LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU"

Transkrypt

1 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA OBSZARU PIĘCIU GMIN: GMINY TCZEW, GMINY SUBKOWY, GMINY MORZESZCZYN, GMINY PELPLIN, GMINY GNIEW LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WSTĘGA KOCIEWIA GRUDZIEŃ rok (Tekst jednolity ) 1

2 Zleceniodawca: Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia Ul. 22 lipca Morzeszczyn tel.: (058) fax: (0 58) Autorzy: Zespół pod kierunkiem koordynatora projektu Tomasza Sikory, w składzie: Maria Wower Piotr Sikora Beata Wandachowicz Zleceniobiorca: Business Mobility International Spółka z o.o. al. 3-go Maja Słupsk tel.: (0 59) fax: (0 59) http: Biuro regionalne: Business Mobility International Spółka z o.o. ul. Drewsa 4E Poznań tel./fax: (061) Siedziba w Brukseli: Business Mobility International NV-SA Rue Wiertz 50/ Brussels, Belgium tel.: [32-2] fax [32-2] http: Osobiste prawa autorskie przysługują spółce Business Mobility International So. z o.o., która wykonała opracowanie, zaś majątkowe prawa autorskie przysługują Fundacji pn. LGD Wstęga Kociewia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WSTĘGA KOCIEWIA 2

3 Spis treści: WSTĘP CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LSR OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA FUNDACJA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WSTĘGA KOCIEWIA STATUS PRAWNY LGD WSTĘGA KOCIEWIA PROCES BUDOWY PARTNERSTWA CHARAKTERYSTYKA PARTNERÓW I SPOSÓB ROZSZERZANIA SKŁADU LGD Partnerzy wchodzący w skład LGD Zasady i sposoby rozszerzania lub zmiany składu LGD STRUKTURA ORGANU DECYZYJNEGO Charakterystyka członków Rady Programowej Kwalifikacja i doświadczenie osób wchodzących w skład Rady Programowej ZASADY I PROCEDURY FUNKCJONOWANIA LGD ORAZ ORGANU DECYZYJNEGO Struktura i rozdział funkcji pomiędzy poszczególne organy LGD Zasady i procedury funkcjonowania organu decyzyjnego Opis stanowisk i procedury rekrutacji pracowników Zasady funkcjonowania biura, warunki techniczne i lokalowe DOŚWIADCZENIE LGD I PARTNERÓW LGD W REALIZACJI OPERACJI OPIS OBSZARU OBJĘTEGO LSR WRAZ Z UZASADNIENIEM JEGO WEWNĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE I PRZYRODNICZE Ukształtowanie powierzchni Klimat Gleby Lesistość Obszary chronione Zasoby wodne UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE I KULTUROWE Dziedzictwo kultury materialnej Tożsamość kulturowa OCENA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA OBSZARU Struktura ludności zamieszkałej na obszarze LGD Poziom zatrudnienia i stopa bezrobocia/odsetek bezrobocia Gospodarka obszaru Infrastruktura społeczna i poziom życia mieszkańców DIAGNOZA SPÓJNOŚCI OBSZARU SPECYFIKA OBSZARU ANALIZA SWOT OBSZARU LGD WNIOSKI CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE LSR PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA OPIS PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH LSR Przedsięwzięcie I: Włączenie instytucjonalnych obiektów kultury do promocji lokalnych tradycji i zwyczajów Kociewia Przedsięwzięcie II: Tworzenie i promocja tematycznych parków i szlaków historycznych i kulturowych opartych o tradycje Kociewia Tczewskiego Przedsięwzięcie III: Aktywizacja życia kulturowego na bazie świetlic wiejskich i innych obiektów publicznych Przedsięwzięcie IV: Tematyczne ścieżki rowerowe i piesze Przedsięwzięcie V: Zajęcia pozalekcyjne oparte na sekcjach o tematyce kulturalnej i sportowej Przedsięwzięcie VI: Edukacja i wsparcie dorosłych w zakresie wypracowanych form zarobkowania dodatkowego i alternatywnego

4 Przedsięwzięcie VII: Tworzenie lokalnych (gminnych) grup artystycznych i wspieranie istniejących Przedsięwzięcie VIII: Obiekty kultury i zabytkowe jako formy zapisu historii współczesnej i integracji społecznej Kociewia Przedsięwzięcie IX: Włączenie niezagospodarowanych obszarów przyrodniczych rzeki Wisły, rzeki Wierzycy oraz jezior do różnych form turystyki i rekreacji Przedsięwzięcie X: Utworzenie szlaków wodnych i miejsc rekreacji w oparciu o jeziora, rzekę Wisłę i Wierzycę naturalną drogę komunikacyjną Kociewia Tczewskiego Przedsięwzięcie XI: Tworzenie ofert partnerstwa publiczno-prywatnego i publiczno społecznego Przedsięwzięcie XII. Zagospodarowanie obszarów NATURA 2000 pod kątem zwiększenia oferty turystyki rekreacyjno - wypoczynkowej będącej w zgodzie z naturą Przedsięwzięcie XIII: Wsparcie finansowe dywersyfikacji źródeł zarobkowania rolników i wspieranie rozwoju mikro- przedsiębiorstw Przedsięwzięcie XIV: Wsparcie istniejących i tworzenie nowych gospodarstw agroturystycznych i pensjonatów Przedsięwzięcie XV: Turystyczne zagospodarowanie jezior i rzeki Wisły wraz z jej dopływami oraz ich otoczenia poprzez budowę infrastruktury sprzyjającej rozwojowi sportów wodnych WIZJA I MISJA SPÓJNOŚĆ SPECYFIKI OBSZARU Z CELAMI LSR UZASADNIENIE PODEJŚCIA ZINTEGROWANEGO DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH W RAMACH LSR UZASADNIENIE PODEJŚCIA INNOWACYJNEGO DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH W RAMACH LSR OKREŚLENIE PROCEDURY WYBORU I OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR PROCEDURY OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW PROCEDURY PRZYJĘCIA WNIOSKU PROCEDURA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR PROCEDURA WYBORU OPERACJI PROCEDURA ODWOŁANIA SIĘ OD DECYZJI RADY PROGRAMOWEJ BUDŻET LSR DLA KAŻDEGO ROKU JEJ REALIZACJI WSTĘP BUDŻET DLA LGD WSTĘGA KOCIEWIA OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA I KONSULTOWANIA LSR PROCES WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI LSR ZASADY I SPOSOBY DOKONYWANIA OCENY WŁASNEJ POWIĄZANIA LSR Z INNYMI DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI ZWIĄZANYMI Z OBSZAREM LSR POWIĄZANIA LSR Z LOKALNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI OBSZARU LGD WSTĘGA KOCIEWIA POWIĄZANIA LSR Z DOKUMENTAMI REGIONALNYMI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Powiązania ze strategią Województwa Pomorskiego Powiązania ze strategią rozwoju turystyki Województwa Pomorskiego Powiązania LSR z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego POWIĄZANIA LSR Z DOKUMENTAMI KRAJOWYMI Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka PLANOWANE DZIAŁANIA, PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ LGD W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW WDRAŻANYCH NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR WSTĘP PLANOWANE DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ LGD W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW MECHANIZMY ZABEZPIECZAJĄCE PRZED NAKŁADANIEM SIĘ POMOCY

5 16. PRZEWIDYWANY WPŁYW REALIZACJI LSR NA ROZWÓJ REGIONU I OBSZARÓW WIEJSKICH SPIS TABEL.160 SPIS RYSUNKÓW SPIS WYKRESÓW Na podstawie 21 ust.1 Statutu LGD Wstęga Kociewia oraz 4 Uchwały VII/12/08 Zgromadzenia Partnerów z 23 grudnia 2008 Zarząd Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia uchwałą II/09/09 z 16 września 2009r dokonał zmiany LSR i zatwierdził jej tekst jednolity jak poniżej. 5

6 6

7 WSTĘP Lokalna Strategia Rozwoju obejmuje pięć gmin Powiatu Tczewskiego i została oparta na diagnozie stanu tego obszaru oraz wynikach konsultacji przeprowadzonych w trakcie debat strategicznych z udziałem Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia, lokalnych decydentów, liderów lokalnych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli środowisk twórczych i artystycznych oraz kulturalnych. Formułowane cele ogólne i cele szczegółowe oparte zostały na analizie SWOT i pracy zespołu eksperckiego powołanego przez zleceniobiorcę. Strategia realizowana będzie przez fundację pn. Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia, która jest międzysektorowym partnerstwem przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Strategia ta stanie się głównym instrumentem wspólnej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego tego obszaru. Podstawowym przesłaniem tego dokumentu poza określeniem celów dla tego obszaru jest określenie przedsięwzięć, które w większości staną się podstawą do tworzenia poszczególnych operacji przez które będzie realizowana strategia. Przedsięwzięcia zawarte w tym dokumencie zawierają w sobie narzędzia wykonawcze w postaci przypisanych tym przedsięwzięciom listom rekomendowanych operacji i ich liczbie. Zidentyfikowane operacje wraz z przypisanymi im określonymi kwotami na ich realizację będą poprzez ich zsumowanie w poszczególnych przedsięwzięciach stanowić o koszcie realizacji tej strategii. Strategia winna mieć charakter otwarty i w okresie jej monitorowania i wdrażania ulegać mogą zmianom poszczególne jej elementy za zgodą wszystkich podmiotów tworzących partnerstwo oraz w obrębie ustalonych form podejmowania decyzji o zmianach w instytucji sterującej zarządzaniem tą strategią. 7

8 1. CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LSR 1.1. OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA FUNDACJA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WSTĘGA KOCIEWIA Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia jest porozumieniem samorządów wiejskich i miejsko-wiejskich Powiatu Tczewskiego, instytucji publicznych, lokalnych przedsiębiorców, a także organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w celu wspólnego działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Kociewia Tczewskiego. Fundacja Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia, w skrócie LGD Wstęga Kociewia, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.Urz. UE L 277 z r.) oraz postanowień statutu. Siedzibą Lokalnej Grupy Działania jest Morzeszczyn. Terenem działalności Lokalnej Grupy Działania jest obszar obejmujący: Gminę Gniew, Gminę Morzeszczyn, Gminę Pelplin, Gminę Subkowy, Gminę Tczew. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Lokalna Grupa Działania może prowadzić działalność na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Celami Lokalnej Grupy Działania jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności: 1. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w rozwoju obszarów wiejskich; 2. opracowanie, aktualizacja i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (w rozumieniu przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) dla obszaru gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew; 3. promocja gmin wiejskich: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy oraz Tczew; 4. aktywowanie ludności wiejskiej do brania udziału w procesie rozwoju; 5. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach gmin wiejskich; 6. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego STATUS PRAWNY LGD WSTĘGA KOCIEWIA Pełna nazwa LGD zapisana w jej statucie brzmi: Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia. Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia posiada status prawny fundacji. Ustanowiona została przez Fundatorów aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Tczewie, repertorium A Nr 6079/2005. Wniosek o rejestrację wraz z przepisanymi prawem załącznikami, aktem notarialnym, w tym Statutem Fundacji, został złożony w Sądzie Rejonowym w Gdańskim VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku dnia 28 grudnia 2005 r. Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 14 lutego 2006 r. 8

9 1.3. PROCES BUDOWY PARTNERSTWA Inicjatorem powstania partnerstwa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Wstęga Kociewia była Gmina Morzeszczyn oraz Fundacja Pokolenia. Pierwsze spotkanie partnerskie odbyło się we wrześniu 2005 r. Obok inicjatorów wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich zainteresowanych samorządów, a więc: Gminy Tczew, Subkowy, Pelplin oraz Gniew, a także Powiatu Tczewskiego. Na tym etapie, do wstępnych prac związanych z budowaniem partnerstwa, zaangażowano głównie przedstawicieli sektora publicznego, co wynikało z konieczności określenia obszaru terytorialnego zasięgu partnerstwa. Zanim powstało partnerstwo instytucjonalne poszczególni partnerzy współpracowali ze sobą na zasadzie porozumienia przy realizacji szeregu przedsięwzięć. Wśród ważniejszych należy wymienić: realizację projektu Grupy Partnerskie ze środków Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, powołanie działalności lokalnej organizacji grantowej w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce Działaj Lokalnie IV oraz Działaj Lokalnie V, cykliczna organizacja Powiatowego Turnieju Gospodyń Wiejskich przy wsparciu Ośrodka Doradztwa Rolniczego, czy wreszcie powołanie Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE międzysektorowej organizacji partnerskiej. Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia współpracy oraz posługując się wzorcami funkcjonowania partnerstw w Polsce i w Europie, na przełomie października i listopada 2004 r. opracowano projekt Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego. Projekt, którego wnioskodawcą była Gmina Morzeszczyn, złożono w ramach konkursu do I Schematu programu Pilotażowego Programu Leader+. Został on pozytywnie oceniony i otrzymał dofinansowanie. Realizowany był w okresie wrzesień 2005 r. marzec 2006 r. Głównymi celami zadaniami w projekcie było zbudowanie reprezentatywnego międzysektorowego partnerstwa typu Leader oraz oddolne opracowanie zintegrowanej strategii rozwoju obszarów wiejskich. Pierwsze spotkanie osób zaangażowanych w budowę partnerstwa odbyło się w sierpniu 2005 r. Uczestniczyli w nim dotychczasowi partnerzy oraz przedstawiciele zaproszonych podmiotów społecznych i gospodarczych. Podczas spotkania omówione zostały dalsze zasady współpracy w ramach realizacji projektu, wyznaczono osoby odpowiedzialne w poszczególnych gminach za koordynację działań projektu, dokonano identyfikacji potencjalnych partnerów oraz działań związanych z poszerzaniem partnerstwa. Kolejnym działaniem było zorganizowanie dwóch plenarnych spotkań dla potencjalnych partnerów. Dzięki przeprowadzonym w poszczególnych gminach rozmowom, pozyskano chętne do pracy nad strategią organizacje, instytucje oraz firmy. Jesienią 2005 r. przeprowadzono 27 spotkań informacyjnych dla mieszkańców terenów wiejskich Powiatu Tczewskiego, w których udział wzięło ponad 600 mieszkańców. W trakcie ich trwania przeprowadzono badania ankietowe, których celem było rozpoznanie głównych problemów i celów rozwojowych obszaru. Podczas spotkań spośród mieszkańców wsi wyłoniono też kolejnych partnerów do budowania i realizacji strategii. Dzięki spotkaniom udało się również sprecyzować skład osobowy zespołu wdrażającego oraz grup roboczych. W grudniu 2005 r., w wyniku wcześniejszych działań, w pełni ukształtowany został skład Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia. Akt notarialny podpisany został 28 grudnia 2005 r., zaś wniosek o rejestrację fundacji złożony został do Krajowego Rejestru Sądowego 29 grudnia. Rejestracja nastąpiła 14 lutego 2006 r. Fundatorzy fundacji Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia: A. Sektor Publiczny - Gmina Morzeszczyn - Gmina Gniew - Gmina Pelplin - Gmina Subkowy - Gmina Tczew - Powiat Tczewski B. Sektor Społeczny - Fundacja Zamek w Gniewie - Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE - Krystyna Gierszewska, jako reprezentantka Gminnej Rady KGW w Pelplinie - Adam Hillar, jako reprezentant Ochotniczej Straży Pożarnej w Opaleniu - Fundacja Pokolenia 9

10 C. Sektor Gospodarczy - Bank Spółdzielczy w Tczewie - Usługi Rekreacyjne Ranczo Uroczysko - PHU Ślizex Rejestracja Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia nie zakończyła procesu budowania partnerstwa. Jak każda organizacja LGD działa w kierunku realizacji celów statutowych, a nierozwiązalnie jest to związane z budowaniem jak najbardziej reprezentatywnego przedstawicielstwa trzech sektorów. W związku z tworzeniem zintegrowanej strategii rozwoju obszarów wiejskich na przełomie stycznia, lutego i marca 2006 r. odbyło się sześć spotkań plenarnych. Finalna wersja strategii opracowana została w marcu 2006 r. Strategia była załącznikiem do projektu w ramach II Schematu Pilotażowego Programu Leader+. W styczniu 2007 r. miało miejsce walne zebranie Rady Programowej fundacji (Rada Programowa w przypadku LGD Wstęga Kociewia do dnia zmiany statutu i kompetencji poszczególnych organów, była odpowiednikiem walnego zebrania członków w stowarzyszeniu, od dnia 25 sierpnia 2008 r. funkcję tę przejęło Zgromadzenie Partnerów). W wyniku wcześniejszych działań informacyjnych do składu rady przystąpili nowi członkowie. Odbyły się też wybory do władz II kadencji. W styczniu 2007 r., rozpoczęto również realizację projektu ze środków II Schematu Pilotażowego Programu Leader+. Projekt Współpraca Integracja Rozwój dla Wstęgi Kociewia zakładał realizację zapisów opracowanej wcześniej Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego. Składał się on z 16 grup zadań, za których realizację odpowiedzialni byli poszczególni partnerzy Lokalnej Grupy Działania. W ramach projektu stworzono szereg koncepcji projektowych, projektów zagospodarowania lokalnych zasobów oraz przeprowadzono badania i inwentaryzacje. Zorganizowano też szereg działań informacyjnych i promocyjnych, wymieniono doświadczenia z partnerami z Polski i Europy. Przez cały okres realizacji projektu prowadzono działania promocyjne i informacyjne. W trakcie realizacji projektu w ramach II Schematu, od 1 stycznia 2007 r., do 14 kwietnia 2008 r., biuro LGD prowadziła Fundacja Pokolenia (jeden z inicjatorów partnerstwa). Zadanie to realizowano również po zakończeniu projektu. Na przełomie sierpnia i września 2008 r. dokonano zmian statutowych przystosowujących funkcjonowanie LGD do wymogów PROW Powołano organ decyzyjny, odbyły się też wybory uzupełniające na stanowisko Prezesa Zarządu oraz członków organu decyzyjnego i organu nadzoru. Przyjęto też nowych partnerów fundacji. Od października 2008 r., decyzją zarządu, administracją kieruje kolejny fundator Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE, która ma za zadanie przygotować Lokalną Grupę Działania Wstęga Kociewia do wdrażania Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata W październiku 2008 zintensyfikowano też prace nad Lokalną Strategią Rozwoju. W listopadzie zorganizowano sześć spotkań informacyjno-warsztatowych. Pierwsze warsztaty dotyczyły diagnozowania problemów, analizy danych projektowych, formułowania celów, konstruowania harmonogramu i budżetu. Określania rezultatów projektowych i wskaźników weryfikacji dla osób z obszaru działania LGD Wstęga Kociewia pracujących nad LSR oraz potencjalnych beneficjentów Osi 4 PROW Drugie z kolei doskonaliły umiejętności na temat polityk horyzontalnych dla osób z obszaru działania LGD Wstęga Kociewia pracujących nad LSR oraz potencjalnych beneficjentów Osi 4 PROW. W spotkaniach uczestniczyło 128 mieszkańców gmin objętych strategią. W wyniku konsultacji wypracowano dalsze kierunki rozwoju dla obszaru realizacji strategii, pozyskano też nowych partnerów fundacji. Po raz trzeci wszyscy potencjalni beneficjenci LSR wzięli udział w warsztatach innowacji społecznej osób z obszaru działania LGD Wstęga Kociewia pracujących nad strategią. Po raz czwarty liderzy obszaru objętego LSR wzięli udział w warsztatach planowania strategicznego osób z obszaru działalności LGD Wstęga Kociewia. Efektem spotkań było również opracowanie przez mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz podmioty publiczne i gospodarcze z obszaru LGD 112 wstępnych propozycji operacji, które stanowiły podstawę do opracowania celów i przedsięwzięć kluczowych LSR. Dla poprawy informacji i wiedzy nt. Programu Leader zorganizowano piąte spotkanie informacyjne dla mieszkańców obszaru LGD na temat działań typu Leader oraz LSR w okresie programowanie Szóste spotkanie to Seminarium dla potencjalnych beneficjentów Osi 4 PROW podsumowujące projekt. Ostatecznie, po przeprowadzeniu końcowych konsultacji społecznych z przedstawicielami społeczności lokalnej, samorządów oraz podmiotów gospodarczych, Lokalna Strategia Rozwoju została przyjęta przez Zgromadzenie Partnerów LGD Wstęga Kociewia. 10

11 Budowanie partnerstwa jest procesem złożonym i długoterminowym. Dzięki temu, iż rozpoczął się on już w drugiej połowie 2005 r., przez ten okres Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia stała się partnerstwem w pełni funkcjonalnym, posiadającym bogate doświadczenia wewnętrzne oraz praktykę w realizacji projektów odpowiadających na lokalne potrzeby. Dzięki działaniom promocyjnym i informacyjnym zwiększa się świadomość i wiedza mieszkańców dotycząca roli i zadań LGD, a co za tym idzie, nieustannie też wzrasta liczba partnerów fundacji CHARAKTERYSTYKA PARTNERÓW I SPOSÓB ROZSZERZANIA SKŁADU LGD Forma prawna fundacji na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) nie przewiduje formy członkowstwa w organizacji. W związku z zasadami funkcjonowania lokalnych grup działania określonymi w ustawie z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 23 maja 2008 r., by zachować warunki dostępu w przypadku fundacji LGD Wstęga Kociewia utworzono status partnera fundacji Partnerzy wchodzący w skład LGD Partnerem fundacji są Fundatorzy oraz osoby fizyczne i prawne zamieszkujące lub prowadzące swoją działalność na terenie działania LGD Wstęga Kociewia, które złożyły pisemną deklarację współpracy dla realizacji celów LGD i uzyskały tytuł Partnera mocą uchwały Rady Programowej. Wszyscy partnerzy pełnią funkcję członków Zgromadzenia Partnerów osobiście w przypadku osób fizycznych, bądź przez przedstawicieli w przypadku osób prawnych. Partnerzy mogą delegować swych przedstawicieli do organów LGD. Tabela 1. Charakterystyka Partnerów LGD Wstęga Kociewia z podziałem na sektory Lp. Imię i nazwisko bądź nazwa członka Gmina Sektor publiczny: Rodzaj prowadzonej działalności 1. Gmina Morzeszczyn Morzeszczyn Gmina wiejska leżąca na obszarze realizacji LSR, jeden z inicjatorów partnerstwa, realizator projektu w ramach I Schematu PP Leader+. Fundator LGD Wstęga Kociewia. 2. Gmina Tczew Tczew Gmina wiejska leżąca na obszarze realizacji LSR, jeden z inicjatorów partnerstwa. Fundator LGD Wstęga Kociewia. 3. Gmina Subkowy Subkowy Gmina wiejska leżąca na obszarze realizacji LSR, jeden z inicjatorów partnerstwa. Fundator LGD Wstęga Kociewia. 4. Gmina Pelplin Pelplin Gmina miejsko-wiejska leżąca na obszarze realizacji LSR, jeden z inicjatorów partnerstwa. Fundator LGD Wstęga Kociewia. Funkcja w strukturze LGD Członek Zgromadzenia Partnerów; Podmiot rekomendujący przedstawicieli do Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Podmiot rekomendujący przedstawicieli do Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Podmiot rekomendujący przedstawicieli do Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Podmiot rekomendujący przedstawicieli do Rady 11

12 5. Gmina Gniew Gniew Gmina miejsko-wiejska leżąca na obszarze realizacji LSR, jeden z inicjatorów partnerstwa. Fundator LGD Wstęga Kociewia. 6. Powiat Tczewski Obszar LGD Powiat, na którego obszarze leży obszar realizacji strategii, jeden z inicjatorów partnerstwa. Fundator LGD Wstęga Kociewia. 7. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tczewie 8. Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie 9. Dom Kultury w Subkowach 10. Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie Lp. Imię i nazwisko bądź nazwa członka Morzeszczyn Morzeszczyn Subkowy Pelplin Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego jest instytucja publiczną zajmująca się sprawami rolniczymi i rozwoju wsi. Przedstawiciel PODR jest mieszkańcem Gminy Morzeszczyn, aktywnie zaangażowanym w budowanie partnerstwa LGD Wstęga Kociewia i tematykę rozwoju obszarów wiejskich Kociewia Tczewskiego. Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie aktywnie działa na polu kultury, posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu projektów ze środków zewnętrznych, m.in. z programu Działaj Lokalnie. Ośrodek działa na terenie Gminy Morzeszczyn. Dom Kultury w Subkowach jest samorządową instytucją kultury Gminy Subkowy. Aktywnie zaangażowany we współpracę z mieszkańcami, posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu projektów ze środków zewnętrznych, m.in. z programu Działaj Lokalnie. Ośrodek działa na terenie Gminy Subkowy. Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury. Podstawowym celem Ośrodka jest włączenie społeczności Gminy Pelplin do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworzenie przez organizację wydarzeń kulturalnych, edukację kulturalną, promocję kultury lokalnej i regionalnej. Od 2007 r. organizator Festiwalu Kultury Kociewskiej. Sektor społeczny: Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Przedstawiciel Partnera jest członkiem Zarządu; Podmiot rekomendujący przedstawicieli do Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Przedstawiciel Partnera jest członkiem Komisji Rewizyjnej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Podmiot rekomendujący przedstawiciela do Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Zgromadzenia Partnerów; Gmina Rodzaj prowadzonej działalności Funkcja w strukturze LGD 12

13 1. Fundacja Zamek w Gniewie 2. Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE 3. Krystyna Gierszewska Gniew Obszar LGD Pelplin Organizacja pozarządowa działająca na terenie LGD, jeden z inicjatorów partnerstwa. Fundator LGD Wstęga Kociewia. Partnerska organizacja pozarządowa działająca na terenie LGD w obszarze turystyki, jeden z inicjatorów partnerstwa. Fundator LGD Wstęga Kociewia. Osoba prywatna, bardzo mocno zaangażowana w kultywowanie tradycji regionalnych, w szczególności regionalnej kuchni kociewskiej, autorka książki Tradycyjne smaki Kociewia. Fundator LGD Wstęga Kociewia. 4. Adam Hillar Wykreślono uchwałą I/09/09 Zarządu LGD Wstęga Kociewia z 16 września 2009 z powodu śmierci 5. Fundacja Pokolenia 6. Kociewskie Forum Kobiet Pelplin Pelplin Organizacja pozarządowa o charakterze infrastrukturalnym działająca na terenie LGD, w ramach realizacji I i II Schematu PP Leader+ prowadziła biuro partnerstwa, jeden z inicjatorów partnerstwa. Fundator LGD Wstęga Kociewia. Organizacja pozarządowa skupiająca członkinie kół gospodyń wiejskich z obszaru Powiatu Tczewskiego. Aktywnie działająca na polu kulturalnym. 7. Ewa Wojszko Tczew Osoba prywatna, członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Miłobądzu, aktywnie działa na polu szerzenia kultury, organizacji imprez lokalnych. 8. Ewa Żurek Tczew Osoba prywatna, członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Swarożynie, aktywnie działa na polu szerzenia kultury, organizacji imprez lokalnych. 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkim Garcu 10. Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew 11. Katarzyna Bandźmiera Pelplin Gniew Morzeszczyn Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkim Garcu, obok działalności typowej dla OSP, aktywnie zajmuje się kształtowaniem świadomości ekologicznej mieszkańców. Dział w formie stowarzyszenia. Organizacja pozarządowa powołana przez młodych ludzi, działająca na terenie Gminy Gniew na polu działalności kulturalnej i społecznej. Osoba prywatna. Aktywnie działająca na rzecz rozwoju wsi Lipia Góra i Gminy Morzeszczyn. Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Zgromadzenia Partnerów; Przedstawiciel Partnera jest członkiem Zarządu. Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Przedstawiciel Partnera jest członkiem Zarządu. Podmiot rekomendujący przedstawiciela do Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Przedstawiciel Partnera jest członkiem Komisji Rewizyjnej; Podmiot rekomendujący przedstawiciela do Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Podmiot rekomendujący przedstawiciela do Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Podmiot rekomendujący przedstawiciela do Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Podmiot rekomendujący przedstawiciela do Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Podmiot rekomendujący przedstawiciela do Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Rady Programowej. 13

14 12. Kazimierz Gregorkiewicz Gniew Osoba prywatna, rolnik. Osoba zaangażowana w rozwój turystyki na terenie Gminy Gniew. 13. Maria Bałdyga Pelplin Osoba prywatna, sołtys Małe Walichnowy. Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Rady Programowej. 14. Jarosław Słomski Pelplin Osoba prywatna, rolnik. Członek Zgromadzenia Partnerów; 15. Jarosław Konopiński 16. Stowarzyszenie Miłośników Pelplina 17. Magdalena Dworakowska 18. Stowarzyszenie Akademia Opaleńska Pelplin Osoba prywatna, rolnik. Członek Zgromadzenia Partnerów; Pelplin Gniew Gniew Głównym celem Stowarzyszenia jest szeroka działalność dla dobra mieszkańców oraz na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Pelplin oraz ziemi Kociewskiej. Organizacja kultywuje historię, kulturę i tradycje regionu. Osoba prywatna, dziennikarz gazety lokalnej. Organizacja pozarządowa działająca we wsi Opalenie i na terenie regionu. Zajmuje się działalnością turystyczną, kultywowaniem tradycji regionu, m.in. organizuje coroczne smażenie powideł opaleńskich. 19. Wiesława Kraińska Gniew Osoba prywatna, bardzo zaangażowana w działalność społeczną, sołtys wsi Kolonia Ostrowicka 20. Wojciech Dobrowolski Tczew Osoba prywatna, rolnik prowadzący działalność agroturystyczną, kowal, hodowca koni. 21. Emilia Laskowska Pelplin Osoba prywatna, zaangażowana w działalność w branży turystycznej. 22. Kamila Guz Subkowy Osoba prywatna, aktywnie uczestnicząca w realizacji zadań z zakresu kultury. Od momentu powstania LGD zaangażowana w działalność partnerstwa. 23. Monika Piekarska Morzeszczyn Osoba prywatna, aktywnie uczestnicząca w realizacji zadań z zakresu kultury. Członek lokalnego zespołu muzycznego. od momentu powstania LGD zaangażowana w działalność partnerstwa. 24. Ludowy Zespół Sportowy "Wisła" Pelplin Organizacja społeczna, działająca w dziedzinie sportu. 25. Joanna Kaczyńska Tczew Osoba prywatna, działaczka w Kole Gospodyń Wiejskich, z LGD związana od 2005 r. 26. Mariusz Śledź Peplin Osoba prywatna, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach, Radny Powiatu Tczewskiego, działacz społeczny i miłośnik regionu. 27. Zbigniew Wojszko Tczew Osoba prywatna. Dyrektor Zespół Szkół Agrotechnicznych i Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Prezes Zarządu Członek Zgromadzenia Partnerów; 14

15 Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Swarożynie - szkoły średniej z obszaru LGD, kształcącej m.in. w kierunkach agrobiznesu, rolnictwa, hodowli koni, ochrony środowiska. Od 2003 r. jest głównym organizatorem Powiatowego Konkursu Wielkanocnego, którego zadaniem jest promocja kultury i obyczajów kociewskich. 28. Czesława Steba Pelplin Osoba prywatna. Dyrektor Zespółu Kształcenia i Wychowania w Kulicach w Gminie Pelplin. Aktywnie zaangażowana w działalność społeczną i kultywowanie tradycji regionalnych. 29. Jacek Hinc Pelplin Osoba prywatna. Nauczyciel w Zespole Szkół w Rajkowach w Gminie Pelplin. Aktywnie zaangażowana w rozwój sportu i turystyki. 30. Mirosław Narloch Gniew Osoba prywatna. Zastępca Dyrektora w Zespole Szkół w Opaleniu w Gminie Gniew. Aktywnie zaangażowany w rozwój turystyki, działalność społeczną i kultywowanie tradycji regionalnych. 31. Tadeusz Czerwiński Lp. Imię i nazwisko bądź nazwa członka 1. Bank Spółdzielczy w Tczewie 2. Usługi Rekreacyjne Uroczysko Osoba prywatna,. Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie, na obszarze działania LGD w Gminie Pelplin. Sektor gospodarczy: Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Zgromadzenia Partnerów; Gmina Rodzaj prowadzonej działalności Funkcja w strukturze LGD Obszar LGD Subkowy Bank Spółdzielczy działający na obszarze realizacji LSR, aktywnie wspiera działania społeczne, jeden z inicjatorów partnerstwa, Fundator LGD Wstęga Kociewia. Firma w branży usług rekreacyjnych i turystycznych, jeden z inicjatorów partnerstwa. Fundator LGD Wstęga Kociewia. 3. P.H.U. Ślizex Gniew Przedsiębiorstwo produkcyjne w branży metalowej, jeden z inicjatorów partnerstwa. Fundator LGD Wstęga Kociewia. 4. Gospodarstwo Agroturystyczne Krystian Maciejewski 5. Usługowy Ubój i Przetwórstwo Mięsa Gniew Gniew Gospodarstwo agroturystyczne w Opaleniu, oferujące duży wachlarz usług aktywnego wypoczynku. Jeden z pionierów agroturystyki w Gminie Gniew. Lokalny rodzinny zakład przetwórstwa mięsnego, oferujący przetwory oparte na tradycyjnych Członek Zgromadzenia Partnerów; Przedstawiciel Partnera jest członkiem Zarządu. Podmiot rekomendujący przedstawicieli do Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Zgromadzenia Partnerów; Podmiot rekomendujący przedstawiciela do Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; 15

16 Kazimierz Droszkowski recepturach. Wielokrotnie nagradzany na scenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej. 6. AUTO-NAPRAWA Leszek Czerwiński Gniew Lokalny warsztat samochodowy. Właściciel jest silnie zaangażowany w sprawy rozwoju wsi. Członek Zgromadzenia Partnerów; 7. "MELER" Leszek Meler Pelplin Piekarnia "Meler" jest prężnie rozwijającą się firmą lokalną z Pelplina. Jej wyroby wyróżniono wieloma nagrodami lokalnymi oraz ogólnopolskimi. Członek Zgromadzenia Partnerów; 8. AGRO-ZIELEŃ S.C. Tczew Firma usługowa zajmująca się m.in. projektowaniem zieleni, zagospodarowaniem ogrodów, rewaloryzacją historycznych założeń ogrodowo-parkowych, rekultywacją terenów zdegradowanych, architekturą krajobrazu. Członek Zgromadzenia Partnerów; 9. Kwiaciarnia "Szafirek" Roman Pruszyński Pelplin Firma lokalna zaangażowana w działalność społeczną. Członek Zgromadzenia Partnerów; 10. Cukiernia "Badziąg" Pelplin Lokalna cukiernia, produkująca m.in. tradycyjne wyroby cukiernicze. Członek Zgromadzenia Partnerów; 11. Firma Handlowo- Usługowa "Automobile Centrum" Pelplin Firma lokalna działająca w branży motoryzacyjnej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia liczy 52 partnerów, z czego 10 reprezentuje sektor publiczny, 31 sektor społeczny, zaś 11 to przedstawiciele sektora gospodarczego Zasady i sposoby rozszerzania lub zmiany składu LGD Lokalna Grupa Działania jest organizacją otwartą. Statut LGD przewiduje przyjmowanie nowych partnerów i rozszerzenie składu Zgromadzenia Partnerów fundacji, które jest odpowiednikiem walnego zgromadzenia członków w stowarzyszeniu. Zgromadzenie Partnerów jest najwyższą władzą w fundacji Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia. Zgodnie ze statutem Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia ( 14 pkt 1) Partnerzy Fundacji, to: a. Fundatorzy; b. osoby fizyczne i prawne zamieszkujące lub prowadzące swoją działalność na terenie działania Lokalnej Grupy Działania, które złożą pisemną deklarację współpracy dla realizacji celów Lokalnej Grupy Działania i uzyskają tytuł Partnera mocą uchwały Zarządu oraz wpłacą - w ciągu 14 dni od decyzji Zarządu - na konto Lokalnej Grupy Działania kwotę określoną w uchwale Zarządu. Współpraca z LGD w formie partnera fundacji jest dobrowolna. Partnerem fundacji może stać się każda osoba fizyczna i prawna, która spełnia niniejsze warunki. Fundatorzy, jako inicjatorzy powstania fundacji, mają zagwarantowane stałe miejsce w Zgromadzeniu Partnerów. Zarząd w formie uchwały rozstrzyga o skreśleniu z listy członków w przypadku: a. dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie; b. niewypełniania obowiązków statutowych; c. naruszenia postanowień regulaminów lub uchwał organów; d. działania przynoszącego szkodę dobremu imieniu Lokalnej Grupy Działania; e. pozbawienia praw publicznych. 16

17 W przypadku śmierci lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez członka będącego osobą fizyczną albo też utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną Zarząd podejmuje uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie członkostwa. Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z listy partnerów, partner może odwołać się do Zgromadzenia Partnerów w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu. Uchwała Zgromadzenia Partnerów jest ostateczna STRUKTURA ORGANU DECYZYJNEGO Charakterystyka członków Rady Programowej Organ Decyzyjny Rada Programowa Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia składa się z liczby od 12 do 28 osób. Powołuje ją Zgromadzenie Partnerów. W Radzie Programowej zasiadają przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego, w tym przedstawiciele wszystkich gmin, na których terenie działa LGD Wstęga Kociewia, przy czym, co najmniej, 50% członków Rady muszą stanowić przedstawiciele Partnerów społecznych i gospodarczych, zamieszkujących lub działających na terenie działania Lokalnej Grupy Działania oraz każdy z obszarów gmin wchodzących w skład LGD musi mieć swojego przedstawiciela w Radzie. Wyboru Rady Programowej dokonuje Zgromadzenie Partnerów na trwającą 4 lata kadencję. Członek Rady nie może być zatrudniony w biurze LGD. W wyniku wyborów do Rady Programowej w dniu 4 września 2008 r. (z późniejszymi zmianami z dnia 23 grudnia 2008 r.) organ decyzyjny liczy 27 osób, które są przedstawicielami zgłoszonymi przez partnerów LGD Wstęga Kociewia. Tabela 2. Charakterystyka członków Rady Programowej organu decyzyjnego Lp. Imię i nazwisko bądź nazwa członka Nazwa partnera, którego przedstawicielem jest członek Gmina, którą członek reprezentuje Sektor, którego przedstawiciele m jest członek 1. Krzysztof Grzesiak Bank Spółdzielczy w Tczewie Subkowy gospodarczy 2. Krystyna Gierszewska Nie dotyczy (osoba prywatna) Pelplin społeczny 3. Mirosław Murzydło Gmina Subkowy Subkowy publiczny 4. Ewa Żurek Nie dotyczy (osoba prywatna) Tczew społeczny 5. Konstanty Lewiński Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tczewie Morzeszczyn publiczny 6. Janina Wilkos Gmina Pelplin Pelplin publiczny 7. Ewa Wojszko Nie dotyczy (osoba prywatna) Tczew społeczny 8. Michał Myrda Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkim Garcu Pelplin społeczny 9. Joanna Marć Bank Spółdzielczy w Tczewie Subkowy gospodarczy 10. Piotr Laniecki Gmina Morzeszczyn Morzeszczyn publiczny 11. Anna Ciesielska Gmina Tczew Tczew publiczny 12. Magdalena Frost Gmina Gniew Gniew publiczny 13. Katarzyna Bandźmiera Nie dotyczy (osoba prywatna) Morzeszczyn społeczny 17

18 14. Krzysztof Urban Stowarzyszenie Centrum Aktywnych - Gniew Gniew społeczny 15. Monika Piekarska Nie dotyczy (osoba prywatna) Morzeszczyn społeczny 16. Kazimierz Gregorkiewicz Nie dotyczy (osoba prywatna) Gniew społeczny 17. Maria Bałdyga Nie dotyczy (osoba prywatna) Pelplin społeczny 18. Joanna Kaczyńska Nie dotyczy (osoba prywatna) Tczew społeczny 19. Piotr Odya Gmina Tczew Tczew publiczny 20. Barbara Kwiatkowska-Sim Bank Spółdzielczy w Tczewie Subkowy gospodarczy 21. Łukasz Rościszewski Fundacja Pokolenia Pelplin społeczny 22. Izabela Zawodzińska Gmina Gniew Gniew publiczny 23. Dorota Nawój Gmina Subkowy Subkowy publiczny 24. Kamila Guz Nie dotyczy (osoba prywatna) Subkowy społeczny 25. Michał Ciecholewski Gmina Tczew Tczew publiczny 26. Leszek Meler Piekarnia MELER Leszek Meler Pelplin gospodarczy 27. Helena Szustka-Maciejewska Gospodarstwo Agroturystyczne Krystian Maciejewski Gniew gospodarczy Wykres 1. Członkowie Rady Programowej w zależności od reprezentacji poszczególnych sektorów. 5 19% 10 37% przedstawiciele sektora publicznego przedstawiciele sektora społecznego przedstawiciele sektora gospodarczego 12 44% Spośród osób wchodzących w skład Rady Programowej 10 stanowią przedstawiciele podmiotów reprezentujących sektor publiczny, 12 przedstawicieli sektora społecznego oraz 5 gospodarczego. Wszystkie gminy mają swoich przedstawicieli w organie decyzyjnym Kwalifikacja i doświadczenie osób wchodzących w skład Rady Programowej Członkowie Rady posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym ze środków Unii Europejskiej i Pilotażowego Programu Leader+. Od 2005 r. na terenie LGD Wstęga Kociewia organizowane są szkolenia i warsztaty w ramach realizacji PP Leader+ oraz w ramach działań szkoleniowych i informacyjnych prowadzonych przez Lokalna Grupę Działania. Ośmiu spośród członków Rady uczestniczyło w 2-dniowych warsztatach szkoleniowych Podejście typu LEADER i zasady budowania strategii rozwoju obszarów wiejskich, które odbyły się w grudniu 2005 r. Wśród szkoleń dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata zorganizowano warsztaty Rola Lokalnych Grup Działania i zasady 18

19 wdrażania Osi 4 PROW , które ukończyło 11 osób spośród członków Rady oraz cykl 5 szkoleń informacyjno-warsztatowych na temat PROW i Lokalnej Strategii Rozwoju, w których uczestniczyli wszyscy członkowie organu decyzyjnego. Łącznie udokumentowaną wiedzę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader posiada ponad połowa członków organu decyzyjnego. Członkowie Rady Programowej posiadają bogate doświadczenie w realizacji projektów na rzecz obszarów wiejskich. Dwóch spośród nich, jako wójtowie, odpowiedzialni byli za realizację projektów w ramach działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich " oraz projektów w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi. Jeden spośród członków odpowiadał jako wójt za realizację I Schematu Pilotażowego Programu Leader+, a następnie jako Prezes Zarządu LGD Wstęga Kociewia, za realizację projektu w ramach II Schematu. Poszczególni członkowie Rady uczestniczyli w realizacji zarówno projektu w ramach I, jak i II Schematu Pilotażowego Programu Leader+. Wśród nich 3 osoby realizowały zadania związane z informacja nt. Programu Leader+ oraz koordynacją prac nad zintegrowaną strategia rozwoju obszarów wiejskich na podstawie umowy zlecenie, a 6 spośród członków jako wolontariusze koordynowali zadania (operacje) projektu Współpraca Integracja Rozwój dla Wstęgi Kociewia (II Schemat PP Leader+). Dwóch członków organu decyzyjnego jest zatrudnionych w Jednostce Realizującej Projekt w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. Dwóch członków Rady Programowej posiada znajomość jednego z urzędowych języków Unii Europejskiej (język angielski) w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się. 23 spośród 27 członków organu decyzyjnego zamieszkuje na obszarze LGD powyżej 3 lat (zameldowanie na pobyt stały). Szczegółowy opis wiedzy i doświadczenia, a także reprezentacji sektorów i gmin przez poszczególnych członków Rady Programowej (organu decyzyjnego LGD) stanowi załącznik do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR. 19

20 1.6. ZASADY I PROCEDURY FUNKCJONOWANIA LGD ORAZ ORGANU DECYZYJNEGO Struktura i rozdział funkcji pomiędzy poszczególne organy LGD Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia działa w formie fundacji. Fundacja posiada następującą strukturę: 1. Zgromadzenie Partnerów 2. Rada Programowa organ decyzyjny 3. Zarząd organ zarządzania oraz reprezentacji 4. Komisja Rewizyjna organ kontroli Zgromadzenie Partnerów Najwyższą władzą w fundacji LGD Wstęga Kociewia jest Zgromadzenie Partnerów. Do kompetencji Zgromadzenia Partnerów należy uchwalanie na wniosek Zarządu rocznych i wieloletnich kierunków i programów działania Lokalnej Grupy Działania (w tym akceptacja Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania na podstawie projektu opracowanego przez Zarząd), podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu Lokalnej Grupy Działania, a także powoływanie i odwoływanie Rady, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. W kompetencji Zgromadzenia jest także podejmowanie decyzji, dotyczących uruchamiania innych instrumentów wsparcia aktywności lokalnej na terenie realizacji lokalnej strategii rozwoju. Rada Programowa organ decyzyjny Funkcję decyzyjną w LGD Wstęga Kociewia pełni Rada Programowa. Do wyłącznej kompetencji Rady należy podejmowanie decyzji dotyczących operacji, które mają zostać objęte dofinansowaniem w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania na podstawie przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Rada liczy od 12 do 28 osób, przy czym, co najmniej, 50% członków Rady muszą stanowić przedstawiciele Partnerów społecznych i gospodarczych, zamieszkujących lub działających na terenie działania Lokalnej Grupy Działania oraz każdy z obszarów gmin wchodzących w skład LGD musi mieć swojego przedstawiciela w Radzie. Wyboru Rady Programowej dokonuje Zgromadzenie Partnerów na trwającą 4 lata kadencję. Członek Rady nie może być zatrudniony w biurze LGD. Powyższe regulacje zapewniają reprezentatywność członków Rady. Zarząd organ zarządzania oraz reprezentacji Na czele Lokalnej Grupy Działania stoi Zarząd. Zarząd pełni funkcję zarządczą Lokalnej Grupy Działania i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd Lokalnej Grupy Działania liczy od 3 do 5 osób w tym: Prezesa, Wiceprezesa oraz pozostałych Członków Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Partnerów. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Do kompetencji Zarządu należy (zgodnie z 21 pkt 1 Statutu LGD Wstęga Kociewia): a. wnioskowanie uchwalenia rocznych i wieloletnich kierunków i programów działania Lokalnej Grupy Działania; b. sprawowanie zarządu majątkiem Lokalnej Grupy Działania; c. przyjmowanie i przedkładanie Radzie do zatwierdzenia projektu strategii rozwoju Lokalnej Grupy Działania; d. przygotowywanie i składanie do instytucji zewnętrznych wniosków o dofinansowanie projektów, zgodnych z celami i strategia rozwoju LGD, a także czuwanie nad ich prawidłową realizacją; e. przygotowanie propozycji dotyczących uruchamiania innych instrumentów wsparcia aktywności lokalnej na obszarze Lokalnej Grupy Działania oraz ich wykonywanie po zatwierdzeniu przez Radę; 20

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA OBSZARU PIĘCIU GMIN: GMINY TCZEW, GMINY SUBKOWY, GMINY MORZESZCZYN, GMINY PELPLIN, GMINY GNIEW LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WSTĘGA KOCIEWIA PROJEKT GRUDZIEŃ - 2008 rok 1 Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA OBSZARU PIĘCIU GMIN: GMINY TCZEW, GMINY SUBKOWY, GMINY MORZESZCZYN, GMINY PELPLIN ORAZ GMINY GNIEW

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA OBSZARU PIĘCIU GMIN: GMINY TCZEW, GMINY SUBKOWY, GMINY MORZESZCZYN, GMINY PELPLIN ORAZ GMINY GNIEW LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA OBSZARU PIĘCIU GMIN: GMINY TCZEW, GMINY SUBKOWY, GMINY MORZESZCZYN, GMINY PELPLIN ORAZ GMINY GNIEW tekst jednolity marzec 2013 Zleceniodawca: Lokalna Grupa Działania Wstęga

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania

STATUT Stowarzyszenia Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania STATUT Stowarzyszenia Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania 1. 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie Stowarzyszenie Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania, zwana dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 36/2008. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Uchwała Nr 36/2008. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. Uchwała Nr 36/2008 Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji na rzecz Inteligentnego Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji na rzecz Inteligentnego Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji na rzecz Inteligentnego Rozwoju Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja na rzecz Inteligentnego Rozwoju, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Statut fundacji Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia

Statut fundacji Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia Statut fundacji Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa i podstawy jej działania 1. Fundacja pod nazwą Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia, w skrócie LGD Wstęga

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska

STATUT. Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska STATUT Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska 1. Stowarzyszenie nosi nazwę; Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska posługując się skróconą nazwą LGD - Wysoczyzna Elbląska,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Programowa Stowarzyszenia,,Kraina Sanu - Lokalna Grupa Działania, zwana dalej Radą,

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania. (nazwa)

(WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania. (nazwa) (WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania (nazwa) 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie., zwana dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI NATURA POLSKA tekst jednolity po zmianach z dnia 13.01.2014r.

FUNDACJI NATURA POLSKA tekst jednolity po zmianach z dnia 13.01.2014r. STATUT FUNDACJI NATURA POLSKA tekst jednolity po zmianach z dnia 13.01.2014r. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Natura Polska, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Krzysztofa Piasecznego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego Kraina wokół Lublina tekst jednolity

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego Kraina wokół Lublina tekst jednolity Załącznik do uchwały Nr7/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. Zebrania Członków Założycieli Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Krzyżowice, Gmina Olszanka, województwo opolskie.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Krzyżowice, Gmina Olszanka, województwo opolskie. Załącznik do Uchwały Nr 4/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna z dnia 23 lipca 2008r. Statut Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna Uchwalony w dniu 17 sierpnia 2006

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

Oś IV Leader w okresie 2007-2013

Oś IV Leader w okresie 2007-2013 Oś IV Leader w okresie 2007-2013 Wymogi formalno-prawne LGD, kryteria dostępu i ocena potencjału LGD Adam Futymski Wybrane zapisy Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska

STATUT. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska Załącznik do uchwały nr 16/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska z dnia 29.03.2010 r. STATUT Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska Rozdział

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Statut Lokalnej Grupy Działania "Pogórze Przemysko- Dynowskie"

Statut Lokalnej Grupy Działania Pogórze Przemysko- Dynowskie Statut Lokalnej Grupy Działania "Pogórze Przemysko- Dynowskie" Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Lokalna Grupa Działania o nazwie "Pogórze Przemysko- Dynowskie", zwana dalej LGD, jest partnerstwem trójsektorowym,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU LGD

PROCEDURA WYBORU LGD PROCEDURA WYBORU LGD W RAMACH PROW 2007-2013 2013 WITOLD MAGRYŚ 24-26 października 2007 r. Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A. Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A. Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Uchwały nr 7/W/2013 1. Stowarzyszenie o nazwie Bialskopodlaska Lokalna

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ Kraków, dnia 10.06.2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Partycypuj, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Fundacja nosi nazwę, i została ustanowiona aktem notarialnym z dnia.. roku w Kancelarii Notarialnej..w Lublinie przy ul.., Repertorium.., z woli Fundatora

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ S T A T U T FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ Wałbrzych, dnia 15 kwietnia 2002r. Tekst jednolity z dnia 15 maja 2006r. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny Art. 1 Fundacja Edukacji

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą w Warszawie

Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą w Warszawie Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/40/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 marca 2015 roku Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne WZÓR STATUTU FUNDACJI: (źródło: www.ngo.pl) STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą..., zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:...... zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Mieszkańców Nieprowic Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mieszkańców Nieprowic RAZEM, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan.

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Stowarzyszenie w Co. Cavan PolsCavan zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie może używać nazwy

Bardziej szczegółowo

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Klub Kobiet Kreatywnych, zwany dalej stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Blisko Krakowa

STATUT STOWARZYSZENIA. Blisko Krakowa STATUT STOWARZYSZENIA Blisko Krakowa 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie Blisko Krakowa, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKO NORWESKIEJ FUNDACJI ROZWOJU. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKO NORWESKIEJ FUNDACJI ROZWOJU. Postanowienia ogólne STATUT POLSKO NORWESKIEJ FUNDACJI ROZWOJU Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Polsko Norweska Fundacja Rozwoju, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez: Joannę Skibińską Lewandowską oraz

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł 14.05.2014 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 1. Stowarzyszenie nosi

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ

Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Animacji Artystycznych z dnia 4.11.2011 r.

Statut Fundacji Animacji Artystycznych z dnia 4.11.2011 r. Statut Fundacji Animacji Artystycznych z dnia 4.11.2011 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Opracowano na podstawie Uchwał Fundatorów z dnia 17.02.2012 r. i 21.03.2012 r. 1 1. Fundacja Animacji Artystycznych,

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia Wesoła54

Statut. Stowarzyszenia Wesoła54 Statut Stowarzyszenia Wesoła54 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WESOŁA54 zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie Kościelnego prawa

Bardziej szczegółowo

1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;

1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; Statut Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Warka" 1 Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie Lokalna Grupa Działania Warka zwana dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE ZMIAN PROPONOWANYCH DO STATUTU. LGD Mazurskie Morze. na WZC 30.09.2015 r.

PORÓWNANIE ZMIAN PROPONOWANYCH DO STATUTU. LGD Mazurskie Morze. na WZC 30.09.2015 r. PORÓWNANIE ZMIAN PROPONOWANYCH DO STATUTU LGD Mazurskie Morze na WZC 30.09.2015 r. TREŚĆ DOTYCHCZASOWA TREŚĆ PO ZMIANIE 1ust.3 3. Stowarzyszenie może działać jako Lokalna Grupa Działania oraz jako Lokalna

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Razem na Rzecz Rozwoju

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Razem na Rzecz Rozwoju REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Razem na Rzecz Rozwoju 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Razem na Rzecz Rozwoju jest organem wykonawczo- zarządzającym Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kierunek Podkarpacie i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem LGD STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła 1 Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1) LGD oznacza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Tekst jednolity przyjęty przez Walne Zebranie Członków w dniu 11 luty 2013 roku STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu

Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady Regulamin Rady (załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2009 Walnego Zebrania z dnia 03.06.2009r.) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia Dolina Karpia

Stowarzyszenia Dolina Karpia Stowarzyszenia Dolina Karpia STATUT STOWARZYSZENIA Dolina Karpia Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Dolina Karpia zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Królewski Gościniec Podlasia Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA Królewski Gościniec Podlasia Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr 8/2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia z dnia 16.06.2013 r. STATUT STOWARZYSZENIA Królewski Gościniec Podlasia Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej zwanej w dalszej części

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline

STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Akademia Rozwoju Deadline w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PROMOCJI I WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI CONVIVO. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI PROMOCJI I WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI CONVIVO. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI PROMOCJI I WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI CONVIVO Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA PROMOCJI I WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI CONVIVO, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania zwanego dalej Zarządem określa

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. In Corpore

STATUT FUNDACJI. In Corpore STATUT FUNDACJI In Corpore Ustanowiony dnia 20.11.2004 w Katowicach przez Fundatora Jarosława Wieczorek Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Fundacji Fundacja pod nazwą In Corpore zwana dalej Fundacją

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI KAMILI SKOLIMOWSKIEJ. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI KAMILI SKOLIMOWSKIEJ. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI KAMILI SKOLIMOWSKIEJ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Kamili Skolimowskiej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Teresę Skolimowską zwaną dalej fundatorem, aktem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina. Postanowienia Ogólne

Regulamin Zarządu. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina. Postanowienia Ogólne Tekst jednolity z 11 czerwca 2013 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne 1 1) Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FUNDACJA PUSZCZY ROMINCKIEJ

STATUT FUNDACJI FUNDACJA PUSZCZY ROMINCKIEJ STATUT FUNDACJI FUNDACJA PUSZCZY ROMINCKIEJ z dnia 27 marca 2006 roku zmieniony uchwałami Rady Fundacji nr 2/2011 z dnia 22 marca 2011 r. oraz nr 4/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 6/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania KRAINA NAFTY. w sprawie zmiany Statutu

UCHWAŁA Nr 6/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania KRAINA NAFTY. w sprawie zmiany Statutu Projekt UCHWAŁA Nr 6/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania KRAINA NAFTY z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Na podstawie 14 ust. 5 pkt 5 Statutu Lokalnej

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

STATUT Stowarzyszenia Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania STATUT Stowarzyszenia Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania Ostrzeszów 7 listopada 2013 roku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.Stowarzyszenie nosi nazwę Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania zwane w

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

S T A T U T FUNDACJI INSTYTUT STUDIÓW MIGRACYJNYCH

S T A T U T FUNDACJI INSTYTUT STUDIÓW MIGRACYJNYCH S T A T U T FUNDACJI INSTYTUT STUDIÓW MIGRACYJNYCH Uchwalony 25 maja 2012 roku Gliwice 2012 Strona 1 z 5 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Instytut Studiów Migracyjnych, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus

STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły z Siedzibą w Zagórzu zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wrotkarskiego HABUNGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Wrotkarskiego HABUNGO. Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Statut Stowarzyszenia Wrotkarskiego HABUNGO Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Wrotkarskie HABUNGO, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010r.

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

STATUT Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej STATUT Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy statut jest statutem stowarzyszenia gmin założonego dnia 15 marca 1995 roku przez następujących członków- założycieli-gminy:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I Postanowienia ogólne Dot. Sygn. Akt WA XIV NS REJ KRS 3498/06/732 STATUT STOWARZYSZENIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. Andrzeja Czudka, zwane dalej Towarzystwem posiada osobowość

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ PARTNERSTWO ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ PARTNERSTWO ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr 13/10 Walnego Zebrania Członków Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego z dnia 17 czerwca 2010 r. STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ PARTNERSTWO ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia.

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu LGD Dorzecze Łeby Na podstawie 12 pkt 2 lit. g oraz 16 pkt 10 Statutu

Bardziej szczegółowo

3) realizację lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR);

3) realizację lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR); STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA Radomka Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Rybacka Radomka, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI (tekst jednolity z dnia 03.01.2011 r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja została ustanowiona przez Mykola Vodzyanskiy zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie "Towarzystwo Dolina Raduni"

STATUT. Stowarzyszenie Towarzystwo Dolina Raduni 1/6 STATUT Stowarzyszenie "Towarzystwo Dolina Raduni" ul. Spacerowa 13 83-010 Straszyn Gmina: Pruszcz Gdański Powiat: Gdański Numer KRS: 0000225235 REGON: 192020500 NIP: 593-22-43-465 Numer Konta Bankowego:

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. "Fundacja Antiqua, zwana dalej Fundacją zostaje ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Siedlcach przy ulicy Piłsudskiego nr 7 przed notariuszem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polska Rugby XIII, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem

Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem Załącznik nr 1 do LSR na lata 2009-2015 LGD Stolem Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem 1 Spis druków stosowanych podczas procedury wyboru

Bardziej szczegółowo

STATUT Andrychów 2003 1/7

STATUT Andrychów 2003 1/7 STATUT Andrychów 2003 1/7 Statut Stowarzyszenia Miejska Orkiestra Dęta Andropol Andrychów - przyjęty uchwałą nr 2 Zebrania Założycielskiego z dnia 21 maja 2003r. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

Członkowie Zarządu za wyjątkiem Prezesa Zarządu, są powoływani i odwoływani przez

Członkowie Zarządu za wyjątkiem Prezesa Zarządu, są powoływani i odwoływani przez Zarząd Fundacji jest organem składającym się z Prezesa i 7 osób członków Zarządu. Członkowie Zarządu za wyjątkiem Prezesa Zarządu, są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji spośród osób wskazanych

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych Progres

Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych Progres Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych Progres Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Progres, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dn. 7

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI STATUT FUNDACJI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja Rozwoju, Kultury, Wychowania i Sportu- Aktywni, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Lokalnej Grupy Działania. Ziemia Pszczyńska

Statut Stowarzyszenia. Lokalnej Grupy Działania. Ziemia Pszczyńska Statut Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania 1 Statut Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Pszczyńska Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Cordis,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piskie Forum, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Statut Związku Stowarzyszeń MAZOWIECKI LEADER. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Związku Stowarzyszeń MAZOWIECKI LEADER. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń MAZOWIECKI LEADER Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Związek Stowarzyszeń o nazwie Mazowiecki Leader, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo