. powyżej Wykonawcy muszą złożyć: a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć

10 10/ 12 ENOTICES_grodwik 26/03/2010- ID: Formularz standardowy 14 PL Zamawiającego) nie spełnia (gdy z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 3 u.p.z.p. dołączone do oferty dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków lub brak jest tych dokumentów). W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty wymienione powyżej należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu włącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości. w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Sposób dokonywania oceny spełnienia w/w warunku: Ocena spełniania przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia (gdy dołączone dokumenty potwierdzają wymogi Zamawiającego) nie spełnia (gdy z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 3 u.p.z.p. dołączone do oferty dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków lub brak jest tych dokumentów). W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty wymienione powyżej należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu włącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości. VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy) Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów (dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm) 27/04/ :00 //

11 11/ 12 ENOTICES_grodwik 26/03/2010- ID: Formularz standardowy 14 PL Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm) 28/04/ :00 30/04/ :00 IV.3.7) Warunki otwierania ofert 28/04/ :30 30/04/ :30

12 12/ 12 ENOTICES_grodwik 26/03/2010- ID: Formularz standardowy 14 PL VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: Faks: Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres profilu nabywcy (URL): VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy) Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy) VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 26/03/2010 (dd/mm/rrrr)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ozimka: Kontrakt VIII: Poprawa zaopatrzenia w wodę realizowany w ramach projektu Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek - Trias Opolski współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48537-2013:text:pl:html PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_Q16PWiK 23/09/2010- ID:2010-125977 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_ida8 24/06/2011- ID:2011-088034 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315966-2010:text:pl:html PL-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85961-2010:text:pl:html PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77049-2010:text:pl:html PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_gitd 16/11/2011- ID:2011-159578 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 11 ENOTICES_CPIMSWiA 25/06/2010- ID:2010-081521 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:172265-2012:text:pl:html PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Brwinów: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2009/S 161-233914 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PL-Brwinów: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2009/S 161-233914 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/11 PL-Brwinów: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2009/S 161-233914 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ Zaktad Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Watczu Plac Polski 1 78-600 Watcz Polska tel. +48 67 258 24 78 fax +48 67 258 24 78 www.zwikwalcz.pl nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajqcego: 4/JRP/2009

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 7 ENOTICES_spsknr6 11/12/2009- ID:2009-144897 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

http://localhost:19876/repozytorium/zamawiajacy$kzamaw/opracowanie$_i$_wdr...

http://localhost:19876/repozytorium/zamawiajacy$kzamaw/opracowanie$_i$_wdr... Page 1 of 6 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo