ZAŁĄCZNIK nr 2. Autoreferat w języku polskim.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK nr 2. Autoreferat w języku polskim."

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK nr 2 Autoreferat w języku polskim.

2 1. Imię i nazwisko: Anna Maria Stanković AUTOREFERAT 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku oraz tytuły rozprawy doktorskiej Stopień doktora nauk biologicznych z zakresu biologii nadany uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia Tytuł rozprawy doktorskiej: Ektokomensaliczne i pasożytnicze orzęski zasiedlające Euphausidae Oceanu Atlantyckiego. Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. dr hab. Stefan Radzikowski (Instytut Zoologii UW), a recenzentami, prof. dr hab. Stanisław Rakusa- Suszczewski (Zakład Biologii Antarktyki PAN) oraz prof. dr hab. Edward Siński (Instytut Parazytologii UW). 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych - od : adiunkt (1/2 etatu) na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego; - od : biolog (1/3 etatu) w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk; - od : adiunkt (obecnie 1/2 etatu) w Ośrodku Badań nad Antykiem Europy Południowo - Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim; 4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust.2 ustawy z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) a) Tytuł osiągnięcia naukowego Zastosowanie analiz antycznego DNA w filogenetyce i genetyce konserwatorskiej 1

3 b) Wykaz publikacji stanowiących osiągniecie naukowe 1. Stanković A., The Past and Future of Sturgeons in Poland: The Genetic Approach. W: Williot P., Rochard E., Desse-Berset N., Kirschbaum F., Gessner J., (eds): Biology and Conservation of the European Sturgeon Acipenser sturio L Springer, Berlin, Popovic D., Panagiotopoulou H., BacaM., StefaniakK., MackiewiczP., MakowieckiD., KingTL., Gruchota J., WeglenskiP., Stankovic A., The history of sturgeon in the Baltic Sea. Journal of Biogeography, 41(8), IF 2013 = 4,863; MNiSW = Panagiotopoulou H., Baca M., Popovic D., Weglenski P., Stankovic A., A PCR- RFLP based test for distinguishing European and Atlantic sturgeons. Journal of Applied Ichthyology, 30(1), IF 2013 = 0,903; MNiSW = Stankovic A., Doan K., Baca M., Mackiewicz P., Gromadka R., Socha P., Ridush B., Weglenski P., Nadachowski A., Stefaniak K., First ancient DNA sequences of the Late Pleistocene red deer (Cervus elaphus) from the Crimea, Ukraine. Quaternary International, 245(2), IF 2011= 1,874; MNiSW =30 5. Baca M., Stankovic A., Stefaniak K., Marciszak A., Hofreiter M., Nadachowski A., Weglenski P, Mackiewicz P., Genetic analysis of cave bear specimens from Niedźwiedzia Cave, Sudetes, Poland. Palaeontologia Electronica, 15(2):21A, IF 2012 = 0,871; MNiSW = Baca M., Mackiewicz P., Stankovic A., Popovic D., Stefaniak K., Czarnogórska K., Nadachowski A., Gąsiorowski M., Hercman H., Weglenski P., Ancient DNA and dating of cave bear remains from Niedzwiedzia Cave suggest early appearance of Ursus ingressus in Sudetes. Quaternary International, vol , pp IF 2013 = 2,128; MNiSW = 30 2

4 Zastosowanie analiz antycznego DNA w filogenetyce i genetyce konserwatorskiej Streszczenie Poznanie i porównywanie sekwencji DNA stanowi obecnie podstawę analiz taksonomicznych, filogenetycznych i ewolucyjnych. Rozwój technik izolacji, amplifikacji i sekwencjonowania DNA pozwolił w ostatnich latach na ustalanie sekwencji antycznego DNA (adna), otrzymywanego ze szczątków organizmów wymarłych nawet kilkaset tysięcy lat temu. Analizy adna są nie tylko ważnym uzupełnieniem danych uzyskiwanych klasycznymi metodami paleontologicznymi. Dzięki nim możliwe jest ustalenie przebiegu ewolucji poszczególnych gatunków, odtwarzanie struktury wymarłych populacji i kierunków ich migracji oraz poszukiwanie czynników, zarówno genetycznych jak i środowiskowych, które w okresie plejstocenu i holocenu kształtowały skład flory i fauny na Ziemi. Jako osiągnięcie przedstawiono zespół sześciu publikacji, prezentujących wyniki analiz adna, wykonanych w celu rozwiązania określonych problemów z zakresu filogenetyki i genetyki konserwatorskiej. Trzy prace poświęcono analizie genetycznej jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus) gatunku, który wyginął w wodach Polski w połowie XX wieku. Analizy DNA jesiotrów, których szczątki pochodziły z I III wieku p.n.e., ze średniowiecza oraz z czasów nowożytnych, pozwoliły na ustalenie, że w wodach Polski gatunkiem dominującym był A. o. oxyrinchus a nie, jak dawniej sądzono, A. sturio. Analizy DNA jesiotrów pochodzących z zachowanych do dziś w Ameryce Północnej populacji A. o. oxyrinchus umożliwiły wskazanie populacji genetycznie najbliższej do tej, która występowała w Polsce. Populacja ta posłużyła do zbudowania stada tarłowego i rozpoczęcia programu restytucji jesiotra w wodach Polski. Jedna praca dotyczy filogenetyki jelenia szlachetnego (Cervus elaphus). Praca ta wykazuje rolę Półwyspu Krymskiego jako refugium, zarówno dla jeleni obecnie występujących na Dalekim Wschodzie, jak i w Europie. Wreszcie, dwie prace poświęcone są historii niedźwiedzia jaskiniowego na terenie Polski i dokumentują wcześniejsze niż sądzono, pojawienie się w Polsce gatunku Ursus ingressus. 3

5 Wstęp Metody filogenetyczne oparte na analizach sekwencji DNA stały się podstawą do wyjaśnienia historii ewolucyjnej wielu gatunków występujących obecnie lub przeszłości na naszej planecie. Dzięki rozwojowi technik pracy z DNA, a przede wszystkim technik jego amplifikacji i sekwencjonowania, wkroczyliśmy w erę genomiki, tj. poznawania i porównywania sekwencji całych genomów. Dotychczas udało się poznać pełne sekwencje genomów kilkudziesięciu gatunków (nie licząc mikroorganizmów), w tym genomu człowieka (Collins i wsp., 2003). Ze względu na ogromne znaczenie poznawcze zastosowania w medycynie, poznanie sekwencji ludzkiego genomu jest powszechnie uznawane za jedno z największych osiągnięć współczesnej nauki. Prace nad sekwencjonowaniem genomu człowieka trwały kilkanaście lat ( ). O ich zakończeniu poinformowali na wspólnej konferencji prasowej Prezydent Stanów Zjednoczonych i Premier Wielkiej Brytanii. Obecnie pełną sekwencję ludzkiego genomu można uzyskać w ciągu kilku dni kosztem 1000 dolarów amerykańskich (Hayden, 2014). Wszystko wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości będziemy mieli możliwość porównywania pełnych sekwencji wielu, jeśli nie większości genomów przedstawicieli poszczególnych gatunków. Znajomość pełnej sekwencji genomów nie jest jednak konieczna do prowadzenia badań filogenetycznych opartych na analizach DNA. Dotychczas, w ogromnej większości przypadków, prace te opierały się na porównywaniu fragmentów genomu, takich jak wybrane odcinki mitochondrialnego DNA (mtdna), sekwencje mikrosatelitarne i inne sekwencje określane jako markery genetyczne. W wyniku tych prac ustalono historię ewolucyjną wielu współcześnie żyjących gatunków, w tym człowieka. W przypadku człowieka, porównanie sekwencji mtdna pobranego od 147 przedstawicielek różnych, współcześnie żyjących populacji (Cann i wsp., 1987), pozwoliła na wysunięcie hipotezy zwanej popularnie Out of Africa. Hipoteza ta zakłada, że gatunek Homo sapiens wyewoluował w Afryce i około lat temu, niewielka populacja tego gatunku podjęła wędrówkę wzdłuż doliny Nilu, ku północy kontynentu, by przez półwysep Synaj dotrzeć lat temu na Bliski Wschód (Stewart i Stringer, 2012). Wkrótce potem, potomkowie tej grupy rozeszli się po terenach Eurazji, wypierając napotykane po drodze populacje innych hominidów H. erectus i H. neanderthalensis (Cavalli-Sforza i Feldman, 2003). Obecnie hipoteza ta jest 4

6 popierana przez większość genetyków i antropologów (Stewart i Stringer, 2012 i cytowania tam zawarte). Badania filogenetyczne, opierające się na analizach DNA współcześnie żyjących gatunków, zyskały ostatnio silne wsparcie dzięki rozwojowi prac nad antycznym DNA (adna). Jest to DNA, który izoluje się z tkanek organizmów pochodzących z wykopalisk archeologicznych lub zbiorów muzealnych. Analiza adna pozwala na precyzyjne określenie przynależności gatunkowej szczątków kopalnych, a także na wniknięcie w historię danego gatunku, określenie czasu jego ekspansji czy też wymierania, prześledzenie procesów udomowiania zwierząt, określanie czasu i miejsca rozejścia się gatunków należących do jednego rodzaju, czy też rozróżniania gatunków i podgatunków (Hofreiter i Stewart, 2009). Pierwsze prace pokazujące możliwość odczytania informacji genetycznej z antycznego materiału ukazały się w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku. W 1984 roku wyizolowano oraz sekwencjonowano mtdna ze 150-letniego, muzealnego okazu, wymarłego podgatunku zebry stepowej quagga Equus quagga quagga (Higuichi i wsp., 1984) a w 1985 roku sukcesem zakończyła się izolacja jądrowego DNA z tkanki mumii egipskiej sprzed ok lat (Pääbo, 1985). W obu pracach posłużono się metodą klonowania krótkich fragmentów DNA na plazmidach bakteryjnych i sekwencjonowania. Technika ta okazała się jednak mało wydajna, głównie ze względu na uszkodzenia występujące w adna, które hamują jego replikację w komórkach bakterii. Ponadto, uszkodzone cząsteczki DNA mogą być naprawiane przez bakteryjne systemy naprawy DNA, co generuje błędy w badanej sekwencji nukleotydowej (Pääbo, 1989a). W ciągu 30 lat od pierwszych prób analiz adna nastąpił ogromny postęp w technikach sekwencjonowania DNA. Konieczność zmniejszenia kosztów sekwencjonowania, przy jednoczesnym zwiększeniu szybkości stosowanych procedur, doprowadziły do rozwoju technik sekwencjonowania wysokoprzepustowego (ang. high-throughput seqencing) zwanego także sekwencjonowaniem nowej generacji (ang. new generation sequencing, NGS) (Millar i wsp., 2008, 2010; Ginolhac i wsp., 2012; Meyer i wsp., 2012), a przez to, do rozwoju wszystkich tych obszarów badań, które są oparte na analizach adna. Podczas ostatnich kilku lat wykorzystanie techniki NGS doprowadziło poznania pełnych sekwencji kilkunastu, obok człowieka, genomów organizmów wyższych oraz sekwencji wielu genomów mitochondrialnych (mitogenomów)(miller i wsp., 2008; Stiller i wsp., 2009; Ho i Gilbert, 2010; Rasmussen i wsp., 2011; Bon i wsp., 2012; Hofreiter i wsp., 2014). 5

7 Metody stosowane do sekwencjonowania adna zostaną dokładniej omówione dalej, w rozdziale Metody pracy z adna. Ze szczątków kopalnych i z okazów muzealnych najczęściej izoluje się, amplifikuje oraz sekwencjonuje DNA mitochondrialny, a w przypadku roślin, DNA chloroplastowy. Organella te występują w komórkach w dużej liczbie kopii, przez co ich amplifikacja jest łatwiejsza niż amplifikacja fragmentów genomu jądrowego. Sekwencje pierwszych mitogenomów uzyskano dla dwóch gatunków wymarłych ptaków moa (Anomalopteryx didiformis i Emus crassus) (Cooper i wsp., 2001; Haddrath i Baker, 2001), co pozwoliło na wyjaśnienia relacji filogenetycznych tych wymarłych gatunków z współcześnie żyjącymi największymi nielotami z rodzaju Struthioniformes. Do 2014 roku opublikowano kompletne lub prawie kompletne sekwencje mitogenomów dla ponad 30 gatunków (Paijmans i wsp., 2013; Hofreiter i wsp., 2014 i prace tam cytowane). Czas przeżycia adna zależy od środowiska, w jakim szczątki kopalne były przechowywane. Według Hofreitera i Stewarta (2009) i prac tam cytowanych, aktualny stan technik analiz DNA pozwala na izolacje i amplifikacje DNA ze szczątków mających do około 1 miliona lat w przypadku organizmów, których szczątki zachowały się w wiecznej zmarzlinie (Willerslev i wsp., 2004), czy też pochodzą z odwiertów lodowcowych na Grenlandii (Willerslev i wsp., 2007; Rawlence i wsp. 2014). W przypadku szczątków pochodzących ze strefy umiarkowanej czas ten szacuje się na około lat. Ostatnie doniesienia wykazują jednak, że nawet w tej strefie udaje się uzyskać DNA ze szczątków znacznie starszych. Świadczy o tym powodzenie w ustaleniu sekwencji DNA z kości hominida H. heidelbergensis, datowanych na lat, znalezionych w jaskini Sima de los Huesos w Hiszpanii (Meyer i wsp., 2014). Najstarsze sekwencjonowane fragmenty DNA ssaków pochodzą z liczących lat szczątków konia, odkrytych w wiecznej zmarzlinie na terenie Kanady (Orlando i wsp., 2013). Doniesienia o uzyskaniu sekwencji adna izolowanego z owada zatopionego ponad 100 milionów lat temu w bursztynie (Cano i wsp., 1993), okazały się całkowicie nieprawdziwe i posłużyły jedynie jako motyw do słynnego filmu Stevena Spielberga Park Jurajski. Wiadomo obecnie, że DNA w szczątkach organizmów zatopionych w bursztynie ulega szybkiej degradacji (Austin i wsp., 1997; Ho i Gilbert, 2010). Lista problemów, jakie rozwiązuje się poprzez badania adna jest bardzo długa. Są to problemy z dziedziny ewolucji gatunków, filogenetyki i filogeografii, biologii 6

8 konserwatorskiej, a także z dziedziny archeologii, w której wyróżnia się dział archeologii molekularnej oraz antropologii, gdyż można na podstawie analiz adna uzyskiwać informacje o stosunkach rodzinnych i społecznych panujących w żyjących przed wiekami populacjach (Cavalli-Sforza i Feldman, 2003). Poniżej podane są przykłady prac nad adna, których rezultaty miały duże znaczenie dla rozmaitych dziedzin nauki. Jednym z największych sukcesów w badaniach nad adna było poznanie niemal pełnego genomu neandertalczyka (H. neanderthalensis) (Green i wsp., 2010; Endicott i wsp., 2010). Jego analiza udowodniła, że pomiędzy H. neanderthalensis a H. sapiens dochodziło do krzyżowania się, czego dowodem jest obecność u współczesnego Europejczyka około 2% genów Neandertalskich. Podobnym ważnym osiągnięciem, było poznanie genomu człowieka z jaskini Denisova (Ałtaj), datowanego na lat (Krause i wsp., 2010; Meyer i wsp., 2012). Porównanie tego genomu z genomami współczesnych przedstawicielami H. sapiens wykazało, że 4-6% genomu człowieka z jaskini Denisova jest obecnych w genomie współczesnych ludzi zamieszkujących Papuę Nową Gwineę i Australię (Krause i wsp., 2010; Reich i wsp., 2011). Ostatnio stwierdzono również znaczącą introgresję genów Denisowianina w genomach Tybetańczyków i Chińczyków plemienia Han (Huert-Sanchez i wsp., 2014). Nie stwierdzono domieszki genów Denisowian w genomach współczesnych Europejczyków (Prűfer i wsp., 2013), wykazano natomiast, że neandertalczycy i Denisowianie krzyżowali się ze sobą ci ostatni mają ponad 0,5% genów Neandertalczyków (Sarkissian i wsp., 2015). Obecnie najstarszym, prawie w całości sekwencjonowanym mitogenomem hominida jest wspomniany wyżej genom H. heidelbegensis. Jego analiza wykazała, że ma on wspólnego przodka zarówno z człowiekiem z jaskini Denisova, jak również i z neandertalczykami (Krause wsp., 2010; Blum i Jakobsson, 2011; Reich, 2010; Mayer wsp., 2012). Ostatnio (Seguin-Orlando i wsp., 2014), udało się ustalić sekwencję genomu najstarszego przedstawiciela współczesnych Europejczyków, którego szczątki odkryto w europejskiej części Rosji, na stanowisku Kostenki 14. Wiek znaleziska oszacowano na lat. Okazało się, że domieszka genów neandertalczyka u tego osobnika jest nieco większa niż u ludzi współczesnych i wynosi 2,4%. Poza tym, jego genom znacznie mniej różni się od genomu współczesnego Europejczyka niż od genomu ludzi zamieszkujących wschodnią część Azji. Wskazuje to na wcześniejsze niż sądzono, rozdzielenie się ewolucyjnych linii Europejskiej i Wschodnio-Azjatyckiej. 7

9 Bardzo wiele prac nad adna koncentruje się nad ustaleniem przyczyn masowego wymierania wielkich ssaków w okresie późnego czwartorzędu. Szacuje się, że podczas wielkiego plejstoceńskiego wymierania, spośród około 150 rodzajów dużych ssaków (o wadze powyżej 45 kg), wyginęło co najmniej 97% (Barnosky i wsp. 2004). Jak wiadomo, okres ten charakteryzował się dużymi wahaniami temperatury, powodującymi bardzo poważne zmiany w biocenozach a nawet w ekosystemach na całej Półkuli Północnej. Badania adna takich zwierząt jak mamut (Mammuthus primigenius), nosorożec włochaty (Coelodonta antiquitatis), koń (Equus ferus i Equus. caballus), bizon (Bison priscus/bison bison), renifer (Rangifer tarandus) i wół piżmowy (Ovibus maschatus) wykazały, że różnorodność genetyczna populacji tych gatunków wykazywała znacznie większe i częstsze zmiany niż dotychczas sądzono na podstawie wyników klasycznych prac paleontologicznych (Hewitt, 2004; Barnosky i wsp., 2004; Shapiro i wsp., 2004; Martin i wsp., 2004; Stuart i Lister, 2007; Hofreiter i Stuart, 2009 i cytowania w nim zawarte; Shapiro i Hofreter, 2014). Badania adna pozwoliły na stwierdzenie, że oprócz refugiów południowych, do których wycofywały się zwierzęta w okresie zlodowaceń (Hewitt, 2000; Hofreiter i Stuart, 2009; Hofreiter i Stewart, 2012), istniały również refugia północne (Steward i Lister, 2001; Somemer i Nadachowski, 2006; Provan i Bennett, 2008). Wykazano również, że dla wielu gatunków zmiany klimatu nie były wyłączną przyczyną ich ginięcia. Ostatnie prace, w których porównywano dane dotyczące liczebności i dystrybucji zachowanych szczątków ludzkich i szczątków dużych ssaków, wydają się wykazywać, że w okresie późnego plejstocenu, nie tylko klimat, ale i człowiek istotnie przyczynił się do wyginięcia wielu gatunków (Lorenzen i wsp., 2011; Sandom i wsp., 2014; Shapiro i Hofreiter, 2014). Dzięki analizom adna szczególnie dokładnie odtworzono ewolucyjną historię mamuta (M. primigenius). Wykazano, że w Eurazji występowały dwa podgatunki, z których jeden wyginął około lat temu, a drugi, wywodzący się z Ameryki Północnej, zasiedlił Syberię natomiast ostatnia jego populacja z Wyspy Wrangla wyginęła dopiero lat temu (Barnes i wsp., 2007). Wyniki te potwierdzono analizując 15 pełnych mitogenomów mamuta (Miller i wsp., 2008; Gilbert i wsp., 2008; Debruyene i wsp., 2013). Prześledzono również historię takich wymarłych gatunków jak niedźwiedź jaskiniowy (Ursus spelaeus) (Hofreiter i wsp., 2004a; 2004b; 2007; Műnzel i wsp., 2004; 2011; Lorenzen i wsp., 2011) i hiena jaskiniowa (Crocuta crocuta spelaea) (Rohland i wsp., 2005). W przypadku hieny jaskiniowej, która wymarła lat temu, jej DNA udało się wyizolować 8

10 z koprolitów. Analiza sekwencji fragmentu mtdna kodującego cytochrom b pozwoliła zarówno na odtworzenie historii hieny jaskiniowej, jak i relacji tego gatunku z hieną cętkowaną (C. crocuta), występującą współcześnie. Wyniki analiz wykazały jednoznacznie, że hieny plejstoceńskie i współczesne są genetycznie bardzo blisko spokrewnione i należy je traktować jak jeden gatunek (Hofreiter i wsp., 2004b; Rohland i wsp., 2005). Co ciekawe, z tego samego materiału wyizolowano i sekwencjonowano mitogenomy dwóch osobników jelenia szlachetnego (Bon i wsp., 2012). Wspomniane wyżej wyniki prac nad sekwencjonowaniem genomu konia z wczesnego Środkowego Plejstocenu stanowiły nie tylko przykład powodzenia w sekwencjonowaniu bardzo starego ( lat) genomu. Posłużyły również do ustalenia przebiegu ewolucji rodzaju Equus (Orlando i wsp., 2013; Millar i Lambert, 2013). Autorzy cytowanych prac ustalili relacje pomiędzy zbadanym przez siebie koniem a koniem Przewalskiego, (Equus ferus przewaskii) koniem ze środkowego plejstocenu, koniem współczesnym (Equus ferus caballus) i osłem (Equus asinus) i oszacowali czas dywergencji konia i osła na 4,0 4,5 milionów lat. Badania adna pozwoliły również na odtworzenie filogeografii i chronologii wymarcia lwa jaskiniowego (Panthera spelaea). W późnym plejstocenie i na początku holocenu istniały trzy populacje lwa, jedna występująca współcześnie w Afryce i Azji i dwie obecnie wymarłe. W Eurazji lew jaskiniowy wymarł około lat temu, zaś na Alasce około tysiąca lat później, kiedy, jak wiadomo, doszło do znaczącego ocieplenia, jak również pojawienia się na tym terenie ludzi (Stuart i Lister, 2011). Obie wymarłe populacje różnią się genetycznie od populacji lwów obecnie występujących na świecie. Badania nad adna pozwalają na uzyskanie takich danych o historii gatunków, jakie nie są osiągalne poprzez badania morfologii zachowanych szczątków. Doskonale ilustruje to przykład niedźwiedzi brunatnych. Badania morfologiczne szczątków wykazały, że niedźwiedzie brunatne występowały na Alasce przed lat i po lat temu. Analizy genetyczne udowodniły, że populacja niedźwiedzi, która zasiedliła Alaskę lat temu, była całkowicie różna od tej, która zamieszkiwała te tereny wcześniej (Hofreiter i wsp., 2007; Leonard i wsp., 2008). Podobnego przykładu dostarczają badania nad wilkami (Canis lupus) z terenów Alaski. Gatunek ten należy do jednego z nielicznych spośród dużych ssaków, który przetrwał wymieranie megafauny w okresie plejstocenu na dużych obszarach, z wyjątkiem Alaski, 9

11 gdzie kompletnie wyginął w późnym plejstocenie (około lat temu). Badania adna wilków z okresu przed ich wyginięciem na Alasce wykazały, że reprezentują one haplotypy, których nie obserwuje się w żadnej ze współcześnie żyjących populacji. Haplotypy te są zbliżone do haplotypów późnoplejstoceńskich wilków z Ukrainy i Ałtaju. Tak więc, wydaje się, że wilki z Alaski stanowiły odrębny tzw. ekomorf, przystosowany do polowań na przedstawicieli megafauny, która wyginęła wraz z nimi (Leonard i wsp., 2007). Badania adna dostarczają ważnych informacji na temat historii udomowiania zwierząt, takich jak koń (Equus ferus caballus) (Orlando i wsp., 2011; 2013) i pies (Canis familiaris) (Vonholdt i wsp., 2010; Thalmann i wsp., 2013). I tak, w przypadku psów sądzono, że gatunek ten został udomowiony przez człowieka w Małej Azji, około 15 tysięcy lat temu (Von Holdt i wsp., 2010). Znane były jednak znacznie starsze znaleziska szczątków psów towarzyszące znaleziskom szczątków ludzkich z terenu Europy. Wykonane ostatnio, zakrojone na szeroką skalę badania nad sekwencjami mtdna antycznych i współczesnych psów i wilków wykazały, że obecnie żyjące psy są najbliższe genetycznie tym, które występowały w Europie, od do ponad lat temu. Stąd też, dane uzyskane z analiz adna przesunęły datę początków udomowiania psów na lat temu (Thalmann i wsp., 2013). Bardzo ważnym dla badań epidemiologicznych było ustalenie sekwencji genomu bakterii Yersinia pestis, odpowiedzialnej za plagę czarnej śmierci, która nawiedziła Zachodnią Europę w połowie XIV wieku, powodując, jak się szacuje, śmierć około 30 milionów mieszkańców. Bos i wsp. (2011) pozyskali materiał do badań ze szczątków osób pochowanych na jednym z cmentarzy w Londynie, założonym w 1348 roku i przeznaczonym dla ofiar epidemii. Sekwencje kilku genomów bakterii pochodzących ze szczątków różnych osób porównano ze sobą oraz z sekwencjami zarówno patogennych jak i niepatogennych szczepów Y. pestis pochodzących z kolekcji mikrobiologicznych. Wyniki tych badań, uzupełnione w kolejnej pracy (Bos i wsp., 2012) posłużyły do rekonstrukcji drzewa filogenetycznego tego gatunku i ustalenia, jakie mutacje genomu są odpowiedzialne za patogenność. 10

12 Wykorzystanie analiz adna w genetyce konserwatorskiej Gwałtowny przyrost ludności na Ziemi, uprzemysłowienie oraz wykorzystywanie coraz większych obszarów na potrzeby rolnictwa, powodują narastające zagrożenie dla bioróżnorodności. W ostatnich dziesięcioleciach wiele gatunków roślin i zwierząt wyginęło, a jeszcze więcej jest zagrożonych wyginięciem. Paul Crutzen, laureat nagrody Nobla, zaproponował termin Antropocen na określenie obecnej, zdominowanej działalnością człowieka epoki geologicznej. Jego zdaniem, ta nowa epoka geologiczna rozpoczęła się już 200 lat temu. Ochrona różnorodności biologicznej jest uznawana za jedno z najwaźniejszych, i jednocześnie najtrudniejszych wyzwań stojących przed ludzkością. W pracach nad ochroną bioróżnorodności ważną rolę zaczął odgrywać nowy dział genetyki, określany jako genetyka konserwatorska (ang. conservation genetics), będący połączeniem ekologii, genetyki populacyjnej i taksonomii. Zajmuje się on oceną polimorfizmu genetycznego zachowanych populacji zagrożonych gatunków, ustalaniem właściwości populacji, które występowały na danym terenie przed ich wyginięciem i poszukiwaniem genetycznie zbliżonych populacji, które mogły stanowić materiał wyjściowy do odbudowy populacji wymarłych (Leonard, 2008 i cytowania tam zawarte). Bardzo wiele publikacji z dziedziny genetyki konserwatorskiej dotyczy wyników badań nad najlepszymi metodami utrzymania zmienności w populacjach cennych lub zagrożonych gatunków na odpowiednim poziomie. Zakłada się, że wyższa średnia heterozygotyczność zwiększa szanse na przetrwanie danej populacji. Populacje gatunków rzadkich i zagrożonych charakteryzują się zwykle, na skutek występowania chowu wsobnego i dryfu genetycznego, obniżonym poziomem heterozygotyczności (Avise, 2004). Znaczne zmniejszenie liczebności populacji jest też zwykle przyczyną spadku różnorodności genetycznej oraz fiksacji alleli, co z kolei skutkuje ograniczeniem zdolności gatunku do radzenia sobie ze zmianami następującymi w środowisku (Swatdipong i wsp., 2010). Na dodatek obniżony polimorfizm genetyczny pociąga za sobą wzrost ryzyka ujawnienia się chorób recesywnych oraz podwyższenia poziomu wsobności, obniżającej sukces rozrodczy i przeżywalność osobników. Tak więc utrzymanie możliwie wysokiego poziomu zmienności genetycznej jest niezbędne dla stabilności populacji. Temu celowi służą zabiegi konserwatorskie polegające na utrzymywaniu odpowiedniej liczebności populacji, czy też reintrodukcji populacji wymarłej na danym terenie, poprzez zasiedlenie go osobnikami 11

13 możliwie najbliższymi genetycznie do tych, które uprzednio tam występowały (Willerslev i Cooper, 2005; Leonard, 2008). Dla uzyskania prawidłowych wyników restytucji gatunków, bądź też odnowy populacji, koniecznym jest często sięgnięcie do analiz adna. W wielu przypadkach nie chodzi tu o analizy DNA sprzed wielu tysięcy lat, gdyż szereg gatunków zostało wytępionych stosunkowo niedawno i materiały do analiz DNA można uzyskać z muzeów. Klasyczne przypadki z terenu Polski, to kilka gatunków ryb, jak jesiotr (Acipenser oxyrinchus) i łosoś (Salmo salar), które wyginęły całkowicie w XX wieku i kilka innych, jak sieja (Coregonus lavaretus) czy certa (Vimba vimba), których liczebność drastycznie obniżyła się (Witkowski i wsp., 2003; Witkowski i wsp., 2009). Z podobnymi przypadkami mamy do czynienia w przypadku ssaków, spośród których nie udało się zachować tura (Bos primigenius), który wyginął całkowicie w XVII wieku, zaś udało się uratować żubra (Bison bonasus). Aktualnym problemem jest zachowanie czystych linii gatunkowych populacji żbika (Felis silvestris), który krzyżuje się z kotami domowymi czy też wilka (Canis lapus), gdzie od niedawna pojawił się problem krzyżowania się z psami domowymi. DNA uzyskany od okazów przechowywanych w muzeach i innych zbiorach stanowi wzorzec pozwalający na bezbłędne określenie przynależności gatunkowej dzikich, odłowionych osobników. W przypadku możliwości pozyskania większej liczby osobników muzealnych, czy też w przypadku zachowania się populacji resztkowych danego gatunku, analizy DNA pozwalają na określenie zakresu polimorfizmu genetycznego, jaki charakteryzował wymarłą lub ginącą populację, a także, na zidentyfikowanie populacji, która mogłaby służyć jako materiał do odbudowy populacji, która na danym terenie wyginęła. Metody pracy z adna DNA zachowany w materiałach antycznych występuje w bardzo małych ilościach i jest zdegradowany do fragmentów, których długość zwykle nie przekracza nukleotydów (Hofreiter i wsp. 2001; Pääbo i wsp., 2004). Reakcje chemiczne, takie jak hydroliza, oksydacja oraz tworzenie wiązań krzyżowych, prowadzą często do modyfikacji DNA, uniemożliwiających jego amplifikację lub zmieniających jego sekwencję (Hofreiter i wsp. 2001; Willerslev i Cooper, 2005; Krause i wsp., 2010; Ho i wsp., 2010; Molak i wsp., 2011; Sawyer i wsp., 2012). Procesy degradacji DNA rozpoczynają się natychmiast po 12

14 śmierci organizmu. W komórkach uaktywniają się endogenne nukleazy, przecinające sekwencje nukleotydowe. Ważnym czynnikiem wpływającym na degradację adna jest także działalność mikroorganizmów i występujących w nich nukleaz. Nadal można znaleźć bardzo niewiele danych dotyczących korelacji szybkości degradacji DNA w szczątkach kopalnych, a sposobem i czasem ich przechowywania. Ciekawym eksperymentem okazało się porównanie izolacji, a następnie amplifikacji DNA z dwóch różnych fragmentów tej samej kości, które zostały wydobyte z wykopaliska w odstępie sześćdziesięciu lat. DNA z fragmentu kości, który był wydobyty w 1947, roku a następnie przechowywany w muzeum był zdegradowany w stopniu uniemożliwiającym jego amplifikację, podczas gdy DNA z materiału wydobytego z ziemi w roku 2004 roku amplifikował się bez trudności. Okazało się, że szybkość degradacji DNA w szczątkach kopalnych, przechowywanych w muzeum przez 57 lat, była większa niż w czasie 3200 lat przechowywania w ziemi (Pruvost i wsp., 2007). Z przywołanej wyżej i z innych obserwacji (Shapiro i Hofreiter, 2012) wynika, że kluczowym czynnikiem, zapewniającym dobre przechowanie się DNA, jest stała i niska temperatura. W przypadku zwierząt adna najczęściej izoluje się z kości długich i z zębów (lecz możliwa jest również jego izolacja z tkanek miękkich). Ich budowa (np. szkliwo na zębach) stanowi stosunkowo najlepszą naturalną barierę, chroniącą DNA przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego, a także, przed kontaminacją egzogennym materiałem genetycznym (Adler i wsp., 2011). Ze względu na to, że w szczątkach kopalnych występują jedynie śladowe ilości DNA, ryzyko kontaminacji adna przez DNA współczesny musi być zawsze brane pod uwagę. Stąd też laboratorium, w którym izoluje się i amplifikuje adna powinno być tak wyposażone, aby zapewnić sterylność pracy, zmniejszyć maksymalnie możliwość kontaminacji prób, zarówno DNA współczesnym, jak i DNA amplifikowanym. W laboratorium powinny być zainstalowane lampy UV dla okresowej sterylizacji pomieszczenia, a wejście do laboratorium powinno być zaopatrzone w śluzę. Stanowiska do izolacji DNA i jego amplifikacji powinny być fizycznie rozdzielone - wszelkie prace po etapie uzyskania produktu amplifikacji powinny być prowadzone w oddzielnym laboratorium. Zasady pracy z adna zostały skodyfikowane przez Willerslev i Cooper (2005) i stanowią dziesięć przykazań dla wszystkich zajmujących się tego typu materiałem. W przypadku izolacji DNA z kości lub zębów, ich fragmenty oczyszcza się detergentami i alkoholem absolutnym, a następnie płucze dwukrotnie destylowaną wodą. Zewnętrzną warstwę kości i zębów usuwa się w szczelnej komorze przy pomocy 13

15 diamentowanych ostrzy jubilerskich, po czym materiał naświetla się UV przez 15 min. Do rozdrabniania próbek służą młynki kriogeniczne. DNA izoluje się za pomocą metody tzw. fenol-chloroform. Procedura ta ma na celu również usunięcie z adna zanieczyszczeń takich jak kwasy humusowe i fulwinowe oraz uwolnienie związanych cukrów (tzw. produktów Maillarda) (Poinar, 1996). W przypadku adna izolowanego z prób liczących sobie kilka, czy kilkadziesiąt tysięcy lat, często jedyne fragmenty DNA, które można amplifikować i sekwencjonować pochodzą z mtdna. Wynika to z faktu wielokopijności mtdna w komórkach i przez to jego stosunkowo większej ilości w stosunku do fragmentów DNA jądrowego. Najczęściej amplifikuje się fragmenty mtdna kodujące cytochrom b (cyt b) oraz tzw. pętlę D, niekodujący odcinek mtdna, charakteryzujący się stosunkowo dużą zmiennością nukleotydową. Należy pamiętać o tym, że mtdna dziedziczony jest tylko w linii żeńskiej. Dla wielu celów, koniecznym jest amplifikowanie i sekwencjonowanie fragmentów DNA jądrowego, np. w przypadku człowieka, fragmentów chromosomu Y (Underhill i Kivisild, 2007). Wyżej wymienione odcinki mtdna nie są jedynymi markerami genetycznymi stosowanymi w archeologii molekularnej. Jeżeli celem prac z adna jest ustalanie struktury wymarłej populacji, korzystnym jest sięgnięcie po markery charakteryzujące się większą zmiennością niż markery mitochondrialne, np. mikrosatelitarny DNA (msdna). Ich zastosowanie jest możliwe jedynie w przypadku prób charakteryzujących się dobrze zachowanym DNA, a więc na ogół prób, które nie liczą sobie więcej niż kilka tysięcy lat. W przypadku dobrze zachowanych prób, np. wspomnianych wyżej fragmentów kości Neandertalczyków czy Denisowian, można pokusić się nawet o zsekwencjonowanie pełnego genomu. Rozwój badań nad adna był możliwy dzięki ulepszeniu metod izolacji DNA, polegających na dobraniu właściwych buforów do ekstrakcji DNA i wiązaniu go przed strącaniem etanolem z podłożami krzemowymi (Rohland i Hofreiter, 2007). Metody izolacji DNA udało się jeszcze bardziej udoskonalić poprzez zwiększenie efektywności ekstrakcji i precypitacji krótkich fragmentów DNA (Dabney i wsp., 2013), które z reguły stanowią znaczą część adna. Efekt ten uzyskano poprzez kolejne modyfikacje buforów do ekstrakcji i precypitacji DNA. W efekcie uzyskano możliwość izolacji i sekwencjonowania fragmentów DNA o długości nieprzekraczającej 50 bp. 14

16 Ostatnio ukazało się szereg prac, w których zastosowano metodę wzbogacania ilości izolowanego adna poprzez hybrydyzację (Hofreiter i wsp., 2014). Metoda ta polega na użyciu sekwencji DNA lub RNA otrzymanych z tkanek osobników tego samego lub pokrewnego gatunku jako przynęty dla fragmentów adna. Dla przykładu, metodę tą zastosowano do konstrukcji bibliotek DNA ludzi z epoki brązu z wykopalisk w Bułgarii i z mumii z okresu pre-kolumbijskiego, odkrytych w Peru (Carpenter i wsp., 2013). W tym przypadku przynętę stanowiły cząsteczki RNA uzyskane na drodze transkrypcji biblioteki genomowej współczesnego człowieka. Cząsteczki te po ich biotynylacji wiąże się z kolumną ze złożem zawierającym streptawidynę i hybrydyzuje z DNA wyizolowanym z antycznych szczątków. DNA odzyskany po hybrydyzacji stanowi bibliotekę, którą można poddać sekwencjonowaniu za pomocą jednej z metod sekwencjonowania nowej generacji (patrz dalej). Podobną metodę, z tym, że jako przynęty użyto biblioteki DNA, zastosowano przy sekwencjonowaniu genomu Denisowianina (Meyer i wsp., 2012) a także do sekwencjonowania genomów mitochondrialnych i chloroplastowych kilkunastu gatunków (Hofreiter i wsp, i literatura tam cytowana). Kluczową metodą w badaniach adna jest łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR)(Pääbo i wsp., 1989b). PCR pozwala na amplifikację fragmentów DNA nawet z bardzo małej ilości wyjściowej materiału genetycznego, występującego w szczątkach kopalnych. W badaniach antycznego DNA powszechnie stosowana jest reakcja multiplex PCR, która pozwala na amplifikację wielu różnych fragmentów w pojedynczej reakcji (Krause i wsp., 2010). Warto zaznaczyć, że spośród 124 zbadanych mitogenomów, tylko 6 amplifikowano stosując pojedynczy (ang. simplex) PCR. Wszystkie pozostałe udało się amplifikować za pomocą multiplex PCR (Paijmans i wsp., 2013). Jak wspomniano wyżej, w ciągu ostatnich 30 lat obserwuje się bardzo szybki rozwój technik sekwencjonowania DNA. Początkowo, w badaniach adna wykorzystywano klasyczne sekwencjonowanie metodą Sangera (Sanger i wsp., 1977). Jest to jednak technika czasochłonna i kosztowna, przez co ilość otrzymywanych danych jest ograniczona. Potrzeba zmniejszenia kosztów sekwencjonowania z jednoczesnym zwiększeniem szybkości procedury doprowadziła do powstania technik sekwencjonowania nowej generacji (NGS) (Paijmans wsp., 2013). 15

17 Obecnie wykorzystywane są głównie 4 techniki NGS: - pirosekwencjonowanie na platformie Roche (454) (Gilbert i wsp., 2007; Stiller i wsp., 2009; Knapp i Hofreiter, 2010); - sekwencjonowanie przez syntezę - Ilumina (Solexa) (Knapp i Hofreiter, 2010; Metzker, 2010); - SOLiD (ang. Sequencing by Oligonucleotide Ligation and Detection) (Ho i Gilbert, 2010); - Helicos (BioSiences) (ang. Single Molecule Fluorescent Sequencing) (Ginolhac i wsp., 2012). We wszystkich wymienionych technikach sekwencjonowane są krótkie fragmenty DNA, od kilkudziesięciu do kilkuset par zasad. Największą zaletą technik NGS w stosunku do klasycznego sekwencjonowania metodą Sangera, jest możliwość sekwencjonowania nawet miliona fragmentów jednocześnie (Millar i wsp., 2008). NGS ostatnio sprzęga się z nowymi metodami przygotowywania bibliotek do sekwencjonowania. Przełomem w tym zakresie było wykorzystanie jako matryc do sekwencjonowania, jednoniciowego DNA (tsms, ang. true single DNA molecule sequencing) (Sanchez-Quinto i Lalueza-Fox, 2014 i prace tam cytowane). Jak wiadomo, adna jest zwykle silnie zdegradowany i występują w nim liczne pęknięcia pojedynczych nici. Do wolnych końców 3 OH, których w adna jest znacznie więcej niż w DNA współczesnym, przyłącza się startery do sekwencjonowania i przeprowadza sekwencjonowanie na platformie Illumina lub Helicos. Zaletą metody jest to, że nie jest potrzebna amplifikacja fragmentów DNA techniką PCR i wszystkie reakcje oczyszczania i strącania DNA, przy których traci się znaczną część cząsteczek adna. Metodę tsms z powodzeniem zastosowano do sekwencjonowania na platformie Helicos genomu konia, którego szczątki datowane na około lat, pozyskano z wiecznej zmarzliny na terenie Kanady (Orlando i wsp., 2011). Szczegółowy protokół przygotowania bibliotek jednoniciowego DNA do sekwencjonowania na platformie Illumina został opracowany przez Gansauge i Meyer a (2013) i zastosowany przy sekwencjonowaniu DNA ze szczątków kilku hominidów. W przedstawionych pracach wchodzących w skład osiągnięcia naukowego, stanowiącego podstawę do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego, wykorzystywano technikę Sangera (Sanger i wsp., 1977) oraz technikę pirosekwencjonowania (Gilbert i wsp., 2007; Stiller i wsp., 2009; Knapp i Hofreiter, 2010). Przeznaczony do sekwencjonowania DNA amplifikowano dwukrotnie w celu uniknięcia błędów, które mogły pojawić się na skutek 16

18 zdarzających się modyfikacji DNA. Na wszystkich etapach izolacji i amplifikacji DNA przeprowadzano reakcje ślepe (mieszaniny reakcyjne zawierały wszystkie składniki z wyjątkiem DNA), w celu wykrycia ewentualnych kontaminacji. W przypadku próbek przeznaczonych do pirosekwenconowania, produkty PCR były przed ich skumulowaniem indywidualnie znakowane ( ang. barcoded). Prawidłowość uzyskanych sekwencji DNA oceniano stosując kryteria zaproponowane przez Stiller i wsp., (2009). Uliniowywanie uzyskanych sekwencji wykonywano za pomocą programu BioEdit (Hall, 1999). Analizy filogenetyczne Do rekonstrukcji drzew filogenetycznych stosowano metody łączenia sąsiadów (NJ, neighbour joining), największej oszczędności (MP, ang. maximum parsimony) i minimalnej odległości (ME, ang. minimum evolution), wykorzystując program Paup 4.0 (Swofford, 2003). Do uzyskiwania drzew metodą największej wiarygodności (ML, ang. maximum likelihood) stosowano program PhyML (Guindon i wsp., 2010). Drzewa Bayesowskie odtwarzano w programach MrBayes (Ronquist i Huelsenbeck, 2003) i PhyloBayes 3.2f (Lartillot i Philippe, 2004). W przypadku metod MrBayes, ML i NJ, model substytucji najbardziej pasujący do danego zestawu danych (HKY+I) był wybierany za pomocą programu jmodeltest (Posada, 2008). Sieci haplotypów rekonstruowano w programie Network (Bandelt, 1999). Zmienność nukleotydową, jak zmienność haplotypowa, obliczano za pomocą programu Arlequin (Excoffier i Lischer, 2010). W przypadku analiz msdna, do sprawdzenia obecności artefaktów wykorzystywano program MicroChecker (van Oosterhout i wsp. 2004). Liczba alleli w locus (Na), efektywna liczba alleli w locus (Ne), liczba alleli prywatnych (Np), bogactwo alleliczne (R), wartości współczynnika wsobności (F IS ) dla każdej grupy osobników obliczane były za pomocą programu FSTAT (Goudet, 2002), GENEPOP (Raymond i Russet, 1995), GenAlEx (Peakall i Smouse, 2006). Heterozygotyczność obserwowana i oczekiwana (H O i H E,) obliczana była za pomocą programu Arlequin (Excoffier i Lischer, 2010) i programu GenAlEx (Peakall 17

19 i Smouse, 2012). Dystans genetyczny obliczano za pomocą programu FSTAT, Arlequin i RSTCalc (Goodman, 1997). Strukturę genetyczną populacji ustalano za pomocą oprogramowania STRUCTURE (Pritchard i wsp., 2000). Czas kolonizacji populacji założycielskiej oparty o analizę msdna przeprowadzono metodą Bayesowską (ABC) (Beaumont i wsp., 2002), za pomocą programu DIYABC (Cornuet i wsp., 2008). Omówienie prac wchodzących w skład osiągnięcia, które jest podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego W skład osiągnięcia naukowego będącego podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego włączono 6 publikacji, w których zastosowano techniki analizy adna do rozwiązania określonych problemów z zakresu genetyki konserwatorskiej i filogenetyki zwierząt. Trzy prace są poświęcone analizom genetycznym przeprowadzonym z związku z restytucją jesiotra w Polsce. Pozostałe trzy dotyczą filogenetyki jelenia szlachetnego i niedźwiedzia jaskiniowego. Celem przedstawienia tego zespołu prac była próba wykazania, jak wielki potencjał kryje się w technikach analizy adna i jak wiele istotnych problemów można rozwiązać je stosując. Poniżej omówione zostały kolejno dwie wymienione grupy prac. 1. Restytucja jesiotra bałtyckiego (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus) w oparciu o analizy adna. Trzy spośród prac wchodzących w skład osiągnięcia naukowego są poświęcone zagadnieniu restytucji jesiotra w wodach Polski. Prace te stanowiły podstawę do ustalenia programu restytucji tego gatunku. Ich przedmiotem są analizy adna wykonywane w celu określenia który gatunek jesiotra występował w dorzeczach Wisły i Odry przed wyginięciem, jaki był zakres polimorfizmu genetycznego wymarłych populacji i która z występujących jeszcze na świecie populacji jesiotra jest genetycznie najbliższa tej, która wymarła w Polsce. Jesiotry (Acipenseridae) nazywane żywymi skamielinami, są jedną z najstarszych rodzin ryb kostnoszkieletowych. Pierwsze kopalne ich szczątki znane są z górnej jury, od kiedy ich cechy morfologiczne nie uległy znaczącym zmianom. Występują w słodkich i słonych wodach na półkuli północnej. Jesiotry są rybami anadromicznymi, część swojego cyklu życiowego spędzają w środowisku słonym, część w słodkim, gdzie się rozradzają. 18

20 Cechuje je filopatria, tj. powracanie na tarło do tych samych rzek, w których się wylęgły (Waldman i wsp. 2002; Peng i wsp., 2007). Jesiotr bałtycki był jedynym gatunkiem z rodziny jesiotrowatych występującym w Polsce. Od czasów ustąpienia ostatniego zlodowacenia, jesiotry mogły swobodnie migrować w Bałtyku w górę rzek Odry i Wisły. Począwszy od średniowiecza, liczebność populacji jesiotra zmniejszała się, jednak do XVIII wieku był to gatunek nadal licznie występujący w Polsce. Miał bardzo duże znaczenie gospodarcze, przede wszystkim ze względu na kawior. W wyniku nadmiernej eksploatacji, zabudowy hydrotechnicznej rzek oraz zanieczyszczenia wód w połowie XX wieku doszło do całkowitego wymarcia tego gatunku na terenie całej Polski. Ostatniego jesiotra złowiono w Wiśle w 1965 roku (Mamcarz, 2000). Podobnie wyglądała sytuacja w innych krajach europejskich. W Niemczech ostatniego jesiotra złowiono w 1969 zaś w Bałtyku w roku 1996, u wybrzeży Estonii (Gessner i wsp., 2011). Uznaje się, że w zlewni Morza Bałtyckiego populacje jesiotra wyginęły całkowicie. Spośród rodziny jesiotrowatych, prawie wszystkie gatunki (szczególnie euroazjatyckie, w mniejszym stopniu amerykańskie) są zagrożone wyginięciem (Peng i wsp., 2007). Większość z nich wpisano do Czerwonej Księgi gatunków zagrożonych i są one chronione zgodnie z odpowiednimi konwencjami (Kolman i wsp., 2011; Kirschbaum i wsp., 2011). W Polsce od 1932 jesiotr objęty jest ochroną całkowitą (Witkowski i wsp.2009). Do czasów nam współczesnych, w Europie zachował się jedynie tzw. jesiotr zachodni (Acipenser sturio). Jest jednym z najbardziej zagrożonych gatunków ryb jesiotrowatych. Na świecie występuje tylko liczebnie niewielka populacja tego gatunku w rzece Garonnie we Francji (Kirchbaum i wsp., 2011). Historycznie, gatunek ten występował we wschodniej części Oceanu Atlantyckiego, od morza Bałtyckiego aż po wybrzeże Morza Śródziemnego. Po drugiej stronie Oceanu Atlantyckiego występuje jesiotr amerykański (Acipenser oxyrinchus), tzw. jesiotr ostronosy. Jego populacje zajmują zachodnie wybrzeże Ameryki Północnej, od rzeki St. John w Kanadzie aż po Zatokę Meksykańską na południu. Znane są dwa jego podgatunki: A. o. oxyrinchus i A. o. desotoi. Mimo faktu, że gatunki te rozdzieliły się około 58 mln. lat temu (Peng i wsp., 2007), pozostały morfologicznie, genetycznie i cytologicznie bardzo podobne do siebie (Fontana i wsp., 2008 i cytowania tam zawarte). W rejonach współwystępowania stwierdzono obecność hybryd pomiędzy oboma gatunkami (Tidemann i wsp., 2007; Chassaing i wsp., 2013). 19

Etnogeneza Słowian w świetle badań kopalnego DNA

Etnogeneza Słowian w świetle badań kopalnego DNA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Anna Juras Etnogeneza Słowian w świetle badań kopalnego DNA Praca doktorska wykonana w Zakładzie Biologii Ewolucyjnej Człowieka Instytutu Antropologii UAM w

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania archiwalnego DNA w badaniach filogenetycznych ryb

Możliwości wykorzystania archiwalnego DNA w badaniach filogenetycznych ryb Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa mgr inż. Sławomir Ciesielski Możliwości wykorzystania archiwalnego DNA w badaniach filogenetycznych ryb Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

DNA A POCHODZENIE CZŁOWIEKA STR. 13

DNA A POCHODZENIE CZŁOWIEKA STR. 13 NUMER 22-23 JESIEŃ 2014 ISSN 2080-7775 KWARTALNIK NAUKOWY ZAKŁADU GENETYKI MOLEKULARNEJ I SĄDOWEJ DNA A POCHODZENIE CZŁOWIEKA STR. 13 WYWIAD Z DR. CHRISTOPHEREM PHILLIPSEM EDYTORIAL DRODZY CZYTELNICY!

Bardziej szczegółowo

KOPALNY DNA ŹRÓDŁEM INFORMACJI W BADANIACH ARCHEOLOGICZNYCH 1 WSTĘP

KOPALNY DNA ŹRÓDŁEM INFORMACJI W BADANIACH ARCHEOLOGICZNYCH 1 WSTĘP M E T O D Y I M E T O D O L O G I A Archeologia Polski, t. LII: 2007, z. 1-2 PL ISSN 0003-8180 HENRYK W. WITAS KOPALNY DNA ŹRÓDŁEM INFORMACJI W BADANIACH ARCHEOLOGICZNYCH 1 WSTĘP Szczątki organizmów są

Bardziej szczegółowo

Spis treści ISSN 1231-918 X BIOTECHNOLOGIA ROLNICZA NOWE PERSPEKTYWY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ... 2

Spis treści ISSN 1231-918 X BIOTECHNOLOGIA ROLNICZA NOWE PERSPEKTYWY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ... 2 HODOWLA ROŚLIN I NASIENNICTWO NR 3/2009 KWARTALNIK POLSKIEJ IZBY NASIENNEJ Spis treści BIOTECHNOLOGIA ROLNICZA NOWE PERSPEKTYWY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ... 2 BIOLUMINESCENCJA W TRANSFORMACJI GENETYCZNEJ ORGANIZMÓW...

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metod molekularnych w badaniach bioremediacji substancji ropopochodnych

Zastosowanie metod molekularnych w badaniach bioremediacji substancji ropopochodnych NAFTA-GAZ, ROK LXIX, Nr 11 / 2013 Joanna Brzeszcz, Piotr Kapusta, Anna Turkiewicz Instytut Nafty i Gazu Zastosowanie metod molekularnych w badaniach bioremediacji substancji ropopochodnych Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Materiały 48. Sympozjum Speleologicznego

Materiały 48. Sympozjum Speleologicznego Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika Materiały 48. Sympozjum Speleologicznego Kletno, 16 19.10.2014 r. Organizatorzy: Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 4. 4 6.07.2008 Chałupy

Szkolenie 4. 4 6.07.2008 Chałupy Szkolenie 4 4 6.07.2008 Chałupy Rozwój zrównoważony w sektorze rybołówstwa morskiego integracja korzyści ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych. Racjonalna gospodarka i poprawa efektywności sektora

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wstępnej wersji projektu programu ochrony foki szarej, 16.10.2012

Uwagi do wstępnej wersji projektu programu ochrony foki szarej, 16.10.2012 Uwagi do wstępnej wersji projektu programu ochrony foki szarej, 16.10.2012 Org. Do którego punktu odnosi Fragment Uwagi do wybranego rozdziału Odpowiedź na uwagę Zgłaszająca się uwaga 0. Ogólna uwaga błędne

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W DIAGNOSTYCE MOLEKULARNEJ CHORÓB JEDNOGENOWYCH TECHNIQUES USED IN MOLECULAR DIAGNOSTICS OF MONOGENIC DISORDERS

TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W DIAGNOSTYCE MOLEKULARNEJ CHORÓB JEDNOGENOWYCH TECHNIQUES USED IN MOLECULAR DIAGNOSTICS OF MONOGENIC DISORDERS Nowiny Lekarskie 2006, 75, 5, 486 490 ALINA LICZBAŃSKA, ANNA WOŹNIAK, ANNA WAWROCKA, MACIEJ R. KRAWCZYŃSKI TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W DIAGNOSTYCE MOLEKULARNEJ CHORÓB JEDNOGENOWYCH TECHNIQUES USED IN MOLECULAR

Bardziej szczegółowo

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Grzegorz Gębura Rafał Masztalerz Robert Nowak Marek Wronowski Praca inżynierska wykonana pod kierunkiem dr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY MORŚWINA PROJEKT (19.12.2012) (PHOCOENA PHOCOENA L.,1758)

PROGRAM OCHRONY MORŚWINA PROJEKT (19.12.2012) (PHOCOENA PHOCOENA L.,1758) PROGRAM OCHRONY MORŚWINA PROJEKT (19.12.2012) (PHOCOENA PHOCOENA L.,1758) 0 Spis treści Przedmowa... 3 Wstęp... 4 1. Ogólne informacje o gatunku... 6 1.1. Wygląd zewnętrzny... 6 1.2. Długość życia, rozród...

Bardziej szczegółowo

- LC/MS typu Single Quad serii 6100 - LC/MS typu TOF serii 6200 - LC/MS/MS typu Triple Quad serii 6400 - LC/MS/MS typu Q-TOF serii 6500 - LC/MS/MS

- LC/MS typu Single Quad serii 6100 - LC/MS typu TOF serii 6200 - LC/MS/MS typu Triple Quad serii 6400 - LC/MS/MS typu Q-TOF serii 6500 - LC/MS/MS - LC/MS typu Single Quad serii 6100 - LC/MS typu TOF serii 6200 - LC/MS/MS typu Triple Quad serii 6400 - LC/MS/MS typu Q-TOF serii 6500 - LC/MS/MS typu Ion Trap serii MS 500 Spis treści Kiedy sukces naukowy

Bardziej szczegółowo

Farmakogenetyka Biotechnologia Medyczna I o

Farmakogenetyka Biotechnologia Medyczna I o ĆWICZENIE 2 Oznaczanie polimorfizmu cytochromu CYP2D6 za pomocą tradycyjnych metod biologii molekularnej: PCR-RFLP I. Łańcuchowa reakcja polimerazy PCR (polymerase chain reaction) Technika PCR rozwinęła

Bardziej szczegółowo

BADANIA IMMUNOGENETYCZNE W TRANSPLANTOLOGII I DIAGNOSTYCE. Praca zbiorowa pod redakcja Katarzyny Boguni-Kubik

BADANIA IMMUNOGENETYCZNE W TRANSPLANTOLOGII I DIAGNOSTYCE. Praca zbiorowa pod redakcja Katarzyny Boguni-Kubik BADANIA IMMUNOGENETYCZNE W TRANSPLANTOLOGII I DIAGNOSTYCE Praca zbiorowa pod redakcja Katarzyny Boguni-Kubik BADANIA IMMUNOGENETYCZNE W TRANSPLANTOLOGII I DIAGNOSTYCE Praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

swego nie znacie promocja osiągnięć nauki polskiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

swego nie znacie promocja osiągnięć nauki polskiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Cudze chwalicie, swego nie znacie promocja osiągnięć nauki polskiej 2 Publikacja sfinansowana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nazwa

Bardziej szczegółowo

NR 3-4 (144) MARZEC-KWIECIEŃ 2005

NR 3-4 (144) MARZEC-KWIECIEŃ 2005 PISMO MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO W GDYNI Wiemy czy nie wiemy, NR 3-4 (144) MARZEC-KWIECIEŃ 2005 Wiemy czy nie wiemy, ile jest dorszy?... 2 Co dalej???... 5 Globalna walka z nielegalnymi i nieraportowanymi

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY EPIDEMIOLOGII

PODSTAWY EPIDEMIOLOGII PODSTAWY EPIDEMIOLOGII Podręcznik dla słuchaczy studiów przed- i podyplomowych oraz słuchaczy Szkoły Zdrowia Publicznego Świa towa Organizacj a Zdrowia jes t specjalis tyczną agendą Organizacji Narodów

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2010 r.

Katowice, styczeń 2010 r. Projekt: KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) Tytuł Zadania

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kepel, Mateusz Ciechanowski, Radosław Jaros. P R O J E K T Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze

Andrzej Kepel, Mateusz Ciechanowski, Radosław Jaros. P R O J E K T Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze Andrzej Kepel, Mateusz Ciechanowski, Radosław Jaros P R O J E K T Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze Andrzej Kepel, Mateusz Ciechanowski, Radosław Jaros Wytyczne

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

NA WYDZIALE BIOLOGII, GEOGRAFII I OCEANOLOGII

NA WYDZIALE BIOLOGII, GEOGRAFII I OCEANOLOGII NA WYDZIALE BIOLOGII, GEOGRAFII I OCEANOLOGII KATALOG IMPREZ dr Piotr Rutkowski, dr Stella Mudrak, mgr inż. Magdalena Więcko Redakcja: mgr Aleksandra Matuszkiewicz Kontakt: piotr1rutkowski@gmail.com Tel:

Bardziej szczegółowo

KOMITET REDAKCYJNY EDITORIAL BOARD Jerzy Czapla (przewodniczący) Jan Glogowski, Józef Szarek

KOMITET REDAKCYJNY EDITORIAL BOARD Jerzy Czapla (przewodniczący) Jan Glogowski, Józef Szarek Uni wer syt etwar mi ńsko Mazur skiwol szt yni e Uni ver si t yofwar mi aandmazur yi nol szt yn 31 ( 2010) Wydawni ct wo Uni wer syt et uwar mi ńsko Maz ur ski ego Ol sz t yn2010 KOMITET REDAKCYJNY EDITORIAL

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY HIGIENY I EKOLOGII CZŁOWIEKA

WYBRANE PROBLEMY HIGIENY I EKOLOGII CZŁOWIEKA 1 WYBRANE PROBLEMY HIGIENY I EKOLOGII CZŁOWIEKA Pod redakcją dr hab. n. med. Emilii Kolarzyk 2 SPIS TREŚCI WSTĘP Emilia Kolarzyk... 4 I. STANOWISKO CZŁOWIEKA W PRZYRODZIE Emilia Kolarzyk... 6 II. ŚRODOWISKOWE

Bardziej szczegółowo

Polskie Eliminacje Konkursu Prac Młodych Naukowców UE

Polskie Eliminacje Konkursu Prac Młodych Naukowców UE Polskie Eliminacje Konkursu Prac Młodych Naukowców UE 21-23 marca 2014 Centrum Konferencyjne CNK Spis treści Organizatorzy Odkrycia. Festiwal Młodych Badaczy Konkurs Prac Młodych Naukowców UE Znakomite

Bardziej szczegółowo

Państwowa służba geologiczna. o gazie w łupkach

Państwowa służba geologiczna. o gazie w łupkach Państwowa służba geologiczna o gazie w łupkach Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 2013 Publikacja zrealizowana w ramach zadań państwowej służby geologicznej Projekt: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Demograficzne uwarunkowania podaży pracy grupy wiekowej 19 24 lat 9. w województwie opolskim do 2020 r. w układzie przestrzennym

Demograficzne uwarunkowania podaży pracy grupy wiekowej 19 24 lat 9. w województwie opolskim do 2020 r. w układzie przestrzennym Demograficzne uwarunkowania podaży pracy grupy wiekowej 19 24 lat 9 Demograficzne uwarunkowania podaży pracy grupy wiekowej 19 24 lat w województwie opolskim do 2020 r. w układzie przestrzennym Uwagi metodologiczne

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY WYDZIAŁ INFORMATYKI ROZPRAWA DOKTORSKA Katarzyna Sikora Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych Promotor rozprawy:

Bardziej szczegółowo