Człowiek - najlepsza inwestycja POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI ŁĘCZYCA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek - najlepsza inwestycja POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA"

Transkrypt

1 POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI ŁĘCZYCA Udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej euro w trybie zapytania ofertowego OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi obejmujące sprawowanie opieki merytorycznej w projekcie Dobry zawód - lepsza przyszłość w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łeczycy przy ulicy Ozorkowskie Przedmieście 2, Łęczyca Łęczyca r. S t r o n a 1

2 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi obejmujące sprawowanie opieki merytorycznej w projekcie Dobry zawód - lepsza przyszłość w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łeczycy przy ulicy Ozorkowskie Przedmieście 2, Łęczyca 1.1 Nazwa oraz adres zamawiającego. I. INFORMACJE PODSTAWOWE POWIAT ŁĘCZYCKI pl. T. Kościuszki Łęczyca tel. (0-24) Godziny urzędowania: pon., wt, czw śr pt Konto bankowe:bank Spółdzielczy w Poddębicach Filia włęczycy Numer NIP: Numer REGON: Tryb udzielenia zamówienia. Udzielenie zamówienia publicznegoo wartości poniżej euro zgodnie z: 1. zarządzeniem Starosty Łęczyckiego z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie regulaminu udzielnaia przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczajacej równowartości kwoty euro, 2. sekcji 3 Przejrzystość i konkurencyjność wydatków wytycznych z dnia 2 kwietnia 2014 roku w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (IR/KL/1(10)/04/14) w trybie zapytania ofertowego. 1.3Opis przedmiotu zamówienia. Nazwa zamówienia: Usługi obejmujące sprawowanie opieki merytorycznej w projekcie Dobry zawód - lepsza przyszłość w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łeczycy przy ulicy Ozorkowskie Przedmieście 2, Łęczyca S t r o n a 2

3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące sprawowanie opieki merytorycznej w projekcie Dobry zawód - lepsza przyszłość w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łeczycy przy ulicy Ozorkowskie Przedmieście 2, Łęczyca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres zadań wykonawcy obejmuje w szczególności: a. kontakty z uczestnikami i ich opiekunami, b. opiniowanie programów zajęć, c. opiniowanie harmonogramów zajęć, d. nadzór merytoryczny nad programami zajęć, e. kontrola realizacji programów zajęć, f. kontrola merytoryczna zajęć, g. przygotowanie i kontrolowanie planu zajęć, h. nadzór merytoryczny nad wyborem pomocy dydaktycznych, i. promocja projektu Dobry zawód - lepsza przyszłość i upowszechnianie oraz wypromowanie rezultatów. j. inne zadania wyznaczone przez koordynatora projektu. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: a. wykonywane przez siebie zadania, b. jakość i terminowość realizacji powierzonych mu obowiązków, c. szkody wyrządzone przez swoje działania lub zaniechania podczas wykonywania przedmiotu umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest: a. współpracować z zespołem projektowym, b. prowadzić wymaganą dokumentację dotyczącą realizowanych zadań, c. wykonać usługę w czasie nie dłuższym niż 816 godzin w całym projekcie. 4. Wymagania mogą ulec zmianie ze względu na zmiany w projekcie lub dokumentach programowych. 5. W ramach zamówienia nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wspólny słownik zamówień (CPV) Różne usługi szkolne 1.4Termin wykonania zamówienia. Termin realizacji zamówieniawrzesień czerwiec Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; S t r o n a 3

4 3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 5. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie prawa. W szczególności w postępowaniu nie mogą wziąć udziału podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Spełnienie warunków określonych w pkt Zamawiający oceni na podstawie następujących dokumentów składanych przez Wykonawców: 1. wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1), 2. dokumenty potwiedzającewykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, 3. dokumenty potwiedzającestopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, 4. dokumenty potwiedzające przynajmniej 5- letnie doświadczenie pracy na stanowisku kierowniczym w oświacie, 5. życiorys osoby, która będzie pełniła funkcję opiekuna merytorycznego, 6. wypełnione załączniki do niniejszego postępowania (załączniki nr. 2-3) Weryfikacja przez zamawiającego warunków określonych w pkt Zamawiający rozpatrzy tylko kompletne oferty tzn. wypełniony formularz ofertowy wraz ze wszystkimiwymaganymidokumentami wymienionymi w pkt Niezłożenie wszystkich dokumentów powoduje odrzucenie oferty przez Zamawiającego bez jej badania. 2. Jeżeli Zamawiający na podstawie złożonej przez wykonawcę oferty lub załączonych dokumentów poweźmie wątpliwości co do rzetelności, kwalifikacji lub możliwości realizacji zadania przez wyznaczone przez niego osoby, zwróci się do wykonawcy o wyjaśnienie. Jeżeli wykonawca nie odpowie lub jego wyjaśnienia będą niewystarczające, to zamawiający odrzuci ofertę takiego wykonawcy. 1.6 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także S t r o n a 4

5 wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu oraz a.dodatkowo zapytania oraz protesty prosimy o przysyłanie również e- mailem(format doc Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje za pomocą faksu lub , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest Pani Katarzyna Dąbrowska - koordynator projektu tel Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 1.8 Termin związania ofertą. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert. 1.9 Opis sposobu przygotowania ofert Wymagania ogólne 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie formularzem ofetowym. 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty lub jego kopię poświadczoną przez notariusza. 5. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane. Oferta powinna mieć format nie większy niż A4. 6. Wszystkie zapisane strony oferty winny być podpisane. 7. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem). 8. Oferta winna zawierać spis treści wszelkich oświadczeń, dokumentów znajdujących się w ofercie wraz z podaniem numerów stron, na których się znajdują. Kopie dołączonych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 9. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie S t r o n a 5

6 oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Tajemnica przedsiębiorstwa Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa dołączone w formie odrębnego załącznika należy podać również w formularzu oferty Zmiana lub wycofanie oferty 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. 2. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANE Miejsce oraz termin składania ofert. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łeczycy przy ulicy Ozorkowskie Przedmieście 2, Łęczyca (sekretariat), tel. (0-24) , fax. (0-24) , do dnia29 września 2014r. do godz Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Przy wyborze i ocenie oferty zamawiający kierować się będzie następującym kryterium: Cena - 100% 2. Oferty oceniane będą w następujący sposób: cena - 100%. Zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił w swojej ofercie jak najniższą cenę. Liczba punktów będzie liczona według poniższego wzoru: n 100% 100, w n - najniższa zaoferowana cena z ofert, w - cena badanej oferty, S t r o n a 6

7 100% - waga kryterium. 3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku. 4. Wykonawca powinien podać cenę jednostkową za 1 godzinę zrealizowanej usługi (cena całkowita za 1 godzinę usługi) oraz podać cenę za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia tj. przemnożyć cenę jednostkową przez liczbę godzin usługi (cena całkowita usługi). 5. Cena obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych wartość podlegającą zapłacie przez zamawiającego na rzecz Wykonawcy: a. w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną, która realizować będzie zamówienie na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie): wartość wszystkich zobowiązań związanych z wykonaniem zamówienia oraz wszelkie pochodne naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami jak dla umów zlecenie (podatek dochodowy, składki ZUS obowiązkowe dla Wykonawcy i Zamawiającego); b. w przypadku pozostałych Wykonawców (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej): wartość wszystkich zobowiązań związanych z wykonaniem zamówienia oraz podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert. 6. Cena podana w ofercie powinna być ceną stałą (ryczałtową) w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia i nie może podlegać jakimkolwiek zmianom z jakiegokolwiek powodu Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wg kryteriów podanych w rozdziale Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na stronie internetowej oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom. 3. W powiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferty wybrano Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 4. Wykonawca stawi się w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego w celu zawarcia umowy. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, nie stawi się do zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny Istotne dla stron postanowienia. 1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wszelkie koszty przygotowania oferty i udziału w postępowaniu obciążają składającego ofertę. 2. Zamawiający może na każdym etapie unieważnić postępowanie bez podania przyczyn. 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 4. Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron. 5. Zamawiający przewiduje z wybranym Wykonawcą podpisanie umowy na wykonanie zamówienia. 6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 14 dni licząc od daty jego doręczenia (wpływu), pod warunkiem otrzymania środków na realizację projektu z S t r o n a 7

8 Instytucji Pośredniczącej, oraz spełnienia wszelkich wymagań przez Wykonawcę. W przypadku opóźnienia w przekazaniu środków finansowych przez Instytucję Pośredniczącą, wypłata wynagrodzenia nastąpi w momencie wpływu środków na konto Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej. Zleceniodawca nie odpowiada wobec Wykonawcy za powyższe opóźnienia w jakikolwiek sposób (np. kary umowne, odsetki). 7. Zleceniodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku: a. rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu, b. przerwania realizacji projektu z jakichkolwiek przyczyn, c. zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 8. W przypadkach określonych punkcie 7 Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy i nie przysługują mu żadne odszkodowania. W innych przypadkach, niż wymienione w punkcie 7, każda za stron może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. S t r o n a 8

9 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego DoPowiat Łęczycki, pl. T. Kościuszki 1, Łęczyca tel. (0-24) fax. (0-24) OFERTA... dnia... r. Działając w imieniu i na rzecz: Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numerfaksu NIP... przystępując do postępowania realizowanego przez Powiat Łęczycki w trybie zapytania ofertowego na: na usługi obejmujące sprawowanie opieki merytorycznej w projekcie Dobry zawód - lepsza przyszłość w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łeczycy przy ulicy Ozorkowskie Przedmieście 2, Łęczyca oferujemy realizację zamówienia na warunkach określonych w poniższej ofercie, zgodnie z warunkami zapytania ofertowego za cenę ofertową: cena całkowita za 1 godzinę usługi:. (słownie) cena całkowita usługi (liczba godzin w danej części x stawka godzinowa): (słownie)... S t r o n a 9

10 1. Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony zapytaniu ofertowym. 2. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowegoi nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do sporządzenia oferty i właściwego wykonania zamówienia. 3. Oświadczamy, że: a. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie; c. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; e. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie prawa. 4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składaniaofert. 5. Osoby upoważnione do podpisania przyszłej umowy: Załącznikami do niniejszej oferty są: Data:..... Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki S t r o n a 10

11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego... (pieczęć Wykonawcy)... dnia... r. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Dobry zawód - lepsza przyszłość Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na zapytanie ofertowe na usługi obejmujące sprawowanie opieki merytorycznej w projekcie Dobry zawód - lepsza przyszłość w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łeczycy przy ulicy Ozorkowskie Przedmieście 2, Łęczyca, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z powodu powiązania kapitałowego lub osobowego z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.... Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki S t r o n a 11

12 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego... (pieczęć Wykonawcy)... dnia... r. Oświadczenie o otrzymaniu oferty Dobry zawód - lepsza przyszłość Oświadczam, że otrzymałem / otrzymałam zapytanie ofertowe na usługi obejmujące sprawowanie opieki merytorycznej w projekcie Dobry zawód - lepsza przyszłość w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łeczycy przy ulicy Ozorkowskie Przedmieście 2, Łęczyca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na co najmniej 10 dni roboczych przed zakończeniem terminu składania ofert.... Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki S t r o n a 12

13 S t r o n a 13 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego... (pieczęć Wykonawcy) Oświadczenie Dobry zawód - lepsza przyszłość Oświadczam, że otrzymałem / otrzymałam informację o wyniku postępowania na zapytanie ofertowe na usługi obejmujące sprawowanie opieki merytorycznej w projekcie Dobry zawód - lepsza przyszłość w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łeczycy przy ulicy Ozorkowskie Przedmieście 2, Łęczyca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki S t r o n a 13

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Dostarczenie i konfiguracja środowiska narzędziowego oraz zamodelowanie i wdrożenie Systemu do Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego na Wyposażenie pól 110 kv stacji Mościska i Mory w zabezpieczenie odcinkowe Konstancin - Jeziorna, marzec

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego na Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A. w zakresie tłumaczeń na wewnętrzne potrzeby Spółki Konstancin

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo