Umowa nr../3.3.4./2014/wi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr../3.3.4./2014/wi"

Transkrypt

1 Umowa nr../3.3.4./2014/wi Zawarta w dniu roku, w Poznaniu, pomiędzy: Stowarzyszeniem Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) z siedzibą w Poznaniu (60-587), przy ul. Cienista 3, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , którego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującym się nadanym mu Numerem Identyfikacji Podatkowej oraz numerem REGON , reprezentowaną do zawarcia niniejszej umowy na podstawie statutu PAIP i zgodnie z aktualnym wpisem w KRS przez: Wojciecha Gilewskiego Prezesa Zarządu, w dalszej części niniejszej umowy zwanego Zamawiającym a firmą..... NIP:. REGON: reprezentowaną przez. w dalszej części niniejszej umowy zwanego Wykonawcą. Zważywszy, że: Zamawiający zawarł z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie umowę numer: POKL /13 na realizację Projektu Wczesnoszkolne innowacje (WI) od dnia r. do dnia r., który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu kształcenia, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia dalej określanego jako Projekt ; Zamawiający i Wykonawca, zwani dalej z osobna także Stroną zaś wspólnie Stronami, zawierają niniejszą umowę, zwaną dalej Umową, o następującej treści: 1 [Przedmiot Umowy] 1. Wykonawca wykona na rzecz Zamawiającego dzieło opisane w Umowie, zgodnie z warunkami i terminami zawartymi w niniejszej Umowie.

2 2. Przedmiotem zamówienia jest poprawa merytoryczna programu nauczania oraz materiałów edukacyjnych w projekcie Wczesnoszkolne innowacje. Elementy podlegające modyfikacji: 1. Program nauczania; 2. Scenariusze zajęć w tym scenariusze z języków obcych (j. angielski i niemiecki); 3. Poradnik metodyczny dla nauczycieli; 4. Skrypt dla ucznia. Dokumenty stanowiące podstawę informacji na temat wymaganych modyfikacji: 1. Raport ewaluacyjny cz. I (część raportu dotycząca oceny i sugestii w zakresie zmian ww. elementów); 2. Recenzja pedagogiczna programu nauczania; 3. Recenzja psychologiczna programu nauczania; 4. Uwagi ORE dotyczące programu nauczania. 5. Raporty kwartalne z wdrażania autorstwa nauczycieli realizujących projekt: 4 raporty kwartalne 14. nauczycieli. Na dzień podpisania umowy będziemy dysponowali 3 raportami kwartalnymi. Ostatni raport kwartalny pojawi się na początku czerwca. Zakres i obszar modyfikacji: 1. Modyfikacja materiałów o obszarze ok. 15 % ich zawartości; 2. Kategorie modyfikacji: Techniczne/redakcyjne np. zmiana kolejności w obszarze treści; porządkowanie materiału w celu łatwiejszej identyfikacji zadań/ćwiczeń; korekta językowa Merytoryczne np. modyfikacja zadań/ćwiczeń; urozmaicenie treści pod kątem innowacyjności; wprowadzenie uwag merytorycznych nauczycieli z wdrażania. Efektem realizacji zlecenia będzie stworzenie raportu zawierającego dokładne wskazówki dotyczące modyfikacji w/w publikacji. Na jego podstawie, wykonawca zajmujący się opracowaniem graficznym materiałów, wprowadzi zmiany do materiałów edukacyjnych. Terminy realizacji: Do dnia 15 czerwca 2015 r.: wersja ostateczna poprawionego programu nauczania do klas I-III; Do dnia 15 czerwca 2015 r.: wersja ostateczna poprawionych materiałów z obudowy dydaktycznej do klasy I.

3 2 [Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy] 1. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie zasoby niezbędne do należytego wykonywania przedmiotu Umowy, w szczególności Wykonawca posiada niezbędne środki techniczne i finansowe, wykwalifikowaną kadrę oraz uprawnienia do prowadzenia działalności obejmującą przedmiot niniejszej Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot Umowy zrealizowany będzie z najwyższą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter świadczonej usługi oraz będzie spełniał następujące wymogi zgodności z: oraz: obowiązującym prawem, w tym aktami prawnymi regulującymi kwestie edukacji, szkolnictwa ( m.in. Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej nauczania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego; Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania; Rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku w szkołach programu nauczania; z podstawą programową dla nauczania zintegrowanego; z politykami horyzontalnymi UE a w szczególności z polityką równych szans; z wytycznymi dokumentu: Wymagania funkcjonalne, techniczne i organizacyjne dla wykonawców zasobów edukacyjnych (ORE 2013); wzbudzać w dzieciach potrzebę zaspakajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji; być dostosowane do wieku odbiorców (dzieci w wieku 6-9 lat); kształtować umiejętności sprawdzane w OBUT; uwzględniać specyfikę szkół z terenów zdegradowanych, do których program jest kierowany; być istotnie różne od produktów powstających w analogicznym projekcie realizowanym przez Zamawiającego pt. Innowacyjny program nauczania wczesnoszkolnego, który skierowany jest do uczniów klas I-III z terenów wiejskich. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczne wykonanie przedmiotu umowy, zgodne z prawem i jego właściwościami, z uwzględnieniem wytycznych określonych w art Kodeksu cywilnego. 4. Wykonawca, w celu zapewnienia prawidłowej i niezakłóconej, bieżącej współpracy i kontaktu z Zamawiającym w okresie wykonywania usługi, upoważnia i wyznacza osobę: dostępną pod numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej:.. 5. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o konieczności dostarczenia niezbędnej dokumentacji, wyjaśniania i konsultowania wątpliwości związanych z zakresem i charakterem pozyskiwanych informacji oraz do informowania Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą wpłynąć za zachwianie użyteczności opracowywanych narzędzi pod kątem celów Projektu. 6. Przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 7. Wykonawca może, po wcześniejszym skonsultowaniu z Zamawiającym, modyfikować harmonogram działania ale jest zobowiązany do realizacji całości przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem stosownych korekt, najpóźniej do dnia 15 lipca 2015 roku. Strony ustalą sposób wykonywania działań wynikających z korygowanego harmonogramu do momentu

4 wejścia w życie aneksu, który wprowadzi korekty do harmonogramu, jaki Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wraz z podpisanym aneksem. Ustalone zmiany strony traktują jako obowiązujące a zapisy aneksu jako ich potwierdzenie. 8. Jeśli dzieło w dowolnym etapie wykonania będzie wymagało uzupełnienia lub korekty na skutek niezgodności z opisem w Umowie lub innych dokumentach ustalonych pisemnie przez Strony w trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca dokona uzupełnień lub korekt w uzgodnionym przez Strony terminie nie mniejszym niż do 4 (czterech) dni od daty wskazania niezgodności i powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. Zamawiający obowiązany jest przedstawić pisemną szczegółową listę zastrzeżeń do dzieła a także wskazać szczegółowy sposób realizacji poprawek (korekt, uzupełnień),co jest warunkiem ich wykonania przez Wykonawcę. Zamawiający może trzykrotnie zgłosić uwagi do dzieła lub poszczególnego produktu. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację usługi, do której zostanie załączona dokumentacja wytworzona w celu wykonania Umowy oraz protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 10. Jeśli poszczególne produkty, według oceny Zamawiającego, będą wymagały uzupełnienia lub korekty, Wykonawca dokona uzupełnień w uzgodnionym przez Strony terminie, jednak nie przekraczającym okresu 10 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiającego do poprawy elementów wymagających uzupełnienia lub korekty. Pkt 8 stosuje się odpowiednio. 11. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o każdej zmianie swoich danych kontaktowych, w tym adresu siedziby, adresu do korespondencji oraz adresu zamieszkania, a także zmiany danych kontaktowych wskazanych w umowie osób kontaktowych. 12. Wszelkie ewentualne koszty transportu, w tym do siedziby Zamawiającego, związane z realizacją usługi leżą po stronie Wykonawcy. 13. Wykonawca zobowiązuję się do utrzymywania należytego kontaktu z innymi Wykonawcami wskazanymi mu przez Zamawiającego, tworzącymi kompatybilne elementy na rzecz projektu. 14. Wykonawca zobowiązuję się do utrzymywania należytego kontaktu z koordynatorem do spraw wdrażania i nadzoru merytorycznego i uwzględniania jego uwag i sugestii dotyczących tworzonych w ramach umowy produktów. 15. Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w min. 1 spotkaniu środowiskowym z przedstawicielami szkół biorącymi udział w projekcie, które zorganizowane będą na obszarze realizacji projektu. O terminie spotkania Zamawiający poinformuje Wykonawcę z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. 16. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wstępnej wersji poszczególnych produktów wchodzących w skład przedmiotu niniejszej umowy i uwzględnienia przy opracowywaniu wersji ostatecznych sugestii i uwag Zamawiającego, w szczególności koordynatora do spraw wdrażania i nadzoru merytorycznego Katarzyny Sołtysiak. 17. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania swoich uwag do wstępnych wersji poszczególnych produktów w terminie do 4 dni roboczych od dnia przekazania mu wstępnej wersji produktu. Nie zgłoszenie uwag w rzeczonym terminie skutkuje uznaniem dzieła za odebrane bez uwag. 18. Za ostateczna wersję produktu strony ustalają wersję zaakceptowaną przez obie strony. Akceptacja musi mieć formę pisemną (dopuszcza się formę mailową). 19. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na wgląd do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych. 20. Wykonawca dysponuje swobodą twórczą w realizacji dzieła z uwzględnieniem wymogów realizacji opisanych w ust. 1 pkt 3 umowy. 3

5 [Obowiązki i prawa Zamawiającego] 1. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego udostępnienia Wykonawcy, na jego żądanie, dokumentów i informacji niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu Umowy, znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający udostępni ww. dane i informacje w terminie 5-7 dni roboczych od wniosku Wykonawcy, o ile Strony nie postanowią inaczej. 2. Zamawiający odbierze dzieło, jego etapy, produkty w terminie 4 dni roboczych od przekazania. Nie dokonanie odbioru, nie zgłoszenie uwag, w rzeczonym terminie skutkuje uznaniem dzieła, etapu, produktu za odebrane bez uwag. 3. Zamawiający podaje nr tel.: , oraz adres mailowy: do Doroty Cuper w celu współpracy i zapewnienia bieżącego kontaktu z Wykonawcą w okresie wykonywania usługi. 4. Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli realizacji Umowy w każdym czasie do czasu zakończenia umowy. 3. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania Wykonawcy o każdej zmianie swoich danych kontaktowych, w tym adresu siedziby, adresu do korespondencji oraz adresu zamieszkania, a także zmiany danych kontaktowych wskazanych w umowie osób kontaktowych. 4. Zamawiający w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia winien udostępnić salkę potrzebną do odbycia np. niezbędnych spotkań poza spotkaniami roboczymi (w jego siedzibie przy ul. Cienistej 3 w Poznaniu) na mailowy wniosek Wykonawcy zgłoszony na 5 dni roboczych przed planowanym spotkaniem. 4 [Wynagrodzenie] 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łącznie wynagrodzenie w kwocie, zł brutto (.. 0/100 gr), w transzach, których wysokość jest określona w pkt 2 niniejszego paragrafu. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę.,.. zł brutto (słownie: zł 0/100 gr.) w ciągu dni od dnia przekazania Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu zawierającego konkretne wskazówki dotyczące modyfikacji publikacji wymienionych w 1 pkt. 2 niniejszej umowy, pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków na koncie projektu. W przypadku braku środków na koncie projektu we wskazanym terminie, termin wpłaty zaliczki przesuwa się na dzień następny po do dniu pojawienia się środków na koncie projektu. 3. Ostateczny termin realizacji całego zamówienia to 15 czerwca 2015 roku. 4. Wskazany we wcześniejszych punktach termin wypłaty transz określony na 31 dni, liczy się od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, który powinien zostać podpisany przez Zamawiającego najpóźniej do 4 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego poszczególnych produktów wchodzących w skład niniejszej umowy. 5. Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, która powinna być wystawiona po zakończeniu realizacji każdej części usługi (oraz po wszystkich niezbędnych korektach) i dostarczona w wersji papierowej do Zamawiającego. 6. Termin płatności wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wynosi 31 dni, z zastrzeżeniem, iż termin ten może ulec przesunięciu do następnego dnia po dniu dostępności środków na koncie projektowym. 7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia uzależniona jest w całości od otrzymania dotacji na konto bankowe Projektu. W przypadku opóźnienia w otrzymaniu ww. dotacji, termin wypłaty wynagrodzenia zostaje przesunięty na dzień następujący po dniu, w którym środki wpłynął na konto Projektu. 8. Wynagrodzenie opiewa na ostateczną kwotę brutto i ma charakter ryczałtowy; nie podlega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, w szczególności obejmuje wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawcę w celu wykonania

6 Umowy oraz wszelkie obciążenia publiczno-prawne (w tym podatki pośrednie i bezpośrednie, obowiązkowe składki itp.). Ewentualnym zmianom podlega wyłącznie kwota netto. 5 [Odpowiedzialność] 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niedotrzymanie warunków Umowy i niewywiązanie się z umowy. 2. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie w zakresie w jakim zostało wykonane należycie, tj. w szczególności o ile będzie użyteczne dla realizacji Projektu oraz możliwe do podjęcia przez innego wykonawcę, zgodnie z uwarunkowaniami Projektu i przedmiotu umowy proporcjonalne do wykonanej pracy (wyrażonej w jej wynikach tj. ww. możliwych do zaakceptowania i użytecznych). 3. Za opóźnienie w wykonaniu Umowy lub zakłócenie harmonogramu realizacji Projektu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % zastrzeżonego dla Wykonawcy wynagrodzenia, określonego 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązku wynikającego z Umowy, w terminie 14 dni od wezwania Wykonawcy do zapłaty kary umownej. 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, które nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych. W takich przypadkach Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o opóźnieniu. 5. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę niniejszej Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w okresie miesiąca od uzyskania wiadomości o naruszeniu. W takim przypadku Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50% wynagrodzenia, określonego 4 ust. 1 Umowy, płatnej w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy do jej zapłaty. 6. Strona może również wypowiedzieć niniejszą umowę za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku powtarzających się zastrzeżeń co do sposobu realizacji postanowień umowy przez druga stronę i braku porozumienia co do zmiany sposobu realizacji umowy. 7. W przypadku niemożności wykonania dzieła Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do niezwłocznego zorganizowania profesjonalnego zastępstwa do wykonania Umowy, za akceptacją zastępcy przez Zamawiającego. 8. W przypadku wyrządzenia szkody przekraczającej wysokość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 6 [Prawa autorskie] 1. W przypadku powstania przy realizacji dzieła jakichkolwiek przedmiotów (przedmiotu) praw własności intelektualnej Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia praw do tych przedmiotów w najszerszym zakresie, jaki będzie niezbędny lub pomocny do osiągnięcia celu niniejszej umowy, w szczególności w zakresie wymaganym w aktualnych dokumentach programowych Projektu lub w oficjalnych stanowiskach Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej w realizacji Projektu, bez dodatkowego wynagrodzenia, a także do takich działań lub zaniechań (w zakresie czynności faktycznych lub prawnych), jakie będą niezbędne do niezakłóconego posiadania i korzystania z tych praw przez Zamawiającego lub inne podmioty zgodnie z celem niniejszej umowy oraz aktualnymi wymaganiami Projektu (bez dodatkowych odpłatności). W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do nie rejestrowania jako znaków towarowych ewentualnych elementów graficznych (o ile będą składały się na przedmiot praw własności intelektualnej) oraz do nie wykonywania przysługujących mu praw majątkowych lub praw osobistych autora/autorów w sposób ograniczający Zamawiającego lub jego następcę prawnego w wykonywaniu przysługujących mu praw.

7 2. W przypadku powstania przy realizacji niniejszej umowy przedmiotów (przedmiotu) praw własności intelektualnej w postaci utworów (utworu) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez dodatkowych odpłatności, przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do wykonanych utworów (lub/i ich elementów), na wszystkich znanych polach eksploatacji niezbędnych lub pomocnych do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności na polach eksploatacji znajdujących zastosowanie do danego utworu określonych w: art. 50 ww. ustawy oraz w art. 74 ust. 4 oraz określonych w dokumentach programowych Projektu lub w oficjalnych stanowiskach Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej w realizacji Projektu, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji: a. udostępnienie Utworu na zasadach wolnej licencji, b. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego (w szczególności w systemie: ), techniką cyfrową (w szczególności w standardzie: ) lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, c. stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie do formatu, systemu lub standardu, d. wprowadzanie do obrotu, użyczanie najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, e. tworzenie nowych wersji, opracowań i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany), f. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie a także publiczne udostępnianie Utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, g. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, h. nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe, i. prawo do określania nazw Utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie Utwór lub znaków towarowych wykorzystanych w Utworze, j. prawo do wykorzystywania Utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, k. zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i adaptacji Utworu, prawo do rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami Utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji a przypadku utworów stanowiących Program komputerowy (dalej Program) lub Serwis internetowy (dalej Serwis) także: 1) prawo do zwielokrotniania kodu (kod źródłowy zostanie dostarczony na rzecz PAIP na nośniku CD/DVD, ew. innym: w ilości 2 kopii) lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając w to prawo do trwałego lub

8 czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie. 2) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i adaptacji Programu lub utworów składających się na Serwis oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, 3) prawo do określenia nazw Serwisu/Programu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie Serwis/Program lub znaków towarowych, wykorzystanych w Serwisie/Programie. w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo oraz nieograniczony odnośnie do celu wykorzystania, co do całości utworu/utworów (w tym także ich części składowych), wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów (w tym w szczególności ich modyfikacji i opracowań) ww. zakresie, bez potrzeby wykonywania nadzoru autorskiego, bez obowiązku Zamawiającego do rozpowszechniania utworów oraz z prawem Zamawiającego do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworów publiczności oraz o integralności utworów. Ponadto Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem zgody do wykorzystania ewentualnych wizerunków osób pojawiających się w utworach na polach eksploatacji wskazanych wyżej. 3. W przypadku zaistnienia w związku z wymaganiami Projektu po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do utworu na innych polach eksploatacji niż wyraźnie określone w 2, Zamawiający zgłosi taką potrzebę Wykonawcy i strony w terminie 14 dni kalendarzowych zawrą umowę przekazującą autorskie prawa majątkowe na tych polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego na warunkach określonych w niniejszej umowie (i bez dodatkowych odpłatności). Wykonawca oświadcza, że zapewni sobie pełnię praw autorskich w zakresie wszystkich znanych w chwili podpisania umowy pól eksploatacji, tak aby wykonanie nin. postanowienia umowy było możliwe. W przypadku gdyby dodatkowa odpłatność była jednak wymagana (przepisami prawa) Zamawiający dokona zapłaty w kwocie 5 zł brutto za każde dodatkowe pole eksploatacji utworu (utworów). 4. Wykonawca oświadcza, że wykonane i dostarczone utwory (utwór) jest wolny od wad fizycznych i prawnych, służą mu wyłącznie majątkowe prawa autorskie do utworów w zakresie koniecznym do przeniesienia tych praw na Zamawiającego oraz, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone. Nadto Wykonawca oświadcza, że rozporządzenie utworami nie narusza żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej osób trzecich, w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych. Jednocześnie w przypadku, gdy utwory (utwór) wytworzone w ramach projektu składają się z innych utworów, do których Wykonawca nie przysługują autorskie prawa majątkowe, Wykonawca oświadcza, iż posiada licencję umożliwiającą korzystanie z utworów składowych oraz upowszechnianie wypracowanych utworów w trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu oraz udziela sublicencji na polach eksploatacji określonych w 2 na rzecz Nabywcy. Za przekazanie sublicencji nie należy się dodatkowe wynagrodzenie. Sublicencji, o której stanową zdania poprzedzające, Wykonawca udzieli wraz z prawem udzielenia dalszych sublicencji lub ewentualnie udzieli sublicencji również następcy prawnemu Zamawiającego (na rzecz którego Zamawiający przeniesie majątkowe prawa autorskie). W przypadku elementów utworów, które są niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania, a co do których Wykonawcy nie przysługują prawa autorskie, Wykonawca udzieli PAIP licencji co najmniej ww. zakresie, w szczególności w takim zakresie, w jakim nabył je od podmiotów dysponujących prawami do

9 ww. utworów, z możliwością udzielenia ww. sublicencji. Lista i treść tych ww. licencji stanowi załącznik nr do nin. umowy. 5. Jeżeli po odebraniu utworu (utworów) okaże się, iż utwór ma wady fizyczne, prawne lub nastąpiły inne okoliczności uniemożliwiające korzystanie z utworu i przysługujących przez PAIP lub jego następcę prawnego praw, Wykonawca, w terminie wskazanym przez PAIP, zobowiązany jest do dostarczenia innej wersji utworu wolnej od wad, spełniającej wymagania określone w niniejszej umowie oraz naprawienia szkód powstałych z tego tytułu po stronie PAIP. PAIP w razie niewykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa wyżej, jest uprawniony do odstąpienia od umowy, co nie wyłącza obowiązku zapłaty przez Wykonawcę odszkodowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim. PAIP prawo odstąpienia od umowy może wykonać w terminie 45 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy. 6. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec PAIP w związku z korzystaniem przez niego z praw autorskich dotyczących utworu (utworów), w szczególności roszczeń związanych z naruszeniem jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej, PAIP poinformuje Wykonawcę o zgłoszeniu roszczeń, a Wykonawca zobowiązuje się zwolnić PAIP z odpowiedzialności wobec osób trzecich, w szczególności poprzez: a) podjęcie działań mających na celu zażegnanie sporu wraz z poniesieniem związanych z tym wszelkich kosztów, wstąpienie do toczącego się postępowania, a w razie braku takiej możliwości wystąpienie z interwencją uboczną po stronie PAIP; b) zapłacenie na rzecz osoby trzeciej kwot zasądzonych od PAIP prawomocnym wyrokiem sądu lub przyznanych na podstawie innego ostatecznego orzeczenia lub niewzruszalnej decyzji odpowiednich organów, w tym także zapłacenie zasądzonych od PAIP na rzecz osoby trzeciej kosztów procesu lub innego postępowania, w tym kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego przed organami wymiaru sprawiedliwości, a w przypadku zapłacenia tych kwot przez PAIP lub ich wyegzekwowania od PAIP przez osobę trzecią zwrócenie na rzecz PAIP kwoty wraz z kosztami celowej egzekucji, a ponadto zwrócenie PAIP także zapłaconych przez niego kosztów doradztwa prawnego, z którego PAIP skorzystał w związku z wystąpieniem osoby trzeciej, które nie zostały pokryte zasądzonym na rzecz PAIP od osoby trzeciej zwrotem kosztów zastępstwa procesowego. PAIP zobowiązuje się, że nie będzie uznawał żadnych roszczeń osób trzecich, zgłoszonych w przypadkach opisanych w powyżej. Wykonawca będzie uprawniony do przyjęcia wyłącznej obrony, w tym apelacji oraz zawarcia ugody. 7. W przypadku gdyby do efektywnego wykonywania praw wskazanych w powyższych postanowieniach (w szczególności w zakresie praw zależnych) niezbędne były dodatkowe dane, dokumenty lub informacje, Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania ww. danych w terminie 14 dnia od dnia zgłoszenia żądania. 8. Zamawiający zachowuje prawo do żądania dokonania poprawek lub zmian utworów (utworu) bądź żądania dostarczenia nowej wersji utworów (utworu), w przypadku gdy posiadają wady fizyczne lub prawne. 9. Strony ustalają, że gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia pod adresem utworów (utworu), Wykonawca, po zawiadomieniu przez Zamawiającego lub jego następcę prawnego, przystąpi do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko lub przystąpi do postepowania sadowego toczonego w stosunku do Zamawiającego (lub jego następcy prawnego) oraz zaspokoi wszelkie związane z tym roszczenia, a w razie ich zasadzenia od Zamawiającego (lub jego następcy prawnego) zwróci Nabywcy całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej. 10. Powyższe zasady obowiązują również w przypadku, gdy niniejsza umowa wygaśnie lub zostanie rozwiązana przed terminem, na który została zawarta, o ile będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji celu umowy i Projektu, a nie będą temu sprzeciwiały się przepisy prawa. 11. Za przeniesienie praw własności intelektualnej, o których mowa w powyższych postanowieniach, Wykonawcy będzie

10 przysługiwać wyłącznie wynagrodzenie, o którym mowa w 4 niniejszej umowy. 12. Strony oświadczają, że poprzez podpisanie niniejszej umowy nastąpił skutek rozporządzający przeniesienie całości autorskich praw majątkowych, a Zamawiający potwierdzi otrzymanie utworu podpisaniem Protokołu przekazania utworu w zakresie dotyczącym przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz umowy licencyjnej. Nie wyłącza to uprawnienia Zamawiającego do żądania dokonania poprawek lub zmian utworu bądź żądania dostarczenia nowej wersji utworu, w przypadku gdy utwór posiada wady fizyczne lub prawne. Z chwilą przekazania utworów PAIP uzyskuje również własność nośników, na których je przekazano (w ramach wynagrodzenia umownego). 13. Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji na czas trwania Projektu na prawidłowe wykonanie i funkcjonowanie utworów będących przedmiotem umowy, w tym także mieści się usługa asysty technicznej w zakresie niezębnym do prawidłowego funkcjonowania utworów. 7 [Poufność współpracy i ochrona danych] 1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy i nie ujawniania ich osobom trzecim, zarówno w czasie trwania umowy, jak również po jej rozwiązaniu. 2. Wykonawca może ujawnić informacje, o których mowa w ust. 1: za zgodą Zleceniodawcy, w przypadkach określonych przepisami prawa. 3. Specjalne wymogi dotyczące zasad poufności Zleceniodawcy obowiązują również Wykonawcę. 4. Naruszenie obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu, w szczególności nieuzasadnione celem i przedmiotem niniejszej umowy złamanie zasady poufności, stanowi ciężkie naruszenie istotnych postanowień niniejszej umowy. 5. W przypadku wejścia w posiadanie przez Wykonawcę jakichkolwiek danych osobowych w związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do ochrony tych danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym do stosowania wymaganych technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych. 6. O ile okaże się to niezbędne do realizacji umowy strony zawrą odpowiednią umowę o przetwarzanie danych osobowych, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. 8 [Postanowienia końcowe] 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swej ważności zgodnej woli Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych umowę należy wykładać w szczególności w zgodzie z przepisami prawa oraz z uwzględnieniem celu-przedmiotu niniejszej Umowy oraz celu Projektu, a także z uwzględnieniem zapisów zapytania ofertowego Zamawiającego, oferty Wykonawcy, całokształtu postanowień umowy oraz uwarunkowań finansowych, prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją projektu, współfinansowanego z funduszy UE.

11 4. W przypadku nieważności któregokolwiek postanowienia niniejszej umowy postanowienie to w najmniejszej możliwej części niezgodnej z prawem (zdań, zdania, części zdania) nie znajduje zastosowania; strony zaś będą dążyły do takiego uregulowania swoich stosunków w drodze aneksu do umowy lub faktycznej współpracy, który w najwyższym możliwych stopniu będzie zgodny z celami nieważnych postanowień, przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz uwarunkowaniami prawnymi związanymi z realizacją projektu współfinansowanego z funduszy UE. 5. Wszelkie spory, kontrowersje i roszczenia powstające pomiędzy Stronami w związku z Umową, w tym między innymi dotyczące naruszenia, rozwiązania i ważności Umowy będą ostatecznie rozstrzygnięte przez sąd powszechny. 6. Umowa sporządzona została w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze Stron. Zamawiający Wykonawca Załączniki: 1. Wzór protokołu zdawczo odbiorczego; 2. Wzór protokołu przekazania praw autorskich;

12 Załącznik nr 1: Poznań, dnia... roku WZÓR PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO W dniu... dokonano odbioru prac przewidzianych w Umowie...z dnia... r. dotyczącej... zawartej pomiędzy: Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, z siedzibą w Poznaniu (60-578) przy ul. Cienistej 3, posiadającym numer REGON oraz numer NIP , wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , reprezentowanym przez: Wojciecha Gilewskiego - Prezesa Zarządu zwanym dalej Zamawiającym, a firmą:... Zakres prac przewidzianych w umowie:... Niniejszy protokół stanowi potwierdzenie wykonania i odebrania przez Zamawiającego ww. prac. Przedmiot odbioru przyjęto bez zastrzeżeń / zgłoszono zastrzeżenia.. Zamawiający Wykonawca......

13 Załącznik nr 2: Poznań,... roku WZÓR PROTOKOŁU PRZEKAZANIA UTWORU W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH (PRAW AUTORSKICH MAJĄTKOWYCH ORAZ LICENCJI) 1. NAZWA PROJEKTU UMOWA POTWIERDZENIE PRZEKAZANIA PRAW AUTRSKICH Wykonawca niniejszym potwierdza przeniesienie zgodnie z przepisami prawa praw do utworu (utworów) w zakresie określonym umową. 4. POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA PRAW AUTORSKICH Zamawiający oświadcza, że przyjmuje ww. prawa autorskie do utworu (utworów), w ramach wynagrodzenia określonego umową, na warunkach określonych w umowie, w tym z zachowaniem prawa do żądania poprawek lub zmian utworów (utworu) bądź żądania dostarczenia nowej wersji utworów, w przypadku gdy posiadają wady fizyczne lub prawne. 5. UWAGI Zamawiający Wykonawca

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon Umowa nr.../2014 Zawarta w dniu. r. w Szczawnie - Zdroju pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie - Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA ZATWIERDZAM Warszawa, 19 maja 2015 r. ZASTĘPUJĄCY DYREKTORA GENERALNEGO Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej mgr inż. Iwona Grodnicka-Lech /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

PUNKT EKLEKTIK SESSION

PUNKT EKLEKTIK SESSION Istotne dla stron postanowienia umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław NIP 896-100-43-97; REGON 930818255 -

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 30.06.2014. Nr postępowania Z2/POKL/03.03.04-00-032/13 z dnia 30.06.2014 r. SEKCJA I. Instytucja Zamawiająca

Data publikacji: 30.06.2014. Nr postępowania Z2/POKL/03.03.04-00-032/13 z dnia 30.06.2014 r. SEKCJA I. Instytucja Zamawiająca Data publikacji: 30.06.2014 Zapytanie ofertowe na wykonanie usług o wartości powyżej 14 000 euro netto w ramach projektu "Trampolina do sukcesu - innowacyjny program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie:

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie: UMOWA NR /1398/11 Dnia.roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy (KONTRAKT)

Wzór Umowy (KONTRAKT) Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 1 Wzór Umowy (KONTRAKT) CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

Miejsce i termin złożenia oferty: Data: 10.03.2015 godz. 16.00 wersja elektroniczna przesłana na adres e-mail: Magdalena.Morycz@orange.

Miejsce i termin złożenia oferty: Data: 10.03.2015 godz. 16.00 wersja elektroniczna przesłana na adres e-mail: Magdalena.Morycz@orange. ZAPYTANIE OFERTOWE 24/02/2015 z dnia 24.02.2015 Od: Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, KRS 0000010681; NIP 526-02-50-995; z wpłaconym w całości kapitałem zakładowym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 lipca 2015 r. NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ W PRASIE I INTERNECIE DOTYCZĄCEJ PROJEKTU PN.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 lipca 2015 r. NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ W PRASIE I INTERNECIE DOTYCZĄCEJ PROJEKTU PN. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 lipca 2015 r. NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ W PRASIE I INTERNECIE DOTYCZĄCEJ PROJEKTU PN. ODPAKOWANI W związku z realizacją projektu Odpakowani Agencja Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa

Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa OGŁOSZENIE o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 5a ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 zawarta w Płocku dnia... pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:..., a 2.... zwanym dalej,,wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR..

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR.. Strona1 zawarta w dniu. roku pomiędzy: UMOWA NR.. Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel.41/ 349-72-00, 349-73-34, fax. 41/349-72-11 NIP: 657-02-34-85, Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

UMOWA O WYKONANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki UMOWA O WYKONANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki zawarta w dniu..r. w Poznaniu pomiędzy: DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo