Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)"

Transkrypt

1 Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi prowadzenia zajęć dodatkowych w Zespole Szkół w Łękawicy w ramach projektu pn. Nasze Dzieci, Nasza Przyszłość program rozwojowy Zespołu Szkół w Łękawicy realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół w Łękawicy współfinansowanego z Unii Europejskiej środkami Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego swoim zakresem: - prowadzenie zajęć dodatkowych z. (wskazać rodzaj zajęć zgodny z wybraną częścią / częściami zamówienia na które wykonawca składa ofertę) Strona 1/17

2 w wymiarze. (wskazać ilość godzin w wymiarze zgodnym z wybraną częścią / częściami zamówienia), - świadczenie usług z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi przy tego typu usługach, - terminowe wykonywania wszystkich czynności związanych z realizacją usługi, - poprawność przedstawianych dokumentów w tym kart czasu pracy, harmonogramów, list obecności, dzienników zajęć itp. - przygotowywanie miesięcznych planów zajęć w formie papierowej i dostarczanie ich przed rozpoczęciem każdego miesiąca, - opracowywanie kwartalnych harmonogramów form wsparcia w formie elektronicznej i dostarczanie ich przed rozpoczęciem się każdego kwartału do biura projektu, - przeprowadzenie zajęć dodatkowych w określonym zakresie w danej placówce szkolnej, - prowadzenie list obecności Uczestników Projektu zakwalifikowanych do udziału w projekcie pt. Nasze Dzieci, Nasza Przyszłość program rozwojowy Zespołu Szkół w Łękawicy, - monitorowanie postępów Uczestników Projektu zakwalifikowanych do udziału w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach w projektu pt. Nasze Dzieci, Nasza Przyszłość program rozwojowy Zespołu Szkół w Łękawicy poprzez wypełnianie przez prowadzących zajęcia kart kompetencji ex-ante, w połowie i na koniec realizowanego wsparcia, - prowadzenie dokumentacji z prowadzonych zajęć dodatkowych: dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych w wersji papierowej, - raportowanie o postępie realizowanych zajęć oraz o ewentualnych nieprawidłowościach w tym o nieobecności uczestników projektu, rezygnacji bądź powrocie do projektu, - prowadzenia ewidencji czasu pracy z dokładnością do 1 godziny dydaktycznej, - przekazywanie dokumentacji z przeprowadzonych zajęć dodatkowych po przepracowaniu całego miesiąca do biura projektu. - poddanie się obowiązkowemu szkoleniu z zakresu efektywnego nauczania bądź też w przypadku podmiotu gospodarczego Wykonawców działających za zlecenie Zleceniobiorcy. poniżej podaję/emy: Oferowaną cenę brutto za jedną godzinę dydaktyczną świadczenia usługi prowadzenia zajęć dodatkowych z (wskazać rodzaj zajęć dodatkowych zgodnie z częścią/częściami zamówienia, na którą wykonawca skład ofertę) Strona 2/17

3 obejmującej w/w zakres zadaniowy: zł Słownie:.. Oferowaną cenę brutto świadczenia usługi prowadzenia zajęć dodatkowych z.. (wskazać rodzaj zajęć dodatkowych zgodnie z częścią/częściami zamówienia, na którą wykonawca skład ofertę) w okresie: od dnia podpisania umowy do dnia r. obejmującej w/w zakres zadaniowy wg kalkulacji:.. (suma godzin zgodnie z wybraną częścią/częściami zamówienia) X.. (oferowana cena brutto za jedną godzinę zegarową) =. (oferowana cena brutto) Oferowana cena brutto świadczenia usługi prowadzenia wyżej wymienionych zajęć dodatkowych wynosi zł Słownie:. W cenę usługi winny być wliczone wszystkie opłaty dot. realizacji zadań wskazanych wyżej, których wykonania Wykonawca się podejmuje i za które odpowiada wraz ze składkami ZUS leżący po stronie płatnika, w przypadku obowiązku jego zapłaty. Ponadto: - Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej Strona 3/17

4 zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty. - Oświadczam, że zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do r. - Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone w umowie, - Oświadczam, iż jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu składania ofert. - Oświadczam, że akceptuje proponowany wzór umowy (warunki przyszłej umowy) załącznik nr 4 do SIWZ i zobowiązuje się do jej podpisania w przypadku wyboru niniejszej oferty jako najkorzystniejszej. - Oświadczam, że wszystkie strony niniejszej oferty, łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z... stron, słownie :... Załącznikami do niniejszej oferty są: Miejscowość i data.. Podpis Wykonawcy Strona 4/17

5 Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie Nazwa Wykonawcy... Adres... Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oświadczam, iż zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy: 1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadam wiedzę i doświadczenie 3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.... (miejscowość i data)... podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej Załącznik: Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia jeżeli dotyczy Strona 5/17

6 Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Nazwa Wykonawcy Adres Oświadczam, że w stosunku do mnie/mojej firmy nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)... (miejscowość i data)... podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej Strona 6/17

7 UMOWA ZLECENIE nr: Załącznik nr 4 do SIWZ Zawarta w dniu.. roku w Łękawicy pomiędzy Zespołem Szkół w Łękawicy reprezentowanym przez Barbarę Wnętrzak Dyrektora Zespołu Szkół w Łękawicy Barbarę Walaszek Głównego Księgowego zwanym Zleceniodawcą a. zam.: PESEL: NIP:.. zwanym Zleceniobiorcą. Strony zawierają umowę o następującej treści: 1 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy świadczenie usługi prowadzenia zajęć dodatkowych z w... w wymiarze w tym: -w.. (wskazać placówkę) w wymiarze... -w.. (wskazać placówkę) w wymiarze... w ramach projektu pn. Nasze Dzieci, Nasza Przyszłość program rozwojowy Zespołu Szkół w Łękawicy realizowanym w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół w Łękawicy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Umowa zostaje zawarta na okres: od dnia jej podpisania do dnia r. 3. Wynagrodzenie w ramach niniejszej umowy jest współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 7/17

8 2 1. Wskazana w umowie liczba godzin stanowi maksymalną ilość godzin możliwą do realizacji w ramach niniejszej umowy. Liczba ta może ulec zmianie ze względu na planowaną rekrutację uczestników projektu na rok szkolny 2013/2014 i 2014/2015 oraz ze względu na inne zdarzenia losowe, których zamawiający na etapie sporządzania umowy nie mógł przewidzieć pomimo zachowania zasad staranności. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje jako nauczyciel/ lektor/ trener do prowadzenia zajęć dodatkowych w wymienionym wyżej zakresie. 2. Integralną część niniejszej umowy stanowią: - Oferta Zleceniobiorcy wraz z załącznikami, 3. Zleceniobiorca w ramach prowadzenia zajęć dodatkowych z. zgodnie z harmonogramem godzin zobowiązuje się do: - prowadzenia zajęć dodatkowych z (wskazać rodzaj zajęć zgodny z wybraną częścią / częściami zamówienia na które wykonawca składa ofertę) w wymiarze. (wskazać ilość godzin w wymiarze zgodnym z wybraną częścią / częściami zamówienia), - świadczenia usług z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi przy tego typu usługach, - terminowego wykonywania wszystkich czynności związanych z realizacją usługi, - poprawności przedstawianych dokumentów w tym kart czasu pracy, harmonogramów, list obecności, dzienników zajęć itp. - przygotowania miesięcznych planów zajęć w formie papierowej i dostarczanie ich przed rozpoczęciem każdego miesiąca, - opracowywania kwartalnego harmonogramu form wsparcia w formie elektronicznej i dostarczanie go przed rozpoczęciem się każdego kwartału do biura projektu, - przeprowadzenia zajęć dodatkowych w określonym zakresie w danej placówce szkolnej, - prowadzenia list obecności Uczestników Projektu zakwalifikowanych do udziału w projekcie pt. Nasze Dzieci, Nasza Przyszłość program rozwojowy Zespołu Szkół w Łękawicy, - monitorowania postępów Uczestników Projektu zakwalifikowanych do udziału w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach w projektu pt. Nasze Dzieci, Nasza Przyszłość program rozwojowy Zespołu Szkół w Łękawicy poprzez wypełnianie przez prowadzących zajęcia kart kompetencji ex-ante, w połowie i na koniec realizowanego wsparcia, - prowadzenia dokumentacji z prowadzonych zajęć dodatkowych: dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych w wersji papierowej, Strona 8/17

9 - raportowanie o postępie realizowanych zajęć oraz o ewentualnych nieprawidłowościach w tym o nieobecności uczestników projektu, rezygnacji bądź powrocie do projektu, - prowadzenia ewidencji czasu pracy z dokładnością do 1 godziny dydaktycznej, - poddania się obowiązkowemu szkoleniu z zakresu efektywnego nauczania bądź też w przypadku podmiotu gospodarczego Wykonawców działających za zlecenie Zleceniobiorcy, - przekazywania dokumentacji z przeprowadzonych zajęć dodatkowych po przepracowaniu całego miesiąca do biura projektu. 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 4, z należytą starannością wymaganą od osób zajmujących się profesjonalnym świadczeniem usług dydaktycznych oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej. 5. Zleceniodawca zapewni Zleceniobiorcy: - osoby odpowiedzialne za: rekrutację uczestników, zarządzanie administracyjno finansowe projektu, przygotowanie wzoru dokumentów (kart czasu pracy, list obecności, ankiet monitorujących itp.), - osoby do kontaktu z Wykonawcą tj... 3 Zleceniobiorca zobowiązuje się do sporządzenia sprawozdań z wyżej wymienionego programu raz na miesiąc i przekazywania ich do Biura Projektu do 10 dnia następnego miesiąca wraz z wykazem godzin zrealizowanych w danym miesiącu Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli w trakcie realizacji zajęć dodatkowych, o których mowa wyżej w zakresie prawidłowości realizacji zajęć oraz frekwencji Uczestników Projektu. 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości realizacji zajęć dodatkowych, o których mowa wyżej Zamawiający określi w formie pisemnej uchybienia oraz termin ich usunięcia 3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca prześle Zamawiającemu pisemną informację o sposobie usunięcia wskazanych uchybień. 4. Nie usunięcie stwierdzonych uchybień we wskazanym terminie można spowodować rozwiązanie zawartej umowy w trybie natychmiastowym. 5. Zleceniobiorca zobowiązuje się udostępnić do wglądu dokumentację związaną z realizacją prowadzonych zajęć dodatkowych, o których mowa wyżej niezbędną Zamawiającemu i innym upoważnionym podmiotom do przeprowadzenia kontroli prawidłowości prowadzonych zajęć. 6. Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje w których posiadanie wszedł wykonując przedmiot umowy. Strona 9/17

10 7. Przy świadczeniu usług objętych niniejszą umową Zleceniobiorca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych uczestników Projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zachowania w tajemnicy informacji służbowych Zamawiającego uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy. 8. Zleceniobiorca zapewnia, ze w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak i również po jej ustaniu, zachowa pełną poufność w stosunku do wszystkich informacji wynikających z tej umowy. 9. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że wszelkie materiały i dokumenty, w których posiadanie wejdzie w związku z wykonaniem prac objętych umową, są i pozostaną własnością Zleceniodawcy. Zleceniobiorca zwróci je Zleceniodawcy nie później niż w dniu rozwiązania umowy lub wygaśnięcia umowy. 5 Wykonawca zobowiązuje się wykonać pracę terminowo i bez usterek. W przypadku stwierdzenia wad w wykonywanej pracy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie do jednego tygodnia od daty zgłoszenia Przedmiot umowy wykonywany będzie w okresie od:. do, w godzinach wskazanych w SIWZ, co zostanie odnotowane w ewidencji czasu pracy. 2. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie w okresie wskazanym przez Zamawiającego z możliwością zmiany dat dotyczących danych dni realizacji zamówienia o ile Zamawiający zostanie o tym poinformowany pisemnie z 3 dniowym wyprzedzeniem i wyrazi na to zgodę Zleceniobiorcy za wykonanie czynności określonych w 2 umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości. zł (słownie:. złotych) brutto za jedną godzinę dydaktyczną (45 minut) przeprowadzenia zajęć dodatkowych z.., płatne transzami w okresach miesięcznych proporcjonalnie do przepracowanych godzin po wystawieniu rachunku oraz przedłożeniu pozostałych dokumentów o których mowa w niniejszej umowie. 2. Łączne wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć dodatkowych z nie może przekroczyć kwoty zł (słownie:...) ( godzin x... zł = zł) Strona 10/17

11 3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni po przedłożeniu rachunku, przelewem na wskazane konto bankowe tj.. w okresach rozliczeniowych wskazanych w ustępie Podstawą wypłaty wynagrodzenia określonego w pkt. 1-2 będzie załączona ewidencja czasu pracy oraz każdorazowo wystawiony przez Zleceniobiorcę rachunek w podanych okresach rozliczeniowych do niniejszej umowy. 5. Rozliczenie świadczonych usług w ramach przedmiotu umowy nastąpi na podstawie kart czasu pracy oraz przedłożonego rachunku w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w umowie oraz rzeczywiście wykonany zakres usług (rzeczywista liczba przepracowanych godzin) wynikających z kart czasu pracy. 6. Wynagrodzenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 7. Podstawą wypłaty wynagrodzenia stanowi potwierdzenie poprawnego wykonania przedmiotu umowy Za wynagrodzenie, o którym mowa w 7 Zleceniodawca potrąci i odprowadzi podatek od osób fizycznych i składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz pozostałe składki jeśli dotyczą. 2. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w systemie podatkowym, Zleceniobiorca nie będzie rościł prawa do zmiany ustalonego wynagrodzenia Zleceniobiorcę obowiązuje jedno miesięczny termin wypowiedzenia, a w przypadku nie zachowania jedno miesięcznego terminu wypowiedzenia ma zastosowanie 9 pkt 2 niniejszej umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie wykonawcy od umowy zlecenia karę w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto, jeżeli odstąpienie nie będzie uzasadnione okolicznościami niezależnymi od wykonawcy oraz udokumentowane zwolnieniem lekarskim. 3. W przypadku niewykonania zlecenia w terminie określonym w 6 umowy - zlecenia, wadliwego wykonania, Zleceniodawca ma prawo do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia Zleceniobiorca wykonuje zlecone czynności osobiście. Za pisemną zgodą Zleceniodawcy Zleceniobiorca może powierzyć zlecone mu czynności osobie trzeciej, jeśli powstaną okoliczności uniemożliwiające mu wykonanie zlecenia. Wówczas za działania osoby trzeciej Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność względem Zleceniodawcy jak za własne działania. Strona 11/17

12 2. Zleceniobiorca wykonuje zlecone mu czynności samodzielnie, bez bezpośredniego nadzoru i kierownictwa ze strony Zleceniodawcy. Zleceniobiorca jest jednak zobowiązany stosować się do wskazówek Zleceniodawcy co do sposobu wykonania zlecenia. 3. Zmiana Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Zleceniobiorcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione Zleceniobiorcy. Zleceniodawca może także zażądać od Zleceniobiorcy zmiany osoby, o której mowa wyżej, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona należycie swoich obowiązków. Zleceniobiorca zobowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku przez Zleceniodawcę Zleceniobiorca oświadcza, iż w razie zaprzestania finansowania projektu na skutek rozwiązania umowy bądź też brakiem jej podpisania pomiędzy Zespołem Szkół w Łękawicy a Instytucją Pośredniczącą tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego wyraża zgodę na rozwiązanie niniejszej umowy bez wypowiedzenia przez Zleceniodawcę oraz że nie będzie rościł sobie pretensji do jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu. 2. Zleceniodawca w razie powstania szkody zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na warunkach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 12 Zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 13 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 14 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zleceniodawca Zleceniobiorca Kontrasygnata Głównego Księgowego Strona 12/17

13 ŻYCIORYS ZAWODOWY (WZÓR) Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Nazwisko: 2. Imię: 3. Stanowisko w projekcie: 4. Data urodzenia: 5. Wykształcenie Instytucja Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok) Uzyskane stopnie lub dyplomy: 6. Znajomość języków obcych: Podaj stopień znajomości w skali od 1 do 5 (1 bardzo dobry; 5 podstawowy) Język obcy Czytanie Mowa Pisanie Strona 13/17

14 7. Proponowane główne bloki tematyczne dot. świadczenia usługi prowadzenia zajęć. LP. Tematyka prowadzonych zajęć / realizowanej usługi (główne bloki tematyczne) Sposób prowadzonych zajęć / realizowanej usługi 8. Inne umiejętności: (np. pisanie komputerowe, itp.) Strona 14/17

15 9. Doświadczenie zawodowe Daty: od (mc/rok) do (mc/rok) Miejsce Firma Stanowisko Opis obowiązków Strona 15/17

16 10. Inne ( np. publikacje, odbyte szkolenia, itp.) Kursy, szkolenia Ja niżej podpisany deklaruję swój udział jako realizator zajęć w projekcie o numerze WND-POKL. pt. Nasze Dzieci, Nasza Przyszłość program rozwojowy Zespołu Szkół w Łękawicy współfinansowanym z Unii Europejskiej środkami Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym przez Zespół Szkół w Łękawicy., Miejscowość data... podpis Strona 16/17

17 Załącznik nr 6 do SIWZ (pieczęć Zleceniobiorcy) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia* Składając ofertę w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego na: na świadczenie usługi prowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku szkolnym w Zespole Szkół w Łękawicy w Gminie Łękawica w ramach projektu pn. Nasze Dzieci, Nasza Przyszłość program rozwojowy Zespołu Szkół w Łękawicy, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oświadczam, że do wykonania zamówienia przewiduję skierować niżej wymienione osoby, zgodnie z wykazem: Lp. Imię i nazwisko Wykształcenie Doświadczenie zawodowe zgodne z SIWZ zgodne z rozdz. VIII ust.1 pkt 2 SIWZ * dotyczy również Zleceniobiorcy jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające zawarte w tabeli informacje dotyczące wykształcenia, przygotowania zawodowego i doświadczenia zawodowego r. (miejscowość) (data)... (podpis osoby/osób uprawnionych) Strona 17/17

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą PZP.

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą PZP. Urząd Transportu Kolejowego 00 928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia/warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na obsługę informatyczną Biura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY Znak sprawy: FSG.271.6.2012 Lipowiec Kościelny, dn. 19.07.2012 r.. przetarg nieograniczony o wartości podprogowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 200.000,- Euro

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37 200 Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ministerstwo Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-21/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych Znak spawy SR.III.017/11/14 Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. Załącznik nr 7 do SIWZ realizowana w ramach Projektu POKL.09.02.00-20-225/13 Kompetencje kluczowe drogą do kariery współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ Pt: Szkolenia z zakresu spawania metodą MAG/MIG/TIG, oraz

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

KG 344/12/887/11 ZAPYTANIE O OFERTĘ

KG 344/12/887/11 ZAPYTANIE O OFERTĘ KG 344/12/887/11 Zamawiający Przedmiot zapytania Szczegółowy opis przedmiotu zapytania Wymagania Forma oferty Sposób i termin składania ofert ZAPYTANIE O OFERTĘ Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I WARUNKI POSTĘPOWANIA... 1 1. ZAMAWIAJĄCY... 1 2. PODSTAWA PRAWNA I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA... 1 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 1 4. TERMIN

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę usługa hotelowa

Zapytanie o cenę usługa hotelowa 04/03/013/ UDA-POKL.09.03.00--04/11-00 Zapytanie o cenę usługa hotelowa 1. Nazwa i adres Zamawiającego 1.1. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Augustyńskiego 1, 1..

Bardziej szczegółowo

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe Gmina Płoniawy-Bramura 06-210 Płoniawy-Bramura. Płoniawy Br. 15.04.2013r Nr. POKL / 13 /2013 Zapytanie ofertowe Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo