LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU"

Transkrypt

1 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA OBSZARU PIĘCIU GMIN: GMINY TCZEW, GMINY SUBKOWY, GMINY MORZESZCZYN, GMINY PELPLIN, GMINY GNIEW LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WSTĘGA KOCIEWIA GRUDZIEŃ rok (Tekst jednolity ) 1

2 Zleceniodawca: Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia Ul. 22 lipca Morzeszczyn tel.: (058) fax: (0 58) Autorzy: Zespół pod kierunkiem koordynatora projektu Tomasza Sikory, w składzie: Maria Wower Piotr Sikora Beata Wandachowicz Zleceniobiorca: Business Mobility International Spółka z o.o. al. 3-go Maja Słupsk tel.: (0 59) fax: (0 59) http: Biuro regionalne: Business Mobility International Spółka z o.o. ul. Drewsa 4E Poznań tel./fax: (061) Siedziba w Brukseli: Business Mobility International NV-SA Rue Wiertz 50/ Brussels, Belgium tel.: [32-2] fax [32-2] http: Osobiste prawa autorskie przysługują spółce Business Mobility International So. z o.o., która wykonała opracowanie, zaś majątkowe prawa autorskie przysługują Fundacji pn. LGD Wstęga Kociewia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WSTĘGA KOCIEWIA 2

3 Spis treści: WSTĘP CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LSR OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA FUNDACJA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WSTĘGA KOCIEWIA STATUS PRAWNY LGD WSTĘGA KOCIEWIA PROCES BUDOWY PARTNERSTWA CHARAKTERYSTYKA PARTNERÓW I SPOSÓB ROZSZERZANIA SKŁADU LGD Partnerzy wchodzący w skład LGD Zasady i sposoby rozszerzania lub zmiany składu LGD STRUKTURA ORGANU DECYZYJNEGO Charakterystyka członków Rady Programowej Kwalifikacja i doświadczenie osób wchodzących w skład Rady Programowej ZASADY I PROCEDURY FUNKCJONOWANIA LGD ORAZ ORGANU DECYZYJNEGO Struktura i rozdział funkcji pomiędzy poszczególne organy LGD Zasady i procedury funkcjonowania organu decyzyjnego Opis stanowisk i procedury rekrutacji pracowników Zasady funkcjonowania biura, warunki techniczne i lokalowe DOŚWIADCZENIE LGD I PARTNERÓW LGD W REALIZACJI OPERACJI OPIS OBSZARU OBJĘTEGO LSR WRAZ Z UZASADNIENIEM JEGO WEWNĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE I PRZYRODNICZE Ukształtowanie powierzchni Klimat Gleby Lesistość Obszary chronione Zasoby wodne UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE I KULTUROWE Dziedzictwo kultury materialnej Tożsamość kulturowa OCENA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA OBSZARU Struktura ludności zamieszkałej na obszarze LGD Poziom zatrudnienia i stopa bezrobocia/odsetek bezrobocia Gospodarka obszaru Infrastruktura społeczna i poziom życia mieszkańców DIAGNOZA SPÓJNOŚCI OBSZARU SPECYFIKA OBSZARU ANALIZA SWOT OBSZARU LGD WNIOSKI CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE LSR PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA OPIS PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH LSR Przedsięwzięcie I: Włączenie instytucjonalnych obiektów kultury do promocji lokalnych tradycji i zwyczajów Kociewia Przedsięwzięcie II: Tworzenie i promocja tematycznych parków i szlaków historycznych i kulturowych opartych o tradycje Kociewia Tczewskiego Przedsięwzięcie III: Aktywizacja życia kulturowego na bazie świetlic wiejskich i innych obiektów publicznych Przedsięwzięcie IV: Tematyczne ścieżki rowerowe i piesze Przedsięwzięcie V: Zajęcia pozalekcyjne oparte na sekcjach o tematyce kulturalnej i sportowej Przedsięwzięcie VI: Edukacja i wsparcie dorosłych w zakresie wypracowanych form zarobkowania dodatkowego i alternatywnego

4 Przedsięwzięcie VII: Tworzenie lokalnych (gminnych) grup artystycznych i wspieranie istniejących Przedsięwzięcie VIII: Obiekty kultury i zabytkowe jako formy zapisu historii współczesnej i integracji społecznej Kociewia Przedsięwzięcie IX: Włączenie niezagospodarowanych obszarów przyrodniczych rzeki Wisły, rzeki Wierzycy oraz jezior do różnych form turystyki i rekreacji Przedsięwzięcie X: Utworzenie szlaków wodnych i miejsc rekreacji w oparciu o jeziora, rzekę Wisłę i Wierzycę naturalną drogę komunikacyjną Kociewia Tczewskiego Przedsięwzięcie XI: Tworzenie ofert partnerstwa publiczno-prywatnego i publiczno społecznego Przedsięwzięcie XII. Zagospodarowanie obszarów NATURA 2000 pod kątem zwiększenia oferty turystyki rekreacyjno - wypoczynkowej będącej w zgodzie z naturą Przedsięwzięcie XIII: Wsparcie finansowe dywersyfikacji źródeł zarobkowania rolników i wspieranie rozwoju mikro- przedsiębiorstw Przedsięwzięcie XIV: Wsparcie istniejących i tworzenie nowych gospodarstw agroturystycznych i pensjonatów Przedsięwzięcie XV: Turystyczne zagospodarowanie jezior i rzeki Wisły wraz z jej dopływami oraz ich otoczenia poprzez budowę infrastruktury sprzyjającej rozwojowi sportów wodnych WIZJA I MISJA SPÓJNOŚĆ SPECYFIKI OBSZARU Z CELAMI LSR UZASADNIENIE PODEJŚCIA ZINTEGROWANEGO DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH W RAMACH LSR UZASADNIENIE PODEJŚCIA INNOWACYJNEGO DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH W RAMACH LSR OKREŚLENIE PROCEDURY WYBORU I OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR PROCEDURY OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW PROCEDURY PRZYJĘCIA WNIOSKU PROCEDURA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR PROCEDURA WYBORU OPERACJI PROCEDURA ODWOŁANIA SIĘ OD DECYZJI RADY PROGRAMOWEJ BUDŻET LSR DLA KAŻDEGO ROKU JEJ REALIZACJI WSTĘP BUDŻET DLA LGD WSTĘGA KOCIEWIA OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA I KONSULTOWANIA LSR PROCES WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI LSR ZASADY I SPOSOBY DOKONYWANIA OCENY WŁASNEJ POWIĄZANIA LSR Z INNYMI DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI ZWIĄZANYMI Z OBSZAREM LSR POWIĄZANIA LSR Z LOKALNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI OBSZARU LGD WSTĘGA KOCIEWIA POWIĄZANIA LSR Z DOKUMENTAMI REGIONALNYMI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Powiązania ze strategią Województwa Pomorskiego Powiązania ze strategią rozwoju turystyki Województwa Pomorskiego Powiązania LSR z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego POWIĄZANIA LSR Z DOKUMENTAMI KRAJOWYMI Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka PLANOWANE DZIAŁANIA, PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ LGD W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW WDRAŻANYCH NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR WSTĘP PLANOWANE DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ LGD W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW MECHANIZMY ZABEZPIECZAJĄCE PRZED NAKŁADANIEM SIĘ POMOCY

5 16. PRZEWIDYWANY WPŁYW REALIZACJI LSR NA ROZWÓJ REGIONU I OBSZARÓW WIEJSKICH SPIS TABEL.160 SPIS RYSUNKÓW SPIS WYKRESÓW Na podstawie 21 ust.1 Statutu LGD Wstęga Kociewia oraz 4 Uchwały VII/12/08 Zgromadzenia Partnerów z 23 grudnia 2008 Zarząd Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia uchwałą II/09/09 z 16 września 2009r dokonał zmiany LSR i zatwierdził jej tekst jednolity jak poniżej. 5

6 6

7 WSTĘP Lokalna Strategia Rozwoju obejmuje pięć gmin Powiatu Tczewskiego i została oparta na diagnozie stanu tego obszaru oraz wynikach konsultacji przeprowadzonych w trakcie debat strategicznych z udziałem Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia, lokalnych decydentów, liderów lokalnych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli środowisk twórczych i artystycznych oraz kulturalnych. Formułowane cele ogólne i cele szczegółowe oparte zostały na analizie SWOT i pracy zespołu eksperckiego powołanego przez zleceniobiorcę. Strategia realizowana będzie przez fundację pn. Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia, która jest międzysektorowym partnerstwem przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Strategia ta stanie się głównym instrumentem wspólnej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego tego obszaru. Podstawowym przesłaniem tego dokumentu poza określeniem celów dla tego obszaru jest określenie przedsięwzięć, które w większości staną się podstawą do tworzenia poszczególnych operacji przez które będzie realizowana strategia. Przedsięwzięcia zawarte w tym dokumencie zawierają w sobie narzędzia wykonawcze w postaci przypisanych tym przedsięwzięciom listom rekomendowanych operacji i ich liczbie. Zidentyfikowane operacje wraz z przypisanymi im określonymi kwotami na ich realizację będą poprzez ich zsumowanie w poszczególnych przedsięwzięciach stanowić o koszcie realizacji tej strategii. Strategia winna mieć charakter otwarty i w okresie jej monitorowania i wdrażania ulegać mogą zmianom poszczególne jej elementy za zgodą wszystkich podmiotów tworzących partnerstwo oraz w obrębie ustalonych form podejmowania decyzji o zmianach w instytucji sterującej zarządzaniem tą strategią. 7

8 1. CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LSR 1.1. OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA FUNDACJA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WSTĘGA KOCIEWIA Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia jest porozumieniem samorządów wiejskich i miejsko-wiejskich Powiatu Tczewskiego, instytucji publicznych, lokalnych przedsiębiorców, a także organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w celu wspólnego działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Kociewia Tczewskiego. Fundacja Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia, w skrócie LGD Wstęga Kociewia, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.Urz. UE L 277 z r.) oraz postanowień statutu. Siedzibą Lokalnej Grupy Działania jest Morzeszczyn. Terenem działalności Lokalnej Grupy Działania jest obszar obejmujący: Gminę Gniew, Gminę Morzeszczyn, Gminę Pelplin, Gminę Subkowy, Gminę Tczew. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Lokalna Grupa Działania może prowadzić działalność na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Celami Lokalnej Grupy Działania jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności: 1. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w rozwoju obszarów wiejskich; 2. opracowanie, aktualizacja i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (w rozumieniu przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) dla obszaru gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew; 3. promocja gmin wiejskich: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy oraz Tczew; 4. aktywowanie ludności wiejskiej do brania udziału w procesie rozwoju; 5. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach gmin wiejskich; 6. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego STATUS PRAWNY LGD WSTĘGA KOCIEWIA Pełna nazwa LGD zapisana w jej statucie brzmi: Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia. Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia posiada status prawny fundacji. Ustanowiona została przez Fundatorów aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Tczewie, repertorium A Nr 6079/2005. Wniosek o rejestrację wraz z przepisanymi prawem załącznikami, aktem notarialnym, w tym Statutem Fundacji, został złożony w Sądzie Rejonowym w Gdańskim VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku dnia 28 grudnia 2005 r. Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 14 lutego 2006 r. 8

9 1.3. PROCES BUDOWY PARTNERSTWA Inicjatorem powstania partnerstwa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Wstęga Kociewia była Gmina Morzeszczyn oraz Fundacja Pokolenia. Pierwsze spotkanie partnerskie odbyło się we wrześniu 2005 r. Obok inicjatorów wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich zainteresowanych samorządów, a więc: Gminy Tczew, Subkowy, Pelplin oraz Gniew, a także Powiatu Tczewskiego. Na tym etapie, do wstępnych prac związanych z budowaniem partnerstwa, zaangażowano głównie przedstawicieli sektora publicznego, co wynikało z konieczności określenia obszaru terytorialnego zasięgu partnerstwa. Zanim powstało partnerstwo instytucjonalne poszczególni partnerzy współpracowali ze sobą na zasadzie porozumienia przy realizacji szeregu przedsięwzięć. Wśród ważniejszych należy wymienić: realizację projektu Grupy Partnerskie ze środków Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, powołanie działalności lokalnej organizacji grantowej w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce Działaj Lokalnie IV oraz Działaj Lokalnie V, cykliczna organizacja Powiatowego Turnieju Gospodyń Wiejskich przy wsparciu Ośrodka Doradztwa Rolniczego, czy wreszcie powołanie Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE międzysektorowej organizacji partnerskiej. Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia współpracy oraz posługując się wzorcami funkcjonowania partnerstw w Polsce i w Europie, na przełomie października i listopada 2004 r. opracowano projekt Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego. Projekt, którego wnioskodawcą była Gmina Morzeszczyn, złożono w ramach konkursu do I Schematu programu Pilotażowego Programu Leader+. Został on pozytywnie oceniony i otrzymał dofinansowanie. Realizowany był w okresie wrzesień 2005 r. marzec 2006 r. Głównymi celami zadaniami w projekcie było zbudowanie reprezentatywnego międzysektorowego partnerstwa typu Leader oraz oddolne opracowanie zintegrowanej strategii rozwoju obszarów wiejskich. Pierwsze spotkanie osób zaangażowanych w budowę partnerstwa odbyło się w sierpniu 2005 r. Uczestniczyli w nim dotychczasowi partnerzy oraz przedstawiciele zaproszonych podmiotów społecznych i gospodarczych. Podczas spotkania omówione zostały dalsze zasady współpracy w ramach realizacji projektu, wyznaczono osoby odpowiedzialne w poszczególnych gminach za koordynację działań projektu, dokonano identyfikacji potencjalnych partnerów oraz działań związanych z poszerzaniem partnerstwa. Kolejnym działaniem było zorganizowanie dwóch plenarnych spotkań dla potencjalnych partnerów. Dzięki przeprowadzonym w poszczególnych gminach rozmowom, pozyskano chętne do pracy nad strategią organizacje, instytucje oraz firmy. Jesienią 2005 r. przeprowadzono 27 spotkań informacyjnych dla mieszkańców terenów wiejskich Powiatu Tczewskiego, w których udział wzięło ponad 600 mieszkańców. W trakcie ich trwania przeprowadzono badania ankietowe, których celem było rozpoznanie głównych problemów i celów rozwojowych obszaru. Podczas spotkań spośród mieszkańców wsi wyłoniono też kolejnych partnerów do budowania i realizacji strategii. Dzięki spotkaniom udało się również sprecyzować skład osobowy zespołu wdrażającego oraz grup roboczych. W grudniu 2005 r., w wyniku wcześniejszych działań, w pełni ukształtowany został skład Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia. Akt notarialny podpisany został 28 grudnia 2005 r., zaś wniosek o rejestrację fundacji złożony został do Krajowego Rejestru Sądowego 29 grudnia. Rejestracja nastąpiła 14 lutego 2006 r. Fundatorzy fundacji Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia: A. Sektor Publiczny - Gmina Morzeszczyn - Gmina Gniew - Gmina Pelplin - Gmina Subkowy - Gmina Tczew - Powiat Tczewski B. Sektor Społeczny - Fundacja Zamek w Gniewie - Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE - Krystyna Gierszewska, jako reprezentantka Gminnej Rady KGW w Pelplinie - Adam Hillar, jako reprezentant Ochotniczej Straży Pożarnej w Opaleniu - Fundacja Pokolenia 9

10 C. Sektor Gospodarczy - Bank Spółdzielczy w Tczewie - Usługi Rekreacyjne Ranczo Uroczysko - PHU Ślizex Rejestracja Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia nie zakończyła procesu budowania partnerstwa. Jak każda organizacja LGD działa w kierunku realizacji celów statutowych, a nierozwiązalnie jest to związane z budowaniem jak najbardziej reprezentatywnego przedstawicielstwa trzech sektorów. W związku z tworzeniem zintegrowanej strategii rozwoju obszarów wiejskich na przełomie stycznia, lutego i marca 2006 r. odbyło się sześć spotkań plenarnych. Finalna wersja strategii opracowana została w marcu 2006 r. Strategia była załącznikiem do projektu w ramach II Schematu Pilotażowego Programu Leader+. W styczniu 2007 r. miało miejsce walne zebranie Rady Programowej fundacji (Rada Programowa w przypadku LGD Wstęga Kociewia do dnia zmiany statutu i kompetencji poszczególnych organów, była odpowiednikiem walnego zebrania członków w stowarzyszeniu, od dnia 25 sierpnia 2008 r. funkcję tę przejęło Zgromadzenie Partnerów). W wyniku wcześniejszych działań informacyjnych do składu rady przystąpili nowi członkowie. Odbyły się też wybory do władz II kadencji. W styczniu 2007 r., rozpoczęto również realizację projektu ze środków II Schematu Pilotażowego Programu Leader+. Projekt Współpraca Integracja Rozwój dla Wstęgi Kociewia zakładał realizację zapisów opracowanej wcześniej Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego. Składał się on z 16 grup zadań, za których realizację odpowiedzialni byli poszczególni partnerzy Lokalnej Grupy Działania. W ramach projektu stworzono szereg koncepcji projektowych, projektów zagospodarowania lokalnych zasobów oraz przeprowadzono badania i inwentaryzacje. Zorganizowano też szereg działań informacyjnych i promocyjnych, wymieniono doświadczenia z partnerami z Polski i Europy. Przez cały okres realizacji projektu prowadzono działania promocyjne i informacyjne. W trakcie realizacji projektu w ramach II Schematu, od 1 stycznia 2007 r., do 14 kwietnia 2008 r., biuro LGD prowadziła Fundacja Pokolenia (jeden z inicjatorów partnerstwa). Zadanie to realizowano również po zakończeniu projektu. Na przełomie sierpnia i września 2008 r. dokonano zmian statutowych przystosowujących funkcjonowanie LGD do wymogów PROW Powołano organ decyzyjny, odbyły się też wybory uzupełniające na stanowisko Prezesa Zarządu oraz członków organu decyzyjnego i organu nadzoru. Przyjęto też nowych partnerów fundacji. Od października 2008 r., decyzją zarządu, administracją kieruje kolejny fundator Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE, która ma za zadanie przygotować Lokalną Grupę Działania Wstęga Kociewia do wdrażania Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata W październiku 2008 zintensyfikowano też prace nad Lokalną Strategią Rozwoju. W listopadzie zorganizowano sześć spotkań informacyjno-warsztatowych. Pierwsze warsztaty dotyczyły diagnozowania problemów, analizy danych projektowych, formułowania celów, konstruowania harmonogramu i budżetu. Określania rezultatów projektowych i wskaźników weryfikacji dla osób z obszaru działania LGD Wstęga Kociewia pracujących nad LSR oraz potencjalnych beneficjentów Osi 4 PROW Drugie z kolei doskonaliły umiejętności na temat polityk horyzontalnych dla osób z obszaru działania LGD Wstęga Kociewia pracujących nad LSR oraz potencjalnych beneficjentów Osi 4 PROW. W spotkaniach uczestniczyło 128 mieszkańców gmin objętych strategią. W wyniku konsultacji wypracowano dalsze kierunki rozwoju dla obszaru realizacji strategii, pozyskano też nowych partnerów fundacji. Po raz trzeci wszyscy potencjalni beneficjenci LSR wzięli udział w warsztatach innowacji społecznej osób z obszaru działania LGD Wstęga Kociewia pracujących nad strategią. Po raz czwarty liderzy obszaru objętego LSR wzięli udział w warsztatach planowania strategicznego osób z obszaru działalności LGD Wstęga Kociewia. Efektem spotkań było również opracowanie przez mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz podmioty publiczne i gospodarcze z obszaru LGD 112 wstępnych propozycji operacji, które stanowiły podstawę do opracowania celów i przedsięwzięć kluczowych LSR. Dla poprawy informacji i wiedzy nt. Programu Leader zorganizowano piąte spotkanie informacyjne dla mieszkańców obszaru LGD na temat działań typu Leader oraz LSR w okresie programowanie Szóste spotkanie to Seminarium dla potencjalnych beneficjentów Osi 4 PROW podsumowujące projekt. Ostatecznie, po przeprowadzeniu końcowych konsultacji społecznych z przedstawicielami społeczności lokalnej, samorządów oraz podmiotów gospodarczych, Lokalna Strategia Rozwoju została przyjęta przez Zgromadzenie Partnerów LGD Wstęga Kociewia. 10

11 Budowanie partnerstwa jest procesem złożonym i długoterminowym. Dzięki temu, iż rozpoczął się on już w drugiej połowie 2005 r., przez ten okres Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia stała się partnerstwem w pełni funkcjonalnym, posiadającym bogate doświadczenia wewnętrzne oraz praktykę w realizacji projektów odpowiadających na lokalne potrzeby. Dzięki działaniom promocyjnym i informacyjnym zwiększa się świadomość i wiedza mieszkańców dotycząca roli i zadań LGD, a co za tym idzie, nieustannie też wzrasta liczba partnerów fundacji CHARAKTERYSTYKA PARTNERÓW I SPOSÓB ROZSZERZANIA SKŁADU LGD Forma prawna fundacji na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) nie przewiduje formy członkowstwa w organizacji. W związku z zasadami funkcjonowania lokalnych grup działania określonymi w ustawie z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 23 maja 2008 r., by zachować warunki dostępu w przypadku fundacji LGD Wstęga Kociewia utworzono status partnera fundacji Partnerzy wchodzący w skład LGD Partnerem fundacji są Fundatorzy oraz osoby fizyczne i prawne zamieszkujące lub prowadzące swoją działalność na terenie działania LGD Wstęga Kociewia, które złożyły pisemną deklarację współpracy dla realizacji celów LGD i uzyskały tytuł Partnera mocą uchwały Rady Programowej. Wszyscy partnerzy pełnią funkcję członków Zgromadzenia Partnerów osobiście w przypadku osób fizycznych, bądź przez przedstawicieli w przypadku osób prawnych. Partnerzy mogą delegować swych przedstawicieli do organów LGD. Tabela 1. Charakterystyka Partnerów LGD Wstęga Kociewia z podziałem na sektory Lp. Imię i nazwisko bądź nazwa członka Gmina Sektor publiczny: Rodzaj prowadzonej działalności 1. Gmina Morzeszczyn Morzeszczyn Gmina wiejska leżąca na obszarze realizacji LSR, jeden z inicjatorów partnerstwa, realizator projektu w ramach I Schematu PP Leader+. Fundator LGD Wstęga Kociewia. 2. Gmina Tczew Tczew Gmina wiejska leżąca na obszarze realizacji LSR, jeden z inicjatorów partnerstwa. Fundator LGD Wstęga Kociewia. 3. Gmina Subkowy Subkowy Gmina wiejska leżąca na obszarze realizacji LSR, jeden z inicjatorów partnerstwa. Fundator LGD Wstęga Kociewia. 4. Gmina Pelplin Pelplin Gmina miejsko-wiejska leżąca na obszarze realizacji LSR, jeden z inicjatorów partnerstwa. Fundator LGD Wstęga Kociewia. Funkcja w strukturze LGD Członek Zgromadzenia Partnerów; Podmiot rekomendujący przedstawicieli do Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Podmiot rekomendujący przedstawicieli do Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Podmiot rekomendujący przedstawicieli do Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Podmiot rekomendujący przedstawicieli do Rady 11

12 5. Gmina Gniew Gniew Gmina miejsko-wiejska leżąca na obszarze realizacji LSR, jeden z inicjatorów partnerstwa. Fundator LGD Wstęga Kociewia. 6. Powiat Tczewski Obszar LGD Powiat, na którego obszarze leży obszar realizacji strategii, jeden z inicjatorów partnerstwa. Fundator LGD Wstęga Kociewia. 7. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tczewie 8. Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie 9. Dom Kultury w Subkowach 10. Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie Lp. Imię i nazwisko bądź nazwa członka Morzeszczyn Morzeszczyn Subkowy Pelplin Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego jest instytucja publiczną zajmująca się sprawami rolniczymi i rozwoju wsi. Przedstawiciel PODR jest mieszkańcem Gminy Morzeszczyn, aktywnie zaangażowanym w budowanie partnerstwa LGD Wstęga Kociewia i tematykę rozwoju obszarów wiejskich Kociewia Tczewskiego. Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie aktywnie działa na polu kultury, posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu projektów ze środków zewnętrznych, m.in. z programu Działaj Lokalnie. Ośrodek działa na terenie Gminy Morzeszczyn. Dom Kultury w Subkowach jest samorządową instytucją kultury Gminy Subkowy. Aktywnie zaangażowany we współpracę z mieszkańcami, posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu projektów ze środków zewnętrznych, m.in. z programu Działaj Lokalnie. Ośrodek działa na terenie Gminy Subkowy. Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury. Podstawowym celem Ośrodka jest włączenie społeczności Gminy Pelplin do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworzenie przez organizację wydarzeń kulturalnych, edukację kulturalną, promocję kultury lokalnej i regionalnej. Od 2007 r. organizator Festiwalu Kultury Kociewskiej. Sektor społeczny: Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Przedstawiciel Partnera jest członkiem Zarządu; Podmiot rekomendujący przedstawicieli do Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Przedstawiciel Partnera jest członkiem Komisji Rewizyjnej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Podmiot rekomendujący przedstawiciela do Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Zgromadzenia Partnerów; Gmina Rodzaj prowadzonej działalności Funkcja w strukturze LGD 12

13 1. Fundacja Zamek w Gniewie 2. Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE 3. Krystyna Gierszewska Gniew Obszar LGD Pelplin Organizacja pozarządowa działająca na terenie LGD, jeden z inicjatorów partnerstwa. Fundator LGD Wstęga Kociewia. Partnerska organizacja pozarządowa działająca na terenie LGD w obszarze turystyki, jeden z inicjatorów partnerstwa. Fundator LGD Wstęga Kociewia. Osoba prywatna, bardzo mocno zaangażowana w kultywowanie tradycji regionalnych, w szczególności regionalnej kuchni kociewskiej, autorka książki Tradycyjne smaki Kociewia. Fundator LGD Wstęga Kociewia. 4. Adam Hillar Wykreślono uchwałą I/09/09 Zarządu LGD Wstęga Kociewia z 16 września 2009 z powodu śmierci 5. Fundacja Pokolenia 6. Kociewskie Forum Kobiet Pelplin Pelplin Organizacja pozarządowa o charakterze infrastrukturalnym działająca na terenie LGD, w ramach realizacji I i II Schematu PP Leader+ prowadziła biuro partnerstwa, jeden z inicjatorów partnerstwa. Fundator LGD Wstęga Kociewia. Organizacja pozarządowa skupiająca członkinie kół gospodyń wiejskich z obszaru Powiatu Tczewskiego. Aktywnie działająca na polu kulturalnym. 7. Ewa Wojszko Tczew Osoba prywatna, członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Miłobądzu, aktywnie działa na polu szerzenia kultury, organizacji imprez lokalnych. 8. Ewa Żurek Tczew Osoba prywatna, członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Swarożynie, aktywnie działa na polu szerzenia kultury, organizacji imprez lokalnych. 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkim Garcu 10. Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew 11. Katarzyna Bandźmiera Pelplin Gniew Morzeszczyn Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkim Garcu, obok działalności typowej dla OSP, aktywnie zajmuje się kształtowaniem świadomości ekologicznej mieszkańców. Dział w formie stowarzyszenia. Organizacja pozarządowa powołana przez młodych ludzi, działająca na terenie Gminy Gniew na polu działalności kulturalnej i społecznej. Osoba prywatna. Aktywnie działająca na rzecz rozwoju wsi Lipia Góra i Gminy Morzeszczyn. Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Zgromadzenia Partnerów; Przedstawiciel Partnera jest członkiem Zarządu. Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Przedstawiciel Partnera jest członkiem Zarządu. Podmiot rekomendujący przedstawiciela do Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Przedstawiciel Partnera jest członkiem Komisji Rewizyjnej; Podmiot rekomendujący przedstawiciela do Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Podmiot rekomendujący przedstawiciela do Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Podmiot rekomendujący przedstawiciela do Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Podmiot rekomendujący przedstawiciela do Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Podmiot rekomendujący przedstawiciela do Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Rady Programowej. 13

14 12. Kazimierz Gregorkiewicz Gniew Osoba prywatna, rolnik. Osoba zaangażowana w rozwój turystyki na terenie Gminy Gniew. 13. Maria Bałdyga Pelplin Osoba prywatna, sołtys Małe Walichnowy. Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Rady Programowej. 14. Jarosław Słomski Pelplin Osoba prywatna, rolnik. Członek Zgromadzenia Partnerów; 15. Jarosław Konopiński 16. Stowarzyszenie Miłośników Pelplina 17. Magdalena Dworakowska 18. Stowarzyszenie Akademia Opaleńska Pelplin Osoba prywatna, rolnik. Członek Zgromadzenia Partnerów; Pelplin Gniew Gniew Głównym celem Stowarzyszenia jest szeroka działalność dla dobra mieszkańców oraz na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Pelplin oraz ziemi Kociewskiej. Organizacja kultywuje historię, kulturę i tradycje regionu. Osoba prywatna, dziennikarz gazety lokalnej. Organizacja pozarządowa działająca we wsi Opalenie i na terenie regionu. Zajmuje się działalnością turystyczną, kultywowaniem tradycji regionu, m.in. organizuje coroczne smażenie powideł opaleńskich. 19. Wiesława Kraińska Gniew Osoba prywatna, bardzo zaangażowana w działalność społeczną, sołtys wsi Kolonia Ostrowicka 20. Wojciech Dobrowolski Tczew Osoba prywatna, rolnik prowadzący działalność agroturystyczną, kowal, hodowca koni. 21. Emilia Laskowska Pelplin Osoba prywatna, zaangażowana w działalność w branży turystycznej. 22. Kamila Guz Subkowy Osoba prywatna, aktywnie uczestnicząca w realizacji zadań z zakresu kultury. Od momentu powstania LGD zaangażowana w działalność partnerstwa. 23. Monika Piekarska Morzeszczyn Osoba prywatna, aktywnie uczestnicząca w realizacji zadań z zakresu kultury. Członek lokalnego zespołu muzycznego. od momentu powstania LGD zaangażowana w działalność partnerstwa. 24. Ludowy Zespół Sportowy "Wisła" Pelplin Organizacja społeczna, działająca w dziedzinie sportu. 25. Joanna Kaczyńska Tczew Osoba prywatna, działaczka w Kole Gospodyń Wiejskich, z LGD związana od 2005 r. 26. Mariusz Śledź Peplin Osoba prywatna, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach, Radny Powiatu Tczewskiego, działacz społeczny i miłośnik regionu. 27. Zbigniew Wojszko Tczew Osoba prywatna. Dyrektor Zespół Szkół Agrotechnicznych i Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Prezes Zarządu Członek Zgromadzenia Partnerów; 14

15 Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Swarożynie - szkoły średniej z obszaru LGD, kształcącej m.in. w kierunkach agrobiznesu, rolnictwa, hodowli koni, ochrony środowiska. Od 2003 r. jest głównym organizatorem Powiatowego Konkursu Wielkanocnego, którego zadaniem jest promocja kultury i obyczajów kociewskich. 28. Czesława Steba Pelplin Osoba prywatna. Dyrektor Zespółu Kształcenia i Wychowania w Kulicach w Gminie Pelplin. Aktywnie zaangażowana w działalność społeczną i kultywowanie tradycji regionalnych. 29. Jacek Hinc Pelplin Osoba prywatna. Nauczyciel w Zespole Szkół w Rajkowach w Gminie Pelplin. Aktywnie zaangażowana w rozwój sportu i turystyki. 30. Mirosław Narloch Gniew Osoba prywatna. Zastępca Dyrektora w Zespole Szkół w Opaleniu w Gminie Gniew. Aktywnie zaangażowany w rozwój turystyki, działalność społeczną i kultywowanie tradycji regionalnych. 31. Tadeusz Czerwiński Lp. Imię i nazwisko bądź nazwa członka 1. Bank Spółdzielczy w Tczewie 2. Usługi Rekreacyjne Uroczysko Osoba prywatna,. Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie, na obszarze działania LGD w Gminie Pelplin. Sektor gospodarczy: Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Zgromadzenia Partnerów; Gmina Rodzaj prowadzonej działalności Funkcja w strukturze LGD Obszar LGD Subkowy Bank Spółdzielczy działający na obszarze realizacji LSR, aktywnie wspiera działania społeczne, jeden z inicjatorów partnerstwa, Fundator LGD Wstęga Kociewia. Firma w branży usług rekreacyjnych i turystycznych, jeden z inicjatorów partnerstwa. Fundator LGD Wstęga Kociewia. 3. P.H.U. Ślizex Gniew Przedsiębiorstwo produkcyjne w branży metalowej, jeden z inicjatorów partnerstwa. Fundator LGD Wstęga Kociewia. 4. Gospodarstwo Agroturystyczne Krystian Maciejewski 5. Usługowy Ubój i Przetwórstwo Mięsa Gniew Gniew Gospodarstwo agroturystyczne w Opaleniu, oferujące duży wachlarz usług aktywnego wypoczynku. Jeden z pionierów agroturystyki w Gminie Gniew. Lokalny rodzinny zakład przetwórstwa mięsnego, oferujący przetwory oparte na tradycyjnych Członek Zgromadzenia Partnerów; Przedstawiciel Partnera jest członkiem Zarządu. Podmiot rekomendujący przedstawicieli do Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Zgromadzenia Partnerów; Członek Zgromadzenia Partnerów; Podmiot rekomendujący przedstawiciela do Rady Programowej. Członek Zgromadzenia Partnerów; 15

16 Kazimierz Droszkowski recepturach. Wielokrotnie nagradzany na scenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej. 6. AUTO-NAPRAWA Leszek Czerwiński Gniew Lokalny warsztat samochodowy. Właściciel jest silnie zaangażowany w sprawy rozwoju wsi. Członek Zgromadzenia Partnerów; 7. "MELER" Leszek Meler Pelplin Piekarnia "Meler" jest prężnie rozwijającą się firmą lokalną z Pelplina. Jej wyroby wyróżniono wieloma nagrodami lokalnymi oraz ogólnopolskimi. Członek Zgromadzenia Partnerów; 8. AGRO-ZIELEŃ S.C. Tczew Firma usługowa zajmująca się m.in. projektowaniem zieleni, zagospodarowaniem ogrodów, rewaloryzacją historycznych założeń ogrodowo-parkowych, rekultywacją terenów zdegradowanych, architekturą krajobrazu. Członek Zgromadzenia Partnerów; 9. Kwiaciarnia "Szafirek" Roman Pruszyński Pelplin Firma lokalna zaangażowana w działalność społeczną. Członek Zgromadzenia Partnerów; 10. Cukiernia "Badziąg" Pelplin Lokalna cukiernia, produkująca m.in. tradycyjne wyroby cukiernicze. Członek Zgromadzenia Partnerów; 11. Firma Handlowo- Usługowa "Automobile Centrum" Pelplin Firma lokalna działająca w branży motoryzacyjnej. Członek Zgromadzenia Partnerów; Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia liczy 52 partnerów, z czego 10 reprezentuje sektor publiczny, 31 sektor społeczny, zaś 11 to przedstawiciele sektora gospodarczego Zasady i sposoby rozszerzania lub zmiany składu LGD Lokalna Grupa Działania jest organizacją otwartą. Statut LGD przewiduje przyjmowanie nowych partnerów i rozszerzenie składu Zgromadzenia Partnerów fundacji, które jest odpowiednikiem walnego zgromadzenia członków w stowarzyszeniu. Zgromadzenie Partnerów jest najwyższą władzą w fundacji Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia. Zgodnie ze statutem Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia ( 14 pkt 1) Partnerzy Fundacji, to: a. Fundatorzy; b. osoby fizyczne i prawne zamieszkujące lub prowadzące swoją działalność na terenie działania Lokalnej Grupy Działania, które złożą pisemną deklarację współpracy dla realizacji celów Lokalnej Grupy Działania i uzyskają tytuł Partnera mocą uchwały Zarządu oraz wpłacą - w ciągu 14 dni od decyzji Zarządu - na konto Lokalnej Grupy Działania kwotę określoną w uchwale Zarządu. Współpraca z LGD w formie partnera fundacji jest dobrowolna. Partnerem fundacji może stać się każda osoba fizyczna i prawna, która spełnia niniejsze warunki. Fundatorzy, jako inicjatorzy powstania fundacji, mają zagwarantowane stałe miejsce w Zgromadzeniu Partnerów. Zarząd w formie uchwały rozstrzyga o skreśleniu z listy członków w przypadku: a. dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie; b. niewypełniania obowiązków statutowych; c. naruszenia postanowień regulaminów lub uchwał organów; d. działania przynoszącego szkodę dobremu imieniu Lokalnej Grupy Działania; e. pozbawienia praw publicznych. 16

17 W przypadku śmierci lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez członka będącego osobą fizyczną albo też utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną Zarząd podejmuje uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie członkostwa. Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z listy partnerów, partner może odwołać się do Zgromadzenia Partnerów w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu. Uchwała Zgromadzenia Partnerów jest ostateczna STRUKTURA ORGANU DECYZYJNEGO Charakterystyka członków Rady Programowej Organ Decyzyjny Rada Programowa Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia składa się z liczby od 12 do 28 osób. Powołuje ją Zgromadzenie Partnerów. W Radzie Programowej zasiadają przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego, w tym przedstawiciele wszystkich gmin, na których terenie działa LGD Wstęga Kociewia, przy czym, co najmniej, 50% członków Rady muszą stanowić przedstawiciele Partnerów społecznych i gospodarczych, zamieszkujących lub działających na terenie działania Lokalnej Grupy Działania oraz każdy z obszarów gmin wchodzących w skład LGD musi mieć swojego przedstawiciela w Radzie. Wyboru Rady Programowej dokonuje Zgromadzenie Partnerów na trwającą 4 lata kadencję. Członek Rady nie może być zatrudniony w biurze LGD. W wyniku wyborów do Rady Programowej w dniu 4 września 2008 r. (z późniejszymi zmianami z dnia 23 grudnia 2008 r.) organ decyzyjny liczy 27 osób, które są przedstawicielami zgłoszonymi przez partnerów LGD Wstęga Kociewia. Tabela 2. Charakterystyka członków Rady Programowej organu decyzyjnego Lp. Imię i nazwisko bądź nazwa członka Nazwa partnera, którego przedstawicielem jest członek Gmina, którą członek reprezentuje Sektor, którego przedstawiciele m jest członek 1. Krzysztof Grzesiak Bank Spółdzielczy w Tczewie Subkowy gospodarczy 2. Krystyna Gierszewska Nie dotyczy (osoba prywatna) Pelplin społeczny 3. Mirosław Murzydło Gmina Subkowy Subkowy publiczny 4. Ewa Żurek Nie dotyczy (osoba prywatna) Tczew społeczny 5. Konstanty Lewiński Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tczewie Morzeszczyn publiczny 6. Janina Wilkos Gmina Pelplin Pelplin publiczny 7. Ewa Wojszko Nie dotyczy (osoba prywatna) Tczew społeczny 8. Michał Myrda Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkim Garcu Pelplin społeczny 9. Joanna Marć Bank Spółdzielczy w Tczewie Subkowy gospodarczy 10. Piotr Laniecki Gmina Morzeszczyn Morzeszczyn publiczny 11. Anna Ciesielska Gmina Tczew Tczew publiczny 12. Magdalena Frost Gmina Gniew Gniew publiczny 13. Katarzyna Bandźmiera Nie dotyczy (osoba prywatna) Morzeszczyn społeczny 17

18 14. Krzysztof Urban Stowarzyszenie Centrum Aktywnych - Gniew Gniew społeczny 15. Monika Piekarska Nie dotyczy (osoba prywatna) Morzeszczyn społeczny 16. Kazimierz Gregorkiewicz Nie dotyczy (osoba prywatna) Gniew społeczny 17. Maria Bałdyga Nie dotyczy (osoba prywatna) Pelplin społeczny 18. Joanna Kaczyńska Nie dotyczy (osoba prywatna) Tczew społeczny 19. Piotr Odya Gmina Tczew Tczew publiczny 20. Barbara Kwiatkowska-Sim Bank Spółdzielczy w Tczewie Subkowy gospodarczy 21. Łukasz Rościszewski Fundacja Pokolenia Pelplin społeczny 22. Izabela Zawodzińska Gmina Gniew Gniew publiczny 23. Dorota Nawój Gmina Subkowy Subkowy publiczny 24. Kamila Guz Nie dotyczy (osoba prywatna) Subkowy społeczny 25. Michał Ciecholewski Gmina Tczew Tczew publiczny 26. Leszek Meler Piekarnia MELER Leszek Meler Pelplin gospodarczy 27. Helena Szustka-Maciejewska Gospodarstwo Agroturystyczne Krystian Maciejewski Gniew gospodarczy Wykres 1. Członkowie Rady Programowej w zależności od reprezentacji poszczególnych sektorów. 5 19% 10 37% przedstawiciele sektora publicznego przedstawiciele sektora społecznego przedstawiciele sektora gospodarczego 12 44% Spośród osób wchodzących w skład Rady Programowej 10 stanowią przedstawiciele podmiotów reprezentujących sektor publiczny, 12 przedstawicieli sektora społecznego oraz 5 gospodarczego. Wszystkie gminy mają swoich przedstawicieli w organie decyzyjnym Kwalifikacja i doświadczenie osób wchodzących w skład Rady Programowej Członkowie Rady posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym ze środków Unii Europejskiej i Pilotażowego Programu Leader+. Od 2005 r. na terenie LGD Wstęga Kociewia organizowane są szkolenia i warsztaty w ramach realizacji PP Leader+ oraz w ramach działań szkoleniowych i informacyjnych prowadzonych przez Lokalna Grupę Działania. Ośmiu spośród członków Rady uczestniczyło w 2-dniowych warsztatach szkoleniowych Podejście typu LEADER i zasady budowania strategii rozwoju obszarów wiejskich, które odbyły się w grudniu 2005 r. Wśród szkoleń dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata zorganizowano warsztaty Rola Lokalnych Grup Działania i zasady 18

19 wdrażania Osi 4 PROW , które ukończyło 11 osób spośród członków Rady oraz cykl 5 szkoleń informacyjno-warsztatowych na temat PROW i Lokalnej Strategii Rozwoju, w których uczestniczyli wszyscy członkowie organu decyzyjnego. Łącznie udokumentowaną wiedzę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader posiada ponad połowa członków organu decyzyjnego. Członkowie Rady Programowej posiadają bogate doświadczenie w realizacji projektów na rzecz obszarów wiejskich. Dwóch spośród nich, jako wójtowie, odpowiedzialni byli za realizację projektów w ramach działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich " oraz projektów w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi. Jeden spośród członków odpowiadał jako wójt za realizację I Schematu Pilotażowego Programu Leader+, a następnie jako Prezes Zarządu LGD Wstęga Kociewia, za realizację projektu w ramach II Schematu. Poszczególni członkowie Rady uczestniczyli w realizacji zarówno projektu w ramach I, jak i II Schematu Pilotażowego Programu Leader+. Wśród nich 3 osoby realizowały zadania związane z informacja nt. Programu Leader+ oraz koordynacją prac nad zintegrowaną strategia rozwoju obszarów wiejskich na podstawie umowy zlecenie, a 6 spośród członków jako wolontariusze koordynowali zadania (operacje) projektu Współpraca Integracja Rozwój dla Wstęgi Kociewia (II Schemat PP Leader+). Dwóch członków organu decyzyjnego jest zatrudnionych w Jednostce Realizującej Projekt w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. Dwóch członków Rady Programowej posiada znajomość jednego z urzędowych języków Unii Europejskiej (język angielski) w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się. 23 spośród 27 członków organu decyzyjnego zamieszkuje na obszarze LGD powyżej 3 lat (zameldowanie na pobyt stały). Szczegółowy opis wiedzy i doświadczenia, a także reprezentacji sektorów i gmin przez poszczególnych członków Rady Programowej (organu decyzyjnego LGD) stanowi załącznik do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR. 19

20 1.6. ZASADY I PROCEDURY FUNKCJONOWANIA LGD ORAZ ORGANU DECYZYJNEGO Struktura i rozdział funkcji pomiędzy poszczególne organy LGD Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia działa w formie fundacji. Fundacja posiada następującą strukturę: 1. Zgromadzenie Partnerów 2. Rada Programowa organ decyzyjny 3. Zarząd organ zarządzania oraz reprezentacji 4. Komisja Rewizyjna organ kontroli Zgromadzenie Partnerów Najwyższą władzą w fundacji LGD Wstęga Kociewia jest Zgromadzenie Partnerów. Do kompetencji Zgromadzenia Partnerów należy uchwalanie na wniosek Zarządu rocznych i wieloletnich kierunków i programów działania Lokalnej Grupy Działania (w tym akceptacja Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania na podstawie projektu opracowanego przez Zarząd), podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu Lokalnej Grupy Działania, a także powoływanie i odwoływanie Rady, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. W kompetencji Zgromadzenia jest także podejmowanie decyzji, dotyczących uruchamiania innych instrumentów wsparcia aktywności lokalnej na terenie realizacji lokalnej strategii rozwoju. Rada Programowa organ decyzyjny Funkcję decyzyjną w LGD Wstęga Kociewia pełni Rada Programowa. Do wyłącznej kompetencji Rady należy podejmowanie decyzji dotyczących operacji, które mają zostać objęte dofinansowaniem w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania na podstawie przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Rada liczy od 12 do 28 osób, przy czym, co najmniej, 50% członków Rady muszą stanowić przedstawiciele Partnerów społecznych i gospodarczych, zamieszkujących lub działających na terenie działania Lokalnej Grupy Działania oraz każdy z obszarów gmin wchodzących w skład LGD musi mieć swojego przedstawiciela w Radzie. Wyboru Rady Programowej dokonuje Zgromadzenie Partnerów na trwającą 4 lata kadencję. Członek Rady nie może być zatrudniony w biurze LGD. Powyższe regulacje zapewniają reprezentatywność członków Rady. Zarząd organ zarządzania oraz reprezentacji Na czele Lokalnej Grupy Działania stoi Zarząd. Zarząd pełni funkcję zarządczą Lokalnej Grupy Działania i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd Lokalnej Grupy Działania liczy od 3 do 5 osób w tym: Prezesa, Wiceprezesa oraz pozostałych Członków Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Partnerów. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Do kompetencji Zarządu należy (zgodnie z 21 pkt 1 Statutu LGD Wstęga Kociewia): a. wnioskowanie uchwalenia rocznych i wieloletnich kierunków i programów działania Lokalnej Grupy Działania; b. sprawowanie zarządu majątkiem Lokalnej Grupy Działania; c. przyjmowanie i przedkładanie Radzie do zatwierdzenia projektu strategii rozwoju Lokalnej Grupy Działania; d. przygotowywanie i składanie do instytucji zewnętrznych wniosków o dofinansowanie projektów, zgodnych z celami i strategia rozwoju LGD, a także czuwanie nad ich prawidłową realizacją; e. przygotowanie propozycji dotyczących uruchamiania innych instrumentów wsparcia aktywności lokalnej na obszarze Lokalnej Grupy Działania oraz ich wykonywanie po zatwierdzeniu przez Radę; 20

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez Lokalną Grupę Działania WSTĘGA KOCIEWIA Tczew, Marzec 2006 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2007-2013 dla gmin: Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Liniewo, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, gm. Skórcz, m. Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański,

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego Nowy Dwór Gdański, Krynica Morska Sztutowo, Stegna i Ostaszewo na lata 2009-2015

Lokalna Strategia Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego Nowy Dwór Gdański, Krynica Morska Sztutowo, Stegna i Ostaszewo na lata 2009-2015 Lokalna Strategia Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego Nowy Dwór Gdański, Krynica Morska Sztutowo, Stegna i Ostaszewo na lata 2009-2015 Powiatowy Program na rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2006-2013

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2006-2013 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2006-2013 Gmina Miastko i Trzebielino PARTNERSTWO PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZECIONO kwiecień 2006 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Grupa Działania GROMNIK Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 dla Ziemi Strzelińskiej obejmującej gminy Strzelin, Wiązów, Przeworno, Borów, Kondratowice Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/01/12

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NATURA I KULTURA

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NATURA I KULTURA LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NATURA I KULTURA STYCZEŃ 2009 Lokalna Strategia Rozwoju obszaru działania LGD Natura i Kultura obejmującego teren gmin: Celestynów,

Bardziej szczegółowo

dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu

dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu Obszar LGD: Gmina wiejska Sanok, Gmina Tyrawa Wołoska Grudzień2011 Spis Treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 4 I. CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA PROJEKT Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 11/2011 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009-2015 Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin /CZARNA DĘBICA IWIERZYCE ROPCZYCE SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI/ Ropczyce,

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009-2015

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009-2015 Załącznik nr 7 do uchwały 3/10/2011 z dnia 10 października 2011 r. LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009-2015 STOWARZYSZENIA SZANSE BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIOWSKIEGO Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina,

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju Partnerstwo Ducha Gór 2009-2013

Lokalna Strategia Rozwoju Partnerstwo Ducha Gór 2009-2013 he Opracowanie: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór Ul. Daszyńskiego 29 58-533 Mysłakowice WWW: e-mail: tel. 075 644 21 65 Zespół redakcyjny: Dorota Goetz Marcin Sobaszek Emil

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU. Turystyczna Podkowa

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU. Turystyczna Podkowa LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2009-2015 Turystyczna Podkowa dla obszaru gmin: Siepraw, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, Pcim Siepraw 8 styczeń 2009r. 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Charakterystyka Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Poradnik metodyczny. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Strona 1 z 161

Poradnik metodyczny. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Strona 1 z 161 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU Załącznik Nr 1 do Uchwały II/1/2014 z dnia 15.12.2014 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2007-2015 DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

...1 SPIS TREŚCI...3 1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)...

...1 SPIS TREŚCI...3 1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)... Spis treści...1 SPIS TREŚCI...3 1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)...6 2. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO LSR WRAZ Z UZASADNIENIEM

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2009-2015

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2009-2015 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2009-2015 śabia WOLA, 2009 Au Autorzy: Uczestnicy warsztatów analizujących potencjał i definiujących kierunki rozwoju obszaru LGD

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. OGÓLNE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO... 5 2.1. Geneza powstania Stowarzyszenia i jego członkowie... 5 2.2. Władze i kadra Stowarzyszenia...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem Podręcznik Beneficjenta Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego. Gminy: Rytro, Piwniczna Zdrój, Nawojowa, Łabowa, Muszyna

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego. Gminy: Rytro, Piwniczna Zdrój, Nawojowa, Łabowa, Muszyna Przygotowanie Lokalnej strategii Rozwoju dofinansowane jest przez Województwo Małopolskie Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego. Gminy: Rytro, Piwniczna Zdrój, Nawojowa,

Bardziej szczegółowo

Białystok, grudzień 2011 roku

Białystok, grudzień 2011 roku Białystok, grudzień 2011 roku Autorzy: Agnieszka Turbak, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Bogdan Hanas, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Anna Bakierska, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Marzena Polińska-Tkaczuk,

Bardziej szczegółowo

Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015

Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 Grudzień 2008 Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr Z/II/5/2012 Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu

Bardziej szczegółowo

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE TWÓJ RUCH - BIURO KRAJOWE PARTII ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa T: 731.537.500 E: biuro@ruchpalikota.org.pl W: www.twojruch.eu TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Twój Ruch jest

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2009-2015 dla Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Wisłoka Obszar gmin: Besko, Bukowsko, Rymanów, Zarszyn ZARSZYN luty 2014 r. 1 Wstęp. Dokument, który bierzecie Państwo

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA OBSZARU PIĘCIU GMIN: KWIDZYN, RYJEWO, GARDEJA, SADLINKI, PRABUTY POWIŚLAŃSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Kwidzyn, Kwiecień 2011 SPIS TREŚCI: I. Charakterystyka lokalnej grupy

Bardziej szczegółowo

Rozrywka. Porozumienie z Saksonią podpisane. Nabór na szkolenia. Nowy Program Grantowy

Rozrywka. Porozumienie z Saksonią podpisane. Nabór na szkolenia. Nowy Program Grantowy Kraina Łęgów Odrzańskich 1(6) 2012 Egzemplarz bezpłatny Rozrywka Nowy Program Grantowy Pozyskaj dotację z Programu Leader Porozumienie z Saksonią podpisane Nabór na szkolenia Jak pozyskać dotację z działania

Bardziej szczegółowo