Umowa nr../3.3.4./2014/wi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr../3.3.4./2014/wi"

Transkrypt

1 Umowa nr../3.3.4./2014/wi Zawarta w dniu roku, w Poznaniu, pomiędzy: Stowarzyszeniem Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) z siedzibą w Poznaniu (60-587), przy ul. Cienista 3, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , którego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującym się nadanym mu Numerem Identyfikacji Podatkowej oraz numerem REGON , reprezentowaną do zawarcia niniejszej umowy na podstawie statutu PAIP i zgodnie z aktualnym wpisem w KRS przez: Wojciecha Gilewskiego Prezesa Zarządu, w dalszej części niniejszej umowy zwanego Zamawiającym a firmą..... NIP:. REGON: reprezentowaną przez. w dalszej części niniejszej umowy zwanego Wykonawcą. Zważywszy, że: Zamawiający zawarł z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie umowę numer: POKL /13 na realizację Projektu Wczesnoszkolne innowacje (WI) od dnia r. do dnia r., który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu kształcenia, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia dalej określanego jako Projekt ; Zamawiający i Wykonawca, zwani dalej z osobna także Stroną zaś wspólnie Stronami, zawierają niniejszą umowę, zwaną dalej Umową, o następującej treści: 1 [Przedmiot Umowy] 1. Wykonawca wykona na rzecz Zamawiającego dzieło opisane w Umowie, zgodnie z warunkami i terminami zawartymi w niniejszej Umowie.

2 2. Przedmiotem zamówienia jest poprawa merytoryczna programu nauczania oraz materiałów edukacyjnych w projekcie Wczesnoszkolne innowacje. Elementy podlegające modyfikacji: 1. Program nauczania; 2. Scenariusze zajęć w tym scenariusze z języków obcych (j. angielski i niemiecki); 3. Poradnik metodyczny dla nauczycieli; 4. Skrypt dla ucznia. Dokumenty stanowiące podstawę informacji na temat wymaganych modyfikacji: 1. Raport ewaluacyjny cz. I (część raportu dotycząca oceny i sugestii w zakresie zmian ww. elementów); 2. Recenzja pedagogiczna programu nauczania; 3. Recenzja psychologiczna programu nauczania; 4. Uwagi ORE dotyczące programu nauczania. 5. Raporty kwartalne z wdrażania autorstwa nauczycieli realizujących projekt: 4 raporty kwartalne 14. nauczycieli. Na dzień podpisania umowy będziemy dysponowali 3 raportami kwartalnymi. Ostatni raport kwartalny pojawi się na początku czerwca. Zakres i obszar modyfikacji: 1. Modyfikacja materiałów o obszarze ok. 15 % ich zawartości; 2. Kategorie modyfikacji: Techniczne/redakcyjne np. zmiana kolejności w obszarze treści; porządkowanie materiału w celu łatwiejszej identyfikacji zadań/ćwiczeń; korekta językowa Merytoryczne np. modyfikacja zadań/ćwiczeń; urozmaicenie treści pod kątem innowacyjności; wprowadzenie uwag merytorycznych nauczycieli z wdrażania. Efektem realizacji zlecenia będzie stworzenie raportu zawierającego dokładne wskazówki dotyczące modyfikacji w/w publikacji. Na jego podstawie, wykonawca zajmujący się opracowaniem graficznym materiałów, wprowadzi zmiany do materiałów edukacyjnych. Terminy realizacji: Do dnia 15 czerwca 2015 r.: wersja ostateczna poprawionego programu nauczania do klas I-III; Do dnia 15 czerwca 2015 r.: wersja ostateczna poprawionych materiałów z obudowy dydaktycznej do klasy I.

3 2 [Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy] 1. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie zasoby niezbędne do należytego wykonywania przedmiotu Umowy, w szczególności Wykonawca posiada niezbędne środki techniczne i finansowe, wykwalifikowaną kadrę oraz uprawnienia do prowadzenia działalności obejmującą przedmiot niniejszej Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot Umowy zrealizowany będzie z najwyższą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter świadczonej usługi oraz będzie spełniał następujące wymogi zgodności z: oraz: obowiązującym prawem, w tym aktami prawnymi regulującymi kwestie edukacji, szkolnictwa ( m.in. Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej nauczania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego; Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania; Rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku w szkołach programu nauczania; z podstawą programową dla nauczania zintegrowanego; z politykami horyzontalnymi UE a w szczególności z polityką równych szans; z wytycznymi dokumentu: Wymagania funkcjonalne, techniczne i organizacyjne dla wykonawców zasobów edukacyjnych (ORE 2013); wzbudzać w dzieciach potrzebę zaspakajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji; być dostosowane do wieku odbiorców (dzieci w wieku 6-9 lat); kształtować umiejętności sprawdzane w OBUT; uwzględniać specyfikę szkół z terenów zdegradowanych, do których program jest kierowany; być istotnie różne od produktów powstających w analogicznym projekcie realizowanym przez Zamawiającego pt. Innowacyjny program nauczania wczesnoszkolnego, który skierowany jest do uczniów klas I-III z terenów wiejskich. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczne wykonanie przedmiotu umowy, zgodne z prawem i jego właściwościami, z uwzględnieniem wytycznych określonych w art Kodeksu cywilnego. 4. Wykonawca, w celu zapewnienia prawidłowej i niezakłóconej, bieżącej współpracy i kontaktu z Zamawiającym w okresie wykonywania usługi, upoważnia i wyznacza osobę: dostępną pod numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej:.. 5. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o konieczności dostarczenia niezbędnej dokumentacji, wyjaśniania i konsultowania wątpliwości związanych z zakresem i charakterem pozyskiwanych informacji oraz do informowania Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą wpłynąć za zachwianie użyteczności opracowywanych narzędzi pod kątem celów Projektu. 6. Przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 7. Wykonawca może, po wcześniejszym skonsultowaniu z Zamawiającym, modyfikować harmonogram działania ale jest zobowiązany do realizacji całości przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem stosownych korekt, najpóźniej do dnia 15 lipca 2015 roku. Strony ustalą sposób wykonywania działań wynikających z korygowanego harmonogramu do momentu

4 wejścia w życie aneksu, który wprowadzi korekty do harmonogramu, jaki Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wraz z podpisanym aneksem. Ustalone zmiany strony traktują jako obowiązujące a zapisy aneksu jako ich potwierdzenie. 8. Jeśli dzieło w dowolnym etapie wykonania będzie wymagało uzupełnienia lub korekty na skutek niezgodności z opisem w Umowie lub innych dokumentach ustalonych pisemnie przez Strony w trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca dokona uzupełnień lub korekt w uzgodnionym przez Strony terminie nie mniejszym niż do 4 (czterech) dni od daty wskazania niezgodności i powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. Zamawiający obowiązany jest przedstawić pisemną szczegółową listę zastrzeżeń do dzieła a także wskazać szczegółowy sposób realizacji poprawek (korekt, uzupełnień),co jest warunkiem ich wykonania przez Wykonawcę. Zamawiający może trzykrotnie zgłosić uwagi do dzieła lub poszczególnego produktu. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację usługi, do której zostanie załączona dokumentacja wytworzona w celu wykonania Umowy oraz protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 10. Jeśli poszczególne produkty, według oceny Zamawiającego, będą wymagały uzupełnienia lub korekty, Wykonawca dokona uzupełnień w uzgodnionym przez Strony terminie, jednak nie przekraczającym okresu 10 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiającego do poprawy elementów wymagających uzupełnienia lub korekty. Pkt 8 stosuje się odpowiednio. 11. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o każdej zmianie swoich danych kontaktowych, w tym adresu siedziby, adresu do korespondencji oraz adresu zamieszkania, a także zmiany danych kontaktowych wskazanych w umowie osób kontaktowych. 12. Wszelkie ewentualne koszty transportu, w tym do siedziby Zamawiającego, związane z realizacją usługi leżą po stronie Wykonawcy. 13. Wykonawca zobowiązuję się do utrzymywania należytego kontaktu z innymi Wykonawcami wskazanymi mu przez Zamawiającego, tworzącymi kompatybilne elementy na rzecz projektu. 14. Wykonawca zobowiązuję się do utrzymywania należytego kontaktu z koordynatorem do spraw wdrażania i nadzoru merytorycznego i uwzględniania jego uwag i sugestii dotyczących tworzonych w ramach umowy produktów. 15. Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w min. 1 spotkaniu środowiskowym z przedstawicielami szkół biorącymi udział w projekcie, które zorganizowane będą na obszarze realizacji projektu. O terminie spotkania Zamawiający poinformuje Wykonawcę z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. 16. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wstępnej wersji poszczególnych produktów wchodzących w skład przedmiotu niniejszej umowy i uwzględnienia przy opracowywaniu wersji ostatecznych sugestii i uwag Zamawiającego, w szczególności koordynatora do spraw wdrażania i nadzoru merytorycznego Katarzyny Sołtysiak. 17. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania swoich uwag do wstępnych wersji poszczególnych produktów w terminie do 4 dni roboczych od dnia przekazania mu wstępnej wersji produktu. Nie zgłoszenie uwag w rzeczonym terminie skutkuje uznaniem dzieła za odebrane bez uwag. 18. Za ostateczna wersję produktu strony ustalają wersję zaakceptowaną przez obie strony. Akceptacja musi mieć formę pisemną (dopuszcza się formę mailową). 19. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na wgląd do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych. 20. Wykonawca dysponuje swobodą twórczą w realizacji dzieła z uwzględnieniem wymogów realizacji opisanych w ust. 1 pkt 3 umowy. 3

5 [Obowiązki i prawa Zamawiającego] 1. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego udostępnienia Wykonawcy, na jego żądanie, dokumentów i informacji niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu Umowy, znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający udostępni ww. dane i informacje w terminie 5-7 dni roboczych od wniosku Wykonawcy, o ile Strony nie postanowią inaczej. 2. Zamawiający odbierze dzieło, jego etapy, produkty w terminie 4 dni roboczych od przekazania. Nie dokonanie odbioru, nie zgłoszenie uwag, w rzeczonym terminie skutkuje uznaniem dzieła, etapu, produktu za odebrane bez uwag. 3. Zamawiający podaje nr tel.: , oraz adres mailowy: do Doroty Cuper w celu współpracy i zapewnienia bieżącego kontaktu z Wykonawcą w okresie wykonywania usługi. 4. Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli realizacji Umowy w każdym czasie do czasu zakończenia umowy. 3. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania Wykonawcy o każdej zmianie swoich danych kontaktowych, w tym adresu siedziby, adresu do korespondencji oraz adresu zamieszkania, a także zmiany danych kontaktowych wskazanych w umowie osób kontaktowych. 4. Zamawiający w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia winien udostępnić salkę potrzebną do odbycia np. niezbędnych spotkań poza spotkaniami roboczymi (w jego siedzibie przy ul. Cienistej 3 w Poznaniu) na mailowy wniosek Wykonawcy zgłoszony na 5 dni roboczych przed planowanym spotkaniem. 4 [Wynagrodzenie] 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łącznie wynagrodzenie w kwocie, zł brutto (.. 0/100 gr), w transzach, których wysokość jest określona w pkt 2 niniejszego paragrafu. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę.,.. zł brutto (słownie: zł 0/100 gr.) w ciągu dni od dnia przekazania Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu zawierającego konkretne wskazówki dotyczące modyfikacji publikacji wymienionych w 1 pkt. 2 niniejszej umowy, pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków na koncie projektu. W przypadku braku środków na koncie projektu we wskazanym terminie, termin wpłaty zaliczki przesuwa się na dzień następny po do dniu pojawienia się środków na koncie projektu. 3. Ostateczny termin realizacji całego zamówienia to 15 czerwca 2015 roku. 4. Wskazany we wcześniejszych punktach termin wypłaty transz określony na 31 dni, liczy się od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, który powinien zostać podpisany przez Zamawiającego najpóźniej do 4 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego poszczególnych produktów wchodzących w skład niniejszej umowy. 5. Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, która powinna być wystawiona po zakończeniu realizacji każdej części usługi (oraz po wszystkich niezbędnych korektach) i dostarczona w wersji papierowej do Zamawiającego. 6. Termin płatności wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wynosi 31 dni, z zastrzeżeniem, iż termin ten może ulec przesunięciu do następnego dnia po dniu dostępności środków na koncie projektowym. 7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia uzależniona jest w całości od otrzymania dotacji na konto bankowe Projektu. W przypadku opóźnienia w otrzymaniu ww. dotacji, termin wypłaty wynagrodzenia zostaje przesunięty na dzień następujący po dniu, w którym środki wpłynął na konto Projektu. 8. Wynagrodzenie opiewa na ostateczną kwotę brutto i ma charakter ryczałtowy; nie podlega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, w szczególności obejmuje wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawcę w celu wykonania

6 Umowy oraz wszelkie obciążenia publiczno-prawne (w tym podatki pośrednie i bezpośrednie, obowiązkowe składki itp.). Ewentualnym zmianom podlega wyłącznie kwota netto. 5 [Odpowiedzialność] 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niedotrzymanie warunków Umowy i niewywiązanie się z umowy. 2. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie w zakresie w jakim zostało wykonane należycie, tj. w szczególności o ile będzie użyteczne dla realizacji Projektu oraz możliwe do podjęcia przez innego wykonawcę, zgodnie z uwarunkowaniami Projektu i przedmiotu umowy proporcjonalne do wykonanej pracy (wyrażonej w jej wynikach tj. ww. możliwych do zaakceptowania i użytecznych). 3. Za opóźnienie w wykonaniu Umowy lub zakłócenie harmonogramu realizacji Projektu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % zastrzeżonego dla Wykonawcy wynagrodzenia, określonego 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązku wynikającego z Umowy, w terminie 14 dni od wezwania Wykonawcy do zapłaty kary umownej. 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, które nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych. W takich przypadkach Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o opóźnieniu. 5. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę niniejszej Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w okresie miesiąca od uzyskania wiadomości o naruszeniu. W takim przypadku Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50% wynagrodzenia, określonego 4 ust. 1 Umowy, płatnej w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy do jej zapłaty. 6. Strona może również wypowiedzieć niniejszą umowę za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku powtarzających się zastrzeżeń co do sposobu realizacji postanowień umowy przez druga stronę i braku porozumienia co do zmiany sposobu realizacji umowy. 7. W przypadku niemożności wykonania dzieła Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do niezwłocznego zorganizowania profesjonalnego zastępstwa do wykonania Umowy, za akceptacją zastępcy przez Zamawiającego. 8. W przypadku wyrządzenia szkody przekraczającej wysokość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 6 [Prawa autorskie] 1. W przypadku powstania przy realizacji dzieła jakichkolwiek przedmiotów (przedmiotu) praw własności intelektualnej Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia praw do tych przedmiotów w najszerszym zakresie, jaki będzie niezbędny lub pomocny do osiągnięcia celu niniejszej umowy, w szczególności w zakresie wymaganym w aktualnych dokumentach programowych Projektu lub w oficjalnych stanowiskach Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej w realizacji Projektu, bez dodatkowego wynagrodzenia, a także do takich działań lub zaniechań (w zakresie czynności faktycznych lub prawnych), jakie będą niezbędne do niezakłóconego posiadania i korzystania z tych praw przez Zamawiającego lub inne podmioty zgodnie z celem niniejszej umowy oraz aktualnymi wymaganiami Projektu (bez dodatkowych odpłatności). W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do nie rejestrowania jako znaków towarowych ewentualnych elementów graficznych (o ile będą składały się na przedmiot praw własności intelektualnej) oraz do nie wykonywania przysługujących mu praw majątkowych lub praw osobistych autora/autorów w sposób ograniczający Zamawiającego lub jego następcę prawnego w wykonywaniu przysługujących mu praw.

7 2. W przypadku powstania przy realizacji niniejszej umowy przedmiotów (przedmiotu) praw własności intelektualnej w postaci utworów (utworu) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez dodatkowych odpłatności, przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do wykonanych utworów (lub/i ich elementów), na wszystkich znanych polach eksploatacji niezbędnych lub pomocnych do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności na polach eksploatacji znajdujących zastosowanie do danego utworu określonych w: art. 50 ww. ustawy oraz w art. 74 ust. 4 oraz określonych w dokumentach programowych Projektu lub w oficjalnych stanowiskach Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej w realizacji Projektu, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji: a. udostępnienie Utworu na zasadach wolnej licencji, b. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego (w szczególności w systemie: ), techniką cyfrową (w szczególności w standardzie: ) lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, c. stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie do formatu, systemu lub standardu, d. wprowadzanie do obrotu, użyczanie najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, e. tworzenie nowych wersji, opracowań i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany), f. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie a także publiczne udostępnianie Utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, g. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, h. nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe, i. prawo do określania nazw Utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie Utwór lub znaków towarowych wykorzystanych w Utworze, j. prawo do wykorzystywania Utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, k. zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i adaptacji Utworu, prawo do rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami Utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji a przypadku utworów stanowiących Program komputerowy (dalej Program) lub Serwis internetowy (dalej Serwis) także: 1) prawo do zwielokrotniania kodu (kod źródłowy zostanie dostarczony na rzecz PAIP na nośniku CD/DVD, ew. innym: w ilości 2 kopii) lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając w to prawo do trwałego lub

8 czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie. 2) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i adaptacji Programu lub utworów składających się na Serwis oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, 3) prawo do określenia nazw Serwisu/Programu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie Serwis/Program lub znaków towarowych, wykorzystanych w Serwisie/Programie. w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo oraz nieograniczony odnośnie do celu wykorzystania, co do całości utworu/utworów (w tym także ich części składowych), wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów (w tym w szczególności ich modyfikacji i opracowań) ww. zakresie, bez potrzeby wykonywania nadzoru autorskiego, bez obowiązku Zamawiającego do rozpowszechniania utworów oraz z prawem Zamawiającego do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworów publiczności oraz o integralności utworów. Ponadto Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem zgody do wykorzystania ewentualnych wizerunków osób pojawiających się w utworach na polach eksploatacji wskazanych wyżej. 3. W przypadku zaistnienia w związku z wymaganiami Projektu po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do utworu na innych polach eksploatacji niż wyraźnie określone w 2, Zamawiający zgłosi taką potrzebę Wykonawcy i strony w terminie 14 dni kalendarzowych zawrą umowę przekazującą autorskie prawa majątkowe na tych polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego na warunkach określonych w niniejszej umowie (i bez dodatkowych odpłatności). Wykonawca oświadcza, że zapewni sobie pełnię praw autorskich w zakresie wszystkich znanych w chwili podpisania umowy pól eksploatacji, tak aby wykonanie nin. postanowienia umowy było możliwe. W przypadku gdyby dodatkowa odpłatność była jednak wymagana (przepisami prawa) Zamawiający dokona zapłaty w kwocie 5 zł brutto za każde dodatkowe pole eksploatacji utworu (utworów). 4. Wykonawca oświadcza, że wykonane i dostarczone utwory (utwór) jest wolny od wad fizycznych i prawnych, służą mu wyłącznie majątkowe prawa autorskie do utworów w zakresie koniecznym do przeniesienia tych praw na Zamawiającego oraz, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone. Nadto Wykonawca oświadcza, że rozporządzenie utworami nie narusza żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej osób trzecich, w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych. Jednocześnie w przypadku, gdy utwory (utwór) wytworzone w ramach projektu składają się z innych utworów, do których Wykonawca nie przysługują autorskie prawa majątkowe, Wykonawca oświadcza, iż posiada licencję umożliwiającą korzystanie z utworów składowych oraz upowszechnianie wypracowanych utworów w trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu oraz udziela sublicencji na polach eksploatacji określonych w 2 na rzecz Nabywcy. Za przekazanie sublicencji nie należy się dodatkowe wynagrodzenie. Sublicencji, o której stanową zdania poprzedzające, Wykonawca udzieli wraz z prawem udzielenia dalszych sublicencji lub ewentualnie udzieli sublicencji również następcy prawnemu Zamawiającego (na rzecz którego Zamawiający przeniesie majątkowe prawa autorskie). W przypadku elementów utworów, które są niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania, a co do których Wykonawcy nie przysługują prawa autorskie, Wykonawca udzieli PAIP licencji co najmniej ww. zakresie, w szczególności w takim zakresie, w jakim nabył je od podmiotów dysponujących prawami do

9 ww. utworów, z możliwością udzielenia ww. sublicencji. Lista i treść tych ww. licencji stanowi załącznik nr do nin. umowy. 5. Jeżeli po odebraniu utworu (utworów) okaże się, iż utwór ma wady fizyczne, prawne lub nastąpiły inne okoliczności uniemożliwiające korzystanie z utworu i przysługujących przez PAIP lub jego następcę prawnego praw, Wykonawca, w terminie wskazanym przez PAIP, zobowiązany jest do dostarczenia innej wersji utworu wolnej od wad, spełniającej wymagania określone w niniejszej umowie oraz naprawienia szkód powstałych z tego tytułu po stronie PAIP. PAIP w razie niewykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa wyżej, jest uprawniony do odstąpienia od umowy, co nie wyłącza obowiązku zapłaty przez Wykonawcę odszkodowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim. PAIP prawo odstąpienia od umowy może wykonać w terminie 45 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy. 6. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec PAIP w związku z korzystaniem przez niego z praw autorskich dotyczących utworu (utworów), w szczególności roszczeń związanych z naruszeniem jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej, PAIP poinformuje Wykonawcę o zgłoszeniu roszczeń, a Wykonawca zobowiązuje się zwolnić PAIP z odpowiedzialności wobec osób trzecich, w szczególności poprzez: a) podjęcie działań mających na celu zażegnanie sporu wraz z poniesieniem związanych z tym wszelkich kosztów, wstąpienie do toczącego się postępowania, a w razie braku takiej możliwości wystąpienie z interwencją uboczną po stronie PAIP; b) zapłacenie na rzecz osoby trzeciej kwot zasądzonych od PAIP prawomocnym wyrokiem sądu lub przyznanych na podstawie innego ostatecznego orzeczenia lub niewzruszalnej decyzji odpowiednich organów, w tym także zapłacenie zasądzonych od PAIP na rzecz osoby trzeciej kosztów procesu lub innego postępowania, w tym kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego przed organami wymiaru sprawiedliwości, a w przypadku zapłacenia tych kwot przez PAIP lub ich wyegzekwowania od PAIP przez osobę trzecią zwrócenie na rzecz PAIP kwoty wraz z kosztami celowej egzekucji, a ponadto zwrócenie PAIP także zapłaconych przez niego kosztów doradztwa prawnego, z którego PAIP skorzystał w związku z wystąpieniem osoby trzeciej, które nie zostały pokryte zasądzonym na rzecz PAIP od osoby trzeciej zwrotem kosztów zastępstwa procesowego. PAIP zobowiązuje się, że nie będzie uznawał żadnych roszczeń osób trzecich, zgłoszonych w przypadkach opisanych w powyżej. Wykonawca będzie uprawniony do przyjęcia wyłącznej obrony, w tym apelacji oraz zawarcia ugody. 7. W przypadku gdyby do efektywnego wykonywania praw wskazanych w powyższych postanowieniach (w szczególności w zakresie praw zależnych) niezbędne były dodatkowe dane, dokumenty lub informacje, Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania ww. danych w terminie 14 dnia od dnia zgłoszenia żądania. 8. Zamawiający zachowuje prawo do żądania dokonania poprawek lub zmian utworów (utworu) bądź żądania dostarczenia nowej wersji utworów (utworu), w przypadku gdy posiadają wady fizyczne lub prawne. 9. Strony ustalają, że gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia pod adresem utworów (utworu), Wykonawca, po zawiadomieniu przez Zamawiającego lub jego następcę prawnego, przystąpi do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko lub przystąpi do postepowania sadowego toczonego w stosunku do Zamawiającego (lub jego następcy prawnego) oraz zaspokoi wszelkie związane z tym roszczenia, a w razie ich zasadzenia od Zamawiającego (lub jego następcy prawnego) zwróci Nabywcy całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej. 10. Powyższe zasady obowiązują również w przypadku, gdy niniejsza umowa wygaśnie lub zostanie rozwiązana przed terminem, na który została zawarta, o ile będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji celu umowy i Projektu, a nie będą temu sprzeciwiały się przepisy prawa. 11. Za przeniesienie praw własności intelektualnej, o których mowa w powyższych postanowieniach, Wykonawcy będzie

10 przysługiwać wyłącznie wynagrodzenie, o którym mowa w 4 niniejszej umowy. 12. Strony oświadczają, że poprzez podpisanie niniejszej umowy nastąpił skutek rozporządzający przeniesienie całości autorskich praw majątkowych, a Zamawiający potwierdzi otrzymanie utworu podpisaniem Protokołu przekazania utworu w zakresie dotyczącym przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz umowy licencyjnej. Nie wyłącza to uprawnienia Zamawiającego do żądania dokonania poprawek lub zmian utworu bądź żądania dostarczenia nowej wersji utworu, w przypadku gdy utwór posiada wady fizyczne lub prawne. Z chwilą przekazania utworów PAIP uzyskuje również własność nośników, na których je przekazano (w ramach wynagrodzenia umownego). 13. Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji na czas trwania Projektu na prawidłowe wykonanie i funkcjonowanie utworów będących przedmiotem umowy, w tym także mieści się usługa asysty technicznej w zakresie niezębnym do prawidłowego funkcjonowania utworów. 7 [Poufność współpracy i ochrona danych] 1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy i nie ujawniania ich osobom trzecim, zarówno w czasie trwania umowy, jak również po jej rozwiązaniu. 2. Wykonawca może ujawnić informacje, o których mowa w ust. 1: za zgodą Zleceniodawcy, w przypadkach określonych przepisami prawa. 3. Specjalne wymogi dotyczące zasad poufności Zleceniodawcy obowiązują również Wykonawcę. 4. Naruszenie obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu, w szczególności nieuzasadnione celem i przedmiotem niniejszej umowy złamanie zasady poufności, stanowi ciężkie naruszenie istotnych postanowień niniejszej umowy. 5. W przypadku wejścia w posiadanie przez Wykonawcę jakichkolwiek danych osobowych w związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do ochrony tych danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym do stosowania wymaganych technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych. 6. O ile okaże się to niezbędne do realizacji umowy strony zawrą odpowiednią umowę o przetwarzanie danych osobowych, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. 8 [Postanowienia końcowe] 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swej ważności zgodnej woli Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych umowę należy wykładać w szczególności w zgodzie z przepisami prawa oraz z uwzględnieniem celu-przedmiotu niniejszej Umowy oraz celu Projektu, a także z uwzględnieniem zapisów zapytania ofertowego Zamawiającego, oferty Wykonawcy, całokształtu postanowień umowy oraz uwarunkowań finansowych, prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją projektu, współfinansowanego z funduszy UE.

11 4. W przypadku nieważności któregokolwiek postanowienia niniejszej umowy postanowienie to w najmniejszej możliwej części niezgodnej z prawem (zdań, zdania, części zdania) nie znajduje zastosowania; strony zaś będą dążyły do takiego uregulowania swoich stosunków w drodze aneksu do umowy lub faktycznej współpracy, który w najwyższym możliwych stopniu będzie zgodny z celami nieważnych postanowień, przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz uwarunkowaniami prawnymi związanymi z realizacją projektu współfinansowanego z funduszy UE. 5. Wszelkie spory, kontrowersje i roszczenia powstające pomiędzy Stronami w związku z Umową, w tym między innymi dotyczące naruszenia, rozwiązania i ważności Umowy będą ostatecznie rozstrzygnięte przez sąd powszechny. 6. Umowa sporządzona została w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze Stron. Zamawiający Wykonawca Załączniki: 1. Wzór protokołu zdawczo odbiorczego; 2. Wzór protokołu przekazania praw autorskich;

12 Załącznik nr 1: Poznań, dnia... roku WZÓR PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO W dniu... dokonano odbioru prac przewidzianych w Umowie...z dnia... r. dotyczącej... zawartej pomiędzy: Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, z siedzibą w Poznaniu (60-578) przy ul. Cienistej 3, posiadającym numer REGON oraz numer NIP , wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , reprezentowanym przez: Wojciecha Gilewskiego - Prezesa Zarządu zwanym dalej Zamawiającym, a firmą:... Zakres prac przewidzianych w umowie:... Niniejszy protokół stanowi potwierdzenie wykonania i odebrania przez Zamawiającego ww. prac. Przedmiot odbioru przyjęto bez zastrzeżeń / zgłoszono zastrzeżenia.. Zamawiający Wykonawca......

13 Załącznik nr 2: Poznań,... roku WZÓR PROTOKOŁU PRZEKAZANIA UTWORU W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH (PRAW AUTORSKICH MAJĄTKOWYCH ORAZ LICENCJI) 1. NAZWA PROJEKTU UMOWA POTWIERDZENIE PRZEKAZANIA PRAW AUTRSKICH Wykonawca niniejszym potwierdza przeniesienie zgodnie z przepisami prawa praw do utworu (utworów) w zakresie określonym umową. 4. POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA PRAW AUTORSKICH Zamawiający oświadcza, że przyjmuje ww. prawa autorskie do utworu (utworów), w ramach wynagrodzenia określonego umową, na warunkach określonych w umowie, w tym z zachowaniem prawa do żądania poprawek lub zmian utworów (utworu) bądź żądania dostarczenia nowej wersji utworów, w przypadku gdy posiadają wady fizyczne lub prawne. 5. UWAGI Zamawiający Wykonawca

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe oraz umowa licencyjna (Wzór dotyczy utworów wytworzonych w ramach projektów standardowych, innowacyjnych i ponadnarodowych)* 1 Nr umowy: zawarta w [miejsce zawarcia

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) Umowa zlecenia nr Zawarta w Olsztynie, dnia 2014, pomiędzy: Warmińsko- Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie, przy Placu Gen. Józefa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../3.3.4./2014/wi

Umowa nr../3.3.4./2014/wi Umowa nr../3.3.4./2014/wi Zawarta w dniu.. 2015 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Stowarzyszeniem Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) z siedzibą w Poznaniu (60-587), przy ul. Cienista 3,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /3.3.4./2014/IP

Umowa nr /3.3.4./2014/IP Umowa nr /3.3.4./2014/IP Zawarta w dniu. 2014 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Stowarzyszeniem Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) z siedzibą w Poznaniu (60-587), przy ul. Cienista 3, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu 2016 roku, w, pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu 2016 roku, w, pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 2.1 UMOWA zawarta w dniu 2016 roku, w, pomiędzy: Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Samodzielnym Oddziałem w Zielonej Górze, ul. Żeromskiego 3, 65-066 Zielona Góra, KRS 0000122355, NIP 9290118015

Bardziej szczegółowo

The scientific environment integration of the Polish Ukrainian borderland area Integracja środowisk naukowych obszaru pogranicza polsko-ukraińskiego

The scientific environment integration of the Polish Ukrainian borderland area Integracja środowisk naukowych obszaru pogranicza polsko-ukraińskiego ZP/PL-UK/2/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Tłumaczenie z języka polskiego na język angielski wraz z korektą językową streszczeń artykułów naukowych z dziedziny rolnictwa, biologii i nauk pokrewnych

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

UMOWA. (wzór, minimalny zakres)., z siedzibą w.., ul..., reprezentowaną przez:.., w dalszej części niniejszej umowy zwanym Wykonawcą a

UMOWA. (wzór, minimalny zakres)., z siedzibą w.., ul..., reprezentowaną przez:.., w dalszej części niniejszej umowy zwanym Wykonawcą a UMOWA (wzór, minimalny zakres) zawarta w dniu 2014 roku, w Poznaniu, pomiędzy:., z siedzibą w.., ul..., reprezentowaną przez:.., w dalszej części niniejszej umowy zwanym Wykonawcą a Stowarzyszeniem Poznański

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA WYKONANIE TŁUMACZENIA PISEMNEGO

WZÓR UMOWY NA WYKONANIE TŁUMACZENIA PISEMNEGO ZP/PL-UK/14/2015 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Tłumaczenie z języka polskiego na język angielski wraz z korektą językową streszczeń artykułów naukowych z dziedziny rolnictwa, biologii i nauk pokrewnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA.., z siedzibą w.., ul..., reprezentowaną przez:.., w dalszej części niniejszej umowy zwanym Wykonawcą a

UMOWA.., z siedzibą w.., ul..., reprezentowaną przez:.., w dalszej części niniejszej umowy zwanym Wykonawcą a UMOWA zawarta w dniu 2014 roku, w Poznaniu, pomiędzy:., z siedzibą w.., ul..., reprezentowaną przez:.., w dalszej części niniejszej umowy zwanym Wykonawcą a Stowarzyszeniem Poznański Akademicki Inkubator

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 WZÓR UMOWY

Załącznik 1 WZÓR UMOWY Załącznik 1 WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta wdniu... w pomiędzy Ptaki Polskie stowarzyszeniem Ptaki Polskie, z siedzibą w Goniądzu przy ul. Dolistowskiej 21, kod pocztowy 19-110, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Wykonawcą, zwane

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą UMOWA zawarta w dniu..r. we Wrocławiu, pomiędzy: Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego (Kod CPV: 79810000-5 Usługi drukowania) UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

PROJEKT UMOWY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Nr postępowania ZP.271.2.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ PROJEKT UMOWY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Zadanie nr 1 - Remont Ulicy Akacjowej i części

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..2015 (wzór)

UMOWA NR..2015 (wzór) UMOWA NR..2015 (wzór) Zawarta w dniu. 2015 r. w Nowym Targu pomiędzy: Gminą Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, REGON 491892570, NIP 7352833352, reprezentowaną przez: Jana Smarducha Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR..

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR.. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR.. zawarta w dniu. roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-24-10-470, REGON 431028631, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273....2014 zawarta w dniu.... 2014 roku w Toruniu, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1., 2... a.. zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści:

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści: WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu r. w Lubinie, pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie reprezentowaną przez: Tomasza Sobeckiego Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 Załącznik nr 6 - Wzór Umowy Zawarta w Toruniu w dniu pomiędzy: Lech Consulting Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podmurnej 65/1, 87-100 Toruń, NIP: 9562294052, REGON: 341044677,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH Nr Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr.

UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr. Załącznik nr 6 UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr. Zawarta w dniu r., pomiędzy: Lubelską Fundacją Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa nr /2016

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa nr /2016 Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr /2016 zawarta dnia r. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści:

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści: UMOWA Nr. zawarta w dniu... 2012 r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Spiczyn, z siedzibą w Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn, reprezentowaną przez Wójta Gminy Spiczyn Mirosław Krzysiaka, w imieniu której działa, na

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR INES 2011/.../..

UMOWA NR INES 2011/.../.. UMOWA NR INES 2011/.../.. realizowana na podstawie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności usługi, na podstawie umowy z dnia 2 czerwca 2010 roku nr UDA-POKL.07.02.02-12-018/09-00 o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr FAE/14/pokl/2015 zawierający wzór umowy ramowej, która po stosownych uzupełnieniach zostanie zawarta dla realizacji zamówienia. WZÓR UMOWA RAMOWA O REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 10/DWF/PN/2013 UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r.

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r. GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

firmą.. z siedzibą w., Regon:.., NIP:.., reprezentowaną przez..

firmą.. z siedzibą w., Regon:.., NIP:.., reprezentowaną przez.. ZAŁĄCZNIK NR 3. WZÓR UMOWY W dniu.. w.. została zawarta umowa pomiędzy: Stowarzyszeniem Ptaki Polskie, z siedzibą w Goniądzu przy ul. Dolistowskiej 21, kod pocztowy 19-110, adres do korespondencji: ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.07.02.

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.07.02. FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.07.02.01-06-136/13 Zawarta w

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną Umowa Nr../2016 Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie 00-608, przy al. Niepodległości 188b, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa:

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa: Załącznik nr 4 Umowa nr wzór zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa.,

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5. Załącznik nr 1 Wzór - UMOWA NR zawarta w dniu... 2016 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba w Szczecinie, kod pocztowy 72-207, Plac Stefana Batorego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH Nr Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w ramach realizacji Projektu Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu Projektu,

UMOWA. w ramach realizacji Projektu Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu Projektu, UMOWA Zawarta w dniu roku, pomiędzy:... z siedzibą w, ul.,., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, posługującego się nadanym mu Numerem Identyfikacji Podatkowej oraz numerem REGON reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/ /2015. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia.2015 r.

3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/ /2015. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia.2015 r. 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl 3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS zawarta w dniu 20. r. w Warszawie, pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2/WnK/2015 UMOWA WARUNKOWA W związku z przygotowaniami do przedsięwzięcia projektowego pt... współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY U M O W A (PROJEKT)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY U M O W A (PROJEKT) Załącznik nr 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY U M O W A (PROJEKT) Zawarta w dniu... Chełmnie pomiędzy: Gminą Miasto Chełmno z siedzibą w przy ul. Dworcowej 1, 86-200 Chełmno, NIP: 875-10-03-167 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta dnia.. w Warszawie pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, NIP: 525-21-50-196, REGON: 016213775 (POT została powołana ustawą

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie opracowania koncepcji prezentacji video tras turystycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.../11. ... zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA nr.../11. ... zwanym dalej Wykonawcą Zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy: UMOWA nr.../11 Krakowskim Centrum Rehabilitacji 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy:

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13 Podlaską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY UMOWA o realizację zamówienia na wykonanie ekspertyzy pod tytułem Komplementarność wsparcia z potencjałami i specjalizacjami województwa mazowieckiego zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie, wydanie i kolportaż biuletynu informacyjnego o tematyce ornitologicznej, zwane dalej "Zadaniem".

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie, wydanie i kolportaż biuletynu informacyjnego o tematyce ornitologicznej, zwane dalej Zadaniem. Załącznik nr 1 do SIWZ Umowa o dzieło W dniu 2006 r. pomiędzy firmą PARUS PROJEKT z siedzibą w Jaraczewie 63-233, ul. Golska 4, reprezentowanym przez Panem Bartoszem Skrzypczakiem właścicielem firmy, zwanym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wspólnotowego PROGRESS. wzór umowy znak sprawy: 14DAE/PN/2015

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wspólnotowego PROGRESS. wzór umowy znak sprawy: 14DAE/PN/2015 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak sprawy: 14/DAE/PN/2015 (wzór nie załączać do oferty) UMOWA Nr 14/DAE/PN/2015 W dniu... 2015 roku w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA O DZIEŁO Nr zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: Toruńską Infrastrukturą Sportową Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 27 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

2 TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

2 TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik Nr 2 do SIWZ wzór umowy UMOWA nr zawarta w Nysie, w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Nysa, z siedzibą przy ul. Kolejowej 15, 48-300 Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz

Bardziej szczegółowo

UMOWA WZÓR. Posiadającą/ym nr PESEL., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

UMOWA WZÓR. Posiadającą/ym nr PESEL., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego Nr IR. 272.3.15.2013.III UMOWA WZÓR zawarta w dniu. w Kłobucku, pomiędzy: Powiatem Kłobuckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy Umowa o dzieło zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Joannę Niedziałkowską Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

a.. z siedzibą w.. (..) przy ul.., NIP:.., REGON: zarejestrowaną w. prowadzonej przez.. pod numerem. reprezentowaną przez:

a.. z siedzibą w.. (..) przy ul.., NIP:.., REGON: zarejestrowaną w. prowadzonej przez.. pod numerem. reprezentowaną przez: Umowa z przekazaniem praw autorskich nr ZSWES/./ /. zawarta w ramach projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej (nr umowy: UDA-POKL.01.02.00-00-005/09-00) realizowanego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Projekt Energia Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA WZÓR

Projekt Energia Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA WZÓR Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego Nr ZS/4415/61/2014/RK UMOWA WZÓR zawarta w dniu. w Kłobucku, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego z siedzibą w Kłobucku, przy ul. Zamkowej 6 posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego zawarta w dniu. r. w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana

Bardziej szczegółowo

na stworzenie serwisu internetowego o Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim oraz świadczenie usługi wspomagania rozwoju serwisu i usługi hostingowej

na stworzenie serwisu internetowego o Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim oraz świadczenie usługi wspomagania rozwoju serwisu i usługi hostingowej Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na stworzenie serwisu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą w..., ul...., wpisana-... do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w... pod numerem ( RHB ) KRS..., reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy:

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Rozdział III Wzór umowy UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dot. część nr 2 UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ zawarta w Olsztynie w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015 (wzór)

Umowa nr /2015 (wzór) Załącznik 2 do SIWZ Umowa nr /2015 (wzór) w dniu r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy UMOWA nr... na realizację usługi w zakresie zaprojektowania i budowy dwujęzycznej strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Twoje Serce Twoim Życiem wraz z usługą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy UMOWA Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu. pomiędzy: Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA. wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu. pomiędzy: Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. /PROJEKT/

UMOWA Nr.. /PROJEKT/ UMOWA Nr.. /PROJEKT/ W dniu 2016 r. w Piaskach, pomiędzy: GMINĄ PIASKI, mającą swą siedzibę w Piaskach 63-820 Piaski, przy ul. 6 stycznia 1, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6961750389,

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo