INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INOXPA, S.A. c/ Telers, 54 Aptdo. 174 E Banyoles Girona (Hiszpania) Tel.: (34) Fax.: (34) INSTRUKCJA ORYGINALNA PO_RevB ED. 2010/11

2 EC DECLARATION OF CONFORMITY (according to Directive 2006/42/EC, annex II, part A) Manufacturer: INOXPA, S.A. C/ Telers, Banyoles (Girona) SPAIN Hereby declares, that the product: LOBE ROTOR PUMP Name SLR Type conforms to the specifications of the Council Directive: Machine Directive 2006/42/EC, and complies with the essential requirements of the Directive and Harmonised Standards: UNE-EN ISO /2:2004 UNE-EN 809/AC:2001 UNE-EN ISO 13857:2008 UNE-EN 953:1997 UNE-EN ISO :2007 Low Voltage Directive 2006/95/EC (what repeal 73/23/EEC Directive), and are conforms with UNE-EN :2006 and UNE-EN :2004 EMC Directive 2004/108/EC (what repeal 89/336/EEC Directive), and are conforms with UNE-EN :2004 In compliance with the Regulations (CE) nº 1935/2004, relating to materials and articles intended to come into contact with foodstuff (repeal Directive 89/109/CEE), the materials in contact with the product do not transfer their components in quantities which may jeopardise consumer s health or safety Banyoles, 2012 Inoxpa Poland Sp. z o.o. 2

3 1. Wprowadzenie SPRAWDZENIE PRZESYŁKI. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić po otrzymaniu pompy, jest sprawdzenie i upewnienie się, że zawartość przesyłki odpowiada zapisowi w dokumencie przewozowym. INOXPA dokonuje inspekcji całego sprzętu przed jego wysłaniem, ale nie gwarantuje to otrzymania towaru w stanie nietkniętym. Dlatego też pompa, jak i inne otrzymane artykuły, powinny zostać sprawdzone, a w przypadku, gdy dany artykuł nie odpowiada opisowi i/ lub brakuje mu części, firma przewozowa powinna jak najszybciej sporządzić raport. Każda pompa posiada numer seryjny wytłoczony na plakietce. We wszystkich dokumentach i całej korespondencji należy umieszczać numer seryjny. Numer seryjny Rys. 1.1: Numer seryjny wytloczony na plakietce producents Jeśli pompa nie zostanie uruchomiona zaraz po przesłaniu, to raz w tygodniu należy dokonać pełnego obrotu wału pompy. INSTRUKCJA. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji odnoszą się do aktualnych danych. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania, zgodnie z potrzebami, modyfikacji konstrukcji i/ lub specyfikacji naszych urządzeń bez zobowiązania z naszej strony do przystosowania jakiegokolwiek produktu dostarczonego przed wprowadzeniem zmian. Informacje techniczne udostępnione w tej instrukcji, wraz z rysunkami i danymi technicznymi, nadal stanowią naszą własność i nie mogą być używane (oprócz procesu uruchomienia tej instalacji), powielane, kopiowane, udostępniane lub w jakikolwiek inny sposób przekazywane osobom trzecim bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. INOXPA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE URUCHOMIENIA. Niniejsza instrukcja zawiera istotne i pomocne informacje konieczne do właściwej obsługi pompy i utrzymania jej w dobrym stanie. Ponadto zawiera ona ważne instrukcje umożliwiające uniknięcie wypadków i poważnych uszkodzeń, które mogłyby powstać przed uruchomieniem i podczas instalacji pompy. Dzięki temu zapewniamy możliwie najbezpieczniejszy sposób postępowania. Prosimy uważne przeczytać instrukcje przed uruchomieniem pompy i zapoznać się z jej działaniem, dokładnie przestrzegając podanych wskazówek. Podkreślamy jak ważne jest posiadanie odpowiednich informacji w celu dokonania poprawnej instalacji. Niezwykle ważne jest to, by trzymać instrukcję w bezpiecznym miejscu w pobliżu instalacji. KONSERWACJA. Nasza pompa, jak każde inne urządzenie, wymaga systematycznej konserwacji. W rozdziale 9 Części zamienne podane są oznakowania części zamiennych. Rozdział ten przeznaczony jest na potrzeby obsługi technicznej i konserwatorów, jak też wszystkich osób odpowiedzialnych za dostarczanie części zamiennych. ZASADY OBSŁUGI. A. Bezpieczeństwo. Tym symbolem oznaczone są te instrukcje, których nie przestrzeganie może spowodować stan zagrożenia. Ten symbol wskazuje na potencjalne problemy związane z systemem elektrycznym. Ten symbol oznacza niezbędne działania, które musi podjąć użytkownik zgodnie z poszczególnymi instrukcjami, aby zagwarantować bezpieczne działanie i/ lub ochronę pompy. Inoxpa Poland Sp. z o.o. 3

4 B. Zasady techniczne. Wielkość Symbol Jednostka Lepkość dynamiczna μ mpa.s (=cp=centypauz) Lepkość kinematyczna Ciśnienie Antykawitacyjna nadwyżka wysokości ciśnienia (NPSH) V=μ/ρ gdzie ρ= ciężar właściwy [Kg/dm 3 ] i V = lepkość kinematyczna [mm 2 /s] = cst = centystokes W tej instrukcji używana jest tylko lepkość dynamiczna. P [bar] Δp [bar] ciśnienie różnicowe Pm [bar] maksymalne ciśnienie u wylotu (ciśnienie obliczeniowe) W tym podręczniku ciśnienie rozumiane jest jako ciśnienie względne, chyba że podano inaczej. NPSH [m] W tym podręczniku NPSH = NPSHr (NPSH wymagane dla pompy). NPSHr = nadciśnienie ponad ciśnienie pary cieczy w temperaturze pompowania i przy króćcu wlotowym, konieczne by uniknąć pogorszenia wydajności na skutek kawitacji przy przepustowości znamionowej. NPSHr jest mierzone przy kołnierzu ssania w momencie, gdy spadek przepustowości = 4% przepustowości znamionowej, i jest korygowane do poziomu odniesienia. NPSHa = całkowite ciśnienie ssania uzyskane przez system przy króćcu zasysającym pompy, minus ciśnienie pary cieczy w temperaturze pompowania. NPSH uzyskane oblicza się z instalacji. Obliczenie tej wartości jest obowiązkiem użytkownika. NPSHa NPSHr + 0,5 Symbole. Jest absolutnie konieczne, aby umieszczać na pompie symbole, np. strzałki wskazujące kierunek rotacji lub inne symbole opisujące podłączenie cieczy. Wszystkie symbole muszą być widoczne i czytelne. Szkolenie i doświadczenie. Personel odpowiedzialny za obsługę, konserwację, kontrolę i montaż sprzętu powinien posiadać odpowiednie doświadczenie i być przeszkolony. Zakres ich obowiązków i nadzoru operatorów powinien być jasno określony przez przełożonego. Jeśli operatorzy nie posiadają odpowiedniej wiedzy, powinni zostać przeszkoleni. Szkolenie może być przeprowadzone przez producenta maszyny lub dostawcę. Ponadto należy się upewnić, że operatorzy w pełni rozumieją zawartość niniejszej instrukcji. Przestrzeganie instrukcji. Jakiekolwiek postępowanie wbrew instrukcji może doprowadzić do stworzenia sytuacji zagrożenia wobec operatorów, warunków atmosferycznych panujących w pomieszczeniu, jak i samego urządzenia, czego skutkiem może być utrata prawa do reklamacji. Niestosowanie się do instrukcji wiąże się również z ryzykiem: poważnych awarii urządzenia/ instalacji. niemożności spełnienia określonych procedur konserwacji i naprawy. potencjalnego zagrożenia elektrycznego, mechanicznego lub chemicznego. powstania niebezpiecznych warunków atmosferycznych w pomieszczeniu na skutek wycieku substancji chemicznych. Przestrzeganie zasad BHP. Wszystkie instrukcje powinny być przestrzegane wraz z uregulowaniami prawnymi danego kraju, jak również wszystkimi innymi przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w zakładzie pracy w celu uniknięcia wypadków. Zasady bezpieczeństwa podczas obsługi. Jeżeli części urządzenia stanowią jakiekolwiek zagrożenie (niezależnie czy są zimne czy gorące), to należy unikać z nimi przypadkowego kontaktu. Podczas pracy urządzenia należy się upewnić, czy części obracające się są zabezpieczone tarczą ochronną. W przypadku pożaru (np. uszczelnienia mechanicznego) płynów niebezpiecznych (np. wybuchowych, toksycznych, o wysokiej temperaturze), urządzenie powinno zostać opróżnione w celu uniknięcia zagrożenia wobec pracowników lub warunków otoczenia. Należy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów. Unikać wszelkich sytuacji niebezpiecznych związanych z instalacją elektryczną (np. uregulowania dotyczące dostarczania prądu w danym regionie). Inoxpa Poland Sp. z o.o. 4

5 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące konserwacji, inspekcji i montażu. Dopilnowanie, aby konserwacja, inspekcja i montaż były przeprowadzane przez wykwalifikowany personel, jest obowiązkiem spoczywającym na przełożonych danego zakładu pracy. Personel powinien być wcześniej szczegółowo zaznajomiony z treścią instrukcji. Wszelkie działania bezpośrednio na urządzeniu mogą być przeprowadzane jedynie w stanie spoczynku. Procedura zatrzymania pracy urządzenia podana w instrukcji musi być bezwzględnie przestrzegana. Pompy mogące zawierać substancje niebezpieczne powinny być odkażone. Po zakończeniu pracy ponownie zamontować urządzenia ochronne i zabezpieczające. Przed wznowieniem pracy urządzenia przeczytać instrukcje podane w rozdziale Zasady obsługi. Nieautoryzowane zmiany i części zamienne. Bez uprzedniej zgody producenta nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia. Dla własnego bezpieczeństwa użytkownik powinien korzystać z części zamiennych i akcesoriów autoryzowanych przez producenta. Nieautoryzowane działania. Gwarancję bezpieczeństwa urządzenia daje jedynie jej właściwe użytkowanie zgodne z instrukcją. Pod żadnym pozorem nie wolno przekraczać limitów wartości wyszczególnionych w instrukcji. Jakiekolwiek zmiany w warunkach działania mogą być wprowadzone tylko po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody INOXPA. GWARANCJA. Pragniemy podkreślić, że jakiekolwiek roszczenia gwarancyjne będą uznane za bezzasadne, oraz że mamy prawo do odszkodowania za wszelkie żądanie odpowiedzialności z powództwa cywilnego wniesionego przez osoby trzecie, jeśli: obsługa i konserwacja urządzenia są przeprowadzane niezgodnie z odpowiednimi instrukcjami; naprawy nie są dokonywane przez nasz personel lub są przeprowadzane bez naszej pisemnej autoryzacji; modyfikacje naszego materiału są dokonane bez uprzedniej pisemnej autoryzacji; używane części i smary nie są oryginalnymi częściami/ smarami INOXPA; materiał jest używany niewłaściwie na skutek błędu lub zaniedbania, lub jest używany niezgodnie z zaleceniami i pierwotnym celem. Obowiązujące są również Ogólne Warunki Dostawy, które zostały dostarczone wcześniej. SERWIS INOXPA. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub potrzeby dodatkowego wyjaśnienia pewnych zagadnień (dostosowanie, montaż, demontaż,...) prosimy się z nami niezwłocznie skontaktować. Inoxpa Poland Sp. z o.o. 5

6 2. Spis treści 1. Wprowadzenie Sprawdzenie przesyłki...str.4 Instrukcja...str.4 Instrukcje dotyczące uruchomienia...str.4 Konserwacja...str.4 Zasady obsługi...str.4 Bezpieczeństwo...str.4 Gwarancja...str.6 Serwis INOXPA...str.6 2. Spis treści...str.7 3. Informacje ogólne Opis...str.10 Zasada działania...str.10 Hałas...str.10 Zastosowanie...str.10 Higiena...str.10 Materiały użyte do budowy...str.11 Zakresy zastosowania...str.11 Uszczelnienie wału...str.12 Zawór bezpieczeństwa...str Instalacja Uwagi ogólne...str.14 Instrukcje dotyczące dostawy, transportu i przechowywania...str.14 Ciężar...str.14 Lokalizacja...str.15 Stabilność...str.15 Obsługa...str.16 Instrukcja montażu. Silniki elektryczne...str.16 Wariatory i reduktory prędkości...str. 17 Sprzężenie...str. 17 Kierunek rotacji...str.18 Rury ssania i tłoczenia...str.18 Instalacja rurowa wtórna...str Uruchomienie Uwagi ogólne...str.21 Procedury poprzedzające uruchomienie...str. 21 Czyszczenie...str.21 Uruchomienie...str.21 Zawór bezpieczeństwa...str. 22 Wyłączenie pompy...str. 23 Problemy...str. 23 Instrukcje dotyczące odzysku i likwidacji...str Konserwacja Uwagi ogólne...str.24 Przygotowanie...str.25 Kontrola...str. 25 Konserwacja...str.25 Czyszczenie części zewnętrznych...str.25 Instalacja elektryczna...str.26 Smarowanie...str Problemy z działaniem...str.27 Inoxpa Poland Sp. z o.o. 6

7 8. Montaż i demontaż Uwagi ogólne...str.28 Montaż i demontaż. Obudowa pompy...str.29 Demontaż krzywek i uszczelnień...str.29 Uszczelnienie mechaniczne i tuleja wału...str.30 Wymiana uszczelnień wargowych...str. 31 Montaż tulei wału i pokrywy pompy...str.32 Zakładanie krzywek...str. 32 Obudowa pompy...str. 32 Regulacja krzywek...str.34 Montaż i demontaż zaworu bezpieczeństwa...str Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna...str.38 Dopuszczalna wielkość cząstek...str.38 Materiały...str.38 Moment obrotowy...str.39 Wymiary pompy SLR...str.40 Wymiary pompy SLR (wloty pionowe)...str.41 Wymiary pompy SLR 4-5 (wloty pionowe)...str.42 Wymiary pompy z płukaniem i/ lub płaszczem grzejnym wokół uszczelnienia i na pokrywie...str.43 Wymiary pompy z zaworem bezpieczeństwa i płaszczem grzejnym na pokrywie...str.44 Wymiary zb...str.45 Wymiary połączeń kołnierzowych do DIN 2633 PN 16 i DIN 2634 PN 25...str.46 Wymiary wlotu prostokątnego...str.47 Hyclean SLR str.48 Lista części pompy Hyclean SLR str.49 Hyduty SLR 0-20 / str.50 Lista części Hyduty SLR 0-20/ str.51 Hyclean SLR str.52 Lista części Hyclean str.53 Hyclean SLR 1-25/ str.54 Lista części Hyclean SLR 1-25/ str.55 Hyduty SLR str.56 Lista części Hyduty SLR str.57 Hyclean SLR 2-40/ str.58 Lista części Hyclean SLR 2-40/ str.59 Hyduty SLR str.60 Lista części Hyduty SR str.61 Hyclean SLR 3-50/ str.62 Lista części Hyclean 3-50/ str.63 Hyduty SLR str.64 Lista części SLR str.65 Hyclean SLR 4-100/ str.66 Lista części Hyclean SLR 4-100/ str.67 Hyclean SLR 5-125/ str.68 Lista części Hyclean SLR 5-125/ str.69 Zawór bezpieczeństwa Hyclean...str.70 Płaszcz grzejny przedni Hyclean...str.71 Płaszcz grzejny wokół uszczelnienia wału Hyclean...str.72 Płaszcz grzejny wokół uszczelnienia wału Hyduty...str.73 Uszczelnienie spłukiwane SLR str.74 Uszczelnienie spłukiwane Hyclean SLR str.75 Uszczelnienie spłukiwane Hyduty SLR str.76 Pojedyncze uszczelnienie mechaniczne SLR str.77 Pojedyncze uszczelnienie mechaniczne Hyclean SLR str.78 Pojedyncze uszczelnienie mechaniczne Hyduty SLR str.79 Uszczelnienie wargowe PTFE SLR str.80 Uszczelnienie wargowe PTFE Hyclean SLR str.81 Uszczelnienie wargowe PTFE Hyduty SLR str.82 O-ring SLR str.83 O-ring Hyclean SLR str.84 Inoxpa Poland Sp. z o.o. 7

8 O-ring Hyduty SLR str.85 Uszczelnienie wargowe INOXPA SLR str.86 Uszczelnienie wargowe INOXPA Hyclean SLR str.87 Uszczelnienie wargowe INOXPA Hyduty SLR str.88 Uszczelnienie sznurowe SLR...str.89 Pojedyncze uszczelnienie mechaniczne DIN Hyduty SLR str.90 Podwójne uszczelnienie mechaniczne Hyduty SLR str Czyszczenie i dezynfekcja Uwagi ogólne...str.92 Higiena...str.92 Zasady bezpieczeństwa podczas czyszczenia i dezynfekcji...str.93 Inoxpa Poland Sp. z o.o. 8

9 3. Informacje ogólne OPIS. Pompy krzywkowe Hyclean i Hyduty firmy INOXPA są częścią naszej szerokiej oferty wyporowych pomp rotacyjnych do cieczy lepkich. Oferujemy następujące modele pomp krzywkowych: pompa Hyclean o normalnej prędkości przepływu, dostosowana do ciśnienia do 12 barów. pompa Hyclean o szerszych tłokach krzywkowych zapewnia większą prędkość przepływu, dostosowana do ciśnienia do 7 barów. pompa Hyduty do ciśnienia do 22 barów. Seria Hyclean została zaprojektowana specjalnie tak, by spełniać wszystkie wymogi higieniczne przemysłu spożywczego. Wszystkie pompy krzywkowe spełniają wymogi dotyczące higieny, solidności i trwałości obowiązujące w przemyśle spożywczym. Konstrukcja pomp pozwala również na optymalną wzajemną wymianę części między różnymi modelami. Dane wyposażenie jest odpowiednie do zastosowania w procesach spożywczych. ZASADA DZIAŁANIA. Pompa krzywkowa jest wyporową pompą rotacyjną. Tłok krzywkowy wyższy poruszany jest wałem napędowym. Tłok krzywkowy niższy umieszczony jest na wale napędzanym za pomocą koła zębatego śrubowego. Oba tłoki poruszają się synchronicznie, nie dotykając się wzajemnie. Podczas pracy pompy przemieszczają one określoną objętość cieczy. Zasada działania pompy krzywkowej pokazana jest na rys Rys. 3.1: Zasada działania A: Kiedy tłoki się obracają, zwiększa się przestrzeń po stronie ssania, gdyż tłoki się od siebie oddalają. To powoduje powstanie częściowej próżni, która zasysa ciecz do komory pompy. B: Pusta przestrzeń przy każdym z tłoków jest nieustannie wypełniana dzięki ruchowi wału i przemieszczaniu cieczy w stronę ujścia. Niewielkie prześwity pomiędzy tłokami oraz między tłokami i ścianami pompy przyczyniają się do skutecznego zapełniania pustej przestrzeni. C: Pompa jest całkowicie wypełniona, a ciecz przedostaje się spomiędzy zazębionych tłoków do przeciwległej ściany pompy, dzięki czemu proces pompowania jest kompletny. HAŁAS. Pompy krzywkowe są rotacyjnymi pompami wyporowymi. Z powodu położenia części wewnętrznych, zmian ciśnienia, itp., powodują one o wiele większy hałas niż pompy odśrodkowe. Należy o tym pamiętać podczas instalacji pompy. Kiedy poziom hałasu w miejscu pracy przekracza 85 db(a), należy zainstalować specjalną osłonę. ZASTOSOWANIE. Największą zaletą pompy krzywkowej INOXPA jest ich zdolność do pompowania wielu różnych cieczy lepkich, od 1 mpa.s do mpa.s. Ponadto może ona pompować ciecze, które wymagają dużej ostrożności, a także takie, które zawierają miękkie części stałe, powodując jedynie minimalne uszkodzenia niektórych. HIGIENA. Podczas konstruowania pompy poświęcono szczególną uwagę wymogom higieny i czyszczenia. Ograniczono do absolutnego minimum ilość rowków i martwej przestrzeni. Ponadto żadna ciecz nie jest w stanie dostać się pomiędzy tłoki i wał. Wszystkie pompy krzywkowe pompy rotacyjne Hyduty i Hyclean firmy INOXPA posiadają akceptację amerykańskich władz odpowiedzialnych za standard 3A. Inoxpa Poland Sp. z o.o. 9

10 MATERIAŁY UŻYTE DO KONSTRUKCJI. Wszystkie części pompy mające kontakt z produktem wykonane są ze stali nierdzewnej lub materiałów bezsmakowych i bezwonnych. Zapobiega to korozji pompy i skażeniu pompowanych produktów. Konieczne jest sprawdzenie i upewnienie się, że materiały mające kontakt z produktem nadają się do pompowania produktu przeznaczonego do spożycia przez ludzi. Tabela 3.1: Części mające kontakt z cieczą. Część Materiał obudowa pompy AISI 316 (1.4408) pokrywa pompy AISI 316 (1.4401) tłok krzywkowy AISI 316 (1.4401) pokrywa uszczelnienia wału AISI 316 (1.4401) śruba tłoku krzywkowego AISI 316 (1.4401) tłok zaworu bezpieczeństwa AISI 316 (1.4401) tuleja wału AISI 316 (1.4401) tuleja wału dla uszczelnienia wału w opcji L, O i I jest utwardzana przez obróbkę powierzchni Tabela 3.2: Części mogące mieć kontakt z cieczą. Część Materiał wał AISI 304 (1.4460) osłona uszczelnienia mechanicznego AISI 316 (1.4401) ZAKRESY ZASTOSOWANIA. Rys. 3.2: Zakresy zastosowania Inoxpa Poland Sp. z o.o. 10

11 Zakres zastosowania każdego rodzaju pompy jest ograniczony. Każda pompa została wybrana dla określonych warunków w czasie składania zamówienia. INOXPA nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody mogące wynikać z dostarczenia przez zamawiającego niepełnej informacji dotyczącej rodzaju cieczy, lepkości, obrotów na minutę, itp. Nie wolno używać pompy do zastosowań innych niż określone przy zakupie i instalacji. Bez wcześniejszej konsultacji z INOXPA i bez jej pisemnej zgody nie dozwolone są żadne modyfikacje. Właściwe zastosowanie określa się biorąc pod uwagę: lepkość produktu, jego właściwości, czystość, temperaturę, ciśnienie ssania i wypływu, obroty na minutę,... Jeśli pompa jest używana w jednostce pompującej lub środowisku, dla których nie została zaprojektowana, zarówno operator jak i materiał pompy mogą być narażeni na niebezpieczeństwo. W przypadku wątpliwości należy przed rozpoczęciem użytkowania pompy skontaktować się z INOXPA. Wartości limitów (lepkości, temperatury, ciśnienia,...) proszę sprawdzić w tabeli 3.3. Tabela 3.3: Zakres zastosowania HYCLEAN HYDUTY Normalna wydajność Wysoka wydajność Wysokie ciśnienie Teoretyczna prędkość przepływu litry/100 rev. 555 litrów 662 litry 50 litrów Maksymalna prędkość przepływu 133 m 3 /h 159 m 3 /h 29 m 3 /h Maksymalne ciśnienie 12 barów 7 barów 22 barów Maksymalne podłączenie 125 mm 150 mm 50 mm Maksymalna temperatura 110 C 110 C 180 C Maksymalna zalecana lepkość mpa.s mpa.s mpa.s. Maksymalna prędkość 950 min min min -1 Maksymalna dopuszczalna lepkość zależy od rodzaju cieczy i prędkości ślizgowej powierzchni uszczelnienia. W przypadku większej lepkości skonsultować się z INOXPA. UWAGA: Należy przestrzegać podanych limitów : - Płaszcz grzewczy: maksymalna temperatura 180ºC. maksymalne ciśnienie 4 bary - Uszczelnienie spłukiwane: przepływ 2,5 5 l/min maksymalne ciśnienie 0,5 bara - Elastomery EPDM: maksymalna temperatura 130ºC. VITON: maksymalna temperatura 180ºC. NBR: maksymalna temperatura 100ºC. PTFE: maksymalna temperatura 180ºC. USZCZELNIENIE WAŁU. Podane opcje uszczelnień mechanicznych można stosować we wszystkich pompach. pojedyncze uszczelnienie mechaniczne do przemysłu spożywczego pojedyncze uszczelnienie mechaniczne DIN L1K (Hyduty) podwójne uszczelnienie mechaniczne (Hyduty) Tabela 3.4: Materiały powierzchni narażonych na tarcie i elastomery wewnętrznych uszczelnień mechanicznych. Część ruchoma Część nieruchoma Elastomery standardowa stal nierdzewna grafit EPDM opcjonalna węglik krzemu grafit EPDM węglik krzemu węglik krzemu EPDM O-ring: uszczelnienie wargowe PTFE: maksymalne ciśnienie 15 barów materiał: VITON lub EPDM maksymalne ciśnienie 10 barów materiał: PTFE + AISI 316 Inoxpa Poland Sp. z o.o. 11

12 uszczelnienie wargowe INOXPA: uszczelnienie sznurowe: maksymalne ciśnienie 7 barów materiał: VITON maksymalne ciśnienie 10 barów materiał: PTFE ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA. Wyporowe pompy krzywkowe muszą być chronione podczas pracy przed nadmiernym ciśnieniem. Dlatego też wszystkie pompy Hyclean i Hyduty powinny być wyposażone w zawór bezpieczeństwa lub by-pass, wykonane ze stali nierdzewnej. Ochrona. Zawór chroni pompę, zapobiegając powstawaniu w jej obiegu nadmiernego ciśnienia. Redukuje on ciśnienie różnicowe (Δp) pomiędzy ssaniem i tłoczeniem, ale nie samo ciśnienie maksymalne w instalacji. Nie stosować zaworu bezpieczeństwa do ochrony całego sytemu przed nadmiernym ciśnieniem. Jest on zaprojektowany do ochrony samej pompy, a nie jako ujście bezpieczeństwa. Zasada działania. Zawór obejściowy umieszczony jest w obudowie pompy. Zapobiega on powstawaniu nadmiernego ciśnienia wewnątrz pompy. Jeśli, na przykład, tłoczenie pompy jest zatkane i ciecz nie może być wypompowana na zewnątrz, zbyt wysokie ciśnienie może uszkodzić niektóre części pompy. Zawór bezpieczeństwa otwiera przejście od strony tłoczenia do strony ssania: ujście bezpieczeństwa, przez które przepływ skierowany zostaje z powrotem do strony zasysającej zawsze kiedy ciśnienie osiągnie określony podwyższony poziom. By-pass umożliwia przepływ w obu kierunkach rotacji. Kiedy zaczyna działać zawór bezpieczeństwa oznacza to, że instalacja nie działa prawidłowo. Należy natychmiast odłączyć pompę. Przed ponownym uruchomieniem znaleźć i usunąć przyczynę problemu. Zawsze pamiętać, że zawór bezpieczeństwa w pompie nie może być używany do regulacji prędkości przepływu. W razie braku zaworu bezpieczeństwa należy podjąć inne kroki chroniące pompę przed nadmiernym ciśnieniem. Dostosowanie. Zawór bezpieczeństwa może być dostosowany do jakiegokolwiek określonego ciśnienia, zgodnie z rodzajem pompy. Inoxpa Poland Sp. z o.o. 12

13 4. Instalacja UWAGI OGÓLNE. Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe zalecania, których należy przestrzegać podczas instalacji pompy. Niezwykle ważne jest, aby osoba odpowiedzialna za montaż i obsługę zapoznała się wcześniej z treścią instrukcji. Instrukcje zawierają informacje niezbędne do prawidłowego zainstalowania pompy. Ponadto zamieszczono tu ważne informacje, dzięki którym można uniknąć potencjalnych wypadków i poważnych uszkodzeń, mogących nastąpić przed uruchomieniem lub podczas instalacji: niezbędne jest umieszczenie na pompie oznaczeń, np. strzałek wskazujących kierunek rotacji lub symboli oznaczających podłączenia cieczy. Wszystkie te oznaczenia muszą być widoczne i czytelne. jakiekolwiek odstępstwo od instrukcji może spowodować powstanie sytuacji zagrożenia dla operatorów, otoczenia i samej maszyny, a ponadto potencjalną utratę prawa do reklamacji. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE DOSTAWY, TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA. Po otrzymaniu maszyny należy przeczytać instrukcje na str. 1 rozdziału zatytułowanego Wprowadzenie". Pompy SLR są często zbyt ciężkie na to, by przenosić je ręcznie. Należy używać odpowiedniego środka transportu. Do podnoszenia pompy należy używać punktów wskazanych na rysunku. Transportu pompy może dokonywać jedynie autoryzowany personel. Nie pracować i nie przechodzić pod zawieszonym ciężarem. Rys. 4.1: Podnoszenie pompy CIĘŻAR. Tabela 4.1: Ciężar pompy z wyprowadzonym wałem Pompa z wyprowadzonym wałem Typ [kg.] SLR ,5 SLR SLR SLR SLR SLR SLR SLR SLR SLR SLR SLR SLR SLR SLR SLR SLR Inoxpa Poland Sp. z o.o. 13

14 LOKALIZACJA. Instalacja rurowa. Pompę należy umieścić tak blisko jak tylko to możliwe zbiornika zasysania (patrz rozdział Instalacja pompy ) i o ile to możliwe poniżej poziomu płynu lub nawet niżej w odniesieniu do depozytu, tak aby manometryczna wysokość ssania miała wartość maksymalną. Instalacja rurowa ssania i tłoczenia powinna mieć prosty przebieg, z minimalną liczbą zgięć i łączeń, aby możliwie jak najbardziej ograniczyć straty ciśnienia hydrostatycznego na skutek tarcia. Zapewnia to poprawę warunków ssania, pozwalając na maksymalną wydajność pompy. Dostęp. Pompę umieścić tak, by zapewnić dostęp do pompy i jednostek napędowych w celu kontroli i przeglądu. Wokół pompy musi istnieć przestrzeń wystarczająca na właściwą kontrolę, oddzielenie pompy od innych jednostek i prace konserwacyjne. W celu demontażu pompy konieczne jest pozostawienie odpowiedniej przestrzeni z przodu i z tyłu pompy. (W rozdziale 9 podane są wymiary). Umieszczając pompę zostawić odpowiednią przestrzeń na sprzęt podnoszący, jeśli ciężar całej jednostki lub jakiejś części przekracza 22 kg. Umieścić pompę w pobliżu kratki ściekowej na podłodze. Ważne jest, by mieć zapewniony dostęp do włącznika pompy (także podczas pracy pompy). Instalacja na zewnątrz. Pompa SLR może być instalowana na zewnątrz tylko jeśli będzie się znajdować pod zadaszeniem. Przed instalacją skontaktować się z INOXPA. Instalacja wewnątrz pomieszczenia. Pompę umieścić tak, by zapewnić odpowiednią wentylację silnika. Przygotować silnik do uruchomienia zgodnie z instrukcjami producenta. Przy pompowaniu płynu łatwopalnego lub wybuchowego należy użyć odpowiedniego podłączenia. Elementy jednostki łączyć ze sobą przewodami z uziemieniem, aby zredukować niebezpieczeństwo elektryczności statycznej. Należy używać silników przeciwwybuchowych zgodnie z przepisami i standardami danego kraju i miejsca. Nadmierne temperatury. Zależnie od rodzaju pompowanego płynu, pompa może osiągać wysokie temperatury wewnątrz i na zewnątrz. Przy temperaturze ponad 70 ºC operator pompy powinien przedsięwziąć środki bezpieczeństwa i umieścić znaki ostrzegające przed niebezpieczeństwem dotykania pompy. Podjęte zabezpieczenia nie mogą doprowadzić do całkowitej izolacji pompy. Muszą zapewnić odpowiednie chłodzenie silnika. STABILNOŚĆ. Fundament. Należy przygotować podstawę pod pompę i jednostkę napędową, tak by stały równo i solidnie. Pompa powinna być zainstalowana na płycie podstawowej zgodnie z DIN lub na ramie. Muszą być one położone idealnie równo na fundamencie. Fundament musi być sztywny, wypoziomowany, płaski i odporny na drgania, aby uniknąć odkształceń (aby zagwarantować właściwe ustawienie osiowe między pompą i napędem w momencie oddania do eksploatacji). Aby zainstalować jednostkę pompującą na fundamencie, postępować zgodnie z poniższymi punktami: Zrobić w fundamencie otwory na śruby. Nie jest to konieczne jeśli użyte zostaną wkręty rozporowe. Na fundamencie umieścić poziomo (przy pomocy podkładek regulacyjnych) płytę podstawową lub ramę. Zacementować. Kiedy cement całkowicie stwardnieje, można na płycie lub ramie umieścić jednostkę pompującą. Ostrożnie dokręcić nakrętki śrub w fundamencie. Po zainstalowaniu jednostki ponownie sprawdzić osiowanie pompy i wału silnika oraz położenie instalacji rurowej. W razie konieczności poprawić. W przypadku zastosowań z użyciem wysokich temperatur, pompa może okresowo pracować w określonej temperaturze pracy. Potem ponownie sprawdzić ustawienie między pompą a rurami. Po informacje o innych fundamentach skontaktować się z INOXPA. Instalacja rurowa. Instalacja rurowa może być montowana poziomo i pionowo, pod warunkiem, że pompa pozostanie w pozycji wypoziomowanej. Inoxpa Poland Sp. z o.o. 14

15 OBSŁUGA. Jeśli pompa jest dostarczona bez silnika, obowiązek uruchomienia i montażu spoczywa na nabywcy/ użytkowniku. Moment rozruchowy. Moment rozruchowy w pompach wyporowych jest niemal identyczny z nominalnym momentem obrotowym. Upewnić się, że nominalny moment obrotowy silnika jest dostatecznie wysoki. Nie może on jednak przekraczać maksymalnego momentu obrotowego dopuszczalnego dla wału pompy (zobacz: Specyfikacja techniczna). Podobnie należy wybrać silnik o mocy ok. 25% większej niż moc pobierana przez pompę. INSTRUKCJE MONTAŻU. SILNIKI ELEKTRYCZNE. Przepisy. Przed podłączeniem silnika do źródła zasilania, należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa instalacji elektrycznych oraz odnoszące się do standardu EN Podłączenia silnika elektrycznego powinien dokonać wykwalifikowany personel. Należy uczynić wszystko, aby zapobiec zakłóceniom w łączach i przewodach. Przełącznik automatyczny. Aby wyeliminować ryzyko podczas obsługi pompy, należy zainstalować przełącznik automatyczny tak blisko pompy jak tylko możliwe. Zaleca się również użycie przełącznika z uziemieniem. Osprzęt używany do obsługi pompy powinien spełniać obowiązujące przepisy, zgodnie ze standardem EN dotyczącym bezpieczeństwa instalacji elektrycznych. Ochrona silnika przed przeciążeniem. W celu ochrony silnika przed przeciążeniem i zwarciem, zaleca się używanie przekaźników termoelektrycznych lub magnetycznych. Przekaźniki należy dostosować do maksymalnych nominalnych wartości prądu wskazanych na plakietce z danymi na pompie. Wykres instalacji elektrycznej. Połączenie U=... 3x220 3x380 silnik 220/380 Δ Δ Rys. 4.2: Podłączenia elektryczne pompy SLR Inoxpa Poland Sp. z o.o. 15

16 Podłączenie. Przed podłączeniem silnika do sieci zapoznać się z instrukcjami dostawcy. Przy silniku jednofazowym używać silnika ze zwiększonym momentem rozruchowym. Przy silnikach sterowanych przemiennikiem częstotliwości należy zapewnić taki moment rozruchowy, który jest dostatecznie wysoki i zapewnia odpowiednie chłodzenie przy mniejszych prędkościach. W razie konieczności zamontować niezależny wiatraczek. Osprzęt elektryczny, terminale i części systemu kontrolnego mogą nadal przewodzić prąd po rozłączeniu. Jakikolwiek z nimi kontakt może spowodować zagrożenie dla operatora lub być przyczyną nieodwracalnych uszkodzeń materiału. WARIATORY I REDUKTORY PRĘDKOŚCI. W przypadku stosowania wariatora lub reduktora prędkości skonsultować się instrukcją obsługi dostawcy oraz instrukcjami wyszczególnionymi w sekcji Silniki elektryczne. SPRZĘŻENIE. W sprawie doboru i montażu sprzężenia skonsultować się z instrukcją dostawcy. Niekiedy moment obrotowy pomp wyporowych może być wystarczająco wysoki. Dlatego też wybrano sprzężenie od 1,5 do 2 odpowiedniego momentu obrotowego. Osiowanie. Pompa i wał silnika całej jednostki zostały wstępnie prawidłowo ustawione w osi w fabryce producenta. Należy ponownie ustawić w osi pompę i wał silnika po zainstalowaniu jednostki pompującej. Na szczycie mufty umieścić liniał mierniczy (A): liniał powinien dotykać powierzchni obu połówek na całej ich długości (zobacz: rys. 4.3). Ponowić badanie, tym razem po obu stronach mufty w pobliżu wału. W celu zwiększenia dokładności należy dokonać takiego badania również przy użyciu macek zewnętrznych (B) w dwóch diametralnie przeciwnych punktach na powierzchniach zewnętrznych obu połówek. Rys. 4.3: Osiowanie sprzężenia. Tabela 4.3: Maksymalne odchylenia od osi: Zewnętrzna średnica [mm] Va min. [mm.] Va max. [mm.] Va max. - Va min. [mm.] Vr. [mm.] ,13 0, ,15 0, ,18 0, ,21 0, ,24 0, ,27 0, ,3 0, ,34 0, ,38 0,38 Inoxpa Poland Sp. z o.o. 16

17 KIERUNEK ROTACJI. Kierunek rotacji decyduje o położeniu dysz ssania i tłoczenia pompy. Standardowy kierunek rotacji jest zgodny z ruchem wskazówek zegara, patrząc na pompę od strony tylnich części silnika, co powoduje przemieszczanie cieczy od strony prawej do lewej (zobacz: rys. 4.4). Kierunek rotacji można jednak z łatwością odwrócić, zmieniając tym samym kierunek przepływu cieczy. Jeżeli ze względu na montaż lepiej jest zastosować pompę z niżej położonym wałem napędowym, to można do tego celu szybko i łatwo przystosować pompę standardową. w wersji standardowej, kierunek rotacji jest zgodny z ruchem wskazówek zegara, patrząc od tyłu silnika. w wersji standardowej, kierunek rotacji może zostać odwrócony. w wersji opcjonalnej, napęd wału może być zamocowany w niższej pozycji. w wersji opcjonalnej, można montować wloty pionowe. rys. 4.3: Kierunek rotacji Upewnić się czy pompa obraca się zgodnie z kierunkiem wskazanym na plakietce. Jeśli rotacja pompy następuje w nieprawidłowym kierunku, może spowodować poważne uszkodzenia. RURY SSANIA I TŁOCZENIA. Nadmierne siły i momenty, powstające na złączach pompy za sprawą instalacji rurowej, mogą powodować uszkodzenia mechaniczne pompy lub jednostki pompującej. Rury powinny być łączone w linii prostej, bez wolnej przestrzeni pozostawionej między złączami, a powierzchnią połączeń równoległych. Zadbać o odpowiednie zamocowania i upewnić się, że podczas pracy pompy nie podlegają one zbyt dużym naprężeniom. Przy pompowaniu cieczy gorących zwrócić uwagę na rozszerzalność cieplną. W razie potrzeby użyć złączy kompensacyjnych. Po zamontowaniu złącza upewnić się, czy wał swobodnie się obraca. Instalacja rurowa. Używać rur, których średnica jest równa lub większa od podłączeń pompy. Jeśli pompowana ciecz jest lepka, strata ciśnienia hydrostatycznego w instalacji rurowej ssania i tłoczenia może się znacznie zwiększyć. Do straty ciśnienia mogą się też przyczynić inne elementy instalacji, takie jak zawory, kolanka, filtry i zawory stopowe. Z tego powodu średnice i długość rur i innych elementów powinny być tak dobrane, aby pompa pracowała w zakresie minimalnych limitów ciśnienia dozwolonych dla ssania (zobacz: wykres NPSH), maksymalnych dla ciśnienia roboczego (zobacz: rozdział 3 Zakresy zastosowania ) i bez przekraczania mocy znamionowej silnika. Rura ssania. Ciecze powinny być wprowadzane do pompy z poziomu wyższego niż poziom pompy. Rura powinna biec skośnie do pompy i być wolna od korków powietrznych. Zbyt mała średnica, zbyt długa rura ssania, za mały lub zatkany filtr prowadzą do większej straty ciśnienia hydrostatycznego, a co za tym idzie osiągnięte NPSH (NPSHa) jest niższe niż wymagane NPSH (NPSHr). Może wystąpić kawitacja, powodując hałas i wibracje. W takich warunkach istnieje ryzyko mechanicznego uszkodzenia pompy lub jednostki pompującej. Jeśli przy wlocie ssania zamontowany jest filtr, należy ciągle kontrolować spadek ciśnienia hydrostatycznego w rurze ssącej. Należy też sprawdzić czy ciśnienie ssania przy wlocie ssania jest dostatecznie wysokie (zobacz: NPSH). Sprawdzić naprężenie rury ssania po jej podłączeniu. Jeśli pompa działa w obu kierunkach, spadek ciśnienia hydrostatycznego musi być obliczone dla każdego z kierunków. Po podłączeniu rury ssania sprawdzić jej naprężenie. Inoxpa Poland Sp. z o.o. 17

18 Proces samozasysania. Ogólnie mówiąc, jeśli przestrzegany jest proces samozasysania, konieczne jest, by w pompie znajdowało się wystarczająco dużo cieczy do wypełnienia wewnętrznej przestrzeni i miejsc pustych, tak by umożliwić powstanie różnicy ciśnień. Jednak jeśli pompowane mają być ciecze o małej lepkości, należy zainstalować zawór stopowy o średnicy równej lub większej niż średnica rury ssania, lub też pompa może być zainstalowana z rurami ułożonymi w kształcie litery U. Nie zaleca się użycia zaworu stopowego w przypadku pompowania cieczy lepkich. Aby wyeliminować powietrze i gazy z rury ssania, należy zmniejszyć przeciwciśnienie w rurze tłoczenia. W przypadku stosowania procesu samozasysania, należy dokonać rozruchu pompy przez otworzenie i opróżnienie rury tłoczenia, co pozwala na swobodną ucieczkę powietrza i gazów przy niskim przeciwciśnieniu. Inną możliwością jest zainstalowanie długich rur lub też zaworu zwrotnego przy rurze wypływu. Można również zainstalować by-pass z zaworem zamykającym przy tłoczeniu pompy. Zawór taki będzie się otwierał w przypadku zalewania i pozwoli na ucieczkę powietrza i gazów przy minimalnym przeciwciśnieniu. Ujście by-passu nie powinno prowadzić z powrotem do dyszy ssania, ale raczej do zbiornika zasilającego. Rys. 4.5: Główna instalacja rurowa. Zawory zamykające. Dla właściwej konserwacji pompa powinna być odizolowana. Można to uzyskać przez zainstalowanie zaworów zamykających przy rurze ssania i tłoczenia. Zawory te powinny się całkowicie otwierać, zarówno przy ssaniu jak i tłoczeniu (zaleca się zawory kulowe lub zasuwowe). Podczas rozruchu pompy zawory zamykające powinny być całkowicie otwarte. Nigdy nie należy regulować prędkości przepływu przez zamykanie zaworów zamykających przy rurze ssania lub tłoczenia. Prędkość przepływu należy regulować przez zwiększanie lub zmniejszanie prędkości pompy bądź też użycie by-passa skierowującego przepływ do zbiornika zasilającego. Filtry. Ciała obce mogą poważnie uszkodzić pompę. Należy zapobiec przedostawaniu się ciał obcych do pompy poprzez zainstalowanie filtru. Przy wyborze filtra należy pamiętać o średnicy prześwitu, tak by strata ciśnienia hydrostatycznego była minimalna. Średnica filtru powinna być trzykrotnie większa od średnicy rury ssania. Filtr powinien być umieszczony tak, by nie przeszkadzać w czyszczeniu i konserwacji pompy. Należy się upewnić, że gęstość cieczy jest odpowiednia i że można ją swobodnie filtrować. Informacje dotyczące maksymalnej dopuszczalnej średnicy ciał obcych podane są w rozdziale 9 ( Specyfikacja techniczna ). Inoxpa Poland Sp. z o.o. 18

19 WTÓRNA INSTALACJA RUROWA. Uszczelnienie płukane. Jeśli uszczelnienie wymaga mediów płuczących, dostawy ich, zakupu rur i zaworów, nie spoczywa to na firmie INOXPA. Opcja uszczelnienia wału z płukaniem (F) jest dostępna dla wszystkich rodzajów uszczelnienia. W celu zakupu części dodatkowych, proszę zapoznać się z odpowiednimi rysunkami opcji uszczelnień SLR w rozdziale 9. Zwrócić uwagę na kompatybilność danej cieczy z medium płuczącym. Wybrać ciecz uszczelniającą tak, by uniknąć niepożądanych reakcji chemicznych. Sprawdzić również kompatybilność medium płuczącego z elastomerami uszczelnienia. Obudowy SLR są wyposażone we wloty ssania i tłoczenia gwintowane wewnętrznie, zależnie od konstrukcji pompy i rodzaju zastosowanego systemu płuczącego. Dostępne podłączenia są przedstawione na rysunku 4.6. Ciecze płuczące. Aby zapewnić maksymalny czas przydatności uszczelnienia, używać przefiltrowanych, wolnych od zanieczyszczeń środków płuczących. Jeśli produkt jest lepki lub skrystalizowany, stosować środek zdolny rozpuścić produkt. Podłączyć spłukiwanie tak, by wlot znajdował się przy dnie, a wylot na górze. Zapewni to lepszą ucieczkę powietrza i gazów. Płaszcze grzejne/ chłodzące. Płaszcze grzejne/ chłodzące (S) dostępne są na pokrywie przedniej lub/ i wokół uszczelnienia. Mogą być podłączone zgodnie z rys Rys Inoxpa Poland Sp. z o.o. 19

20 5. Uruchomienie UWAGI OGÓLNE. Pompę można uruchomić, o ile tylko postępowano zgodnie z instrukcjami w rozdziale 4 ( Instalacja ). Przed rozruchem osoby odpowiedzialne za uruchomienie muszą być szczegółowo zapoznane z działaniem pompy i instrukcją bezpieczeństwa. Instrukcja musi być cały czas dostępna dla całego personelu. Przed rozruchem należy sprawdzić pompę pod kątem wszelkich usterek. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek usterki natychmiast powiadomić odpowiedzialnego przełożonego. Zobacz również: rozdział 9 Wymiary. PROCEDURY POPRZEDZAJĄCE URUCHOMIENIE. Przygotować do działania silnik lub inny napęd zgodnie z instrukcjami producenta silnika. Sprawdzić źródło zasilania i upewnić się, że odpowiada danym na plakietce z danymi silnika. Sprawdzić osiowanie. Upewnić się, że wszystkie części i uszczelnienia mające kontakt z produktem są czyste. W razie potrzeby rozłożyć i wyczyścić ręcznie (postępować zgodnie z instrukcjami w rozdziale 8). Sprawdzić czy zamontowane są zabezpieczenia chroniące przed dostaniem się do pompy ciał obcych. Wnętrze pompy, rury ssania i tłoczenia muszą być całkowicie czyste i pozbawione materiału obcego. Sprawdzić, czy główna instalacja rurowa i wtórna instalacja rurowa (płukanie) są prawidłowo podłączone i wolne od przecieków. Sprawdzić poziom oleju w pompie. Dodać tyle oleju, aby jego poziom znajdował się w połowie okienka kontrolnego (w przypadku pierwszego uruchomienia: pompy wysyłane są z olejem w przekładni, ale przy kontroli ten punkt może zostać pominięty). Nie napełniać nadmiernie! Zobacz: rozdział Konserwacja. Przed uruchomieniem zmienić zaślepkę stosowaną podczas transportu na zatyczkę ujścia gazów dostarczoną w plastikowej torbie. Nasmarować silnik lub inny napęd zgodnie z instrukcjami producenta. Wszystkie zabezpieczenia muszą znajdować się na swoim miejscu. CZYSZCZENIE. Przed rozruchem należy sprawdzić czy rury i pompa są całkowicie czyste i pozbawione odprysków po spawaniu i innych ciał obcych. Zobacz: rozdział 10 ( Czyszczenie i dezynfekcja ), aby zapoznać się z prawidłowym sposobem czyszczenia pompy, jak również odpowiednimi metodami i środkami do czyszczenia. URUCHOMIENIE. Otworzyć całkowicie zawory zamykające przy rurach ssania i tłoczenia. W przypadku płukania: uruchomić urządzenie płuczące i dostosować ciśnienie i przepływ. Jeśli ciecz nie wpływa do pompy, napełnić ją cieczą do pompowania. Pompa nigdy nie powinna wykonywać rotacji kiedy jest pusta. Jeśli pompa jest wyposażona w płaszcze grzejne/ chłodzące, otworzyć zawory w celu wpuszczenia środka grzejącego/ chłodzącego. Odczekać przynajmniej 15 minut dopóki pompa i ciecz w jej wnętrzu nie osiągną wymaganej temperatury. Kilkakrotnie obrócić wał pompy ręcznie, aby upewnić się, że nie jest zablokowany. Jeśli instalacja płukania ma zawory przed uszczelnieniem, otworzyć je. Zobacz rozdział Instalacja. Sprawdzić, czy pompa może zostać bezpiecznie uruchomiona. Uruchomić pompę. Upewnić się, czy ciśnienie bezwzględne ssania jest wystarczające, tak aby w pompie nie powstawała para. Minimalną wartość wymaganego ciśnienia ponad ciśnienie pary sprawdzić na wykresie (NPSH). Skontrolować ciśnienie tłoczenia. Inoxpa Poland Sp. z o.o. 20

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór dławiący gwint wewnętrzny/zewnętrzny (DIN) Artykuł M&S nr 65200 M&S Armaturen GmbH Industriestrasse 24-26

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

MixRite Pompa Dozująca

MixRite Pompa Dozująca MixRite Pompa Dozująca Modele 2502-2504-2505-12502-12504-12505 Podręcznik Użytkownika TEFEN Manufacture & Marketing Plastic Products 1990 LTD Kibbutz Nahsholim D.N Hof Carmel 30815 Izrael Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych.

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Instrukcja obsługi Wstęp Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Dane techniczne 1618 042500 0,2 2% 1618 042600 0,2 2% z dozowaniem zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu

Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu WIELKOŚĆ 0 PGE100-25 PGE100-30 PGE100-50 PGE100-75 PGE100-100 PGE100-125 PGE100-150 PGE100-175 PGE100-200 WIELKOŚĆ 1 PGE101-100 PGE101-125 PGE101-10

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Charakterystyki pomp Zastosowanie Pompa Silnik Warunki pracy Oznaczenie produktu Opis konstrukcji.

Informacje ogólne. Charakterystyki pomp Zastosowanie Pompa Silnik Warunki pracy Oznaczenie produktu Opis konstrukcji. Spis treści Informacje ogólne Charakterystyki pomp Zastosowanie Pompa Silnik Warunki pracy Oznaczenie produktu Opis konstrukcji Dane techniczne Charakterystyki pomp CB, CBI 2, 4 Wymiary i masa CB, CBI

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PRZEPŁYWOMIERZY F44

INSTRUKCJA DO PRZEPŁYWOMIERZY F44 INSTRUKCJA DO PRZEPŁYWOMIERZY F44 1 F44 jest przepływomierzem mechanicznym z tarczą precesyjną przeznaczonym do wykonywania pomiarów przepływu oleju napędowego (Diesla) oraz innego medium, o podobnych

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

REV. 2 / 08.11.2011 HPP/ab/JOL 70109PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MIESZALNIK POZIOMY TYP H-1000

REV. 2 / 08.11.2011 HPP/ab/JOL 70109PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MIESZALNIK POZIOMY TYP H-1000 REV. 2 / 08.11.2011 HPP/ab/JOL 70109PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MIESZALNIK POZIOMY TYP H-1000 2 SPIS TREŚCI 1.0 OSTRZEŻENIA 1.1 Zasady bezpieczeństwa Strona 3 2.0 MONTAŻ 2.1 Posadzka/Montaż mieszalnika Strona

Bardziej szczegółowo

Pompy odśrodkowe wielostopniowe z uszczelnieniem wału Typ HZ / HZA / HZAR

Pompy odśrodkowe wielostopniowe z uszczelnieniem wału Typ HZ / HZA / HZAR Pompy odśrodkowe wielostopniowe z uszczelnieniem wału Typ HZ / HZA / HZAR Ogólnie Pompy DICKOW typu HZ/HZA są jedno lub wielostopniowymi pompami odśrodkowymi z uszczelnieniem wału. Zastosowanie Pompy typu

Bardziej szczegółowo

ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP BA Art. ECO3Tm-BA i ECO3Tb-BA

ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP BA Art. ECO3Tm-BA i ECO3Tb-BA INFORMACJA TECHNICZNA ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP BA Art. ECO3Tm-BA i ECO3Tb-BA Opis ECO3Tm-BA i ECO3Tb-BA służą do zapobiegania wtórnemu zanieczyszczeniu wody, poprzez odłączanie od wodociągu głównego sieci

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87

ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87 INFORMACJA TECHNICZNA ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87 Opis ESM87 służy do otwierania i zamykania przepływu wody, oraz nieagresywnych ciekłych czynników roboczych o gęstości zbliżonej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

SERIA MP POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125

SERIA MP POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125 POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125 Wielostopniowe pompy VOGEL wykorzystują ideę budowy modułowej,która maksymalizuje wymienność komponentów. System budowy modułowej pozwala na techniczne dopasowanie

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

FY 32. Filtr skośny gwintowany. Karta katalogowa

FY 32. Filtr skośny gwintowany. Karta katalogowa FY 32 Filtr skośny gwintowany Karta katalogowa Zastosowanie Filtry FY 32 przeznaczone są do instalacji przemysłowych. Zabezpieczają one instalacje i znajdujące się w nich urządzenia przed uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Regulatory różnicy ciśnienia DKH 512 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15

Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 Kunda, Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 Instrukcja obsługi i montażu AN 77 976: Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE

AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE PL I48 PL GB 0202 AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE UWAGA! W celu uniknięcia uszkodzeń i zagrożenia urządzenia te muszą być instalowane przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Instalacji, Działania oraz Konserwacji Przepustnic ABO, Seria 600 i 900

Instrukcja. Instalacji, Działania oraz Konserwacji Przepustnic ABO, Seria 600 i 900 Instrukcja Instalacji, Działania oraz Konserwacji Przepustnic ABO, Seria 600 i 900 1. Instrukcja 2. Opis Zaworu 3. Instalacja 4. Działanie 5. Usunięcie 6. Konserwacja 7. Naprawa 8. Uswuwanie usterek 9.

Bardziej szczegółowo

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C Siłowniki pneumatyczne PRISMA 1/5 1. Informacje ogólne Siłowniki pneumatyczne PRISMA są napędami ćwierćobrotowymmi stosowanymi jako napęd armatur o kącie otwarcia 0-90 C lub 0-180 C. Siłownik zasilany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 1. Wstęp Zasuwy AVK przeznaczone są do pozycji całkowicie otwartej bądź zamkniętej,

Bardziej szczegółowo

Pompy głębinowe seria SF6

Pompy głębinowe seria SF6 Pompy głębinowe seria SF6 INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA POMPY GŁĘBINOWE SF6 Instrukcja obsługi 1. DANE DOTYCZĄCE PRODUCENTA POMPY 1.1 DANE PRODUCENTA EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. Adres głównego biura i fabryki:

Bardziej szczegółowo

Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55

Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55 Mechatroniczny Pomiar Temperatury Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55 Karta katalogowa WIKA TV 25.01 Zastosowanie Sterowanie i regulacja procesami przemysłowymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA

KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA Kurtyna powietrzna została zaprojektowana aby umożliwić odseparowanie powietrza znajdującego się wewnątrz pomieszczenia od powietrza zewnętrznego, głównie przy otwartych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

kypompa o kompaktowych wymiarach LKH-110 i LKH-120/P Multi-Stage Pompa odśrodkowa

kypompa o kompaktowych wymiarach LKH-110 i LKH-120/P Multi-Stage Pompa odśrodkowa . kypompa o kompaktowych wymiarach LKH-110 i LKH-120/P Multi-Stage Pompa odśrodkowa Zastosowanie LKH-110 i LKH-120 są wysokowydajnymi i ekonomicznymi wielostopniowymi pompami odśrodkowymi spełniającymi

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Grzałki do zbiorników

Grzałki do zbiorników 1 z 8 typ EHP EH TEHM Typ EHP Typ EH Typ TEHM są odpowiednie do podgrzewania oleju hydraulicznego lub smarującego oraz do stosowania w układach grzewczych w celu zapobiegania awariom spowodowanym nieodpowiednią

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia - zasada działania Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Typ: DK. Reduktor ciśnienia. Stal nierdzewna

Specyfikacja. Typ: DK. Reduktor ciśnienia. Stal nierdzewna Specyfikacja KONSTRUKCJA Zawór redukcyjny sprężynowy z tłokiem różnicy ciśnień. Wykonany w całości ze stali nierdzewnej, bez sterowania zwrotnego. Typ: DK Reduktor ciśnienia Stal nierdzewna PRZYŁĄCZA Kołnierze:

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa Seria DF

Dokumentacja techniczno-ruchowa Seria DF Przekładnie, Motoreduktory, Silniki Elektryczne Dokumentacja techniczno-ruchowa Seria DF Przekładnie walcowe o osiach równoległych 19 Schemat przekładni 22 1. Korpus 2. Pierścień zabezpieczający 3. Łożysko

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO Wskazujemy podstawowe wymagania jakie muszą być spełnione dla prawidłowego doboru pompy, w tym: dobór układu konstrukcyjnego pompy, parametry pompowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej. Zawór motylkowy BaseCom

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej. Zawór motylkowy BaseCom Armaturen GmbH armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór motylkowy BaseCom M&S Armaturen GmbH Industriestraße 24-26 26446 Friedeburg Germany Tel.: +49(0)4465 807

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenia mieszarki

1. Oznaczenia mieszarki Mieszarka Wstęgowa 1. Oznaczenia mieszarki 1. Osłona na silnik Osłona ochronna nie powinna być otwierana podczas pracy maszyny. Demontaż powinien być wykonany pod okiem specjalisty. 2. Osłona na sprzęgło

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Typ: ZN23-3D oraz ZN23-3W ZN40-3D oraz ZN40-3W ZN45-3D oraz ZN45-3W PERROT TD025_pl.doc Strona 1 / 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPA DO TŁUSZCZU. TYP NR (600l) (1200l)

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPA DO TŁUSZCZU. TYP NR (600l) (1200l) REV. 2 / 08.11.11 HPP/CE/asn/JOL 70083PL INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPA DO TŁUSZCZU TYP NR 590097(600l)- 590081(1200l) 2 Pompa, która jest przedmiotem niniejszej instrukcji, jest urządzeniem wysokiej jakości,

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA ZAKŁAD DOKONUJĄCY NAPRAWY. Data wyk. Zakres naprawy. Data zgł. Pieczęć serwisu INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA UWAGI:

WYPEŁNIA ZAKŁAD DOKONUJĄCY NAPRAWY. Data wyk. Zakres naprawy. Data zgł. Pieczęć serwisu INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA UWAGI: Lp 1 WYPEŁNIA ZAKŁAD DOKONUJĄCY NAPRAWY Data zgł. Data wyk. Zakres naprawy Pieczęć serwisu Uwagi DELTA - TECHNIKA Sp. z o.o. 20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 112G tel: (081) 444-41-41 fax: (081) 444-42-22

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

QS4X. 4 Elementy Hydrauliczne. Głowica górna i podpora wykonane ze STALI NIERDZEWNEJ

QS4X. 4 Elementy Hydrauliczne. Głowica górna i podpora wykonane ze STALI NIERDZEWNEJ QS4X 4 Elementy Hydrauliczne. Głowica górna i podpora wykonane ze STALI NIERDZEWNEJ QS4X charakterystyka... Każda pojedyncza część pompy QS4X została zaprojektowana ze szczególną starannością. Zawory zwrotne,

Bardziej szczegółowo

LEKKIE POMPY DIAGONALNE DE 11.91. Lekkie pompy diagonalne DE

LEKKIE POMPY DIAGONALNE DE 11.91. Lekkie pompy diagonalne DE LEKKIE POMPY DIAGONALNE DE 426 2.98 11.91 SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmagra.cz Zastosowanie Z pomp DE można skorzystać

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Zawór proporcjonalny do różnych mediów VZQA

Zawór proporcjonalny do różnych mediów VZQA Główne cechy i przegląd Funkcja Zawór proporcjonalny jest zaworem 2/2 do sterowania przepływami mediów. W położeniu wyjściowym jest otwarty. Elementem odcinającym jest cylindryczny element zaciskowy wykonany

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Diagnostyczna LED sufitowa L21-25T

Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Diagnostyczna LED sufitowa L21-25T Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Diagnostyczna LED sufitowa L21-25T 1.- Wprowadzenie Serdecznie dziękuję za zaufanie okazane Firmie ORDISI SA reprezentowanej w Polsce przez firmę Naturfarm przy zakupie lampy

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE Przy produkcji urządzenia nie używano azbestu. 2 1. Wstęp Prosimy utrzymywać tą instrukcję w dobrym stanie i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu razem z instrukcją

Bardziej szczegółowo

kyoptymalna praca pomp

kyoptymalna praca pomp . kyoptymalna praca pomp ky LKH Pompa odśrodkowa Zastosowanie Pompy LKH są wysokowydajnymi i ekonomicznymi pompami odśrodkowymi spełniającymi wymagania sanitarne (higieniczne) oraz zapewniającymi łagodne

Bardziej szczegółowo

TERMOMETRY MANOMETRYCZNE WSKAZÓWKOWE

TERMOMETRY MANOMETRYCZNE WSKAZÓWKOWE TERMOMETRY MANOMETRYCZNE WSKAZÓWKOWE TGR 100 TGT 100 TGZ 100 TGRO 100 TGR 160 TGT 160 TGZ 160 TGRO 160 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ======================================= 2009 Wyd. 3 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Hydrofor INSTRUKCJA OBSŁUGI

Hydrofor INSTRUKCJA OBSŁUGI 11105897 Hydrofor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące osób i rzeczy Symbole wraz z napisem UWAGA i ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ informują o ryzyku wystąpienia niebezpieczeństwa, związanego z nieprzestrzeganiem

Bardziej szczegółowo

32-CVI ODŚRODKOWA, WIROWA, KOMÓRKOWA POMPA POZIOMA Odśrodkowa, wirowa, komórkowa, pozioma pompa serii 32-CVI

32-CVI ODŚRODKOWA, WIROWA, KOMÓRKOWA POMPA POZIOMA Odśrodkowa, wirowa, komórkowa, pozioma pompa serii 32-CVI ODŚRODKOWA, WIROWA, KOMÓRKOWA POMPA POZIOMA 32-CVI 426 2.98 12.19 SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmagra.cz Pompy serii 32-CVI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROTACYJNE POMPY PRÓŻNIOWE REFCO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROTACYJNE POMPY PRÓŻNIOWE REFCO INSTRUKCJA OBSŁUGI ROTACYJNE POMPY PRÓŻNIOWE REFCO 1 Ważne: Przed użyciem pomp próżniowych REFCO, należy przeczytać tą instrukcję obsługi i zaznajomić się z ich specyfikacjami i pracą. Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

SILENT-100 CHZ DESIGN

SILENT-100 CHZ DESIGN SILENT-100 CHZ DESIGN 1 3 4 2 Fig.1 Fig.2 L L N Ls Fig.3 N Fig.4 L N L NLs ON 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 1 5 6 7 8 ON Fig.5 OFF CT-12/14 H 12 V 230 V 50Hz 50Hz LS LS N L TIME-DELAY FUSE 125 ma MAX. L N SILENT-100

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Budowa pompy

Wprowadzenie. Budowa pompy 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie...str.3 2. Budowa pompy...str.3 3. Budowa oznaczenie pomp zębatych PZ2...str.4 4. Dane techniczne...str.5 5. Pozostałe dane techniczne...str.6 6. Karty katalogowe PZ2-K-6,3;

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ I. Części pompy próżniowej II. Instrukcja obsługi 1. Przed uruchomieniem Wszystkie silniki są przystosowane do pracy pod zadanym napięciem z tolerancją +/- 10%. Silniki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do produktu BAP_

Instrukcja do produktu BAP_ Rotacyjna pompa próżniowa 0,005 mbar Nr produktu 203.0042 Przed włączeniem sprawdzić poziom oleju Opis 1. Wprowadzenie Dwustopniowa rotacyjna pompa próżniowa wyróżnia się zwartą konstrukcją, cichą pracą

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

PM 512. Regulator nadmiarowo upustowy ENGINEERING ADVANTAGE

PM 512. Regulator nadmiarowo upustowy ENGINEERING ADVANTAGE Zawory nadmiarowo-upustowe PM 512 Regulator nadmiarowo upustowy utrzymanie ciśnienia i odgazowanie równoważenie i regulacja termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE Regulator może być stosowany w zmiennoprzepływowych

Bardziej szczegółowo

400-BQ0 LEKKIE POMPY DIAGONALNE Lekkie pompy diagonalne 400-BQ0

400-BQ0 LEKKIE POMPY DIAGONALNE Lekkie pompy diagonalne 400-BQ0 LEKKIE POMPY DIAGONALNE 400-BQ0 426 2.98 11.94 SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmagra.cz Zastosowanie Pompy 400-BQ0 reprezentują

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex AK-Ex 1 Przepustnica odcinająca Przepustnica odcinająca AK-EX z siłownikiem w wersji Ex przeznaczona jest do odcinania przepływu strumienia, należy do II grupy urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa Seria DK

Dokumentacja techniczno-ruchowa Seria DK Przekładnie, Motoreduktory, Silniki Elektryczne Dokumentacja techniczno-ruchowa Seria DK Przekładnie walcowo-stożkowe Schemat przekładni 1. Uszczelniacz 2. Pierścień zabezpieczający 3. Łożysko 4. Koło

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYPU COMBI Z NAPĘDEM RĘCZNYM

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYPU COMBI Z NAPĘDEM RĘCZNYM INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYPU COMBI Z NAPĘDEM RĘCZNYM EkoWodrol Sp. z o.o. ul. Słowiańska 13 75-846 Koszalin tel. +48 94 348 60 40 fax +48 94 348 60 41 ekowodrol@ekowodrol.pl

Bardziej szczegółowo

SCHMITTKreiselpumpen

SCHMITTKreiselpumpen SCHMIKreiselpumpen Pompy odporne na media agresywne, korozyjne oraz o wysokiej czystości Instrukcja obsługi/konserwacji/montażu Pompy serii Pompy głębinowe materiały: PP lub PVDF SCHMI - Kreiselpumpen

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje układu wydechowego. Ograniczenia dotyczące modyfikacji układu wydechowego

Modyfikacje układu wydechowego. Ograniczenia dotyczące modyfikacji układu wydechowego Ograniczenia dotyczące modyfikacji układu wydechowego Ograniczenia dotyczące modyfikacji układu wydechowego Ogólne ograniczenia dotyczące wszystkich typów silników i układów wydechowych WAŻNE! Na ogół

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIE ŚLIMAKOWE INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

PRZEKŁADNIE ŚLIMAKOWE INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CM PRZEKŁADNIE ŚLIMAKOWE INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Autoryzowany przedstawiciel firmy TRANSTECNO w Polsce: Wiecheć, Labacki 60-185 Skórzewo k/poznania ul. Kolejowa 16 B tel: +48 / 61 8143928, 61 8946503,

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIE WALCOWE O OSIACH RÓWNOLEGŁYCH SERIA DK

PRZEKŁADNIE WALCOWE O OSIACH RÓWNOLEGŁYCH SERIA DK PRZEKŁADNIE WALCOWE O OSIACH RÓWNOLEGŁYCH SERIA DK , Motoreduktory, Silniki Elektryczne 1 Schemat przekładni 22 19 1 Korpus 2 Pierścień zabezpieczający 3 Łożysko 4 Pierścień dystansowy 5 Łożysko 6 Wał

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy

Bardziej szczegółowo

Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący. ze sprężyną zwrotną

Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący. ze sprężyną zwrotną Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący ze sprężyną zwrotną PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 INSBUD ul. Niepodległości 16a 32-300 Olkusz dział sprzedaży: +48 (32)

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa reduktorów ślimakowych serii

Dokumentacja techniczno-ruchowa reduktorów ślimakowych serii Dokumentacja techniczno-ruchowa reduktorów ślimakowych serii NMRW(V)/NRW(V) Dziękujemy za zaufanie i witamy w gronie zadowolonych użytkowników nowoczesnych reduktorów/motoreduktorów serii NRMW/NRV. W oparciu

Bardziej szczegółowo

POMPY. Seria STU4. CP wersja ze stałym ciśnieniem. Zakres mocy do ok. 8 m³/h i wysokość pompowania 140 m

POMPY. Seria STU4. CP wersja ze stałym ciśnieniem. Zakres mocy do ok. 8 m³/h i wysokość pompowania 140 m Pompa głębinowa ze stali szlachetnej 4 Seria STU4. CP wersja ze stałym ciśnieniem Zakres mocy do ok. 8 m³/h i wysokość pompowania 140 m Pompy głębinowe STÜWA 4 zaprojektowano w sprawdzonej konstrukcji

Bardziej szczegółowo