CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA"

Transkrypt

1 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. ZP /13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - USŁUGA: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B na rzecz Uczestników Projektu systemowego Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro CPV Usługi szkoleniowe Usługi szkół nauki jazdy W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

2 Dział 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH ul. Słoneczna 7, Gorlice, tel./fax (18) , REGON: , NIP: Strona internetowa Zamawiającego: Dział 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursu prawa jazdy kat. B na rzecz Uczestników Projektu systemowego Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie KURS PRAWA JAZDY KAT.B Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B oraz wniesienie opłaty i ustalenie pierwszego terminu egzaminu państwowego dla 28 osób Uczestników Projektu systemowego Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanych dalej uczestnikami kursu. Zajęcia teoretyczne realizowane będą w podziale na dwie grupy Uczestników, liczących po ok. 14 osób każda z grup. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ. Dział 3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający NIE dopuszcza składanie ofert częściowych Dział 4. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia. 2. Wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, winno nastąpić poprzez określenie rodzaju i zakresu powierzanych prac. W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zamówienie sam. 3. Wykonawca przed podpisaniem umowy wykonawczej zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu umowę zawartą z podwykonawcą ze wskazaniem tej części, którą zamierza powierzyć mu do wykonania. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą. 5. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców. 6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Dział 5. OFERTY WSPÓLNE 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum). 2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 2

3 3. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcja) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania! 4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum). 5. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum. Dział 6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO! w rozumieniu art.67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dział 7. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Dział 8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia: Od 02 stycznia 2014 r. do 30 maja 2014 r. Dział 9. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę aktualnego wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami /tj. Dz. U. z 2011r, nr 30 poz. 151/ - ocena tego warunku nastąpi na podstawie złożonego w tym zakresie oświadczenia - załącznik nr 7 do SIWZ 2. Wiedza i doświadczenie, Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna wykonanie w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), co najmniej jednej usługi zbliżonej do profilu zamówienia, przez co Zamawiający rozumie kompleksową usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia/kursu z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), a także załączeniem dowodów tj. poświadczenia lub oświadczenia wykonawcy jeżeli z przyczyn o charakterze obiektywnym wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, z którego wynikać będzie czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie /w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3

4 3. Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa, Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, w tym zakresie, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do SIWZ. Uwagi: W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający wymaga złożenia w/w zobowiązania w formie pisemnej /oryginału/. Dział 10. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Dokumenty i oświadczenia wymagane w przedmiotowym postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art.22 ust.1 ustawy - zał. nr 4 do SIWZ; 2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 1) Koncesja, zezwolenie lub licencja potwierdzenie aktualnego wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami /tj. Dz. U. z 2011r, nr 30 poz. 151/ na podstawie oświadczenia załącznik Nr 7 do SIWZ. 2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 6 do SIWZ, 3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy - załącznik nr 5 do SIWZ; 4

5 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 4. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy, należy przedłożyć: 1) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów /Dz.U z późn.zm./, 2) Informację, że Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów /Dz.U z późn.zm./ - zawartą w pkt. 6 załącznika Nr 3 do SIWZ formularza ofertowego odpowiednio skreślić. 5. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U ). Uwagi: 5.1 Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 5.2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 5.3 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 5.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków, wg formuły : spełnia nie spełnia Dział 11. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji dotyczących postępowania pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na nr 18/ Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu, drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania! Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres korespondencyjny podany w dziale 1 niniejszej SIWZ w godzinach pracy: poniedziałek - piątek

6 Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i informacje przekazane do Zamawiającego za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres i w godzinach pracy, podanych powyżej. Uwaga: Przesłanie dokumentów po godzinie 15.30, skutkować będzie zarejestrowaniem takiego pisma, jako poczty przychodzącej z datą następnego dnia roboczego Zamawiającego. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę powyższych wymogów. W przypadku wątpliwości zaistniałych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego decydujące znaczenie mają zapisy SIWZ w formie pisemnej. W przypadku wezwania Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia, Zamawiający wymagał będzie złożenia ich w siedzibie Zamawiającego w terminie wskazanym w wezwaniu w formie pisemnej. Dział 12. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OŚWIADCZENIE, CZY ZAMIERZA SIĘ ZWOŁAĆ ZEBRANIE WYKONAWCÓW 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż w terminie określonym powyżej (patrz pkt.1). 3. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, w tym samym czasie i w ten sam sposób bez podania źródła zapytania, a także zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (art. 38, ust. 4 Pzp). Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego. 5. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert o przedłużeniu Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieszcza informację na stronie internetowej na której została umieszczona niniejsza specyfikacja. 6. Zamawiający nie przewiduje w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dział 13. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Magdalena Bajorek - Wrona: Kierownik Zespołu Projektowego, Małgorzata Piecuch Starszy specjalista ds. rozliczeń i administracji. Dział 14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert. 6

7 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Dział 15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą SIWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załączniki nr 3 do SIWZ. Zamawiający nie wymaga dołączania do oferty dokumentów i oświadczeń innych niż wymagane przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 3. Oferta musi spełniać następujące wymogi: a) musi być sporządzona w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy), z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w języku obcym, b) musi być złożona na piśmie, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub piórem, c) formularz oferty i wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy z podaniem imienia i nazwiska osoby podpisującej, d) wszelkie poprawki, zmiany (również przy użyciu korektora) muszą być parafowane przez Wykonawcę, e) treść wszystkich załączników musi być zgodna z treścią wzorów stanowiących załączniki do SIWZ, f) dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) niewymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. g) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. h) zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników, i) zaleca się, aby podpisy i parafy wykonywane były atramentem w kolorze niebieskim, j) nie jest pożądane dołączanie do oferty żadnych innych dokumentów i oświadczeń niż wymagane przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. 4. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną /musi wynikać to z dokumentów załączonych do oferty/. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / spółki cywilne, konsorcja/wykonawcy ustanawiają PEŁNOMOCNIKA do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika. Musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie i każdy z nich musi podpisać się pod tym dokumentem. 7

8 Uwagi: 6. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r nr 153 poz ze zm.) i dołączone odrębnie do oferty. 7. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH ul. SŁONECZNA GORLICE OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B na rzecz Uczestników Projektu systemowego Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro Dział 16. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie ZMIANA / WYCOFANIE. W opakowaniu musi być zamieszczone: a) oświadczenie Wykonawcy o zmianie lub wycofaniu oferty, b) upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, o ile oświadczenia nie składa sam Wykonawca. Dział 17. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH kod Gorlice, ul. Słoneczna 7, pok. nr 5 (sekretariat) nie później niż do dnia r. do godz Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (data, godzina). Dział 18. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w: POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE w GORLICACH kod , ul. Słoneczna 7, w dniu r. o godz , w pok. nr 10. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Dział 19. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena ofertowa wynika z wypełnionego formularza ofertowego, w którym Wykonawca podaje: a) cenę jednostkową brutto za organizację i przeprowadzenie kursu (stawka 1), b) cenę jednostkową brutto za opłacenie i ustalenie pierwszego terminu egzaminu państwowego (stawka 2), c) łączną cenę ofertową brutto biorąc pod uwagę realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ i jej załącznikach, za którą podejmuje się zrealizować całość zamówienia. 8

9 Łączna cena ofertowa brutto jest iloczynem sumy cen jednostkowych, o których mowa w pkt 1 a i b, i ilości Uczestników Projektu skierowanych na kurs. 2. Cena ofertowa brutto za zrealizowanie całości zamówienia, podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym jest jedynie wartością służącą do porównania ofert. Rozliczenia za wykonaną usługę będą iloczynem ceny jednostkowej brutto za jednego Uczestnika Projektu/godziny prowadzonego kursu oraz liczby faktycznie przeszkolonych Uczestników Projektu/przeprowadzonych godzin kursu, przy czym łączna cena oferty nie przekroczy ceny ofertowej brutto wyliczonej przez Wykonawcę i podanej w formularzu ofertowym. 3. Ceny jednostkowe brutto są cenami stałymi i nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy z wyjątkiem cen jednostkowych brutto za wniesienie opłaty i ustalenie pierwszego terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B. 4. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji cenowych do formularza ofertowego. 5. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty (towarzyszące i ewentualne) związane z realizacją przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ i załącznikach, w tym obowiązujące podatki VAT, akcyza, składki ZUS i Fundusz Pracy obciążające Wykonawcę i Zamawiającego. Jeśli Wykonawca, z mocy przepisów prawa lub na swój wniosek, będzie podlegać ubezpieczeniu społecznemu oraz konieczne będzie opłacenie przez Zamawiającego składek na te ubezpieczenia i na Fundusz Pracy, wówczas Wykonawca zobowiązany jest doliczyć w Ofercie także w/w składki. W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni powyższego a zaistnieje obowiązek odprowadzenia składek przez Zamawiającego, wtedy Zamawiający pomniejszy kwotę należnego Wykonawcy wynagrodzenia o w/w składki, które na dzień ogłoszenia wynoszą odpowiednio: ZUS 17,22% Fundusz Pracy 2,45%). Zamawiający nie zapewni zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat itp., ani nie będzie zwracał kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, nie będzie też ponosił kosztów wynikających z cen czynności, usług, świadczeń, ubezpieczeń itp., których nie przewidziano w SIWZ. 6. Wszystkie wartości powinny być wyliczone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach /Dz.U.2001, Nr 97, poz z późn.zm./ oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego /Dz.U.1994, Nr 84, poz. 386 z późn.zm./. 7. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy. 8. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 9. Nie przewiduje się waloryzacji ceny z uwzględnieniem zapisów Dział 19 pkt 3 a sposób rozliczenia się z Wykonawcą określa wzór umowy stanowiący zał. nr 2 do SIWZ. 10. W przypadku omyłek: w zakresie rozbieżności ceny jednostkowej brutto, za przeprowadzenie danego kursu, określonej słownie i liczbą Zamawiający uzna, iż prawidłową ceną jest cena jednostkowa brutto określona słownie. Powyższa cena (cena jednostkowa brutto określona słownie) stanowić będzie podstawę dokonania dalszych przeliczeń matematycznych w ofercie; Dział 20. UMOWA RAMOWA Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Dział 21. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich. 9

10 Dział 22. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium : CENA, waga: 100 % sposób oceny: Minimalizacja - najniższa cena: maksymalna ilość punktów. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryterium. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego wyżej kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w określonym wyżej kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów. Ocena ofert w zakresie przedstawionego powyżej kryterium zostanie dokonana według następujących zasad: - w zakresie wskazanego kryterium, wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt = MP - ocena punktowa w zakresie wskazanego kryterium dokonana zostanie z formułą: Minimalizacja: Cena oferty najkorzystniejszej Cena oferty badanej x MP x 100 % Cena oferty badanej Dział 23. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU I OCENIE OFERT 1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia; 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 3. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz ceny, terminy wykonania, warunki płatności zawarte w złożonych ofertach; 4. Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy spełniają warunki określone w SIWZ oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych; 5. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert; 6. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste pomyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 7. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach 8. Komisja Przetargowa proponuje wybór oferty najkorzystniejszej, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzymała najwyższą liczbę punktów. 10

11 Dział 24. ODRZUCENIE OFERTY, UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: - jest niezgodna z ustawą; - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3 Pzp; - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; - zawiera błędy w obliczeniu ceny; - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy; - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Unieważnienie postępowania: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu, cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że pro wadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, Dział 25. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przekazane za pośrednictwem telefaksu, drogą elektroniczną albo w terminie nie krótszym niż 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, żadna oferta nie została odrzucona, żaden wykonawca nie został wykluczony. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 5. W przypadku kiedy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy Zamawiający wymagał będzie aby przed podpisaniem umowy Wykonawcy przedłożył Zamawiającemu umowę regulująca jego współprace z podwykonawcą. 11

12 Dział 26. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Dział 27. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający NIE będzie wymagać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dział 28. AUKCJA ELEKTRONICZNA Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Dział 29. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez Wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego, stanowią integralną część umowy. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 2 do SIWZ. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w SIWZ. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian w treści umowy: 1. W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie: a) zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy dokonanej w trakcie trwania umowy, a) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w przypadku zmiany terminu realizacji, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej niż o czas uzasadniający taką zmianę okoliczności. c) zmiany osób prowadzących zajęcia wskazanych w umowie, które z przyczyn obiektywnych nie mogą dalej realizować przedmiotu umowy. Nowe osoby muszą posiadać kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i dające rękojmie należytego wykonania usługi. Zmiana osób świadczących bezpośrednio usługę może nastąpić m.in. w następujących przypadkach: 1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osoby, 2) niewywiązywania się osoby z obowiązków wynikających z umowy, 3) jeżeli zmiana osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji osoby z pracy u Wykonawcy itp.). 2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian w umowie w przypadku zmniejszenia liczby uczestników kursu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i będącego wynikiem niestawienia się kandydata na kurs pomimo skierowania go przez Zmawiającego na kurs, przerwania uczestnictwa w kursie np. choroba, rezygnacja ze kursu, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Wówczas w umowie zmianie ulega przeliczenie łącznej ceny kursu. 3. Dopuszcza się możliwość zmiany ceny jednostkowej brutto za wniesienie opłaty i ustalenie pierwszego terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B - w przypadku waloryzacji tej ceny. 4. W przypadku braku osób chętnych do odbycia kursu (np. rezygnacja, choroba uczestnika) umowa wygasa, wskutek braku osób do przeszkolenia. Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczenia zapłaty wynagrodzenia za niezrealizowany kurs. 12

13 Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienia ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno organizacyjnym umowy np. zmiana konta bankowego, dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych treści umowy. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. Powyższe nie stanowi zobowiązania do wyrażenia zgody na przewidywany katalog zmian umowy. Dział 30. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niżej cyt. ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 907 z póżn. zm.). Dział 31. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia określający wszystkie części zamówienia, Załącznik Nr 2 do SIWZ wzór umowy, Załącznik Nr 3 do SIWZ formularz oferty, Załącznik Nr 4 do SIWZ oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy, Załącznik Nr 5 do SIWZ oświadczenie z art.24 ust.1 ustawy, Załącznik Nr 6 do SIWZ wykaz zrealizowanych usług, Załącznik Nr 7 do SIWZ oświadczenie o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców. Zatwierdzam: (Kierownik Zamawiającego) 13

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: ID.272.19.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie SR.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: I.272.11.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE.

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE. MODYFIKACJA I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 134.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo