INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INOXPA, S.A. c/ Telers, 54 Aptdo. 174 E Banyoles Girona (Hiszpania) Tel.: (34) Fax.: (34) INSTRUKCJA ORYGINALNA PO_RevB ED. 2010/11

2 EC DECLARATION OF CONFORMITY (according to Directive 2006/42/EC, annex II, part A) Manufacturer: INOXPA, S.A. C/ Telers, Banyoles (Girona) SPAIN Hereby declares, that the product: LOBE ROTOR PUMP Name SLR Type conforms to the specifications of the Council Directive: Machine Directive 2006/42/EC, and complies with the essential requirements of the Directive and Harmonised Standards: UNE-EN ISO /2:2004 UNE-EN 809/AC:2001 UNE-EN ISO 13857:2008 UNE-EN 953:1997 UNE-EN ISO :2007 Low Voltage Directive 2006/95/EC (what repeal 73/23/EEC Directive), and are conforms with UNE-EN :2006 and UNE-EN :2004 EMC Directive 2004/108/EC (what repeal 89/336/EEC Directive), and are conforms with UNE-EN :2004 In compliance with the Regulations (CE) nº 1935/2004, relating to materials and articles intended to come into contact with foodstuff (repeal Directive 89/109/CEE), the materials in contact with the product do not transfer their components in quantities which may jeopardise consumer s health or safety Banyoles, 2012 Inoxpa Poland Sp. z o.o. 2

3 1. Wprowadzenie SPRAWDZENIE PRZESYŁKI. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić po otrzymaniu pompy, jest sprawdzenie i upewnienie się, że zawartość przesyłki odpowiada zapisowi w dokumencie przewozowym. INOXPA dokonuje inspekcji całego sprzętu przed jego wysłaniem, ale nie gwarantuje to otrzymania towaru w stanie nietkniętym. Dlatego też pompa, jak i inne otrzymane artykuły, powinny zostać sprawdzone, a w przypadku, gdy dany artykuł nie odpowiada opisowi i/ lub brakuje mu części, firma przewozowa powinna jak najszybciej sporządzić raport. Każda pompa posiada numer seryjny wytłoczony na plakietce. We wszystkich dokumentach i całej korespondencji należy umieszczać numer seryjny. Numer seryjny Rys. 1.1: Numer seryjny wytloczony na plakietce producents Jeśli pompa nie zostanie uruchomiona zaraz po przesłaniu, to raz w tygodniu należy dokonać pełnego obrotu wału pompy. INSTRUKCJA. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji odnoszą się do aktualnych danych. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania, zgodnie z potrzebami, modyfikacji konstrukcji i/ lub specyfikacji naszych urządzeń bez zobowiązania z naszej strony do przystosowania jakiegokolwiek produktu dostarczonego przed wprowadzeniem zmian. Informacje techniczne udostępnione w tej instrukcji, wraz z rysunkami i danymi technicznymi, nadal stanowią naszą własność i nie mogą być używane (oprócz procesu uruchomienia tej instalacji), powielane, kopiowane, udostępniane lub w jakikolwiek inny sposób przekazywane osobom trzecim bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. INOXPA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE URUCHOMIENIA. Niniejsza instrukcja zawiera istotne i pomocne informacje konieczne do właściwej obsługi pompy i utrzymania jej w dobrym stanie. Ponadto zawiera ona ważne instrukcje umożliwiające uniknięcie wypadków i poważnych uszkodzeń, które mogłyby powstać przed uruchomieniem i podczas instalacji pompy. Dzięki temu zapewniamy możliwie najbezpieczniejszy sposób postępowania. Prosimy uważne przeczytać instrukcje przed uruchomieniem pompy i zapoznać się z jej działaniem, dokładnie przestrzegając podanych wskazówek. Podkreślamy jak ważne jest posiadanie odpowiednich informacji w celu dokonania poprawnej instalacji. Niezwykle ważne jest to, by trzymać instrukcję w bezpiecznym miejscu w pobliżu instalacji. KONSERWACJA. Nasza pompa, jak każde inne urządzenie, wymaga systematycznej konserwacji. W rozdziale 9 Części zamienne podane są oznakowania części zamiennych. Rozdział ten przeznaczony jest na potrzeby obsługi technicznej i konserwatorów, jak też wszystkich osób odpowiedzialnych za dostarczanie części zamiennych. ZASADY OBSŁUGI. A. Bezpieczeństwo. Tym symbolem oznaczone są te instrukcje, których nie przestrzeganie może spowodować stan zagrożenia. Ten symbol wskazuje na potencjalne problemy związane z systemem elektrycznym. Ten symbol oznacza niezbędne działania, które musi podjąć użytkownik zgodnie z poszczególnymi instrukcjami, aby zagwarantować bezpieczne działanie i/ lub ochronę pompy. Inoxpa Poland Sp. z o.o. 3

4 B. Zasady techniczne. Wielkość Symbol Jednostka Lepkość dynamiczna μ mpa.s (=cp=centypauz) Lepkość kinematyczna Ciśnienie Antykawitacyjna nadwyżka wysokości ciśnienia (NPSH) V=μ/ρ gdzie ρ= ciężar właściwy [Kg/dm 3 ] i V = lepkość kinematyczna [mm 2 /s] = cst = centystokes W tej instrukcji używana jest tylko lepkość dynamiczna. P [bar] Δp [bar] ciśnienie różnicowe Pm [bar] maksymalne ciśnienie u wylotu (ciśnienie obliczeniowe) W tym podręczniku ciśnienie rozumiane jest jako ciśnienie względne, chyba że podano inaczej. NPSH [m] W tym podręczniku NPSH = NPSHr (NPSH wymagane dla pompy). NPSHr = nadciśnienie ponad ciśnienie pary cieczy w temperaturze pompowania i przy króćcu wlotowym, konieczne by uniknąć pogorszenia wydajności na skutek kawitacji przy przepustowości znamionowej. NPSHr jest mierzone przy kołnierzu ssania w momencie, gdy spadek przepustowości = 4% przepustowości znamionowej, i jest korygowane do poziomu odniesienia. NPSHa = całkowite ciśnienie ssania uzyskane przez system przy króćcu zasysającym pompy, minus ciśnienie pary cieczy w temperaturze pompowania. NPSH uzyskane oblicza się z instalacji. Obliczenie tej wartości jest obowiązkiem użytkownika. NPSHa NPSHr + 0,5 Symbole. Jest absolutnie konieczne, aby umieszczać na pompie symbole, np. strzałki wskazujące kierunek rotacji lub inne symbole opisujące podłączenie cieczy. Wszystkie symbole muszą być widoczne i czytelne. Szkolenie i doświadczenie. Personel odpowiedzialny za obsługę, konserwację, kontrolę i montaż sprzętu powinien posiadać odpowiednie doświadczenie i być przeszkolony. Zakres ich obowiązków i nadzoru operatorów powinien być jasno określony przez przełożonego. Jeśli operatorzy nie posiadają odpowiedniej wiedzy, powinni zostać przeszkoleni. Szkolenie może być przeprowadzone przez producenta maszyny lub dostawcę. Ponadto należy się upewnić, że operatorzy w pełni rozumieją zawartość niniejszej instrukcji. Przestrzeganie instrukcji. Jakiekolwiek postępowanie wbrew instrukcji może doprowadzić do stworzenia sytuacji zagrożenia wobec operatorów, warunków atmosferycznych panujących w pomieszczeniu, jak i samego urządzenia, czego skutkiem może być utrata prawa do reklamacji. Niestosowanie się do instrukcji wiąże się również z ryzykiem: poważnych awarii urządzenia/ instalacji. niemożności spełnienia określonych procedur konserwacji i naprawy. potencjalnego zagrożenia elektrycznego, mechanicznego lub chemicznego. powstania niebezpiecznych warunków atmosferycznych w pomieszczeniu na skutek wycieku substancji chemicznych. Przestrzeganie zasad BHP. Wszystkie instrukcje powinny być przestrzegane wraz z uregulowaniami prawnymi danego kraju, jak również wszystkimi innymi przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w zakładzie pracy w celu uniknięcia wypadków. Zasady bezpieczeństwa podczas obsługi. Jeżeli części urządzenia stanowią jakiekolwiek zagrożenie (niezależnie czy są zimne czy gorące), to należy unikać z nimi przypadkowego kontaktu. Podczas pracy urządzenia należy się upewnić, czy części obracające się są zabezpieczone tarczą ochronną. W przypadku pożaru (np. uszczelnienia mechanicznego) płynów niebezpiecznych (np. wybuchowych, toksycznych, o wysokiej temperaturze), urządzenie powinno zostać opróżnione w celu uniknięcia zagrożenia wobec pracowników lub warunków otoczenia. Należy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów. Unikać wszelkich sytuacji niebezpiecznych związanych z instalacją elektryczną (np. uregulowania dotyczące dostarczania prądu w danym regionie). Inoxpa Poland Sp. z o.o. 4

5 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące konserwacji, inspekcji i montażu. Dopilnowanie, aby konserwacja, inspekcja i montaż były przeprowadzane przez wykwalifikowany personel, jest obowiązkiem spoczywającym na przełożonych danego zakładu pracy. Personel powinien być wcześniej szczegółowo zaznajomiony z treścią instrukcji. Wszelkie działania bezpośrednio na urządzeniu mogą być przeprowadzane jedynie w stanie spoczynku. Procedura zatrzymania pracy urządzenia podana w instrukcji musi być bezwzględnie przestrzegana. Pompy mogące zawierać substancje niebezpieczne powinny być odkażone. Po zakończeniu pracy ponownie zamontować urządzenia ochronne i zabezpieczające. Przed wznowieniem pracy urządzenia przeczytać instrukcje podane w rozdziale Zasady obsługi. Nieautoryzowane zmiany i części zamienne. Bez uprzedniej zgody producenta nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia. Dla własnego bezpieczeństwa użytkownik powinien korzystać z części zamiennych i akcesoriów autoryzowanych przez producenta. Nieautoryzowane działania. Gwarancję bezpieczeństwa urządzenia daje jedynie jej właściwe użytkowanie zgodne z instrukcją. Pod żadnym pozorem nie wolno przekraczać limitów wartości wyszczególnionych w instrukcji. Jakiekolwiek zmiany w warunkach działania mogą być wprowadzone tylko po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody INOXPA. GWARANCJA. Pragniemy podkreślić, że jakiekolwiek roszczenia gwarancyjne będą uznane za bezzasadne, oraz że mamy prawo do odszkodowania za wszelkie żądanie odpowiedzialności z powództwa cywilnego wniesionego przez osoby trzecie, jeśli: obsługa i konserwacja urządzenia są przeprowadzane niezgodnie z odpowiednimi instrukcjami; naprawy nie są dokonywane przez nasz personel lub są przeprowadzane bez naszej pisemnej autoryzacji; modyfikacje naszego materiału są dokonane bez uprzedniej pisemnej autoryzacji; używane części i smary nie są oryginalnymi częściami/ smarami INOXPA; materiał jest używany niewłaściwie na skutek błędu lub zaniedbania, lub jest używany niezgodnie z zaleceniami i pierwotnym celem. Obowiązujące są również Ogólne Warunki Dostawy, które zostały dostarczone wcześniej. SERWIS INOXPA. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub potrzeby dodatkowego wyjaśnienia pewnych zagadnień (dostosowanie, montaż, demontaż,...) prosimy się z nami niezwłocznie skontaktować. Inoxpa Poland Sp. z o.o. 5

6 2. Spis treści 1. Wprowadzenie Sprawdzenie przesyłki...str.4 Instrukcja...str.4 Instrukcje dotyczące uruchomienia...str.4 Konserwacja...str.4 Zasady obsługi...str.4 Bezpieczeństwo...str.4 Gwarancja...str.6 Serwis INOXPA...str.6 2. Spis treści...str.7 3. Informacje ogólne Opis...str.10 Zasada działania...str.10 Hałas...str.10 Zastosowanie...str.10 Higiena...str.10 Materiały użyte do budowy...str.11 Zakresy zastosowania...str.11 Uszczelnienie wału...str.12 Zawór bezpieczeństwa...str Instalacja Uwagi ogólne...str.14 Instrukcje dotyczące dostawy, transportu i przechowywania...str.14 Ciężar...str.14 Lokalizacja...str.15 Stabilność...str.15 Obsługa...str.16 Instrukcja montażu. Silniki elektryczne...str.16 Wariatory i reduktory prędkości...str. 17 Sprzężenie...str. 17 Kierunek rotacji...str.18 Rury ssania i tłoczenia...str.18 Instalacja rurowa wtórna...str Uruchomienie Uwagi ogólne...str.21 Procedury poprzedzające uruchomienie...str. 21 Czyszczenie...str.21 Uruchomienie...str.21 Zawór bezpieczeństwa...str. 22 Wyłączenie pompy...str. 23 Problemy...str. 23 Instrukcje dotyczące odzysku i likwidacji...str Konserwacja Uwagi ogólne...str.24 Przygotowanie...str.25 Kontrola...str. 25 Konserwacja...str.25 Czyszczenie części zewnętrznych...str.25 Instalacja elektryczna...str.26 Smarowanie...str Problemy z działaniem...str.27 Inoxpa Poland Sp. z o.o. 6

7 8. Montaż i demontaż Uwagi ogólne...str.28 Montaż i demontaż. Obudowa pompy...str.29 Demontaż krzywek i uszczelnień...str.29 Uszczelnienie mechaniczne i tuleja wału...str.30 Wymiana uszczelnień wargowych...str. 31 Montaż tulei wału i pokrywy pompy...str.32 Zakładanie krzywek...str. 32 Obudowa pompy...str. 32 Regulacja krzywek...str.34 Montaż i demontaż zaworu bezpieczeństwa...str Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna...str.38 Dopuszczalna wielkość cząstek...str.38 Materiały...str.38 Moment obrotowy...str.39 Wymiary pompy SLR...str.40 Wymiary pompy SLR (wloty pionowe)...str.41 Wymiary pompy SLR 4-5 (wloty pionowe)...str.42 Wymiary pompy z płukaniem i/ lub płaszczem grzejnym wokół uszczelnienia i na pokrywie...str.43 Wymiary pompy z zaworem bezpieczeństwa i płaszczem grzejnym na pokrywie...str.44 Wymiary zb...str.45 Wymiary połączeń kołnierzowych do DIN 2633 PN 16 i DIN 2634 PN 25...str.46 Wymiary wlotu prostokątnego...str.47 Hyclean SLR str.48 Lista części pompy Hyclean SLR str.49 Hyduty SLR 0-20 / str.50 Lista części Hyduty SLR 0-20/ str.51 Hyclean SLR str.52 Lista części Hyclean str.53 Hyclean SLR 1-25/ str.54 Lista części Hyclean SLR 1-25/ str.55 Hyduty SLR str.56 Lista części Hyduty SLR str.57 Hyclean SLR 2-40/ str.58 Lista części Hyclean SLR 2-40/ str.59 Hyduty SLR str.60 Lista części Hyduty SR str.61 Hyclean SLR 3-50/ str.62 Lista części Hyclean 3-50/ str.63 Hyduty SLR str.64 Lista części SLR str.65 Hyclean SLR 4-100/ str.66 Lista części Hyclean SLR 4-100/ str.67 Hyclean SLR 5-125/ str.68 Lista części Hyclean SLR 5-125/ str.69 Zawór bezpieczeństwa Hyclean...str.70 Płaszcz grzejny przedni Hyclean...str.71 Płaszcz grzejny wokół uszczelnienia wału Hyclean...str.72 Płaszcz grzejny wokół uszczelnienia wału Hyduty...str.73 Uszczelnienie spłukiwane SLR str.74 Uszczelnienie spłukiwane Hyclean SLR str.75 Uszczelnienie spłukiwane Hyduty SLR str.76 Pojedyncze uszczelnienie mechaniczne SLR str.77 Pojedyncze uszczelnienie mechaniczne Hyclean SLR str.78 Pojedyncze uszczelnienie mechaniczne Hyduty SLR str.79 Uszczelnienie wargowe PTFE SLR str.80 Uszczelnienie wargowe PTFE Hyclean SLR str.81 Uszczelnienie wargowe PTFE Hyduty SLR str.82 O-ring SLR str.83 O-ring Hyclean SLR str.84 Inoxpa Poland Sp. z o.o. 7

8 O-ring Hyduty SLR str.85 Uszczelnienie wargowe INOXPA SLR str.86 Uszczelnienie wargowe INOXPA Hyclean SLR str.87 Uszczelnienie wargowe INOXPA Hyduty SLR str.88 Uszczelnienie sznurowe SLR...str.89 Pojedyncze uszczelnienie mechaniczne DIN Hyduty SLR str.90 Podwójne uszczelnienie mechaniczne Hyduty SLR str Czyszczenie i dezynfekcja Uwagi ogólne...str.92 Higiena...str.92 Zasady bezpieczeństwa podczas czyszczenia i dezynfekcji...str.93 Inoxpa Poland Sp. z o.o. 8

9 3. Informacje ogólne OPIS. Pompy krzywkowe Hyclean i Hyduty firmy INOXPA są częścią naszej szerokiej oferty wyporowych pomp rotacyjnych do cieczy lepkich. Oferujemy następujące modele pomp krzywkowych: pompa Hyclean o normalnej prędkości przepływu, dostosowana do ciśnienia do 12 barów. pompa Hyclean o szerszych tłokach krzywkowych zapewnia większą prędkość przepływu, dostosowana do ciśnienia do 7 barów. pompa Hyduty do ciśnienia do 22 barów. Seria Hyclean została zaprojektowana specjalnie tak, by spełniać wszystkie wymogi higieniczne przemysłu spożywczego. Wszystkie pompy krzywkowe spełniają wymogi dotyczące higieny, solidności i trwałości obowiązujące w przemyśle spożywczym. Konstrukcja pomp pozwala również na optymalną wzajemną wymianę części między różnymi modelami. Dane wyposażenie jest odpowiednie do zastosowania w procesach spożywczych. ZASADA DZIAŁANIA. Pompa krzywkowa jest wyporową pompą rotacyjną. Tłok krzywkowy wyższy poruszany jest wałem napędowym. Tłok krzywkowy niższy umieszczony jest na wale napędzanym za pomocą koła zębatego śrubowego. Oba tłoki poruszają się synchronicznie, nie dotykając się wzajemnie. Podczas pracy pompy przemieszczają one określoną objętość cieczy. Zasada działania pompy krzywkowej pokazana jest na rys Rys. 3.1: Zasada działania A: Kiedy tłoki się obracają, zwiększa się przestrzeń po stronie ssania, gdyż tłoki się od siebie oddalają. To powoduje powstanie częściowej próżni, która zasysa ciecz do komory pompy. B: Pusta przestrzeń przy każdym z tłoków jest nieustannie wypełniana dzięki ruchowi wału i przemieszczaniu cieczy w stronę ujścia. Niewielkie prześwity pomiędzy tłokami oraz między tłokami i ścianami pompy przyczyniają się do skutecznego zapełniania pustej przestrzeni. C: Pompa jest całkowicie wypełniona, a ciecz przedostaje się spomiędzy zazębionych tłoków do przeciwległej ściany pompy, dzięki czemu proces pompowania jest kompletny. HAŁAS. Pompy krzywkowe są rotacyjnymi pompami wyporowymi. Z powodu położenia części wewnętrznych, zmian ciśnienia, itp., powodują one o wiele większy hałas niż pompy odśrodkowe. Należy o tym pamiętać podczas instalacji pompy. Kiedy poziom hałasu w miejscu pracy przekracza 85 db(a), należy zainstalować specjalną osłonę. ZASTOSOWANIE. Największą zaletą pompy krzywkowej INOXPA jest ich zdolność do pompowania wielu różnych cieczy lepkich, od 1 mpa.s do mpa.s. Ponadto może ona pompować ciecze, które wymagają dużej ostrożności, a także takie, które zawierają miękkie części stałe, powodując jedynie minimalne uszkodzenia niektórych. HIGIENA. Podczas konstruowania pompy poświęcono szczególną uwagę wymogom higieny i czyszczenia. Ograniczono do absolutnego minimum ilość rowków i martwej przestrzeni. Ponadto żadna ciecz nie jest w stanie dostać się pomiędzy tłoki i wał. Wszystkie pompy krzywkowe pompy rotacyjne Hyduty i Hyclean firmy INOXPA posiadają akceptację amerykańskich władz odpowiedzialnych za standard 3A. Inoxpa Poland Sp. z o.o. 9

10 MATERIAŁY UŻYTE DO KONSTRUKCJI. Wszystkie części pompy mające kontakt z produktem wykonane są ze stali nierdzewnej lub materiałów bezsmakowych i bezwonnych. Zapobiega to korozji pompy i skażeniu pompowanych produktów. Konieczne jest sprawdzenie i upewnienie się, że materiały mające kontakt z produktem nadają się do pompowania produktu przeznaczonego do spożycia przez ludzi. Tabela 3.1: Części mające kontakt z cieczą. Część Materiał obudowa pompy AISI 316 (1.4408) pokrywa pompy AISI 316 (1.4401) tłok krzywkowy AISI 316 (1.4401) pokrywa uszczelnienia wału AISI 316 (1.4401) śruba tłoku krzywkowego AISI 316 (1.4401) tłok zaworu bezpieczeństwa AISI 316 (1.4401) tuleja wału AISI 316 (1.4401) tuleja wału dla uszczelnienia wału w opcji L, O i I jest utwardzana przez obróbkę powierzchni Tabela 3.2: Części mogące mieć kontakt z cieczą. Część Materiał wał AISI 304 (1.4460) osłona uszczelnienia mechanicznego AISI 316 (1.4401) ZAKRESY ZASTOSOWANIA. Rys. 3.2: Zakresy zastosowania Inoxpa Poland Sp. z o.o. 10

11 Zakres zastosowania każdego rodzaju pompy jest ograniczony. Każda pompa została wybrana dla określonych warunków w czasie składania zamówienia. INOXPA nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody mogące wynikać z dostarczenia przez zamawiającego niepełnej informacji dotyczącej rodzaju cieczy, lepkości, obrotów na minutę, itp. Nie wolno używać pompy do zastosowań innych niż określone przy zakupie i instalacji. Bez wcześniejszej konsultacji z INOXPA i bez jej pisemnej zgody nie dozwolone są żadne modyfikacje. Właściwe zastosowanie określa się biorąc pod uwagę: lepkość produktu, jego właściwości, czystość, temperaturę, ciśnienie ssania i wypływu, obroty na minutę,... Jeśli pompa jest używana w jednostce pompującej lub środowisku, dla których nie została zaprojektowana, zarówno operator jak i materiał pompy mogą być narażeni na niebezpieczeństwo. W przypadku wątpliwości należy przed rozpoczęciem użytkowania pompy skontaktować się z INOXPA. Wartości limitów (lepkości, temperatury, ciśnienia,...) proszę sprawdzić w tabeli 3.3. Tabela 3.3: Zakres zastosowania HYCLEAN HYDUTY Normalna wydajność Wysoka wydajność Wysokie ciśnienie Teoretyczna prędkość przepływu litry/100 rev. 555 litrów 662 litry 50 litrów Maksymalna prędkość przepływu 133 m 3 /h 159 m 3 /h 29 m 3 /h Maksymalne ciśnienie 12 barów 7 barów 22 barów Maksymalne podłączenie 125 mm 150 mm 50 mm Maksymalna temperatura 110 C 110 C 180 C Maksymalna zalecana lepkość mpa.s mpa.s mpa.s. Maksymalna prędkość 950 min min min -1 Maksymalna dopuszczalna lepkość zależy od rodzaju cieczy i prędkości ślizgowej powierzchni uszczelnienia. W przypadku większej lepkości skonsultować się z INOXPA. UWAGA: Należy przestrzegać podanych limitów : - Płaszcz grzewczy: maksymalna temperatura 180ºC. maksymalne ciśnienie 4 bary - Uszczelnienie spłukiwane: przepływ 2,5 5 l/min maksymalne ciśnienie 0,5 bara - Elastomery EPDM: maksymalna temperatura 130ºC. VITON: maksymalna temperatura 180ºC. NBR: maksymalna temperatura 100ºC. PTFE: maksymalna temperatura 180ºC. USZCZELNIENIE WAŁU. Podane opcje uszczelnień mechanicznych można stosować we wszystkich pompach. pojedyncze uszczelnienie mechaniczne do przemysłu spożywczego pojedyncze uszczelnienie mechaniczne DIN L1K (Hyduty) podwójne uszczelnienie mechaniczne (Hyduty) Tabela 3.4: Materiały powierzchni narażonych na tarcie i elastomery wewnętrznych uszczelnień mechanicznych. Część ruchoma Część nieruchoma Elastomery standardowa stal nierdzewna grafit EPDM opcjonalna węglik krzemu grafit EPDM węglik krzemu węglik krzemu EPDM O-ring: uszczelnienie wargowe PTFE: maksymalne ciśnienie 15 barów materiał: VITON lub EPDM maksymalne ciśnienie 10 barów materiał: PTFE + AISI 316 Inoxpa Poland Sp. z o.o. 11

12 uszczelnienie wargowe INOXPA: uszczelnienie sznurowe: maksymalne ciśnienie 7 barów materiał: VITON maksymalne ciśnienie 10 barów materiał: PTFE ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA. Wyporowe pompy krzywkowe muszą być chronione podczas pracy przed nadmiernym ciśnieniem. Dlatego też wszystkie pompy Hyclean i Hyduty powinny być wyposażone w zawór bezpieczeństwa lub by-pass, wykonane ze stali nierdzewnej. Ochrona. Zawór chroni pompę, zapobiegając powstawaniu w jej obiegu nadmiernego ciśnienia. Redukuje on ciśnienie różnicowe (Δp) pomiędzy ssaniem i tłoczeniem, ale nie samo ciśnienie maksymalne w instalacji. Nie stosować zaworu bezpieczeństwa do ochrony całego sytemu przed nadmiernym ciśnieniem. Jest on zaprojektowany do ochrony samej pompy, a nie jako ujście bezpieczeństwa. Zasada działania. Zawór obejściowy umieszczony jest w obudowie pompy. Zapobiega on powstawaniu nadmiernego ciśnienia wewnątrz pompy. Jeśli, na przykład, tłoczenie pompy jest zatkane i ciecz nie może być wypompowana na zewnątrz, zbyt wysokie ciśnienie może uszkodzić niektóre części pompy. Zawór bezpieczeństwa otwiera przejście od strony tłoczenia do strony ssania: ujście bezpieczeństwa, przez które przepływ skierowany zostaje z powrotem do strony zasysającej zawsze kiedy ciśnienie osiągnie określony podwyższony poziom. By-pass umożliwia przepływ w obu kierunkach rotacji. Kiedy zaczyna działać zawór bezpieczeństwa oznacza to, że instalacja nie działa prawidłowo. Należy natychmiast odłączyć pompę. Przed ponownym uruchomieniem znaleźć i usunąć przyczynę problemu. Zawsze pamiętać, że zawór bezpieczeństwa w pompie nie może być używany do regulacji prędkości przepływu. W razie braku zaworu bezpieczeństwa należy podjąć inne kroki chroniące pompę przed nadmiernym ciśnieniem. Dostosowanie. Zawór bezpieczeństwa może być dostosowany do jakiegokolwiek określonego ciśnienia, zgodnie z rodzajem pompy. Inoxpa Poland Sp. z o.o. 12

13 4. Instalacja UWAGI OGÓLNE. Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe zalecania, których należy przestrzegać podczas instalacji pompy. Niezwykle ważne jest, aby osoba odpowiedzialna za montaż i obsługę zapoznała się wcześniej z treścią instrukcji. Instrukcje zawierają informacje niezbędne do prawidłowego zainstalowania pompy. Ponadto zamieszczono tu ważne informacje, dzięki którym można uniknąć potencjalnych wypadków i poważnych uszkodzeń, mogących nastąpić przed uruchomieniem lub podczas instalacji: niezbędne jest umieszczenie na pompie oznaczeń, np. strzałek wskazujących kierunek rotacji lub symboli oznaczających podłączenia cieczy. Wszystkie te oznaczenia muszą być widoczne i czytelne. jakiekolwiek odstępstwo od instrukcji może spowodować powstanie sytuacji zagrożenia dla operatorów, otoczenia i samej maszyny, a ponadto potencjalną utratę prawa do reklamacji. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE DOSTAWY, TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA. Po otrzymaniu maszyny należy przeczytać instrukcje na str. 1 rozdziału zatytułowanego Wprowadzenie". Pompy SLR są często zbyt ciężkie na to, by przenosić je ręcznie. Należy używać odpowiedniego środka transportu. Do podnoszenia pompy należy używać punktów wskazanych na rysunku. Transportu pompy może dokonywać jedynie autoryzowany personel. Nie pracować i nie przechodzić pod zawieszonym ciężarem. Rys. 4.1: Podnoszenie pompy CIĘŻAR. Tabela 4.1: Ciężar pompy z wyprowadzonym wałem Pompa z wyprowadzonym wałem Typ [kg.] SLR ,5 SLR SLR SLR SLR SLR SLR SLR SLR SLR SLR SLR SLR SLR SLR SLR SLR Inoxpa Poland Sp. z o.o. 13

14 LOKALIZACJA. Instalacja rurowa. Pompę należy umieścić tak blisko jak tylko to możliwe zbiornika zasysania (patrz rozdział Instalacja pompy ) i o ile to możliwe poniżej poziomu płynu lub nawet niżej w odniesieniu do depozytu, tak aby manometryczna wysokość ssania miała wartość maksymalną. Instalacja rurowa ssania i tłoczenia powinna mieć prosty przebieg, z minimalną liczbą zgięć i łączeń, aby możliwie jak najbardziej ograniczyć straty ciśnienia hydrostatycznego na skutek tarcia. Zapewnia to poprawę warunków ssania, pozwalając na maksymalną wydajność pompy. Dostęp. Pompę umieścić tak, by zapewnić dostęp do pompy i jednostek napędowych w celu kontroli i przeglądu. Wokół pompy musi istnieć przestrzeń wystarczająca na właściwą kontrolę, oddzielenie pompy od innych jednostek i prace konserwacyjne. W celu demontażu pompy konieczne jest pozostawienie odpowiedniej przestrzeni z przodu i z tyłu pompy. (W rozdziale 9 podane są wymiary). Umieszczając pompę zostawić odpowiednią przestrzeń na sprzęt podnoszący, jeśli ciężar całej jednostki lub jakiejś części przekracza 22 kg. Umieścić pompę w pobliżu kratki ściekowej na podłodze. Ważne jest, by mieć zapewniony dostęp do włącznika pompy (także podczas pracy pompy). Instalacja na zewnątrz. Pompa SLR może być instalowana na zewnątrz tylko jeśli będzie się znajdować pod zadaszeniem. Przed instalacją skontaktować się z INOXPA. Instalacja wewnątrz pomieszczenia. Pompę umieścić tak, by zapewnić odpowiednią wentylację silnika. Przygotować silnik do uruchomienia zgodnie z instrukcjami producenta. Przy pompowaniu płynu łatwopalnego lub wybuchowego należy użyć odpowiedniego podłączenia. Elementy jednostki łączyć ze sobą przewodami z uziemieniem, aby zredukować niebezpieczeństwo elektryczności statycznej. Należy używać silników przeciwwybuchowych zgodnie z przepisami i standardami danego kraju i miejsca. Nadmierne temperatury. Zależnie od rodzaju pompowanego płynu, pompa może osiągać wysokie temperatury wewnątrz i na zewnątrz. Przy temperaturze ponad 70 ºC operator pompy powinien przedsięwziąć środki bezpieczeństwa i umieścić znaki ostrzegające przed niebezpieczeństwem dotykania pompy. Podjęte zabezpieczenia nie mogą doprowadzić do całkowitej izolacji pompy. Muszą zapewnić odpowiednie chłodzenie silnika. STABILNOŚĆ. Fundament. Należy przygotować podstawę pod pompę i jednostkę napędową, tak by stały równo i solidnie. Pompa powinna być zainstalowana na płycie podstawowej zgodnie z DIN lub na ramie. Muszą być one położone idealnie równo na fundamencie. Fundament musi być sztywny, wypoziomowany, płaski i odporny na drgania, aby uniknąć odkształceń (aby zagwarantować właściwe ustawienie osiowe między pompą i napędem w momencie oddania do eksploatacji). Aby zainstalować jednostkę pompującą na fundamencie, postępować zgodnie z poniższymi punktami: Zrobić w fundamencie otwory na śruby. Nie jest to konieczne jeśli użyte zostaną wkręty rozporowe. Na fundamencie umieścić poziomo (przy pomocy podkładek regulacyjnych) płytę podstawową lub ramę. Zacementować. Kiedy cement całkowicie stwardnieje, można na płycie lub ramie umieścić jednostkę pompującą. Ostrożnie dokręcić nakrętki śrub w fundamencie. Po zainstalowaniu jednostki ponownie sprawdzić osiowanie pompy i wału silnika oraz położenie instalacji rurowej. W razie konieczności poprawić. W przypadku zastosowań z użyciem wysokich temperatur, pompa może okresowo pracować w określonej temperaturze pracy. Potem ponownie sprawdzić ustawienie między pompą a rurami. Po informacje o innych fundamentach skontaktować się z INOXPA. Instalacja rurowa. Instalacja rurowa może być montowana poziomo i pionowo, pod warunkiem, że pompa pozostanie w pozycji wypoziomowanej. Inoxpa Poland Sp. z o.o. 14

15 OBSŁUGA. Jeśli pompa jest dostarczona bez silnika, obowiązek uruchomienia i montażu spoczywa na nabywcy/ użytkowniku. Moment rozruchowy. Moment rozruchowy w pompach wyporowych jest niemal identyczny z nominalnym momentem obrotowym. Upewnić się, że nominalny moment obrotowy silnika jest dostatecznie wysoki. Nie może on jednak przekraczać maksymalnego momentu obrotowego dopuszczalnego dla wału pompy (zobacz: Specyfikacja techniczna). Podobnie należy wybrać silnik o mocy ok. 25% większej niż moc pobierana przez pompę. INSTRUKCJE MONTAŻU. SILNIKI ELEKTRYCZNE. Przepisy. Przed podłączeniem silnika do źródła zasilania, należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa instalacji elektrycznych oraz odnoszące się do standardu EN Podłączenia silnika elektrycznego powinien dokonać wykwalifikowany personel. Należy uczynić wszystko, aby zapobiec zakłóceniom w łączach i przewodach. Przełącznik automatyczny. Aby wyeliminować ryzyko podczas obsługi pompy, należy zainstalować przełącznik automatyczny tak blisko pompy jak tylko możliwe. Zaleca się również użycie przełącznika z uziemieniem. Osprzęt używany do obsługi pompy powinien spełniać obowiązujące przepisy, zgodnie ze standardem EN dotyczącym bezpieczeństwa instalacji elektrycznych. Ochrona silnika przed przeciążeniem. W celu ochrony silnika przed przeciążeniem i zwarciem, zaleca się używanie przekaźników termoelektrycznych lub magnetycznych. Przekaźniki należy dostosować do maksymalnych nominalnych wartości prądu wskazanych na plakietce z danymi na pompie. Wykres instalacji elektrycznej. Połączenie U=... 3x220 3x380 silnik 220/380 Δ Δ Rys. 4.2: Podłączenia elektryczne pompy SLR Inoxpa Poland Sp. z o.o. 15

16 Podłączenie. Przed podłączeniem silnika do sieci zapoznać się z instrukcjami dostawcy. Przy silniku jednofazowym używać silnika ze zwiększonym momentem rozruchowym. Przy silnikach sterowanych przemiennikiem częstotliwości należy zapewnić taki moment rozruchowy, który jest dostatecznie wysoki i zapewnia odpowiednie chłodzenie przy mniejszych prędkościach. W razie konieczności zamontować niezależny wiatraczek. Osprzęt elektryczny, terminale i części systemu kontrolnego mogą nadal przewodzić prąd po rozłączeniu. Jakikolwiek z nimi kontakt może spowodować zagrożenie dla operatora lub być przyczyną nieodwracalnych uszkodzeń materiału. WARIATORY I REDUKTORY PRĘDKOŚCI. W przypadku stosowania wariatora lub reduktora prędkości skonsultować się instrukcją obsługi dostawcy oraz instrukcjami wyszczególnionymi w sekcji Silniki elektryczne. SPRZĘŻENIE. W sprawie doboru i montażu sprzężenia skonsultować się z instrukcją dostawcy. Niekiedy moment obrotowy pomp wyporowych może być wystarczająco wysoki. Dlatego też wybrano sprzężenie od 1,5 do 2 odpowiedniego momentu obrotowego. Osiowanie. Pompa i wał silnika całej jednostki zostały wstępnie prawidłowo ustawione w osi w fabryce producenta. Należy ponownie ustawić w osi pompę i wał silnika po zainstalowaniu jednostki pompującej. Na szczycie mufty umieścić liniał mierniczy (A): liniał powinien dotykać powierzchni obu połówek na całej ich długości (zobacz: rys. 4.3). Ponowić badanie, tym razem po obu stronach mufty w pobliżu wału. W celu zwiększenia dokładności należy dokonać takiego badania również przy użyciu macek zewnętrznych (B) w dwóch diametralnie przeciwnych punktach na powierzchniach zewnętrznych obu połówek. Rys. 4.3: Osiowanie sprzężenia. Tabela 4.3: Maksymalne odchylenia od osi: Zewnętrzna średnica [mm] Va min. [mm.] Va max. [mm.] Va max. - Va min. [mm.] Vr. [mm.] ,13 0, ,15 0, ,18 0, ,21 0, ,24 0, ,27 0, ,3 0, ,34 0, ,38 0,38 Inoxpa Poland Sp. z o.o. 16

17 KIERUNEK ROTACJI. Kierunek rotacji decyduje o położeniu dysz ssania i tłoczenia pompy. Standardowy kierunek rotacji jest zgodny z ruchem wskazówek zegara, patrząc na pompę od strony tylnich części silnika, co powoduje przemieszczanie cieczy od strony prawej do lewej (zobacz: rys. 4.4). Kierunek rotacji można jednak z łatwością odwrócić, zmieniając tym samym kierunek przepływu cieczy. Jeżeli ze względu na montaż lepiej jest zastosować pompę z niżej położonym wałem napędowym, to można do tego celu szybko i łatwo przystosować pompę standardową. w wersji standardowej, kierunek rotacji jest zgodny z ruchem wskazówek zegara, patrząc od tyłu silnika. w wersji standardowej, kierunek rotacji może zostać odwrócony. w wersji opcjonalnej, napęd wału może być zamocowany w niższej pozycji. w wersji opcjonalnej, można montować wloty pionowe. rys. 4.3: Kierunek rotacji Upewnić się czy pompa obraca się zgodnie z kierunkiem wskazanym na plakietce. Jeśli rotacja pompy następuje w nieprawidłowym kierunku, może spowodować poważne uszkodzenia. RURY SSANIA I TŁOCZENIA. Nadmierne siły i momenty, powstające na złączach pompy za sprawą instalacji rurowej, mogą powodować uszkodzenia mechaniczne pompy lub jednostki pompującej. Rury powinny być łączone w linii prostej, bez wolnej przestrzeni pozostawionej między złączami, a powierzchnią połączeń równoległych. Zadbać o odpowiednie zamocowania i upewnić się, że podczas pracy pompy nie podlegają one zbyt dużym naprężeniom. Przy pompowaniu cieczy gorących zwrócić uwagę na rozszerzalność cieplną. W razie potrzeby użyć złączy kompensacyjnych. Po zamontowaniu złącza upewnić się, czy wał swobodnie się obraca. Instalacja rurowa. Używać rur, których średnica jest równa lub większa od podłączeń pompy. Jeśli pompowana ciecz jest lepka, strata ciśnienia hydrostatycznego w instalacji rurowej ssania i tłoczenia może się znacznie zwiększyć. Do straty ciśnienia mogą się też przyczynić inne elementy instalacji, takie jak zawory, kolanka, filtry i zawory stopowe. Z tego powodu średnice i długość rur i innych elementów powinny być tak dobrane, aby pompa pracowała w zakresie minimalnych limitów ciśnienia dozwolonych dla ssania (zobacz: wykres NPSH), maksymalnych dla ciśnienia roboczego (zobacz: rozdział 3 Zakresy zastosowania ) i bez przekraczania mocy znamionowej silnika. Rura ssania. Ciecze powinny być wprowadzane do pompy z poziomu wyższego niż poziom pompy. Rura powinna biec skośnie do pompy i być wolna od korków powietrznych. Zbyt mała średnica, zbyt długa rura ssania, za mały lub zatkany filtr prowadzą do większej straty ciśnienia hydrostatycznego, a co za tym idzie osiągnięte NPSH (NPSHa) jest niższe niż wymagane NPSH (NPSHr). Może wystąpić kawitacja, powodując hałas i wibracje. W takich warunkach istnieje ryzyko mechanicznego uszkodzenia pompy lub jednostki pompującej. Jeśli przy wlocie ssania zamontowany jest filtr, należy ciągle kontrolować spadek ciśnienia hydrostatycznego w rurze ssącej. Należy też sprawdzić czy ciśnienie ssania przy wlocie ssania jest dostatecznie wysokie (zobacz: NPSH). Sprawdzić naprężenie rury ssania po jej podłączeniu. Jeśli pompa działa w obu kierunkach, spadek ciśnienia hydrostatycznego musi być obliczone dla każdego z kierunków. Po podłączeniu rury ssania sprawdzić jej naprężenie. Inoxpa Poland Sp. z o.o. 17

18 Proces samozasysania. Ogólnie mówiąc, jeśli przestrzegany jest proces samozasysania, konieczne jest, by w pompie znajdowało się wystarczająco dużo cieczy do wypełnienia wewnętrznej przestrzeni i miejsc pustych, tak by umożliwić powstanie różnicy ciśnień. Jednak jeśli pompowane mają być ciecze o małej lepkości, należy zainstalować zawór stopowy o średnicy równej lub większej niż średnica rury ssania, lub też pompa może być zainstalowana z rurami ułożonymi w kształcie litery U. Nie zaleca się użycia zaworu stopowego w przypadku pompowania cieczy lepkich. Aby wyeliminować powietrze i gazy z rury ssania, należy zmniejszyć przeciwciśnienie w rurze tłoczenia. W przypadku stosowania procesu samozasysania, należy dokonać rozruchu pompy przez otworzenie i opróżnienie rury tłoczenia, co pozwala na swobodną ucieczkę powietrza i gazów przy niskim przeciwciśnieniu. Inną możliwością jest zainstalowanie długich rur lub też zaworu zwrotnego przy rurze wypływu. Można również zainstalować by-pass z zaworem zamykającym przy tłoczeniu pompy. Zawór taki będzie się otwierał w przypadku zalewania i pozwoli na ucieczkę powietrza i gazów przy minimalnym przeciwciśnieniu. Ujście by-passu nie powinno prowadzić z powrotem do dyszy ssania, ale raczej do zbiornika zasilającego. Rys. 4.5: Główna instalacja rurowa. Zawory zamykające. Dla właściwej konserwacji pompa powinna być odizolowana. Można to uzyskać przez zainstalowanie zaworów zamykających przy rurze ssania i tłoczenia. Zawory te powinny się całkowicie otwierać, zarówno przy ssaniu jak i tłoczeniu (zaleca się zawory kulowe lub zasuwowe). Podczas rozruchu pompy zawory zamykające powinny być całkowicie otwarte. Nigdy nie należy regulować prędkości przepływu przez zamykanie zaworów zamykających przy rurze ssania lub tłoczenia. Prędkość przepływu należy regulować przez zwiększanie lub zmniejszanie prędkości pompy bądź też użycie by-passa skierowującego przepływ do zbiornika zasilającego. Filtry. Ciała obce mogą poważnie uszkodzić pompę. Należy zapobiec przedostawaniu się ciał obcych do pompy poprzez zainstalowanie filtru. Przy wyborze filtra należy pamiętać o średnicy prześwitu, tak by strata ciśnienia hydrostatycznego była minimalna. Średnica filtru powinna być trzykrotnie większa od średnicy rury ssania. Filtr powinien być umieszczony tak, by nie przeszkadzać w czyszczeniu i konserwacji pompy. Należy się upewnić, że gęstość cieczy jest odpowiednia i że można ją swobodnie filtrować. Informacje dotyczące maksymalnej dopuszczalnej średnicy ciał obcych podane są w rozdziale 9 ( Specyfikacja techniczna ). Inoxpa Poland Sp. z o.o. 18

19 WTÓRNA INSTALACJA RUROWA. Uszczelnienie płukane. Jeśli uszczelnienie wymaga mediów płuczących, dostawy ich, zakupu rur i zaworów, nie spoczywa to na firmie INOXPA. Opcja uszczelnienia wału z płukaniem (F) jest dostępna dla wszystkich rodzajów uszczelnienia. W celu zakupu części dodatkowych, proszę zapoznać się z odpowiednimi rysunkami opcji uszczelnień SLR w rozdziale 9. Zwrócić uwagę na kompatybilność danej cieczy z medium płuczącym. Wybrać ciecz uszczelniającą tak, by uniknąć niepożądanych reakcji chemicznych. Sprawdzić również kompatybilność medium płuczącego z elastomerami uszczelnienia. Obudowy SLR są wyposażone we wloty ssania i tłoczenia gwintowane wewnętrznie, zależnie od konstrukcji pompy i rodzaju zastosowanego systemu płuczącego. Dostępne podłączenia są przedstawione na rysunku 4.6. Ciecze płuczące. Aby zapewnić maksymalny czas przydatności uszczelnienia, używać przefiltrowanych, wolnych od zanieczyszczeń środków płuczących. Jeśli produkt jest lepki lub skrystalizowany, stosować środek zdolny rozpuścić produkt. Podłączyć spłukiwanie tak, by wlot znajdował się przy dnie, a wylot na górze. Zapewni to lepszą ucieczkę powietrza i gazów. Płaszcze grzejne/ chłodzące. Płaszcze grzejne/ chłodzące (S) dostępne są na pokrywie przedniej lub/ i wokół uszczelnienia. Mogą być podłączone zgodnie z rys Rys Inoxpa Poland Sp. z o.o. 19

20 5. Uruchomienie UWAGI OGÓLNE. Pompę można uruchomić, o ile tylko postępowano zgodnie z instrukcjami w rozdziale 4 ( Instalacja ). Przed rozruchem osoby odpowiedzialne za uruchomienie muszą być szczegółowo zapoznane z działaniem pompy i instrukcją bezpieczeństwa. Instrukcja musi być cały czas dostępna dla całego personelu. Przed rozruchem należy sprawdzić pompę pod kątem wszelkich usterek. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek usterki natychmiast powiadomić odpowiedzialnego przełożonego. Zobacz również: rozdział 9 Wymiary. PROCEDURY POPRZEDZAJĄCE URUCHOMIENIE. Przygotować do działania silnik lub inny napęd zgodnie z instrukcjami producenta silnika. Sprawdzić źródło zasilania i upewnić się, że odpowiada danym na plakietce z danymi silnika. Sprawdzić osiowanie. Upewnić się, że wszystkie części i uszczelnienia mające kontakt z produktem są czyste. W razie potrzeby rozłożyć i wyczyścić ręcznie (postępować zgodnie z instrukcjami w rozdziale 8). Sprawdzić czy zamontowane są zabezpieczenia chroniące przed dostaniem się do pompy ciał obcych. Wnętrze pompy, rury ssania i tłoczenia muszą być całkowicie czyste i pozbawione materiału obcego. Sprawdzić, czy główna instalacja rurowa i wtórna instalacja rurowa (płukanie) są prawidłowo podłączone i wolne od przecieków. Sprawdzić poziom oleju w pompie. Dodać tyle oleju, aby jego poziom znajdował się w połowie okienka kontrolnego (w przypadku pierwszego uruchomienia: pompy wysyłane są z olejem w przekładni, ale przy kontroli ten punkt może zostać pominięty). Nie napełniać nadmiernie! Zobacz: rozdział Konserwacja. Przed uruchomieniem zmienić zaślepkę stosowaną podczas transportu na zatyczkę ujścia gazów dostarczoną w plastikowej torbie. Nasmarować silnik lub inny napęd zgodnie z instrukcjami producenta. Wszystkie zabezpieczenia muszą znajdować się na swoim miejscu. CZYSZCZENIE. Przed rozruchem należy sprawdzić czy rury i pompa są całkowicie czyste i pozbawione odprysków po spawaniu i innych ciał obcych. Zobacz: rozdział 10 ( Czyszczenie i dezynfekcja ), aby zapoznać się z prawidłowym sposobem czyszczenia pompy, jak również odpowiednimi metodami i środkami do czyszczenia. URUCHOMIENIE. Otworzyć całkowicie zawory zamykające przy rurach ssania i tłoczenia. W przypadku płukania: uruchomić urządzenie płuczące i dostosować ciśnienie i przepływ. Jeśli ciecz nie wpływa do pompy, napełnić ją cieczą do pompowania. Pompa nigdy nie powinna wykonywać rotacji kiedy jest pusta. Jeśli pompa jest wyposażona w płaszcze grzejne/ chłodzące, otworzyć zawory w celu wpuszczenia środka grzejącego/ chłodzącego. Odczekać przynajmniej 15 minut dopóki pompa i ciecz w jej wnętrzu nie osiągną wymaganej temperatury. Kilkakrotnie obrócić wał pompy ręcznie, aby upewnić się, że nie jest zablokowany. Jeśli instalacja płukania ma zawory przed uszczelnieniem, otworzyć je. Zobacz rozdział Instalacja. Sprawdzić, czy pompa może zostać bezpiecznie uruchomiona. Uruchomić pompę. Upewnić się, czy ciśnienie bezwzględne ssania jest wystarczające, tak aby w pompie nie powstawała para. Minimalną wartość wymaganego ciśnienia ponad ciśnienie pary sprawdzić na wykresie (NPSH). Skontrolować ciśnienie tłoczenia. Inoxpa Poland Sp. z o.o. 20

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KIBER KVB 25

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KIBER KVB 25 INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KIBER KVB 25 INOXPA Poland Sp. z o.o. Ul. Arkońska 54 80-392 GDAŃSK Tel.: (58) 511 00 05 Fax.: (58) 556 72 51 inoxpa.pl@inoxpa.com INSTRUKCJA ORYGINALNA

Bardziej szczegółowo

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody INSTRUKCJA OBSŁUGI CombiTherm Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody CT/PL (1406) 1.0 Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Przed uruchomieniem lub serwisowaniem tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Główne cechy urządzenia. gwarancja: 1 rok gwarancji (patrz główne warunki gwarancji) niska głośność urządzenia: niski poziom głośności (patrz dane techniczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Nr katalogowy części Numer biuletynu: Data wejścia w życie: 8.13.2008 Proszę tutaj zapisać numery seryjne swojego urządzenia, do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8

WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8 WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8 INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA 44 Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003)

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) INSTRUKCJA OBSŁUGI SERIA NIGHTHAWK MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) Aktualizacja #0 (03.06.11) Aby uzyskać najnowszą wersję tej publikacji zapraszamy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA SPALINOWA TOO60C Instrukcja oryginalna Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I Instrukcja obsługi PL VICTRIX 26 2 I Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian. Opublikowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Gazowa nagrzewnica powietrza z wentylatorem osiowym Model B15 Edycja: 02/2013 Kod: D-LBRXXX Instrukcja została wykonana przez Robur S.p.A.; zmiany częściowe lub całościowe

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

Numer seryjny układu (znajduje się na mocowaniu TIM)

Numer seryjny układu (znajduje się na mocowaniu TIM) Dane identyfikacyjne Prosimy o zanotowanie następujących informacji: Numer seryjny układu (znajduje się na mocowaniu TIM) Data zakupu Numer seryjny korekcyjnego silnika dziobowego Numer seryjny korekcyjnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, URUCHAMIANIA I KONSERWACJI DLA POMP PIONOWYCH.

INSTRUKCJA OBSŁUGI, URUCHAMIANIA I KONSERWACJI DLA POMP PIONOWYCH. INSTRUKCJA OBSŁUGI, URUCHAMIANIA I KONSERWACJI DLA POMP PIONOWYCH. Patterson Pump Company A Gorman-Rupp Company PO Box 790 2129 Ayersville Road Toccoa, Georgia 30577 Telephone: 706.886.2101 Z A S A D Y

Bardziej szczegółowo

Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29. Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59

Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29. Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59 300435 Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29 Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59 Mode d emploi Conditionneuse sous vide 400M de page 61 à page

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC F.H.U. DARPIN Ul. Św. Huberta 47b, 44-105 Gliwice Tel. +48 (032) 270 59 26, Fax. +48 (032) 270 59 27 www.darpin.com.pl darpin@darpin.com.pl 2

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY WOJCIECH BURY 99-300 Kutno Woźniaków 4b ++ 48 24-254 20 48 ++ 48 24-253 36 32 http: //www.bury.com.pl e-mail: office@bury.com.pl OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY PERKOZ 400 l 12 m PERKOZ 400 l 15 m PERKOZ

Bardziej szczegółowo

STEALTH 185. Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar

STEALTH 185. Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar PL STEALTH 185 Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar RU TR Original written in UK English Date Published: 16 / 04 / 2015 Język Polski Instrukcja oryginalna PL RU TR SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo