DESIGNJET T790 & T1300 eprinter series. Informacje prawne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DESIGNJET T790 & T1300 eprinter series. Informacje prawne"

Transkrypt

1 DESIGNJET T790 & T1300 eprinter series

2 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. First edition Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mog ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma HP nie ponosi odpowiedzialnoci za ewentualne bdy techniczne czy redakcyjne wystpujce w niniejszym dokumencie.

3 Umowa licencyjna na oprogramowanie HP Oprogramowanie typu Open Source Uwagi prawne PLWW

4 Umowa licencyjna na oprogramowanie HP PRZED UYCIEM NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA PRZECZYTAJ UWANIE PONISZE INFORMACJE: Niniejsza Umowa Licencyjna Uytkownika ( Umowa Licencyjna ) pomidzy (a) Uytkownikiem (osob fizyczn lub podmiotem reprezentowanym) i firm (b) Hewlett-Packard Company ( Firma HP ) reguluje uywanie produktu oprogramowania ( Oprogramowanie ). Niniejsza Umowa Licencyjna nie ma zastosowania, jeli zawarto oddzieln umow licencyjn midzy Uytkownikiem i HP lub dostawcami Oprogramowania, w tym umow licencyjn w postaci dokumentacji online. Termin Oprogramowanie moe obejmowa (i) zwizane noniki, (ii) instrukcj obsugi i inne materiay drukowane oraz (iii) dokumentacj online lub w postaci elektronicznej (okrelane jako Dokumentacja uytkownika ). PRAWA DOTYCZCE OPROGRAMOWANIA S OFEROWANE WYCZNIE POD WARUNKIEM ZAAKCEPTOWANIA PRZEZ UYTKOWNIKA WSZYSTKICH WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. INSTALOWANIE, KOPIOWANIE, POBIERANIE LUB UYCIE OPROGRAMOWANIA W INNY SPOSÓB OZNACZA ZOBOWIZANIE UYTKOWNIKA DO PRZESTRZEGANIA POSTANOWIE NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. JELI NIE AKCEPTUJESZ WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ, NIE INSTALUJ, NIE POBIERAJ ANI NIE UYWAJ OPROGRAMOWANIA W INNY SPOSÓB. JELI UYTKOWNIK ZAKUPI OPROGRAMOWANIE, ALE NIE AKCEPTUJE WARUNKÓW UMOWY LICENCYJNEJ, POWINIEN ZWRÓCI OPROGRAMOWANIE W MIEJSCU ZAKUPU W CIGU 14 DNI, ABY UZYSKA ZWROT CENY ZAKUPU. JELI OPROGRAMOWANIE JEST ZAINSTALOWANE LUB UDOSTPNIANE WRAZ Z INNYM PRODUKTEM, MONA ZWRÓCI CAY NIEUYWANY PRODUKT. 1. OPROGRAMOWANIE INNYCH FIRM Oprócz waciwego oprogramowania HP ( Oprogramowanie HP ) w skad oprogramowania moe wchodzi oprogramowanie licencjonowane przez inne firmy ( Oprogramowanie innej firmy i Licencja innej firmy ). Dowolne Oprogramowanie innej firmy podlega warunkom odpowiedniej Licencji innej firmy. Zazwyczaj Licencja innej firmy znajduje si w pliku, np. license.txt. Jeli nie moesz jej znale, skontaktuj si z pomoc techniczn firmy HP. Jeli Licencja innej firmy obejmuje licencje zapewniajce dostpno kodu ródowego (np. Powszechn licencj publiczn GNU), a odpowiedni kod ródowy nie jest doczony do Oprogramowania, informacje o sposobie uzyskania takiego kodu naley odszuka na stronach pomocy technicznej dla produktu w witrynie internetowej firmy HP (hp.com). 2. PRAWA LICENCYJNE. Uytkownik uzyskuje nastpujce prawa pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków niniejszej Umowy: a. Uywanie oprogramowania. HP udziela uytkownikowi licencji na uywanie jednej kopii Oprogramowania HP. Uywanie oznacza instalowanie, kopiowanie, przechowywanie, adowanie, wykonywanie, wywietlanie lub uywanie Oprogramowania HP w inny sposób. Uytkownikowi nie wolno modyfikowa Oprogramowania HP ani wycza jego funkcji licencjonowania lub kontrolnych. Jeli Oprogramowanie jest dostarczane przez HP do wykorzystania razem z produktem sucym do przetwarzania obrazu lub drukowania (Oprogramowaniem jest np. sterownik drukarki, oprogramowanie ukadowe lub dodatek), mona go uywa wycznie z tym produktem ( Produkt HP ). Dodatkowe ograniczenia dotyczce Uywania moe zawiera dokumentacja uytkownika. Nie wolno uywa czci skadowych Oprogramowania HP osobno. Uytkownik nie ma prawa do dystrybuowania Oprogramowania HP. b. Kopiowanie. Prawo do kopiowania oznacza prawo uytkownika do wykonywania kopii archiwalnych lub zapasowych Oprogramowania HP, ale pod warunkiem, e kada kopia zawiera wszystkie oryginalne informacje dotyczce tytuu wasnoci Oprogramowania HP i jest wykorzystywana tylko w celu tworzenia kopii zapasowych. 3. UAKTUALNIENIA. Uytkownik moe uywa oprogramowania HP dostarczonego jako uaktualnienie, aktualizacja lub dodatek (wspólna nazwa Uaktualnienie ) pod warunkiem, e najpierw naby licencj oryginalnego oprogramowania HP oznaczonego przez HP jako uprawnione do uaktualnienia. Jeli Uaktualnienie zastpuje oryginalne Oprogramowanie HP, uytkownikowi nie wolno duej uywa Oprogramowania HP. Niniejsza Umowa Licencyjna dotyczy kadego PLWW Umowa licencyjna na oprogramowanie HP 1

5 Uaktualnienia, do którego firma HP nie doczya innych warunków. W przypadku sprzecznoci tych innych warunków z niniejsz Umow licencyjn bd obowizyway inne warunki. 4. PRZENIESIENIE PRAW a. Przeniesienie praw innych firm. Pocztkowy uytkownik Oprogramowania HP moe dokona jednorazowego przeniesienia praw do oprogramowania na innego uytkownika. Dowolne przeniesienie praw obejmuje wszystkie elementy skadowe, noniki, dokumentacj uytkownika, niniejsz Umow licencyjn oraz Certyfikat autentycznoci (jeli jest stosowany). Przeniesienie moe nie by bezporednie, tak jak np. wysyka. Przed dokonaniem przeniesienia uytkownik otrzymujcy Oprogramowanie musi wyrazi zgod na warunki niniejszej Umowy licencyjnej. Licencja automatycznie wygasa po przeniesieniu praw do Oprogramowania HP. b. Ograniczenia. Uytkownik nie moe Oprogramowania wynajmowa, wydzierawia, wypoycza, udostpnia czasowo w celach komercyjnych lub zastosowaniach biurowych. Uytkownik nie moe Oprogramowania HP podlicencjonowa, cedowa lub w inny sposób przenosi, poza wyjtkami wyranie okrelonymi w niniejszej Umowie licencyjnej. 5. PRAWA WYNIKAJCE Z TYTUU WASNOCI. Wszystkie prawa wasnoci intelektualnej do Oprogramowania i Dokumentacji uytkownika, w tym waciwe prawa autorskie, tajemnice handlowe, patenty i znaki towarowe, nale do firmy HP lub jej dostawców i s chronione przez prawo. Niedozwolone jest usuwanie jakichkolwiek danych identyfikacyjnych produktu, informacji o prawach autorskich i ogranicze wasnociowych dotyczcych Oprogramowania. 6. OGRANICZENIA ODTWARZANIA. Nie wolno odtwarza kodu ródowego, dekompilowa ani dezasemblowa Oprogramowania HP, poza wyjtkami dozwolonymi przez prawo. 7. ZGODA NA UYWANIE DANYCH. Firma HP i jej podmioty stowarzyszone mog zbiera i wykorzystywa informacje techniczne dostarczone przez Uytkownika w zwizku z (i) uytkowaniem oprogramowania lub produktu HP lub (ii) wiadczeniem usug pomocy technicznej dotyczcych Oprogramowania lub produktu HP. Wszystkie tego typu informacje podlegaj zasadom zachowania poufnoci HP. Firma HP nie bdzie wykorzystywa tych informacji w formie, która umoliwiaaby identyfikacj uytkownika, poza wyjtkami, gdy bdzie to konieczne do rozszerzenia uytkowania lub wiadczenia usug pomocy technicznej. 8. OGRANICZENIA RKOJMI. Bez wzgldu na jakiekolwiek szkody, które Uytkownik moe ponie, cakowita odpowiedzialno firmy HP i jej dostawców wynikajca z postanowie niniejszej Umowy licencyjnej, a take jedyne odszkodowanie dla Uytkownika, s ograniczone do wikszej z dwóch kwot: do kwoty zapaconej przez Uytkownika za produkt lub do kwoty 5,00 dolarów amerykaskich. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WACIWE, FIRMA HP ANI JEJ DOSTAWCY NIE BD W ADNYM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POREDNIE, NADZWYCZAJNE, UBOCZNE I PRZYPADKOWE (W TYM MIDZY INNYMI ZA UTRAT ZYSKÓW LUB DANYCH, PRZERW W PROWADZENIU DZIAALNOCI, USZKODZENIA CIAA LUB NARUSZENIE PRYWATNOCI) W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIZANE Z UYWANIEM LUB NIEMONOCI UYWANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET JELI FIRMA HP LUB DOWOLNY Z JEJ DOSTAWCÓW ZOSTALI POWIADOMIENI O MOLIWOCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD ORAZ NAWET JELI POWYSZE ODSZKODOWANIE NIE KOMPENSUJE PONIESIONEJ SZKODY. W niektórych jurysdykcjach nie jest dozwolone wyczanie lub ograniczanie odpowiedzialnoci za szkody przypadkowe lub wtórne, dlatego powysze ograniczenia i wyczenia mog Uytkownika nie dotyczy. 9. KLIENCI RZDOWI USA. Jeli Uytkownik jest jednostk rzdow USA, to zgodnie z sekcjami FAR i licencja na komercyjne oprogramowanie komputerowe, dokumentacj oprogramowania komputerowego oraz dane techniczne dla pozycji komercyjnych jest udzielana zgodnie z odpowiedni komercyjn umow licencyjn firmy HP. 10. ZGODNO Z PRAWEM EKSPORTOWYM. Uytkownik musi przestrzega wszystkich praw, zasad i regulacji (i) majcych zastosowanie do eksportowania lub importowania Oprogramowania, 2 PLWW

6 lub (ii) ograniczajcych uytkowanie Oprogramowania, w tym wszelkich ogranicze dotyczcych rozprzestrzeniania broni jdrowej, chemicznej i biologicznej. 11. ZASTRZEENIE PRAW. Wszystkie prawa nieprzyznane wyranie w niniejszej Umowie licencyjnej s zastrzeone przez firm HP i jej dostawców Hewlett-Packard Development Company, L.P. Wersja 11/06 PLWW Umowa licencyjna na oprogramowanie HP 3

7 Oprogramowanie typu Open Source Potwierdzenia dotyczce oprogramowania typu Open Source Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie zaprojektowane przez Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). Licencja na kod róda, kod obiektów i dokumentacj w pakiecie com.oreilly.servlet naley do Hunter Digital Ventures, LLC. Niniejsze oprogramowanie jest w czci oparte na pracach Independent JPEG Group. Obsuga wyrae regularnych realizowana przez pakiet bibliotek PCRE, który jest oprogramowaniem open source, którego autorem jest Philip Hazel, a posiadaczem praw autorskich University of Cambridge, Anglia. ródo dostpne w witrynie ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/ programming/pcre. Niniejsze oprogramowanie zawiera oprogramowanie kryptograficzne, którego autorem jest Eric Young Oferta pisemna dotyczca oprogramowania typu Open source Zgodnie z Powszechn licencj publiczn GNU, powszechn licencj publiczn SMAIL oraz licencj na oprogramowanie Sleepy Cat firma HP udostpnia klientom niniejsz ofert pisemn upowaniajc do otrzymania za opat 30 USD na dysku CD-R penej kopii kodu ródowego, który moe zosta odczytany przez urzdzenie, zgodnego ze wszystkimi kodami rozpowszechnianymi na mocy Powszechnej licencji publicznej GNU i/lub licencji na oprogramowanie Sleepy Cat. Dysk CD-R mona uzyska w najbliszym punkcie pomocy technicznej HP. Numery telefonów i adresy punktów pomocy technicznej mona znale na stronie 4 PLWW

8 Uwagi prawne Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS) Aby otrzyma dane dotyczce bezpieczestwa materialnego systemów atramentu uywanych w tej drukarce, naley wysa zapytanie pod poniszym adresem: Hewlett-Packard Customer Information Center, Pruneridge Avenue, Dept. MSDS, Cupertino, CA 95014, USA Dostpna jest równie strona sieci Web: productinfo/psis_inkjet.htm Oznaczenie prawne modelu Do celów identyfikacyjnych ten produkt jest oznaczony przepisowym numerem modelu. Do produktu przypisano nastpujcy oficjalny numer identyfikacyjny modelu: BCLAA Tego oficjalnego numeru identyfikacyjnego nie naley myli z nazw rynkow (np. drukarka HP Designjet) ani numerem produktu (np. Z####X, gdzie Z i X oznacza dowoln liter, a # oznacza dowoln cyfr). Deklaracje wymagane przepisami organów regulacyjnych Unia Europejska Ekologiczne Wskazówki ekologiczne Firma HP dokada wszelkich stara, aby pomaga w zmniejszaniu negatywnego oddziaywania na rodowisko. Podane poniej wskazówki ekologiczne maj uatwi znalezienie sposobów drukowania, których wpyw na rodowisko bdzie moliwie najmniejszy. Wicej o dziaaniach firmy HP na rzecz ochrony rodowiska mona znale w informacjach dotyczcych okrelonych funkcji produktu oraz w witrynie HP Eco Solutions ( Program ochrony rodowiska Firma Hewlett-Packard dostarcza produkty wysokiej jakoci, speniajce normy ochrony rodowiska. W projekcie tego produktu uwzgldniono recykling materiaów. Liczba surowców zostaa ograniczona do minimum przy zapewnieniu odpowiedniej funkcjonalnoci i niezawodnoci urzdzenia. Materiay odmiennego typu s atwe do oddzielenia. Przewidziano atwy dostp do detali mocujcych i innych czników, jak te atwe ich usuwanie za pomoc typowych narzdzi. Czci o duym znaczeniu zostay zaprojektowane w sposób zapewniajcy ich atw dostpno i umoliwiajcy sprawny demonta oraz napraw. Wicej informacji na ten temat znajduje si w witrynie internetowej HP powiconej ochronie rodowiska pod adresem Tworzywa sztuczne Elementy z tworzyw sztucznych o wadze przekraczajcej 25 gramów s oznaczone zgodnie ze standardami midzynarodowymi, które zwikszaj moliwo identyfikacji tworzyw sztucznych do przetworzenia po zakoczeniu okresu eksploatacji produktu. Program recyklingu Firma HP oferuje coraz wiksz liczb programów zwrotu i recyklingu produktów w wielu krajach/ regionach, a take wspópracuje z najwikszymi na wiecie orodkami recyklingu urzdze elektronicznych. Firma HP oszczdza surowce, wprowadzajc do sprzeday zregenerowane produkty. Aby uzyska wicej informacji dotyczcych recyklingu produktów firmy HP, przejd do witryny PLWW Uwagi prawne 5

9 Program recyklingu materiaów eksploatacyjnych dla drukarek atramentowych firmy HP Firma HP dokada wszelkich stara w celu ochrony rodowiska. Program recyklingu materiaów eksploatacyjnych HP Inkjet Supplies Recycling Program jest dostpny w wielu krajach/regionach. Pozwala on na bezpatn utylizacj zuytego pojemnika z atramentem. Wicej informacji mona uzyska w witrynie: Zalecenie dotyczce baterii Bateria litowa Ten produkt zawiera bateri suc do zachowania integralnoci danych zegara czasu rzeczywistego lub ustawie produktu. ywotno baterii jest równa okresowi eksploatacji produktu. Wszelkie czynnoci zwizane z obsug lub wymian baterii powinny by wykonywane przez wykwalifikowanego pracownika pomocy technicznej. Ten produkt HP zawiera bateri litow znajdujc si na wewntrznej pycie gównej, która po zuyciu moe wymaga specjalnego postpowania. Substancje chemiczne Firma HP jest zobowizana do przekazywania swoim klientom informacji na temat substancji chemicznych obecnych w jej produktach, zgodnie z takimi wymaganiami prawnymi, jak REACH (Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady). Raport dotyczcy informacji chemicznych dla tego produktu mona znale pod adresem Zasady postpowania z zuytym sprztem przez uytkowników w gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej Dwik (Niemcy) Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu wskazuje, e uytkownik nie moe pozby si produktu, wkadajc go do pojemnika wraz z innymi odpadami bytowymi z gospodarstwa domowego. Obowizkiem uytkownika jest natomiast zapewnienie odpowiedniej utylizacji zuytego sprztu przez przekazanie go do wyznaczonego miejsca zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Oddzielna zbiórka i utylizacja zuytego sprztu przyczyni si do zachowania rodowiska naturalnego i zagwarantuje jego utylizacj w sposób niezagraajcy przyrodzie i ludzkiemu zdrowiu. Wicej informacji o tym, gdzie mona zostawi zuyty sprzt do utylizacji, mona uzyska w urzdzie miasta, od firmy prowadzcej wywóz mieci w miejscu zamieszkania lub w sklepie, gdzie produkt zosta zakupiony. Geräuschemission (Germany) LpA < 70 db, am Arbeitsplatz, im Normalbetrieb, nach DIN45635 T. 19. Stany Zjednoczone U.S.A. Electromagnetic compatibility (EMC) FCC statements (U.S.A.) The U.S. Federal Communications Commission (in 47 cfr15.105) has specified that the following notices be brought to the attention of users of this product. 6 PLWW

10 This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Shielded cables: use of shielded data cables is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules. CAUTION: Pursuant to Part of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment. Note This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and the receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult your dealer or an experienced radio/tv technician. For further information, contact: Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, CA (650) Power consumption Cut sheet printing: To ensure best print quality and customer experience, the printer will enter a low energy state only after the default sleep mode wait time and once the print job is completed. Hewlett-Packard printing and imaging equipment marked with the ENERGY STAR logo is qualified to the U.S. Environmental Protection Agency s ENERGY STAR specifications for imaging equipment. The following mark will appear on ENERGY STAR qualified imaging products: Additional ENERGY STAR qualified imaging product model information is listed at go/energystar/. PLWW Uwagi prawne 7

11 Ecological Attention California users The battery supplied with this product may contain perchlorate material. Special handling may apply. See for information. Atención a los usuarios de California La pila proporcionada con este producto puede contener perclorato. Podría requerir manipulación especial. Canada Consulte para obtener más información. Electromagnetic compatibility (EMC) Normes de sécurité (Canada) Le présent appareil numérique n émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le réglement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. DOC statement (Canada) Turkey Korea This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur Republic of Turkey: In conformity with the EEE Regulation Japan 8 PLWW

12 Safety power cord warning Taiwan China Україна: Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнані, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня PLWW Uwagi prawne 9

13 DECLARATION OF CONFORMITY according to ISO/IEC and EN Supplier's Name: Hewlett-Packard Company DoC Nº: BCLAA Supplier's Address: Cami de Can Graells, Sant Cugat del Vallès Barcelona, Spain declares, that the product, Product Name and Model: HP Designjet Z3100/Z3200/Z2100 Photo printer series, HP Designjet T1100/T1120/T1200/T1300 printer series, HP Designjet Z5000 printer series, HP Designjet T610/T620/T770/T790 printer series, Regulatory Model Number: 1) BCLAA-0608 Product Options: All conforms to the following Product Specifications: Safety: IEC :2005 (2nd Edition)/EN :2006 +A11:2009 CAN/CSA-C22.2 No /UL :2007 EMC: EN 55022:2006 +A1:2007/CISPR 22:2005 +A1:2005 Class B EN 55024:1998 +A1:2001 +A2:2003 EN :2006/ IEC :2005 EN :1995+A1:2001/ IEC :1994 +A1:2001+A2:2005 FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B Energy Use: Regulation (EC) No. 1275/2008 ENERGY STAR Qualified Imaging Equipment Operational Mode (OM) Test Procedure The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EuP Directive 2005/32/EC and the EMC Directive 2004/108/EEC and carries the -marking accordingly. In addition it complies with the WEEE Directive 2002/96/EC and RoHS Directive 2002/95/EC. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Additional Information: 1) This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers. Sant Cugat del Vallés (Barcelona), Carlos Lahoz Buch October 21 st, 2010 Product Regulations Manager Local contact for regulatory topics only: EMEA Contact : Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, Boeblingen, Germany USA Contact: Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover St, Palo Alto, CA 94304, USA. Phone: (650)

Instrukcja obsługi. Xperia P TV Dock DK21

Instrukcja obsługi. Xperia P TV Dock DK21 Instrukcja obsługi Xperia P TV Dock DK21 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie tyłu podstawki TV Dock...3 Pierwsze kroki...4 Menedżer LiveWare...4 Uaktualnianie Menedżer LiveWare...4 Używanie podstawki

Bardziej szczegółowo

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Instrukcja obsługi Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie podstawki TV Dock...3 Pierwsze kroki...4 Smart Connect...4 Uaktualnianie Smart Connect...4 Używanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. USB Charger UCH20

Instrukcja obsługi. USB Charger UCH20 Instrukcja obsługi USB Charger UCH20 Spis treści Wprowadzenie... 3 USB Charger informacje... 3 Używanie ładowarki USB... 4 Ładowanie urządzenia...4 Informacje prawne...5 Declaration of Conformity...6 2

Bardziej szczegółowo

Drukarka wielofunkcyjna HP Designjet T1200 HD i skaner HP Designjet HD Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy HP

Drukarka wielofunkcyjna HP Designjet T1200 HD i skaner HP Designjet HD Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy HP Drukarka wielofunkcyjna HP Designjet T1200 HD i skaner HP Designjet HD Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy HP Produkt HP Okres ograniczonej gwarancji Drukarka i skaner 1 rok Oprogramowanie 90 dni

Bardziej szczegółowo

Drukarka HP Designjet serii T770 i T1200. Informacje prawne

Drukarka HP Designjet serii T770 i T1200. Informacje prawne Drukarka HP Designjet serii T770 i T1200 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. First edition Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Instalacja. KLAWIATURA Z MECHANIZMEM NOŻYCOWYM Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instalacja. KLAWIATURA Z MECHANIZMEM NOŻYCOWYM Instrukcja szybkiego uruchomienia Instalacja 1. Wymagania systemowe: Komputer PC z portem US 2. Obsługiwany system operacyjny: Windows XP / Vista/ 7/ 8 3. Włóż 6 baterii AAA do komory. Podwójne kółko na krótko rozbłyśnie na niebiesko Klawiatura

Bardziej szczegółowo

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Instrukcja obsługi Magnetic Charging Dock Spis treści Wprowadzenie...3 Łatwe ładowanie...3 Korzystanie z magnetycznej podstawki ładującej...4 Korzystanie z przystawek...4 Ładowanie telefonu...4 Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartTags

Instrukcja obsługi. SmartTags Instrukcja obsługi SmartTags Spis treści Wprowadzenie...3 Pierwsze kroki...3 Korzystanie z tagów SmartTag...4 Informacje prawne...5 2 Wprowadzenie Co to są tagi SmartTag? Tagi SmartTag wywołują określone

Bardziej szczegółowo

Drukarka HP Designjet seria L Informacje prawne

Drukarka HP Designjet seria L Informacje prawne Drukarka HP Designjet seria L28500 Informacje prawne 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Wydanie pierwsze Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Bluetooth Keyboard BKB10

Instrukcja obsługi. Bluetooth Keyboard BKB10 Instrukcja obsługi Bluetooth Keyboard BKB10 Spis treści Podstawy...3 Omówienie...3 Ładowanie klawiatury...4 Włączanie klawiatury...5 Konfigurowanie klawiatury...6 Pomoc w Internecie...7 Informacje prawne...8

Bardziej szczegółowo

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Instrukcja obsługi Smart Imaging Stand IPT-DS10M Spis treści Instrukcja obsługi inteligentnej podstawki do robienia zdjęć...3 Wprowadzenie...4 Omówienie funkcji...4 Omówienie urządzenia...4 Podstawy...5

Bardziej szczegółowo

Laserowa myszka dla graczy ASUS GX800 Podręcznik użytkownika

Laserowa myszka dla graczy ASUS GX800 Podręcznik użytkownika Laserowa myszka dla graczy ASUS GX800 1 6 Podręcznik użytkownika 15G06S001000 PL5761 Wydanie poprawione (V1) Kwiecień 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707541 POLSKI -ZAWARTOŚĆ PAKIETU 4 -SPECYFIKACJE TECHNICZNE 4 -ZAKRES ZASTOSOWAŃ 4 -INSTALACJA SPRZĘ TU 5 -INSTALACJA OPROGRAMOWANIA 6 -OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Stereo Bluetooth Headset SBH20

Instrukcja obsługi. Stereo Bluetooth Headset SBH20 Instrukcja obsługi Stereo Bluetooth Headset SBH20 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie akcesorium...3 Podstawy...4 Połączenia...6 Słuchanie muzyki...7 Technologia połączeń wielopunktowych...7 Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

VH110 Instrukcja obsługi

VH110 Instrukcja obsługi VH110 Instrukcja obsługi Spis treści Widok zestawu słuchawkowego...5 Wstęp...6 Ładowanie...7 Włączanie i wyłączanie...8 Powiązanie zestawu słuchawkowego...9 Powiązanie zestawu słuchawkowego z telefonem...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Style Cover Window SCR24

Instrukcja obsługi. Style Cover Window SCR24 Instrukcja obsługi Style Cover Window SCR24 Spis treści Czynności przygotowawcze...3 Wprowadzenie...3 Omówienie...3 Ładowanie...3 Konfiguracja One-touch...4 Podstawy obsługi urządzenia...5 Obsługa okienka...5

Bardziej szczegółowo

Bluetooth Speaker with Magnetic Charging Pad BSC10

Bluetooth Speaker with Magnetic Charging Pad BSC10 Instrukcja obsługi Bluetooth Speaker with Magnetic Charging Pad BSC10 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie...3 Stan diody powiadomień...3 Korzystanie z przystawek...5 Ładowanie...6 Pierwsze kroki...7

Bardziej szczegółowo

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T I N S T R U K C J A O B S Ł U G I N I - 7 0 7 5 3 3 1 P O L S K I Z awa rt o ś ć pa k i e t u 5 S p e c y f i k a c

Bardziej szczegółowo

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S I N S T R U K C J A O B S Ł U G I N I - 7 0 7 5 3 4 P O L S K I Z awa rt o ś ć pa k i e t u 5 S p e c y f i k a c j e t e c h n i c z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Instrukcja obsługi. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Instrukcja obsługi Stereo Bluetooth Headset SBH50 Spis treści Stereo Bluetooth HeadsetInstrukcja obsługi...3 Wprowadzenie...4 Omówienie funkcji...4 Omówienie urządzenia...4 Omówienie ikon stanu...5 Podstawy...6

Bardziej szczegółowo

Laserowa myszka dla graczy ASUS GX900

Laserowa myszka dla graczy ASUS GX900 Laserowa myszka dla graczy ASUS GX900 Podręcznik użytkownika PL5887 Wydanie poprawione (V1) Sierpień 20 Copyright 20 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

AdApter telefoniczny 2 przewodnik instalacji instrukcja obsługi

AdApter telefoniczny 2 przewodnik instalacji instrukcja obsługi Adapter Telefoniczny 2 PRZEWODNIK INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 Spis treści Uwagi ogólne oraz ostrzeżenia dla Użytkownika 5 Wprowadzenie 7 Budowa urządzenia 8 Instalacja urządzenia 9 Pierwsze kroki 10

Bardziej szczegółowo

Synology Remote. Przewodnik użytkownika

Synology Remote. Przewodnik użytkownika Synology Remote Przewodnik użytkownika Remote08312010 Spis treści 3 Witamy 4 Informacje podstawowe o pilocie Synology Remote 5 Zawartość opakowania 6 Pierwsze kroki 11 Specyfikacje pilota Synology Remote

Bardziej szczegółowo

NANO BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707537

NANO BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707537 NANO BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707537 POLSKI ZAWARTOŚĆ PAKIETU 4 SPECYFIKACJE TECHNICZNE 4 ZAKRES ZASTOSOWAŃ 4 INSTALACJA SPRZĘ TU 5 KONFIGURACJA RUTERA 6 WPS 11 CE/FCC

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi. Video instrukcja. www.vdocyclecomputing.com/service

Skrócona instrukcja obsługi. Video instrukcja. www.vdocyclecomputing.com/service Skrócona instrukcja obsługi Video instrukcja www.vdocyclecomputing.com/service 1 Spis treści Polski... 04 2 Instalacja Tabela rozmiarów kół... 34 Mocowanie stopki na kierownicy... 36 Montaż magnesu...

Bardziej szczegółowo

BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707538

BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707538 BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707538 POLSKI ZAWARTOŚĆ PAKIETU 4 SPECYFIKACJE TECHNICZNE 4 ZAKRES ZASTOSOWAŃ 4 INSTALACJA SPRZĘ TU 5 KONFIGURACJA RUTERA 6 WPS 11 CE/FCC

Bardziej szczegółowo

Holux. Odbiornik GPS

Holux. Odbiornik GPS Holux Odbiornik GPS M-215 Instrukcja obsługi PAŹDZIERNIK 2007 wersja.a Technology, Inc. 1F, No. 30, R&D Rd. II, HsinChu City 300, Science-based Industrial Park, Taiwan TEL: 886-3-6687000 FAX: 886-3-6687111

Bardziej szczegółowo

BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707521

BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707521 BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707521 POLSKI ZAWARTOŚĆ PAKIETU 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE 5 ZAKRES ZASTOSOWAŃ 6 INSTALACJA SPRZĘ TU 6 KONFIGURACJA RUTERA 9 WPS 14 CE/FCC

Bardziej szczegółowo

HEART RATE MONITOR KCAL. More PC 26.14

HEART RATE MONITOR KCAL. More PC 26.14 HEART RATE MONITOR PL Zone Indicator KCAL More Information www.sigma-qr.com PC 26.14 1 POLSKI Treść 1 Wyświetlacz, funkcje przycisków i nawigacja w przeglądzie 3 2 Wprowadzanie ustawień 8 3 Trening z PC

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Video załącznik Video - Obsługa Video - Ustawianie www.vdocyclecomputing.com/service 1 Spis treści Instalacja Polska instrukcja obsługi... 04 Tabela rozmiarów kół... 32 Uchwyt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC-N

Instrukcja obsługi PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC-N Instrukcja obsługi PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC-N Gratulujemy zakupu pilota zdalnego sterowania RC-N. Twój pilot umożliwi Tobie łatwą, bezproblemową i dyskretną zmianę głośności dźwięku i programu w Twoich

Bardziej szczegółowo

BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707517

BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707517 BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707517 POLSKI ZAWARTOŚĆ PAKIETU 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE 5 ZAKRES ZASTOSOWAŃ 6 INSTALACJA SPRZĘ TU 6 KONFIGURACJA RUTERA 9 WPS 14 CE/FCC

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TV-IP201 TV-IP201W

Przewodnik szybkiej instalacji TV-IP201 TV-IP201W Przewodnik szybkiej instalacji TV-IP201 TV-IP201W Spis treści Polski... 1 1. Zanim zaczniesz... 1 2. Jak podłączyć... 2 3. CKonfiguracja kamery z serwerem web... 3 4. Użycie kamery IP bezprzewodowo (tylko

Bardziej szczegółowo

Mouse Tracer Fiorano RF

Mouse Tracer Fiorano RF Mysz Tracer Fiorano RF Instrukcja obsługi Mouse Tracer Fiorano RF User s Manual Mysz Tracer Fiorano RF 2 www.tracer.eu Mysz Tracer Fiorano RF www.tracer.eu 3 Mysz Tracer Fiorano RF Uwaga Uwaga: 4 www.tracer.eu

Bardziej szczegółowo

HEART RATE MONITOR ZONE INDICATOR KCAL MORE INFORMATION PC 26.14

HEART RATE MONITOR ZONE INDICATOR KCAL MORE INFORMATION  PC 26.14 HEART RATE MONITOR ZONE INDICATOR KCAL MORE INFORMATION WWW.SIGMA-QR.COM PC 26.14 1 POLSKI Treść 1 Wyświetlacz, funkcje przycisków i nawigacja w przeglądzie 1 Wyświetlacz, funkcje przycisków i nawigacja

Bardziej szczegółowo

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents AltiumLive Dashboard - sownik Language AltiumLive Dashboard - Glossary Contents Konto (Account) Aktywacja (Activation) Kod aktywacji (Activation Code) Kontakt (Contact) Grupa (Group) Administrator grupy

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji TV-IP301 TV-IP301W

Szybki przewodnik instalacji TV-IP301 TV-IP301W Szybki przewodnik instalacji TV-IP301 TV-IP301W Spis treści Polski... 1 1. Zanim zaczniesz... 1 2. Instalacja sprzętu... 2 3. Konfiguracja kamery internetowej... 3 Rozwiązanie problemów... 5 Wersja 05.05.2006

Bardziej szczegółowo

Drukarka DESIGNJET serii L25500. Informacje prawne (wydanie drugie)

Drukarka DESIGNJET serii L25500. Informacje prawne (wydanie drugie) Drukarka DESIGNJET serii L25500 Informacje prawne (wydanie drugie) Informacje prawne 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

Virtua - Podstawy obsługi

Virtua - Podstawy obsługi pl Virtua - Podstawy obsługi Spis treści Komponenty...1 Montaż...6 Uruchomienie urządzenia...14 Wyłączenie urządzenia...16 Załadunek nośników...17 Konfiguracja...20 Ustawienia DICOM Host...31 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Nr 001-01-PL BauPVo (nr UE 305/2011)

Nr 001-01-PL BauPVo (nr UE 305/2011) Deklaracja właściwości użytkowych Nr 001-01-PL BauPVo (nr UE 305/2011) 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Zamki rurowo-ramowe zgodnie z normą DIN EN 12209:2004-03 + sprostowanie 1:2006-06

Bardziej szczegółowo

Adapter druku sieciowego HP USB. Podręcznik użytkownika

Adapter druku sieciowego HP USB. Podręcznik użytkownika Adapter druku sieciowego HP USB Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uwagi firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie

Bardziej szczegółowo

a. When the OSD menu is active, this button will act as the exit key (exit OSD menu).

a. When the OSD menu is active, this button will act as the exit key (exit OSD menu). V173 LCD Monitor )mpowering technology Quick Start Guide 2 e/exit: a. When the OSD menu is active, this button will act as the exit key (exit OSD menu). b. When the OSD menu is inactive, press this button

Bardziej szczegółowo

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10; 11.040.01 PN-EN ISO 13485:2012/AC Wprowadza EN ISO 13485:2012/AC:2012, IDT Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych Poprawka

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie TRENDnetVIEW Pro. ŸInstrukcja uruchomieniowa (1)

Oprogramowanie TRENDnetVIEW Pro. ŸInstrukcja uruchomieniowa (1) Oprogramowanie TRENDnetVIEW Pro ŸInstrukcja uruchomieniowa (1) TRENDnetVIEW Pro/05.29.2014 Spis treści Wymagania programu TRENDnetVIEW Pro... 19 Instalacja programu TRENDnetVIEW Pro... 20 Dodawanie kamer...

Bardziej szczegółowo

user s manual NV-002MIC

user s manual NV-002MIC user s manual NV-002MIC NV-002MIC - user's manual, ver. 1.0 INFORMATION EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with requirements of following

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności Siedziba główna: DK-6430 Nordborg, Dania Nr reg.: 31744 DK-6000, Dania Telefax: +45 76 35 65 98 Telefon: +45 76 35 65 65 Deklaracja zgodności (tłumaczenie z oryginału) Industrial Automation Fluid Controls

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Style Cover Window SCR42

Instrukcja obsługi. Style Cover Window SCR42 Instrukcja obsługi Style Cover Window SCR42 Spis treści Czynności przygotowawcze...3 Wprowadzenie... 3 Omówienie...3 Konfiguracja One-touch... 3 Ładowanie... 4 Podstawy obsługi urządzenia... 5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności Siedziba główna: DK-6430 Nordborg, Dania Nr reg.: 31744 DK-6000, Dania Telefax: +45 76 35 65 98 Telefon: +45 76 35 65 65 Deklaracja zgodności (tłumaczenie z oryginału) Industrial Automation Fluid Controls

Bardziej szczegółowo

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi Zubehör / Accessories Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi http://www.blaupunkt.com 12V Fakra Microphone PTT (Push to talk) - key GROUND BLAUPUNKT Pin9 (Fakra) Bluetooth 10 Pin 2 (ISO) GROUND

Bardziej szczegółowo

EA-N66. Dwupasmowe bezprzewodowe urządzenie N900 3-w-1 Gigabitowy punkt dostępowy/most Wi-Fi/Rozszerzacz zasięgu

EA-N66. Dwupasmowe bezprzewodowe urządzenie N900 3-w-1 Gigabitowy punkt dostępowy/most Wi-Fi/Rozszerzacz zasięgu EA-N66 Dwupasmowe bezprzewodowe urządzenie N900 3-w-1 Gigabitowy punkt dostępowy/most Wi-Fi/Rozszerzacz zasięgu Instrukcja konfiguracji krok po kroku PL8661 Wydanie drugie Wrzesień 2013 Copyright 2013

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z wideoserwera, natychmiast odłącz zasilanie. Chroń wideoserwer przed kontaktem z wodą.

Bardziej szczegółowo

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual Chilli Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenie przed instalacją

Ostrzeżenie przed instalacją Ostrzeżenie przed instalacją Kamerę sieciową należy wyłączyć natychmiast po wykryciu nienormalnego dymu lub zapachu. Kamerę sieciową należy trzymać z dala od wody. Jeśli kamera sieciowa zamoczy się należy

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6003 N Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o., ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Bluetooth Remote with Handset Function BRH10

Instrukcja obsługi. Bluetooth Remote with Handset Function BRH10 Instrukcja obsługi Bluetooth Remote with Handset Function BRH10 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie funkcji...3 Omówienie urządzenia...3 Podstawy...5 Ładowanie pilota Bluetooth...5 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

MORE INFORMATION ROX GPS 7.0 QUICK START GUIDE

MORE INFORMATION  ROX GPS 7.0 QUICK START GUIDE MORE INFORMATION WWW.SIGMA-QR.COM ROX GPS 7.0 QUICK START GUIDE 1 MORE INFORMATION WWW.SIGMA-QR.COM QUICK START GUIDE 1 DE EN FR IT ES NL CZ PT HU SI SK TR BG RU DK FI POLSKI Spis treści 1 Zawartość opakowania

Bardziej szczegółowo

Smart Wireless Headset pro Instrukcja obsługi

Smart Wireless Headset pro Instrukcja obsługi Smart Wireless Headset pro Instrukcja obsługi Spis treści Wprowadzenie...4 Omówienie akcesorium...4 Omówienie ikon...6 Podstawy...7 Ładowanie baterii...7 Karta pamięci...7 Włączanie i wyłączanie...7 Włączanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

Serwer wydruku MarkNet N7000 Series

Serwer wydruku MarkNet N7000 Series Serwer wydruku MarkNet N7000 Series Podręcznik użytkownika systemu Windows Styczeń 2006 www.lexmark.com Wydanie: styczeń 2006 The following paragraph does not apply to any country where such provisions

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenie przed instalacją

Ostrzeżenie przed instalacją Ostrzeżenie przed instalacją Kamerę sieciową należy wyłączyć natychmiast po wykryciu nienormalnego dymu lub zapachu. Kamerę sieciową należy trzymać z dala od wody. Jeśli kamera sieciowa zamoczy się należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH

INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH Wszystkie rodzaje bram firmy produkcyjnej musz ubiega si o przyznanie nowej Normy EN13241-1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestratory hybrydowe EH5108H+, EH5216H+ SZYBKI START

Instrukcja obsługi. Rejestratory hybrydowe EH5108H+, EH5216H+ SZYBKI START Instrukcja obsługi Rejestratory hybrydowe EH5108H, EH5216H SZYBKI START Sept. 2010 FCC NOTICE (Class A) This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartWatch MN2

Instrukcja obsługi. SmartWatch MN2 Instrukcja obsługi SmartWatch MN2 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie...3 Ładowanie...3 Pierwsze kroki...4 Włączanie i wyłączanie...4 Konfigurowanie...4 Instalowanie aplikacji Smart Connect...4 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

skrótowy przewodnik informacyjny

skrótowy przewodnik informacyjny skrótowy przewodnik informacyjny drukarki hp deskjet 948c/940c/920c series* *Niektóre modele drukarek nie są osiągalne we wszystkich krajach spis treści oto drukarka hp deskjet..........................................1

Bardziej szczegółowo

ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Nr ref. WWW 22360811 ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH * X zg!oszenie zbioru na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik administracji Symbol cyfrowy zawodu: 343[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 343[01]-01-112 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

spełnia wymagania Dyrektywy Niskonapięciowej 2006/95/EC, w oparciu o następujące normy zharmonizowane

spełnia wymagania Dyrektywy Niskonapięciowej 2006/95/EC, w oparciu o następujące normy zharmonizowane Tłumaczenie oryginalnej deklaracji ( z języka angielskiego) Deklaracja Zgodności WE Producent C/Llevant, 4 08150-Parets del Vallès-Barcelona oświadcza, że produkt opisany poniżej CYLINDRICAL CASED AXIAL

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Kopiowanie/Drukowanie/Faksowanie/ Skanowanie/Funkcje skrzynek

Przewodnik Kopiowanie/Drukowanie/Faksowanie/ Skanowanie/Funkcje skrzynek Przewodnik Kopiowanie/Drukowanie/Faksowanie/ Skanowanie/Funkcje skrzynek . Spis treści 1 Wprowadzenie 1.1 Energy Star... 1-3 1.2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 1-4 1.3 Uwagi dotyczące przepisów...

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA FIRMY Spb Software House WAŻNE PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE. Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania firmy Spb Software House (zwana dalej Umową Licencyjną

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6603 Modem ADSL / Router Bezprzewodowy N Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp.

Bardziej szczegółowo

%$-,./+,-.0! Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece.

%$-,./+,-.0! Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece. !" $$$%&'! (%&'$)*)$$ +,-.!!" " " %$-,./+,-.0! $%& 1$$! %$$23$! 45 45!6$ Czcionka o stałej szerokoci Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece. Czcionka o stałej szerokoci

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Smart Bluetooth Speaker BSP60

Instrukcja obsługi. Smart Bluetooth Speaker BSP60 Instrukcja obsługi Smart Bluetooth Speaker BSP60 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie funkcji...3 Omówienie urządzenia...3 Podstawy...4 Ładowanie...4 Włączanie i wyłączanie...4 Resetowanie urządzenia...4

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

BWB XP. Pięciokanałowy cyfrowy fotometr płomieniowy. Wystarczy dodac gaz

BWB XP. Pięciokanałowy cyfrowy fotometr płomieniowy. Wystarczy dodac gaz Pięciokanałowy cyfrowy fotometr płomieniowy Równoczesny pomiar i wyświetlanie wyników dla pięciu pierwiastków Intuicyjny interfejs użytkownika ułatwiający obsługę urządzenia Wyświetlacz prowadzący krok

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Easy Scan 9600. Easy Scan 9600. Instrukcja Obsáugi. Wersja 1.2

Easy Scan 9600. Easy Scan 9600. Instrukcja Obsáugi. Wersja 1.2 Easy Scan 9600 Instrukcja Obsáugi Wersja 1.2 Prawo autorskie )adnej czci niniejszej instrukcji nie mo*na reprodukowaü lub przekazywaü *adnymi rodkami elektrycznymi lub mechanicznymi, takimi jak kserokopiowaniem

Bardziej szczegółowo

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

TEW-510APB. Instrukcja Szybkiej Instalacji. Version 12.12.2006

TEW-510APB. Instrukcja Szybkiej Instalacji. Version 12.12.2006 TEW-510APB Instrukcja Szybkiej Instalacji Version 12.12.2006 Copyright 200 6. All Rights Reserved. TRENDware International, Inc. Spis... 1 1. Przygotowanie do instalacji... 1 2. Instalacja sprzetu... 2

Bardziej szczegółowo