Pytanie 1: dotyczy Części Nr 3: Nazwa: odczynniki i dzierżawa analizatora do oznaczania DNA Chlamydia trachomatis metodą RT-PCR.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytanie 1: dotyczy Części Nr 3: Nazwa: odczynniki i dzierżawa analizatora do oznaczania DNA Chlamydia trachomatis metodą RT-PCR."

Transkrypt

1 Dotyczy postępowania: ZP-1/2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę testów i odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawę środków dezynfekcyjnych. Pytanie 1: dotyczy Części Nr 3: Nazwa: odczynniki i dzierżawa analizatora do oznaczania DNA Chlamydia trachomatis metodą RT-PCR. Czy zamawiający dopuści test potrójny dla Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae i Mycoplasma genitalium. Test umożliwia przeprowadzenie reakcji Real-Time PCR i uzyskanie wyników jakościowych dla 3 wymienionych mikroorganizmów z jednej próbki. Pozwala to na znaczącą redukcję kosztów oznaczenia. Wielkość opakowania 96 testów na dzielonych płytkach. Nie. Pytanie 2: dotyczy Części Nr 9: Nazwa: test do wykrywania antygenu Chlamydia trachomatis metodą immunofluorescencji bezpośredniej. Czy zamawiający dopuści test pakowany po 50 testów? Tak. dodano dnia Pytanie 3: dotyczy Części Nr 1: Nazwa: odczynniki do diagnostyki bakteriologicznej z dzierżawą analizatora i Części Nr 2: Nazwa: odczynniki do diagnostyki HIV i Toksoplasma gondii z dzierżawą analizatora. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do pakietu 01, 02 instrukcje, katalogi, opisy merytoryczne, specyfikacje techniczne zostały dołączone do oferty w formie elektronicznej lub w formie papierowej, osobno bindowane, podpisane tylko na pierwszej stronie? Zgodnie z zapisami SIWZ zamawiający dopuszcza jedynie formę papierową. Zamawiający dopuszcza możliwość zbindowania materiałów informacyjnych wymienionych w pytaniu i podpisania tylko na pierwszej stronie z deklaracją o zgodności z oryginałem wszystkich połączonych stron. Pytanie 4: dotyczy Części Nr 2: Nazwa: odczynniki do diagnostyki HIV i Toksoplasma gondii z dzierżawą analizatora. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynników z następującym terminem ważności: pakiet 2, pkt 02, 03: min. 4 miesiące? Uzasadnienie: Ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników oferujemy terminy ważności zgodne z zaleceniem producenta. TAK. Pytanie 5: dotyczy: Załącznika Nr 5 do SIWZ wzór umowy dostawy.

2 W 2 prosimy o dopisanie następującego zdania: Koszty dostawy zamówienia poniżej 1000 zł pokrywa Zamawiający. Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie w 2 proponowanego zdania. Pytanie 6: dotyczy: Załącznika Nr 5 do SIWZ wzór umowy dostawy. W 7 ust.1 prosimy o zmianę ostatniego zdania: Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. W pytaniu Wykonawca błędnie określił postanowienie umowy wskazując 7 ust.1 zamiast 7 ust.3. Mimo w/w pomyłki Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę brzmienia zdania. Pytanie 7: dotyczy: Załącznika Nr 5 do SIWZ wzór umowy dostawy. W 2 ust.3 prosimy o zmianę: Termin dostawy w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. W pytaniu Wykonawca błędnie określił postanowienie umowy wskazując 2 ust.3 zamiast 2 ust.5. Mimo w/w pomyłki Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę brzmienia zdania. dodano dnia Pytanie 8: dotyczy: Załącznika Nr 5 do SIWZ wzór umowy dostawy. W 7 ust. 3 prosimy o zmianę: Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. Prośbę swoją motywujemy tym, iż czas pracy w naszej wytwórni jest liczony od poniedziałku do piątku. Jeśli reklamacja zostałaby przesłana przez Zamawiającego w piątek nie zdążymy do poniedziałku odesłać reklamacji. Nie jesteśmy fizycznie w stanie dostarczyć reklamowanego towaru w ciągu 48 godzin ze względu na specyfikację produktu oraz czas jego produkcji. Uprzejmie prosimy o zaakceptowanie naszej prośby. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu w 7 ust. 3. Rzeczony termin reklamacji dotyczy wyłącznie reklamacji ilościowej a nie jakościowej. Nie dostarczenie zamawiającemu wskazanej w zamówieniu ilości asortymentu w określonym czasie wskazanym w umowie może spowodować wstrzymanie wykonania badań pacjentom na co zamawiający nie może się zgodzić. Pytanie 9: dotyczy: Części Nr 14: Nazwa: środki do dezynfekcji powierzchni; pozycji 1: Preparat do szybkiej dezynfekcji małych, delikatnych powierzchni.

3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccina, Papova SV40) 1 min., Tbc (Mycobacterium Terre, Mycobacterium Avium) 60 min., spełniającego pozostałe wymagania SIWZ? Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie proponowanego preparatu ze względu na długi czas (60 min.) dezynfekcji w przypadku działania bójczego na Tbc. Pytanie 10: dotyczy: Części Nr 14: Nazwa: środki do dezynfekcji powierzchni; pozycji 2: Preparat do dezynfekcji ogólnej powierzchni. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o stężeniu roztworu użytkowego 0,5% w czasie 15 minut, zawierającego substancje zapachowe, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ? Oferowany przez nas preparat można stosować również na oddziałach noworodków i wcześniaków, do mycia i dezynfekcji inkubatorów zaświadczenie producenta preparatu. Preparat posiada pozytywne opinie użytkowników o stosowaniu na oddziałach noworodkowych i wcześniaków, blokach operacyjnych, w strefach najwyższego zagrożenia. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie proponowanego preparatu ze względu na wysokie stężenie roztworu użytkowego (0,5 %) co będzie skutkowało dla Zamawiającego zużyciem podwójnej ilości preparatu w stosunku do ilości wskazanych w SIWZ. Pytanie 11: dotyczy Części Nr 9 Nazwa: test do wykrywania antygenu Chlamydia trachomatis metodą immunofluorescencji bezpośredniej. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 8 opakowań po 30 testów? Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 8 opakowań po 30 testów. Pytanie 12: dotyczy Części Nr 9 Nazwa: test do wykrywania antygenu Chlamydia trachomatis metodą immunofluorescencji bezpośredniej. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie 3 opakowań testu do wykonania 80 badań o specyfikacji zgodnej z załączoną metodyką? Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie 3 opakowań testu do wykonania 80 badań ze względu na zbyt dużą ilość oznaczeń do wykonania z jednego opakowania testu w stosunku do potrzeb Zamawiającego. Pytanie 13: dotyczy Części Nr 12: Nazwa: testy immunochromatograficzne do oznaczania przeciwciał przeciw Helicobacter pylori we krwi i antygen Helicobakter pylori w kale; pozycji 1: Testy immunochromatograficzne do oznaczania przeciwciał przeciw Helicobacter pylori we krwi/surowicy/osoczu. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie 3 opakowań po 30 płytek testowych w każdym? Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie 3 opakowań po 30 płytek testowych ze względu na zbyt dużą ilość płytek testowych w opakowaniu w stosunku do potrzeb Zamawiającego.

4 Pytanie 14: dotyczy 2 ust.2. Załącznika Nr 5 do SIWZ wzór umowy dostawy. Zapis 2 ust. 2 wzoru umowy jest jednostronny i jako taki narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych).w stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 KC, gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania zobowiązania przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego. Czy mając na uwadze powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę/dodanie zapisu w 2 ust.2 umowy na: Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 60 dni.? Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 15: dotyczy 3 ust. 5. Załącznika Nr 5 do SIWZ wzór umowy dostawy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zdania ostatniego niniejszego ustępu oraz zastąpienie go brzmieniem: Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu. Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 16: dotyczy 4 ust. 1. Załącznika Nr 5 do SIWZ wzór umowy dostawy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w 4 ust.1 wzoru umowy wyrażenia od daty otrzymania na od daty wystawienia. Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w 4 ust.1 wzoru umowy wyrażenia od daty otrzymania na od dnia jej wystawienia. Pytanie 17: dotyczy 4 ust. 2. Załącznika Nr 5 do SIWZ wzór umowy dostawy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby za datę zapłaty przyjęto dzień uznania środków na koncie Wykonawcy? Spełnienie świadczenia pieniężnego następuje, gdy majątek wierzyciela powiększa się o wartość odpowiadającą wartości zobowiązania, co potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z 12 lipca 1996 r. (sygn. akt II CRN 79/96), zgodnie z którym: "(..) w rozliczeniach bezgotówkowych za chwilę otrzymania zapłaty przez wierzyciela uważać trzeba chwilę uznania jego rachunku bankowego".

5 Zamawiający wyraża zgodę na następujące brzmienie 4 ust. 2: Jako datę zapłaty rozumie się dzień uznania środków na koncie Wykonawcy. Pytanie 18: dotyczy 4 ust. 3. Załącznika Nr 5 do SIWZ wzór umowy dostawy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu poprzez dodanie brzmienia: W przypadku opóźnień w płatnościach Zamawiającego o okres przekraczający 60 dni od daty wymagalności Wykonawca uprawniony jest do cesji wierzytelności, pod warunkiem poinformowania Zamawiającego o zamiarze dokonania cesji, co najmniej na 14 dni przed dokonaniem cesji wierzytelności. Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 19: dotyczy 5 ust. 2. Załącznika Nr 5 do SIWZ wzór umowy dostawy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy. Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa opcji zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyka jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny. Izba uznała ponadto w tym przypadku, że zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy. Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10). Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie jest w stanie określić przedmiotu zamówienia w sposób wyczerpujący i konkretny ponieważ ilości asortymentu wskazane w przedmiocie zamówienia zależą od ilości pacjentów zgłaszających się na badania, na którą zamawiający nie ma wpływu. Pytanie 20: dotyczy 6 ust. 1. Załącznika Nr 5 do SIWZ wzór umowy dostawy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty? Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 21: dotyczy 6 ust. 1 pkt a). Załącznika Nr 5 do SIWZ wzór umowy dostawy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zwrotu jednak nie więcej niż 4,95% całkowitej wartości umowy? Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 22: dotyczy 6. Załącznika Nr 5 do SIWZ wzór umowy dostawy.

6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzemieniu Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.? Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna oraz prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń. Ponadto, w razie gdyby szkoda była wyższa, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych na podstawie par. 6 ust.2 Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 23: dotyczy 6. Załącznika Nr 5 do SIWZ wzór umowy dostawy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do żądania zapłaty kar umownych przysługiwało w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do ich naliczenia? Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 24: dotyczy 8 ust. 1. Załącznika Nr 5 do SIWZ wzór umowy dostawy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie opisane w niniejszym ustępie przysługiwało Zamawiającemu po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy wraz z wyznaczeniem dodatkowego, minimum 3-dniowego terminu? Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 25: dotyczy Załącznika Nr 2 do SIWZ Część Nr 3 Nazwa: odczynniki i dzierżawa analizatora do oznaczania DNA Chlamydia trachomatis metodą RT-PCR. Czy Zamawiający ma na myśli test wykorzystujący enzym uracylo N-glikozylazę i dutp do zapobiegania kontaminacji przez amplikony (jest to ochrona przed wynikami fałszywie dodatnimi)? TAK. Pytanie 26: dotyczy 2 ust. 5. Załącznika Nr 5 do SIWZ wzór umowy dostawy. Prosimy o termin realizacji zamówienia 14 dni. Zamawiający nie wyraża zgody. dodano

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/59/06/2014 Warszawa, 06.06.2014 r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/14SM/04/2014 na dostawy sprzętu medycznego Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 OTWOCK UL. BATOREGO 44 CENTRALA TEL. (22 )778-26-00 FAX (22) 778-26-04 SEKRETARIAT (22) 778-26-10 FAX (22) 778-26-02 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Sygn. akt: KIO 1878/14 WYROK z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16 32-500 Chrzanów Chrzanów, dn. 17.02.2014r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 207 000 euro) Podstawa prawna: ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Wzór umowy 1

Część II SIWZ - Wzór umowy 1 Umowa nr GIWK/2011/ /UM/ /JRP2 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 201, działającą na podstawie wpisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie bieżącej usługi przeprowadzki obejmującej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

NIP: 796-00-12-187 tel.: 048 361-52-85, 361-52-84. Centralny nr postępowania: 7/06 Znak sprawy: RSS/ZPiZ/P-109/./06 Radom, dnia 05.12.2006 r.

NIP: 796-00-12-187 tel.: 048 361-52-85, 361-52-84. Centralny nr postępowania: 7/06 Znak sprawy: RSS/ZPiZ/P-109/./06 Radom, dnia 05.12.2006 r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187 tel.:

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo