I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I /

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4"

Transkrypt

1 I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I / M i e j s c e s k ł a d a n i a w n i o s k ó w Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Studenckich Spraw Socjalnych Al. Racławickie LUBLIN Collegium Norvidianum (parter) pokoje CN 001, 001A, 001B zgodnie z kierunkiem studiów Przyjęcia interesantów: poniedziałek piątek w godzinach , T e r m i n y s k ł a d a n i a w n i o s k ó w Studenci i doktoranci, ubiegający się jednocześnie o miejsce w domu studenckim oraz stypendium socjalne lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, składają tylko jeden wniosek o pomoc materialną w terminie: do 31 sierpnia br. Studenci i doktoranci, ubiegający się tylko o stypendium socjalne lub o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych składają wnioski w terminie: Studenci i doktoranci, ubiegający się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów składają wnioski w terminie: Przypominamy, że rozpatrywane są wnioski tylko z kompletem dokumentów. do 15 września br. za wyjątkiem osób przyjętych na studia po 31 sierpnia, które składają wniosek do 30 września, chyba że przepisy Regulaminu stanowią inaczej. do 30 września br. Wnioski o pomoc materialną można składać w DSSS osobiście lub za pośrednictwem poczty. W roku akademickim 2012/2013 dochód netto na 1 osobę w rodzinie uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne wynosił 850 zł. (Wyżej wymieniony dochód w roku akademicki 2013/2014 może ulec zmianie). Informacja prezentuje podstawowe (standardowe) dokumenty, które student/doktorant zobowiązany jest dostarczyć razem z wnioskiem o pomoc materialną, a szczegółowe kryteria i zasady zawiera Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz stosowne załączniki do zarządzenia Prorektora ds. studenckich z dnia r., z którymi wnioskodawca ma obowiązek dokładnie się zapoznać. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie oraz na tablicy ogłoszeń (parter Collegium Norvidianum obok Działu Studenckich Spraw Socjalnych). S T Y P E N D I U M S O C J A L N E Do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć następujące dokumenty za 2012 rok: 1. ZAŚWIADCZENIA Z URZĘDU SKARBOWEGO o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307, z późn. zm. ), dotyczące każdego pełnoletniego członka rodziny, uzyskanym w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki (bez względu na to czy jest wykazany dochód) według wzoru obowiązującego do świadczeń rodzinnych. 2. OŚWIADCZENIE O DOCHODACH CZŁONKÓW RODZINY, jeżeli rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej (wzór oświadczenia jest dostępny w DSSS i na stronie - wnioski i druki załącznik nr 5). 3. ZAŚWIADCZENIE członków rodziny, którzy osiągnęli dochód, o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane są stypendia. 4. W przypadku uzyskiwania dochodów i świadczeń za granicą należy przedłożyć właściwe dokumenty wydane przez zagraniczne odpowiedniki polskich urzędów i instytucji, zawierające dane analogiczne do wymaganych w przypadku dochodów uzyskiwanych w kraju. Wyżej wymienione dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski zgodnie z 4 ust. 6 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom KUL. 1

2 5. ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU GMINY LUB URZĘDU MIASTA o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych dotyczy tylko członków rodziny, w których posiadaniu znajduje się gospodarstwo. Jeżeli gospodarstwo jest wydzierżawione, należy poza zaświadczeniem z urzędu gminy przedstawić dodatkowo: umowę dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników ; umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną; umowę dzierżawy w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2011 r. wynosiła 2713 zł. Przelicznik za 2011 rok zostanie ogłoszony przez GUS we wrześniu 2013 r. 6. ZAŚWIADCZENIA O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA DO SZKÓŁ a) do składu rodziny wliczane są dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia; b) oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek (w tym przypadku należy przedstawić zaświadczenie ze szkoły lub dokument potwierdzający niepełnosprawność). 7. KSERO AKTU URODZENIA w przypadku rodzeństwa, które nie uczęszcza do szkół (w wieku do 7 lat). 8. KSERO AKTU ZGONU- w przypadku śmierci członka rodziny. 9. ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI ZASĄDZONYCH ALIMENTÓW a) kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub na rzecz osób spoza rodziny, albo kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną. W przypadku przedstawienia wyroku wydanego wcześniej niż przed trzema laty, student składa pisemne oświadczenie o następującej treści: uprzedzony o odpowiedzialności karnej grożącej za popełnienie przestępstwa z art kk oświadczam, że przedstawiony przeze mnie wyrok alimentacyjny jest aktualny i realizowany przez osobę zobowiązaną. b) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów; c) zaświadczenie właściwego organu przyznającego świadczenie pieniężne w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów z określeniem jego wysokości, bądź o jego braku za rok kalendarzowy, z którego określa się dochód; d) informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do jej podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą. e) odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego; f) kopia prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka; g) kopia odpisu wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację. 10. INFORMACJĘ Z SĄDU o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka. 11. KOPIĘ KARTY POLAKA LUB POBYTU, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich. 12. OSOBA ZAKONNA, ubiegająca się o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązana jest do przedstawienia zaświadczenia od przełożonego prowincjalnego lub przełożonego domu o wysokości zapewnionych jej środków na utrzymanie w danym roku akademickim. 13. DUCHOWNY DIECEZJALNY, ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia od władz diecezjalnych o wysokości zapewnionych mu środków na utrzymanie w danym roku akademickim. 2

3 STUDENT/DOKTORANT ZOBOWIĄZANY JEST RÓWNIEŻ DO PRZEDSTAWIENIA DOCHODÓW RODZINY, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (dochody te nie są wykazywane w zaświadczeniu z urzędu skarbowego). Dochody te dokumentuje się dodatkowo zaświadczeniami podmiotów wypłacających te dochody albo innymi zaświadczeniami lub decyzjami. Zgodnie z art. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.(dz.u z poźn.zm.) dochodami niepodlegającymi opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych są: renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin; należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin; Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód; świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych; dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich; emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów; renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach , otrzymywane z zagranicy; zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych; środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc; należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.); należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych; dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne; stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznawane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z poźn.zm.), stypendia sportowe przyznawane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz oraz 2011 r. NR 171, poz i Nr 185, poz. 1092) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznawane uczniom lub studentom, za wyjątkiem wymienionych w 14 ust. 2 załącznika nr 10 do zarządzenia z dnia r. kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich; należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób; dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674); dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych; ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe"; ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach ; świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora; dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego (gospodarstwo rolne oznacza gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym); dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne; renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; alimenty na rzecz dzieci; świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów; 3

4 DO DOCHODU RODZINY NIE WLICZA SIĘ: dochodów nieopodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które nie zostały wskazane w katalogu dochodów powyżej. Będą to np.: świadczenia rodzinne (tj. zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne); świadczenia z pomocy społecznej przysługujące na podstawie ustawy o pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe itd.). Ponadto do dochodu nie wlicza się: dochodów rodziców i opiekunów prawnych, jeżeli student bądź doktorant jest samodzielny finansowo; świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.); stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA); oraz umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych; świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; świadczeń o których mowa w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym w art. 173 a (pomoc materialna dla studentów przyznawana przez jednostki samorządu terytorialnego), art. 173b (stypendium za wyniki w nauce dla studentów przyznawanych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi jeśli regulamin ich wypłacania został zatwierdzony przez MNiSW), art. 199a ( pomoc materialna dla doktorantów przyznawana przez jednostki samorządu terytorialnego ) oraz art. 200 ust. 1 (stypendium doktoranckie i zwiększenie tego stypendium, o którym mowa w art. 200a). SKŁAD RODZINY STUDENTA/DOKTORANTA Szczegółową definicję rodziny studenta/doktoranta zawiera ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, która w art. 179 ust. 4 stanowi, że przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o świadczenia socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez: studenta/doktoranta; małżonka studenta/doktoranta, a także będące na utrzymaniu studenta bądź doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek; rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta/doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. Jest to katalog wyczerpujący, w związku z powyższym uczelnia, nawet w wyjątkowych przypadkach, nie może uwzględnić innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta/doktoranta, nawet jeżeli z nimi zamieszkuje np. babci lub dziadka studenta, dalszych krewnych, rodziców małżonka studenta, ojca dziecka studentki, z którym pozostaje ona wyłącznie w związku faktycznym, małżonków rodzica studenta/doktoranta. Ciężar udowodnienia stanu faktycznego rodziny spoczywa na studencie i doktorancie. SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA STUDENTA/DOKTORANTA Student/doktorant jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełniają łącznie następujące warunki: a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym; b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym; c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, nie jest mniejszy niż 1,30 sumy kwot określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych (2012 r. 850,20 zł); d) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich. Jeżeli student/doktorant jest samodzielny finansowo, przy ustaleniu sytuacji materialnej bierze się pod uwagę dochody własne studenta/doktoranta i jego małżonka. W przypadku, gdy student/doktorant nie jest samodzielny finansowo, jego sytuacja materialna ustalana jest z uwzględnieniem dochodów studenta/doktoranta, jego małżonka oraz jego rodziców i rodzeństwa. 4

5 DOCHÓD UTRACONY LUB UZYSKANY Dochód rodziny może być pomniejszony o dochód utracony lub powiększony o dochód uzyskany. Fakt ten należy dodatkowo udokumentować zaświadczeniem o wysokości utraconego lub uzyskanego miesięcznego dochodu netto. Za utratę dochodu uznaje się następujące okoliczności: a) uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego; b) utratę prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; c) utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło; d) utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego; e) wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej; f) utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; g) utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń. Do wniosku należy dołączyć: dokument potwierdzający utratę dochodu np.: świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu; zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta lub studenta, o ile osoby te wliczane są do składu rodziny studenta (zasiłek dla bezrobotnych należy podać w wysokości netto); zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego studenta lub członka rodziny studenta i okresie na jaki został on udzielony. Za dochód uzyskany uważa się następujące okoliczności : a) zakończenie urlopu wychowawczego; b) uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; c) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło; d) uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego; e) rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej; f) uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Dokumenty określające wysokość dochodu uzyskanego: dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta lub członka jego rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane są stypendia; dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznawania stypendium. Student i doktorant mają obowiązek zgłosić Komisji Stypendialnej zmiany, które zachodzą w składzie rodziny, dochodach rodziny lub toku studiów i innych, mających wpływ na dalsze korzystanie z pomocy materialnej. 5

6 STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI Z TYTUŁU ZAKWATEROWANIA (dotyczy tylko studentów i doktorantów studiów stacjonarnych) Student/doktorant studiów stacjonarnych może ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (stancja). Stypendium to może być zwiększone również z tytułu zamieszkania z dzieckiem lub z niepracującym małżonkiem w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki (stancja). Student i doktorant studiów stacjonarnych otrzymuje stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli w drodze oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej wskaże, że: ponosi związane z tym koszty wynajmu mieszkania w miejscu studiowania; na stałe zamieszkuje poza miejscem studiowania. Wzór oświadczenia znajduje się na wniosku o pomoc materialną załącznik nr 1 do zarządzenia Prorektora ds. studenckich z r. Studenci mieszkający w domu studenckim nie przedstawiają dodatkowych oświadczeń o miejscu zamieszkania. Student i doktorant mają obowiązek zgłosić Komisji Stypendialnej zmiany, które zachodzą w składzie rodziny, dochodach rodziny lub toku studiów i innych, mających wpływ na dalsze korzystanie z pomocy materialnej. STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW Stypendium Rektora dla najlepszych studentów, może otrzymać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe lub osiągnięcia artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Student może się ubiegać o stypendium tylko na jednym wybranym kierunku studiów i na jednej uczelni, na podstawie złożonego wniosku (załącznik nr 2 do zarządzenia Prorektora ds. studenckich z dn r.). Podstawą przyznania stypendium jest miejsce na liście rankingowej. W ramach każdej z czterech kategorii, tzn. za wysoką średnią ocen, za osiągnięcia naukowe, artystyczne i za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, można uzyskać nie więcej niż 100 punktów. Przez wysoką średnią ocen rozumie się średnią nie mniejszą niż 4,501, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, bez zaokrągleń w skali ocen od 2 do 5. Średnia ocen poniżej 4,501 nie podlega punktacji. W przypadku, gdy student posiada średnią ocen poniżej 4,501 i ubiega się o stypendium Rektora tylko w ramach kategorii za osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym musi uzyskać w danej kategorii osiągnięć minimalną liczbę punktów, która wynosi 50. Student, który ukończył studia I stopnia poza KUL, zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem o stypendium zaświadczenie wystawione przez dziekanat uczelni, na której odbył studia, z następującymi informacjami: średnia ze wszystkich uzyskanych ocen z ostatniego roku studiów I stopnia z dokładnością do trzech miejsc po przecinku bez zaokrągleń, średnia ze wszystkich uzyskanych ocen z ostatniego semestru studiów z dokładnością do trzech miejsc po przecinku bez zaokrągleń, średnia ze wszystkich uzyskanych ocen na studiach licencjackich, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku bez zaokrągleń, na podstawie, których student kontynuuje studia uzupełniające, data ukończenia studiów. Studentowi, który przeniósł się z innej uczelni na KUL lub zmienił kierunek studiów w ramach KUL, potwierdzenia średniej ocen na poprzednim roku i kierunku studiów, w tym również średniej ocen z ostatniego zaliczonego etapu studiów (to znaczy: za semestr lub rok, w zależności od przyjętego na danym kierunku studiów okresu zaliczeniowego) oraz średniej ocen z dotychczas zaliczonych lat studiów z dokładnością do trzech miejsc po przecinku bez zaokrągleń, dokonuje dziekanat wydziału, na który student został przyjęty. Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie kryteriów należy złożyć do 30 września 2013 r. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów określa załącznik nr 11 do zarządzenia z dn r., z którym student ma obowiązek dokładnie zapoznać się. Jest on dostępny na stronie zarządzenie oraz na tablicy ogłoszeń Działu. 6

7 STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW Prawo do ubiegania się o stypendium dla najlepszych doktorantów przysługuje doktorantowi na I roku studiów, który wykazał się bardzo dobrymi wynikami w postępowaniu rekrutacyjnym, przez co w szczególności rozumie się: a. wysoką średnią ocen ze studiów magisterskich, przez którą rozumie się nie mniej niż 4,001 z dokładnością do 3 miejsc po przecinku, bez zaokrągleń; b. opublikowanie prac naukowych lub popularno-naukowych w roku kalendarzowym poprzedzającym rozpoczęcie studiów doktoranckich; c. inne osiągnięcia w dziedzinie nauki w roku akademickim poprzedzającym rozpoczęcie studiów doktoranckich. Prawo do ubiegania się o stypendium dla najlepszych doktorantów przysługuje doktorantowi na drugim roku i kolejnych latach studiów, który w poprzednim roku akademickim spełnił łącznie następujące warunki: a. uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów i zaliczeń wymaganych programem studiów, potwierdzone średnią ocen na danym kierunku, przy czym nie niższą niż 4,001 z dokładnością do 3 miejsc po przecinku, bez zaokrągleń; b. wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej; c. podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. Przez postępy w pracy naukowej rozumie się opublikowanie prac naukowych lub popularno-naukowych w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie stypendium (2012 r.) oraz inne osiągnięcia w dziedzinie nauki w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium. Za inne osiągnięcia naukowe w szczególności uznaje się: a) czynny udział w sesjach naukowych (wpisanie nazwiska uczestnika do programu sesji lub publikacji podsumowującej sesję); b) uczestniczenie w programach badawczych lub grantach. Wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie kryteriów należy złożyć do 30 września 2013 r. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów określa załącznik nr 12 do zarządzenia z dn r., z którym doktorant ma obowiązek dokładnie zapoznać się. Jest on dostępny na stronie zarządzenie oraz na tablicy ogłoszeń Działu. STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta/doktoranta (załącznik nr 1 do zarządzenia z dnia r.), do którego należy dołączyć kserokopię dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem oryginał do wglądu). ZAPOMOGA Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy, przyznawanej na wniosek studenta lub doktoranta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Przyznanie zapomogi może mieć miejsce w sytuacji, która powoduje naruszenie podstawowych potrzeb bytowych studenta/doktoranta w szczególności związanej z: nieszczęśliwym wypadkiem studenta, ciężką chorobą studenta, śmiercią członka najbliższej rodziny studenta (ojciec, matka, brat, siostra, współmałżonek, dziecko własne), kradzieżą na szkodę studenta lub innym zdarzeniem losowym. Wniosek o zapomogę powinien być udokumentowany odpowiednimi zaświadczeniami, potwierdzającymi zdarzenie losowe i ponoszone w związku z tym koszty. MIEJSCE W DOMU STUDENCKIM Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim ma student w trudnej sytuacji materialnej, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Dodatkowym kryterium dla oceny zasadności wniosku jest szczególna sytuacja wnioskodawcy, w szczególności sieroctwo lub niepełnosprawność. 7

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU Regulamin pomocy materialnej dla studentów wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Stypendium socjalne. Jeżeli student lub jego małżonek nie spełnia wymienionych powyżej warunków to jest studentem niesamodzielnym finansowo

Stypendium socjalne. Jeżeli student lub jego małżonek nie spełnia wymienionych powyżej warunków to jest studentem niesamodzielnym finansowo Stypendium socjalne PODSTAWĄ do USTALENIA DOCHODU w RODZINIE STUDENTA SĄ: 1) oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (we wniosku poz. 11- liczba

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 W związku z ustaleniem składu rodziny studenta: 1. Przez pobieranie nauki należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku DO-0130/65/2011 Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 30 /2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. Dochody uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Załącznik nr 1 1. 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 1. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 1. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA

ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne 1. Wniosek o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi przedstawionymi informacjami! I. STYPENDIUM SOCJALNE

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi przedstawionymi informacjami! I. STYPENDIUM SOCJALNE Szanowni Studenci! Przedstawiamy poniżej zasady ubiegania się o pomoc materialną, czyli: - stypendium socjalne - stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - zapomogę - stypendium rektora dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ 1. Możliwość ubiegania się o pomoc socjalną mają wszyscy studenci, niezależnie od systemu studiów (stacjonarne dzienne; niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 16 lipca 2015 roku. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Załącznik nr 1 Data złożenia... Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr :...w roku akademickim......... imiona i nazwisko rok studiów...... adres stały nr albumu... kod i miejscowość, telefon

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów SPIS TREŚCI I - Postanowienia ogólne II - Komisja stypendialna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną.

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną. Załącznik nr 6 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów ASP w Katowicach Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. 2. Zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA POJĘCIE DOCHODU

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA POJĘCIE DOCHODU Załącznik nr 7 do Regulaminu... SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA 1 POJĘCIE DOCHODU 1. Ilekroć w regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Białostockiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady ustalania wysokości, przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU

OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU o przyznanie Stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Piskiego na rok akademicki 2006/2007 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta

Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta Dochód

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Treść ujednolicona Regulaminu z naniesionymi zmianami wprowadzonymi: zarządzeniem nr 145/2012 Rektora UP w Poznaniu z dnia 12 listopada 2012 r. oraz zarządzeniem nr 100/2013 Rektora UP w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego z5 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1456 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1456 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1456 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693. o świadczeniach rodzinnych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo