Informacje uregulowaniach prawnych i przepisy bezpiecze stwa Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje uregulowaniach prawnych i przepisy bezpiecze stwa Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro"

Transkrypt

1 b Informacje uregulowaniach prawnych i przepisy bezpiecze stwa Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: Sierpień 2002 W tym podręczniku zawarte są zgodne z amerykańskimi, kanadyjskimi i międzynarodowymi przepisami informacje o uregulowaniach prawnych i bezpieczeństwie dla powyższych produktów.

2 Å OSTRZE ENIE: Ä PRZESTROGA: 2002 Compaq Information Technologies, L.P. Nazwy Compaq, Armada, Deskpro, Evo i ipaq oraz logo Compaq są znakami towarowymi firmy Compaq Information Technologies Group, L.P., na terenie Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów. Microsoft, MS-DOS, Windows oraz Windows NT są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów. Intel, Pentium, Intel Inside, i Celeron są znakami towarowymi firmy Intel Corporation, na terenie Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów. Adobe, Acrobat i Acrobat Reader są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated. Pozostałe nazwy wyrobów wymienionych w niniejszej publikacji mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm. Firma Compaq Computer Corporation nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub wydawnicze, które mogą wystąpić w tekście, ani za szkody przypadkowe lub wtórne związane z otrzymaniem, użytecznością czy wykorzystaniem niniejszego materiału. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały dostarczone takimi jakimi są, nie są przedmiotem żadnych gwarancji, w tym również, ale nie wyłącznie, gwarancji domniemanych co do wartości rynkowej dokumentu lub jego przydatności do określonych celów i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Warunki gwarancji na produkty firmy Compaq są ujęte w odpowiednich informacjach o gwarancji dostarczanych wraz z produktami. Żadne inne zobowiązania czy postanowienia nie mogą zostać uznane za równoznaczne z udzieleniem jakichkolwiek dodatkowych gwarancji. Niniejszy dokument zawiera prawnie zastrzeżone informacje, które są chronione prawami autorskimi. Kopiowanie, reprodukowanie bądź tłumaczenie tego dokumentu na inny język, w całości lub części, wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy Compaq Computer Corporation. Tak oznaczane s zalecenia, których nieprzestrzeganie mo e doprowadzić do obra e ciała lub mierci. Tak oznaczane s zalecenia, których nieprzestrzeganie mo e doprowadzić do uszkodzenia sprz tu lub utraty danych. Informacje uregulowaniach prawnych i przepisy bezpiecze stwa Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Wydanie czwarte (Sierpie 2002) Numer katalogowy dokumentu:

3 Spis tre ci 1 Uwagi instytucji klasyfikacyjnych Numery identyfikacyjne zgodności z normami Uwagi federalnej komisji telekomunikacyjnej USA Modyfikacje urządzenia Oświadczenie o zgodności myszy Kable Deklaracja zgodności z normami produktów opatrzonych logo FCC (tylko w USA) Uwagi dla użytkowników z Kanady Avis Canadien Uwagi dla użytkowników z Unii Europejskiej Uwagi dla użytkowników z Japonii Zgodność ze standardem Energy Star Uwagi o normach ergonomicznych obowiązujących w Niemczech Bezpieczeństwo urządzeń laserowych Przepisy CDRH Zgodność z normami międzynarodowymi Etykieta produktu laserowego Informacje o laserze Informacje o wymianie baterii Wymagania dotycz ce zestawu kabli zasilaj cych Informacje uregulowaniach prawnych i przepisy bezpiecze stwa iii

4 1 Uwagi instytucji klasyfikacyjnych Numery identyfikacyjne zgodno ci z normami Dla celów identyfikacyjnych oraz określenia zgodności z normami prawnymi, produktowi został przydzielony unikatowy numer serii Compaq. Numer serii, wraz ze wszelkimi wymaganymi oznaczeniami certyfikacyjnymi oraz informacjami, można znaleźć na umieszczonej na produkcie tabliczce. Gdyby wymagane były informacje o zgodności produktu z normami, zawsze należy posłużyć się numerem serii. Numer serii nie powinien być mylony z nazwą marketingową lub numerem modelu danego produktu. Uwagi federalnej komisji telekomunikacyjnej USA Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i uznane za odpowiadające wymaganiom stawianym wobec urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 normy FCC. Wprowadzenie tych wymagań ma na celu zabezpieczenie instalacji domowych przed szkodliwymi zakłóceniami. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej i, jeżeli nie jest zainstalowane i używane zgodnie ze stosownymi instrukcjami, może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że takie zakłócenia nie pojawią się w szczególnym przypadku konkretnej instalacji. Jeżeli urządzenie to powoduje zakłócenia w odbiorze programów telewizyjnych lub radiowych, co można stwierdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia, można wyeliminować te zakłócenia, wykonując jedną lub kilka z niżej wymienionych czynności: zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej; zwiększenie odległości miedzy urządzeniem i odbiornikiem; podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik; skonsultowanie problemu ze sprzedawcą lub z doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym. Informacje uregulowaniach prawnych i przepisy bezpiecze stwa 1 1

5 Modyfikacje urz dzenia Norma FCC wymaga powiadomienia użytkownika, że każda zmiana lub modyfikacja urządzenia, która nie została wyraźnie zaakceptowana przez firmę Compaq Computer Corporation, wiąże się z utratą zezwolenia FCC na używanie niniejszego produktu. O wiadczenie o zgodno ci myszy Niniejsze urządzenie spełnia wymagania ujęte w części 15 normy FCC. Oznacza to, że: 1. Urządzenie nie powoduje zakłóceń. 2. Urządzenie jest odporne na działanie innych zakłóceń, również tych mogących spowodować jego niewłaściwe funkcjonowanie. Kable Zachowanie zgodności z normą FCC wymaga, aby podłączanie niniejszego urządzenia odbywało się poprzez przewody ekranowane z metalicznymi osłonami przeciwko zakłóceniom w paśmie fal (RFI/EMI). Deklaracja zgodno ci z normami produktów opatrzonych logo FCC (tylko w USA) Niniejsze urządzenie spełnia wymagania ujęte w części 15 normy FCC. Oznacza to, że: 1. Urządzenie nie powoduje zakłóceń. 2. Urządzenie jest odporne na działanie innych zakłóceń, również tych mogących spowodować jego niewłaściwe funkcjonowanie. Pytania dotyczące produktu proszę przesyłać na adres: Compaq Computer Corporation P. O. Box , Mail Stop Houston, Texas lub zadzwonić pod numer: (1-800-OK COMPAQ). 1 2 Informacje uregulowaniach prawnych i przepisy bezpiecze stwa

6 Pytania dotyczące tej deklaracji FCC proszę nadsyłać na adres: Compaq Computer Corporation P. O. Box , Mail Stop Houston, Texas lub zadzwonić pod numer: (281) Urządzenie można zidentyfikować za pomocą umieszczonego na nim numeru katalogowego, numeru serii lub numeru modelu. Uwagi dla u ytkowników z Kanady Avis Canadien To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne ze wszystkimi wymaganiami kanadyjskich norm dla produktów wywołujących zakłócenia elektromagnetyczne (Canadian Interference-Causing Equipment Regulations). &HWDSSDUHLOQXPpULTXHGHODFODVVH%UHVSHFWHWRXWHVOHVH[LJHQFHVGX 5qJOHPHQWVXUOHPDWpULHOEURXLOOHXUGX&DQDGD Informacje uregulowaniach prawnych i przepisy bezpiecze stwa 1 3

7 Uwagi dla u ytkowników z Unii Europejskiej Produkty oznaczone symbolem CE spełniają wymagania przepisów ujętych w normach Unii Europejskiej EMC Directive (89/336/EEC) i Low Voltage Directive (73/23/EEC) oraz jeżeli niniejszy produkt jest urządzeniem telekomunikacyjnym również w normie R&TTE Directive (1999/5/EC). Oznacza to, że są one zgodne z następującymi normami europejskimi (w nawiasach podano odpowiadające im normy międzynarodowe): EN (CISPR 22) Zakłócenia elektromagnetyczne EN55024 (IEC , 3, 4, 5, 6, 8, 11) Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne EN (IEC ) Dopuszczalny poziom emisji harmonicznych prądu EN (IEC ) Ograniczanie wahań napięcia i migotania światła powodowanych przez odbiorniki EN (IEC 60950) Bezpieczeństwo produktów Uwagi dla u ytkowników z Japonii 1 4 Informacje uregulowaniach prawnych i przepisy bezpiecze stwa

8 Zgodno ć ze standardem Energy Star Ä PRZESTROGA: Stacje robocze Compaq Deskpro, komputery Compaq Evo typu Desktop oraz stacje robocze Compaq Evo oznaczone symbolem Energy Star spełniają wymogi programu Energy Star Computers Agencji Ochrony Środowiska Naturalnego USA (EPA). Symbol EPA Energy Star nie oznacza przyznania odpowiedniego certyfikatu EPA. Jako partner programu Energy Star firma Compaq Computer Corporation ustaliła, że produkty opatrzone znakiem Energy Star spełniają wymogi programu Energy Star pod względem oszczędności energii. Program Energy Star Computers został stworzony przez agencję EPA w celu promowania zasad oszczędzania energii oraz obniżenia zanieczyszczenia powietrza przez używanie bardziej energooszczędnego wyposażenia w domach, biurach i fabrykach. Produkty firmy Compaq spełniają wymogi programu pod względem oszczędności energii, obniżając jej zużycie podczas trybu bezczynności. Instrukcje dotyczące korzystania z funkcji oszczędzania energii znajdują się w części Zarządzanie energią w Podręczniku zarządzania komputerami typu Desktop. Funkcja zarządzania energią komputera jest zgodna z dowolnym sieciowym systemem operacyjnym lub środowiskiem obsługującym standard APM1.2. Oznacza to, że wprowadzenie komputera w stan niskiego poboru energii nie powoduje przerwania połączenia z siecią. Funkcja zarządzania energią, używana w połączeniu z zewnętrznym monitorem zgodnym ze standardem Energy Star, obsługuje również funkcje wyłączania zasilania monitora. Funkcja zarządzania energią umożliwia monitorowi zewnętrznemu przechodzenie w tryb niskiego poboru energii nawet po upłynięciu limitu czasowego dla trybu oszczędzania energii. Aby zaoszczędzić energię, funkcja zarządzania energią monitora została ustawiona na wyłączanie monitora po 15 minutach nieaktywności systemu. Instrukcje modyfikowania lub wyłączania tej funkcji znajdują się w części Zarządzanie energią w Podręczniku zarządzania komputerami typu Desktop. U ywanie funkcji oszcz dzania energii monitora w monitorach niezgodnych ze standardem Energy Star mo e powodować zniekształcenia obrazu po upłyni ciu limitu czasowego dla trybu oszcz dzania energii. Informacje uregulowaniach prawnych i przepisy bezpiecze stwa 1 5

9 Uwagi o normach ergonomicznych obowi zuj cych w Niemczech Stacje robocze Compaq Deskpro, komputery Compaq Evo typu Desktop oraz stacje robocze Compaq Evo spełniają wymogi normy ZH 1/618 (niemiecka norma bezpieczeństwa dla biurowych miejsc pracy wyposażonych w monitory ekranowe), gdy są używane wraz z klawiaturami oraz monitorami oznaczonymi znakiem certyfikacyjnym GS. Informacje o konfiguracji znajdują się w podręcznikach instalacji dostarczanych wraz z monitorem. Bezpiecze stwo urz dze laserowych Å OSTRZE ENIE: Wszystkie systemy Compaq wyposażone w akcesoria laserowe spełniają odpowiednie normy bezpieczeństwa, również normę komisji International Electrotechnical Commission (IEC) 825. W odniesieniu do lasera produkt spełnia wymogi instytucji rządowych dotyczące produktów laserowych klasy 1. Urządzenie nie emituje niebezpiecznego promieniowania a wiązka laserowa jest całkowicie zakryta podczas wszystkich trybów pracy oraz obsługi urządzenia przez użytkownika. Ze wzgl du na ryzyko kontaktu z niebezpiecznym promieniowaniem: Nie wolno otwierać urz dzenia laserowego. Wewn trz nie ma adnych cz ci wymagaj cych obsługi ze strony u ytkownika. Nie nale y u ywać elementów urz dzenia laserowego w sposób niezgodny z instrukcjami podanymi w niniejszym dokumencie. Naprawy sprz tu laserowego mog być wykonywane jedynie przez autoryzowanych serwisantów produktów firmy Compaq. Przepisy CDRH Centrum urządzeń i zagrożeń radiologicznych (Center for Devices and Radiological Health CDRH) agencji federalnej do spraw żywności i leków w USA dnia 2 sierpnia 1976 roku wprowadziło uregulowania prawne dotyczące produktów laserowych. Uregulowania dotyczą urządzeń wyprodukowanych po 1 sierpnia 1976 roku. Zgodność z normami jest obowiązkowa dla wszystkich produktów sprzedawanych na terenie Stanów Zjednoczonych. 1 6 Informacje uregulowaniach prawnych i przepisy bezpiecze stwa

10 Zgodno ć z normami mi dzynarodowymi Wszystkie systemy firmy Compaq wyposażone w napędy CD-ROM są zgodne z odpowiednimi normami bezpieczeństwa, również z normą IEC 825. Etykieta produktu laserowego Na obudowach każdego produktu laserowego firmy Compaq jest umieszczona następującą etykieta: Etykieta taka oznacza, e produkt został sklasyfikowany jako PRODUKT LASEROWY 1 KLASY. Jest ona umieszczona na urz dzeniu laserowym zainstalowanym w produkcie. Je eli komputer jest wyposa ony w nap d LS-120 lub LS-260, przedstawiona obok etykieta jest umieszczona obok etykiety Class 1 Laser Product. Informacje o laserze Typ: Półprzewodnikowy GaAIAs Długość fali: 780 ± 35 nm Kąt dywergencji: 53,5 stopnia ± 0,5 stopnia Moc wyjściowa: Mniej niż 0,2 mw lub W m -2 sr -1 Polaryzacja: Kołowa 0,25 Apertura liczbowa: 0,45 cala ± 0,04 cala Informacje uregulowaniach prawnych i przepisy bezpiecze stwa 1 7

11 Informacje o wymianie baterii Å OSTRZE ENIE: W komputerze zastosowano wewn trzn bateri litow z dwutlenkiem manganu, bateri z pi ciotlenkiem wanadu lub bateri alkaliczn. Mo e to być tak e pakiet baterii. W przypadku nieprawidłowego obchodzenia si z pakietem istnieje ryzyko po aru lub poparzenia substancj chemiczn. Ze wzgl du na ryzyko zranienia, nale y pami tać o nast puj cych zaleceniach: Nie wolno ponownie ładować baterii. Nie nale y poddawać baterii działaniu temperatur wy szych ni 60 C (140 F). Baterii nie wolno rozbierać, zgniatać, przekłuwać, zwierać jej zewn trznych kontaktów, wrzucać do wody lub ognia. Bateri nale y wymieniać tylko na bateri firmy Compaq odpowiedni dla tego produktu. N Baterii, pakietów baterii oraz akumulatorów nie wolno wyrzucać do pojemników na śmieci. Baterie należy przekazać do recyklingu, oddać do prawidłowego składowania dystrybutorowi odpadów lub zwrócić autoryzowanemu przedstawicielowi firmy Compaq. 1 8 Informacje uregulowaniach prawnych i przepisy bezpiecze stwa

12 2 Wymagania dotycz ce zestawu kabli zasilaj cych Zasilacz dostarczony wraz z produktem jest wyposażony w funkcję automatycznej zmiany napięcia zasilania (Automatic Line Switching, ALS). Funkcja ta umożliwia pracę komputera w następujących zakresach wejściowego napięcia zasilania: V lub V. Zestaw kabli zasilających (kabel elastyczny lub wtyczka sieciowa) spełnia wymagania eksploatacyjne odpowiednie dla kraju, w którym zakupiono sprzęt. Jeżeli produkt ma zostać podłączony do sieci elektrycznej w innym kraju, należy nabyć kabel zasilający zatwierdzony do użytku w danym kraju. Wartości znamionowe kabla zasilającego muszą być odpowiednie dla produktu oraz dla wartości napięcia zasilania i natężenia prądu podanych na tabliczce znamionowych wartości elektrycznych produktu. Wartości znamionowe napięcia zasilania i natężenia prądu dla kabla zasilającego muszą być większe niż wartości znamionowe napięcia zasilania i natężenia prądu podane na tabliczce produktu. Ponadto średnica przewodu musi wynosić co najmniej 0,75 mm 2 lub 18 AWG, a długość kabla musi się mieścić w przedziale od 1,8 m (6 stóp) do 3,6 m (12 stóp). W przypadku pytań dotyczących typów kabli zasilających należy zwrócić się do autoryzowanego serwisanta produktów firmy Compaq. Kabel zasilający należy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł na niego przypadkowo nadepnąć oraz aby zapobiec uszkodzeniu go przez stawiane na nim przedmioty. Szczególną uwagę należy zwrócić na wtyczkę, gniazdo sieci elektrycznej oraz miejsce, w którym kabel wychodzi z urządzenia. Informacje uregulowaniach prawnych i przepisy bezpiecze stwa 2 1

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Broszura z instrukcją 253107569-A_POL Szanowny Kliencie Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeñstwo przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotyczący bezpieczeństwa do przewodnika użytkownika

Xerox WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotyczący bezpieczeństwa do przewodnika użytkownika Wrzesień 2012 702P01017 Dodatek dotyczący bezpieczeństwa do przewodnika użytkownika UWAGA: Ten dokument zastępuje część Bezpieczeństwo w Przewodniku użytkownika. 2012 Xerox Corporation. Wszystkie prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP

Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Numer katalogowy dokumentu: 370697-241 Czerwiec 2004 W tym podręczniku przedstawiono sposób konfigurowania, obsługi i konserwowania komputera, a także

Bardziej szczegółowo

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. pagepro 1480MF Instrukcja obsługi Szanowny Kliencie Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Decydując

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Phaser 3300MFP Drukarka wielofunkcyjna Phaser 3300MFP Przewodnik użytkownika 2008 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik użytkownika służy wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Phaser 3300MFP Drukarka wielofunkcyjna Phaser 3300MFP Przewodnik użytkownika 2008 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik użytkownika służy wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE KLIKNIJ TUTAJ, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO AKTUALNEJ WERSJI ONLINE tego dokumentu, który zawiera najnowsze informacje oraz jest bardziej funkcjonalny dzięki

Bardziej szczegółowo

ScanFront 300/300P/330

ScanFront 300/300P/330 ScanFront 300/300P/330 INSTRUKCJA Przed użyciem skanera należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Przenośna uniwersalna ładowarka USB Nokia DC-18

Podręcznik użytkownika Przenośna uniwersalna ładowarka USB Nokia DC-18 Podręcznik użytkownika Przenośna uniwersalna ładowarka USB Nokia DC-18 Wydanie 1.3 PL Elementy Poznaj swoją przenośną ładowarkę. 1 Złącze mikro-usb 2 Uchwyt złącza 3 Wskaźnik poziomu naładowania baterii

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Przenośna uniwersalna ładowarka USB Nokia DC-19

Podręcznik użytkownika Przenośna uniwersalna ładowarka USB Nokia DC-19 Podręcznik użytkownika Przenośna uniwersalna ładowarka USB Nokia DC-19 Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Przenośna uniwersalna ładowarka USB Nokia DC-19 Spis treści Dla własnego bezpieczeństwa 3 Przenośna

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120 Podrêcznik U ytkownika Modem kablowy serii VoIP SBV5120 UWAGA: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ PRODUKTU NA KONTAKT Z WODĄ - DESZCZ, WILGOĆ, CHLAPANIE CZY KAPANIE. NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook ECO 4011 IW. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook ECO 4011 IW. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook ECO 4011 IW Podręcznik użytkownika PL 46 Spis treści Wskazówka 49 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 52 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 53 Wireless

Bardziej szczegółowo

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika b2.1pl1.1 2 Spis treści Wskazówka 5 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 8 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 9

Bardziej szczegółowo

LBP2900 Drukarka laserowa Podręcznik użytkownika

LBP2900 Drukarka laserowa Podręcznik użytkownika POL LBP2900 Drukarka laserowa Podręcznik użytkownika Podręczniki dotyczące drukarki Podręczniki dla tego urządzenia są zorganizowane w sposób przedstawiony poniżej. Zapoznaj się z odpowiednimi sekcjami,

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Blu-ray Instrukcja obsługi 2 POLSKI. azur 752BD. Twoje filmy + nasza pasja

Odtwarzacz Blu-ray Instrukcja obsługi 2 POLSKI. azur 752BD. Twoje filmy + nasza pasja Odtwarzacz Blu-ray Instrukcja obsługi 2 POLSKI azur Twoje filmy + nasza pasja Spis treści Prosimy o zarejestrowanie zakupionego sprzętu. W tym celu należy przejść do witryny: www.cambridge- -audio.com/care

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 6920. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 6920. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 6920 Instrukcja Obsługi Copyright 2008. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 6920 Wydanie oryginalne: 02/2008 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Usługi sieciowe

Spis treści. Usługi sieciowe Spis treści Usługi sieciowe 5 Toshiba Corporation 6 Gwarancja w UE 9 Licencje 10 Deklaracja zgodności 12 Zdrowie i bezpieczeństwo 13 Informacje ogólne 13 Środowisko pracy 14 Urządzenia elektroniczne 15

Bardziej szczegółowo

Skaner dokumentów Instrukcja obsługi

Skaner dokumentów Instrukcja obsługi Skaner dokumentów Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości.

Bardziej szczegółowo

Belinea o.max Series Podręcznik użytkownika

Belinea o.max Series Podręcznik użytkownika Belinea o.max Series Podręcznik użytkownika ompl1.0 Spis treści Wprowadzenie 5 Dane techniczne... 6 Wskazówka... 7 Uwagi do użytkownika... 7 Laser (wskazówka dotycząca bezpieczeństwa)... 7 Użytkowanie...

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4715Z/4315 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4715Z/4315 Wydanie oryginalne: 08/2007 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12

Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12 Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12 Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12 Spis treści Bezpieczeństwo 3 Wprowadzenie 4 Akcesorium informacje

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

SB4100 - Podręcznik Użytkownika. Szybki dostęp do Internetu. SURFboard R Cable Modem

SB4100 - Podręcznik Użytkownika. Szybki dostęp do Internetu. SURFboard R Cable Modem SB4100 - Podręcznik Użytkownika Szybki dostęp do Internetu SURFboard R Cable Modem Właściwe przepisy Certyfikat Radiowo-Telewizyjny dla Urządzenia Klasy 'B' wydany przez Federalną Komisję Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 6592G/6592. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 6592G/6592. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 6592G/6592 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 6592G/6592 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4520/4520G/4220 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

Komputer Extensa Serii 5620/5620Z/5220. Instrukcja Obsługi

Komputer Extensa Serii 5620/5620Z/5220. Instrukcja Obsługi Komputer Extensa Serii 5620/5620Z/5220 Instrukcja Obsługi Copyright 2008. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Extensa 5620/5620Z/5220 Wydanie oryginalne: 01/2008

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook PRO 6000 I. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook PRO 6000 I. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook PRO 6000 I Podręcznik użytkownika PL 92 Spis treści Wskazówka 95 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 99 Wireless LAN...101 Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Compaq

Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Compaq Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Compaq Numer katalogowy dokumentu: 333644-241 Sierpie 2003 W tej instrukcji przedstawiono elementy sprzętowe komputera, w tym złącza służące do podłączania

Bardziej szczegółowo