Polski. Przepisy bezpieczeństwa Druk 5740-Pl 10/2007 WARNING OSTRZEŻENIE. Wszystkie produkty. Przeglądy techniczne i konserwacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polski. Przepisy bezpieczeństwa Druk 5740-Pl 10/2007 WARNING OSTRZEŻENIE. Wszystkie produkty. Przeglądy techniczne i konserwacyjne"

Transkrypt

1 Przepisy bezpieczeństwa Druk 5740-Pl 10/2007 Polski Wszystkie produkty... Pl-93 Zawory regulacyjne... Pl-94 Siłowniki zaworów regulacyjnych... Pl-94 Regulatory... Pl-95 Przyrządy, przełączniki i wyposażenie dodatkowe... Pl-96 Niniejsze przepisy bezpieczeństwa dotyczą urządzeń, które zostały wyprodukowane zgodnie z Dyrektywą dla sprzętu ciśnieniowego (PED) 97/23/EC i Dyrektywy ATEX 95/9/EC. Odpowiednia deklaracja zgodności znajduje się na końcu niniejszego dokumentu. Wszystkie produkty Dane techniczne Urządzenie jest przeznaczone do pracy w określonym zakresie warunków roboczych, spadków ciśnień, temperatur otoczenia i procesowych, zmian temperatury, dla określonych mediów i przy uwzględnieniu jeszcze innych czynników podanych w specyfikacji urządzenia. Nie wolno narażać urządzenia na warunki procesowe przekraczające dopuszczalne wartości. Jeśli użytkownik nie jest pewny co do dopuszczalnych warunków procesowych, to należy skontaktować się z biurem firmy Emerson process Management podając numer seryjny urządzenia i wszystkie inne ważne informacje. Uwaga Emerson,, Fisher ani żadna związana z nimi jednostka nie ponosi odpowiedzialności za wybór, użycie i obsługę urządzenia. Odpowiedzialność za wybór, użycie i obsługę urządzenia spoczywa na nabywcy i końcowym użytkowniku. Jak otrzymać przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy? Instrukcje obsługi lub skrócone instrukcje instalacji dostarczane są razem ze wszystkimi produktami Fisher. Przepisy bezpieczeństwa pracy obejmujące instalację, obsługę i bezpieczne wykorzystanie urządzeń dostępne są dla urządzeń wyprodukowanych zgodnie z wymaganiami powyżej wymienionych Dyrektyw w językach krajów, w których te Dyrektywy obowiązują. Dostępność przepisów bezpieczeństwa można sprawdzić na stronie internetowej: Przeglądy techniczne i konserwacyjne Podczas eksploatacji niektóre części ulegają normalnemu zużyciu i wymagają okresowej wymiany. Częstotliwość dokonywania kontroli zużycia i wymiany części zależy od warunków eksploatacji. Instalacja technologiczna może podlegać również okresowym przeglądom technicznym wymaganym przez normy państwowe, przemysłowe lub lokalne. W celu zmniejszenia zagrożenia zapłonem pyłów należy okresowo czyścić powierzchnie urządzeń z gromadzącego się kurzu i brudu. Jeśli urządzenie jest zainstalowane w obszarze zagrożonym wybuchem (w atmosferze potencjalnie wybuchowej), to stosować należy narzędzia nieiskrzące i unikać sytuacji mogących być przyczyną powstania iskry. Temperatura powierzchni zaworów regulacyjnych zależy od warunków roboczych. Aby skopiować lub wydrukować przepisy bezpieczeństwa dotyczące konkretnego urządzenia należy postępować zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na tej stronie. Jeśli instrukcje nie są dostępne w Internecie, to należy skontaktować się z biurem przedstawicielskim firmy. Najważniejsze informacje zawarte są w niniejszym dokumencie. Przepisy bezpieczeństwa Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z przedstawionymi ostrzeżeniami, uwagami i instrukcjami. Przedstawione tutaj instrukcje nie uwzględniają wszystkich możliwych sytuacji. Czynności związane z instalacją, obsługą i konserwacją urządzeń powinny być wykonywane tylko przez pracowników, którzy zostali przeszkoleni i posiadają odpowiednie kwalifikacje w zakresie instalacji, obsługi i konserwacji zaworów, siłowników i wyposażenia dodatkowego oraz dokładnie zapoznali się z niniejszą instrukcją. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, przed przystąpieniem do wykonywania dalszych czynności należy skontaktować się z biurem firmy w celu ich wyjaśnienia. WARNING Temperatura powierzchni zaworów regulacyjnch jest zależna od warunków roboczych procesu. Jeżeli temperatura powierzchni zaworu przekroczy temperaturę dopuszczalną dla klasyfikacji strefy zagrożenia, może to doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu. Aby uniknąć wzrostu temperatury powierzchni instrumentów oraz/lub wyposażenia poprzez warunki robocze procesu, należy zapewnić odpowiedną wentylację, osłonę, lub izolację komponentów zaworu regulacyjnego, które znajdują się w potencjalnie niebezpiecznej lub wybuchowej atmosferze. Zamawianie części zamiennych Przy zamawianiu części zamiennych należy zawsze podawać numer seryjny urządzenia oraz wszystkie inne ważne informacje, takie jak wielkość urządzenia, materiał części zamiennej, rok produkcji oraz warunki pracy. Jeśli urządzenie było modyfikowane od momentu zakupu, to należy również podać szczegółowe informacje na ten temat. Uwaga Jako części zamienne należy stosować tylko oryginalne części dostarczone przez firmę Fisher. Części, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Emerson Process Management nie powinny być w żadnych okolicznościach wykorzystywane jako części zamienne. Zastosowanie takich części powoduje utratę praw gwarancyjnych oraz może wpłynąć na jakość działania urządzenia i bezpieczeństwo pracy i obsługi. Pl Pl-93

2 Polski Przepisy bezpieczeństwa Druk 5740-Pl 10/2007 Pl Zawory regulacyjne Instalacja WARNING W celu uniknięcia zranienia personelu lub zniszczenia urządzeń w wyniku gwałtownego uwolnienia ciśnienia lub rozerwania części będących pod ciśnieniem, nie należy instalować zaworu w instalacji, gdzie ciśnienie robocze przekracza wartości podane w specyfikacji zaworu, na tabliczce znamionowej urządzenia lub wytrzymałość procesowego kołnierza montażowego zaworu. Należy zawsze instalować urządzenia zabezpieczające przed wystąpieniem nadciśnienia lub zmniejszające ciśnienie zgodnie z lokalnymi i narodowymi standardami oraz dobrą praktyką inżynierską. Jeśli nie jest możliwe określenie dopuszczalnych wartości parametrów roboczych urządzenia, to przed kontynuowaniem prac instalacyjnych należy skontaktować się z biurem firmy Emerson Process Management. Podczas prowadzenia jakichkolwiek prac instalacyjnych i obsługowych należy nosić rękawiczki, ubranie i okulary zabezpieczające. Aby nie uszkodzić powierzchni zaworu przy przenoszeniu zaworu należy stosować nylonowe zawiesie. Zawiesie ostrożnie ułożyć wokół zaworu tak, aby nie uszkodzić przewodów rurowych siłownika i wyposażenia dodatkowego. Podczas przenoszenia zaworu personel musi znajdować się w miejscu bezpiecznym, nienarażonym na upadek zaworu w przypadku zerwania liny lub jej ześlizgnięcia z zaworu. Do przenoszenia stosować tylko urządzenia, łańcuchy i liny o odpowiedniej nośności. Nieszczelność dławnicy może być przyczyną zranienia personelu. Przed dostawą dławnica jest zaciskana, jednakże po zainstalowaniu może wymagać dodatkowych regulacji w celu dostosowania do konkretnych warunków pracy. Należy zawsze upewnić się, czy nie jest konieczne zastosowanie dodatkowych środków bezpieczeństwa dla ochrony przed medium procesowym. Po zainstalowaniu zaworu w rurociągu wałek zaworu może nie być prawidłowo uziemiony, jeśli nie jest połączony elektrycznie z korpusem zaworu. W wyniku wybuchu spowodowanego wyładowaniem ładunków elektrostatycznych z elementów zaworu, w przypadku obsługi mediów palnych lub w atmosferze zagrożonej wybuchem, może nastąpić zranienie personelu i uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń. Przed przekazaniem zaworu do eksploatacji należy sprawdzić, czy zespół zaworu regulacyjnego jest prawidłowo uziemiony i połączony elektrycznie z rurociągiem. Jeśli nie, to należy połączyć przewodnikiem wałek z jego korpusem. Zawory z trzpieniem obrotowym są zaprojektowane i przeznaczone do instalacji pomiędzy kołnierzami. Nieprawidłowa instalacja może spowodować obrażenia lub szkody materialne. Aby uniknąć obrażeń i szkód materialnych powstałych w wyniku nagłego uwolnienia ciśnienia lub rozerwania części będących pod ciśnieniem nie należy używać ani instalować zaworów z trzpieniem obrotowym (włączając konstrukcję jednokołnierzową) w ślepych zakończeniach. Sprawdzić z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo instalacji procesowej, czy nie jest konieczne zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających przed medium procesowym. Przy montażu zaworu w istniejącej instalacji procesowej należy stosować się również do ostrzeżeń przedstawionych w rozdziale Obsługa techniczna. UWAGA Przy realizacji zamówienia konstrukcja i materiały konstrukcyjne zaworu wybierane są w taki sposób, by spełnić wymagania ciśnieniowe, temperaturowe, różnicy ciśnień i regulacji przepływu. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo procesu technologicznego i kompatybilność materiałów konstrukcyjnych zaworu z medium obsługiwanym spoczywa na kupującym lub użytkowniku końcowym. Bez konsultacji z przedstawicielstwem firmy nie wolno przekraczać dopuszczalnych wartości parametrów, gdyż wytrzymałość ciśnieniowa zaworu i zespołu gniazdo-zawieradło jest ograniczona. Obsługa techniczna Należy unikać gwałtownego uwalniania ciśnienia procesowego, co może spowodować zranienie osób obsługujących lub zniszczenie urządzeń. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac obsługowych należy: W celu uniknięcia zranienia, podczas prowadzenia jakichkolwiek prac instalacyjnych i obsługowych należy nosić rękawiczki, ubranie i okulary zabezpieczające. Odłączyć wszystkie przewody zasilania sprężonego powietrza, elektrycznego i sygnałowe od siłownika. Upewnić się, że siłownik nie może przypadkowo otworzyć lub zamknąć zaworu. Wykorzystać obejście lub całkowicie odciąć zawór od ciśnienia procesowego. Uwolnić ciśnienie z obu stron zaworu. Spuścić medium procesowe z obu stron zaworu. Odpowietrzyć układ siłownika i zwolnić napięcie jego sprężyn. Zastosować procedury zabezpieczające układ w powyższym stanie podczas prac obsługowych. Dławnica zaworu może zawierać medium procesowe pod ciśnieniem, nawet w przypadku wymontowania zaworu z instalacji procesowej. Medium procesowe może zostać wyrzucone pod ciśnieniem podczas demontażu elementów dławnicy, pierścieni uszczelniających lub zaślepki komory dławnicy. Ostrożnie wyjmować części tak, aby medium mogło wypłynąć powoli, nie stwarzając zagrożenia. Wiele ruchomych części zaworu może zranić poprzez przycięcie, odcięcie lub ściśnięcie części ciała. Aby uniknąć zranienia należy zachować bezpieczną odległość od części zaworu będących w ruchu. Nigdy nie wolno doprowadzać medium pod ciśnieniem do częściowo złożonego zaworu. W celu uniknięcia uszkodzenia ciała lub zniszczenia urządzenia na skutek niekontrolowanego ruchu pokrywy należy zdejmować ją w opisany poniżej sposób: Nie wolno zdejmować zakleszczonej pokrywy przy użyciu narzędzi, które mogą się zginać lub gromadzić energię w inny sposób. Gwałtowne uwolnienie zgromadzonej energii może spowodować niekontrolowany ruch pokrywy. Odkręcić nakrętki pokrywy o około 3 mm. Następnie rozdzielić ostrożnie pokrywę od korpusu przez podważenie uszczelki na całym obwodzie. Jeśli nie nastąpił wypływ medium przez powstałą szczelinę, to kontynuować procedurę demontażu. Przy demontażu części takich jak wałki zaworu, inne części mogą wypaść z korpusu zaworu (na przykład dysk). Aby uniknąć zranienia, przy demontażu zaworu należy jego części wewnętrzne zabezpieczyć przed wypadnięciem. Sprawdzić z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo instalacji procesowej, czy nie jest konieczne zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających przed medium procesowym. Siłowniki zaworów regulacyjnych Opisywane w niniejszej informacji przepisy bezpieczeństwa dotyczą tylko siłowników, które wykorzystują sprężone powietrze lub azot (gaz obojętny). Jeśli aplikacja wymaga wykorzystania gazu palnego lub agresywnego, to należy skontaktować się z biurem firmy. Pl-94

3 Przepisy bezpieczeństwa Druk 5740-Pl 10/2007 Polski Instalacja Regulatory W celu uniknięcia zranienia personelu lub zniszczenia urządzeń w wyniku gwałtownego uwolnienia ciśnienia lub rozerwania części będących pod ciśnieniem, uniknięcia błędnego działania zaworu regulacyjnego lub utraty możliwości sterowania procesem technologicznym wskutek zbyt wysokiego ciśnienia, nie należy instalować zaworu w instalacji, gdzie maksymalne ciśnienie lub temperatura przekracza wartości podane w danych technicznych lub na tabliczce znamionowej urządzenia. Należy zawsze instalować urządzenia zabezpieczające przed wystąpieniem nadciśnienia lub zmniejszające ciśnienie zgodnie z lokalnymi i narodowymi standardami oraz dobrą praktyką inżynierską. Jeśli nie jest możliwe określenie dopuszczalnych wartości parametrów dla tego urządzenia, to przed kontynuowaniem prac instalacyjnych należy skontaktować się z biurem firmy. Podczas prowadzenia jakichkolwiek prac instalacyjnych i obsługowych należy nosić rękawiczki, ubranie i okulary zabezpieczające. Sprawdzić z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo instalacji procesowej, czy nie jest konieczne zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających przed medium procesowym. Przy montażu zaworu w istniejącej instalacji procesowej należy stosować się również do ostrzeżeń przedstawionych w rozdziale Obsługa techniczna. Obsługa Obsługa techniczna WARNING Przy przesuwaniu trzpienia siłownika lub wałka zaworu przez podanie sprężonego powietrza do siłownika, należy usunąć ręce i narzędzia z drogi przesuwającego się siłownika. Uwięzienie ręki lub narzędzia między trzpieniem siłownika a innymi elementami zaworu regulacyjnego może spowodować zranienie personelu i zniszczenie urządzenia. Gwałtowne uwolnienie ciśnienia procesowego lub niekontrolowany ruch części zaworu może spowodować zranienie osób obsługujących lub zniszczenie urządzeń. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac obsługowych należy: W celu uniknięcia zranienia, podczas prowadzenia jakichkolwiek prac instalacyjnych i obsługowych należy nosić rękawiczki, ubranie i okulary zabezpieczające. Odłączyć wszystkie przewody zasilania sprężonego powietrza, elektrycznego i sygnałowe od siłownika. Upewnić się, że siłownik nie może przypadkowo otworzyć lub zamknąć zaworu. Odpowietrzyć układ siłownika i zwolnić napięcie jego sprężyn. Zastosować procedury zabezpieczające układ w powyższym stanie podczas prac obsługowych. Nie odkręcać śrub mocujących łącznik trzpienia siłownika przy ściśniętej sprężynie siłownika, gdyż grozi to zranieniem personelu lub gwałtownym, niekontrolowanym ruchem części. Nigdy nie wolno podawać ciśnienia do częściowo złożonego siłownika, jeśli nie zostaną prawidłowo zainstalowane wszystkie elementy regulujące ciśnienie. Sprawdzić z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo instalacji procesowej, czy nie jest konieczne zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających przed medium procesowym. Instalacja Jeśli regulator jest instalowany w warunkach przekraczających dopuszczalne wartości podane w danych technicznych, na tabliczce znamionowej lub przekraczających wytrzymałość przyłącza procesowego, to na skutek gwałtownego uwolnienia ciśnienia lub pęknięcia części może nastąpić poważne zranienie osób obsługujących lub uszkodzenie urządzenia. W celu uniknięcia takiej sytuacji należy zawsze zainstalować zawór bezpieczeństwa lub urządzenia ograniczające ciśnienie zgodnie z lokalnymi i narodowymi normami i dobrą praktyką inżynierską. Mechaniczne uszkodzenie regulatora z zaworem pilotowym może spowodować oderwanie zaworu pilotowego od zaworu głównego grożąc zranieniem personelu i zniszczeniem urządzenia przez ulatniający się gaz. W celu uniknięcia zranienia, podczas prowadzenia jakichkolwiek prac instalacyjnych i obsługowych należy nosić rękawiczki, ubranie i okulary zabezpieczające. Regulator może odpowietrzać część gazu do atmosfery. Jeśli obsługiwany jest gaz agresywny lub palny, to upuszczany gaz może gromadzić się, prowadząc do pożaru lub eksplozji powodującej zranienie lub śmierć personelu lub zniszczenie urządzeń. Przy obsłudze gazów agresywnych należy odprowadzać gromadzące się gazy do obszaru bezpiecznego, niezagrożonego wybuchem, z dala od punktów czerpania powietrza. Instalacja odpowietrzająca i wylot z kanałów wentylacyjnych muszą być zabezpieczone przed gromadzeniem się skroplin i przed niedrożnością. Sprawdzić z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo instalacji procesowej, czy nie jest konieczne zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających przed medium procesowym. Przy montażu zaworu w istniejącej instalacji procesowej należy stosować się również do ostrzeżeń przedstawionych w rozdziale Obsługa techniczna. Obsługa techniczna Gwałtowne lub niekontrolowane uwolnienie sprężonego powietrza, gazu lub medium procesowego może spowodować zranienie osób obsługujących lub zniszczenie urządzeń. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac obsługowych należy odciąć zawór pilotowy lub regulator od wszystkich źródeł ciśnienia i ostrożnie uwolnić ciśnienie z korpusu zaworu pilotowego lub regulatora. Podczas uwalniania ciśnienia należy monitorować ciśnienie wlotowe, wylotowe i obciążenia przy wykorzystaniu manometrów. W celu uniknięcia zranienia, podczas prowadzenia jakichkolwiek prac instalacyjnych i obsługowych należy nosić rękawiczki, ubranie i okulary zabezpieczające. Sprawdzić z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo instalacji procesowej, czy nie jest konieczne zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających przed medium procesowym. Pl Pl-95

4 Polski Przepisy bezpieczeństwa Druk 5740-Pl 10/2007 Pl Zawory nadmiarowe Instalacja Jeśli zawór jest zainstalowany w warunkach przekraczających dopuszczalne zakresy pracy, lub gdy warunki procesowe przekraczają wytrzymałość dołączonej instalacji rurowej lub przyłączy procesowych, to na skutek nieszczelności lub rozerwania części będących pod ciśnieniem może nastąpić zranienie personelu lub zniszczenie urządzeń. Aby uniknąć takiej sytuacji, zawory nadmiarowe należy instalować tylko tam, gdzie: Warunki procesowe mieszczą się w dopuszczalnych granicach (opisanych w danych technicznych) Warunki procesowe spełniają wymagania lokalnych i narodowych norm i standardów. Mechaniczne zniszczenie zaworu nadmiarowego i oderwanie się pilota od zaworu głównego, może spowodować ulatnianie się gazu, zranienie personelu i zniszczenie urządzeń. Zawór nadmiarowy powinien być instalowany w obszarze niezagrożonym wybuchem. Zawory nadmiarowe wydmuchują gaz przez przyłącze wylotowe zaworu głównego i przez przyłącze wydmuchowe zaworu pilota. Przy obsłudze gazów palnych lub agresywnych pożar lub wybuch wydmuchiwanego lub gromadzącego się gazu może spowodować zranienie personelu lub zniszczenie urządzeń. Aby uniknąć zagrożenia należy podłączyć instalację rurową odpowietrzającą gaz do obszaru bezpiecznego. Instalacja podłączona do przyłącza wydmuchowego musi mieć taką średnicę, by nie dławiła przepływu gazu. Instalacja odpowietrzenia musi być zabezpieczona przed gromadzeniem się wilgoci oraz przed jej zablokowaniem. W celu uniknięcia zranienia, podczas prowadzenia jakichkolwiek prac instalacyjnych i obsługowych należy nosić rękawiczki, ubranie i okulary zabezpieczające. Sprawdzić z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo instalacji procesowej, czy nie jest konieczne zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających przed medium procesowym. Przy montażu zaworu w istniejącej instalacji procesowej należy stosować się również do ostrzeżeń przedstawionych w rozdziale Obsługa techniczna. Obsługa Dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas wyłączania zaworu z eksploatacji, zawory odcinające instalacji odpowietrzającej muszą być umieszczone jak najbliżej zaworu głównego po stronie dolotowej i wylotowej. Obsługa techniczna Należy unikać gwałtownego uwalniania medium procesowego pod ciśnieniem, gdyż może to spowodować zranienie osób obsługujących lub zniszczenie urządzeń. Przed przystąpieniem do prac obsługowych należy odciąć zawór nadmiarowy od instalacji procesowej i ostrożnie uwolnić ciśnienie z zaworu. Podczas uwalniania ciśnienia należy monitorować ciśnienia wlotowe przy użyciu manometru. W celu uniknięcia zranienia, podczas prowadzenia jakichkolwiek prac instalacyjnych i obsługowych należy nosić rękawiczki, ubranie i okulary zabezpieczające. Sprawdzić z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo instalacji procesowej, czy nie jest konieczne zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających przed medium procesowym. Ustawniki pozycyjne, przełączniki i wyposażenie dodatkowe Instalacja Gwałtowne uwolnienie ciśnienia procesowego lub pęknięcie części może spowodować zranienie osób obsługujących lub zniszczenie urządzeń. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac obsługowych należy: W celu uniknięcia zranienia, podczas prowadzenia jakichkolwiek prac instalacyjnych i obsługowych należy nosić rękawiczki, ubranie i okulary zabezpieczające. Odłączyć wszystkie przewody zasilania sprężonego powietrza, elektrycznego i sygnałowe od siłownika. Upewnić się, że siłownik nie może przypadkowo otworzyć lub zamknąć zaworu. Wykorzystać obejście lub całkowicie odciąć zawór od ciśnienia procesowego. Uwolnić ciśnienie z obu stron zaworu. Spuścić medium procesowe z obu stron zaworu. Odpowietrzyć układ siłownika i zwolnić napięcie jego sprężyn. Zastosować procedury zabezpieczające układ w powyższym stanie podczas prac obsługowych. Dławnica zaworu może zawierać medium procesowe pod ciśnieniem, nawet w przypadku wymontowania zaworu z instalacji procesowej. Medium procesowe może zostać wyrzucone pod ciśnieniem podczas demontażu elementów dławnicy, pierścieni uszczelniających lub zaślepki komory dławnicy. Ostrożnie wyjmować części tak, aby medium mogło wypłynąć powoli, nie stwarzając zagrożenia. Pl-96

5 Przepisy bezpieczeństwa Druk 5740-Pl 10/2007 Polski Ustawnik pozycyjny może podać pełne ciśnienie zasilania do każdego podłączonego urządzenia. Aby uniknąć zranienia personelu lub zniszczenia urządzeń należy sprawdzić, czy ciśnienie zasilania nie przekracza maksymalnego ciśnienia bezpiecznego podłączonych urządzeń. Jeśli medium zasilającym nie jest czysty, suchy, bezolejowy i niekorozyjny gaz, to na skutek niekontrolowanych procesów może nastąpić zranienie personelu lub zniszczenie urządzeń. Normy jakości sprężonego powietrza określają dopuszczalne zawartości kurzu, oleju i wilgoci. Z powodu złożoności natury problemu wpływu tych zanieczyszczeń na urządzenia pneumatyczne, firma Fisher nie ma możliwości technicznych do określenia zalecanego poziomu filtracji zapobiegającego uszkodzeniu urządzeń pneumatycznych. W większości aplikacji wystarczy zastosowanie filtra lub regulatora z filtrem oczyszczającego z cząsteczek o wielkości ponad 40 mikronów. Zaleca się zastosowanie odpowiedniego poziomu filtracji i okresowych przeglądów konserwacyjnych. W przypadku gazów korozyjnych upewnić się, że przewody rurowe i elementy przyrządów stykających się z medium korozyjnym są wykonane z materiału odpornego na korozję. Zastosowanie niewłaściwych materiałów może spowodować zranienie personelu lub uszkodzenie urządzeń wskutek niekontrolowanego uwolnienia medium korozyjnego. Jeśli medium procesowym pod ciśnieniem jest łatwopalny lub niebezpieczny gaz, może dojść do obrażeń ciała lub zniszczenia urządzeń wskutek pożaru, wybuchu skumulowanego gazu lub wycieku niebezpiecznego gazu. Zespół ustawnika pozycyjnego i siłownika nie stanowi układu szczelnego, i dlatego konieczne jest podłączenie instalacji odpowietrzającej lub zastosowanie innych środków bezpieczeństwa. Przewód odpowietrzający nie może odprowadzać gazu do obszaru zagrożonego wybuchem. Przewody odpowietrzające muszą spełniać wymagania norm państwowych i lokalnych, powinny być jak najkrótsze, o odpowiedniej średnicy wewnętrznej i z małą ilością zgięć, aby zmniejszyć możliwość powstania nadciśnienia wewnątrz przewodu. Wyładowanie ładunków elektrostatycznych może spowodować zranienie personelu lub zniszczenie urządzenia. W atmosferze zawierającej gazy palne lub agresywne należy ustawnik połączyć przewodem uziemiającym 14 AWG (2.08 mm 2 ) z instalacją uziomową. Niezainstalowanie odpowiednich osłon kablowych może być przyczyną zranienia personelu lub zniszczenia urządzeń spowodowanych przez pożar lub wybuch poprzez przeciek łatwopalnego lub niebezpiecznego gazu. W przypadku instalacji przeciwwybuchowych, należy zainstalować uszczelnienie w odległości nie większej niż 457 mm (18 cali) od ustawnika, jeśli takie wymaganie podane jest na tabliczce znamionowej. Według norm ALTEX należy użyć odpowiedniego dławika kabla certyfikowanego dla wymaganej kategorii. Sprzęt musi zostać zainstalowany zgodnie z lokalnymi i krajowymi kodami elektrycznymi. Sprawdzić z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo instalacji procesowej, czy nie jest konieczne zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających przed medium procesowym. Przy montażu zaworu w istniejącej instalacji procesowej należy stosować się również do ostrzeżeń przedstawionych w rozdziale Obsługa techniczna. Obsługa Podczas kalibracji ustawników, przełączników i innych urządzeń dodatkowych sterujących pracą elementów wykonawczych możliwa jest utrata zdolności sterowania elementem wykonawczym. Jeśli konieczne jest wyłączenie urządzenia z eksploatacji dla kalibracji i innych regulacji, to należy zastosować się do poniższych ostrzeżeń. Brak kontroli nad procesem technologicznym może być przyczyną zranienia personelu lub zniszczenia urządzeń. Przed wyłączeniem urządzenia z eksploatacji należy przedsięwziąć kroki gwarantujące czasowe przejęcie sterowania procesem. Obsługa techniczna Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac obsługowych urządzeń instalowanych na siłowniku należy: Aby uniknąć obrażeń należy zawsze zakładać rękawice, odzież i okulary ochronne. Przed wyłączeniem urządzenia z eksploatacji należy przedsięwziąć kroki gwarantujące czasowe przejęcie sterowania procesem. Odłączyć wszystkie przewody zasilania sprężonego powietrza, elektrycznego i sygnałowe od siłownika. Upewnić się, że siłownik nie może przypadkowo otworzyć lub zamknąć zaworu. Wykorzystać obejście lub całkowicie odciąć zawór od ciśnienia procesowego. Uwolnić ciśnienie z obu stron zaworu. Spuścić medium procesowe z obu stron zaworu. Odpowietrzyć układ siłownika i ustawnika, zwolnić napięcie jego sprężyn. Zastosować procedury zabezpieczające układ w powyższym stanie podczas prac obsługowych. Dławnica zaworu może zawierać medium procesowe pod ciśnieniem, nawet w przypadku wymontowania zaworu z instalacji procesowej. Medium procesowe może zostać wyrzucone pod ciśnieniem podczas demontażu elementów dławnicy, pierścieni uszczelniających lub zaślepki komory dławnicy. Ostrożnie wyjmować części tak, aby medium mogło wypłynąć powoli, nie stwarzając zagrożenia. Sprawdzić z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo instalacji procesowej, czy nie jest konieczne zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających przed medium procesowym. Pl Pl-97

6 Polski Przepisy bezpieczeństwa Druk 5740-Pl 10/2007 Urządzenia instalowane na zbiorniku lub w osłonie W przypadku urządzeń instalowanych na zbiorniku lub w osłonie należy uwolnić zgromadzone w zbiorniku ciśnienie i obniżyć poziom cieczy poniżej miejsca instalacji przyłącza. Jest to konieczne, aby uniknąć kontaktu z medium procesowym. Instrumenty, przełączniki i wyposażenie inne niż firmy Fisher (OEM) Instalacja, eksploatacja i konserwacja Informacje dotyczące bezpieczeństwa instalacji, eksploatacji oraz konserwacji znajdują się w oryginalnej dokumentacji producenta. Wskazówka: Urządzenia z wąskim wypornikiem lub pływakiem Emerson,, Fisher ani żadna związana z nimi jednostka nie ponosi odpowiedzialności za wybór, użycie i obsługę urządzenia. Odpowiedzialność za wybór, użycie i obsługę urządzenia spoczywa na nabywcy i końcowym użytkowniku. W przypadku urządzeń z wąskim wypornikiem do pomiaru poziomu cieczy, wypornik może zawierać ciecz lub medium pod ciśnieniem. Gwałtowne uwolnienie tego medium może spowodować zranienie personelu lub zniszczenie urządzeń. Do kontaktu z niebezpiecznym medium lub powstania pożaru może dojść w wyniku przebicia, podgrzania lub naprawy wypornika zawierającego medium procesowe lub ciśnienie procesowe. Wypornik, który stykał się z medium lub ciśnieniem procesowym może zawierać: ciśnienie jako wynik obecności w zbiorniku pod ciśnieniem ciecz pod ciśnieniem wskutek zmiany temperatury ciecz, która jest łatwopalna, niebezpieczna lub korozyjna. Z wypornikiem należy obchodzić się bardzo ostrożnie zawsze należy brać pod uwagę własności cieczy procesowej. Pl Marka Fisher należy do, firmy należącej do - oddziału Emerson Electric Co. Nazwa Emerson, i logo Emersona są znakami handlowymi i usługowymi firmy Emerson Electric Co. Wszystkie inne znaki towarowe zastrzeżone są przez ich prawowitych właścicieli. Informacje zawarte w tej publikacji mają charakter informacyjny i zostały przedstawione w dobrej wierze, że są prawdziwe. Żadne informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mogą stanowić podstawy dochodzenia praw gwarancyjnych. Zastrzega się prawo do zmian i ulepszania konstrukcji urządzeń oraz do zmiany danych technicznych bez dodatkowej informacji. Emerson,, Fisher ani żadna związana z nimi jednostka nie ponosi odpowiedzialności za wybór, użycie i obsługę urządzenia. Odpowiedzialność za wybór, użycie i obsługę urządzenia spoczywa na nabywcy i końcowym użytkowniku. Fisher Cernay France Sao Paulo Brazil Singapore Pl-98

7 declare under our sole responsibility that the following products, Valve, Valve Actuator, and/or Liquid Level Device are in conformity with the following standards: ATEX Directive EN (1997) EN (2001) as described in our Technical Documentation which has been submitted to and retained by Notified Body Intertek Testing Services ITS House Cleeve Road, Leatherhead, Surrey KT22 7SB United Kingdom following the provisions of the ATEX Directive 94/9/EC. This equipment is marked as follows: II 2 G D Valves, Valve Actuators, and/or Liquid Level Devices may be subject to the Pressure Equipment Directive 97/23/EC. Refer to the documents included with this equipment for Declaration of Conformity, as applicable. This unit may consist of additional components (instrumentation, accessories, etc.) which may be subject to ATEX and other applicable European directives. Refer to the marking and documents included with that equipment for Declaration of Conformity and proper application. Dave Suk Director of Quality Cernay Cedex France Date: 21-FEB-2006 Decl_ATEX

8 declare under our sole responsibility that the following products considered as, Non-electrical instrumentation (pneumatic positioners, controllers, transmitters, and switches) are in conformity with the following standards: ATEX Directive EN EN as described in our Technical Documentation which has been submitted to and retained by Notified Body Intertek Testing Services ITS House Cleeve Road, Leatherhead, Surrey KT22 7SB United Kingdom following the provisions of the ATEX Directive 94/9/EC. This equipment is marked as follows: II 2 G D Bruce Johnson Vice President Instrument Business Unit Cernay Cedex France Date: 17-JUNE-2003 EDOCS ID: FCS22

9 Fisher Controls International, LLC declare under our sole responsibility that the following products, Type DLC3000 are in conformity with the following standard(s): (ATEX Directive) Intrinsically Safe & Dust Flameproof & Dust Type n & Dust EN (1997) EN (1997) EN (1997) EN (1994) EN (1994) EN (1999) EN (1998) EN (1998) EN (1998) LCIE 01 ATEX 6053X LCIE 01 ATEX 6054X LCIE 01 ATEX 6055X and is marked as follows and is marked as follows and is marked as follows 1180 II 1 G & D 1180 II 2 G & D II 3 G & D following the provisions of the ATEX Directive 94/9/EC with assessment by the Notified Body Baseefa (2001) Ltd. (1180) Rockhead Business Park Staden Lane, Buxton, Derbyshire, SK17 9RZ United Kingdom (EMC Directive) EN (1997, +A1) following the provisions of the EMC Directive 89/336/EEC plus amendments 91/263/EEC, 92/31/EEC, and 93/68/EEC Bruce Johnson Vice President Instrument Business Unit 27-June Cernay Cedex France Date EDOCS ID: FCS26

10 Fisher Controls International, LLC declare under our sole responsibility that the following products, DVC6010, DVC6020, DVC6030, DVC6010S, DVC6020S, DVC6030S DVC6010F, DVC6020F, DVC6030F, DVC6010FS, DVC6020FS, DVC6030FS DVC6005, DVC6005F, DVC6015, DVC6025, DVC6035 are in conformity with the following standard(s): (ATEX Directive) Intrinsically Safe & Dust Flameproof & Dust Type n & Dust EN (2004) EN (2004) EN (2004) EN (2007) EN (2006) EN (2003) EN (2004) EN (2006) EN (2006) EN (2006) EN (2004) EN (2004) EN (2006) LCIE 02 ATEX 6002X LCIE 02 ATEX 6001X LCIE 02 ATEX 6003X and is marked as follows and is marked as follows and is marked as follows 1180 II 1 G & D 1180 II 2 G & D II 3 G & D following the provisions of the ATEX Directive 94/9/EC with assessment by the Notified Body Baseefa (2001) Ltd. (1180) Rockhead Business Park Staden Lane, Buxton, Derbyshire, SK17 9RZ United Kingdom (EMC Directive) EN (2006) following the provisions of the EMC Directive 2004/108/EC Danny Nelson Vice President Instrument Business Unit 22-January Cernay Cedex France Date EDOCS ID: FCS27

11 Fisher Controls International, LLC declare under our sole responsibility that the following products, Types 3622, 582I, 3722, 3661, and 646 are in conformity with the following standard(s): (ATEX Directive) Intrinsically Safe Flameproof (except 3661) Type n EN (1997, +A1, +A2) EN (1997, +A1, +A2) EN (1999) EN (1994) EN (2000, +A1) LCIE 03 ATEX 6001X KEMA 04 ATEX 2137 LCIE 03 ATEX 6002X and is marked as follows and is marked as follows and is marked as follows 1180 II 1 G 1180 II 2 G II 3 G following the provisions of the ATEX Directive 94/9/EC with assessment by the Notified Body Baseefa (2001) Ltd. (1180) Rockhead Business Park Staden Lane, Buxton, Derbyshire, SK17 9RZ United Kingdom (EMC Directive) EN (2006) following the provisions of the EMC Directive 2004/108/EC Danny Nelson Vice President Instrument Business Unit 22-January Cernay Cedex France Date EDOCS ID: FCS29

12 Fisher Controls International, LLC declare under our sole responsibility that the following products, Types 4211, 4221 are in conformity with the following standard(s): (ATEX Directive) Intrinsically Safe & Dust Type n & Dust EN (2006) EN (2006) EN (2007) EN (2005) EN (1999) EN (2006) EN (2006) EN (2004) EN (2004) LCIE 03 ATEX 6220X LCIE 03 ATEX 6219 and is marked as follows and is marked as follows 1180 II 1 G & D II 3 G & D following the provisions of the ATEX Directive 94/9/EC with assessment by the Notified Body Baseefa (2001) Ltd. (1180) Rockhead Business Park Staden Lane, Buxton, Derbyshire, SK17 9RZ United Kingdom (EMC Directive) EN (2006) following the provisions of the EMC Directive 2004/108/EC Danny Nelson Vice President Instrument Business Unit 22-January Cernay Cedex France Date EDOCS ID: FCS30

13 Fisher Controls International, LLC declare under our sole responsibility that the following products, Types 846, 3311 are in conformity with the following standard(s): (ATEX Directive) Intrinsically Safe & Dust Flameproof & Dust Type n & Dust EN (1997, +A1, +A2) EN (2004) EN (1999) EN (2002) EN (2004) EN (1998, +A1) EN (1998, +A1) EN (1998, +A1) EN (1999) LCIE 03 ATEX 6298X Baseefa 05 ATEX 0130X LCIE 03 ATEX 6299 and is marked as follows and is marked as follows and is marked as follows 1180 II 1 G & D 1180 II 2 G & D II 3 G & D following the provisions of the ATEX Directive 94/9/EC with assessment by the Notified Body Baseefa (2001) Ltd. (1180) Rockhead Business Park Staden Lane, Buxton, Derbyshire, SK17 9RZ United Kingdom (EMC Directive) EN (1997, +A1) following the provisions of the EMC Directive 89/336/EEC plus amendments 91/263/EEC, 92/31/EEC, and 93/68/EEC Bruce Johnson Vice President Instrument Business Unit 27-June Cernay Cedex France Date EDOCS ID: FCS31

14 Fisher Controls International, LLC declare under our sole responsibility that the following products, Type DVC2000 are in conformity with the following standard(s): (ATEX Directive) Intrinsically Safe EN (1997, +A1, +A2) EN (2002) EN (1999) LCIE 05 ATEX 6009X and is marked as follows 1180 II 1 G following the provisions of the ATEX Directive 94/9/EC with assessment by the Notified Body Baseefa (2001) Ltd. (1180) Rockhead Business Park Staden Lane, Buxton, Derbyshire, SK17 9RZ United Kingdom (EMC Directive) EN (2006) following the provisions of the EMC Directive 2004/108/EC Danny Nelson Vice President Instrument Business Unit 22-January Cernay Cedex France Date EDOCS ID: FCS32

15 Fisher Controls International, LLC declare under our sole responsibility that the following products, Type i2p-100 are in conformity with the following standard(s): (ATEX Directive) Intrinsically Safe & Dust Flameproof & Dust Type n & Dust EN (2006) EN (2006) EN (2006) EN (2007) EN (2004) EN (2005) EN (2007) EN (1998, +A1) EN (1998, +A1) EN (1998, +A1) KEMA 05 ATEX 1109X KEMA 05 ATEX 2099X KEMA 05 ATEX 1119 and is marked as follows and is marked as follows and is marked as follows 1180 II 1 G D 1180 II 2 G D 1180 II 3 G D following the provisions of the ATEX Directive 94/9/EC with assessment by the Notified Body Baseefa (2001) Ltd. (1180) Rockhead Business Park Staden Lane, Buxton, Derbyshire, SK17 RZ United Kingdom (EMC Directive) EN (2006) following the provisions of the EMC Directive 2004/108/EC Danny Nelson Vice President Instrument Business Unit 22-January Cernay Cedex France Date EDOCS ID: FCS33

16

Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462

Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462 Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa pracy. 1 1 Zastosowania... 2 2 Dane techniczne... 2 3 Działanie... 2 4 Montaż... 3 5 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Firma. Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa USA

Firma. Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa USA Firma Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158 USA i z i zgodnie z Danny Nelson Wiceprezes 14 marca 2016 Data Adres kontaktowy na terenie

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

Firma. Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa USA

Firma. Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa USA Firma Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158 USA i z i zgodnie z Danny Nelson Wiceprezes 14 marca 2016 Data Adres kontaktowy na terenie

Bardziej szczegółowo

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C Siłowniki pneumatyczne PRISMA 1/5 1. Informacje ogólne Siłowniki pneumatyczne PRISMA są napędami ćwierćobrotowymmi stosowanymi jako napęd armatur o kącie otwarcia 0-90 C lub 0-180 C. Siłownik zasilany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax:

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax: Art. nr. 593672 Instrukcja obsługi wykaz części Spis Treści Charakterystyka urządzenia 4 Instrukcja montażu 4 Czyszczenie urządzenia 5 Gwarancja 5 Instrukcja bezpieczeństwa 6 Objaśnienie piktogramów 6

Bardziej szczegółowo

MK MK GESTRA Systemy pary i kondensatu

MK MK GESTRA Systemy pary i kondensatu GESTRA Systemy pary i kondensatu MK 36-51 MK 36-52 Instrukcja obsługi i montażu 808309-06/309cs Odwadniacz termostatyczny membranowy MK 36-51 MK 36-52 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem Odwadniacze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Zbiorniki ciśnieniowe Zbiornik ciśnieniowy poziomy 200Ltr 283 Spis treści 1. Bezpieczeństwo 1 2. Zastosowanie 3 3. Projektowanie 3 4. Montaż 6 5. Uruchamianie 10 6. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Instalacji, Działania oraz Konserwacji Przepustnic ABO, Seria 600 i 900

Instrukcja. Instalacji, Działania oraz Konserwacji Przepustnic ABO, Seria 600 i 900 Instrukcja Instalacji, Działania oraz Konserwacji Przepustnic ABO, Seria 600 i 900 1. Instrukcja 2. Opis Zaworu 3. Instalacja 4. Działanie 5. Usunięcie 6. Konserwacja 7. Naprawa 8. Uswuwanie usterek 9.

Bardziej szczegółowo

3-drogowy zawór z siłownikiem

3-drogowy zawór z siłownikiem Salus SBMV32/38 PL_Layout 1 31.07.2014 14:25 Strona 1 3-drogowy zawór z siłownikiem Model SBMV32/SBMV38 Salus SBMV32/38 PL_Layout 1 31.07.2014 14:25 Strona 2 2 Salus SBMV32/38 PL_Layout 1 31.07.2014 14:25

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust FLUIDRAIN-COMBO jest zintegrowanym spustem kondensatu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4792, wersja BB Luty 2014. Kryza Rosemount 1495 Kołnierze obudowy kryzy Rosemount 1496

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4792, wersja BB Luty 2014. Kryza Rosemount 1495 Kołnierze obudowy kryzy Rosemount 1496 00825-0114-4792, wersja BB Kryza Rosemount 1495 Kołnierze obudowy kryzy Rosemount 1496 UWAGA Niniejsza instrukcja instalacji zawiera podstawowe informacje o kryzach kondycjonujących Rosemount 1495. Nie

Bardziej szczegółowo

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 3140006 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul.

Bardziej szczegółowo

DAL 516. Regulatory różnicy ciśnienia Z ograniczeniem przepływu maksymalnego

DAL 516. Regulatory różnicy ciśnienia Z ograniczeniem przepływu maksymalnego DAL 516 Regulatory różnicy ciśnienia Z ograniczeniem przepływu maksymalnego IMI TA / Regulatory różnicy ciśnienia / DAL 516 DAL 516 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do systemów grzewczych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 01-2016

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 01-2016 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 01-2016 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Regulatory redukcyjne ciśnienia z serii Y690A

Regulatory redukcyjne ciśnienia z serii Y690A Instrukcja obsługi Seria Y690A Regulatory redukcyjne ciśnienia z serii Y690A Wstęp Zawartość instrukcji Instrukcja niniejsza zawiera informacje na temat zasad działania, instalacji, konserwacji i części

Bardziej szczegółowo

3 drogowe zawory regulacyjne z serii 24003

3 drogowe zawory regulacyjne z serii 24003 Instrukcja obsługi Zawory regulacyjne 24003 3 drogowe 3 drogowe zawory regulacyjne z serii 24003! OSTRZEŻENIE Ostrzeżenia i uwagi patrz Dodatkowa Instrukcja bezpieczeństwa pracy SSI 1 Instalacja 1. Przed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH ORYGINALNA AT-2, AT-5, AT-10, AT-20, AT-50

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH ORYGINALNA AT-2, AT-5, AT-10, AT-20, AT-50 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH ORYGINALNA AT-2, AT-5, AT-10, AT-20, AT-50 2015 Przed przystąpieniem do eksploatacji niniejszego urządzenia przeczytaj całą instrukcję i zachowaj ją do przyszłego

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do mycia częsci. Art. Nr

Urządzenie do mycia częsci. Art. Nr Urządzenie do mycia częsci Art. Nr 219983 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do mycia części składa się z wanny o pojemności 50l, zamontowanej na zbiorniku o pojemności 65l. Urządzenie posiada

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC 10.2012 0 854.011.0627 Spis treści 1. Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania... 3 1.1. Znaki ostrzegawcze... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

PNEUMATYCZNY KLUCZ KĄTOWY 1/2 74L007

PNEUMATYCZNY KLUCZ KĄTOWY 1/2 74L007 PNEUMATYCZNY KLUCZ KĄTOWY 1/2 74L007 1 1 1 7 8 7 5 2 3 6 4 6 1. Narzędzie pneumatyczne 2. Szybkozłącze 3. Wąż pneumatyczny 4. Naolejacz 5. Regulator ciśnienia 6. Filtr/odwadniacz 7. 8. Zawór odcinający

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016 ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY zair INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016 Data: 13.12.2016 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

PM 512. Regulator nadmiarowo upustowy ENGINEERING ADVANTAGE

PM 512. Regulator nadmiarowo upustowy ENGINEERING ADVANTAGE Zawory nadmiarowo-upustowe PM 512 Regulator nadmiarowo upustowy utrzymanie ciśnienia i odgazowanie równoważenie i regulacja termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE Regulator może być stosowany w zmiennoprzepływowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Manometr model 2 zgodnie z dyrektywą 94/9/EC (ATEX) II 2 GD c. Model 232.50.100 wg ATEX

Instrukcja obsługi. Manometr model 2 zgodnie z dyrektywą 94/9/EC (ATEX) II 2 GD c. Model 232.50.100 wg ATEX Instrukcja obsługi Manometr model 2 zgodnie z dyrektywą 94/9/EC (ATEX) II 2 GD c Model 232.50.100 wg ATEX Instrukcja obsługi model 2 wg ATEX Strony 3-9 Spis treści Spis treści 1. Instrukcja bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Wyposażenie... 6 2.5.

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ INS360 Przed instalacją należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. ATM Lighting sp. z o.o., ul. Budowlanych 31, 80-298 Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex AK-Ex 1 Przepustnica odcinająca Przepustnica odcinająca AK-EX z siłownikiem w wersji Ex przeznaczona jest do odcinania przepływu strumienia, należy do II grupy urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności Siedziba główna: DK-6430 Nordborg, Dania Nr reg.: 31744 DK-6000, Dania Telefax: +45 76 35 65 98 Telefon: +45 76 35 65 65 Deklaracja zgodności (tłumaczenie z oryginału) Industrial Automation Fluid Controls

Bardziej szczegółowo

Opis urządzeń. Zawór elektromagnetyczny 3/2-drożny Zawór elektromagnetyczny 3/2-drożny napowietrzający

Opis urządzeń. Zawór elektromagnetyczny 3/2-drożny Zawór elektromagnetyczny 3/2-drożny napowietrzający Zawór elektromagnetyczny 3/2-drożny 472 1.. Zawór elektromagnetyczny 3/2-drożny odpowietrzający Zawór elektromagnetyczny 3/2-drożny napowietrzający Zastosowanie Cel Konserwacja Zalecenie montażowe Różnorodne

Bardziej szczegółowo

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 INSTRUKCJA OBSŁUGI NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 Strona 1 z 7 Instrukcja instalacji i skrócona instrukcja obsługi pneumatycznych wibratorów tłokowych serii od NTS 120 HF do NTS 350 NF B e

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Zawory trójdrogowe kołnierzowe, PN6

Zawory trójdrogowe kołnierzowe, PN6 4 40 Zawory trójdrogowe kołnierzowe, PN6 VXF2... Zawory trójdrogowe, PN6, z przyłączami kołnierzowymi Mogą być stosowane jako zawory mieszające lub rozdzielające Żeliwo szare GG-25 DN25... DN00 mm k vs,9...

Bardziej szczegółowo

OPTIFLEX 1300 C Radarowy miernik poziomu z falą prowadzoną (TDR)

OPTIFLEX 1300 C Radarowy miernik poziomu z falą prowadzoną (TDR) KROHNE 12/2004 7.02526.21.PL KROHNE Endra Sp. z o.o. ul. Stary Rynek Oliwski 8A, 80-324 Gdańsk Uzupełniająca instrukcja montażu i eksploatacji OPTIFLEX 1300 C Radarowy miernik poziomu z falą prowadzoną

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE KOMA Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07. tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44 Zawór kulowy z napędem 02/14 OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE TEC-44 to zawór kulowy sterowany mikroprocesorem, zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

Pneumatyczna zaginarko- felcarka dziurkarka

Pneumatyczna zaginarko- felcarka dziurkarka INSTRUKCJA OBSŁUGI Pneumatyczna zaginarko- felcarka dziurkarka Prod. no 59476 Lista części...3 Środowisko pracy...4 Bezpieczeństwo w czasie pracy...4 Opis działania...5 Konserwacja...6 Schemat połączenia...6

Bardziej szczegółowo

Zestawy przygotowania powietrza w wykonaniu ze stali nierdzewnej AISI 316L - PNEUMAX STEEL LINE - NAFTA - GAZ - CHEMIA

Zestawy przygotowania powietrza w wykonaniu ze stali nierdzewnej AISI 316L - PNEUMAX STEEL LINE - NAFTA - GAZ - CHEMIA Zestawy przygotowania powietrza w wykonaniu ze stali nierdzewnej AII 6L - PNEUMAX TEEL LINE - NAFTA - GAZ - CHEMIA Filtr Reduktor Filtroreduktor /4"-/" NPT www.pneumax.pl Opis serii Nowa linia produktów

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Regulatory różnicy ciśnienia DKH 512 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 1. Wstęp Zasuwy AVK przeznaczone są do pozycji całkowicie otwartej bądź zamkniętej,

Bardziej szczegółowo

Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91)484-21-55, fax (91)484-09-86, e-mail: handel@meraserw5.pl, www.meraserw.szczecin.pl 111.20.100 111.20.160 Ciśnieniomierze do pomiaru ciśnienia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 3 3 Wymiary oraz rysunek 3 4 Objaśnienie oznaczeń na tabliczce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji pistoletu do piaskowania

Instrukcja obsługi i konserwacji pistoletu do piaskowania Instrukcja obsługi i konserwacji pistoletu do piaskowania Nr art. D 030 034 Wydanie z dnia 2000/08/PR-10 Bardzo dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo nas i nasze produkty. Prosimy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych Stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne Projektowanie i instalowanie Spis treści 0 Wstęp... 8 0.1 Zastosowanie wytycznych VdS... 8 1 Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift Box

Opis serii: Wilo-DrainLift Box Opis serii: Wilo-DrainLift Bo H/m Wilo-DrainLift Bo 1 1 Bo /1 Bo 3/ Budowa Urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej (instalacja podpodłogowa) Zastosowanie Do instalacji podpodłogowej, możliwość

Bardziej szczegółowo

Model DIVAL 500 1 500 1½ JEDNOSTOPNIOWE SAMOCZYNNE REDUKTORY NISKIEGO ŚREDNIEGO WYSOKIEGO CIŚNIENIA Z ZAWIERADŁEM RÓWNOWAŻONYM

Model DIVAL 500 1 500 1½ JEDNOSTOPNIOWE SAMOCZYNNE REDUKTORY NISKIEGO ŚREDNIEGO WYSOKIEGO CIŚNIENIA Z ZAWIERADŁEM RÓWNOWAŻONYM Model DIVAL 500 1 500 1½ JEDNOSTOPNIOWE SAMOCZYNNE REDUKTORY NISKIEGO ŚREDNIEGO WYSOKIEGO CIŚNIENIA Z ZAWIERADŁEM RÓWNOWAŻONYM 1 Model DIVAL 500 1 500 1½ DIVAL 500 1 Z ZAWOREM SZYBKOZAMYKAJĄCYM LE DIVAL

Bardziej szczegółowo

Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu

Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu WIELKOŚĆ 0 PGE100-25 PGE100-30 PGE100-50 PGE100-75 PGE100-100 PGE100-125 PGE100-150 PGE100-175 PGE100-200 WIELKOŚĆ 1 PGE101-100 PGE101-125 PGE101-10

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DEKLARACJA ZGODNOŚCI w rozumieniu dyrektywy urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE My, firma E. Hawle Armaturenwerke GmbH Wagrainer Straße 13, A-4840 Vöcklabruck niniejszym deklarujemy, że określone poniżej armatury

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności Siedziba główna: DK-6430 Nordborg, Dania Nr reg.: 31744 DK-6000, Dania Telefax: +45 76 35 65 98 Telefon: +45 76 35 65 65 Deklaracja zgodności (tłumaczenie z oryginału) Industrial Automation Fluid Controls

Bardziej szczegółowo

D05F Regulator ciśnienia

D05F Regulator ciśnienia D05F Regulator ciśnienia Karta katalogowa Zastosowanie Regulatory ciśnienia D 05F chronią instalacje wodne przed zbyt wysokim ciśnieniem wejściowym. Mają zastosowanie w instalacjach domowych zabezpieczając

Bardziej szczegółowo

SV60 Zawory bezpieczeństwa kołnierzowe

SV60 Zawory bezpieczeństwa kołnierzowe Cert. No. LRQ 0963008 ISO 9001 SV60 Zawory bezpieczeństwa kołnierzowe Opis Pełnoskokowe zawory bezpieczeństwa SV60 przeznaczone są do pracy w instalacjach pary wodnej, gazów obojętnych i wody. Mogą być

Bardziej szczegółowo

ABV21i Zawór odmulający z siłownikiem pneumatycznym

ABV21i Zawór odmulający z siłownikiem pneumatycznym Spirax Sarco zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia ABV21i odmulający z siłownikiem pneumatycznym Opis Jednoczęściowe zawory kulowe ABV21i ze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI POMPY CYRKULACYJNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WITA UPH E2. Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI POMPY CYRKULACYJNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WITA UPH E2. Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI POMPY CYRKULACYJNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WITA UPH 15-15 E2 Instrukcja oryginalna Producent: Hel-Wita Sp. z o.o. Adres: 86-005 Białe Błota, Zielonka ul. Biznesowa 22 Osoba

Bardziej szczegółowo

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Calowe zawory bez wyłącznika krańcowego Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym: SBMV22 zawór dwudrogowy 22mm SBMV28 zawór dwudrogowy 28mm Zawory metryczne posiadają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Aleksander Demczuk

mgr inż. Aleksander Demczuk ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

Więcej niż automatyka More than Automation

Więcej niż automatyka More than Automation Więcej niż automatyka More than Automation ZASTOSOWANIE SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE MEMBRANOWE WIELOSPRĘŻYNOWE TYP P5/R5 Z INTEGRALNYM USTAWNIKIEM ELEKTROPNEUMATYCZNYM Siłowniki pneumatyczne membranowe wielosprężynowe

Bardziej szczegółowo

Regulator ciśnienia FRNG. Regulator z odcięciem. zerowym. Regulator równoprężny Regulator pneumatyczny

Regulator ciśnienia FRNG. Regulator z odcięciem. zerowym. Regulator równoprężny Regulator pneumatyczny Regulator ciśnienia FRNG Regulator z odcięciem zerowym Regulator równoprężny Regulator pneumatyczny 4.14 Printed in Germany Edition 07.15 Nr. 0 70 Opis techniczny Regulator ciśnienia firmy DUNGS typu FRNG

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I MONTAŻU

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I MONTAŻU ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I MONTAŻU TŁUMACZENIE ORYGINALNEGO DOKUMENTU Przed wprowadzeniem do magazynu, instalacją lub przystąpieniem do eksploatacji urządzenia (przeznaczonego wyłącznie do zastosowań profesjonalnych)

Bardziej szczegółowo

Zawory z gniazdem kątowym VZXF

Zawory z gniazdem kątowym VZXF Główne cechy i przegląd Funkcja Zawór z gniazdem kątowym VZXF jest sterowanym zewnętrznie zaworem 2/2. Zawory o tej konstrukcji są przełączane przez dodatkowe medium sterujące. Zawór w położeniu spoczynkowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GNIAZDA SERWISOWEGO Z ZACISKAMI H0-ZK z zabezpieczeniem od zwarć i przeciążeń HUBIX mgr inż. Jerzy Nowikow 96-321 ŻABIA WOLA Huta Żabiowolska ul. Główna 43 tel: (046) 8578440 fax:

Bardziej szczegółowo

Seria DW 18. Mechaniczny sygnalizator przepływu. Instrukcje uzupełniające. Instrukcje uzupełniające dla zastosowań ATEX

Seria DW 18. Mechaniczny sygnalizator przepływu. Instrukcje uzupełniające. Instrukcje uzupełniające dla zastosowań ATEX Seria DW 18 Instrukcje uzupełniające Mechaniczny sygnalizator przepływu Instrukcje uzupełniające dla zastosowań ATEX KROHNE Spis treści Seria DW 18 1 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa 3 1.1 Zakres...3

Bardziej szczegółowo

REGULATORY CIŚNIENIA TYPU RCP-10U G¾; G1; G1¼; DN40; DN50

REGULATORY CIŚNIENIA TYPU RCP-10U G¾; G1; G1¼; DN40; DN50 REGULATORY CIŚNIENIA ( UPUSTOWE ) TYPU RCP-10U G¾; G1; G1¼; DN40; DN50 INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I EKSPLOATACJI wydanie: 2008 SPIS TREŚCI 1. Zasada działania 2. Normalne warunki eksploatacji 3. Przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6

PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6 WPROWADZENIE UWAGI OGÓLNE...11 INSTALACJA CZYNNOŚCI WSTĘPNE...12

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

ZASUWY NOŻOWE. LECHAR Art.170TH, 172TH. Przeznaczenie i zastosowanie

ZASUWY NOŻOWE. LECHAR  Art.170TH, 172TH. Przeznaczenie i zastosowanie Przeznaczenie i zastosowanie Zasuwy nożowe służą do regulacji lub zamykania przepływu płynnych czynników roboczych o dużej gęstości, emulsji oraz czynników roboczych będących proszkami i granulatami. Stosowane

Bardziej szczegółowo

CHY 386P MANOMETR DWUKANAŁOWY RÓŻNICOWY

CHY 386P MANOMETR DWUKANAŁOWY RÓŻNICOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 386P MANOMETR DWUKANAŁOWY RÓŻNICOWY Producent: CHY FIREMATE Co., LTD., TAIWAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...4 2. CHARAKTERYSTYKA MANOMETRU...5 2.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KUREK KULOWY zbal Fig. 565

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KUREK KULOWY zbal Fig. 565 ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KUREK KULOWY zbal Fig. 565 Edycja: 1/2016 Data: 01.07.2016 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od personelu obsługującego

Bardziej szczegółowo

HERZ zawór mieszający

HERZ zawór mieszający HERZ zawór mieszający 3 i 4-drogowy Arkusz znormalizowany 1 213X XX, Wydanie 1015 Wymiary H H SW SW Rp 28.1 Rp 28.1 L4 L1 Ø 12 Ø 12 H1 H1 Ø D Ø D L2 L2 L3 L3 L4 L1 kvs [m 3 /h] Sw Rp [in] L1 L2 L3 L4 H

Bardziej szczegółowo

Przetwornik sygnału ESK II / ESK3-PA PTB 00 ATEX 2063

Przetwornik sygnału ESK II / ESK3-PA PTB 00 ATEX 2063 KROHNE 12/2000 7.02118.21.00 KROHNE Endra Sp. z o.o. ul. Stary Rynek Oliwski 8A, 80-324 Gdańsk GR Uzupełnienie Instrukcji montażu i eksploatacji przepływomierza rotametrycznego H250/M9 Przetwornik sygnału

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZENOSZENIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI

INSTRUKCJA PRZENOSZENIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI INSTRUKCJA PRZENOSZENIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI 1. WPROWADZENIE... 2 Informacja ogólna...2 OSTRZEŻENIE...2 2. PRZENOSZENIE (ORAZ ROZPAKOWYWANIE)... 3 3. PRZECHOWYWANIE... 5 4. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Zawory podstawowe VZWE, uruchamiane cewką

Zawory podstawowe VZWE, uruchamiane cewką Informacje ogólne i przegląd programu produkcyjnego Funkcja Zawory VZWE są zaworami 2/2 z pilotem. Służą one do generowania impulsów sprężonego powietrza dla systemów mechanicznego czyszczenia filtrów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zawory Model Y i YY Zastosowanie Regulacja Instalacja Konserwacja Demontaż grzyba zaworu: Model Y (patrz ilustracja 4)

Instrukcja obsługi Zawory Model Y i YY Zastosowanie Regulacja Instalacja Konserwacja Demontaż grzyba zaworu: Model Y (patrz ilustracja 4) Instrukcja obsługi Model Y i YY Zawory Model Y i YY Zastosowanie Zawory Model Y są trójdrogowymi zaworami z jednym dyskiem wykorzystywanymi w aplikacjach do mieszania mediów. Posiadają dwa niezależne przyłącza

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12348884 Korzystanie zgodne z przeznaczeniem Poziomica jest przeznaczona do wyświetlania linii laserowych podczas wykonywania prac rzemieślniczych. Zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie! Aby zminimalizować

Bardziej szczegółowo

Zawory przelotowe. Woda chłodząca Woda zimna C Woda grzewcza niskiej temperatury Woda ze środkami przeciwzamarzaniowymi

Zawory przelotowe. Woda chłodząca Woda zimna C Woda grzewcza niskiej temperatury Woda ze środkami przeciwzamarzaniowymi 4 364 Zawory przelotowe gwintowane, PN6 VVG44... Zawory przelotowe z przyłączami z gwintem zewnętrznym, PN6 Korpus zaworu z brązu Rg5 DN5... DN40 mm (½...½ ) k vs 5... 25 m 3 /h Skok 5,5 mm Sterowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 227 Edycja: 1/2016

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 227 Edycja: 1/2016 ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia ZAWÓR REGULUJĄCY INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 227 Edycja: 1/2016 Data: 01.07.2016 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od personelu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65

Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65 Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65 0H/m 20 16 12 8 4 0 10 20 30 40 50 Wilo-Drain TP 50/TP 65 Q/m³/h Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże cząstki zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-2

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-2 SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 3 3 Wymiary oraz rysunek 3 4 Sprawozdanie z oceny zagrożenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo