Polski. Przepisy bezpieczeństwa Druk 5740-Pl 10/2007 WARNING OSTRZEŻENIE. Wszystkie produkty. Przeglądy techniczne i konserwacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polski. Przepisy bezpieczeństwa Druk 5740-Pl 10/2007 WARNING OSTRZEŻENIE. Wszystkie produkty. Przeglądy techniczne i konserwacyjne"

Transkrypt

1 Przepisy bezpieczeństwa Druk 5740-Pl 10/2007 Polski Wszystkie produkty... Pl-93 Zawory regulacyjne... Pl-94 Siłowniki zaworów regulacyjnych... Pl-94 Regulatory... Pl-95 Przyrządy, przełączniki i wyposażenie dodatkowe... Pl-96 Niniejsze przepisy bezpieczeństwa dotyczą urządzeń, które zostały wyprodukowane zgodnie z Dyrektywą dla sprzętu ciśnieniowego (PED) 97/23/EC i Dyrektywy ATEX 95/9/EC. Odpowiednia deklaracja zgodności znajduje się na końcu niniejszego dokumentu. Wszystkie produkty Dane techniczne Urządzenie jest przeznaczone do pracy w określonym zakresie warunków roboczych, spadków ciśnień, temperatur otoczenia i procesowych, zmian temperatury, dla określonych mediów i przy uwzględnieniu jeszcze innych czynników podanych w specyfikacji urządzenia. Nie wolno narażać urządzenia na warunki procesowe przekraczające dopuszczalne wartości. Jeśli użytkownik nie jest pewny co do dopuszczalnych warunków procesowych, to należy skontaktować się z biurem firmy Emerson process Management podając numer seryjny urządzenia i wszystkie inne ważne informacje. Uwaga Emerson,, Fisher ani żadna związana z nimi jednostka nie ponosi odpowiedzialności za wybór, użycie i obsługę urządzenia. Odpowiedzialność za wybór, użycie i obsługę urządzenia spoczywa na nabywcy i końcowym użytkowniku. Jak otrzymać przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy? Instrukcje obsługi lub skrócone instrukcje instalacji dostarczane są razem ze wszystkimi produktami Fisher. Przepisy bezpieczeństwa pracy obejmujące instalację, obsługę i bezpieczne wykorzystanie urządzeń dostępne są dla urządzeń wyprodukowanych zgodnie z wymaganiami powyżej wymienionych Dyrektyw w językach krajów, w których te Dyrektywy obowiązują. Dostępność przepisów bezpieczeństwa można sprawdzić na stronie internetowej: Przeglądy techniczne i konserwacyjne Podczas eksploatacji niektóre części ulegają normalnemu zużyciu i wymagają okresowej wymiany. Częstotliwość dokonywania kontroli zużycia i wymiany części zależy od warunków eksploatacji. Instalacja technologiczna może podlegać również okresowym przeglądom technicznym wymaganym przez normy państwowe, przemysłowe lub lokalne. W celu zmniejszenia zagrożenia zapłonem pyłów należy okresowo czyścić powierzchnie urządzeń z gromadzącego się kurzu i brudu. Jeśli urządzenie jest zainstalowane w obszarze zagrożonym wybuchem (w atmosferze potencjalnie wybuchowej), to stosować należy narzędzia nieiskrzące i unikać sytuacji mogących być przyczyną powstania iskry. Temperatura powierzchni zaworów regulacyjnych zależy od warunków roboczych. Aby skopiować lub wydrukować przepisy bezpieczeństwa dotyczące konkretnego urządzenia należy postępować zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na tej stronie. Jeśli instrukcje nie są dostępne w Internecie, to należy skontaktować się z biurem przedstawicielskim firmy. Najważniejsze informacje zawarte są w niniejszym dokumencie. Przepisy bezpieczeństwa Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z przedstawionymi ostrzeżeniami, uwagami i instrukcjami. Przedstawione tutaj instrukcje nie uwzględniają wszystkich możliwych sytuacji. Czynności związane z instalacją, obsługą i konserwacją urządzeń powinny być wykonywane tylko przez pracowników, którzy zostali przeszkoleni i posiadają odpowiednie kwalifikacje w zakresie instalacji, obsługi i konserwacji zaworów, siłowników i wyposażenia dodatkowego oraz dokładnie zapoznali się z niniejszą instrukcją. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, przed przystąpieniem do wykonywania dalszych czynności należy skontaktować się z biurem firmy w celu ich wyjaśnienia. WARNING Temperatura powierzchni zaworów regulacyjnch jest zależna od warunków roboczych procesu. Jeżeli temperatura powierzchni zaworu przekroczy temperaturę dopuszczalną dla klasyfikacji strefy zagrożenia, może to doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu. Aby uniknąć wzrostu temperatury powierzchni instrumentów oraz/lub wyposażenia poprzez warunki robocze procesu, należy zapewnić odpowiedną wentylację, osłonę, lub izolację komponentów zaworu regulacyjnego, które znajdują się w potencjalnie niebezpiecznej lub wybuchowej atmosferze. Zamawianie części zamiennych Przy zamawianiu części zamiennych należy zawsze podawać numer seryjny urządzenia oraz wszystkie inne ważne informacje, takie jak wielkość urządzenia, materiał części zamiennej, rok produkcji oraz warunki pracy. Jeśli urządzenie było modyfikowane od momentu zakupu, to należy również podać szczegółowe informacje na ten temat. Uwaga Jako części zamienne należy stosować tylko oryginalne części dostarczone przez firmę Fisher. Części, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Emerson Process Management nie powinny być w żadnych okolicznościach wykorzystywane jako części zamienne. Zastosowanie takich części powoduje utratę praw gwarancyjnych oraz może wpłynąć na jakość działania urządzenia i bezpieczeństwo pracy i obsługi. Pl Pl-93

2 Polski Przepisy bezpieczeństwa Druk 5740-Pl 10/2007 Pl Zawory regulacyjne Instalacja WARNING W celu uniknięcia zranienia personelu lub zniszczenia urządzeń w wyniku gwałtownego uwolnienia ciśnienia lub rozerwania części będących pod ciśnieniem, nie należy instalować zaworu w instalacji, gdzie ciśnienie robocze przekracza wartości podane w specyfikacji zaworu, na tabliczce znamionowej urządzenia lub wytrzymałość procesowego kołnierza montażowego zaworu. Należy zawsze instalować urządzenia zabezpieczające przed wystąpieniem nadciśnienia lub zmniejszające ciśnienie zgodnie z lokalnymi i narodowymi standardami oraz dobrą praktyką inżynierską. Jeśli nie jest możliwe określenie dopuszczalnych wartości parametrów roboczych urządzenia, to przed kontynuowaniem prac instalacyjnych należy skontaktować się z biurem firmy Emerson Process Management. Podczas prowadzenia jakichkolwiek prac instalacyjnych i obsługowych należy nosić rękawiczki, ubranie i okulary zabezpieczające. Aby nie uszkodzić powierzchni zaworu przy przenoszeniu zaworu należy stosować nylonowe zawiesie. Zawiesie ostrożnie ułożyć wokół zaworu tak, aby nie uszkodzić przewodów rurowych siłownika i wyposażenia dodatkowego. Podczas przenoszenia zaworu personel musi znajdować się w miejscu bezpiecznym, nienarażonym na upadek zaworu w przypadku zerwania liny lub jej ześlizgnięcia z zaworu. Do przenoszenia stosować tylko urządzenia, łańcuchy i liny o odpowiedniej nośności. Nieszczelność dławnicy może być przyczyną zranienia personelu. Przed dostawą dławnica jest zaciskana, jednakże po zainstalowaniu może wymagać dodatkowych regulacji w celu dostosowania do konkretnych warunków pracy. Należy zawsze upewnić się, czy nie jest konieczne zastosowanie dodatkowych środków bezpieczeństwa dla ochrony przed medium procesowym. Po zainstalowaniu zaworu w rurociągu wałek zaworu może nie być prawidłowo uziemiony, jeśli nie jest połączony elektrycznie z korpusem zaworu. W wyniku wybuchu spowodowanego wyładowaniem ładunków elektrostatycznych z elementów zaworu, w przypadku obsługi mediów palnych lub w atmosferze zagrożonej wybuchem, może nastąpić zranienie personelu i uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń. Przed przekazaniem zaworu do eksploatacji należy sprawdzić, czy zespół zaworu regulacyjnego jest prawidłowo uziemiony i połączony elektrycznie z rurociągiem. Jeśli nie, to należy połączyć przewodnikiem wałek z jego korpusem. Zawory z trzpieniem obrotowym są zaprojektowane i przeznaczone do instalacji pomiędzy kołnierzami. Nieprawidłowa instalacja może spowodować obrażenia lub szkody materialne. Aby uniknąć obrażeń i szkód materialnych powstałych w wyniku nagłego uwolnienia ciśnienia lub rozerwania części będących pod ciśnieniem nie należy używać ani instalować zaworów z trzpieniem obrotowym (włączając konstrukcję jednokołnierzową) w ślepych zakończeniach. Sprawdzić z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo instalacji procesowej, czy nie jest konieczne zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających przed medium procesowym. Przy montażu zaworu w istniejącej instalacji procesowej należy stosować się również do ostrzeżeń przedstawionych w rozdziale Obsługa techniczna. UWAGA Przy realizacji zamówienia konstrukcja i materiały konstrukcyjne zaworu wybierane są w taki sposób, by spełnić wymagania ciśnieniowe, temperaturowe, różnicy ciśnień i regulacji przepływu. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo procesu technologicznego i kompatybilność materiałów konstrukcyjnych zaworu z medium obsługiwanym spoczywa na kupującym lub użytkowniku końcowym. Bez konsultacji z przedstawicielstwem firmy nie wolno przekraczać dopuszczalnych wartości parametrów, gdyż wytrzymałość ciśnieniowa zaworu i zespołu gniazdo-zawieradło jest ograniczona. Obsługa techniczna Należy unikać gwałtownego uwalniania ciśnienia procesowego, co może spowodować zranienie osób obsługujących lub zniszczenie urządzeń. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac obsługowych należy: W celu uniknięcia zranienia, podczas prowadzenia jakichkolwiek prac instalacyjnych i obsługowych należy nosić rękawiczki, ubranie i okulary zabezpieczające. Odłączyć wszystkie przewody zasilania sprężonego powietrza, elektrycznego i sygnałowe od siłownika. Upewnić się, że siłownik nie może przypadkowo otworzyć lub zamknąć zaworu. Wykorzystać obejście lub całkowicie odciąć zawór od ciśnienia procesowego. Uwolnić ciśnienie z obu stron zaworu. Spuścić medium procesowe z obu stron zaworu. Odpowietrzyć układ siłownika i zwolnić napięcie jego sprężyn. Zastosować procedury zabezpieczające układ w powyższym stanie podczas prac obsługowych. Dławnica zaworu może zawierać medium procesowe pod ciśnieniem, nawet w przypadku wymontowania zaworu z instalacji procesowej. Medium procesowe może zostać wyrzucone pod ciśnieniem podczas demontażu elementów dławnicy, pierścieni uszczelniających lub zaślepki komory dławnicy. Ostrożnie wyjmować części tak, aby medium mogło wypłynąć powoli, nie stwarzając zagrożenia. Wiele ruchomych części zaworu może zranić poprzez przycięcie, odcięcie lub ściśnięcie części ciała. Aby uniknąć zranienia należy zachować bezpieczną odległość od części zaworu będących w ruchu. Nigdy nie wolno doprowadzać medium pod ciśnieniem do częściowo złożonego zaworu. W celu uniknięcia uszkodzenia ciała lub zniszczenia urządzenia na skutek niekontrolowanego ruchu pokrywy należy zdejmować ją w opisany poniżej sposób: Nie wolno zdejmować zakleszczonej pokrywy przy użyciu narzędzi, które mogą się zginać lub gromadzić energię w inny sposób. Gwałtowne uwolnienie zgromadzonej energii może spowodować niekontrolowany ruch pokrywy. Odkręcić nakrętki pokrywy o około 3 mm. Następnie rozdzielić ostrożnie pokrywę od korpusu przez podważenie uszczelki na całym obwodzie. Jeśli nie nastąpił wypływ medium przez powstałą szczelinę, to kontynuować procedurę demontażu. Przy demontażu części takich jak wałki zaworu, inne części mogą wypaść z korpusu zaworu (na przykład dysk). Aby uniknąć zranienia, przy demontażu zaworu należy jego części wewnętrzne zabezpieczyć przed wypadnięciem. Sprawdzić z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo instalacji procesowej, czy nie jest konieczne zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających przed medium procesowym. Siłowniki zaworów regulacyjnych Opisywane w niniejszej informacji przepisy bezpieczeństwa dotyczą tylko siłowników, które wykorzystują sprężone powietrze lub azot (gaz obojętny). Jeśli aplikacja wymaga wykorzystania gazu palnego lub agresywnego, to należy skontaktować się z biurem firmy. Pl-94

3 Przepisy bezpieczeństwa Druk 5740-Pl 10/2007 Polski Instalacja Regulatory W celu uniknięcia zranienia personelu lub zniszczenia urządzeń w wyniku gwałtownego uwolnienia ciśnienia lub rozerwania części będących pod ciśnieniem, uniknięcia błędnego działania zaworu regulacyjnego lub utraty możliwości sterowania procesem technologicznym wskutek zbyt wysokiego ciśnienia, nie należy instalować zaworu w instalacji, gdzie maksymalne ciśnienie lub temperatura przekracza wartości podane w danych technicznych lub na tabliczce znamionowej urządzenia. Należy zawsze instalować urządzenia zabezpieczające przed wystąpieniem nadciśnienia lub zmniejszające ciśnienie zgodnie z lokalnymi i narodowymi standardami oraz dobrą praktyką inżynierską. Jeśli nie jest możliwe określenie dopuszczalnych wartości parametrów dla tego urządzenia, to przed kontynuowaniem prac instalacyjnych należy skontaktować się z biurem firmy. Podczas prowadzenia jakichkolwiek prac instalacyjnych i obsługowych należy nosić rękawiczki, ubranie i okulary zabezpieczające. Sprawdzić z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo instalacji procesowej, czy nie jest konieczne zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających przed medium procesowym. Przy montażu zaworu w istniejącej instalacji procesowej należy stosować się również do ostrzeżeń przedstawionych w rozdziale Obsługa techniczna. Obsługa Obsługa techniczna WARNING Przy przesuwaniu trzpienia siłownika lub wałka zaworu przez podanie sprężonego powietrza do siłownika, należy usunąć ręce i narzędzia z drogi przesuwającego się siłownika. Uwięzienie ręki lub narzędzia między trzpieniem siłownika a innymi elementami zaworu regulacyjnego może spowodować zranienie personelu i zniszczenie urządzenia. Gwałtowne uwolnienie ciśnienia procesowego lub niekontrolowany ruch części zaworu może spowodować zranienie osób obsługujących lub zniszczenie urządzeń. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac obsługowych należy: W celu uniknięcia zranienia, podczas prowadzenia jakichkolwiek prac instalacyjnych i obsługowych należy nosić rękawiczki, ubranie i okulary zabezpieczające. Odłączyć wszystkie przewody zasilania sprężonego powietrza, elektrycznego i sygnałowe od siłownika. Upewnić się, że siłownik nie może przypadkowo otworzyć lub zamknąć zaworu. Odpowietrzyć układ siłownika i zwolnić napięcie jego sprężyn. Zastosować procedury zabezpieczające układ w powyższym stanie podczas prac obsługowych. Nie odkręcać śrub mocujących łącznik trzpienia siłownika przy ściśniętej sprężynie siłownika, gdyż grozi to zranieniem personelu lub gwałtownym, niekontrolowanym ruchem części. Nigdy nie wolno podawać ciśnienia do częściowo złożonego siłownika, jeśli nie zostaną prawidłowo zainstalowane wszystkie elementy regulujące ciśnienie. Sprawdzić z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo instalacji procesowej, czy nie jest konieczne zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających przed medium procesowym. Instalacja Jeśli regulator jest instalowany w warunkach przekraczających dopuszczalne wartości podane w danych technicznych, na tabliczce znamionowej lub przekraczających wytrzymałość przyłącza procesowego, to na skutek gwałtownego uwolnienia ciśnienia lub pęknięcia części może nastąpić poważne zranienie osób obsługujących lub uszkodzenie urządzenia. W celu uniknięcia takiej sytuacji należy zawsze zainstalować zawór bezpieczeństwa lub urządzenia ograniczające ciśnienie zgodnie z lokalnymi i narodowymi normami i dobrą praktyką inżynierską. Mechaniczne uszkodzenie regulatora z zaworem pilotowym może spowodować oderwanie zaworu pilotowego od zaworu głównego grożąc zranieniem personelu i zniszczeniem urządzenia przez ulatniający się gaz. W celu uniknięcia zranienia, podczas prowadzenia jakichkolwiek prac instalacyjnych i obsługowych należy nosić rękawiczki, ubranie i okulary zabezpieczające. Regulator może odpowietrzać część gazu do atmosfery. Jeśli obsługiwany jest gaz agresywny lub palny, to upuszczany gaz może gromadzić się, prowadząc do pożaru lub eksplozji powodującej zranienie lub śmierć personelu lub zniszczenie urządzeń. Przy obsłudze gazów agresywnych należy odprowadzać gromadzące się gazy do obszaru bezpiecznego, niezagrożonego wybuchem, z dala od punktów czerpania powietrza. Instalacja odpowietrzająca i wylot z kanałów wentylacyjnych muszą być zabezpieczone przed gromadzeniem się skroplin i przed niedrożnością. Sprawdzić z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo instalacji procesowej, czy nie jest konieczne zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających przed medium procesowym. Przy montażu zaworu w istniejącej instalacji procesowej należy stosować się również do ostrzeżeń przedstawionych w rozdziale Obsługa techniczna. Obsługa techniczna Gwałtowne lub niekontrolowane uwolnienie sprężonego powietrza, gazu lub medium procesowego może spowodować zranienie osób obsługujących lub zniszczenie urządzeń. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac obsługowych należy odciąć zawór pilotowy lub regulator od wszystkich źródeł ciśnienia i ostrożnie uwolnić ciśnienie z korpusu zaworu pilotowego lub regulatora. Podczas uwalniania ciśnienia należy monitorować ciśnienie wlotowe, wylotowe i obciążenia przy wykorzystaniu manometrów. W celu uniknięcia zranienia, podczas prowadzenia jakichkolwiek prac instalacyjnych i obsługowych należy nosić rękawiczki, ubranie i okulary zabezpieczające. Sprawdzić z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo instalacji procesowej, czy nie jest konieczne zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających przed medium procesowym. Pl Pl-95

4 Polski Przepisy bezpieczeństwa Druk 5740-Pl 10/2007 Pl Zawory nadmiarowe Instalacja Jeśli zawór jest zainstalowany w warunkach przekraczających dopuszczalne zakresy pracy, lub gdy warunki procesowe przekraczają wytrzymałość dołączonej instalacji rurowej lub przyłączy procesowych, to na skutek nieszczelności lub rozerwania części będących pod ciśnieniem może nastąpić zranienie personelu lub zniszczenie urządzeń. Aby uniknąć takiej sytuacji, zawory nadmiarowe należy instalować tylko tam, gdzie: Warunki procesowe mieszczą się w dopuszczalnych granicach (opisanych w danych technicznych) Warunki procesowe spełniają wymagania lokalnych i narodowych norm i standardów. Mechaniczne zniszczenie zaworu nadmiarowego i oderwanie się pilota od zaworu głównego, może spowodować ulatnianie się gazu, zranienie personelu i zniszczenie urządzeń. Zawór nadmiarowy powinien być instalowany w obszarze niezagrożonym wybuchem. Zawory nadmiarowe wydmuchują gaz przez przyłącze wylotowe zaworu głównego i przez przyłącze wydmuchowe zaworu pilota. Przy obsłudze gazów palnych lub agresywnych pożar lub wybuch wydmuchiwanego lub gromadzącego się gazu może spowodować zranienie personelu lub zniszczenie urządzeń. Aby uniknąć zagrożenia należy podłączyć instalację rurową odpowietrzającą gaz do obszaru bezpiecznego. Instalacja podłączona do przyłącza wydmuchowego musi mieć taką średnicę, by nie dławiła przepływu gazu. Instalacja odpowietrzenia musi być zabezpieczona przed gromadzeniem się wilgoci oraz przed jej zablokowaniem. W celu uniknięcia zranienia, podczas prowadzenia jakichkolwiek prac instalacyjnych i obsługowych należy nosić rękawiczki, ubranie i okulary zabezpieczające. Sprawdzić z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo instalacji procesowej, czy nie jest konieczne zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających przed medium procesowym. Przy montażu zaworu w istniejącej instalacji procesowej należy stosować się również do ostrzeżeń przedstawionych w rozdziale Obsługa techniczna. Obsługa Dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas wyłączania zaworu z eksploatacji, zawory odcinające instalacji odpowietrzającej muszą być umieszczone jak najbliżej zaworu głównego po stronie dolotowej i wylotowej. Obsługa techniczna Należy unikać gwałtownego uwalniania medium procesowego pod ciśnieniem, gdyż może to spowodować zranienie osób obsługujących lub zniszczenie urządzeń. Przed przystąpieniem do prac obsługowych należy odciąć zawór nadmiarowy od instalacji procesowej i ostrożnie uwolnić ciśnienie z zaworu. Podczas uwalniania ciśnienia należy monitorować ciśnienia wlotowe przy użyciu manometru. W celu uniknięcia zranienia, podczas prowadzenia jakichkolwiek prac instalacyjnych i obsługowych należy nosić rękawiczki, ubranie i okulary zabezpieczające. Sprawdzić z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo instalacji procesowej, czy nie jest konieczne zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających przed medium procesowym. Ustawniki pozycyjne, przełączniki i wyposażenie dodatkowe Instalacja Gwałtowne uwolnienie ciśnienia procesowego lub pęknięcie części może spowodować zranienie osób obsługujących lub zniszczenie urządzeń. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac obsługowych należy: W celu uniknięcia zranienia, podczas prowadzenia jakichkolwiek prac instalacyjnych i obsługowych należy nosić rękawiczki, ubranie i okulary zabezpieczające. Odłączyć wszystkie przewody zasilania sprężonego powietrza, elektrycznego i sygnałowe od siłownika. Upewnić się, że siłownik nie może przypadkowo otworzyć lub zamknąć zaworu. Wykorzystać obejście lub całkowicie odciąć zawór od ciśnienia procesowego. Uwolnić ciśnienie z obu stron zaworu. Spuścić medium procesowe z obu stron zaworu. Odpowietrzyć układ siłownika i zwolnić napięcie jego sprężyn. Zastosować procedury zabezpieczające układ w powyższym stanie podczas prac obsługowych. Dławnica zaworu może zawierać medium procesowe pod ciśnieniem, nawet w przypadku wymontowania zaworu z instalacji procesowej. Medium procesowe może zostać wyrzucone pod ciśnieniem podczas demontażu elementów dławnicy, pierścieni uszczelniających lub zaślepki komory dławnicy. Ostrożnie wyjmować części tak, aby medium mogło wypłynąć powoli, nie stwarzając zagrożenia. Pl-96

5 Przepisy bezpieczeństwa Druk 5740-Pl 10/2007 Polski Ustawnik pozycyjny może podać pełne ciśnienie zasilania do każdego podłączonego urządzenia. Aby uniknąć zranienia personelu lub zniszczenia urządzeń należy sprawdzić, czy ciśnienie zasilania nie przekracza maksymalnego ciśnienia bezpiecznego podłączonych urządzeń. Jeśli medium zasilającym nie jest czysty, suchy, bezolejowy i niekorozyjny gaz, to na skutek niekontrolowanych procesów może nastąpić zranienie personelu lub zniszczenie urządzeń. Normy jakości sprężonego powietrza określają dopuszczalne zawartości kurzu, oleju i wilgoci. Z powodu złożoności natury problemu wpływu tych zanieczyszczeń na urządzenia pneumatyczne, firma Fisher nie ma możliwości technicznych do określenia zalecanego poziomu filtracji zapobiegającego uszkodzeniu urządzeń pneumatycznych. W większości aplikacji wystarczy zastosowanie filtra lub regulatora z filtrem oczyszczającego z cząsteczek o wielkości ponad 40 mikronów. Zaleca się zastosowanie odpowiedniego poziomu filtracji i okresowych przeglądów konserwacyjnych. W przypadku gazów korozyjnych upewnić się, że przewody rurowe i elementy przyrządów stykających się z medium korozyjnym są wykonane z materiału odpornego na korozję. Zastosowanie niewłaściwych materiałów może spowodować zranienie personelu lub uszkodzenie urządzeń wskutek niekontrolowanego uwolnienia medium korozyjnego. Jeśli medium procesowym pod ciśnieniem jest łatwopalny lub niebezpieczny gaz, może dojść do obrażeń ciała lub zniszczenia urządzeń wskutek pożaru, wybuchu skumulowanego gazu lub wycieku niebezpiecznego gazu. Zespół ustawnika pozycyjnego i siłownika nie stanowi układu szczelnego, i dlatego konieczne jest podłączenie instalacji odpowietrzającej lub zastosowanie innych środków bezpieczeństwa. Przewód odpowietrzający nie może odprowadzać gazu do obszaru zagrożonego wybuchem. Przewody odpowietrzające muszą spełniać wymagania norm państwowych i lokalnych, powinny być jak najkrótsze, o odpowiedniej średnicy wewnętrznej i z małą ilością zgięć, aby zmniejszyć możliwość powstania nadciśnienia wewnątrz przewodu. Wyładowanie ładunków elektrostatycznych może spowodować zranienie personelu lub zniszczenie urządzenia. W atmosferze zawierającej gazy palne lub agresywne należy ustawnik połączyć przewodem uziemiającym 14 AWG (2.08 mm 2 ) z instalacją uziomową. Niezainstalowanie odpowiednich osłon kablowych może być przyczyną zranienia personelu lub zniszczenia urządzeń spowodowanych przez pożar lub wybuch poprzez przeciek łatwopalnego lub niebezpiecznego gazu. W przypadku instalacji przeciwwybuchowych, należy zainstalować uszczelnienie w odległości nie większej niż 457 mm (18 cali) od ustawnika, jeśli takie wymaganie podane jest na tabliczce znamionowej. Według norm ALTEX należy użyć odpowiedniego dławika kabla certyfikowanego dla wymaganej kategorii. Sprzęt musi zostać zainstalowany zgodnie z lokalnymi i krajowymi kodami elektrycznymi. Sprawdzić z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo instalacji procesowej, czy nie jest konieczne zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających przed medium procesowym. Przy montażu zaworu w istniejącej instalacji procesowej należy stosować się również do ostrzeżeń przedstawionych w rozdziale Obsługa techniczna. Obsługa Podczas kalibracji ustawników, przełączników i innych urządzeń dodatkowych sterujących pracą elementów wykonawczych możliwa jest utrata zdolności sterowania elementem wykonawczym. Jeśli konieczne jest wyłączenie urządzenia z eksploatacji dla kalibracji i innych regulacji, to należy zastosować się do poniższych ostrzeżeń. Brak kontroli nad procesem technologicznym może być przyczyną zranienia personelu lub zniszczenia urządzeń. Przed wyłączeniem urządzenia z eksploatacji należy przedsięwziąć kroki gwarantujące czasowe przejęcie sterowania procesem. Obsługa techniczna Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac obsługowych urządzeń instalowanych na siłowniku należy: Aby uniknąć obrażeń należy zawsze zakładać rękawice, odzież i okulary ochronne. Przed wyłączeniem urządzenia z eksploatacji należy przedsięwziąć kroki gwarantujące czasowe przejęcie sterowania procesem. Odłączyć wszystkie przewody zasilania sprężonego powietrza, elektrycznego i sygnałowe od siłownika. Upewnić się, że siłownik nie może przypadkowo otworzyć lub zamknąć zaworu. Wykorzystać obejście lub całkowicie odciąć zawór od ciśnienia procesowego. Uwolnić ciśnienie z obu stron zaworu. Spuścić medium procesowe z obu stron zaworu. Odpowietrzyć układ siłownika i ustawnika, zwolnić napięcie jego sprężyn. Zastosować procedury zabezpieczające układ w powyższym stanie podczas prac obsługowych. Dławnica zaworu może zawierać medium procesowe pod ciśnieniem, nawet w przypadku wymontowania zaworu z instalacji procesowej. Medium procesowe może zostać wyrzucone pod ciśnieniem podczas demontażu elementów dławnicy, pierścieni uszczelniających lub zaślepki komory dławnicy. Ostrożnie wyjmować części tak, aby medium mogło wypłynąć powoli, nie stwarzając zagrożenia. Sprawdzić z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo instalacji procesowej, czy nie jest konieczne zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających przed medium procesowym. Pl Pl-97

6 Polski Przepisy bezpieczeństwa Druk 5740-Pl 10/2007 Urządzenia instalowane na zbiorniku lub w osłonie W przypadku urządzeń instalowanych na zbiorniku lub w osłonie należy uwolnić zgromadzone w zbiorniku ciśnienie i obniżyć poziom cieczy poniżej miejsca instalacji przyłącza. Jest to konieczne, aby uniknąć kontaktu z medium procesowym. Instrumenty, przełączniki i wyposażenie inne niż firmy Fisher (OEM) Instalacja, eksploatacja i konserwacja Informacje dotyczące bezpieczeństwa instalacji, eksploatacji oraz konserwacji znajdują się w oryginalnej dokumentacji producenta. Wskazówka: Urządzenia z wąskim wypornikiem lub pływakiem Emerson,, Fisher ani żadna związana z nimi jednostka nie ponosi odpowiedzialności za wybór, użycie i obsługę urządzenia. Odpowiedzialność za wybór, użycie i obsługę urządzenia spoczywa na nabywcy i końcowym użytkowniku. W przypadku urządzeń z wąskim wypornikiem do pomiaru poziomu cieczy, wypornik może zawierać ciecz lub medium pod ciśnieniem. Gwałtowne uwolnienie tego medium może spowodować zranienie personelu lub zniszczenie urządzeń. Do kontaktu z niebezpiecznym medium lub powstania pożaru może dojść w wyniku przebicia, podgrzania lub naprawy wypornika zawierającego medium procesowe lub ciśnienie procesowe. Wypornik, który stykał się z medium lub ciśnieniem procesowym może zawierać: ciśnienie jako wynik obecności w zbiorniku pod ciśnieniem ciecz pod ciśnieniem wskutek zmiany temperatury ciecz, która jest łatwopalna, niebezpieczna lub korozyjna. Z wypornikiem należy obchodzić się bardzo ostrożnie zawsze należy brać pod uwagę własności cieczy procesowej. Pl Marka Fisher należy do, firmy należącej do - oddziału Emerson Electric Co. Nazwa Emerson, i logo Emersona są znakami handlowymi i usługowymi firmy Emerson Electric Co. Wszystkie inne znaki towarowe zastrzeżone są przez ich prawowitych właścicieli. Informacje zawarte w tej publikacji mają charakter informacyjny i zostały przedstawione w dobrej wierze, że są prawdziwe. Żadne informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mogą stanowić podstawy dochodzenia praw gwarancyjnych. Zastrzega się prawo do zmian i ulepszania konstrukcji urządzeń oraz do zmiany danych technicznych bez dodatkowej informacji. Emerson,, Fisher ani żadna związana z nimi jednostka nie ponosi odpowiedzialności za wybór, użycie i obsługę urządzenia. Odpowiedzialność za wybór, użycie i obsługę urządzenia spoczywa na nabywcy i końcowym użytkowniku. Fisher Cernay France Sao Paulo Brazil Singapore Pl-98

7 declare under our sole responsibility that the following products, Valve, Valve Actuator, and/or Liquid Level Device are in conformity with the following standards: ATEX Directive EN (1997) EN (2001) as described in our Technical Documentation which has been submitted to and retained by Notified Body Intertek Testing Services ITS House Cleeve Road, Leatherhead, Surrey KT22 7SB United Kingdom following the provisions of the ATEX Directive 94/9/EC. This equipment is marked as follows: II 2 G D Valves, Valve Actuators, and/or Liquid Level Devices may be subject to the Pressure Equipment Directive 97/23/EC. Refer to the documents included with this equipment for Declaration of Conformity, as applicable. This unit may consist of additional components (instrumentation, accessories, etc.) which may be subject to ATEX and other applicable European directives. Refer to the marking and documents included with that equipment for Declaration of Conformity and proper application. Dave Suk Director of Quality Cernay Cedex France Date: 21-FEB-2006 Decl_ATEX

8 declare under our sole responsibility that the following products considered as, Non-electrical instrumentation (pneumatic positioners, controllers, transmitters, and switches) are in conformity with the following standards: ATEX Directive EN EN as described in our Technical Documentation which has been submitted to and retained by Notified Body Intertek Testing Services ITS House Cleeve Road, Leatherhead, Surrey KT22 7SB United Kingdom following the provisions of the ATEX Directive 94/9/EC. This equipment is marked as follows: II 2 G D Bruce Johnson Vice President Instrument Business Unit Cernay Cedex France Date: 17-JUNE-2003 EDOCS ID: FCS22

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Instrukcja obsługi Duże zaworyetied Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Spis treści Wstęp... 1 Zakres instrukcji... 1 Usługi edukacyjne... 2 Opis... 3 Dane techniczne... 4 Instalacja... 4 Obsługa...

Bardziej szczegółowo

System przepływomierza magnetycznego Rosemount 8732E z FOUNDATION fieldbus (przetwornik i czujnik)

System przepływomierza magnetycznego Rosemount 8732E z FOUNDATION fieldbus (przetwornik i czujnik) Skrócona instrukcja instalacji Grudzień 2012 Rosemount 8732 System przepływomierza magnetycznego Rosemount 8732E z FOUNDATION fieldbus (przetwornik i czujnik) Start Krok 1: WSTĘPNA INSTALACJA Krok 2: PRZENOSZENIE

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody INSTRUKCJA OBSŁUGI CombiTherm Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody CT/PL (1406) 1.0 Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Przed uruchomieniem lub serwisowaniem tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Główne cechy urządzenia. gwarancja: 1 rok gwarancji (patrz główne warunki gwarancji) niska głośność urządzenia: niski poziom głośności (patrz dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury Rosemount 644

Przetwornik temperatury Rosemount 644 00825-0214-4728, wersja DB Przetwornik temperatury Rosemount 644 z protokołem 4 20 ma HART (wersja 5 i 7) Uwaga Przed instalacją przetwornika należy sprawdzić, czy systemy nadrzędne zawierają właściwą

Bardziej szczegółowo

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW MARZEC 2014 1 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa... 3 2. Oświadczenie producenta... 4 3. Zagrożenia resztkowe... 5 4. Informacje

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania

Instrukcja montażu i użytkowania Pomiar Nadzór Regulacja AFRISO Sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7 42-677 Czekanów Telefon +48 32 330-33-55 Fax +48 32 330-33-51 zok@afriso.pl www.afriso.pl Instrukcja montażu i użytkowania Elekromechaniczny

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4570, wersja AB Sierpień 2014. Rosemount seria 5708. Skaner 3D produktów sypkich

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4570, wersja AB Sierpień 2014. Rosemount seria 5708. Skaner 3D produktów sypkich 00825-0114-4570, wersja AB Rosemount seria 5708 Skaner 3D produktów sypkich OSTRZEŻENIE Autoryzowana obsługa Wszystkie operacje opisane w niniejszej instrukcji mogą być wykonywane tylko przez autoryzowanych,

Bardziej szczegółowo

FieldIT Rotametr Stalowy FAM5400

FieldIT Rotametr Stalowy FAM5400 Instrukcja Obsługi D184B114U02 FieldIT Rotametr Stalowy FAM5400 Seria AM54_31/32 Seria AM54_71/72/74 Oznaczenie Produktu FAM5400 Instrukcja Obsługi Part No. D184B114U02 Data wydania: 07/04 Rewizja: 02

Bardziej szczegółowo

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emoi Használati utasítás Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KIBER KVB 25

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KIBER KVB 25 INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KIBER KVB 25 INOXPA Poland Sp. z o.o. Ul. Arkońska 54 80-392 GDAŃSK Tel.: (58) 511 00 05 Fax.: (58) 556 72 51 inoxpa.pl@inoxpa.com INSTRUKCJA ORYGINALNA

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL STP20-25TL-BE-pl-11 Wersja 1.1 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Wersja 2.1 (06/2014) pl Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel. +49 2193 23 0 Faks

Bardziej szczegółowo

Kombinezony ochrony chemicznej Instrukcja użytkownika EVO/VPS/Super/Light

Kombinezony ochrony chemicznej Instrukcja użytkownika EVO/VPS/Super/Light Kombinezony ochrony chemicznej Instrukcja użytkownika EVO/VPS/Super/Light 1 2 SPIS TREŚCI...Strona Ważne...7 Certyfikaty i zezwolenia...8 Opis kombinezonów...8 Zezwolenie typu EC...8 Zezwolenie NFPA...9

Bardziej szczegółowo

STEALTH 185. Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar

STEALTH 185. Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar PL STEALTH 185 Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar RU TR Original written in UK English Date Published: 16 / 04 / 2015 Język Polski Instrukcja oryginalna PL RU TR SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

unistor Instrukcja instalacji i konserwacji Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH

unistor Instrukcja instalacji i konserwacji Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji unistor VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 34 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo