Bluetooth Keyboard. for Volks-Tablet (VT ) and SurfTab xiron G (ST ) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bluetooth Keyboard. for Volks-Tablet (VT10416-2) and SurfTab xiron 10.1 3G (ST10416-2) INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 PL Bluetooth Keyboad fo Volks-Tablet (VT ) and SufTab xion G (ST ) INSTRUKCJA OBSŁUGI

2 Życzymy pzyjemnego kozystania z uządzenia TekSto Bluetooth Keyboad. Posimy o uważne pzeczytanie poniższego tekstu w celu zapoznania się z funkcjami poduktu i sposobem jego obsługi. WAŻNE! Należy bezwzględnie pzestzegać instukcji bezpieczeństwa zawatych w ozdziale 2. WAŻNE! Niniejszą instukcję należy zachować, a w pzypadku pzekazywania uządzenia oddać ją nowemu właścicielowi. Aktualne infomacje o podukcie można znaleźć na stonie intenetowej fimy TekSto pod adesem Więcej poduktów i akcesoiów można znaleźć na stonie 1) Infomacje o klawiatuze Bluetooth TekSto Bluetooth Keyboad to klawiatua zewnętzna, któa pozwala w standadowy sposób bezpzewodowo pisać na uządzeniu Volks-Tablet (VT ) lub SufTab xion G (ST ). Z uządzenia należy zawsze kozystać wyłącznie zgodnie z jego pzeznaczeniem. Poducent nie odpowiada za szkody, któe wynikają z używania uządzenia w sposób niezgodny z pzeznaczeniem spzętu. Poducent nie ponosi ównież odpowiedzialności za uszkodzenia lub utatę danych i szkody pośednie. 2) Instukcje bezpieczeństwa W niniejszej instukcji stosowane są następujące symbole i hasła ostzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO Ostzeżenie pzed możliwym zagożeniem życia i/lub ciężkimi, nieodwacalnymi obażeniami. a i OSTRZEŻENIE Pzestzegać instukcji, aby uniknąć obażeń i szkód mateialnych. UWAGA Pzestzegać instukcji, aby uniknąć szkód mateialnych. WSKAZÓWKA Dodatkowe infomacje dotyczące użytkowania uządzenia. Bezpieczeństwo działania a OSTRZEŻENIE Osoby, któe nie są w stanie posługiwać się poduktem w bezpieczny sposób z uwagi na swoje oganiczone możliwości fizyczne, sensoyczne lub umysłowe oaz bak doświadczenia lub niewiedzę, nie mogą pzebywać w pobliżu poduktu bez nadzou lub kieownictwa osoby odpowiedzialnej. Dzieci znajdujące się w pobliżu poduktu zawsze powinny być pod nadzoem. NIEBEZPIECZEŃSTWO Opakowania, np. folie, należy tzymać z dala od dzieci. Ryzyko uduszenia. a NIEBEZPIECZEŃSTWO Niektóe akcesoia mogą stwazać yzyko uduszenia w pzypadku niemowląt i małych dzieci. Elementy te należy tzymać z dala od niemowląt i małych dzieci. o p Napawa Nie stosować kabli USB o długości powyżej 3 m. Jeśli uządzenie zostanie wystawione na działanie wyładowań elektostatycznych, może dojść do pzewania tansmisji danych między uządzeniem a komputeem lub do zakłócenia działania uządzenia. W takim pzypadku należy odłączyć uządzenie od potu USB i ponownie je do niego podłączyć lub na nowo połączyć się z siecią WLAN. Wewnątz UWAGA uządzenia nie znajdują się żadne elementy wymagające czyszczenia lub konsewacji. W UWAGA pzypadku zamoczenia uządzenia należy natychmiast je wyłączyć. Pzed ponownym uuchomieniem spawdzić uządzenie pod kątem bezpieczeństwa działania. PL 2

3 Pzewidziane śodowisko pacy j m e h Zasilanie Chonić uządzenie pzed skajnie wysokimi i niskimi tempeatuami oaz pzed wahaniami tempeatuy. Z uządzenia należy kozystać wyłącznie w tempeatuze otoczenia mieszczącej się w pzedziale od +10º C do +40º C. Nie umieszczać uządzenia w pobliżu źódeł ciepła. Chonić uządzenie pzed bezpośednim działaniem pomieni słonecznych. Nie wystawiać uządzenia na działanie wilgoci i pay wodnej. Podczas używania i pzechowywania uządzenia zadbać o otoczenie możliwie wolne od kuzu. OSTRZEŻENIE Nie ładuj uządzenia w pzypadku uszkodzenia lub wycieku z akumulatoa. Czyszczenie i konsewacja g Powiezchni uządzenia nie wolno czyścić ozpuszczalnikami, ozcieńczalnikami do fab, śodkami czystości ani innymi poduktami chemicznymi. Zamiast nich należy używać miękkiej, suchej ścieeczki lub miękkiego pędzla. 3) Dane techniczne Wymiay (sze. x wys. x gł.) 265 mm x 26 mm x 195 mm Waga 520 g Intefejsy Mico-USB, Bluetooth 3.0 4) Zakes dostawy TekSto Bluetooth Keyboad Kabel Mico-USB Instukcja obsługi 5) Elementy obsługi i gniazda A B C D E F A) ON/OFF włącznik/wyłącznik B) Pzycisk CONNECT nawiązanie połączenia z tabletem C) Dioda LED sygnalizująca status klawisza Caps Lock kolo biały (włączony) D) Dioda LED sygnalizująca status akumulatoa kolo zielony (naładowany), żółty (ozładowany), czewony (ładowanie) E) Dioda LED sygnalizująca status intefejsu Bluetooth miga na niebiesko w takcie paowania F) Gniazdo Mico-USB 3 PL

4 6) Uuchamianie klawiatuy Bluetooth a Aby móc kozystać ze wszystkich funkcji klawiatuy Bluetooth, należy najpiew pzepowadzić aktualizację tabletu. Funkcję aktualizacji można znaleźć w obszaze Ustawienia + Infomacje o Tablecie + Softwae Update. Wystaczy stuknąć polecenie Wł, a następnie uuchomić aktualizację. i Jeśli na tablecie jest już zainstalowana najnowsza wesja opogamowania wbudowanego, pzejdź do punktu a). a) Naładuj całkowicie klawiatuę Bluetooth za pośednictwem dostaczonego kabla USB (należy go podłączyć do gniazda Mico-USB). b) Osadź tablet na klawiatuze Bluetooth. c) Włącz klawiatuę Bluetooth. Włącznik/wyłącznik (ON/OFF) znajduje się w pawym gónym ogu klawiatuy. 7) Paowanie klawiatuy Bluetooth z tabletem a) Naciśnij na klawiatuze Bluetooth pzycisk "CONNECT", aby włączyć sygnał Bluetooth. b) Następnie włącz tablet i w menu aplikacji w obszaze Ustawienia stuknij pozycję "Bluetooth", po czym pzestaw pzełącznik na "I" lub "Wł", aby włączyć intefejs Bluetooth. c) Wśód wyświetlonych uządzeń stuknij pozycję "TekSto Bluetooth Keyboad". i Jeśli klawiatua nie jest wyświetlana, stuknij polecenie Szukaj Uządzeń. W azie potzeby zadbaj o widoczność swojego tabletu dla wszystkich uządzeń w pobliżu pzez ok. 2 minuty, stukając opcję "VT " lub "ST ". d) Wpowadź wyświetlane hasło za pomocą klawiatuy Bluetooth i potwiedź je klawiszem Ente. i Poces paowania jest niezbędny tylko pzy piewszym używaniu uządzeń. Jeśli udało Ci się z powodzeniem skonfiguować klawiatuę Bluetooth, będzie ona automatycznie nawiązywała połączenie z tabletem, gdy tylko zostanie włączona. Upewnij się, że na tablecie włączono intefejs Bluetooth. 8) Elementy szczególne klawiatuy Bluetooth Klawisz Caps Lock Jeśli klawisz Caps Lock na klawiatuze jest aktywny (dioda LED świeci na biało), wszystkie teksty są pisane wielkimi liteami lub wpowadzane są znaki specjalne powiązane z odpowiednimi klawiszami. Klawisz Fn Aby aktywować funkcje ozszezone (niebieskie symbole), naciśnij i pzytzymaj najpiew niebieski klawisz "Fn", a następnie naciśnij odpowiedni klawisz funkcyjny. W ten sposób można np. wywołać menu aplikacji, zmniejszyć lub zwiększyć jasność ekanu lub wywołać witualną klawiatuę tabletu. Klawisze funkcyjne do steowania tabletem Klawiatua Bluetooth jest wyposażona w klawisze specjalne, za pomocą któych można steować wieloma funkcjami tabletu: Stona główna/statowa Szukaj Blokada ekanu Ustawienia Wybiez wszystko Kopiuj Wklej Popzedni tytuł Odtwazaj/pauza Następny tytuł Regulacja głośności - Regulacja głośności + Wstecz Wytnij PL 4

5 9) Infomacje dotyczące paw autoskich i maek Pawo autoskie zabania kopiowania zawatości niniejszej instukcji obsługi (ilustacji, dokumentów efeencyjnych itp.) w całości lub w części bez zgody posiadacza paw do tych mateiałów. The Bluetooth wod mak and logos ae egisteed tademaks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such maks by TekSto GmbH is unde license. Othe tademaks and tade names ae those of thei espective ownes. TekSto and SufTab ae egisteed tademaks of TekSto Ltd. in the Euopean Community and othe counties. Copyight 2014 TekSto GmbH. Wszelkie pawa zastzeżone. Pozostałe wymienione nazwy poduktów i pzedsiębiostw mogą być znakami towaowymi lub nazwami maek odpowiednich właścicieli. 10) Infomacje dotyczące utylizacji Utylizacja v a Recykling t s Zamieszczony symbol oznacza, że w niniejszym podukcie i/lub zastosowanym akumulatoze wbudowane są części, któe w pzypadku niewłaściwej utylizacji zagażają śodowisku lub zdowiu. Posiadaczom nieużywanych już uządzeń elektycznych lub elektonicznych nie wolno wyzucać ich azem z nieposotowanymi odpadami komunalnymi. Pzed pzekazaniem staego uządzenia do utylizacji konieczne jest usunięcie jego akumulatoa. Infomacje o pawidłowej utylizacji uządzenia i akumulatoa można uzyskać w uzędzie miasta lub gminy. Uządzenie i jego opakowanie zawieają cenne suowce, któe zgodnie z zasadami ochony śodowiska należy wpowadzić do obiegu umożliwiającego ich ponowne wykozystanie (poddać ecyklingowi). Infomacje o pawidłowej utylizacji można uzyskać w uzędzie miasta lub gminy. 11) Infomacje dotyczące odpowiedzialności i gwaancji Poducent zastzega sobie pawo do niepzewanego ozwijania poduktu. Wynikające stąd zmiany mogą zostać dokonane bez bezpośedniego opisu w tej instukcji obsługi. Infomacje zawate w tej instukcji obsługi nie muszą odzwieciedlać stanu wesji technicznej uządzenia. Wymagana na mocy pzepisów pawa odpowiedzialność spzedawcy z tytułu niezgodności poduktu z umową dla użytkowników indywidualnych wynosi 24 miesiące. Poducent nie udziela innej gwaancji. Niedozwolone modyfikacje uządzenia (w szczególności instalowanie obcego, niezatwiedzonego pzez poducenta opogamowania wbudowanego lub modyfikacje spzętu w uządzeniu) mogą powadzić do utaty oszczeń wynikających z odpowiedzialności spzedawcy z tytułu niezgodności poduktu z umową. 5 PL

6 EC DECLARATION OF CONFORMITY As manufactue and impote espectively: heewith declaes that the poducts Poduct: Type: TekSto GmbH Kastanienallee 8-10 D Losch, Gemany Bluetooth Keyboad (fo VT & ST ) Bluetooth Keyboad comply with the following diective(s): 99/5/EC Radio Equipment and Telecommunications Teminal Equipment 2004/108/EC EMC Diective: Electomagnetic Compatibility 2006/95/EC Low Voltage Diective The following noms wee consulted to assess confomity: EN V1.8.1 Electomagnetic compatibility and Radio spectum Mattes (ERM); Data tansmission equipment opeating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques EN V1.9.2 EMC and ERM EMC standad fo adio equipment and sevices; Pat 1: Common technical equiements EN V2.2.1 Electomagnetic compatibility and Radio spectum Mattes (ERM); ElectoMagnetic Compatibility (EMC) standad fo adio equipment; Pat 17: Specific conditions fo 2,4 GHz wideband tansmission systems. EN : A12:2011 Infomation technology equipment Safety Pat 1: Geneal equiements The CE symbol confims that this poduct confoms with the above mentioned noms and egulations. The manufactue also declaes the confomity of the poduct accoding to the following diectives: 2001/95/EC Geneal Poduct Safety 2011/65/EU RoHS: Hazadous substances in electical and electonic equipment 2006/1907/EC REACh: Regulation concening the Registation, Evaluation, Authoisation and Restiction of Chemicals Losch, Thosten Kooscha, LPM

7 Suppotinfomationen Sollten Sie Fagen zu Ihem TekSto Podukt haben, gehen Sie bitte wie folgt vo: Übepüfen Sie anhand de Podukteigenschaften und de Funktionen Ihes Geätes (auf de Vepackung esichtlich), ob Sie die ichtigen Einstellungen vogenommen haben. Lesen Sie aufmeksam die gesamte Bedienungsanleitung. Infomieen Sie sich auf unsee Website übe aktuelle Infomationen zu Ihem Podukt (z. B. neu vefügbae Fimwae-Updates). Wenn Sie weitegehende Fagen zu Ihem Podukt haben, beachten Sie bitte die folgenden TekSto Suppotoptionen: FAQ De FAQ-Beeich unsee Website bietet Ihnen vielfältige Poblemlösungshinweise. Hie ehalten Sie Antwoten zu den am häufigsten gestellten Fagen zu unseen Podukten. Füllen Sie das Suppotfomula auf unsee Website aus ode senden Sie eine an Telefonsuppot Von Deutschland aus wählen Sie bitte TREKSTOR*, *. Die Numme de Suppothotline fü andee Lände finden Sie auf unsee Website unte "SERVICE". * 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz de DTAG, max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen. Suppot infomation If you have any questions egading you TekSto poduct, please poceed as follows: Check the featues as well as the functions of you device (appaent on the packaging), in ode to use the coect settings. Read the manual caefully. Infom youself on ou website about the up-to-date infomation concening you poduct (e. g. available most ecent fimwae eleases). In the case you have futhe questions egading you poduct, please note the following TekSto suppot options: FAQ Phone suppot The FAQ aea of ou website offes you a wide ange of poblem solving hints. Hee you can obtain answes to the most fequently asked questions concening ou poducts. Please fill in the suppot fom on ou website o send an to You can find mailing addesses fo othe counties when you click "SERVICE" at the menu ba on ou website. Please find the numbe of the suppot hotline fo you county on ou website unde "SERVICE" as well. TekSto GmbH Kastanienallee 8-10 D Losch, Gemany BA-BTKB-VT3G-STX1013G-V1-10-PL

SurfTab. breeze 7.0 quad INSTRUKCJA OBSŁUGI

SurfTab. breeze 7.0 quad INSTRUKCJA OBSŁUGI PL SurfTab breeze 7.0 quad INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1) Informacje o urządzeniu SurfTab breeze 7.0 quad 4 2) Instrukcje bezpieczeństwa 5 Bezpieczeństwo działania 5 Naprawa 6 Przewidziane środowisko

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn CN 1110 Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość zestawu instalacyjnego 4 Parametry funkcjonalne routera Technicolor TG 589vn 5 Instalacja routera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DigitRadio 500

Instrukcja obsługi DigitRadio 500 Instrukcja obsługi DigitRadio 500 Cyfrowe radio internetowe, DAB+, UKW z stacją dokującą do ipoda/iphone'a 1 Przedmowa Niniejsza instrukcja obsługi pomoże użytkownikowi w > zgodnym z przeznaczeniem i >

Bardziej szczegółowo

EZX 60. Zestaw słuchawkowy Bluetooth. Instrukcja obsługi

EZX 60. Zestaw słuchawkowy Bluetooth. Instrukcja obsługi EZX 60 Zestaw słuchawkowy Bluetooth Instrukcja obsługi Quickguide EZX 60 Ładowanie 1 Włączanie/wyłączanie Wył. Wł. 2h 5 s 5 s EU UK US AU Wł. Wył. Parowanie 2 Wył. 8 s 20 cm Ustawianie głośności Vol +

Bardziej szczegółowo

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach.

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Prawa autorskie www.navroad.pl Dziękujemy za zakup urządzenia NavRoad. Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Usługi sieciowe

Spis treści. Usługi sieciowe Spis treści Usługi sieciowe 5 Toshiba Corporation 6 Gwarancja w UE 9 Licencje 10 Deklaracja zgodności 12 Zdrowie i bezpieczeństwo 13 Informacje ogólne 13 Środowisko pracy 14 Urządzenia elektroniczne 15

Bardziej szczegółowo

MYTAB 0 DUAL CORE PL. 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI

MYTAB 0 DUAL CORE PL. 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0 DUAL CORE PL 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami

Bardziej szczegółowo

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach.

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Prawa autorskie www.navroad.com Dziękujemy za zakup urządzenia NavRoad. Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj

Bardziej szczegółowo

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook ECO 4011 IW. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook ECO 4011 IW. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook ECO 4011 IW Podręcznik użytkownika PL 46 Spis treści Wskazówka 49 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 52 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 53 Wireless

Bardziej szczegółowo

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 0 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 0 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0 INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika b2.1pl1.1 2 Spis treści Wskazówka 5 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 8 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 9

Bardziej szczegółowo

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg.

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg. WERSJA POLSKA ENGLISH Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.) Dziękujemy za zakup telefonu w firmie GSMPRO

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 4G-N12. Bezprzewodowy modem router LTE N300

Podręcznik użytkownika 4G-N12. Bezprzewodowy modem router LTE N300 Podręcznik użytkownika 4G-N12 Bezprzewodowy modem router LTE N300 PL9553 Wydanie pierwsze Listopad 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook ECO 4500 A Podręcznik użytkownika PL 92 Spis treści Wskazówka 95 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 99 Wireless LAN...101 Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania sprzętu

Bardziej szczegółowo

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog Zawiea pe³n¹ wesjê Oganize 6 W Wstęp F Foum Dyskusyjne www.lotuspolska.pl Katalog polskich dla K Katalog Polska, ul. 1-go Siepnia 8, 02-134 Waszawa, tel. (022) 878 67 60, fax (022) 878 67 64 Wstęp Szanowni

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

HL195 HSG1145 OSD[V4.393]

HL195 HSG1145 OSD[V4.393] HL195 HSG1145 OSD[V4.393] OSD[V4.393] Przed rozpoczęciem użytkowania monitora proszę uważnie przeczytać podręcznik użytkownika. Proszę zachować podręcznik, aby móc z niego skorzystać w przyszłości. Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi. Router mobilny LTE HUAWEI E5372

Skrócona instrukcja obsługi. Router mobilny LTE HUAWEI E5372 Skrócona instrukcja obsługi Router mobilny LTE HUAWEI E5372 Dziękujemy za zakup Routera mobilnego Huawei E5372. Urządzenie zapewnia użytkownikom szybką łączność w sieci LTE/HSPA+/GPRS. W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook PRO 6000 I. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook PRO 6000 I. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook PRO 6000 I Podręcznik użytkownika PL 92 Spis treści Wskazówka 95 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 99 Wireless LAN...101 Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania sprzętu

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

Powiadomienie. Wstęp. Wstęp I

Powiadomienie. Wstęp. Wstęp I Powiadomienie Firma zastrzega sobie prawo do zmian tej publikacji lub jej zawartości bez powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są jedynie informacjami poglądowymi i nie pociągają za

Bardziej szczegółowo

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi komputera notebook HP

Instrukcja obsługi komputera notebook HP Instrukcja obsługi komputera notebook HP Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 6920. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 6920. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 6920 Instrukcja Obsługi Copyright 2008. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 6920 Wydanie oryginalne: 02/2008 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa.

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa. Spawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007 Valeo Sevice Sp. z o.o. Waszawa DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zu Zetifizieung von Managementsystemen mazec

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Notebook ASUS. Podręcznik elektroniczny

Notebook ASUS. Podręcznik elektroniczny Notebook ASUS Podręcznik elektroniczny PL7553 Wrzesień 2012 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D

Podręcznik obsługi FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D Podręcznik obsługi FS-1100 TASKalfa 300i FS-1300D Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia TASKalfa 300i. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Jabra SPORT. Instrukcja obsługi. www.jabra.com

Jabra SPORT. Instrukcja obsługi. www.jabra.com Jabra SPORT Wireless+ Instrukcja obsługi www.jabra.com Spis treści Wstęp...2 informacje...3 FUNKCJE zestawu słuchawkowego....3 WPROWADZENIE...4 ŁADOWANIE ZESTAWU....4 WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ZESTAWU...5

Bardziej szczegółowo