DESIGNJET T790 & T1300 eprinter series. Informacje prawne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DESIGNJET T790 & T1300 eprinter series. Informacje prawne"

Transkrypt

1 DESIGNJET T790 & T1300 eprinter series

2 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. First edition Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mog ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma HP nie ponosi odpowiedzialnoci za ewentualne bdy techniczne czy redakcyjne wystpujce w niniejszym dokumencie.

3 Umowa licencyjna na oprogramowanie HP Oprogramowanie typu Open Source Uwagi prawne PLWW

4 Umowa licencyjna na oprogramowanie HP PRZED UYCIEM NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA PRZECZYTAJ UWANIE PONISZE INFORMACJE: Niniejsza Umowa Licencyjna Uytkownika ( Umowa Licencyjna ) pomidzy (a) Uytkownikiem (osob fizyczn lub podmiotem reprezentowanym) i firm (b) Hewlett-Packard Company ( Firma HP ) reguluje uywanie produktu oprogramowania ( Oprogramowanie ). Niniejsza Umowa Licencyjna nie ma zastosowania, jeli zawarto oddzieln umow licencyjn midzy Uytkownikiem i HP lub dostawcami Oprogramowania, w tym umow licencyjn w postaci dokumentacji online. Termin Oprogramowanie moe obejmowa (i) zwizane noniki, (ii) instrukcj obsugi i inne materiay drukowane oraz (iii) dokumentacj online lub w postaci elektronicznej (okrelane jako Dokumentacja uytkownika ). PRAWA DOTYCZCE OPROGRAMOWANIA S OFEROWANE WYCZNIE POD WARUNKIEM ZAAKCEPTOWANIA PRZEZ UYTKOWNIKA WSZYSTKICH WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. INSTALOWANIE, KOPIOWANIE, POBIERANIE LUB UYCIE OPROGRAMOWANIA W INNY SPOSÓB OZNACZA ZOBOWIZANIE UYTKOWNIKA DO PRZESTRZEGANIA POSTANOWIE NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. JELI NIE AKCEPTUJESZ WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ, NIE INSTALUJ, NIE POBIERAJ ANI NIE UYWAJ OPROGRAMOWANIA W INNY SPOSÓB. JELI UYTKOWNIK ZAKUPI OPROGRAMOWANIE, ALE NIE AKCEPTUJE WARUNKÓW UMOWY LICENCYJNEJ, POWINIEN ZWRÓCI OPROGRAMOWANIE W MIEJSCU ZAKUPU W CIGU 14 DNI, ABY UZYSKA ZWROT CENY ZAKUPU. JELI OPROGRAMOWANIE JEST ZAINSTALOWANE LUB UDOSTPNIANE WRAZ Z INNYM PRODUKTEM, MONA ZWRÓCI CAY NIEUYWANY PRODUKT. 1. OPROGRAMOWANIE INNYCH FIRM Oprócz waciwego oprogramowania HP ( Oprogramowanie HP ) w skad oprogramowania moe wchodzi oprogramowanie licencjonowane przez inne firmy ( Oprogramowanie innej firmy i Licencja innej firmy ). Dowolne Oprogramowanie innej firmy podlega warunkom odpowiedniej Licencji innej firmy. Zazwyczaj Licencja innej firmy znajduje si w pliku, np. license.txt. Jeli nie moesz jej znale, skontaktuj si z pomoc techniczn firmy HP. Jeli Licencja innej firmy obejmuje licencje zapewniajce dostpno kodu ródowego (np. Powszechn licencj publiczn GNU), a odpowiedni kod ródowy nie jest doczony do Oprogramowania, informacje o sposobie uzyskania takiego kodu naley odszuka na stronach pomocy technicznej dla produktu w witrynie internetowej firmy HP (hp.com). 2. PRAWA LICENCYJNE. Uytkownik uzyskuje nastpujce prawa pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków niniejszej Umowy: a. Uywanie oprogramowania. HP udziela uytkownikowi licencji na uywanie jednej kopii Oprogramowania HP. Uywanie oznacza instalowanie, kopiowanie, przechowywanie, adowanie, wykonywanie, wywietlanie lub uywanie Oprogramowania HP w inny sposób. Uytkownikowi nie wolno modyfikowa Oprogramowania HP ani wycza jego funkcji licencjonowania lub kontrolnych. Jeli Oprogramowanie jest dostarczane przez HP do wykorzystania razem z produktem sucym do przetwarzania obrazu lub drukowania (Oprogramowaniem jest np. sterownik drukarki, oprogramowanie ukadowe lub dodatek), mona go uywa wycznie z tym produktem ( Produkt HP ). Dodatkowe ograniczenia dotyczce Uywania moe zawiera dokumentacja uytkownika. Nie wolno uywa czci skadowych Oprogramowania HP osobno. Uytkownik nie ma prawa do dystrybuowania Oprogramowania HP. b. Kopiowanie. Prawo do kopiowania oznacza prawo uytkownika do wykonywania kopii archiwalnych lub zapasowych Oprogramowania HP, ale pod warunkiem, e kada kopia zawiera wszystkie oryginalne informacje dotyczce tytuu wasnoci Oprogramowania HP i jest wykorzystywana tylko w celu tworzenia kopii zapasowych. 3. UAKTUALNIENIA. Uytkownik moe uywa oprogramowania HP dostarczonego jako uaktualnienie, aktualizacja lub dodatek (wspólna nazwa Uaktualnienie ) pod warunkiem, e najpierw naby licencj oryginalnego oprogramowania HP oznaczonego przez HP jako uprawnione do uaktualnienia. Jeli Uaktualnienie zastpuje oryginalne Oprogramowanie HP, uytkownikowi nie wolno duej uywa Oprogramowania HP. Niniejsza Umowa Licencyjna dotyczy kadego PLWW Umowa licencyjna na oprogramowanie HP 1

5 Uaktualnienia, do którego firma HP nie doczya innych warunków. W przypadku sprzecznoci tych innych warunków z niniejsz Umow licencyjn bd obowizyway inne warunki. 4. PRZENIESIENIE PRAW a. Przeniesienie praw innych firm. Pocztkowy uytkownik Oprogramowania HP moe dokona jednorazowego przeniesienia praw do oprogramowania na innego uytkownika. Dowolne przeniesienie praw obejmuje wszystkie elementy skadowe, noniki, dokumentacj uytkownika, niniejsz Umow licencyjn oraz Certyfikat autentycznoci (jeli jest stosowany). Przeniesienie moe nie by bezporednie, tak jak np. wysyka. Przed dokonaniem przeniesienia uytkownik otrzymujcy Oprogramowanie musi wyrazi zgod na warunki niniejszej Umowy licencyjnej. Licencja automatycznie wygasa po przeniesieniu praw do Oprogramowania HP. b. Ograniczenia. Uytkownik nie moe Oprogramowania wynajmowa, wydzierawia, wypoycza, udostpnia czasowo w celach komercyjnych lub zastosowaniach biurowych. Uytkownik nie moe Oprogramowania HP podlicencjonowa, cedowa lub w inny sposób przenosi, poza wyjtkami wyranie okrelonymi w niniejszej Umowie licencyjnej. 5. PRAWA WYNIKAJCE Z TYTUU WASNOCI. Wszystkie prawa wasnoci intelektualnej do Oprogramowania i Dokumentacji uytkownika, w tym waciwe prawa autorskie, tajemnice handlowe, patenty i znaki towarowe, nale do firmy HP lub jej dostawców i s chronione przez prawo. Niedozwolone jest usuwanie jakichkolwiek danych identyfikacyjnych produktu, informacji o prawach autorskich i ogranicze wasnociowych dotyczcych Oprogramowania. 6. OGRANICZENIA ODTWARZANIA. Nie wolno odtwarza kodu ródowego, dekompilowa ani dezasemblowa Oprogramowania HP, poza wyjtkami dozwolonymi przez prawo. 7. ZGODA NA UYWANIE DANYCH. Firma HP i jej podmioty stowarzyszone mog zbiera i wykorzystywa informacje techniczne dostarczone przez Uytkownika w zwizku z (i) uytkowaniem oprogramowania lub produktu HP lub (ii) wiadczeniem usug pomocy technicznej dotyczcych Oprogramowania lub produktu HP. Wszystkie tego typu informacje podlegaj zasadom zachowania poufnoci HP. Firma HP nie bdzie wykorzystywa tych informacji w formie, która umoliwiaaby identyfikacj uytkownika, poza wyjtkami, gdy bdzie to konieczne do rozszerzenia uytkowania lub wiadczenia usug pomocy technicznej. 8. OGRANICZENIA RKOJMI. Bez wzgldu na jakiekolwiek szkody, które Uytkownik moe ponie, cakowita odpowiedzialno firmy HP i jej dostawców wynikajca z postanowie niniejszej Umowy licencyjnej, a take jedyne odszkodowanie dla Uytkownika, s ograniczone do wikszej z dwóch kwot: do kwoty zapaconej przez Uytkownika za produkt lub do kwoty 5,00 dolarów amerykaskich. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WACIWE, FIRMA HP ANI JEJ DOSTAWCY NIE BD W ADNYM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POREDNIE, NADZWYCZAJNE, UBOCZNE I PRZYPADKOWE (W TYM MIDZY INNYMI ZA UTRAT ZYSKÓW LUB DANYCH, PRZERW W PROWADZENIU DZIAALNOCI, USZKODZENIA CIAA LUB NARUSZENIE PRYWATNOCI) W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIZANE Z UYWANIEM LUB NIEMONOCI UYWANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET JELI FIRMA HP LUB DOWOLNY Z JEJ DOSTAWCÓW ZOSTALI POWIADOMIENI O MOLIWOCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD ORAZ NAWET JELI POWYSZE ODSZKODOWANIE NIE KOMPENSUJE PONIESIONEJ SZKODY. W niektórych jurysdykcjach nie jest dozwolone wyczanie lub ograniczanie odpowiedzialnoci za szkody przypadkowe lub wtórne, dlatego powysze ograniczenia i wyczenia mog Uytkownika nie dotyczy. 9. KLIENCI RZDOWI USA. Jeli Uytkownik jest jednostk rzdow USA, to zgodnie z sekcjami FAR i licencja na komercyjne oprogramowanie komputerowe, dokumentacj oprogramowania komputerowego oraz dane techniczne dla pozycji komercyjnych jest udzielana zgodnie z odpowiedni komercyjn umow licencyjn firmy HP. 10. ZGODNO Z PRAWEM EKSPORTOWYM. Uytkownik musi przestrzega wszystkich praw, zasad i regulacji (i) majcych zastosowanie do eksportowania lub importowania Oprogramowania, 2 PLWW

6 lub (ii) ograniczajcych uytkowanie Oprogramowania, w tym wszelkich ogranicze dotyczcych rozprzestrzeniania broni jdrowej, chemicznej i biologicznej. 11. ZASTRZEENIE PRAW. Wszystkie prawa nieprzyznane wyranie w niniejszej Umowie licencyjnej s zastrzeone przez firm HP i jej dostawców Hewlett-Packard Development Company, L.P. Wersja 11/06 PLWW Umowa licencyjna na oprogramowanie HP 3

7 Oprogramowanie typu Open Source Potwierdzenia dotyczce oprogramowania typu Open Source Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie zaprojektowane przez Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). Licencja na kod róda, kod obiektów i dokumentacj w pakiecie com.oreilly.servlet naley do Hunter Digital Ventures, LLC. Niniejsze oprogramowanie jest w czci oparte na pracach Independent JPEG Group. Obsuga wyrae regularnych realizowana przez pakiet bibliotek PCRE, który jest oprogramowaniem open source, którego autorem jest Philip Hazel, a posiadaczem praw autorskich University of Cambridge, Anglia. ródo dostpne w witrynie ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/ programming/pcre. Niniejsze oprogramowanie zawiera oprogramowanie kryptograficzne, którego autorem jest Eric Young Oferta pisemna dotyczca oprogramowania typu Open source Zgodnie z Powszechn licencj publiczn GNU, powszechn licencj publiczn SMAIL oraz licencj na oprogramowanie Sleepy Cat firma HP udostpnia klientom niniejsz ofert pisemn upowaniajc do otrzymania za opat 30 USD na dysku CD-R penej kopii kodu ródowego, który moe zosta odczytany przez urzdzenie, zgodnego ze wszystkimi kodami rozpowszechnianymi na mocy Powszechnej licencji publicznej GNU i/lub licencji na oprogramowanie Sleepy Cat. Dysk CD-R mona uzyska w najbliszym punkcie pomocy technicznej HP. Numery telefonów i adresy punktów pomocy technicznej mona znale na stronie 4 PLWW

8 Uwagi prawne Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS) Aby otrzyma dane dotyczce bezpieczestwa materialnego systemów atramentu uywanych w tej drukarce, naley wysa zapytanie pod poniszym adresem: Hewlett-Packard Customer Information Center, Pruneridge Avenue, Dept. MSDS, Cupertino, CA 95014, USA Dostpna jest równie strona sieci Web: productinfo/psis_inkjet.htm Oznaczenie prawne modelu Do celów identyfikacyjnych ten produkt jest oznaczony przepisowym numerem modelu. Do produktu przypisano nastpujcy oficjalny numer identyfikacyjny modelu: BCLAA Tego oficjalnego numeru identyfikacyjnego nie naley myli z nazw rynkow (np. drukarka HP Designjet) ani numerem produktu (np. Z####X, gdzie Z i X oznacza dowoln liter, a # oznacza dowoln cyfr). Deklaracje wymagane przepisami organów regulacyjnych Unia Europejska Ekologiczne Wskazówki ekologiczne Firma HP dokada wszelkich stara, aby pomaga w zmniejszaniu negatywnego oddziaywania na rodowisko. Podane poniej wskazówki ekologiczne maj uatwi znalezienie sposobów drukowania, których wpyw na rodowisko bdzie moliwie najmniejszy. Wicej o dziaaniach firmy HP na rzecz ochrony rodowiska mona znale w informacjach dotyczcych okrelonych funkcji produktu oraz w witrynie HP Eco Solutions ( Program ochrony rodowiska Firma Hewlett-Packard dostarcza produkty wysokiej jakoci, speniajce normy ochrony rodowiska. W projekcie tego produktu uwzgldniono recykling materiaów. Liczba surowców zostaa ograniczona do minimum przy zapewnieniu odpowiedniej funkcjonalnoci i niezawodnoci urzdzenia. Materiay odmiennego typu s atwe do oddzielenia. Przewidziano atwy dostp do detali mocujcych i innych czników, jak te atwe ich usuwanie za pomoc typowych narzdzi. Czci o duym znaczeniu zostay zaprojektowane w sposób zapewniajcy ich atw dostpno i umoliwiajcy sprawny demonta oraz napraw. Wicej informacji na ten temat znajduje si w witrynie internetowej HP powiconej ochronie rodowiska pod adresem Tworzywa sztuczne Elementy z tworzyw sztucznych o wadze przekraczajcej 25 gramów s oznaczone zgodnie ze standardami midzynarodowymi, które zwikszaj moliwo identyfikacji tworzyw sztucznych do przetworzenia po zakoczeniu okresu eksploatacji produktu. Program recyklingu Firma HP oferuje coraz wiksz liczb programów zwrotu i recyklingu produktów w wielu krajach/ regionach, a take wspópracuje z najwikszymi na wiecie orodkami recyklingu urzdze elektronicznych. Firma HP oszczdza surowce, wprowadzajc do sprzeday zregenerowane produkty. Aby uzyska wicej informacji dotyczcych recyklingu produktów firmy HP, przejd do witryny PLWW Uwagi prawne 5

9 Program recyklingu materiaów eksploatacyjnych dla drukarek atramentowych firmy HP Firma HP dokada wszelkich stara w celu ochrony rodowiska. Program recyklingu materiaów eksploatacyjnych HP Inkjet Supplies Recycling Program jest dostpny w wielu krajach/regionach. Pozwala on na bezpatn utylizacj zuytego pojemnika z atramentem. Wicej informacji mona uzyska w witrynie: Zalecenie dotyczce baterii Bateria litowa Ten produkt zawiera bateri suc do zachowania integralnoci danych zegara czasu rzeczywistego lub ustawie produktu. ywotno baterii jest równa okresowi eksploatacji produktu. Wszelkie czynnoci zwizane z obsug lub wymian baterii powinny by wykonywane przez wykwalifikowanego pracownika pomocy technicznej. Ten produkt HP zawiera bateri litow znajdujc si na wewntrznej pycie gównej, która po zuyciu moe wymaga specjalnego postpowania. Substancje chemiczne Firma HP jest zobowizana do przekazywania swoim klientom informacji na temat substancji chemicznych obecnych w jej produktach, zgodnie z takimi wymaganiami prawnymi, jak REACH (Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady). Raport dotyczcy informacji chemicznych dla tego produktu mona znale pod adresem Zasady postpowania z zuytym sprztem przez uytkowników w gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej Dwik (Niemcy) Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu wskazuje, e uytkownik nie moe pozby si produktu, wkadajc go do pojemnika wraz z innymi odpadami bytowymi z gospodarstwa domowego. Obowizkiem uytkownika jest natomiast zapewnienie odpowiedniej utylizacji zuytego sprztu przez przekazanie go do wyznaczonego miejsca zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Oddzielna zbiórka i utylizacja zuytego sprztu przyczyni si do zachowania rodowiska naturalnego i zagwarantuje jego utylizacj w sposób niezagraajcy przyrodzie i ludzkiemu zdrowiu. Wicej informacji o tym, gdzie mona zostawi zuyty sprzt do utylizacji, mona uzyska w urzdzie miasta, od firmy prowadzcej wywóz mieci w miejscu zamieszkania lub w sklepie, gdzie produkt zosta zakupiony. Geräuschemission (Germany) LpA < 70 db, am Arbeitsplatz, im Normalbetrieb, nach DIN45635 T. 19. Stany Zjednoczone U.S.A. Electromagnetic compatibility (EMC) FCC statements (U.S.A.) The U.S. Federal Communications Commission (in 47 cfr15.105) has specified that the following notices be brought to the attention of users of this product. 6 PLWW

10 This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Shielded cables: use of shielded data cables is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules. CAUTION: Pursuant to Part of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment. Note This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and the receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult your dealer or an experienced radio/tv technician. For further information, contact: Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, CA (650) Power consumption Cut sheet printing: To ensure best print quality and customer experience, the printer will enter a low energy state only after the default sleep mode wait time and once the print job is completed. Hewlett-Packard printing and imaging equipment marked with the ENERGY STAR logo is qualified to the U.S. Environmental Protection Agency s ENERGY STAR specifications for imaging equipment. The following mark will appear on ENERGY STAR qualified imaging products: Additional ENERGY STAR qualified imaging product model information is listed at go/energystar/. PLWW Uwagi prawne 7

11 Ecological Attention California users The battery supplied with this product may contain perchlorate material. Special handling may apply. See for information. Atención a los usuarios de California La pila proporcionada con este producto puede contener perclorato. Podría requerir manipulación especial. Canada Consulte para obtener más información. Electromagnetic compatibility (EMC) Normes de sécurité (Canada) Le présent appareil numérique n émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le réglement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. DOC statement (Canada) Turkey Korea This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur Republic of Turkey: In conformity with the EEE Regulation Japan 8 PLWW

12 Safety power cord warning Taiwan China Україна: Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнані, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня PLWW Uwagi prawne 9

13 DECLARATION OF CONFORMITY according to ISO/IEC and EN Supplier's Name: Hewlett-Packard Company DoC Nº: BCLAA Supplier's Address: Cami de Can Graells, Sant Cugat del Vallès Barcelona, Spain declares, that the product, Product Name and Model: HP Designjet Z3100/Z3200/Z2100 Photo printer series, HP Designjet T1100/T1120/T1200/T1300 printer series, HP Designjet Z5000 printer series, HP Designjet T610/T620/T770/T790 printer series, Regulatory Model Number: 1) BCLAA-0608 Product Options: All conforms to the following Product Specifications: Safety: IEC :2005 (2nd Edition)/EN :2006 +A11:2009 CAN/CSA-C22.2 No /UL :2007 EMC: EN 55022:2006 +A1:2007/CISPR 22:2005 +A1:2005 Class B EN 55024:1998 +A1:2001 +A2:2003 EN :2006/ IEC :2005 EN :1995+A1:2001/ IEC :1994 +A1:2001+A2:2005 FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B Energy Use: Regulation (EC) No. 1275/2008 ENERGY STAR Qualified Imaging Equipment Operational Mode (OM) Test Procedure The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EuP Directive 2005/32/EC and the EMC Directive 2004/108/EEC and carries the -marking accordingly. In addition it complies with the WEEE Directive 2002/96/EC and RoHS Directive 2002/95/EC. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Additional Information: 1) This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers. Sant Cugat del Vallés (Barcelona), Carlos Lahoz Buch October 21 st, 2010 Product Regulations Manager Local contact for regulatory topics only: EMEA Contact : Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, Boeblingen, Germany USA Contact: Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover St, Palo Alto, CA 94304, USA. Phone: (650)

Laserowa myszka dla graczy ASUS GX800 Podręcznik użytkownika

Laserowa myszka dla graczy ASUS GX800 Podręcznik użytkownika Laserowa myszka dla graczy ASUS GX800 1 6 Podręcznik użytkownika 15G06S001000 PL5761 Wydanie poprawione (V1) Kwiecień 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707541 POLSKI -ZAWARTOŚĆ PAKIETU 4 -SPECYFIKACJE TECHNICZNE 4 -ZAKRES ZASTOSOWAŃ 4 -INSTALACJA SPRZĘ TU 5 -INSTALACJA OPROGRAMOWANIA 6 -OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 Podręcznik użytkownika 2 PL7656 Wydanie poprawione Sierpień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

DSL-N10E Router bezprzewodowy 802.11n

DSL-N10E Router bezprzewodowy 802.11n DSL-N10E Router bezprzewodowy 802.11n Podręcznik użytkownika PL6766 Wydanie poprawione. Styczeń 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

q PRINT ECOSYS P6021cdn ECOSYS P6026cdn ECOSYS P6026cdn Type B PODRĘCZNIK OBSŁUGI

q PRINT ECOSYS P6021cdn ECOSYS P6026cdn ECOSYS P6026cdn Type B PODRĘCZNIK OBSŁUGI q PRINT ECOSYS P6021cdn ECOSYS P6026cdn ECOSYS P6026cdn Type B PODRĘCZNIK OBSŁUGI Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia ECOSYS P6021cdn/ECOSYS P6026cdn/ECOSYS P6026cdn Type B. Niniejszy podręcznik obsługi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Niniejszy podręcznik obsługi dotyczy modeli FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN i FS-4300DN. Niniejszy podręcznik obsługi został

Bardziej szczegółowo

Przenośny router bezprzewodowy 3G (WL-330N3G) Skrócona instrukcja instalacji

Przenośny router bezprzewodowy 3G (WL-330N3G) Skrócona instrukcja instalacji Przenośny router bezprzewodowy 3G (WL-330N3G) Skrócona instrukcja instalacji PL6069 Wydanie pierwsze Styczeń 2011 Copyright 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 753DF http://pl.yourpdfguides.com/dref/790402

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 753DF http://pl.yourpdfguides.com/dref/790402 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 753DF. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika RT-N14U Router bezprzewodowy N300 Podręcznik użytkownika PL7879 Wydanie poprawione Listopad 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Style Cover Window SCR24

Instrukcja obsługi. Style Cover Window SCR24 Instrukcja obsługi Style Cover Window SCR24 Spis treści Czynności przygotowawcze...3 Wprowadzenie...3 Omówienie...3 Ładowanie...3 Konfiguracja One-touch...4 Podstawy obsługi urządzenia...5 Obsługa okienka...5

Bardziej szczegółowo

imac Ważne informacje o produkcie

imac Ważne informacje o produkcie imac Ważne informacje o produkcie Broszura Ważne informacje o produkcie zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa, obsługi, pozbywania się i recyklingu, informacje prawne, licencję na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Bluetooth Remote with Handset Function BRH10

Instrukcja obsługi. Bluetooth Remote with Handset Function BRH10 Instrukcja obsługi Bluetooth Remote with Handset Function BRH10 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie funkcji...3 Omówienie urządzenia...3 Podstawy...5 Ładowanie pilota Bluetooth...5 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707517

BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707517 BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS INSTRUKCJA OBSŁ UGI NI-707517 POLSKI ZAWARTOŚĆ PAKIETU 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE 5 ZAKRES ZASTOSOWAŃ 6 INSTALACJA SPRZĘ TU 6 KONFIGURACJA RUTERA 9 WPS 14 CE/FCC

Bardziej szczegółowo

RT-N16. Podręcznik użytkownika. Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N

RT-N16. Podręcznik użytkownika. Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N RT-N16 Podręcznik użytkownika Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N Elegancka biało-szara obudowa routera RT-N16 2,4GHz zawiera dużej mocy procesor, zapewniający wysoką przepustowość; obsługa do

Bardziej szczegółowo

ipad Ważne informacje o produkcie

ipad Ważne informacje o produkcie ipad Ważne informacje o produkcie Broszura Ważne informacje o produkcie zawiera informacje o bezpieczeństwie, obsłudze, pozbywaniu się i utylizacji odpadów, informacje prawne i licencję na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

RT-N65U. Podręcznik użytkownika. Dwupasmowy bezprzewodowy router N750 Gigabit

RT-N65U. Podręcznik użytkownika. Dwupasmowy bezprzewodowy router N750 Gigabit RT-N65U Podręcznik użytkownika Dwupasmowy bezprzewodowy router N750 Gigabit RT-65U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniając jednoczesne bezprzewodowe przesyłanie strumieni HD; serwer

Bardziej szczegółowo

USB-N66. Dwupasmowy, bezprzewodowy adapter (dla sieci bezprzewodowych 802.11g / b / n) Przewodnik szybkiego startu

USB-N66. Dwupasmowy, bezprzewodowy adapter (dla sieci bezprzewodowych 802.11g / b / n) Przewodnik szybkiego startu USB-N66 Dwupasmowy, bezprzewodowy adapter (dla sieci bezprzewodowych 802.11g / b / n) Przewodnik szybkiego startu PL7253 Druga Edycja Marsz 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router Podręcznik użytkownika DSL-N14U Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router PL8760 Wydanie pierwsze Styczeń 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-AC68U. Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL

Podręcznik użytkownika DSL-AC68U. Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL Podręcznik użytkownika DSL-AC68U Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL PL8891 Wydanie pierwsze Styczeń 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Seria DSL-N16UP / DSL-N16U Bezprzewodowy router N300 z modemem ADSL PL8931 Wydanie pierwsze Luty 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router

DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router (Dla ASUS EZ User Interface) Podręcznik użytkownika PL4862 Wydanie poprawione V1 Czerwiec 2009 Copyright 2009 ASUSTeK Computer Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N Podręcznik użytkownika Seria RT-N12 Bezprzewodowy router Superspeed N PL7901 Wydanie pierwsze Grudzień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

STEREO GAMING HEASET USER GUIDE ZESTAW SŁUCHAWKOWY STEREO DO GIER INSTRUKCJA OBSLUGI

STEREO GAMING HEASET USER GUIDE ZESTAW SŁUCHAWKOWY STEREO DO GIER INSTRUKCJA OBSLUGI Dla PS4 PS3 Mobile STEREO GAMING HEASET USER GUIDE ZESTAW SŁUCHAWKOWY STEREO DO GIER INSTRUKCJA OBSLUGI EAR FORCE STEALTH 400 STEREO GAMING HEADSET ZESTAW SŁUCHAWKOWY FORCE STEALTH 400 STEREO DO GIER Congratulations

Bardziej szczegółowo

LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER

LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji

Bardziej szczegółowo

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N RT-N56U Ekstremalna wydajność i styl Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N Stylowy router RT-N56U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniającym jednoczesne przesyłanie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router EZ N RT-N11

Bezprzewodowy router EZ N RT-N11 Bezprzewodowy router EZ N RT-N11 Podręcznik użytkownika PL3813 / Lipiec 2008 Informacje kontaktowe producenta ASUSTeK COMPUTER INC. (Region Azji i Pacyfiku) Adres firmy: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259

Bardziej szczegółowo

MultiSync LCD1525M. Podr cznik u ytkowinka

MultiSync LCD1525M. Podr cznik u ytkowinka MultiSync LCD1525M Podr cznik u ytkowinka Declaration Declaration of the Manufacturer We hereby certify that the colour monitor MultiSync LCD1525M (LA-1528HMW) (LA-1528HMW-BK) are in compliance with Council

Bardziej szczegółowo

HP Scanjet 200/300. Instrukcja obsługi

HP Scanjet 200/300. Instrukcja obsługi HP Scanjet 200/300 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie niniejszych materiałów bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje 2014

Ważne informacje 2014 2014 Ważne informacje 2014 Important information Sony Consumer Web site At www.sonymobile.com/suppor there is a support section where help and tips are only a few clicks away. Here you will find the latest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kolorowy monitor LCD UWAGA

Instrukcja obsługi. Kolorowy monitor LCD UWAGA Instrukcja obsługi Kolorowy monitor LCD UWAGA Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i zawartymi w niej informacjami o bezpieczeństwie użytkowania. Należy

Bardziej szczegółowo