UWAGA! Wymaga zainstalowania programów "PDFCreator" (www.pdfforge.org) i "SendCresusPDF".

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UWAGA! Wymaga zainstalowania programów "PDFCreator" (www.pdfforge.org) i "SendCresusPDF"."

Transkrypt

1 LOGICYS POLSKI Sp. z o. o Warszawa, ul. Ks. J. Popiełuszki 8/30 Tel. (22) www: <www.logicys.pl> Asysta telefoniczna: Logicys Service (22) ; UWAGA! Dokładne oznaczenie wersji programu znajduje się na oknie O programie..." w menu?". (*) tylko Cresus I2. Zmiany i uzupełnienia programu CRESUS w wersji I. Zamknięcie roczne. Dodano opcję Ustaw standardowe parametry obliczania zaliczki na podatek dochodowy. Zaznaczenie tej opcji wraz z dowolnie wybranymi spośród trzech poniższych: - Sposób pobierania zaliczek wg progów podatkowych - Standardowa kwota miesięcznych kosztów uzyskania przychodu - Standardowa kwota zmniejszenia miesięcznej zaliczki spowoduję, że każdemu pracownikowi zostaną przywrócone wybrane wartości domyślne. PIT-8AR(2) za rok Dodano PIT-8AR(2), wersję obowiązującą dla dochodów uzyskanych w roku I (*)Mailowanie biuletynów płacowych jako załączników w formacie zaszyfrowanych i chronionych indywidualnym hasłem plików PDF. UWAGA! Wymaga zainstalowania programów "PDFCreator" (www.pdfforge.org) i "SendCresusPDF". W celu uzyskania dodatkowych informacji o programie "SendCresusPDF" prosimy o kontakt z firmą Logicys Polski Sp. z o. o.. Eksport przelewów bankowych. Dodano obsługę formatu "J.P.Morgan ACCESS" (J.P. Morgan ACCESS Global ACH GDFF). Zmiany i uzupełnienia programu CRESUS w wersji UWAGA! Dla wypłat dokonywanych w styczniu 2012 roku (liczy się data wypłaty) - zaszyta "na sztywno" w programie jest stawka procentowa ubezpieczenia emerytalnego po stronie pracodawcy - 4,50%. Związane jest to ze zmianą tej stawki na 6,50% (taka też musi być sparametryzowana w zbiorze należności/świadczenia) od 1 lutego 2012 i służyć ma prawidłowemu przeliczaniu się styczniowych biuletynów archiwalnych. I. PIT-11(19) i PIT-40(17). Nowy PIT-11(19) - wersja obowiązująca w 2012 roku. Obliczenia dla PIT-40(17) - wersji obowiązującej w 2012 roku. Ponadto, w zbiorze pracowników na oknie Podatki dodano dla obu deklaracji pole wyboru identyfikatora pracownika - PESEL(domyślnie) lub NIP. Nowa podstawa ubezpieczenia emerytalnego i rentowego osób przebywających na urlopach wychowawczych. Dodano dwa nowe pola: - w zbiorze Stałe okno Wynagrodzenie minimalne w kadrze Podstawy ubezpieczeń osób na urlopach wychowawczych pole "Podstawa ubezpieczenie emerytalnego i rentowego"; - w zbiorze Pracownicy okno Statystyka pole "Średnie wynagrodzenie brutto w poprzednim roku".

2 I Wydruk biuletynów płacowych. Drukując teraz poszczególne biuletyny (pojedyńczo), drukowana jest nazwa zakładu odpowiadająca kodowi zakładu zapamiętanemu w biuletynie a nie, jak dotychczas, zakładu przypisanego pracownikowi w zbiorze pracowników. Podwyżka do płacy minimalnej. Teraz, tylko pracownicy godzinow i pracownicy miesięczni pracujący na ułamek etatu będą mieli liczone nowe wynagrodzenie minimalne z minimalnej stawki godzinowej. V. Zestawienie miesięczne należności i świadczeń. Do tego zestawienia (tylko zestawienie miesięczne!) dodano opcje Drukuj wypłaty na... dzień (drukowane są wypłaty z datą wypłaty taką, jak wpisana w polu obok) lub miesiąc (drukowane są wypłaty z datą wypłaty, której miesiąc i rok są takie jak miesiąc i rok daty wpisanej w polu obok). Zmiany i uzupełnienia programu CRESUS w wersji I. Nowy rodzaj absencji - dotyczy pracowników rozliczanych godzinowo. Zbiór Składniki wynagrodzenia -> okno Inne dane (tylko składniki o kodach 1100 do 1260) - do pola wyboru Wypłać dodano - jako pierwszą - linijkę [za godziny nieobecności]. Wskazanie tej linii w polu Wypłać umożliwia utworzenie dla pracownika godzinowego "płatnej absencji", tj. takiej, za którą pracownik otrzymuje swoje normalne (wg stawki godzinowej) wynagrodzenie. [nowe] Zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym. To nowe w programie zaświadczenie drukowane jest w procedurze wywoływanej z menu Różne. Z zaświadczeniem tym związane jest nowe pole w zbiorach Stałe i Zakłady - Oddział ZUS (nazwa oddziału ZUS, do którego odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników). Jeżeli od wszystkich pracowników w firmie składka ta odprowadzana jest do tego samego oddziału ZUS, wystarczy jego nazwę podać tylko w zbiorze Stałe. Do wyboru jest wydruk mieszczący dwóch lub trzech pracowników na jednej stronie formatu A4. Uwaga! Na wydruku może być umieszczony skan pieczątki i podpisu. Plik z takim skanem powinien być plikiem typu "bmp" (bitmapą) o parametrach 5cm/2cm/300dpi (szerokość/wysokość/rozdzielczość) o nazwie "crpodpis.bmp" umieszczonym w folderze "c:\cresus" (tylko i wyłącznie w folderze o takiej nazwie!). I Wydruk biuletynów płacowych. Zbiór Stałe okno Ustawienia - do istniejących opcji wyboru rodzaju adresu pracownika, który ma być drukowany na biuletynie (zamieszkana/zameldowania/korespondencji) dodano opcję Jak na Pit-11. Wydruk listy płac dla umów zleceń. Do wydruku listy płac dla pracowników na umowy zlecenia (o dzieło, itp.) dodano w części netto kolumnę o nazwie Inne +/- (inne dodatki i/lub potrącenia netto). V. (*)Absencje i urlopy (Kalendarz). Zwiększono do 28 liczbę elementów mieszczących się w legendzie wydruku Rocznej karty ewidencji czasu pracy. Ponadto legenda zawiera teraz zawsze pełne wyszczególnienie wszystkich godzin i absencji, niezależnie od tego, czy i których z nich podsumowania są drukowane (niezależnie od opcji wydruku). Należności/świadczenia odłożone w czasie. Jeżeli pracownik ma sparametryzowaną jedną lub więcej należność z określonym rokiem i miesiącem okresu płacowego, od którego ma ona być dodawany do biuletynu płacowego (zbiór Pracownicy, okno Należności/Świadczenia, parametryzacja do./od...), to informacja o tym będzie zawarta na wydrukach biuletynów tego pracownika. V PIT-11. Poprawiono dla najnowszej wersji formularza Pit-11(18) sposób wypełniania pól w części "Nazwa płatnika". Zmiany i uzupełnienia programu CRESUS w wersji I. Pracownicy oddelegowani na podstawie formularza A1. Zbiór Pracownicy -> Wprowadzanie szczegółowe okno Dane zawodowe dodano pole Pracownik oddelegowany do pracy za granicą (na podstawie formularza A1). Zaznaczenie tego pola powoduje, że naliczone wynagrodzenie takiego pracownika jest zwolnione od podatku i w deklaracji PIT-11 jest wykazywane w kolumnie Dochód zwolniony od podatku. Biuletyny automatyczne.

3 Z naliczania automatycznego wyłączeni są domyślnie pracownicy na umowę zlecenie (okno Wybór dodatkowy). I Kumulowanie (scalanie) pracowników wg NIP. Od tej wersji programu porównywanie numerów NIP pracowników odbywa się z pominięciem separatorów ( to od teraz to samo, co ). Zestawienia roczne -> Podsumowania. Do definicji zestawienia dodano opcję Drukuj nazwy obce. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że nazwy składników wynagrodzenia i należności/świadczeń drukowane są z wykorzystaniem pól Nazwa obca. Jeżeli pole Nazwa obca nie jest wypełnione w zbiorze składników wynagrodzenia lub należności/świadczeń, drukowana jest nazwa podstawowa. V. (*)Absencje i urlopy (Kalendarz). Domyślnie wyświetlani są na liście pracowników wyłącznie pracownicy aktualnie zatrudnieni. Dodano także opcję Także zwolnieni, której zaznaczenie powoduje wyświetlenie na liście wszystkich pracowników (odpowiada to sposobowi działania programu we wcześniejszej wersji). Dodano wydruk Miesięczna lista obecności (Miesięczna karta ewidencji czasu pracy). Formuły obliczania składników wynagrodzenia. Dodano funkcję LGP_w(0,nmies), która oblicza liczbę godzin pracy przepracowaną w nmies miesiącach (odpowiednik funkcji LDP_w(0,nmies) obliczającej liczbę dni). V Zbiorcze drukowanie biuletynów. Jeżeli w procedurze Wydruk Biuletynów zaznaczona jest opcja Traktuj każdy biuletyn jako oddzielne zadanie drukowania (zobacz opis zmian w wersji ) ignorowana jest opcja Przegląd przed drukowaniem. Zmiany i uzupełnienia programu CRESUS w wersji I. PIT-11. Dodany formularz PIT-11(18) za rok I Adres pracownika. Do zbioru pracowników (wprowadzanie szczegółowe, okno Inf. Różne) dodano pole Adres . (Uwaga! W przygotowaniu znajduje się dodatkowy moduł do programu Cresus służący do wysyłania pracownikom za pomocą poczty ich biuletynów płacowych) Zbiorcze drukowanie biuletynów. W procedurze Wydruk Biuletynów dodano opcję Traktuj każdy biuletyn jako oddzielne zadanie drukowania (okno Wybór dodatkowy). Zaznaczenie tej opcji pozwala wydrukować każdemu pracownikowi jego biuletyn na oddzielnym wydruku (np. drukując za pomocą sterownika drukarki tworzącego pliki PDF, otrzymamy oddzielny plik dla każdego pracownika). (*)Eksport do bankowości elektronicznej. Dodano dwa nowe formaty: "BRE Bank - ibre" i "Bank Zachodni WBK". V. (*)Formuły obliczeń składników wynagrodzenia. Dodano nową funkcję: ZLICZ_N(0,liczba_miesięcy) Funkcja ta sumuje liczbę godzin jaką pracownik miał do przepracowania (wg jego miesięcznej normy godzin pracy) w ostatnich liczba_miesięcy miesiącach. Dodano trzy nowe zmienne: PRACMIES - przyjmuje wartość 1, jeżeli pracownik ma miesięczny typ wynagrodzenia, w przeciwnym razie 0; PRACGODZ - przyjmuje wartość 1, jeżeli pracownik ma godzinowy typ wynagrodzenia, w przeciwnym razie 0; PRACINNY - przyjmuje wartość 1, jeżeli pracownik ma inny niż miesięczny lub godzinowy typ wynagrodzenia, w przeciwnym razie 0; (*)Absencje i urlopy (Kalendarz) - roczna lista obecności. Do wydruku rocznej listy obecności dodano trzy opcje umożliwiające ograniczenie szerokości wydruku: - bez sumowania godzin nadliczbowych; - bez sumowania absencji;

4 - bez dziennej karty godzin. Zmiany i uzupełnienia programu CRESUS w wersji I. Święto "Trzech Króli". Począwszy od 1 stycznia 2011 roku, program Cresus uwzględnia święto "Trzech Króli" jako dzień świąteczny. Jednocześnie przestaje obowiązywać zasada dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę. I Indywidualna karta przychodów pracownika (Zestawienia roczne -> Kartoteki płacowe). Dodano na wydruku kolumnę Podstawa Ubezpieczeń. Z kolumną tą związane jest nowe pole wyboru W kolumnie "Podstawa Ubezpieczeń Społecznych" drukuj wartości limitowane. Zaznaczenie tej opcji powoduje drukowanie podstawy ubezpieczeń z limitowaną podstawą naliczania (ubezpieczenia emerytalne i rentowe). Przygotowanie składników - import danych. Nowy typ pliku importu danych w procedurze Przygotowanie składników. Pliki tekstowe typu ".CSV" z zawartością w postaci linijek: Pracownik; Składnik; Wartość w których: - pierwszy wiersz jest pomijany (wiersz nagłówkowy); - w kolejnych wierszach pola rozdzielane średnikiem; - pole Pracownik (kod pracownika) może być pominięte i wówczas dane importowane są do pracownika ostatnio (w linijkach wcześniejszych) wskazanego; - pole Składnik (kod dowolnego "kwotowego" lub typu "liczba godzin" składnika wynagrodzenia lub 900); jeżeli kod składnika wynosi 1001, import pola Wartość jest wykonywany zgodnie z typem wynagrodzenia pracownika (miesięczny - zmieniana jest wartość wynagrodzenia zasadniczego pracownika, godzinowy - z pola Wartość i stawki godzinowej pracownika wyliczana jest liczba przepracowanych godzin i importowana z kodem składnika 1010, umowy zlecenia - Wartość importowana jest z kodem składnika 4190); jeżeli kod składnika wynosi 900 zmieniana jest wartość Średniej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego pracownika; - pole Wartość (wartość wynagrodzenia dla składnika "kwotowego" lub liczba godzin dla składnika typu "liczba godzin" - zobacz też opis dla pola Składnik). UWAGA! Pliki takiego typu łatwo można uzyskać zapisując w formacie ".CSV" tabele przestawne w programie Excel, w których "WIERSZ" oparty jest na kolumnie danych zawierającej kody pracownika a "DANE", to wskazane kolumny z wartościami składników wynagrodzenia (nazwa takiego pola/kolumny musi być tylko zmieniona na odpowiedni kod składnika). Umożliwia to znaczące ułatwienie procesu importowania istniejących list płac lub innych zestawień płacowych, o ile mogą być dostarczone w formacie obsługiwanym przez program Excel. Zmiany i uzupełnienia programu CRESUS w wersji I. Eksport do programu Płatnik deklaracji RSA. W zbiorze Należności/Świadczenia dodano opcję Eksportuj do deklaracji RSA za miesiąc zgodny z okresem płacowym biuletynu. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że powiązany z danym świadczeniem wpis do deklaracji RSA w biuletynie płacowym zostanie wyeksportowany do deklaracji za miesiąc, którego dotyczy biuletyn, niezależnie od daty (miesiąca) wypłaty. Pozwala to na przykład w zakładach, które nie są płatnikami świadczeń zus, a wypłat za dany miesiąc dokonują do 10 dnia następnego miesiąca, deklarować zasiłki chorobowe w deklaracji za miesiąc wystąpienia choroby, a nie w deklaracji za miesiąc wypłaty. I Zestawienia roczne - Dane z deklaracji ZUS-RSA. Dodano na wydruku kolumnę Miesiąc deklaracji. Zbiór pracowników - Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach. Dla każdej z opcji drukowania zaświadczenia (w kwocie brutto, netto itd.) dodano pola na wpisanie kwot, które mają być wydrukowane na zaświadczeniu. Wpisanie w odpowiednie pole żądanej kwoty powoduje wydrukowanie jej na zaświadczeniu w miejsce kwoty wyliczonej przez program. Pozostawienie pola pustym powoduje, że - tak jak dotychczas - program wylicza kwotę drukowaną na zaświadczeniu. Powiązanie dat zatrudnienia/zwolnienia (zbiór Pracowników) z wpisami w zbiorze Historia Zatrudnienia. W momencie zamykania okna Zatrudnienia/Zwolnienia (zbiór Pracowników) program sprawdza, czy dla wszystkich zakończonych okresów zatrudnienia (wpisana data zatrudnienia i zwolnienia) istnieją odpowiadające im wpisy w zbiorze Historia Zatrudnienia. Jeżeli stwierdzony zostanie brak odpowiedniego

5 wpisu w zbiorze Historia Zatrudnienia program zaproponuje jego utworzenie. Uwaga! Tworząc w zbiorze Historia Zatrudnienia wpis dotyczący ostatniego okresu zatrudnienia, program przepisze do niego dane z okna Podsumowania dotyczące okresów nieskładkowych i niewliczanych do stażu pracy (zobacz zmiany i uzupełnienia programu CRESUS w wersji punkt ), a następnie wyzeruje je. Zmiany i uzupełnienia programu CRESUS w wersji I. Listy płac. Zwiększono dostępną liczbę dodatkowych list płac do 15. Wydruk listy płac - dodano opcję Dla jednej kategorii pracowniczej pozwalającą ograniczyć wydruk listy płac tylko do pracowników przyporządkowanych do jednej wskazanej kategorii pracowniczej. Inne niż miesięczne okresy rozliczeniowe. W zbiorze pracowników, na oknie Wprowadzanie szczegółowe -> Dane zawodowe dodano dwa pola definiujące inny niż miesięczny okres rozliczeniowy płac: - Miesiąc rozpoczęcia okresu rozliczeniowego; - Długość (pole liczbowe określające liczbę miesięcy okresu rozliczeniowego). Nowe elementy w programie związane z okresami rozliczeniowymi opisane są w kolejnych punktach tego dokumentu. I (*)Kalendarz - absencje i urlopy: godziny do rozliczenia. Dodano nowy tryb pracy kalendarza "Pracuj w trybie zaznaczania dni". W trybie tym na oknie kalendarza zaznacza się pojedyncze dni, dla których można podać następujące dane szczegółowe: - liczba godzin nadliczbowych (w tym płatne 100% i do rozliczenia); - liczba godzin absencji (z rozbiciem na godziny do potrącenia i do rozliczenia). Wprowadzone liczby godzin, inne niż "do rozliczenia", wprowadzone zostaną do biuletynów płacowych za pomocą następujących składników wynagrodzenia: - pracownicy o godzinowym typie wynagrodzenia: 1010 Godziny normalne - godziny przepracowane wynikające z harmonogramu pomniejszone o wszystkie godziny absencji i powiększone o liczbę godzin nadliczbowych "do rozliczenia"; 1021 Godziny nadliczbowe pł. 50% - godziny nadliczbowe inne niż "100%" i "do rozliczenia"; 1022 Godziny nadliczbowe pł. 100% - godziny nadliczbowe "100%". - pracownicy o miesięcznym typie wynagrodzenia: 1021 Godziny nadliczbowe 50% - godziny nadliczbowe inne niż "100%" i "do rozliczenia"; 1022 Godziny nadliczbowe 100% - godziny nadliczbowe "100%"; 1030 Godziny normalne % dowolny - godziny absencji "do potrącenia". Wprowadzone liczby godzin określone jako "do rozliczenia" wprowadzone zostaną do biuletynów płacowych w miesiącu kończącym okres rozliczeniowy (zobacz punkt II) za pomocą następujących składników wynagrodzenia: - pracownicy o godzinowym typie wynagrodzenia: 1091 Dodatek za przekroczenie normy średniotygodniowej - 100% dodatek za godziny będące dodatnią różnicą godzin nadliczbowych "do rozliczenia" i absencji "do rozliczenia" (UWAGA! zdefiniowana została nowa grupa składników o kodach od 1091 do 1099 przeznaczonych do rejestrowania dodatków "takiego rodzaju"). lub 1030 Godziny normalne % dowolny - potrącenie za godziny będące ujemną różnicą godzin nadliczbowych "do rozliczenia" i absencji "do rozliczenia". - pracownicy o miesięcznym typie wynagrodzenia: 1022 Godziny nadliczbowe 100% - godziny nadliczbowe "100%" za godziny będące dodatnią różnicą godzin nadliczbowych "do rozliczenia" i absencji "do rozliczenia". lub 1030 Godziny normalne % dowolny - potrącenie za godziny będące ujemną różnicą godzin nadliczbowych "do rozliczenia" i absencji "do rozliczenia". (*)Kalendarz - absencje i urlopy: harmonogramy. Dodano możliwość edytowania (tworzenia i modyfikowania) indywidualnych harmonogramów miesięcznych

6 czasu pracy (czyli harmonogramów typu miesięczne innych niż standardowe) bezpośrednio na oknie kalendarza. Pracując w trybie zaznaczania dni, po zaznaczeniu interesującego nas dnia można w polu Godziny pracy wg harmonogramu podać inną niż wynikającą z istniejącego harmonogramu liczbę godzin pracy. Po zatwierdzeniu zmian przyciskiem Godz. Zastosuj zostanie zmodyfikowany istniejący harmonogram pracy pracownika. Tę samą operację można wykonać bez odrywania rąk od klawiatury : zaznaczamy koleje dni poruszając się po kalendarzu za pomocą klawiszy strzałek, za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl + strzałka w górę/dół odpowiednio zwiększamy lub zmniejszamy o 15 minut czas pracy i ostatecznie zatwierdzamy zmiany klawiszem spacja. W trakcie zmian niezatwierdzony czas pracy w danym dniu wyświetlany jest na czerwono. Uwaga! Aby można było edytować w wyżej opisany sposób harmonogram pracy pracownika wystarczy samo utworzenie (określenie nazwy i typu) i przypisanie pracownikowi miesięcznego harmonogramu czasy pracy. Nie muszą być utworzone żadne okresy, czyli konkretne dane o godzinach pracy w konkretnych miesiącach. Te ostatnie będą w miarę potrzeb tworzone przez program automatycznie. V. ZUS - deklaracje zgłoszeniowe ZUA?ZZA i ZCNA. Na potrzeby eksportu deklaracji zgłoszeniowych ZUS dodano nowe pola do zbioru pracowników (wprowadzanie szczegółowe). Na oknie Dane Identyfikacyjne: - Objęty ubezpieczeniem chorobowym od..., - Objęty ubezpieczeniem zdrowotnym od..., - Kod oddziału NFZ (okno Dane Identyfikacyjne). Na oknie Rodzina dodatkowe kolumny: - PESEL (numer PESEL dziecka), - Ubezp. od (data uzyskania uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego). Procedurę eksportu deklaracji zgłoszeniowych (ZUA lub ZZA plus ewentualnie ZCNA) wybranego pracownika uruchamia przycisk [ZUA/ZZA] na oknie Dane Identyfikacyjne. Wybór deklaracji ZUA lub ZZA następuje na podstawie przypisanych pracownikowi kodów należności/świadczeń: ZUA - przypisano kody ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, ZZA - przypisano tylko kody ubezpieczenia zdrowotnego. Deklaracja ZCNA zostanie wyeksportowana tylko dla dzieci z wprowadzoną datą uzyskania uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego. UWAGA! Deklaracja ZCNZ tworzona jest dla dzieci pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną (bez adresu zamieszkania). Sposób tworzenia nazw plików z deklaracjami zgłoszeniowymi w katalogu akt: "[ścieżka dostępu do akt]\dekl Nazwisko Imię [00000].xml" gdzie: [ścieżka dostępu do akt] - np. "C:\Cresus\FirmaX"; DEKL - odpowiednio ZUA, ZZA lub ZCNA; Nazwisko - nazwisko pracownika; Imię - imiona pracownika; kod pracownika. ZUS - deklaracje rozliczeniowe. Eksport do Płatnika deklaracji rozliczeniowych RCA/RZA dla pracowników na umowę zlecenie (o dzieło) nie tworzy deklaracji, jeżeli brak w parametryzacji pracownika ubezpieczeń i kodu tytułu ubezpieczenia. V Eksport danych do Płatnika w formacie XML. Dodano prawidłową obsługę także innych niż polskie znaków (liter) akcentowanych oraz znaków specjalnych [&], [<], [>], [ ] oraz [ ]. VI Adresy firmy (zbiory Stałe i Zakłady) i pracownika. Zwiększono maksymalną liczbę znaków w polu Numer domu do siedmiu. Zmiany i uzupełnienia programu CRESUS w wersji I. Fundusz Emerytur Pomostowych. Podczas pierwszego otwarcia akt programem w wersji zostanie w zbiorze należności/świadczenia

7 dodany składnik "Fundusz emerytur Pomostowych". Składnik ten jest sparametryzowany i gotowy do użycia. Składnik ten nie zostanie dodany automatycznie, jeżeli w aktach już istnieje należność/świadczenie o kodzie 70. Zleca się w takim przypadku, przed pierwszym otwarciem akt nową wersją programu (czyli za pomocą dotychczasowej jego wersji), zmienić kod takiego składnika na inny, spoza zakresu kodów od 70 do 79 (są to kody zarezerwowane dla Funduszu Emerytur Pomostowych). UWAGA! Nowa należność nie jest automatycznie dodawana do parametryzacji "Zestawienia należności/świadczeń" (menu "Po wypłacie"). Z obsługą składek na Fundusz Emerytur Pomostowych związane jest także nowe pole w zbiorze "Stałe": "Liczba stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze" (okno główne zbioru "Stałe"). Eksport deklaracji ZUS do programu "Płatnik". Począwszy od tej wersji programu, eksport deklaracji ZUS do programu "Płatnik" odbywa się za pomocą plików w formacie XML (wersja specyfikacji pliku wejścia-wyjścia 2.1dla Elektronicznej Wymiany Dokumentów ZUS z dnia ). Należy zwrócić uwagę na nowe rozszerzenie pliku eksportu: zmiana z dotychczasowego ".kdu" na nowy ".xml". W programie "Płatnik", w procedurze importu deklaracji wybierać należy jako format pliku danych format XML. Zmiany i uzupełnienia programu CRESUS w wersji I. (*)Historia zatrudnienia. Dodano dwa nowe typy zliczanych okresów: okres stażu do urlopu i okres stażu do premii. Na oknie procedury dodano więc pola: - w tym niewliczane do stażu (premia) - w tym niewliczane do stażu (urlop) Z możliwością zliczania okresów wliczanych do stażu pracy pracownika związana jest nowa możliwość określania premii za staż pracy pracownika (zobacz punkt ). Dodano także możliwość określenia nowych typów dla wpisu do historii zatrudnienia. Obecnie możliwe jest wybranie jednego z następujących typów: - Aktualna firma - Praca w innej firmie - Przebywał(a) na urlopie bezpłatnym - Przebywał(a) na urlopie wychowawczym - Pobierał(a) zasiłek dla bezrobotnych - Odbywał(a) służbę wojskową Pracownicy - okresy nieskładkowe i niewliczane do stażów. (*)Premia za staż pracy. W zbiorze Pracownicy, na oknie Podsumowania dodano trzy nowe pola związane z naliczaniem przez program okresów zatrudnienia: - Lata/Mies./Dni nieskładkowe - Lata/Mies./Dni niewliczane do stażu (premia) - Lata/Mies./Dni niewliczane do stażu (urlop) W polach tych wyświetlana jest suma wszystkich zarejestrowanych absencji, które mają zaznaczoną odpowiednią opcję (zobacz punkt I) UWAGA! Pola te nie są zerowane w procedurze zamknięcia roku, zatem pokazują stan od początku zatrudnienia (o ile wstępnie zostaną zainicjowane wartościami za okres od początku zatrudnienia do końca ostatnio zamkniętego miesiąca). (*)W zbiorze Pracownicy, na oknie Wynagrodzenie zasadnicze, w ramce Staż pracy dodano pole H.Z. (historia zatrudnienia). Zaznaczenie tego pola skutkuje tym, że okres stażu pracy (lata pracy), wykorzystywany w procedurze liczenia składnika wynagrodzenia 4011 Premia za staż pracy" obliczany jest na podstawie danych ze zbioru Historia pracy. I Składniki wynagrodzenia - absencje. W zbiorze Składniki wynagrodzenia, dla składników absencji (kody od 1100 do 1260) na oknie Inne dane dodano pola określające, czy zarejestrowane z ich pomocą okresy absencji wliczane są do odpowiednich

8 okresów zatrudnienia. Są to: Absencja - okres nieskładkowy Absencja - okres niewliczany do stażu (premia) Absencja - okres niewliczany do stażu (urlop) W procedurze zamykania miesiąca, suma zarejestrowanych w biuletynach odpowiednio oznaczonych okresów absencji jest doliczana do odpowiednich pól w zbiorze pracowników (zobacz punkt ). Zbiór pracowników. Do listy wyboru pola Rodzaj umowy (wprowadzanie szybkie -> okno główne, wprowadzanie szczegłowe -> okno Dane zawodowe) dodano rodzaj zastępstwo". Wprowadzanie szczegłowe -> przycisk [->?] (zmiana kodu/duplikowanie danych pracownika) nie jest blokowany, jeżeli dla pracownika istnieją biuletyny płacowe. Teraz w takim przypadku blokowana jest jedynie opcje Zmień kod pracownika. V. (*)Absencji i urlopy - Kalendarz. Do listy wyboru harmonogramu pracy dodano linijkę [Standardowy] umożliwiającą przywrócenie pracownikowi standardowego harmonogramu czasu pracy (miesięczna norma kodeksowa, praca w pn.-pt. po 8 godzin z uwzględnieniem etatu). Składniki wynagrodzenia 1035 do 1045 godziny normalne i nadliczbowe z modyfikowaną" stawką godzinową. Dla tych składników wynagrodzenia dodano możliwość określania ich stawki godzinowej za pomocą formuły obliczeń (zbiór Składniki wynagrodzenia: aktywny przyciski Formuły obliczeń...). V Przelewy bankowe i zestawienie rozliczeń (menu Wypłaty). W procedurach tych opcja Dla biuletynów płatnych na dzień zestawienia została zastąpiona przez opcję Dla biuletynów płatnych na dzień/miesiąc zestawienia z dodanymi poniżej polami wyboru dzień lub miesiąc (w tym drugim wypadku brane są pod uwagę biuletyny z otwartego miesiąca z datą wypłaty w tym samym miesiącu co miesiąc z daty zestawienia). VI "Silne" logowanie do akt. W zbiorze Stałe na oknie Ustawienia dodano dwa nowe pola: - opcja Silne hasło do akt. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że kolejna i każda następna próba otwarcia akt poprzedzona zostanie sprawdzeniem, czy akta chronione są hasłem zawierającym minimum sześć znaków (liter, cyfr i znaków specjalnych), innym niż nazwa zalogowanego użytkownika programu (zatem i wymóg logowania do programu), niezaczynającym i niekończącym się cyfrą. - Automatycznie wyloguj z akt po... min. Wpisanie w to pole dodatniej liczby (minut) spowoduje automatyczne zamykanie akt po zadanym czasie bezczynności systemu. IX. Formuły obliczeń składników wynagrodzenia. Jeżeli w funkcjach SUM_P/M/W(składnik(i), miesiąc(e)) argument "miesiąc(e)" poprzedzony zostanie literą "o" sumowane nie będą odpowiednie wartości z ostatnich "miesiąc(e)" miesięcy a jedynie z ostatniego miesiąca, w którym występuje. Np.: sum_w(2000, 3) = suma wartości składnika 2000 z ostatnich trzech miesięcy. sum_w(2000, o3) = suma wartości składnika 2000 w ostatnim miesiącu (z ostatnich trzech), w którym występuje. X. Koszty 50% i składniki wynagrodzenia 1001 do 1019 wynagrodzenie zasadnicze. Jeżeli składnik wynagrodzenia Wynagrodzenie zasadnicze ma wskazane, że w części objęty jest 50% kosztami uzyskania przychodu (zobacz zmiany w wersji punkt I), to na biuletynie płacowym informacja ta zostaje podana w dodatkowej linijce. Dodatkowo w stopce biuletynu pozycja "KOSZTY" została rozbita na pozycje "KOSZTY 50%" i "KOSZTY MSC" (pozostałe koszty miesięczne). XI. Zmiany w zbiorach danych zawierających dane części brutto (biul_brt.dbf) i netto (biul_net.dbf) biuletynów. Dodano siedem pól (liczbowe EXTLiczba1, EXTLiczba2, EXTLiczba3, daty EXTData1, EXTData2, EXTData3 i tekstowe EXTTekst1), które w kontekście różnych składników wynagrodzenia zawierają odpowiednio: Składniki 1001 do 1019 wynagrodzenie zasadnicze: EXTLiczba1 = wynagrodzenie za pełny miesiąc pracy, jeżeli niepełny okres wynagrodzenia.

9 Składniki 1100 do 1260 absencje: EXTLiczba1 = liczba dni absencji EXTLiczba2 = liczba godzin absencji EXTLiczba3 = wynagrodzenie/świadczenie chorobowe EXTData1 = data początku absencji EXTData2 = data końca absencji EXTData3 = data zgłoszenia absencji EXTTekst1 = kod świadczenia/przerwy. Składniki 4007 i 4008 urlop wypoczynkowy: EXTLiczba1 = liczba dni urlopu EXTLiczba2 = liczba godzin urlopu EXTData1 = data początku urlopu EXTData2 = data końca urlopu. Składniki 7690 do 7699 zaliczki na podatek od umów cywilno prawnych: EXTLiczba1 = przychód EXTLiczba2 = koszty EXTLiczba3 = dochód X Puste deklaracje RCA/RZA dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. W zbiorze "Stałe" dodano opcję "Puste deklaracje RCA/RZA dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę". Opcja ta domyślnie nie jest zaznaczona (tzn. "zerowe" imienne deklaracje ZUS pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i zgłoszonych do ubezpieczenia nie będą - inaczej niż we wcześniejszej wersji programu - eksportowane do "Płatnika"). Zaznaczenie tej opcji przywróci dotychczasowy sposób działania programu Cresus. Zmiany i uzupełnienia programu CRESUS w wersji I. Nowe PIT-4R(3) i PIT-12. Opcja wydruku w kolejności alfabetycznej dla PIT-11. Nowy wzór formularza PIT-4R(3). Nowy wydruk deklaracji PIT-12. Nowa opcja wydruków PIT-11: Drukuj w kolejności alfabetycznej. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych po 1 lipca 2009r. "Składki na Fundusz Pracy za osoby, o których mowa powyżej, są opłacane o ile osoby te nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn - zasada ta obowiązuje od 1 lipca 2009 r. W przypadku gdy osiągnięcie powyższego wieku następuje w trakcie miesiąca kalendarzowego zwolnienie z obowiązku opłacania tych składek następuje dopiero od następnego miesiąca. Jedynie w przypadku osób, których 55. lub 60. urodziny przypadają pierwszego dnia danego miesiąca, zwolnienie z obowiązku opłacania tych składek przysługuje już od tego miesiąca, ponieważ w dniu swoich 55. czy 60. urodzin dana osoba jest osobą, która osiągnęła odpowiednio wiek 55 lub 60 lat." cytat za: "Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek na te ubezpieczenia oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; Poradnik Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2009 r.". Począwszy od procedury Zamknięcie miesięczne miesiąca VI/2009, dla każdego pracownika jest realizowana powyższa regulacja (dotyczy na tych samych zasadach FP i FGŚP) w ten sposób, że odpowiednim pracownikom (UWAGA! płeć pracownika jest ustalana na podstawie numer PESEL, stąd konieczność wcześniejszego uzupełnienia tej informacji, jeżeli nie była wprowadzona) z przypisanej im parametryzacji należności/świadczeń są usuwane kody z zakresu 50 do 69 (kody należności/świadczeń zarezerwowane dla FP i FGŚP). I Składniki wynagrodzenia z 50% kosztami uzyskania przychodu wg art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PDOF. Począwszy od tej wersji programu składniki z tak określonymi kosztami można stosować na dowolnych listach płac mieszając je ze składnikami standardowymi. Dodatkowo dodano możliwość określenia, od jakiego procentu wartości danego składnika należy liczyć koszty uzyskania przychodu 50%. Jeżeli procent ten jest podany w parametryzacji składnika wynagrodzenia (zbiór Składniki wynagrodzenia pole %: część obciążona tymi kosztami - tj. kosztami uzyskania przychodu 50%), to można stosować jednocześnie kilka składników wynagrodzenia, które w różnym procencie obciążone są kosztami 50%. Jeżeli zaś procent ten jest podany w parametryzacji pracowników (zbiór Pracownicy - wprowadzanie szczegółowe okno Podatki pole %: część przychodu z kosztami wg art. 22 ust. 9 pkt 3), to można stosować zindywidualizowane określenie części przychodu podlegającego kosztom 50% (najczęściej, gdy dotyczy to wynagrodzenia zasadniczego, które w części - innej dla poszczególnych pracowników - bywa obciążone kosztami 50%).

10 Jeżeli koszty uzyskania przychodu 50% dotyczą w całości lub w części wynagrodzenia zasadniczego, to tylko w tej części, która jest wypłacana za czas przepracowany. Przykład: Pracownik ma wynagrodzenie zasadnicze w wysokość PLN, które w 30% obciążone jest kosztami 50% z tytułu praw autorskich. Pracownik w danym miesiącu przepracował 7 z 21 dni roboczych (w pozostałe chorował lub przebywał na urlopie). W tym miesiącu jego koszty uzyskania przychodu wynoszą: stała wartość zryczałtowanych miesięcznych kosztów uzyskania przychodu (np. 111,25 PLN) plus 50% z kwoty stanowiącej iloczyn 30% wynagrodzenia zasadniczego pomnożone przez 7/21 (50% x 30% x PLN x 7/21 = 50% x 1000 PLN = 500 PLN). Daje to łączną kwotę kosztów uzyskania przychodu w wysokości 611,25 PLN. Wynagrodzenie za chorobę pracowników naukowych wynagradzanych wg Ustawy o Szkolnictwie Wyższym. Podstawę wynagrodzenia za chorobę stanowi 80% aktualnego wynagrodzenia miesięcznego nie pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Odpowiednia opcja do zaznaczenia, skutkująca takim sposobem obliczania podstawy wymiaru wynagrodzenia za chorobę znajduje się w: zbiór Pracownicy - wprowadzanie szczegółowe okno Podsumowania okno Uzupełnienia pole Wynagrodzenie za chorobę obliczaj wg zasad dla nauczycieli akademickich. V. Składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie niezdolności do pracy. Zbiór Składniki wynagrodzenia pole Przysługuje w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Zaznaczenie tej opcji skutkuje tym, że ta część wartości składnika wynagrodzenia, która przypada na okres pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy (patrz niżej) nie wchodzi do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Cytat ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do przychodów, które nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zostały zaliczone m. in. składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku ( 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r.). Wyłączenie to ma zastosowanie tylko wówczas, gdy prawo pracownika do powyższego dodatku wynika z postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu. W sytuacji, gdy pracownik na podstawie regulaminu wynagradzania zachowuje prawo do premii - stałego elementu wynagrodzenia - również w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy lub zasiłku to wypłacana za ten okres premia nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a w konsekwencji na ubezpieczenie zdrowotne. Wydruk/wyświetlanie/wprowadzanie biuletynów płacowych. Zbiór Stałe okno Ustawienia pole Zastosuj do wyświetlania na biuletynie opcje drukowania. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że ustawienia drukowania składników wynagrodzenia na wydruku biuletynów (zbiór Składniki wynagrodzenia opcja Wydruk na biuletynie Podstawa/Przelicznik/Kwota) będą skutkowały w ten sam sposób w procedurach przeglądania/wprowadzania biuletynów płacowych (wówczas drukuj/nie drukuj = wyświetlaj/nie wyświetlaj). V (*)Statystyki - wybór wielokryterialny. Dodaj biuletyny poprzedniego roku: zaznaczenie opcji umożliwia tworzenie zestawień z wykorzystaniem zbiorów biuletynów (wypłat) poprzedniego roku. Dodaj distinct do SQL: zaznaczenie opcji spowoduje, że w wyniku zapytania będą umieszczone tylko rekordy (linijki) różniące się od siebie. VI Zmiana kodu pracownika. Zbiór Pracownicy - wprowadzanie szczegółowe: obok pola Kod pracownika dodano przycisk [->?], po naciśnięciu którego pojawi się okno, na którym można wprowadzić - aby zmienić istniejący - inny kod pracownika. Przycisk ten jest aktywny wyłącznie dla tych pracowników, dla których nie został naliczony jeszcze żaden biuletyn płacowy. IX. (*)Kalendarz - absencje i urlopy. Teraz na kalendarzu wyświetlane są zawsze wszystkie absencje i urlopu zarejestrowane w wyświetlanym miesiącu, niezależnie od tego, w którym miesiącu mają być rozliczone. Te przeznaczone do rozliczenia w aktualnie wybranym miesiącu wyświetlane są jak dotychczas. Te rozliczone w miesiącu wcześniejszym niż aktualnie wybrany dodatkowo oznaczone są nadrukiem < < < <, a te przeznaczone do rozliczenia w miesiącu przyszłym nadrukiem > > > >. Dodano kontrolę, czy suma dni roboczych występujących w okresach wprowadzonych absencji i urlopów przewidzianych do rozliczenia w wybranym miesiącu przekracza liczbę dni roboczych w tym miesiącu. Jeżeli

11 wystąpi taka sytuacja istnieje możliwość przeniesienia nadmiarowych absencji do rozliczenia w następnym miesiącu. X. Formuły obliczania składników wynagrodzenia. We wszystkich funkcjach występujących w formułach (sum_w(składnik,miesiące), itp.) dodano możliwość wskazania w parametrze miesiąc także numeru listy płac. Np.: Sum_w(2000,3) - suma wartości składnika 2000 z ostatnich trzech miesięcy; Sum_w(2000,03001) - jw., ale pod uwagę brane są tylko biuletyny z pierwszej listy dodatkowej. Jak pokazane zostało to na powyższym przykładzie, jeżeli ma być wskazana lista płac parametr miesiąc musi być podany w pięciocyfrowym formacie MMLLL, gdzie MM oznacza miesiąc (zawsze dwie cyfry), a LLL to trzycyfrowy numer listy płac ( 000 to lista podstawowa, 001 dodatkowa pierwsza itd.). Dodaną nową zmienną LGNORMT - liczba godzin normalnych teoretycznie do przepracowania, czyli przepracowana liczba godzin normalnych plus liczba godzin roboczych w okresie zarejestrowanych urlopów plus liczba godzin roboczych w okresie tych zarejestrowanych absencji, które w swojej parametryzacji mają zaznaczoną opcję Modyfikacja normalnej (normatywnej) liczby godzin. Innymi słowy zwykle jest to norma godzin pracy pracownika pomniejszona o liczbę godzin nieusprawiedliwionych (niepłatnych) nieobecności, gdyż one nie mają (nie powinny mieć) zaznaczonej opcji Modyfikacja normalnej... Zmienna ta może znaleźć zastosowanie w formule wykorzystywanej do uzupełniania do pełnego miesiąca miesięcznej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla pracowników o godzinowym typie wynagrodzenia (zobacz Zmiany i uzupełnienia programu CRESUS w wersji poz. I). XI. Biuletyny - wprowadzanie ręczne. Poprawiając w części brutto biuletynu płacowego wartość składnika innego niż absencje i urlopy (przycisk Popraw) program automatycznie przelicza także wartości powiązanych absencji. Absencje powiązane to te składniki nieobecności o kodach 11xx, które w swojej parametryzacji mają wskazane do zmniejszenia poprawiane składniki wynagrodzenia. Zmiany i uzupełnienia programu CRESUS w wersji I. Nowy PIT-11(17) za rok Od tej wersji programu obsługiwane będą wersje deklaracji PIT-11 obowiązujące w konkretnych latach, tj. PIT- 11(16) za rok 2008, PIT-11(17) za rok 2009, itd. I Wynagrodzenia za chorobę pracowników po 50 roku życia. Zbiór Stałe, okno Uzupełnienia nowe pole Liczba dni choroby w roku płatnych przez zakład dla pracowników po 50 roku życia. Ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych. Podstawą ubezpieczenia emerytalnego i rentowego jest wartość wynagrodzenia minimalnego (zbiór Stale Płaca minimalna pole Minimalne wynagrodzenie miesięczne). Podstawą ubezpieczenia zdrowotnego jest wartość pola: zbiór Stałe Płaca minimalna nowe pole Podstawa ubezp. zdrow.osób na url. wych. Kartoteki płacowe. Dodano dwie nowe opcje: - Drukuj w kolejności alfabetycznej - Drukuj zerowe. Dodano możliwość wyboru zakresu danych Drukuj dane dla PIT... (11 i 8AR) lub (11) lub (8AR) V. Biuletyny płacowe: koszty uzyskania przychodu i zmniejszenie zaliczki na listach płac. We wcześniejszych wersjach programu koszty uzyskania przychodu i zmniejszenie zaliczki na podatek dochodowy były możliwe (zależnie od ustawień w zbiorze pracowników) wyłącznie na listach podstawowych. Od tej wersji programu, tak dla list podstawowych jak i dla list dodatkowych można wybrać, czy mają być uwzględniane koszty uzyskania przychodu i zmniejszenie zaliczki. Na oknie głównym procedury wprowadzanie biuletynów (ręczne i automatyczne), obok rozwijanej listy wyboru listy płac, dodano pole wyboru do zaznaczenia Koszty uzyskania i zmniejszenie zaliczki (pole to jest domyślnie zaznaczane gdy wskazana jest lista podstawowa). Wydruk listy płac. Dla pola wybory Drukuj wypłaty na... dodano rozróżnienie dzień (drukowane są wypłaty z datą wypłaty taką jak

12 wpisana w polu obok) lub miesiąc (drukowane są wypłaty z datą wypłaty, której miesiąc i rok są takie jak miesiąc i rok daty wpisanej w polu obok). V Zbiór stałych: nowe opcje drukowania biuletynów. Zbiór Stałe Ustawienia nowe pola wyboru: - W polu NETTO drukuj netto do wypłaty (zamiast netto teoretyczne) - W stopce nie drukuj informacji o urlopach płatnych. VI (*)Pracownicy - rejestr zdarzeń (wymogi GIODO). W rejestrze zdarzeń (menu Zbiory Pracownicy Rejestr zdarzeń) dodano rejestrowanie daty systemowej dodania/modyfikacji zdarzenia oraz osoby (zalogowany użytkownik) dokonującej zapisu. IX. Pracownicy - parametryzowanie elementów wynagrodzenia z datą obowiązywania do... lub od... Na oknach parametryzowania elementów wynagrodzenia, tj zbiór Pracownicy okna Należności, Skł. brutto, Skł. netto, dodano przycisk [do/od...]. Po wskazaniu na liście zapisów sparametryzowanych żądanego kodu elementu wynagrodzenia i naciśnięciu na ten przycisk wyświetlone zostaje okienko z dwoma opcjami do wyboru: - Usuń składnik z parametryzacji na koniec wskazanego okresu płacowego - Rozpocznij dodawanie składnika począwszy od biuletynu za wskazany okres płacowy, Poniżej których znajdują się dwa pola Rok i Miesiąc. Zatwierdzenie (przycisk OK) okienka z pustymi polami Rok i Miesiąc powoduje usunięcie wcześniej zapamiętanego okresu obowiązywania składnika. X. Nowe zmienne w formułach. Dodano grupę zmiennych, których zadaniem jest dostarczać informacji o podstawach ubezpieczeń społecznych zarejestrowanych w bieżącym miesiącu w innych, niż ten aktualnie obliczany, biuletynach płacowych. KPUEP i KPUEZ - skumulowana podstawa ubezpieczenia emerytalnego pł. pracownik/zakład KPURP i KPURZ - jw. dla ubezpieczenia rentowego KPUCP i KPUCZ - jw. dla ubezpieczenia chorobowego KPUWP i KPUWZ - jw. dla ubezpieczenia wypadkowego. Przykładem wykorzystania może być zdefiniowanie formuły liczenia podstawy dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego osób pracujących na umowę zlecenie: min(kpucp+br, limit) gdzie KPUCP i BR to zmienne programu, a limit to konkretna kwota limitu podstawy ubezpieczenia: KPUCP - skumulowana z innych biuletynów bieżącego miesiąca podstawa ubezp. chorob. opłacanego przez pracownika; BR - brutto z bieżącego biuletynu stanowiące podstawę ubezpieczeń społecznych; limit - kwota stanowiąca 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w odpowiednim kwartale. XI. Definiowanie granicy dat dla lat 19xx i 20xx. W katalogu, w którym zainstalowany jest program CRESUS, w pliku cres4.ini, w sekcji [USER] znajduje się (można ją dopisać lub zmodyfikować) linijka postaci: 2000CENTURYLIMIT=RR gdzie w miejscu RR znajduje się konkretny, podany w postaci dwucyfrowej, rok będący ostatnim dwucyfrowym rokiem traktowanym jako rok lat 2xxx. Np. wpisanie linijki postaci 2000CENTURYLIMIT=35 oznacza, że sześciocyfrowe daty oznaczają odpowiednio: 01/01/34 to 01/01/2034

13 01/01/35 to 01/01/ /01/36 to 01/01/1936 UWAGA! Program CRESUS zapamiętuje daty w postaci sześciocyfrowej, więc wartość 2000CENTURYLIMIT definiuje dopuszczalny zakres stosowanych w programie dat. Zmiany i uzupełnienia programu CRESUS w wersji I. (*)Absencje i urlopy, czyli Kalendarz i Harmonogram pracy po nowemu. Prosimy o zapoznanie się z nową wersją procedury "Absencje i urlopy". Pełny opis nowej funkcjonalności zostanie w najbliższym czasie udostępniony w postaci zmian w Pomocy do programu. Nowe elementy w skrócie: - możliwość wprowadzania godzin nadliczbowych 50% i 100%; do biuletynu dodawane są składniki o kodach odpowiednio 1021 i 1022; - możliwość wprowadzania godzin absencji; do biuletynu dodawany jest składnik o kodzie 1030 (pracownicy miesięczni) lub modyfikowana jest liczba godzin pracy rejestrowanych składnikiem 1010 (pracownicy godzinowi); - zaawansowane definiowanie harmonogramów pracy (dowolnej długości, różne dla różnych okresów obowiązywania, zawierające informacje o pracy w godzinach nocnych, przeliczane przez ułamek etatu lub w wartościach bezwzględnych i inne...) - nowy, rozbudowany wydruk Rocznej Karty Ewidencji Czasu Pracy; i inne. Brak zdefiniowanego harmonogramu oznacza pracę od poniedziałku do piątku (bez świąt) po osiem godzin dziennie (dla niepełnych etatów liczba godzin przemnażana jest przez ułamek etatu). (*)Nowa zmienna "LGNORMNOC" do wykorzystania w formułach. Zmienna "LGNORMNOC" może być wykorzystana do obliczania dodatku za pracę w godzinach nocnych (formuła na wartość składnika: LGNORMNOC * WMING * 0.2). Godziny nocne, by były zliczane, muszą zostać określone w harmonogramie pracy. Zmiany i uzupełnienia programu CRESUS w wersji I. Zmiany w formularzach PIT. Nowe wzory formularzy PIT-11(16) i PIT-4R(2). PIT-4R: nowa opcja Oblicz wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (procent wynagrodzenia podaje się w zbiorze Stałe Uzupełnienia, pole % wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku ). UWAGA, wynagrodzenie to zostanie obliczone i wykazane (pozycja C.12) dla wszystkich miesięcy. I Wprowadzanie urlopów do biuletynów. We wprowadzaniu ręcznym biuletynów płacowych dodano możliwość poprawiania składników o kodach 4006 i 4007 Urlopy płatne. Jedyną wartością możliwą do zmiany jest liczba godzin urlopu. Lista płac. Na wydrukach list płac poprawiono w stopce wydruku linijkę z wyrażoną słownie kwotą do wypłaty. Zastąpiono ją dwiema linijkami z wyrażonymi słownie kwotami odpowiednio do przelania na R.O.R. i do wypłaty w gotówce. Przeliczanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Zgodnie z wyrokiem SN z dn. 05/04/2005 I UK 372/04 podstawa wymiaru zasiłku chorobowego jest przeliczana wtedy, gdy przerwa w pobieraniu zasiłku chorobowego (wypłacie wynagrodzenia za chorobę), to okres obejmujący pełne kolejne nazwane miesiące, stanowiące 3/12 roku kalendarzowego. V. Koszt uzyskania przychodu : nowa opcja. W zbiorze Stałe Uzupełnienia dodano opcję Bez ograniczania kosztów do części niezasiłkowej. Jej zastosowanie ilustrują poniższe przykłady. Pracownik jest przez cały miesiąc na zwolnieniu chorobowym, za czas którego wypłacany jest mu zasiłek chorobowy. Jednocześnie otrzymuje z tytułu zatrudnienia kwotę 100 złotych brutto. Przykład 1 - opcja niezaznaczona (czyli ograniczanie kosztów uzyskania przychodu).

14 Koszty uzyskania przychodu wyniosą 86,29 złotych (czyli nie więcej niż przychód niezasiłkowy 100 złotych brutto pomniejszony o ubezpieczenia społeczne). Przykład 2 - opcja zaznaczona (czyli bez ograniczania kosztów uzyskania przychodu). Koszty uzyskania przychodu wyniosą pełne 111,25 złotych. Formuły obliczeń składników wynagrodzenia. Dodano modyfikator m do parametru miesiąc w funkcjach wykorzystywanych w formułach obliczeń składników wynagrodzenia. Modyfikator ten oznacza: licz za wskazany miesiąc. I tak, jeżeli - jak dotychczas - funkcja sum_w( , 3) wylicza sumę wartości składników o kodach 2000 i 2001 z ostatnich trzech miesięcy, to sum_( , m3) wylicza sumę składników o kodach 2000 i 2001 w miesiącu marcu. Zmiany i uzupełnienia programu CRESUS w wersji I. Uzupełnianie miesięcznej podstawy wymiaru zasiłku do pełnego miesiąca. Funkcja ta jest w przygotowaniu i w tej wersji programu występuje w wersji pozbawionej interfejsu użytkownika (a mówiąc bardziej prostym językiem, jest mocno ukryta w wewnętrznych mechanizmach programu, niewidocznych z poziomu programu). Osoby zainteresowane poznaniem jej możliwości i wykorzystaniem (czyli w zasadzie wszyscy, mający do czynienia z naliczaniem wynagrodzeń pracowników godzinowych i akordowych) prosimy o kontakt z Logicys Polski Sp. z o. o. I Nadpłata ubezpieczenia społecznego. Od tej wersji programu, dawne pole Kwota nadpłaty do zwrotu (czyli pełna - tj. Pracownicza i zakładowa - kwota nadpłaty ubezpieczenia) zostało zastąpione polem Kwota nadpłaty do zwrotu pracownikowi (czyli wpisujemy teraz tylko wartość części pracowniczej nadpłaty). Netto teoretyczne zamiast/obok netto do wypłaty. Obliczając biuletyn płacowy program zapamiętuje dwie wartości netto: - netto teoretyczne (w części netto uwzględnia tylko zaliczkę na podatek); - netto do wypłaty (dotychczasowe netto) (**)Nazwa nowego pola zapamiętującego netto teoretycznego w zbiorze biuletyn.dbf to SumNettoT, a nazwa zmiennej do wykorzystania w formułach obliczeń to NETTOT. Następujące wydruki i/lub procedury, które uległy modyfikacji w związku z dodaniem pola netto teoretyczne to: - wydruk biuletynu płacowego pokazuje w stopce, w pozycji NETTO, wartość netto teoretyczne; - wydruk listy płac w pozycji Netto pokazuje netto teoretyczne, a w pozycji Do wypłaty netto do wypłaty (dotychczasowe netto); - procedura Podsumowania (z menu Zestawienia roczne), na oknie definicji podsumowania, dodano możliwość wyboru elementów wynagrodzenia Netto teoretyczne i Netto wypłacone; - (**)procedura Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, dodano opcję Zaświadczenie o zarobkach w kwocie... netto teoretyczne. (**)Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach. W procedurze Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach (Zbiór pracowników - wprowadzanie szczegółowe -> Wynagrodzenie zasadnicze -> Drukuj) dodano opcję Zaświadczenie za okres... wg daty wypłaty. V. Deklaracje PIT. Na wszystkich deklaracjach PIT drukowanych z programu, w polu Nazwa Urzędu Skarbowego dodano jego adres (o ile jest podany w zbiorze Adresy). Zbiór składników wynagrodzenia - opis składników nieobecności (1100 do 1250). Na okienku Uzupełnienia dodano opcję Dodaj na biuletynie linię z opisem nieobecności. Zaznaczenie jej skutkuje pojawianiem się w biuletynach płacowych, pod każdym składnikiem nieobecności, linijki z opisem (ile dni od kiedy do kiedy) - analogicznie jak dla urlopów wypoczynkowych. V Wydruk listy płac.

15 W pierwszej kolumnie wydruku szczegółowego, powyżej liczby porządkowej, dodano oznaczenie miesiąca i roku listy w postaci MM/RR (miesiąc/rok). VI (**)Wypłaty -> Przygotowanie składników. Dodano wydruk Lista składników sparametryzowanych w przygotowaniu składników. Wydruk zawiera listę pracowników (kod pracownika, nazwisko i imię) wraz z listą przypisanych mu w procedurze Przygotowanie składników składników wynagrodzenia (kod i nazwa). IX. Wydruk biuletynu. Na wydruku biuletynu dodano informację o liczbie przepracowanych godzin. Usunięcie tej informacji z wydruku możliwe jest przez zmianę w pliku doss4.ini (w katalogu z aktami) linii w sekcji [STATE] biuletyn_drukuj_lgp=0 ( 0 po znaku równości oznacza: nie drukuj, natomiast 1 : drukuj). X. Ubezpieczenia osób przebywających na urlopach macierzyńskich. Dodano obsługę kodu świadczenia/przerwy korekta urlopu macierzyńskiego. XI. (**)Nowe pole w tabeli biuletyn.dbf. м ZasTypChor, to pole w zbiorze biuletynów, przechowujące informację o sumie świadczeń o kodach od 910 do 949 wypłaconych pracownikowi (analogicznie jak pole WynZaChor, które zawiera informację o wypłaconym wynagrodzeniu za chorobę, czyli świadczeniach o kodach od 900 do 909). Pola te można wykorzystać w procedurze Wybór wielokryterialny. Zmiany i uzupełnienia programu CRESUS w wersji I. PIT-4R i PIT-8AR. Nowe PIT-4R(1) i PIT-8AR(1) na rok Wyrównanie wynagrodzenia zasadniczego zmienionego w poprzednim miesiącu. Zobacz zmiany i uzupełnienia programu Cresus w wersji punkt Opisana w tym punkcie funkcjonalność programu została rozszerzona o opcję Wyrównaj poprzednie m.(miesiące). Jej zaznaczenie, w przypadku kiedy data obowiązywania nowej kwoty wynagrodzenia zasadniczego jest z miesiąca poprzedniego w stosunku do aktualnie otwartego, wygeneruje automatycznie w trakcie obliczania biuletynu płacowego składnik wynagrodzenia o kodzie 4000 (Wyrównanie za poprzedni miesiąc) z kwotą wyrównania za liczbę dni pracujących w poprzednim miesiącu, kiedy obowiązywała nowa, zmieniona wartość wynagrodzenia zasadniczego. Uwaga, w już istniejących aktach, w zbiorze składników wynagrodzenia może nie występować składnik o kodzie W takim wypadku należy go utworzyć wpisując w pole kod Składnik zostanie wygenerowany automatycznie. I Miesięczna norma godzin pracy i współczynnik do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Dostosowano algorytm liczący do nowych zasad określonych w ostatniej nowelizacji Kodeksu Pracy. Zbiór należności i świadczenia - nowa opcja. Dodano opcję do zaznaczenia Należność liczona, jeżeli podstawa większa od wynagrodzenia minimalnego. Opcję tę należy zaznaczyć dla należności Fundusz Pracy, by program nie naliczał jej od wynagrodzenia poniżej minimalnego. V. (**)Transfer do księgowości - nowa opcja. Dodano pole do zaznaczenia Uwzględnij tylko wypłaty na dzień i poniżej pole na wpisanie daty wypłaty. Nieobecności bez zmniejszania wynagrodzenia dla pracowników godzinowych i akordowych. Składniki wynagrodzenia typu nieobecność (kody od 1100 do 1260), dla pracowników z godzinowym lub akordowym typem wynagrodzenia, nie wyliczają zmniejszenia wynagrodzenia, czyli działają zawsze tak, jakby w definicji składnika nieobecności była zaznaczona opcja Bez zmniejszania wynagrodzenia. V (**)Absencje i urlopy. Przypisanie pracownikowi nowego miesięcznego rozkładu czasu pracy powoduje wyliczenie i zapisanie w zbiorze pracowników Normy godzin pracy w okresie płacowym. Modyfikacja definicji już istniejącego miesięcznego rozkładu czasu pracy wykonuje analogiczną procedurę dla wszystkich pracowników przypisanych do zmienionej definicji. VI Formuły liczenia składników wynagrodzenia - nowe zmienne.

16 Dodano nowe zmienne: LDURLOP, LDURLOPN0 i LDURLOPN1 - liczba dni urlopu zarejestrowana w bieżącym biuletynie odpowiednio: wszystkich zarejestrowanych, tylko z okresem z bieżącego miesiąca, tylko z okresem z poprzedniego miesiąca. LGURLOP, LGURLOPN0, LGURLOPN1 - jak wyżej, tylko w godzinach urlopu. Zmiany i uzupełnienia programu CRESUS w wersji I. PIT-11. Nowy PIT-11(15) na rok Zmiana wynagrodzenia zasadniczego w środku miesiąca. Zbiór pracowników (wprowadzanie szczegółowe) -> Wynagrodzenie zasadnicze: poniżej pola Wynagrodzenie (zasadnicze) dodano kadr WZ od... (wynagrodzenie zasadnicze od...), w nim pole do wpisania daty. Jest to data obowiązywania wynagrodzenia zasadniczego w nowej kwocie. Pole to należy wypełnić, jeżeli zmiana wynagrodzenia zasadniczego nastąpiła w trakcie (lub przed) bieżącego okresu rozliczeniowego. Wartość wynagrodzenia zasadniczego pokazana w biuletynie płacowym (składnik o kodzie 1001) będzie wartością proporcjonalną obliczoną wg wzoru: wartość_1001 = (stare_zasadnicze / dni_pracujące_w_miesiącu) * dni_przepracowane_wg_starego_wynagrodzenia + (nowe_zasadnicze / dni_pracujące_w_miesiącu) * dni_przepracowane_wg_starego_wynagrodzenia +. Opcja Wyrównaj poprzednie miesiące w tej wersji programu nie jest jeszcze obsługiwana. I (**)Przypisanie jednego z rachunków bankowych firmy do konkretnego działu. Zbiór działów: na oknie głównym dodano rozwijaną listę Bank zakładu oraz przycisk Przepisz. Na liście wskazać można jeden z dziesięciu (nowość! do tej pory były tylko trzy banki na zakład) banków firmy (zbiór Stałe -> Bank), a następnie nacisnąć przycisk Przepisz, co spowoduje, że wszystkim pracownikom przypisanym do zakładu głównego (kod 00), bank ten zostanie wskazany na oknie Sposób płatności w polu Bank zakładu. (**)Nowe pola w zbiorach biuletynów i pracowników. Dodane pola do zbioru biuletynów Biuletyn.dbf: BiulMies (miesiąc biuletynu) i BiulRok (rok biuletynu) oraz uzprzychod, uzkoszty, uzdochod i uzzaliczka (przychód, koszty uzyskania przychodu, dochód oraz zaliczka od umów zleceń); Dodane pola do zbioru pracowników Pracow.dbf: Imie1 i Imie2 (rozdzielone pierwsze i drugie imię pracownika). V. Weryfikacja poprawności wprowadzania numerów NIP i PESEL pracowników. Program sprawdza poprawność wprowadzanych numerów NIP i PESEL pracownika pozwalając jednak na zachowanie niepoprawnej wartości (stosowny komunikat i zapytanie). (*)Nowe funkcje i zmienne dla formuł obliczeń. Nowa funkcja zliczająca etaty na dzień: ZLICZ_E(dzień, miesiąc), gdzie: dzień - miesiąc - dzień miesiąca, za który pracownik musi mieć wynagrodzenie (czyli dzień ten musi zawierać się w okresie wynagrodzenia biuletynu), aby funkcja wyliczyła etat (z biuletynu) w postaci ułamka dziesiętnego; jak w pozostałych funkcjach (0 - bieżący biuletyn, n - biuletyny z ostatnich n miesięcy). Nowa zmienna DNIKAL - liczba dni kalendarzowych w miesiącu biuletynu. Zmiany i uzupełnienia programu CRESUS w wersji I. (**) Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach. Zbiory -> Pracownicy -> Wprowadzanie szczegółowe -> Wynagrodzenie zasadnicze -> Drukuj [ikona]. Dane o zarobkach mogą być podane w kwocie netto lub brutto a samo zaświadczenia wystawione może być za okres dowolnych, pełnych, naliczonych miesięcy. Dodatkowo podaje się datę i cel wystawienia zaświadczenia, oraz liczbę egzemplarzy. Eksport deklaracji rozliczeniowych do programu Płatnik. - jeżeli w miesiącu brak jest wypłaty dla zatrudnionego pracownika, tworzona jest dla niego zerowa

17 deklaracja imienna; - jeżeli deklaracja imienna pracownika tworzona jest za okres poza okresem zatrudnienia (wypłata po zwolnieniu), program automatycznie ustala kod tytułu ubezpieczenia na I Daty ważności elementów wynagrodzenia. Parametryzując w zbiorze pracowników składniki wynagrodzenia brutto/netto oraz należności/świadczenia istnieje możliwość dla każdego z nich określenia daty ważności, tzn. miesiąca i roku, po zamknięciu którego dany element wynagrodzenia zostanie automatycznie usunięty z parametryzacji pracownika. Aby określić datę ważności elementu wynagrodzenia, należy wybrany element wskazać na liście Zapisy sparametryzowane i nacisnąć przycisk [do...]. Na wyświetlonym okienku należy podać rok i miesiąc - ostatni miesiąc ważności elementu wynagrodzenia. Jeżeli element wynagrodzenia posiada określoną datę ważności, jest ona wyświetlana na liście Zapisy sparametryzowane obok kodu składnika wynagrodzenia lub należności/świadczenia. (**)Zapamiętywanie zalogowanego użytkownika, który utworzył, zmodyfikował i zamknął biuletyn płacowy. W zbiorze "biuletyn.dbf" dodano następujące pola, w których zapamiętywana jest nazwa zalogowanego użytkownika: - USER_UTW zapamiętuje nazwę użytkownika, który pierwszy utworzył biuletyn; - USER_MOD zapamiętuje nazwę użytkownika, który ostatni zmodyfikował biuletyn; - USER_ZMK zapamiętuje nazwę użytkownika, który zamknął biuletyn (eksplicite w procedurze ręcznego wprowadzania biuletynów lub zamykając miesiąc); Pola te mogą być następnie wykorzystane w zestawieniach tworzonych w procedurze Wybór wielokryterialny. Jeżeli system logowania użytkowników nie jest wykorzystywany, w pola te wpisywana jest nazwa komputera, z którego wykonane były wskazane operacje. V. (**) Wybór wielokryterialny. W opcji eksportu zestawienia do programu Excel dodano możliwość załamania wiersza rekordu po wybranej kolumnie i rozpoczęcie "załamanych" wierszy od wskazanej kolumny. Jeżeli pola Załam do nowej linii po kolumnie i Nowy wiersz zacznij od kolumny pozostawimy puste, otrzymamy typowy rezultat "wierszowy" w postaci: wartość1 wartość2 wartość3 wartość4 wartość5 wartość6... Jeśli np. w polu Załam do nowej linii po kolumnie wpiszemy 3, a w polu Nowy wiersz zacznij od kolumny wpiszemy 2, otrzymamy rezultat w postaci: wartość1 wartość2 wartość3 wartość4 wartość5 wartość6... Zautomatyzowana procedura zamknięcia rocznego. UWAGA! Nowa procedura zamknięcia rocznego możliwa jest do wykonania tylko w aktach, w których otwarty jest ostatni miesiąc roku. Ta procedura nie modyfikuje nic w aktach zamykanego roku! Procedura zamknięcia rocznego odbywa się w kilku etapach: 1. Bieżące akta, te z których uruchamiana jest procedura zamknięcia roku, zostają zamknięte - w dalszej części opisu akta te będą nazywane "źródłowymi". 2. Uruchomiona zostaje procedura tworzenia akt nowego roku. Jest to standardowa procedura tworzenia akt, tzn. użytkownik dowolnie wskazuje miejsce utworzenia akt, ich nazwę i hasło dostępu. Po utworzeniu akt nowego roku zostaje do nich skopiowana zawartość akt "źródłowych". 3. Akta nowego roku zostają automatycznie otwarte. W tym momencie zawierają kopię danych z akt starego roku ("źródłowych"). OD TEGO MOMENTU W PROGRAMIE OTWARTE SĄ AKTA NOWEGO ROKU! 4. Wykonane zostaje automatyczne zamknięcie ostatniego miesiąca. 5. Wywołana zostaje procedura zamknięcia roku. V Poprawianie w procedurze ręcznego wprowadzania biuletynów świadczeń o kodach od 900 do 949. Nowe okno modyfikacji świadczeń o kodach od 900 do 949 zawiera wszystkie informacje, z których program korzysta przy wyliczaniu średniej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Zmiany tu wprowadzone zostają zapamiętane w zbiorze pracowników i mają bezpośredni wpływ na pobraną do obliczeń wartość średniej

18 podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - zobacz opis zmian dla wersji , punkt Uwaga! Jeżeli chcemy, aby do obliczeń w biuletynie średnia podstawa wymiaru zasiłku była wzięta w kwocie takiej, jaką podamy na oknie modyfikacji w polu Wartość, a wielkość ta nie jest wynikową wartości miesięcznych i wskazanego okresu obliczeń, musimy zadbać, by Data ostatniej choroby nie była wcześniejsza o więcej niż trzy miesiące od daty początku pierwszej choroby zarejestrowanej w bieżącym biuletynie. W przeciwnym wypadku program zawsze użyje w biuletynie ponownie przeliczoną średnią. Istniej możliwość przywrócenia dotychczasowego sposobu modyfikowania świadczeń o kodach od 900 do 949. Aby to zrobić, należy w pliku "cres4.ini" (znajduje się w katalogu, w którym zainstalowany jest program Cresus), w linii MODYFIKACJA_PWZCH=1 zamienić "1" po znaku równości na "0" (zero). Zmiany i uzupełnienia programu CRESUS w wersji I. (**) Karta zasiłkowa. Zestawienia roczne -> Karta zasiłkowa (ZUS Z-17). Wydruk możliwy jest dla wybranych zakładów i/lub pracowników wszystkich lub od kodu do kodu. Uwaga, w kolumnie "Rodzaj i procent zasiłku" mogą pojawić się dwa rodzaje informacji: - dla danych pochodzących z biuletynów płacowych obliczonych starszymi wersjami programu brak jest wskazania procentu zasiłku, a jego rodzaj określany jest na podstawie kodu świadczenia/przerwy (RSA); - dla danych pochodzących z biuletynów obliczonych tą wersją programu i nowszymi wyświetlana jest nazwa świadczenia (taka, jak w biuletynie w części należności/świadczenia). Drugi rachunek bankowy pracownika. Zbiór Pracownicy -> Sposób płatności (wprowadzanie szybkie i szczegółowe). Dodano nazwę banku i numer rachunku drugiego rachunku bankowego pracownika, oraz ograniczenie kwotowe lub procentowe dla przekazywanej na niego kwoty wynagrodzenia netto. Dane drugiego rachunku bankowego wyświetlane są na wydrukach: - Zbiór Pracownicy -> Wydruk szczegółowy; - Różne -> Statystyka - pracownicy -> Pracownicy wg sposobu rozliczeń. Wszystkie wydruki, zestawienia i eksporty w procedurze Przelewy bankowe (menu Wypłaty) uwzględniają możliwość rozdzielania wynagrodzenia netto pracownika na dwa rachunki bankowe pracownika (i ewentualnie gotówkę), zgodnie z określonymi kwotami ograniczeń. Przykład 1: Kwota netto wynagrodzenia 1500 zł. Rachunek 1: kwota ograniczenia 1000 (przelew 1000 zł.) Rachunek 2: brak kwoty ograniczenia (przelew 500 zł.) Przykład 2: Kwota netto wynagrodzenia 1500 zł. Rachunek 1: kwota ograniczenia 1000 (przelew 1000 zł.) Rachunek 2: kwota ograniczenia 800 (przelew 500 zł.) Przykład 3: Kwota netto wynagrodzenia 1500 zł. Rachunek 1: kwota ograniczenia 1000 (przelew 1000 zł.) Rachunek 2: kwota ograniczenia 300 (przelew 300 zł.) (pozostaje gotówką 200 zł.) Przykład 4: Kwota netto wynagrodzenia 1500 zł. Rachunek 1: kwota ograniczenia 1000 (przelew 1000 zł.) Rachunek 2: procent ograniczenia 20 (przelew 300 zł.) (pozostaje gotówką 200 zł.) Przykład 5: Kwota netto wynagrodzenia 1500 zł. Rachunek 1: procent ograniczenia 80 (przelew 1200 zł.) Rachunek 2: kwota ograniczenia 500 (przelew 300 zł.)

19 I Lista płac "analitycznie". Jeżeli w procedurze Wydruk listy płac (nie dotyczy to wersji skróconej listy oraz listy dla pracowników na umowę-zlecenie) zaznaczona jest opcja Dla jednego działu, aktywna staje się nowa opcja Analitycznie. Wydruk listy płac z zaznaczoną opcją Analitycznie zawiera wszystkie kwoty przemnożone przez przyporządkowany wybranemu działowi procent przyporządkowania analitycznego (Zobacz zbiór Pracownicy -> Wprowadzanie szczegółowe -> Analityka). Składniki wynagrodzenia o kodach : Zasądzenia / Zatrzymania. Dodano kontrolę kwoty wolnej od potrąceń, czyli kwoty netto, która musi pozostać do wypłacenia po potrąceniu. W zbiorze Składniki wynagrodzenia dla kodów , na okienku Uzupełnienia znajdują się pola określające wielkość kwoty wolnej od potrąceń. Są to: - Kwota wolna od potrąceń ograniczona do kwoty wynagrodzenia minimalnego (w wartości brutto!); - Kwota wolna od potrąceń ograniczona do kwoty netto X zł.; - Kwota wolna od potrąceń ograniczona X% wynagrodzenia netto. Wartość kwoty zasądzenia / zatrzymania tak jak dotychczas podaje się o polu Kwota na głównym oknie danych składnika. Obecnie jednak kwotę tę podaje się wprost jako dodatnią wartość zasądzenia / zatrzymania (poprzednio musiała być wpisywana z minusem). Dodatkowo, na oknie Uzupełnienia dodano pole Pobieraj do wyczerpania zasądzonej kwoty. Opcja ta działa w połączeniu z nowym polem w zbiorze pracowników. Na oknie Zbiór pracowników Wprowadzanie szczegółowe Podsumowania Pożyczki dodano pole Zasądzonej kwoty pozostało do pobrania. Po każdym zamknięciu miesiąca, wartość w tym polu (oczywiście przy założeniu wcześniejszego zainicjowania jej żądaną wartością) jest zmniejszana o wartość z biuletynu składnika zasądzenia / zatrzymania, jeżeli miał on zaznaczoną opcję Pobieraj do wyczerpania zasądzonej kwoty. Zaś sam składnik zasądzenia / zatrzymania przestanie pojawiać się w biuletynie, gdy wartość pola Zasądzonej kwoty pozostało do pobrania spadnie do zera. V. (**) Wysyłanie do Logicys Polski Sp. z o. o. kopii akt. W trakcie pracy z aktami, w menu Akta dostępna jest opcja Wyślij akta do Logicys. Wywołanie jej uruchamia proces kompresji akt, po zakończeniu którego wyświetlane jest okno służące do utworzenia nowej wiadomości pocztowej. Do wiadomości tej zostaną automatycznie dodane pliki kopii akt, a sama wiadomość zostanie wysłana do Logicys Polski Sp. z o. o. na adres W polu Od: jest domyślnie wpisywana zawartość pola Zwrotny z okienka O programie... w menu?. (**)Data dostarczenia zwolnienia lekarskiego. Wprowadzając dane nieobecności chorobowej można dodatkowo podać datę dostarczenia zwolnienia lekarskiego. W kalendarzu służy to tego opcja w menu otwieranym prawym przyciskiem myszy, a w ręcznym wprowadzaniu nieobecności do biuletynu dodatkowe pole na okienku z danymi o okresie nieobecności. Podanie daty dostarczenia zwolnienia lekarskiego skutkuje zastosowaniem do obliczenia zasiłku chorobowego artykułu 62 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa (Dziennik Ustaw z 2005 roku Nr 31 poz. 267). V Zaliczka na podatek na wydrukach. Zmieniono sposób wyświetlania teoretycznej - przed zmniejszeniem o ubezpieczenie zdrowotne - zaliczki na podatek dochodowy. Od tej wersji program wyświetla dokładną, teoretyczną, bez zaokrągleń wartość zaliczki. Poprzednio wyświetlana była suma zaliczki przekazywanej do U.S. i ubezpieczenia zdrowotnego Zmiany i uzupełnienia programu CRESUS w wersji I. Składniki wynagrodzenia z limitowaną wartością wchodzącą do podstawy opodatkowania, ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia społecznego. Zbiór Składniki wynagrodzenia główne okno: obok opcji do zaznaczenia Bierze udział w obliczeniach zaliczki na podatek, podstawy ubezp. społ. i podstawy ubezp. zdrow. Znajdują się pola służące do podania kwot, do których dany składnik wynagrodzenia zwolniony jest z opodatkowania i/lub ubezpieczenia. Elementy wynagrodzenia służące do rejestrowania zwrotów ubezpieczeń z ZUS-u. Zbiór Pracownicy okno Podsumowania: dodano pola w ramce Nadpłata ubezpieczenia społecznego: Kwota nadpłaty do zwrotu i Pobrane Ubezpieczenie Zdrowotne. Dane te podajemy na podstawie informacji z ZUS o nadpłacie ubezpieczenia. Zbiór Składniki wynagrodzenia: dodano nowy składnik o kodzie UWAGA! Nie jest on tworzony automatycznie. Należy go utworzyć poprzez wpisanie kodu 4900 w polu Kod składnika i zapisanie go w zbiorze. Zbiór Należności/Świadczenia: dodano ubezpieczenia o kodach 960 (Ub. Zdrowotne zmniejsz. podatek) i 965

20 (Ub. Zdrowotne nie zmn. podatku). UWAGA! Nie są one tworzone automatycznie. Należy je utworzyć poprzez wpisanie kodu (oddzielnie 960 i 965), podanie właściwej nazwy, oraz - tylko dla kodu sparametryzowanie części pracowniczej ubezpieczenia przez zaznaczenie opcji Modyfikacja zaliczki na podatek oraz wpisanie w pole Obliczenie należności Procent liczby W biuletynie płacowym, zwrot ubezpieczenia społecznego zostanie automatycznie zarejestrowany przez dodanie w części brutto biuletynu kodu składnika Wartość składnika zostanie pobrana ze zbioru pracowników (pole Kwota nadpłaty do zwrotu) a w części należności/świadczenia biuletynu zostaną automatycznie wyliczone i dodane ubezpieczenia o kodach 960 i 965. I Nowe PIT-y. Zaktualizowane wszystkie formularze PIT do wersji obowiązujących w roku 2006, tj. PIT-4(17), PIT-8A(13) i PIT-11/8B(14). Składniki wynagrodzenia - formuły obliczeń. Dodano zmienną LGNORM: liczba przepracowanych godzin normalnych (bez nadliczbowych). Dodano funkcję LDP_W(0, nmies): liczba przepracowanych dni w poprzednich nmies miesiącach. V. (**) Kalendarz, czyli Absencje i urlopy. Nad nazwami kolumn listy pracowników dodano pola edycyjne i ikonki dłoni. Wpisanie w pole edycyjne tekstu i naciśnięcie ikony wywoła wyszukanie na liście wartości (np. nazwiska) rozpoczynającej się od tego, co wpisane. Wyszukiwanie ignoruje wielkości znaków. Dodano możliwość definiowania miesięcznych rozkładów czasu pracy. Aby zdefiniować nowy miesięczny rozkład czasu pracy, należy na liście istniejących rozkładów (ponad kalendarzem, w lewym górnym rogu okna kalendarza) wybrać [nowy] i nacisnąć przycisk Def. Pojawi się okno z kalendarzem rocznym, na którym zaznaczamy (podwójne kliknięcie w kratce wybranego dnia) dni wolne od pracy. Należy tutaj zaznaczy wszystkie dni wolne, tzn. także święta itp. Aby zapisać tak zdefiniowany rozkład czasu pracy, należy wpisać jego nazwę i nacisnąć przycisk Zapisz i zamknij. W analogiczny sposób postępujemy chcąc dokonać z mian w istniejącym rozkładzie czasu pracy. Na liście istniejących rozkładów wskazujemy ten, który chcemy zmodyfikować i dalej postępujemy tak jak przy tworzeniu nowego. Nowy sposób kontroli przeliczania średniej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Uwaga! Ze względu na nowy sposób przechowywania danych o średniej podstawie wymiaru zasiłku chorobowego i jej składowych, pierwsze otwarcie akt tą wersją programu może potrwać dłuższą chwilę. Zbiór Pracownicy okno Podsumowania Inne podsumowania: キ zmiana sposobu prezentowania miesięcznych podstaw wymiaru zasiłku. Dane prezentowane są w układzie rocznym (bez zawijania ) dla bieżącego roku (przycisk Bieżący rok - domyślnie po otwarciu okna), roku poprzedniego (przycisk Rok N-1) i dwa lata wstecz (przycisk Rok N-2). W ramce Średnia podstawa wymiaru zasiłku dodano pola przechowujące informacje o okresie (rok, miesiąc od i rok, miesiąc do) z jakiego obliczono aktualną średnią podstawę wymiaru zasiłku. Pole Miesiąc ostatniej choroby zamieniono na Datę ostatniej choroby, dla precyzyjnego rozstrzygania o konieczności przeliczenia średniej podstawy wymiaru zasiłku. Dodano pole odnoszące się do ostatniej choroby: płatnej przez zakład/zus. Pole to pozwala rozstrzygać kwestie związane z ciągłością choroby na przełomie roku. Dodano pole o liczbie dni choroby płatnej przez zakład w poprzednim roku. Pole to pozwala prawidłowo interpretować choroby rejestrowane w nowym roku, a trwające w roku poprzednim. Zmiany i uzupełnienia programu CRESUS w wersji I. Zaokrąglanie zaliczek na podatek. Począwszy od wypłat wynagrodzeń dokonywanych od dnia 1 stycznia 2006 roku, podstawy opodatkowania i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. (**)Logowanie do programu CRESUS FoxPRO. Aby włączyć możliwość logowania do programu CRESUS, należy w pliku Cres4.ini znajdującym się w katalogu programu Cresus, w sekcji [DIRECTORY] dopisać linijkę LoginFileName=. Np. [DIRECTORY] LoginFileName= Przy pierwszym uruchomieniu programu CRESUS wyświetli się okienko logowania z dostępną tylko opcją

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe RAPORTY Spis treści Raporty Płacowo Kadrowe 1. Aktualne zatrudnienie... 4 2. Aneks Uwowy o Prace... 5 3. Dane osobowe... 6 4. Dane osobowe filtr poprawności dat... 7 5. Dane pracownika... 8 6. Dane rodzina...

Bardziej szczegółowo

(aktualizacja 17 październik 2012)

(aktualizacja 17 październik 2012) Konfigurowanie typowych składników wynagrodzenia - premia miesięczna, premia uznaniowa, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy, wynagrodzenie godzinowe, ekwiwalent za pranie (aktualizacja 17 październik 2012)

Bardziej szczegółowo

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 %

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 % PIK wersja 17.01a 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 marca 2014 roku Przeciętne wynagrodzenie 3 823,32 zł Minimalne uczniów I klasa 152,93 zł II klasa 191,17 zł III

Bardziej szczegółowo

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono PLP wersja 7.00b 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku Dochód deklarowany (skł.społ.) 2247,60 zł Dochód deklarowany (skł.zdr.) 3004,48 zł Podstawa

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA.

Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA. Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 2012 Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA. Copyright 2012 COMARCH SA Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24.06.2008

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych

Rejestrowanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych Rejestrowanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych (aktualizacja 13 czerwca 2013) Abstrakt W poradniku opisano rejestrowanie, oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych: zlecenia, o dzieło, o dzieło z przeniesieniem

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 1. W menu Administracja-Parametry systemu na zakładce płace rozpocząć nowy rok podatkowy 2009

Bardziej szczegółowo

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Ewidencja zajęcia komorniczego w pracowniku... 2 Naliczenie przykładowej

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Urlop wychowawczy w enova

Urlop wychowawczy w enova Urlop wychowawczy w enova Strona 1 z 17 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Konfiguracja w programie enova...3 2.2 Wskaźniki do urlopu wychowawczego...3 2.2.1 Przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale...3

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH KALKULATOR WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH FUNKCJE KALKULATORA "Kalkulator wynagrodzeń i zasiłków chorobowych" jest zaawansowanym kalkulatorem płacowym, którego celem jest wyliczenia wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie pracowników oddelegowanych do pracy za granicę

Rozliczanie pracowników oddelegowanych do pracy za granicę Rozliczanie pracowników oddelegowanych do pracy za granicę Andrzej Załęski, Anzasoft Abstrakt W poradniku opisano rozliczenia z ZUS i urzędem skarbowym, dokonywane przez pracodawcę za pracowników oddelegowanych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Symfonia Kadry i Płace 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Spis treści: Zmiany w wersji 2012 2 Paczka Parametry i zmiany na rok 2012 2 Paczka SOD współpracująca z aplikacją

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Często spotykane problemy z programem Płatnik. W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia

Często spotykane problemy z programem Płatnik. W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia Często spotykane problemy z programem Płatnik W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia 2. Podstawa naliczenia składek na ubezpieczenia. Tytuł do ubezpieczenia W języku

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym data

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego EKSPERT oznaczoną numerem 19.07. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

WERSJA 13.10. Dodanie możliwości wyboru wszystkich pozycji ze słowników podziału przy pomocy klawisza F3 w zakresie pracowników, opcja Wybrani.

WERSJA 13.10. Dodanie możliwości wyboru wszystkich pozycji ze słowników podziału przy pomocy klawisza F3 w zakresie pracowników, opcja Wybrani. SYSTEM miniekspert WERSJA 13.10 Najistotniejsze zmiany dotyczą modułu Zasiłki (osobna pozycja dla chorobowego ZUS z tytułu wypadku) oraz modułu Pomost (przesył nowych kodów ZUS zgodnie z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016.a 2 Opieka nad dzieckiem w godzinach 2 Uwagi do konwersji 4 Definicje zdarzeń 5 Definicje akcji 5 Kalendarz firmy na rok 2016 5 Wartości danych kadrowych

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

RAKS 2000 KADRY I PŁACE ALGORYTM NALICZANIA WYNAGRODZENIA ZA URLOP WYPOCZYNKOWY. 1 Składniki stałe. 2 Składniki zmienne

RAKS 2000 KADRY I PŁACE ALGORYTM NALICZANIA WYNAGRODZENIA ZA URLOP WYPOCZYNKOWY. 1 Składniki stałe. 2 Składniki zmienne RAKS 2000 KADRY I PŁACE ALGORYTM NALICZANIA WYNAGRODZENIA ZA URLOP WYPOCZYNKOWY (Obowiązuje od wersji 2.58) Wynagrodzenie za urlop będzie złożone z 2 części. Jedną z nich obliczamy na podstawie składników

Bardziej szczegółowo

4Trans 3.10. Zmiany w Module Rozliczenia

4Trans 3.10. Zmiany w Module Rozliczenia 4Trans 3.10 Zmiany w Module Rozliczenia INELO Stocerz Sp.J ul. A. Frycza Modrzewskiego 20, 43-300 Bielsko-Biała REGON 356687662 NIP:551-23-33-463 tel. +48 33 496 58 71, fax. +48 33 496 58 71 wew. 111 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne. Prowadzący: Dariusz Kraciuk

Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne. Prowadzący: Dariusz Kraciuk Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne Prowadzący: Dariusz Kraciuk Agenda Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Omówienie wyliczania składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń Wyliczenie

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa Publikacja

Bardziej szczegółowo

Wersja 13.00a programu Płace i Kadry

Wersja 13.00a programu Płace i Kadry Wersja 13.00a programu Płace i Kadry UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy PRZED reinstalacją programu

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oraz rejestracja czasu pracy dla pracowników służby zdrowia

Konfiguracja oraz rejestracja czasu pracy dla pracowników służby zdrowia Konfiguracja oraz rejestracja czasu pracy dla pracowników służby zdrowia (aktualizacja 21 grudnia 2012) Abstrakt W poradniku przedstawiono konfigurowanie oraz rejestrację czasu pracy w programie kadrowo-płacowym

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność systemu Płace-Kadry

Funkcjonalność systemu Płace-Kadry Usługi Komputerowe-Oprogramowanie Tadeusz Skowronek ul. Kopalniana 20/7 41-705 Ruda Śląska Funkcjonalność systemu Płace-Kadry System rozliczenia wynagrodzeń i ewidencji osobowej Płace-Kadry zawiera następujące

Bardziej szczegółowo

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy 1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy Aby zrozumieć istotę i celowość wypełniania poszczególnych rubryk listy płac, należy zapoznać się ze schematem naliczania wynagrodzenia pracownika.

Bardziej szczegółowo

Wersja 15.00a programu Płace

Wersja 15.00a programu Płace Wersja 15.00a programu Płace Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Nowości 1.1. Stałe podatkowe w 2008 roku Na 2008 rok wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010 Symfonia Kadry I Płace 1 / 9 Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010 Zerowe składki na Fundusz Pracy i FGŚP Zerowe składki na Fundusz Pracy i FGŚP za pracowników, którzy osiągnęli wiek

Bardziej szczegółowo

enova 6.0 Spis treści

enova 6.0 Spis treści enova 6.0 Instrukcja Spis treści Kadry i Płace... 2 I. Korekta wynagrodzenia i zasiłku chorobowego... 2 II. Storno płacowe przykłady wykorzystania... 13 Księgowość... 19 I. Definicja analityki konta księgowego...

Bardziej szczegółowo

Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie CDN Klasyka Płace i Kadry / CDN Klasyka Płace Plus

Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie CDN Klasyka Płace i Kadry / CDN Klasyka Płace Plus Biuletyn techniczny Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie CDN Klasyka Płace i Kadry / CDN Klasyka Płace Plus Copyright 2008 COMARCH SA Trybunał Konstytucyjny w wyroku

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Wersja 16.00b programu Płace

Wersja 16.00b programu Płace Wersja 16.00b programu Płace Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Nowości 1.1. Kwota rocznego ograniczenia składek emerytalno

Bardziej szczegółowo

Składki na ubezpieczenia społeczne są w różny sposób finansowane i tak:

Składki na ubezpieczenia społeczne są w różny sposób finansowane i tak: Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, zdrowotnemu i składkom na FP i FGŚP i ustalania ich podstaw Proszę pamiętać, że mówiąc o ubezpieczeniach ZUS można mieć na myśli wyłącznie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C 3 Wybór wersji formularza dla deklaracji: PIT-11, PIT-8AR 3 PIT-11(22) dane

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 7.05 HMS/usso: 95 Zestawienie wyp. świadczeń

Nowe funkcjonalności w wersji 7.05 HMS/usso: 95 Zestawienie wyp. świadczeń Nowe funkcjonalności w wersji 7.05 HMS/usso: 95 Zestawienie wyp. świadczeń Ścieżka 95 zawiera zestawienie ilościowe wypłaconych pożyczek. Za pożyczki wypłacone uznajemy te, które zostały zatwierdzone -

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika

ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika v1.0 W systemie pracownikiem nazywany jest każdy, kto ma prawa do otrzymania wynagrodzenia, więc zarówno

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPERT WERSJA 13.09

SYSTEM EKSPERT WERSJA 13.09 SYSTEM EKSPERT WERSJA 13.09 Najistotniejsze zmiany dotyczą modułu Zasiłki (osobna pozycja dla chorobowego ZUS z tytułu wypadku) oraz modułu Pomost (przesył nowych kodów ZUS zgodnie z rozporządzeniem ministra

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1 Wstęp... 2 2 Rozpoczęcie pracy... 2 2.1 ZESTAW DANE FIRMY... 2 2.2 ZESTAW PFRON (FIRMA)... 2 2.3 ZESTAW PFRON (PRACOWNIK)... 3

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Nowy rok TM-KP. System klasy ERP dla sektora MSP. Przygotowanie modułu Kadry - Płace do pracy w nowym roku moduł systemu TM-TRANSKOM

Nowy rok TM-KP. System klasy ERP dla sektora MSP. Przygotowanie modułu Kadry - Płace do pracy w nowym roku moduł systemu TM-TRANSKOM System klasy ERP dla sektora MSP Przygotowanie modułu Kadry - Płace do pracy w nowym roku moduł systemu TM-TRANSKOM Wersja : 1.1.001 2 Spis treści Rozdział I Przygotowanie modułu do pracy w nowym roku

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum, Artykuł30

Płace Optivum, Artykuł30 Płace Optivum, Artykuł30 Wymiana danych między programami Płace Optivum i Artykuł30 W wypadku kiedy wypłacone w ciągu roku wynagrodzenia nauczycieli nie osiągają poziomu wynagrodzenia zagwarantowanego

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA kwiecień 2016 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa 2 ZUS

Bardziej szczegółowo

PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA.

PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. Płace (PL) wersja 14.00a UWAGA! PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona jednorazowej,

Bardziej szczegółowo

46,33 zł 20,00% 50,00% 200,00 zł. 1 887,60 zł

46,33 zł 20,00% 50,00% 200,00 zł. 1 887,60 zł PARAMETRY PUZZLE/TAXPRO NA 2010 ROK Właściwym źródłem obowiązujących wartości parametrów niezbędnych do wyliczania zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatków są publikacje odpowiednich podmiotów

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Program Płace Optivum umożliwia ewidencjonowanie i rozliczanie tego rodzaju nieobecności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Płace Optivum. Program Płace Optivum umożliwia ewidencjonowanie i rozliczanie tego rodzaju nieobecności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płace Optivum Jak zarejestrować i rozliczyć absencję pracownika z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem (wynikającą z art. 188 Kodeksu pracy)? Od 2 stycznia 2016 roku przysługujące pracownikowi zwolnienie

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o.

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. Procedura przygotowania, wydruku i przesłania deklaracji podatkowych PIT do Urzędu Skarbowego w programie Advantec. Program Advantec umożliwia przygotowanie, wydruk oraz wysłanie formularzy podatkowych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Wersja 13.00b programu Płace i Kadry

Wersja 13.00b programu Płace i Kadry Wersja 13.00b programu Płace i Kadry UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy PRZED reinstalacją programu

Bardziej szczegółowo

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY BASE SOFT Krystian Balion 41-403 Chełm Śląski Tel. 691 30 80 30 www.basesoft.pl info@basesoft.pl KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY INSTALACJA AKTUALIZACJA Wymagana wersja programu minimum 1.2.8.33

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych Bogdan Majkowski Andrzej Wilczyński Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych 1BW01 1 Autorzy: Bogdan Majkowski specjalista w zakresie prawa pracy

Bardziej szczegółowo

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę Wynagrodzenia, zasiłki i potrącenia z uwzględnieniem zmian kadrowopłacowych obowiązujących w 2016 r. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1.0 Wstęp 2 2.0 Rozpoczęcie pracy 2 2.1 Zestaw Dane firmy 2 2.2 Zestaw PFRON (firma) 3 2.3 Zestaw PFRON (pracownik) 4 3.0 Generowanie raportów 6 4.0

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

Import danych z programu Płatnik

Import danych z programu Płatnik Import danych z programu Płatnik (aktualizacja 17 lutego 2014) Abstrakt W poradniku opisano import danych zgłoszeniowych, oraz rozliczeniowych z programu Płatnik ZUS. Import danych zgłoszeniowych pozwala

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace w Systim

Kadry i Płace w Systim Kadry i Płace w Systim Aby rozpocząć pracę z kadrami i płacami zacznijmy od pierwszego etapu - przyjęcia nowego pracownika. W tym celu wejdźmy w zakładkę "Kadry". Kadry W zakładce tej pojawi się lista

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Księgowanie i eksport wynagrodzeń do systemu FK

Księgowanie i eksport wynagrodzeń do systemu FK Księgowanie i eksport wynagrodzeń do systemu FK (aktualizacja 28 września 2012) Abstrakt W poradniku opisano przygotowywanie, oraz eksport poleceń księgowania do zewnętrznych programów finansowo-księgowych.

Bardziej szczegółowo

Wersja 4.00f programu Płace PLUS

Wersja 4.00f programu Płace PLUS Wersja 4.00f programu Płace PLUS UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy. PRZED reinstalacją programu

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Kadry i Płace To kompletny i zintegrowany system usprawniający codzienną pracę pracowników odpowiedzialnych za kadry i rachubę płac w firmach prywatnych, państwowych, spółdzielniach,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab4 Strona 1 Plan zajęć 1 Zakładanie nowej firmy w module Kadry i Płace... 3 2 Otwieranie istniejącej już firmy... 4 3 Dostosowanie ustawień

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RCA lipiec 015 publikacja bezpłatna ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego

O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego Autor: Marta Nowakowicz-Jankowia, ekspert ds. płac Potrąceń z wynagrodzenia dokonuje się po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1718. OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 18 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1718. OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1718 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych Poradnik Szczególne

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a. Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a. Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a Formularze deklaracji podatkowych na rok 2009 Uaktualniono formularze deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/27/8058/8775 Cena netto 999,00 zł Cena brutto 999,00 zł Cena netto za godzinę 90,82

Bardziej szczegółowo

SYMFONIA Kadry i Płace Forte wersja 2008. Nowości w wersji 2008

SYMFONIA Kadry i Płace Forte wersja 2008. Nowości w wersji 2008 SYMFONIA Kadry i Płace Forte wersja 2008 Nowości w wersji 2008 1. Zastosowano słowniki z jednolitej bazy Symfonia.Common w miejsce dotychczasowych słowników w programie. Okienka do definiowania słowników

Bardziej szczegółowo