I. PRZEDMIOT PRZETARGU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. PRZEDMIOT PRZETARGU"

Transkrypt

1 WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W BYTOMIU PRZY UL. WOJCIECHA KILARA, W OBSZARZE BYTOMSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ (BSAG) I. PRZEDMIOT PRZETARGU Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni m 2, położonej w Bytomiu przy ul. Wojciecha Kilara, w obszarze Bytomskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (BSAG), zgodnie z regulaminem BSAG. II. OPIS NIERUCHOMOŚCI Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej: - działka gruntu nr 7871/605 o powierzchni 5957 m 2 (obręb Rozbark, k.m. 1), - działka gruntu nr 8287/605 o powierzchni 6925 m 2 (obręb Rozbark, k.m. 1), - działka gruntu nr 8288/605 o powierzchni 7469 m 2 (obręb Rozbark, k.m. 1). Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi m 2. Działki zapisane są w księdze wieczystej KA1Y/ /0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu. Działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów (obciążeń). Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, użytkowanie wieczyste - Gmina Bytom. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, wchodząca w skład Bytomskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (obszar III). Skomunikowanie terenu należy przewidzieć od ul. Kilara. Podstawowe media znajdują się w ul. Kilara (sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i ciepłownicza). Przyłącza mediów do dzierżawionego terenu przyszły dzierżawca będzie musiał wykonać na własny koszt. Nieruchomość znajduje się poza terenem górniczym. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta: Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dawnej KWK Rozbark, działka nr 7871/605 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 2UU, a działki nr 8287/605 i 8288/605 na obszarze oznaczonym symbolem 3UU. Przedmiotowy teren przeznaczony jest pod zabudowę usługową, w tym obiekty handlu wielkopowierzchniowego, obiekty sportowe, obiekty produkcyjne nowoczesnych technologii, obiekty usług kultury, obiekty usług publicznych. Zagospodarowanie terenu musi być zgodne z ustaleniami ww. planu. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zamówić w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2, w pokoju nr 402, tel. (32) Wypis z ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest dostępny na stronie: / biznes/ Bytomska Strefa Aktywności Gospodarczej (BSAG)/. III. OKRES DZIERŻAWY ORAZ CZYNSZ DZIERŻAWNY Okres dzierżawy: umowa dzierżawy na okres 10 lat. Warunki rozwiązania i wypowiedzenia umowy dzierżawy zawarte są w ust. 5 pkt 5, 6 i 7 Regulaminu Bytomskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (BSAG), dostępnego na stronie: / biznes/bytomska Strefa Aktywności Gospodarczej (BSAG)/. Wywoławczy miesięczny czynsz za dzierżawę nieruchomości wynosi 2035,10 zł Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 1

2 Miesięczny czynsz płatny będzie kwartalnie w następujących terminach: za I kwartał do 15- go marca, za II kwartał do 15-go maja, za III kwartał do 15-go września i za IV kwartał do 15-go listopada każdego roku. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, począwszy od dnia 1 stycznia 2014 roku. Podmiot, z którym zawierana będzie umowa dzierżawy wnosi kaucję zabezpieczającą należyte wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 2000 złotych, za każde pełne 1000 m 2 dzierżawionej powierzchni. Kaucja wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym zostanie ona zdeponowana, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji z tytułu przelewu na rachunek bankowy, zostanie zwrócona dzierżawcy po dostarczeniu przez niego decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż zastrzeżona w umowie dzierżawy, na podstawie pisemnego wniosku, w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Kaucja nie podlega zwrotowi w razie niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b regulaminu. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 6 kaucja podlegać będzie zaliczeniu na poczet zaległego czynszu dzierżawnego. IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Wadium w wysokości 410 zł należy wnosić w pieniądzu w kasie tut. urzędu w pokoju nr 213 (pn ; wt. - pt ) lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Bytomiu: GETIN Bank S.A. Oddział Bytom nr , w terminie do dnia 18 września 2014 r. włącznie. Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego uczestnika przetargu lub datę stempla potwierdzającego dokonanie wpłaty. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY I KRYTERIA JEJ OCENY Prawidłowo sporządzona oferta powinna zawierać: 1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna; 2. datę sporządzenia oferty; 3. krótka charakterystyka oferenta; 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; 5. oferowany czynsz dzierżawy wyższy od wywoławczego czynszu dzierżawnego; 6. biznes plan oraz harmonogram realizacji przedsięwzięcia; 7. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym nieruchomości; 8. oświadczenie podmiotu, że nie prowadzi on działalności gospodarczej na terenie Gminy Bytom lub że prowadzona przez niego działalność gospodarcza na terenie 2

3 Bytomia została zarejestrowana nie wcześniej niż na 3 miesiące przed przystąpieniem do przetargu na dzierżawę nieruchomości na terenie BSAG albo, że zamierza on przenieść działalność prowadzoną na terenie Bytomia do BSAG, tworząc nowe miejsca pracy, które zostaną utrzymane przez okres co najmniej 12 miesięcy, w ilości co najmniej 5 miejsc na pierwsze pełne 1000 m 2 wydzierżawionej powierzchni, a na kolejne rozpoczęte 1000 m 2-2 miejsca pracy. 9. oświadczenie o ilości miejsc pracy planowanych do utworzenia w związku z wydzierżawieniem nieruchomości; 10. oświadczenie podmiotu, że zabuduje dzierżawioną nieruchomość obiektami użytkowymi trwale związanymi z gruntem o określonej w umowie dzierżawy minimalnej powierzchni, w ciągu 3 lat od dnia podpisania umowy dzierżawy; W uzasadnionych przypadkach na wniosek podmiotu zawierającego umowę dzierżawy Gmina Bytom może wyrazić zgodę na inną formę zabudowy. 11. oświadczenie podmiotu nie prowadzącego działalności na terenie Bytomia, że przeniesie on działalność gospodarczą na teren Bytomia, nie później niż w ciągu 3 lat od podpisania umowy dzierżawy; 12. oświadczenie podmiotu o zapoznaniu się z regulaminem Bytomskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przyjętym zarządzeniem nr 328 Prezydenta Bytomia z dnia 24 lipca 2013r., zarządzeniem nr 359 z dnia 8 sierpnia 2013 r., zarządzeniem nr 567 z dnia 4 grudnia 2013 r., zarządzeniem nr 28 z dnia 22 stycznia 2014 r. i zarządzeniem nr 285 Prezydenta Bytomia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 328 Prezydenta Bytomia z dnia 24 lipca 2013 r.; 13. oświadczenie podmiotu o zapoznaniu się z projektem Umowy dzierżawy, dostępnym na stronie /biznes/ Bytomska Strefa Aktywności Gospodarczej (BSAG)/ - Dzierżawa nieruchomości BSAG Projekt umowy dzierżawy - ul. Kilara/; 14. termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, przy czym termin zakończenia inwestycji powinien być określony poprzez podanie dnia, miesiąca i roku, jednak nie później niż w ciągu 3 lat od podpisania umowy dzierżawy; 15. dowód wpłaty wadium - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę / osoby upoważnione przez niego; 16. aktualny - ważny 3 miesiące - odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę / osoby upoważnione przez niego; 17. aktualne - ważne 3 miesiące - zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami oraz opłatami oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę / osoby upoważnione przez niego); 3

4 18. aktualne - ważne 3 miesiące zaświadczenie właściwego oddziału ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę / osoby upoważnione przez niego; 19. decyzję o nadaniu nr REGON, NIP - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę / osoby upoważnione przez niego. Oświadczenia wyżej wyszczególnione w punktach 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 można pobrać ze strony internetowej tut. urzędu: Dzierżawa nieruchomości oraz Strefa Aktywności Gospodarczej (BSAG) - Dzierżawa nieruchomości BSAG Oświadczenia ul. Kilara/. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta. Oferta powinna być sporządzona: - pismem maszynowym, - w języku polskim, - zaopatrzona w spis treści, - podpisana przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, - wszystkie strony winny być ponumerowane, parafowane i na trwałe spięte w całość, - wszystkie oświadczenia i załączniki winny być podpisane przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania oferenta w przetargu. Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert i procentowe określenie ich wag: 1) oferowany czynsz dzierżawy (wyższy od czynszu wywoławczego) - 10 % 2) ilość planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy, które zostaną utrzymane przez okres co najmniej 12 miesięcy - 60 % 3) termin realizacji inwestycji (zakończenia) - 10 % 4) zaproponowana wartość inwestycji na gruncie - 10 % 5) zaproponowana jakość inwestycji - 10 % Sposób obliczenia wartości punktowych: Kryterium 1 Ilość punktów = x 100 Kryterium 2 Ilość punktów = x 100 Kryterium 3 najlepsza oferta Ilość punktów = x 100 4

5 Kryterium 4 Ilość punktów = x 100 Kryterium 5 Ilość punktów = x 100 Ogólna suma punktów dla oferty = (kryterium 1 x 10 %) + (kryterium 2 x 60%) + (kryterium 3 x 10%) + (kryterium 4 x 10%) + ( kryterium 5 x 10%) Suma punktów (zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku), wynikająca z przeliczenia kryteriów 1-5, da łączną punktację badanej oferty. Wygrywa oferent, który uzyska największą liczbę punktów. Składanie ofert: Oferty w zamkniętej kopercie z napisem: Przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości, położonej w Bytomiu przy ul. Wojciecha Kilara, w obszarze Bytomskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (BSAG), należy złożyć w sekretariacie Wydziału Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju nr 323 (II piętro), w dniu 18 września 2014 r. w godz. od 7.30 do VI. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA DZIERŻAWCY NIERUCHOMOŚCI Dzierżawca wyłoniony w drodze przetargu jest zobowiązany do: 1) zakończenia inwestycji w ciągu 3 lat od dnia podpisania umowy dzierżawy, 2) utworzenia w ciągu 3 lat od dnia podpisania umowy dzierżawy, nowych miejsc pracy, które zostaną utrzymane przez okres co najmniej 12 miesięcy, w ilości zadeklarowanej w ofercie. W przypadku rozwiązania umowy dzierżawy na podstawie porozumienia stron, na wniosek dzierżawcy, bądź też w przypadku jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie dzierżawcy, dzierżawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu nakładów poniesionych na dzierżawioną nieruchomość. VII. TERMIN PRZETARGU Cześć jawna przetargu z udziałem oferentów odbędzie się w dniu 22 września 2014r. o godz w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju nr 200. VIII. TRYB PRZEPROWADZANIA PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów. W części jawnej komisja przetargowa: - podaje liczbę otrzymanych ofert; 5

6 - dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamość osób, które złożyły oferty; - przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów; - weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej; - zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu; - zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli: - nie odpowiadają warunkom przetargu; - zostały złożone po wyznaczonym terminie; - nie zawierają danych wymienionych w pkt V od ppkt 1 do ppkt 19 lub dane te są niekompletne; - do ofert nie dołączono kopii dowodów wpłat wadium; - są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści. Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę oraz inne kryteria wpływające na wybór najkorzystniejszej oferty, ustalone w warunkach przetargu. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu. Prezydentowi Bytomia przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać: Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji - tel. (32) Wydział Strategii i Funduszy Europejskich - pokój nr 226, tel. (32) Wydział Obrotu Nieruchomościami - pokój nr 313a, tel. (32) pokój nr 325, tel. (32)

REGULAMIN. Organizator

REGULAMIN. Organizator REGULAMIN nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności zabudowy nieruchomości położonej w Gądkach przy Dworcowej 6 1 Organizator Przetarg organizowany

Bardziej szczegółowo

Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach Śródmieście sp. z o.o. 43-100 Tychy Al. Piłsudskiego 12 Tychy, dnia 02 stycznia 2012 r. Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach działając na podstawie Uchwały nr 1/10/2011 z dnia 28.10.2011

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach ogłasza o rokowaniach na najem wydzielonej części lokalu położonego w Kielcach przy pl.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach ogłasza o rokowaniach na najem wydzielonej części lokalu położonego w Kielcach przy pl. OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach ogłasza o rokowaniach na najem wydzielonej części lokalu położonego w Kielcach przy pl. Wolności 2 o powierzchni 117,17 m² wraz z dziedzińcem

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przetargu na dzierżawę 1 m 2 powierzchni dachu Szpitala pod 1 maszt z anteną do przesyłu sygnału internetowego.

REGULAMIN przetargu na dzierżawę 1 m 2 powierzchni dachu Szpitala pod 1 maszt z anteną do przesyłu sygnału internetowego. REGULAMIN przetargu na dzierżawę 1 m 2 powierzchni dachu Szpitala pod 1 maszt z anteną do przesyłu sygnału internetowego. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. 1 Przetargiem na dzierżawę objęta jest powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ ROLNOŚRODOWISKOWĄ TERENÓW ŁĄKOWYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W CELU OCHRONY EKOSYSTEMÓW OTWARTYCH W LATACH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ ROLNOŚRODOWISKOWĄ TERENÓW ŁĄKOWYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W CELU OCHRONY EKOSYSTEMÓW OTWARTYCH W LATACH OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ ROLNOŚRODOWISKOWĄ TERENÓW ŁĄKOWYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W CELU OCHRONY EKOSYSTEMÓW OTWARTYCH W LATACH 2013-2017 Organizator przetargu: Kampinoski Park Narodowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż ruchomości oraz wynajmu/dzierżawy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP III/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000, zł TRYB: Przetarg nieograniczony 1 Zatwierdził: 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SIWZ Część I. Wskazówki dla Wykonawców PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Opracowanie studium wykonalności oraz pozyskanie decyzji środowiskowej na budowę trzeciego połączenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE Warszawa, dn.2014r. działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku. ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 z dnia 4 października 2010 roku. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż Autobusu marki VOLKSWAGEN VW LT 35 2,5 TDI, o numerze rejestracyjnym CTR N700 i zbycia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Wynajem pomieszczenia magazynowego o powierzchni 7 m 2 zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Niemcewicza 2

Wynajem pomieszczenia magazynowego o powierzchni 7 m 2 zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Niemcewicza 2 WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 Tel.: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80 NIP: 526-17-36-429 REGON: 000294674

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo